Microsoft Word - Textova_cast_UPN-PE_ZaD_3_po-prerokovani

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Textova_cast_UPN-PE_ZaD_3_po-prerokovani"

Prepis

1

2 Názov dokumentácie: Zmena č.. 3 Územného plánu mesta Partizánske Obstarávateľ: Mesto Partizánske Námestie SNP 212/ Partizánske Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPN podľa 2a zákona č.50/19766 Zb. v platnom znení: Ing. Katarína Francová, osvedčenie o odbornej spôsobilosti č. 227 Zhotoviteľ: Riaditeľ: Hlavní riešitelia a autori: AUREX, s.r.o.., Bratislava Ľubľanská Bratislava tel. : , Ing. arch. Ľubomír Klaučo Ing. arch. Lenka Stankovská Ing. arch. Michal Chudík, PhD. Riešiteľský kolektív: Ing. arch. Michal Chudík, C Ph..D. Ing. arch. Lenka StankovskáS Ing. arch. Milan Vaníček, Ph..D. Ing. Milan Skýva (DIC) Mgr. Tatiana Lachová Ing. Pavol Petrík Ing. Monika Lachmannová Ing. Michal Štiffel Ing. Mária Mozdíková Ing. Pavol Jureckýý Ing. Marek Sokáč, Ph.D. Ing. Martin Izák Ing. Jozef Kubík Ing. arch. Aleš Baláži urbanizmus, súhrnné riešeniee urbanizmus kultúrnee dedičstvo rekreácia a cestovný ruch, šport, dopravaa demografia, sociálna infraštruktúra hospodárstvo ochranaa prírody, ÚSES, Ú KEP životné prostredie, ÚSES, KEP poľnohospodárstvo, KEP plyn, teplo vodné hospodárstvo elektrina, telekomunikácie telekomunikácie kataster, pracovnýý informačnýý systém

3 Zmena č. 3 Územného plánu mestaa Partizánske A ZÁKLADNÉ ÚDAJE Obstarávateľ: Mesto Partizánske Námestie SNP 212/ Partizánske Ing. arch. Anna Hudecová preukaz odbornej spôsobilosti č. 316 Spracovateľ: AUREX, s.r.o. Ľubľanská Bratislava odborne spôsobilá osoba: Ing. arch. Michal Chudík, PhD.., autorizačné osvedčenie č AA Ing. arch. Lenka Stankovská, Ing. arch. Ľubomír Klaučo Príslušný orgán územnéhoo plánovania podľa 4 ods.3 stavebného zákona: Mesto Partizánske je podľa 16 odst. 2 zákona č. 50/19766 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) orgánom územného plánovania a v súlade s 4 odst. 3 písm. j) zákona č. 369/19900 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 18 odst. 4 stavebného zákona obstaráva a zabezpečuje spracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Partizánske. Uznesením Mestského zastupiteľstva Partizánske č. 24/II/2015/ III zo dňa schválilo Územný plán mestaa Partizánske, ktoréhoo záväzná časť č bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením č. 5/2015. V zmysle zákona môžu podnet na obstaranie zmeny platného územného plánu podať aj právnické osoby. Posúdeniee podnetov na obstaranie územnoplánovacej dokumentácie a rozhodnutie o obstaraní je výlučnou kompetenciou mesta Partizánske. Požiadavka naa zmenu územného plánu riešenúú v týchto zmenách a doplnkoch bola kladne prerokovaná Mestským zastupiteľstvom Partizánske dňa a následne Uznesením č. 117/VI/2015 Mestskéhoo zastupiteľstva v Partizánskom zo dňa bolo odsúhlasené obstarávanie Zmeny č. č 3 ÚPN mesta Partizánske. A.1 DÔVODY NA OBSTARANIE Potreba spracovania Zmeny č. 3 vyplynula predovšetkýmm z nutnosti upraviť funkčné využívanie dotknutých parciel 1002/1 a 1002/14 v k.ú. Partizánske v MČ M Šimonovany v zmysle jej súčasného funkčného využívania pre bývanie v rodinných domoch. V platnom územnom plánee mesta Partizánske sú dotknuté parcely určené na rozvoj polyfunkčného územia výroby a výrobných služieb, nakoľko však toto funkčné využitie koliduje s rozovjovými zámermi vlastníka týchto parciel, pristúpilo mesto Partizánske k obstaraniu týchto zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie. A.2 HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMP MY, KTORÉ ÚZEMNÝ PLÁN RIEŠI R Hlavným cieľom spracovania Zmeny č. 3 ÚPNN mesta Partizánske P je vytvorenie podkladu pre aktualizáciu územnoplánovacej dokumentácie, ktorá je potrebná pri riadení rozvoja mesta m Partizánske. Strana 1/22

4 je spracovaná v súlade so Zadaním Územného plánu mesta Partizánske schváleného uznesením mestského zastupiteľstva mesta Partizánske číslo 528/I/2010 zo dňa A.3 POSTUP A SPÔSOB SPRACOVANIA Základný prístup ku spracovaniu Zmeny č.3, tak ako pri spracovaní územného plánu vychádza z aktuálnych prístupov k problematike rozhodovania o využití územia. Metodika spracovania vychádza zo Zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a jeho vykonávacích vyhlášok. Textová a grafická časť sú spracované v zmysle vyhlášky MŽP SR č. 55/2001 Z.z. ( 17). Zmena č. 3 ÚPN mesta Partizánske je spracovaná: - Textová časť - v štruktúre, ako bola spracovaná textová časť schváleného územného plánu s návrhom záväznej časti, ktorá je podkladom pre spracovanie VZN - Grafická časť - vybrané časti výkresov, ktorých sa dotýka zmena v príslušných mierkach ako boli spracované v ÚPN mesta Partizánske, v rozsahu obsahujúcom všetky zmeny. Zmena č. 3 je spracovaná po formálnej stránke tak, aby umožňovala posudzovanie nových zámerov vo vzťahu k platnému územnému plánu, t.j. formou priesvitiek, na ktorých sú znázornené zmeny vo využití územia. Celkový metodický prístup, ktorý sa presadzuje v územnom plánovaní vychádza z toho, že hlavným iniciátorom zmien spôsobu využitia územia sú jednotliví vlastníci, ktorí sa môžu slobodne rozhodovať ako a najmä kedy budú uplatňovať svoje vlastnícke práva v zmysle využitia pozemku. Preto v súlade s ústavne zaručenou ochranou vlastníckych práv nie je možné priamo direktívne určovať spôsob využitia pozemku a na druhej strane nie je ani možné anticipovať rôznorodé, diferencované záujmy a zámery jednotlivých vlastníkov a užívateľov územia. Preto územný plán, v záujme umožnenia slobodnej voľby spôsobu využitia a zároveň zamedzenia negatívneho vplyvu na ostatné pozemky a tým aj zníženie ich hodnoty, stanovuje interval možností využitia a teda vymedzuje prípustné a zakázané činnosti v tom ktorom území. Pre tieto účely je súčasné zastavané územie i novonavrhované plochy členené na regulačné bloky, ktoré predstavujú základnú jednotku pre stanovenie možností využitia spolu so základnými hmotovo - priestorovými charakteristikami vyjadrenými indexom zastavanosti, podielom zelene a výškovou hladinou bloku stanovenou počtom nadzemných podlaží. Použité hmotovo - priestorové charakteristiky znamenajú zároveň aj vyjadrenie celkového potenciálu daného bloku v zmysle potenciálne využiteľného stavebného objemu. V regulatívoch možností funkčného využívania sú definované spôsoby využitia pozemkov v členení na prípustné, obmedzené a neprípustné. Stanovený je tak rozsah činností, pre jednotlivé časti územia tak, aby sa vytváralo hodnotné mestské prostredie a vylúčilo znehodnocovanie obytného prostredia prípadne zabránilo vzájomnému obmedzovaniu rozdielnym a konfliktným užívaním susediacich pozemkov. Riešeným územím pre spracovanie Zmien a doplnkov Zmena č. 3 ÚPN mesta Partizánske je administratívne územie mesta Partizánske, ktoré je tvorené katastrálnymi územiami Veľké Bielice, Malé Bielice, Návojovce a Partizánske. s regulatívmi PVS, (plochy výroby a výrobných služieb) s maximálnou podlažnsoťou 2NP, koeficientom zastavanosti 0,30 (pomeru medzi plochou zastavanou stavbami a plochou pozemku) a koeficientom zelene 0,25 (pomeru medzi plochou zelene a plochou pozemku). Návrhom zmien a doplnkov dochádza k prerozdeleniu parciel v rámci regulačných blokov a tak, že dotknuté pozemky sa pričleňujú k regulačnému bloku 05.20, pričom preberajú jeho regulatívy funkčného využívania (BR plochy bývania v rodinných domoch) aj hmotovo-priestorové regulatívy: maximálna podlažnosť je 2 NP, koeficient zastavanosti 0,30 a koeficient zelene 0,50. Zároveň dochádza k zmene priestorového vymedzenia oboch regulačných blokov a A.4 NÁVRH ZMIEN Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA PARTIZÁNSKE Návrh Zmeny č 3 ÚPN mesta Partizánske sa týka zmeny funkčného využitia a hmotovo priestorových regulatívov územia bývalého poľnohospodárskeho družstva v mestskej časti Šimonovany a je označená ako Z 03. V platnom Územnom pláne mesta Partizánske je parcela zaradená medzi polyfunkčné územie výroby, skladov, administratívy a výrobných služieb a leží v regulačnom bloku Strana 2/22

5 Zmena č. 3 Územného plánu mestaa Partizánske Uvedená zmena sa prejavuje: v grafickej časti vo výkresoch č. 2 Komplexný urbanistický návrh M 1:10 000, č. 7 Ochrana prírody a tvorba krajiny M 1: a č. 9 Výkres regulatívov M 1: v Textovej časti (sprievodnej správe) vo vybraných kapitolách a v Prílohe č. 2 v Záväznej časti v Prílohe č. 1 tabuľka regulatívov Strana 3/22

6 B RIEŠENIE ŠIRŠÍCH VZŤAHOV ÚZEMNÉHO PLÁNU B.1 VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA B.2 VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA A ZO ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU REGIÓNU B.2.1 POŽIADAVKY NA ROZVOJ MESTA VYPLÝVAJÚCE ZO ZÁVÄZNEJ ČASTI ÚZEMNÉHO PLÁNU VÚC TRENČIANSKEHO KRAJA C ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY MESTA PARTIZÁNSKE C.1 DEMOGRAFIA C.1.1 POSTAVENIE MESTA PARTIZÁNSKE V SÍDELNEJ ŠTRUKTÚRE SR C.1.2 OBYVATEĽSTVO C Retrospektívny vývoj obyvateľstva C Bilancia pohybu obyvateľstva C Veková štruktúra obyvateľstva C Národnostná štruktúra obyvateľstva C Religiózna štruktúra obyvateľstva C Vzdelanostná štruktúra obyvateľstva C Výhľadový počet obyvateľov mesta Partizánske C Celková kapacita plôch pre novú výstavbu z hľadiska počtu obyvateľov Znenie kapitoly sa nahrádza textom: Vychádzajúc z oficiálnych podkladov Štatistického úradu SR, pri Sčítaní obyvateľov, domov a bytov v r (SODB 2001, 26.5.) trvale bývalo v meste Partizánske obyvateľov. K dňu SODB 2011 (21.5.) tento počet klesol o 792 osôb, t.j. na obyvateľov. Podľa údajov zo štatistických zisťovaní každoročne organizovaných a vykonávaných ŠÚ SR počet obyvateľov mesta Partizánske k predstavoval osôb. ÚPN mesta Partizánske navrhuje plochy na výstavbu bytov ( v rodinných a bytových domoch) k dvom časovým obdobiam do r (návrh) a do r (výhľad). Strana 4/22

7 V období do r nová bytová výstavba v rozsahu bytov sa predpokladá uskutočniť z cca 65 % formou HBV (1 115 bytov) a z cca 35 % formou IBV (600 bytov). Byty postavené formou HBV by sa mali lokalizovať v urbanistických obvodoch UO 22 Šípok (742 ), UO 09 Luhy (281 ) a UO 05 Šimonovany (92 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou HBV nenavrhujeme. Byty postavené formou IBV by sa mali lokalizovať najmä v urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice (203 ), ďalej v UO 22 Šípok (90 ), UO 05 Šimonovany (93 ), UO 17 Malé Bielice (88 ), UO 19 Návojovce (85 ), v UO 12 Pri Nitrici (27 ) a UO 23 Lány (14 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme. V r sa nová bytová výstavba v rozsahu 309 bytov predpokladá formou IBV. Byty by sa mali lokalizovať v UO 18 Veľké Bielice (110 ), UO 05 Šimonovany (101 ) a v UO 17 Malé Bielice (98 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme. Na novonavrhovaných plochách pre novú bytovú výstavbu uvažuje ÚPN mesta Partizánske návrh s nasledujúcim prírastkom bytových jednotiek a obyvateľov: Tabuľka C Navrhované prírastky bytových jednotiek () a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných plochách pre novú bytovú výstavbu návrh mestská časť / urbanistický obvod číslo názov IBV počet Nová bytová výstavba NÁVRH IBV počet obyvateľov HBV počet HBV počet obyvateľov NÁVRH MČ Malé Bielice UO17 Malé Bielice MČ Návojovce UO 19 Návojovce MČ Partizánske UO 01 Partizánske - stred UO 02 Stará kolónia UO 03 Štrkovisko UO 04 Pri Šimonovanoch UO 05 Šimonovany UO 08 Pri štadióne UO 09 Luhy UO 11 Priemyselný obvod UO 12 Pri Nitrici UO 22 Šípok UO 21 Salaš UO 23 Lány MČ Veľké Bielice UO 18 Veľké Bielice mesto Partizánske spolu Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014 Pozn.: IBV individuálna bytová výstavba HBV hromadná bytová výstavba bytová jednotka obyvateľ Tabuľka C Navrhované prírastky bytových jednotiek () a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných plochách pre novú bytovú výstavbu výhľad mestská časť / urbanistický obvod číslo názov Nová bytová výstavba VÝHĽAD IBV počet IBV počet HBV počet HBV počet VÝHĽAD NÁVRH + VÝHĽAD MČ Malé Bielice UO17 Malé Bielice MČ Návojovce UO 19 Návojovce MČ Partizánske UO 01 Partizánske - stred UO 02 Stará kolónia UO 03 Štrkovisko UO 04 Pri Šimonovanoch UO 05 Šimonovany UO 08 Pri štadióne UO 09 Luhy UO 11 Priemyselný obvod UO 12 Pri Nitrici UO 22 Šípok UO 21 Salaš UO 23 Lány MČ Veľké Bielice UO 18 Veľké Bielice mesto Partizánske spolu Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014 Pozn.: IBV individuálna bytová výstavba HBV hromadná bytová výstavba bytová jednotka obyvateľ ÚPN mesta Partizánske navrhuje do r nové plochy na výstavbu (z toho 600 formou IBV a formou HBV), čo predstavuje plochy pre cca obyvateľov. Najväčšie prírastky obyvateľstva, vzhľadom na novonavrhovanú bytovú výstavbu, predpokladáme v urbanistickom obvode UO 22 Šípok (prírastok osôb), okrem toho prírastok obyvateľov predpokladáme aj v urbanistických obvodoch č. 09 Luhy (701 osôb), 18 Veľké Bielice (596 osôb), 05 Šimonovany (523 osôb), 17 Malé Bielice (265 osôb), 19 Návojovce (256 osôb) a 23 Lány (42 osôb). V urbanistických obvodoch 01 Partizánske stred, 02 Stará kolónia, 03 Štrkovisko, 04 Pri Šimonovanoch, 08 Pri štadióne, 11 Priemyselný obvod a 21 Salaš novú bytovú výstavbu nenavrhujeme. Do r navrhuje ÚPN mesta Partizánske nové plochy na výstavbu 309 (všetky formou IBV), čo predstavuje plochy pre cca 927 obyvateľov. Prírastky obyvateľstva, vzhľadom na novonavrhovanú bytovú výstavbu v r formou IBV, predpokladáme v urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice (331 osôb), UO 05 Šimonovany (303 osôb) a UO 17 Malé Bielice (293 osôb). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu v období nenavrhujeme. Za predpokladu zachovania počtu obyvateľov mesta Partizánske na súčasnej úrovni, ako aj za predpokladu maximálnej saturácie novonavrhovaných funkčných plôch pre novú bytovú výstavbu, mohol by sa počet obyvateľov mesta Partizánske pohybovať v roku 2020 zhruba na úrovni osôb a v roku 2030 približne osôb. Upozorňujeme však, že prirodzeným pohybom bude počet obyvateľov mesta klesať a dané voľné kapacity bude možné zaplniť iba obyvateľstvom prisťahovaným. Strana 5/22

8 C Výhľadový počet obyvateľov v mestských častiach Partizánskeho k r a 2030 Znenie kapitoly sa nahrádza textom: Nová bytová výstavba do r v rozsahu bytov sa predpokladá uskutočniť z cca 65-tich % formou HBV (1 115 bytov) a z cca 35-tich % formou IBV (600 bytov). Byty postavené formou HBV by sa mali lokalizovať v urbanistických obvodoch 22 Šípok (742 ) a 09 Luhy (281 ) a UO 05 Šimonovany (92 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou HBV nenavrhujeme Byty postavené formou IBV by sa mali lokalizovať najmä v urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice (203 ), ďalej v UO 22 Šípok (90 ), UO 05 Šimonovany (93 ), UO 17 Malé Bielice (88 ), UO 19 Návojovce (85 ), v UO 12 Pri Nitrici (27 ) a UO 23 Lány (14 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme. V r sa nová bytová výstavba v rozsahu 309 bytov predpokladá formou IBV. Byty by sa mali lokalizovať v UO 18 Veľké Bielice (110 ) v UO 05 Šimonovany (101 ) a v UO 17 Malé Bielice (98 ). Výhľadový počet obyvateľov v mestských častiach mesta Partizánske nie je ovplyvňovaný iba novou bytovou výstavbou, ale taktiež predpokladaným úbytkom bytového fondu a znižujúcou sa obložnosťou bytov (počet /byt). V mestských častiach Partizánskeho predpokladáme nasledujúci počet obyvateľov k r a Tabuľka C Výhľadový počet obyvateľov v mestských častiach Partizánskeho v r (stav k 26.5.), r a 2030 mestská časť/uo počet obyvateľov prírastok (úbytok) počtu číslo názov r r r prírastok (úbytok) počtu MČ Malé Bielice UO 17 Malé Bielice MČ Návojovce UO 19 Návojovce MČ Partizánske UO 01 Partizánske - stred UO 02 Stará kolónia UO 03 Štrkovisko UO 04 Pri Šimonovanoch UO 05 Šimonovany UO 08 Pri štadióne UO 09 Luhy UO 11 Priemyselný obvod UO 12 Pri Nitrici UO 22 Šípok UO 21 Salaš UO 23 Lány MČ Veľké Bielice UO 18 Veľké Bielice PARTIZÁNSKE spolu Zdroj: r SODB 2001, ŠÚ SR; r a 2030 výpočty Prírastky počtu obyvateľov do r vzhľadom na r (SODB) by mali 3 zaznamenať urbanistické obvody 17 Malé Bielice (+258 obyvateľov), 19 Návojovce (+174 obyvateľov), 05 Šimonovany (+150 obyvateľov), 11 Priemyselný obvod (+2 obyvatelia), 22 Šípok ( obyvateľov) a 18 Veľké Bielice (+425 obyvateľov). V ostatných urbanistických obvodoch sa predpokladá úbytok počtu obyvateľov, a to najmä v UO 09 Luhy (-422 obyvateľov), UO 08 Pri štadióne (-379 obyvateľov), UO 01 Partizánske stred (-205 obyvateľov) a UO 03 Štrkovisko (-204 obyvateľov). Úbytok počtu obyvateľov ovplyvňuje predpokladaný odpad bytového fondu a predpokladaná znižujúca sa obložnosť bytov v zmysle trendov znižujúcej sa priemernej veľkosti cenzových domácností a znižujúceho sa percenta spolunažívania cenzových domácností. Celkove v Partizánskom by sa mal počet obyvateľov k r zvýšiť o osôb v porovnaní s r K r vzhľadom na r (SODB) sa prírastky počtu obyvateľov predpokladajú v urbanistických obvodoch 17 Malé Bielice (+336 obyvateľov), 19 Návojovce (+142 obyvateľov), 05 Šimonovany (+304 obyvateľov), 22 Šípok (+996 obyvateľov) a 18 Veľké Bielice (+556 obyvateľov). Úbytky počtu obyvateľov do r sa predpokladajú vo všetkých ostatných urbanistických obvodoch mesta, pričom najvyšší úbytok zaznamená UO 09 Luhy (-900 obyvateľov). Celkove by sa mal počet obyvateľov v Partizánskom k r zvýšiť o 49 osôb v porovnaní s r a klesnúť o osôb v porovnaní s r C.2 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA C.2.1 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA OKRESU PARTIZÁNSKE C.3 EKONOMICKÁ AKTIVITA OBYVATEĽSTVA C.3.1 EKONOMICKY AKTÍVNE OBYVATEĽSTVO V OKRESE A V MESTE PARTIZÁNSKE C.3.2 NEZAMESTNANOSŤ V OKRESE A MESTE PARTIZÁNSKE C.4 BYTOVÝ FOND Strana 6/22

9 D RIEŠENIE ZÁUJMOVÉHO ÚZEMIA MESTA A ŠIRŠIE VZŤAHY DOKUMENTUJÚCE ZAČLENENIE MESTA PARTIZÁNSKE DO SYSTÉMU OSÍDLENIA E NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE PRIESTOROVÉHO USPORIADANIA E.1 NÁVRH URBANISTICKEJ KONCEPCIE ROZVOJA MESTA E.2 KOMPOZÍCIA MESTA E.3 PRIESTOROVÁ A FUNKČNÁ CHARAKTERISTIKA MESTA E.3.1 PRIESTOROVÉ USPORIADANIE URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY MESTA E.3.2 ROZMIESTNENIE FUNKCIÍ NA ÚZEMÍ MESTA E.3.3 ROZVOJ URBANISTICKEJ ŠTRUKTÚRY PODĽA URBANISTICKÝCH OBVODOV E Mestská časť Partizánske E Urbanistický obvod UO 01 - Partizánske stred E Urbanistický obvod UO 02 - Stará kolónia E Urbanistický obvod UO 03 - Štrkovisko E Urbanistický obvod UO 04 Pri Šimonovanoch Strana 7/22

10 Zmena č. 3 Územného plánu mestaa Partizánske E Urbanistický obvod UO 05 Šimonovany Na strane 44 sa za posledný odsek dopĺňa text: Zmena č. Z 03 Plocha sa nachádza v centrálnej časti zastavaného územia UO Šimonovanyy v areáli bývalého poľnohospodárskeho družstva, ktorá je v platnom územnom pláne mesta Partizánskee určená na PVS plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb (v platnom ÚPN regulačný blok č ). Návrhom zmeny č.. 3 dochádza k zmene funkčného využívaniaa dotknutej plochy (funkčné využívanie sa mení na BR plochy bývaniaa v rodinných domoch) a k jej pričleneniu k susednému regulačnému bloku pri zachovaní jeho regulatívov funkčného využitia a hmotovo-priestorových regulatívov. Zároveň dochádza k zmenee priestorového vymedzenia regulačných blokov a a k úprave ich výmery. Ide o zmenu, ktorá je v súčasnosti čiastočne realizovaná. Tabuľkaa Z.1 Prehľad lokalít navrhovaných v Zmene č 3 na zmenu Ozn. zmeny Katastrálne územie Urbanistický obvod Ozn. Názov Regulačný blok Funkčné využitie v ÚPN O Navrhovaná funkcia v Zmene č.3 Intervenčné zásahy Poloha v zastavanom území Z 03 Partizánske UO 05 Šimonovany PVS BR zmena funkcie v z.ú. Vysvetlivky: BR PVS plochy bývania v rodinných domoch plochy priemyselnej výroby a výrobných služieb Strana 8/22

11 E Urbanistický obvod UO 08 Pri štadióne E Urbanistický obvod UO 09 Luhy E Urbanistický obvod UO 11 Priemyselný obvod E Urbanistický obvod UO 12 Pri Nitrici E Urbanistický obvod UO 21 Salaš E Urbanistický obvod UO 22 Šípok E Urbanistický obvod UO 23 Lány E Mestská časť Malé Bielice E Urbanistický obvod UO 17 Malé Bielice E Mestská časť Veľké Bielice E Urbanistický obvod UO 18 Veľké Bielice E Mestská časť Návojovce E Urbanistický obvod UO 19 Návojovce E.4 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA KULTÚRNO-HISTORICKÝCH HODNÔT E.4.1 SÚČASNÝ STAV PAMIATKOVEJ OCHRANY E Zachovalé urbanistické celky E Kultúrne pamiatky E.5 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH HODNÔT, KONCEPCIA ROZVOJA SÍDELNEJ ZELENE E.5.1 OCHRANA PRÍRODY A PRÍRODNÝCH ZDROJOV E Ochrana prírody E Ochrana prírodných zdrojov E Ochrana lesných zdrojov E Ochrana vodných zdrojov E Ochrana prírodných geotermálnych zdrojov E Ochrana pôdnych zdrojov E.5.2 ZÁSADY OCHRANY A VYUŽITIA PRÍRODNÝCH HODNÔT E.5.3 KONCEPCIA ROZVOJA SÍDELNEJ ZELENE E Kategorizácia zelene Strana 9/22

12 E Sídelná zeleň E Krajinná zeleň E.5.4 NÁVRH ZELENE F NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA S URČENÍM PREVLÁDAJÚCICH FUNKČNÝCH ÚZEMÍ, NAJMÄ OBYTNÉHO ÚZEMIA, ZMIEŠANÉHO ÚZEMIA, VÝROBNÉHO ÚZEMIA, REKREAČNÉHO ÚZEMIA VRÁTANE URČENIA PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA F.1 NÁVRH FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA F.1.1 OBYTNÉ ÚZEMIE F.1.2 ZMIEŠANÉ ÚZEMIE F.1.3 VÝROBNÉ ÚZEMIE F.1.4 REKREAČNÉ ÚZEMIE F.2 CHARAKTERISTIKA FUNKČNÉHO VYUŽITIA ÚZEMIA, URČENIE PRÍPUSTNÉHO, OBMEDZUJÚCEHO A ZAKAZUJÚCEHO FUNKČNÉHO VYUŽÍVANIA Strana 10/22

13 G NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND G.1.1 RETROSPEKTÍVNY VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV, BYTOV A DOMOV V MESTE PARTIZÁNSKE G.1.2 DOMOVÝ FOND PODĽA SODB 2011 G.1.3 BYTOVÝ FOND PODĽA SODB 2011 G.1.4 NOVÁ BYTOVÁ VÝSTAVBA PO ROKU 2011 G.1.5 NÁVRH ROZVOJA BYTOVÉHO FONDU V MESTE PARTIZÁNSKE VZHĽADOM NA PLOCHY PRE NOVÚ BYTOVÚ VÝSTAVBU Znenie kapitoly sa nahrádza textom: V ÚPN mesta Partizánske návrh navrhujeme nové plochy na výstavbu v rodinných a bytových domoch k dvom časovým obdobiam do r (návrh) a do r (výhľad). V období do r nová bytová výstavba v rozsahu bytov sa predpokladá uskutočniť z cca 65 % formou hromadnej bytovej výstavby (HBV, bytov) a z cca 35 % formou individuálnej bytovej výstavby (IBV, 600 bytov). Byty postavené formou HBV by sa mali lokalizovať v urbanistických obvodoch UO 22 Šípok (742 ), UO 09 Luhy (281 ) a UO 05 Šimonovany (92 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou HBV nenavrhujeme. Byty postavené formou IBV by sa mali lokalizovať najmä v urbanistickom obvode UO 18 Veľké Bielice (203 ), ďalej v UO 22 Šípok (90 ), UO 05 Šimonovany (93 ), UO 17 Malé Bielice (88 ), UO 19 Návojovce (85 ), v UO 12 Pri Nitrici (27 ) a UO 23 Lány (14 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme. V r sa nová bytová výstavba v rozsahu 309 bytov predpokladá formou IBV. Byty by sa mali lokalizovať v UO 18 Veľké Bielice (110 ), UO 05 Šimonovany (101 ) a v UO 17 Malé Bielice (98 ). V ostatných urbanistických obvodoch novú bytovú výstavbu formou IBV neuvažujeme. Na novonavrhovaných plochách pre novú bytovú výstavbu uvažuje ÚPN mesta Partizánske návrh s nasledujúcim prírastkom bytových jednotiek a obyvateľov: Tabuľka G mestská časť / urbanistický obvod číslo Navrhované prírastky bytových jednotiek () a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných plochách pre novú bytovú výstavbu návrh názov IBV počet Nová bytová výstavba NÁVRH IBV počet obyvateľov HBV počet HBV počet obyvateľov NÁVRH MČ Malé Bielice UO17 Malé Bielice MČ Návojovce UO 19 Návojovce MČ Partizánske UO 01 Partizánske - stred UO 02 Stará kolónia UO 03 Štrkovisko UO 04 Pri Šimonovanoch UO 05 Šimonovany UO 08 Pri štadióne UO 09 Luhy UO 11 Priemyselný obvod UO 12 Pri Nitrici UO 22 Šípok UO 21 Salaš UO 23 Lány MČ Veľké Bielice UO 18 Veľké Bielice mesto Partizánske spolu Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014 Pozn.: IBV individuálna bytová výstavba HBV hromadná bytová výstavba bytová jednotka obyvateľ Tabuľka G mestská časť / urbanistický obvod číslo Navrhované prírastky bytových jednotiek () a obyvateľov na novonavrhovaných disponibilných plochách pre novú bytovú výstavbu výhľad názov Nová bytová výstavba VÝHĽAD IBV počet IBV počet HBV počet HBV počet VÝHĽAD NÁVRH + VÝHĽAD MČ Malé Bielice UO17 Malé Bielice MČ Návojovce UO 19 Návojovce MČ Partizánske UO 01 Partizánske - stred UO 02 Stará kolónia UO 03 Štrkovisko UO 04 Pri Šimonovanoch Strana 11/22

14 mestská časť / urbanistický obvod číslo názov Nová bytová výstavba VÝHĽAD IBV počet IBV počet HBV počet HBV počet VÝHĽAD NÁVRH + VÝHĽAD UO 05 Šimonovany UO 08 Pri štadióne UO 09 Luhy UO 11 Priemyselný obvod UO 12 Pri Nitrici UO 22 Šípok UO 21 Salaš UO 23 Lány MČ Veľké Bielice UO 18 Veľké Bielice mesto Partizánske spolu Schéma rozvoja bývania sa nahrádza nasledovnou schémou: Zdroj: AUREX spol. s r.o., 2014 Pozn.: IBV individuálna bytová výstavba HBV hromadná bytová výstavba bytová jednotka obyvateľ ÚPN mesta Partizánske navrhuje do r nové plochy na výstavbu (z toho 600 formou IBV a formou HBV), čo predstavuje plochy pre cca obyvateľov. Do r navrhuje ÚPN mesta Partizánske nové plochy na výstavbu 309 (všetky formou IBV), čo predstavuje plochy pre cca 927 obyvateľov. Strana 12/22

15 spracovate¾: vypracované: Koncepcia rozvoja bývania AUREX, s.r.o., ¼ub¾anská Bratislava m 1: UO 19 Návojovce hranica rie eného územia hranice urbanistických obvodov hlavné dopravné línie plochy bývania v rodinných domoch plochy bývania v rodinných domoch s doplnkovou obèianskou vybavenos ou UO 18 Ve¾ké Bielice plochy bývania v bytových domoch UO 17 Malé Bielice plochy bývania v bytových domoch s doplnkovou obèianskou vybavenos ou UO 12 Pri Nitrici rozvojové plochy bývania v rodinných domoch rozvojové plochy bývania v bytových domoch UO 23 Lány UO 05 imonovany UO 11 Priemyselný obvod UO 11 UO 09 Luhy UO 03 UO 01 trkovisko Partizánske - stred UO 04 UO 02 Pri imonovanoch Stará kolónia UO 01 UO 02 trkovisko UO 22 ípok UO 08 Pri tadióne Pri tadióne UO 21 Sala ZMENA È.3 PARTIZÁNSKE územný plán mesta

16 G.2 OBČIANSKA VYBAVENOSŤ G.2.1 NEKOMERČNÁ VYBAVENOSŤ G Školstvo G Zdravotníctvo G Sociálna starostlivosť G Kultúra a osveta G Telesná kultúra a šport G Verejná administratíva a správa G.3 HOSPODÁRSKA ZÁKLADŇA G.3.1 ZMENA CELOSPOLOČENSKÝCH PODMIENOK G.3.2 VÝROBNÉ AKTIVITY G.3.3 POTENCIÁL PODMIENOK PRE VÝROBU G.3.4 CHARAKTERISTIKA JEDNOTLIVÝCH KOMPONENTOV G Priemysel G Priestorová štruktúra priemyslu G Stavebníctvo G Bankovníctvo a finančníctvo G.4 POĽNOHOSPODÁRSTVO G.2.2 KOMERČNÁ VYBAVENOSŤ G Verejné ubytovania a stravovanie G.5 LESNÉ HOSPODÁRSTVO G Maloobchod a služby G.6 ŤAŽBA NERASTNÝCH SUROVÍN Strana 14/22

17 G.7 REKREÁCIA, ŠPORT, CESTOVNÝ RUCH A TURIZMUS G.7.1 ŠIRŠIE VZŤAHY G.7.2 UŽŠIE ZÁUJMOVÉ ÚZEMIE G.7.3 PODMIENKY A STAV VYBAVENOSTI PRE ŠPORT, REKREÁCIU A CESTOVNÝ RUCH V MESTE PARTIZÁNSKE G.7.4 SÚČASNÝ STAV ŠPORTOVEJ A REKREAČNEJ VYBAVENOSTI V ČLENENÍ PODĽA FUNKČNÉHO ZAMERANIA G Zariadenia a areály športovej a rekreačnej vybavenosti G Záhradkárske osady G Cestovný ruch/turizmus G Združovanie zariadení športu, rekreácie a turizmu do väčších priestorových celkov G.7.5 NÁVRH RIEŠENIA REKREÁCIE A ŠPORTU V MESTE Strana 15/22

18 H VYMEDZENIE ZASTAVANÉHO ÚZEMIA OBCE Táto kapitola nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 I VYMEDZENIE OCHRANNÝCH PÁSEM A CHRÁNENÝCH ÚZEMÍ PODĽA OSOBITNÝCH PREDPISOV Táto kapitola nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 I.1 LIMITY VYUŽITIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA VIAŽUCE SA NA ZARIADENIA DOPRAVNEJ A TECHNICKEJ INFRAŠTRUKTÚRY I.2 LIMITY VYUŽITIA RIEŠENÉHO ÚZEMIA VIAŽÚCE SA NA OCHRANU PRÍRODNÝCH PRVKOV Strana 16/22

19 J NÁVRH RIEŠENIE ZÁUJMOV OBRANY ŠTÁTU, POŽIARNEJ OCHRANY A OCHRANY PRED PODOVODŇAMI J.1 ZÁUJMY OBRANY ŠTÁTU J.2 CIVILNÁ OCHRANA OBYVATEĽSTVA J.3 POŽIARNA OCHRANA K NÁVRH OCHRANY PRÍRODY A TVORBY KRAJINY VRÁTANE PRVKOV ÚZEMNÉHO SYSTÉMU EKOLOGICKEJ STABILITY A EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ K.1 OCHRANA PRÍRODY K.1.1 ÚZEMNÁ OCHRANA CHRÁNENÉ ÚZEMIA PRÍRODY K Lokality NATURA 2000 K Chránené územie podľa medzinárodných dohovorov J.4 OCHRANA PRED POVODŇAMI K.2 ÚZEMNÝ SYSTÉM EKOLOGICKEJ STABILITY K.3 NÁVRH EKOSTABILIZAČNÝCH OPATRENÍ Strana 17/22

20 L NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO A TECHNICKÉHO VYBAVENIA L Dopravná vybavenosť L.1 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA L.1.1 ŠIRŠIE VZŤAHY L.1.3 ODSTRÁNENIE ZÁVAD V DOPRAVNEJ SIETI L.1.2 NÁVRH VEREJNÉHO DOPRAVNÉHO VYBAVENIA L Celkové dopravné väzby L Návrh riešenia dopravy L Prognóza zaťaženia automobilovej dopravy L Statická doprava L Organizácia cestnej dopravy na miestnych komunikáciách L Cestná hromadná doprava L Mestská hromadná doprava L Železničná doprava L Pešia doprava L Cyklistická doprava L Letecká doprava L.2 NÁVRH VEREJNÉHO TECHNICKÉHO VYBAVENIA L.2.1 ZÁSOBOVANIE PITNOU A ÚŽITKOVOU VODOU L Širšie súvislosti L Zásobovanie pitnou vodou L Zásobovanie pitnou vodou (vodovodná sieť v riešenom území) L Výpočet potreby pitnej vody L Návrh využívania zdrojov pitnej vody (vodovodná sieť) L Akumulácia vody, tlakové pomery na vodovodnej sieti L Návrh zásobovania úžitkovou vodou L Odvádzanie a čistenie odpadových vôd L Širšie súvislosti L Odvádzanie a čistenie odpadových vôd L Kapacita a umiestnenie ČOV Strana 18/22

21 L Vodné toky a plochy L Vodné toky L Vodné nádrže L Ochrana vôd L Ochrana pred povodňami (zhodnotenie protipovodňovej ochrany) L Návrh úpravy vodných tokov L.4.2 NÁVRH KONCEPCIE ZÁSOBOVANIA PLYNOM A NÁVRH NOVÝCH PLYNÁRENSKÝCH ZARIADENÍ L.5 ZÁSOBOVANIE TEPLOM L.5.1 SÚČASNÝ STAV ZÁSOBOVANIA TEPLOM L.5.2 NÁVRH ZÁSOBOVANIA TEPLOM L Koncepcia rozvoja tepelnej energetiky L Potreba tepla pre navrhované rozvojové plochy L.3 ZÁSOBOVANIE ELEKTRICKOU ENERGIOU L.3.1 ŠIRŠIE SÚVISLOSTI L.3.2 BILANCIE POTRIEB ELEKTRICKEJ ENERGIE L.3.3 NÁVRH POČTU TRANSFORMAČNÝCH STANÍC L.3.4 NÁVRH RIEŠENIA ZÁSOBOVANIA ELEKTRICKOU ENERGIOU L.4 ZÁSOBOVANIE PLYNOM L.4.1 SÚČASNÝ STAV ZÁSOBOVANIA MESTA PLYNOM L.5.3 NÁVRH ZÁKLADNÉHO RIEŠENIA VÝROBY A DODÁVKY TEPLA PRE NAVRHOVANÉ ROZVOJOVÉ PLOCHY L.5.4 OSTATNÉ DRUHY ENERGIE L.6 TELEKOMUNIKAČNÉ A INFORMAČNÉ SIETE L.6.1 SÚČASNÝ STAV TELEKOMUNIKAČNÝCH A INFORMAČNÝCH SIETÍ V MESTE PARTIZÁNSKE L Telekomunikačná infraštruktúra spoločnosti T-com L VTL plynovody a VTL prípojky L STL a NTL plynovody L Sieť GSM mobilných operátorov Orange a.s., T-Mobile a.s. a Telefónica O2 a.s. Strana 19/22

22 L.6.2 NÁVRH TELEKOMUNIKAČNEJ A INFORMAČNEJ SIETE L Koncepcia riešenia L Ochranné pásma M KONCEPCIA STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M.1.1 ZNEČISTENIE ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA M Znečistenie ovzdušia M Znečistenie vôd M.1.2 RÁDIOAKTIVITA M.1.3 ZAŤAŽENIE HLUKOM M.1.4 ODPADY M.1.5 DEGRADÁCIA A KONTAMINÁCIA PÔDY M Erózia pôdy M Kontaminácia pôdy M.2 VYMEDZENIE A VYZNAČENIE PRIESKUMNÝCH ÚZEMÍ, CHRÁNENÝCH LOŽISKOVÝCH ÚZEMÍ A DOBÝVACÍCH PRIESTOROV Strana 20/22

23 N VYMEDZENIE PLÔCH VYŽADUJÚCICH ZVÝŠENÚ OCHRANU Táto kapitola nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 O VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKE ÚČELY Táto kapitola nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 O.1 BONITOVANÉ PÔDNO-EKOLOGICKÉ JEDNOTKY O.2 FUNKČNÉ VYUŽITIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA O.3 DRŽITELIA A VLASTNÍCI POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY V ZÁBERE PP O.4 ZHODNOTENIE PREDPOKLADANÉHO ODŇATIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY O.5 ODVODY ZA ODŇATIE POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY P ZHODNOTENIE NAVRHOVANÉHO RIEŠENIA Z HĽADISKA ENVIRONMENTÁLNYCH, EKONOMICKÝCH, SOCIÁLNYCH A ÚZEMNO- TECHNICKÝCH DÔSLEDKOV Táto kapitola nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 Strana 21/22

24 Q PRÍLOHY P1 Komplexný urbanistický návrh v mierke 1:5 000 územia táto príloha nie je dotknutá návrhom Zmeny č. 3 P2 Tabuľka regulatívov pre regulačné bloky Strana 22/22

25 Príloha č. 2 Príloha 2 tabuľka regulatívov Na strane 3 sa mení výmera regulačných blokov a nasledovne: katastrálne územie ozn. urbanistický obvod názov regulačný blok funkčné využitie max. podlažnosť koeficient zastavanosti koeficient zelene intervenčné zásahy výmera v m 2 Partizánske UO 05 Šimonovany BR 2 0,30 0,50 intenzifikácia ,49 Partizánske UO 05 Šimonovany PVS 2 0,30 0,25 stav ,73 spracovanie ÚPN-Z alebo UŠ Strana P2-1/1

26 OBSAH TEXTOVEJ ČASTI A Základné údaje... 1 A.1 Dôvody na obstaranie... 1 A.2 Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré územný plán rieši... 1 A.3 Postup a spôsob spracovania... 2 A.4 Návrh zmien č. 3 územného plánu mesta Partizánske... 2 B Riešenie širších vzťahov územného plánu... 4 B.1 Vymedzenie riešeného územia... 4 B.2 Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu... 4 B.2.1 Požiadavky na rozvoj mesta vyplývajúce zo záväznej časti územného plánu VÚC Trenčianskeho kraja... 4 C Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta Partizánske... 4 C.1 Demografia... 4 C.1.1 Postavenie mesta Partizánske v sídelnej štruktúre SR... 4 C.1.2 Obyvateľstvo... 4 C.2 Hospodárska základňa... 6 C.2.1 Hospodárska základňa okresu Partizánske... 6 C.3 Ekonomická aktivita obyvateľstva... 6 C.3.1 Ekonomicky aktívne obyvateľstvo v okrese a v meste Partizánske... 6 C.3.2 Nezamestnanosť v okrese a meste Partizánske... 6 C.4 Bytový fond... 6 D Riešenie záujmového územia mesta a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie mesta Partizánske do systému osídlenia... 7 E Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania... 7 E.1 Návrh urbanistickej koncepcie rozvoja mesta... 7 E.2 Kompozícia mesta... 7 E.3 Priestorová a funkčná charakteristika mesta... 7 E.3.1 Priestorové usporiadanie urbanistickej štruktúry mesta... 7 E.3.2 Rozmiestnenie funkcií na území mesta... 7 E.3.3 rozvoj urbanistickej štruktúry podľa urbanistických obvodov... 7 E.4 Zásady ochrany a využitia kultúrno-historických hodnôt... 9 E.4.1 Súčasný stav pamiatkovej ochrany... 9 E.5 Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt, koncepcia rozvoja sídelnej zelene... 9 E.5.1 Ochrana prírody a prírodných zdrojov... 9 E.5.2 Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt... 9 E.5.3 Koncepcia rozvoja sídelnej zelene... 9 E.5.4 návrh zelene F G Návrh funkčného využitia územia s určením prevládajúcich funkčných území, najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania F.1 Návrh funkčného využitia územia F.1.1 Obytné územie F.1.2 Zmiešané územie F.1.3 Výrobné územie F.1.4 Rekreačné územie F.2 Charakteristika funkčného využitia územia, určenie prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania Návrh riešenia bývania, občianskeho vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie G.1 Domový a bytový fond G.1.1 Retrospektívny vývoj počtu obyvateľov, bytov a domov v meste Partizánske G.1.2 Domový fond podľa SODB G.1.3 Bytový fond podľa SODB G.1.4 Nová bytová výstavba po roku G.1.5 Návrh rozvoja bytového fondu v meste Partizánske vzhľadom na plochy pre novú bytovú výstavbu G.2 Občianska vybavenosť G.2.1 Nekomerčná vybavenosť G.2.2 Komerčná vybavenosť G.3 Hospodárska základňa G.3.1 Zmena celospoločenských podmienok G.3.2 Výrobné aktivity G.3.3 Potenciál podmienok pre výrobu G.3.4 Charakteristika jednotlivých komponentov G.4 Poľnohospodárstvo G.5 Lesné hospodárstvo G.6 Ťažba nerastných surovín G.7 Rekreácia, šport, cestovný ruch a turizmus G.7.1 Širšie vzťahy G.7.2 Užšie záujmové územie G.7.3 Podmienky a stav vybavenosti pre šport, rekreáciu a cestovný ruch v meste Partizánske15 G.7.4 Súčasný stav športovej a rekreačnej vybavenosti v členení podľa funkčného zamerania15 G.7.5 Návrh riešenia rekreácie a športu v meste H Vymedzenie zastavaného územia obce I Vymedzenie ochranných pásem a chránených území podľa osobitných predpisov I.1 Limity využitia riešeného územia viažuce sa na zariadenia dopravnej a technickej infraštruktúry 16 I.2 Limity využitia riešeného územia viažúce sa na ochranu prírodných prvkov J K Návrh riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany a ochrany pred podovodňami J.1 Záujmy obrany štátu J.2 Civilná ochrana obyvateľstva J.3 Požiarna ochrana J.4 Ochrana pred povodňami Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení K.1 Ochrana prírody K.1.1 Územná ochrana chránené územia prírody K.2 Územný systém ekologickej stability K.3 Návrh ekostabilizačných opatrení L Návrh verejného dopravného a technického vybavenia L.1 Návrh verejného dopravného vybavenia L.1.1 Širšie vzťahy L.1.2 Návrh verejného dopravného vybavenia L.1.3 Odstránenie závad v dopravnej sieti L.2 Návrh verejného technického vybavenia L.2.1 zásobovanie pitnou a úžitkovou vodou L.3 Zásobovanie elektrickou energiou L.3.1 Širšie súvislosti L.3.2 Bilancie potrieb elektrickej energie L.3.3 Návrh počtu transformačných staníc L.3.4 Návrh riešenia zásobovania elektrickou energiou L.4 Zásobovanie plynom L.4.1 Súčasný stav zásobovania mesta plynom L.4.2 Návrh koncepcie zásobovania plynom a návrh nových plynárenských zariadení L.5 Zásobovanie teplom L.5.1 Súčasný stav zásobovania teplom L.5.2 Návrh zásobovania teplom L.5.3 Návrh základného riešenia výroby a dodávky tepla pre navrhované rozvojové plochy L.5.4 Ostatné druhy energie L.6 Telekomunikačné a informačné siete L.6.1 Súčasný stav telekomunikačných a informačných sietí v meste Partizánske L.6.2 Návrh telekomunikačnej a informačnej siete M Koncepcia starostlivosti o životné prostredie M.1.1 Znečistenie životného prostredia M.1.2 Rádioaktivita M.1.3 zaťaženie Hlukom M.1.4 Odpady M.1.5 Degradácia a kontaminácia pôdy M.2 Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov N Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu O Vyhodnotenie perspektívneho použitia poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely Strana i

27 O.1 Bonitované pôdno-ekologické jednotky O.2 Funkčné využitie riešeného územia O.3 Držitelia a vlastníci poľnohospodárskej pôdy v zábere PP O.4 Zhodnotenie predpokladaného odňatia poľnohospodárskej pôdy O.5 Odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy P Zhodnotenie navrhovaného riešenia z hľadiska environmentálnych, ekonomických, sociálnych a územno-technických dôsledkov Q Prílohy OBSAH GRAFICKEJ ČASTI Výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh legenda Výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh náložka Zmeny č. 3 ÚPN mesta Partizánske Výkres č. 2 Komplexný urbanistický návrh podklad platného ÚPN mesta Partizánske Výkres č. 7 Ochrana prírody a tvorba krajiny legenda Výkres č. 7 Ochrana prírody a tvorba krajiny náložka Zmeny č. 3 ÚPN mesta Partizánske Výkres č. 7 Ochrana prírody a tvorba krajiny podklad platného ÚPN mesta Partizánske Výkres č. 9 Výkres regulatívov legenda Výkres č. 9 Výkres regulatívov náložka Zmeny č. 3 ÚPN mesta Partizánske Výkres č. 7 Výkres regulatívov podklad platného ÚPN mesta Partizánske Strana ii

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV ŠULEKOVSKÁ ULICA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Urbanistická štúdia zóny individuálnej bytovej výstavby v lokalite pri Šulekovskej ulici v Seredi ČISTOPIS ZMENA 01/2018 Urbanistická štúdia schválená uznesením

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU

Microsoft Word - ZAD 2 UPN  MOJM UPRAVA NAVRHU NEUTRA - architektonický ateliér Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra; peter.mizia@gmail.com, tel. 037-6579461 MOJMÍROVCE ZMENY A DOPLNKY č.2 - ÚPRAVA NÁVRHU ÚPN - OBCE TEXTOVÁ ČASŤ SPRACOVATEĽ

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final s.r.o. Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VYSOKÉ TATRY Č. 2016/1 Textová časť September 2018 OBSTARÁVATEĽ: MESTO VYSOKÉ

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce na roky 2003 2013 DODATOK č. 1 - rozvoj bývania Obyce 2011 1. Analýza hospodárskeho rozvoja obce - doplnenie a/ sociálno ekonomická analýza Časť :

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA 14. 12. 2012 O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d),

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

TNTurna_UPNO_KR_text

TNTurna_UPNO_KR_text C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané v texte. Súhrnné informácie o jednotlivých funkčných blokoch, ako je charakteristika súčasného

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_051.doc

Microsoft Word - VZN_051.doc Mesto Hurbanovo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 51 o dani z nehnuteľností Mesto Hurbanovo VZN č. 51 strana č. 2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 51 o dani z nehnuteľností Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo Uznesenie č. 1/17/2017 K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou RUŠÍ: uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého návrhu kontrolu plnenia uznesení

Podrobnejšie

Územný plán ZaD

Územný plán ZaD ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRENČIANSKE MITICE ZMENY A DOPLNKY Č. 1 (návrh) Obstarávateľ dokumentácie: Obec Trenčianske Mitice Poverený obstarávaním dokumentácie: Ing. arch. Karol Ďurenec odborne spôsobilá osoba

Podrobnejšie

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc Ing. arch. Peter Steiniger, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 0905 603 796 e-mail : peter.steiniger@stonline.sk ZMENY A DOPLNKY č.2/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA(OBCE) ROŽŇ AVA ZÓNA OBCHODU A SLUŽIEB S PRÍSLUŠNÝMI

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavsk

ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavsk ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavská 3395/11, 05201 Spišská Nová Ves 1 11/2016 ZMENY A

Podrobnejšie

Územný plán mesta Partizánske G NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FON

Územný plán mesta Partizánske G NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FON G NÁVRH RIEŠENIA BÝVANIA, OBČIANSKEHO VYBAVENIA SO SOCIÁLNOU INFRAŠTRUKTÚROU, VÝROBY A REKREÁCIE G.1 DOMOVÝ A BYTOVÝ FOND G.1.1 RETROSPEKTÍVNY VÝVOJ POČTU OBYVATEĽOV, BYTOV A DOMOV V MESTE PARTIZÁNSKE

Podrobnejšie

Zmena a doplnok c 18

Zmena a doplnok c 18 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA L U Č E N E C ZMENA A DOPLNOK Č. 20 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ JANUÁR 2013 Zmenu a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2013 K bodu programu SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA ŽILINA Č. 21/2012

Podrobnejšie

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O UDIČA) podľa 5a prílohy 2 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh zverejnený: 22.11.2016 schválený: 08.12.2016 účinný : 01.01.2017 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a

Obec Voderady, Obecný úrad Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a Obec Voderady, Obecný úrad 919 42 Voderady 262 V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E O B C E VODERADY č. 8 / 2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č

Všeobecne záväzné nariadenie č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2008 o dani z nehnuteľnosti. 2 Obec Láb v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami

Podrobnejšie

Mesto Krupina podľa § 4 ods

Mesto Krupina podľa § 4 ods OBEC SEBECHLEBY Obec Sebechleby v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 5, 6 a 7 8 ods. 2 a 4, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA GALANTA ZMENY A DOPLNKY Č. 4/2014 ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ČISTOPIS TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ ŠAĽA, JANUÁR 2015

ÚZEMNÝ PLÁN MESTA GALANTA ZMENY A DOPLNKY Č. 4/2014 ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ČISTOPIS TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ ŠAĽA, JANUÁR 2015 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA GALANTA ZMENY A DOPLNKY Č. 4/2014 ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE ČISTOPIS TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ ŠAĽA, JANUÁR 2015 I D E N T I F I K A Č N É Ú D A J E Obstarávateľ: Koordinátor obstarania

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č

Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Sokoľ č Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 7/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 1, 2 a 3, 16 ods. 1, 2 a 3,

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č

2 i S. ZJ'J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č 2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa------- V Prešove 20.6.2019 OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Prešov Mesto Prešov, zastúpené

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

VZN - obec Vlachovo

VZN - obec Vlachovo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

UPN_PK_text_koncept

UPN_PK_text_koncept Územný plán mesta Pezinok - marec 2011 Názov dokumentácie: Územný plán mesta Pezinok marec 2011 Obstarávateľ: Mesto Pezinok Radničné námestie 7 902 14 Pezinok Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPN

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE I. Základné údaje o obstarávateľovi II. 1. Názov: Obec Ždiar 2. Identifikačné číslo: 00 3. Adresa sídla: Ždiar 4. Meno, priezvisko, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas

Starosta obce Bolešov Bolešov, P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zas Starosta obce Bolešov Bolešov, 16.6.2014 P O Z V Á N K A V zmysle zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 13, odst. 2, písm. a, z v o l á v a m 29. zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční

Podrobnejšie

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM 9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ LOKALITA STROMOVÁ UL.,

Podrobnejšie

2

2 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP

Podrobnejšie

B

B DIEL C SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SCHVÁLILO ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA - ZMENY A DOPLNKY Č. 4 UZNESENÍM Č. 46/2015 DŇA 06.05.2015, ZÁVÄZNÚ ČASŤ VYHLÁSILO VZN

Podrobnejšie

Obec Cestice

Obec Cestice Mesto Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

VZN_07-dane a poplatky[1].doc

VZN_07-dane a poplatky[1].doc Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods.2, 3, 4 a 6,

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

Návrh na

Návrh na Kontrola prijatých uznesení z 31. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 30.08. 2017 C/31/2017 MZ schvaľuje 4/ a) Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Ministerstva vnútra Slovenskej

Podrobnejšie

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z 07.12.2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 Obec Gabčíkovo v súlade s ustanovením 6 ods. 2

Podrobnejšie

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice, prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice,   prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, 004 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk, prevádzka, poštová adresa Letná 45, 040 01 Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STROČÍN NÁVRH upravený po prerokovaní 2017 Obsah 1) Zásady

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

KONTRAKT na rok 2013

KONTRAKT na rok 2013 Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 dňa 28.2.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.6.2013 (ďalej len kontrakt a dodatok ) Čl. I Účastníci

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov. Vyvesené dňa: 30.11.2011 Zvesené dňa: 15.12.2011 Pavol Kuba

Podrobnejšie

strategický dokument RiJa

strategický dokument RiJa OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4 Spracovaného podľa zákona NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel.,  (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,   Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012 Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Záskalie sú schválené prijatým uznesením Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

VZN č. 58

VZN č. 58 MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

Podrobnejšie

(Návrh) ZÁKON o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČA

(Návrh) ZÁKON o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČA (Návrh) ZÁKON o územnom plánovaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy zákona Tento

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

SPH.indd

SPH.indd OBSAH PREDHOVOR... 11 Prvá kapitola VNÚTORNÁ SPRÁVA... 13 1.1 Použitá študijná literatúra... 13 1.2 Základné pramene právnej úpravy... 13 1.3 Judikatúra... 19 1.4 Charakteristika vnútornej správy... 19

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc)

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc) ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA ZMENY A DOPLNKY č. 1 ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ : MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA RIEŠITEĽSKÝ

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Záznam 10

Záznam 10 Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 01.03.2013 Návrh na prevod vlastníctva transformačnej stanice 22000/400/231 V TS

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ZLOŽKOVÝ ALEBO INTEGROVANÝ PRÍSTUP? KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017 (10. 11. OKTÓBER 2017, HOTEL CHOPIN BRATISLAVA) ING. PETER ŠIMURKA HLAVNÝ INŠPEKTOR ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie