2

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "2"

Prepis

1 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018

2 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP 48/A Košice ODBORNE SPÔSOBILÁ OSOBA PRE OBSTARÁVANIE ÚPD Ing. arch. Vladimír Debnár reg. č. 294 SPRACOVATEĽ: Združenie ÚPN M KE RIEŠITEĽSKÝ KOLEKTÍV: - vedúci riešiteľského kolektívu Ing. arch. Alexander Bél - urbanizmus, sociálna infraštruktúra a občianske vybavenie, rekreácia a cestovný ruch, hospodárska základňa Ing. arch. Alexander Bél Ing. arch. Dezider Kovács Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. Ing. arch. Jakub Marek Ing. arch. Ľuboslava Vlčková záber PP a LP Ing. arch. Viktor Malinovský, PhD. Ing. arch. Ľuboslava Vlčková - grafické práce Ing. arch. Jakub Marek Jozef Žiaran 2

3 Text neprešiel jazykovou úpravou 3

4 OBSAH 1. VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Prírodné podmienky, poľnohospodárska a lesná pôda Vyhodnotenie dôsledkov navrhovaného stavebného rozvoja a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde a lesnej pôde Porovnanie variantu A a B

5 1. VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Na vyhodnotenie záberu poľnohospodárskej a lesnej pôdy boli použité nasledovné vstupné podklady: - hranica zastavaného územia k hranica katastrálnych území - druhy pozemkov podľa registra C katastra nehnuteľností - bonitované pôdno-ekologické jednotky (BPEJ) - vyhláška MP SR č. 508/2004 ktorou sa vykonáva 27 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy a o zmene zákona č. 245/2003 Z.z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov - nariadenie vlády SR č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy - spoločné metodického usmernenia Ministerstva pôdohospodárstva SR a Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, zo dňa vyhláška MP SR č. 12/2009 Z.z. ochrane lesných pozemkov pri územnoplánovacej činnosti a pri ich vyňatí a obmedzení z plnenia funkcií lesov 1.1 PRÍRODNÉ PODMIENKY, POĽNOHOSPODÁRSKA A LESNÁ PÔDA Prírodné podmienky Riešené územie je možné rozdeliť z hľadiska poľnohospodárskeho využívania na nížinnú časť (južná a východná časť) a pahorkatinnú časť (severná a severozápadná časť). Nížinná časť patrí do teplej mierne suchej klimatickej oblasti s miernou zimou (T5). Pahorkatinná časť patrí do teplej mierne vlhkej oblasti (T7) až mierne teplej, mierne vlhkej pahorkatinej klimatickej oblasti (M3). V nížinnej časti prevládajú z pôdnych typov najmä fluvizeme kultizemné, kambizeme modálne a kultizemné, nasýtené až kyslé, hnedozeme kultizemné, pseudogleje modálne. V pahorkatinnej časti prevládajú kambizeme modálne kyslé, kambizeme podzolové, hnedozeme a podzoly modálne. Tab. 1 Štruktúra pôdneho fondu na území mesta Košice, stav k Druh Výmera % orná pôda záhrady ovocné sady chmeľnice 0 0 vinice 0 0 lesné pozemky vodné plochy 313 1,2 zastavané plochy trvalé trávne porasty ,4 ostatné plochy ,4 celková výmera Zdroj: Štatistický úrad SR,

6 Poľnohospodárska pôda Pod poľnohospodárskou pôdou sa v zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy rozumie: produkčne potenciálna pôda evidovaná v katastri nehnuteľností ako orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady, záhrady a trvalé trávne porasty ( 2 zákona). Z celkovej výmery riešeného územia tvorí poľnohospodárska pôda takmer 38% ha. V zmysle zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a vyžívaní poľnohospodárskej pôdy je potrebné osobitne chrániť vinice a najkvalitnejšiu poľnohospodársku pôdu v katastrálnom území podľa kódu bonitovanej pôdno-ekologickej jednotky uvedeného v prílohe č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z.. Na území mesta vinice nie sú evidované. Podľa prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. patria do zoznamu najkvalitnejšej poľnohospodárskej pôdy v meste Košice (v členení ) podľa kódu bonitovaných pôdno-ekologických jednotiek, pôdy s nasledovnými kódmi: Tab.2 Najkvalitnejšia pôda na území mesta Košice v členení jednotlivých k.ú. Mestská časť (obec) Katastrálne územie Najkvalitnejšia BPEJ Barca Barca , , , , , , Dargovských hrdinov Furča , , , , , Džungľa Brody - Juh Južné mesto , Juh Skladná - Kavečany Kavečany , , , , , , , Košická Nová Ves Košická Nová Ves , , , , , , , Krásna Krásna , , , , Lorinčík Lorinčík , , Luník IX Luník , , , , , , Myslava Myslava , , , , , , Nad Jazerom Jazero Pereš Pereš , Poľov Poľov , , , Sever Čermeľ , , Sever Kamenné , , , Sever Severné mesto , , , , , Sídlisko KVP Grunt Sídlisko Ťahanovce Nové Ťahanovce , , Staré mesto Huštáky Staré mesto Letná Staré mesto Stredné mesto - Šaca Šaca , , , , , , , , Šaca Železiarne , , ,

7 Mestská časť (obec) Katastrálne územie Najkvalitnejšia BPEJ Šebastovce Šebastovce , , , Ťahanovce Ťahanovce , , , , Vyšné Opátske Nižná Úvrať , , , , Vyšné Opátske Vyšné Opátske - Západ Terasa , , , , , Lesná pôda Lesné pozemky zaberajú na území mesta ha, čo predstavuje cca 31% z celkovej výmery riešeného územia, pričom lesné porasty zaberajú ha. Z hľadiska kategorizácie lesov prevládajú v riešenom území lesy osobitného určenia, a to až 72 %, hospodárske lesy tvoria len 24 % z rozlohy lesov a ochranné lesy 14 %. Z lesov osobitného určenia je najviac lesov s funkciou prímestských a rekreačných lesov 78 %, a lesy v chránených územiach 21 %. Tab. 3 Výmera lesov na území mesta Košice Okres Obec (mestská časť) Katastrálne územie Výmera lesov, ha Kategórie lesov výmera, ha H O OU Košice-Džungľa Brody - Košice-Kavečany Kavečany 45,72 42,70 3,02 Košice-Sever Čermeľ 2357,40 248, ,97 Košice-Sever Kamenné 1577,12 5, ,04 Košice I Košice-Sever Severné Mesto 8,27 3,76 4,51 Košice-Sídlisko Ťahanovce Nové Ťahanovce 533,29 263,60 3,21 266,48 Košice-Staré Mesto Huštáky - Košice-Staré Mesto Letná - Košice-Staré Mesto Stredné Mesto - Košice-Ťahanovce Ťahanovce 478,86 253,67 11,11 214,05 Košice-Lorinčík Lorinčík 63,82 63,81 0,01 Košice-Luník IX Luník - Košice-Myslava Myslava 360,64 39,08 321,56 Košice-Pereš Pereš - Košice II Košice-Poľov Poľov 92,76 92,76 Košice-Sídlisko KVP Grunt - Košice-Šaca Šaca 551,45 549,44 2,01 Košice-Šaca Železiarne 33,35 33,35 Košice-Západ Terasa - Košice III Košice-Dargovských hrdinov Furča 372,38 114,2 258,18 Košice-Košická Nová Ves Košická Nová Ves 518,56 64,07 454,49 Košice-Barca Barca - Košice-Juh Južné Mesto - Košice-Juh Skladná - Košice IV Košice-Krásna Krásna 235,19 233,42 1,77 Košice-Nad jazerom Jazero - Košice-Šebastovce Šebastovce - Košice-Vyšné Opátske Nižná Úvrať 34,74 34,74 Košice-Vyšné Opátske Vyšné Opátske 5,15 2,42 2,73 Celkom 7268,7 1752,5 278,1 5238,1 Zdroj: Národné lesnícke centrum, 2015 Vysvetlivky: H hospodárske lesy, OU lesy osobitného určenia, O lesy ochranné 7

8 1.2 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDE A LESNEJ PÔDE Predmetom súhlasu s budúcim možným využitím poľnohospodárskej pôdy na stavebné a iné zámery podľa 13 zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy je iba poľnohospodárska pôda. Pri nepoľnohospodárskej pôde sa výpočet obmedzil na sumár všetkých kategórií nepoľnohospodárskych pôd spolu (druh pozemku zastavaná plocha, ostatná plocha, vodná plocha, les). Záber na lesnej pôde je zaevidovaný v tabuľke záberu poľnohospodárskej pôdy v kategórii nepoľnohospodárska pôda kvôli zachovaniu prehľadu o navrhovaných lokalitách. Zároveň je záber lesnej pôdy vyhodnotený aj v samostatnej tabuľke. Zábery poľnohospodárskej a lesnej pôdy sú v oboch variantoch vyhodnotené podľa jednotlivých navrhovaných lokalít a jednotlivých katastrálnych území. Poľnohospodárske pôdy každej zaberanej lokality sú členené podľa BPEJ, skupiny BPEJ, samostatne v zastavanom a. Podrobné členenie záberu pôdy je uvedené v tabuľkách 7, 8, 12 a 13, samostatne pre variant A a variant B. VARIANT A Celková výmera záberu pôdy (t.j. poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda) vo variante A je 1 588,87 ha. Záber pôdy predstavuje výmeru 916,36 ha, a je to 672,51 ha. Záber nepoľnohospodárskej pôdy predstavuje 685,81 ha. Z toho záber lesnej pôdy predstavuje 1,53 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 903,06 ha, z toho 144,53 ha a 758,53 ha. Záber najkvalitnejšej pôdy predstavuje 199,92 ha, z toho 20,63 ha a 179,29 ha. Tab.4 Rekapitulácia záberu PP podľa funkčných plôch, variant A Funkčné využitie nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda, nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárska pôda,, BD, BD+D 1,39 30,64 5,89-37,92 C 1,64 2,61 0,41 0,08 4,74 D 8,99 50,39 31,25 12,92 103,55 L 3,8 62, ,48 OV, OV+D+Z 0,34 2,37 94,36 21,07 118,14 VN 66,4 389,64 13,89 29,78 499,71 ZM, ZM+D 8,3 39,06 330,75 33,82 411,93 RD, RD+D 34,37 148,52 30,16 40,18 253,23 SR, SR+D 20,13 11,95 15,79 6,68 54,55 Z, Z+D 12,39 15,58 5,48-33,45 ZH 0,08 5, ,17 Celkom 157,83 758,53 527,98 144, ,87 Vysvetlivky: RD obytné územie s prevahou rodinných domov, BD obytné územie s prevahou bytových domov, Z Zeleň, D cestná infraštruktúra, SR Šport a rekreácia, OV Občianske vybavenie, VN ekologicky nezávadná výroba a logistika, ZH Záhradkárska lokalita, ZM Zmiešané územie, C Cintorín, L Letecká infraštruktúra 8

9 Tab. 5 Rekapitulácia záberu PP, variant A Katastrálne územie nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda, nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda,, Barca 57,93 224,13 14,05 7,69 303,8 Brody - - 4,86 0,67 5,53 Čermeľ 1,46 2, ,64 Furča - - 8,36 8,36 Grunt 0,04 12,91 0,34 13,29 Huštáky - - 2,51 0,82 3,33 Jazero ,29 17,61 32,9 Južné Mesto 0,29 168,85 32,63 201,77 Kamenné 0, ,24 Kavečany 0,05 2,84 0,37 3,26 Košická Nová Ves 1,54 9,46 0,96 9,04 21 Krásna 62,96 47,69 1,56 8,61 120,82 Letná - - 3,16 3,16 Lorinčík 6,01 23,6 0,47 13,32 43,4 Luník 1,14 4,42 2,2-7,76 Myslava 3, ,27 1,68 35,74 Nižná Úvrať 0,86 2,6 2,66 4,68 10,8 Nové Ťahanovce 2,35 0,14 97,88 1,96 102,33 Pereš 0,4 3,39 3,79 Poľov 3,01 47,91 0,14 0,9 51,96 Severné Mesto 2,42 90,75 28,29 2,92 124,38 Skladná - - 6,01-6,01 Stredné Mesto ,4 6,84 53,24 Šaca 1,66 24,35 10,33 2,61 38,95 Šebastovce 0,37 7,59 0,09 1,03 9,08 Ťahanovce 11,75 6,28 49,28 1,82 69,13 Terasa ,83 24,17 75 Vyšné Opátske - - 0,85 0,22 1,07 Železiarne - 234,55-1,21 235,76 Celkom 157,83 758,53 527,98 144, ,87 Tab.6 Rekapitulácia záberu najkvalitnejšej PP, variant A,,, Barca 53,05 0,5 53,55 Grunt 0,02-0,02 Huštáky - 0,25 0,25 Južné Mesto - 12,25 12,25 Kavečany 1,72-1,72 Košická Nová Ves 0,02 0,19 0,21 Krásna 14,15 0,89 15,04 Lorinčík 12,3 2,52 14,82 Luník 4,42-4,42 Myslava 15,44 0,71 16,15 Nižná Úvrať 0,35-0,35 Nové Ťahanovce - 0,24 0,24 Poľov 13,27-13,27 Severné Mesto 39,69 0,03 39,72 Šaca 15,05 2,61 17,66 Šebastovce 3,56 0,43 3,99 Ťahanovce 6,25-6,25 Terasa - 0,01 0,01 Celkom 179,29 20,63 199,92 9

10 Vysvetlivky k tabuľke č. 7 Funkčné využitie: RD obytné územie s prevahou rodinných domov, BD obytné územie s prevahou bytových domov, Z Zeleň, D cestná infraštruktúra, SR Šport a rekreácia, OV Občianske vybavenie, VN ekologicky nezávadná výroba a logistika, ZH Záhradkárska lokalita, ZM Zmiešané územie, C Cintorín, L Letecká infraštruktúra Súvislosti v tabuľke Stĺpec B = H+O, zároveň B= E Stĺpec E = F+G Stĺpec H = K Stĺpec K = L+M Stĺpec O = P+R *Zvýraznené BPEJ patria medzi najkvalitnejšie BPEJ v k.ú. v zmysle nariadenia vlády SR č.58/

11 Tab. 7 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci ÚPN - M KE, variant A, Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 1 1,8 Kavečany D 1,8 0,37 1,43 1, ,19 0,17 0,02 0,05 0,05 Evidované ,29 0,29 zosuvy ,81 0,81 0, ,46 0,2 0,26 2 1,46 Kavečany RD 1,46 1,46 1, ,91 0,91 0, ,01 0, ,19 0, ,35 0,35 3 2,18 Čermeľ RD 2,16 2,16 2, ,18 0,18 Evidované ,98 1,98 zosuvy Severné mesto RD 0,02 0,02 0, ,02 0,02 4 1,48 Čermeľ RD 1,48 1,48 0, ,02 0,02 1,46 1,46 5 2,83 Severné mesto SR+D 2,83 2,83 2, ,08 0, ,6 0, ,83 1, ,32 0, ,79 Severné mesto RD+D 30,79 1,65 29,14 29, ,03 0,03 0,03 0,92 0,7 0, ,24 0,06 0, ,01 0,45 19, ,23 0,44 8, ,36 0,36 7 1,03 Severné mesto RD 1,03 1,03 1, ,03 0,03 0, ,02 0,02 11

12 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,98 0, ,62 Severné mesto ZM 13,62 13,62 12, ,63 12,63 12,63 0,99 0, ,89 Severné mesto ZM 24,89 2,68 22,21 21, ,21 21,21 21,21 3,68 2, ,7 Severné mesto Z 4,7 4,7 4, ,7 4,7 4,7 11 5,22 Nové Ťahanovce D Severné mesto 2,46 1,13 1,33 1, ,12 1,12 1,12 1,34 1,13 0,21 Ťahanovce 1,76 1,23 0,53 0, ,35 0,35 0,35 1,34 1,16 0,18-0,07 0, ,93 Severné mesto ZM 3,93 3,93 3,93 3, ,94 Severné mesto RD 3,94 2,31 1,63 2, ,24 0,23 0,01 1,37 1,37 Evidované ,33 0,71 1,62 zosuvy 14 17,93 Kamenné RD 0,24 0,24 0,24 0,24 Severné mesto 17,69 17,69 17, ,12 2, ,94 3, ,48 11, ,15 0, ,62 Severné mesto OV 0,62 0,62 0,62 0, ,43 Severné mesto ZM 7,43 7,43 7,43 7, ,48 Ťahanovce Z 2,48 2,48 2, ,23 2,23 2,23 0,25 0, ,08 Ťahanovce Z 6,08 6,08 2, ,58 2,58 2,58 3,5 3,5 19 8,94 Ťahanovce SR 8,94 8,94 1, ,09 1,09 1,09 7,82 7, ,4 Nové Ťahanovce - 0,03 0,03 D 0,65 0,65 0,65 0,65 Ťahanovce 1,75 1,75 0,01-0,01 0,01 1,74 1,74 12

13 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 21 72,84 Nové Ťahanovce ZM +D 31,63 31,63 31,63 31,63 Ťahanovce 41,21 41,21 1,28-1,28 1,28 39,93 39, Ťahanovce RD ,65 Ťahanovce OV 1,65 1,65 1,65 1, ,13 Nové Ťahanovce OV 0,02 0,02 0,02 0,02 Ťahanovce 1,11 1,11 0,46-0,46 0,46 0,65 0, ,4 Ťahanovce C 0,4 0,4 0,4 0, ,02 Nové Ťahanovce RD 13,02 11,63 1,39 13,02 11,63 1,39 Evidované zosuvy 27 30,33 Nové ZM +D 27,59 26,73 0,86 0,14-0,14 0,14 27,45 26,73 0,72 Evidované Ťahanovce zosuvy Ťahanovce 2,74 2,74 2,74 2, ,43 Nové Ťahanovce 29 19,49 Nové Ťahanovce 30 7,51 Nové Ťahanovce SR 1,43 1,19 0,24 0, ,24 0,24 0,24 1,12 0,88 0,24-0,07 0,07 OV+D+Z 19,48 19,48 1,65-1,65 1,65 17,83 17,83 Ťahanovce 0,01 0,01 0,01 0,01 OV 7,51 7,51 7,51 7,51 Hydromelior ácie 31 4,8 Brody OV 4,8 4,8 4,8 4,8 32 0,73 Brody RD 0,73 0,73 0, ,16 0,16 0,06 0, ,36 0, ,15 0, ,67 Furča OV 0,67 0,67 0,67 0, ,48 Furča Z 5,48 5,48 5,48 5,48 13

14 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 35 2,21 Furča D 2,21 2,21 2,21 2, ,47 Stredné mesto D 2,47 2,47 0,21-0,21 0,21 2,26 2, ,4 Stredné mesto OV 5,4 5,4 1,06-1,06 1,06 4,34 4, ,81 Severné mesto ZM 10,43 10,43 10,43 10,43 Stredné mesto 35,38 35,38 5,57-5,57 5,57 29,81 29, ,91 Stredné mesto OV 5,91 5,91 5,91 5, ,08 Stredné mesto ZM 4,08 4,08 4,08 4, ,16 Letná ZM 3,16 3,16 3,16 3, ,97 Košická N. Ves OV 1,97 1,74 0,23 1,52-0,16 0,16 0,45 0, ,21 0,19 0,02 0, ,15 0,94 0, ,11 Košická N. Ves RD 1,11 1,11 1,11-0,14 0, ,96 0, ,01 0, ,61 Košická N. Ves RD 4,61 4,61 4,61-0,05 0, ,64 3, ,92 0, ,93 Košická N. Ves D 3,93 2,5 1,43 2,54-0,42 0,42 1,39 0,47 0, ,75 0, ,42 0, ,78 0,27 0, ,17 0, ,52 Košická N. Ves OV 2,52 0,04 2,48 2, ,14 2,14 0,38 0,04 0,34 Evidované zosuvy 47 17,55 Košická Nová Ves D 6,86 6,86 6, ,02 1,02 0,28 0,28 Evidované 14

15 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,16 1,16 zosuvy ,25 2, ,12 2, ,03 0,03 Krásna 1,66 1,66 1,64-0,34 0,34 0,02 0, ,3 1,3 Nižná Úvrať 7,96 4,5 3,46 5,4-2,75 2,75 2,56 1,7 0, ,35 0,35 0, ,26 0,05 1, ,6 0, ,44 0,44 Vyšné Opátske 1,07 1,07 0,22-0,22 0,22 0,85 0, ,31 Krásna C 0,31 0,31 0, ,31 0,31 0, ,16 Južné mesto D 3,32 3,32 0,85-0,85 0,85 2,47 2,47 Nižná Úvrať 2,84 2,84 1,88-1,88 1,88 0,96 0, ,44 Južné mesto OV 12,44 12,44 12,44 12, ,64 Južné mesto ZM +D 25,64 25,64 3,71-3,71 3,71 21,93 21, ,85 Južné mesto ZM 6,85 6,85 6,85 6, ,12 Južné mesto OV 10,12 10,12 7,22-7,22 7,22 2,9 2,9 54 3,75 Južné mesto D 3,75 3,75 1,45-1,45 1,45 2,3 2, ,38 Južné mesto ZM +D 35,38 35,38 1,54-1,54 1,54 33,84 33, ,35 Južné mesto D 5,35 5,35 0,98-0,98 0,98 4,37 4, ,64 Južné mesto ZM 3,64 3,64 3,64 3,64 15

16 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 58 8,81 Južné mesto ZM +D 8,81 8,81 0,6-0,6 0,6 8,21 8, ,44 Južné mesto ZM 4,44 4,44 0,14-0,14 0,14 4,3 4,3 60 2,09 Južné mesto P 2,09 2,09 2,09 2, ,16 Barca D 2,1 0,95 1,15 0, ,39 0,39 0,39 1,71 0,95 0,76 Južné mesto 2,06 1,77 0,29 2,06 1,77 0, ,06 Južné mesto OV 1,06 1,06 1,06 1, ,78 Južné mesto RD 0,78 0,78 0,78 0, ,47 Južné mesto VN 12,47 12,47 11,94-0,11 0,11 0,53 0, ,83 10,83 10, ,58 Južné mesto OV 0,58 0,58 0,08-0,08 0,08 0,5 0,5 66 1,02 Južné mesto D 1,02 1,02 1, ,98 0,98 0, ,04 0, ,25 Južné mesto VN 1,25 1,25 1,25-0,97 0, ,28 0,28 0, ,09 Južné mesto OV 4,09 4,09 4,09 4, ,57 Južné mesto OV 2,57 2,57 0, ,2 0,2 2,37 2, ,23 Južné mesto OV 3,23 3,23 0,15-0,15 0,15 3,08 3, ,91 Južné mesto D 0,91 0,91 0,91 0, ,24 Južné mesto SR 11,24 11,24 11,24 11, ,55 Južné mesto OV 0,55 0,55 0,55 0, ,29 Južné mesto OV 1,29 1,29 1,29 1, ,81 Južné mesto D 0,81 0,81 0,81 0, ,5 Južné mesto OV 1,5 1,5 1,5 1,5 77 0,56 Južné mesto OV 0,56 0,56 0, ,16 0,16 0,16 0,4 0,4 16

17 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 78 1,1 Južné mesto SR 1,1 1,1 1,1 1, ,09 Južné mesto ZM 23,09 23,09 23,09 23, ,44 Južné mesto ZM 1,44 1,44 1,44 1, ,64 Južné mesto ZM 1,64 1,64 1,64 1, ,58 Južné mesto ZM 0,58 0,58 0,58 0, ,66 Južné mesto VN 4,66 4,66 4,66 4, ,95 Južné mesto ZM 0,04 0,04 0,04 0,04 Skladná 0,91 0,91 0,91 0, ,01 Huštáky ZM 0,02 0,02 0,02 0,02 Skladná 1,99 1,99 1,99 1, ,08 Skladná ZM 2,08 2,08 2,08 2, ,81 Skladná ZM 0,81 0,81 0,81 0, ,22 Skladná ZM 0,22 0,22 0,22 0, ,34 Huštáky ZM +D 1,81 1,81 0, ,25 0,25 0,25 0,99 0, ,2 0, ,37 0,37 Terasa 5,53 5,53 1, ,36 1,36 4,08 4, ,09 0, ,42 Terasa ZM 2,42 2,42 0, ,48 0,48 1,94 1, ,8 Huštáky ZM 0,43 0,43 0,43 0,43 Terasa 0,37 0,37 0,37 0, ,42 Huštáky ZM 1,07 1,07 1,07 1,07 Terasa 2,35 2,35 2,35 2, ,85 Terasa ZM 6,85 6,85 6,85 6, ,32 Terasa ZM 3,32 3,32 3,32 3,32 17

18 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 95 3,22 Terasa SR 3,22 3,22 1, ,72 0,72 1,4 1, ,1 1,1 96 4,47 Terasa SR 4,47 4,47 4, ,77 1, ,62 2, ,08 0, ,16 Terasa SR 1,16 1,16 1,16 1, ,67 Terasa RD 2,67 2,67 2,67 2, ,43 Terasa RD 0,43 0,43 0,43 0, ,94 Terasa OV 0,94 0,94 0,94 0, ,52 Terasa ZM 1,52 1,52 1, ,52 1, ,42 Terasa D 0,42 0,42 0, ,27 0,27 0,15 0, ,49 Terasa ZM 25,49 25,49 14, ,01 0,01 0,01 11,48 11, ,93 2, ,74 10, ,33 0, ,51 Terasa D 0,51 0,51 0, ,14 0,14 0,36 0, ,01 0, ,98 Terasa OV 1,98 1,98 1,98 1, ,66 Terasa ZM 5,66 5,66 5,66 5, ,69 Terasa ZM 5,69 5,69 5,69 5, ,76 Luník BD+D 7,76 2,2 5,56 4, ,31 2,31 2,31 3,34 2,2 1, ,02 0,02 0, ,97 1,97 1, ,12 0,12 0, ,94 Grunt OV 4,94 4,94 4,94 4,94 Evidované 18

19 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 110 1,87 Grunt ZM 1,87 1,87 0, ,29 0,29 1,58 1, ,94 Grunt ZM 1,99 1,99 0, ,05 0,05 1,94 1,94 Myslava 1,95 1,95 1, ,97 0,97 0,27 0, ,71 0,71 0, ,71 Grunt BD 2,71 2,71 2,71 2, ,66 Grunt ZM 0,66 0,66 0,66 0, ,42 Myslava BD+D 16,42 16,42 16, ,02 0,02 0,02 0,24 0, ,24 5,24 5, ,37 4, ,9 4,9 4, ,65 1, ,13 Grunt BD+D 0,04 0,04 0, ,02 0,02 0, ,02 0,02 Myslava 7,09 7,09 7, ,62 3,62 3, ,28 3, ,19 0,19 0, ,23 Myslava Z+D 4,23 4,23 2, ,43 0,43 0,43 1,92 1, ,88 1, ,7 Grunt D 0,1 0,1 0,1 0,1 Evidované zosuvy Myslava 1,6 1,6 1,51 0,03 0,03 0,09 0, ,11 0,11 0, ,24 0,24 0, ,27 0, ,65 0,65 19 zosuvy

20 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 118 3,9 Grunt BD 0,98 0,98 0,98 0,98 Evidované zosuvy Myslava 2,92 2,92 2, ,48 0,48 0,48 0,01 0, ,98 1, ,45 0, ,53 Myslava C+D 1,53 1,53 1,53 1, ,4 Pereš RD 0,4 0,4 0, ,39 0,39 0,01 0, ,02 Lorinčík D 2,01 0,08 1,93 0, ,22 0,22 0,22 1,47 0,08 1, ,32 0,32 Pereš 0,01 0,01 0,01 0, ,83 Lorinčík C 0,83 0,83 0, ,02 0, ,81 0, ,9 Lorinčík RD 0,9 0,83 0,07 0, ,83 0,83 0,07 0, ,38 Lorinčík RD 2,38 2,38 2, ,73 0, ,65 1, ,04 Lorinčík RD 1,04 1,04 1, ,04 1, ,41 Lorinčík RD 0,41 0,41 0, ,41 0, ,17 Lorinčík RD 8,17 4,64 3,53 5, ,3 0,3 0,3 2,52 2, ,19 0, ,42 0, ,74 4,34 0, ,58 Lorinčík RD 13,58 0,5 13,08 12, ,81 0,19 6,62 6,81 1,5 0,31 1, ,1 4, ,17 1, ,18 Lorinčík RD 0,18 0,18 0, ,18 0,18 0, ,57 Lorinčík RD 13,57 3,73 9,84 12, ,09 0,09 2 2,09 0,87 0,08 0,79

21 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,94 1,76 3,18 4, ,67 1,8 3, ,07 Pereš OV 3,07 3, ,07 0, ,64 Lorinčík D 0,33 0,33 0, ,28 0,28 0,28 0,05 0,05 Pereš 0,31 0,31 0,31 0, ,97 Poľov D 9,95 9,95 9, ,16 5,16 5,16 0,09 0, ,74 2,74 2, ,58 0, ,38 1,38 Šaca 2,02 2,02 2, ,02 2,02 2, ,11 Poľov RD 22,11 0,15 21,96 20, ,2 9,2 1,24 1, ,2 0,15 11, ,47 0, ,62 Poľov RD 6,62 0,38 6,24 6,48-0,4 0,24 0,16 0,14 0, ,58 3,58 3, ,1 0, ,4 2, ,3 Poľov RD 2,3 0,51 1,79 2,3-0,51 0, ,79 1,79 1, ,79 Šaca D 6,79 0,16 6,63 5, ,62 0,62 0,62 1,01 0,16 0, ,41 0,41 0, ,11 4, ,05 0, ,54 0,54 0, ,05 0,05 21

22 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 138 5,17 Šaca ZH 5,17 5,17 5, ,01 3,01 0,08 0, ,08 2, ,3 Šaca D 1,3 1,3 0, ,42 0,42 0,42 0,88 0, ,85 Šaca ZM 0,85 0,85 0,85 0, ,68 Šaca ZM 0,68 0,68 0,68 0, ,26 Šaca ZM 5,26 5,26 5,26 5, ,65 Šaca RD 0,65 0,65 0,65 0, ,99 Šaca RD 0,99 0,99 0, ,97 0,97 0,97 0,02 0, ,67 Šaca RD 0,67 0,67 0,67 0, ,69 Šaca RD 0,69 0,69 0, ,69 0,69 0, ,37 Šaca RD 9,37 1,69 7,68 7, ,75 0,53 4,22 4,75 1,89 1,16 0, ,73 2,73 2, ,51 Šaca RD 4,51 4,51 4, ,51 4,51 4, ,21 Železiarne VN 208,21 1, , ,76 1,76 Hydromelior ,85 195,85 ácie ,6 1,21 9, ,55 Železiarne VN 27,55 27,55 27, ,03 12, ,52 15, ,76 Šebastovce D 2,76 0,25 2,51 2, ,44 1,44 1,44 0,29 0,06 0,23 Hydromelior ácie ,03 0,19 0, ,11 Šebastovce SR 3,11 0,09 3,02 3, ,1 0,08 3,02 0,01 0,01 Hydromelior ácie 153 1,19 Šebastovce ZM 1,19 0,53 0,66 1, ,69 0,2 0,49 0,69 Hydromelior ,5 0,33 0,17 ácie 154 2,02 Šebastovce RD 2,02 0,25 1,77 1, ,86 0,23 1,63 1,86 0,16 0,02 0,14 22

23 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 155 4,28 Barca VN 4,28 3,22 1,06 1, ,58 0,63 0,95 2,7 2,59 0, ,08 Barca RD 24,08 10,31 13,77 15,85-1,21 1,21 8,23 7,34 0,89 Hydromelior ácie ,5 0,5 0, ,77 6,77 6, ,37 1,26 6, ,5 Barca RD 1,5 1,5 1, ,5 1,5 1, ,73 Barca VN 0,73 0,73 0, ,57 0,57 0,16 0, ,39 Barca VN 0,39 0,02 0,37 0, ,37 0,37 0,37 0,02 0, ,83 Barca VN 2,83 2,83 2, ,83 2,83 2, ,09 Barca RD 3,09 3,09 2,04-2,04 2,04 1,05 1, ,05 Barca VN 1,05 1,05 1, ,04 1,04 1,04 0,01 0, ,98 Barca VN 0,98 0,98 0,98 0, ,3 Barca OV 1,3 1,3 1,04-1,04 1,04 0,26 0, ,52 Barca RD 0,51 0,51 0,44-0,44 0,44 0,07 0,07 Južné mesto 0,01 0,01 0,01-0,01 0, ,12 Barca VN 58,12 58,12 12, ,43 1,43 1,43 46,07 46, ,62 10, ,57 Barca D 5,57 5,57 5, ,81 1,81 1,81 0,41 0, ,35 3, ,26 Barca VN 51,26 51,26 50, ,84 24,84 24,84 0,52 0, ,27 1, ,63 24, ,59 Barca VN 13,02 13,02 11, ,27 7,27 7, ,32 0, ,39 2,39 23

24 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,04 1,04 Južné mesto 0,57 0,57 0, ,49 0,49 0,08 0, ,08 Barca L 46,1 46,1 46,1-8,18 8, ,13 34, ,79 3,79 Poľov 10,98 10,98 9, ,3 9,3 1,68 1, ,86 Barca VN 76,86 76,86 71,82-0,26 0,26 5,04 5, ,03 4,03 4, ,77 0,77 0, ,65 1, ,66 5, ,39 0, ,06 3, ,4 Barca L 9,4 9,4 7,28-0,99 0,99 2,12 2, ,29 6, ,38 Krásna Z 4,38 4,38 4,38 4, ,92 Krásna VN 16,92 16,92 4, ,51 3,51 3,51 12,65 12, ,76 0, ,35 Jazero D 1,02 1,02 1,02 1,02 Krásna 7,33 0,41 6,92 4, ,07 4,07 4,07 2,72 0,41 2, ,54 0, ,3 Krásna ZM 11,3 1,29 10,01 4, ,23 0,23 0,23 6,73 1,14 5, ,34 0,15 4, ,09 Krásna RD 19,09 19,09 19,09 19,09 24

25 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 178 4,55 Krásna SR 4,55 4,55 4,55 4, ,74 Krásna RD 0,74 0,74 0, ,74 0,74 0, ,49 Krásna RD 4,49 4,49 0, ,09 0,09 4,4 4, ,89 Krásna SR 3,89 3,89 3, ,89 2, ,78 Krásna D 3,78 3,78 3, ,92 1, ,83 1,83 1, ,03 0,03 0, ,61 Krásna SR 8,61 8,61 1,09-0,93 0,93 7,52 7, ,16 0, ,1 Krásna Z 6,1 6,1 3, ,67 3,67 3,67 2,34 2,34-0,09 0, Krásna RD 24 7,64 16, ,65 0,15 0,5 0, ,29 0,67 0, ,06 6,82 15, Krásna RD ,67 Krásna C 1,67 0,09 1,58 1, ,55 0,08 1,47 0,12 0,01 0, ,45 Jazero OV 2,45 2,45 2,45 2, ,01 Jazero OV 11,01 11,01 2, ,89 2,89 8,12 8, ,17 Jazero OV 1,17 1,17 1,17-1,17 1, ,62 Jazero OV 1,62 1,62 0,7-0,7 0,7 0,92 0, ,47 Jazero VN 15,63 15,63 12,85-12,85 12,85 2,78 2,78 Južné mesto 0,84 0,84 0,84-0,84 0, , ,87 672,51 916,36 903,06 903,06 144,53 758,53 199,92 685,81 527,98 157,83 25

26 Tab.8 Prehľad stavebných a iných zámerov na lesnej pôde navrhovaných v rámci ÚPN - M KE, variant A číslo lokality Obec (mestská časť) 119 Košice- Myslava katastrálne územie navrhované funkčné využitie výmera lokality, Výmera, ha Výmera lesnej pôdy číslo dielca lesného výmera ha v Kategória lesa Myslava C+D 1, A 1,51 Lesy osobitného ,02 určenia SPOLU: 1,53 1,53 Vysvetlivky: C cintorín, D cestná infraštruktúra LHC LHC Bukovec 26

27 VARIANT B Celková výmera záberu pôdy (t.j. poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda spolu) je 1 590,42 ha. Záber pôdy predstavuje výmeru 725,38 ha, a v zastavanom území je to 865,04 ha. Záber nepoľnohospodárskej pôdy predstavuje 776,44 ha. Z toho záber lesnej pôdy predstavuje 3,56 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 813,98 ha, z toho 224,47 ha a 589,51 ha. Záber najkvalitnejšej pôdy na celom území mesta predstavuje 181,64 ha, z toho 37,36 ha a 144,28 ha. Tab. 9 Rekapitulácia záberu PP podľa funkčných plôch, variant B V zastavanom území Funkčné využitie nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárska pôda, nepoľnohospod árska pôda, poľnohospodárska pôda,, BD, +D,+Z 18,53 18,27 222,33 61,3 320,43 C, +D 1,61 4,1 1,07 9,82 16,6 D 9,39 41,2 25,64 7,84 84,07 OV 0,37 3,76 33,48 7,2 44,81 PA, +D 6,88 37,34 81,62 9,17 135,01 RD 32,85 122,13 16,33 45,96 217,27 SR 3,18 21,6 22,05 12,49 59,32 VN 59,48 320,59 8,4 33,13 421,6 Z 1,66 15,29 13,63 13,17 43,75 ZM, +D 1,92 5,23 216,02 24,39 247,56 135,87 589,51 640,57 224, ,42 Vysvetlivky: RD obytné územie s prevahou rodinných domov, BD obytné územie s prevahou bytových domov, Z Zeleň, D cestná infraštruktúra, SR Šport a rekreácia, OV Občianske vybavenie, VN ekologicky nezávadná výroba a logistika, ZM Zmiešané územie, C Cintorín, PA Park Tab. 10 Rekapitulácia záberu PP, variant B V zastavanom území Katastrálne územie nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda, nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda,, Barca 48,32 98,98 13,11 7,69 168,1 Brody - - 4,86 0,67 5,53 Čermeľ 1,46 2, ,64 Furča 0,18-38,51 4,11 42,8 Grunt ,63 0,34 29,97 Huštáky - - 3,83 0,82 4,65 Jazero 0, ,14 38,7 77,9 Južné Mesto 0,29 0,41 210,01 68,57 279,28 Kamenné 0, ,24 Kavečany 0,05 1,78-0,37 2,2 Košická Nová Ves 5,05 11,34 0,95 10,71 28,05 Krásna 44,3 44,37 1,57 9,47 99,71 Letná - - 3,16-3,16 Lorinčík 6,38 27,13 0,47 13,32 47,3 Luník 1,14 4,42 2,2-7,76 Myslava 5,61 21,44 1,69 1,68 30,42 Nižná Úvrať 6,88 15,14 4,41 5,56 31,99 Nové 0,24 22,21 59,84 5,73 88,02 27

28 V zastavanom území Katastrálne územie nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda, nepoľnohospodá rska pôda, poľnohospodárs ka pôda,, Ťahanovce Pereš - - 0,4 3,39 3,79 Poľov 1,33 32,37-0,66 34,36 Severné Mesto 1,26 47,52 28,62 1,91 79,31 Skladná - - 6,06-6,06 Stredné Mesto ,06 6,86 84,92 Šaca 1,58 21,62 4,97 0,95 29,12 Šebastovce ,36 5,36 Ťahanovce 11,5 4,05 45,14 1,82 62,51 Terasa ,94 34,57 98,51 Železiarne - 234,55-1,21 235,76 135,87 589,51 640,57 224, ,42 Tab. 11 Rekapitulácia záberu najkvalitnejšej PP, variant B,,, Barca 45,58 0,5 46,08 Huštáky - 0,25 0,25 Jazero - 8,98 8,98 Južné Mesto - 14,76 14,76 Kavečany 0,81-0,81 Košická Nová Ves 1,92 0,19 2,11 Krásna 10,48 0,89 11,37 Lorinčík 15,76 2,52 18,28 Luník 4,42-4,42 Myslava 3,39 0,71 4,1 Nové Ťahanovce 8,47 1,62 10,09 Poľov 9,69-9,69 Severné Mesto 22,33-22,33 Šaca 17,41 0,95 18,36 Šebastovce - 5,36 5,36 Ťahanovce 4,02-4,02 Terasa - 0,63 0,63 144,28 37,36 181,64 Vysvetlivky k tabuľke č. 12 Funkčné využitie: RD obytné územie s prevahou rodinných domov, BD obytné územie s prevahou bytových domov, Z Zeleň, D cestná infraštruktúra, SR Šport a rekreácia, OV Občianske vybavenie, VN ekologicky nezávadná výroba a logistika, ZM Zmiešané územie, C Cintorín, PA Park Súvislosti v tabuľke Stĺpec B = H+O, zároveň B= E Stĺpec E = F+G Stĺpec H = K Stĺpec K = L+M Stĺpec O = P+R *Zvýraznené BPEJ patria medzi najkvalitnejšie BPEJ v k.ú. v zmysle nariadenia vlády SR č.58/

29 Tab. 12 Prehľad stavebných a iných zámerov na poľnohospodárskej pôde navrhovaných v rámci ÚPN - M KE, variant B, Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 1 1,8 Kavečany D 1,8 0,37 1,43 1, ,19 0,17 0,02 0,05 0,05 Evidované ,29 0,29 zosuvy ,81 0,81 0, ,46 0,2 0,26 2 0,4 Kavečany RD 0,4 0,4 0, ,01 0, ,01 0, ,38 0,38 3 2,18 Čermeľ RD 2,16 2,16 2, ,18 0,18 Evidované ,98 1,98 zosuvy Severné mesto 0,02 0,02 0, ,02 0,02 4 1,48 Čermeľ RD 1,48 1,48 0, ,02 0,02 1,46 1,46 5 0,23 Severné mesto D 0,23 0,23 0, ,16 0,16 0,07 0,07 CHA 6 6,9 Severné mesto RD 6,9 1 5,9 6, ,08 0,06 0,02 0,33 0,28 0, ,75 0,45 5, ,74 0,21 0,53 7 0,98 Severné mesto ZM 0,98 0,98 0, ,09 0,09 0,89 0, ,93 Kamenné RD 0,24 0,24 0,24 0,24 Severné mesto 17,69 17,69 17, ,12 2, ,94 3, ,48 11, ,15 0, ,89 Severné mesto SR 24,89 2,68 22,21 21, ,21 21,21 21,21 3,68 2, ,43 Severné mesto BD 7,43 7,43 7,43 7,43 29

30 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 11 5,22 Nové Ťahanovce D Severné mesto 2,46 1,13 1,33 1, ,12 1,12 1,12 1,34 1,13 0,21 Ťahanovce 1,76 1,23 0,53 0, ,35 0,35 0,35 1,34 1,16 0, ,07 0, ,93 Severné mesto ZM 3,93 3,93 3,93 3, ,94 Severné mesto RD 3,94 2,31 1,63 2, ,24 0,23 0,01 1,37 1,37 Evidované ,33 0,71 1,62 zosuvy 14 54,33 Nové Ťahanovce BD+D 15,74 15,74 15,74 15,74 Evidované zosuvy Ťahanovce 38,59 38,59 1,28-1,28 1,28 37,31 37, ,01 Nové Ťahanovce 16 25,95 Nové Ťahanovce 17 2,4 Nové Ťahanovce 18 22,53 Nové Ťahanovce ZM+D 35,38 35,38 1,65-1,65 1,65 33,73 33,73 Ťahanovce 2,63 2,63 2,63 2,63 PA 25,95 3,75 22,2 25,64-0,91 0,01 0,9 0,31 0,31 Evidované zosuvy ,56 1,1 8,46 9, ,17 2,33 12,84 D 0,65 0,65 0,65 0,65 Ťahanovce 1,75 1,75 0,01-0,01 0,01 1,74 1,74 BD 7,51 7,51 7,51 7,51 Ťahanovce 15,02 15,02 3, ,67 3,67 3,67 11,32 11,32-0,03 0, ,65 Ťahanovce ZM 1,65 1,65 1,65 1, ,13 Nové Ťahanovce ZM 0,02 0,02 0,02 0,02

31 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 21 1,77 Nové Ťahanovce Ťahanovce 1,11 1,11 0,46-0,46 0,46 0,65 0,65 SR 1,77 1,52 0,25 0,65-0,12 0,12 1,12 0,88 0, ,53 0,52 0,01 0, ,73 Brody RD 0,73 0,73 0, ,16 0,16 0,06 0, ,36 0, ,15 0, ,8 Brody ZM 4,8 4,8 4,8 4,8 24 2,68 Furča RD 2,68 2,68 2,53-2,53 2,53 0,15 0,15 Evidované zosuvy 25 0,67 Furča OV 0,67 0,67 0,67 0, ,43 Furča PA+D 37,43 37,43 37,43 37, ,66 Furča PA 1,64 1,64 1, ,42 0,42 0,06 0, ,16 1,16 Nižná Úvrať 22,02 22,02 15, ,8 2,8 6,88 6, ,31 8, ,03 4, ,78 Nižná Úvrať RD 1,78 1,78 1,78 1, ,73 Nižná Úvrať SR 7,73 7,73 5,56-5,56 5,56 2,17 2, ,8 Košická Nová Ves ZM 1,8 1,77 0,03 1, ,03 0,03 0,06 0,04 0, ,52 1,51 0, ,19 0, ,82 Furča D 0,18 0,18 0,18 0,18 Evidované Košická Nová 7,64 7,64 5, ,07 1,07 1,07 2,22 2,22 zosuvy Ves ,83 0,83 0,83 31

32 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 32 7,12 Košická Nová Ves ,67 0, ,96 0, ,38 1, ,51 0,51 ZM 7,12 7,12 5, ,22 5,22 1,9 1,9 33 1,97 Košická N. Ves OV 1,97 1,74 0,23 1,52-0,16 0,16 0,45 0, ,21 0,19 0,02 0, ,15 0,94 0, ,11 Košická N. Ves RD 1,11 1,11 1,11-0,14 0, ,96 0, ,01 0, ,61 Košická N. Ves BD 4,61 4,61 4,61-0,05 0, ,64 3, ,92 0, ,8 Košická N. Ves D 3,8 2,43 1,37 2,43-0,42 0,42 1,37 0,46 0, ,75 0, ,36 0, ,73 0,27 0, ,17 0, ,05 Severné mesto BD 10,84 10,84 10,84 10,84 Stredné mesto 15,21 15,21 1,17-1,17 1,17 14,04 14, ,27 Furča BD 0,01 0,01 0,01 0,01 Stredné mesto 20,26 20,26 20,26 20, ,91 Stredné mesto ZM 5,91 5,91 5,91 5,91 32

33 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 40 4,08 Stredné mesto ZM 4,08 4,08 4,08 4, ,39 Stredné mesto BD+Z 25,39 25,39 4,2-4,2 4,2 21,19 21, ,68 Furča D 0,19 0,19 0,19 0,19 Stredné mesto 3,49 3,49 0,4-0,4 0,4 3,09 3, ,57 Stredné mesto ZM 10,57 10,57 1,09-1,09 1,09 9,48 9, ,16 Letná ZM 3,16 3,16 3,16 3,16 3, ,74 Južné mesto BD+Z 27,73 27,73 27,73 27,73 Stredné mesto 0,01 0,01 0,01 0, ,31 Južné mesto Z+D 11,13 11,13 1,16-1,16 1,16 9,97 9,97 Skladná 1,18 1,18 1,18 1, ,09 Južné mesto ZM 8,09 8,09 0,05-0,05 0,05 8,04 8, ,16 Južné mesto BD 13,16 13,16 3,58-3,58 3,58 9,58 9, Južné mesto ZM ,03 Južné mesto D 4,57 4,57 1,41-1,41 1,41 3,16 3,16 Nižná Úvrať 0,46 0,46 0,46 0, ,27 Južné mesto Z 1,27 1,27 0,35-0,35 0,35 0,92 0, ,74 Južné mesto PA 1,74 1,74 0,31-0,31 0,31 1,43 1, ,12 Južné mesto BD 10,12 10,12 7,22-7,22 7,22 2,9 2,9 54 3,75 Južné mesto D 3,75 3,75 1,45-1,45 1,45 2,3 2, ,38 Južné mesto ZM +D 35,38 35,38 1,54-1,54 1,54 33,84 33, ,35 Južné mesto D 5,35 5,35 0,98-0,98 0,98 4,37 4, ,64 Južné mesto ZM 3,64 3,64 3,64 3, ,81 Južné mesto ZM +D 8,81 8,81 0,6-0,6 0,6 8,21 8, ,44 Južné mesto ZM 4,44 4,44 0,14-0,14 0,14 4,3 4,3 60 2,09 Južné mesto VN 2,09 2,09 2,09 2,09 33

34 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 61 3,94 Barca D 1,05 0,42 0,63 0, ,44 0,44 0,44 0,61 0,42 0,19 Jazero 0,84 0,78 0,06 0,84 0,78 0,06 Južné mesto 2,05 1,76 0,29 2,05 1,76 0, ,06 Južné mesto OV 1,06 1,06 1,06 1, ,78 Južné mesto RD 0,78 0,78 0,78 0, ,47 Južné mesto VN 12,47 12,47 11,94-0,11 0,11 0,53 0, ,83 10,83 10, ,58 Južné mesto OV 0,58 0,58 0,08-0,08 0,08 0,5 0,5 66 1,02 Južné mesto D 1,02 1,02 1, ,98 0,98 0, ,04 0, ,25 Južné mesto VN 1,25 1,25 1,25-0,97 0, ,28 0,28 0, ,09 Južné mesto OV 4,09 4,09 4,09 4, ,57 Južné mesto OV 2,57 2,57 0, ,2 0,2 2,37 2, ,23 Južné mesto OV 3,23 3,23 0,15-0,15 0,15 3,08 3, ,91 Južné mesto D 0,91 0,91 0,91 0, ,04 Južné mesto SR 12,04 12,04 12,04 12, ,55 Južné mesto OV 0,55 0,55 0,55 0, ,29 Južné mesto OV 1,29 1,29 1,29 1, ,69 Južné mesto OV 3,69 3,69 3,69 3, ,5 Južné mesto OV 1,5 1,5 1,5 1,5 77 0,85 Južné mesto OV 0,85 0,85 0, ,27 0,27 0,27 0,58 0, ,1 Južné mesto SR 1,1 1,1 1,1 1, ,09 Južné mesto ZM 23,09 23,09 23,09 23,09 34

35 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 80 1,44 Južné mesto ZM 1,44 1,44 1,44 1, ,64 Južné mesto ZM 1,64 1,64 1,64 1, ,58 Južné mesto ZM 0,58 0,58 0,58 0, ,78 Južné mesto VN 14,78 14,37 0,41 12, ,07 0,07 0,07 1,81 1, ,28 8,87 0, ,82 2, ,01 0, ,17 0, ,62 0, ,41 Južné mesto Z 12,41 12,41 11, ,33 2,33 2,33 0,75 0, ,37 0, ,79 1, ,17 7, ,88 Južné mesto C 10,88 10,88 9,81-9,81 9,81 1,07 1, ,32 Južné mesto OV 13,32 13,32 13,32 13, ,81 Skladná Z 0,81 0,81 0,81 0, ,01 Huštáky ZM 0,02 0,02 0,02 0,02 Skladná 1,99 1,99 1,99 1, ,08 Skladná ZM 2,08 2,08 2,08 2, ,73 Huštáky ZM 0,19 0,19 0,19 0,19 Terasa 0,54 0,54 0,54 0, ,8 Huštáky ZM 0,43 0,43 0,43 0,43 Terasa 0,37 0,37 0,37 0, ,42 Huštáky BD 1,07 1,07 1,07 1,07 Terasa 2,35 2,35 2,35 2,35 35

36 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 93 6,85 Terasa ZM 6,85 6,85 6,85 6, ,32 Terasa BD 3,32 3,32 3,32 3, ,22 Terasa SR 3,22 3,22 1, ,72 0,72 1,4 1, ,1 1,1 96 4,47 Terasa SR 4,47 4,47 4, ,77 1, ,62 2, ,08 0, ,42 Terasa ZM 2,42 2,42 0, ,48 0,48 1,94 1, ,67 Terasa RD 2,67 2,67 2,67 2, ,43 Terasa RD 0,43 0,43 0,43 0, ,46 Terasa RD 6,46 6,46 5, ,44 0,44 0,57 0,57 Evidované ,45 5,45 zosuvy 101 1,29 Terasa PA 1,29 1,29 1,29 1, ,49 Terasa PA 1,49 1,49 1,49 1, ,22 Terasa BD+D 29,22 29,22 17, ,12 0,12 0,12 11,65 11, ,3 4, ,53 12, ,33 0, ,29 0, ,92 Myslava PA 1,42 1,42 1,42 1,42 Terasa 6,5 6,5 2, ,51 0,51 0,51 4,45 4, ,45 0, ,01 0, ,08 1, ,98 Terasa PA 1,98 1,98 1,98 1,98 36

37 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 106 5,66 Terasa ZM 5,66 5,66 5,66 5, ,69 Terasa ZM 5,69 5,69 5,69 5, ,55 Huštáky ZM+D 1,82 1,82 0, ,25 0,25 0, ,2 0, ,37 0,37 Terasa 5,73 5,73 1, ,34 1,34 4,3 4, ,09 0, ,28 Huštáky PA 1,12 1,12 1,12 1,12 Terasa 4,16 4,16 0, ,18 0,18 3,43 3, ,22 0, ,33 0, ,02 Grunt PA 5,02 5,02 5,02 5, ,94 Grunt ZM 1,99 1,99 0, ,05 0,05 1,94 1,94 Myslava 1,95 1,95 1, ,97 0,97 0,27 0, ,71 0,71 0, ,71 Grunt BD 2,71 2,71 2,71 2, ,87 Grunt ZM 1,87 1,87 0, ,29 0,29 1,58 1, ,31 Grunt PA 5,53 5,53 5,53 5,53 Terasa 2,78 2,78 2,78 2, ,53 Grunt PA 9,62 9,62 9,62 9,62 Evidované zosuvy Terasa 0,91 0,91 0, ,13 0,13 0,78 0, ,09 Grunt PA 2,09 2,09 2,09 2, ,04 Myslava RD 2,04 2,04 2, ,02 0,02 0, ,49 1,49 1, ,4 0,4 37

38 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,13 0, ,35 Grunt BD 1,14 1,14 1,14 1,14 Evidované zosuvy Myslava 6,21 6,21 5, ,88 1,88 1,88 0,48 0, ,85 3, ,53 Myslava C+D 1,53 1,53 1,53 1, ,4 Pereš RD 0,4 0,4 0, ,39 0,39 0,01 0, ,02 Lorinčík D 2,01 0,08 1,93 0, ,22 0,22 0,22 1,47 0,08 1, ,32 0,32 Pereš 0,01 0,01 0,01 0, ,83 Lorinčík C 0,83 0,83 0, ,02 0, ,81 0, ,9 Lorinčík RD 0,9 0,83 0,07 0, ,83 0,83 0,07 0, ,38 Lorinčík RD 2,38 2,38 2, ,73 0, ,65 1, ,04 Lorinčík RD 1,04 1,04 1, ,04 1, ,41 Lorinčík RD 0,41 0,41 0, ,41 0, ,17 Lorinčík RD 8,17 4,64 3,53 5, ,3 0,3 0,3 2,52 2, ,19 0, ,42 0, ,74 4,34 0, ,58 Lorinčík RD 13,58 0,5 13,08 12, ,81 0,19 6,62 6,81 1,5 0,31 1, ,1 4, ,17 1, ,18 Lorinčík RD 0,18 0,18 0, ,18 0,18 0, ,57 Lorinčík RD 13,57 3,73 9,84 12, ,09 0,09 2 2,09 0,87 0,08 0,79 Hydromelior 38

39 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,94 1,76 3,18 4,94 ácie ,67 1,8 3, ,07 Pereš OV 3,07 3, ,07 0, ,64 Lorinčík D 0,33 0,33 0, ,28 0,28 0,28 0,05 0,05 Pereš 0,31 0,31 0,31 0, ,65 Lorinčík OV 1,65 1,65 1, ,29 1,29 1,29 0,31 0, ,05 0, ,25 Lorinčík OV 2,25 2,25 2, ,17 2,17 2,17 0,06 0, ,02 0, ,32 Myslava SR 2,32 2,32 0, ,37 0,37 1,94 1, ,01 0, ,95 Myslava Z 14,95 14,95 13, ,94 3,94 1,66 1, ,07 0, ,66 3, ,62 0, ,99 4, ,01 0, ,76 Luník BD+D 7,76 2,2 5,56 4, ,31 2,31 2,31 3,34 2,2 1, ,02 0,02 0, ,97 1,97 1, ,12 0,12 0, ,3 Poľov RD 2,3 0,51 1,79 2,3-0,51 0, ,79 1,79 1, ,97 Poľov D 9,95 9,95 9, ,16 5,16 5,16 0,09 0, ,74 2,74 2,74 39

40 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,58 0, ,38 1,38 Šaca 2,02 2,02 2, ,02 2,02 2, ,11 Poľov RD 22,11 0,15 21,96 20, ,2 9,2 1,24 1, ,2 0,15 11, ,47 0, ,36 Šebastovce RD 5,36 5,36 5, ,36 5,36 5, ,79 Šaca D 6,79 0,16 6,63 5, ,62 0,62 0,62 1,01 0,16 0, ,41 0,41 0, ,11 4, ,05 0, ,54 0,54 0, ,05 0, ,65 Šaca ZM 3,65 3,65 3,65 3, ,78 Saca VN 2,78 0,42 2,36 2, ,78 0,42 2,36 2, ,37 Šaca RD 9,37 1,69 7,68 7, ,75 0,53 4,22 4,75 1,89 1,16 0, ,73 2,73 2, ,51 Šaca RD 4,51 4,51 4, ,51 4,51 4, ,21 Železiarne VN 208,21 1, , ,76 1, ,85 195, ,6 1,21 9, ,55 Železiarne VN 27,55 27,55 27, ,03 12, ,52 15, ,09 Barca RD 3,09 3,09 2,04-2,04 2,04 1,05 1, ,64 Barca VN 4,64 3,59 1,05 1, ,57 0,63 0,94 3,07 2,96 0,11 40

41 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, 152 4,77 Barca VN 4,77 0,02 4,75 4, ,62 4,62 4,62 0,15 0,02 0, ,58 Barca VN 0,58 0,58 0, ,57 0,57 0,01 0, ,77 Barca VN 68,77 68,77 22, ,6 5,6 5,6 46,07 46, ,1 17, ,57 Barca D 5,57 5,57 5, ,81 1,81 1,81 0,41 0, ,35 3, ,26 Barca VN 51,26 51,26 50, ,84 24,84 24,84 0,52 0, ,27 1, ,63 24, ,08 Barca RD 24,08 10,31 13,77 15,85-1,21 1,21 8,23 7,34 0,89 Hydromelior ácie ,5 0,5 0, ,77 6,77 6, ,37 1,26 6, ,5 Barca RD 1,5 1,5 1, ,5 1,5 1, ,98 Barca VN 0,98 0,98 0,98 0, ,3 Barca OV 1,3 1,3 1,04-1,04 1,04 0,26 0, ,52 Barca RD 0,51 0,51 0,44-0,44 0,44 0,07 0,07 Južné mesto 0,01 0,01 0,01-0,01 0, ,31 Krásna C 0,31 0,31 0, ,31 0,31 0, ,51 Jazero ZM 1,51 1,51 0,7-0,7 0,7 0,81 0, ,55 Jazero VN 3,8 3,8 3,8-3,8 3,8 Južné mesto 0,75 0,75 0,75-0,75 0, ,66 Jazero ZM 20,58 20,58 9,08-9,08 9,08 11,5 11,5 Južné mesto 0,08 0,08 0,08-0,08 0, ,05 Jazero ZM 7,05 7,05 2,43-2,42 2,42 4,62 4,62 41

42 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,01 0,01 0, ,17 Jazero OV 1,17 1,17 1,17-1,17 1, ,37 Jazero PA 1,37 1,37 1,37 1, ,56 Jazero BD 40,56 40,56 21, ,97 8,97 8,97 19,04 19, ,51 9, ,04 3, ,95 Krásna PA 0,95 0,95 0, ,51 0,51 0,02 0, ,42 0, ,05 Krásna C 3,05 0,01 3,04 2, ,97 0,01 2,96 0,08 0, Krásna Z ,08 Krásna RD 1,08 1,08 1, ,08 1, ,67 Krásna RD 2,67 2,67 2, ,49 2,49 0,18 0, ,92 Krásna VN 16,92 16,92 4, ,51 3,51 3,51 12,65 12, ,76 0, ,35 Jazero D 1,02 1,02 1,02 1,02 Krásna 7,33 0,41 6,92 4, ,07 4,07 4,07 2,72 0,41 2, ,54 0, ,3 Krásna BD 11,3 1,29 10,01 4, ,23 0,23 0,23 6,73 1,14 5, ,34 0,15 4, ,09 Krásna RD 19,09 19,09 19,09 19, Krásna RD ,74 Krásna RD 0,74 0,74 0, ,74 0,74 0, ,49 Krásna RD 4,49 4,49 0, ,09 0,09 4,4 4, Krásna RD 24 7,64 16, ,65 0,15 0,5 0, ,29 0,67 0,62 42

43 , Výmera lokality, Spolu PP, Záber poľnohospodárskej pôdy (PP) Výmera podľa BPEJ, ,06 6,82 15, ,78 Krásna D 3,78 3,78 3, ,92 1, ,83 1,83 1, ,03 0,03 0, , ,42 865,04 725,38 813,98 813,98 224,47 589,51 181,64 776,44 640,57 135,87 Tab.13 Prehľad stavebných a iných zámerov na lesnej pôde navrhovaných v rámci ÚPN - M KE, variant B číslo Obec lokality (mestská časť) 31 Košice- Dargovských hrdinov Košice-Košická Nová Ves katastrálne územie navrhované funkčné výmera lokality Výmera Výmera lesnej pôdy navrhovanej číslo lesného na záber výmera Furča D, 7,82, 0,18 ha dielca 67_1 0,1 67_2 0,08 Košická 1,85 63_1 0,04 Nová Ves 63_3 0,23 63_4 0,22 64a 0,53 64b 0,12 65a2 0,18 65a3 0,28 65a4 0,15 65b 0,1 119 Košice-Myslava Myslava C+D 1,53 1, a 1,51 Lesy ,02 SPOLU : 3,56 3,56 Vysvetlivky: C cintorín, D cestná infraštruktúra Kategória lesa Lesy osobitného určenia osobitného určenia LHC LHC Sokoľ LHC Bukovec 43

44 KONCEPT RIEŚENIA 1.3 POROVNANIE VARIANTU A a B VARIANT A Celková výmera záberu pôdy (t.j. poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda) vo variante A je 1 588,87 ha. Záber pôdy predstavuje výmeru 916,36 ha, a je to 672,51 ha. Záber nepoľnohospodárskej pôdy predstavuje 685,81 ha. Z toho záber lesnej pôdy predstavuje 1,53 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 903,06 ha, z toho 144,53 ha a 758,53 ha. Záber najkvalitnejšej pôdy predstavuje 199,92 ha, z toho 20,63 ha a 179,29 ha. VARIANT B Celková výmera záberu pôdy (t.j. poľnohospodárska aj nepoľnohospodárska pôda) je 1 590,42 ha. Záber pôdy predstavuje výmeru 725,38 ha, a v zastavanom území je to 865,04 ha. Záber nepoľnohospodárskej pôdy predstavuje 776,44 ha. Z toho záber lesnej pôdy predstavuje 3,56 ha. Záber poľnohospodárskej pôdy predstavuje 813,98 ha, z toho 224,47 ha a 589,51 ha. Záber najkvalitnejšej pôdy na celom území mesta predstavuje 181,64 ha, z toho 37,36 ha a 144,28 ha. Tab. 14 Porovnanie variantu A a B z hľadiska záberu pôdy Variant A Variant B záber pôdy, v zastavanom území mimo zastavané územie v zastavanom území mimo zastavané územie - nepoľnohospodárska pôda 527,98 157,83 685,81 640,57 135,87 776,44 z toho lesná pôda 1,53 3,56 - poľnohospodárska pôda 144,53 758,53 903,06 224,47 589,51 813,98 20,63 179,29 199,92 37,36 144,28 181,64 Záber pôdy 674,16 928, ,87 865,04 725, ,42 Z hľadiska celkového záberu pôdy určenej na stavebné a iné zámery je výmera v obidvoch variantoch takmer identická (A ,87 ha vs. B ,42 ha). Z hľadiska záberu poľnohospodárskej pôdy (PP) navrhuje variant B menšiu výmeru PP na záber a to tak celkovú výmeru poľnohospodárskej pôdy (A - 903,06 ha vs. B 813,98 ha), ako aj výmeru najkvalitnejšej pôdy v zmysle prílohy č. 2 k nariadeniu vlády č. 58/2013 Z.z. o odvodoch za odňatie a neoprávnený záber poľnohospodárskej pôdy (A - 199,92 ha vs. B - 181,64 ha). Výmera navrhovaných plôch určených na stavebné a iné zámery na nepoľnohospodárskej pôde je vo variante B vyššia ako vo variante A (A 685,81 ha vs. B 776,44 ha). Variant B navrhuje väčšiu výmeru plôch na záber mesta ako mimo neho (A 674,16 ha vs. B - 865,04 ha). Z hľadiska navrhovaného funkčného využitia územia je v obidvoch variantoch najviac plôch navrhovaných na nezávadnú výrobu a logistiku, zmiešané územie a obytné územie. 44

Obec Cestice

Obec Cestice Mesto Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 628 prijatým na svojom 9. mimoriadnom rokovaní dňa 7. decembra 2004 podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o o

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 628 prijatým na svojom 9. mimoriadnom rokovaní dňa 7. decembra 2004 podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o o Mestské zastupiteľstvo v Košiciach uznesením č. 628 prijatým na svojom 9. mimoriadnom rokovaní dňa 7. decembra 2004 podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

Magistrát Košice Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ ( Poznámka: Uznesenie ) Dňa: :03 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1

Magistrát Košice Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ ( Poznámka: Uznesenie ) Dňa: :03 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 Zasadnutie č. 283 - XXI. zasadnutie MZ Dňa: 8.6.28 2:3 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 3. - Prenájom častí pozemkov parc. č. 344 a 656/226 v k. ú. Furča pre MČ Košice - Dargovských hrdinov za účelom

Podrobnejšie

Zápis

Zápis Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 14.5.2018 Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov

Podrobnejšie

Zápis

Zápis Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 7.11.2016 Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov

Podrobnejšie

Zápis

Zápis Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 15.8.2016 Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov

Podrobnejšie

Financovanie m.č. Košice

Financovanie m.č. Košice komun álne výskumné a poradenské centrum, n.o., Námestie SNP 4, 921 01 Piešťany, t el.:+421 33 762 2 4 40, e-mail: info@komunal.eu, www. komunal.eu Zmena rozdelenia kompetencií a systému financovania mestských

Podrobnejšie

VZN ÄŤ[1] DZN

VZN ÄŤ[1] DZN Obec Sebedražie v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2,3,4 a 6, 20

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN_051.doc

Microsoft Word - VZN_051.doc Mesto Hurbanovo Všeobecne záväzné nariadenie mesta č. 51 o dani z nehnuteľností Mesto Hurbanovo VZN č. 51 strana č. 2 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Č. 51 o dani z nehnuteľností Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

Narh_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI

Narh_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI MICHALOVCE - Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie str.1 Mestská časť Topoľany zastavané územie - mestská časť Topoľany tab. č.1/t 1 RD Topoľany 0,51 0,08 0311002 5 0,08

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods

Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením § 6 ods Mesto Dunajská Streda v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2, 3, 4

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Mesto Krupina podľa § 4 ods

Mesto Krupina podľa § 4 ods OBEC SEBECHLEBY Obec Sebechleby v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 5, 6 a 7 8 ods. 2 a 4, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č

Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Sokoľ č Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 7/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča Mesto Bytča v súlad

Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča Mesto Bytča v súlad Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Bytča č. 8/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území Mesta Bytča Mesto Bytča v súlade s ustanovením 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN2015

Microsoft Word - VZN2015 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Tomášikovo č. 8-OZ /2014 z 8.12.2014 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2015 Obec Tomášikovo v súlade s ustanovením 6 ods.

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č

Všeobecne záväzné nariadenie č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2008 o dani z nehnuteľnosti. 2 Obec Láb v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami

Podrobnejšie

VZN - obec Vlachovo

VZN - obec Vlachovo Obecné zastupiteľstvo vo Vlachove na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zák. č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice

7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2011. Predkladá Ing. Richard Dlhý Podpis: Spracovateľ

Podrobnejšie

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ Dňa: :25 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie ) Zasadnutie č XXI. zasadnutie MZ Dňa: :25 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko Strana: 1 Zasadnutie č. 20803 - XXI. zasadnutie MZ Dňa: 8.06.208 20:25 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 8 - BOD č. 50. - Určenie spôsobu prevodu - priamy predaj pozemku v k. ú. Sokoľ 3 48 Mgr. Bernard Berberich 5 6 Mgr. art.

Podrobnejšie

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2

V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2 V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E Gabčíkovo č. 5/2015 z 07.12.2015 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2016 Obec Gabčíkovo v súlade s ustanovením 6 ods. 2

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 O podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Koválov. Vyvesené dňa: 30.11.2011 Zvesené dňa: 15.12.2011 Pavol Kuba

Podrobnejšie

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5

Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 1, 2 a 3, 16 ods. 1, 2 a 3,

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice a na internetovom

Podrobnejšie

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods

OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC KUKLOV v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods. 2,3,4, a 6, 20 ods.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie

Všeobecné  záväzné nariadenie Všeobecne záväzné nariadenie obce Jánovce č. 5/2014 o dani z nehnuteľností VZN Č. 5/2014 O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI Obecné zastupiteľstvo v Jánovciach na základe zákona č. 582/2004 o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y

M e s t o    G b e l y M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 O dani z nehnuteľností Vyvesené dňa: 28.11.2015 pred konaním MsZ č.p 2040/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa Vyvesené dňa:... uznesením

Podrobnejšie

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp

Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj šp Znalec: Ing. Pavol J Á N O Š Í K znalec v odbore poľnohospodárstvo odvetvie odhad hodnoty poľnohospodárskej pôdy, rastlinná produkcia (všeobecná aj špeciálna) Adresa: 919 28 Bučany 644 Telefón: 0915722481,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA 14. 12. 2012 O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d),

Podrobnejšie

VZN_07-dane a poplatky[1].doc

VZN_07-dane a poplatky[1].doc Mesto Kolárovo v súlade s ustanovením 6 odsek 1 zákona SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods.4, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2, 17 ods.2, 3, 4 a 6,

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec ALEKŠINCE V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E A L E K Š I N C E 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

O D P O R Ú Č A N I E

O D P O R Ú Č A N I E Obec Dulova Ves 082 52 Kokošovce NÁVRH V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E DULOVA VES O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T I na kalendárny rok 2014 Dulova Ves 24.10.2013 V Š E O

Podrobnejšie

DataWindow

DataWindow faktúry 160/2012 1392012 40438457 Bc. Mačanga Ďurkov 55, 04419 Košice 79,67 Prevádzkovanie pohrebiska Položky: Prevádzkovanie pohrebiska, 1.000000 ks, Suma položky 79.67 Eur, 27.12.2012 17.12.2012 16.01.2013

Podrobnejšie

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie - podľa návrhu p. Gibódu ) Zasadnutie č XXII. zasadnutie MZ Dňa: :28 Riadok Karta Titul

Magistrát Košice ( Poznámka: Uznesenie - podľa návrhu p. Gibódu ) Zasadnutie č XXII. zasadnutie MZ Dňa: :28 Riadok Karta Titul ( Poznámka: Uznesenie - podľa návrhu p. Gibódu ) Zasadnutie č. 2184 - XXII. zasadnutie MZ Dňa: 24.9.218 8:28 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 96 - BOD č. 57. - Určenie spôsobu prevodu pozemku v k. ú. Terasa na Nešporovej

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec Alekšince N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince Vyvesené :

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalend VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE PICHNE číslo: 1 /2018 O MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2019 Obecné zastupiteľstvo PICHNE podľa 6

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený dňa : Návrh VZN zvesený dňa : Lehota na pripomienkovanie : VZN vyvesené dňa : VZN zvesen

Návrh VZN vyvesený dňa : Návrh VZN zvesený dňa : Lehota na pripomienkovanie : VZN vyvesené dňa : VZN zvesen Návrh VZN vyvesený dňa :14.11.2018 Návrh VZN zvesený dňa : 30.11.2018 Lehota na pripomienkovanie : 30.11.2018 VZN vyvesené dňa : 10.12.2018 VZN zvesené dňa : 31.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa : 1.1.2019

Podrobnejšie

Mesto PEZINOK Radničné námestie 7, Pezinok Zámer predat' majetok Spôsob prevodu: predaj majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zretefa v zmy

Mesto PEZINOK Radničné námestie 7, Pezinok Zámer predat' majetok Spôsob prevodu: predaj majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zretefa v zmy Spôsob prevodu: predaj majetku Mesta z dôvodu hodného osobitného zretefa v zmysle zastupitefstvo rozhodne trojpätinovou väčšinou všetkých poslancov Predmet prevodu: pozemok v k.ú. Grinava, lokalita Myslenická

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOĽNICA č. 3/2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T Í, D A N I Z A P S A, D A N I Z A N E V Ý H E R N É H R A C

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOĽNICA č. 3/2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T Í, D A N I Z A P S A, D A N I Z A N E V Ý H E R N É H R A C VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE TOPOĽNICA č. 3/2016 O D A N I Z N E H N U T E Ľ N O S T Í, D A N I Z A P S A, D A N I Z A N E V Ý H E R N É H R A C I E P R Í S T R O J E A D A N I Z A U Ž Í V A N I E

Podrobnejšie

DR Majetkové priznanie v2.4 (14

DR Majetkové priznanie v2.4 (14 MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred

Podrobnejšie

VZN 1/2012 o dani z nehnutelnosti 2012

VZN 1/2012 o dani z nehnutelnosti 2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli v Pukanci dňa:15.12.2011 VZN nadobúda účinnosť dňa: 1. 1. 2012 Obecné zastupiteľstvo v Pukanci. na základe 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Microsoft Word VZN_-_da___z_nehnute__nosti_2011

Microsoft Word VZN_-_da___z_nehnute__nosti_2011 Strana 1 z 9 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 1.12.2010. VZN vyvesené na úradnej tabuli: 19.12.2010 VZN nadobúda účinnosť dňa:01.01.2011 Obecné zastupiťeľstvo v Litmanovej na základe 6 zák. SNR

Podrobnejšie

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Zákon z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov Národná rada Slovenskej

Podrobnejšie

C_Vyhodnotenie PP_MI_ZaD3

C_Vyhodnotenie PP_MI_ZaD3 BOSKO V s.r.o Myslina 15, 066 01 Humenné,e-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A M I C H A L O V C E ZMENY A DOPLNKY č. 3 1 vybraná lokalita VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods

Obecné zastupiteľstvo v Bzovíku podľa § 6 ods Obecné zastupiteľstvo v Zemianskom Vrbovku podľa 6 ods.1 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona NR SR č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku

Podrobnejšie

Príjmy_IFO _LitmNR

Príjmy_IFO _LitmNR VZ vyvesené na úradnej tabuli: 30.11.2014 VZ nadobúda účinnosť dňa: 1.1.2015 Obecné zastupiťeľstvo v Litmanovej na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a s

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Obec Bretejovce v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 8 ods.2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods.2, 17 ods. 2, 3, 4 a 6, 20

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final

Microsoft Word - ZaD_2016_textova_cast_cistopis_final s.r.o. Architektúra, urbanizmus, ekológia, informatika, Ľubľanská 1, 831 02 Bratislava ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA VYSOKÉ TATRY Č. 2016/1 Textová časť September 2018 OBSTARÁVATEĽ: MESTO VYSOKÉ

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Zápisnica z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 24. septembra 2018 Prítomní:

Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Zápisnica z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 24. septembra 2018 Prítomní: Mestské zastupiteľstvo v Košiciach Zápisnica z pokračovania XXII. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Košiciach, zo dňa 24. septembra 2018 Prítomní: podľa prezenčných listín Pokračovanie rokovanie Mestského

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa 15. 06. 2016 Vypracoval: Ing. Damaška VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou

Podrobnejšie

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny

N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestny N Á V R H Obec Krasňany podľa 6 ods.1 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Strana č. 1/5 Mesto Levoča (ďalej len mesto) v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zák. č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 138/1991 Z. z. o majetku obcí v znení neskorších

Podrobnejšie

untitled

untitled Obr.č.43 Nasledovná kartogram dokumentuje lokalizáciu sídlisk v Košiciach: Číslovanie sídlisk v kartograme zodpovedá číslovaniu sídlisk v tabuľke. Za základ hodnotenia sme zobrali odporúčaný normatív 12

Podrobnejšie

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5

Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia Obec 5 Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky VÝPIS Z KATASTRA NEHNUTEL'NOSTI Okres 103 Bratislava III Dátum vyhotovenia 30.4.2018 Obec 529346 Bratislava-Nové Mesto Cas vyhotovenia 11:04:30

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: VZN vyvesené na úradnej tabuli : VZN nadobúda účinnosť : Všeobecne záväzné Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli dňa: 18.11.2011 VZN vyvesené na úradnej tabuli : 13.12.2011 VZN nadobúda účinnosť : 01.01.2012 Všeobecne záväzné nariadenie obce PLAVEČ č. 46 o miestnych daniach pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - inzerat web doc

Microsoft Word - inzerat web doc Ministerstvo pôdohospodárstva SR ako správca majetku štátu v osobitnom ponukovom konaní podľa 8a zákona NR SR č. 278/1993 Z.z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov ponúka na odpredaj nehnuteľnosti

Podrobnejšie

Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a

Ú r a d   g e o d é z i e,   k a r t o g r a f i e   a   k a t a s t r a Ú r a d g e o d é z i e, k a r t o g r a f i e a k a t a s t r a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Š T A T I S T I C K Á R O Č E N K A o pôdnom fonde v SR podľa údajov katastra nehnuteľností k 1. januáru

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROB

Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROB Všeobecne záväzné nariadenie obce Vozokany č. 1 zo 07.12.2018 O DANÍ Z NEHNUTEĽNOSTÍ, MIESTNYCH DANIACH A MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY A DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY na kalendárny rok 2019 Obec Vozokany

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v meste Košice Tabuľka Zoznam poskytovateľov sociálnych služieb v meste Košice Názov zariadenia cieľová skupina Stredisko sociálnej pomoci seniori Vision plus,

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade

Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriade Obecné zastupiteľstvo obce Sušany. na základe ustanovenia 6 ods. 1a 11 ods.4 písm. d) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 582/2004

Podrobnejšie

Magistrát Košice ( Poznámka: Ukončenie diskusie ) Zasadnutie č VII. zasadnutie MZ Dňa: :41 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko S

Magistrát Košice ( Poznámka: Ukončenie diskusie ) Zasadnutie č VII. zasadnutie MZ Dňa: :41 Riadok Karta Titul Meno Priezvisko S ( Poznámka: Ukončenie diskusie ) Zasadnutie č. 296 - VII. zasadnutie MZ Dňa: 9.6.29 2:4 VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 6 - BOD č. 25. - Začatie procesu zabezpečenia zmien a doplnkov Územného plánu hospodársko-sídelnej

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H OBEC HRONSKÉ KĽAČANY Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2017 DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTI, DAŇ ZA PSA, DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA, DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY, DAŇ ZA NEVÝHERNÉ HRACIE PRÍSTROJE,

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

VZN dane

VZN dane V Š E O B E C N E Z Á V A Z N É N A R I A D E N I E O B C E DOLNÁ ŽDAŇA č. 4 / 2013 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2014 Obec Dolná

Podrobnejšie

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave

V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stave V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E OBCE BIDOVCE č. 1/ 2019 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na kalendárny rok 2019 Návrh VZN vyvesený

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE SMRDÁKY

VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIA OBCE SMRDÁKY Obec Smrdáky v súlade s ustanoveniami zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad v znení neskorších zmien a doplnkov a 6 ods. 1 a 11 ods.

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo Uznesenie č. 1/17/2017 K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou RUŠÍ: uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého návrhu kontrolu plnenia uznesení

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotác

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotác MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE-ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice - Západ Názov materiálu Informácia o poskytnutých dotáciách starostom mestskej časti podľa Všeobecného záväzného

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie