Sprievodna sprava januar 2014

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Sprievodna sprava januar 2014"

Prepis

1 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014

2 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a architektúry, Alexandra Matušku č. 26, Banská Bystrica mobil , e mail jozef.dizka@gmail.com Zhotoviteľ autor: Ing. arch. Jozef Dižka, autorizovaný architekt Február 2014 AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 2 z 10

3 O B S A H 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Hlavné ciele a úlohy ktoré plán rieši Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu Použité podklady RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých regulovaných pozemkov Opis riešeného územia Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce Vyhodnotenie limitov využitia územia Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov Návrh verejného dopravného vybavenia územia Návrh verejného technického vybavenia územia Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a ostatnej krajiny Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia Chránené časti krajiny Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie Doložka civilnej ochrany obyvateľstva ZÁVÄZNÁ ČASŤ Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a a technického vybavenia Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích podmienok požiadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie Zoznam verejnoprospešných stavieb Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb OBSAH DOKUMENTÁCIE AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 3 z 10

4 1. ZÁKLADNÉ ÚDAJE 1.1. Hlavné ciele a úlohy ktoré plán rieši Hlavným cieľom Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu zóny Lučenec - Malá Ves je zmena a doplnenie dopravného riešenia, verejnej technickej infraštruktúry usporiadanie pozemkov s určením zastavovacích podmienok na umiestnenie stavieb na jednotlivých pozemkoch, sformulovaním regulatívov na funkčné a priestorovo homogénne jednotky a s vymedzením pozemkov na verejnoprospešné stavby. Vypracovaná Zmena a doplnku č. 1 (ďalej ZaD č. 1) Územného plánu zóny Lučenec - Malá Ves vychádza zo zmeny vlastníckych vzťahov v severnej časti riešeného územia od roku 2004, kedy bol Územný plán zóny Lučenec Malá Ves schválený Vyhodnotenie doterajšieho územného plánu zóny, ktorý obsahuje riešené územie Od roku 2004 bola v predmetnom území realizovaná výstavba šiestich rodinných domov, ktorá v záásade dodržala podmienky záväzných regulatívov pre funkciu bývania čistého podľa schváleného Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves (ďalej ÚPN Z) Údaje o súlade riešenia územia so zadaním, so súborným stanoviskom z prerokovania konceptu alebo návrhu Návrh riešenia ZaD č. 1 ÚPN Z je v súlade so zadaním a so schváleným ÚPN Z Lučenec Malá Ves Použité podklady Pri spracovávaní ZaD č. 1 ÚPN Z Lučenec-Malá Ves boli použité tieto podklady: Územný plán mesta Lučenec, schválený Mestským zastupiteľstvom číslo uznesenia 151/1997 zo dňa , a v Zmene a doplnku podľa 30 stavebného zákona ÚPN mesta Lučenec, schv. uzn. č. 82/2006 zo dňa Územný plán zóny Lučenec Malá Ves, schválený MsZ v Lučenci č. uzn. 147/2004 zo dňa , Všeobecne záväzné nariadenie Kópie z máp nehnuteľností týkajúce sa pozemkov v k.ú. Lučenec podľa registra CKN a EKN 2. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2.1. Vymedzenie hranice riešeného územia s uvedením parcelných čísiel všetkých regulovaných pozemkov Riešené územie je vymedzené hranicami pozemkov podľa registra C v k.ú. Lučenec č. 6485/84, 6485/85, 6485/81, 6485/83, 6485/82, 6477/9, 6477/10, hranicami pozemkov podľa registra E v k.ú. Lučenec č. 3126/1, 3126/2, 3126/3, Opis riešeného územia Riešené územie ZaD č. 1 ÚPN Z je súčasťou schváleného ÚPN Z Lučenec Malá Ves preto jeho opis zostáva bez zmeny Väzby vyplývajúce z riešenia a zo záväzných častí územného plánu obce 2.4. Vyhodnotenie limitov využitia územia Limity vyplývajúce z umiestnenia verejného technického vybavenia územia Limity kapacitné Limity obmedzujúce Limity vyplývajúce z ochrany životného prostredia Ochrana ovzdušia Ochrana vôd AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 4 z 10

5 Ochrana pôdy Žiarenie Ochrana prírody a krajiny Odpadové hospodárstvo 2.5. Urbanistická koncepcia priestorového a funkčného usporiadania územia a funkčného využitia pozemkov Riešenie bývania Pre funkciu bývania čistého BČ na území riešenom ZaD č. 1 dochádza preparcelovaním k zníženiu počtu domov o 1 pozemok pre rodinný dom. Táto zmena nevyvoláva podstatné zmeny v počte bytov a počte obyvateľov ani zmeny pre potreby dimenzovania kapacít jednotlivých zariadení verejno technického vybavenia územia Riešenie vybavennosti - drobná výroba, služby, šport, rekreácia Návrh ZaD č. 1 sa nedotýka územia s funkčným využitím pre drobnú výrobu, služby, šport a rekreáciu Riešenie zelene Ostáva bez zmeny Návrh verejného dopravného vybavenia územia Riešenie dopravy automobilovej Celková koncepcia riešenia automobilovej dopravy v zóne Lučenec Malá Ves návrhom ZaD č. 1 nie je dotknutá. Návrh ZaD č. 1 rieši vypustenie obslužnej komunikácie triedy C3 medzi ulicou Slnečnou a ulicou Mesačnou a predmetné územie pre automobilovú dopravu sprístupňuje po ulici Mesačnej. Miesto obslužnej komunikácie triedy C3 navrhuje dve obslužné komunikácie triedy D1s pripojením z Mesačnej ulice, ktoré sú zjednosmernené Návrh na usporiadanie dopravných komunikácií Hlavnou prístupovou dopravnou komunikáciou do územia riešeného ZaD č. 1 je predĺženie ulice Mesačnej navrhovanej ako obslužná komunikácia funkčnej triedy C3 - prístupová, navrhovaná v kategórii MO 7/30 so šírkou vozovky medzi obrubníkmi 6,0 m. Ostatné obslužné komunikácie s pripojením na Mesačnú ulicu sú navrhované ako komunikácie funkčnej triedy D1 kľudové, jednopruhové s odstavnými pásmi a pásmi pre peších s vozovkou o šírke 3,0 m Návrh riešenia komunikácií pre peších a pre cyklistov Návrh na povrchovú úpravu komunikácií Doprava statická a hromadná Chodníky pre peších a pre cyklistov Vplyv dopravy na životné prostredie 2.7. Návrh verejného technického vybavenia územia Zásobovanie pitnou vodou - širšie vzťahy Súčasný stav Návrh AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 5 z 10

6 Odvádzanie a zneškodnovanie odpadových vôd - širšie vzťahy Súčasný stav Návrh Zásobovanie pitnou vodou - riešené územie Súčasný stav Návrh Potreba pitnej vody V riešenom území ZaD č. 1 je navrhovaných 12 rodinných domov s počtom 36 obyvateľov. Priemerná denná potreba a) Obyvateľstvo podľa návrhu ZaD č. 1: 36 obyvateľov á 135 l. ob -l.d -l = 4,9 m 3.d -1 Ostávajúce obyvateľstvo podľ ÚPN Z : 249 obyvateľov á 135 l. ob -l.d -l = 33,6 m 3.d obyvateľov á 145 l. ob -l.d -l = 19,6 m 3.d -1 b) Špecifická vybavenosť Spolu = 58,l m 3.d -1 Návrh rozvodnej siete pitnej vody Pre zabezpečenie zásobovania pitnou vodou v riešenom území návrh rieši rozšírenie verejnej rozvodnej vodovodnej siete I.tlakového pásma mesta Lučenec. Návrh ZaD č. 1 rieši pripojenie objektov rodinných domov z jestvujúcej vodovodnej siete na Slnečnej ulici po parcele č s odbočkou do Mesačnej ulice a pokračovaním do navrhovanej uličnej siete. Rozvodná vodovodná sieť bude realizovaná profilom PVC DN Odvádzanie a zneškodnovanie odpadových vôd Súčasný stav Návrh Na odvedenie odpadových vôd z riešeného územia návrh rieši jednotnú kanalizačnú sieť napojenú na zberač D a zberač DE zo Slnečnej ulice. Zneškodnovanie odpadových vôd zabezpečí mestská ČOV Lučenec. Množstvo odpadových vôd Dažďové odpadové vody Celková odkanalizovaná plocha je cca 0,705 ha, intenzita dažďa i = 157,5 l.s -1.ha -1, priemerný odtokový súčinitel' 0,44. Celkové množstvo dažďových vôd je cca 49 l.s -1. Splaškové vody Podľa vyčíslenej potreby pitnej vody pre ZaD č. 1 je množstvo splaškových vôd : - priemerné Q = 0,57 l.s -1 - maximálne Q = 0,57 x 1,3 x 2,5 = 1,86 l.s -1 - minimálne Q = 0,57 x 0,5 = 0,29 l.s -1 Návrh odvádzania odpadových vôd Návrh ZaD č. 1 rieši jednotnú kanalizačnú sieť napojenú na jestvujúce zberače D a DE. Navrhované zberače v riešenom území DE I-1 a DE I-2 sú zaústené do zberača DE. Dĺžka navrhovaných kanalizačných zberačov je DE I m a DE I-2 98 m Elektrická energia Navrhovaná ZaD č. 1 v predmetnom území mení počet rodinných domov z počtu 13 RD na 12 RD čo vo výpočte energetickej bilancie nevyvoláva podstatný rozdiel. Zmena nastala v usporiadaní uličnej siete čo je zdokumentované v grafickej časti vo výkrese č Zásobovanie zemným plynom naftovým Navrhovaná ZaD č. 1 v predmetnom území mení počet rodinných domov z počtu 13 RD na 12 RD čo vo výpočte zataženia plynovodov a potreby ZPN v riešenom území nevyvoláva podstatný rozdiel. Zmena nastala v usporiadaní uličnej siete čo je zdokumentované v grafickej časti vo výkrese č. 4. AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 6 z 10

7 Zásobovanie teplom Telekomunikačné rozvody 2.8. Začlenenie stavieb do okolitej zástavby, do pamiatkových rezervácií, pamiatkových zón a ostatnej krajiny 2.9. Určenie pozemkov, ktoré nemožno zaradiť medzi stavebné pozemky Zastavovacie podmienky na umiestnenie jednotlivých stavieb s určením možného zastavania a únosnosti využívania územia Chránené časti krajiny Etapizácia a vecná a časová koordinácia uskutočňovania výstavby Pozemky na verejnoprospešné stavby, stavebnú uzáveru a na vykonanie asanácie Pozemky pre verejnoprospešné stavby na území ZaD č. 1 pre dopravu návrh ZaD č. 1 vypúšťa prepojenie Slnečnej ulice s Mesačnou ulicou obslužnou komunikáciou triedy C3 s pešími chodníkami, na pozemkoch s parcelnými číslami podľa registra C KN: 6485/73, 6485/81 a 6485/83, resp. podľa registra E KN: 3125/3, 3125/1. návrh ZaD č. 1 rieši skľudnené komunikácie triedy D1 na pozemkoch s parcelnými číslami podľa registra C KN : 6485/85, resp podľa registra E KN: 3123, 3125/1 a 3126/1. Pre vodné hospodárstvo nová rozvodná vodovodná sieť profilu PVC DN 110, dĺžky 314 m nová jednotná kanalizácia profilov DN 400, dĺžky cca 167 m Pre elektrickú energiu 22 kv podzemný káblový rozvod zo vzdušného vedenia č. 496 vedený v priestoroch novonavrhovaných komunikácií triedy D1. Pre plynovody Pre telekomunikácie Doložka civilnej ochrany obyvateľstva V každom rodinnom dome vybudovať jednoduchý úkryt budovaný svojpomocne (JÚBS) s dvojúčelovým využitím v súlade s vyhláškou MV SR č. 532/2006 Z. z. o podrobnostiach na zabezpečenie stavebnotechnických požiadaviek a technických podmienok zariadení civilnej ochrany, 4, ods. 4. a ods. 5 a prílohy č. l, tretia čast, bod II. a štvrtá časť. AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 7 z 10

8 3. ZÁVÄZNÁ ČASŤ 3.1. Regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania pozemkov a stavieb pre funkčné členenie plôch Pre riešené územie ZaD č. 1 sú záväzné tieto funkčné plochy: plochy pre bývanie čisté v rodinných domoch plochy pre komunikácie kl'udové triedy D1 Ostatné časti odesku ostávajú bez zmeny. pre umiestnenie stavieb pre spôsob, tvar zástavby a intenzity využitia pozemkov 3.2. Regulatívy umiestnenia verejného dopravného a a technického vybavenia regulatívy pre dopravu obslužné komunikácie triedy C3, vypustiť prepojenie zo Slnečnej ulice na ulicu Mesačnú skl'udnené komunikácie triedy D1, doplniť komunikácie riešené v ZaD č. 1 Ostatné časti odesku ostávajú bez zmeny. regulatívy pre zásobovanie pitnou vodou a odkanalizovanie územia rozšíriť rozvodné vodovodné potrubia DN 110 do riešeného územia ZaD č. 1 doplniť kanalizačnú sieť o zberače DE I-1 a DE I-2 DN 400 Ostatné časti odesku ostávajú bez zmeny. regulatívy pre zásobovanie elektrickou energiou regulatívy pre zásobovanie zemným plynom naftovým regulatívy pre telekomunikácie, kábelové televízne rozvody a miestny rozhlas regulatívy pre životné prostredie 3.3. Regulatívy umiestnenia stavieb na jednotlivých pozemkoch s určením zastavovacích podmienok Regulatívy umiestnenia stavieb na riešenom území ZaD č. 1 Priestory pre bývanie čisté Priestor 2 Regulačné prvky využitia pozemkov -funkčné využitie pozemkov -parcelné čísla všetkých regulovaných pozemkov -umiestnenie stavieb na pozemkoch -využitie pozemku -odstupy od hraníc pozemkov -výškové začlenenie -tvar striech Zastavovacie podmienky -územie pre bývanie čisté (BČ) Pre priestor 2- podľa C KN : 6449/1, 6448, 6485/1, podľa E KN: 3121/1, 3121/2, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, nové objekty v zástavbe samostatne stojacich rodinných domov pre bývaníe čisté -koeficient zastaviteľnosti pozemkov je stanovený podl'a funkčného využitia pozemkov, pre BČ = 0,4 -stavebná čiara pre navrhované objekty bývanía s funkciou BČ je vzdialenosti od navrhovaného okraja komunikácie je 6,0 m -uličná čiara oddeľuje priestor ulice od priestoru parcely, tvorí hranicu oplotenia, je na vonkajšej strane chodníka od komunikácie -na bočných stranách hraníc pozemkov odstupy podľa stavebného zákona -objekty majú jedno nadzemné podlažie vrátane využiteľného podkrovia, výška hrebeňa strechy 7,5 m -strechy sedlové so sklonom od 30 0 do 45 0 možnost' umiestnenia vikierov a strešných okien AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 8 z 10

9 -architektonické a urbanístické začlenenie stavby do územia -pre obchod,služby a výrobu -napojenie stavieb na verejné dopravné vybavenie územia -napojenie stavieb na technické vybavenie územia -likvidácia odpadov -novostavby začlenené do novej urbanístickej štruktúry vo forme samostatnej zástavby -architektonické riešenie zodpovedajú funkčnej náplní -zariadenia pre obchod, služby a výrobu nie je prípustné zriadovať -na pozemkoch je možné umiestňovaníe drobných stavieb -objekty sú napojené priamo na verejné komunikácie samostatným vjazdom a výjazdom -odstavovanie a parkovanie vozidiel len na vlastných pozemkoch -stavby sú napojené na verejnú vodovodnú sieť s vodomerom umiestneným vo vodomernej šachte, ktorá je umiestnená na pozemku stavby -splaškové a povrchové vody sú odvedené do kanalizačného zberača DDE I-1 a DE I-2 -prípojky elektrickej energie sú zakáblované -prípojky zemného plynu sú zo STL siete s doregulovaním u odberateľa -prípojky telefónnych sieti sú odvedené zo zakáblovanej mts -povinnosť zriadenia miesta pre zber komunálneho odpadu v každom objekte -dotknuté ochranné pásma -objekty nespadajú do ochranných pásiem -zazelenenie nezastavaného územia -zazelenenie nezastavaných častí parciel súkromnou zeleňou do výšky max.4m - verejná zeleň - pri chodníku pre peších zriadiť plochy verejnej zelene - pozemky dotknuté verejnoprospešnými stavbami - navrhované pozemky nie sú dotknuté verejnoprospešnými stavbami 3.4. požiadavky na delenie a scel'ovanie pozemkov Priestor 2 - s parcelnými číslami podľa registra C KN: 6485/73, 6485/81 a 6485/83, resp. podľa registra E KN: 3125/3, 3125/1. návrh ZaD č. 1 rieši skľudnené komunikácie triedy D1 na pozemkoch s parcelnými číslami podľa registra C KN : 6485/85, resp podľa registra E KN: 3123, 3125/1 a 3126/1. požiadavka na delenie parciel uvedených podľa C KN a podľa E KN a na ich sceľovanie podľa urbanistického návrhu pre verejno technické vybavenie územia Pozemky na verejnoprospešné stavby a na vykonanie asanácie Pozemky na verejnoprospešné stavby pre dopravu vypustiť prepojenie Slnečnej ulice s Mesačnou ulicou obslužnou komunikáciou triedy C3 s pešími chodníkami, na pozemkoch s parcelnými číslami podľa registra C KN: 6485/73, 6485/81 a 6485/83, resp. podľa registra E KN: 3125/3, 3125/1. skľudnené komunikácie triedy D1 na pozemkoch s parcelnými číslami podľa registra C KN : 6485/85, resp podľa registra E KN: 3123, 3125/1 a 3126/1. pre vodné hospodárstvo nová rozvodná vodovodná sieť profilu PVC DN 110, dĺžky 314 m nová jednotná kanalizácia profilov DN 400, dĺžky cca 167 m pre elektrickú energiu 22 kv podzemný káblový rozvod vedený v priestoroch novonavrhovaných komunikácií triedy D1. pre plynovody pre telekomunikácie AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 9 z 10

10 Pozemky na vykonanie asanácie alebo vyhlásenie stavebnej uzávery 3.6. Zoznam verejnoprospešných stavieb Stavby pre vodné hospodárstvo Nové kanalizačné zberače DE I-1, DE I-2 DN 400 Stavby pre elektrickú energiu, telekomunikácie, plynovody Stavby pre dopravu Nové skľudnené komunikácie triedy D1 Pre verejnú zeleň 3.7. Schéma záväzných častí riešenia a verejnoprospešných stavieb Záväzné časti riešenia a návrh verejnoprospešných stavieb tvorí prílohu grafickej časti dokumentácie ZaD č. 1- výkres č OBSAH DOKUMENTÁCIE Dokumentácia ZaD č. 1 je spracovaná v súlade s požiadavkami zákona č. 50/76 Zb., o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov a vykonávacej vyhlášky č. 55/2001 Z.z. v nasledovnom rozsahu: Sprievodná správa Výkres č. 1 Komplexný urbanisticko-architektonický návrh M 1: Výkres č. 2 Priestorová a funkčná regulácia a verejná dopravná vybavenosť M l: Výkres č. 3 Návrh zásobovania pitnou vodou a odkanalizovanie územia M l: 1000 Výkres č. 4 Návrh zásobovania elektrickou energiou, plynom a telekomunikácie M l: 1000 Výkres č. 5 Návrh verejnoprospešných stavieb M l: 1000 AURA projektová kancelária, Matuškova 26, B. Bystrica, tel strana 10 z 10

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Zmena a doplnok c 18

Zmena a doplnok c 18 ÚZEMNÝ PLÁN MESTA L U Č E N E C ZMENA A DOPLNOK Č. 20 TEXTOVÁ A GRAFICKÁ ČASŤ JANUÁR 2013 Zmenu a doplnok č. 20 Územného plánu mesta Lučenec vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE KRÁTKE POLE ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Krásna-Regulatívy

Krásna-Regulatívy P R O J E X Ing. arch. Michal LEGDAN Masarykova 16, 080 01 PREŠOV KOŠICE KRÁSNA NAD HORNÁDOM ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY 2013 n á v r h Zmeny a doplnky regulatívov územného rozvoja PREŠOV VIII.

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

Priloha 1 VZN

Priloha 1 VZN A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI >> Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov ÚPN obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť ÚPN obce novým textom, čím vznikla nová záväzná

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

IBV ŠULEKOVSKÁ CESTA, SEREĎ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA IBV ŠULEKOVSKÁ ULICA URBANISTICKÁ ŠTÚDIA Urbanistická štúdia zóny individuálnej bytovej výstavby v lokalite pri Šulekovskej ulici v Seredi ČISTOPIS ZMENA 01/2018 Urbanistická štúdia schválená uznesením

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

A2/

A2/ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 57 k Územnému plánu zóny Panský kruh Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch v zmysle 6 odst. 1, 11 odst. 4 písm. c) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,  Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MAGS OUIC Ing. Petrová / kl.491 8.7.2019 42380/19-100000

Podrobnejšie

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS

ÚPN Z Obytná zóna Trnava - Zátvor II C Doložka civilnej ochrany C1 Textová časť ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY Mestské

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

VZN Vinianske jazero

VZN Vinianske jazero BOSKOV s.r.o. Myslina 15, 066 01 Humenné, e-mail: boskov.marianna@gmail.com, www.boskov.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA VINIANSKEHO JAZERA ZÁVÄZNÁ ČASŤ 10 / 2012 UŠ Vinné jazero...strana 2 z 8 ZÁVÄZNÁ ČASŤ REKREAČNEHO

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

TNTurna_UPNO_KR_text

TNTurna_UPNO_KR_text C. DOPLŇUJÚCE ÚDAJE Prevažná väčšina číselných údajov, tabuľky, prehľady, podklady a ich zdroj, sú účelne uvádzané v texte. Súhrnné informácie o jednotlivých funkčných blokoch, ako je charakteristika súčasného

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla Všeobecne záväzné nariadenie Obce Štôla č. 2/2007, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu Obce Štôla Obec Štôla ako orgán územného plánovnia v zmysle 16 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní

Podrobnejšie

ÚPN Z KOŠICE-KOŠICKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY 2015 (návrh na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trie

ÚPN Z KOŠICE-KOŠICKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY 2015 (návrh na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trie ÚPN Z KOŠICE-KOŠICKÁ NOVÁ VES ZMENY A DOPLNKY 015 (návrh na prerokovanie) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Ján

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc)

(Microsoft Word - \332PN M B.\212tiav.-ZaD \350.1,-Text.a z\341v.\350as\235-\350istopis _8_ exped..doc) ÚZEMNOPLÁNOVACIA DOKUMENTÁCIA : ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA ZMENY A DOPLNKY č. 1 ETAPA SPRACOVANIA : ČISTOPIS OBSTARÁVATEĽ : MESTO BANSKÁ ŠTIAVNICA SPRACOVATEĽ : AGS ATELIÉR PRIEVIDZA RIEŠITEĽSKÝ

Podrobnejšie

Lubotin_ZC

Lubotin_ZC ARKA-architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice Príloha II Záväzná časť územného plánu obce ĽUBOTÍN schválený Obecným zastupiteľstvom dňa: č. uznesenia: č. VZN: Projekt realizovaný

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

ing

ing orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu : Mesto Košice, zastúpené Útvarom hlavného architekta mesta Košice adresa : Hlavná 68, 04265 Košice telefón : 095/6228493 fax :

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha I Záväzná časť ZaD ÚPN-Z IV. stavby Obytného súboru Košice Ťahanovce Lokalita:

Podrobnejšie

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul

Pri riadiacom procese zameranom na využívanie a usporiadanie katastrálneho územia obce Hurbanova Ves je potrebné akceptovať a dodržiavať záväzné regul architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť Územného plánu obce Dvorníky - Včeláre schválené Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 0

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 0 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE KAVEČANY ZMENY A DOPLNKY 2017 (návrh) Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch. Pavel Simko autorizovaný

Podrobnejšie

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš

ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyš ZÁVÄZNÁ ČASŤ SPOLOČNÉHO ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCÍ NIŽNÝ ČAJ A VYŠNÝ ČAJ PRE OBEC VYŠNÝ ČAJ Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Obec Vyšný Čaj Spracovateľ: Ing. arch. Ján Sekan Architektonická

Podrobnejšie

Zmena ÚPN M Trnava

Zmena ÚPN M Trnava 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 51/2018/PM Sebedín - Bečov ev. číslo : 1/2018 dňa : 14.09.2018 V

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN ÚP-o Mojš

Microsoft Word - VZN ÚP-o Mojš VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE MOJŠ č. 2. /2014 zo dňa 13.11.2014 o záväzných častiach Zmeny a doplnku č.3 územného plánu obce Mojš November 2014 Obecné zastupiteľstvo v Mojši na základe 6 a 11 zákona

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE -PEREŠ ZMENY A DOPLNKY 2015 (návrh upravený po prerokovaní) LOKALITA: SABINOVSKÁ VRANOVSKÁ UL. - SPRIEVODNÁ SPRÁVA - CO DOLOŽK

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE -PEREŠ ZMENY A DOPLNKY 2015 (návrh upravený po prerokovaní) LOKALITA: SABINOVSKÁ VRANOVSKÁ UL. - SPRIEVODNÁ SPRÁVA - CO DOLOŽK ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY KOŠICE -PEREŠ ZMENY A DOPLNKY 2015 (návrh upravený po prerokovaní) LOKALITA: SABINOVSKÁ VRANOVSKÁ UL. - SPRIEVODNÁ SPRÁVA - CO DOLOŽKA - ZÁVÄZNÁ ČASŤ REGULATÍVOV -GRAFICKÁ ČASŤ - KOMPLEXNÝ

Podrobnejšie

1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č

1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č 1 Mesto Trnava MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA KTORÝM SA DOPĹŇA VZN č. 345 V ZNENÍ VZN č. 358, VZN č.359, VZN č. 380, VZN č. 382, VZN č. 384 a VZN č.402 O ÚZEMNOM PLÁNE MESTA

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa

B_Navrh_Zavazna cast_Horňa ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA ZÁVÄZNÁ ČASŤ NÁVRH RIEŠENIA Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE HORŇA Schvaľujúci

Podrobnejšie

Z m l u v a

Z m l u v a Zmluva č. 9 / 2016 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku uzatvorená podľa 269 Občianskeho zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a

Podrobnejšie

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice, prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR

URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, Košice,  prevádzka, poštová adresa Letná 45, Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STR URBAN studio s. r. o., Benediktínska 24, 004 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk, prevádzka, poštová adresa Letná 45, 040 01 Košice ÚZEMNÝ PLÁN OBCE STROČÍN NÁVRH upravený po prerokovaní 2017 Obsah 1) Zásady

Podrobnejšie

Microsoft Word - Čečejovce_ZaD 01

Microsoft Word - Čečejovce_ZaD 01 Zmeny a doplnky k ÚPN Z Čečejovce Doplnok 01 Nezávadná výroba jún 2 0 0 8 1 TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA 10.1. Zásobovanie pitnou vodou : Potreba vody: Výstavba Logistického parku ( areál nezávadnej výroby

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 URBAN studio s.r.o. Benediktínska ul. č. 24, Košice, Prevádzka: Letná ul. č. 45, Koš

Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017 URBAN studio s.r.o. Benediktínska ul. č. 24, Košice,  Prevádzka: Letná ul. č. 45, Koš Príloha č. 1 k VZN č. 1/2017. Benediktínska ul. č. 24, 040 01 Košice, e-mail: urban@urban.sk Prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY Č. 3 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NIŽNÝ KLÁTOV NÁVRH Návrh

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: urba@urba.sk ZMENY A DOPLNKY č.15 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013 Ing. arch. Vladi mí r Pa š ko - P roj e kci a urbani zmu a archit e kt ú ry Tu ls ká u l. 97, 974 01 Ban s ká Byst ric a ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU RIEČKA ÚPLNÉ ZNENIE (ÚPN-SÚ RIEČKA VRÁTANE ZMIEN A

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Bernoákovo

Bernoákovo A. ZMENY A DOPLNKY ZÁVÄZNEJ TEXTOVEJ ČASTI Schválená dokumentácia Zmien a doplnkov územného plánu obce č. 01/2006 nahradila pôvodný text kapitoly č. XXI. Záväzná časť územného plánu obce novým textom,

Podrobnejšie

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Tr

ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Tr ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY K O Š I C E ROZÁLIA 12 RD N Á V R H upravené po prerokovaní Orgán územného plánovania, ktorý obstaráva dokumentáciu: Mesto Košice, Trieda SNP 48/A 040 11 Košice Spracovateľ: Ing. arch.

Podrobnejšie

B

B DIEL C SCHVAĽOVACIA DOLOŽKA MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO V BANSKEJ ŠTIAVNICI SCHVÁLILO ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BANSKÁ ŠTIAVNICA - ZMENY A DOPLNKY Č. 4 UZNESENÍM Č. 46/2015 DŇA 06.05.2015, ZÁVÄZNÚ ČASŤ VYHLÁSILO VZN

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h

U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa v kultúrnom dome so začiatkom o h U Z N E S E N I A zo 7. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Žabokrekoch nad Nitrou, konaného dňa 14. 01. 2016 v kultúrnom dome so začiatkom o 18.00 hodine. K bodu 2/ Návrh na zapisovateľa, overovateľov

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU NEUTRA - architektonický ateliér Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra; peter.mizia@gmail.com, tel. 037-6579461 MOJMÍROVCE ZMENY A DOPLNKY č.2 - ÚPRAVA NÁVRHU ÚPN - OBCE TEXTOVÁ ČASŤ SPRACOVATEĽ

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Nad lúčkami, s.r.o. Rajská 2341/15 811 08 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 01.07.2018 MAGS OUIC 48733/18-366230 Ing.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktivity vodárenských spoločností v rámci Operačného programu životné prostredie. Asociácia vodárenských spoločností Ing. Ivana Mahríková, PhD. www.avssr.sk Asociácia vodárenských spoločností AVS združuje

Podrobnejšie

Sp_Bela_ZC

Sp_Bela_ZC architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II SPIŠSKÁ BELÁ Projekt realizovaný s finančnou pomocou Európskej únie z Európskeho

Podrobnejšie

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc

Microsoft Word _ZaD Rožňava_NÁVRH upraveny_textová cast.doc Ing. arch. Peter Steiniger, Kpt. Nálepku 6, 080 01 Prešov 0905 603 796 e-mail : peter.steiniger@stonline.sk ZMENY A DOPLNKY č.2/2011 ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA(OBCE) ROŽŇ AVA ZÓNA OBCHODU A SLUŽIEB S PRÍSLUŠNÝMI

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 631/TS/18 Čierne, dňa 4.7.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Beleš Marián, Čierne 138 a manž. Jana, Čierne 1065, podali dňa 30.5.2018 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

UŠ Zelenečská Mikovíniho text ČISTOPIS

UŠ Zelenečská Mikovíniho text ČISTOPIS 1 EKOPOLIS - Ateliér architektúry, urbanizmu a územného plánovania Vajnorská 98/J, 831 04 Bratislava Tel./fax.: 02/207 45 115, Mobil. 0905 628 155 E-mail: zibrin.ekopolis@chello.sk URBANISTICKÁ ŠTÚDIA

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo na základe ust

Obecné zastupiteľstvo na základe ust Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Obsah

Obsah Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: archmacakova@gmail.com ZMENY A DOPLNKY č.16 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ

Podrobnejšie

strategický dokument RiJa

strategický dokument RiJa OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4 Spracovaného podľa zákona NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nari

N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nari N á v r h Mesto Lučenec podľa 2b a 6 ods. 1 a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vy d á v a Všeobecne záväzné nariadenie mesta Lučenec č. xx/2017 o určení názvu ulíc

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo Uznesenie č. 1/17/2017 K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou RUŠÍ: uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého návrhu kontrolu plnenia uznesení

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna 24.06.2014 I N F O R M Á C I A o možnostiach rozšírenia kapacity materských

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Kúpa rodinného domu do majetku mesta Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka

Podrobnejšie

B_navrh_Zavazna cast_Orechová_upravené

B_navrh_Zavazna cast_Orechová_upravené ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, E-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk NÁVRH RIEŠENIA SPOLOČNÝ ÚZEMNÝ PLÁN OBCÍ KRČAVA a ORECHOVÁ OBEC ORECHOVÁ ZÁVÄZNÁ ČASŤ Názov ÚPD: ÚZEMNÝ PLÁN OBCE

Podrobnejšie

Mesto Vráble, Metský úrad , Hlavná ulica 1221, Vráble

Mesto Vráble, Metský úrad , Hlavná ulica 1221, Vráble Číslo: OZ - /2007 Vyvesené: Zvesené: Podpis: Pečiatka: NÁVRH 1 VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Č. 1/2007 O VYHLÁSENÍ ZÁVÄZNÝCH ČASTÍ ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE NEMČICE Obecné zastupiteľstvo Nemčice sa uznieslo v

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: Avestus Petržalka s.r.o., Michalská 16, Bratislava Investor: Avestus Petržalka s.r.o., Michalská 16, Bratislava Zámer : Bratislava-Petržalka,

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA ŽILINA KTORÝM SA VYHLASUJE ZÁVÄZNÁ ČASŤ ÚZEMNÉHO

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile CENNÍK VÝKONOV A SLUŽIEB VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Ceny pre zákazníkov sú stanovené bez DPH a následne s DPH v súlade so zákonom a. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a jeho novelami. V prípade, že sa

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á  B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 9/2008 zo dňa , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Mes

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 9/2008 zo dňa , ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Mes Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Belá číslo 9/2008 zo dňa 29.12.2008, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť územného plánu mesta Spišská Belá Mestské zastupiteľstvo mesta Spišská Belá podľa 6 ods.

Podrobnejšie

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn

Návrh zverejnený: schválený: účinný : Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecn Návrh zverejnený: 21.11.2013 schválený: 10.12.2013 účinný : 1.1.2014 Obecné zastupiteľstvo v Drahovciach na základe 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Badín okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 00317/2018/PM Badín ev. číslo : 5/2018 dňa : 14.12.2018 V E R E J N Á V Y

Podrobnejšie

CONSULTING spol

CONSULTING spol Obec Vysoká pri Morave VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.00/2019 Obecné zastupiteľstvo obce Vysoká pri Morave na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 11 ods.

Podrobnejšie