Zaznam z vyhodnotenia ponlk

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zaznam z vyhodnotenia ponlk"

Prepis

1 Zaznam z vyhodnotenia ponlk v zrnysle Zakona E Z.Z. o verejnom obstarivani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v znenl neskorglch predpisov v suvislosti s projektom: Zni'enie energetkkej ndrotnosti budovy, kt% projektu: NFP310040NiZ70 1. Naxov zikazky:,,56fai - Znizenie energetickej nirotnosti budovy- GAlTER, s.r.0." ziadatef / prijimatel' je obstaravatel, na ktareho sa vzfahuje 5 8 ods. 1 zakona E o verejnom obstaravani a o zrnene a doplneni niekto4ch zakonov x 18,novembra Obchod~ nlzou: Sidlo: & Dte li! Dim ZastJpen J: Pevn6 linka: Fax: Mobil: kontakt: Web& strinka: GATTER, s.r.o. U. Gy. Alapyho 1696/ Komdrno $DO Akos Hajtman v Vyberovi kornisia sa nezriaduje. PredloZene ponuky vyhodnocuje itatutar samostatne. (A kos Haitman 4. Vymedzenk predmetu obstarilvania: Predmetom vyhodnotenia je dodavka: P.t, l~ymedzenle predmetu dcarky / Wckq eelok ~noistvo 1.Stave bnt price 11

2 Strutn$ opis z&kozky akbo ndkupu (dkupov): Projekt je zamerany na zlep3enie tepelno-teehnickqch vlastnosti stavebnqch kon3trukcil a na mlfenie tepeln$ch strdt objektu cez stavebnd konztrukcie. Mierto uskutotiiwanla stmrebn);ch Nc, dodad4 tawrov olebo pos&ytownia slujieb: Chotin, Ul. $ortova Zomam oslwen$ch potencldlnych udrsdra&u fak bdi oslovenfl: Obstardvatelorn boli ostoveni nasledovni ~otenciglni dod8vatelii: P.E. UNTEL s.r priame orlov~nie / Kol6rovo zaslana postou BHA MONTAGEN SERVCE priame oilovenie S.T.O. pisomn6 Wzva Chotin 269 raslani putou KOM - TRADE PLUS s r priame osknie - 19, Gyula Alapyha 13 plsomn6 6zva Komamo zaslanh poku Obstaravater vykonal prieskum trhu dodavaterov. VyBie uvedeni oslowni potencialni doddvatelia boli osloveni v dbsledku toho, L sa zaoberajd realir8ciou dodsvok rovnakcho alebo padobncro charakteru ako je predmet obstarivania. Obstardvater zverejnil vyzvu na predlofenie cgnwej ponuky na svole) webwej strlnke SufaZne podklady neboll uchidraf mi vyfiadank. 7. nformacia o tom, W ri dockhatella predldh t end ponuku: Nasledwni potenciirlni doddvatelia predldili svoju ponuku: Dodhatek tt0 Cend ponuka prijatl dfia:

3 (~tcdmet r~~azky, logkw rclok N6zw pmjektmj dohnrrnt4dc Cena bez DPH Komplexn4 cena za celq predmet obstardvania: ,23 Dodhatefi ~O; BHA MONTAGEN SERVCE s.r Chotin Chotin Cenmi ponu ka prijad dfia: redmet ziikatky / logtck$ celok NAzw projektwej dokurnentkie Cena bez DPH Komplexn6 cena sa celq predmet obstaravanta: DdbvateY: re0 KOM -TRADE PLUS s r Gyula Alapyho Kornirno Cenovh ponuka pailat6 diia: PdrnetrAkaxky / loglck$ celok NAzw profektwej dokurnedcie Cena her OPH Stavebne prace ,65 Komplema cena ra celq predmet obstar6vania: ,65 8. lnform4cia o dstume prijatia jedndiv+ch cenov$ch pwrlik: 9. nformicla o tom, korl oslweni dodhvatelia cenwl ponuku napriek zaslaniu plsornnej *xvy na predlof enie cenwgch ponrik nepredlo2ili: VSetci asloveni doddvatelia predloiili cenovli ponuku. Strana 3 z 6

4 lo. Zoznarn eenov$ch ponlik, ktm! Obstarhatet nerahrnul do ryhodnotenla, spelu 5 odavodnenim: Vjetky predloiene / ziskanc cenovc ponvky boli akceptovane a zahrnutc do vyhodnotenia. Qddvodnenie: Vget ky predloiene / ziskane cenove ponuky sir 6plnC. Obsa h getk$ch predloienych / ziskanqch cenovljch ponli k zodpovedi technicklm podmien kam definovanqrn vo *zve na predlofenie cenovej panu ky. VZetci dodhvatelia sa vyjadrili k spbsobu naplnenia osobitne ku v3etkrjrn iednotli~rn stanovengm parametrom zadanqm obstaravatelbm, Vgetky cenov6 ponuky s~i rozpisane na najniisiu urovefl detailnosti poloiiek a sp(riajd pogiadavky obstarivatera na predmet z6kazky. Zoznam cenoech pondk, ktord boll predmetom vyhodnotenla: Vjetky predloienc / zlskant eenavp ponuky boli akceptovane;a zahrnutc do vyhodnotenia. Od6vodnenie: Vietky predlofenb / zlskanc cenovp ponuky 56 uplnc. Obsah vretkrjch predloienqch / z iskanych cenovl;ch ponli k zadpoveda technickqm podmien kam definovanrjm vo vywe na predloienie cenovej ponuky. V3etci dadivatelia sa vyjadrili k spdsobu naplnenia osobitne ku v5etkym jednotlivqm stanovenqrn parametrom radanqm obstaravateyom. VSetky cenove ponuky su rozpisanc na najnifriu drwefi detailnosti poloiiek a splfiaju poiiadavky obstaravatefa na predmet zikazky. Dudhater: UNTEL 5.r.o. Orechovi Kolarovo Predmet dkazky / ogicy celok N4zw projektmej dokumentdcie Cena ber DPH StavebnC price ,23 - Komplexni cena za cd* predmet obstar6vania: ,23 Dod 5vateE BHA MONTAGEN SERVCE s.r.0. Chotin f hotin 3MU762 Predmet zdbzky J logickg celok Nbzw projemwej dokumentkie StavebnC price 1 KompFexna cena za eel$ predmet obstarhania: Cena ber DPH Dod6vateT: &: KOM - TRADE PLUS s r Gyula Alapyho Komirno Strana 4 z 6

5 [stave bnd ~racre ,651 Kaplead cena za cd) predmet obstaravania: ,65J DBtum prim CP Wbjekt, kto* predldil CP UNTEL s.r.o. Orechwa M Kolarovo - 8CA (WONTAGEN SERVCE S.T.O. M n Z a la: KOM - TRADE PLUS s r.o. Gyula Alapyho Kornarno CO: Kam pled crna za cev predmet obrtrdmaia v ElJR bez OPH , B Umiestntnie poradle , fddvodnenie u+beru vifamej anwej ponuky: Obstaravater vyhodnotil cenove ponuky komplexne - kornplexnu cenu za celrj predmet obstarkanta, pritom kritkriom na vyhodnotenle cemwch pontik bola najnifsia cena bez DPH / resp, pri neplatcoch DPH cena celkom na cely predmet obstariwnia komplexne. ldentifikicia uspef neho uchidzafa s jednotli*mi cenwrni ponukami: BHA MONTAGEN SERVCE s.f.0. Chotln Chotln fh: L PredmetzSfrorkyhgiWerlok ~z~ejoenmjpa#jly Cena be# OPH StwtbnC prace KomplemB cenn za celq predmet obstarhnia: ,6S L fdavodnenle w$hru: Najniijia komplexni cena za celq predmet obstadvania. 3 wbrath ufidzatom bude uzwreta dsomni forma z d u ~ StranaS z 6

6 Komirnq diia '. 1 &L A :.LA BE. Boris Haulik {osoba splnomocnena na *ken verejnbho obstaravania]