Microsoft Word - Document4

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Document4"

Prepis

1 Hľadať poznanie o Nebeskom Otcovi a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi Starší Robert D. Hales Kvórum dvanástich apoštolov Svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Moji bratia a sestry, som vďačný za svedectvo o Bohu, našom Nebeskom Otcovi, a o Jeho Synovi, Ježišovi Kristovi, ktoré počas tejto konferencie vydávajú žijúci proroci a za učenia Ducha Svätého. Ako je prorokované, žijeme v dobe, keď sa okolo nás prehlbuje temnota sekularizmu. Viera v Boha je všeobecne spochybňovaná a dokonca sa na ňu útočí z politických, spoločenských a dokonca náboženských dôvodov. Ateizmus, či náuka o tom, že neexistuje Boh, sa rýchlo šíri po celom svete. Jednako len, ako členovia znovuzriadenej Cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších hlásame, že Veríme v Boha, Večného Otca, Jeho Syna, Ježiša Krista, a v Ducha Svätého. 1 Niektorí sa čudujú, prečo je viera v Boha tak dôležitá? Prečo Spasiteľ povedal: A to je večný život, aby poznali Teba, jediného pravého Boha, a ktorého si poslal, Ježiša Krista? 2 Keby nebolo Boha, život by sa skončil v hrobe a naše smrteľné skúsenosti by nemali žiadny účel. Rast a pokrok by boli dočasné, úspech by bol bezcenný, výzvy by boli nezmyselné. Neexistovalo by najvyššie dobro ani zlo, a žiadna morálna zodpovednosť starať sa o seba navzájom ako o deti Božie. V skutočnosti, bez Boha by neexistoval žiadny smrteľný ani večný život. Ak vy, alebo niekto, koho milujete hľadáte zmysel života alebo hlbšie presvedčenie o Božej prítomnosti v našich životoch, ponúkam vám, ako priateľ a ako apoštol, svoje svedectvo. On žije! Niekto sa možno spýta, ako to môžem vedieť? Vieme, že On žije, lebo veríme svedectvám Jeho starodávnych a žijúcich prorokov a pocítili sme Ducha Božieho, ktorý nám potvrdil, že svedectvá týchto prorokov sú pravdivé. Z týchto svedectiev zapísaných vo svätých písmach vieme, že Boh stvoril človeka, muža a ženu, na svoj vlastný obraz a na svoju vlastnú podobu 3. Niektorí ľudia sú možno prekvapení, keď sa učia, že vyzeráme ako Boh. Jeden popredný náboženský učenec dokonca učil, že predstavovať si

2 Boha v podobe človeka je to isté ako vytvoriť si vyrezávanú modlu, a to je modlárstvo a rúhanie 4. Ale Boh Sám povedal: Učiňme [my] človeka na svoj obraz, podľa našej podoby. 5 Použitie slov my a našej v tomto verši nás tiež učí o vzťahu medzi Otcom a Synom. Boh ďalej učil, že skrze Jeho Jednorodeného Syna stvoril veci tieto. 6 Otec a Syn sú oddelené a odlišné osoby ako je to vždy s hocijakým otcom a synom. Možno toto je jeden z dôvodov, prečo meno Boha v hebrejčine, Elohim, nie je jednotné číslo, ale množné. Z Nového zákona vieme, že Nebeský Otec a Jeho Syn, Ježiš Kristus, majú fyzické telo. Ako zaznamenal učeník Štefan v Novom zákone, stáli v jednom čase na jednom mieste: Ajhľa, vidím nebesá otvorené a Syna človeka stáť na pravici Božej. 7 Tiež vieme, že Otec a Syn majú hlas. Ako sa píše v Genesis a v Mojžišovi, Adam a Eva počuli hlas Pána Boha, keď sa podvečer prechádzali po záhrade. 8 Vieme, že Otec a Syn majú tváre, že stoja a že rozprávajú. Prorok Enoch vyhlásil, že videl Pána a že On stál pred jeho tvárou a rozprával sa s ním, dokonca tak ako sa rozpráva človek s človekom. 9 Vieme, že Boh a Jeho Syn majú telá, ktoré majú vzhľad a končatiny ako naše telá. V knihe Eter v Knihe Mormonovej čítame, že z očí brata Jaredovho bol sňatý závoj a on videl prst Pánov, a bol ako prst človeka, ako z mäsa a krvi. 10 Neskôr sa mu Pán zjavil v celej Svojej podobe a povedal, že to telo, ktoré vtedy videl je telom Jeho ducha a že sa zjaví ľudu Svojmu v tele. 11 Vieme, že Otec a Syn cítia niečo ohľadom nás. V Mojžišovi je zaznamenané, že Boh neba zhliadol na zvyšok ľudu, a zaplakal. 12 A vieme, že Boh a Jeho Syn, Ježiš Kristus, sú nesmrteľné, oslávené a dokonalé bytosti. Prorok Joseph Smith opísal Spasiteľa Ježiša Krista takto: Jeho oči boli ako plameň ohňa, vlasy na Jeho hlave boli biele ako čistý sneh, Jeho tvár žiarila viac ako jas slnka a Jeho hlas znel ako zvuk valiacich sa veľkých vôd. 13 Pre nás a pre našu dobu niet významnejšieho svedectva ako je svedectvo Josepha Smitha. Bol to prorok, ktorý bol vyvolený znovuzriadiť starodávnu Cirkev Kristovu v tomto poslednom čase, kedy bude evanjelium na zemi pred návratom Ježiša Krista. Rovnako ako všetkým prorokom, ktorí započali dielo Božie vo svojej dispenzácii, Josephovi boli dané mimoriadne jasné a mocné prorocké zážitky, aby pripravil svet na Spasiteľov Druhý príchod.

3 Ako 14-ročný chlapec chcel vedieť, do ktorej cirkvi by mal vstúpiť. Potom, keď nad tým premýšľal, obrátil sa na Bibliu, kde čítal: Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosť, nech si ju prosí od Boha, ktorý prosto a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. Ale nech prosí s vierou, bez akéhokoľvek pochybovania. 14 Joseph uveril týmto prorockým slovám a s neochvejnou vierou dieťaťa išiel do hájika blízko svojho domu, a tam pokľakol a modlil sa. Neskôr poznamenal: Uvidel som stĺp svetla priamo nad mojou hlavou... Keď na mne spočinulo svetlo, uvidel som vo vzduchu nad sebou stáť dve bytosti, ktorých jas a nádhera sa vymyká akémukoľvek popisu. 15 Joseph hľadel na tieto dve bytosti, dokonca aj keď nemohol vedieť, kto sú lebo ešte nesvedčil a neučil o pravej povahe Boha a Krista. Ale potom zaznamenáva: Jedna z nich ku mne prehovorila, oslovila ma menom a povedala, ukazujúc na druhú: Toto je Môj milovaný Syn. Vypočuj Ho! 16 Na základe tohto jedinečného zážitku a ďalších, prorok Joseph vydal svedectvo, že Otec má telo z mäsa a kostí také hmatateľné ako človek, a Spasiteľ tak isto. 17 Proroci v priebehu vekov zdieľali svedectvá ako toto a pokračujú v tom i na tejto konferencii. Ale každý z nás má slobodnú vôľu, aby sa rozhodol. Ako vyhlasuje jedenásty článok viery: Domáhame sa práva ctiť všemohúceho Boha podľa svojho svedomia a umožňujeme všetkým ľuďom to isté právo, aby uctievali akokoľvek, kdekoľvek a čokoľvek podľa svojho svedomia. 18 Čo sa týka osobnej viery, ako spoznáme, čo je skutočne pravda? Svedčím, že spôsob ako spoznať pravdu o Bohu je skrze Ducha Svätého. Duch Svätý, tretí člen Božstva, je bytosť ducha. Jeho prácou je svedčiť o [Bohu] 19 a [naučiť nás] všetkému 20. Avšak, musíme si dávať pozor, aby sme neobmedzovali Jeho vplyv. Keď nečiníme to, čo je správne, alebo ak nášmu názoru dominuje skepticizmus, cynizmus, kritika a nedostatok úcty k druhým a k ich viere, Duch nemôže byť s nami. Potom konáme spôsobom, ktorý proroci opisujú ako prirodzený človek. Prirodzený človek, pravda, neprijíma veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom, a nemôže ich poznať, pretože ich duchovne treba posudzovať. 21 Tento prirodzený človek je nepriateľom

4 Boha a bude na veky vekov, iba ak sa poddá lákaniu Ducha Svätého a stane sa ako dieťa, poddajným, krotkým, pokorným, trpezlivým, plným lásky. 22 Ak sa nepoddáme jemnému vplyvu Ducha Svätého, hrozí nám nebezpečenstvo, že budeme ako Korihor, antikrist v Knihe Mormonovej. Korihor nielenže neveril v Boha, ale tiež zosmiešňoval Spasiteľa, uzmierenie a ducha proroctva, falošne učil, že nie je žiadny Boh ani žiadny Kristus. Korihor nebol ochotný skrátka len odmietnuť Boha a tíško si ísť svojou vlastnou cestou. Vysmieval sa veriacim a požadoval, aby ho prorok Alma presvedčil tým, že mu dá znamenie Božej existencie a sily. Almova odpoveď je výrečná tak v dnešnej dobe, ako bola i vtedy. Alma povedal Korihorovi, že mal dosť znamení a spýtal sa ho, či bude pokúšať Boha svojho. Opýtal sa ho, prečo požaduje, aby mu bolo ukázané znamenie, keď má svedectvá všetkých svojich bratov, a tiež všetkých svätých prorokov. Povedal, že písma ležia pred ním a všetky veci naznačujú, že Boh je; zem a všetky veci, ktoré sú na jej tvári a jej pohyb, a všetky planéty, ktoré sa pohybujú vo svojom pravidelnom usporiadaní dosvedčujú, že je Najvyšší Stvoriteľ. 24 Korihor nakoniec dostal znamenie. Náhle onemel. Korihor napísal, že vie, že nič, okrem moci Božej, mu toto nemohlo spôsobiť a že vždy vedel, že Boh je. 25 Bratia a sestry, snáď už viete, hlboko vo svojej duši, že Boh žije. Možno o Ňom ešte všetko neviete a nerozumiete všetkým Jeho cestám, ale svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím a Svetlom Kristovým, s ktorým ste sa narodili. Tak do toho. Verte svedectvám prorokov. Učte sa o Bohu a o Kristovi. Vzor toho, čo máme činiť jasne učili proroci za stara i proroci v dnešnej dobe. Rozvíjajte usilovnú túžbu po poznaní, že Boh žije. Táto túžba nás vedie k tomu, aby sme premýšľali nad vecami nebies aby sme dovolili, aby sa dôkaz o Bohu, ktorý je všade okolo nás, dotkol nášho srdca. S obmäkčeným srdcom sme pripravení venovať pozornosť Spasiteľovmu volaniu, aby sme skúmali písma 26 a pokorne sa z nich učili. Potom sme pripravení úprimne sa spýtať nášho Nebeského Otca, v mene nášho Spasiteľa, Ježiša Krista, či sú veci, o ktorých sme sa učili, pravdivé. Väčšina z nás neuvidí Boha tak ako ho videli proroci, ale tiché, jemné nabádania Ducha myšlienky a pocity, ktoré prináša Duch Svätý do našej mysle a srdca nám poskytnú neodškriepiteľné poznanie, že On žije, a že nás miluje.

5 Získanie tohto poznania je napokon tým, po čom pátrajú všetky deti Božie na zemi. Ak si nemôžete spomenúť na to, či ste verili v Boha alebo ak ste prestali veriť, alebo ak veríte, ale bez skutočného presvedčenia, vyzývam vás, aby ste teraz hľadali svedectvo o Bohu. Neobávajte sa výsmechu. Sila a pokoj, ktoré prichádzajú s poznaním Boha a utešujúce spoločenstvo Jeho Ducha spôsobia, že vaše úsilie bude mať večnú hodnotu. Ba navyše, so svojím vlastným svedectvom o Bohu budete schopní požehnať svoju rodinu, svoje potomstvo, svojich priateľov, svoj vlastný život všetkých tých, ktorých milujete. Vaše osobné poznanie Boha nie je len tým najväčším darom, ktorý kedy dostanete, ale prinesie vám tú najväčšiu radosť, ktorú kedy zažijete. Svedčím ako zvláštny svedok Jednorodeného Syna nášho milujúceho Nebeského Otca, dokonca Ježiša Krista, že Boh žije. Ja viem, že On žije. Sľubujem vám, že ak Ho budete vy i tí, ktorých milujete hľadať vo všetkej pokore, úprimnosti a usilovnosti, že to tiež určite budete vedieť. Vaše svedectvo príde. A požehnania z poznania Boha budú naveky patriť vám a vašej rodine. V mene Ježiša Krista, amen. POZNÁMKY OZNÁMKY: 1. Články viery 1:1. 2. Ján 17:3, zvýraznenie pridané. 3. Pozri NaZ 20:18; pozri tiež Genesis 1:27; Mojžiš 2: Pozri Krister Stendahl, To Speak About God, Harvard Divinity Bulletin, zv. 36, č.2 (jar 2008): Genesis 1:26; pozri Mojžiš 2:26, zvýraznenie pridané. 6. Pozri Mojžiš 2:1. 7. Skutky 7: Pozri Mojžiš 4:14; pozri tiež Genesis 3:8. 9. Pozri Mojžiš 7: Pozri Eter 3: Pozri Eter 3: Pozri Mojžiš 7: Pozri NaZ 110: Jakuba 1: Svedectvo proroka Josepha Smitha, Slovak Svedectvo proroka Josepha Smitha, Slovak Pozri NaZ 130: Články viery 1:11, zvýraznenie pridané. 19. Ján 15: Ján 14: Korintským 2: Pozri Mosiáš 3:19.

6 23. Pozri Alma Pozri Alma 30: Pozri Alma 30: Ján 5:39.

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint STVORENIE SVETA (Gn 1, 1-27) Úvod do knihy Genezis gr. význam pôvod, vznik Opisuje začiatky Božieho stvoriteľského diela a dejín spásy. Opisuje počiatok stvorenia, počiatok ľudstva, počiatok soboty, manželstva,

Podrobnejšie

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl 8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Základný text 4 Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je

Podrobnejšie

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu povahu, pozdvihnú naše životy a zintenzívnia naše

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KTO SPOZNÁVA BIBLIU SPOZNÁVA KRISTA. Biblia je súbor kníh, ktoré hovoria o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom skrze Mojžiša a ktorú naplnil v Kristovi. Je to Bohom vnuknuté slovo. Nie diktát. Nespadla

Podrobnejšie

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b

Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo b Dúfam, že toto budú moje vnučky (a vnukovia) vedieť o Združení pomoci Julie B. Becková Generálna prezidentka Združenia pomoci Od toho dňa ako začalo byť evanjelium znovuzriadzované v tejto dispenzácii,

Podrobnejšie

Micheas.doc

Micheas.doc MICHEÁŚ Mich 6,8: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Prorok Micheáš bol súčasník proroka Izaiaša. Obidvaja

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Čiňte pokánie - aby som vás mohol uzdraviť Starší Neil L. Andersen Kvórum dvanástich apoštolov Výzva k pokániu je málokedy hlasom napomenutia, je to skôr milujúce naliehanie otočiť sa a znova sa obrátiť

Podrobnejšie

Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie po

Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie po Keď sa stretávame znova Prezident Thomas S. Monson Je mojou modlitbou, aby sme boli naplnení Duchom Pánovým, keď budeme počúvať dnešné a zajtrajšie posolstvá a naučíme sa veci, ktoré Pán chce, aby sme

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret Farizeji vyčítali Ježišovi,

Podrobnejšie

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách)

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách) POBOŽNOSŤ NA VIGÍLIU NARODENIA PÁNA (v rodinách) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina

Podrobnejšie

Ako ziskat uspokojenie a radost zo zivota_ 2015_117x179_DO TLACE.indd

Ako ziskat uspokojenie a radost zo zivota_ 2015_117x179_DO TLACE.indd Ak v srdci cítime radosť, je to znamenie, že konáme správne N epoznám veľa pravidiel šťastného života, ale toto jedno určite postačí: Hovorme, myslime a jednajme tak, ako nám káže svedomie. Nechci byť

Podrobnejšie

AGENDA

AGENDA AGENDA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN

Podrobnejšie

Pracovný list č

Pracovný list č Meno Priezvisko Pracovný list č. 11 Zmluva s Bohom farnosť Milý priateľ/ka! Tak sa pomaly blížime k záveru našej cesty. Mnohé sme za ten čas spoznali. A mnohé aj urobili. V Tvojom živote nastali zmeny:

Podrobnejšie

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka

Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka TRNAVSKÁ UNIVERZITA TEOLOGICKÁ FAKULTA Študijný odbor: Sociálna práca a katolícka teológia Bakalársky študijný program formácia a vedenie spoločenstiev Praktická teológia Hnutie Modlitby matiek Vyučujúci:

Podrobnejšie

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu duše. Mojžiš, jeden z najväčších prorokov, akého svet

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013

Prípravka pre pôstny modlitebný  týždeň 2013 Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013 Kristus Baránok Boží učí nás vytrvalosti a vernosti 2Tim 3, 14 17; 4, 1 2 1. deň: Buď verný učeniu a presvedčeniu (v. 14) Byť verný dnes už nie je veľmi v móde.

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 8.4. 13.4. 2019 64 32 5 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu,

Podrobnejšie

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V

Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V Uzdravovanie chorých Starší Dallin H. Oaks Kvórum dvanástich apoštolov Máme túto kňazskú moc a mali by sme byť všetci pripravení ju vhodne používať. V týchto nepokojných časoch po celom svete stále viac

Podrobnejšie

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi F a r s k ý l i s t 21 2015 11.10.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi naberá vyššie obrátky. Tento mesiac prebieha synoda

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint BIBLIA Stará kniha a vždy nové Božie slovo KTO NEPOZNÁ BIBLIU NEPOZNÁ KRISTA (Sv. Hieronym) z gréčtiny a znamená KNIHA, KNIŽOČKY, SPISKY; ale aj BIBLIOTÉKA zoznam viac ako 40 kníh Starého zákona; Sväté

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kniha2_Tema_1_Student.doc

Microsoft Word - Kniha2_Tema_1_Student.doc TÉMA 1: ROZSAH TEJTO OBLASTI OBJAVOVANIA Prehľad témy Predstavte si, aké by to bolo skvelé vyhrať cenu, ktorá by vám umožnila stráviť jeden celý týždeň spoznávaním ktoréhokoľvek človeka na svete. Len si

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret A; Mk 2, 1 Farizeji vyčítali

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej,

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, SO Rok vydania: 2019 Jazyková korektúra: Mgr. et Mgr.

Podrobnejšie

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín,

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, aby strávili dovolenku v príjemnom prostredí a načerpali

Podrobnejšie

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti JEDNA HLAVA RNDr. Katarína Teplanová, PhD. JEDNA HLAVA - Obsah 1. Vážny problém 2. Cieľ 3. Naše inštitucionálne riešenie 4. Malá ukážka 5. Svetový trend TEPLANOVÁ, K., JEDNA HLAVA, jeden žiak, jeden učiteľ.

Podrobnejšie

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M 3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. Martinovi 2. Zamyslenie na deň 3. Litánie k sv. Martinovi

Podrobnejšie

BIBLE_kniha_SSV.indb

BIBLE_kniha_SSV.indb ÚVOD DO EVANJELIA PODĽA JÁNA Ján bol synom galilejského rybára Zebedeja (porov. Mk 1, 19; 3, 17), jeho matka sa volala Salome (porov. Mt 27, 56 s Mk 15, 40). Ježiš ho spolu s jeho bratom Jakubom povolal

Podrobnejšie

Dorka Magorka (ukážka)

Dorka Magorka (ukážka) DORKA MAGorKA DORKA MAGorKA ABBY HANLON Pre Tobiasa, moju dobrú vílu! Copyright 2014 by Abby Hanlon This edition published by arrangement with Dial Books for Young Readers, an imprint of Penguin Young

Podrobnejšie

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit 1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné,

Podrobnejšie

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jeden príbeh. Odohral sa na kresťanskom pohrebe. Kňaz

Podrobnejšie

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch.

1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch. 1. Ktoré tvrdenie vyplýva z textu: a) Gotické chrámy sa stavali iba z kameňa a tehál. b) Vysoké štíhle okná plnili nosnú funkciu v gotických chrámoch. c) Vitráže sú obloky z rôznofarebných skiel spojených

Podrobnejšie

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 1 Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Prvá májová pobožnosť v modernom chápaní vznikla vo Verone v roku 1725. Pápeži podporovali tieto májové pobožnosti. Pápež Pavol VI. vydal

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Vyber správnu odpoveď Kto sa pýtal Ježiša na zničenie chrámu a na znamenia začiatku týchto udalostí? A/ farizeji a zákonníci B/ Peter a Jakub B, C; Mk 13, 3

Podrobnejšie

SuhrnKrestanstva

SuhrnKrestanstva Súhrn základov kresťanstva v kocke pre študentov 1. ročníka gymnázií a stredných škôl inky 2011 1. Koľko Bohov poznáme? 39 Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na

Podrobnejšie

10-4 promo

10-4 promo strana 3 editoriál Vážení priatelia a priate¾ky šachovej hry, pred rokmi som bol v Po¾sku na jednej konferencii o regionálnom rozvoji. Podrobnosti nie sú dôležité, ale dobre si pamätám, ako sa niektorí

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd Oslepený KĽÚČE LEKCIA 1. úloha Čítaj Prečítaj si príbeh Oslepený. Nauč sa Začni sa učiť kľúčový verš. Premýšľaj Porozmýšľaj o tom, čo ti ide naozaj dobre; o dare, ktorým ťa Boh obdaroval. Modli sa Popros

Podrobnejšie

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r 2 0 1 2 O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť sa ku svojej panej... 1Moj 16,8.9; Sú ľudia, ktorí si

Podrobnejšie

LINEAMENTA 2015

LINEAMENTA 2015 LINEAMENTA 2015 ÚVOD Prvý synodálny dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Ordinariát OS a OZ SR) s názvom Lineamenta (z lat. linea - línia) je pracovný

Podrobnejšie

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystúpenia Pána do Turíčnej vigílie. Novéna k Duchu Svätému

Podrobnejšie

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465 Náboženská výchova 1. ročník Charakteristika vyučovacieho predmetu Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Simona Silošová, OMD Business Development BLOCKBUSTERS - KOMUNIKÁCIA KTORÁ BAVÍ 1 V SKRATKE... 1 2 3 4 Čo blockbusters znamenajú Ako vznikajú a aké je ich uplatnenie v reklamnej komunikácii Prečo ľudí

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka)

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka) ZŠ BUDATÍNSKA 61, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ŠKOLSKÝ ČASOPIS BUDATÍNKO 5 Valentín Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske

Podrobnejšie

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B.

V jedinej lekcii Meno: 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. 1 Ako reagujete na profesionálne médiá? Pracujte vo dvojiciach a pripravte sa na hranie rolí. Označte sa ako Osoba A a Osoba B. Prečítajte si ďalej uvedené situácie a precvičte si, ako reagovať, keď vidíte

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

osnovy nav 5. roč.

osnovy nav 5. roč. Obsah predmetu náboženská výchova v 5. ročníku ZŠ: Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg V tomto veku dieťa stále viac naväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg rozvíja nie len

Podrobnejšie

Pašie

Pašie V mene Pána Ježiša Krista, toho ukrižovaného! PAŠIE História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítané na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok s predpašiovou 5. pôstnou nedeľou 1996 Tranoscius,

Podrobnejšie

Medvešský fotomaratón októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže b

Medvešský fotomaratón októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže b 11-12. októbra 2014 V tomto období je jeseň na Medveši najkrajšia Zveční ju viac ako sto fotografov O niekoľko rokov toto môže byť najväčšou outdoorovou fotografickou udalosťou nášho regiónu Nenechajte

Podrobnejšie

Informačná brožúra pre hosťovské rodiny

Informačná brožúra pre hosťovské rodiny Informačná brožúra pre hosťovské rodiny Kto sme? AIESEC AIESEC je najväčšia svetová študentmi riadená organizácia vytvárajúca poziívny dopad na spoločnosť prostredníctvom osobnostného rozvoja a zdieľaných

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

WALLMAPU

WALLMAPU WALLMAPU DOMINIK JAKUBOV 2018/2019 Obsah Poloha Ohraničenie Povrch Regióny Vlajka Mapuche Liečivá sila Machi Vojna Arauco Argentínska a Čílska okupácia Súčasnosť Zdroje Poloha Kontinent: Južná Amerika

Podrobnejšie

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo 12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli

Podrobnejšie

MEN Kvapka informácií pre chlapcov

MEN Kvapka informácií pre chlapcov MEN Kvapka informácií pre chlapcov 1 1 Dôvod, prečo rozumieť menštruácii Každé dievča chce chlapca, ktorý jej rozumie a nerobí si z nej blbé vtipy, keď je jej zle. Lenže dievčatám býva zle väčšinou každý

Podrobnejšie

Misijná stratégia

Misijná stratégia Misijná stratégia Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Predkladá VMV ECAV a synodálna pracovná skupina Misia a kresťanské šafárenie Cirkev, ktorá sa chce podeliť o tajomstvo viery I. Úvod Pre mnohých

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 DRUHÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 18. 3. 24. 3. 2019 2 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu, aby

Podrobnejšie

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pastierom, ktorí sú spojení v pokoji a spoločenstve s

Podrobnejšie

Provence

Provence PROVENCE - po stopách Márie Magdalény (Francúzsko) Pozývame Vás na Púť po stopách Márie Magdalény, posvätnej nevesty Ježíša a jeho vernej následovníčky, ku znovuzrodeniu posvätnej ženskosti. Pôjdeme do

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň  pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa nachádza, a ktorá je to kongregácia. Iní skúšajú zakladať

Podrobnejšie

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Podrobnejšie

2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu

2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu 2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu Najsvätejšia Trojica, nebeský Otec, Syn a Duch Svätý! Ďakujeme

Podrobnejšie

Úvod do Veľkej výpravy Svetlo na cestu Žalm 119:9-16,105 Začíname dobrodružstvo... Svetlo na cestu je úvodná lekcia na začiatok Veľkej výpravy. Čítaj

Úvod do Veľkej výpravy Svetlo na cestu Žalm 119:9-16,105 Začíname dobrodružstvo... Svetlo na cestu je úvodná lekcia na začiatok Veľkej výpravy. Čítaj Úvod do Veľkej výpravy Svetlo na cestu Žalm 119:9-16,105 Začíname dobrodružstvo... Svetlo na cestu je úvodná lekcia na začiatok Veľkej výpravy. Čítaj Čas: 5 min Cieľ: Naučme deti základné zručnosti ako

Podrobnejšie

MoSta 1.indd

MoSta 1.indd Načo je bolesť 2/2019 OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ (z básnickej zbierky Prídavok) Načo je bolesť smútok trápenie Človek s tým denne zápasí Viem o tom svoje Isto vieš aj ty Svoj kríž si nesie každý Zvyčajne

Podrobnejšie

Microsoft Word - posolstvo synody

Microsoft Word - posolstvo synody BISKUPSKÁ SYNODA 13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012 Posolstvo Božiemu ľudu Bratia sestry, Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista (Rim 1, 7).

Podrobnejšie

Microsoft Word - 03.doc

Microsoft Word - 03.doc RT3-07/1u-3 3. MLADÍ S POSLANÍM Maličkosti, maličkosti, maličkosti 1. PRÍPRAVA A. PRAMEŇ (VÝCHODZIE TEXTY) - 1.list Timotejovi 4, 11-12: SEP Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť.

Podrobnejšie

BIBLICKÝ VEČER

BIBLICKÝ VEČER STVORENIE SVETA STVORENIE ČLOVEKA 26 Nato Boh povedal: Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi,

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Predbežné úvahy Na stretnutí v Ríme 6. marca 1982

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kniha2_Uvod_Moderator.doc

Microsoft Word - Kniha2_Uvod_Moderator.doc OBJAVOVANIE DÔVERNÉHO VZŤAHU S BOHOM DRUHÁ KNIHA Príručka pre moderátora 2... Príručka pre moderátora, Úvod Ak nie je uvedené inak, použité biblické texty sú prevzaté z Biblie, Slovenský ekumenický preklad,

Podrobnejšie

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc Rozpis čítania NZ na Október 08 - Rok sv. Pavla Dát. deň Lectio divina Prečítať Dát. deň Lectio divina Prečítať 1. st Rim 4,13-25 Mk 14 17. pia 11, 25-36 Lk 14 2. št 5, 1-11 15 18. so 12, 1-8 15 3. pia

Podrobnejšie

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, pričom to je veľmi dôležitá súčasť úlohy. Body sa udeľovali

Podrobnejšie

89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22, , 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný

89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22, , 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný 89 13 Týždeň od 20. do 26. júna Ukrižovaný a vzkriesený Texty na tento týždeň: 1Moj 3,1 6; Luk 22,39 46.53, 2Kor 13,8; Mat 12,30, 1Kor 15,14 Základný verš Syna človeka musia vydať hriešnikom do rúk a ukrižovať

Podrobnejšie

Microsoft Word - lutost.doc

Microsoft Word - lutost.doc ĽÚTOSŤ Petrova a Judášova ľútosť Nie každý pocit viny je výrazom pravej ľútosti nad hriechmi a otvorením sa Božiemu milosrdenstvu. V Evanjeliu nachádzame dva druhy ľútosti: Judášovu a Petrovu ľútosť. Judáš

Podrobnejšie

modlitebny_tyzden

modlitebny_tyzden Prorok Ozeáš (výber) Prvý z malých prorokov Ozeáš prorok, ktorý slúžil s prestávkou celých 70 rokov (podľa výpočtu kráľov u neho) v severnom, izraelskom národe /im patrí aj proroctvo; aj tam, kde hovorí

Podrobnejšie

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú intuitívne jasné a názorné napr. prirodzené čísla, zlomok,

Podrobnejšie

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6,

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, 8 Zborový bulletin, 29. október 2017 Dvadsiata nedeľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat.

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat. Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠkVP Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Dĺžka vzdelávania Vyučovací jazyk Náboženská výchova - katolícka Človek a hodnoty Inovovaný školský vzdelávací program Základná

Podrobnejšie

Bulletin16-17.indd

Bulletin16-17.indd Život Cirkvi Ročník 17 16-17/2011 Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo a zem KOMENTÁR Tiché Božie milosrdenstvo Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nám už akosi automaticky spája s Krakovom a svätou

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

t_spiritualita_evanjelizacie

t_spiritualita_evanjelizacie Spiritualita evanjelizácie vo svetle encykliky Evangelii nuntiandi Mgr. Ing. Peter Komanický V apoštoláte dnešnej doby zaujíma proces evanjelizácie popredné miesto. Je to pre Cirkev záväzok, ktorý rozhoduje

Podrobnejšie

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi, až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života

Podrobnejšie

Publikácia 13...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2012 POSLEDNÉ KÁZNE JEŽIŠA, KRISTA Mikuláš Zavilla 2

Publikácia 13...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2012 POSLEDNÉ KÁZNE JEŽIŠA, KRISTA Mikuláš Zavilla 2 Publikácia 13...premeňte sa obnovením mysle... Rok 2012 POSLEDNÉ KÁZNE JEŽIŠA, KRISTA Mikuláš Zavilla 2 Vrhám sa na tvár pred tvojím svätým chrámom a oslavujem... tvoje meno pre tvoje. milosrdenstvo a

Podrobnejšie

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

Modlitba Ruženca k sv. Júdovi Tadeášovi Nakoniec Modlitba: Otče náš Zdravas Mária Sláva Otcu Verím v Boha Na zrnkách Otčenáša: Svätý Júda Tadeáš slávn

Modlitba Ruženca k sv. Júdovi Tadeášovi Nakoniec Modlitba: Otče náš Zdravas Mária Sláva Otcu Verím v Boha Na zrnkách Otčenáša: Svätý Júda Tadeáš slávn Modlitba Ruženca k sv. Júdovi Tadeášovi Nakoniec Modlitba: Otče náš Zdravas Mária Sláva Otcu Verím v Boha Na zrnkách Otčenáša: Svätý Júda Tadeáš slávny apoštol a mučeník pros za nás a vyslyš naše prosby.

Podrobnejšie

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/2018 25.3.2018 Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa

Základná škola Sačurov, Školská 389, Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre 1. ročník variant A Vypracované podľa Základná škola Sačurov, Školská 389, 094 13 Sačurov Tématický výchovno vzdelávací plán zo slovenského jazyka pre ročník variant A Vypracované podľa učebných osnov ŠKVP A schválených radou školy dňa 28.8.2008

Podrobnejšie

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779

Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 Október 2018 / Tišri - Chešvan 5779 OBSAH Slovo na úvod... strana 3 Vyučovací list... strana 5 Správy z diaspóry... strana 11 AKTUÁLNE PROJEKTY POMOCI Aktuálne projekty: Projekt Nádej variabilný symbol

Podrobnejšie