1

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "1"

Prepis

1 4. Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym pohonom (TEM, REM) Všeobecne Radiálne ventilátory v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre isté a neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových astíc a abrazívnych prímesí, v teplotnom rozsahu od -0 C do + C. Teplota okolia by v žiadnom prípade nemala presiahnu 40 C. Špeciálne vyhotovenia pre agresívne vzdušniny, vzdušniny so zvýšenou teplotou (až do C trvalo), príp. vzdušniny s obsahom prachových astí, sú navrhované vždy na konkrétne požiadavky. Elektromotory Vo ventilátoroch s priamym pohonom sú osadené jednofázové alebo trojfázové asynchrónne motory s kotvou nakrátko, jedno- alebo viacotá kové, s krytím min. IP54, s ochranou termokontaktom. Na želanie je možné doda elektromotory s vyššou tepelnou odolnos ou, s vyšším krytím, prípadne s ochranou termistormi. Regulácia otá ok je možná frekven ným meni om. Pri výkonoch motorov kw je bezpodmiene ne potrebné zabezpe i rozbeh Y/D, prípadne pre viacotá kové motory zabezpe i rozbeh cez nižšie otá ky. Skrine ventilátorov Skrine radiálnych jednostranne nasávacích ventilátorov sú štandardne zhotovené z pozinkovaného plechu bez ochranného lakovania. Medzi špirálovou skri ou a bo nými as ami je vsadený gumený profil zo syntetického kau uku - tlmiaci prenos chvenia, ktorý tým zárove potlá a aj šírenie hluku. Nasávacie hrdlo je kruhové, na výtlaku je štvorhranná príruba. Vo vyhotoveniach odolných vo i výbuchu je použitý nasávací difúzor z medi alebo je chránený mosadzným plechom. V špeciálnych vyhotoveniach vhodných pre vyššie teploty média alebo pre zne istené médiá môže by skri a z konštruk nej ocele s ochranným lakom vo farebnom odtieni pod a RAL, príp. z uš achtilej nerezovej ocele, zváraná po astiach alebo vzduchotesne. Obežné kolesá Všetky obežné kolesá sú vyvažované dynamicky v dvoch vyvažovacích rovinách pod a normy VDI 20, s triedou vyváženia G 6,. Upevnenie na hriade je uskuto nené perom a upev ovacou skrutkou. Vo ventilátoroch typu TEM sú osadené obežné kolesá s lopatkami zahnutými dopredu z pozinkovaného plechu (v prípade potreby z konštruk nej ocele alebo z uš achtilej nerezovej ocele). V závislosti od ve kosti a za aženia je prípustná obvodová rýchlos do 7 m/s. Obežné kolesá vo ventilátoroch typu REM majú lopatky zahnuté dozadu, sú vyhotovené z konštruk nej ocele (v prípade potreby z hliníka alebo z uš achtilej nerezovej ocele), chránené lakom z tekutého hliníka. Dôsledkom robustnej konštrukcie je prípustná vyššia obvodová rýchlos do 67 m/s štandardne, do 75 m/s pre zosilnené vyhotovenia. Ventilátory ur ené pre vzdušniny s teplotou ºC a vyššou majú osadené obežné kolesá z teplotne odolnej ocele (príp. kvalitnejšej), ako aj chladiaci kotú pre odvod tepla. Nasávací difúzor Na zabezpe enie optimálneho obtekania kolesa, dobrej ú innosti, minimálnej hlu nosti spôsobenej vírením vzduchu, bezproblémového prístupu pri servise, sú difúzory vyrábané osobitne z hlboko ahaného oce ového plechu

2 Vyhotovenia do prostredia s nebezpe enstvom výbuchu Radiálne ventilátory je možné doda aj v úprave EX do prostredia s nebezpe enstvom výbuchu - zóna 2 (kategória II G). V takomto prípade majú ventilátory okrem nevyhnutných konštruk ných úprav aj nevýbušné elektromotory EEx e II T, resp. EEx de IIC T4. Údržba Ventilátory sa vyzna ujú jednoduchos ou údržby a bezproblémovým prístupom k obežnému kolesu bez demontáže ventilátora z pripojených vzduchotechnických kanálov. Doska s motorom a obežným kolesom sa dá po uvo není skrutiek z bo nej asti jednoducho vybra a koleso, príp. skri u je možné dokonale o isti. Inštalácia Za dodržanie platných bezpe nostných, montážnych a pripájacích predpisov nesie plnú zodpovednos inštalatér, príp. užívate. Všetky údaje o našich ventilátoroch podliehajú obvyklým toleranciám a odchýlkam (zmeny vyhradené)

3 radiálne jednostranne nasávacie ventilátory polohy skrine Radiálny ventilátor s priamym pohonom TEM, REM LG 0 () LG (1) LG 1 (7) LG 2 (5) (9) (11) RD 0 (4) RD (2) RD 1 (8) RD 2 (6) (10) (12) 4.201

4 Rozmerová tabuľka: radiálne jednostranne nasávacie ventilátory s priamym pohonom TEM, REM Typ A B C D ø E F G H I K L M N P počet dier Q počet dier ø R S U GAM GBM GG GK DAM DBM DCM DE zmeny vyhradené 4.202

5 radiálne ventilátory s priamym pohonom TEM, REM T = lopatky zahnuté dopredu R = lopatky zahnuté dozadu G F stropný držiak s izolátormi chvenia DAM DBM DCM DE protipríruba B C G tlmiaca vložka na výtlaku H N K P A I M L Q tlmiaca vložka na nasávaní 9 20 D U F U S GK GK F základový rám R E Motor MA Typ mm GBM GAM 214 S 21 L 256 MA GG S

6 radiálne jednostranne nasávacie ventilátory polohy skrine Odosielateľ: Polohy skrine ventilátora sú zobrazené v pohľade na stranu s pohonom. Poloha skrine: (napr., 4) TEM, REM LG 0 () LG (1) LG 1 (7) LG 2 (5) RD 0 (4) RD (2) RD 1 (8) RD 2 (6) (9) (10) (11) (12) Označte, prosím, požadovanú polohu skrine a odfaxujte nám ju.

7 TEM % 52.47% 81 8 db(a) 7 7 m /h max. 58.% 52.47% 46.64% 40.81% TEM 1-2 TEM (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] TEM V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 1-2/0,25 VS ,25 0,68 TEM 1-2/0,25 VF ,25 0, TEM 1-2/0,7 VS ,7 1,00 TEM 1-2/0,7 VF ,7 0,9 TEM 1-2/0,55 VS ,55 1,6 TEM 1-2/0,55 VF ,55 1,40 TEM 1-4/0,25 VS ,25 0,77 TEM 1-4/0,25 VF ,25 0, TEM 1-6/0,25 VS ,25 0,79 TEM 1-6/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

8 TEM 1 0 V [m /h] 5 TEM m /h % % db(a) max..5% % 42.5% 54.45% TEM 1-4 TEM [min -1 ] [m/s] (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 1-2/0,7 VS ,7 1,00 TEM 1-2/0,7 VF ,7 0,9 TEM 1-2/0,55 VS ,55 1,6 TEM 1-2/0,55 VF ,55 1,40 TEM 1-20,75 VS ,75 1,7 TEM 1-2/0,75 VF ,75 1,81 TEM 1-2/1,1 VS ,10 2,40 TEM 1-2/1,1 VF ,10 2,50 TEM 1-4/0,25 VS ,25 0,77 TEM 1-4/0,25 VF ,25 0, TEM 1-6/0,25 VS ,25 0,79 TEM 1-6/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

9 TEM 0 TEM % % m /h 8 db(a) max. 62.6% % 4.82% 56.4% TEM -4 [min -1 ] [m/s] (T) V [m /h] TEM -6 TEM LPA = L - 11 ( ΔL V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM -2/0,55 VS ,55 1,6 TEM -2/0,55 VF ,55 1,40 TEM -2/0,75 VS ,75 1,7 TEM -2/0,75 VF ,75 1,81 TEM -2/1,1 VS ,10 2,40 TEM -2/1,1 VF ,10 2,50 TEM -2/1,5 VS ,50,25 TEM -2/1,85 VF 850 1,85,95 TEM -2/2,2 VS ,20 4,55 TEM -4/0,25 VF ,25 0, TEM -4/0,25 VS ,25 0,77 TEM -4/0,7 VF ,7 1,10 TEM -4/0,7 VS ,7 1,06 TEM -6/0,25 VF ,25 0,81 TEM -6/0,25 VS ,25 0,79 TEM -8/0,25 VS ,25 1, /7 zmeny vyhradené

10 TEM TEM % % 8 86 db(a) 18 2 m /h max. 64.8% % 51.84% TEM TEM % (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] TEM V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 225-2/1,1 VS ,10 2,4 TEM 225-2/1,1 VF ,10 2,50 TEM 225-2/1,5 VS ,50,25 TEM 225-2/1,85 VF ,85,95 TEM 225-2/2,2 VS ,20 4,55 TEM 225-2/, VF 2850,0 6, TEM 225-2/,0 VS ,00 6,1 TEM 225-4/0,25 VF ,25 0, TEM 225-4/0,25 VS ,25 0,77 TEM 225-4/0,7 VF ,7 1,10 TEM 225-4/0,7 VS ,7 1,06 TEM 225-4/0,55 VF ,55 1,59 TEM 225-4/0,55 VS ,55 1,46 TEM 225-4/0,75 VF ,75 2,05 TEM 225-4/0,75 VS ,75 1,91 TEM 225-6/0,25 VF ,25 0,81 TEM 225-6/0,25 VS ,25 0,44 TEM 225-8/0,09 VS ,25 0, /7 zmeny vyhradené

11 TEM % db(a) % m /h max % 59.61% 52.99% TEM -4 TEM -6 TEM % [min-1] [m/s] (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM -4/0,25 VS ,25 0,77 TEM -4/0,25 VF ,25 0, TEM -4/0,7 VS ,7 1,06 TEM -4/0,7 VF ,7 1,10 TEM -4/0,55 VS ,55 1,46 TEM -4/0,55 VF ,55 1,59 TEM -4/0,75 VS ,75 1,91 TEM -4/0,75 VF ,75 2,05 TEM -6/0,7 VS ,7 1,20 TEM -6/0,7 VF ,7 1,14 TEM -8/0,12 VS ,12 0, /7 zmeny vyhradené

12 TEM 2 0 V [m /h] m /h 54.16% % 8 86 db(a) max. 67.7% 0 0.9% 54.16% 47.9% TEM 2-4 TEM 2-6 TEM [min -1 ] [m/s] (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 2-4/0,7 VS ,7 1,06 TEM 2-4/0,7 VF ,7 1,10 TEM 2-4/0,55 VS ,55 1,46 TEM 2-4/0,55 VF ,55 1,59 TEM 2-4/0,75 VS ,75 1,91 TEM 2-4/0,75 VF ,75 2,05 TEM 2-4/1,1 VS ,10 2,55 TEM 2-4/1,5 VF ,5,10 TEM 2-4/1,5 VS ,50,40 TEM 2-6/0,25 VF ,25 0,81 TEM 2-6/0,25 VS ,25 0,79 TEM 2-6/0,7 VF ,7 1,14 TEM 2-6/0,7 VS ,7 1,20 TEM 2-6/0,55 VF ,55 1,75 TEM 2-6/0,55 VS ,55 1, TEM 2-8/0,12 VS ,12 0,51 TEM 2-8/0,18 VS ,18 0,75 TEM 2-8/0,25 VS ,25 1, /7 zmeny vyhradené

13 TEM 15 0 TEM m /h % % 1 87 db(a) max. 69.1% % 48.7% 62.19% TEM 15-6 TEM (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 15-4/0,75 VS 140 0,75 1,91 TEM 15-4/0,75 VF 140 0,75 2,05 TEM 15-4/1,1 VS ,10 2,55 TEM 15-4/1,5 VF ,5,10 TEM 15-4/1,5 VS 140 1,50,40 TEM 15-4/2,0 VF ,00 4,50 TEM 15-4/2,2 VS ,20 4,7 TEM 15-4/2,5 VF ,50 5,50 TEM 15-4/,0 VS ,00 6,4 TEM 15-4/,6 VF 6 140, 7,50 TEM ,0 VS ,00 8,20 TEM 15-6/0,25 VF ,25 0,81 TEM 15-6/0,18 VS ,18 0,67 TEM 15-6/0,7 VF ,7 1,14 TEM 15-6/0,25 VS ,25 0,79 TEM 15-6/0,55 VF ,55 1,75 TEM 15-6/0,7 VS ,7 1,20 TEM 15-6/1, VF ,0,5 TEM 15-6/0,55 VS ,55 1, TEM 15-6/0,75 VS ,75 2,05 TEM 15-6/1,1 VS ,10 2,85 TEM 15-8/0,09 VS ,09 0,6 TEM 15-8/0,12 VS ,12 0,51 TEM 15-8/0,18 VS ,18 0,75 TEM 15-8/0,25 VS ,25 1,02 TEM 15-8/0,55 VS ,55 1, /7 zmeny vyhradené

14 TEM 55 0 TEM 55-8 TEM 55-6 TEM % % m /h 89 db(a) max..6% % 56.48% 49.42% (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 55-4/1,1 VS ,10 2,55 TEM 55-4/1,5 VF ,5,10 TEM 55-4/1,5 VS ,50,40 TEM 55-4/2,0 VF ,00 4,50 TEM 55-4/2,2 VS ,20 4, TEM 55-4/2,5 VF ,50 5,50 TEM 55-4/,0 VS ,00 6,40 TEM 55-4/,6 VF , 7,50 TEM 55-4/4,0 VS ,00 8,20 TEM 55-6/0,7 VF ,7 1,14 TEM 55-6/0,7 VS ,7 1,20 TEM 55-6/0,55 VF ,55 1,75 TEM 55-6/0,55 VS ,55 1, TEM 55-6/0,95 VF ,95 2, TEM 55-6/0,75 VS ,75 2,05 TEM 55-6/1, VF ,0,5 TEM 55-6/1,1 VS ,10 2,85 TEM 55-6/1,9 VF , 4, TEM 55-6/1,5 VS ,50, TEM 55-6/2,2 VS ,20 5,20 TEM 55-8/0,18 VS ,18 0,75 TEM 55-8/0,25 VS ,25 1,02 TEM 55-8/0,7 VS ,7 1,14 TEM 55-8/0,55 VS ,55 1,58 TEM 55-8/1,1 VS ,10 2, /7 zmeny vyhradené

15 TEM 0 V [m /h] V [m /s] pd TEM TEM TEM % % db(a) m /h max. 72.0% % 50.4% 64.8% [min -1 ] [m/s] (T) LPA = L - 11 ( ΔL = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM -4/2,2 VS 140 2,20 4,7 TEM -4/2,5 VF ,50 5,50 TEM -4/ VS ,00 6,40 TEM -4/,6 VF , 7,50 TEM -4/4 VS ,00 8,20 TEM -4/5,0 VF ,00 10,40 TEM -4/5,5 VS 140 5,50 11,40 TEM -4/6,8 VF , 14,00 TEM -4/7,5 VS ,50 15,20 TEM -6/0,55 VF ,55 1,75 TEM -6/0,55 VS ,55 1, TEM -6/0,95 VF ,95 2, TEM -6/0,75 VS ,75 2,05 TEM -6/1, VF ,0,5 TEM -6/1,1 VS ,10 2,85 TEM -6/1,9 VF , 4, TEM -6/1,5 VS ,50, TEM -6/2,6 VF , 6,50 TEM -6/2,2 VS ,20 5,20 TEM -6/,5 VF ,50 9,00 TEM -6/4 VS ,00 9,40 TEM -8/0,25 VS ,25 1,02 TEM -8/0,7 VS ,7 1,14 TEM -8/0,55 VS ,55 1,58 TEM -8/0,75 VS ,75 2,15 TEM -8/1,1 VS ,10 2, TEM -8/1,5 VS ,50, /7 zmeny vyhradené

16 TEM TEM % m /h 65.4% db(a) max. 72.7% % 58.16% TEM TEM % [min -1 ] [m/s] (T) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] TEM 450-4/4,0 VS ,00 8,20 TEM 450-4/5,0 VF ,00 10,40 TEM 450-4/5,5 VS ,50 11,40 TEM 450-4/6,8 VF , 14,00 TEM 450-4/7,5 VS ,50 15,20 TEM 450-4/10,0 VF ,00 19, TEM 450-4/11 VS ,00 21,50 TEM 450-6/1,9 VF , 4, TEM 450-6/1,5 VS ,50, TEM 450-6/2,6 VF , 6,50 TEM 450-6/2,2 VS ,20 5,20 TEM 450-6/,5 VF 0 920,50 9,00 TEM 450-6/,0 VS 8 920,00 7,20 TEM 450-6/4,8 VF , 11,40 TEM 450-6/4,0 VS ,00 9,40 TEM 450-6/6,6 VF , 14, TEM 450-6/7,5 VS ,50 17,00 TEM 450-8/0,75 VS ,75 2,15 TEM 450-8/1,1 VS ,10 2, TEM 450-8/1,5 VS ,50,85 TEM 450-8/2,2 VS ,20 5, TEM 450-8/,0 VS ,00 7, /7 zmeny vyhradené

17 REM 0 0 V [m /h] V [m /s] pd % % db(a) max. 78.9% % 6.12% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -2/0,25 VS ,25 0,68 REM -2/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

18 REM % 6.12% % 71.01% db(a) 88 db max. 78.% 71.01% 71.01% 6.12% 6.12% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 225-2/0,25 VS ,25 0,68 REM 225-2/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

19 REM % % db(a) max. 79.1% 71.19% 6.28% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -2/0,7 VS ,7 1,00 REM -2/0,7 VF ,7 1, /7 zmeny vyhradené

20 REM db(a) % 6.44% 71.7% max. 79.0% 71.7% 6.44% REM 2-2 [min ] [m/s] (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 2-2/0,75 VS ,75 1,7 REM 2-2/0,75 VF ,75 1,81 REM 2-4/0,25 VS ,25 0,77 REM 2-4/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

21 REM % % db(a) max. 79.6% 71.64% 6.68% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 15-2/1,5 VS ,50,25 REM 15-2/1, VF ,0 2, REM 15-4/0,25 VS ,25 0,77 REM 15-4/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

22 REM % % db(a) max. 79.9% 71.91% 6.92% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 55-2/2,2 VS ,20 4,55 REM 55-2/2,5 VF ,50 5,0 REM 55-4/0,25 VS ,25 0,77 REM 55-4/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

23 REM % % 87 9 db(a) max..1% 72.09% 64.08% REM -2 REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -2/4,0 VS ,00 7, REM -2/4,6 VF , 9,0 REM -4/0,55 VS ,55 1,46 REM -4/0,55 VF ,55 1, /7 zmeny vyhradené

24 REM % % 87 db(a) max % 72.99% 64.88% REM REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL 0.5 REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 450-2/7,5 VS ,50 1, REM 450-2/7,5 VF ,50 15,00 REM 450-4/1,1 VS ,10 2,55 REM 450-4/1,5 VF ,5,10 REM 450-6/0,25 VS ,25 0,79 REM 450-6/0,25 VF ,25 0, /7 zmeny vyhradené

25 REM % % db(a) max. 8.1% 7.17% 65.04% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -4/1,5 VS ,50,40 REM -4/1,5 VF ,5,10 REM -6/0,55 VS ,55 1, REM -6/0,55 VF ,55 1, /7 zmeny vyhradené

26 REM % 7.5% 92 db(a) 89 max. 81.5% 7.5% % REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL 0.4 REM 5-6 REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 5-4/,0 VS ,00 6,40 REM 5-4/2,5 VF ,50 7,50 REM 5-6/0,75 VS ,75 2,05 REM 5-6/0,95 VF ,95 2, REM 5-8/0,7 VS ,7 1, /7 zmeny vyhradené

27 REM db(a) % 7.5% max. 81.7% 7.5% 65.6% REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM REM V [m /h] = celková tlaková diferencia V [m /s] pd Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -4/4,0 VS ,00 8,10 REM -4/5,0 VF ,00 10,40 REM -6/1,1 VS ,10 2,85 REM -6/1, VF ,0,5 REM -8/0,55 VS ,55 1, /7 zmeny vyhradené

28 REM % % db(a) max. 81.9% 7.71% 65.52% REM REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL 0.8 REM V [m /h] V [m /s] pd Δ pt = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM 710-4/7,5 VS ,50 15,20 REM 710-4/10,0 VF ,00 19, REM 710-6/2,2 VS ,20 5,20 REM 710-6/2,6 VF , 6,50 REM 710-8/1,1 VS ,10 2, /7 zmeny vyhradené

29 REM % % db(a) max. 82.1% 7.89% 65.68% REM -4 REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL REM V [m /h] V [m /s] pd = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -4/15,0 VS ,00 28,50 REM -4/15,0 VF ,00 1,00 REM -6/4,0 VS ,00 9,40 REM -6/4,8 VF , 11,00 REM -8/2,2 VS ,20 5, /7 zmeny vyhradené

30 REM % % 9 96 db(a) max. 82.% 74.07% 65.84% REM -4 REM -6 REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL V [m /h] V [m /s] pd Δ pt = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -4/0,0 VS ,00 55,00 REM -4/0,0 VF ,00 59,00 REM -6/7,5 VS ,50 17,00 REM -6/9,7 VF , 21,00 REM -8/,0 VS ,00 7, /7 zmeny vyhradené

31 REM % 66.0% 66.0% 74.25% 74.25% 74.25% db(a) 95 db max. 82.5% max. 82.5% max. 82.5% 74.25% 74.25% 74.25% V [m /h] V [m /s] pd % 66.0% 66.0% REM -6 REM (R) LPA = L - 11 ( ΔL Δ pt = celková tlaková diferencia Pw = výkon na hriadeli L = hladina ak. výkonu Vyhotovenie EX do zóny 2 (II G) s motorom EEx e II T Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] Typ V max [m /hod] n [ot/min] P mot I [A] U [V] REM -6/15,0 VS ,00 1,50 REM -6/16,5 VF ,50 5,00 REM -8/5,5 VS ,50 1, /7 zmeny vyhradené

Návod na obsluhu OWD

Návod na obsluhu OWD Návod na obsluhu Strešný axiálny ventilátor Typ OWD Rok výroby... ENKO s.r.o., Študentská 1, 040 01 Košice www.enkogroup.eu office@enkogroup.eu telefón: 055/799 50 06 fax: 055/799 50 08 Obsah Úvod 3 Popis

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT 74 PRIEMERY VRTOV OD ø 80 mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT 74 B sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

AQ

AQ PONORNÉ ČERPADLÁ AQUANAUT PRIEMERY VRTOV OD ø mm Ponorné článkové čerpadlá série AQUANAUT sú vyrobené z mosadzných odliatkov, z antikorových súčiastok, prevádzače a obežné kolesá sú z oteruvzdorných plastov.

Podrobnejšie

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež

Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbež Popis konštrukčného radu: Wilo-Drain TS/TSW 32 Obrázok podobný Konštrukčný typ Kalové ponorné motorové čerpadlo Použitie Čerpanie Typový kl'úč predbežne očistenej odpadovej vody bez fekálií a zložiek s

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 42 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia Nova-C-1-V Nova-CCA-1-V séria Nova Nova-C-1-H Nova-C-2-H Objednávací kód - ZN Nova-CCA-1-H Nova-C-2-V Nova-CCA-2-H

Podrobnejšie

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na

Vysokoindukčné difúzory 1 / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na Vysokoindukčné difúzory / 7 BURE Stropný veľkoobjemový prívodný difúzor s duálnym nastavením Popis BURE je veľkoobjemový prívodný difúzor určený na distribúciu tepelne upraveného vzduchu (vykurovanie,

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl

Údajový list Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre apl Vyvažovacie guľové ventily JIP BaBV (PN25) Popis BaBV WW BaBV FF Vyvažovacie guľové ventily Danfoss BaBV boli špecificky vyvinuté pre aplikácie centrálneho zásobovania teplom. Táto špecifikácia zahŕňa

Podrobnejšie

NOVA_catalogue_SK_ indd

NOVA_catalogue_SK_ indd Mriežky a výustky / 48 NOVA-C Oceľová výustka do kruhového potrubia NOVA-C--H NOVA-C--V NOVA-C NOVA-C--H NOVA-C--V Objednávacie kódy Pozinkovaná oceľ Nehrdzavejúca oceľ NOVA-C NOVA-CN- D horizont verti

Podrobnejšie

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd

DataSheet_NOTUS-S_SK_ indd Distribučné elementy NOTUS-S Štvorhranný regulátor konštantného prietoku vzduchu (CAV) Technická špecifikácia Obsah Popis..................................... 3 Vyhotovenie.......................................

Podrobnejšie

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p

Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný p Údajový list Regulátor teploty pre vykurovanie (PN 25) AVT/VG AVT/VGF vonkajší závit príruba Popis AVT/VG AVT/VGF Regulátor AVT/VG(F) je priamočinný proporcionálny regulátor teploty, vyvinutý predovšetkým

Podrobnejšie

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone:

Company: VPK, s.r.o. Name: Martin Baloga Street: Jilemnickeho 3 Post code: Town: Presov Telephone: List údajov: Yonos PICO 25/1-4-130 Hydraulické údaje Maximálny prevádzkový tlak PN Max. dopravná výška H Prietok max. Q Minimálna prítoková výška pri 50 C Minimálna prítoková výška pri 95 C Minimálna prítoková

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B

Výustky 1 / 18 VVKR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery VVKR- A B ýustky 1 / 1 KR Stropná vírivá výustka s nastaviteľnými lamelami Objednávkový kód Typ Kruhová čelná doska Štvorcová čelná doska Rozmery KR- A B C 00-2 Počet lamiel - 92 Lamely Čierne Biele Bez lamiel (odvod

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Motory stairs komplet.cdr

Motory stairs komplet.cdr " a 6" ponorné motory - zapuzdrené hermetcky uzavreté ponorné motory Encaps CF 50HZ Nepretržitá prevádzka Hlboké vrty Nároční zákazníci STAIRS INDUSTRIAL CO., LTD. " zapuzdrené herme cky uavreté motory

Podrobnejšie

ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Technické údaje ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Energi

ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Technické údaje ETITRAFO Jednofázové bezpečnostné a izolačné transformátory Energi Technické údaje 200 540 Energia pod kontrolou Bezpečnostný transformátor Je to izolačný transformátor vytvorený na prívod max. 50 V obvodu (bezpečnostné špeciálne nízke napätie) Izolačný transformátor

Podrobnejšie

1109_Gravity Pipe Systems_SK.pdf

1109_Gravity Pipe Systems_SK.pdf Potrubia na pretlá anie de 272-501 272 e [mm] 19 24 m [kg/m] 33 41 Uš achtilá oce F [kn] 204 297 324 e [mm] 20 23 28 m [kg/m] 42 48 57 Uš achtilá oce F [kn] 273 341 452 376 e [mm] 19 20 23 27 32 m [kg/m]

Podrobnejšie

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača

1/5 iq500, Indukčná varná doska s odsávaním, 80 cm ED875FS11E Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača 1/5 Indukčná varná doska s integrovanou ventiláciou: dokonalá súhra varnej dosky a odsávača pár. Funkcia combizone umožňuje varenie na veľkých hrncoch a pekáčoch. Ovládanie touchslider umožňuje nastaviť

Podrobnejšie

Compelvac 500RD-2013-sk

Compelvac 500RD-2013-sk Železničný vákuový nakladač COMPELVAC 500 RD Popis stroja COMPELVAC 500 RD je samohybný vákuový stroj, ktorý sa používa na železničných dráhach. Je určený na použitie pri nasledovných prácach : odstránenie

Podrobnejšie

448pr1.vp

448pr1.vp Faktor a) Pevné aerosóly (prach) 1 ) a) Práce, pri ktorých je expozícia zamestnancov vyššia ako 0,3-násobok najvyššie prípustného expozi ného limitu pre daný druh pevného aerosólu, ale neprekra uje 2.

Podrobnejšie

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr

Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Pr Technický manuál PRIMASET SNL Okenná sie SNL (profil valcovaný s lemom) s rôznymi typmi zvrtlíkov poskytuje široké možnosti použitia okennej siete. Predstavujú ú innú ochranu interiéru proti hmyzu a sú

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie

Technický list commotherm hybrid tower LW-A Split deluxe 6-10 Verzia 08/2016 Vonkajšia jednotka Vnútorná jednotka Kompletné zariadenie Kompletné zariadenie Rozmery [mm] 6 8 1 = výfukový otvor 2 = nasávací otvor A Výška 56 56 1356 3 = základ A1 Výška 90 90 90 4 = prestup B Dĺžka 1173 1173 1373 5 = Min. odstupy C Šírka 843 843 843 E1 Min.

Podrobnejšie

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0)

DASS s.r.o., Robotnícka 1E/7030, Martin systémy GRACO pre nanášanie náterov striekaním a dopravu tekutých materiálov Tel/Fax : +421-(0) Husky 205 Plastic pneumatické dvojmembránové čerpadlá 1/4 Husky 205 je najmenšia dvojmembránové čerpadlo v ponuke spoločnosti GRACO. Je navrhnuté na čerpanie najrôznejších materiálov (rozpúšťadlá, kyseliny,

Podrobnejšie

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd

Produktfolder V3+V3ee 2019.indd V3 V3ee slovensky V3 &V3ee VÝKON VZNIKÁ V HLAVE Tyčové snežné delá série V od spoločnosti TechnoAlpin sa vyznačujú okrúhlou hlavou, ktorá má optimálny pomer medzi vnútorným a vonkajším povrchom. Vďaka

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-WW 45 SHR.pdf

Datovylist-WAMAK-WW 45 SHR.pdf Tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre využitie odpadoveho tepla a veľkým pracovným

Podrobnejšie

TECHNOLÓGIE I. 1.prednáška

TECHNOLÓGIE I.   1.prednáška Ing. Miroslava ČIŽMÁROVÁ, PhD. MOŽNOSTI ODLIEVANIA OCELE Do kokíl Plynulé Polokontinuálne odlievane, Kontinuálne odlievanie dosiek a plechov, Špeciálne odlievanie ocele Klasické odlievanie ocele v minulosti

Podrobnejšie

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod

FUSO značka koncernu Daimler CANTER 7C18 ĽAVOSTRANNÉ RIADENIE Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Mod CANTER 18 1995 3995 4985 5725 6470 7210 Maximálna Maximale Aufbaulänge dĺžka karosérie Rozmery Model Typ vozidla 18 Typ kabíny/osadenie sedadiel 2195 2210 1140 Komfortná, jednoduchá kabína/3 Konštrukčný

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-TWW 90 SHR.pdf

Datovylist-WAMAK-TWW 90 SHR.pdf Tandemove tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Tandemove tepelné čerpadlo pre využitie odpadového tepla voda-voda SHR Dvojstupňové vysokoteplotné tepelné čerpadlo pre využitie odpadoveho

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2007 Vyhlásené: 28. 9. 2007 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2016 do: 31. 2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 448 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

SK

SK c=mr cloj=klk=ttmjntov^ båöäáëü cê~å ~áë aéìíëåü kéçéêä~åçë fí~äá~åç bëé~ çä pîéåëâ~ a~åëâ kçêëâ pìçãá mçêíìöìæë ÅëëçíéêÜ Magyar Polski esky Slovensky Române te Slovensko Hrvatski Srpski Pºcc å¼ ½æ apc

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 U nožového posúvača Stafsjö typu sa jedná o výtokový posúvač ( otvoriť / zatvoriť ). Je vhodný pre problematické prevádzkové podmienky, kde sa nachádzajú veľké aj malé nečistoty, na rozvlákňovačoch,

Podrobnejšie

Catalog

Catalog Plastová škrabka na odstránenie samolepiacich závaží 09338 09338-04-00-91 Cena bez DPH: 4.42 Plastová škrabka na odstránenie samolepiacich závaží 09339 09339-04-00-90 Cena bez DPH: 2.75 Vyvažovačka kolies

Podrobnejšie

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto

Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto Technická správa Prístavba k športovej hale TECHNICKÁ SPRÁVA Identifikačné údaje : Názov stavby: Časť: Prístavba k športovej hale Osobný výťah Miesto stavby: Generála Svobodu, 706/28 Investor stavby: Vypracoval:

Podrobnejšie

HU A01

HU A01 Sú konštruované na zapínanie, vypínanie a prepínanie elektrických spotrebičov, motorov, zariadení a prístrojov v elektrických inštaláciách nízkeho a malého napätia. Ponúkame tri prevedenia vačkových spínačov:

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpe nostných údajov pod a Nariadenie (ES). 1907/2006 Strana 1 z 6 Metylan Spezial KBÚ. : 351728 V001.2 Revízia: 04.12.2013 Dátum tla e: 12.12.2013 1.1. Identifikátor produktu Metylan Spezial ODDIEL

Podrobnejšie

cennik HORIZEN 2018

cennik HORIZEN 2018 CENNÍK SYSTÉMU OPLOTENIA HORIZEN 2018 PREDAJNÉ CENY V EUR Platnosť od 1.7.2018 Minimálna objednávka systému Horizen je 2000,-eur bez DPH. www.betafence.sk Tento cenník nahrádza platnosť predošlých cenníkov.

Podrobnejšie

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE

TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY - KLAPKY KVALITNÉ VYHOTOVENIE Tkaninové kompenzátory majú mnohoraké využitie. Na obrázku kompletovanie kompenzátora na spalinovod: typ R250-IV. TKANINOVÉ KOMPENZÁTORY KUSOVÁ A SÉRIOVÁ

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-BW 05.pdf

Datovylist-WAMAK-BW 05.pdf Tepelné čerpadlo soľanka-voda Tepelné čerpadlo soľanka-voda Kompaktné tepelné čerpadlo so stabilnou rámovou konštrukciou a flexibilnými výstupmi. Dvojité vysokoabsorbčné odpruženie sylomerovými podložkami

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-TBW 98 EVI.pdf

Datovylist-WAMAK-TBW 98 EVI.pdf Vysokoteplotné tandemové tepelné čerpadlo soľanka-voda Vysokoteplotné tandemové tepelné čerpadlo soľanka-voda Vysokoteplotné dvojstupňové tepelné čerpadlo so stabilnou rámovou konštrukciou a flexibilnými

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JKSO: KS: Miesto: V ód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY 201816 Zníženie energetickej náročnosti administratívnej budovy výrobnej haly PE plast Vikartovce JSO: S: Miesto: Vikartovce Dátum: Objednávateľ: Obec Vikartovce Zhotoviteľ: Projektant:

Podrobnejšie

Datovylist-WAMAK-AWK 47 EVI.pdf

Datovylist-WAMAK-AWK 47 EVI.pdf Vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda Vysokoteplotné kompaktné vonkajšie tepelné čerpadlo vzduch-voda Kompaktné tepelné čerpadlo pre vonkajšiu inštaláciu so stabilnou rámovou

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 Thomsit R 777 Strana 1 z 7 KBÚ : 229016 V001.2 Revízia: 09.07.2013 Dátum tla e: 17.07.2013 ODDIEL 1: Identifikácia látky/zmesi a spolo nosti/podniku 1.1.

Podrobnejšie

Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Časti vzduchotechnických mechanizmov železničných koľajových vozi

Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Časti vzduchotechnických mechanizmov železničných koľajových vozi Súhrnný protokol Verejná zákazka ID Vyhlasovateľ tendra Špecifikácia predmetu tendra Časti vzduchotechnických mechanizmov železničných koľajových vozidiel 69839EA Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.

Podrobnejšie

C01_00_001_E-D

C01_00_001_E-D Nástrčné skrutkové spoje CQ, pre rúry hlavné údaje Všeobecné údaje určené pre polyamidové rúry PQ-PA a hliníkové rúry PQ-AL s vonkajším 12, 15, 18, 22 a 28 mm 3/5.1-1 určené pre polyamidové hadicové vedenia

Podrobnejšie

SF_Roger_Roger_little Manual 2017 SK 04.indd

SF_Roger_Roger_little Manual 2017 SK 04.indd Roger & Roger little Návod na použitie 2 Roger & Roger little Roger / Roger Little 15 Senzor Gas Sensor plynov 14 8 1 2 JAHRE GARANTIE 2 YEARS WARRANTY 2 ANNÉES DE GARANTIE 17 18 13 12 11 10 9 7 17 PM

Podrobnejšie

katalogqp2007.xls

katalogqp2007.xls OBSAH Obsah 1 QP.RS4 - samostané hydrauliky 2 QP.S4 - samostatné hydrauliky 3 QS4X - samostatné hydrauliky 4 QP.GO komplety s olejom plneným motorom 2 wire 5 QP.JET komplety s vodou plneným motorom 2 wire

Podrobnejšie

KL.indd

KL.indd Kl dn 50 500 (2 20 ) pn 10/ (lass 150) UzaTváRaIe KlapKy medziprírubové podľa normy N 593 tlakovo liate alumíniové teleso bez prírub (wafer) s oválnymi otvormi pre pripojenie medzi príruby predĺžený krk

Podrobnejšie

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2

II. Ventilátory a príslušenstvo Klimatom a Vents VENTILÁTORY KLIMATOM KÓD NÁZOV CENA/1 KS BALENIE m3/h V EURO / KS VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 2 VENTILÁTORY KLIMATOM VENTILÁTOR ARES S KLZNÝM LOŽISKOM 200800 ARES KL 100 pripojenie na svorkovnicu 110 10,25 1 ks 200802 ARES KL 100 T s časovým dobehom 110 19,39 1 ks 200810 ARES KL 125 pripojenie na

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

Anew01_katalog0094

Anew01_katalog0094 DVOJPLÁŠŤOVÝ IZOLOVANÝ KOMÍNOVÝ SYSTÉM Z NEREZOVEJ OCELE Číslo normy Povrchová teplota Tlaková trieda (N, P alebo H) Odolnosť proti kondenzácii (W: mokrá alebo D: suchá prevádzka) Korózny odpor (odolnosť

Podrobnejšie

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum

Technický list commotherm hybrid tower SW/WW 5-15 Verzia: Rozmery v [mm] H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akum Rozmery v [mm] 5 7 10 H1 Výška (spiatočka prídavné vykurovanie pre nabíjanie akumulačného zásobníka) 205 205 205 205 H2 H3 H4 H5 H6 Výška (el. výhrevné teleso) 345 345 345 345 Výška (prívod prídavné vykurovanie

Podrobnejšie

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/ ISO Loctite 574 Strana 1 z 6 SDS No.: Dátum revízie v zahrani í: Dátum rev

Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/ ISO Loctite 574 Strana 1 z 6 SDS No.: Dátum revízie v zahrani í: Dátum rev Karta bezpe nostných údajov pod a (ES) 1907/2006 - ISO 11014-1 Loctite 574 Strana 1 z 6 SDS No.: 153497 Dátum revízie v zahrani í:13.05.2010 Dátum revízie v SR: 16.02.2011 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY/PRÍPRAVKU

Podrobnejšie

NPQP_de

NPQP_de hlavné údaje Použitie Jednoduchý výber správneho spoja. Nástrčné prípojky Quick Star ponúkajú bezpečné riešenie pre akýkoľvek spoj. Komfortné systémové nástrčné spojovacie prvky ponúkajú viac ako 1000

Podrobnejšie

1

1 Karta bezpe nostných údajov pod a Nariadenie (ES). 1907/2006 Strana 1 z 9 Ceresit Stop vlhkosti - tablety KBÚ. : 179399 V002.0 Revízia: 21.03.2014 Dátum tla e: 04.04.2014 1.1. Identifikátor produktu Ceresit

Podrobnejšie

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2,

ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, ING. ŠTEFAN DOMANKUŠ, ŠKULTÉTYHO 26, 949 12 NITRA autorizovaný stavebný inžinier - technické, technologické a ener. vybavenie stavieb 3239 * A * 5-2, 6 IČO 37 865 749 číslo tel.: 0903 846772 Názov zákazky

Podrobnejšie

Nová rada motorov 125 MAX EVO

Nová rada motorov 125 MAX EVO NOVÁ RADA MOTOROV 125 MAX EVO Pokročilá motorová technológia motorov radu Rotax 125MAX evo ponúka maximálne jednoduché používanie. Rada motorov Rotax 125 MAX ponúka oproti predchádzajúcim modelom ešte

Podrobnejšie

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och

PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá och PRÍSTREŠOK PRE AUTO Prestrešenie parkovacích statí Kvalitná ochrana áut od Gerhardt Braun VAŠE VÝHODY Rozmanité dispozície prestrešenia Spoľahlivá ochrana áut pred nepriaznivým počasím Ekonomické riešenia

Podrobnejšie

Technický list X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PLC filtrom, W 4 year warranty R,L,C LED CFLi Svetelné zdroje typ svetelzdroja

Technický list X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PLC filtrom, W 4 year warranty R,L,C LED CFLi Svetelné zdroje typ svetelzdroja Technický list 310-0190X - Univerzálny zapustený otočný stmievač PC filtrom, 5-325 W 4 year warranty R,,C Svetelné zdroje typ svetelzdroja max. min. 325 W 325 W HA. 12-24 V 325 W Stmievateľné Stmievateľné

Podrobnejšie

Datasheet-nádrž metanolu_NM_

Datasheet-nádrž metanolu_NM_ GENERÁLNY PROJEKTANT CHEMPRO a.s. Vajanského nábrežie / 0 Bratislava Číslo pare: INVESTOR NAFTA, a.s. Votrubova 0 Bratislava Stupeň dokumentácie: REALIZAČNÝ PROJEKT Názov stavby: Zákazkové číslo: ZBERNÉ

Podrobnejšie

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421

Generálne zastúpenie firmy JUST LEITERN A.G. pre SR Allimpex spol. s r.o., Turbínova 1, Bratislava Tel: , Fax: 00421 VÝSTUPOVÉ A ŠACHTOVÉ REBRÍKY HLINÍKOVÉ TYP 60-100 Výstupové rebríky hliníkové vyhotovené podľa EN ISO 14122 protišmykové priečle vsunuté do špeciálne vyvinutých stojín z uzavretých profilov a pevne zvarené

Podrobnejšie

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc

Microsoft Word - KONVEKTOR_MANUAL_A5_SK.doc Elektrický priamovykurovací Konvektor PROTHERM Návod na inštaláciu a obsluhu 1. Princíp činnosti elektrického konvektora Konvektor je vykurovacie zariadenie založené na premene elektrickej energie na tepelnú

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Sacie filtre, pištľové filtre a vysokotlaké vložky Dostupné pre všetky typy a výrobcov pištolí (Wagner, Graco, Titan atď) Technická špecifikácia Filtr

Sacie filtre, pištľové filtre a vysokotlaké vložky Dostupné pre všetky typy a výrobcov pištolí (Wagner, Graco, Titan atď) Technická špecifikácia Filtr Sacie filtre, pištľové filtre a vysokotlaké vložky Dostupné pre všetky typy a výrobcov pištolí (Wagner, Graco, Titan atď) Technická špecifikácia Farebný kód - Filtračné sitká pre bezvzduchové pištole -

Podrobnejšie

Master CT – SK – 2008.cdr

Master CT – SK – 2008.cdr TEPLOVZDUŠNÝ KOTOL NÁVOD NA OBSLUHU MASTER CT-50 TECHNICKÁ CHARAKTERISTIKA MODEL MASTER CT-50 Menovitý tepelný výkon kw 50 Vzduchový výkon m 3 /h 1400 OHRIEVANÝ pri +20 C VZDUCH Statický tlak Nárast teploty

Podrobnejšie

untitled

untitled Istič ETIMAT 6 45 Menovité napätie 230/400 Va.c., max. 60 Vd.c. Menovitý prúd 6 63 A Menovitá frekvencia 50/60 Hz 6 ka 68 85 30 42.5 Trieda selektivity 3 B alebo C Prierez spojovacieho vedenia 1 25 mm

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200

SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC Hviezdoslavova 31, Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č /127/321/ z 28. septembra 200 SLOVENSKÁ LEGÁLNA METROLÓGIA SKTC - 127 Hviezdoslavova 31, 974 01 Banská Bystrica CERTIFIKÁT TYPU MERADLA č. 310083/127/321/00-030 z 28. septembra 2000 Autorizovaná osoba Slovenská legálna metrológia,

Podrobnejšie

ecotest, s

ecotest, s ecotest, s.r.o. Sládkovičova 21, 955 01 Topoľčany Tel/Fax : 038 / 5320 171-2 - * Pre zaslanie cien vyplňte Žiadanku v časti Ponuky na www.ecotest.sk alebo nám zavolajte. Horúcovzdušné sterilizátory 1.

Podrobnejšie

Fotovoltaické panely SOLARTEC SG SOLARTEC SG-180-6Z Mechanické vlastnosti Dĺžka mm Šírka 875 mm Hrúbka 35 mm Hmotnosť 17 kg Počet solárních člán

Fotovoltaické panely SOLARTEC SG SOLARTEC SG-180-6Z Mechanické vlastnosti Dĺžka mm Šírka 875 mm Hrúbka 35 mm Hmotnosť 17 kg Počet solárních člán Fotovoltaické panely SOLARTEC SG SOLARTEC SG-180-6Z Dĺžka 1 677 mm 875 mm 35 mm 17 kg Počet solárních článkov 50 ks Účinnost solárních článkov 15-16% Charakteristika Kontakty Laminát Predná strana multikrystalické

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

untitled

untitled DFG / TFG 425s - 435s 11.09 - Návod na obsluhu 51175179 07.10 k DFG 425s DFG 430s DFG 435s TFG 425s TFG 430s TFG 435s Vyhlásenie o zhode Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Výrobca alebo

Podrobnejšie

PUMPIX SOLAR DN20 V112018

PUMPIX SOLAR DN20 V112018 DN 20 Technický list k 1 4514 0x a 1 7414 2x, vydanie 11 2018 Montážne rozmery v mm a objednávacie čísla Obj. číslo DN Typ čerpadla A B C D E F* G H I** J (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (in) (mm) (mm) (in) (mm)

Podrobnejšie

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ PÁNTY PR VITRÍNY POSÚVN STY PR VITRÍNY DRŽIAKY SKLNNÝCH POLÍC 2014 MODRÝ C B Gc Ge POVRCHOVÉ ÚPRAVY Strieborná prášková farba Strieborný eloxovaný hliník M Brúsená nerez Biela prášková farba f Imitácia

Podrobnejšie

D01_01_001_E-Type04

D01_01_001_E-Type04 prehľad dodávok Prehľad zásuviek prevádzkových zberníc/konektorov pre ventilové terminály konektor zbernice ventilovýterminál typ 0 typ 10 1) typ 03 typ 02 typ ECP typ 50 strana FBA-1-KL-5POL / -89 FBA-1-SL-5POL

Podrobnejšie

Technický manuál FANROLL FR Rolety FANROLL v prevedení retiazková roleta s technickým ozna ením FR sú interiérové látkové rolety, prípadne rolety s dr

Technický manuál FANROLL FR Rolety FANROLL v prevedení retiazková roleta s technickým ozna ením FR sú interiérové látkové rolety, prípadne rolety s dr Technický manuál FANROLL FR Rolety FANROLL v prevedení retiazková roleta s technickým ozna ením FR sú interiérové látkové rolety, prípadne rolety s drevenou tkaninou. Sú vyrábané s dvoma priemermi horného

Podrobnejšie

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd

KAT_SK_kap15-Stropne-salave-panely-cennik2019_ indd Stropné sálavé panely 15 Odovzdávanie tepla do priestoru Stála teplota vzduchu a jeho prúdenie okolo nás Nižšie celkové investičné náklady Nižšie prevádzkové náklady 261 Stropné sálavé panely MSP 263 Sálavý

Podrobnejšie

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK

LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK LED STREET LAMP LD-50 SERIES SVK led street lamp technológia Technológia COB LED ako nová technológia verejného osvetlenia je priateľská k životnému prostrediu. Prednosťou týchto svietidiel je pevná konštrukcia,

Podrobnejšie

Technický manuál FANROLL FP Rolety FANROLL v prevedení pružinová roleta s technickým ozna ením FP sú klasické interiérové látkové rolety. Sú vyrábané

Technický manuál FANROLL FP Rolety FANROLL v prevedení pružinová roleta s technickým ozna ením FP sú klasické interiérové látkové rolety. Sú vyrábané Technický manuál FANROLL FP Rolety FANROLL v prevedení pružinová roleta s technickým ozna ením FP sú klasické interiérové látkové rolety. Sú vyrábané s dvoma priemermi horného návinu a to 25 a 38mm. Rolety

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Microsoft Word - ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY TATÚT RADY KOLY pri Základnej kole, Zarevúca18, 034 01 Ru omberok V súlade so zákonom NR SR.596/2003 Z.z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a v súlade s ustanovením 9 ods. 1 vyhlá ky Ministerstva

Podrobnejšie

T40 - Folder.indd

T40 - Folder.indd slovensky Kompaktný rozmer, minimálna hmotnosť, dobré manipulačné vlastnosti. S celkovou výškou 2,40 m, šírkou do 2,35 m a max. dĺžkou 2,7 m je T40 automatic mobil obzvlášť kompaktný a z toho dôvodu ľahko

Podrobnejšie

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT TEHNIKÉ HARAKTERISTIKY Norma ISO 20/2 Typ konštrukcie Nominálny tlak Skúšobný tlak Teplota okolia Teplota oleja Olej Priemer valca (mm) Piemer piestnice (mm) Maximálna rýchlost (m/s) standardne tesnenia

Podrobnejšie

MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do

MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a do MESTO TURANY MESTSKÝ ÚRAD Osloboditeľov 83/91, 038 53 TURANY V Ý Z V A zákazka podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon) na nákup

Podrobnejšie

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 1300 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 1300 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX Schéma zapojenia vetracej jednotky CK 00 WOF GMBH / POSTFACH 80 / D-808 MAIBURG / TE. 9.0. 8-0 / FAX 9.0.8-00 / www.wof.eu Obj. č. 0_00 Zmeny vyhradené SK F_00_Wolf_Standard WOF GmbH Industriestraße D-808

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Akvizičná agentúra Výtlačok jediný. Č.p.: AA- 811-7/2014-OdOKTaIT Počet listov: 4 Prílohy:1/3 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru podľa 9 ods. 9 zákona

Podrobnejšie

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls

Nepožiarne revízne dvierka 2009-aktuál.xls Riegelhof & Gärtner - cenník platný od 07/2013 Revízne dvierka AluNova pre montáž na stenu a strop (nepôchodzné) skryté západkové uzávery Vstavaná impregnovaná sadrokartónová doska GKBI 12,5 resp. 2 x

Podrobnejšie

Projekt - katalog.cdr

Projekt - katalog.cdr ELEKTROMOTORY ELEKTROPREVODOVKY FREKVENÈNÉ MENIÈE OPRAVY A SERVIS O nás About us Ïakujeme za prejavený záujem o našu firmu a dovo¾te, aby sme Vás v krátkosti oboznámili s históriou našej firmy. Sídlo

Podrobnejšie

Návod na montáž, obsluhu a údržbu QX radiálny odvodný ventilátor Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a starostlivo ho uchovajte n

Návod na montáž, obsluhu a údržbu QX radiálny odvodný ventilátor Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a starostlivo ho uchovajte n Návod na montáž, obsluhu a údržbu QX radiálny odvodný ventilátor Pred použitím výrobku si dôkladne prečítajte tento návod a starostlivo ho uchovajte na bezpečnom mieste pre budúce použitie. Výrobok je

Podrobnejšie

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo

Vačkové spínače Vačkové spínače ETISWITCH Tepelný prúd A Vačkové spínače rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvo - A rady CS sú určené pre viacnásobné spínanie v hlavných i pomocných obvodoch: ako motorové spínače sú určené pre priame on line zapínanie a vypínanie jednofázových a trojfázových motorov. Taktiež sú

Podrobnejšie

OBJ_DOKU SK-001.fm

OBJ_DOKU SK-001.fm Návod na prevádzku elný naklada ProfiLine Typ FS, rýchly chod FS, FZ, FZ-L Stav: 07/2017 3640630 B58FZS 0000000078 SK 001 Impresum Wilhelm STOLL Maschinenfabrik GmbH Postfach 1181, 38266 Lengede Bahnhofstr.

Podrobnejšie

< UrbanStar > | < Philips >

< UrbanStar > | < Philips > Lighting kombinácia inovatívneho dizajnu a účinnosti LED technológie V obytných zónach možno známe svietidlá kužeľovitého tvaru osadené žiarivkami PL-L alebo ortuťovými výbojkami HPL vymeniť za svietidlá

Podrobnejšie

Lineárne vedenia (regulačné) GR/I Všeobecný popis: Lineárny regulátor, riadiaca skriňa a ručné ovládanie vytvárajú lineárny pohon, pripravený na okamž

Lineárne vedenia (regulačné) GR/I Všeobecný popis: Lineárny regulátor, riadiaca skriňa a ručné ovládanie vytvárajú lineárny pohon, pripravený na okamž Lineárne vedenia (regulačné) GR/I Všeobecný popis: Lineárny regulátor, riadiaca skriňa a ručné ovládanie vytvárajú lineárny pohon, pripravený na okamžitú obsluhu. Je na výber zdroj napätia 230V alebo 24V.

Podrobnejšie

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 2200 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX

Schéma zapojenia vetracej jednotky CKL 2200 bez regulácie WOLF GMBH / POSTFACH 1380 / D MAINBURG / TEL / FAX Schéma zapojenia vetracej jednotky CK 00 WOF GMBH / POSTFACH 80 / D-808 MAINBURG / TE. 9.0. 8-0 / FAX 9.0.8-00 / www.wof.eu Obj. č. 0_00 Zmeny vyhradené SK F_00_Wolf_Standard WOF GmbH Industriestraße D-808

Podrobnejšie

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE

Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVE Izolácie Druhé vydanie Máj 2017 Cenník Kingspan Therma & Selthaan 2017 VYSOKO ÚČINNÉ TEPELNO-IZOLAČNÉ DOSKY Z TUHEJ PENY URČENÉ PRE VŠETKY DRUHY STAVEBNÝCH APLIKÁCIÍ Viac informácií: www.kingspaninsulation.sk

Podrobnejšie

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd

TechSpec_S-SA2_S-SA2L_SK_ indd Produkty požiarnej ochrany S-SA2 & S-SA2L Dymové klapky - AA Multi Technická špecifikácia Obsah Popis.............................. Vyhotovenie.......................... 4 Požiarna odolnosť.......................

Podrobnejšie

Hoval plochý kolektor WK250A a WK251A pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 250A/ WK 251A Vysokovýkon

Hoval plochý kolektor WK250A a WK251A pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 250A/ WK 251A Vysokovýkon pre umiestnenie na strechu a voľné umiestnenie Popis produktu Hoval plochý kolektor WK 50A/ WK 5A Vysokovýkonový presklený plochý kolektor pre termické využitie slnečnej energie Pre montáž na strechu,

Podrobnejšie

76101_HHK_05_Kap2_SK

76101_HHK_05_Kap2_SK Nové modulové prístroje značky Hager - viac bezpečnosti Nové modulové prístroje značky Hager pri inštalácií zabezpečia jednoduchú a bezpečnú montáž. Chránia ľudské životy, veci a vodiče pred rizikom poškodenia

Podrobnejšie

pohony otvarave brany.cdr

pohony otvarave brany.cdr Pohon pre vjazdové otváravé brány RotaMatic, RotaMatic Akku Príslušenstvo Príslušenstvo pre RotaMatic a RotaMatic Akku Signálne svetlo LED žlté SLK prevádzkové napätie: 24 V chránené proti prepólovaniu,

Podrobnejšie