TNTurna_UPNO_KR_text

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TNTurna_UPNO_KR_text"

Prepis

1 C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané v texte. Súhrnné informácie o jednotlivých funkčných blokoch, ako je charakteristika súčasného stavu, návrhu a súhrn záväzných regulatívov pre jednotlivé funkčné bloky, sú zhrnuté v tomto dieli C. Záväzné regulatívy sú aj súčasťou Záväznej časti ÚPN O Trenčianska Turná tiež v tabuľkovej forme. Územie obce je členené podľa charakteristiky a funkcií na funkčné bloky, definované spoločnými charakteristickými znakmi. S ohľadom na časový vývoj sa dajú deliť na jestvujúce S (stav), navrhované N (návrh) a výhľadové V (výhľad nie je súčasťou záväzných častí, záväzne v nich platí kategória stav). C.a) SÚHRNNÉ INFORMÁCIE O FUNKČNÝCH BLOKOCH BÝVANIA C.a.1 Jestvujúce funkčné bloky bývania B01S TRENČIANSKA TURNÁ CENTRUM Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav B01S TRENČIANSKA TURNÁ CENTRUM Centrálna zóna - obytné územie zmiešané (bývanie a občianska vybavenosť) návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: v centrálnej časti zastavaného územia obce (pozri schému) rozloha lokality: 15,7256 ha v zastavanom území obce stav: stabilizované územie zastavané rodinnými domami, málopodlažnými bytovými domami a občianskou vybavenosťou prístup: Prístup do tejto časti obce je cestami III/50775, III/50762 a sieťou miestnych komunikácií. kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia štruktúra pôdy v lokalite: 12,3061 ha zastavané plochy, nádvoria v zastavanom území obce 1,2420 ha vodné plochy v zastavanom území obce 0,4629 ha orná pôda v zastavanom území obce 1,7146 ha záhrady v zastavanom území obce obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku: Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary obojstranne - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov (Hukov potok) obojstranne. ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci komunikácie v území územím bloku prechádzajú cesty III/50775 a III/50762 vo funkčnom bloku je sieť miestnych komunikácií vo funkčnom bloku je zóna pešieho pohybu technická vybavenosť územie je zásobované vodou z verejného vodovodu územie je odkanalizované územie je zásobované plynom územie je zásobované elektrickou energiou územím prechádzajú diaľkové káble územím prechádza nadzemná a podzemná komunikačná sieť spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie je zahrnuté ako obytné v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 147 / 365

2 Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: kapacita: 87/1993. na územie bola spracovaná urbanistická štúdia Centrum obce Trenčianska Turná, Ateliér Domova spol. s r.o., 04/2009 v stabilizovanom území intervenčnými zásahmi zvýšiť štandard obytného prostredia. Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti formou objektov vybavenosti a polyfunkčných objektov. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. bilančne je súčasťou jestvujúceho obytného územia, intenzifikáciou, prestavbou, doplnením prieluk sa uvažuje s nárastom možností bývania v tomto území o cca 5 bytových jednotiek, čo pri obložnosti 3,1 predpokladá nárast o cca 16 obyvateľov (tieto údaje sú smerné) ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza záber poľnohosp. pôdy: obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území navrhované dopravné pripojenie funkčného bloku zostáva pôvodné s pripojením na sieť miestnych komunikácií odporúča sa preriešenie križovatky ciest III/50775 a III/50762 podľa potreby aj formou kruhového objazdu v ďalších priestorových súvislostiach územia. Riešenie v zmysle platných predpisov odborne spôsobilou osobou. miestne komunikácie upraviť ako obslužné v kategórii MO 7/40, resp. 6,5/40, alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30, resp. 6,5/30 chodníky po oboch stranách komunikácie ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy, dopravne - organizačnými úpravami preradiť do siete nemotoristických funkčnej triedy D1 - skľudnených komunikácií v kategórii MO 5,5/20 krátkodobé státie na vyhradených plochách pozdĺž komunikácií a na verejných parkovacích plochách technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku odporúčaná dokumentácia: urbanistická štúdia aktualizujúca, resp. prehodnocujúca zámery z pôvodnej urbanistickej štúdie v zmysle nových požiadaviek a v zmysle širšieho záberu riešeného územia podrobnejšia dokumentácia zaoberajúca sa jednotlivými dielčimi problémami územia a konkrétnymi námetmi na ich riešenie B01S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU: TRENČIANSKA TURNÁ CENTRUM stav B01S Funkčná náplň bloku: Obytné územie zmiešané (bývanie a občianska vybavenosť) Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch základná a vyššia vybavenosť nerušiaca bývanie verejná zeleň zeleň rodinných domov detské ihriská a športoviská komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi skladové plochy a plochy technických zariadení 148 / 365

3 dopravy verejné technické vybavenie nadlokálneho charakteru služby negatívne ovplyvňujúce bývanie Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,5 RD: 3 NP vrátane podkrovia min. 0,4 bytové domy a OV: 3NP Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: rodinné domy (RD): min. 100m2 / 1RD bytové domy: 10-16m2 / obyvateľ 60% občianska vybavenosť (OV): 30%-40% 60% Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, kultúrnych hodnôt, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/ výškové obmedzenie stavieb, zariadení, stavebných mechanizmov, porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku: Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary obojstranne - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov (Hukov potok) obojstranne. ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci doprava stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 technická infraštruktúra v komunikačnom koridore ochrana kultúrneho dedičstva rešpektovať historické a pamätné objekty Intervenčné zásahy: Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít C. Technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B) D. Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky E. Zastávky hromadnej dopravy F. Verejné parkovacie plochy (autá) G. Občianska vybavenosť včítane športovísk nekomerčného charakteru H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona 149 / 365

4 J. Stanovištia triedeného zberu odpadu, zberné dvory K. Protipovodňové opatrenia Potreba následnej ÚPP a ÚPD: urbanistická štúdia aktualizujúca, resp. prehodnocujúca zámery z pôvodne spracovanej urbanistickej štúdie v zmysle nových požiadaviek a v zmysle širšieho záberu riešeného územia 150 / 365

5 B02S TRENČIANSKA TURNÁ OBEC Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav B02S TRENČIANSKA TURNÁ OBEC Obytné územie návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: na severnej strane k.ú. Trenčianska Turná. Plochy tohto bloku sa rozvíjajú severne, západne a južne okolo centrálnej zóny obce (blok B01S), ako je to zrejmé z grafickej časti. Pre presnejšie definovanie potenciálnych možností rozvoja je územie rozdelené na tri podrobnejšie celky: B02aS Trenčianska Turná obec sever (22,3585 ha) B02bS Trenčianska Turná obec západ (25,6715 ha) B02cS Trenčianska Turná obec juh (27,1319 ha) rozloha lokality: 73,6565 ha 0,1545 ha mimo zastavané územie obce 73,5020 ha v zastavanom území obce stav: stabilizované územie zastavané rodinnými domami, málopodlažnými bytovými domami a občianskou vybavenosťou prístup: Prístup do tejto časti obce je cestami II/507, III/50775, III/50762, vnútorne sú jej jednotlivé polohy prepojené sieťou miestnych komunikácií. kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia štruktúra pôdy v lokalite: 35,9657 ha zastavané plochy, nádvoria v zastavanom území obce 1,6131 ha vodné plochy v zastavanom území obce 11,8660 ha orná pôda v zastavanom území obce 24,2117 ha záhrady v zastavanom území obce obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje V zmysle 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN požaduje správca vodných tokov zachovať ochranné pásmo: - pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Trenčianska Turná ako kruh s polomerom 500m ochranné pásmo pohrebiska 50m vzdušné vedenie VVN 110 kv č.8758 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča vzdušné vedenie VN 22 kv, linka č.447 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci komunikácie v území v kontakte so zastavaným územím prechádza cesta I/50 a cesta II/507 lokalitou prechádzajú cesty III/50775 a III/50762 v lokalite je sieť miestnych komunikácií technická vybavenosť územie je zásobované vodou z verejného vodovodu územie je odkanalizované územie je zásobované plynom územie je zásobované elektrickou energiou územím prechádzajú diaľkové káble územím prechádza nadzemná a podzemná komunikačná sieť spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného 151 / 365

6 dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie je zahrnuté ako obytné v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: kapacita: v stabilizovanom území intervenčnými zásahmi zvýšiť štandard obytného prostredia. Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia (predpokladaný potenciál prieluk v tomto území je cca 70, čo predpokladá nárast o cca 220 obyvateľov) ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza záber poľnohosp. pôdy: obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území navrhované dopravné pripojenie funkčného bloku zostáva pôvodné s jestvujúcou sieťou miestnych komunikácií cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 chodníky po oboch stranách komunikácie ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 krátkodobé státie na plochách verejných parkovísk a na vyhradených pozdĺž komunikácií. technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku odporúčaná dokumentácia: vypracovanie urbanistických štúdií spodrobňujúcich riešenie dielčich území, ktoré je potrebné analyzovať z hľadiska vnútorných vzťahov alebo aj v širších súvislostiach vypracovanie štúdií dokumentujúcich nepriaznivé vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a námetov na ich riešenie B02S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU: TRENČIANSKA TURNÁ OBEC stav B02S Funkčná náplň bloku: Obytné územie Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch vybavenosť dennej potreby nerušiaca bývanie verejná zeleň zeleň rodinných domov detské ihriská a športoviská komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy verejné technické vybavenie priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru služby negatívne ovplyvňujúce bývanie 152 / 365

7 Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,4 RD: 3 NP vrátane podkrovia min. 0,5 bytové domy a OV: 3NP Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: rodinné domy (RD): min. 100m2 / 1RD bytové domy: 10-16m2 / obyvateľ 60% občianska vybavenosť (OV): 30%-40% 60% Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, kultúrnych hodnôt, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/ porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje ochranné pásmo pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku: Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary obojstranne - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov (Hukov potok) obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Trenčianska Turná ako kruh s polomerom 500m ochranné pásmo pohrebiska 50m vzdušné vedenie VVN 110 kv č.8758 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča vzdušné vedenie VN 22 kv, linka č.447 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci pri technickom riešení stavieb na bývanie je potrebné pamätať na opatrenia eliminujúce hlučnosť z cestnej dopravy pri technickom riešení stavieb na bývanie je potrebné pamätať na opatrenia eliminujúce hlučnosť zo železničnej trate ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci doprava stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby, pri novovytvorených komunikáciách: 11 m od osi obslužnej komunikácie 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia 6 m od osi upokojenej komunikácie cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 technická infraštruktúra v komunikačnom koridore ochrana kultúrneho dedičstva rešpektovať historické a pamätné objekty 153 / 365

8 Intervenčné zásahy: Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít C. Technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B) D Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky E. Zastávky hromadnej dopravy F. Verejné parkovacie plochy (autá) G. Občianska vybavenosť včítane športovísk nekomerčného charakteru H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona J. Stanovištia triedeného zberu odpadu, zberné dvory K. Protipovodňové opatrenia L. Protihluková bariéra Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 154 / 365

9 B03S STANIČNÁ Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav B03S STANIČNÁ Obytné územie návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: na severnej strane k.ú. Trenčianska Turná, pri železničnej stanici, mimo zastavané územie obce. rozloha lokality: 1,2867 ha mimo zastavané územie obce stav: stabilizované územie zastavané rodinnými domami, málopodlažným bytovým domom a železničnou stanicou prístup: cestou III/50762 (v tomto úseku Staničná). kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia štruktúra pôdy v lokalite: 0,8180 ha zastavané plochy, nádvoria mimo zastavané územie obce 0,4687 ha záhrady mimo zastavané územie obce obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje ochranné pásmo cesty III/ m od osi vozovky hlučnosť zo železničnej trate ochranné pásmo VTL plynovodu DN300 PN25 8m od osi plynovodu bezpečnostné pásmo VTL plynovodu 20m od osi plynovodu priestorová rezerva pre výhľadovú preložku cesty II/507, zatiaľ bez presnejšie definovanej polohy ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci komunikácie v území v kontakte so týmto územím prechádza cesta II/50762 (Staničná), z ktorej je aj prístup k predstaničným priestorom technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie je zahrnuté ako obytné v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: územie je stabilizované. Dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia bez ďalšieho nárastu záber poľnohosp. pôdy: ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území dobudovanie pešieho a cyklistického prístupu k železničnej stanici dotvorenie parkovacích možností technická vybavenosť udržiavanie kvality jestvujúcich inžinierskych sietí odporúčaná dokumentácia: nie je potrebná ďalšia územnoplánovacia dokumentácia ani územnoplánovací podklad, potrebná je len dokumentácia jednotlivých stavieb v zmysle platnej legislatívy 155 / 365

10 B03S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU: STANIČNÁ stav B03S Funkčná náplň bloku: Obytné územie Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch vybavenosť dennej potreby nerušiaca bývanie verejná zeleň zeleň rodinných domov detské ihriská a športoviská komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy verejné technické vybavenie priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru služby negatívne ovplyvňujúce bývanie Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,4 RD: 3 NP vrátane podkrovia min. 0,5 bytové domy a OV: 3NP Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: rodinné domy (RD): min. 100m2 / 1RD bytové domy: 10-16m2 / obyvateľ 60% občianska vybavenosť (OV): 30%-40% 60% Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, kultúrnych hodnôt, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/ porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu ochranné pásmo železnice 60m od osi krajnej koľaje ochranné pásmo cesty III/ m od osi vozovky hlučnosť zo železničnej trate ochranné pásmo VTL plynovodu DN300 PN25 8m od osi plynovodu bezpečnostné pásmo VTL plynovodu 20m od osi plynovodu priestorová rezerva pre výhľadovú preložku cesty II/507, zatiaľ bez presnejšie definovanej polohy ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci pri technickom riešení stavieb na bývanie je potrebné pamätať na opatrenia eliminujúce hlučnosť z cestnej dopravy pri technickom riešení stavieb na bývanie je potrebné pamätať na opatrenia eliminujúce hlučnosť zo železničnej trate doprava stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/ / 365

11 technická infraštruktúra v komunikačnom koridore Intervenčné zásahy: Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít C. Technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B) D Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky E. Zastávky hromadnej dopravy F. Verejné parkovacie plochy (autá) H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona J. Stanovištia triedeného zberu odpadu, zberné dvory Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 157 / 365

12 B04S HÁMRE OBEC Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav B04S HÁMRE OBEC Obytné územie návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: na severovýchodnej strane katastra obce. rozloha lokality: 11,0455 ha 1,1194 ha mimo zastavané územie obce 9,9260 ha v zastavanom území obce stav: stabilizované územie zastavané rodinnými domami a občianskou vybavenosťou prístup: Prístup do tejto časti obce je cestou III/50762, vnútorne sú jej jednotlivé polohy prepojené sieťou miestnych komunikácií. kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia štruktúra pôdy v lokalite: 6,4211 ha zastavané plochy, nádvoria v zastavanom území obce 0,7154 ha zastavané plochy, nádvoria mimo zastavané územie obce 0,1061 ha vodné plochy v zastavanom území obce 0,1500 ha orná pôda v zastavanom území obce 0,3837 ha trvalé trávne porasty v zastavanom území obce 2,8652 ha záhrady v zastavanom území obce 0,4040 ha záhrady mimo zastavané územie obce obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy od 243 m n.m. do 255 m n.m. V zmysle 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN požaduje správca vodných tokov zachovať ochranné pásmo: - pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Hámre ako kruh s polomerom 500m ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci komunikácie v území v kontakte so zastavaným územím prechádza cesta III/50762 v lokalite je sieť miestnych komunikácií technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie je zahrnuté ako obytné v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: kapacita: v stabilizovanom území intervenčnými zásahmi zvýšiť štandard obytného prostredia. Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia (predpokladaný potenciál prieluk v tomto území je cca 16, čo predpokladá nárast o cca 51 obyvateľov) 158 / 365

13 záber poľnohosp. pôdy: ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území navrhované dopravné pripojenie funkčného bloku zostáva pôvodné s jestvujúcou sieťou miestnych komunikácií cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 chodníky po oboch stranách komunikácie ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 krátkodobé státie na plochách verejných parkovísk a na vyhradených pozdĺž komunikácií. technická vybavenosť udržiavanie kvality jestvujúcich inžinierskych sietí odporúčaná dokumentácia: vypracovanie urbanistických štúdií spodrobňujúcich riešenie dielčich území, ktoré je potrebné analyzovať z hľadiska vnútorných vzťahov alebo aj v širších súvislostiach vypracovanie štúdií dokumentujúcich nepriaznivé vplyvy na jednotlivé zložky životného prostredia a námetov na ich riešenie B04S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU: HÁMRE OBEC stav B04S Funkčná náplň bloku: Obytné územie Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch vybavenosť dennej potreby nerušiaca bývanie verejná zeleň zeleň rodinných domov detské ihriská a športoviská komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy verejné technické vybavenie priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru služby negatívne ovplyvňujúce bývanie Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,4 RD: 3 NP vrátane podkrovia min. 0,5 bytové domy a OV: 3NP Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: rodinné domy (RD): min. 100m2 / 1RD bytové domy: 10-16m2 / obyvateľ 60% občianska vybavenosť (OV): 30%-40% 60% Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, kultúrnych hodnôt, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených 159 / 365

14 porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy od 243 m n.m. do 255 m n.m. ochranné pásmo vodných tokov: - pozdĺž vodohospodársky významného vodného toku Turniansky potok v šírke 10 m od brehovej čiary - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Hámre ako kruh s polomerom 500m ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry v obci doprava stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby, pri novonavrhovaných komunikáciách: 11 m od osi obslužnej komunikácie 8 m od osi obslužnej komunikácie s prvkami upokojenia 6m od osi upokojenej komunikácie cesty III. triedy v zastavanom území v kategórii MZ 8,5 (8,0)/50, vo funkčnej triede B3 miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 technická infraštruktúra v komunikačnom koridore (voda, kanál, elektro, plyn) ochrana kultúrneho dedičstva rešpektovať historické a pamätné objekty Intervenčné zásahy: Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít C. Technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B) D Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky E. Zastávky hromadnej dopravy F. Verejné parkovacie plochy (autá) G. Občianska vybavenosť včítane športovísk nekomerčného charakteru H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona J. Stanovištia triedeného zberu odpadu, zberné dvory K. Protipovodňové opatrenia Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 160 / 365

15 B05S HÁJ SEVER Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav B05S HÁJ SEVER Obytné územie návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: v časti Hámre na severnej hranici katastra obce. Územie je v kontakte so zástavbou rodinnými domami v katastri mesta Trenčín rozloha lokality: 1,1759 ha 0,2764 ha mimo zastavané územie obce 0,8995 ha v zastavanom území obce stav: stabilizované územie zastavané rodinnými domami, ktorých pozemky sú v blízkosti, či v priamom kontakte s hospodárskym dvorom poľnohospodárskeho družstva. Územie sa skladá z troch častí, ktoré sú pre potreby prípadného podrobnejšieho zdokumentovania označené ako B05aS, B05bS a B05cS, pre podobnosť súvislostí je však bilancované ako jeden celok. prístup: Prístup do tejto časti obce je odbočkou z cesty III/50762 a z komunikácií v katastri mesta Trenčín kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia štruktúra pôdy v lokalite: 0,4832 ha zastavané plochy, nádvoria v zastavanom území obce 0,2764 ha zastavané plochy, nádvoria mimo zastavané územie obce 0,1918 ha orná pôda v zastavanom území obce 0,2245 ha záhrady v zastavanom území obce obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy od 243 m n.m. do 260 m n.m. V zmysle 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN požaduje správca vodných tokov zachovať ochranné pásmo: - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Hámre ako kruh s polomerom 500m ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry komunikácie v území v kontakte so zastavaným územím prechádza cesta odbočujúca z cesty III/50762 väzba na sieť komunikácií v katastri mesta Trenčín technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku spracovaná územie je zahrnuté ako výrobná zóna v pôvodnom územnom pláne dokumentácia sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: kapacita: územie leží v ochrannom pásme poľnohospodárskeho družstva a bolo pôvodným územným plánom určené na účely výroby. Dnes sa v ňom nachádzajú aj objekty bývania. Vzhľadom k týmto súvislostiam územný plán neodporúča ďalší rozvoj bývania v tejto lokalite bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia, ďalšie rozširovanie kapacít nie je uvažované ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza záber poľnohosp. pôdy: obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom 161 / 365

16 dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 technická vybavenosť udržiavanie kvality jestvujúcich inžinierskych sietí odporúčaná dokumentácia: nie je odporúčaná podrobnejšia územnoplánovacia dokumentácia B05S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU HÁJ SEVER stav B05S Funkčná náplň bloku: Obytné územie Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: bývanie v rodinných domoch a málopodlažných bytových domoch vybavenosť dennej potreby nerušiaca bývanie verejná zeleň zeleň rodinných domov detské ihriská a športoviská komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy verejné technické vybavenie priemyselná a poľnohospodárska výroba s negatívnymi a rušivými vplyvmi skladové plochy a plochy technických zariadení nadlokálneho charakteru služby negatívne ovplyvňujúce bývanie Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,4 RD: 3 NP vrátane podkrovia min. 0,5 bytové domy a OV: 3NP Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: rodinné domy (RD): min. 100m2 / 1RD bytové domy: 10-16m2 / obyvateľ 60% občianska vybavenosť (OV): 30%-40% 60% Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, kultúrnych hodnôt, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/ porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy od 243 m n.m. do 260 m n.m. V zmysle 49 zákona č. 364/2004 Z.z. (Vodný zákon) a vykonávacej normy STN požaduje správca vodných tokov zachovať ochranné pásmo: - min. 5 m od brehovej čiary ostatných vodných tokov obojstranne. pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Hámre ako kruh s polomerom 500m 162 / 365

17 ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry doprava stavebná čiara podľa jestvujúcej zástavby miestne komunikácie ako obslužné v kategórii Mo 7/40 resp. 6,5/40 alebo obslužné komunikácie s prvkami upokojenia MOU 7/30 resp. 6,5/30 ostatné miestne komunikácie jestvujúce, ktoré svojimi šírkovými usporiadaniami v zástavbe nemajú možnosť úpravy ako komunikácie funkčnej triedy D1 realizovať v kategórii MO 5,5/20 technická infraštruktúra v komunikačnom koridore Intervenčné zásahy: Dostavba, prístavba, rekonštrukcia, prestavba, výstavba v prielukách. Budovanie siete potrebnej vybavenosti. Skvalitňovanie siete miestnych komunikácií a parkovacích plôch, dobudovanie siete pešieho a cyklistického pohybu. Verejná zeleň, ochranná a izolačná zeleň pozdĺž komunikácií. Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít C. Technická infraštruktúra v katastri obce navrhovaná na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby (okrem zaradených v bode A a B) D Pešie a cyklistické chodníky, lávky cez vodné toky H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona J. Stanovištia triedeného zberu odpadu, zberné dvory K. Protipovodňové opatrenia Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 163 / 365

18 C01AS CINTORÍN TRENČIANSKA TURNÁ Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav C01aS CINTORÍN TRENČIANSKA TURNÁ Cintorín návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: na severnej strane zastavaného územia časti Trenčianska Turná. rozloha lokality: 0,7559 ha v zastavanom území obce stav: areál jestvujúceho cintorína prístup: Prístup je cestou III/50762 (Trenčianska) a sieťou miestnych komunikácií. kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu vzdušné vedenie VVN 110 kv č.8758 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča cintorín disponuje ochranným pásmom pohrebiska 50m komunikácie v území v kontakte s územím prechádza cesta III/50762 v kontakte s lokalitou je sieť miestnych komunikácií technická vybavenosť v kontakte s funkčným blokom sa nachádzajú siete technickej vybavenosti, na ktoré je tento pripojený spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie cintorína je zahrnuté v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: špecifické zariadenie verejnej vybavenosti s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene, potreba rozšírenia jestvujúceho cintorína kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia záber poľnohosp. pôdy: ide o jestvujúce obytné prostredie, k záberu neprichádza obmedzujúce faktory: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie záväzné regulatívy stanovené týmto územným plánom dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území zariadenie priamo pripojené na komunikačný systém existujúcich komunikácií krátkodobé státie na vyhradených plochách pozdĺž komunikácií. technická vybavenosť v kontakte s lokalitou sa nachádzajú siete technickej vybavenosti, na ktoré je zariadenie pripojené odporúčaná dokumentácia: C01AS - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU CINTORÍN TRENČIANSKA TURNÁ stav C01aS 164 / 365

19 Funkčná náplň bloku: Cintorín Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: cintorín, urnový háj, plochy menších parkovo upravených plôch, ostatná verejná zeleň, špecifické zariadenia verejnej vybavenosti (obradné miestnosti, krematóriá, domy smútku, kostoly a modlitebne a pod.) verejná zeleň ochranná a izolačná zeleň komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy služby súvisiace s pohrebníctvom verejné technické vybavenie bývanie, obchodno-obslužná vybavenosť, poľnohospodárska výroba, priemyselná výroba, stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, skladovanie a distribúcia. Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,5 2 NP min. 0,4 Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: cintoríny nelimitovaný Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu vzdušné vedenie VVN 110 kv č.8758 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča cintorín disponuje ochranným pásmom pohrebiska 50m Intervenčné zásahy: uplatňovať prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín, zabezpečiť stálu starostlivosť a údržbu cintorína Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít F. Verejné parkovacie plochy (autá) H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona I. Rozšírenie plôch cintorína Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 165 / 365

20 C02S CINTORÍN HÁMRE Súhrnná informácia o funkčnom bloku stav C02S CINTORÍN HÁMRE Cintorín návrh výhľad Súčasný stav funkčného bloku poloha: na východnej strane zastavaného územia časti Trenčianska Turná. rozloha lokality: 0,3273 ha v zastavanom území obce stav: areál jestvujúceho cintorína prístup: Prístup je cestou III/ kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy m n.m. Bpv pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Trenčianska Turná ako kruh s polomerom 500m cintorín disponuje ochranným pásmom pohrebiska 50m komunikácie v území v kontakte s územím prechádza cesta III/50762 technická vybavenosť jestvujúce siete technickej infraštruktúry vo funkčnom bloku spracovaná územie je zahrnuté do schváleného Územného plánu veľkého územného dokumentácia celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov ako súčasný stav územie cintorína je zahrnuté v pôvodnom územnom pláne sídelného útvaru (ÚPN-SÚ), ktorý bol schválený dňa , uznesením OZ č. 87/1993. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: špecifické zariadenie verejnej vybavenosti s verejne prístupnými ucelenými plochami zelene, potreba rozšírenia jestvujúceho cintorína kapacita: bilančne súčasť jestvujúceho obytného územia záber poľnohosp. pôdy: ide o jestvujúce zariadenie občianskej vybavenosti, k záberu neprichádza obmedzujúce faktory: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy m n.m. Bpv pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Trenčianska Turná ako kruh s polomerom 500m cintorín disponuje ochranným pásmom pohrebiska 50m dopravná a technická vybavenosť: komunikácie v území komunikačný systém priamo napojený na existujúce komunikácie vytvorenie pešieho a cyklistického prístupu krátkodobé státie na vyhradených plochách pred cintorínom. technická vybavenosť udržiavanie kvality jestvujúcich inžinierskych sietí odporúčaná dokumentácia: C02S - ZÁVÄZNÉ REGULATÍVY VO FUNKČNOM BLOKU CINTORÍN HÁMRE stav C02S 166 / 365

21 Funkčná náplň bloku: Cintorín Regulatívy funkčného využitia: prípustné funkcie: doplnkové funkcie: neprípustné funkcie: cintorín, urnový háj, plochy menších parkovo upravených plôch, ostatná verejná zeleň, špecifické zariadenia verejnej vybavenosti (obradné miestnosti, domy smútku, kostoly, modlitebne a pod.) verejná zeleň ochranná a izolačná zeleň komunikácie príjazdové, prístupové, pešie, cyklistické prislúchajúce plochy statickej dopravy služby súvisiace s pohrebníctvom verejné technické vybavenie bývanie, obchodno-obslužná vybavenosť, poľnohospodárska výroba, priemyselná výroba, stavebná výroba a výroba stavebných hmôt, skladovanie a distribúcia. Regulatívy intenzity využitia územia: index zastavanej plochy: maximálna podlažnosť: index zelene: max. 0,5 2 NP min. 0,4 Štandardy zelene pre jednotlivé parcely: funkčný typ: podiel zelene na parcele: pokryvnosť drevinami: cintoríny nelimitovaný Zaťaženosť územia: ochrana životného prostredia, prírody, zariadení dopravnej a technickej infraštruktúry podľa všeobecných požiadaviek platných pre celé riešené územie Zaťaženosť územia špecifická pre tento blok: ochranné pásma: lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených Leteckým úradom Slovenskej republiky rozhodnutím zn. 9081/ porastov a pod. stanovené OP kužeľovej plochy m n.m. Bpv pásmo hygienickej ochrany hospodárskeho dvora PD vyhlásené hygienikom: v časti Trenčianska Turná ako kruh s polomerom 500m cintorín disponuje ochranným pásmom pohrebiska 50m doprava vytvorenie pešieho a cyklistického prístupu krátkodobé státie na vyhradených plochách pred cintorínom. technická infraštruktúra v komunikačnom koridore Intervenčné zásahy: uplatňovať prevažne geograficky pôvodné druhy rastlín, zabezpečiť stálu starostlivosť a údržbu cintorína Verejnoprospešné stavby: B. Kombinované koridory miestnych komunikácií (včítane chodníkov) a technickej infraštruktúry navrhovaných na rekonštrukciu, prestavbu alebo pretrasovanie, vyžadujúce si plošné rozšírenie stavby pre obsluhu jestvujúcich lokalít F. Verejné parkovacie plochy (autá) H. Úprava verejných priestranstiev včítane zelene, ktoré majú charakter stavby podľa stavebného zákona I. Rozšírenie plôch cintorína Potreba následnej ÚPP a ÚPD: 167 / 365

22 C.a.2 Navrhované funkčné bloky bývania a vybavenosti Súhrnná informácia o funkčnom bloku B06AN PODLUŽIE SEVER PODLUŽIE SEVER návrh B06aN Obytné územie s rodinnými a bytovými domami výhľad stav Súčasný stav funkčného bloku poloha: Územie je časťou bloku B06, ktorý zahŕňa lokality Podlužie sever, Podlužie juh, Za Oravcom a Močiar. Nachádza sa na severozápadnej strane k.ú. Trenčianska Turná, západne od jestvujúceho zastavaného územia obce. Územie je vymedzené na severnej strane hranicou katastrálneho územia Trenčianska Turná, na východe je hranicou cesta III. triedy a hranica zastavaného územia obce, na juhu je to cesta Podlužie a na západe parcela č.2115 (pozri schému). rozloha lokality: 8,0564 ha mimo zastavané územie obce stav: Nezastavaná plocha, využívaná ako poľnohospodárska pôda s rastlinnou produkciou prístup: Územie je prístupné miestnou komunikáciou Podlužie, ktorá nadväzuje na jestvujúcu uličnú štruktúru cestou III/50762 (Staničná) a miestnymi komunikáciami (Nivka). V časti lokality o rozlohe cca 2,1663 ha už prebieha výstavba rodinných domov. štruktúra pôdy v lokalite: 7,4735 ha orná pôda mimo zastavané územie obce 0,5829 ha komunikácie mimo zastavané územie obce štruktúra poľnoh. pôdy: 1,2727 ha BPEJ mimo zastavané územie obce 6,0083 ha BPEJ mimo zastavané územie obce 0,1925 ha BPEJ mimo zastavané územie obce obmedzujúce faktory lokalita sa nachádza v ochranných pásmach Letiska Trenčín, určených porastov a pod. stanovené OP vodorovnej roviny 243 m n.m. Bpv Ochranné pásmo proti laserovému žiareniu Považský VTL plynovod DN300 PN25 s ochranným pásmom 8m a bezpečnostným pásmom 20m na každú stranu od osi plynovodu vzdušné vedenie VVN 110 kv č.8758 s ochranným pásmom vymedzeným zvislými rovinami po oboch stranách vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 15m meranej kolmo na vedenie od krajného vodiča ochranné pásmo cesty III/ m od osi vozovky ochranné pásmo pohrebiska 50m ochranné pásma vedení a zariadení technickej infraštruktúry spracovaná lokalita je zahrnutá ako súčasť bloku B06 do schváleného Územného dokumentácia plánu veľkého územného celku (ÚPN VÚC) Trenčianskeho kraja a jeho zmien a doplnkov v návrhovom období V roku 2008 bol spracovaný doplnok č.1 k ÚPN SÚ obce Trenčianska Turná (spracovateľ Ing. arch. Ján Kvasnica a kol.) schválený dňa , uznesením OZ č. 122/2008. Záväzná časť bola vyhlásená VZN č. 3/2008. VZN nadobudlo právoplatnosť dňa Blok B06N bol v rámci tohto dokumentu zahrnutý ako Obytná zóna Podlužie v rozsahu cca m 2 do návrhového obdobia. Na využitie časti územia bola v máji 2007 spracovaná urbanistická štúdia IBV Podlužie (Ing. arch. J. Kvasnica), ktorá riešila pás s obojstranne obostavanou ulicou pozdĺž zastavaného územia obce. V časti Podlužie sever boli v tejto štúdii navrhnuté bytové domy. Návrh funkčného bloku: charakteristika riešenia: vidiecka zástavba izolovanými rodinnými domami s možnou občianskou vybavenosťou, dopravnou a technickou infraštruktúrou a hospodárskou činnosťou bez negatívneho vplyvu na životné prostredie, doplnená plochami 168 / 365

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ  URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV ŠULEKOVSKÁ ULICA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Urbanistická štúdia zóny individuálnej bytovej výstavby v lokalite pri Šulekovskej ulici v Seredi ČISTOPIS ZMENA 01/2018 Urbanistická štúdia schválená uznesením

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU

Microsoft Word - ZAD 2 UPN  MOJM UPRAVA NAVRHU NEUTRA - architektonický ateliér Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra; peter.mizia@gmail.com, tel. 037-6579461 MOJMÍROVCE ZMENY A DOPLNKY č.2 - ÚPRAVA NÁVRHU ÚPN - OBCE TEXTOVÁ ČASŤ SPRACOVATEĽ

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Štôla Obec Štôla ako orgán územného plánovnia v zmysle 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice, prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice,   prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, 004 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk, prevádzka, poštová adresa Letná 45, 040 01 Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STROČÍN NÁVRH upravený po prerokovaní 2017 Obsah 1) Zásady

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

§ 4

§ 4 1 Návrh VZN zverejnený jeho vyvesením na úradnej tabuli Obce Rudník dňa: 25.11.2011 Návrh VZN prerokovaný a schválený Obecným zastupiteľstvom Obce Rudník dňa: 14.12.2011 uznesením číslo 67/12/2011 VZN

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,   Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo Uznesenie č. 1/17/2017 K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou RUŠÍ: uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého návrhu kontrolu plnenia uznesení

Podrobnejšie

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyšný Čaj Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan Architektonická

Podrobnejšie

Sprievodná správa

Sprievodná správa URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec, Letná 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE LOKALITA MČ ŠACA NÁVRH SPRIEVODNÁ SPRÁVA Obstarávateľ: Mesto Košice zastúpené

Podrobnejšie

Územný plán ZaD

Územný plán ZaD ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRENČIANSKE MITICE ZMENY A DOPLNKY Č. 1 (návrh) Obstarávateľ dokumentácie: Obec Trenčianske Mitice Poverený obstarávaním dokumentácie: Ing. arch. Karol Ďurenec odborne spôsobilá osoba

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

ing

ing orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu : Mesto Košice, zastúpené Útvarom hlavného architekta mesta Košice adresa : Hlavná 68, 04265 Košice telefón : 095/6228493 fax :

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 01.07.2018 MAGS OUIC 48733/18-366230 Ing.

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci Dňa Číslo materiálu: 8 Územný plán mesta Hlohovec, podnety na

MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci Dňa Číslo materiálu: 8 Územný plán mesta Hlohovec, podnety na MESTO HLOHOVEC MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI Materiál na zasadnutie MsZ v Hlohovci Dňa 08.11.2012 Číslo materiálu: 8 Územný plán mesta Hlohovec, podnety na obstarávanie Zmien a doplnkov doručené do 30.6.2012

Podrobnejšie

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o.

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o. ZJÍČKOVÁ LÚK INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCI 12. OKTÓBER 201 .: Základné údaje o stavbe Zámer Zámerom stavebníka je výstavba súboru bytových domov. Názov stavby ZJÍČKOV LÚK Druh a účel stavby; Charakter

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č

1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č 1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384 a VZN č.402 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce o Záväzných častiach zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Veľká Ida č. /2014 Na ktorom sa uznieslo Obecné zastup

Všeobecne záväzné nariadenie obce o Záväzných častiach zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Veľká Ida č. /2014 Na ktorom sa uznieslo Obecné zastup Všeobecne záväzné nariadenie obce o Záväzných častiach zmien a doplnkov č.2 územného plánu obce Veľká Ida č. /2014 Na ktorom sa uznieslo Obecné zastupiteľstvo vo Veľkej ide v súlade s 11 ods.4 písm. g)

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: archmacakova@gmail.com ZMENY A DOPLNKY č.16 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: urba@urba.sk ZMENY A DOPLNKY č.15 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods

Obec Dulovce v súlade s ustanovením § 6 ods OBEC Dulovce N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DULOVCE č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 Návrh VZN obec Dulovce č. /2018 o dani z nehnuteľností na kalendárny rok 2019 vyvesený:

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: Avestus Petržalka s.r.o., Michalská 16, Bratislava Investor: Avestus Petržalka s.r.o., Michalská 16, Bratislava Zámer : Bratislava-Petržalka,

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job B20 Starý Smokovec B19 Horný Smokovec Nový Smokovec Tatranské Zruby B21 B22 Legenda: zmeny prejavujúce sa v grafickej èasti zmeny prejavujúce sa v tabu¾kovej resp. textovej èasti Dolný Smokovec SCHÉMA

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.plus, s. r. o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 11.01.2019 MAGS OUIC 37445/19-15331 Ing. Mosná

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa N Á V Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Materiál na zasadnutie miestnej rady dňa 02.02.2016 a na zasadnutie miestneho zastupiteľstva dňa 09.02.2016 N Á V R H na predaj pozemkov parc. č. 3840/11, 3841/5 na

Podrobnejšie

Mesto Vráble, Metský úrad , Hlavná ulica 1221, Vráble

Mesto Vráble, Metský úrad , Hlavná ulica 1221, Vráble Číslo: OZ - /2007 Vyvesené: Zvesené: Podpis: Pečiatka: NÁVRH 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2007 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NEMČICE Obecné zastupiteľstvo Nemčice sa uznieslo v

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SKLENÉ ČÍSLO 8/2012 ZO DŇA 14. 12. 2012 O miestnej dani z nehnuteľností Obec Sklené, Obecné zastupiteľstvo v Sklenom v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d),

Podrobnejšie

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre schválené Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona

Mesto Prešov Všeobecne záväzné nariadenie mesta Prešov o dani z nehnuteľností č. 11/2011 Vydanie: 1 Strana 1/6 Mesto Prešov podľa 6 ods. 1 a 2 zákona 1/6 podľa 6 ods. 1 a 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a podľa 7 ods. 4, 5, a 6, 8 ods. 2, 12 ods. 2 a 3, 16 ods. 2 a 3, 17 ods. 2, 3, 4 a 7, 98, 103 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec ALEKŠINCE V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E A L E K Š I N C E 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

2

2 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP

Podrobnejšie

Sp_Bela_ZC

Sp_Bela_ZC architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II SPIŠSKÁ BELÁ Projekt realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA ZÁVÄZNÁ ČASŤ NÁVRH RIEŠENIA Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA Schvaľujúci

Podrobnejšie

Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce, Návrh Záväzná textová časť Obstarávateľ: Obec Častkovce Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPD: I

Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce, Návrh Záväzná textová časť Obstarávateľ: Obec Častkovce Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPD: I Zmeny a doplnky č.3/2019 k ÚPN obce Častkovce, Návrh Záväzná textová časť Obstarávateľ: Obec Častkovce Osoba odborne spôsobilá pre obstarávanie ÚPD: Ing. Arch. Marianna Bogyová, reg. č. 295 Spracovateľ:

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec Alekšince N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince Vyvesené :

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE I. Základné údaje o obstarávateľovi II. 1. Názov: Obec Ždiar 2. Identifikačné číslo: 00 3. Adresa sídla: Ždiar 4. Meno, priezvisko, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ZÁSKALIE ZMENA A DOPLNOK č.1 Obstarávateľ: Obec Záskalie, okr. Považská Bystrica máj 2012 Zmena a doplnok č.1 Územného plánu obce Záskalie sú schválené prijatým uznesením Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č

Všeobecne záväzné nariadenie č Všeobecne záväzné nariadenie Obce Láb č. 6/2008 o dani z nehnuteľnosti. 2 Obec Láb v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, s ustanoveniami

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia

Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia Mestská časť Bratislava - Ružinov Mierová 21, 827 05 Bratislava 212 Ministerstvo životného prostredia v Bratislave Sekcia environmentálneho hodnotenia a riadenia Nám. Ľ. Štúra 1 812 35 Bratislava Váš list

Podrobnejšie

Lubotin_ZC

Lubotin_ZC ARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice Príloha II Záväzná časť územného plánu obce ĽUBOTÍN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: č. uznesenia: č. VZN: Projekt realizovaný

Podrobnejšie

Tabulka 1_Byt_domy_navrh.xls

Tabulka 1_Byt_domy_navrh.xls TABUĽKA č. 1/1 PREHĽAD KAPACÍT PARKOVACÍCH MIEST A GARÁŽÍ V OBYTNÝCH ZÓNACH S PREVAHUJÚCOU ZÁSTAVBOU HBV BYTOVÝ ULICA POČET PARK. Č. KAPACITA SPOLU MAJITEĽ POZNÁMKA DOM Č. BYTOV RESP. PARKOV. MIESTA /

Podrobnejšie

VZN 4_2016

VZN 4_2016 Návrh zverejnený: 22.11.2016 schválený: 08.12.2016 účinný : 01.01.2017 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb.z., o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y

M e s t o    G b e l y M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č..../2015 O dani z nehnuteľností Vyvesené dňa: 28.11.2015 pred konaním MsZ č.p 2040/2015 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa Vyvesené dňa:... uznesením

Podrobnejšie

ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavsk

ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavsk ZMENY A DOPLNKY Č.1/2016 SPRÁVA Obstarávateľ : Mesto Stará Ľubovňa Odborný obstarávateľ : Ing. Ján Kunák Spracovateľ : Ing. arch. Martin Jaško Trnavská 3395/11, 05201 Spišská Nová Ves 1 11/2016 ZMENY A

Podrobnejšie

A2/

A2/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 57 k Územnému plánu zóny Panský kruh Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle 6 odst. 1, 11 odst. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Návrh na Uznesenie č

Návrh na Uznesenie č Zadnutie Obecného zastupiteľstva v Dolnej Strede dňa 03.07.2019 Z á p i s n i c a Overovatelia zápisnice: Miloš Oravec, Štefan Fraňo Prítomní: podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie, schválenie

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O) KAMENIČANY Návrh Záväzná časť Júl 2019

ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O) KAMENIČANY Návrh Záväzná časť Júl 2019 ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O) KAMENIČANY Návrh Záväzná časť Júl 2019 R) NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI Obsahuje návrh regulatívov územného rozvoja s presne formulovanými zásadami priestorového usporiadania a funkčného

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc Ing. arch. Peter Steiniger, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 0905 603 796 e-mail : peter.steiniger@stonline.sk ZMENY A DOPLNKY č.2/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA(OBCE) ROŽŇ AVA ZÓNA OBCHODU A SLUŽIEB S PRÍSLUŠNÝMI

Podrobnejšie

1

1 ing. arch. Viktor Malinovský autorizovaný architekt SKA, registračné číslo 0760AA, Rázusova 44, 040 01 Košice, tel/fax: 055/62 333 80, 09 05 435 705, vmalinovsky@stonline.sk ZMENY A DOPLNKY č. 9 ÚZEMNÉHO

Podrobnejšie

7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice

7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 7 MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE ZÁPAD Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Košice Západ Názov materiálu Zmeny a doplnky ÚPN HSA Košice 2011. Predkladá Ing. Richard Dlhý Podpis: Spracovateľ

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 ENG2 SR spol. s r.o. Karpatská 23 811 05 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

B_Návrh_Zavazna cast_Budkovce

B_Návrh_Zavazna cast_Budkovce ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, E-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDKOVCE ZÁVÄZNÁ ČASŤ NÁVRH Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BUDKOVCE Schvaľujúci orgán: Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Zmena a doplnok c 18

Zmena a doplnok c 18 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA L U Č E N E C ZMENA A DOPLNOK Č. 20 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ JANUÁR 2013 Zmenu a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu

Podrobnejšie

VZN obce č o zá...Sebedražie, zaslané na KSU

VZN obce  č o zá...Sebedražie, zaslané na KSU 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2009 o záväznej časti Územného plánu obce Sebedražie Obecné zastupiteľstvo obce Sebedražie, podľa 4 ods. ods. 1 a ods. 3 písm. j), 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. c) zákona

Podrobnejšie

Záväzná časť

Záväzná časť NÁVRH ÚZEMNÝ PLÁN OBCE TRNOVEC C - NÁVRH ZÁVÄZNEJ ČASTI (súčasť VZN obce o záväzných častiach ÚPN-O Trnovec) (Pripomienkované) TEXTOVÁ ČASŤ OBSTARÁVATEĽ : OBEC TRNOVEC SPRACOVATEĽ : ING.ARCH.ŠAGÁT VLADIMÍR,

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č

Všeobecne záväzné nariadenie  obce  Sokoľ č Všeobecne záväzné nariadenie obce Sokoľ č. 7/2016 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Sokoľ, Obecné zastupiteľstvo v Sokoli v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

(Microsoft Word - VZN_Streda nB_\350istopis_Z\341v\344zn\341 \350as\235_UPN)

(Microsoft Word - VZN_Streda nB_\350istopis_Z\341v\344zn\341 \350as\235_UPN) OBEC STREDA NAD BODROGOM, Hlavná 174/391 076 31 Streda nad Bodrogom Všeobecne záväzné nariadenie obce Streda nad Bodrogom č. 3/2017 o vyhlásení záväznej časti spoločného Územného plánu obcí Streda nad

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY Mestské

Podrobnejšie

Záznam 10

Záznam 10 Mestská časť Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava - Ružinov dňa 01.03.2013 Návrh na prevod vlastníctva transformačnej stanice 22000/400/231 V TS

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE o dani z nehnuteľnosti č. 73/2018, ktorým sa ruší VZN č. 69/2017 o dani z nehnuteľnosti na území obce Smolenice Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Smolenice a na internetovom

Podrobnejšie

Obec Ladce Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladce č. 7/2016 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 a schválená

Obec Ladce Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladce č. 7/2016 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 a schválená Obec Ladce Všeobecne záväzné nariadenie obce Ladce č. 7/2016 Dodatok č. 1, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2005 a schválená záväzná časť ÚPN - obce Ladce Všeobecne záväzné nariadenie

Podrobnejšie