urad Nitrianskeho samospr6vneho kraja

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "urad Nitrianskeho samospr6vneho kraja"

Prepis

1 urad itrianskeh samspr6vneh kraja dbr Skstva Rdzusva 2A, ITRA Gabaiskri 4, I{ITRA Stredn6 priemysen6 Ska stavebn6 Cabajsk6 d itra s 09619t2020 z 41s96t2020 Vybavuje Mgr. J6n V6avek 07t69229 t itra Ve Stanvisk zriad'vate'a k sprive vyhvn-vzdeivaej iinnsti, jej vysedkh a pdmienkah za Sksky rk v zmyse vyhisky vs sn () z. z. struktirre a bsahu spr6v vyhvnvzde vaej dinnsti, jej v'sedkh a pdrnienkah sk6 a Skskyh zariad.eniste n6m predzii v z6knm stanvenm termne,pia* vyhvn -vzd,ehiaej dinnsti, jej vjzsedkh a pdmienkah Vaej Sky za Sksk r k ZOtgZOZI. Spr6va bsahuje vsetky n6ezitsti stanven6 itvanu r,yh6sku. Jej bsah shva,ujeme a sirhasime s tin, aby ste ju v Ske zverejnii na bvykrn mieste, ak aj na internetvej str6nke Sky najneskor d 1. deembra Tt stanvisk je nedeite,nu sirdasu r,zhinvaej spr6vy, ktru ste n6m predzii. S pzdravm Rdzusva 2A vedrii dbru te.: / e-mai : 1/t

2 Strednd priemysen Ska stavehn, Cabajskd 4, itra Cabajskd 4,90 0 itra Sprdva vysedkh a pdmienkah vyhvn-v zdei aei dinnsti za Sksky rk20t9/2020 Predkadd : Ing. MariSn Sv6k riadite'ky Prerkvand v pedaggikej rade Sky dira 12. kt6bra2020 VYiadrenie rady Skv: Strednd priemysend ika stavebnd, Cabajskri 4, itra -- Rada Sky dpnida zriadbvatebvi itrians ke mu s am sprdv nemu kraj a shv6it Sprdvu vsedkh a pdmienkah v hvn-v zdeiv a ej dinn sti SPSS v itre za Skshj rk20t9/2020 predseda"rady Sky pri SpSS v itre Stanvisk zriad'vate,a : itri an s y s am sp r dv ny kraj s h v a ' u j e - "n:eseij-e Spr6vu qsedkh a pdmienkah vyhvn -v zdeiv a ej d inn sti SPSS v itre za Sksj rk20t9/2020 zazriatvate'a

3 SPRÁVA výsedkh a pdmienkah výhvn-vzdeávaej činnsti za škský rk 2019/2020

4 Stredná priemysená ška stavebná, Cabajská 4, itra Cabajská 4, 90 0 itra Správa výsedkh a pdmienkah výhvn-vzdeávaej činnsti za škský rk 2019/2020 Predkadá : Ing. Marián Svák Prerkvané v pedaggikej rade šky riaditeľ šky dňa 12. któbra 2020 Vyjadrenie rady šky: Rada šky dprúča zriaďvateľvi itrianskemu samsprávnemu kraju s h v á i ť Správu výsedkh a pdmienkah výhvn-vzdeávaej činnsti SPŠS v itre za škský rk 2019/2020 predseda Rady šky pri SPŠS v itre Stanvisk zriaďvateľa: itriansky samsprávny kraj s h v a ľ u j e - n e s h v a ľ u j e Správu výsedkh a pdmienkah výhvn-vzdeávaej činnsti SPŠS v itre za škský rk 2019/2020 za zriaďvateľa

5 Vypravai: Ing. Marián Svák, riaditeľ šky PhDr. Jze Kuri, zástupa riaditeľa šky p. Beáta Pavekvá, hspdárka šky Výhdiská a pdkady: Správa je vypravaná v zmyse : 1. Vyhášky Ministerstva škstva SR č. 9/2006 Z.z. z 16. deembra 200 štruktúre a bsahu správ výhvn-vzdeávaej činnsti, jej výsedkh a pdmienkah škô a škskýh zariadení, 2. Metdikéh usmernenia MŠ SR č. 10/ R k vyháške MŠ SR č. 9/2006 Z.z.,. Knepčnéh zámeru rzvja šky 4. Pánu práe šky na škský rk 2019/2020,. Vyhdntenia pánv práe jedntivýh predmetvýh kmisií, 6. Inrmáie činnsti Rady šky pri SPŠ stavebnej v itre, 7. Ďašíh pdkadv : - rzpčtu rganizáie na rky 2019 a 2020

6 a ) Zákadné identiikačné údaje ške / ( 2 ds. 1 písm. a ) / 1. ázv šky : Stredná priemysená ška stavebná, Cabajská 4, itra 2. Adresa šky : Cabajská č.4, 90 0 itra. Teeónne čís : 07/ axvé čís : 07/ Internetvá adresa : e - maivá adresa : Zriaďvateľ: itriansky samsprávny kraj 6. Vedúi zamestnani šky 6.1 Men a priezvisk unkie Ing. Marian Svák riaditeľ šky PhDr. Jze Kuri zástupa riaditeľa šky Ing. Radmia Sradvá zástupkyňa riaditeľa šky p. Beáta Pavekvá hspdárka šky

7 7. Údaje Rade šky a inýh pradnýh rgánh riaditeľa šky 7.1 Údaje Rade šky Rada šky ba ustanvená v zmyse 24 Zákna R SR č.96/200 Z.z. štátnej správe v škstve a škskej samspráve a zmene a dpnení niektrýh záknv v znení neskršíh predpisv p vľbáh dňa 7. apría unkčné bdbie zača dňm 11. apría 2016 na bdbie štyrh rkv. 7.2 Čenvia Rady šky Men a priezvisk Ing. Syvia Bezákvá PaedDr. Patrik Bsák Dagmar Šinkvičvá Ing. rantišek Rapavý Katarína Martiškvá PaedDr. Ľubmír Martinka, MBA Ing. Mare Kiment, PhD. Ing. Mare Pička Ing. Ľubmír Mravčík Martina Dubaivá Marianna Lipvská Čenstv predseda Rady šky, zvený zástupa pedaggikýh pravníkv šky tajmník Rady šky, zvený zástupa pedaggikýh pravníkv šky čen Rady šky, zvený zástupa statnýh pravníkv šky čen Rady šky, zvený zástupa rdičv žiakv šky čen Rady šky, zvený zástupa rdičv žiakv šky čen Rady šky, zvený zástupa rdičv žiakv šky čen Rady šky, nminvaný Kmru gedetv a kartgrav čen Rady šky, deegvaný zástupa zriaďvateľa čen Rady šky, deegvaný zástupa zriaďvateľa čen Rady šky, deegvaný zástupa zriaďvateľa čen Rady šky, zvený zástupa žiakv šky

8 7. Stručná inrmáia činnsti Rady šky za šk. rk 2019/2020 Rada šky sa riadi pánm práe. Zasadá pravidene štyrikrát d rka, v prípade ptreby aj mimriadne. Vyjadruje sa predvšetkým k pánu práe šky, k pčtu prijatýh žiakv na štúdium, k štruktúre študijnýh dbrv a k rzpčtu šky. 7.4 Údaje predmetvýh kmisiáh a ške prauje päť predmetvýh kmisií (v texte PK) : a. ) PK spčensk-vednýh predmetv b. ) PK prírdvednýh predmetv. ) PK teesnej a šprtvej výhvy d. ) PK dbrnýh predmetv e. ) PK udzíh jazykv Čenmi predmetvýh kmisií sú učiteia, ktrí vyučujú prísušné predmety. Predsedv PK menuje riaditeľ šky na škský rk. Každá PK pravaa pdľa svjh vypravanéh a shváenéh rčnéh pánu práe. Pány práe PK bsahujú: - anaýza činnsti PK za predhádzajúi škský rk - hdntiaa správa PK za upynuý škský rk - zženie čenv PK, - zznam predmetv, ktré spadajú d pôsbnsti prísušnej PK, - garantv jedntivýh predmetv - havné úhy PK a ih knkretizáia (rzpravanie) na škský rk 2019/2020, - časvý a bsahvý pán zasadnutí PK, - pán hspitačnej činnsti predsedu PK, - úväzky čenv PK na prísušný škský rk 2019/2020. Súčasťu pánu práe PK je shvaľvanie úprav v učebnýh pánh a učebnýh snváh, rganizáia a zapjenie sa d súťaží, výmena dbrnýh pznatkv, rganizáia vzájmnýh hspitáií atď.

9 b ) Údaje žiakh šky / 2 ds. 1 písm. b ) / Stav k Stav k Rčník Pčet tried Pčet žiakv Z th integrvanýh Pčet tried Pčet žiakv Z th integrvanýh Prvý Druhý 1 12 Tretí Štvrtý Spu

10 ) Údaje prijatýh žiakh na štúdium / 2 ds. 1 písm. ) / Prehľad pčte žiakv 9. rčníka ZŠ prijatýh na štúdium na SPŠ stavebnú v itre Prihásení Prijatí

11 d ) Údaje pčte prijatýh žiakv d prvéh rčníka SPŠ stavebnej v itre / 2 ds.1 písm. d)/ Študijný dbr 4 - rčný 60 M staviteľstv 692 M GKK Pčet prihásenýh žiakv Pčet prijatýh žiakv Z th prijatýh žiakv bez prijímaíh skúšk Z th zapísanýh žiakv Pčet neprijatýh žiakv Spu

12 e ) Údaje výsedkh hdntenia a kasiikáie žiakv / 2 ds.1 písm. e)/ e ) 1. Výsedky knrčnej kasiikáie A ) Pdľa prspehu B ) Dhádzka žiakv C ) Kasiikáia správania a udeené výhvné patrenia e ) 2. Priemerný prspeh z jedntivýh predmetv v šk. rku 2019/2020 e ). Výsedky maturitnýh skúšk I e ) 4. Výsedky maturitnýh skúšk II

13 e ) 1. Výsedky knrčnej kasiikáie A ) Pdľa prspehu Pčet Z th Dsiahnutý prspeh Študijný Trieda žiakv dievčat Prspe s vyznam. Prsp. veľmi dbre Prspe eprspe ekasiikvaní priemer Pčet % Pčet % Pčet % Pčet % Pčet % I.A , ,29 1,7 0 0, ,2 I.B , , , ,24 I.C ,8 9, 4 14,81 0 0, ,2 I.D , ,1 I.E ,0 1 61, ,0 0 0, ,79 Spu ,7 40 1,2 12 9,8 0 0, ,47 II.A , , , ,4 II.B , , ,4 0 0, ,64 II.C , , ,7 0 0, ,6 II.D ,0 7 24,1 1 44,8 0 0, ,89 II.E , ,7 Spu ,1 46 4, , ,6 III.A , , , , III.B ,2 4 17,9 6 26,09 0 0, ,7 III.C , ,22 III.D , ,62 2 9,2 0 0, ,2 III.E , 27,77 7 8,88 0 0, ,0 Spu ,9 2 28,8 28 2,2 0 0, ,76 IV.A , ,48 1,04 0 0, ,7 IV.B , ,00 1 4,16 1,60 IV.C ,77 8 0,77 9 4,62 0 0,00 1,8 1,87 IV.D , ,89 IV.E ,66 1 8, , ,89 Spu , , ,18 0 0,00 2 1,82 1,76 Spu , , ,62 0 0,00 2 0,42 1,64

14 e) 1. Výsedky knrčnej kasiikáie B ) Dhádzka žiakv Pčet žiakv Trieda Zameškané hdiny Zameškané Priemer na Ospravednené Priemer na espra- hdiny žiaka žiaka vednené I.A , ,46 0 0,00 I.B , ,00 0 0,00 I.C , ,6 0 0,00 I.D , ,96 0 0,00 I.E ,4 24 1,4 0 0,00 Spu , ,69 0 0,00 II.A , ,9 0 0,00 II.B , ,2 0 0,00 II.C , ,71 0 0,00 II.D , ,9 7 0,24 II.E ,2 4 27,2 0 0,00 Spu , ,49 7 0,24 III.A , ,4 0 0,00 III.B , ,26 0 0,00 III.C , ,90 0 0,00 III.D , ,48 0 0,00 III.E , ,11 0 0,00 Spu , ,41 0 0,00 IV.A 2 76,17 76,17 0 0,00 IV.B , ,9 0 0,00 IV.C , ,16 0 0,00 IV.D , ,72 0 0,00 IV.E ,00 Spu ,00 Spu , ,74 7 0,01 Priemer na žiaka

15 e) 1. Výsedky knrčnej kasiikáie C ) Kasiikáia správania a udeené výhvné patrenia Trieda Pčet Kasiikáia správania Výhvné patrenia žiakv s zníženým stupňm na Phvaa Phvaa Pkarh. Pkarh. Pdm. Vyúčenie 2 stupeň stupeň 4 stupeň TU RŠ TU RŠ vyúčenie I.A I.B I.C I.D I.E Spu II.A II.B II.C II.D II.E Spu III.A III.B III.C III.D III.E Spu IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E Spu Spu

16 Svenský jazyk a iteratúra Stavebná mehanika Stavebné knštrukie Stavebné materiáy Staviteľstv Teesná a šprtvá výhva Typógia Urbanizmus Vykurvanie Výpčtvá tehnika v dbre Vzduhtehnika Záhradná a krajinná tvrba Záhradné stavby Zákady pdnikania Zákady staviteľstva Zákady záhradnítva Zásbvanie pynm Zásbvanie vdu a kanaizáia Interiér Interiérvá tvrba budv Inžinierske stavby Kartgraia Kartgraiké rysvanie Knštrukčné vičenia Mapvanie Matematika Mehanika ábženská výhva emeký jazyk Občianska náuka Odbrná prax Odbrné kresenie Pčítačvá graika Pzemkvé práv Pzemné staviteľstv Reknštrukie a adaptáie budv Seminár z angikéh jazyka Seminár z yziky Seminár z matematiky Seminár z nemekéh jazyka Adaptáie a reknštrukie stavieb Aktuaizáia gedetikýh inrmáií Angiký jazyk Arhitektniká kmpzíia Arhitektúra Autmatizáia zbrazvaíh prá Dejepis Dendrógia Deskriptívna gemetria Drevené a kvvé knštrukie Eknmika Eknmika Etiká výhva tgrametria yzika Gedetiké výpčty Gedézia Gegraia Gegraiké inrmačné systémy Graiké inrmačné systémy Chémia Inrmatika e ) 2. Priemerný prspeh z jedntivýh predmetv v šk. rku 2019/2020 1,1 1,7 1,94 1,2 1, 2,06 1,18 2,26 1,04 1,94 1,7 A 1,89 1,86 2,0 1,98 1,1 1,67 1,24 1,9 1,61 1,9 1,2 1,7 1,9 1,8 1,8 2,16 1,42 2,2 1,16 1, 1,2 1,9 2,08 1,29 1,89 2,1 2,19 2,14 1,48 1,6 1,6 1,8 1,9 1,94 2,2 1,02 2,07 2,14 2,07 1,67 1,72 2,24 1,4 2,9

17 e). Výsedky maturitnýh skúšk I Výsedky maturitnýh skúšk SPŠS itra Predmet Úrveň 2019/2020 Riadny termín EČ PIČ UIČ Pčet prihásenýh Pčet Priemer Pčet Priemer Pčet Priemer SJL ,2 AJ B ,29 AJ B ,00 EJ B ,00 PČOZ ,8 TČOZ ,9 MAT SJL ,2 AJ B ,29 Pužité skratky v bde e) "Výsedky maturitnýh skúšk" : EJ - emeký jazyk EČ - Externá časť maturitnej skúšky AJ - Angiký jazyk PIČ - Písmná rma internej časti maturitnej skúšky PČOZ - Praktiká časť dbrnej zžky maturitnej skúšky ÚIČ - Ústna rma internej časti maturitnej skúšky TČOZ - Teretiká časť dbrnej zžky maturitnej skúšky SJL - Svenský jazyk a iteratúra MAT - Matematika

18 e ) 4. Výsedky maturitnýh skúšk II Stredná priemysená ška stavebná, itra IV.A IV.B IV.C IV.D IV.E Pčet žiakv prihásenýh na MS Pčet žiakv, ktrí neuknčii psedný rčník Pčet žiakv, ktrí knai ÚIČ MS Pčet žiakv, ktrí úspešne uknčii MS v riadnm termíne Pčet žiakv, ktrí mai pvené pravné skúšky Pčet žiakv, ktrí majú pvené pakvať eú MS (reprbvaní )

19 ) Zznam upatňvanýh škskýh vzdeávaíh prgramv / ( 2 ds. 1 písm. ) / Rčník Trieda Študijný dbr Učebný pán študijnéh dbru I.A 60 M staviteľstv A I.B 60 M staviteľstv A prvý I.C 60 M staviteľstv A I.D 60 M staviteľstv A I.E 692 M gedézia, kartgraia, kataster B II.A 60 M staviteľstv A druhý II.B 60 M staviteľstv A II.C 60 M staviteľstv A II.D 60 M staviteľstv A II.E 692 M gedézia, kartgraia, kataster B III.A 60 M staviteľstv, basť POS A tretí III.B 60 M staviteľstv, basť POS/ZKT A III.C 60 M staviteľstv, basť REA/TZB A III.D 60 M staviteľstv, basť ITB A III.E 692 M gedézia, kartgraia, kataster B IV.A 60 M staviteľstv, basť POS, A štvrtý IV.B 60 M staviteľstv, basť POS/TZB A IV.C 60 M staviteľstv, basť REA/ZKT A IV.D 60 M staviteľstv, basť ITB A IV.E 692 M gedézia, kartgraia, kataster B A Škský vzdeávaí prgram Staviteľstv, študijný dbr 60 M staviteľstv s patnsťu d 1. septembra 201, začínajú prvým rčníkm B Škský vzdeávaí prgram Gedézia, kartgraia a kataster, študijný dbr 692 M GKK s patnsťu d 1. septembra 201, začínajú prvým rčníkm Pužité skratky POS REA ZKT TZB ITB - Pzemné staviteľstv - Reknštrukie a adaptáie budv - Záhradná a krajinná tvrba - Tehniké zariadenie budv - Interiérvá tvrba budv

20 g ) Údaje yzikm pčte zamestnanv a pnení kvaiikačnéh predpkadu pedaggikýh zamestnanv ku dňu knrčnej kasiikáie /( 2 ds. 1 písm. g )/ A ) Zamestnani šky Pčet zamestnanv spu : 6 Z th : Pedaggikí zamestnani epedaggikí zamestnani Interní 44 TP Externí 2 Škník - údržbár 1 Uvľnení na VZ 1 Údržbár - kurič 1 Kvaiikvaní 46 Upratvačky 4 ekvaiikvaní 0 Vrátnička 1 Dpĺňajú si vzdeanie 0 Prjektvý 0 manažér Spu 46 Spu 10 B ) Odbrnsť vyučvania pdľa jedntivýh predmetv Odbrnsť vyučvania 99,9%

21 C ) Zznam učiteľv - internýh, externýh a ih úväzky Men a priezvisk, titu Pravné zaradenie Aprbáia Dĺžka zapčítanej praxe Druh pravnej zmuvy Úväzk Svák Marián, Ing. RŠ UOP 0 trvaá 2 Kuri Jze, PhDr. ZRŠ DEJ-ETV-OB 19 trvaá 6 Sradvá Radmia, Ing. ZRŠ UOP 24 trvaá 7 Abay Štean, Ing. U UOP 29 trvaá 24 + tr.u. Arvai Rman, Ing. U UOP 18 trvaá 24 + tr.u. Beniakvá Kaudia, Ing. U UOP 24 trvaá 22 Benik Patrik, Ing. U UOP trvaá 24 Bezákvá Syvia, Ing. U UOP 20 trvaá 2 + tr.u. Bečkvá Zuzana, Ing. U UOP 29 trvaá 12 Bsák Patrik, PaedDr. U, VPK YZ CE 19 trvaá 26 + tr.u. Čapuha Peter, Ing. U UOP 6 trvaá 24 + tr.u. Dudvá Darina,Mgr. U TEV 6 trvaá 28 avavá Lenka, Mgr. U AJ-DEJ- O-V 20 trvaá 24 + tr.u. rnčiarvá Anna, Ing. U UOP 10 trvaá 24 + tr.u. rnčárvá Aia, Ing. U UOP 1 trvaá 24 + tr.u. Chvány Mirsav, PaedDr. U MAT-IVT 6 trvaá 2 Kmetzvá Katarína, Ing. U UOP 4 trvaá 2 + tr.u. Knča Dušan, Mgr. U SJL -OB trvaá 2 Krištikvá Ivana, Mgr. U DEJ-OB-ETV 1 trvaá 22 + tr.u. Kubiskóvá Savmíra, Mgr. U MAT - YZ 17 trvaá 27 + tr.u. Lmniká Eva, PaedDr. U, VP SJL-OB-ETV 0 trvaá 19 Mikuášvá Mária, Ing. U UOP 24 trvaá 22 Mirnvvá Sňa, Ing. U UOP 27 trvaá 26 Mnárvá Anita, Mgr. U MAT 11 trvaá 2 + tr.u. émeth Vjera, Mgr. U MAT-DEG 6 trvaá 26 Ošanská Aena, PhDr. U, VPK AJ - ŽUR 1 trvaá 2 + tr.u. Osuská Zuzana, Ing. U UOP 19 trvaá 2 Pačutvá Eva, PaedDr. U, VPK SJL 4 trvaá 2 + tr.u. Paták Rastisav, Ing. U UOP 28 trvaá 22 Pavvá Jana, Mgr. U AJ 7 trvaá 2 Pinkavvá Andrea, Ing. U UOP 16 trvaá 24 Peštinský Andrej, Mgr. U AJ - V 6 trvaá 2 + tr.u. Ratuvská Petra, Ing., PhD. U UOP 17 trvaá 22 Rendkvá Petra, Mgr. U AJ 0 na dbu určitú 22 Repa Daibr, Mgr. U, VPK TEV 10 trvaá 0 + tr.u. Rthmeiervá Katarína, Ing. U UOP 18 trvaá 2 Saiji Karína, PaedDr. U AJ 9 trvaá 2 + tr.u. Sbdníkvá Sňa, Mgr. U EJ-OB trvaá 16 Svákvá Zuzana, Mgr. U ÁB 28 trvaá 10 Srdšvá Eva, Ing. U UOP 29 trvaá 19 Váavvá Zuzana, Ing. U UOP 18 trvaá 2 + tr.u. Vrták Martin, Ing. U UOP 18 trvaá 29 + tr.u. Vrtákvá Sivia U UOP 18 trvaá 26 + tr.u. Žieká Mária, Ing. U UOP 26 trvaá 24 Ďaniš Ľubš, Ing. UOP 14 ava Jze, Ing., PhD. UOP 18 4 VPK - vedúi predmetvej kmisie U - učiteľ VZ - pravník uvľnený na výkn unkie v verejnm záujme Šk.K - škský krdinátr tr.u. - triedny učiteľ

22 h ) Údaje ďašm vzdeávaní pedaggikýh zamestnanv šky / 2 ds. 1 písm. h)/ rma vzdeávania Pčet vzdeávanýh Priebeh vzdeávania / pčet Uknči Pkračuje Zača Rigrózne štúdium 1 1 Invačné vzdeávanie vedúih pedaggikýh zamestnanv 0 unkčné vzdeávanie vedúih pedaggikýh zamestnanv 0 Adaptačné vzdeávanie 1 1 Špeiaizačné vzdeávanie 0 0 Aktuaizačné vzdeávanie 0 0 Invačné vzdeávanie 0 0 Kvaiikačné vzdeávanie 1 1

23 i ) Údaje aktivitáh a prezentáii šky na verejnsti / ( 2 ds. 1 písm. i ) / A ) Údaje aktivitáh rganizvanýh šku Pr. čís Aktivity rganizvané šku v škskm rku 2019/ Deň tvrenýh dverí 2 Imatrikuáia študentv 1. rčníka Divadené predstavenie v DAB 4 Inrmatívna výhva v Krajskej knižnii K. Kmeťka (žiai 1. rčníka) Odbrná exkurzia Južná Mrava Baťv kaná, Živá vda, Strážnie, Baťv mrakdrap, Krmeríž 6 ávšteva itrianskej synagógy - výstava "Osudy svenskýh Židv" 7 Medzinárdná výstava nábytku, bytvýh dpnkv a interiérvéh dizajnu MODDOM Kmenský a my - výtvarná súťaž 9 Vaentínsky turnaj - vejba mix 10 ávšteva dbrn - vastivednýh exkurzií pčas šk. rka 11 Pznávaie zájazdy - Praha 12 Medzinárdný deň prekadateľv - súťaž v prekade 1 Škské ká predmetvýh ympiád 14 Škské k SOČ 1 Výstava študentskýh prá - pagátv ku Dňu študentstva 16 Expert geniaity shw 17 Prednášky prjektu ree Teens - téma: Sbda a zdpvednsť 18 ávšteva katedry germanistiky 19 Stužkvá sávnsť 20 Európsky deň jazykv - Trnava 22 Besedy s psyhógm z CPPPaP v itre 2 Odbrné prednášky venvané nvým tehnógiám v stavebnítve 24 ávšteva múzea hkaustu v Seredi 2 A sv b u Bha prednes kresťanskej pézie a prózy 26 Beseda s graógm 27 Beseda bhdvaní s ľuďmi 28 Turnaj v bedmintne 29 Turnaj v rbae 0 Turnaj v vejbae 1 Viančný turnaj v vybíjanej putvný phár šky 2 Mikuášsky turnaj v miniutbae Strngman siv-vytrvastná súťaž 4 Vaentínsky turnaj v vejbae Z dôvdu pandemikej situáie a násednému prerušeniu škskéh vyučvania sa ďašie aktivity neuskutčnii.

24 B ) Údaje aktivitáh, d ktrýh sa ška zapjia ázv Krúžkvá činnsť - záujmvé útvary pskytvané šku Inrmačná výhva v Knižnii Kara Kmeťka Vedmstná súťaž " EXPERT GEIALITY SOW " Generáia XYZ výhvný knert Európsky deň jazykv Výtvarná súťaž : "Pagát rka" Výtvarná súťaž : "Kmenský a my " Oympiáda EÚ A sv b u Bha prednes kresťanskej pézie a prózy ávšteva Synagógy v itre pri príežitsti pamätnéh dňa hkaustu Bibia čami detí výtvarná súťaž Odbrné exkurzie Odbrné exkurzie a výstavy Burza pvaní Šaľa, Zaté Mrave, Kmjatie SOČ Dni tvrenýh dverí na svenskýh univerzitáh Medzinárdná matematiká súťaž "Matematiký kkan 2020 " Exkurzia Katedra yziky UK yzikáne experimenty Okresné ká ympiád z nemekéh a angikéh jazyka Krajské k "Oympiáda ľudskýh práv" Divadené predstavenie v DAB Besedy s dbrníkmi na preveniu ávšteva Katedry germanistiky Rdinný dm VELUX - súťaž MO rba žiakv a žiačk MO basketba MO hádzaná MO v vejbae hapi MO utsa MO bedmintn MK bedmintn MO stný tenis MO ezpľný beh rba súťaž strednýh škô rma 20 krúžkv Žiai 1. rčníka 70 žiakv z 1. až 4. rčníka Žiai 2. rčník Žiai 1. rčníka Výstava súťažnýh prá Víťazné žiake práe Vybraní žiai Víťazi škskéh ka Vybraní žiai II. rčníka Trieda I.A Žiai I. rčníka Žiai všetkýh rčníkv Prezentáia šky na verejnsti účasť v krajskm a eštátnm ke Žiai 4. rčníka Zapjensť : 2 žiakv šky - nine Vybraní žiai 1. rčníka Zapjensť: víťazi škskýh kô Víťaz škskéh ka Ceá ška Zapjensť: žiai 2. a 4. rčníka Vybraní žiai Vybraní žiai Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: vybrané družstv Zapjensť: reprezentant a vybrané družstv šky Zapjensť: vybrané družstv

25 Z dôvdu pandemikej situáie a násednému prerušeniu škskéh vyučvania sa ďašie aktivity neuskutčnii. C ) Dsiahnuté výsedky v predmetvýh ympiádah a súťažiah ázv súťaže, ympiády Umiestnenie - dsiahnuté výsedky Regináne k Krajské k Cesvenské k SOČ dbr 0 4. SOČ dbr a. SOČ dbr a. SOČ dbr 11 Rdinný dm Veux súťaž Pagát rka Výtvarná súťaž Rdina účasť Oympiáda AJ účasť Oympiáda EJ Oympiáda ľudskýh práv účasť Matematiký kkan 2020 kategória KADET Matematiký kkan 2020 kategória JUIOR Cesvenská súťaž EXPERT kat. O12 Cesvenská súťaž EXPERT kat. O4 MO rba žiakv a žiačk 2. MO basketba 1. a 4. MO hádzaná účasť MO v vejbae hapi účasť MO utsa účasť MO bedmintn 1. MK bedmintn 4. MO stný tenis účasť MO ezpľný beh 2. rba súťaž strednýh škô 1. Cena zamestnanv Veux Špeiáne enenie miest miest účasť účasť

26 j) Údaje prjekth, d ktrýh sa ška zapjia / 2 ds. 1 písm. j)/ V škskm rku 2019/2019 sa ška nezapjia d prjektv

27 k) Údaje výsedkh inšpekčnej činnsti vyknanej ŠŠI v ške / 2 ds. 1 písm. k)/ V škskm rku 2019/2020 neba vyknaná žiadna tematiká a ani kmpexná inšpekia.

28 ) Údaje priestrh a materiányh pdmienkah šky / 2 ds. 1 písm. )/ Učebne spu Z th dbrné Učebne jazykvé Učebne VT a inrmatiky Pčítače pre výučbu Kabinety Autá sbné A ) Materiáne vybavenie tried a zariadení šky v škskm rku 2019/ nákup škskéh nábytku d kmeňvýh tried - nákup tabúľ d trh tried - úprava interiérv - reknštrukia škskej internetvej a siete wii/la - reknštrukia pergy, ktrá spája budvu šky s tevičňu - dpnenie dbrnej iteratúry pre dbrné predmety, všebenvzdeávaie predmety

29 B) Učebné pmôky Stav Stav Učebné pmôky - druh vyhvujúe zastaraé % % Didaktiká tehnika 9 Audivizuáne pmôky ( CD, DVD ) Ostatné pmôky (mdey, makety ) Odbrné pubikáie 0 0

30 C) Šprtvé zariadenia Druh Rzmery (pha) Vek (rky) Tevičňa 20m x 12m 7 rkv Psiňvňa 66,1m2 1 rkv Mutiunkčné ihrisk 12m x 8m 4 rky

31 m.) Údaje inančnm a hmtnm zabezpečení výhvn-vzdeávaej činnsti šky ( 2 ds. 1 písm. m) Prideený rzpčet na rk 2019 ázv pžka Prenesené kmpetenie /KZ 111-z ŠR/ Mzdy z th: - vzdeávaie pukazy Odvdy z th: - vzdeávaie pukazy Tvary a sužby - z th: - vzdeávaie pukazy - yžiarsky kurz - z príjmv (41-006,72G,72J) - z GRATOV (72C) - pistenie majetku (41-001) Bežný transer - z th: dstupné dhdné P v Eur Origináne kmpetenie S p u /KZ 41,72-z SK/ Štipendiá S p u : bežné výdavky Kapitávé výdavky R z p č e t e k m Vzdeávaie pukazy v rku Pčet prijatýh vzdeávaíh pukazv: 467 ks - Prideené inančné prstriedky: Pužitie inančnýh prstriedkv z vzdeávaíh pukazv: - dmeny a dvdy stvér a ienie GKK dbrná iteratúra, časpisy a pubikáie 47 - učebné pmôky (MAT, TEV) statný drbný materiá (tnery, papier, kávesn., myši).81 S P O L U 14.70

32 n) Cieľ, ktrý si ška určia v knepčnm zámere rzvja šky na prísušný škský rk a vyhdntenie jeh pnenia ( 2 ds. 1 písm. n) avným ieľm šky v basti výhvn-vzdeávaieh presu b neustáe zvyšvanie kvaity výhvn-vzdeávaieh presu. Jedným z ieľv b aj naďaej zepšvať výhvn-vzdeávaie výsedky žiakv. Tent ieľ sme napĺňai aj prijatými patreniami, ktré bi zamerané na zepšenie výhvn-vzdeávaíh výsedkv. V druhm prku ba v čase mimriadnej situáie d výučba všetkýh predmetv reaizvaná dištančnu rmu, tak aby bi napnené štandardy všetkýh vyučvaíh predmetv, ktré sú súčasťu učebnýh pánv škskýh vzdeávaíh prgramv. Výučba jedntivýh predmetv prebiehaa dištančnu rmu, a t najmä prstrednítvm škskéh prtáu EduPage. D tejt patrmy bi žiakm zasieané učebné texty, pznámky, dištančné úhy a všetky statné pdkady (pravné návdy, prezentáie, pdkady a nrmy na riešenie predpísanýh graikýh prá, zadaní, vičení, kmpexnýh úh a rčníkvýh prjektv) ptrebné pre zvádnutie teretikéh a praktikéh vzdeávania. Učiteia však v veľkej miere využívai aj iné n-ine rmy vyučvania, a t pmu apikáií ZOOM a Gge Meet, aeb aj prstrednítvm emaivej kmunikáie, či s využitím siányh sietí (aebk, Messenger, WhatsApp). Pčas distančnej rmy štúdia b pvinnsťu žiakv vzdeávať sa v dmám prstredí, zdpvedne pristupvať k pneniu úh a spupravať s vyučujúimi. Učiteia však v pnej miere rešpektvai individuáne pdmienky žiakv na dmáu prípravu a dištančné vzdeávanie. Zákadné prinípy hdntenia žiakv v čase prerušenéh vyučvania Zabezpečenie spravdivsti pri hdntení každéh žiaka rešpektvaním individuányh pdmienk na dmáu prípravu a dištančné vzdeávanie. Sústredenie pzrnsti na pskytvanie svnej spätnej väzby. Akeptvanie jedinečnsti pdmienk žiakv na vzdeávanie. Zásady hdntenia V čase mimriadnej situáie nebi hdntenie a kasiikáia žiakv znížená en na zákade nepnenia pžiadaviek na dmáu prípravu a dištančnéh vzdeávania z bjektívnyh

33 príčin (napr. nedstatčné internetvé pripjenie a tehniké mžnsti žiakv, siáne a eknmiké dôvdy), ae z subjektívnyh príčin, keď žiak nepni pžiadavky vzdeávania (nespuprava, ignrva zadania vyučujúeh) aeb dsiah neuspkjivé výsedky za bdbie pred prerušením vyučvania. Priebežné hdntenie ma harakter knštruktívnej spätnej väzby, pskytvanej žiakm pčas učenia sa. Ma najmä mtivačný harakter, spjený s pmenvaním hýb, ktré žiai rbii, pričm im b zárveň navrhnutý pstup pri ih dstraňvaní. Priebežné hdntenie ma výrazne individuaizvaný harakter. Pri priebežnm aj záverečnm hdntení sa vyhádza predvšetkým z kmpexnej práe žiaka pčas eéh škskéh rka, ďaej z hdntenia, ktré žiak získa pčas 2. prku d času mimriadnej situáie (teda d ), ak aj z prtóia žiakyh prá a tiež z hdntenia všetkýh dištančnýh úh, ktré žiai vypravávai pčas dištančnej dmáej prípravy. Kritérim hdntenia a výsednej kasiikáie nebi výsedky dsiahnuté vypravaním testv a písmnýh skúšk. Učiv 1. až 4. rčníka v čase mimriadnej situáie b upravené pdľa ptreby tak, aby bi napnené snvy a štandardy škskéh vzdeávaieh prgramu. Riaditeľ šky 17. apría 2020 známi žiakm a ih záknným zástupm nekasiikvanie niektrýh predmetv, ktrýh iee neb mžné v čase prerušenéh vyučvania napniť kvaitnu a pnhdntnu reaizáiu. V rámi priebežnéh aj záverečnéh hdntenia b pužité hdntenie kasiikáiu (známku) dsiahnutýh vzdeávaíh výsedkh v rámi každéh predmetu, krem týh, ktré bi rzhdnutím riaditeľa a shváením pedaggiku radu deinvané ak nekasiikvané. Pri priebežnm aj záverečnm hdntení b výrazne zhľadňvané aj sebahdntenie žiaka. V prípade ptreby učiteia pskytvai individuáne n-ine knzutáie, a t najmä pre žiakv s s špeiánymi výhvn-vzdeávaími ptrebami. O spôsbe hdntenia jedntivýh vyučvaíh predmetv rzhd v čase mimriadnej situáie riaditeľ šky p prerkvaní s pedaggiku radu eektrniky (per ram), Získavanie pdkadv na hdntenie Pdkady na hdntenie výhvn-vzdeávaíh výsedkv žiakv pčas prerušenéh vyučvania získavai učiteia najmä z prtóií žiakyh prá, predpísanýh graikýh prá, rčníkvýh prjektv, rzhvrmi s žiakmi, z pnenia dištančnýh úh spravanýh

34 žiakmi pčas dmáej prípravy s prihiadnutím na individuáne pdmienky každéh žiaka, z riešenia kmpexnýh, prjektvýh a tematikýh úh. Žiai nebi hdntení na zákade kntrnýh testv a písmnýh prá. V čase mimriadnej situáie nebi reaizvané predpísané kntrné písmné práe, súvisá dbrná prax 1. až. rčníka (692 M gedézia, kartgraia a kataster), súvisá dbrná prax 2. a. rčníka (60 M staviteľstv). Z 481 študentv našej šky, ktrí bi hdntení v 2. prku, prspe s vyznamenaním 22 žiakv, 10 žiakv prspe veľmi dbre a 104 žiakv prspe. Cekvý študijný priemer šky b 1,64, č je za statnýh 1 škskýh rkv najepší ekvý študijný prspeh. Vedenie šky venva sbitnú pzrnsť zvýšeniu využívania IKT v výhvnvzdeávam prese, č sa pzitívne prejavi aj pčas dištančnej rmy štúdia.

35 n1) Prvnanie s upynuými škskými rkmi Prvnanie s upynuými škskými rkmi (údaje vždy za 2.prk) Škský rk 200/ / / / / / /2012 Ø Prspeh 2,29 2,24 2,7 2,28 2,19 2,04 1,96 Dhádzka/ Žiak Škský rk Ø Prspeh Dhádzka/ žiak Škský rk Ø Prspeh Dhádzka/ žiak 7,90 7,42 72,69 7,62 64,0 60,66 8, / / / / / / /2019 1,94 1,89 1,99 1,98 1,98 1,94 1,87 9,71 1,89 60,9 66,28 6,1 6,2 60, /2020 1,64 21,84

36 Cekvý prehľad štatistikýh údajv za 2. prk škskéh rka 2019/2020 spu žiakv 481 Ø prspeh 1,64 vyznamenaní 46,78% veľmi dbre 1,19% prspei 21,62% neprspei 0,00% nekasiik. 0,41% spu žiakv 481 vymešk. hdín Ø na žiaka 21,84 spravednenýh Ø na žiaka 21,8 espravednenýh 7 Ø na žiaka 0,01 spu žiakv 481 správanie 1 100,00% správanie 2 0,00% správanie 0,00% správanie 4 0,00% spu s. zn. spr. 0,00% SK 1,28% vyúčenýh 0 Prspeh najepšia trieda I.B Ø 1,24 najhršia trieda III.C Ø 2,22 najepší rčník prvý najhrší rčník štvrtý Dhádzka najepšia trieda III.A Ø na žiaka 8,4 najhršia trieda IV.A Ø na žiaka,17 najepší rčník tretí najhrší rčník štvrtý

37 Vnkajšie prstredie Vnútrné prstredie ) Obasti, v ktrýh ška dsahuje dbré výsedky, a basti, v ktrýh sú nedstatky (SWOT anaýza) / 2 ds. 1 písm. )/ Siné stránky Vyská dbrná úrveň šky Širká mžnsť výberu viteľnýh predmetv Kvaitné materián-tehniké vybavenie Vynikajúa spupráa učiteľ - žiak Kvaiikvansť pedaggikýh zamestnanv Ohta pedagógv vzdeávať sa v rámi kntinuáneh vzdeávania Aktívne zapjenie sa žiakv d mimvyučvaíh aktivít Mimriadne úspehy žiakv v SOČ Dbré šprtvé úspehy žiakv Rvnsť príežitstí Organizvanie dbrnýh exkurzií Úspešnsť prijatia naših absventv na vyskškské štúdium Spupráa šky s SPU a UK v itre vičná ška Výbrná spupráa s RZ Dbrá spupráa s rgánmi samsprávneh kraja Kvaitné a udržiavané živtné prstredie šky a učební Výučba udzíh jazykv Invačné prístupy Využívanie IKT a graikýh systémv Záujem štúdium Výhdná gegraiká pha Intenzívna starstivsť taentvanýh žiakv Sabé stránky árčná tehniká a energetiká prevádzka z dôvdu yzikéh veku budv Ška nemá vastné ubytvaie kapaity Ška nedispnuje stravvaím zariadením Príežitsti Mžnsť pkračvať v štúdiu na VŠ Mžnsť ďašieh vzdeávania učiteľv kariérny rast Mžnsť využitia ndv a grantv Invatívne činnsti a pstupy exibiita škskýh vzdeávaíh prgramv Pdpra štátu v basti IKT a digitaizáie Zapjenie šky d presu trva udržateľnéh rzvja mesta a regiónu Dynamika stavebnéh priemysu Imidž šky Mžnsti zapjenia sa žiakv d riadenia vzdeávaieh presu Zapjensť d prjektv EU ak mžnsť príjmv z mimrzpčtvýh zdrjv Spupráa s pdnikateľským prstredím rmatív materián-tehnikéh a priestrvéh zabezpečenia Ohrzenie, riziká Kesajúa tendenia ppuačnej krivky ižšia vedmstná úrveň žiakv prihádzajúih z zákadnýh škô Chýbajúa pdpra stavebnýh pdnikateľskýh subjektv

38 Využitie sinýh stránk šky a príežitstí pdprvať ďašie vzdeávanie pedaggikýh pravníkv v súade s pánm kntinuáneh vzdeávania udržiavať vyskú dbrnú úrveň šky aj ďašu priáiu bastí viteľnýh predmetv a apikáiu mdernýh pstupv a metód v výhvn-vzdeávam prese naďaej rzvíjať práu s výpčtvu tehniku s využitím graikýh systémv naďaej zapájať žiakv d mimvyučvaíh aktivít, pdprvať nadanýh žiakv a nadväzvať na úspehy v SOČ udržiavať kvaitné živtné a pravné prstredie šky, zameriavať sa na dôsedné ddržiavanie zásad psyhhygiény rganizvať dbrné exkurzie a prednášky, ktré sú jednu z riem spájania vzdeávania s praxu pzitívna prezentáia šky na verejnsti prstrednítvm: Dňa tvrenýh dverí, účasťu na "Burzáh práe a inrmáií", prád s výhvnými pradami a kmunikáiu prstrednítvm webvéh sída šky Eimináia sabýh stránk šky a hrzieb vytvárať pzitívne pravné vzťahy s pdnikateľskými subjektmi a presnými rganizáiami, napmáhať tak prepájaniu šky s praxu apevať na žiakv, aby zdpvedne pristupvai k škskému prstrediu a majetku via zapájať d živta a hdu šky rdičv, rganizvať stretnutia a knzutáie s rdičmi dôsedne a preventívne eiminvať negatívne a pat-psyhgiké javy v ške, zameriavať sa na všetky zžky výhvy výhvn-vzdeávaieh presu viť individuáne prístupy k žiakm s špeiánymi výhvn-vzdeávaími ptrebami

39 p) Výsedky úspešnsti šky pri príprave na výkn pvania a upatnenie žiakv na pravnm trhu aeb ih úspešnsť prijímania na ďašie štúdium / 2 ds. 1 písm. p )/ Trieda Odbr Pčet žiakv Pčet žiakv na VŠ IV.A 60 M STV - POS 2 20 IV.B 60 M STV POS/ZKT IV.C 60 M STV REA/TZB IV.D 60 M STV ITB 2 19 IV.E 692 M GKK 12 6 Spu ŠKOLA POČET ABSOLVETOV EZAMESTAÍ ABSOLVETI /2020 AM (v %) /2020 EZAMESTAÍ ABSOLVETI 9/2019 AM (v %) 9/2019 SPŠS itra ,6% 8,% SPŠS Trnava ,6% 1 8,6% SPŠS Žiina 22 17,% 20 6,2% SOŠS Trenčín ,2% 1 8,% SŠ BB ,% 2 1,1% SPŠS Prešv ,2% 1 9,2% SPŠS a G BA ,0% 10 7,2% SPŠS A G KE ,2% 1 9,6% SPŠS LC ,% 1 1,7%

40 ^,0(r,z,. ;' +'A ^d.x' B 14"s Y = h z -1.: =r{ 6ni g'g.g O-^r a 6.; ;q UJ \< B ]-.LU < J' ni ' - r 6. d. J tr ET r E P'd C I.. " 9 z 9v tse A E. ] ta - n I J \ ō : u ( (, r(r ō x t,ōr J t, a. Ot. J ō - (

41 . = zp j a j _(n, t =. = ;' J a q. 9. J, u i 2 :.,i < ri $ 0: 9 ib 8. r 6q r< i., 6 6r : p ' U\ r. r iu 0 e g. E a. p. E 6 P p. :, a, q, \, E I. E ID - q, q q e I E ; 0,, E ; 0r' r * <.< <<< r 6 CL <;. r z't Yqr >r<< L re =' a< - < E' <.9 i[ is 6'X''a =t e i.s,q' g - 'd T] E:q E','8. I u,d id8 Ea.S *; P=A, ='9 E. ;'I i d. I e< < i i.ee J=d r i$, < rce 9P, U. -:d {'. r qi q 6 :6' < s.i < O O'Y O < =: < < q,i I r =.; $ 0.< 1:E: s EE ' *ig p. tsr' -'< C g-e' :g=.99 6', i'b'.?, tj. s ibs =-t i.4s ='< E *tss { d. KEIE E, eaei' rr I r. ; d* - -rt I r, q. r I I u =., 6 i. 6., t, ; 'E p. P i'ts E.E i tr?'d B. -.D<r Eqr < ;us t6*b ;i *,. Y tr6 < O,r -<. a*e.er I a.sd. -: ; E;. 8: I 8.. r 60 ' g I'z P.:.e i$g' vtr $ OA, t ;'a ;88 0:6 4i'+, -< ^9",0.d *++.i66 i(6r *g -\ E.O ge 0 <.-'. 6O r * 9 6E t, 8. a, : g(1 \ b8. q T 9., 9.., j :. t. J =-t J 2. C. i... < d I \ < a. ; t xo i., r 9. -.i O O:. q< 6:.<. ^< q :' 9-< +X tu - =-a ;. ; a6 di X' J x 9. \ -.. = G ' Ju J 4 j q. ' r 6 G )? g. tr * e. _. ) J. a' :... E \ * a 0... * '. \ * D D ;' =. 9. a. \ OJ t.. q q : G u. +, O \ ah' Oa X-n J E : a :. J, G a a : \ a * a \ { I. = * =, ). t ' u a 0 ;' D. ) \ 0 C i { 0 ': uu E j. =A LO e*. P ' O :- ' < ' _ ;'6, JO ge.d r O-- JO '*d ;e, :)a id v OO "< E, v n I z D z z E C ^D m t: n i'r u n Er -re8 EE b - ) 6 )D ) ) - ) { u tr { i e { ID r, { v t n a {n P \.1 P{P r) u tr P U IJ ts ts t, P, t i + CL, (D *a. 6'= B E tt r 9. z v x T. E.,, h 6 {, u u, \.1 { T - ) D, a 6 6, 6 IJ{ 6),n,0 {n r \,1 I{,A {,, x I A I{ A, \,1 s ) I, 'e u tr {(/, 6 D u t, P ts t, \ I{ 6 {( U 6 ts P tx t E a{ \ { u E i + + m + g T 0 z + tr= <d AEE -r+ <x. O <6 ( < ^. tr (, ji C ) = tr g -{ z n. '{ :v Dtr zr 1 6 [r, 'az Bm, 6t =r E z m O, : E 4 0,:' 8,d 0 Er 6. sn' u d, 4> 6'z m.,(+ <=' '.

42 \ Er. th i6. n- 2 _; - <) I a\ h :, r. 6'. n'.,. q. a.. e tr ' = I E. r' a- q e - r.. - 6, 6 6', + q + i E." TY.S$d'E =t'se " g'<,g Et, is :i =O ".1 - Z ',"" 9; # ; E a. a E *z av d6 b - 2x.< *. J z v n, i ō), _. a,, E.. E' x r- E q 1. 6',. ḏ Or, q..0 t 6 r. I E.. 6 e E. CL i q s Ei. a CL E v q, u.-. t, 0, E' u :, + u IE ID x )q.t. ts. a q = ;. r * tr C\6. =E i. ^OO.E ==x ri r a;.[ {. ; a?a, E< D <i. isr E.: E: P ;'s I -E S g x e J.ny 'd' P< g... r. ;8i J J. +i, s. -= < I<,O OJE.dE s=' {r r 0t.ar. B iias;. <4E E,e ai= = d'i'9 tl'< E e r -Q d, 'd.i,bt+s E;.eT P619< += < ee.r i*e: i.8-60 E'Is ;9r i;,i de. i' ioj 'r igi J< :. x, X,=' Q [E 6' $ge i'='.b u ; 6', r, x : J rl u 6' t e = d. r * g g i[* ;i* r..s = us< ga <.O, a6l ri r-. 6rO LxE. E.$ ru *' $*i &e E -.6 n, *t ri. ts EO '*?S P <q X.E: t <J E,. IB i P _'.x d 6a u ;6' u$,, ts 9 r tsg E.;' :t.6 'U rut < tx ud se '4.. t< ;s +;' : i-s. 6'. * n,., 9. a \ J '.,, J 9. C '.. OE 1, qs =- O6 -r i<. - -i i < ' ^? aq 6. d ' A6' " <: r= :< XJ <.. g g O A Ou < ^q q1 s,' Q,.*: B 69: R -* -< 9 n q _ x 9.. ' g A. 6' C q 4 q q. u. A q ' G a q, 6' j q. t. \ :.. 6' s U * q. 2. \, q g. a. a G A. + a t. J =-,, 1 C \ a. A $ * :. q g r : q ō 9 : a ', J = =' I. 1 * P t, 6 { a :. D J \ I. ) e O p \ \ 0 9. a ' qi\ q OO q O ii'. I ij. 9; rj OE * \< i -E ' Onr 0. i,d E ;, : v v G 1' E 6'? D,, p ) D O p P s a D, ts q) 6, 0, D, { ts { { { A \ U a,? O a ) -... u, v{ JI, I, {6 tr I,r n,u A U tr, {, w u r, T 6 A u u 6 A P qt 6 P {u t, ts g t, ts Ag A D UI (n ts A t P I * I \,1 ur. I A ts 0 P ( T xo =I + :E x - I C 6 C x D -.{ h r < O(. BS E6 C + ;1 6 u tt 6 ; 8s g <d, -r sd d. I C.. i O e I < r < _ < r<, E *rg E t ḡ ; z v 6) x t ts. e aia v- E nb ix-s '-9Ji < ;P