Zmena a doplnok c 18

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zmena a doplnok c 18"

Prepis

1 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA L U Č E N E C ZMENA A DOPLNOK Č. 20 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ JANUÁR 2013

2 Zmenu a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a architektúry, Alexandra Matušku 26, Banská Bystrica, mobil , jozef.dizka@gmail.com Zhotoviteľ autor: Ing.arch.Jozef Dižka, autorizovaný architekt Januar 2013 A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

3 O B S A H 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré zmeny a doplnky územného plánu riešia RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU Vymedzenie riešeného územia, a jeho geografický opis Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešeného mesta do systému osídlenia Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania Návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania Návrh zmien a doplnkov v riešení bývania, občianského vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby, rekreácie, ciest a komunikácií Vymedzenie zastavaného územia mesta Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení Návrh verejného dopravného a technického vybavenia územia Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu Návrh na budúce možné použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov ZÁVÄZNÁ ČASŤ Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie Vymedzenie zastavaného územia mesta Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny Určenie pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny Zoznam verejnoprospešných stavieb Schéma záväznych častí riešenia a verejnoprospešných stavieb A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

4 Legenda: Pôvodný text Vložený nový text 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 1.1. Hlavné ciele riešenia a problémy, ktoré zmeny a doplnky územného plánu riešia Údaje o obstarávateľovi a spracovateľovi Obstarávateľ dokumentácie: Mesto Lučenec zastúpené primátorkou mesta PhDr. Alexandrou Pivkovou Spracovateľ dokumentácie: A.U.R.A. projektová kancelária Banská Bystrica, zastúpená Ing. arch. Jozefom Dižkom, autorizovaným architektom Dôvody spracovania zmeny Dôvodom obstarania a spracovania dokumentu Zmena a doplnok č. 20 ÚPN mesta Lučenec je zosúladiť navrhovanú zmenu funkčného využitia územia s komplexným riešením priestorového usporiadania a funkčného využitia územia a premietnuť ich do záväznej časti schváleného územného plánu mesta. Hlavným cieľom je zmena funkčného využitia územia, v schválenom ÚPN mesta Lučenec pre funkciu drobnej výroby a dopravnej a technickej vybavenosti, ktoré je stanovené regulatívom v záväznej časti schváleného Územného plánu mesta Lučenec, číslo uznesenia 151/1997 zo dňa , a v Zmene a doplnku podľa 30 stavebného zákona ÚPN mesta Lučenec, schv. uzn. č. 82/2006 zo dňa , na funkciu zmiešaného mestského územia (ZM). Návrh zmeny a doplnku č. 20 pozostáva zo zmeny funkčného využitia územia, ktoré sa nachádza mimo hranicu zastavaného územia mesta Lučenec, v južnej časti pri ceste II/585 Lučenec Dolná Strehová - Pôtor. Nakoľko dochádza ku zmene a doplneniu funkčného využitia územia, orgán územného plánovania Mesto Lučenec v zmysle 30 odst. 1 a 2 zákona 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej stavebný zákon) obstaral vypracovanie zmeny a doplnku č. 20 ÚPN mesta Lučenec. Zmena a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec je vypracovaná k Územnému plánu mesta Lučenec schválený uznesením MsZ mesta Lučenec č. 151/1997 zo dňa Údaje o súlade riešenia územia so zadávacím dokumentom Návrh zmeny a doplnku č. 20 Územného plánu mesta Lučenec je v zásadných otázkach v súlade - so zadávacím dokumentom schváleným MsZ uznesením č. 78/1996 zo dňa , - s Územným plánom mesta Lučenec schválený uznesením MsZ mesta Lučenec č. 151/1997 zo dňa , - s Územným plánom mesta Lučenec - zmeny a doplnky schváleným uznesením MsZ mesta Lučenec č. 81/2006 zo dňa a jeho záväzná časť bola vyhlásená Všeobecne záväzným nariadením mesta Lučenec č. 4/2006, ktorý mesto Lučenec obstarávalo v súlade s 30 ods. 4 stavebného zákona a 17 ods. 3 vyhlášky č. 55/2001 Z. z. na základe správy o preskúmaní Územného plánu mesta Lučenec schválenej MsZ mesta Lučenec uznesením č. 201/2003 zo dňa Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu obce V súčasnosti platný Územný plán mesta Lučenec, schválený uznesením Mestského zastupiteľstva v Lučenci č. 151/1997, zo dňa 18. decembra 1997, bol v roku 2002, v zmysle 30 ods (3) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov bol preskúmaný. Zistenia z preskúmania boli A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

5 spracované do požiadaviek na zmeny a doplnky ÚPN mesta Lučenec a predložené Mestskému zastupiteľstvu v Lučenci na prerokovanie a schválenie. Preskúmanie bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Lučenci uznesením č. 201/2003, zo dňa na základe ktorého, bol vypracovaný a schválený Územný plán mesta Lučenec zmeny a doplnky schválený uzn. MsZ č. 81/2006 zo dňa , VZN schválené uzn. MsZ č. 82/2006 zo dňa s účinnosťou od K platným a schváleným územnoplánovacím dokumentáciám boli vypracované a schválené tieto Zmeny a doplnky: číslo zmeny a doplnku názov a popis zmeny a doplnku 1/2007 Zmena č. 1/2007 VZN č. 4/2006 ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky 2/2007 Zmena 2/2007 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky 3/2007 Zmena 3/2007 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia v časti Opatová na výrobu drobnú, 4/2007 Zmena 4/2007 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky - Koncepcia tepelného hospodárstva 5/2008 Zmena č. 1/2008 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia v časti Opatová z bývania mestského v rodinných domoch na bývanie zmiešané 6/2008 Zmena č. 2/2008 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia v časti Hladký majer z neurbanizovaného územia a areálu VVO výroba poľnohospodárska na územie drobnej výroby a skladov, 7/2008 Zmena č. 3/2008 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z územia pre verejné dopravné a verejné technické využitie územia na územie účelovej vybavenosti, 8/2008 Zmena č. 4/2008 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky Zmena a doplnok č zmena časti funkčného využitia územia z funkcie bývania mestského v rodinných domoch pre funkciu účelovej vybavenosti, 9/2009 Zmena č. 1/2009 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky Zmena a doplnok č. 9/2009 zmena číslo uznesenia zmeny a doplnku uzn. MsZ č. 132/2007 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 133/2007 zo dňa s účinnosťou od uzn. MsZ č. 134/2007 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 135/2007 zo dňa s účinnosťou od uzn. MsZ č. 9/2007 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 10/2007 zo dňa s účinnosťou od uzn. MsZ č. 269/2007 zo dňa s účinnosťou od vrátane VZN. uzn. č. MsZ č. 257 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 257/2008 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 201 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 202/2008 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 157 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 158/2008 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 86/2009 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 86/2009 zo dňa s účinnosťou od uznesením č. MsZ č. 151/2009 zo dňa A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

6 funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na funkciu bývania vidieckeho (Dolná Fabianka) 10/2009 Zmena č. 2/2009 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z funkcie BMb bývanie mestské v bytových domoch pre funkciu bývanie mestské v rodinných domoch 11/2009 Zmena č. 11/2009 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na funkciu výroby fotovoltaická elektráreň 12/2009 Zmena č. 12/2009 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z územia pre verejné dopravné a verejné technické využitie územia na funkciu bývania mestského v rodinných domoch 13/2009 Zmena č. 13/2009 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na funkciu výroby fotovoltaická elektráreň 14/2009 Zmena č k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky Zmena a doplnok č. 14/2010 zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia z pôvodnej funkcie pre bývanie vidiecke v rodinných domoch na funkciu výroby fotovoltaická elektráreň (Hladký Majer), 15/2010 Zmena č. 15/2010 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z neurbanizovaného územia na funkciu výroby fotovoltaická elektráreň (Ul. Ľ. Podjavorinskej) 16/2010 Zmena č. 16/2010 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z funkcie občianskej vybavenosti na funkciu účelovej vybavenosti 17/2011 Zmena č. 17/2010 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena staničenia trasy rýchlostnej cesty R2 v lokalite Dolná Slatinka oproti trase v schválenom ÚPN mesta Lučenec 18/2012 Zmena č. 18/2012 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky 19/2012 Zmena č. 19/2012 k ÚPN mesta Lučenec zmeny a doplnky zmena funkčného využitia územia z funkcie bývania mestského v bytových domoch na funkciu bývania vidiecke. Doplnenie lokality pre funkciu výroby drobnej. VZN schválené uzn. MsZ č. 151/2009 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 43 zo dňa VZN č. 5/2010 schválené uzn. MsZ č. 43/2010 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 163/2009 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 163/2009 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 198/2009 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 198/2009 zo dňa s účinnosťou od uzn. MsZ č. 27/2010 zo dňa VZN č. 3/2010 schválené uzn. MsZ č. 27/2010 zo dňa s účinnosťou od uzn. MsZ č. 4/2010 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 4/2010 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ 4/2010 č. 28 zo dňa VZN č. 4/2010 schválené uzn. MsZ č. 28/2010 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 144/2010 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 144/2010 zo dňa s účinnosťou od uzn. č. MsZ č. 222/2011 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 222/2011 zo dňa s účinnosťou od vydaný 25, na schválenie sa predkladá vo februári 2013 uzn. č. MsZ č. 236/2012 zo dňa VZN schválené uzn. MsZ č. 236/2012 zo dňa s účinnosťou od A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

7 2. RIEŠENIE ZMIEN A DOPLNKOV ÚZEMNÉHO PLÁNU 2.1. Vymedzenie riešeného územia a jeho geografický opis Riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Lučenec v jeho južnej časti pri ceste II/585 Lučenec Dolná Strehová Pôtor (Vajanského ulica). Je vymedzené hranicami parciel registra C v k.ú. Lučenec číslo 1289/1, 1289/8, 1291/27 a 6664/1. Druh pozemku je to orná pôda s využitím pre pestovanie poľnohospodárskych rastlín. Zo severnej strany je ohraničené pozemkami bytových domov na ulici Jiřího Wolkra, na južnej strane areálom poľnohospodárskeho družstva, západnú stranu predstavuje orná pôda rovinného charakteru. Cez riešené územie prechádza trasa 22 kv elektrického vzdušného vedenia so stanoveným ochranným pásmom, čiastočne ním prechádza povrchový odvodňovací kanál Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu regiónu Väzby návrhu Zmeny a doplnku č. 20 Územného plánu mesta Lučenec sú v súlade so záväznou časťou ÚPD vyššieho stupňa, ktorou je Územný plán vel'kého územného celku Banskobystrický kraj, schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 394/1998 zo dňa , ktorého záväzná časť bola vyhlásená nariadením vlády Slovenskej republiky č. 263/1998 Z. z., v znení neskorších zmien a doplnkov Základné demografické, sociálne a ekonomické rozvojové predpoklady mesta Navrhované funkčné využívanie územia pre zmiešané mestské územie (ZM) vytvára predpoklady na rozvoj bývania, sociálnych a kultúrnych zariadení, obchodu a služieb a zaridení drobnej výroby. Ostatné časti kapitoly ostávajú bez zmeny Riešenie záujmového územia a širšie vzťahy dokumentujúce začlenenie riešenej obce do systému osídlenia 2.5. Návrh urbanistickej koncepcie priestorového usporiadania Stanovenie základnej urbanistickej koncepcie a kompozície mesta Urbanistické hodnoty mesta spočívajú v celkovej pôdorysnej osnove mesta, najviac však jeho jadra. Organizačne je územie mesta rozdelené na mestské štvrte. V mestských štvrtiach, ktorých je osem, je usporiadanie navrhnuté tak, aby ich hranica bola totožná s hranicou sčítacích obvodov, ktoré používa Štatistický úrad pri sčítaní ľudu, domov a bytov. Mestské štvrte sa niekedy skladajú z viacerých sčítacích obvodov. Mestská štvrť 1 - centrum Mestská štvrť 2 Mestská štvrť 3 Mestská štvrť 4 Zmena a doplnenie funkčného využitia územia pre zmiešané mestské územie. Ostatné časti územia zostávajú bez zmeny. Bez zmeny Mestská štvrť 5 Mestská štvrť 6 A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

8 Mestská štvrť 7 Mestská štvrť Návrh funkčného využitia územia mesta s určením prevládajúcich funkčných území najmä obytného územia, zmiešaného územia, výrobného územia, rekreačného územia a kúpeľného územia, vrátane určenia prípustného, obmedzujúceho a zakazujúceho funkčného využívania Funkčné využitie územia Návrh zmeny a doplnku funkčného využitia územia sa dotýka neurbanizovaného územia, ktoré sa nachádza mimo hranice zastavaného územia mesta. Funkčné využitie územia je určené pre: ZM územie zmiešané mestské Slúži pre funkciu bývania a vybavenosti. Prípustné sú : - objekty na bývanie, - obchod a služby, verejné stravovanie a dočasné ubytovanie, - zariadenia cirkevné, kultúrne, zábavné, sociálne, zdravotné a športové, - zariadenia drobnej výroby s určením charakteru v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a predpismi s jednosmennou prevádzkou, energeticky nenáročnou výrobou, so zabezpečením parkovania na vlastnom pozemku, napr. stolárska dielňa, servis osobných automobilov, a pod. - zariadenia pre odstavovanie a garážovanie osobných automobilov, - zariadenia technickej a dopravnej obsluhy vymedzeného územia, - umiestnenie zariadení CO Zakázané sú zariadenia pre : - veľké prevádzky výroby a skladov. Ostatné časti funkčného využitia územia zostávajú bez zmeny Návrh riešenia bývania, občianského vybavenia so sociálnou infraštruktúrou, výroby a rekreácie Zmena funkčného využitia jestvujúceho územia pre funkciu zmiešaného mestského územia s možnosťou umiestnenia živností pre drobné podnikanie v rámci ktorého je prípustné umiestnenie zariadení občianského vybavenia, drobnej výroby, sociálnych služieb a rekreácie Vymedzenie zastavaného územia mesta Riešené územie sa nachádza mimo zastavaného územia mesta Lučenec v jeho južnej časti pri ceste II/585 Lučenec Dolná Strehová Pôtor (Vajanského ulica). Je vymedzené hranicami parciel registra C v k.ú. Lučenec číslo 1289/1, 1289/8, 1291/27 a 6664/1. Druh pozemku je to orná pôda s využitím pre pestovanie poľnohospodárskych rastlín. Zo severnej strany je ohraničené pozemkami bytových domov na ulici Jiřího Wolkra, na južnej strane areálom poľnohospodárskeho družstva, západnú stranu predstavuje orná pôda rovinného charakteru Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Pre návrh zmeny a doplnku č. 20 ÚPN mesta Lučenec sú podľa osobitných predpisov vymedzené tieto ochranné pásma: Vyplývajúce zo zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

9 Ochrana vonkajšieho prostredia pred negatívnymi vplyvmi produkovaného hluku z motorovej dopravy sa riadi zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Na ochranu energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike, takto: Elektroenergetika OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča 10 m pri napätí od 1 kv do 35 kv vrátane, 15 m pri napätí od 35 kv do 110 kv vrátane, 20 m pri napätí od 110 kv do 220 kv vrátane, 25 m pri napätí od 220 kv do 400 kv vrátane, 35 m pri napätí nad 400 kv. Plynárenstvo - vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm, 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm, 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 8 m pre technologické objekty. Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt sa riadia podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana na celom území Slovenskej republiky ( 6 ods 2). Chránené územia podľa osobitných predpisov sa na riešených územiach nenachádzajú. Vzhľadom na to, že na riešenom území je predpoklad výskytu archeologických nálezov si vlastník pri akejkoľvek zemnej činnosti v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania vyžiada stanovisko príslušného Krajského pamiatkového úradu. Ostatné vymedzenia ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov ostávajú v platnosti Návrh na riešenie záujmov obrany štátu, požiarnej ochrany, ochrany pred povodňami Na území mesta sa nenachádzajú objekty obrany štátu. Požiarna ochrana bude uplatňovaná v zmysle predpisov o požiarnej ochrane budov podľa ich klasifikácie. Na riešenom území navrhovanom pre zmenu a doplnok sa nachádza odvodňovací kanál ako protipovodňová ochrana pred prívalovými vodami z pozemkov na Vinohradnej rovine. Návrh rieši jeho prekládku v súbehu s navrhovanou zbernou komunikáciou Návrh ochrany prírody a tvorby krajiny, vrátane prvkov územného systému ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení Na riešenom území sa nenachádzajú prvky ochrany prírody, podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny platí tu prvý stupeň ochrany. Výber lokality spĺňa všetky environmentálne kritériá, absolútne vylúčené sú všetky malo aj veľkoplošné chránené územia (vrátane území spadajúcich pod Natura 2000) a akékoľvek inak ekologicky významné a hodnotné plochy, areály a lokality. Navrhovaná funkčné využitie pre územie bývanie vidiecke nebude mať výrazný vplyv na lokálnu flóru a faunu a žiadny negatívny vplyv na zdravie, ako aj fyzickú a duševnú pohodu obyvateľstva. Návrh zmeny a doplnku požaduje, aby prvky ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení boli súčasťou projektovej dokumentácie a ich realizácie na plochách jednotlivých zariadení umiestňovaných v územiach pre funkčné využitie zmiešaného mestského územia. Ostatné časti kapitoly zostávajú bez zmeny. A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

10 2.12. Návrh verejného dopravného a technického vybavenia územia verejné dopravného vybavenia územia Koncepcia verejného dopravného vybavenia územia v návrhovom období schváleného ÚPN mesta Lučenec zostáva nezmenená. Automobilová doprava Sprístupnenie riešeného územia automobilovou dopravou je navrhované z Vajanského ulice (cesta II/585 Lučenec Dolná Strehová Pôtor) samostatnou prístupovou komunikáciou. Technické usporiadanie miestnej komunikácie je v súlade s STN Projektovanie miestnych komunikácií. Statická doprava Osobné automobili obyvateľov, pracovníkov a návštevníkov zariadení budú odstavované a parkované na vlastných pozemkoch v garážach a parkovacích stániach. Pri riešení všetkých druhov dopráv je treba rešpektovať zásady STN Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciach a STN Projektovanie miestnych komunikácií. verejné technického vybavenia územia Na riešené územie budú predĺžené všetky zariadenia verejného technického vybavenia územia z ulice Jiřího Wolkra (splašková kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrická energia a telekomunikačná sieť). Existujúce 22 kv elektrické vzdušné vedenie návrh rieši na prekládku zakáblovaním v trase po východnej a severnej strane riešeného územia. zariadenia civílnej ochrany Pre zabezpečenie ochrany obyvatel'ov v rodinných domoch je potrebné vybavenie každého samostatne jednoduchým úkrytom budovaným svojpomocne (JÚBS) vo vhodnom podzemnom, alebo nadzemnom podlaží s kapacitou podľa počtu bývajúcich. Ostatné časti dopravného a technického vybavenia územia zostávajú bez zmeny Koncepcia starostlivosti o životné prostredie Ochrana vôd Na riešenom území sa nenachádzajú zdroje podzemných a povrchových vôd vyžadujúce všestrannú ochranu podľa zákona NR SR č. 364/2004 Z.z. o vodách. Ochrana ovzdušia Na riešenom území návrh zmeny a doplnku rieši funkciu zmiešané mestské územie s umiestnením zariadení, ktoré nebudú produkovať nadlimitné množstvo znečisťujúcich látok do ovzdušia a tým spôsobovať jeho znečisťovanie. Ochrana pred hlukom Začlenenie funkcie zmiešaného mestského územia do jestvujúcej obytnej častí mesta Lučenec nepredstavuje riziko zvýšenej hlukovej zátaže. Ochrana pred žiarením Navrhovaná funkcia zmiešaného mestského územia nevyvolá zmenu požadovaných hodnôt magnetického a radónového žiarenia v riešenom území. Odpadové hospodárstvo Na predmetnom území sa v súčasnosti neprodukuje žiadny odpad. Odpady vznikajúce pri navrhovanej činnosti budú zatriedené podľa vyhlášky č. 284/2001 Z. z., ktorou A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

11 sa vydáva Katalóg odpadov. Pôvodca odpadov musí pri nakladaní s odpadmi dodržať ustanovenia zákona NR SR č. 223/2001 Z.z. o odpadoch. Producentmi odpadov počas výstavby budú dodávatelia stavebných prác. Spôsob nakladania s odpadmi bude riešený zmluvne s opravnenými osobami, dodavatelia budú povinní viesť evidenciu odpadov vzniknutých pri ich činnosti na stavbe a ku kolaudácii doložiť doklad o ich zneškodneni. Odpady vznikajúce pri realizácii stavby bude producent odpadov triediť a ukladať oddelene (sklo, plasty, kovy, papier). Vykopová zemina bude využitá v rámci stavby. Nebezpečné odpady bude držiteľ odpadov odovzdávať opravnenej osobe, na základe zmluvného vzťahu, ktorá zabezpeči ich ďalšie zhodnotenie, resp. zneškodnenie. Nakladanie s komunálnymi odpadmi sa bude naďalej riadiť podľa všeobecne záväzného nariadenia mesta Vymedzenie a vyznačenie prieskumných území, chránených ložiskových území a dobývacích priestorov Vymedzenie plôch vyžadujúcich zvýšenú ochranu Návrh na budúce možné použitie poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery Podľa stavebného zákona 31 ods. (1) je táto územnoplánovacia dokumentácia spracovaná ako Zmena a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec sa dotýka parciel registra C v k.ú. Lučenec číslo 1289/1, 1289/8, 1289/9 a 6664/1. Druh pozemku je to orná pôda s využitím pre pestovanie poľnohospodárskych rastlín o celkovej výmere 2,19 ha. Vyhodnotenie možného budúceho použitia PP je v zmene a doplnku č. 20 Územného plánu mesta Lučenec vypracované podľa: - zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov, - návrhu Ministerstva pôdohospodárstva SR na obsah a úroveň vyhodnotenia PP pri spracovávaní územnoplánovacej dokumentácie ÚPN sídelných útvarov , - podkladov z Katastrálneho úradu v Lučenci o parcele a hranici zastavaného územia k , - podkladov z Obvodného pozemkového úradu v Lučenci o druhu pozemku, o BPEJ a hydromelioračných zariadeniach na parcele. Zhodnotenie využitia pôdy v k.ú. Lučenec Poľnohospodársku pôdu v riešenom území majú vo vlastníctve individuálny vlastníci. Lesná pôda sa na riešenom území nenachádza. Na k.ú. mesta Lučenec podľa -u 12, zákona č.543/2002 o ochrane prírody a krajiny, platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana. Na základe podkladov z výsledkov pôdoznaleckého prieskumu VÚPÚ Bratislava, sa na riešenom území mesta Lučenec nenachádzajú plochy kontaminovanej pôdy. Podľa podkladov sa na vyhodnocovanej poľnohospodárskej pôde nachádza otvorený povrchový odvodňovací kanál na odvádzanie prívalových vôd z poľnohospodárskej pôdy v časti Vinohradná rovina. Návrh na zmenu Návrh na zmenu a doplnok vyhodnocuje lokalitu nasledovne: Lokalita č sa nachádza na k.ú. Lučenec, mimo hranice zastavaného územia mesta vytýčenej k Je vymedzená hranicou parciel číslo 1289/1, 1289/8, 1289/9 a 6664/1 o celkovej výmere 2,19 ha, ktorá je evidovaná na katastrálnej mape ako orná pôda. Zmena a doplnok funkčného využitia územia je navrhované pre rozvoj funkcie zmiešané mestské územie. Tabuľka dokumentuje prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde. A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

12 Lokalita 75 Účel Zmiešané mestské územie Výmera lokality celkom Predpokladaný záber pôdy (ha) Z toho poľnohosp pôda druh pozemku ostatná plocha BPEJ / skupina Časová etapa realizácie 2,19 2,07 orná pôda /6 1. etapa S p o l u 2,19 2,07 0 Riešené územie sa nedotýka lesnej pôdy Hodnotenie navrhovaného riešenia najmä z hľadiska enviromentálnych, ekonomických, sociálnych a územnotechnických dôsledkov Návrh zmeny funkčného využitia územia pre zmiešané mestské územie z hľadiska enviromentálneho určuje regulatív, ktorý nedovoľuje umiestnenie takých zariadení, ktoré by mohli byť potenciálnym znečisťovateľom ovzdušia, povrchových alebo podzemných vôd, producentom nadmernej hlučnosti, intenzívneho zaťaženia automobilovou dopravou, alebo inými antropogénnymi vplyvmi. Z hľadiska územnotechnických dôsledkov zariadenia umiestnené na riešenom území budú napojené na verejné technické vybavenie mesta. Vykurovanie bude zabezpečované na báze využitia ušľachtilých palív. Odpad z prevádzky umiestnených objektových zariadení a navrhovaných zariadení verejnej dopravnej vybavenosti, sa bude likvidovať v súlade so zákonom o odpadoch a v súlade s koncepciou mesta o nakladaní s odpadmi tak, ako je to uvedené v platnom Programe odpadového hospodárstva pre mesto Lučenec. Z týchto hľadísk možno riešené územie, aj s ohľadom na jeho súčasný stav životného prostredia, hodnotiť ako enviromentálne únosné, a navrhovanú zmenu funkčného využitia územia pre funkciu zmiešané mestské akceptovať ako vhodnú. A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

13 3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ Legenda: Pôvodný text Vložený nový text 3.1. Zásady a regulatívy priestorového usporiadania územia a funkčného využitia územia Priestorové usporiadanie územia Navrhovaná zmena sa dotýka priestorového usporiadania mestskej štvrte 3. Pre reguláciu funkčného a priestorového využitia územia sú stanovené tieto limity využitia pozemkov: Funkčné využitie územia Koeficient zastavania pozemku Koeficient podlažnej plochy Maximálna podlažnosť ZM 60% 0,4 4 - koeficient zastavania pozemku určuje maximálny percentuálny podiel zastavanej plochy objektu ku celkovej ploche pozemku, - koeficient podlažnej plochy určuje maximálny pomer súčtu podlažných plôch ku celkovej ploche pozemku, - maximálna podlažnosť udáva maximálny počet nadzemných podlaží. Funkčné využívanie územia Riešené územie pre zmenu a doplnok funkčného využívania územia spadá do mestskej štvrte č. 3. V platnom ÚPN mesta Lučenec je toto územie navrhované pre funkciu drobnej výroby a dopravného a technického vybavenia územia. Navrhovaná zmena a doplnok je pre zmiešané mestské územie. Územie pre zmenu a doplnok funkčného využitia sa nachádza mimo zastavané územie mesta Lučenec. Mestská štvrť 1 - centrum Mestská štvrť 2 Mestská štvrť 3 Mestská štvrť 4 Zmena a doplnenie funkčného využitia územia pre zmiešané mestské územie. Ostatné časti územia zostávajú bez zmeny. Bez zmeny Mestská štvrť 5 Mestská štvrť 6 Mestská štvrť 7 Mestská štvrť 8. A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

14 3.2. Určenie prípustných, obmedzujúcich alebo vylučujúcich podmienok pre využitie jednotlivých plôch a intenzitu ich využitia, určenie regulácie využitia jednotlivých plôch Návrh zmeny a doplnku funkčného využitia územia sa dotýka neurbanizovaného územia, ktoré sa nachádza mimo hranice zastavaného územia mesta. Funkčné využitie územia je určené pre: ZM územie zmiešané mestské Slúži pre funkciu bývania a vybavenosti. Prípustné sú : - objekty na bývanie, - obchod a služby, verejné stravovanie a dočasné ubytovanie, - zariadenia cirkevné, kultúrne, zábavné, sociálne, zdravotné a športové, - zariadenia drobnej výroby s určením charakteru v súlade s platnými zákonnými ustanoveniami a predpismi s jednosmennou prevádzkou, energeticky nenáročnou výrobou, so zabezpečením parkovania na vlastnom pozemku, napr. stolárska dielňa, servis osobných automobilov, a pod. - zariadenia pre odstavovanie a garážovanie osobných automobilov, - zariadenia technickej a dopravnej obsluhy vymedzeného územia, - umiestnenie zariadení CO Zakázané sú zariadenia pre : - veľké prevádzky výroby a skladov. Ostatné časti funkčného využitia územia zostávajú bez zmeny Zásady a regulatívy pre umiestnenie verejného dopravného a technického vybavenia územia Regulatívy pre verejné dopravné vybavenie územia Automobilová doprava - dopravné napojenie riešeného územia na uličnú sieť mesta zabezpečiť predĺžením mestskej obslužnej komunikácie a chodníka z Vajanskej ulice, Statická doprava - osobné automobili obyvateľov, pracovníkov a návštevníkov zariadení odstavovať a parkovať na vlastných pozemkoch v garážach a parkovacích stániach. - rešpektovať zásady STN Projektovanie križovatiek na pozemných komunikáciach a STN Projektovanie miestnych komunikácií. Regulatívy verejného technického vybavenia územia Na riešené územie predĺžiť všetky zariadenia verejného technického vybavenia územia z ulice Jiřího Wolkra (splašková kanalizácia, vodovod, plynovod, elektrická energia a telekomunikačná sieť). odkanalizovanie územia - zneškodňovanie splaškových vôd odvodom cez jednotnú kanalizačnú sieť mesta do mestskej ČOV, - odvedenie dažďových vôd po prečistení do odvodňovacieho kanála, zásobovanie vodou - potrebu pitnej vody zabezpečiť prípojkou z vodovodnej siete mesta, - odber požiarnej vody zabezpečiť z verejného vodovodu do hydrantov, zásobovanie zemným plynom - z jestvujúcej distribučnej plynovodnej STL siete prípojkou do domových regulačných staníc plynu, A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

15 zásobovanie elektrickou energiou - preložka existujúcej 22 kv elektrickej vzdušnej siete do zemného kábla v trase po východnej a severnej strane riešeného územia, - predĺžením z existujúcej Nn elektrickej zakáblovanej siete, - spôsob napojenia na elektrizačnú sieť mesta vykonať podľa podmienok stanovených správcom siete. napojenie na miestnu telekomunikačnú sieť - telefonizáciu riešeného územia zabezpečiť z miestnej telefónnej siete (mts), ktorá bude kabelizovaná zemnou úložnou kabelážou na báze metalických a optických káblov. zariadenia civilnej ochrany - na funkčnej ploche pre zmiešané mestské územie vybudovať jednoduché úkryty pre kapacitu 50 ukrývaných osôb a viac podl'a ustanovení 4, 5 a 6 vyhlášky MVSR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany. - rešpektovať stavebnotechnické požiadavky a technické podmienky pre budovanie zariadení civilnej ochrany stanovené prílohou 1, vyhlášky MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany Zásady a regulatívy pre zachovanie kultúrnohistorických hodnôt, pre ochranu a využívanie prírodných zdrojov, pre ochranu prírody a tvorbu krajiny, pre vytváranie a udržiavanie ekologickej stability, vrátane plôch zelene - dodržiavať zásady a regulatívy podľa zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny, platí tu prvý stupeň ochrany, - požadovať, aby prvky ekologickej stability a ekostabilizačných opatrení boli súčasťou projektovej dokumentácie a ich realizácie na plochách jednotlivých zariadení umiestňovaných v územiach pre funkčné využitie výroby drobnej. Ostatné časti ochrany územia zostávajú bez zmeny Zásady a regulatívy pre starostlivosť o životné prostredie 3.6. Vymedzenie zastavaného územia mesta Zastavané územie mesta rozšíriť podľa návrhu Zmeny a doplnku č. 19 o plochu parcely registra E číslo Vymedzenie ochranných pásiem a chránených území podľa osobitných predpisov Vyplývajúce zo zákona č. 488/2002 Z.z. o veterinárnej starostlivosti a o zmene niektorých zákonov. Ochrana vonkajšieho prostredia pred negatívnymi vplyvmi produkovaného hluku z motorovej dopravy sa riadi zákonom NR SR č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a vyhlášky č. 549/2007 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií a o požiadavkách na objektivizáciu hluku, infrazvuku a vibrácií v životnom prostredí. Na ochranu energetických zariadení sa zriaďujú ochranné pásma, podľa zákona NR SR č. 656/2004 Z.z. o energetike, takto: Elektroenergetika OP vonkajšieho elektrického vedenia merané od krajného vodiča 10 m pri napätí od 1 kv do 35 kv vrátane, 15 m pri napätí od 35 kv do 110 kv vrátane, 20 m pri napätí od 110 kv do 220 kv vrátane, 25 m pri napätí od 220 kv do 400 kv vrátane, 35 m pri napätí nad 400 kv, Plynárenstvo - vzdialenosť na každú stranu od osi plynovodu alebo od pôdorysu technologickej časti plynárenského zariadenia je A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

16 4 m pre plynovod s menovitou svetlosťou do 200 mm, 8 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 201mm do 500 mm, 12 m pre plynovod s menovitou svetlosťou od 501 mm do 700 mm, 50 m pre plynovod s menovitou svetlosťou nad 700 mm, 1 m pre plynovod, ktorým sa rozvádza plyn na zastavanom území obce s prevádzkovaným tlakom nižším ako 0,4 MPa, 8 m pre technologické objekty. Zásady ochrany a využitia prírodných hodnôt sa riadia podľa zákona č. 543/2002 o ochrane prírody a krajiny. Na celom riešenom území platí prvý stupeň ochrany ako všeobecná ochrana na celom území Slovenskej republiky ( 6 ods 2). Chránené územia podľa osobitných predpisov sa na riešených územiach nenachádzajú. Predpoklad výskytu archeologických nálezov pri akejkoľvek zemnej činnosti si vlastník pozemku už v stupni projektovej prípravy, resp. územného konania vyžiada stanovisko príslušného Krajského pamiatkového úradu. Ostatné ochranné pásma zostávajú bez zmeny Plochy na verejnoprospešné stavby, na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov, na asanáciu a na chránené časti krajiny Plochy na verejnoprospešné stavby plochy pre verejné dopravné vybavenie - prípojka obslužnej komunikácie plochy pre verejné technické vybavenie - prípojka jednotnej kanalizačnej siete, - samostatný zberač dažďovej kanalizácie. - prípojka vodovodného potrubia, - predĺženie STL plynovodu, - prípojka elektrického NN rozvodu, - prípojka mts a ďalších mediálnych rozvodov. Plochy na vykonanie delenia a sceľovania pozemkov - scelenie pozemkov s parcelným číslom 1289/1, 1289/8, 1289/9 a 6664/1 na parcelu pre zmiešané mestské územie a pre komunikáciu Plochy na asanáciu a na chránené časti krajiny sa nevymedzujú Určenie pre ktoré časti mesta je potrebné obstarať a schváliť územný plán zóny 1.2. Zoznam verejnoprospešných stavieb 1. obslužné komunikácie v riešenom území 2. predĺženie jednotnej kanalizačnej siete 3. samostatný zberač dažďovej kanalizácie 4. predĺženie vodovodného potrubia 5. predĺženie STL plynovodu 6. predĺženie elektrického rozvodu 7. predĺženie mts a ďalších mediálnych rozvodov A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

17 3.10. Schéma záväznych častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Záväzné časti riešenia pre sú znázornené v dokumentácii nasledovne: v grafickej časti: - pre priestorové a funkčné využívanie územia sú dokumentované v náložke č. 4, - pre verejné technické vybavenie územia sú dokumentované v náložke č. 6. v textovej časti: - v návrhu záväznej časti. A.U.R.A. projektová kancelária, Banská Bystrica, tel

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,   Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc Ing. arch. Peter Steiniger, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 0905 603 796 e-mail : peter.steiniger@stonline.sk ZMENY A DOPLNKY č.2/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA(OBCE) ROŽŇ AVA ZÓNA OBCHODU A SLUŽIEB S PRÍSLUŠNÝMI

Podrobnejšie

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY Mestské

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

strategický dokument RiJa

strategický dokument RiJa OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4 Spracovaného podľa zákona NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

TNTurna_UPNO_KR_text

TNTurna_UPNO_KR_text C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané v texte. Súhrnné informácie o jednotlivých funkčných blokoch, ako je charakteristika súčasného

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU

Microsoft Word - ZAD 2 UPN  MOJM UPRAVA NAVRHU NEUTRA - architektonický ateliér Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra; peter.mizia@gmail.com, tel. 037-6579461 MOJMÍROVCE ZMENY A DOPLNKY č.2 - ÚPRAVA NÁVRHU ÚPN - OBCE TEXTOVÁ ČASŤ SPRACOVATEĽ

Podrobnejšie

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre schválené Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice, prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice,   prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, 004 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk, prevádzka, poštová adresa Letná 45, 040 01 Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STROČÍN NÁVRH upravený po prerokovaní 2017 Obsah 1) Zásady

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA 14. 12. 2012 O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d),

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a

Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a Obecné zastupiteľstvo v Koniarovciach na základe 4 ods. 3. písm. f), g) a m) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a na základe a 39 ods. 4 zákona 223/2001 Z.z.

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto Prievidza Mesto Banská Štiavnica AKTUALIZÁCIA PROGRAMU ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA DO ROKU 2013 (ODPADY Z OBALOV) Dátum: 13.12.2011 Strana 1 z 9 Úvod Mesto Banská Štiavnica ako obec zodpovedná

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh zverejnený: 22.11.2016 schválený: 08.12.2016 účinný : 01.01.2017 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV ŠULEKOVSKÁ ULICA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Urbanistická štúdia zóny individuálnej bytovej výstavby v lokalite pri Šulekovskej ulici v Seredi ČISTOPIS ZMENA 01/2018 Urbanistická štúdia schválená uznesením

Podrobnejšie

Microsoft Word - Textova_cast_UPN-PE_ZaD_3_po-prerokovani

Microsoft Word - Textova_cast_UPN-PE_ZaD_3_po-prerokovani Názov dokumentácie: Zmena č.. 3 Územného plánu mesta Partizánske Obstarávateľ: Mesto Partizánske Námestie SNP 212/4 958 01 Partizánske Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPN podľa 2a zákona č.50/19766

Podrobnejšie

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM 9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ LOKALITA STROMOVÁ UL.,

Podrobnejšie

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013 Ing. arch. Vladi mí r Pa š ko - P roj e kci a urbani zmu a archit e kt ú ry Tu ls ká u l. 97, 974 01 Ban s ká Byst ric a ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU RIEČKA ÚPLNÉ ZNENIE (ÚPN-SÚ RIEČKA VRÁTANE ZMIEN A

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

ing

ing orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu : Mesto Košice, zastúpené Útvarom hlavného architekta mesta Košice adresa : Hlavná 68, 04265 Košice telefón : 095/6228493 fax :

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Štôla Obec Štôla ako orgán územného plánovnia v zmysle 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: urba@urba.sk ZMENY A DOPLNKY č.15 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a podmienok 06/1993 odberu pitnej vody v mestských častiach 30.08.1993 30.08.1993 Brezna

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

Lubotin_ZC

Lubotin_ZC ARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice Príloha II Záväzná časť územného plánu obce ĽUBOTÍN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: č. uznesenia: č. VZN: Projekt realizovaný

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA ZÁVÄZNÁ ČASŤ NÁVRH RIEŠENIA Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA Schvaľujúci

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

Microsoft Word - mimeattach3211.bin

Microsoft Word - mimeattach3211.bin OKRESÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OÚ-PB-OSZP-2018/008857-22 ZK5 10 V Považskej Bystrici dňa 20. 09. 2018 Vybavuje : Ing.

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyšný Čaj Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan Architektonická

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktivity vodárenských spoločností v rámci Operačného programu životné prostredie. Asociácia vodárenských spoločností Ing. Ivana Mahríková, PhD. www.avssr.sk Asociácia vodárenských spoločností AVS združuje

Podrobnejšie

Bernoákovo

Bernoákovo A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť územného plánu obce novým textom,

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

Mestský úrad Sereď Materiál č. 17 na prerokovanie v MsZ dňa Názov materiálu: Investičný zámer na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej

Mestský úrad Sereď Materiál č. 17 na prerokovanie v MsZ dňa Názov materiálu: Investičný zámer na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej Mestský úrad Sereď Materiál č. 17 na prerokovanie v MsZ dňa 19.04.2011 Názov materiálu: Investičný zámer na výstavbu nájomných bytov na Dolnomajerskej ulici II. etapa Materiál obsahuje: - Návrh na uznesenie

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: archmacakova@gmail.com ZMENY A DOPLNKY č.16 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final s.r.o. Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VYSOKÉ TATRY Č. 2016/1 Textová časť September 2018 OBSTARÁVATEĽ: MESTO VYSOKÉ

Podrobnejšie

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O UDIČA) podľa 5a prílohy 2 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc)

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc) ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA ZMENY A DOPLNKY č. 1 ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ : MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA RIEŠITEĽSKÝ

Podrobnejšie

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a Košice, 12.12.2017 MK/A/2017/14775-04/IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 URBAN studio s.r.o. Benediktínska ul. č. 24, Košice, Prevádzka: Letná ul. č. 45, Koš

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 URBAN studio s.r.o. Benediktínska ul. č. 24, Košice,   Prevádzka: Letná ul. č. 45, Koš Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017. Benediktínska ul. č. 24, 040 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk Prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ KLÁTOV NÁVRH Návrh

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej

Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej Číslo Názov VZN Vydanie: Účinnosť od: Účinnosť do: Nahradený VZN 18/1991 VZN o mestskej polície VZN o stanovení ceny a 06/1993 podmienok odberu pitnej vody v 30.08.1993 30.08.1993 mesta Brezna o státí,

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č

Všeobecne záväzné nariadenie č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2008 o dani z nehnuteľnosti. 2 Obec Láb v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami

Podrobnejšie

Mesto Krupina podľa § 4 ods

Mesto Krupina podľa § 4 ods OBEC SEBECHLEBY Obec Sebechleby v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 5, 6 a 7 8 ods. 2 a 4, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y

M e s t o    G b e l y M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 O dani z nehnuteľností Vyvesené dňa: 28.11.2015 pred konaním MsZ č.p 2040/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa Vyvesené dňa:... uznesením

Podrobnejšie

INT – EXT Sládkovičova 92, Banská Bystrica

INT – EXT  Sládkovičova 92, Banská Bystrica ÚZEMNÝ PLÁN MESTA ŽARNOVICA ZMENY A DOPLNKY Č. 6 TEXTOVÁ ČASŤ HLAVNÝ PROJEKTANT: Ing. arch. Štefan Starinský, Allendeho 1573/61, Poprad- Matejovce, 059 51 VYPRACOVAL: Ing. arch. Štefan Starinský AA2133

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

Územný plán ZaD

Územný plán ZaD ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRENČIANSKE MITICE ZMENY A DOPLNKY Č. 1 (návrh) Obstarávateľ dokumentácie: Obec Trenčianske Mitice Poverený obstarávaním dokumentácie: Ing. arch. Karol Ďurenec odborne spôsobilá osoba

Podrobnejšie

Sp_Bela_ZC

Sp_Bela_ZC architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II SPIŠSKÁ BELÁ Projekt realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho

Podrobnejšie

2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č

2 i S. ZJ'J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č 2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa------- V Prešove 20.6.2019 OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Prešov Mesto Prešov, zastúpené

Podrobnejšie

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevk

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevk Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo

Podrobnejšie