Dopravna akademia

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Dopravna akademia"

Prepis

1 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY CHARAKTERISTIKA ŠTUDIJNÉHO ODBORU Študijný odbor: Forma, spôsob a organizácia štúdia: dopravná akadémia denné štúdium pre absolventov základnej školy 1. Základné údaje Dĺžka vzdelávania a prípravy: 4 roky Študijný odbor je určený pre: dievčatá, chlapcov Podmienky na prijatie - úspešné ukončenie 9. ročníka základnej školy do študijného odboru: - preukázanie požadovaných vstupných vedomostí formou prijímacej skúšky z profilových predmetov, ktoré určí MŠ SR Spôsob ukončenia vzdelávania maturitná skúška a prípravy: Doklad o dosiahnutom vzdelaní: vysvedčenie o maturitnej skúške Poskytnutý stupeň vzdelania: - úplné stredné odborné vzdelanie - klasifikácia stupňov vzdelania podľa ISCED 3A Pracovné uplatnenie absolventa: odborný ekonomický pracovník v rôznych formách dopravných, podnikateľských subjektov, ako aj v podnikoch orientujúcich sa na cestovný ruch Nadväzná odborná príprava: možnosti ďalšieho vzdelávania v pomaturitnom štúdiu a v príbuzných odboroch na vysokej škole 2. Charakteristika obsahu vzdelávania a prípravy Študijný odbor... dopravná akadémia pripravuje absolventov so širokým všeobecným i odborným vzdelaním, nevyhnutným pre výkon dopravno-podnikateľských funkcií v dopravných podnikoch, v tuzemskom i medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu. Všeobecné vzdelávanie dáva predpoklady pre permanentné vzdelávanie i prípadné vysokoškolské štúdium. Študijný odbor pripravuje absolventa so širokým všeobecnovzdelávacím základom. Obsah učiva všeobecnovzdelávacích predmetov je koncipovaný tak, aby dotváral odborný profil absolventa. Odborné vzdelávanie umožňuje absolventovi získať odborné teoretické vedomosti prostredníctvom ktorých je schopný samostatne vykonávať ekonomické činnosti súvisiace s obchodom a prepravou v rôznych druhoch dopravy a tiež s obchodno-podnikateľskou praxou, spojené so získavaním a spracúvaním informácií v oblasti dopravy, logistiky, zasielateľstva, cestovného ruchu, zásobovania, odbytu, marketingu, vo vedení administratívy, účtovníctva a finančného hospodárenia.

2 Prax integruje vedomosti, zručnosti, postoje a návyky tak, aby ich bol absolvent schopný aplikovať v praxi, aby vedel pracovať samostatne aj v kolektíve, a aby bol adaptabilný v príbuzných odboroch činnosti. Štúdium voliteľných predmetov umožňuje odbornú orientáciu podľa možností školy, potrieb regiónu, záujmov a schopností žiaka a ich voľbou sa dotvára odborný profil absolventa. Na základe vedomostí a spôsobilostí nadobudnutých počas štúdia získa absolvent predpoklady pre ďalší samostatný rozvoj a celoživotné vzdelávanie. 3. Zdravotné požiadavky na uchádzača Do študijného odboru...dopravná akadémia môže byť prijatý len uchádzač, ktorého zdravotnú spôsobilosť písomne potvrdil lekár na prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej schopnosti zdravotnú spôsobilosť žiaka posúdi odborný lekár. 4. Požiadavky na bezpečnosť, ochranu zdravia a hygienu práce Súčasťou teoretického vyučovania a praxe je problematika bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a hygieny práce. Vo výchovno-vzdelávacom procese musí výchova k bezpečnosti a ochrane zdravia vychádzať z platných právnych predpisov zákonov, nariadení, vykonávacích predpisov a noriem. V priestoroch určených na vyučovanie žiakov je potrebné utvoriť podľa platných predpisov podmienky na zaistenie bezpečnosti a hygieny práce. Nevyhnutné je poučiť žiakov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

3 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY PROFIL ABSOLVENTA Študijný odbor: Forma, spôsob a organizácia štúdia: dopravná akadémia denné štúdium pre absolventov základnej školy 1. Celková charakteristika absolventa - absolvent študijného odboru...dopravná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie ekonomických činností spojených so získavaním a spracúvaním informácií pre výkon obchodno-podnikateľských funkcií v dopravných podnikoch, v tuzemskom a medzinárodnom obchode a cestovnom ruchu. Získané informácie vie posúdiť, hodnotiť a využiť v ekonomickom riadení príslušného pracoviska; - po zapracovaní je absolvent pripravený na samostatný výkon činností odborného ekonomického pracovníka, na uskutočňovanie rôznych činností súvisiacich s podnikateľskou praxou v rôznych formách dopravných podnikov, v logistických firmách, podnikateľských subjektov (súkromných, družstevných a štátnych), a vo vnútropodnikových útvaroch; - typickými činnosťami, ktoré vykonáva absolvent dopravnej akadémie, sú marketingové činnosti v tuzemsku a v zahraničí, činnosti zabezpečujúce finančné hospodárenie podniku, jeho účtovníctvo, činnosti spojené so získavaním a spracúvaním informácií v doprave, kvalifikované sekretárske a korešpondenčné práce (aj v styku so zahraničím); - absolvent študijného odboru je pripravený na vstup do praxe, dosiahnuté vzdelanie mu vytvára podmienky pre získanie oprávnenia v podnikateľskej činnosti v doprave a zároveň má predpoklady pokračovať v štúdiu na vysokej škole. 2. Absolvent študijného odboru spĺňa tieto požiadavky 2.1 V oblasti všeobecného vzdelania Absolvent pozná/má: - potrebnú slovnú zásobu, a vyjadrovaciu schopnosť v komunikatívnych situáciách v ústnom a písomnom prejave v materinskom jazyku; - znalosť slovenskej a svetovej literatúry; - kultúrny prehľad, ktorý vychádza z poznania rôznych oblastí umenia a kladný vzťah ku kultúrnym a estetickým hodnotám; - orientáciu v dejinách slovenského národa a svetovej histórie; - znalosť o hierarchii životných hodnôt vychádzajúcich zo základných princípov demokratickej spoločnosti a je schopný vytvárať si rebríček hodnôt; - znalosť dvoch cudzích jazykov na úrovni bežnej hovorovej komunikácie a aspoň jedného z nich na účely obchodno-podnikateľských činností;

4 - znalosti zo stredoškolskej matematiky, základov ekológie a fyziky; - základy etiky, psychológie ; - schopnosť orientácie vo vývoji ľudskej spoločnosti a v ekonomických vzťahoch; - znalosť zásad spoločenského správania sa a spoločenského protokolu; - schopnosť komunikácie s klientmi v rôznych oblastiach; - rozvinuté pohybové schopnosti, celkovú telesnú zdatnosť a vypestovanú celoživotnú potrebu pohybovej aktivity. 2.2 V oblasti odborného vzdelania Požadované vedomosti Absolvent pozná /má: - tendencie vývoja vedy, techniky, dopravy a ekonomiky v širokých spoločenských súvislostiach a vzťahoch; - základné ekonomické pojmy a princípy dopravno-podnikateľských činností v trhovej ekonomike; - základy prevádzky a prepravy v doprave; - možnosti registrácie a prevádzkovania živností; - metodiku a postupy účtovania v sústavy podvojného účtovníctva a vedenie jednoduchého účtovníctva, analyzovať finančnú situáciu účtovnej jednotky na základe podkladov z účtovníctva; - účelné využívanie informačno-komunikačných technológií a organizačnej technológie; - schopnosť prijímať rozhodnutia a odhadnúť ich prínos pre úspech podnikania, aj v doprave; - matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi; - základnú odbornú terminológiu z oblasti techniky administratívy a obchodnej a úradnej korešpondencie; - základné právne normy; - základy ekonomických teórií; - základy medzinárodnej deľby práce, základné zahranično-obchodné operácie a techniky uskutočňovania prieskumu trhu; - obsah a formy platobného styku a finančných operácií; - základné poznatky o hospodárskej geografii Slovenskej republiky a o svetovom hospodárstve; - základy ekológie a orientovať sa v základných environmentálnych pojmoch; - vedomosti o ochrane spotrebiteľa a spotrebiteľskej politike; Absolvent študijného odboru dopravná akadémia má : - poznať základné právne normy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, - poznať spôsoby prepravy cestujúcich, batožín a nákladu vo vnútroštátnej a medzinárodnej preprave, - poznať základné predpisy v medzinárodnej doprave, - poznať podmienky na prepravu nebezpečných nákladov,

5 - poznať dvojstranné medzivládne dohody o podmienkach prepravy, - poznať cestovné poriadky a spôsob ich tvorby, - poznať jednotlivé druhy dopravných prostriedkov a možnosť ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru, - poznať vlastnosti dopravných a prepravných prostriedkov podľa konštrukcie, druhu a množstva nákladu, - poznať základné ekonomické pojmy a právne predpisy v medzinárodnej a vnútroštátnej doprave, - poznať komplexné problémy dopravného a prepravného procesu a vedieť ich riešiť, - poznať zásady podnikateľských plánov, manažmentu, marketingu v malých a stredných podnikoch, - ovládať dvojstranné medzivládne dohody o podmienkach prepravy, - poznať zásady pri uzatváraní zmlúv o podmienkach prepravy, - poznať zásady tovaroznalectva, - ovládať zásady konštrukcie prepravného reťazca. v oblasti cestovný ruch a doprava ďalej pozná: - základné pojmy z cestovného ruchu a dopravy, - pozná členenie služieb v cestovnom ruchu, - pozná základy manažmentu v cestovnom ruchu. v oblasti cestnej dopravy ďalej pozná: - základné právne normy potrebné pre činnosť medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy, - jednotlivé druhy vozidiel a vhodnosťou ich použitia na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru. v oblasti železničnej dopravy ďalej pozná: - komplexné problémy dopravného a prepravného procesu železničnej dopravy a vedieť ich riešiť, - systém taríf v doprave, - vnútroštátnu a medzinárodnú zasielateľskú činnosť. v oblasti vodnej dopravy ďalej pozná: - jednotlivé typy lodí a ich konštrukcii, prevádzkované predovšetkým na vnútrozemských vodných cestách, - základy ich stavby a konštrukcie, - zákony špecifické pre vodnú dopravu. v oblasti leteckej dopravy ďalej pozná: - poznať teoretické základy konštrukcie lietadiel, - poznať letecké predpisy. v oblasti zasielateľstva ďalej pozná:

6 - náležitosti potrebné na založenie a prevádzkovanie dopravnej a zasielateľskej firmy a má vedomosti z oblasti občianskeho, obchodného, daňového práva a z oblasti marketingu a manažmentu, - možnosti využitia mechanizačných prostriedkov a zariadení vzhľadom na prepravovaný tovar, - doklady vodičov, postup v prípade dopravnej nehody, opatrenie na zabezpečenie zákonov a obmedzení zo strany vodičov, - základné princípy vymeriavania cla z tovaru, - základné tlačivá pre colné konanie. v oblasti logistiky v doprave ďalej pozná: - základné zákony a predpisy týkajúce sa colného konania, - spôsoby a zásady vypracovania prepravných zmlúv a ich fakturácie, - základné druhy a konštrukciu dopravných a prepravných prostriedkov Požadované zručnosti Absolvent vie: - aplikovať získané teoretické vedomosti v praktickej činnosti; - určovať ciele, prostriedky a postupy práce; - spracúvať a vhodnými metódami hodnotiť potrebné informácie na podnikateľské činnosti s využitím komunikačných a informačných technológií; - účtovať v podvojnej a jednoduchej sústave účtovníctva; - vypočítať a interpretovať základné ekonomické ukazovatele; - riešiť samostatne, alebo v tíme problémové úlohy podnikovo-hospodárskeho prostredia; - aplikovať vybrané matematické postupy pri riešení úloh v hospodárskej praxi; - uplatňovať v podnikateľskej činnosti základné právne normy; - aplikovať zručnosti pri spracúvaní obsahu, foriem a pri pracovných postupoch vo vyhotovovaní prvotných obchodných dokladov; - spracúvať vecne, jazykovo a formálne správne písomnosti spojené s podnikateľskou činnosťou v tuzemsku a zahraničí s využitím súčasnej techniky; - písať hmatovou metódou, ovládať techniky spracovania textu a dodržiavať normalizovanú úpravu písomností; - pracovať s odbornou literatúrou. v oblasti cestovný ruch a doprava ďalej vie: využívať vedomosti z cestovného ruchu v podmienkach trhovej ekonomiky s cieľom rozvoja kultúry a tradície tohto odvetvia používať cestovné poriadky, katalógy cestovných kancelárií, cenníky. v oblasti cestnej dopravy ďalej vie:

7 - vykonávať práce a činnosti v cestnej a mestskej doprave spojené najmä s organizáciou, riadením a zabezpečovaním cestnej a mestskej dopravy, - obsluhovať moderné palubné počítačové systémy, - vybrať z jednotlivých druhov vozidiel vozidlo vhodné na použitie na jednotlivé prepravné činnosti podľa druhu a množstva tovaru. v oblasti železničnej dopravy ďalej vie: - používať cestovné poriadky a vyhľadávať spoje, vypisovať cestovné lístky a kontrolovať cestovné doklady cestujúcich vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej preprave, - vykonávať výpočty spojené so stanovením cestovného a prepravného pri preprave cestujúcich, batožín a kuriérnych zásielok vo vnútroštátnej a medzinárodnej železničnej preprave, - spracovávať sprievodné doklady pre vnútroštátnu a medzinárodnú prepravu vozňových zásielok, - vypočítať prepravné, zisťovať a kontrolovať hmotnosť zásielok, vyberať vozne pre nakládku, skontrolovať správnosť naloženia zásielok a vypravenie zásielok, viesť evidenciu vozňových zásielok, - viesť evidenciu o hospodárení so železničnými vozňami vlastnej a cudzích železničných správ, používať tlačivá a doklady v osobnej a nákladnej preprave, posudzovať škody a poškodenia pri preprave zásielok, - vykonávať odovzdávanie a uzávierky pokladníc a práce súvisiace s účtovníctvom vedľajších pokladníc, pozná väzby vedľajších i nesamostatných pokladníc na hlavnú pokladnicu v účtovnej a finančnej oblasti, - vystupovať voči zákazníkom, ponúkať služby železnice verejnosti a podnikateľskej sfére. v oblasti vodnej dopravy ďalej vie: - spracovať sprievodné doklady pre vnútroštátnu a medzinárodnú vodnú prepravu hromadných a kusových zásielok, - vypočítať prepravné, zisťovať a kontrolovať hmotnosť zásielok, vyberať dopravné prostriedky pre nakládku, skontrolovať správnosť naloženia zásielok a vypravenie zásielok; viesť evidenciu hromadných a kusových zásielok vo vodnej doprave, - viesť dopravnú dokumentáciu vodnej dopravy. v oblasti leteckej dopravy ďalej vie: - zabezpečovať úlohy v spolupráci s letovým dispečingom, - zabezpečiť vybavenie cestujúcich a lietadiel formou automatického systému spracovania, - vystaviť letecký prepravný doklad, - sprostredkovať styk prevádzkových zložiek s posádkami lietadiel, - uplatniť postupy komunikácie s cestujúcimi ( aj v anglickom jazyku),

8 - pracovať s rezortným systémom, - vie vypočítať rozloženie nákladu a vyváženie lietadiel. v oblasti zasielateľstva ďalej vie : - uzavrieť prepravnú zmluvu s dopravcami všetkých druhov dopráv, - predložiť návrh viacerých alternatív prepravy tovaru, - vybaviť reklamáciu zákazníka, vyfakturovať služby, vypočítať cenu za prepravu, - charakterizovať tovar s viacerých hľadísk, - pracovať s tlačivami týkajúcich sa colných úkonov v oblasti logistiky v doprave ďalej vie: - zvoliť druh vozidiel podľa vhodnosti na prepravu podľa druhu a množstva tovaru, - organizovať skladové hospodárstvo a podľa vlastností tovaru zvoliť spôsob jeho skladovania, balenia a ošetrovania, - ovládať informačné technológie z oblasti logistiky. 2.3 Požadované osobnostné predpoklady, vlastnosti a schopnosti Absolvent sa vyznačuje: - schopnosťou zodpovedného, čestného, dôsledného a presného konania; - cieľavedomým, rozhodným a rozvážnym vystupovaním a jednaním; - kreatívnym myslením; - samostatným riešením bežných úloh a iniciatívnym jednaním; - schopnosťou podriadiť vlastné záujmy vyšším spoločenským a morálnym hodnotám; - zodpovedným narábaním s informáciami; - schopnosťou niesť spoluzodpovednosť za výsledky práce; - zodpovedným prístupom k ochrane životného prostredia.

9 MINISTERSTVO ŠKOLSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UČEBNÝ PLÁN Študijný odbor: Forma, spôsob a organizácia štúdia: dopravná akadémia denné štúdium pre absolventov základnej školy Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku S p o l u Všeobecnovzdelávacie predmety slovenský jazyk a literatúra a) prvý cudzí jazyk a), b) druhý cudzí jazyk a), b) občianska náuka dejepis etická výchova/ náboženská výchova c) matematika a) fyzika a) ekológia telesná výchova a) d) Odborné predmety podniková ekonomika a) účtovníctvo a) aplikovaná informatika a) e) hospodárska a dopravná geografia a) administratíva a korešpondencia a) e) ekonomické cvičenia a) spoločenská komunikácia a) manažment v doprave prevádzka a preprava v doprave prax f) Voliteľné predmety g) administratívne cvičenia a) e) 2 aplikovaná ekonómia a) 2-4 bankovníctvo a) e) 7 cvičenia z bankovníctva a) e) 3

10 Kategórie a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín v ročníku S p o l u Voliteľné predmety g) cvičenia z účtovníctva a) e) 2 cestovný ruch a doprava a) mechanizačné zariadenia marketing a) e) medzinárodný marketing a) e) aplikovaná informatika seminár a) e) cvičenia z matematiky a) e) 2-4 konverzácia v cudzom jazyku a) 4 zasielateľstvo logistika v doprave obchod a preprava v železničnej doprave obchod a preprava v cestnej doprave obchod a preprava vo vodnej doprave obchod a preprava v leteckej doprave úvod do sveta práce 1 odpadové hospodárstvo 1-2 S p o l u Nepovinné predmety h) dopravná výchova 4 manažment osobných financií 2 podnikanie v cestovnom ruchu r) 4 psychológia práce 2 športové hry 8 ochrana človeka a prírody i) 4

11 Poznámky a) Trieda sa delí na skupiny podľa ods. 1, 2, 3 6 Smerníc Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR č. 7827/ o stredných školách z 11. júla 1985 (ďalej len Smernice). b) Vyučujú sa dva z jazykov: jazyk anglický, nemecký alebo ruský. c) Vyučuje sa predmet etická výchova alebo predmet náboženská výchova podľa záujmu žiakov. Na vyučovanie etickej výchovy sa odporúča vytvárať skupiny najviac s počtom 20 žiakov. Predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie absolvoval/-a. d) V predmete telesná výchova možno vyučovať jednu hodinu týždenne aj v popoludňajších hodinách a spájať ju do viachodinových celkov. Súčasťou vyučovania môže byť aj týždenný výchovno-výcvikový kurz v prvom a/alebo druhom ročníku. e) Predmet má charakter cvičení. f) Predmet prax sa realizuje v súlade s Výkladom hlavných foriem praktického vyučovania na stredných školách a odborných učilištiach, schváleného MŠV SR dňa 15. decembra 1994 pod č. 5651/ (ďalej len Výklad). Je samostatným vyučovacím predmetom, alebo je súčasťou ostatných vyučovacích predmetov. Člení sa na učebnú a odbornú prax. Učebnú prax uskutočňujú žiaci pod priamym vedením učiteľa a odbornú prax pod priamym vedením prevádzkových pracovníkov inštruktorov. Odborná prax sa realizuje v súlade s Výkladom v 3. a 4. ročníku, v rozsahu 10 pracovných dní v každom ročníku. g) Žiaci si môžu podľa záujmu a potrieb vybrať voliteľné predmety v rozsahu vymedzenom pre voliteľné predmety. Na štúdium voliteľných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried alebo ročníkov pri dodržaní Smernice. Škola môže na základe požiadaviek trhu práce a s prihliadnutím na regionálne podmienky zaviesť aj ďalšie voliteľné a nepovinné predmety po predchádzajúcom schválení MŠ SR. Za kvalitu takto zavedených predmetov zodpovedá riaditeľ školy. h) Žiak si môže vybrať dva nepovinné predmety, tri nepovinné predmety iba v prípade, ak jedným z týchto predmetov sú športové hry. Na vyučovanie nepovinných predmetov možno vytvárať skupiny žiakov z rôznych tried a ročníkov pri dodržaní Smernice. Z hľadiska odborno-metodického môže riaditeľ školy povoliť spájanie hodín nepovinných predmetov do viachodinových celkov. Nepovinné predmety sa neklasifikujú, na vysvedčení žiaka a v katalógu sa uvedie absolvoval/-a. i) Povinnou súčasťou výchovy a vzdelávania žiakov stredných škôl v SR je učivo Ochrana človeka a prírody. Obsah učiva sa realizuje vo vybraných predmetoch, účelových cvičeniach a v samostatnom kurze na ochranu človeka a prírody. Cvičenia sa uskutočňujú v 1. a 2. ročníku priamo v teréne. Kurz je organizovaný v 3. ročníku. Kurz je súčasťou plánu práce školy. j) Riaditeľ školy môže na základe odporúčania predmetovej komisie vykonať v učebnom pláne v jednotlivých ročníkoch úpravy až do 10% celkového počtu týždenných vyučovacích hodín. Pri týchto úpravách nie je možné zrušiť žiadny vyučovací predmet alebo do skupiny povinných predmetov zaradiť nový povinný predmet. k) V jednotlivých vyučovacích predmetoch má vyučujúci možnosť upraviť obsah učiva až do výšky 30% v každom ročníku zaradením nových poznatkov, vyplývajúcich z aktuálneho rozvoja vedy a techniky a z potreby prispôsobiť učivo aktuálnym potrebám odboru, trhu práce, regiónu, alebo špecifickým potrebám školy. Zmeny v obsahu učiva navrhuje príslušná predmetová komisia.

12 l) Žiaci v každom ročníku absolvujú exkurzie (1 až 2 dní v školskom roku) na prehĺbenie, upevnenie a rozšírenie poznatkov získaných v teoretickom vyučovaní. Exkurzie sú súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu. Ich rozsah a obsah schvaľuje riaditeľ školy v súlade s učebným plánom. Pripravuje a vedie ich učiteľ, ktorého vyučovací predmet najviac súvisí s obsahom exkurzie. Organizácia exkurzií musí byť v súlade so Smernicami. m) Vyučujúci sú povinní zohľadňovať otázky bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a starostlivosti o životné prostredie. n) Výučba v študijnom odbore sa realizuje v 1., 2. a 3. ročníku v rozsahu 32 týždňov, vo 4. ročníku 28 týždňov. Školský rok v 1.,2., a 3. ročníku trvá 40 týždňov, vo 4. ročníku 37 týždňov. 8 týždňov školského roka v 1., 2. a 3. ročníku a 9 týždňov školského roka vo 4. ročníku tvorí rezervu na odbornú prax, opakovanie učiva, kurzy, exkurzie, maturitné skúšky a pod. o) Neoddeliteľnou súčasťou učebného plánu sú prílohy, v ktorých sú uvedené zoznamy schvaľovacích doložiek učebných osnov ostatných predmetov (všeobecnovzdelávacích, odborných, odborných podľa odborných zameraní, voliteľných, nepovinných). p) Obsah výchovy k manželstvu a rodičovstvu sa realizuje vo vyučovaní viacerých predmetov, avšak kľúčové postavenie majú povinné voliteľné predmety etická výchova a náboženská výchova v 1. a 2. ročníku. Význam pre výchovu k manželstvu a rodičovstvu majú aj ďalšie predmety, najmä náuka o spoločnosti, občianska náuka a mimovyučovacie výchovno-vzdelávacie aktivity triednych učiteľov so žiakmi. Vedenie školy v spolupráci s kontaktným učiteľom riadi, koordinuje a kontroluje realizáciu výchovy k manželstvu a rodičovstvu vo výchovno-vzdelávacom procese.

13 Prílohy ZOZNAM SCHVAĽOVACÍCH DOLOŽIEK - všeobecnovzdelávacích predmetov Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od slovenský jazyk a literatúra 5337/ septembra 1990 cudzí jazyk 6174/ septembra 2003 občianska náuka 1916/ septembra 1993 dejepis 3367/ septembra 1996 etická výchova 1252/ septembra 1997 náboženská výchova 1252/ septembra 1997 matematika 3171/ septembra 1995 fyzika 5337/ septembra 1990 ekológia telesná výchova 1340/ septembra voliteľných predmetov Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od úvod do sveta práce 4389/ septembra 2003 odpadové hospodárstvo 2248/ septembra 2003 konverzácia v cudzom jazyku 927/ septembra 1991 cvičenia z matematiky 3171/ septembra nepovinných predmetov Názov predmetu Číslo schvaľovacej doložky Platnosť od manažment osobných financií 1023/ septembra 2002 podnikanie v cestovnom ruchu 4772/ septembra 2003 pohybová príprava 286/ septembra 1999 športové hry 1252/ septembra 1997 ochrana človeka a prírody 916/ septembra 2002

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

5

5 5. PROFIL ABSOLVENTA 5.1 Celková charakteristika absolventa - absolvent študijného odboru obchodná akadémia je stredoškolsky vzdelaný pracovník so všeobecným a odborným vzdelaním potrebným na vykonávanie

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/4, 036 36 Martin Názov školského Technické lýceum vzdelávacieho

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor:

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí

Podrobnejšie

Učebné plány

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Plán je inovovaný v 1. až 4. ročníku. Schválilo MŠ SR dňa 20. marca

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ODBORNÉ VZDELÁVANIE A PRÍPRAVA VODIČOV 5. december 2018 Základné pojmy Vláda Slovenskej republiky (ďalej len SR ) schválila v júni 2007 koncepciu dvojúrovňového modelu vzdelávacích programov v oblasti

Podrobnejšie

Uctovnictvo_2015_2016a

Uctovnictvo_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. a 2. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna

Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestna Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) obstarávania riadi a koordinuje činnosti a zamestnancov podieľajúcich sa na nákupe surovín, tovarov, výrobkov, služieb,

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA obchodu a služieb Kereskedelmi és Szolgáltatóipari Szakközépiskola, Budovateľská 32, KOMÁRNO ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM KVALITNÝ V ŠKOLE ÚSPEŠNÝ V ŽIVOTE Kód a názov ŠVP 64 Ekonomika

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 65 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Podrobnejšie

Združená stredná škola, Ul

Združená stredná škola, Ul Stredná odborná škola dopravná, Rosinská cesta 2, Žilina Kritériá k prijímaniu uchádzačov do 1. ročníka v študijných a učebných odboroch pre školský rok 2019/2020 **********************************************************************************

Podrobnejšie

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA V B R A T I S L A V E

E K O N O M I C K Á U N I V E R Z I TA   V  B R A T I S L A V E Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc OBCHODNÁ FAKULTA EU V BRATISLAVE Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5; ' 02/67291104; fax: 02/67291149 e-mail: zora.szakalova@euba.sk; http://obchodnafakulta.sk; www.facebook.com/obchodna.fakulta Študijné

Podrobnejšie

PLÁN KONZULTÁCIÍ PRE ŽIAKOV S IUP meno žiaka:

PLÁN  KONZULTÁCIÍ PRE ŽIAKOV  S  IUP meno žiaka: Meno žiaka: Trieda: II.A Odbor: prevádzka obchodu Polrok: I. Školský rok: 2017/2018 Predmet /Učiteľ Dátum konz. Dátum konz. Dátum konz. Dátum konz. Dátum konz. Dátum konz. Stanovený počet konzultácií Slovenský

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Charakteristika

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO P10 ČŠp 964-969 a) Profil absolventa:

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d

Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej dopravy) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej d Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) v cestnej doprave (okrem mestskej hromadnej ) riadi prevádzku osobnej alebo nákladnej

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

Hospodarska_informatika_2015_2016a

Hospodarska_informatika_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KAI FHI EU v Bratislave Hospodárska informatika denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. Bakalárske štúdium -

Podrobnejšie

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej,, v zmysle 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov u r č u j e kritériá prijímacieho

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk iné Učebné osnovy Makroekonómia

Podrobnejšie

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol

Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných škol Stredná odborná škola podnikania, Sasinkova 45, 01001 Žilina Harmonogram prijímacieho a odvolacieho konania uchádzačov na vzdelávanie v stredných školách pre školský rok 2019/2020 Pri prijímaní žiakov

Podrobnejšie

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ , K R I T É R I Á a ostatné

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ ,  K R I T É R I Á a ostatné Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk K R I T É R I Á a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na

Podrobnejšie

A

A Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ školy GYMNÁZIUM MICHALA MILOSLAVA HODŽU UL. M.M.HODŽU 860/9 LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Poslanie vzdelávacích oblastí v školskom vzdelávacom programe A. Štvorročné štúdium Povinné

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pracovník turistického informačného centra - front office Kód kvalifikácie C4221002-01243 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 4221002

Podrobnejšie

37_DOPRAVA_POSTY_TELEKOMUNIKACIE[1]

37_DOPRAVA_POSTY_TELEKOMUNIKACIE[1] Základné informácie o študijných a učebných odboroch a ich zameraniach skupiny odborov 37 DOPRAVA, POŠTY A TELEKOMUNIKÁCIE Učebný odbor/zameranie v šk. roku 2010/ 1 v šk. roku 2009/2010 2 3762 2 železničiar

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vydavateľský redaktor Kód kvalifikácie U2642007-01713 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642007 / Vydavateľský redaktor SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA,

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Učebné osnovy Právo Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník tretí Škola (názov, adresa) Súkromná obchodná akadémia, SNP 6 965 0 Žiar nad Hronom Názov ŠkVP Súkromná obchodná akadémia Kód a názov ŠVP

Podrobnejšie

Dokument5

Dokument5 Podmienky prijímacieho konania na štúdium so začiatkom v akademickom roku 2018/2019 v bakalárskom stupni štúdia Prijímacia skúška v prijímacom konaní na štúdium so začiatkom od akademického roka 2018/2019

Podrobnejšie

11

11 11 ZÁVEREČNÁ SKÚŠKA Skupina učebných odborov: 64 Ekonomika a organizácia, obchod a služby II Cieľom záverečnej skúšky (ďalej len ZS ) je overenie vedomostí a zručností žiakov v rozsahu učiva určeného vzdelávacími

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF

Microsoft PowerPoint - TUKE_LF Technická univerzita v Košiciach Letecká fakulta FACULTY OF AERONAUTICS Technical University Košice Ing. Peter Koščák, PhD. katedra Manažmentu leteckej prevádzky Letecká fakulta TU v Košiciach Ing. Peter

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Metodické usmernenie riaditeľky č. 021/2018 k voľbe voliteľných predmetov Účel metodického usmernenia: Tento vnútorný predpis zjednocuje

Podrobnejšie

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV

POSTUP TVORBY NORMATÍVOV MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV materiálno-technického a priestorového zabezpečenia pre študijný odbor 6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu Schválilo

Podrobnejšie

OAVOZA_prezentacia_skoly

OAVOZA_prezentacia_skoly Obchodná akadémia Veľká okružná 32 011 57 Žilina STREDNÁ ŠKOLA, KTORÚ SA OPLATÍ ABSOLVOVAŤ! tradícia kvalita inovácia Prečo študovať na Obchodnej akadémii v Žiline? 1) tradícia vposkytovaní kvalitného

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 24.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

UČEBNÉ PLÁNY na šk. rok 2017/18 trojročné učebné odbory 6475 H technicko-administratívny pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slove

UČEBNÉ PLÁNY na šk. rok 2017/18 trojročné učebné odbory 6475 H technicko-administratívny pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slove UČEBNÉ PLÁNY na šk. rok 2017/18 trojročné učebné odbory 6475 H technicko-administratívny pracovník predmet skratka 1. ročník 2. ročník 3. ročník slovenský jazyk a literatúra SJL 2 2 2 anglický jazyk ANJ

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Majster (supervízor) v strojárskej výrobe Kód kvalifikácie C3122012-00776 Úroveň SKKR 5 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 3122012 / Majster (supervízor)

Podrobnejšie

Smernica o organizovaní výletov, exkurzií a vychádzok

Smernica o organizovaní výletov, exkurzií a vychádzok qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Smernica o organizovaní výletov, uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui exkurzií a vychádzok opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstveni

Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstveni Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia Charakteristika Riadiaci pracovník (manažér) zariadenia rýchleho občerstvenia riadi tím pracovníkov vykonávajúcich rýchlu formu prípravy a

Podrobnejšie

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠTUDIJNOM ODBORE PRÁVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 určené v zmysle 56 a 57 zákona č. 131/2002

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č.

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. číslo školy : 653201 Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium uskutočňované v roku 2004 počet počet počet Kód ŠO Kód

Podrobnejšie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodborové študijné programy 1 Forma štúdia Počet na prijatie

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝ

Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝ Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky VZDELÁVACÍ PROGRAM PRE ŽIAKOV S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM PRE SKUPINU TROJROČNÝCH UČEBNÝCH ODBOROV ODBORNÝCH UČILÍŠŤ 27 TECHNICKÁ CHÉMIA SILIKÁTOV

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA (a) Názov študijného odboru: Filozofia (anglický názov "Philosophy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE KONTAKTY Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzitná 8215/

FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE KONTAKTY Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzitná 8215/ FAKULTA PREVÁDZKY A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE KONTAKTY Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Tel.: 041/513 30 51 e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf

3760_M_prevadzka_a_ekonomika_dopravy.rtf MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY NORMATÍV MATERIÁLNO-TECHNICKÉHO A PRIESTOROVÉHO ZABEZPEČENIA pre študijný odbor 3760 M prevádzka a ekonomika dopravy Schválilo Ministerstvo

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY IINŠTIITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIIA DODATOK č. 2 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGR

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY IINŠTIITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIIA DODATOK č. 2 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGR MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY IINŠTIITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIIA DODATOK č. 2 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu,, skupinu študijných

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Manažér stravovacieho zariadenia Kód kvalifikácie U1412999-01435 Úroveň SKKR 4 Sektorová rada Obchod, marketing, gastronómia a cest. ruch SK ISCO-08 1412999 / Riadiaci pracovník (manažér)

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA (a) Názov študijného odboru: Odborová didaktika (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Súkromná obchodná hotelová akadémia GASMO Žehrianska 6, so sídlom Holíčska 2, Bratislava SPRÁVA O VÝSLE

Súkromná obchodná hotelová akadémia GASMO Žehrianska 6, so sídlom Holíčska 2, Bratislava   SPRÁVA O VÝSLE SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI SÚKROMNEJ HOTELOVEJ AKADÉMIE GASMO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 Predkladá: Ing. Katarína Bederková riaditeľka školy Stanovisko zriaďovateľa:

Podrobnejšie

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej,, v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom

Podrobnejšie

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2018 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 717 0000 00 až 717

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA (a) Názov študijného odboru: Biochémia (anglický názov "Biochemistry") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen

V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelen V zmysle nariadenia vlády SR č. 342/2014 Z.z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami oddelených priamych platieb v nadväznosti na 12 Platba pre

Podrobnejšie

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť v pridelených

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť v pridelených STREDNÁ PRIEMYSELNÁ ŠKOLA DOPRAVNÁ Hlavná 113, Košice Samostatná Stredná priemyselná škola dopravná v Košiciach začala pôsobiť 1.9.1967 v pridelených priestoroch bývalých Mestských kasární na Hlavnej ulici.

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uznávanie kvalifikácie a osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP, nástroj na uplatnenie našich odborníkov na trhu práce v krajinách EÚ Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám.5-6, Bratislava

Podrobnejšie

SVP_29_navrh.rtf

SVP_29_navrh.rtf MINISTERSTVO ŠKOLSTVA,, VEDY,, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY IINŠTIITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIIA ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu Skupina študijných a učebných

Podrobnejšie

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p

Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a p Špecialista obce pre vodné hospodárstvo Charakteristika Špecialista obce pre vodné hospodárstvo vykonáva odborné, koncepčné, metodické a poradenské činnosti na úseku vodného hospodárstva v pôsobnosti obce

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

32 sprac koze vyr obuvi

32 sprac koze vyr obuvi Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Štátny pedagogický ústav Bratislava Vzdelávací program pre žiakov s mentálnym postihnutím pre skupinu trojročných učebných odborov odborných učilíšť 32 Spracúvanie

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie