epid2012

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "epid2012"

Prepis

1 V Ý R O Č N Á S P R Á V A za rok 212 ODDELENIE EPIDEMIOLÓGIE Predkladá: MUDr. Iveta Šuleková

2 Stručná epidemiologická charakteristika okresu. V skupine črevných nákaz nebolo novozistené nosičstvo brušného týfusu. K je v evidencii 1 nosič brušného týfusu. V porovnaní s predchádzajúcim rokom bol zaznamenaný pokles hlásených prípadov na salmonelózu z 57 prípadov ( 59,9/1 obyv.) na 51 ( 54,44/1 obyv.), index,91. Dominujúcim etiologickým agens bola S. enteritidis (7,59%). Výskyt mal sporadický charakter, s výnimkou jednej rodinnej epidémie po 2 ochorenia. Inaparentná forma infekcie sa zistila u onkologického pacienta pri hospitalizácii v transplantačnom centre. Bola zaevidovaná 1 mimočrevná lokalizácia salmonel. V roku 212 bola sme zaznamenali 1 ochorenie na bacilárnu dyzentériu ( 1,7/1 obyv.). Došlo k poklesu hnačkových ochorení s neobjasnenou etiológiou, z 21 ochorení ( 21,77/1 obyv.) evidovaných v roku 211 na 15 ochorení ( 16,1/1 obyv.) hlásených v roku 212. Bolo hlásených 192 kampylobaktériových enteritíd, došlo k vzostupu počtu prípadov zo 152 na 192 (index 1,26). Bolo zaevidovaných 7 rodinných epidémií (3x po 3 a 4x po 2 ochorenia). Zaevidovali sme 28 rotavírusových enteritíd, 14 adenovírusových enteritíd, 4 nešpecifikované vírusové črevné infekcie, 1 ochorenie spôsobené E.coli a 1 enteritídu zapríčinenú Yersíniou enterocolitica. Výskyt mal sporadický alebo rodinný charakter. V skupine alimentárnych nákaz nevykazujeme epidémiu, kde faktorom prenosu bola pitná voda. Úmrtie v tejto skupine nebolo zaznamenané. V skupine vírusových hepatitíd sme zaznamenali 1 ochorenie ( 1,7/1 obyv.) diagnostikované ako akútna hepatitída typu A a 2 ochorenia ( 2,13/1 obyv.) ako hepatitída typu B. Bolo zaevidovaných 8 nosičstiev HCV a 2 nosičstvá HBV. Zaznamenali sme 3 poranenia ihlou kontaminovanou krvou osoby s neznámym stavom infekciozity. Úmrtie v tejto skupine nebolo zaznamenané. V skupine respiračných chorôb nebolo hlásené ochorenie na záškrt, osýpky, rubeolu a parotitídu. Zaznamenali sme výrazný vzostup ochorení na čierny kašeľ. Spolu bolo hlásených 35 ochorení ( 37,36/1 obyv.). Vzhľadom na etiológiu bolo 31 prípadov diagnostikovaných ako pertussis a 4 prípady ako parapertussis. Základné očkovanie a preočkovanie proti pertussis bolo vykonané u 19-tich chorých riadne, v 11 prípadoch išlo o neočkované dospelé osoby pre vek a u 1 pacienta sa nepodarilo očkovanie zistiť. V skupine nákaz neovplyvnených očkovaním sme zaznamenali vzostup počtu ochorení na varicellu z 393 ochorení ( 41,46/1 obyv.) evidovaných v roku 211 na 42 ochorení ( 429,11/1 obyv.) v roku 212, index 1,2. V roku 212 sme zaevidovali 11 ochorení na šarlach ( 11,74/1 obyv.), došlo k vzostupu počtu prípadov z 5 na 11 (index 2,2). Zo skupiny iných vírusových infekcií bolo hlásené 1 ochorenie ( 1,7/1 obyv.), diagnostikovaná ako piata choroba. Vo výskyte akútnych respiračných ochorení vrátane chrípky v porovnaní s predchádzajúcim rokom došlo k miernemu poklesu chorobnosti hlásených ochorení z na , index,99.

3 V roku 212 sa odobralo 5 biologických materiálov, z toho 4 od detí - 1x izolovaný vírus chrípky A (H3N2) variant A/Perth/16/29(H3N2)-like a 1 materiál od dospelej osoby. Zaznamenali sme lokálne epidémie v predškolských a školských zariadeniach okresu v mesiacoch január apríl (17x MŠ, 12x ZŠ a 2x (ŠZŠ) a september december (4x MŠ, 1x ZŠ). Ochorenie na SARI (Severe Acute Respiratory Infection) hlásené nebolo. V roku 212 bolo zaznamenané 1 ochorenie na Legionársku chorobu, 1,7/1 obyv.. V uplynulom roku bolo hlásených 6 ochorení na TBC ( 6,4/1 obyv.). V skupine neuroinfekcií sme zaznamenali 2 ochorenia ( 2,13/1 obyv.) na nešpecifikovanú vírusovú meningitídu. V skupine antropozoonóz nebolo hlásené ochorenie na antrax, brucelózu, Q horúčku, leptospirózu, tularémiu, toxoplazmózu, toxokarózu, lymskú boreliózu a kliešťovú encefalitídu. Bola hlásená 1 Creuzfeldtova Jakobova choroba u 55-ročného muža s pozitívnou anamnézou končiaca exitom. V skupine zoonóz parazitárneho pôvodu boli v roku 212 hlásené 2ochorenia na enterobiózu, 2,13/1 obyv.. Z nákaz kože a slizníc nebolo zaznamenané ochorenie na tetanus a trachóm. V roku 212 bolo hlásených 15 ochorení na svrab, 16,1/1 obyv., došlo k poklesu počtu prípadov z 24 na 15, index,63. Výskyt mal sporadický a rodinný charakter. Bolo zaevidovaných 6 ochorení ( 6,4/1 obyv.) na trichofýciu v rámci epidémie v rómskej rodine s nízkym hygienickým štandardom. Poranenia spôsobené zvieraťom podozrivým z besnoty boli v roku 212 hlásené 19x. Regionálna veterinárna a potravinová správa v Galante v roku 212 nehlásila ohnisko besnoty. V skupine pohlavných nákaz bolo zaznamenaných 54 ochorení, z toho 7 ochorení na syfilis, 16 gonokokových infekcií, 31 chlamýdiových infekcií. V skupine iných infekcií bolo zaznamenaných 17 septikémií nie nozokomiálneho pôvodu. V roku 212 bolo hlásených 82 nozokomiálnych nákaz. Incidencia na 1 hospitalizovaných pacientov je,46%. Zaznamenalo sa 34 septikémií, v roku 211 bolo hlásených 28 septikémií. Úmrtím končilo 12 prípadov NN, z toho 8x v súvislosti so septikémiami a 4x v súvislosti s bronchopneumóniou u pacienta napojeného na UPV. V roku 212 neboli hlásené plynové gangrény. Ku dňu sú v okrese Galanta evidované 2 HIV pozitívne osoby. V priebehu roka sa v okrese nevyskytla žiadna havária v životnom ani pracovnom prostredí.

4 Výskyt vybraných prenosných ochorení v okrese Galanta a porovnávacie indexy Kód MKCH Ochorenie Rok Rok Index Priemer Index Chorobnosť Priemer /211 27/211 /P v r. 212 chor abs. abs. rel. abs. rel. na 1 na A2. Salmonelová enteritída 51 56,91 141,36 54,44 147,53 A2 Vylučovanie salmonel 1 1 1, 3,6,28 1,7 3,77 A3 Dyzentéria 1,,6 1,67 1,7,63 A4. Infekcia enteropatogénnymi E.coli 1, 9,2,11 1,7 9,63 A4.5 Kampylobak.enteritída , ,26 24,95 88,94 A4.6 Enter.zapríč.Yers.enter. 1 6,17 4,2,24 1,7 4,39 A8 Vír.a iné špec.črev.inf ,48 42,6 1,8 49,1 44,57 A9 Gastroent.inf.pôv ,71 19,4,77 16,1 2,3 A37. Pertussis ,88 2,4 1,52 33,9 21,35 A38 Scarlatina ,2 8,4 1,31 11,74 8,79 A81 CJCH 1,, 1,7, A87 Vírusová meningitída 2, 2,6,77 2,13 2,72 B1 Varicella ,2 448,4,9 429,11 469,17 B2 Herpes zoster ,9 17,94 17,81 111,96 B15 Hepatitída typu A 1, 1 1, 1,7 1,5 B16 Hepatitída typu B 2 6,33 6,2,32 2,13 6,49 B18.2 Chronická VHC 8 23,35 32,6,25 8,54 34,11 B27 Inf. mononukleóza 16 44,36 32,4,49 17,8 33,9 B86 Svrab 15 24,63 32,6,46 16,1 34,11 Z2.3 Kontakt alebo ohrozenie besnotou 19, 1 19, 2,28 1,5

5 Vývoj vybraných prenosných ochorení v okrese Galanta za posledných 2 rokov Kód Ochorenie Hod- R o k MKCH nota Skupina vybraných alimentárnych nákaz A1 Brušný týfus a abs paratýfus rel ,4 - - A2 Infekcie abs salmonelami rel. 22,6 324,1 419,2 344,8 285,7 478,7 39,8 372,4 346,5 278, 244,3 193, 25,7 171,6 157,9 138,47 12,66 278,41 59,1 54,43 A3 Bacilová abs dyzentéria rel. 42,6 42,6 7, 5,6 5,4 1,1-3, ,5 2,8 1,4-1,7 A4 Iné bakteriálne abs črevné infekcie rel. 2, ,1 1,1 4,3 1,1 1,1-4,2 1,1 2,1 3,2 8,4 28,4 84,97 131,6 14,92 163,81 27,8 A5 Iné.bakt.otravy abs potravinami rel ,3-4, A9 Hnačky a abs gastroenterit. rel. 9,7 9,7 3,5 2,1 1,1-6,4-4,2 2, 14,8 16,9 14,7 25,3 4,2 8,39 14,56 33,24 21,77 16,1 Skupina vírusových hepatitíd B15 Akútna hepa- abs titída A rel. 4,3 21,3 12,5 11,8 3,2 29, , ,5-4,16-1,7 B16 Akútna hepa- abs titída B rel. 8,5 5,3 2,8,7 2,1 1,1 1,1-2,1 2,1 1,1 1,1 1,1 2,1-4,2 17,68 4,16 6,22 2,13 B17 Akútna hepa- abs titída C rel , ,2-3,2 2,1 1,5 2, B19 A36 A37 A38 B1 B5 B6 B26 J11 Iné vírusové hepatitídy Diftéria Divý kašeľ Šarlach Ovčie kiahne Osýpky Ružienka Mumps Chrípka abs rel. 1,1 3,2 2,8 3,5 5,3 2,1 1,1-1,1-1, Skupina respiračných nákaz abs rel abs rel. 12,5 1,7 1,4 9, 3,2 1,1 22,3 9,5 1,1 19, 29,6 1,5 1,1 15,8 3,2 3,15 12,48 79,99 8,29 33,9 abs rel. 46,6 33,4 26,4 31,3 35,2 43,6 21,2 25,3 28,4 5,3 11,6 29,5 55,8 3,5 11,6 11,54 7,28 8,31 5,18 11,74 abs rel. 1217,5 736,7 814, 566,5 995,7 658,4 335,7 488, 816,1 49,7 436,8 858,2 569,8 337,9 182,1 747,96 442,6 557,85 47,46 429,11 abs rel. 9, abs rel. 3,2-2,1 16,7-1,1 6, abs rel. 3,2 1,1 4,9 1,4 3,2 1, , abs rel. 2946, ,1 1924,2 1423, , , ,1 1782,4 274, , 25699, , , 17534,9 397, , , , ,13 345,3

6 Vývoj vybraných prenosných ochorení v okrese Galanta za posledných 2 rokov pokračovanie Kód Ochorenie Hod- R o k MKCH nota Neuroinfekcie A39 Meningokok. abs infekcie rel ,1 1,1 1,1 1, ,1-1, , A87 Vírusová abs meningitída rel. 1,4,7,7 1,4 2,1 1,1 4,3 3,2 2,1 3,2 1,1 3,2 5,3 2,1 1,1 2,1 4,16 6,23-2,13 A85 Iné a nešpec. abs A86 encef. rel. - -, ,1 1, ,1 1, G Bakt.zápal abs mozg.plien. rel. 3,5 2,1 1,4,7 1,1 4,3 2, ,1 1,1-2,1 3,2-1,5 1, G61 Zápal abs polyneuropat. rel.,7 -,7, , , Zoonózy a nákazy s prírodnou ohniskovosťou A27 Leptospirózy abs rel. - 1,4 2,1,7 1, ,3-4, ,1-1,1 1,5 1, A32.1 Listerióza abs rel , ,4 - - A69.2 M1.2 A78 A84 B58 B68 A21 Z2.3 A35 Lymeská choroba Q horúčka Vírus.encef. prenáš.kliešť. Toxoplazmóza Tenióza Tularémia Kontakt s besnotou Tetanus A48. Plyn. gangréna B86 Svrab abs rel.,7 4,2 1,4 14,6 3,2 4, ,2 1,1-6,3 41,1 47,4 36,8 53,5 38,49 6,23 12,44. abs rel abs rel. -,7, ,1-1,1 1,1-1, ,4 1,4 - abs rel. 13,2 24,3 17,4 22,9 13,9 5,3 4,2 7,4 7,4 7,4 7,4 3,2 12,6 5,3 6,3 3,15 2, abs rel abs rel. 2,1 1, , ,1-1,1 1,1 2, , abs rel. 2,8 3,5 9, 27,8 13,9 11,7 6,4 13,7 11,6 5,3 1,1 2,1 4,2 2,1 2,1 1,5 2, ,28 Nákazy kože a slizníc abs rel abs rel. - 1, , abs rel. 37,4 2,2 25,7 15,3 27,7 34, 6,4 5,3 117,9 69,5 69,8 92,8 7,6 34,7 46,4 39,86 37,45 21,82 24,88 16,1

7 SALMONELÓZY DYZENTÉRIA

8 25 INÉ BAKTERIÁLNE ČREVNÉ INFEKCIE za VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU A

9 VÍRUSOVÁ HEPATITÍDA TYPU B NEŠPECIFIKOVANÉ VÍRUSOVÉ HEPATITÍDY

10 ČIERNY KAŠEĽ VARICELLA

11 RUBEOLA PAROTITIS EPIDEM ICA

12 CHRÍPKA MENINGOKOKOVÉ INFEKCIE

13 2,5 KLIEŠŤOVÁ ENCEFALITÍDA 2 1,5 1,

14 Špecifická viazaná na pohlavie v okrese Galanta v roku 212 Chorobnosť z toho Kód v roku 211 muži ženy MKCH Ochorenie abs. na 1 abs. na 1 abs. na A2. Salmonelová enteritída 49 52, , ,46 A2 Vylučovanie salmonel 1 1,7 1 2,18, A2.1 Salmonelová septikémia 1 1,7, 1 2,9 A2.8 Iné špec.salmon.infekcie 1 1,7, 1 2,9 A3.1 Šigelóza zapríč. Sh.flexneri 1 1,7 1 2,18, A4. Inf.enteropatog. E.coli 1 1,7, 1 2,9 A4.5 Kampylobak.enteritída , , ,26 A4.6 Enter.zapríč.Yers.enterocol. 1 1,7, 1 2,9 A8. Rotavírus. enteritída 28 29, , ,32 A8.2 Adenovírusová enteritída 14 14, ,66 5 1,44 A8.4 Nešpec.vírus.črevná inf. 4 4,27 2 4,37 2 4,18 A9 Gastroent.inf.pôvodu 15 16,1 5 1,92 1 2,88 A15, A16 TBC 6 6,4 6 13,1, A37. Pertussis 31 33, , ,41 A37.1 Parapertussis 4 4,27 1 2,18 3 6,26 A38 Šarlach 11 11,74 5 1, ,53 A4.8 Iná streptokok. septikémia 1 1,7, 1 2,9 A41. Septikémia vyvol. SA 1 1,7 1 2,18 4,6 A41.1 Septik.vyv.inými šp.stafyl. 6 6,4 3 6,56 3 6,26 A41.5 Gramnegat.septikémia 7 7,47 3 6,55 4 8,35 A46 Ruža 24 25, , ,14 A48.1 Legionárska choroba 1 1,7 1 2,18, A53. Latentný syphilis nešpec. 7 7,47 3 6,55 4 8,35 A54. Gonokoková infekcia 16 17, ,2 5 1,44 A56. Chlamýdiová infekcia 31 33,9 8 17, ,2 A81. Creuzfeldtova-Jacobova chor. 1 1,7 1 2,18, A87.9 Nešpec.vírus.meningitída 2 2,13 1 2,18 1 2,9 B1.9 Varicella , , ,13 B2.9 Zoster bez komplikácie 11 17, , ,18 B8.3 Piata choroba 1 1,7 1 2,18, B15 Vírus. hepatitída typu A 1 1,7, 1 2,9 B16.9 Vírus. hepatitída typu B 2 2,13 2 4,37, B18.2 Nosič HCV 8 8,54 4 8,74 4 8,35 B27 Infekčná mononukleóza 16 17,8 1 21, ,53 B35. Trichofýcia 6 6,4 3 6,55 3 6,26 B8 Enterobióza 2 2,13, 2 4,18 B86 Svrab 15 16,1 9 19, ,53 J1 Chrípka 1 1,7, 1 2,9 P36.3 Bakteriálna sepsa novorod. 1 1,7 1 2,18, Z2 Kont.alebo ohroz.inf.chor. 3 3,2 2 4,37 1 2,9 Z2.3 Kontakt alebo ohroz.besnotou 19 2, , ,97 Z21 Bezprízn. stav infekcie HIV 1 1,7 1 2,18, Z22.5 Nosič HBV 2 2,13 2 4,37,

15 Vekovo-špecifická na prenosné choroby v okrese Galanta v roku 212 V e k o v é s k u p i n y Spolu abs chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. abs. chor. A2. Salmonelová enteritída, 14 49, , ,1 2 36, , ,44 3 2, ,94 1 7, , 49 52,3 A2 Vylučovanie salmonel,,,,,,,,, 1 7,89, 1 1,7 A2.1 Salmonelová septikémia,,,,,,,,,, 1 8,25 1 1,7 A2.8 Iné špec.salmon.infekcie,,,,,,,,,, 1 8,25 1 1,7 A3.1 Šigelóza zapríč.sh.flexneri,,,, 1 18,18,,,,,, 1 1,7 A4. Inf. enteropatog. E.coli, 1 29,25,,,,,,,,, 1 1,7 A4.5 Kampylobak.enteritída , , , , , , ,1 9 61, , , , ,95 A4.6 Enter.zapríč.Yers.enteroc.,,,,,,, 1 6,83,,, 1 1,7 A8. Rotavírus.enteritída 4 429, , ,22,,,,,,,, 28 29,89 A8.2 Adenovírus. enteritída 4 429, , ,84,,,,,,,, 14 14,94 A8.4 Nešpec.vírus.črevná inf.,,,, 1 18, ,58, 1 6,83,, 1 8,25 4 4,27 A9 Gastroent.inf.pôvodu, 1 29, ,84,, 3 43, , , ,94 1 7,89 1 8, ,1 A15, A16 TBC,,,,,,,,, 2 15, ,99 6 6,4 A37. Pertussis, 1 29,25, 3 68, ,45, 6 38, ,66, 5 39, , ,9 A37.1 Parapertussis,, 1 24, ,7,, 1 6,36,,, 1 8,25 4 4,27 A38 Scarlatina, 2 58, , ,7,,,,,,, 11 11,74 A4.8 Iná streptokok.septikémia,,,,, 1 14,58,,,,, 1 1,7 A41. Septikémia vyvolaná SA,,,,,,, 1 6,83,,, 1 1,7 A41.1 Septik.vyv.inými šp.stafyl.,,,,,,,,, 1 7, ,24 6 6,4 A41.5 Gramnegat.septikémia,,,,,,,, 1 7, , ,99 7 7,47 A46 Erysipelas,,,,,,, 1 6, , , , ,62 A48.1 Legionárska choroba,,,,,,,,,, 1 8,25 1 1,7 A53. Latentný syfilis nešpec.,,,,,, 3 19,8 1 6, ,94, 1 8,25 7 7,47 A54. Gonokoková infekcia,,,,, 3 43, , ,33,,, 16 17,8 A56. Chlamýdiová infekcia,,,, 2 36, , , , ,41,, 31 33,9 A81. Creuzfeldt.-Jacobova ch.,,,,,,,, 1 7,47,, 1 1,7 A87.9 Nešpec.vírus.meningit.,,, 1 22,7,,,, 1 7,47,, 2 2,13 B1.9 Varicella , , , , , , ,44 1 6,83,,, ,11 B2.9 Zoster bez komplikácie, 1 29, , ,7 3 54, , , , , , , ,81 B8.3 Piata choroba,,, 1 22,7,,,,,,, 1 1,7 B15 Vírus.hepatitída typu A,,,,,, 1 6,36,,,, 1 1,7 B16.9 Vírus.hepatitída typu B,,,,, 1 14,58, 1 6,83,,, 2 2,13 B18.2 Nosič HCV,,,,, 2 29, ,8,, 1 7, ,5 8 8,54 B27 Infekčná mononukleóza, 2 58,5 1 24, , , ,33 1 6,36,,,, 16 17,8 B35. Trichofýcia, 1 29, , ,1,,,,,,, 6 6,4 B8 Enterobióza,, 2 49,69,,,,,,,, 2 2,13 B86 Svrab,, 4 99, ,1 2 36, ,58 1 6,36, 2 14,94 1 7,89 1 8, ,1 J1 Chrípka,,,, 1 18,18,,,,,, 1 1,7 P36.3 Bakteriálna sepsa novorod. 1 17,41,,,,,,,,,, 1 1,7 Z2 Kont. alebo ohroz.inf.chor.,,, 1 22,7, 2 29,17,,,,, 3 3,2 Z2.3 Kontakt alebo ohroz.besn.,, 3 74, ,1 2 36, ,17 1 6,36 1 6, ,94 1 7, , 19 2,28 Z21 Bezpríznak.stav.inf. HIV,,,,,,,, 1 7,47,, 1 1,7 Z22.5 Nosič HBV,,,,,,,,, 1 7,89 1 8,25 2 2,13

16 Kód MKCH Ochorenie Sezónnosť výskytu prenosných chorôb v okrese Galanta v roku 212 Mesiac I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. Spolu abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % abs. % A2. Salmonelová enteritída 2 4,8 1 2,4,, 9 18,37 2 4,8 7 14,39 5 1,2 1 2,4 8 16,33 3 6, , , A2 Vylučovanie salmonel,,,,,,,,,,, 1 1, 1 1, A2.1 Salmonelová septikémia,,,,,,,,, 1 1,,, 1 1, A2.8 Iné špec.salmon.infekcie,,,,, 1 1,,,,,,, 1 1, A3.1 Šigelóza zapr.sh.flexneri,,,,, 1 1,,,,,,, 1 1, A4. Inf.enteropatog. E.coli,,,, 1 1,,,,,,,, 1 1, A4.5 Kampylobak.enteritída 1 5,21 9 4, ,73 6 3, , , , , , , , , , A4.6 Enter.zapríč.Yers.enteroc.,,,,,,,,,, 1 1,, 1 1, A8. Rotavírus.enteritída 1 3, , ,43 1 3,57 1 3, , ,57, 1 3,57,,, 28 1, A82 Adenovírus. enteritída 3 21,44,, 1 7,14, 2 14, , ,44 1 7,14, 2 14,28, 14 1, A8.4 Nešpec.vírus.črevná inf. 3 75,,,,,, 1 25,,,,,, 4 1, A9 Gastroent.inf.pôvodu 2 13,32 3 2, 1 6, ,33, 1 6,67 1 6,67 3 2, 1 6,67 1 6,67,, 15 1, A15,A16 TBC 3 5,,,, 1 16,67,,, 2 33,33,,, 6 1, A37. Pertussis 3 9,68, 1 3,22 3 9,68 2 6,46 1 3,22 3 9,68 2 6,46 1 3, , ,1, 31 1, A37.1 Parapertussis 1 25,, 1 25,,,,,, 1 25,, 1 25,, 4 1, A38 Scarlatina,,, 6 54, , ,18,,,,,, 11 1, A4.8 Iná streptokok.septikémia,,, 1 1,,,,,,,,, 1 1, A41. Septikémia vyvolaná SA,,,,, 1 1,,,,,,, 1 1, A41.1 Septik.vyv.inými šp.stafyl. 3 5,, 1 16, ,67,,,, 1 16,66,,, 6 1, A41.5 Gramnegat.septikémia 4 57,14,,,, 1 14,29,,,, 1 14, ,29 7 1, A46 Erysipelas 1 4, 1 4, 1 4, 1 4, 3 12, 3 12, 1 4, 2 8, 3 12, 5 2, 3 12, 1 4, 25 1, A48.1 Legionárska choroba 1 1,,,,,,,,,,,, 1 1, A53. Latentný syfilis nešpec. 4 57,14, 1 14,28, 1 14,29,,, 1 14,29,,, 7 1, A54. Gonokoková infekcia 1 6, ,5 1 6,25 1 6,25, 2 12,5 1 6,25 1 6, , 3 18,75,, 16 1, A56. Chlamýdiová infekcia 5 16,13 3 9,68 2 6,45 1 3, ,36 1 3,22, 7 22,59 3 9,68 1 3,22, 2 6, , A81. Creuzfeldt.-Jacobova chor. 1 1,,,,,,,,,,,, 1 1, A87.9 Nešpec.vírus.meningitída,,,,,,,, 1 5,, 1 5,, 2 1, B1.9 Varicella 12 29, , , , , , ,47 4 1, 1,25 2,5 2 4, , , B2.9 Zoster bez komplikácie 12 11,88 5 4, ,89 6 5,94 6 5,94 6 5,94 1 9,9 7 6,94 8 7,92 8 7,92 1 9, ,88 1 1, B8.3 Piata choroba,,,, 1 1,,,,,,,, 1 1, B15 Vírus.hepatitída typu A,,,,,,,,,,, 1 1, 1 1, B16.9 Vírus.hepatitída typu B, 2 1,,,,,,,,,,, 2 1, B18.2 Nosič HCV,,,, 2 25,, 2 25, 1 12,5 2 25,, 1 12,5, 8 1, B27 Infekčná mononukleóza 1 6,25,, 1 6, ,5 2 12,5, 4 25, 2 12,5 1 6,25 1 6, ,5 16 1, B35. Trichofýcia 3 5, 1 16,66, 1 16, ,67,,,,,,, 6 1, B8 Enterobióza,, 1 5,,,,,, 1 5,,,, 2 1, B86 Svrab 2 13,33, 1 6, ,67,,, 3 2, 3 2, 2 13,33,, 15 1, J1 Chrípka 1 1,,,,,,,,,,,, 1 1, P36.3 Bakteriálna sepsa novorod.,,,, 1 1,,,,,,,, 1 1, Z2 Kont. alebo ohroz.inf.chor, 2 66,67, 1 33,33,,,,,,,, 3 1, Z2.3 Kontakt alebo ohroz.besnotou 2 1, ,79, 2 1,53 1 5,26 2 1,53, 6 31,57 1 5,26, 2 1,53, 19 1, Z21 Bezprízn.stav infekcie HIV,,,,,, 1 1,,,,,, 1 1, Z22.5 Nosič HBV,,,, 1 5,,,,, 1 5,,, 2 1,

17

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Epidemiologická situácia v okrese Trebišov v mesiaci december 2016 Výskyt prenosných ochorení podľa pohlavia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva

Regionálny úrad verejného zdravotníctva MESAČNÝ VÝKAZ VÝSKYTU PRENOSNÝCH OCHORENÍ ZA MESIAC JÚL 2018 V OKRESOCH POVAŽSKÁ BYSTRICA, ILAVA A PÚCHOV OKRES POVAŽSKÁ BYSTRICA Tabuľka 1. Výskyt prenosných ochorení v mesiaci júl 2018 v okrese Považská

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch Svidník a Váš list/zo dňa Naše

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ Tel.: 056/ FAX: 056/ REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Trebišove, Jilemnického 3370/2, PSČ 075 01 Tel.: 056/6724885 FAX: 056/672 6474 E-mail: ruvztv@uvzsr.sk IČO:17335434 Epidemiologická situácia v okrese

Podrobnejšie

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc)

(Microsoft Word - mesa\350n\351 hl\341senie august2011.doc) Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S 071 01 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo Svidníku Sovietskych hrdinov 79, Svidník Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre de REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo u Sovietskych hrdinov 79, 089 01 Obdržia : praktickí lekári pre dospelých a pre deti a dorast v okresoch a Stropkov Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Senný trh 4 040 11 Košice Váš list zn.

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/000263 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

Štátny zdravotný ústav vo V r a n o v e nad Topľou

Štátny  zdravotný  ústav  vo V r a n o v e nad Topľou REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranove n/t HaPM-Ep/00165/17/002311 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

tabulky_ko-2017-knm

tabulky_ko-2017-knm ZÁKLADNÉ OČKOVANIE PROTI ZÁŠKRTU, TETANU, ČIERNEMU KAŠLU, VÍRUSOVEJ HEPATITÍDE B, HEMOFILOVÝM INVAZÍVNYM INFEKCIÁM, DETSKEJ OBRNE A PNEUMOKOKOVÝM INVAZÍVNYM OCHORENIAM K 31. 8. 2017 V SR Ročník narodenia

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Šuňava Štrba Svit Spišský Štiavnik Spišská Teplica Poprad Lučivná Liptovská Teplička Jánovce (PP) Hranovnica Hôrka Zdravotnícka 3525/3, 058 97 Poprad Slovenská

Podrobnejšie

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18

Sylaby_epidemiol__gia_VL_4_ro__._LS_2017_18 PREDMET: Epidemiológia ROČNÍK VÝUČBY: 4 SEMESTER: LS 2017/2018 ŠTUDIJNÝ ODBOR: Všeobecné lekárstvo PREDNÁŠKY: P 1 14,30 16,00 () NVT Prednášajúci: 1422018 Epidemiológia definícia, úlohy, spoločenský význam

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vyb REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom vo VRANOVE NAD TOPĽOU Pribinova 95, 093 01 Vranov nad Topľou Adresát: Podľa zoznamu Naša značka: Vybavuje: Vranov n/t HaPM-Ep/00001/18/000341 Mgr. Denisa

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v POPRADE Číslo: 732/2010 Poprade 26.1.2010 Upozornenie: V zmysle indikačných obmedzení a Vyhlášky MZ SR č. 585/2008, ktorou sa ustanovujú podrobnosti

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Výskyt nákaz preventabilných očkovaním v SR Henrieta Hudečková Mária Avdičová ÚVZ JLF UK Martin RÚVZ Banská Bystrica XIV. Vakcinačný deň Slovenskej republiky, Žilina, 27.9.28 Spôsoby ochrany nášho zdravia

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc

Microsoft Word - VS_SR06_farebna.doc Analýza epidemiologickej situácie a činnosti odborov epidemiológie v Slovenskej republike za rok 2006 Z poverenia riaditeľa ÚVZ SR vypracovali pracovníci RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici - z programu

Podrobnejšie

mes.okt.2014

mes.okt.2014 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA IČO: 17335981 Veľkoblahovská č.1067, P.O. BOX 138 929 01 Dunajská Streda so sídlom v Dunajskej Strede Tel.: 031/59 112 35,39,58, 59 112 11 fax:031/59 112 60 E-mail:

Podrobnejšie

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018

VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 2018 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI REGIONÁLNEHO ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI ZA ROK 218 1. Identifikácia úradu Názov: Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Liptovskom

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc POVINNOSTI FYZICKÝCH OSÔB V PREVENCII PRENOSNÝCH OCHORENÍ Ivana PAGÁČOVÁ Katedra medicínskeho práva, Lekárska fakulta, SZU v Bratislave ABSTRAKT Príspevok sa zaoberá povinnosťami fyzickej osoby pri predchádzaní

Podrobnejšie

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky

ZabezpeĊenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky Zabezpečenie protiepidemických opatrení v súvislosti s pandémiou chrípky 14.10.2010 Bratislava J. Pertinačová, epidemiológ RÚVZ Bratislava Cirkulácia vírusu chrípky v populácii epidemický výskyt každý

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za APRÍL 2019 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody,

PRÍČINY A DÔSLEDKY STAVU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, Zdravie sa musí chrániť starostlivosťou o zdravé životné podmienky, ktoré sú dané stavom ovzdušia, vody, pôdy a ostatných zložiek životného prostredia,... 9 ods. 1 zákona NR SR č. 272/1994 Z.z. o ochrane

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zd REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A. Mickiewicza 6, 052 20 Spišská Nová Ves Adresát: Regionálny úrad verejného zdravotníctva Ipeľská 1 040 11 Košice Váš list zn. zo

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za JÚN 20 doc. MUDr. Mária Avdičová,

Podrobnejšie

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls

Kópia - zdravotnicke_noviny.xls Prehľad vybraných ukazovateľov z demografie obyvateľstva SR v rokoch 1989 až 2008 Demografické ukazovatele 1989 1994 1999 2004 2008 Obyvateľstvo - stredný stav (počet) 5 275 479 5 347 413 5 395 324 5 382

Podrobnejšie

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017

Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 2016/2017 Vyhodnotenie chrípkovej sezóny 218/219 v Slovenskej republike Úvod V porovnaní s predchádzajúcou chrípkovou sezónou sa v chrípkovej sezóne 218/219 zaznamenala nižšia aktivita chrípky. V etiológii chrípkových

Podrobnejšie

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX:

Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č Tel.: 056/ , 612 FAX: Regionálny úrad verejného zdravotníctva s o s í d l o m v M i c h a l o v c i a c h, S. C h a l u p k u 5, P S Č 0 7 1 0 1 Tel.: 056/6880611, 612 FAX: 056/6880636 email: mi.sekretariat@uvzsr.sk www.ruvzmi.sk

Podrobnejšie

R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a

R e g i o n á l n y  ú r a d  v e r e j n é h o  z d r a v o t n í c t v a R e g i o n á l n y ú r a d v e r e j n é h o z d r a v o t n í c t v a so sídlom v B a n s k e j B y s t r i c i Analýza epidemiologickej situácie v Slovenskej republike za FEBRUÁR 2018 doc. MUDr. Mária

Podrobnejšie

prípis

prípis PP Ždiar Vysoké Tatry Vydrník Veľký Slavkov Švábovce Svit Spišský Štiavnik Spišské Bystré Spišská Teplica Poprad Nová Lesná Mlynica Mengusovce Lučivná Liptovská Teplička Hranovnica Batizovce Zdravotnícka

Podrobnejšie

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami

Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami TLAČOVÁ SPRÁVA Očkovanie - overená ochrana pred závažnými ochoreniami Vakcíny patria k najvýznamnejším objavom v histórii ľudstva. Zo všetkých zdravotníckych postupov zachránili jednoznačne najviac ľudských

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, Tatry 2012 * *Medzi prvé príznaky chrípky nepatrí: a) výrazná malátnosť b) silná bolesť hlavy c) serózny sekrét z nosa d) TT do 38 C * *Ktorý typ chrípky nespôsobuje

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov

Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Pacientská organizácia pre chronické pľúcne choroby Tuberkulóza informácie pre pacientov Tuberkulóza Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktorému dokážeme predchádzať a ktoré vieme úspešne liečiť. Ale: 1)

Podrobnejšie

„Chrípka, či prechladnutie“

„Chrípka, či prechladnutie“ Chrípka, či prechladnutie SSVPL SLS, jesenný cyklus 2012 Etiologický agens infekcie dýchacích ciest: 1.Vírusy a) ľudské respiračné vírusy - chrípka, rhinovírusy, koronarovírusy, vírus parainfluenzy, respiračný

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

mesiac apríl 2017

mesiac apríl 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, Číslo:RH/2017/004274/BM7 02.05.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac apríl 2017

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Regionálne rozdiely v úmrtnosti na choroby obehovej sústavy v SR v rokoch 2011 2014 Baráková, Cvopová, Kuchtová, Dudová Pracovisko: odbor zdravotných registrov NCZI XXII. kongres SKS Revízia Iná dg., ale

Podrobnejšie

mesiac marec 2019

mesiac marec 2019 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, Číslo:RH/29/002498/BM7 1.4.29 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za marec 29 za okres Ochorenie Počet Miesto

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SR ROK 2018 odpočet plnenia FEBRUÁR 2019 VYPRACOVAL ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBL

PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SR ROK 2018 odpočet plnenia FEBRUÁR 2019 VYPRACOVAL ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBL PROGRAMY A PROJEKTY ÚRADU VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA V SR ROK 2018 odpočet plnenia FEBRUÁR 2019 VYPRACOVAL ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Odbor organizačno - dokumentačný HYGIENA ŽIVOTNÉHO

Podrobnejšie

201708mesiac august 2017

201708mesiac august 2017 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2017/008693/BM7 Streda 07.08.2017 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení za mesiac august

Podrobnejšie

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku

Rozdiely v incidencii nadorov u obyvatelov zijucich v meste a na vidieku Rozdiely v incidencii nádorov u obyvateľov žijúcich v meste a na vidieku Jarmila Korcova Fakulta zdravotnictva a socialnej prace Trnavskej univerzity v Trnave jkorcova@truni.sk Košice, 21.-22.september

Podrobnejšie

é ů

é ů kjlô Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Michalovciach, S.Chalupku 5, 071 01 Michalovce Titl. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach Ipeľská 1 040 01 KOŠICE Váš list

Podrobnejšie

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak

Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vak Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI Slovenská epidemiologická a vakcinologická spoločnosť o. z. SLS pod garanciou: FAKULTA

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 204-209 Dokument na schôdzu B8-0436/207 27.6.207 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-032/207 v súlade s článkom 28 ods. 5 rokovacieho poriadku o reakcii

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných

VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 22. júna o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných 6.7.2018 L 170/1 II (Nelegislatívne akty) ROZHODNUTIA VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2018/945 z 22. júna 2018 o prenosných ochoreniach a s nimi súvisiacich osobitných zdravotných problémoch, ktoré

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0514/2018 5.11.2018 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0417/2018 v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku

Podrobnejšie

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká

OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká OSTRÉ PREDMETY V ZDRAVOTNÍCTVE, ich nevyhnutnosť a riziká Manažment ochrany zdravia personálu v UNB MUDr. E. Lazarová, MPH MUDr. Mgr. Š. Chovanová PhDr. E. Somogyiová, MPH Mgr. M. Baričičová Odborná konferencia

Podrobnejšie

1

1 Správa o zoonózach, alimentárnych nákazách a nákazách z vody v Slovenskej republike za rok 2017 Ochranu zdravia ľudí i zvierat je možné dosiahnuť iba aktívnou spoluprácou expertov z kontroly a výskumu

Podrobnejšie

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr

Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okr Črevné infekcie v lete : salmonela, kampylobakter, listerióza. Ako sa im môžete vyhnúť? Leto je čas dovoleniek a pohody, ale zároveň plné nástrah. Okrem spálenia sa od slnka alebo chorôb prenášaných kliešťom,

Podrobnejšie

SANTE/7019/2018-EN Rev, 1

SANTE/7019/2018-EN Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 7. 2018 C(2018) 4785 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 25. 7. 2018, ktorým sa mení zoznam chorôb stanovený v prílohe II k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady

Podrobnejšie

Hreferralspcsk

Hreferralspcsk Schválený text k rozhodnutiu o zmene, ev. číslo: 2015/04702-ZME Písomná informácia pre používateľa Encepur children 0,25 ml injekčnej suspenzie naplnenej v injekčnej striekačke Očkovacia látka proti kliešťovej

Podrobnejšie

ECDC_2012_ _SK_TRA.docx

ECDC_2012_ _SK_TRA.docx CENTRUM ECDC Výročná správa riaditeľa za rok 2011 Zhrnutie V roku 2011 sa Európskemu centru pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) podarilo realizovať väčšinu činností svojho pracovného programu. Zároveň

Podrobnejšie

mesiac júl 2018

mesiac júl 2018 REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA so sídlom v Dunajskej Strede Veľkoblahovská 1067, 92901 Streda Číslo:RH/2018/006614/BM7 Streda 1.8.2018 Podľa rozdeľovníka Vec: Mesačný výkaz prenosných ochorení

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA V VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLVIII PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2016 Vestník č.

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc

Microsoft Word - OBSAH VZ final.doc OBSAH číslo 1/2016 ročník XII ÚVODNÉ SLOVO / EDITORIAL TÓTH, K.... 1 PREHĽADNÉ REFERÁTY / REVIEW-SUMMARY PAGÁČOVÁ, I. Povinnosti fyzických osôb v prevencii prenosných ochorení... 3 NOVÁK, I. Právne aspekty

Podrobnejšie

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID

VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VID VESTNÍK Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ročník XLIX PREHĽAD VESTNÍKOV MINISTERSTVA PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZA ROK 2017 Vestník č. 1/2017

Podrobnejšie

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility]

7. Purgelová - Antibiotická terapia Œ možnosti optimalizácie - Nový Smokovec [Režim kompatibility] Antibiotická terapia možnosti optimalizácie 2. časť Anna Purgelová Antibiotiká prestavujú nenahraditeľné, život zachraňujúce liečivá Globálne narastajúca rezistencia v ostatných rokoch postupne znižuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014

Microsoft Word - web 2014 vyhlásenia zákonného zástupcu 2014 VYHLÁSENIA ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCU Príloha k zmluve o poskytovaní vzdelávania čísloo... 1.Splnomocnené osoby Týmto splnomocňujem nasledovné osoby na vyzdvihnutiee môjho dieťaťa z materskej školy Espania, na

Podrobnejšie

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIMA ROK 2010

OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIMA   ROK 2010 OBČIANSKE ZDRUŽENIE PRIMA ROK 2010 PRIMA je mimovládna organizácia, ktorá vznikla v roku 1998, ako združenie profesionálov a dobrovoľníkov pracujúcich v oblasti drogových závislostí formou harm reduction

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERK ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 22.09.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 01.10.2006 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 518 V Y H L Á Š K Ministerstva obrany

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2016 Štatistické prehľady Prehľad prináša informácie o výsledkoch zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania ročný výkaz o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok 2016.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 20 ROKOV PCT V DIAGNOSTIKE SEPSY k. holečková, LF SZU, KIGM Bratislava Ostrava 2019 Zápal - Sepsa - Diagnóza Rubor, calor, dolor, tumor, functio laesa Celsus a Wirchov FW Leukocyty, diferenciál CRP PCT

Podrobnejšie

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013

Neonatálna mortalita a vybraná morbidita v SR do roku 2013 Neonatálna mortalita a morbidita v SR za rok 213 Magyarová G. a kol., Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Počty živorodených a úmrtnosť v SR 16 15 14 13 12 11 1 9 8 živorodenosť celková úmrtnosť 9 1

Podrobnejšie

Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL Union zdravotná poisťovňa, a. s. zastúpená: Ing. Elena Májeková, riad

Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL Union zdravotná poisťovňa, a. s. zastúpená: Ing. Elena Májeková, riad Dodatok č. 10 k zmluve o poskytovaní zdravotnej starostlivosti č. 6007NPSL000114 Union zdravotná poisťovňa, a. s. zastúpená: Ing. Elena Májeková, riaditeľka sekcie zdravotného poistenia so sídlom: Karadžičova

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové a hemofilové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014

Činnosť ambulancií pneumológie a ftizeológie v SR 2014 ŠTATISTICKÉ PREHĽADY Prehľad zobrazuje výsledky zberu a spracovania údajov štatistického zisťovania na základe ročného výkazu o činnosti ambulancie pneumológie a ftizeológie A (MZ SR) 3-01 za rok, ktorého

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Kazuistika 1

Kazuistika 1 Liečba idiopatickej membránovej GN Adrián Okša LF SZU Bratislava Membránová GN najčastejšia príčina nefrotického syndrómu u dospelých v Európe incidencia 5-10/milión obyv./rok primárna (idiopatická) 60-80

Podrobnejšie

Rozbor zásahovej činnosti

Rozbor zásahovej činnosti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, 917 77 Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, 31. 1. 211 Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva

Podrobnejšie

NRC pre pneumokokové nákazy

NRC pre pneumokokové nákazy NRC pre pneumokokové nákazy 1. NRC pre pneumokokové nákazy bolo zriadené Ministerstvom zdravotníctva SR rozhodnutím č. Z61839/2010-OZS dňom 01.01.20110T.0T 2. Personálne obsadenie lekári 2 doc. MUDr. Cyril

Podrobnejšie

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZ

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZ Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich

Podrobnejšie

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph

Štandardné postupy 79 Očkovacie postupy mimo schémy pravidelného povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, Ph 79 Očkovacie postupy mimo schémy ho povinného očkovania MUDr. Pavol Šimurka, PhD. 1, 2, doc. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD., MPH 3 1 Fakulta zdravotníctva, Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Mikrobiologický ústav LF UK a UNB Kancelária WHO v Slovenskej republike Zdravé mesto o.z. SKANT- Škola antibiotickej terapie Analýza pilotnej štúdie Helena Hupková, Jan Trupl, Matej Belan, Darina Sedláková

Podrobnejšie

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad L 256/32 Úradný vestník Európskej únie 1.10.2005 SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi

Podrobnejšie

PROGRAM_CERVENKOVE DNI_2017.indd

PROGRAM_CERVENKOVE DNI_2017.indd SLOVENSKÁ EPIDEMIOLOGICKÁ A VAKCINOLOGICKÁ SPOLOČNOSŤ, SLS Pod odbornou garanciou: Úrad verejného zdravotníctva Slovenskej republiky Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č 1. NÁZOV LIEKU SÚHRN CHARAKTERISTICKÝCH VLASTNOSTÍ LIEKU ENGERIX-B 20 μg 20 mikrogramov/1 ml, injekčná suspenzia Očkovacia látka proti hepatitíde B (rdna, adsorbovaná) 2. KVALITATÍVNE A KVANTITATÍVNE ZLOŽENIE

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Problematika očkovania z pohľadu prípadov šetrených ÚDZS MUDr. Beata Černáková, PhD., MPH II. Slovenský vakcinologický kongres, Štrbské Pleso 2011 Výkon dohľadu zákon č. 581/2004 Z.z. Podklady: protokol

Podrobnejšie

INFEKTOLOGIA WEB

INFEKTOLOGIA WEB ŠPECIALIZAČNÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠPECIALIZAČNOM ODBORE INFEKTOLÓGIA a) Charakteristika špecializačného odboru a dĺžka trvania špecializačného štúdia 1. je špecializačný odbor, ktorý sa zaoberá prevenciou,

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý

ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 vý ROZBOR ZÁ SÁHOVEJ Č INNOSTI za rok 2016 V roku 2016 vykonali jednotky HaZZ Trnavského kraja spolu 3147 zásahov. Z celkového počtu zásahov bolo 1020 k požiarom (32 %), 31 k požiarom bez zásahu (1 %), 927

Podrobnejšie

Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov

Žiadosť o zaradenie lieku do zoznamu liekov Farmako-ekonomický rozbor lieku (na účely kategorizácie liekov) Časť A Údaje o žiadateľovi 1. Žiadateľ (držiteľ registrácie alebo zdravotná poisťovňa): Meno a priezvisko alebo obchodné meno: Adresa (ulica,

Podrobnejšie

VZN_mesta_o_vykonavani_dezinfekcie_dezinsekcie_a_deratizacie_na_uzemi_mesta_Detva

VZN_mesta_o_vykonavani_dezinfekcie_dezinsekcie_a_deratizacie_na_uzemi_mesta_Detva VZN mesta o vykonávaní dezinfekcie, dezinsekcie a deratizácie na území mesta Detva Mesto Detva na záklde 6 odst. 1 zákona číslo 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v y d

Podrobnejšie

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ,

ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, ALKOHOLIZMUS A DROGOVÉ ZÁVISLOSTI (PROTIALKOHOLICKÝ OBZOR) 33, 1998, 4, s. 243-248 PRíSPEVKY Z PRAXE K EPIDEMIOLÓGII DROGOVÝCH ZÁVISLOSTÍ E. KOPRDOVÁ, M. MARTINOVE, O. MARTINOVE, J. KRÁLIKOVÁ Odborný li

Podrobnejšie

Otázky a odpovede k novým pravidlám cestovania so spoločenskými zvieratami a k pasom týchto zvierat pre občanov cestujúcich v rámci EÚ a mimo nej Úvod

Otázky a odpovede k novým pravidlám cestovania so spoločenskými zvieratami a k pasom týchto zvierat pre občanov cestujúcich v rámci EÚ a mimo nej Úvod Otázky a odpovede k novým pravidlám cestovania so spoločenskými zvieratami a k pasom týchto zvierat pre občanov cestujúcich v rámci EÚ a mimo nej Úvod Od 29. decembra 2014 sa menia právne predpisy v oblasti

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1996 Vyhlásené: 22.02.1996 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 46 O Z N Á M E N I E Ministerstva

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie