Zmluva o dielo uzavreta podia Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Zmluva o dielo uzavreta podia Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami"

Prepis

1 Zmluva o dielo uzavreta podia Obchodneho zakonnika medzi zmluvnymi stranami ObjednavateP: Zhotovitel': Mesto Prievidza podatel'na : Mestsky urad, Namestie slobody c. 14 Prievidza statutarny organ: JUDr. Katarina Machackova, primatorka mesta ICO: DIC: Bankove spojenie: Prima banka Slovensko, a.s. Cislo uctu: /5600 ALFAPLAST trade s.r.o. Sumperska 2, Prievidza zastiipeny: Barbara Banicova, konatel'ka ICO: IC DPH: SK Bankove spojenie: CSOB a.s., pobocka Prievidza Cislo uctu: /7500 Zapisany: V Obchodnom registri Okresneho siidu v Trencine, oddiel: Sro, vlozkac.: IR I. Forma verejneho obstaravania 1.1 Zmluva sa uzatvara na zaklade vysledku verejneho obstaravania v sulade so zakonom c. 25/2006 Z.z. o verejnom obstaravani v zneni neskorsich predpisov. II. Predmet zmluvy 2.1 Zhotovitel' sa zavazuje, ze pre objednavatel'a vykona dielo - Vymena styroch starych okien za plastove v dvoch socialnych zariadeniach v pravej polovici budovy v MS Krmana v Prievidzi." podl'a predlozenej ponuky a objednavatel' sa zavazuje, ze zhotovitefovi zaplati cenu diela. 2.2 Zhotovitel' vyhlasuje, ze je opravneny a odborne sposobily vykonavat' dielo podl'a tejto zmluvy a ze zabezpeci potrebne mnozstvo kvalifikovanych a technicky sposobilych zamestnancov na riadne a vcasne splnenie diela. 2.3 Zhotovitel' sa zavazuje, ze odovzda dielo ako celok naraz, ze bude sposobile na ucel uzivania a ze bude splnat' vsetky platne normy STN, ON, TP. III. Termin plnenia 3.1 Termin realizacie diela IV. Cena predmetu zmluvy 4.1 Zmluvne strany sa podl'a zakonac. 18/1996 Z.z. o cenach v zneni neskorsich predpisov dohodli na cene:

2 CenabezDPH 1 184,28 DPH 236,86 Cena s DPH 1 421,14 cena s DPH Slovom: Tisicstyristodvadsafjedna, 14/100 EUR. Kalkulacia ceny - polozkovity rozpocet PD-0814/13 tvori sucast' tejto zmluvy o dielo. 4.2 Zhotovitel' prehlasuje, ze uvedena suma zohl'adnuje vsetky priame, nepriame naklady a primerany zisk potrebny na vykonanie uvedeneho diela. 4.3 Cenu diela je mozne menit' len na zaklade dodatku k tejto zmluve, ktory musi byf vopred prerokovany s objednavatel'om a podpisany obidvomi zmluvnymi stranami. V. Platobne podmienky 5.1 Cenu za vykonanie diela uhradi objednavatel' na zaklade faktury vystavenej po ukonceni a odovzdani prac. 5.2 Faktura bude obsahovaf nalezitosti platneho daftoveho dokladu v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi udaje: - obchodne meno objednavatel'a a zhotovitel'a, adresy sidiel - cislo zmluvy - cislo faktury - den odoslania a splatnosti faktury - oznacenie penazneho ustavu a cislo uctu na ktory sa ma platit' - oznacenie diela - fakturovanu zakladnu ciastku bez DPH, ciastku DPH a celkovu fakturovanu sumu - peciatka a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a - supis vykonanych prac - podpis urceneho zastupcu objednavatel'a 5.3 Na zaklade potvrdenych supisov ma zhotovitel' pravo vystavif fakturu. Prilohou faktury bude supis vykonanych prac, ktory bude potvrdeny poverenym zastupcom objednavatel'a. Zhotovitel' pouzije pri fakturacii DPH vo vyske podl'a zakona o dani z pridanej hodnoty platneho v case fakturacie. Objednavatel' ma pravo vo fakture, pokial' nie je praca vykonana k jeho spokojnosti, vylucif alebo znizit' cenu takejto prace. 5.4 Splatnost' faktury je 30 dni od jej dorucenia do podatel'ne objednavatel'a. 5.5 V pripade, ze faktura nebude obsahovaf nalezitosti, uvedene v tejto zmluve, objednavatel' je opravneny vratif ju zhotovitel'ovi na prepracovanie s tym, ze nova lehota splatnosti zacne plynuf dnom dorucenia opravenej faktury. 5.6 Zhotovitel' nepozaduje zalohu. 5.7 Za spravne vycislenie sadzby DPH podl'a zakona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v zneni neskorsich predpisov zodpoveda zhotovitel' v plnom rozsahu. 5.8 Fakturu za vykonane naviac prace je zhotovitel' opravneny vystavif az na zaklade podpisaneho dodatku k zmluve.

3 5.9 Zmluvne strany sa zavazuju, ze zmenu inkasnych dat pre potreby platenia faktiir si budu oznamovat' do 7 dni po torn, co ku zmene doslo Ucastnici tymto uzatvaraju dohodu o zakaze postiipenia pohl'adavok vzniknutych zo zmluvneho vzt'ahu zalozeneho touto zmluvou. VI. Odovzdanie a prevzatie diela 6.1 Zhotovitel' sa zavazuje vyzvat' objednavatel'a na prevzatie diela aspon 1 pracovny den vopred. Dielo bude pripravene na odovzdavacie a preberacie konanie riadne technicky vyhotovene, sfunkcnene, skontrolovane, bez vad a nedorobkov. Objednavatel' prevezme dielo po dokonceni preberacim protokolom. 6.2 Zhotovitel' je povinny ku dnu zacatia preberacieho konania predlozit' vsetky doklady o vykonanych skiiskach, atesty a certifikaty, montazny dennik vykonanych prac. VII. Zarucna doba - zodpovednost' za vady 7.1 Zhotovitel' zodpoveda za to, ze predmet tejto zmluvy bude vykonany podl'a podmienok tejto zmluvy a ze pocas zarucnej doby bude mat' vlastnosti dohodnute v tejto zmluve. 7.2 Zhotovitel' zodpoveda za nedostatky, ktore ma predmet diela v case jeho odovzdania objednavatel'ovi. Dalej je zhotovitel' povinny bez zbytocneho odkladu odstranit' aj take vady, za vznik ktorych popiera zodpovednost', ktorych odstranenie vsak neznesie odklad. Uhrada nakladov podl'a tohto bodu zmluvy bude predmetom dohody zmluvnych stran. 7.3 Vadou diela sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu a parametroch diela stanovenych touto zmluvou, technickymi nonnami, predpismi ako aj usmerneniami a poziadavkami objednavatel'a. 7.4 Zmluvne strany sa dohodli na zarucnej dobe 5 rokov na fyzikalne vlastnosti profilov a farebnu stalost' profilov, 5 rokov na okenne kovanie MACO, 5 rokov na fyzikalne vlastnosti izolacneho skla a na zarucnej dobe vykonaneho diela 2 roky, ktora zacina plynut' odo dna odovzdania a prevzatia diela objednavatefom. 7.5 Zmluvne strany sa dohodli pre pripad vad a nedostatkov diela, ze pocas zarucnej doby ma objednavatel' pravo pozadovat' a zhotovitel' povinnost' bezplatne ich odstranit'. Zhotovitel'je povinny objednavatel'ovi uhradit' vsetky pripadne skody zavinene vadami diela. 7.6 Zhotovitel' je povinny reagovat' na pisomnu reklamaciu do 2 pracovnych dni po jej obdrzani a dohodnut's objednavatel'om sposob a primeranu lehotu odstranenia reklamovanej vady. Zhotovitel' sa zavazuje odstranit' reklamovanu vadu v case dohodnutom s opravnenym zastupcom objednavatel'a. Ak zhotovitel' nenastupi na odstranovanie vad v tennine, ktory sa dohodne pri reklamacnom konani, ma objednavatel', pravo uplatnit' ich odstranenie inemu subjektu bez prerusenia plynutia zarucnej doby zhotovitel'ovi za podmienok blizsie uvedenych. Na opravovane casti diela v zarucnej dobe sa prerusuje plynutie zarucnej doby a plynie znovu po odstraneni vady. 7.7 Zarucna doba na dielo bude predlzena o dobu, pocas ktorej nemohlo byf dielo uzivane z dovodu nedostatkov alebo poskodenia, za ktore nesie zodpovednost' zhotovitel'. VIII. Zmluvne pokuty

4 8.1 V zmysle CI. III. tejto zmluvy sa zhotovitel' zaviazal dokoncif a odovzdat' objednavatel'ovi dielo do Zmluvne strany sa dohodli, ze v pripade omeskania s odovzdanim diela ako celku, resp. omeskanim s odstranenim vady alebo vybavenim reklamacie, zaplati zhotovitel' objednavatel'ovi zmluvnu pokutu vo vyske 0,05% z ceny diela za kazdy den omeskania. Objednavatel' je opravneny o vysku zmluvnej pokuty znizit' fakturaciu zhotovitel'a. 8.2 Zaplatenim zmluvnych pokut sa zhotovitel' nezbavuje povinnosti dielo riadne dokoncif, vady odstranit' a ani zodpovednosti za sposobenii skodu. 8.3 V pripade omeskania objednavatel'a so splnenim povinnosti uhradit' splatnii fakturu podl'a tejto zmluvy, objednavatel' sa zavazuje zaplatit' zhotovitel'ovi urok za omeskanie vo vyske 0,05 % z dlznej sumy za kazdy den omeskania. IX. Spolocne a zaverecne ustanovenia 9.1 Zmluvne strany sa zavazuju, ze v pripade vzniknutych problemov sa budu vcas informovat' a nedostatky operativne odstrafiovaf. 9.2 Na vykon vsetkych ukonov spojenych s touto zmluvou zhotovitel' poveruje p. Barbaru Banicovu. 9.3 Zmluvne strany mozu menit' obsah tejto zmluvy len pisomne po vzajomnej dohode. 9.4 Otazky touto zmluvou konkretne neriesene budu posudzovane podl'a prislusnych vseobecne platnych pravnych podpisov. 9.5 Nedodrzanie ktorejkol'vek zo zmluvnych podmienok je dovodom na ukoncenie zmluvneho vzt'ahu podl'a vseobecnych ustanoveni Obchodneho zakonnika. 9.6 Zmluva nadobuda platnost' dnom podpisu oboma zmluvnymi stranami a ucinnosf dnom nasledujucim po dni zverejnenia zmluvy. 9.7 Zmluvne strany prehlasuju, ze si zmluvu precitali, suhlasia sjej obsahom ana znak suhlasu ju podpisuju. 9.8 Zmluva o dielo bola vyhotovena v styroch exemplaroch, z ktorych dva dostane objednavatel' a dva zhotovitel'. V Prievidzi.^M.^.^, V Prievidzi oz 7^.J* 2 on zhotovitel' ALFAPLAST trade s.r.o. Barbara Banicova konatel'ka FAPLAST trade, Sumpersk^ PRIEVIDZA ICO:

5 Cenova ponuka: PD-0814/13 Cislo stranky: 1 Pocet stran: 3 Dna: ALFAPLAST trade s.r.o. Mesto Prievidza-MS Krmana-cenova Objednavatel': Odberatel Adresa: Sumperska Prievidza ICO: Adresa: ICO/R.C.: Mesto Mesto ICDPH: SK IC DPH: Tel.: 046/ ,542 Fax.: 046/ Web: Mobil: Tel.: Fax: Spickova kvalita za rozumnu cenu! Slovensky vyrobok. 6 - komorovy profil INTERNOVA atraktivny dizajn s modernymi oblymi liniami ako znak vysokej triedy uzitkovych vlastnosti - system so stredovym tesnenim - tri tesnenia v profile - stavebna hibka ramu 80 mm, kridla 90 mm stredove tesnenie zasadne zvysuje vodotesnosf pri hnanom dazdi. pevna stredova prepazka zabranuje vypaceniu kovania pri pokuse o vlamanie najmodernejsie celoobvodove bezpecnostne kovanie MACO MULTI-TREND. tepelnoizolacne skla plnene argonom s teplo odrazajucim pokovenim. funkcia strbinoveho prevetravania. vysoka odolnost' proti vonkajsiemu hluku pat'komorovy podkladovy profil. skryte odvodnovacie drazky. okna su certifikovane na zabudovanie do vysky az 100 metrov Cislo ponuky: PD-0814/13 Nazov etapy: Etapa 6.1 Polozka: 1 Vyrobok c.: VOK Nazov Viacdielne okna Pocet: Zakladna cena: Ram: GR6001 Ramovy profil Biela Kridlo: Vyplii: GF6020 Kridlovy profil okenny Biela GG6062 Zasklievacia lista Biela 1 Dvojsklo 4-16AL-4 U1,1 Cena v EUR 388,28 Pocet kusov: Cena za ks: 388,28 Cena za pocet: 776,56 Dopln.: Siet'ka Proti hmyzu pevna X 2,0 ks 33,96 zaluzie ISSO Celotieniace X 4,0 ks 32,92 AL230 X 2,0 ks 19,00 KRYTKY PARAPET X 4,0 ks 7,12 Doplnkovy rozsir. profil R25 X 2,0 ks 6,66 Cena doplnkov: 99,66 Cena s doplnkami: 876,22 Pozn.

6 Cislo stranky: Pocet stran: Polozka: 2 Vyrobok c.: VOK Nazov Viacdielne okna Pocet: 1228 Zakladna cena: Ram: GR6001 Ramovy profil Biela Kridlo: GF6020 Kridlovy profil okenny Biela GG6062 Zasklievacia lista Biela Vypln: 1 Dvojsklo 4-16AL-4 U1,1 Pocet kusov: 2 Cena za ks: Cena za pocet: Dopln.: Siet'ka Proti hmyzu pevna x 2,0 ks zaluzie ISSO Celotieniace x 4,0 ks AL230 x 2,0 ks KRYTKY PARAPET x 4,0 ks Doplnkovy rozsir. profil R25 x 2,0 ks Cena v EUR 388,28 388,28 776,56 33,96 32,92 19,00 Cena doplnkov: 99,66 Cena s doplnkami: 876,22 Pozn. 7,12 6,66 Sluzba: Mnozstvo Cena v EUR Demontaz drevenych okien 24,16 m 0,00 Osadenie okien * 24,16 m 160,42 Osadenie parapetov 5,28 m 8,76 Murarske zacist. osteni 24,16 m 112,34 Montaz zaluzii s oknami 8 ks 13,28 Likvidacia starych okien 4 ks 16,00 Praca 2 h 126,31 Cena pred zl'avou v Vyrobky: Sk EUR Zl'ava Cena po zl'ave v % EUR - zakladna cena: 46789, ,12 55,0 698,90 - cena s prislusenstvom: 46789, ,12 55,0 698,90 Cena za doplnky: 6004,72 199,32 10,0 179,39 Cena sluzieb: 13168,85 437,13 30,0 305,99 Celkom: 65962, , ,28 DPH 20,0 % 236,86 Cena celkom s DPH 42813,16 Sk 1421,14 Poskytujeme zaruku 5 rokov na fyzikalne vlastnosti profilov a a farebnu stalost' profilov, 5 rokov na okenne kovanie MACO a 5 rokov na fyzikalne vlastnosti izolacneho skla. Pohl'ady na vyrobky su z pantovej strany. Cenova ponuka je platna 21 dni. Predaj na splatky - bez potvrdeni ( karta Quatro ). Spolocnost' vlastni certifikat riadenia kvality ISO Kupou okien ALFAPLAST trade date pracu I'ud'om z Hornej Nitry. Vchodove dvere su realizovane v trojkomorovom profile Internova Poznamka: * "Sluzba - osadenie okien " pozostava z osadenia elementu do pripraveneho stavebneho otvoru, vypenenia polyuretanovou penou, nastavenia elementu. Murarske prace (vyspravenie osteni), osadzovanie parapetnych dosiek, demontaz a odvoz starych okien vo vykonani prac "Sluzba-osadenie okien" nie su zapocitane. Od je v platnosti nova norma v stavebnictve STN Tato norma plati na stavebne prace suvisiace s navrhom, zhotovenim.kontrolou kvality a preberanim zabudovanych ( osadzovanych ) okennych konstrukcil a pouzitia tesniacich pasiek a folii. Zakaznik bol pouceny o tejto norme a podpisom cenovej ponuky potvrdil rozhodnutie o pouziti alebo nepouziti tesniacich pasiek. At FAPLAST track, a.r.o PWEV1DZA Q ICO: J *

7 Tesniaca paska nie je sucast'ou cenovej ponuky. Cislo stranky: 3 Pocet stran: 3 (J