Microsoft Word - Usmernenie k VO od 1_7_ konecna verzia

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - Usmernenie k VO od 1_7_ konecna verzia"

Prepis

1 Pôdohospodárska platobná agentúra Bratislava USMERNENIE K VEREJNÉMU OBSTARÁVANIU pre žiadateľov, resp. prijímateľov podpory v oblasti spoločnej organizácie trhu (účinnosť od ) 1. Osoby povinné postupovať v zmysle zákona o verejnom obstarávaní Postup v zmysle zákona o zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej zákon o VO ) je žiadateľ o poskytnutie podpory v oblasti spoločnej organizácie trhu (ďalej len žiadateľ ) povinný dodržiavať v prípade, ak ide o žiadateľa, ktorý je podľa uvedeného zákona osoba povinná obstarávať v zmysle Povinnosti žiadateľov v súvislosti s verejným obstarávaním 2.1 Plán obstarávania Žiadateľ je povinný vypracovať Plán obstarávania o zadávaní zákaziek v členení na tovary, služby a stavebné práce, vyplývajúci zo schváleného projektu, resp. žiadosti. Tento plán obsahuje minimálne tieto údaje: a) identifikáciu projektu žiadateľa a poskytovateľa podpory b) názov zákazky c) predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH d) predpokladaný časový harmonogram začiatku obstarávania tovarov, služieb alebo stavebných prác e) stanovený postup obstarávania pre jednotlivé zákazky 2.2 Zámer pre obstarávanie Pre jednotlivé obstarávania v zmysle plánu obstarávania žiadateľ zabezpečí vypracovanie zámeru, ktorý bude súčasťou dokumentácie verejného obstarávania. Zámer bude obsahovať: a) názov predmetu obstarávania b) opis predmetu obstarávania c) kód CPV predmetu zákazky d) predpokladaná hodnota zákazky v EUR bez DPH e) plánovaný termín dodania predmetu zákazky f) postup obstarávania 1

2 2.3 Stanovenie predpokladanej hodnoty zákazky V zmysle 4 ods. 1 zákona o VO Zákazka je nadlimitná alebo podlimitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty." Z tohto ustanovenia vyplýva, že pri obstarávaní každej zákazky, t.j. tovaru, služby alebo stavebných prác, je žiadateľ povinný pred samotným vyhlásením verejného obstarávania stanoviť (vypočítať) predpokladanú hodnotu zákazky. Podľa 5 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Predpokladaná hodnota zákazky na účely tohto zákona sa určuje ako cena bez dane z pridanej hodnoty. Predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase, keď sa oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania alebo oznámenie použité ako výzva na súťaž posiela na uverejnenie. Ak sa uverejnenie takého oznámenia nevyžaduje, predpokladaná hodnota zákazky musí vychádzať z ceny, za ktorú sa obvykle predáva rovnaký alebo porovnateľný predmet zákazky v čase začatia postupu zadávania zákazky." Z uvedeného taktiež vyplýva, že nie je možné v každom prípade používať predpokladanú hodnotu zákazky určenú v čase predloženia resp. schvaľovania žiadosti o podporu, nakoľko medzi takýmto určením predpokladanej hodnoty a samotným zadávaním predmetnej zákazky môže prejsť niekoľko mesiacov a predpokladaná hodnota zákazky sa mohla zmeniť. Príklady určenia predpokladanej hodnoty zákazky: - na základe vlastných skúseností s doterajšími, obdobnými verejnými obstarávaniami, napr. žiadateľ má zmluvu, ktorej končí platnosť - pre účely výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky žiadateľ použije údaje (sumy, ceny) z tejto zmluvy, - na základe cenového prieskumu oslovením minimálne 3 potenciálnych dodávateľov - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu žiadateľ predloží celú komunikáciu s potenciálnym dodávateľom, - na základe cenového prieskumu z webových sídiel dodávateľov - pre účely zdokladovania takto vykonaného prieskumu trhu žiadateľ predloží print screeny" predmetných webových sídiel. V prípade predmetu zákazky pozostávajúceho z viacerých položiek je potrebné pri výpočte predpokladanej hodnoty zákazky vychádzať zo sumáru všetkých položiek, ktoré sú súčasťou predmetu zákazky ( nie je možné uviesť len jednu sumu bez uvedenia čiastkových súm, ktoré tvoria predmet zákazky ). Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje v čase začatia postupu zadávania zákazky. Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zarátava hodnota všetkých tovarov, služieb, stavebných prác, ktoré sa plánujú obstarať. Táto hodnota má vychádzať z cien na trhu v čase vyhlasovania verejného obstarávania. Je východiskom pre určenie správneho postupu verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje a vypočítava bez dane z pridanej hodnoty ( ďalej len DPH"). Do predpokladanej hodnoty zákazky sa zarátava aj hodnota tovarov, služieb a stavebných prác, ktoré sú obstarávané v rámci iných projektov, ako aj vlastných potrieb žiadateľa. 2

3 2.4 Pri určovaní postupov vo verejnom obstarávaní je pre žiadateľa rozhodujúca výška finančných prostriedkov, ktorú jej môže poskytnúť verejný obstarávateľ ( 7 zákona o VO) A. Osoba podľa 7 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ (PPA) poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, viac ako 50 % finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná postupovať ako tento verejný obstarávateľ podľa zákona o VO s výnimkou povinností podľa 10 ods. 2. zákona o VO Tovary, služby Predpokladaná od do od vyššie hodnota zákazky do 1000 od 1000 do v bez DPH Postup obstarávania možnosť zadať bez prieskumu trhu priamym zadaním, čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o tom, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, postup podľa 9 ods. 9 ZVO prieskum trhu podľa tohto usmernenia, postup podľa 9 ods. 9 ZVO - povinnosť v profile, resp. na webovom sídle, zverejniť zadávanie takejto zákazky min.3 pracovné dni pred jej zadaním podlimitná zákazka bez využitia elektro nického trhoviska, postup podľa ZVO nadlimitná zákazka, postup podľa ZVO Stavebné práce Predpokladaná hodnota zákazky v bez DPH od do do 1000 od 1000 do od Postup obstarávania možnosť zadať bez prieskumu trhu priamym zadaním, čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o tom, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, postup podľa 9 ods. 9 ZVO prieskum trhu podľa tohto usmernenia, postup podľa 9 ods. 9 ZVO - povinnosť v profile, resp. na webovom sídle, zverejniť zadávanie takejto zákazky min.3 pracovné dni pred jej zadaním podlimitná zákazka bez využitia elektro nického trhoviska, postup podľa ZVO nadlimitná zákazka, postup podľa ZVO 3

4 B. Osoba podľa 7 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní Ak verejný obstarávateľ (PPA) poskytne osobe, ktorá nie je verejný obstarávateľ ani obstarávateľ, časť finančných prostriedkov predstavujúcich percentuálny podiel rovnaký alebo nižší ako 50% finančných prostriedkov na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, je táto osoba povinná používať postupy ako verejný obstarávateľ pri zadávaní podlimitnej zákazky podľa 100 až 102. Tovary, služby Predpokladaná hodnota zákazky v do 1000 od 1000 do od vyššie bez DPH Postup obstarávania možnosť zadať bez prieskumu trhu priamym zadaním, čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o tom, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, postup podľa 9 ods. 9 ZVO prieskum trhu podľa tohto usmernenia, postup podľa 9 ods. 9 ZVO - povinnosť v profile, resp. na webovom sídle, zverejniť zadávanie takejto zákazky min.3 pracovné dni pred jej zadaním podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, postup podľa ZVO Stavebné práce Predpokladaná hodnota zákazky v bez DPH do 1000 od 1000 do od vyššie Postup obstarávania možnosť zadať bez prieskumu trhu priamym zadaním, čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o tom, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene postup podľa 9 ods. 9 ZVO prieskum trhu podľa tohto usmernenia, postup podľa 9 ods. 9 ZVO - povinnosť v profile, resp. na webovom sídle, zverejniť zadávanie takejto zákazky min.3 pracovné dni pred jej zadaním podlimitná zákazka bez využitia elektronického trhoviska, postup podľa ZVO 2.5 Finančné limity Podlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je v priebehu kalendárneho roka alebo počas platnosti zmluvy, ak 4

5 sa zmluva uzatvára na dlhšie obdobie ako jeden kalendárny rok, nižšia ako finančný limit podľa odseku 2 4 zákona o VO a ide o zákazku a) na dodanie tovaru bežne dostupného na trhu, okrem potravín, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby bežne dostupných na trhu a jej predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako eur, b) ktorá nie je zákazkou podľa písmena a) a jej predpokladaná hodnota je 1. rovnaká alebo vyššia ako eur, ak ide o zákazku na dodanie tovaru, okrem potravín, alebo o zákazku na poskytnutie služby alebo 2. rovnaká alebo vyššia ako eur, ak ide o zákazku na uskutočnenie stavebných prác, c) na dodanie tovaru, ktorým sú potraviny, ak predpokladaná hodnota zákazky je rovnaká alebo vyššia eur Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limitu stanovený Vyhláškou ÚVO č. 172/2013 z , ktorou sa ustanovuje finančný limit pre nadlimitnú zákazku. 3. Jednotlivé postupy zadávania zákaziek podľa predpokladanej hodnoty zákazky v prechodnom období V prechodnom období žiadateľ pri zadávaní zákaziek na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác a poskytnutie služieb bez ohľadu na to, či ide o tovary, stavebné práce alebo služby bežne dostupné na trhu alebo iné tovary, stavebné práce alebo služby ako bežne dostupné na trhu použije rovnako 9 ods. 9 zákona. Zhodné sú aj finančné limity týchto zákaziek 3.1 Ak je predpokladaná hodnota zákazky nižšia ako eur bez DPH, žiadateľ predloží pri priamom zadaní čestné vyhlásenie o tom, že: - vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, - cena tovaru/služby/ stavebných prác je obvyklá na relevantnom trhu v čase a mieste nákupu, - vykonanie prieskumu trhu vo vzťahu k predmetu zákazky by nebolo hospodárne a efektívne. Vzor Čestného vyhlásenia k obstarávaniu do eur bez DPH je uvedený v prílohe č. 2 tohto Usmernenia. 5

6 3.2 Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1000 eur bez DPH Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota je v eur bez DPH: - od 1000 do pre tovary a služby - od 1000 do pre stavebné práce - od 1000 do pre potraviny Podľa 9 ods. 9 zákona o verejnom obstarávaní je verejný obstarávateľ povinný pri jej zadávaní dodržať povinnosti podľa 9 odsekov 3 až 5 (najmä uplatňovať princíp rovnakého zaobchádzania, princíp nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov, princíp transparentnosti a princíp hospodárnosti a efektívnosti) a zabezpečiť, aby vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene. Žiadateľ má povinnosť v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v profile zverejniť zadávanie takejto zákazky najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním. V zmysle prechodných ustanovení zákona o verejnom obstarávaní platných od , podľa 155m ods. 8, sú verejný obstarávateľ a obstarávateľ oprávnení splniť povinnosť uverejnenia informácií a dokumentov, ktoré sa uverejňujú v profile, uverejnením na ich webovom sídle. Zároveň je žiadateľ povinný ďalej vykonať prieskum trhu prostredníctvom bodov uvedených nižšie. PRIESKUM TRHU: 1. Určenie predmetu obstarávania jednoznačne a úplne tak, aby oslovení uchádzači boli schopní vypracovať vzájomne porovnateľné cenové ponuky. Predmet zákazky musí byť opísaný jednoznačne, úplne a nestranne. Je potrebné určiť technické požiadavky, ktoré sa nesmú odvolávať na konkrétneho výrobcu, výrobný postup, značku, patent, typ, krajinu, oblasť alebo miesto pôvodu výroby. Opis predmetu zákazky nie je možné stanovovať nejednoznačnými výrazovými prostriedkami ako napr. cca" asi" približne". Pri obstarávaní služieb je potrebné v opise predmetu zákazky zadefinovať všetko, čo má v pláne žiadateľ obstarávanými službami zabezpečiť. 2. Určenie predpokladanej hodnoty zákazky v zmysle 5 zákona o verejnom obstarávaní písomnou formou. 3. Do predpokladanej hodnoty sa zarátava hodnota všetkých tovarov, služieb, ktoré sa plánujú obstarať. Táto hodnota má vychádzať z cien na trhu v čase vyhlasovania verejného obstarávania. Je východiskom pre určenie správneho postupu verejného obstarávania. Predpokladaná hodnota zákazky sa určuje a vypočítava bez DPH. 4. Pri vykonávaní prieskumu trhu je žiadateľ povinný prihliadať na kvalitu a cenu obstarávanej zákazky. 5. Pri zákazke, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako eur sa ukladá žiadateľovi povinnosť zverejniť na svojom webovom sídle zadávanie takejto zákazky najmenej tri pracovné dni pred jej zadaním. 6

7 Výzva na predkladanie ponúk v rámci prieskumu trhu ( 9 ods. 9 )musí obsahovať: a) identifikačné údaje žiadateľa; b) opis predmetu zákazky podľa bodu 1; c) kritérium na vyhodnotenie ponúk (najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka); d) podmienky účasti (pre takýto typ zákazky postačuje kópia dokladu o oprávnení dodať predmet zákazky); e) lehotu na predkladanie ponúk ktorú si stanoví žiadateľ primerane k predmetu zákazky s uvedením adresy, na ktorú je ponuku potrebné predložiť; f) spôsob vykonania prieskumu trhu ( písomnou formou; elektronicky- om; telefonicky, výberom z internetových ponúk) g) podpis osoby zodpovednej za vykonanie prieskumu trhu. 6. Výzva na predkladanie ponúk sa odošle určeným spôsobom minimálne 3 (trom) potenciálnym dodávateľom, ktorí sú schopní a oprávnení dodať požadovaný predmet zákazky (žiadateľ nesmie osloviť takých dodávateľov pri ktorých by mohlo vzniknúť podozrenie z konfliktu záujmov). Takéto zaslanie výzvy je žiadateľ povinný preukázať (napr. doručenkou alebo vytlačenou ovou správou, alebo inou správou v listinnej podobe). 7. V záujme dodržiavania princípu rovnakého zaobchádzania, princípu nediskriminácie uchádzačov alebo záujemcov a princípu transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti, žiadateľ nie je oprávnený vykonávať činnosti na projekte v rámci dodávok tovaru, služieb alebo stavebných prác, s fyzickými a právnickými osobami, s ktorými je žiadateľ majetkovo, personálne alebo iným spôsobom prepojený. Žiadateľ je povinný zdržať sa konania, ktoré by viedlo ku konfliktu záujmov. Táto požiadavka sa vzťahuje aj na blízke osoby žiadateľa v zmysle 116 Občianskeho zákonníka. Vykonávať činnosti na projekte v rámci dodávok tovaru, služieb alebo stavebných prác nemôžu osoby, ktoré sú v pracovnoprávnom vzťahu k žiadateľovi, a to ani prostredníctvom iných právnických resp. fyzických osôb, ani na základe iného právneho vzťahu. Takéto výdavky nebudú považované za oprávnené. 8. Po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk sa predložené ponuky vyhodnocujú. Žiadateľ je povinný vyhodnocovať všetky predložené ponuky, t. z. aj tých uchádzačov, ktorým nebola výzva na predkladanie ponúk doručená. Vyhodnocuje sa splnenie podmienok účasti a požiadaviek na predmet zákazky a podľa stanoveného kritéria (najnižšia cena alebo ekonomicky najvýhodnejšia ponuka) sa určí úspešný uchádzač. O vyhodnocovaní sa spíše zápisnica. Vzor Zápisnice z vyhodnotenia ponúk je prílohou č. 3 tohto Usmernenia. 9. Po vybratí úspešného uchádzača žiadateľ informuje uchádzačov o výsledku prieskumu trhu. 10. Žiadateľ vystaví objednávku, resp. uzatvorí zmluvu na predmet zákazky najskôr 4. pracovný deň po dni zverejnenia zadávania predmetnej zákazky na webovom sídle žiadateľa. ktorý bol uvedený vo Výzve na predkladanie ponúk. Predmet a cena zákazky v objednávke / návrhu zmluvy, nemôžu byť v rozpore s ponukou úspešného dodávateľa. 11. Žiadateľ zosumarizuje a uchováva dokumentáciu po dobu 5 rokov. 7

8 12. Dokumentácia z takto vykonaného prieskumu trhu obsahuje: a) stanovenie (výpočet) predpokladanej hodnoty zákazky b) Výzvu na predkladanie ponúk zverejnená na internetovej stránke (žiadateľ je povinný zabezpečiť preukázanie splnenia uvedenej povinnosti ponechaním uvedenej výzvy v archíve, resp. histórií webového sídla za účelom výkonu administratívnej kontroly zákazky) c) Preukázanie oslovenia min. 3 potenciálnych dodávateľov podľa bodu 9 d) ponuky predložené uchádzačmi, vrátane preukázania oprávnenia na činnosť (akceptuje sa aj kópia z Webového portálu OR resp. ŽR) e) zápisnicu z vyhodnotenia ponúk, táto zápisnica bude obsahovať najmä: deň vykonania prieskumu trhu spôsob vykonania prieskumu trhu (na základe zverejnenej Výzvy na predkladanie ponúk) opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; v prípade, ak žiadateľ vyhodnocuje ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky je potrebné aj písomné vyhodnotenie týchto parametrov a zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača zoznam tých informácií, ktoré žiadateľ pri vyhodnotení prieskumu trhu zohľadňoval (cena tovaru od jednotlivých spoločností, parametre tovaru a pod. ) podpis osoby vykonávajúcej prieskum trhu doklad o informovaní o výsledku prieskumu trhu objednávku/zmluvu. Pre potreby administratívnej kontroly PPA, je žiadateľ povinný predložiť fotokópie týchto dokumentov z prieskumu trhu: 1) Výzvu na predkladanie ponúk zverejnená na internetovej stránke (žiadateľ je povinný zabezpečiť preukázanie splnenia uvedenej povinnosti ponechaním uvedenej výzvy v archíve, resp. histórií webového sídla za účelom výkonu administratívnej kontroly zákazky) 2) Preukázanie oslovenia min. 3 potenciálnych dodávateľov podľa bodu 9 3) Víťaznú cenovú ponuku, vrátane preukázania oprávnenia na činnosť (akceptuje sa aj kópia z Webového portálu OR resp. ŽR) 4) Zápisnicu z vyhodnotenia ponúk (viď príloha č. 3 tohto usmernenia), táto zápisnica bude obsahovať najmä: deň vykonania prieskumu trhu spôsob vykonania prieskumu trhu (na základe zverejnenej Výzvy na predkladanie ponúk) 8

9 opis predmetu zákazky, kritéria na vyhodnotenie ponúk - najnižšia cena, ekonomicky najvýhodnejšia ponuka; v prípade, ak žiadateľ vyhodnocuje ponuky na základe ekonomicky najvýhodnejšej ponuky je potrebné aj písomné vyhodnotenie týchto parametrov a zdôvodnenie výberu úspešného uchádzača zoznam tých informácií, ktoré žiadateľ pri vyhodnotení prieskumu trhu zohľadňoval (cena tovaru od jednotlivých spoločností, parametre tovaru a pod.) podpis osoby vykonávajúcej prieskum trhu 5) Objednávku/zmluvu 6) Čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu. Pri kontrole na mieste je žiadateľ povinný predložiť originály kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania. Podlimitné zákazky bez využitia elektronického trhoviska: Zákazky, ktorých predpokladaná hodnota zákazky je v eur bez DPH: - od do , resp pre tovary, služby - od do pre stavebné práce - od do , resp pre potraviny Žiadateľ je povinný postupovať v zmysle ustanovení zákona o VO. Nadlimitné zákazky: Nadlimitnou zákazkou je zákazka zadávaná verejným obstarávateľom a obstarávateľom, ktorej predpokladaná hodnota je rovná alebo vyššia ako finančný limit, ustanovený všeobecne záväzným predpisom, ktorý vydá Úrad pre verejné obstarávanie, viď. príloha č. 1 tohto usmernenia. Pri zadávaní týchto zákaziek je žiadateľ povinný postupovať v súlade s ustanoveniami zákona o VO. 4. Dokumentácia vo verejnom obstarávaní Žiadateľ eviduje všetky doklady a dokumenty z použitého postupu verejného obstarávania a zadávania zákazky a uchováva ich v súlade so zákonom o VO. 9

10 Pre potreby administratívnej kontroly PPA je žiadateľ povinný predložiť fotokópie týchto dokumentov v závislosti od použitého postupu verejného obstarávania a zadávania zákazky: Podlimitná zákazka (hodnota zákazky od EUR do / / EUR), postup verejná súťaž 1. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 2. oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 3. oznámenie o zverejnení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 4. súťažné podklady 5. čestné vyhlásenie všetkých členov komisie 6. ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 7. v prípade, že neaplikuje 43 - elektronická aukcia, predkladá: - zápisnicu z otvárania ponúk - zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - zápisnicu z vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe vyhodnotenia ponúk 8. v prípade, aplikácie 43 - elektronická aukcia predkladá: - zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - výzva na účasť v elektronickej aukcii - výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej aukcie 9. oznámenie o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa 23, ods. 1 - viď 102, ods. (1) 10. v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa 135 zákona č. 25/2006 Z. z. 11. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti o podporu na investície (ďalej len Žiadosť ), v konflikte záujmu. Podlimitná zákazka (hodnota zákazky od EUR do / / EUR), postup užšia súťaž 1. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 2. oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 3. oznámenie o zverejnení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 4. zoznam záujemcov ktorých vyzval na predloženie ponuky 5. všetky predložené žiadosti o účasť v užšej súťaži 6. súťažné podklady 7. čestné vyhlásenie všetkých členov komisie 8. ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 9. v prípade, že neaplikuje 43 - elektronická aukcia predkladá: - zápisnicu z otvárania ponúk - zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - zápisnicu z vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe vyhodnotenia ponúk 10

11 10. v prípade, aplikácie 43 - elektronická aukcia predkladá: - zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - výzva na účasť v elektronickej aukcii - výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej aukcie 11. oznámenie o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa 23, ods. 1 - viď 102, ods. (1) 12. v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa 135 zákona č. 25/2006 Z. z. 13. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu Podlimitná zákazka (hodnota zákazky od EUR do / / EUR), postup rokovacie konanie so zverejnením 1. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 2. oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 3. oznámenie o zverejnení verejného obstarávania, uverejneného vo vestníku VO 4. súťažné podklady 5. záznamy s rokovaní so záujemcami 6. čestné vyhlásenie všetkých členov komisie 7. ponuky od všetkých uchádzačov, vrátane víťaznej ponuky 8. v prípade, že neaplikuje 43 - elektronická aukcia predkladá: - zápisnicu z otvárania ponúk - zápisnicu z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti - zápisnicu z vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe vyhodnotenia ponúk 9. v prípade, aplikácie 43 - elektronická aukcia predkladá: - zápisnicu o úplnom úvodnom vyhodnotení ponúk - splnenia podmienok účasti a splnenie kritérií stanovených v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania - výzva na účasť v elektronickej aukcii - výsledok celkového vyhodnotenia ponúk - zmluva s úspešným uchádzačom uzatvorená na základe výsledku elektronickej aukcie 10. oznámenie o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa 23, ods. 1 - viď 102, ods. (1) 11. v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa 135 zákona č. 25/2006 Z. z. 12. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu 11

12 Podlimitná zákazka (hodnota zákazky od EUR do / / EUR), postup priame rokovacie konanie 1. písomné zdôvodnenie výpočtu predpokladanej hodnoty zákazky 2. výzvu na rokovanie 3. súťažné podklady písomné oznámenie o začatí rokovacieho konania bez zverejnenia zaslané na ÚVO 4. záznam s rokovania so záujemcom s uvedením špecifikácie predmetu zákazky a z prerokovania zmluvy 5. zápisnicu z rokovacieho konania bez zverejnenia 6. oznámenie o uzavretí zmluvy, ktorú zaslal úradu pre VO spôsobom podľa 23, ods. 1 - viď 102, ods. (1) 7. v prípade ak sa uskutočnili revízne postupy podľa 135 zákona č. 25/2006 Z. z. 8. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu Postup podľa 9 ods. 9 (hodnota zákazky od EUR do EUR) 1. dôkaz o zverejnení zadávania zákazky na svojom webovom sídle, resp. v profile 3 pracovné dni pred jej zadaním 2. doklady preukazujúce oslovenie min. 3 potenciálnych dodávateľov 3. tri cenové ponuky, získané prieskumom trhu 4. záznam z vyhodnotenia ponúk so zdôvodnením výberu víťaznej cenovej ponuky 5. zmluva o dodávke tovarov a/alebo uskutočnení stavebných prác a/alebo poskytnutí služieb uzatvorená s dodávateľom 6. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu Podlimitná zákazka (hodnota zákazky je nižšia ako EUR) 1. čestné vyhlásenie verejného obstarávateľa o tom, že vynaložené náklady na obstaranie predmetu zákazky boli primerané jeho kvalite a cene, postup podľa 9, ods. 9 ZVO 2. čestné vyhlásenie žiadateľa, že nie je s dodávateľom/mi tovaru, stavebných prác a služieb, ktoré sú predmetom Žiadosti, v konflikte záujmu Pri kontrole na mieste je žiadateľ povinný predložiť originály kompletnej dokumentácie z verejného obstarávania. V prípade vlastnej práce žiadateľ predkladá minimálne dve cenové ponuky od iných dodávateľov na porovnanie uplatňovaných výdavkov. Žiadateľom uplatňované výdavky na vlastnú prácu musia byť nižšie ako porovnávané cenové ponuky. 12

13 5. Konflikt záujmov PPA posudzuje ako konflikt záujmov stav, keď v súvislosti so zadávaním zákaziek na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb a uzatvorením zmlúv súvisiacich s týmito zákazkami je ohrozená nestrannosť a objektivita alebo rešpektovanie princípov súťaže, nediskriminácie alebo rovnakého zaobchádzania s uchádzačmi o poskytnutie služieb a vykonávanie funkcií súvisiacich s týmto obstarávaním. 6. Sankcie PPA je berie na úvahy povahu, závažnosť, spôsob a následky zisteného porušenia verejného obstarávania a ako aj vplyv porušenia zákona o VO na výsledok verejného obstarávania a na dodržiavanie princípov rovnakého zaobchádzania, nediskriminácie, transparentnosti, hospodárnosti a efektívnosti. Ak PPA zistí, že žiadateľ porušil postup vo verejnom obstarávaní na dodanie tovaru, na uskutočnenie stavebných prác a na poskytnutie služieb, ktoré súvisia so žiadosťou o podporu v štádiu: a) výkonu predbežnej finančnej kontroly (pred vyplatením podpory) výdavky súvisiace s porušením neuhradí, resp. kráti; b) výkonu následnej kontroly PPA bude vyžadovať vrátenie už vyplatených finančných prostriedkov. Prílohy: Príloha č. 1: Finančné limity platné a účinné od 1. júla 2013 ( 155m ods. 13 zákona o VO) Príloha č. 2: Čestné vyhlásenie o splnení podmienok k obstaraniu tovarov / služieb / stavebných prác do 1 000,- eur bez DPH bez prieskumu trhu Príloha č. 3: Zápisnica z vyhodnotenia ponúk MVDr. Stanislav Grobár generálny riaditeľ 13

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie

Smernica č. 5/2016 o verejnom obstarávaní Účel smernice Účelom Smernice č. 11/2016 o verejnom obstarávaní (ďalej len Smernica ) je určenie povinnosti

Smernica č. 5/2016 o verejnom obstarávaní Účel smernice Účelom Smernice č. 11/2016 o verejnom obstarávaní (ďalej len Smernica ) je určenie povinnosti Smernica č. 5/2016 o verejnom obstarávaní Účel smernice Účelom Smernice č. 11/2016 o verejnom obstarávaní (ďalej len Smernica ) je určenie povinnosti verejného obstarávateľa a určených zamestnancov verejného

Podrobnejšie

Smernica o verejnom obstarávaní

Smernica o verejnom obstarávaní Obec Sady nad Torysou Starosta obce Sady nad Torysou na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len zákon ) v postavení štatutárneho

Podrobnejšie

VZOR smernice - prac. cesty

VZOR smernice - prac. cesty Názov organizácie : O B E C S U L Í N Názov internej smernice : S M E R N I C A verejného obstarávateľa pre zákazky s predpokladanou hodnotou pre podlimitné zákazky Poradové číslo : 29 Vypracovala : Helena

Podrobnejšie

SMERNICA č. 2/2017 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Mesto Podolínec Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, Podolínec Vypracoval :

SMERNICA č. 2/2017 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Mesto Podolínec Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, Podolínec Vypracoval : SMERNICA č. 2/2017 o verejnom obstarávaní v znení zmien a doplnkov. Mesto Podolínec Mestský úrad, Námestie Mariánske 3, 065 03 Podolínec Vypracoval : Ing. Štefan Zima Schválil : MsZ v Podolínci Dátum vyhotovenia

Podrobnejšie

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA SMERNICA Fondu na podporu vzdelávania č. 2/2016 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a používaní Elektronického trhovisk

FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA SMERNICA Fondu na podporu vzdelávania č. 2/2016 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a používaní Elektronického trhovisk FOND NA PODPORU VZDELÁVANIA SMERNICA Fondu na podporu vzdelávania č. 2/2016 Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami a používaní Elektronického trhoviska v podmienkach Fondu na podporu vzdelávania (ďalej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Smernica od

Microsoft Word - Smernica od Strana 1 z 9 Smernica Obce Podtureň o postupe vo verejnom obstarávaní (ďalej len VO ) pri zadávaní zákaziek s nízkou hodnotou (ZNH) Článok 1 Úvodné ustanovenie Táto smernica upravuje verejné obstarávanie

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

Obec Obeckov Starosta obce Obeckov na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) v p

Obec Obeckov Starosta obce Obeckov na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) v p Obec Obeckov Starosta obce Obeckov na základe zákona NR SR č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ZVO ) v postavení štatutárneho zástupcu obce Obeckov ako zamestnávateľa

Podrobnejšie

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor

Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektor Číslo spisu: 94 /2017 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK zákazka zadávaná podľa 117zák. č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Predmet zákazky: VÝMENA DLAŽBY V SÁLE KD

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky

Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie cenovej ponuky 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov verejného obstarávateľa: Obec Horňa Sídlo: Horňa 148, 073 01 Sobrance Štatutárny zástupca: Ján Varga, starosta obce IČO:

Podrobnejšie

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná

VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej ná VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK Názov zákazky: Druh zákazky: Kód CPV: Oper. program: Názov projektu: Kód ŽoNFP: Zadávateľ: Sídlo: Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Obec Trávnik (VO2)

Podrobnejšie

M e s t s k ý p o d n i k s l u ž i e b spol. s r. o. S e n i c a SMERNICA o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa p

M e s t s k ý p o d n i k s l u ž i e b spol. s r. o. S e n i c a SMERNICA o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa p M e s t s k ý p o d n i k s l u ž i e b spol. s r. o. S e n i c a SMERNICA o verejnom obstarávaní, ktorou sa upravuje postup verejného obstarávateľa pri nakladaní s finančnými prostriedkami v procese verejného

Podrobnejšie

003. Výzva na predkladanie ponúk

003. Výzva na predkladanie ponúk 1 Výzva na predkladanie ponúk k zákazke s nízkou hodnotou zadávanej podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Zákazka nad EUR V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijí

Obežník verejného obstarávania pre Programy cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Zákazka nad EUR V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijí Zákazka nad 5 000 EUR V prípade zákaziek nad 5000 EUR prijímateľ musí vykonať všetky ďalej uvedené úkony, ktoré majú zabezpečiť získanie čo najvyššieho počtu písomných ponúk na obstaranie tovarov, stavebných

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODLIMITNÉ ZÁKAZKY Druh postupu x Verejná súťaž Užšia súťaž Užšia súťaž so skrátenými lehotami Rokovacie

OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODLIMITNÉ ZÁKAZKY Druh postupu x Verejná súťaž Užšia súťaž Užšia súťaž so skrátenými lehotami Rokovacie OZNÁMENIE O VYHLÁSENÍ VEREJNÉHO OBSTARÁVANIA PODLIMITNÉ ZÁKAZKY Druh postupu x Verejná súťaž Užšia súťaž Užšia súťaž so skrátenými lehotami Rokovacie konanie so zverejnením Rokovacie konanie so zverejnením

Podrobnejšie

Microsoft Word - Obsah.docx

Microsoft Word - Obsah.docx Obsah Zoznam použitých skratiek Verejné obstarávanie v skratke ZÁKON č. 25/2006 Z.z. KOMENTÁR S ROZHODNUTIAMI PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet úpravy 2 Verejné obstarávanie 3 Zákazka 4 Finančné

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1  VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí

Penguin sport club, o.z. Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sí Výzva na predkladanie ponúk 1. Identifikačné údaje verejného obstarávateľa: Názov: Penguin sport club, občianske združenie Sídlo: Beckov 427, 916 38 Beckov IČO: 42 279 607 Štatutárny zástupca: Mgr. Andrej

Podrobnejšie

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED

bit-studio Bratislava, s.r.o. Priemyselná 6, Bratislava Tel.: VÝZVA NA PRED VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY V ZADÁVANÍ ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU 1. Identifikácia zadávateľa: Názov: bit-studio spol. s r.o. Sídlo:, Slovensko Zastúpený: Ing. Jana Klimentová IČO: 35702877 Telefón:

Podrobnejšie

Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoloč

Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoloč Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka technológie 3. Predmet

Podrobnejšie

Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave Smernica dekana číslo 1 / 2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác v podmienkach Stavebnej fakulty STU v Bratislave 22.05.2015 Verejné obstarávanie tovarov, služieb a stavebných prác

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zaznam z vyhodnotenia prieskumu trhu.doc

Microsoft Word - Zaznam z vyhodnotenia prieskumu trhu.doc Osoba ktorej verejný obstarávateľ poskytne 50 % a menej finančných prostriedkov z NFP (identifikácia prijímateľa): MET-KOV s.r.o., Priemyselná 0, 965 0 Ladomerská Vieska, IČO: 8077 Názov predmetu zákazky

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 789/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo

Špeciálna základná škola, Odborárska 2, Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupo Špeciálna základná škola, Odborárska 2, 040 01 Košice V ý z v a na predloženie cenovej ponuky - Dodávka stravných poukážok Zákazka je zadávaná postupom podľa 117 Zákona č. 343/ 2015 Z. z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova

Výzva na predloženie cenovej ponuky_Rastislavova V Ý Z V A NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere

Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o vere Strana 1 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZÁKAZKA NA POSKYTNUTIE SLUŽIEB, KTORĚ NIE SÚ BEŽNE DOSTUPNÉ NA TRHU (podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP Banská Bystrica Príkaz č. 002/2015/ODDVO K zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP Banská Bystrica Príkaz č. 002/2015/ODDVO K zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica Príkaz č. 002/2015/ODDVO K zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie stavebných

Podrobnejšie

Smernica o verejnom obstarávaní č.01/2019 a o postupoch zadávania zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Smernica o verejnom obstarávaní č.01/2019 a o postupoch zadávania zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene Smernica o verejnom obstarávaní č.01/2019 a o postupoch zadávania zákaziek podľa ustanovení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB

Obec Červený Hrádok Červený Hrádok Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OB Obec Červený Hrádok Červený Hrádok 193 951 82 Malé Vozokany VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU PODĽA ZÁKONA O VEREJNOM OBSTARÁVANÍ Obec Červený Hrádok ako verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages

Výzva na súťaž_vybavenie MŠ-kuchynská technika.pages Výzva na súťaž podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len,,zákon ) za účelom zistenia predpokladanej hodnoty

Podrobnejšie

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného

Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného Zadanie zákazky Postupom podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

Evidenčné číslo obstarávania: BE-ZVO VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY v zmysle 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ) 1. Verejný obstarávateľ:

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky (

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx

Microsoft Word web Výzva na predkladanie cenových ponuk.docx ,,ZÁUJEMCA V Chorvátskom Grobe, dňa: 12.10.2016 Vec: Výzva na predkladanie cenových ponúk Verejný obstarávateľ,, Chorvátsky Grob, Námestie Josipa Andriča 17, 900 25 Chorvátsky Grob (ďalej len,,verejný

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 117 zákonač. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 95/2017 Názov zákazky: Dodávka a osadenie

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Úrad pre investície a akvizície Č.: ÚpIA- 338-6/2017-OdOTSaIKT Výtlačok jediný. Počet listov: 3 Prílohy:1/2 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky ( Zákazka na dodanie tovaru zadávaná

Podrobnejšie

Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoloč

Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoloč Záznam z prieskum trhu 1. Názov prijímateľa: HERN s.r.o. 2. Názov zákazky: Zvýšenie kvality a efektivity výrobných a technologických procesov v spoločnosti HERN s.r.o. - dodávka 4 druhov zariadení 3. Predmet

Podrobnejšie

výzva_revízie komínov_Ú+P

výzva_revízie komínov_Ú+P VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Kontroly a čistenie

Podrobnejšie

2017-OJS sk Oznámenie o vyhlásení obstarávania

2017-OJS sk  Oznámenie o vyhlásení obstarávania 1 / 8 Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:321533-2017:text:sk:html Slovensko-Komárno: Zemný plyn 2017/S 155-321533 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Zákon o verejnom obstarávaní č. 343/2015 Z.z. Mgr. Jaroslav Lexa Mgr. Marcela Návesňáková Bratislava, 11. Máj 2016 Základné otázky vo verejnom obstarávaní Ako budeme platiť? Čo bude tvoriť zákazku? Rozdeliť

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP Banská Bystrica Príkaz č. 004/2015/ODDVO Príkaz predsedu k zabezpečeniu procesu verejného obstaráv

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP Banská Bystrica Príkaz č. 004/2015/ODDVO Príkaz predsedu k zabezpečeniu procesu verejného obstaráv BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica Príkaz č. 004/2015/ODDVO Príkaz predsedu k zabezpečeniu procesu verejného obstarávania zákaziek na dodanie tovarov, zákaziek na uskutočnenie

Podrobnejšie

Microsoft Word - rolety-VYZVA

Microsoft Word - rolety-VYZVA č.j.dssazps/3376/1/2015vo Oznámenie o zadaní zákazky - 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VO)

Podrobnejšie

Okresný úrad

Okresný úrad Výzva na predloženie ponuky. Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa Ľubovnianské regionálne združenie miest a obcí Stará Ľubovňa, ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods.1.písm. d) zákona

Podrobnejšie

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657 916 42 Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

Návrh_pre_Príkaz_č._002_2018_ODDFIVO

Návrh_pre_Príkaz_č._002_2018_ODDFIVO BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Nám. SNP 23 974 01 Banská Bystrica Príkaz č. 002/2018/ODDFIVO upravujúci postupy a procesy pri zadávaní zákaziek podľa zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponúk

Výzva na predloženie ponúk ÚVTOS-nh-69-2/36-2019 Výzva na predloženie ponuky v rámci zadávania zákazky s nízkou hodnotou (ďalej len Výzva ) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK

ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK ZÁPISNICA Z VYHODNOTENIA PONÚK predložených do verejnej súťaže na obstaranie nadlimitnej zákazky Prípravky, materiály na ochranu rastlín a priemyselné hnojivá (ďalej len verejná súťaž ) financovanú z vlastných

Podrobnejšie

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL

Zápisnica o vyhodnotení ponúk_Ostatné_DIESEL Dopravný podnik mesta Žiliny s.r.o. Kvačalova 2 Žilina 011 40 Zápisnica o vyhodnotení ponúk (časť Ostatné ) Názov zákazky: Nákup autobusov s dieselovým pohonom Postup verejného obstarávania: verejná súťaž

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší

Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorší Výzva na predkladanie ponúk v súlade s 9 ods.9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Číslo : 48/2015/Ka Názov zákazky: Audítorské

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 2125/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

Commander systems, s

Commander systems, s Zápisnica z otvárania a vyhodnotenia ponúk Podlimitná zákazka BIOPEL, a.s. ako verejný obstarávateľ podľa 7 ods. 2 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 4118 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o

MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o Číslo záznamu: 3956/2018/RVO V Ý Z V A na zákazku s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

vzor listu adresa v ramceku_

vzor listu adresa v ramceku_ PAMIATKOVÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY Cesta na Červený most 6, 814 06 Bratislava Z A D Á V A N I E Z Á K A Z K Y V zmysle 9 ods.9 zákona č.25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

vyzva_oprava strechy_ZA

vyzva_oprava strechy_ZA VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava strechy

Podrobnejšie

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých V Ý Z V A na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 9116/2018 Mgr. Pavel Piliar/230 2 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list/zo dňa Naše číslo Vybavuje/Linka V Bratislave 96/208 Mgr. Pavel Piliar/230 24.5.208 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese zadávania

Podrobnejšie

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s

Informácie pre navrhovateľov. Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s Obchodná verejná súťaž: Overenie plnenia požiadaviek bezpečnosti vyhradených technických zariadení vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou

Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Verejný obstarávateľ: Základná škola, Československej armády 15, Moldava nad Bodvou Výzva na predloženie cenovej ponuky Výzva na predloženie ponuky ( 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. ) 1. Identifikácia

Podrobnejšie

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení nesk VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Ťažné zariadenie-

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie

Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení nie Výzva na predkladanie cenových ponúk Zákazka s nízkou hodnotou v súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov ( ďalej

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere

Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o vere Výzva na predkladanie ponúk a pokyny na vypracovanie ponúk na zákazku s registračným číslom NZ 1017 zadávanú podľa 117 Zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb

MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Slovenská republika Ministerstvo obrany SR 5. pluk špeciálneho určenia Žilina Výtlačok č. : Č.p.: 5.pŠU- 64 /2014 Počet listov : Počet príloh : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka na dodanie tovaru

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/ Zb. Obchodného zákonníka Poskytovateľ:

Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/ Zb. Obchodného zákonníka Poskytovateľ: Zmluva o poskytovaní služieb v oblasti verejného obstarávania uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/ 199 1 Zb. Obchodného zákonníka Poskytovateľ: Názov: Sídlo: IČO: DIČ: Zastúpený: Telefón: E-mail:

Podrobnejšie

Oznámenie o vyhlásení - podlimitné

Oznámenie o vyhlásení - podlimitné Číslo listu verejného obst.: Dátum odoslania: Príloha č. / Počet strán: SPRÁVA O ZMLUVE UZAVRETEJ POSTUPOM ZADÁVANIA PRE NADLIMITNÉ ZÁKAZKY V ROKU 2013 VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ klasický sektor (podľa 6 zákona)

Podrobnejšie

Mandátna zmluva

Mandátna zmluva Mandátna zmluva na výkon činností spojených s procesom verejného obstarávania uzatvorená podľa 566 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v platnom znení Článok I. Zmluvné strany Obchodné meno: Zapísaný:

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ , IČO

O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, Tušická Nová Ves tel.: 056/ ,   IČO O B E C T U Š I C KÁ N O V Á V E S Obecný úrad Tušická Nová Ves 167, 072 02 Tušická Nová Ves tel.: 056/6495711, e-mail: starosta@tusickanovaves.sk IČO:00325929 Výzva na predloženie ponuky v rámci postupu

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výzva _2_.doc

Microsoft Word - Výzva _2_.doc Vojenský útvar 3030 ZVOLEN Č.p.: bvrps-119-16/2011 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods.1zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov

vyzva_servis motorového vozidla_Trebišov VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Servisná prehliadka

Podrobnejšie

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o

ENGIE Services, a.s. Jarošova 2961/1, Bratislava IČO: VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom o VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK podľa ust. 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO ). Názov zákazky: Havarijná

Podrobnejšie

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx

Microsoft Word - vyzva-na-predlozenie-ponuky.docx MINISTERSTVO OBRANY SR Č.p.: ÚIA-781-3/2012- OdOITaKT V Bratislave dňa: 13. augusta 2012 Ing. Miroslav Petrovič Schvaľujem:... riaditeľ VÝZVA na predloženie cenovej ponuky Zákazka s nízkou hodnotou podľa

Podrobnejšie

vyzva_oprava prístrešku_VnT

vyzva_oprava prístrešku_VnT VÝZVA na predloženie cenovej ponuky podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na predmet zákazky Oprava lexanového

Podrobnejšie

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál

Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 1/6 Toto oznámenie na webovej stránke TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:317789-2013:text:sk:html Slovensko-Poprad: Reštauračné služby a podávanie jedál 2013/S 184-317789 Oznámenie o vyhlásení

Podrobnejšie

• Obstarávateľ: Mestská časť Košice - Sever Festivalové námestie 2, 040 01 Košice IČO: 00690929 Zákazka s postupom zadávania podľa 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc)

(Microsoft Word - prekladanie pon\372k mlieko 1.doc) DOMOV DÔCHODCOV A DOMOV SOCIÁLNYCH SLUŽIEB, ŠKULTÉTYHO 329, 990 01 VEĽKÝ KRTÍŠ IČO: 00 647551, DIČ 2021314130 Kontakt : 047/4830825, www.ddadssvelkykrtis.sk VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (jednoduchá zákazka)

Podrobnejšie

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx

Microsoft Word - Vyzva-Deti z Ribnjaku.docx VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY na zákazku: Zabezpečenie ozvučenia a osvetlenia podujatia Deti z Ribnjaku Vianočný koncert podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201

Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/201 Č.j.: 12422/2017/OESM-001 Bratislava: 01.06.2017 V ý z v a na predloženie ponuky (prieskum trhu) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

WYS Vestník č. 240/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. O

WYS Vestník č. 240/ VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. O 23787 - WYS Vestník č. 240/2015-04.12.2015 VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK (PODLIMITNÉ ZÁKAZKY) Formulár: Formulár č. 7 podľa Vyhlášky č. 171/2013 Z. z. ODDIEL I: VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ/OBSTARÁVATEĽ I.1. Názov,

Podrobnejšie

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č

––––––––––––––––––––––––––––– Výtlačok č MINISTERSTVO OBRANY SR Hospodárska správa Č.p.: HSa 236-2/2014 SkŠS VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky podľa 9 ods.9 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné

Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejné Požiadavka na predloženie cenovej ponuky pre zákazku podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení 1. Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov: Základná škola Ulica P. J.

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final

Výzva na predloženie ponuky - školenie ZVOLEN final Výzva na predkladanie ponúk (zákazka s nízkou hodnotou) Zákazka s nízkou hodnotou 102 zákona č. 25/2006 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov Implementácia projektu: Múzeá tretej

Podrobnejšie

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n

Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s n Košický samosprávny kraj, Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice Oddelenie verejného obstarávania VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY Zadávanie zákaziek s nízkymi hodnotami podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z.

Podrobnejšie

Príručka k procesu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Rybné hospodárstvo , verzia 2 Príručka k procesu verejného obstará

Príručka k procesu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Rybné hospodárstvo , verzia 2 Príručka k procesu verejného obstará Príručka k procesu verejného obstarávania pre projekty Operačného programu Rybné hospodárstvo 2014 2020 verzia 2 Dátum platnosti: 15.12.2016 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p

Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na p Bezpa Consult s.r.o., Svrčinovec 121, 023 12 Svrčinovec Vec : Výzva na predkladanie ponúk Dovoľujeme si Vás požiadať o predloženie cenovej ponuky na predmet zákazky: Výroba inštruktážnych videí. V prílohe

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p

Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších p Výzva na predkladanie ponúk V súlade s 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Číslo: 469/2016 Názov zákazky: Úprava povrchov

Podrobnejšie

Microsoft Word Výzva (3).doc

Microsoft Word Výzva (3).doc Č.: dk-205-167-6/2011-log Kuchyňa 29.novembra 2011 Výtlačok číslo: 3 Počet listov: 5 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou. Podľa 102, ods.1 Zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 2

Zapisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok ucasti 2 Zápisnica z vyhodnotenia splnenia podmienok účasti (po doplnení dokladov) podľa 40 ods. 12 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

MINISTERSTVO OBRANY SR

MINISTERSTVO OBRANY SR MINISTERSTVO OBRANY SR Akvizičná agentúra č. p.: AA-1356-5/2014-OOŠM VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ( zákazka na poskytnutie služby podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o

SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie Verejné o SÚŤAŽNÉ PODKLADY k zriadeniu dynamického nákupného systému Dynamický nákupný systém (ďalej len DNS ) Predmet zákazky: Asfaltovanie 2018-2019 Verejné obstarávanie realizované postupom zadávania zákazky

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor Zemplínska Teplica Preambula Obec Zemplínska Teplica je

Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor Zemplínska Teplica Preambula Obec Zemplínska Teplica je Výzva na predkladanie cenových ponúk na predmet zákazky Vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor Zemplínska Teplica Preambula Obec Zemplínska Teplica je verejným obstarávateľom (ďalej len verejný obstarávateľ

Podrobnejšie

Všetkým záujemcom Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Trenčíne FN/ER/2019/R178 Ing. Michal Plesník / Vec: Vyjadrenie ver

Všetkým záujemcom Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Trenčíne FN/ER/2019/R178 Ing. Michal Plesník / Vec: Vyjadrenie ver Všetkým záujemcom Váš list číslo/ zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka V Trenčíne FN/ER/2019/R178 Ing. Michal Plesník / 838 24.01.2019 Vec: Vyjadrenie verejného obstarávateľa k žiadosti o nápravu Verejný obstarávateľ:

Podrobnejšie

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a

Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a Výzva na predloženie cenovej ponuky (ďalej len Výzva ) zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95

Užšia súťaž: Zabezpečenie služieb vrtného kontraktora pre vrt Závod 95 Obchodná verejná súťaž: Preprava ropy vyhlásená v súlade s ust. 281 a nasl. z.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a ust. 29 ods. 3, 5 a 6 zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii

Podrobnejšie