BLESK Intech leto 2002

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "BLESK Intech leto 2002"

Prepis

1 VYDAL INTECH SLOVAKIA, s. r. o. NEPREDAJNÉ JAR 2005 ČÍTAJTE Zníženie emisií CO 2 hrozba alebo príležitosť? Bude na Slovensku dostatok biomasy? Výsledky prevádzky KJ v Bánovciach nad Bebravou Blíži sa Racioenergia Slovensko je bohaté na drevnú biomasu NOVÉ INFORMÁCIE NA INTERNETE Množstvo nových informácií Vás čaká na internetovej stránke Výrazne sa zmodernizovala jej grafická podoba, zlepšili sa aj jej technické parametre a zjednodušila orientácia. Hlavná zmena však spočíva v podstatnom rozšírení sprístupnených informácií. Stránka, ktorá sa viacmenej špecializovala na oblasť kombinovanej výroby elektriny a tepla prináša nové informácie aj z ďalších oblastí energetickej efektívnosti. Pribudli informácie aj o kogenerácii. Existujúce údaje boli rozšírené a doplnené nové. Prináša podrobnejšie informácie o zrealizovaných projektoch. Najviac nových informácii pribudlo v oblasti energetického využitia biomasy. Návštevník stránky sa môže oboznámiť s informáciami omožnostiach výroby elektriny a tepla z biomasy, o palivách z biomasy, o vhodných technológiách, novinkách a zrealizovaných projektoch. Na stránke nájdete aj archív spravodaja BLESK. ZNÍŽENIE EMISIÍ CO 2 HROZBA ALEBO PRÍLEŽITOSŤ? Znížené kvóty emisií C0 2 pre veľké zdroje tepla známe od 1. marca tohto roku ohrozujú mnohých prevádzkovateľov energetických zdrojov. Mnohí počítali s tým, že si predajom voľných emisných kvót zlepšia vlastnú ekonomickú bilanciu. Po znížení limitov sa naopak ocitli v situácii, keď budú musieť kvóty nakupovať. Znečisťovatelia musia voliť vhodnú stratégiu zníženia emisií CO 2 tak, aby sa vyhli povinnosti nakupovať voľné kvóty, prípadne aby si zvýšili svoje príjmy z predaja vlastných voľných kvót. V princípe existujú tri základné stratégie. 1. Najmenej populárna je cesta znižovania vlastnej výroby. Prichádza do úvahy najmä u priemyselných producentov, ohrozuje však priamo ich existenciu a trhový podiel. Vôbec nepripadá do úvahy u komunálnych výrobcov, ktorí vykurujú obytné budovy. 2. Ďalšou možnosťou sú investície do zvýšenia efektívnosti produkcie energie a tým zníženia spotreby palív a emisií CO 2. Medzi základné opatrenia patrí predovšetkým zvýšenie účinnosti, zníženie strát energie a využívanie kombinovanej výroby elektriny a tepla. Táto cesta vyžaduje realizáciu nových investícií a teda aj vynaloženie investičných prostriedkov. 3. Najjednoduchšou možnosťou s najvýraznejším znížením emisií CO 2 je zmena palivovej základne z fosílnych palív

2 2 BLESK Sektor Pôvodná kvóta (kt) Konečná kvóta (kt) Zmena Veľké zdroje znečistenia , , % Zásobovanie teplom 5.152, , % Potravinárstvo 1.071, , % Strojárstvo 2.305, , % Chémia 1.917, ,807-8 % Drevo, papier, celulóza 422, , % Metalurgia 945, ,660-6 % Minerálny priemysel 2.483, , % Textil 470, , % na biomasu, resp. náhrada časti výroby energie z fosílnych palív výrobou z biomasy. Výroba tepla z biomasy je CO 2 neutrálna Najvýraznejšie možnosti zníženia CO 2 prináša náhrada časti výroby energie využitím biomasy. Tá je z hľadiska emisií CO 2 neutrálna a teda pri energetickom využití neemituje žiadne množstvo CO 2. Vpraxi to znamená, že každá kwh energie, ktorej výroba z fosílnych palív je nahradená výrobou z biomasy prináša čistú úsporu emisií CO 2. Pre lepšiu názornosť to budeme prezentovať na praktickom príklade. Pre náš príklad sme vybrali energetický zdroj vyrábajúci teplo zo zemného plynu. Jeho celková ročná spotreba zemného plynu predstavuje m 3. Pri takomto množstve emituje ročne tco 2. V rámci schémy obchodovania s emisnými kvótami Ministerstvo životného prostredia SR pridelilo tomuto znečisťovateľovi emisnú kvótu CO 2 pre obdobie vo výške tco 2, čo predstavuje ročnú kvótu tco 2. Už z tohto prehľadu je vidieť, že prevádzkovateľovi tohto zdroja bude, v prípade že neobmedzí vlastnú výrobu, ročne chýbať tco 2. Toto množstvo bude musieť každý rok nakúpiť. Pri aktuálnej cene to zvyšuje jeho ročné náklady o Sk. Prevádzkovateľ zdroja sa rozhodol situáciu riešiť náhradou časti výroby tepla zo zemného plynu biomasou. Rozhodol sa inštalovať kotol na spaľovanie drevného odpadu VESKO-B s výkonom 3 MW. Vďaka tejto novej technológii vyrobí ročne GJ tepla spaľovaním drevného odpadu (kôra, piliny, odrezky, štiepka). Týmto opatrením dosiahne dva výsledky. Aj po započítaní odpisov z novej investície do inštalácie kotla VESKO-B si zníži náklady na výrobu tepla (celkové náklady zdroja na výrobu tepla po započítaní všetkých nákladov spojených s nákupom paliva, pôvodnými aj novými odpismi, nákladmi na obsluhu, elektrinu a pod., budú nižšie než pred rekonštrukciou) a výrazne zníži emisie CO 2. Účinnosť pôvodnej výroby tepla zo zemného plynu 92 % 90 % 88 % 86 % 84 % Množstvo tepla vyrobeného z biomasy Množstvo nahradeného zemného plynu (m 3 ) Úspora emisií CO 2 (t) Úspora Sk za emisie CO Úspora Sk za emisie na GJ vyrobený z biomasy 21,90 22,40 22,90 23,40 24,00

3 BLESK 3 3. Poskytovateľ služby MEE garantuje, že sa v žiadnej oblasti nezvýšia náklady súvisiace s obstaraním energie. Naopak, vo väčšine prípadov sú ešte nižšie ako pred realizáciou služby. Zníženie emisií CO 2 Konkrétne množstvo emisií CO 2, ktoré sa podarí redukovať závisí od účinnosti pôvodnej technológie vyrábajúcej teplo z plynu, ktorá sa nahrádza výrobou z biomasy. Čím je vyššia účinnosť nahrádzanej technológie, tým je úspora nižšia. Biomasa je z hľadiska emisií CO 2 neutrálna prospech. Vyrovná si svoj aktuálny deficit a dostane sa do situácie, kedy bude môcť voľné kvóty predávať. A tak namiesto nákupu t bude predávať min t CO 2. Problém nedostatok investičných prostriedkov Schéma služby je veľmi jednoduchá. Manažér energetickej efektívnosti (poskytovateľ služby MEE) po vzájomnej dohode vlastnou investíciou vybuduje zdroj tepla na biomasu. Garantuje, že náklady na výrobu tepla z biomasy (fixné aj variabilné) neprekročia náklady na nákup plynu potrebného na výrobu rovnakého množstva tepla. Vo väčšine prípadov však budú nižšie, takže už tu získa prevádzkovateľ zdroja významnú úsporu nákladov na obstaranie energie. Zároveň, keďže časť tepla bude vyrobená z biomasy, ktorá je CO 2 neutrálna, zníži sa množstvo emitovaného CO 2 do ovzdušia a prevádzkovateľ zdroja získa ďalšie prostriedky z úspory kvóty CO 2. Viac informácii: / Tabuľka na predchádzajúcej strane znázorňuje, koľko emisií ušetrí prevádzkovateľ z nášho príkladu ak vyrobeným teplom z biomasy nahradí vyrábané teplo zo zemného plynu, ktoré vyrába v kotli s účinnosťou 92 %, 90 %, 88 %, 86 % a 84 %. V prípade náhrady napríklad hnedého uhlia biomasou je úspora emisií CO 2 ešte výraznejšia, v porovnaní so zemným plynom vyššia cca 1,7 násobne. Výsledné úspory V našom prípade bol na začiatku prevádzkovateľ zdroja vyrábajúci teplo zo zemného plynu, ktorý ročne emitoval o1.387 t emisií CO 2 viac, ako mal pridelenú kvótu. Celé toto množstvo by musel nakúpiť na trhu. Keďže sa však rozhodol ísť inou cestou a využíva na výrobu časti tepla biomasu, situácia sa zmenila v jeho Prezentovaný príklad ukazuje, že je možné vhodnými opatreniami výrazne znížiť emisie CO 2 atak ušetriť náklady súvisiace s ich nákupom, prípadne zvýšiť vlastné príjmy z predaja voľných kvót. Otázkou však zostáva, ako situáciu riešiť, ak prevádzkovateľ zdroja zaradeného do schémy obchodovania nemá k dispozícií voľné investičné zdroje, aby takéto opatrenia zrealizoval. Dostáva sa tak do uzatvoreného kruhu. Nemôže zrealizovať opatrenia na zníženie emisií CO 2, a preto sa mu zvyšujú náklady spojené s výrobou energie. Možným riešením je ponuka služby Manažment energetickej efektívnosti (MEE). Je veľmi účinným mechanizmom aj pre riešenie takejto situácie. Zabezpečuje prevádzkovateľovi zdroja tri základné výhody: 1. Znížia sa mu emisie CO 2 atak dosiahne priamu úsporu nákladov. 2. Nemusí investovať žiadne svoje prostriedky do prijímania potrebných opatrení. Kvalita služby Manažment energetickej efektívnosti (MEE) bola potvrdená získaním Certifikátu a Zlatej medaily Slovak Gold. Jej udeleniu predchádzal dôsledný audit kvality poskytovanej služby, ktorý potvrdil jej nadštandardnosť.

4 4 BLESK BUDE NA SLOVENSKU DOSTATOK BIOMASY? S postupným nárastom projektov energetického využitia biomasy na Slovensku sa postupne vynárajú obavy z nedostatku paliva. Prakticky neexistujúci trh palív na báze biomasy vyvoláva obavy investorov práve z možného nedostatku vhodného paliva počas celého trvania pripravovaných projektov. Otázkou teda je, kde získať potrebné palivo. Základná odpoveď na všetky pochybnosti je jednoznačná biomasy pre energetické účely je na Slovensku dostatok a výrazne rýchlejšie rastú kapacity pre jej ťažbu a spracovanie, ako kapacity jej energetického využitia. Súčasná zásoba drevnej hmoty na Slovensku sa odhaduje na 428 mil. m 3. Pritom sa však počíta len s hrubinou bez kôry. Mimo tohto množstva zostáva tenčina (konáre) a kôra, ktoré sú práve zhľadiska energetiky najzaujímavejšie. Ročne sa predpokladá prírastok dreva v celkovom množstve 11,45 mil. m 3. Ani tento prírastok v dnešných podmienkach nevie Slovensko využiť v plnom rozsahu. Ročne sa totiž ťaží cca 6,6 mil. m 3, čo predstavuje 58 % ročného prírastku. Zásoba dreva na Slovensku sa tak každoročne zvyšuje. Nehovoriac o tom, že ani zostatok po aktuálnej ťažbe vo forme tenčiny a kôry dnes nevyužívame a väčšina takého materiálu zostáva ležať v lesoch, prípadne sa spaľuje priamo na rúbanisku. Nasledujúca tabuľka dokumentuje využiteľný potenciál lesnej dendromasy vznikajúcej pri aktuálnej ťažbe dreva na Slovensku: Slovensko má bohaté zdroje biomasy Ďalší energeticky využiteľný odpad vzniká pri samotnom spracovaní drevnej hmoty v drevospracujúcom priemysle. Ide predovšetkým o odrezky, piliny, hobliny a pod. Zatiaľ úplne nevyužívaným potenciálom je voľná pôda vhodná na pestovanie rýchlorastúcich drevín. Táto produkčná možnosť dnes nie je využívaná, pretože aj súčasné množstvá produkovaného odpadu z ťažby a spracovania dreva sú nevyužité. Energetické dreviny je možné na Slovensku pestovať na rozlohe cca ha a ročná produkcia sa odhaduje až na t. Slovensko sa teda ešte mnoho rokov nemusí obávať nedostatku drevného odpadu vhodného na energetické využitie. Druh Ročné množstvo (t) Kôra Tenčina, nezúžitkovaná hrubina Pne a korene Palivové drevo Prestárnuté porasty Manipulačné odpady Odpady z prevádzok Odpady po mechanickom spracovaní dreva v organizáciách lesného hospodárstva Celkom Energetická hodnota tohto množstva odpadu predstavuje TJ energie. Dodávatelia Otvorenou otázkou zostávajú potenciálni dodávatelia biomasy. Ich výber bude závisieť od druhu biomasy, ktorá sa bude využívať, teritoriálnej pôsobnosti a samozrejme od ceny. V oblasti drevnej biomasy vhodnej na energetické účely pripadajú do úvahy desiatky dodávateľov. Z hľadiska energetického využitia pre stredné a väčšie energetické zdroje sú

5 BLESK 5 Štruktúra majiteľov lesov na Slovensku: Podiel na celkovej výmere Štát 42% Súkromní vlastníci 12% Spoločenstvá vlastníkov 24,3% Cirkev 3,2% Obce 9,7% Takýto drevný odpad nie je možné hospodársky využiť inak, len na výrobu tepla najzaujímavejšie dva základné druhy paliva odpad a lesná štiepka. Lesné štiepky Práve táto spoločnosť prišla s ambicióznym projektom produkcie lesnej štiepky. Vznikla samostatná divízia zaoberajúca sa touto činnosťou. Lesy SR, š.p. rozširujú svoju technickú základňu a do roku 2006 budú vlastniť 7 vysokovýkonných štiepkovačov. Súčasne s ich zapojením do spracovania drevnej hmoty počítajú Lesy SR s nárastom vlastnej produkcie lesnej štiepky. Drevný odpad Drevný odpad je tvorený materiálom, ktorý nie je možné už inak hospodársky využiť. Je tvorený hlavne kôrou, odrezkami, pilinami s vysokou vlhkosťou a znečistené väčšími frakciami, kamením a pod. Takýto odpad vzniká predovšetkým pri spracovaní dreva v drevospracujúcom priemysle, pri manipulácii dreva v manipulačných skladoch a pod. Takýto odpad je dnes jednoznačne najlacnejším zdrojom energie. Vyznačuje sa vysokou vlhkosťou, veľkostnou rôznorodosťou a obsahom nespáliteľných nečistôt. Na trhu je preto len niekoľko výrobcov kotlov, ktoré dokážu takéto palivo využiť. Jedným z takýchto zariadení sú kotly VESKO-B, o ktorých sme už v BLESKu informovali. Spojením takéhoto kvalitného kotla a lacného paliva je možné vyrobiť bezkonkurenčne najlacnejšie teplo na slovenskom trhu. Ďalším perspektívnym palivom sú lesné štiepky. Sú produkované ako vedľajší produkt ťažby dreva. Štiepkujú sa nevyužiteľné časti drevín, predovšetkým konáre, tenčina a pod. Producentom takéhoto paliva sú majitelia a správcovia lesov, spoločnosti realizujúce ťažbu dreva, ale v poslednej dobe vznikajú aj nové spoločnosti, ktoré sa chcú špecializovať práve na výrobu lesnej štiepky. Najväčšou spoločnosťou podnikajúcou vtejto oblasti je štátny podnik Lesy SR Drevnej biomasy využiteľnej v energetike je na Slovensku dostatok. Dnes sa využíva len zlomok zásob, ktoré sa každoročne zvyšujú. Naviac veľká časť spracovanej suroviny (hlavne štiepky a piliny) sa v súčasnosti vyvážajú do teplárni a elektrárni v Maďarsku a Rakúsku. Aj pre ich vývozcov je po odrátaní neprimeraných dopravných nákladov do takto vzdialených energetických zdrojov zaujímavejšie nájsť si odberateľov na Slovensku. Ponuka biomasy vysoko prevyšuje dopyt na Slovensku. j p y p, p ( ) Dodávateľmi takéhoto paliva sú jeho producenti. Na Slovensku je niekoľko sto prevádzok, kde takéto palivo vzniká. Zásobovanie jednotlivých energetických zdrojov je riešené lokálne. Zabezpečuje sa z drevárskych prevádzok v okolí energetického zdroja Produkcia lesnej štiepky v podniku Lesy SR, š.p. (t)

6 6 BLESK Projekt energetickej efektívnosti VÝSLEDKY PREVÁDZKY KOGENERAČNÝCH JEDNOTIEK V BÁNOVCIACH NAD BEBRAVOU Prevádzkovateľ centrálneho systému zásobovania teplom v meste Bánovce nad Bebravou, spoločnosť BYTTHERM, spol. s r. o., spustila v októbri 2002 prípravu projektu kombinovanej výroby elektriny a tepla vo svojej kotolni na sídlisku Stred. Manažment firmy BYTTHERM, spol. s r. o. zvažoval inštalovanie kogenerácie veľmi zodpovedne. Za účelom nájdenia optimálneho miesta inštalácie boli uskutočnené úvodné prepočty vo všetkých kotolniach. Po zvážení najhospodárnejšieho využitia kombinovanej výroby elektriny a tepla sa ďalšia pozornosť sústredila na kotolňu Stred. Kotolňa je umiestnená v samostatnom objekte. Patria k nej aj pridružené priestory strojovne, miestnosti rozvádzačov elektroinštalácie a sociálne priestory. Regulačná stanica plynu tvorí samostatný objekt. Z hľadiska umiestnenia aj využitia kogeneračných jednotiek tu boli vytvorené vhodné podmienky pre realizáciu projektu. Investor sa rozhodol pre 2 kogeneračné jednotky TEDOM Premi S22 AP, ktoré dodala spoločnosť INTECH Slovakia, s. r. o., ktorá na Slovensku zastupuje českého výrobcu kogeneračných jednotiek TEDOM. Kogeneračné jednotky boli spustené do prevádzky v júni Spotreba elektriny v kotolni Stred (KJ) teplo TÚV Zaradenie do systému Kogeneračné jednotky boli zaradené do existujúceho systému kotolne. V kotolni sú okrem nich osadené 3 ks teplovodných kotlov KDVE 250, každý s výkonom kw. Kotly sú osadené plynovými horákmi s recykláciou spalín APH 45 PZ R. Recykláciou spalín do sania horáka sa znižuje tvorba NO x. Spaliny sú z kotlov vyvedené do samostatných samonosných, 11 mvysokých, oceľových komínov Okruh vykurovania je ekvitermicky regulovaný s trojcestnou zmiešavacou klapkou a dvojicou obehových čerpadiel. Neregulovaný okruh je zabezpečený pre čistiareň, škôlku a pre ohrev TÚV obehovými čerpadlami. Regulácia teploty spiatočky do kotlov je zabezpečená primiešavaním vody z kotlového okruhu cez primiešavacie čerpadlá. Ohrev TÚV je riešený prietočným spôsobom cez doskové výmenníky G-MAR a zásobník OVS s objemom litrov. Reguláciu teploty TÚV Predaj tepla a TÚV v kotolni Stred (KJ) zabezpečuje trojcestný regulačný ventil v rozdeľovacej funkcii. Kogeneračné jednotky sú zapojené do existujúceho systému MaR a ich chod je

7 BLESK 7 Neinvestovanie do kogenerácie prinesie v budúcnosti zvýšenie nákladov na výrobu tepla hovorí Anton Haňo, technický riaditeľ spoločnosti BYTTHERM, spol. s r.o. Kogeneračné jednotky TEDOM Premi S22 v Bánovciach nad Bebravou možné kontrolovať z centrálneho dispečingu. Prevádzkové výsledky Prioritným cieľom celého projektu bolo zabezpečenie vlastnej výroby elektriny pre celú kotolňu Stred. Elektrický výkon kogeneračných jednotiek bol zvolený s ohľadom na tento cieľ. Vyrobené teplo tvorí len malú časť celkovej výroby tepla v kotolni a preto nie je problém s jeho využitím v systéme. Úspora a návratnosť investície sa dosahuje predovšetkým úsporou nákladov na nákup elektriny. Kogeneračné jednotky vyrobia viac elektriny ako kotolňa potrebuje pre svoju prevádzku. Vzhľadom na časové rozloženie odberu elektriny a chodu kogeneračných jednotiek, ako aj na nižšiu cenu elektriny počas platnosti nízkej tarify je stále časť 29 % vlastná spotreba v kotolni predaj do siete ZSE, a. s. 71 % Spotreba elektriny v kotolni Stred (KJ) elektriny nakupovaná a naopak časť elektriny dodávaná do verejnej siete. Po viac ako 20 mesiacoch prevádzky dosiahnuté výsledky ukazujú, že koncepcia nasadenia kombinovanej výroby elektriny a tepla v kotolni Stred bola zvolená správne. Využitie kogeneračných jednotiek v komunálnych kotolniach s prioritným cieľom pokrytia vlastnej spotreby elektriny je pri súčasných cenách plynu a elektriny najefektívnejším spôsobom zabezpečenia dodávok elektrickej energie. Kogeneračné jednotky sú schopné vyrobiť elektrinu lacnejšie, než sú platné ceny monopolných dodávateľov, predovšetkým počas platnosti vysokej tarify, teda v čase jej najväčšej spotreby. Vyrobené teplo nie je problém v takýchto prevádzkach efektívne využiť, čím sa zmenšuje požiadavka na monovýrobu tepla z plynu v plynových kotloch. Na Slovensku v súčasnosti pracuje v komunálnych kotolniach 21 kogeneračných jednotiek TEDOM so súhrnným inštalovaným výkonom 4 MW el. 24 % vlastná výroba v kogenerácii nákup zo siete ZSE, a. s. 76 % Využitie vyrobenej elektriny v kogenerácii v kotolni Stred (KJ) Ako hodnotíte dosiahnuté výsledky z pohľadu Vašich skúseností po 20 mesiacoch prevádzky kogeneračných jednotiek? Naša skúsenosť jednoznačne potvrdzuje, že každý dodávateľ tepla by sa mal zamyslieť nad investovaním do kogeneračných zdrojov k vlastnej spotrebe elektrickej energie. Keďže jednu z položiek ceny za 1 GJ tepla tvorí elektrická energia, pre výrobcu a dodávateľa tepla neinvestovanie do kogenerácie prinesie v budúcnosti zvýšenie nákladov na výrobu tepla. Akú dosiahnete návratnosť vložených investícií? Ak si dodávateľ tepla a investor dobre zhodnotí svoj zámer a nepredražia sa investičné náklady, predpokladaná ekonomická návratnosť sa pri súčasných cenách elektriny a tepla pohybuje v pásme 2,5 4,5 roka. V našom prípade dosiahneme návratnosť 4 roky. Pripravujete aj ďalšie kroky v oblasti zvýšenia efektívnosti výroby tepla? Ďalšie opatrenia pripravujeme ihneď po splatení návratných úverov, čo bude v tomto roku. Pre rok 2006 pripravujeme inštaláciu ďalších kogeneračných jednotiek a skúmame možnosť výroby tepla zmenou paliva zo zemného plynu na biomasu.

8 8 BLESK BLÍŽI SA RACIOENERGIA Na rastúci záujem o oblasť energetickej efektívnosti reagujú aj spoločnosti INTECH Slovakia, s.r.o. Bratislava, TEDOM Třebíč a TTS eko Třebíč pripravovanou expozíciou na 15. ročníku medzinárodného veľtrhu energetickej efektívnosti a racionalizácie využitia energie RACIOENERGIA v Bratislave. Návštevníci sa už tradične budú môcť oboznámiť s komplexnou ponukou kogeneračných jednotiek TEDOM, získať podrobné informácie o technických parametroch a prevádzkových skúsenostiach. Budú prezentované aj nové zrealizované projekty. Veľký záujem odbornej verejnosti už v minulom roku zaznamenala prezentácia kotlov na spaľovanie biomasy. V stánku budú pre návštevníkov pripravené podrobné informácie a aj v tomto prípade sa budú môcť oboznámiť s prevádzkovými skúsenosťami. INTECH Slovakia bude prezentovať aj službu Manažment energetickej efektívnosti MEE, ktorá záujemcom umožňuje dosiahnuť šetrenie nákladov na energiu bez potreby vlastnej investície. Návštevníci sa budú môcť zoznámiť aj so skúsenosťami z už zrealizovaných projektov. Nebudú chýbať aj informácie o možnostiach účinného zníženia emisií CO 2 do ovzdušia pri výrobe energie z biomasy a kombinovanej výrobe elektriny a tepla. Radi Vás privítame v našej expozícii v hale B bratislavského Výstavného a kongresového centra Incheba v dňoch apríla Spoločnosť INTECH Slovakia posilňuje svoj tím Novou tvárou firmy INTECH Slovakia na východnom Slovensku sa stal Miroslav Mražík. Posilnil tím spoločnosti hlavne v súvislosti s rozvojom nových aktivít v oblasti energetického využitia biomasy. Východné Slovensko má vysoký potenciál pre efektívne využitie biomasy na výrobu energie. Bohaté zásoby drevnej biomasy, ale aj výrazné možnosti využitia poľnohospodárskych kapacít vytvárajú priaznivé podmienky pre širšie využitie domácich zdrojov energie v regióne. Zatiaľ sa tento potenciál využíva len v obmedzenej miere. V prevádzke je len niekoľko málo kotlov spaľujúcich spravidla kvalitnú drevnú štiepku. Vôbec však nie je využívaný lacný drevný odpad, ktorý najmä pre priemyselné podniky a komunálnych výrobcov tepla môže priniesť zásadné zníženie nákladov na energiu. Táto situácia v oblasti rozvoja využitia biomasy, ako aj pripravované projekty kombinovanej výroby elektriny a tepla, viedli spoločnosť INTECH Slovakia, s.r.o. k zvýšeniu aktivity a kvality služieb pre svojich zákazníkov na východe Slovenska. INTECH Slovakia, s.r.o. Obchodná kancelária VÝCHOD Solivarská Prešov 051/ / BLESK, spravodaj o energetickej efektívnosti, Vydáva: INTECH Slovakia, s.r.o., Palárikova 31, P.O.Box 232, Bratislava 1, tel./fax: 02/ , 02/ , mobil: 0903/ , Zodpovedný redaktor: Mgr. Ivan Ďuďák, Registračné číslo 2050/99 INTECH Slovakia, s.r.o. Hradené v hotovosti Palárikova 31, P.O.Box Bratislava Bratislava PlZ 12-RP/12/2003

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou

Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Skúsenosti s prípravou pravou a realizáciou projektov centrálneho vykurovania biomasou Predstavenie ENERGETICKÁ SKUPINA Divízia BIOPALIVÁ NÁRODNÁ ENERGETICKÁ HRINOVSKÁ ENERGETICKÁ RIMAVSKÁ ENERGETICKÁ

Podrobnejšie

Technicka _analyza

Technicka _analyza PRÍLOHA č. 7 Návrh zdrojov tepla na spaľovanie drevnej štiepky PREDPOKLADANÝ VÝVOJ CENY TEPL A Tepelný okruh: Všetky zdroje tepla Pôvodný stav Rok 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 12 13 14 15 2 6 2 7 2 8 2 9 2 1

Podrobnejšie

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep

KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tep KOMENTÁR K NÁVRHU ROZPOČTU NA ROK 2018 Zostavovanie rozpočtu spoločnosti BARDTERM s.r.o. na rok 2018 vychádza predovšetkým z tvorby ceny za predaj tepla a TÚV na základe Vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

1123_novak

1123_novak Legislatíva EÚ a SR v oblasti OZE Ing. Juraj Novák MH SR Ciele v OZE v roku 2020 Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie 14 % OZE na hrubej konečnej energetickej

Podrobnejšie

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn

Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/ FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritn Príloha č. 2 Vyzvania pre finančné nástroje OP KŽP OPKZP-PO4-SC411/421/431-2016-FN Zoznam povinných merateľných ukazovateľov Operačný program Prioritná os Operačný program Kvalita životného prostredia

Podrobnejšie

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov.

Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov. KONFERENCIA OBNOVA HOKEJOVEJ INFRAŠTRUKTÚRY 06.06.2018 Šaľa Efektívne spôsoby zníženia nákladov na energie a vplyvu na životné prostredie pri prevádzke zimných štadiónov Vladimír Valach Volt consulting,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Oto Halás VYUŽÍVANIE GEOTERMÁLNEJ ENERGIE V SÚSTAVÁCH CZT 03.04.2014 BRATISLAVA OBSAH 1. Potenciál využívania geotermálnej energie 2. Existujúce projekty (SCZT) 3. Využívanie geotermálnej energie

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Informačné podujatia Monitorovanie spotreby energie prvý krok k úsporám 25. február - Trenčín, 26. február Banská Bystrica 27. február Košice Monitorovanie spotreby energie pre obce a VÚC Dr. Ing. Kvetoslava

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Lakomcik_Ako projekt vznikal, ekonomika a prínosy [Režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - Lakomcik_Ako projekt vznikal, ekonomika a prínosy [Režim kompatibility] Seminár Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla 27. júla 2016, chata Lubetha Ľubietová ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE NÁZOV PROJEKTU Rekonštrukcia kotolní obecných budov v okolí Banskej Bystrice zmenou zo súčasného

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 01-NOVAK-Akcny plan a sprava.pptx

Microsoft PowerPoint - 01-NOVAK-Akcny plan a sprava.pptx AKČNÝ PLÁN PRE ENERGIU Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A SPRÁVA O POKROKU PRI PLNENÍ CIEĽOV Juraj Novák MH SR Ciele pre OZE Smernica 2009/28/ES o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov energie pre

Podrobnejšie

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene

Teplárenstvo ako ďalej? , , Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná ene Teplárenstvo ako ďalej? 2. - 3. 2. 212, 2. - 21. 2. 212, Piešťany Ochrana ovzdušia centrálne alebo lokálne? Dr. Ing. Jozef Šoltés, CSc. Národná energetická spoločnosť a. s. 1 Členenie zdrojov znečisťovania

Podrobnejšie

0519_husar

0519_husar Podpora OZE zo strany regionálnej samosprávy stratégia využívania OZE v Košickom kraji a jej implementácia Potenciál OZE vkošickom samosprávnom kraji Druh OZE Celkový potenciál Technický potenciál PJ TWh

Podrobnejšie

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná

KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k a z predpokladaných ná KOMENTÁR K ROZPOČTU NA ROK 2015 / tabuľka č.1 / Návrh rozpočtu na rok 2015 bol tvorený na základe známych výsledkov k 30.9.2014 a z predpokladaných nákladov a výnosov do konca roka 2014. Na základe týchto

Podrobnejšie

Technicko ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy

Technicko ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy Technicko-ekonomické zhodnotenie peliet vyrobených z fytomasy Ing. Peter Francisci Linky na pelety Parametre liniek na výrobu peliet - energetická náročnosť liniek je okolo 150 kw - výkon liniek sa pohybuje

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 02-SOLTESOVA

Microsoft PowerPoint - 02-SOLTESOVA Seminár - Projekt Bioenergy4Business Využívanie odpadového dreva na výrobu tepla 27. júl 2016, Ľubietová Legislatívny rámec pre využitie tuhých palív z biomasy na výrobu tepla a možnosti podpory Dr. Ing.

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2

Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Rok hodnotenia [rok] Rok prevádzky [rok] 1 2 Tab.č.1 Technicko - ekonomická analýza Variantu 0 Spotreba zemného plynu [tis.m 3 ] 0 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 5 476 zemný plyn [tis.sk] 0 61 190 62 414 63 662 64 936 66 234

Podrobnejšie

BLESK 2008_jesen

BLESK 2008_jesen SPRAVODAJ O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VYDAL INTECH SLOVAKIA, s. r. o. NEPREDAJNÉ JESEŇ 2008 HNÚŠŤA SA MENÍ NA MESTO VYUŽÍVAJÚCE BIOMASU Mesto Hnúšťa leží uprostred najdlhšieho horského pásma Slovenska

Podrobnejšie

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika

PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS KLIMOSZ vykurovacia technika PONUKOVÝ KATALÓG 2014 VIADRUS vykurovacia technika KOTLY NA PELETY S DODATOČNOU DUO PELLETS 15150Kw (KDP) oceľový kotol s automatickým horákom na pelety. Možnosť objednať kotol s vodným roštom dodatočného

Podrobnejšie

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji

Koncepcia a trendy rozvoja obnoviteľných zdrojov energie na báze biomasy v Prešovskom a Košickom kraji ENEF BB 2010 Využitie potenciálu ONE alternatíva pre znevýhodnené regióny Matej Polák-Martin Grejták-Dušan Blaško EU v Bratislave Ľudstvo vstúpilo do energetickej éry, ktorú charakterizuje: Inovovaná stratégia

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - STN_EN_ _Bukoviansky

Microsoft PowerPoint - STN_EN_ _Bukoviansky ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ A VYUŽÍVANIE OZE PODĽA TECHNICKÝCH NORIEM Predhovor 5 Úvod 7 1 Predmet normy 8 2 Normatívne odkazy 8 3 Termíny a definície 8 4 Značky a jednotky 11 5 Princíp metódy 12 5.1 Všeobecne

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility]

Microsoft PowerPoint - 01-Soltesova-zakon-EE_SIEA Sliac.ppt [Režim kompatibility] Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II 24. jún 2015, Hotel Kaskády pri Sliači Energetická efektívnosť - požiadavky a možnosti podpory Dr. Ing. Kvetoslava Šoltésová, CSc. Slovenská inovačná a energetická

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRHuznesenia_MZ.doc

Microsoft Word - NÁVRHuznesenia_MZ.doc Číslo poradia: S P R Á V A pre zasadnutie mestského zastupiteľstva v Liptovskom Mikuláši dňa 17. júna 2010 2009 K bodu programu: obyvateľov Správa o výsledkoch hospodárenia LMT, a.s. za rok a spôsob kalkulácie

Podrobnejšie

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd

NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vyd NÁVRH Všeobecne záväzné nariadenie o poplatkoch za prevádzkovanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia v obci Závod Obecné zastupiteľstvo v Závode vydáva podľa 6 ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31.

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA A SADZBY K CENNÍKU DODÁVATEĽA SE Predaj s.r.o. NA DODÁVKU ELEKTRINY PRE DOMÁCNOSTI NA ROK 2014 PLATNÉ OD 15. AUGUSTA 2014 DO 31. DECEMBRA 2014 Tento Cenník na dodávku elektriny pre

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-elektrina

SPP-domácnosť-elektrina CENNÍK Cenník dodávky elektriny produktu Elektrina Výhodne Extra jeseň 2013 pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny odberateľov kategórie Domácnosti uzatvorené po 1. 9. 2013 ev. č. ED/2/2013 Platnosť

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Cenotvorba_OZE

Microsoft PowerPoint - Cenotvorba_OZE Ing. Rudolf Zábojník Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Odbor strategických analýz zdroje, ktorých energetický potenciál sa trvalo obnovuje prírodnými procesmi alebo činnosťou ľudí doplnkové domáce zdroje

Podrobnejšie

BLESK 2007 jar

BLESK 2007 jar SPRAVODAJ O ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI VYDAL INTECH SLOVAKIA, s. r. o. NEPREDAJNÉ JAR 2007 KOTOL NA SLAMU UVIEDLI DO PREVÁDZKY Výroba energie z drevnej biomasy už postupne prestáva byť na Slovensku úplnou

Podrobnejšie

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic

Possibilities of anaerobic digestion of organic fraction of municipal solid wastes (OF-MSW) in Slovak Republic POTENCIÁL ZDROJOV NA VÝROBU BIOPLYNU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Ústav chemického a environmentálneho inžinierstva, FCHPT STU Radlinského 9 812 37 Bratislava Michal Lazor, Miroslav Hutňan, Igor Bodík OBSAH

Podrobnejšie

cenik kotlov a príslušenstva

cenik kotlov a príslušenstva CENNÍK KOTLOV (OD 01.01.2012) (ceny v bez DPH) KRUK Oceľový kotol s horným spaľovaním a ručným prikladaním na uhlie, drevo. Výkony 18, 25 a 34 kw Štandardne je dodávaný s vodným roštom, keramickými policami,

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribu Cenník elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Západoslovenská distribučná; a.s. Platnosť od 18. júna 2018 produkt ELEKTRINA VÝHODNE

Podrobnejšie

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd

VSE_Cennik-MP-2017_1603 V3.indd CENNÍK ELEKTRINY PRE MALÉ PODNIKY NA ROK 2017 PLATNÝ OD 28. 2. 2017 SO SPÄTNOU ÚČINNOSŤOU OD 1. 1. 2017 KLASIK M (DMP1) je jednotarifný produkt vhodný pre odberné miesta s bežnými elektrickými spotrebičmi,

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Február-2017 MiPro Systémový regulátor Uvedenie na trh: marec 2017 verzia MiPro s káblovým pripojením júl 2017 bezdrôtová verzia s inštalačným asistentom MiPro univerzálny regulátor pre riadenie rôznych

Podrobnejšie

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd

v1.1-03I17 = Katalog schemat s teplovodnimi krby - A4_cz.indd Katalóg schém regulátora IR 12 KRB typová schéma zapojenia systémov s teplovodným krbom či kotlom na tuhé palivá Úsporné riešenie pre vaše kúrenie www.regulus.sk Legenda 1 4 5 2 3 12 6 9 10 11 7 8 1. SLNEČNÝ

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VIP CENNÍK NA DODÁVKU ELEKTRINY PLATNÝ OD 1. FEBRUÁRA 2018 DOMÁCNOSTI 1. DD1-D1 Jednopásmová sadzba pre odberné miesta s nižšou spotrebou elektriny Mesačná platba za jedno odberné miesto ( /kwh) 0,03800

Podrobnejšie

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti

Cenník dodávky elektriny pre Zmluvy o združenej dodávke elektriny pre odberateľov kategórie Domácnosti pre distribučné územie Stredoslovenská energeti Stredoslovenská energetika distribúcia, a.s. Platnosť od 1. januára 2016 produkt Elektrina výhodne Cenová úroveň Dve Energie DD1 0,049836 0,7800 0,177381 2,0640 DD2 0,049836 0,7800 0,119877 7,9800 DD3

Podrobnejšie

Informovanie_verejnosti

Informovanie_verejnosti Slovenský plynárenský priemysel, a.s. Mlynské nivy 44/a 825 11 Bratislava 26 Slovenská republika Tel.: + 421 (2) 6262 1111 Fax: + 421 (2) 6262 8070 e-mail: spp@spp.sk, www.spp.sk Informovanie verejnosti

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx

Microsoft PowerPoint - 02 Jandacka.pptx Spoluspaľovanie uhlia a PET fliaš z pohľadu vplyvu na životné prostredie 17.-18.09.2015 Podbanské V rámci projektu : Vplyv spaľovania komunálneho odpadu v malých zdrojoch tepla na životné prostredie v

Podrobnejšie

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P

Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa P Základné informácie Ceny za dodávku elektriny sú v súlade s Rozhodnutím Úradu pre reguláciu sieťových odvetví číslo 0142/2010/E zo dňa 31. 12. 2010. Podmienkou na pridelenie produktu je priradenie zodpovedajúcej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini

Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Meracie a vymenníkové stanice Giacomini Výhody centralizovaných zariadení a sebestačných systémov Meracie a vymenníkové stanice Giacomini V súčasnej dobe sa veľmi rýchlo menia požiadavky na energetickú

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš

OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzduš OBEC JACOVCE Zmena č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Konferencia APÚMS 2014 Optimálny energetický mix zdrojov výroby elektriny BE OPEN TO CLEANER ENERGY Autor: Ing. Július Jankovský, PhD. poradca štátneho tajomníka MHSR, člen prezídia ASPEK, Kontakt: jankovsky@apertis.eu

Podrobnejšie

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá

Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlá Zverejňovanie informácií o znečisťovaní životného prostredia podľa 33a zákona č. 17/1992 Zb. o životnom prostredí v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 411/2012 Z.z. o monitorovaní emisií zo stacionárnych

Podrobnejšie

List SVS ·

List SVS · O B E C B E R N O L Á K O V O O b e c n ý ú r a d, H l a v n á 1 1 1, 9 0 0 2 7 B e r n o l á k o v o ` NÁVRH Všeobecné záväzné nariadenie č..../2017 z 11.12.2017 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malými

Podrobnejšie

sutaz - Hodina s Ekostopou

sutaz - Hodina s Ekostopou Aktivita: POSVIEŤME SI (NIELEN) NA ELEKTRINU Autor: Mgr. Darina Bergmannová, ZŠ s MŠ, Tajovského ul. 2764/17, 058 01 Poprad Cesta na kurikulum: PREDMET ROČNÍK TEMATICKÝ CELOK Matematika 7. ročník ZŠ Percentá

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š

SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, Š SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre odberateľov kategórie domácnosť s dohodnutým druhom tarify D4, ktorým sa dodávka plynu realizuje cez viac distribučných sietí

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stank Všeobecne záväzné nariadenie Obce Trenčianske Stankovce č. 8/2016 O ovzduší a poplatkoch za znečistenie ovzdušia malými zdrojmi Obec Trenčianske Stankovce podľa ustanovení 6 a 11 ods. 4 písm. g) zák. SNR

Podrobnejšie

Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit pl

Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit pl Stacionárne kondenzačné kotly Prečo Vaillant? Pretože vysoká efektívnosť a ekológia nie je len módny trend. ecocompact VSC aurocompact VSC S ecovit plus Vaillant Group Slovakia, s.r.o. Pplk. Pľjušťa 4,

Podrobnejšie

Mesto Zvolen Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia č. 2/2011 Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONM

Mesto Zvolen Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Aktualizácia č. 2/2011 Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONM Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Záverečná správa September 2011 PROEN PRO ENERGY PRO ENVIRONMENT PRO ECONOMY Koncepcia rozvoja mesta Zvolen v tepelnej energetike Objednávateľ: v zastúpení:

Podrobnejšie

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z

OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými z OBEC JACOVCE Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2015 o ochrane ovzdušia pred znečisťujúcimi látkami a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania. Obecné zastupiteľstvo Obce Jacovce,

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia

vzn_7_2018_ochrana_ovzdusia Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli webovej stránke mesta: 24.08.2018 Dátum ukončenia lehoty na pripomienkovanie: 07.09.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli a webovej stránke mesta: 21.09.2018 VZN účinné

Podrobnejšie

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní

Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/ Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenní Cenník externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou plynu ev. č. ESaV 1/2019 1. Úvodné ustanovenia Pre potreby uplatnenia cien podľa tohto cenníka externých služieb a výkonov súvisiacich s dodávkou

Podrobnejšie

ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od ) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou

ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od ) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou ATMOS KOTLE NA DREVO, UHLIE A BRIKETY (ceny platné od 1.3.2019) 1. Splyňovacie kotle na drevo - DŘEVOPLYN - s odťahovým ventilátorom - s chl. slučkou DC 18 S 20 66 5 1.369,54 1.643,45 DC 22 S 22 100 4/5

Podrobnejšie

RD_Bungalov 1072 N.xls

RD_Bungalov 1072 N.xls Účel spracovania energetického certifikátu: Nová budova Významná obnova Predaj Prenájom Iný účel Celková podlahová plocha: 116,00 m 2 vydaný podľa zákona č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti

Podrobnejšie

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon

- N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákon - N á v r h - Obec Radoľa v súlade s ustanovením 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a ustanoveniami zákona NR SR č. 137/2010 Z. z. o ochrane ovzdušia a zákonom

Podrobnejšie

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2013/E Bratislava, 28.11.2012 Číslo spisu: 8578-2012-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

1013_vranay

1013_vranay STAVEBNÁ FAKULTA TU v KOŠICIACH ENERGETICKY ÚSPORNÉ STAVBY - mýty a realita VPLYV KOMPLEXNÝCH ÚPRAV BUDOVY NA JEJ PREVADZKOVÝ REŽIM A NÁKLADY Ing. František VRANAY, PhD. VPLYV KONŠTRUKCIÍ NA TEPELNÉ STRATY

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Ċ Mesto Prievidza v súlade s 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, podľa ust. 22 a 27 zákona č. 137/2010 o ovzduší a podľa 2 ods. 2 a 6 ods. 4 a 5 zákona č. 401/1998

Podrobnejšie

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Konce

Cb-projekt, consulting, s.r.o., Terézie Vansovej 1, Banská Bystrica KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Konce KONCEPCIA ROZVOJA MESTA TURČIANSKE TEPLICE V OBLASTI TEPELNEJ ENERGIE Koncepcia rozvoja mesta Turčianske teplice v oblasti tepelnej energie (ďalej len Koncepcia ) je vypracovaná v rozsahu metodického usmernenia

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0176/2016/E Bratislava 28. 12. 2015 Číslo spisu: 6590-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Cennik 2016 kat C-1

Cennik 2016 kat C-1 Martinská teplárenská, a.s. CENNÍK elektrickej energie pre oprávnených odberateľov kategória C Platný od 1.1.2016 Ing. Jaroslav Mihál generálny riaditeľ spoločnosti predseda predstavenstva Vážený zákazník,

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z0161487_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Centrum sociálnych služieb AMETYST

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej

Mesta Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej M E S T O N O V É M E S T O N A D V Á H O M Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Nové Mesto nad Váhom č. 2/2018 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania ovzdušia na území mesta

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 30.10.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2010 do: 30.11.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 429 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU

NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU NÁVOD NA OBSLUHU A INŠTALÁCIU AKUMULAČNÉ NÁDRŽE NADO 800/35v9 NADO 1000/35v9 Družstevní závody Dražice - strojírna s.r.o. Dražice 69, 294 71 Benátky nad Jizerou tel.: +420 / 326 370 990 fax: +420 / 326

Podrobnejšie

Buderus Nový plynový kondenzačný kotol Výkon: 2,5 až 50 kw Vykurovacia technika zajtrajška: Rad Titánium značky Buderus Logamax plus GB192iT Logamax p

Buderus Nový plynový kondenzačný kotol Výkon: 2,5 až 50 kw Vykurovacia technika zajtrajška: Rad Titánium značky Buderus Logamax plus GB192iT Logamax p Buderus Nový plynový kondenzačný kotol Výkon: 2,5 až 50 kw Vykurovacia technika zajtrajška: Rad Titánium značky Buderus Logamax plus GB192iT Logamax plus GB192i Pripravený na budúcnosť Nové vykurovacie

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc

Microsoft Word - Rozhodnutie č. 0041_2014_E_ŽSR, Bratislava.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0041/2014/E Bratislava 09. 12. 2013 Číslo spisu: 11019-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú život

Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú život Príloha č. 6 Trvalo udržateľný rozvoj a vplyv energetiky na životné prostredie Energetika patrí medzi odvetvia, ktoré vo veľkej miere znečisťujú životné prostredie. Nevyhnutnou súčasťou vedeckých prognóz

Podrobnejšie

Výber renovátora VYSOKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA VYKUROVANIE & TEPLÁ PITNÁ VODA LETÁK PRE POUŽÍVATEĽA

Výber renovátora VYSOKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA VYKUROVANIE & TEPLÁ PITNÁ VODA LETÁK PRE POUŽÍVATEĽA Výber renovátora VYSOKOTEPLOTNÝ SYSTÉM DAIKIN ALTHERMA VYKUROVANIE & TEPLÁ PITNÁ VODA LETÁK PRE POUŽÍVATEĽA 4 Najlepšie riešenie pre rekonštrukcie Vysokoteplotný systém Daikin Altherma ponúka vykurovanie

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna I N F O Miestny úrad mestskej časti Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Ružinov dna 24.06.2014 I N F O R M Á C I A o možnostiach rozšírenia kapacity materských

Podrobnejšie

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava

ceny domacnosti 2012_euro_s_DPH_Bratislava I. Ceny a podmienky odberu elektriny na rok 2012 pre odberateľov v domácnosti pre vymedzené územie Bratislava. 1. DD1 sadzba pre jednotarifné odberné miesta, ktoré využívajú obchodný produkt pre nižšiu

Podrobnejšie

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port

Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Predstavujeme nové spôsoby pre energeticky úsporné budovy So stanicami Uponor Combi Port a Aqua Port Nastal čas na zmenu: nasledujte nás na ceste do budúcnosti výroby teplej vody a distribúcie tepla Budovy

Podrobnejšie

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT

Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo bude ďalší krok pre rozvoj ekonomiky SR, alebo Premrhaný(?) potenciál štátneho IT Čo chápeme ako štátne IT? Investície z verejných zdrojov do informačno-komunikačných technológií O akej sume sa rozprávame?

Podrobnejšie

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka

O poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malými zdrojmi na území obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 2 / 2017 O POPLATKOCH ZA ZNEČIS ŤOVANIE OVZDUŠIA MAL ÝMI ZDROJMI NA ÚZEMÍ OBC E SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo obce Santovka vo

Podrobnejšie

Technický informačný list WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám n

Technický informačný list WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám n WPC 05 TEPELNÉ ČERPADLÁ ZEM-VODA VÝROBOK Č.: 232927 Tepelné čerpadlo zem voda WPC patrí k najúčinnejším tepelným čerpadlám na trhu. Jeho nový dizajn nestanovuje štandardy len vizuálne. Vďaka malým rozmerom

Podrobnejšie

Microsoft Word _2009_E.doc

Microsoft Word _2009_E.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0016/2009/E Bratislava 8.12.2008 Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný

Podrobnejšie

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Kúpna zmluva č. Z _Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: Kúpna zmluva č. Z201632000_Z Uzatvorená v zmysle 409 a nasl. Obchodného zákonníka I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ: IČ DPH: Číslo účtu: Tel: Mestské kultúrne stredisko

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint DISTRIBUČNÉ SLUŽBY, MODERNÉ FORMY ICH POSKYTOVANIA A GAS ADVOCACY innogy Slovensko s.r.o. 30.-31.05.2019, Liptovská Sielnica Viera Hricová Obsah prezentácie 1. Spoločnosť SPP - distribúcia, a.s. 2. Predaj

Podrobnejšie

OBSAH Zoznam použitých skratiek Úvod KOMODITNÉ TRHY Komoditné trhy Komoditné trhy v ekonomickej teórii Ekonomi

OBSAH Zoznam použitých skratiek Úvod KOMODITNÉ TRHY Komoditné trhy Komoditné trhy v ekonomickej teórii Ekonomi OBSAH Zoznam použitých skratiek... 11 Úvod... 15 KOMODITNÉ TRHY... 17 1 Komoditné trhy... 19 1.1 Komoditné trhy v ekonomickej teórii... 19 1.2 Ekonomická a právna interpretácia pojmu komodita... 21 1.3

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa

Vyhodnotenie správ z pravidelnej kontroly kotlov,vykurovacích sústav za rok 2010 – ročná hodnotiaca správa Ročná hodnotiaca správa za rok 2016 podľa 6 ods. 7 Zákona č. 314 / 2012 Z. z. o pravidelnej kontrole vykurovacích systémov a klimatizačných systémov a o zmene zákona č. 455 / 1991 Zb. o živnostenskom podnikaní

Podrobnejšie

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol

KONDENZAČNÉ KOTLY VICTRIX OMNIA Závesný kombinovaný kondenzačný kotol KONDENZČNÉ KOTLY VICTRIX OMNI Závesný kombinovaný kondenzačný kotol ZMERNIE VICTRIX OMNI Nový kotol s pripojením typu DIN, ideálny na výmenu starých kotlov V Európe sa milióny kotlov približujú k času

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0

/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo Riadna fakturácia SLOVAKIA ENERGY s.r.o. Plynárenská 7A, Bratislava Zákaznícka linka: 0 2811069364 1/6 FAKTÚRA - daňový doklad číslo 2811069364 Riadna fakturácia Plynárenská 7A, 821 09 Bratislava Zákaznícka linka: 02 59 20 90 00 e-mail: kontakt@slovakiaenergy.sk, url: www.slovakiaenergy.sk

Podrobnejšie

SK brožúra elektrické kompstéry - Web

SK brožúra elektrické kompstéry - Web PRE MENEJ ODPADU EFEKTÍVNE SPRACOVANIE BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÉHO KUCHYNSKÉHO A REŠTAURAČNÉHO ODPADU JEDNODUCHÁ MANIPULÁCIA S KOMPOSTÉROM GG 10 V ŠKOLE J.A. KOMENSKÉHO POUŽITIE SUBSTRÁTU V ŠKOLSKEJ ZÁHRADE

Podrobnejšie

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk

GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funk GENUS PREMIUM 1.1. Základné informácie Kondenzačný plynový kotol s prietokovým ohrevom TÚV. Základné výhody: Komfort Funkcia AUTO Funkcia KOMFORT Funkcia automatického odvzdušnenia primárneho okruhu Tichá

Podrobnejšie

M E S T O R O Ž Ň A V A

M E S T O  R O Ž Ň A V A Mesto Rožňava Všeobecné záväzné nariadenie o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom 2 Mestské zastupiteľstvo v Rožňave na základe 11 ods. 4 písm. g), 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

Microsoft Word AF4D.doc

Microsoft Word AF4D.doc Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 1/2007 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom znečisťovania ovzdušia na území mesta Sereď Mestské zastupiteľstvo mesta Sereď

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0087/2016/E Bratislava 15. 12. 2015 Číslo spisu: 6150-2015-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie