13/ register FS 2008

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "13/ register FS 2008"

Prepis

1 944 FINANČNÝ SPRAVODAJCA Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 008 č. MF ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov Ministerstvo financií Slovenskej republiky podľa 8 ods. zákona Slovenskej národnej rady č. 599 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov ustanovuje: () Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) je uvedený v prílohe č.. () Vzor daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona je uvedený v prílohe č.. () Vzor daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby je uvedený v prílohe č.. Vzory daňových priznaní podľa doterajších predpisov sa použijú pri podávaní daňových priznaní za zdaňovacie obdobie končiace najneskôr. decembra 008. Zrušuje sa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z. decembra 007 č. MF ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov (oznámenie č Z. z.). 4 Toto opatrenie nadobúda účinnosť. januára 009. Ján Počiatek minister financií Referent: Svetlana Faiglová tel.: Ing. Viera Mezeiová tel.: Ing. Michaela Vidová tel.: Ing. Zuzana Vincúrová PhD. tel.: odbor priamych daní

2 DPFOAv09_ FO typ: A VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníkov ktorí majú príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. k opatreniu č. MF Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž Rodné číslo (DIČ) 0 - Dátum narodenia Riadok 0 sa vypĺňa len ak ide odaňovníka ktorý nemá trvalý pobyt na území.. Slovenskej republiky I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 0 - Priezvisko Druh daňového priznania 04 - Meno daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) Za rok 0 Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania Titul Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 06 - Ulica 07 - Číslo 08 - PSČ 09 - Obec 0 - Štát - Číslo telefónu 0 - Číslo faxu 0 Kód štátu - vypĺňa daňový úrad ) Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa písm. e) bod a zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Adresa pobytu na území Slovenskej republiky kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období ) - Ulica 4 - Číslo áno 5 - PSČ 6 - Obec 7 - Číslo telefónu Číslo faxu 0 Adresa na doručovanie na území Slovenskej republiky ) 9 - Ulica 0 - Číslo - PSČ - Obec - Číslo telefónu 0 Záznamy daňového úradu 4 - Číslo faxu 0 ) Vypĺňa sa akronym podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č Z. z. ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín ) Vypĺňa sa len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. MF SR č Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana

3 DPFOAv09_ Rodné číslo (DIČ) II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len zástupca ) 5 - Priezvisko Meno Titul 6 - Ulica a číslo PSČ Obec Štát Číslo telefónu Rodné číslo III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE ( zákona) Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v ods. 7 zákona (vypĺňa sa len ak sa uplatňuje zníženie základu dane) Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený v ods. 7 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia ( vypĺňa sa len ak daňovník bol poberateľom dôchodku uvedeného v ods. 7 zákona na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia) 8 áno Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v ods. 7 zákona za zdaňovacie obdobie (v eurách) ) Údaje o manž elke (manželovi) ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti 0 - Priezvisko a meno Rodné číslo IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU ( zákona) Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa zákona 5) - Priezvisko a meno Rodné číslo V mesiacoch Uplatňujem daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti 5) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch) na ktoré si za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Pri uplatňovaní daňového bonusu na viac ako štyri vyživované deti sa uvádzajú údaje o ďalších vyživovaných deťoch v členení podľa r. v IX. oddiele daňového priznania. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu ( ods. 0 zákona): napríklad kópia rodného listu dieťaťa potvrdenie školy že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ak daňovník v zdaňovacom období za ktoré podáva daňové priznanie takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania. V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ( 5 zákona) - v eurách 6) Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov Úhrn povinného poistného ( 5 ods. 8 zákona) 6) Úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva SR ( 5 ods. 8 zákona) a b 9 Vlastné príjmy (v eurách) 4) Počet mesiacov 4) ) Vypĺňa sa len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa ods. zákona. 4) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku) počas ktorých manželka (manžel) žila (žil) s daňovníkom v domácnosti (už kalendárny mesiac na ktorého začiatku boli splnené ustanovené podmienky) MF SR č Strana

4 DPFOAv09_ Rodné číslo (DIČ) Základ dane (r. - r. a - r. b) 4 Suma príspevkov a platieb o ktorú sa zvyšuje základ dane ( ods. a a 5ods. 9 zákona) ak boli porušené 5 podmienky ustanovené zákonom. 6) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti vrátane príjmov z ktorých sa daň vybrala podľa 4 ods. písm. j) a l) zákona pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa 4 ods. 7 zákona plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a tiež kópií dokladov preukazujúcich zaplatené úhrady na ďalšie vzdelávanie lekárov ( 5 ods. 8 zákona). Kópie týchto potvrdení (dokladov) sú prílohou daňového priznania. V prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu príjmy podľa 4 ods. písm. l) zákona z ktorých sa daň vybrala zrážkou podľa 4 sa do úhrnu príjmov v riadku nezahrnujú a takáto kópia potvrdenia (dokladu) sa neprikladá. VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa 5 zákona - v eurách Základ dane 7) (r.4+r.5) Zníženie ods.-nadaňovníka 8) základu dane podľa ods.-namanželku (manžela) 8) zákona ods. 4 písm. a) - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie Základ dane znížený o sumu z r. 4 (r. 6 - r. 4) (ak je suma na r. 4 vyššia ako na r. 6 uvádza sa na r. 44 nula) Daň podľa 5 zákona zo základu dane z r. 44 zaokrúhlená na eurocenty nadol Výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí ods. 4 písm. c) - poistné na životné poistenie 4 Úhrn r. 9 až 4 (ak úhrn r. 9 až 4 presahuje sumu 98 eur uvádza sa na r. 4 suma 98 eur) 4 Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) Základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (základov dane) (r r. 46) (ak je rozdiel r. 44 a r. 46 záporný uvádza sa na r. 47 nula) Daň podľa 5 zákona po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu dane z r. 47 Výpočet dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí ods. 4 písm. b) - účelové sporenie Spolu (r. 7 + r. 8 + r. 4) Základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie (r. 6 alebo základ dane pri -násobku minimálnej mzdy) Počet mesiacov v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie Zamestnanecká prémia [(r.7-r.45a)xr.45b:]x9% zaokrúhlená na eurocenty nadol Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom alebo správcom dane Úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 49 (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Výpočet percenta dane na účely zápočtu r. 49 : [(r. 6 r. 46) alebo r. 6] x 00 Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať [(r. 48 alebo r. 45) x r. 5) : 00] (zaokrúhlené na eurocenty nahor) Daň uznaná na zápočet (r. 5 maximálne do sumy na r. 50) Daň (daňová povinnosť) (r. 45 alebo r. 48 alebo r r. 5 alebo r r. 5) 9) a 45b 45c 45d MF SR č Strana

5 DPFOAv09_4 Rodné číslo (DIČ) Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac vyživovaných detí) podľa zákona 0) 55 Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus (r.54-r.55) ) 56 Suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom 57 Rozdiel riadkov r r. 57 > 0 58 ) Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane r.58-r.54>0 Zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus r.57-r.55>0 Úhrn preddavkov na daň zaplatených podľa 4 ods.6a7zákona VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v eurách 64 + prémie r r r r r. 6 - r. 6 - r d (+) Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne 65 vyplatený daňový bonus alebo nesprávne vyplatenú zamestnaneckú prémiu r r r r r. 6 - r. 6 - r d (-) - 7) Ak neboli porušené podmienky ustanovené v 5av zákona suma na r. 6 sa rovná sume na r. 4. 8) Ak sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka upravuje podľa ods. písm. b) zákona alebo nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) upravuje podľa ods. zákona výpočet sa vykoná v XII. oddiele. 9) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a suma na r. 54 nepresiahne 660 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa ods. písm. a) zákona na r. 54 sa uvádza nula. 0) Ak sa uplatňuje daňový bonus podľa zákona uvádza sa suma daňového bonusu na všetky vyživované deti uvedené v IV. a v IX. oddiele. ) Ak je suma na r. 55 vyššia ako suma na r. 54 uvádza sa nula. ) Ak je na r. 59 suma daňového bonusu na vyplatenie správcom dane vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie v X. oddiele daňového priznania. Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie v žiadosti v X. oddiele dodatočného daňového priznania sa vypĺňa len kladný rozdiel r. 59 dodatočného daňového priznania a daňového priznania. Ak je rozdiel záporný pri uplatnení postupu podľa ods. zákona sa suma vráti správcovi dane. ) Preddavok (preddavky) z potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky ktoré sú prílohou daňového priznania. 4) Daň vybratá zrážkou z príjmov podľa 4 ods. písm. j) a l) zákona ktorú sa daňovník rozhodol považovať za preddavok na daň podľa 4 ods. 7 zákona. Uvádza sa len tá suma preddavku na daň ktorá sa vzťahuje k takto zdaneným príjmom ktoré si daňovník priznáva v daňovom priznaní ( 4 ods. 6 zákona). V prípade uplatnenia nároku na zamestnaneckú prémiu sa v riadku 6 do úhrnu sumy dane vybranej zrážkou nezahrnuje daň vybratá zrážkou z príjmov zo závislej činnosti podľa 4 ods. písm. l) zákona. Daňový preplatok ak je väčší ako eur alebo daň 66 na úhradu z r. 64 alebo r. 65 daňového priznania 5) Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) 5) (r. 64 alebo r. 65) - r [(r. 70 daňového priznania 67 -%zr.56)>0] Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane 68 5) z r. 59 daňového priznania ak je väčšia ako eur Rozdiel súm daňového bonusu na poukázanie správcom 69 ) dane (+) na vrátenie správcovi dane (-) (r r. 68) 5) Daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania podľa 49 zákona. 6 zrazených podľa 5 zákona ) 6 Suma dane vybranej zrážkou považovaná za preddavok 6 na daň ( 4 ods. 7 zákona) 4) Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu alebo nesprávne vyplatenej zamestnaneckej VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa 50 zákona neuplatňujem postup podľa 50 zákona (vyznačí sa x) % zo zaplatenej dane z r. 56 (minimálne eur) 7 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI IČO SID Obchodné meno (názov) 70 Právna forma MF SR č Strana 4

6 DPFOAv09_5 Rodné číslo (DIČ) Sídlo Ulica Číslo PSČ Obec IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA Uvádzam osobitné záznamy 6) 6) Ak sa uplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa zákona na viac ako 4 deti uvedené v oddiele IV. v tomto oddiele sa uvádzajú údaje o ďalších vyživovaných deťoch podľa členenia tabuľky v oddiele IV. Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy uvádzajú sa v tomto členení na osobitnej prílohe ktorá je súčasťou daňového priznania. Počet príloh 7 Uvádza sa počet všetkých príloh ktoré sú súčasťou daňového priznania. Vyhlasujem že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) X. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU Žiadam o vyplatenie daňového bonusu podľa zákona v sume uvedenej na r. 59 ak je väčšia ako eur Žiadam o vyplatenie rozdielu daňového bonusu r. 59 dodatočného daňového priznania a r. 59 daňového priznania ) v sume uvedenej na r. 69 ak je kladná poštovou poukážkou na účet Číslo účtu Kód banky Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE Žiadam o vyplatenie zamestnaneckej prémie podľa a zákona (r. 45c > eur) 7) Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 599 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 65 > eur alebo r. 67 > eur) 7) poštovou na účet Číslo účtu Kód banky poukážkou Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) 7) Ak sú sumy v r. 45c alebo v r. 65 alebo v r. 67 nižšie ako eur ale suma z r. 45c + r.65 je vyššia ako eur alebo suma z r. 45c + r. 67 je vyššia ako eur vyznačia sa obidve okienka ( žiadosť o vrátenie daňového preplatku a vyplatenie zamestnaneckej prémie). MF SR č Strana 5

7 DPFOAv09_6 Rodné číslo (DIČ) XII. ODDIEL - POMOCNÉ VÝPOČTY MF SR č Strana 6

8 DPFOBv09_ FO typ: B VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. k opatreniu č. MF Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž DIČ (ak nie je pridelené uvádza sa rodné číslo) 0 - Dátum narodenia Riadok 0 sa vypĺňa len ak ide odaňovníka ktorý nemá trvalý pobyt na území.. Slovenskej republiky I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 0 - Priezvisko Druh daňového priznania 04 - Meno daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) Za rok 0 Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania Titul Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 06 - Ulica 07 - Číslo 08 - PSČ 09 - Obec 0 - Štát - Číslo telefónu 0 - Číslo faxu 0 Kód štátu - vypĺňa daňový úrad ) Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa písm. e) bod a zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Adresa pobytu na území Slovenskej republiky kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období ) - Ulica 4 - Číslo áno 5 - PSČ 6 - Obec 7 - Číslo telefónu Číslo faxu 0 Adresa na doručovanie na území Slovenskej republiky ) 9 - Ulica 0 - Číslo - PSČ - Obec - Číslo telefónu 0 Záznamy daňového úradu 4 - Číslo faxu 0 ) Vypĺňa sa akronym podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č Z. z. ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín. ) Vypĺňa sa len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. MF SR č Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana

9 DPFOBv09_ DIČ ( Rodné číslo) 5 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky Číslo účtu ) Kód banky ) Uvádza sa bežný účet (účty) ktorý daňovník používa v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti. Ďalšie takéto účty sa uvádzajú v XIII. oddiele (miesto na osobitné záznamy daňovníka). Ekonomické personálne alebo iné prepojenie podľa písm. n) zákona II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI KONKURZNEJ PODSTATY KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len zástupca ) 6 - Priezvisko Meno Titul áno 7 - Ulica a číslo PSČ Obec Štát Číslo telefónu Rodné číslo III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE ( zákona) Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v ods. 7 zákona Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený v ods. 7 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia ( vypĺňa sa len ak daňovník bol poberateľom dôchodku uvedeného v ods. 7 zákona na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia) Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v ods. 7 zákona za zdaňovacie obdobie (v eurách) 4) Údaje o manž elke (manželovi) ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti - Priezvisko a meno Rodné číslo IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU ( zákona) 9 0 áno Vlastné príjmy (v eurách) 5) Počet mesiacov 5) 4) Vypĺňa sa len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa ods. zákona. 5) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku) počas ktorých manželka (manžel) žila (žil) s daňovníkom v domácnosti (už kalendárny mesiac na ktorého začiatku boli splnené ustanovené podmienky). Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa zákona 6) - Priezvisko a meno Rodné číslo V mesiacoch Uplatňujem daňový bonus na viac ako štyri vyživované deti 6) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch) na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Pri uplatňovaní daňového bonusu na viac ako štyri vyživované deti sa uvádzajú údaje o ďalších vyživovaných deťoch v členení podľa r. v XIII. oddiele daňového priznania. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus ( ods. 0 zákona) a to kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu potvrdenie školy že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo potvrdenie príslušného územného úradu o tom že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz alebo potvrdenie príslušného územného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období [ 7 ods. písm. a) alebo b) zákona] ktorého sa daňový bonus týka nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou. MF SR č Strana

10 DPFOBv09_ DIČ ( Rodné číslo) V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI ( 5 zákona) - v eurách 7) Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov 4 7) Úhrn povinného poistného ( 5 ods. 8 zákona) 5 Úhrady zdravotníckeho pracovníka za jeho ďalšie vzdelávanie vzdelávacej ustanovizni uskutočňujúcej študijný program akreditovaný Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky ( 5 ods. 8 zákona) 8) 6 Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 4 - r. 5 - r. 6) 7) Vypĺňa sa na základe kópií všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti [vrátane príjmov z ktorých sa daň vybrala podľa 4 ods. písm. j) a l) zákona pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa 4 ods. 7 zákona] plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí pričom táto skutočnosť sa uvádza v XIII. oddiele. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohou daňového priznania. 8) Vypĺňa sa na základe kópií dokladov preukázateľne zaplatených úhrad zdravotníckeho pracovníka v príslušnom zdaňovacom období. Kópie týchto dokladov sú prílohou daňového priznania. VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI A Z PRENÁJMU ( 6 zákona) - v eurách Tabuľka č. - prehľad príjmov a výdavkov podľa 6 zákona R. Druh príjmov podľa 6 zákona Príjmy z poľnohospodárskej výroby lesného a vodného hospodárstva ods. písm. a) zo živnosti ods. písm. b) z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov ods. písm. c) spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. s pol. ods. písm. d) z použitia alebo z poskytnutia práv z priemyselného alebo z iného duševného vlastníctva ods. písm. a) z činností ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním ods. písm. b) znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu ods. písm. c) 9 spolu r.až8 0 z činností sprostredkovateľov ktoré nie sú živnosťou ods. písm. d) z prenájmu nehnuteľností 9) ods. spolu r.9a0 Pri príjmoch podľa 6ods.azákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov ( 6 ods. 0 zákona) a preukázateľne zaplatené poistné a príspevky vo výške Pri príjmoch podľa 6 ods. zákona uplatňujem výdavky percentom z príjmov ( 6 ods. 0 zákona) 7 Výdavky 9) Na r. 0 stĺ. sa uvádza podľa 9 ods. písm. h) zákona kladný rozdiel medzi príjmom z prenájmu nehnuteľnosti a päťnásobkom sumy životného minima platného k. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len päťnásobok sumy platného životného minima ). Výdavky priraďované k príjmom z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaným do základu dane sa na r. 0 stĺ. zistia rovnakým pomerom ako je pomer príjmov z prenájmu nehnuteľnosti zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom [ 9 ods. písm. h) zákona]. Súčasťou príjmov na r.až8a0sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí pričom táto skutočnosť sa uvádza v XIII. oddiele. Tabuľka č. sa vypĺňa ak daňovník účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva alebo ak uplatňuje výdavky percentom z príjmov alebo ak vedie evidenciu podľa 6 ods. zákona. Ak ide o spoločníka v.o.s. a komplementára kom. spol. uvádza sa v tejto tabuľke nar.4vstĺ.časť základu dane pripadajúca na spoločníka alebo komplementára. Ak v.o.s. alebo kom. spol. vykázala daňovú stratu potom časť tejto straty pripadajúca na spoločníka alebo komplementára sa uvádza nar.4vstĺ..nar.4vstĺ.sa tiež uvádza poistné na verejné zdravotné poistenie na sociálne poistenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie (ďalej len poistné a príspevky ) ak toto poistné a príspevky nie sú nákladom v.o.s. alebo kom. spol. Vstĺ.súčasťou príjmov nar.až8ar.0je aj podiel pripadajúci na daňovníka ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv ( 0 ods. zákona); údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele; rovnako sa tu uvádza aj príjem pripadajúci na daňovníka ktorý dosiahol pri spoločnom podnikaní alebo zo spoločnej inej samostatnej zárobkovej činnosti na základe písomnej zmluvy o združení (účastník združenia) alebo písomného vyhlásenia o združení sa (spoločník pozemkového spoločenstva bez právnej subjektivity podľa 0 ods. zákona). Ak ide o účastníka združenia uvádza sa celková suma spoločne dosiahnutých príjmov a vynaložených výdavkov v XIII. oddiele pričom súčasne s daňovým priznaním sa predloží aj kópia zmluvy o združení. Vstĺ.sa uvádzajú výdavky. Ak daňovník uplatňuje podľa 9 zákona daňové výdavky môžu sa uviesť úhrnom na r. 9 ak sa vzťahujú len k príjmom uvedeným na r. až 8; ak daňovník uplatňuje výdavky percentom z príjmov uvádza sa suma výdavku pri jednotlivých druhoch príjmov uvedených na r. až 8 podľa 6 ods. 0 zákona úhrnom na r. 9 vrátane preukázateľnej výšky zaplateného poistného a príspevkov a pri príjme uvedenom na r. 0 osobitne na tomto riadku. Ak je daňovník spoločníkom v.o.s. alebo komplementárom kom. spol. uvádza sa v XIII. oddiele obchodný názov spoločnosti DIČ a výška jeho podielu v percentách. MF SR č Strana

11 DPFOBv09_4 DIČ ( Rodné číslo) Príjmy z tabuľky č. st ĺ. r. Výdavky z tabuľky č. stĺ. r. Základ dane (kladný rozdiel r. 8 a r. 9); výsledok hospodárenia (zisk) Strata (záporný rozdiel r. 8 a r. 9); výsledok hospodárenia (strata) Položky zvyšujúce základ dane (znižujúce stratu) ( 7 zákona) Položky znižujúce základ dane (zvyšujúce stratu) ( 7 zákona) Základ dane (čiastkový základ dane) [( r r. 4 - r. 4) > 0 alebo (r. 4 + r. 4 - r. 4) > 0] Daňová strata [( r r. 4 - r. 4) < 0 alebo (r. 4 + r. 4 - r. 4) < 0] VII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z KAPITÁLOVÉHO MAJETKU ( 7 zákona) - v eurách Tabuľka č. - prehľad príjmov a výdavkov podľa 7 zákona R Druh príjmov podľa 7 zákona úroky a ostatné výnosy z cenných papierov ods. písm. a) úroky výhry a iné výnosy z vkladov na vkladných knižkách vrátane úrokov z peňažných prostriedkov na vkladovom účte a z bežného účtu ods. písm. b) úroky a iné výnosy z poskytnutých úverov a pôžičiek a úroky z hodnoty splateného vkladu v dohodnutej výške spoločníkov verejných obchodných spoločností ods. písm. c) dávky z doplnkového dôchodkového sporenia ods. písm. d) plnenia z poistenia pre prípad dožitia určitého veku; jednorazové vyrovnanie alebo odbytné vyplácané v prípade poistenia osôb pri predčasnom skončení poistenia ods. písm. e) výnosy zo zmeniek okrem príjmov z ich predaja ods. písm. f) príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) 0) ods. písm. g) výnos ktorý vzniká pri splatnosti cenného papiera z rozdielu medzi menovitou hodnotu cenného papiera a emisným kurzom pri jeho vydaní ods. rozdiel medzi menovitou hodnotou dlhopisu alebo pokladničnej poukážky a nižšou obstarávacou cenou ods. spolu r.až Príjmy Výdavky príjmy dosiahnuté z vyplatenia (vrátenia) podielových listov obstaraných do.decembra 00 na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa 5b ods. v súlade s 5ods. 0 zákona 0) Neuvádzajú sa tu príjmy z podielových listov dosiahnuté z ich vyplatenia (vrátenia) obstaraných do. decembra 00 na ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane podľa 5b ods. v súlade s 5 ods. 0 zákona. Ak výdavky na r. 7 v stĺ. sú vyššie ako príjem v stĺ. na tomto riadku uvedú sa tieto výdavky len do výšky príjmov (r. 7 stĺ. = r. 7 stĺ. ). V tabuľke č. stĺ. súčasťou príjmov na r. až 9 je aj podiel pripadajúci na daňovníka ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z titulu spoluvlastníctva k veci alebo zo spoločných práv ( 0 ods. zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Súčasťou príjmov na r. až 9 sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí vrátane úrokových príjmov v súlade s 45 ods. 4 zákona pričom táto skutočnosť sa uvedie v XIII. oddiele MF SR č Strana 4

12 DPFOBv09_5 DIČ ( Rodné číslo) Príjmy z tabuľky č. r. 0 stĺ. Výdavky z tabuľky č. r. 0 stĺ. Základ dane (čiastkový základ dane) (r r. 47 ak je tento rozdiel záporný uvádza sa na r. 48 nula) VIII. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z OSTATNÝCH PRÍJMOV ( 8 zákona) - v eurách Tabuľka č. - prehľad príjmov podľa 8 zákona R Druh príjmov podľa 8 zákona z príležitostných činností vrátane príjmov z príležitostnej poľnohospodárskej výroby lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí ods. písm. a) z prevodu vlastníctva nehnuteľností ods. písm. b) z predaja hnuteľných vecí z prevodu opcií ods. písm. c) ods. písm. d) z prevodu cenných papierov ods. písm. e) z prevodu účasti (podielu) na s. r. o. kom. spol. alebo z prevodu členských práv družstva ods. písm. f) zo zdedených práv z priemyselného a iného duševného vlastníctva vrátane autorských práv a práv príbuzných autorskému právu ods. písm. g) dôchodky a podobné opakujúce sa požitky ods. písm. h) výhry a ceny ods. písm. i) a j) príjmy z derivátových operácií ods. písm. k) iné Spolu r. až Príjmy Výdavky ) ) Ak sú výdavky na r. až 0 v stĺ. vyššie ako príjem v týchto riadkoch uvádzajú sa tieto výdavky len do výšky príjmov. Na r. sa uvádzajú výdavky len do výšky každého jednotlivého druhu príjmu ak ide o príjem neuvedený na r. až 0. V tabuľke č. stĺ. súčasťou príjmov na r. až sú aj príjmy zo zdrojov v zahraničí pričom táto skutočnosť sa uvádza v XIII. oddiele. Rovnako súčasťou týchto príjmov je aj podiel pripadajúci na daňovníka ktorý dosiahol spoločne s ďalším daňovníkom alebo s viacerými daňovníkmi z dôvodu spoluvlastníctva alebo zo spoločných práv ( 0 ods. zákona). Údaje o týchto daňovníkoch sa uvádzajú v XIII. oddiele. Podľa 8 ods. zákona ak sú výdavky spojené s jednotlivým druhom príjmu (na r. až ) vyššie ako príjem na rozdiel sa neprihliada. Na r. stĺ. sa uvádza kladný rozdiel medzi príjmami podľa 8 ods. písm. a) zákona a päťnásobkom sumy platného životného minima podľa 9 ods. písm. h) zákona. Výdavky priraďované k príjmom podľa 8 ods. písm. a) zákona zahrnovaným do základu dane sa na r. stĺ. zistia rovnakým pomerom ako je pomer týchto príjmov zahrnovaných do základu dane k celkovým takýmto príjmom [ 9 ods. písm. h) zákona]. Príjmy uvedené na r. 9 plynúce zo zdrojov v zahraničí sa neznižujú o výdavky [ 8 ods. písm. a) zákona]. Nar.45a6st. ĺ sa uvádza podľa 9 ods. písm. j) zákona kladný rozdiel medzi príjmami uvádzanými na týchto riadkoch znížených o výdavky podľa 8ods.5a7zákona a päťnásobkom sumy platného životného minima. Príjmy z tabuľky č. r. stĺ. Výdavky z tabuľky č. r. stĺ. Základ dane (čiastkový základ dane) (r r. 50) MF SR č Strana 5

13 DPFOBv09_6 DIČ ( Rodné číslo) IX. ODDIEL - ZÁKLAD DANE a odpočet daňovej straty podľa 0 zákona - v eurách Prehľad o vzniku daňovej straty (strát) a jej uplatnenie podľa 4 ods. a 0 zákona: Daňová strata (straty) alebo jej časť na uplatnenie podľa 0 zákona z predchádzajúcich zdaňovacích období ) Daňová strata z 6 zákona (r. 45) ) Na r. 5 až 56 vľavo sa uvádzajú jednotlivé roky a vpravo suma daňovej straty podľa rokov. Na r. 5 až 56 sa uvádza len daňová strata alebo tá časť daňovej straty ktorá sa v príslušnom zdaňovacom období odpočítava od základu dane v súlade s 0 zákona. 57 Výpočet základu dane: Čiastkový základ dane z príjmov podľa 5 zákona (r. 7) Čiastkový základ dane z príjmov podľa 6 zákona (r. 44) Čiastkový základ dane z príjmov podľa 7 zákona (r. 48) Čiastkový základ dane z príjmov podľa 8 zákona (r. 5) Úhrn čiastkových základov dane z príjmov podľa 6až8zákona (r r r. 6) Daňová strata z r. 57 Znížený úhrn čiastkových základov dane 64 (r.6-r.6) ) Nárok na uplatnenie daňovej straty z predchádzajúcich 65 zdaňovacích období (r. 5 + r. 5 + r r r. 56) Znížený úhrn čiastkových základov dane 66 (r.64-r.65) ) Suma z r. 66 po zvýšení o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej časti z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa 4 ods. 67 zákona č Z. z. a o sumu príspevkov a platieb podľa 4) ods. a zákona alebo o sumu úhrad zdravotníckeho pracovníka ak neboli dodržané podmienky ( 5 ods. 9 zákona) Základ dane (r.58+r.67) 68 ) Ak je suma na r. 64 a r. 66 záporná uvádza sa na týchto riadkoch nula. 4) Ak sa základ dane nezvyšuje o sumu nepreinvestovanej straty alebo jej časti z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa 4 ods. zákona č Z. z. alebo o sumu príspevkov a platieb podľa ods. a zákona alebo o sumu úhrad zdravotníckeho pracovníka podľa 5 ods. 9 zákona suma na r. 67 sa rovná sume na r MF SR č Strana 6

14 DPFOBv09_7 DIČ ( Rodné číslo) X. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa 5 zákona - v eurách Základ dane zr.68 Zníženie základu dane podľa zákona ods.-nadaňovníka 5) ods.-namanželku (manžela) 5) Spolu (r r. 7 + r. 75) Základ dane znížený o sumu z r. 76 (r r. 76) (ak je suma na r. 76 vyššia ako na r. 69 uvádza sa na r. 77 nula) Daň zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu dane z r. 77 Výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) Základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (základov dane) (r r. 79) (ak je rozdiel r. 77 a 79 záporný uvádza sa na r. 80 nula) Daň po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu dane z r. 80 Výpočet dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia ( 45 ods. zákona) ods. 4 písm. a) - príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie ods. 4 písm. b) - účelové sporenie ods. 4 písm. c) - poistné na životné poistenie Úhrn r. 7 až 74 (ak úhrn r. 7 až 74 presahuje sumu 98 eur uvádza sa na r. 75 suma 98 eur) Úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 8 - uvádza sa suma zaplatenej dane podľa zmluvy (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Výpočet percenta dane na účely zápočtu r. 8 : [(r. 69 r. 79) alebo r. 69] x 00 Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať [(r. 8 alebo r. 78) x r. 84] : 00 (zaokrúhlené na eurocenty nahor) Daň uznaná na zápočet (r. 85 maximálne do sumy na r. 8) Daň po vyňatí a zápočte (r. 8 alebo r. 78) alebo (r. 8 - r. 86 alebo r r. 86) Výpočet dane uznanej na zápočet podľa Smernice Rady č. 0048ES (ďalej len smernica ) z ( 45 ods. 4 zákona) Úhrn úrokových príjmov zo štátov a závislých území (podľa prílohy č. zákona) (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 88- uvádza sa len suma zaplatenej dane podľa smernice (zaokrúhlené na eurocenty nadol) Daň z príjmov z r. 88 uznaná na zápočet (suma zaplatenej dane podľa smernice z r. 89 maximálne do sumy na r. 87) Daň (daňová povinnosť) 9 6) 6) (r.87-r.90) alebo r. 87 Nárok na daňový bonus (na jedno dieťa alebo úhrn na viac 9 vyživovaných detí) podľa zákona 7) MF SR č Strana 7

15 DPFOBv09_8 DIČ ( Rodné číslo) Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus (r.9-r.9) 8) 9 Suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom 94 Rozdiel riadkov r. 9 - r. 94 > 0 95 Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane 9) r.95-r.9>0 Zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus r.94-r.9>0 Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej 98 zamestnávateľom alebo správcom dane Suma preddavku vybraná podľa 4 zákona 0) 99 Suma preddavku vybraná pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do. decembra 00 podľa 4 ods zákona (z príjmov uvedených v r. tabuľky č. ) ) Zrazený preddavok 5 zákona - z príjmov zo závislej 0 na daň činnosti ) 44 zákona - na zabezpečenie 0 dane Zaplatený preddavok na daň ( 4 zákona) ) Zaplatená daň (časť dane) z úrokových príjmov uznaná za daňový preplatok ( 45 ods. 4 zákona) (r r. 90) Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného 05 daňového bonusu r. 9 - r. 9 + r r r r r.00-r.0-r.0-r.0-r.04 (+) Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne 06 vyplatený daňový bonus r. 9 - r. 9 + r r r r r.00-r.0-r.0-r.0-r.04 (-) 5) Ak sa nezdaniteľná časť základu dane na daňovníka upravuje podľa ods. písm. b) zákona alebo nezdaniteľná časť základu dane na manželku (manžela) upravuje podľa ods. zákona výpočet sa vykoná v XVI. oddiele. 6) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 9) a výsledná suma nepresiahne 660 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus (r. 9) a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa ods. písm. a) zákona na r. 9 sa uvádza nula. 7) Ak sa uplatňuje daňový bonus podľa zákona uvádza sa suma daňového bonusu na jedno alebo úhrn súm na viac detí (podľa údajov uvedených v IV. oddiele). 8) Ak je suma na r. 9 vyššia ako suma na r. 9 uvádza sa nula. 9) Ak je na r. 96 suma daňového bonusu na vyplatenie správcom dane vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie v XIV. oddiele daňového priznania. Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie v žiadosti v XIV. oddiele dodatočného daňového priznania sa vypĺňa len kladný rozdiel r. 96 dodatočného daňového priznania a daňového priznania. Ak je rozdiel záporný pri uplatnení postupu podľa ods. zákona sa suma vráti správcovi dane. 0) Uvádza sa len tá suma preddavku ktorá sa vzťahuje k príjmom ktoré si daňovník priznáva v daňovom priznaní ( 4 ods. 6 zákona) okrem sumy preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do.decembra 00 podľa 4 ods. 0 (táto suma sa uvedie na r. 00). Suma preddavku vybraná u manželov sa delí v rovnakom pomere ako si delia príjmy ktoré si priznávajú na zdanenie v daňovom priznaní. Ak suma preddavku bola vybraná u v. o. s. spoločníci tejto spoločnosti uvádzajú na r. 99 len podiel z toho preddavku ktorý je v rovnakej výške ako si delia zisk. Rovnako sa postupuje aj ak ide o komplementára kom. spol. Riadok 99 sa vypĺňa na základe kópií potvrdení o príjmoch z ktorých sa daň vybrala podľa 4 zákona pri ktorých sa daňovník rozhodol vybratú daň považovať za preddavok podľa 4 ods. 7 zákona. Kópie týchto potvrdení sú prílohou daňového priznania s výnimkou potvrdení z úrokov z peňažných prostriedkov na bežných účtoch ktoré sa používajú v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti [ 6 ods. 5 písm. b) zákona]. ) Ak sa vypĺňa r. 00 prílohou daňového priznania je aj kópia potvrdenia (potvrdení) o týchto príjmoch resp. o sume preddavku vybranej pri vyplatení (vrátení) podielového listu obstaraného do. decembra 00 podľa 4 ods. 0 zákona. ) Preddavok (preddavky) z potvrdenia (potvrdení) o zdaniteľnej mzde a zrazených preddavkoch na zdanenie príjmov fyzickej osoby zo závislej činnosti bez uplatnenia daňového bonusu. ) Ak daňovník platil preddavky na daň podľa 4 ods. 6 alebo 7 zákona sumu týchto preddavkov zároveň rozpíše v XIII. Oddiele - Miesto na osobitné záznamy. XI. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v eurách Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus z r. 9 daňového priznania 4) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 9 - r. 07) Daňový preplatok ak je vyšší ako eur alebo daň na úhradu z r. 05 alebo r. 06 daňového priznania 4) Daňový preplatok (-) alebo daňový nedoplatok (+) (r. 05 alebo r. 06) - r. 09 4) + [(r. daňového priznania -% zr. 9) > 0] Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane 4) z r. 96 daňového priznania ak je vyššia ako eur MF SR č Strana 8

16 DPFOBv09_9 DIČ ( Rodné číslo) Rozdiel súm daňového bonusu na poukázanie správcom dane (+) na vrátenie správcovi dane (-) (r r. ) 9) 4) Ide o daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania podľa 49 zákona. XII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa 50 zákona neuplatňujem postup podľa 50 zákona (vyznačí sa x) % zo zaplatenej dane z r. 9 (minimálne eur) 4 - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI IČO SID Obchodné meno (názov) Právna forma Sídlo Ulica Číslo PSČ Obec XIII. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA Uvádzam osobitné záznamy Požadované údaje uvedené v jednotlivých ODDIELoch pod tabuľkami č. avčlenení: druh a výška príjmov dosiahnutých zo zdrojov v zahraničí (vypíše sa jednotlivo pre každý druh príjmov podľa 5 až 8 zákona) uvádza sa krajina zdroja príjmu; meno priezvisko adresa trvalého pobytu DIČ resp. rodné číslo a celkové spoločne dosiahnuté príjmy a výdavky; ak ide o účastníkov združenia uvádzasaaj percentuálny podiel pripadajúci na každého účastníka. Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy uvádzajú sa v tomto členení na osobitnej prílohe ktorá je súčasťou daňového priznania. Počet príloh 5 Uvádza sa počet všetkých príloh ktoré sú súčasťou daňového priznania. Vyhlasujem že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) MF SR č Strana 9

17 DPFOBv09_0 DIČ ( Rodné číslo) XIV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU Žiadam o vyplatenie daňového bonusu podľa zákona v sume uvedenej na r. 96 ak je vyššia ako eur Žiadam o vyplatenie rozdielu daňového bonusu r. 96 dodatočného daňového priznania a r. 96 daňového priznania 9) v sume uvedenej na r. ak je kladná poštovou poukážkou na účet Číslo účtu Kód banky Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) XV. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa 6 zákona Slovenskej národnej rady č. 599 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (r. 06 > eur alebo r. 0 > eur) poštovou na účet Číslo účtu Kód banky poukážkou Dátum.. 0 podpis daňovníka (zástupcu) XVI. ODDIEL - POMOCNÉ VÝPOČTY MF SR č Strana 0

18 DPPOv09_ PO VZOR DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. k opatreniu č. MF Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. Á Ä B Č D É F G H Í J K L M N O P Q R Š T Ú V X Ý Ž Daňové identifikačné číslo 0 - IČO 0 - Právna forma 04 - SK NACE Názov Hlavná prevažná činnosť I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) do Za zdaňovacie obdobie od Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 06 - Ulica 07 - Číslo 08 - PSČ 09 - Obec 0 - Štát - Číslo telefónu 0 - Číslo faxu 0 Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa písm. e) bod zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Kód štátu - vypĺňa daňový úrad ) Ekonomické alebo personálne prepojenie podľa písm. o) zákona so zahraničnými osobami áno ) Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky za ktorú sa vypočíta základ dane (daňová strata) - Ulica 4 - Číslo áno ) ) 5 - PSČ 6 - Obec 7 - Počet stálych prevádzkarní 8 - Banka alebo pobočka zahraničnej banky Číslo účtu Kód banky ) Vypĺňa sa akronym podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č Z.z. ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín. ) Vyznačí sa x. ) Vypĺňa sa len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Záznamy daňového úradu MF SR č Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana

19 DPPOv09_ DIČ II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE Popis položky Výsledok hospodárenia pred zdanením [ 7 ods. zákona (zisk + strata -)] 00 alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (r. tabuľky F - III. časť alebo r. tabuľky C alebo C - III. časť alebo r. tabuľky G) alebo upravený výsledok hospodárenia (r. 4 tabuľky G) Riadok Znamienko Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami Sumy ktoré neoprávnene skrátili príjmy vrátane rozdielu podľa 7 ods. 5 0 zákona a sumy nepeňažných plnení ak nie sú súčasťou riadku 00 Sumy podľa 7 ods. a 5ods. zákona prijaté v zdaňovacom 0 období za ktoré sa daňové priznanie podáva ak nie sú súčasťou riadku 00 Výdavky (náklady) ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa zákona 0 alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s 9zákona okrem súm uvedených na r a 80 (tabuľka A III. časť) Sumy podľa 7 ods. a 9ods. 4 zákona ktoré neboli zaplatené 40 do konca zdaňovacieho obdobia Rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B III. Časť) Kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia 7 ods. 7 zákona Úprava (zvýšenie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou pri vyhlásení konkurzu ( 7 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie ( 7 ods. zákona) Ostatné položky zvyšujúce riadok 00 neuvedené v r. 0 až 70 Príjmy daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie ( ods. zákona) ktoré sú predmetom dane ak nie sú súčasťou riadku 00 Medzisúčet (r. 0 + r. 0 + r. 0 + r r r r r r. 90) Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami Príjmy ktoré nie sú predmetom dane podľa ods. 7 zákona ak sú 0 súčasťou riadku 00 Príjmy ktoré nie sú predmetom dane u daňovníkov nezaložených alebo nezriadených na podnikanie ( ods. zákona) ak sú súčasťou riadku 00 a nie sú uvedené na riadku 0 Príjmy oslobodené od dane podľa zákona ak sú súčasťou riadku 00 prípadne súčasťou riadku 90 Príjmy nezahrňované do základu dane podľa 7 ods. písm. a) zákona a kurzové rozdiely vyplývajúce z uplatnenia 7 ods. 7 zákona Rozdiel o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B III. časť) Sumy podľa 7 ods. zákona ak neboli prijaté v zdaňovacom období za ktoré sa daňové priznanie podáva ak sú súčasťou riadku 00 Sumy podľa 7 ods. 9 ods. 4a 5ods. zákona ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období ak nie sú súčasťou riadku 00 Úprava (zníženie) základu dane v prípade zrušenia daňovníka likvidáciou pri vyhlásení konkurzu ( 7 ods. 8 zákona) alebo zrušenia bez likvidácie ( 7 ods. zákona) Ostatné položky neuvedené v r. 0 až 80 znižujúce riadok 00 Medzisúčet (r. 0 + r. 0 + r. 0 + r r r r r r. 90) Údaje v eurách Základ dane alebo daňová strata Základ dane alebo daňová strata (r r r. 00) Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej kom. spol. alebo v.o.s. pripadajúca na komplementárov a na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené na riadkoch 0 a 0 (r. 0 - r. 0 - r. 0) MF SR č Strana

20 DPPOv09_ DIČ Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného na riadku Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného na r. 400 Základ dane znížený o odpočet daňovej straty 500 zaokrúhlený na eurocenty nadol (r r. 40) + Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí 50 Sadzba dane (v %) Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 500 x r. 50) : Úľavy na dani Úľava na dani podľa 60 Daň znížená o úľavu na dani 700 (r r. 60) + Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí Zápočet dane zaplatenej v zahraničí 70 (z riadku 6 tabuľky E - III. časť) Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej na riadku zaokrúhlená na eurocenty nadol (r r. 70) + Daň upravená o preddavky na daň Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa 4 zákona Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa 44 zákona Suma dane vybranej zrážkou považovanej za preddavok na daň [ 4 ods. 7 zákona] Celková suma preddavkov na daň (r r r. 80) Daň z r. 800 Daň na úhradu (kladný rozdiel r r. 840) Nedoplatok dane (+) Daňový preplatok (záporný rozdiel r r. 840) Preplatok dane (-) Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa 4 zákona 90 Dodatočné daňové priznanie Dátum zistenia vyššej daňovej povinnosti Posledná známa daň (r. 800 daňového priznania) Novo zistená daň (r. 800 dodatočného daňového priznania) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r r. 90) Posledná známa daňová strata (r. 400 daňového priznania) Novo zistená daňová strata (r. 400 dodatočného daňového priznania) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (r r. 950) MF SR č Strana

21 DPPOv09_4 DIČ III. časť Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov A - Položky ktoré nie sú daňovými výdavkami (k riadku 0 II. časti) Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok 9 ods. písm. f) zákona Obstarávacia cena obchodného podielu a zmenky prevyšujúca príjem z predaja [ 9 ods. písm. g) zákona] Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa 9 ods. písm. l) zákona Členský príspevok vyplývajúci z nepovinného členstva v právnickej osobe nad rámec 9 ods. písm. n) zákona Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia resp. výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa 0 Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce príjem z tejto pohľadávky [ 9 ods. písm. p) zákona] Výdavky na reprezentáciu s výnimkou reklamných predmetov podľa ods. písm. h) zákona Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [ ods. písm. e) zákona] Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [ ods. písm. f) zákona] Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [ ods. písm. j) zákona] Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa ods. písm. j) zákona Daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok finančného prenájmu (rozdiel medzi odpismi uplatnenými podľa 6 ods. 8 zákona a odpismi podľa 7 alebo 8 zákona za celú dobu trvania finančného prenájmu) Výdavky vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane Ostatné položky ktoré nie sú daňovými výdavkami neuvedené na riadkoch až Úhrn riadkov až 4 (k r. 0 II. časti) B - Odpisy hmotného majetku Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane podľa 9 ods. písm. a) zákona Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania ( ods. 9 zákona) C - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa Opatrenia Ministerstva financií Slovenskej republiky 4) Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej a zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti Suma výsledku hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti Suma výsledku hospodárenia zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti Príjem z predaja majetku (rozdiel podľa 7 ods. 6 zákona) Príjem z nájomného a príjem z reklám 4) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 4. novembra 007 č. MF ktorým sa ustanovujúpodrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č Z. z.) v zneníopatrenia z 7. novembra 008 č. MF (oznámenie č Z. z.) Opatrenie Ministerstva financiíslovenskej republiky z 0. novembra 005 č. MF ktorým sa ustanovujúpodrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č Z. z.) v znení neskorších predpisov Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 007 č. MF ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie štátne fondy obce a vyššie územné celky (oznámenie č Z. z.) v znení opatrenia č. MF MF SR č Strana 4

DPFOAv16 v1.5

DPFOAv16 v1.5 DPFOAv16_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

DPFOBv06 v1.14

DPFOBv06 v1.14 DPFOBv06_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

FS_13_2008.pdf

FS_13_2008.pdf DPFOBv09_1 FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. 2 k opatreniu č.

Podrobnejšie

DPPOv15 v1.17

DPPOv15 v1.17 DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

DPFOBv15 v1.16-vzor

DPFOBv15 v1.16-vzor DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16_vzor

DPFOBv16 v1.16_vzor DPFOBv6_ FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPPOv17 v1.13-vzor

DPPOv17 v1.13-vzor DPPOv7_ PO Príloha č. k opatreniu č. MF/60/07-7 Príloha č. k opatreniu č. MF/677/0-7 V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv8_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012)

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie k dani

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

"S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I

S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I "S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01 1 ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I 11111111111111111111111111111 I Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné

Podrobnejšie

Čiastka 6/2010 (13)

Čiastka 6/2010 (13) Rodné číslo / Číslo povolenia na pobyt VZOR TYP X ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

Preddavky na daň PO

Preddavky na daň PO Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

FINANČNÉRIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉRIADITEĽSTVO  SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Príjmy z podnikania, z inej

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 29.12.2010 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 535 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

OBAL01-ZZ.vp

OBAL01-ZZ.vp SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia 1993-2003 Z dividend za účtovné obdobia 1993 až 2003 sa neplatia zdravotné odvody Daň z dividend : Dividendy plynúce od spoločnosti

Podrobnejšie

Účtovný a mzdový koktejl praktické témy a konzultácie v Tatrách

Účtovný  a mzdový koktejl    praktické témy  a konzultácie v Tatrách Legislatívne zmeny pre fyzické osoby v roku 2014 Základné veličiny Základné veličiny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186/2013 Z. z. zo dňa 28. júna 2013 o úprave

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU Reg. zn:... Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Prechodný pobyt (súčasný pobyt): Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: Zamestnávateľ:

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 2/DZPaU/2019/MP k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Vymedzenie

Podrobnejšie

Poučenie

Poučenie Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Podrobnejšie

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility]

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility] POSUDZOVANIE PRÍJMOV RODIČOV - PODNIKATEĽOV VÝŠKA VÝŽIVNÉHO, VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ, BSM Zákon o rodine (č.36/2006 Z.z.) 63 ods 1 Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z

Podrobnejšie

DR Majetkové priznanie v2.4 (14

DR Majetkové priznanie v2.4 (14 MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx Zmeny v dlhodobom majetku s dopadom na DPPO A) Úprava základu dane pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac Ak je v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 Eur

Podrobnejšie

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka Úplné znenia 2016 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony.eu Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o miestnych daniach Zákon o dani z motorových vozidiel Daňový poriadok Ukázka

Podrobnejšie

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok Verlag Dashöfer Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková novela zákona o dani z príjmov zmeny od 1.7.2013 Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok OBSAH Úvod Zjednotenie spôsobu zdaňovania

Podrobnejšie

Žiadosť o prídavok na dieťa

Žiadosť o prídavok na dieťa Žiadosť o prídavok na dieťa Údaje v žiadosti vypĺňajte paličkovým písmom a zodpovedajúci údaj označte podľa tohto vzoru A Údaje o žiadateľovi Priezvisko Meno Rodinný stav 1) Dátum narodenia Rodné (Identifikačné

Podrobnejšie

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc

Microsoft Word - ČFÚČ AM Harumová.doc Analýza vplyvu milionárskej dane na daňové zaťaženie prostredníctvom nezdaniteľného minima vo Slovenskej republike Anna Harumová * 1 Úvod Pre problematiku trhu práce je dôležité ako vplýva daňové a odvodové

Podrobnejšie

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných

Podrobnejšie

DKG - vykazy _1.xls

DKG - vykazy _1.xls ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 0 0 6 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 3 0 0 6 2 0 0 7 IČO 3 5 7 8 6 2 7 2 Obchodné meno alebo

Podrobnejšie

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018 Účinnosť od: 01.01.2019

Podrobnejšie

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011 Príklad 1 Zamestnancovi s pravidelným mesačným príjmom skončí pracovný pomer 30. apríla 2011. V mesiaci júl 2011 (zúčtovanie miezd za mesiac jún 2011) mu zamestnávateľ zúčtuje príjem zo závislej činnosti

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Zákon o dani z príjmov Pripočítateľné a odpočítateľné položky za rok 2018 Ing. Peter Horniaček 1 Úprava výsledku hospodárenia (VH) na základ dane (ZD) ZDP princípy zisťovania ZD rieši predovšetkým v ustanoveniach:

Podrobnejšie

Ročná správa za rok 2009

Ročná správa za rok 2009 dôchodková správcovská spoločnosť ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

FS 2/2016

FS 2/2016 2/2016 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 37 6 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/010255/2016-441 na zúčtovanie finančných vzťahov so štátnym rozpočtom za rok 2015 pre ústredné orgány štátnej správy,

Podrobnejšie

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu

Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu Fond na podporu kultúry národnostných menšín Cukrová 14 811 08 Bratislava Smernica o cestovných náhradách na Slovensku a v zahraničí Fondu na podporu kultúry národnostných menšín Bratislava, 29. október

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ( (Návrh 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (1 Tento zákon upravuje 1 Predmet úpravy a daň z príjmov

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf

akt_pouc_DPDPH_def _.rtf Aktualizované poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením MF SR č. MF/23118/2011-73 Všeobecne 1. Daňové priznanie k dani z pridanej hodnoty (ďalej len daň

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods

Mesto Nové Zámky v súlade s ustanovením §6 ods Všeobecne záväzné nariadenie o dani z nehnuteľností o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Palárikovo číslo 04/2015 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce od 06.11.2015

Podrobnejšie

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018... 3 1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)... 3 2. Časové rozlíšenie

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Súvaha Úč SP 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v eurách) za obdobie od mesiac rok mesiac rok 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Spôsob podania výkazu*) x - riadne IČO 3 0 8 0 7 4 8 4 - opravné - opakované Názov účtovnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 841 01 Bratislava SMERNICA č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad 2016 Čl. I Vymedzenie pôsobnosti smernice Smernica o poskytovaní cestovných náhrad je vypracovaná

Podrobnejšie

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za Dodatok č. 12016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 792012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie v častiach obce nasledovne: na území mesta

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

0BAL1-ZZ.vp

0BAL1-ZZ.vp Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - p15.doc

Microsoft Word - p15.doc Príloha č. 15 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. Miesto na nalepenie kolkovej známky NÁVRH NA ZÁPIS PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY PODNIKU ZAHRANIČNEJ PRÁVNICKEJ OSOBY PODNIKU ZAHRANIČNEJ

Podrobnejšie

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: 42257344/- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia

Podrobnejšie

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného us

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného us Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od 1.1.2018 je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného ustanovenia 52zk zákona o dani z príjmov, s účinnosťou od 1. 1. 2018, došlo k zrušeniu inštitútu

Podrobnejšie

pro_bono_special_2012_12_dan_z_prijmu

pro_bono_special_2012_12_dan_z_prijmu PRO BONO december/2012 ZRUŠENIE ROVNEJ DANE A INÉ ZMENY V ZÁKONE Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV Na základe Plánu legislatívnych úloh Vlády SR na druhý polrok 2012 bola vypracovaná a 4. 12. 2012 schválená

Podrobnejšie

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra

O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úra O b e c D v o r y n a d Ž i t a v o u Všeobecne záväzné nariadenie obce Dvory nad Žitavou č. 5 / 2015 o dani z nehnuteľností Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Dvory nad Žitavou od : 30. 11. 2015

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

Študentské financie online kalkulačka na výpočet štipendia pre študentov VŠ Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - sta

Študentské financie online kalkulačka na výpočet štipendia pre študentov VŠ Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - sta Zdroj: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, systém ASPI - stav k 2.9.2013 do čiastky 62/2013 Z.z. - RA449 Modrou farbou sú označené texty, ktoré sú upravené poslednou novelou vyhlášky. Sivý

Podrobnejšie

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro

Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento pro Národný projekt: Duálne vzdelávanie a zvýšenie atraktivity a kvality OVP Hmotné a finančné zabezpečenie žiaka v systéme duálneho vzdelávania Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho

Podrobnejšie

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O

Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica O Príloha č. 29 k vyhláške č. 25/2004 Z. z. NÁVRH NA ZÁPIS JEDNODUCHEJ SPOLOČNOSTI NA AKCIE DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL TITUL BYDLISKO PRED

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč 2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2017 Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč ROPO SFOV 2-01 Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo REKREAČNÉ POBYTY pre rodiny s nezaopatrený

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Pobyty pre sociálne slabšie rodiny v štátnych zariadeniach zadarmo REKREAČNÉ POBYTY pre rodiny s nezaopatrený REKREAČNÉ POBYTY pre rodiny s nezaopatrenými deťmi Ministerstvo vnútra SR sekcia personálnych a sociálnych činností a osobný úrad organizačný odbor Pribinova 2, 812 72 Bratislava Kontakt: pobyty@minv.sk

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 10. 11. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 24.10.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 384 ZÁKON z 20. októbra 2011 o osobitnom odvode

Podrobnejšie

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o

OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné o OBEC H O R N Ý P I A L V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Obce Horný Pial o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady č. 1 / 2019 Č. spisu:.../2018 1 Obec Horný Pial

Podrobnejšie