R o z h o d n u t i e

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "R o z h o d n u t i e"

Prepis

1 O b e c L a z a n y Obecný úrad, Hlavná 59/56, Lazany Podacie číslo: 87/2022/3700(330/2021) Lazany Vybavuje: Ing. Davidesová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie rozhodnutia... R o z h o d n u t i e Navrhovateľ, sídlo Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno (ďalej len navrhovateľ). podal dňa na stavebnom úrade obci Lazany, návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere v zastavanom území obce Nitrianske Pravno, v smere od mesta Prievidza pri štátnej ceste I/64. Presné vymedzenie územia je vyznačené v prílohe oznámenia, a je dané výmerami pozemkov parc. C KN č. 135/3, 135/5,139/2, C KN 135/1 (EKN 3829/1), parc. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a EKN 3829/2 katastrálne územie Nitrianske Pravno. Účastníci konania: 1. Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, 2. Benzinol Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 17, Bratislava, 3. Verejná vyhláška pri líniových stavbách, zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania. Územné rozhodnutie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Obec Lazany ako príslušný stavebný úrad podľa -u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ), posúdil predložený návrh podľa 35 a ďalších stavebného zákona a vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona a na základe tohto posúdenia

2 2 podľa 39, 39d stavebného zákona a v súlade s 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, vydáva rozhodnutie o stavebnej uzávere na pozemkoch (podľa katastra nehnuteľností registra C ) katastrálne územie Nitrianske Pravno parcelné číslo C KN č. 135/3, 135/5, 139/2, C KN 135/1 (EKN 3829/1), parc. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a EKN 3829/2 Umiestnenie stavby je vyznačené v grafickej prílohe územného rozhodnutia. Dokumentáciu, vypracovala oprávnená osoba: Ing. arch. Milan Chmura, autorizovaný architekt, č. oprávnenia 0743AA. Overená dokumentácia pre územné rozhodnutie je prílohou tohto rozhodnutia pre navrhovateľa a stavebný úrad. Predmet rozhodnutia o stavebnej uzávere: Predmetom rozhodnutia je vyhlásenie stavebnej uzávery v intraviláne obce v lokalite v mieste vjazdu do obce Nitrianske Pravno v smere od mesta Prievidza pri štátnej ceste I/64. Presné vymedzenie územia je predmetom prílohy a je dané výmerami pozemkov parc. č. 135/3, 135/5, 139/2, 135/1 (EKN 3829/1), parc. č. 134 (EKN 3829/1) a EKN 3829/2 katastrálne územie Nitrianske Pravno. Výmera územia je 4680 m 2. V predmetnom území sa nachádza časť spevnenej plochy a trávnatý porast. Stavba čerpacej stanice pohonných hmôt, ktorá sa nachádzala na predmetných pozemkoch, bola odstránená na základe povolenia stavebného úradu v zmysle platnej legislatívy. Dôvod a rozsah opatrení: Stavebná uzávera sa povoľuje z dôvodu ochrany územia pred možnými negatívnymi vplyvmi novej výstavby a stavebných úprav z hľadiska architektonického a urbanistického rozvoja územia obce v období do schválenia zmien a doplnkov súčasnej územnoplánovacej dokumentácie, a to v nasledovnom rozsahu : Stavebná uzávera sa povoľuje na nevyhnutne potrebný čas do doby schválenia Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Nitrianske Pravno, najviac však na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. Vo vymedzenom území sa v rámci stavebnej uzávery zakazuje stavebná činnosť, s výnimkou bežných udržiavacích prác. Výnimka zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia stavebných činností môže byť udelená odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi postupom podľa 41 stavebného zákona.

3 3 Určené územie je v súčasnosti predmetom obstarávania zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Nitrianske Pravno. Na predmetnom území je navrhované funkčné využitie pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby rozšírenie areálu pohrebiska v obci Nitrianske Pravno. Rozhodnutím o stavebnej uzávere sa vymedzuje územie, v ktorom sa dočasne zakazuje stavebná činnosť, najmä ak by mohla sťažiť alebo znemožniť budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu. Podmienky vyplývajúce zo stanovísk dotknutých orgánov a účastníkov konania: a) Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, č. OU-PD-OSZP / z : Predmetná navrhovaná činnosť nie je činnosťou uvedenou v 18 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a preto nie je predmetom konania jednotlivých ustanovení uvedeného zákona. b) Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, so sídlom v Bojniciach, Nemocničná 8, Bojnice, z : Predložený návrh nevykazuje hygienické nedostatky. c) Slovenská správa ciest, Miletičova 19, Bratislava, č. SSC/9476/2022/2023/16011 z : K vydaniu rozhodnutia o stavebnej uzávere nemáme námietky. Z hľadiska ochrany záujmov ciest I. triedy žiadame zmeny a doplnky územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Nitrianske Pravno zaslať SSC k zaujatiu stanoviska. d) stanovisko účastníkov konania: MUDr. Mária Elischerová, MUDr. Viliam Elischer, Mgr. Jana Elischerová, PhD., Prievidzská 48/90, Nitrianske Pravno: Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, ako navrhovateľ, podala dňa na stavebnom úrade obci Lazany návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere v zastavanom území obce Nitrianske Pravno, pri štátnej ceste 1/64 v smere od mesta Prievidza. Ide o pozemky pare. C KN č. 135/3, 135/5, 139/2, C KN 135/1 (EKN 3829/1), pare. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a EKN 3829/2, katastrálne územie Nitrianske Pravno. V predmetnom území sa nachádza časť spevnenej plochy a trávnatý porast. Bývalá stavba čerpacej stanice pohonných hmôt, ktorá sa nachádzala na predmetných pozemkoch, bola odstránená na základe povolenia príslušného stavebného úradu v zmysle platnej legislatívy.

4 4 Stavebná uzávera sa navrhuje z dôvodu ochrany územia pred možnými negatívnymi vplyvmi novej výstavby a stavebných úprav z hľadiska architektonického a urbanistického rozvoja územia obce, a z dôvodu prebiehajúceho obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Nitrianske Pravno v predmetnej lokalite, obcou Nitrianske Pravno, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov. Vzhľadom na to, že uvedené pozemky sa nachádzajú v susedstve našej nehnuteľnosti, návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere podporujeme z viacerých dôvodov: -hluk z premávky na komunikácii 1/64, pretože v súčasnosti sú prekročené najvyššie prípustné hladiny hluku. (textová časť územného plánu obce Nitrianske Pravno, napr. bod B Cesta 1/64, str. 105); -exhaláty a výpary (textová časť územného plánu, napr. bod B Cesta 1/64, str. 105); -náročná dopravná situácia a sťažený prístup na náš pozemok, -uskladnenie horľavín, a s tým spojené nebezpečenstvo výbuchu, pre ktoré sa považujeme za ohrozených aj v súvislosti s možnými teroristickými útokmi -Zároveň si dovoľujeme pripomenúť aj umiestnenie CSPH v blízkosti miestneho cintorína, nakoľko CSPH zapísaná v územnom pláne sa nachádza v takej blízkosti miestneho cintorína (menej ako 50 metrov), že to považujeme za rozpor so zákonom č. 131/2010 Z. z. o pohrebníctve, predovšetkým s ustanoveniami o ochrannom pásme pohrebiska. Veríme, že územné rozhodnutie o stavebnej uzávere bude vydané a stavebná uzávera prispeje nielen k ochrane predmetného územia pre prípadnými negatívnymi vplyvmi, ako aj ku kvalitnej príprave a vypracovaniu zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie, konkrétne Územného plánu obce Nitrianske Pravno v predmetnej lokalite. K návrhu sa kladne a bez pripomienok vyjadrili: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, č. OU-PD-OSZP / z , Okresný úrad Prievidza, G. Švéniho 3H, Prievidza, č. OU-PD-OSZP / z , Okresné riaditeľstvo Hasičského a Záchranného zboru v Prievidzi, Vápenická 4, Prievidza, č. ROHZ-PD1-2022/ z , Národná diaľničná spoločnosť, a.s. Dúbravská cesta 14, Bratislava, č. 3752/844911/30701/2021 z , Obec Nitrianske Pravno, Obecný úrad Nitrianske Pravno, Nitrianske Pravno, č. OcUPN-197/2021ú z Ďalšie dotknuté orgány, vyrozumené o začatí územného konania, neoznámili v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, a v súlade s ust. 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia. Námietky účastníkov konania: Námietky v lehote určenej oznámením o začatí územného konania o stavebnej uzávere uplatnil písomne:

5 5 BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Mliekarenská 17, Bratislava, zo dňa , potvrdené dňa : cit. Týmto si Vám dovoľujeme vyjadriť naše nesúhlasné stanovisko so stavebnou uzáverou na parcelách C KN č. 135/3, 135/5, 139/2, C KN 135/1 (E KN 3829/1), parc. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a E KN 3829/2 v katastrálnom území Nitrianske Pravno. Naše stanovisko odôvodňujeme investičným zámerom výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt siete Benzinol. Naša spoločnosť pripravuje investičný zámer v súlade s aktuálne platným územným plánom obce Nitrianske Pravno. Uvedenej námietke stavebný úrad nevyhovel, s bližším odôvodnením v dôvodovej časti tohto rozhodnutia - Odôvodnenie. Odôvodnenie Navrhovateľ Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, podal dňa na stavebnom úrade obci Lazany, návrh na vydanie územného rozhodnutia o stavebnej uzávere v zastavanom území obce Nitrianske Pravno, v smere od mesta Prievidza pri štátnej ceste I/64. Presné vymedzenie územia je vyznačené v prílohe oznámenia, a je dané výmerami pozemkov parc. C KN č. 135/3, 135/5,139/2, C KN 135/1 (EKN 3829/1), parc. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a EKN 3829/2 katastrálne územie Nitrianske Pravno. V predmetnom území sa nachádza časť spevnenej plochy a trávnatý porast. Bývalá stavba čerpacej stanice pohonných hmôt, ktorá sa nachádzala na predmetných pozemkoch, bola odstránená na základe povolenia príslušného stavebného úradu v zmysle platnej legislatívy. Stavebná uzávera sa navrhuje z dôvodu ochrany územia pred možnými negatívnymi vplyvmi novej výstavby a stavebných úprav z hľadiska architektonického a urbanistického rozvoja územia obce, a z dôvodu prebiehajúceho obstarávania zmien a doplnkov územnoplánovacej dokumentácie Územného plánu obce Nitrianske Pravno v predmetnej lokalite, obcou Nitrianske Pravno, v súlade so zákonom č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku, v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ). Uvedeným dňom bolo začaté územné konanie. Obec Lazany ako určený príslušný stavebný úrad podľa -u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. 36, ods. 1 stavebného zákona oznámila dňa začatie územného konania o stavebnej uzávere dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadila k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na Obec Nitrianske

6 6 Pravno doplnila podklady k návrhu až po ústnom rokovaní. Z uvedeného dôvodu Obec Lazany ako určený príslušný stavebný úrad podľa -u 117 ods.1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súlade s ust. 36, ods. 1 stavebného zákona oznámila začatie doplňujúceho územného konania o stavebnej uzávere dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne nariadila k prerokovaniu návrhu ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním na Do doplnených podkladov rozhodnutia bolo možné nahliadnuť na Obecnom úrade v Lazanoch, v stránkové dni. Účastníci konania mohli svoje námietky uplatniť písomne resp. ústne do zápisnice na vyššie uvedenom úrade najneskôr pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznámiť svoje stanoviská dotknuté orgány. Ak dotknutý orgán potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Na pripomienky a námietky, ktoré mohli byť uplatnené pri prerokúvaní územného plánu zóny sa neprihliada. Podľa ust. 42, ods. 4 stavebného zákona sa v odvolacom konaní neprihliada na námietky a pripomienky, ktoré neboli uplatnené v prvostupňovom konaní v určenej lehote, hoci uplatnené mohli byť. Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, jeho zástupca musí predložiť písomné splnomocnenie toho účastníka konania, ktorý sa dal zastupovať. Navrhovateľ predložil záväzné stanoviská dotknutých orgánov a predložil dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia v súlade s ust. 3 vyhl. MŽP SR č. 453/2000 Z.z. Svoje stanoviská k návrhu oznámili tieto dotknuté orgány, vlastníci resp. správcovia technických sietí a účastníci konania: Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, G. Švéniho 3H, Prievidza, štátna vodná správa, štátna správa v odpadovom hospodárstve a štátna správa na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie; Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Prievidzi, Regionálny úrad verejného zdravotníctva Prievidza, Slovenská správa ciest Bratislava, Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Obec Nitrianske Pravno, BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Mliekarenská 17, Bratislava, MUDr. Mária Elischerová, MUDr. Viliam Elischer, Mgr. Jana Elischerová, PhD., Prievidzská 48/90, Nitrianske Pravno. Ich stanoviská boli skoordinované a zahrnuté do tohoto rozhodnutia. Ďalšie dotknuté orgány, vyrozumené o začatí územného konania, neoznámili v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, a v súlade s ust. 36 ods. 3 stavebného zákona má sa za to, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia: Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2,

7 7 Prievidza, Okresný úrad Prievidza, ochrana prírody a krajiny, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza, Okresný úrad Prievidza, odbor cestného hospodárstva a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Odbor pozemkový a lesný, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza, Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, Prievidza, Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava, Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica, Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava, Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, Žilina, Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, Bratislava, Orange Slovensko, a.s., Prievozska 1978/6, Bratislava. Námietke: BENZINOL SLOVAKIA, s.r.o., Mliekarenská 17, Bratislava, zo dňa , potvrdené dňa : cit. Týmto si Vám dovoľujeme vyjadriť naše nesúhlasné stanovisko so stavebnou uzáverou na parcelách C KN č. 135/3, 135/5, 139/2, C KN 135/1 (E KN 3829/1), parc. č. C KN č. 134 (E KN č. 3829/1) a E KN 3829/2 v katastrálnom území Nitrianske Pravno. Naše stanovisko odôvodňujeme investičným zámerom výstavbou čerpacej stanice pohonných hmôt siete Benzinol. Naša spoločnosť pripravuje investičný zámer v súlade s aktuálne platným územným plánom obce Nitrianske Pravno stavebný úrad nevyhovel, z dôvodu: Obec Nitrianske Pravno na základe uznesenia OZ č. 1/2009 zo dňa , ktorým bolo schválené spracovanie zmien a doplnkov k územnému plánu obce Nitrianske Pravno začala obstarávať zmeny a doplnky č. 4. Predmetná lokalita, na ktorej je navrhovaná stavebná uzávera, je v rámci zmien a doplnkov evidovaných pod č. 6 návrh na vyňatie stavby s názvom Čerpacia stanica pohonných hmôt, pričom funkcia tejto lokality občianska vybavenosť ostáva zachovaná. Zmluva o dielo bola uzatvorená so zhotoviteľom, Ing. arch. Gabriel Szalay AGS ATELÉR, Ul. Štefana Baniča 777/2, Prievidza, dňa Územnoplánovacia dokumentácia je základným nástrojom územného rozvoja a starostlivosti o životné prostredie. Predmetom a účelom územnoplánovacej dokumentácie je komplexné riešenie priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, zosúladenie záujmov a činností ovplyvňujúcich územný rozvoj, životné prostredie a ekologickú stabilitu Územnoplánovacia dokumentácia ustanovuje regulatívy priestorového usporiadania a funkčného využívania územia (podľa 8 ods. l stavebného zákona). Územné plánovanie, prostredníctvom obstarávania územnoplánovacej dokumentácie, je legitímnym a najvýznamnejším nástrojom samosprávnej jednotky (obce, mesta, alebo mestskej časti), ktorým môže komplexne riešiť priestorové usporiadanie a funkčné využívanie svojho územia, určovať zásady tohto usporiadania a využívania, alebo koordinovať činnosti ovplyvňujúce životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrnohistorické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny, v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja, vyplývajúcimi z právnych noriem chrániacich životné prostredie. Územné plánovanie, okrem iných činností (podľa 2 ods. l stavebného zákona), zahŕňa aj

8 8 určovanie regulatívov priestorového usporiadania a funkčného využívania územia, posudzuje a hodnotí územno-technické dôsledky pripravovaných stavieb a iných opatrení v území a navrhuje ich rozsah, ktorý podmieňuje ich environmentálne vhodné a bezpečné užívanie, rieši umiestňovanie stavieb a určuje územno-technické, urbanistické, architektonické a environmentálne požiadavky na ich projektovanie a uskutočňovanie. Je dôležité podotknúť, že uvedené ciele a úlohy územného plánovania, premietnuté do územnoplánovacej dokumentácie, bez ktorej by sa mohol rozvoj obcí a miest uberať neriadene až chaoticky, sa zabezpečujú, okrem iného, aj rozhodovaním v územnom konaní (podľa 2 ods.2 písm. d) stavebného zákona), pričom jedným z druhov územných konaní je aj konanie o stavebnej uzávere. Zmyslom a účelom stavebnej uzávery je rozhodnutím správneho orgánu na určitý čas obmedziť takú stavebnú činnosť, ktorá by čo i len vytvárala eventualitu znemožnenia budúceho využívania územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu a jeho zmien a doplnkov. Obstarávanie a schvaľovanie územnoplánovacej dokumentácie zmien a doplnkov, je územnoplánovacia činnosť trvajúca istý potrebný čas procesne bez ustanovenia zákonnej lehoty na ukončenie. Právomoc a legitímny zámer obce regulovať výstavbu na svojom území by sa stal takmer nemožným, ak by sa počas procesu obstarávania a spracovávania územnoplánovacej dokumentácie v území neustále umiestňovali a povoľovali nové stavby, ktoré by mohli narúšať, alebo mariť územnoplánovacie zámery sledované obstarávaním územného plánu a jeho zmien a doplnkov, ako orgánom územného plánovania, resp. aj zámery jednotlivých vlastníkov pozemkov v území, ktoré si môžu uplatňovať rovnocenne v procese obstarávania územného plánu, v ktorom ich možno koordinovať. Napríklad návrh územného plánu, zmien a doplnkov č. 4 by sa stal nepoužiteľný v ďalšom procese jeho schvaľovania vždy vtedy, ak by stavebný úrad v predmetnom území neustále umiestňoval a povoľoval stavby. Práve územné rozhodnutie o stavebnej uzávere je tým nástrojom územného plánovania, ktorý má vytvoriť akoby dočasný časový priestor, počas ktorého umiestňovanie a povoľovanie stavieb nebude sťažovať alebo znemožňovať budúce využívanie územia alebo jeho organizáciu podľa pripravovaného územného plánu a jeho zmien a doplnkov. Pod organizáciou územia je potrebné rozumieť práve právomoc samosprávy regulovať budúci rozvoj svojho územia. Z 39d stavebného zákona, ktorý definuje podmienky pre vyhlásenie stavebnej uzávery, možno vyvodiť záver, že ak orgán územného plánovania začne s obstarávaním územného plánu, je možné vyhlásiť stavebnú uzáveru vždy, pretože zákon umožňuje stavebnú uzáveru vyhlásiť už v situácii, kedy by stavebná činnosť organizáciu územia podľa pripravovaného územného plánu mohla sťažiť alebo znemožniť. Nemusí ísť teda o situáciu, v ktorej je sťaženie alebo znemožnenie budúcej organizácie isté a nesporné, ale postačuje, ak prichádza do úvahy čo i len možnosť znemožnenia alebo sťaženia budúceho využívania alebo organizácie územia.

9 9 Obstarávanie a spracovanie územného plánu a jeho zmien a doplnkov má zákonom predpísaný postup, ktorý začína už Prípravnými prácami, pokračuje Prieskumami a rozbormi, Zadaním, a prípadne Konceptom (ak sa v zmysle Zadania vypracúva) a Návrhom riešenia. Zároveň sú v jednotlivých určených etapách povinné verejné prerokovania. V súvislosti s rozsahom územia so zákazom alebo obmedzením stavebnej činnosti (stavebnou uzáverou) má stavebný úrad za to, že navrhovaná hranica územia pre vydanie rozhodnutia o stavebnej uzávere musí vychádzať z hranice riešeného územia obstarávaného Územného plánu a jeho zmien a doplnkov. Celková výmera územia pre vyhlásenie stavebnej uzávery je 4680 m². Vymedzenie územia je znázornené v dokumentácii pre územné rozhodnutie, ktorá je podkladom pre vydanie tohto územného rozhodnutia v situačnom výkrese súčasného stavu územia na podklade katastrálnej mapy. Podľa názoru stavebného úradu, z dôvodov uvedených vyššie jednoznačne vyplýva, že dôvody vyhlásenia stavebnej uzávery sú dostatočne konkretizované už na základe skutočností vyplývajúcich zo všeobecne záväzných právnych predpisov. Stavebná uzávera sa navrhuje z dôvodu ochrany územia pred možnými negatívnymi vplyvmi novej výstavby a stavebných úprav z hľadiska architektonického a urbanistického rozvoja územia obce v období do schválenia zmien a doplnkov súčasnej územnoplánovacej dokumentácie, a to v nasledovnom rozsahu. : Stavebná uzávera sa povoľuje na nevyhnutne potrebný čas do doby schválenia Zmien a doplnkov č. 4 Územného plánu obce Nitrianske Pravno, najviac však na päť rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti územného rozhodnutia. Vo vymedzenom území sa v rámci stavebnej uzávery zakazuje stavebná činnosť. Výnimka zo stavebného zákazu alebo z obmedzenia stavebných činností môže byť udelená odôvodnených prípadoch a po dohode s dotknutými orgánmi postupom podľa 41 stavebného zákona. Určené územie je v súčasnosti predmetom obstarávania zmien a doplnkov Územného plánu obce Nitrianske Pravno. Na predmetnom území je navrhované funkčné využitie pre umiestnenie verejnoprospešnej stavby rozšírenie areálu pohrebiska v obci Nitrianske Pravno. Opodstatnenosť vyhlásenia predmetnej stavebnej uzávery bola stavebným úradom vyhodnotená v súčinnosti s orgánom územného plánovania a s dotknutými orgánmi a na podklade tohto vyhodnotenia zdôvodnená úvahami a argumentáciou uvedenou v tomto odôvodnení, opierajúc sa o citované právne prepisy upravujúce danú problematiku. V konaní neboli zistené okolnosti preukázateľne brániace určeniu stavebnej uzávery, resp. preukazujúce jej neodôvodnenosť, prípadne nezákonnosť. Všetky zákonné podmienky pre

10 10 vydanie územného rozhodnutia boli splnené a stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku rozhodnutia. Stavebný úrad v priebehu konania nenašiel dôvody, ktoré by bránili umiestneniu stavby a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Navrhovateľ je podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov, oslobodený od platenia správnych poplatkov. P o u č e n i e : Proti tomuto rozhodnutiu sa možno podľa 53 a nasl. zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov odvolať v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia účastníkovi konania. Podľa 54 ods. 1 správneho poriadku sa odvolanie podáva na správnom orgáne, ktorý napadnuté rozhodnutie vydal t. z. obci Lazany, Obecný úrad, Hlavná 59/56, Lazany. Odvolacím orgánom je Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky, Hviezdoslavova 3, Trenčín. Rozhodnutie je po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov preskúmateľné správnym súdom podľa ustanovení Správneho súdneho poriadku (zákon č. 162/2015 Z. z.). Ing. Jana Matiašková starostka obce Lazany

11 11 Rozhodnutie sa doručí účastníkom územného konania: 1. Verejná vyhláška pri líniových stavbách, zvlášť rozsiahlych stavbách, stavbách s veľkým počtom účastníkov konania. Územné rozhodnutie sa vyvesí sa na 15 dní spôsobom v mieste obvyklým. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia. Verejná vyhláška je zverejnená na úradnej tabuli obce Lazany a na internetovej stránke obce Nitrianske Pravno, 2. Benzinol Slovakia, s.r.o., Mliekarenská 17, Bratislava 3. Obec Nitrianske Pravno, zastúpená starostom obce Mgr. Andrejom Richterom, Námestie SNP 1/1, Nitrianske Pravno, Rozhodnutie sa doručí dotknutým orgánom: 4. Krajský pamiatkový úrad Trenčín, pracovisko Prievidza, Nová 2, Prievidza 5. OR HaZZ v Prievidza, Vápenická 4, Prievidza 6. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa v odpadovom hospodárstve, štátna vodná správa,, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza 7. Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie, ochrana prírody a krajiny, posudzovanie vplyvov na životné prostredie, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza 8. Okresný úrad Prievidza, odbor cestného hospodárstva a pozemných komunikácií, odbor krízového riadenia, Odbor pozemkový a lesný, Ulica G. Švéniho 3H, Prievidza 9. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Prievidzi, Okresný dopravný inšpektorát, Košovská cesta 14, Prievidza 10. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Prievidzi, Nemocničná 8, Bojnice 11. Slovak Telecom a.s. Karadžičova 10, Bratislava, 12. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť a. s., Partizánska cesta 5, Banská Bystrica 13. Slovenský plynárenský priemysel, a. s. Mlynské nivy 44/b, Bratislava 14. Stredoslovenská distribučná, a. s., Pri Rajčianke 8, Žilina 15. Slovenská správa ciest, Bratislava, Miletičova 19, Bratislava 16. Národná diaľničná spoločnosť, Mlynské Nivy 45, Bratislava 17. Orange Slovensko, a.s., Prievozská 1978/6, Bratislava 18. a/a Príloha: situácia stavebnej uzávery

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi

Okresný úrad v Prievidzi O b e c P r a v e n e c Podacie číslo obce: 192/2018 V Nitrianskom Pravne dňa 25.06.2018 Podacie číslo SOcÚ: 27/2018/SP-3 Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Vyvesené dňa:...

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži 14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa -------- Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia..:. Bytové družstvo

Podrobnejšie

M E S T O Č A D C A

M  E  S  T  O Č  A  D  C  A OBEC KYSUCKÝ LIESKOVEC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Č. j. Výst. 445/2017/Ča V Kysuckom Lieskovci

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

Číslo: 2334/ IJ V Zlatých Moravciach

Číslo: 2334/ IJ V Zlatých Moravciach Obec Ladice Hlavná č. 219, 951 77 Ladice Číslo: 69/2017-003 RB V Ladiciach dňa 03.7.2017 VEREJNÁ VYHLÁŠKA Vec: Ľubomír Varga, bytom Sľažany č. 113 - návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 08.04.2019 MK/A/2019/10207-04/ I /KON STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.09.2017 č. SU-1404/904/2019/Ma Ing. Majerníková / 60101168

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

M E S T O B Y T Č A Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča tel. (041)

M E S T O B Y T Č A Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča tel. (041) M E S T O B Y T Č A Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, 014 01 tel. (041) 507 39 13, 507 39 14, fax: (041) 507 39 12 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE

Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: 31.05.2017 Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Mesto Prievidza

Mesto  Prievidza M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, 971 01 Prievidza Číslo: 2.4.2-01-7286-2019 V Prievidzi, dňa 18.04.2019 Vybavuje: Ing. Mária Kittelová/606 Vyvesené dňa: Zvesené dňa: Pečiatka a podpis oprávnenej

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 28.12.2018 MK/ A/2018/20725-03/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ÚLOHA PROJEKTANTA Lektor : Ing. Ján Petržala 1.podpredseda SKSI - Aké sú úlohy projektanta v procesoch prípravy a realizácie stavieb? - Ako môže prispieť projektant ku kvalite procesov prípravy a realizácie

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr MK/A/2019/17558-03/II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 8437/2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, 17. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča Číslo:VaŽP/ 67 /2018 Há By

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča Číslo:VaŽP/ 67 /2018 Há By MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča Číslo:VaŽP/ 67 /2018 Há Bytča : 7.5.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A ÚZEMNÉ

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU 106645/10286/2019/MM V Banskej Bystrici 20.05.2019 Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/4330415 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania o proteste prokurátora Mesto

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2959/2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, 5.9.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 51/2018/PM Sebedín - Bečov ev. číslo : 1/2018 dňa : 14.09.2018 V

Podrobnejšie

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča Číslo: VaŽP/119/2018 Há By

MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1, Bytča Číslo: VaŽP/119/2018 Há By MESTO BYTČA Mestský úrad v Bytči oddelenie výstavby a životného prostredia Námestie Slovenskej republiky č.1/1,014 01 Bytča Číslo: VaŽP/119/2018 Há Bytča : 15.1.2018 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-10/ 392 UR-KON prer. vyz. Bratislava

Podrobnejšie

Rozhodnutie_

Rozhodnutie_ odbor výstavby a bytovej politiky Kollárova 8, 917 02 Trnava OU-TT-OVBP2-2017/003524/Gi Trnava 29. 11. 2017 R o z h o d n u t i e Okresný úrad Trnava, odbor výstavby a bytovej politiky, oddelenie štátnej

Podrobnejšie

Verejná vyhláška 4_2012

Verejná vyhláška 4_2012 OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č.j.: S/2012/00234-245/2008-Hlb5/VZFUÚ-schválenie V Senici 06.03.2012 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. 04 / 2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m MK/A/2019/05659-05/II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.1

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. MK/A/2019/12157-03/II/GAZ v Košiciach, 17.6.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP 48/A, Košice ako vecne a miestne príslušný

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, Br

MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, Br MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 5 s72 ol ^'C ^ 2 - S C" DI ^ K/13063 "

Podrobnejšie

Príloha Ċ

Príloha Ċ vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž o najvhodnejší návrh na uzavretie zmluvy na prevod nehnuteľnosti v zmysle uznesení OZ č.13-16/2013 zo dňa 18.03.2013. 1. Predmet obchodnej verejnej súťaže: Nehnuteľnosť

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O UDIČA) podľa 5a prílohy 2 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa 15. 06. 2016 Vypracoval: Ing. Damaška VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a MK/A/2019/09352-03/II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona

Podrobnejšie

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu OBEC STREŽENICE VZN: 2/2015 Počet strán: 6 Strana: 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 2/2015 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE STREŽENICE Toto VZN

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0 ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.04.2017 K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/04/2017 návrh programu rokovania OZ predložený starostom

Podrobnejšie

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5 2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5.2019 Naše číslo SÚ-1151/8378/2019/Du Vybavuje/linka

Podrobnejšie

Uznesenie / návrh/

Uznesenie / návrh/ U Z N E S E N I E zo štvrtého zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Oľšov konaného dňa 28.07.2017. Obecné zastupiteľstvo na svojom štvrtom zasadnutí prerokovalo : 2. Voľbu návrhovej komisie a overovateľov

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Šk

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Šk SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Školské nám. 406/1 906 38 Rohožník Váš list číslo/zo

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc

Microsoft Word - bod č. 27 Jursík.doc Materiál k bodu č. MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce Dňa 25.9.2018 Predaj pozemkov registra C KN par. č. 1103/4 záhrady vo výmere 345

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín

Všeobecne záväzné nariadenie obce Svodín Strana č. 1 z 6 o dani z nehnuteľností Obec Svodín v súlade s ustanovením 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami 7 ods. 4, 5 a 6, 8 ods. 2 a

Podrobnejšie

Obec Cestice

Obec Cestice Mesto Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 4.7.2019 MK/ A/2019/05423-13/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona č.50/1976

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S

Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady S Kúpna zmluva č. 17/2016 uzatvorená podľa 588 a nasl. zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov a zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 278/1993 Z. z. o správe majetku

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - /

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - / MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - / 03.08.2018 SU-14149/4512/2018/Ma Ing.Majerníková/60101168 18.septembra

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-P

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-P MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2951/2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava 25.2.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI odbor starostlivosti o životné prostredie Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza OU-PD-OSZP-2019/002131-028 V Prievidzi 04.01.2019 Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Prievidza,

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2013 K bodu programu SPRÁVA K PROTESTU PROKURÁTORA PROTI VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉMU NARIADENIU MESTA ŽILINA Č. 21/2012

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo

Obecné zastupiteľstvo v Jacovciach Uznesenie č. 1/17/2017 zo 17. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Jacovciach, konaného dňa K bo Uznesenie č. 1/17/2017 K bodu 3: kontrola plnenia uznesení hlavnou kontrolórkou RUŠÍ: uznesenie z 19. zasadnutia OcZ zo dňa 20.2.2014 pod bodom D/1 na základe predloženého návrhu kontrolu plnenia uznesení

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 V Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Peter Návrh VZN VZN č. 4/2017 Vyvesený na úradnej tabuli obce Plavecký Peter: Dátum

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umies OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 číslo: 12. Por. č.: 12. Návrh VZN Obce Šenkvice o vyhradení miesta a ustanovení podmienok na umiestňovanie volebných plagátov na verejných priestranstvách

Podrobnejšie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/6183-05/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.03.2019 2019/1214-05/AMi Vec: Žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh Všeobecne záväzné nariadenie Obce Helcmanovce č. 1/2017 o spôsobe použitia finančných prostriedkov na úpravu a obnovu rodinných pomerov dieťaťa Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 01.02.2017

Podrobnejšie

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc

Microsoft Word - opatrenie_1_3.doc ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK Z PROGRAMU ROZVOJA VIDIEKA SR 2007 2013, OPATRENIA 1.3 INFRAŠTRUKTÚRA TÝKAJÚCA SA ROZVOJA A ADAPTÁCIE POĽNOHOSPODÁRSTVA A LESNÉHO HOSPODÁRSTVA A. ŽIADATEĽ 1. Informácie

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 25481/2017/SŽDD/74835 Bratislava 27.10. 2017 Stupeň dôvernosti R O Z H O D N U T I E Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor výstavby a byto_v_ej:-- Vyvesené dňa,3~~...:1::......:;.0..;.;.1...;7.;;.;; ]...;; ] ~~,... ňa. p-o~l":":' it"ri' ik_y Námes

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor výstavby a byto_v_ej:-- Vyvesené dňa,3~~...:1::......:;.0..;.;.1...;7.;;.;; ]...;; ] ~~,... ňa. p-o~l::' itri' ik_y Námes OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor výstavby a byto_v_ej:-- Vyvesené dňa,3~~...:1::......:;.0..;.;.1...;7.;;.;; ]...;; ] ~~,... ňa. p-o~l":":' it"ri' ik_y Námestie mieru 3 080 Ol Prešov Číslo:OU-PO-OVBP2-20 19/5429/1

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

form_65 - Kovos recykling

form_65 - Kovos recykling Číslo: Vybavuje Tel.: Email: V2017/00469Ha V2016/00271Ha Ing. Viliam Hakoš 056/6864278 viliam.hakos@msumi.sk MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce V Michalovciach 20.10.2017

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI odbor starostlivosti o životné prostredie Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto OU-KM-OSZP-2018/000864-020 Kysucké Nové Mesto 18. 12. 2018 R O Z H O D N U T I E VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ Okresný

Podrobnejšie

form_82

form_82 MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Číslo: V-2016/37798-Či V Michalovciach 16.1.2017 Vybavuje Tel.: E-mail: Ing. Vladimír Čižmár 056/6864273 vladimir.cizmar@msumi.sk

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar

M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa Návrh Všeobecne záväzného nar M e s t s k á č a s ť B r a t i s la v a N o v é M e s t o Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 11.09.2018 Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mestskej časti Bratislava-Nové Mesto č..../2018,

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie