(Microsoft Word - Povinnosti organiz\341torov ligov\375ch stretnut\355 MEX, ZEX, JEX, M1, Z1.doc)

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "(Microsoft Word - Povinnosti organiz\341torov ligov\375ch stretnut\355 MEX, ZEX, JEX, M1, Z1.doc)"

Prepis

1 POVINNOSTI ORGANIZÁTOROV LIGOVÝCH STRETNUTÍ celoštátne súťaže MEX, ZEX, JEX, M1, Z1 1. Zaistiť halu na území Slovenskej republiky v danom termíne rozpisom zápasov. Usporiadať zápas na ihrisku vyhovujúcom pravidlám florbalu a najmä schválenom Ligovou komisiou SZFB. 2. Písomne potvrdiť riadiacemu orgánu (LK SZFB) súťažné termíny a miesto konania zápasu alebo zaslať žiadosť o zmenu hracích termínov do Odoslať správne vyplnenú hlásenku o stretnutí podľa ustanovení Súťažného poriadku a Pokynu pre posielanie hlásenky o stretnutí. 4. Zabezpečiť, aby najneskôr 60 minút pred zápasom boli sprístupnené uzamykateľné šatne vrátane spŕch a sociálnych zariadení pre hráčov a rozhodcov. 5. Vhodnou formou informovať verejnosť a média o konaní zápasu (napr. plagáty, letáky, inzercia, sociálne siete, atď.) Odporúča sa pre návštevníkov zápasu pripraviť informácie o súťaži, zápase, družstvách, atď. - formou čiernobieleho (odporúča sa plnofarebného) bulletinu v rozsahu A4 (zostavy obidvoch družstiev s číslami, rokmi narodenia a postami hráčov, realizačné tímy obidvoch družstiev, logá družstiev, aktuálnu tabuľku, kompletné výsledky posledného kola, program súčasného a nasledujúceho kola, logá partnerov SZFB a klubu, atď.). 6. Minimálne 60 minút pred začiatkom zápasu je potrebné, aby bol v hale prítomný hlavný usporiadateľ (osoba staršia ako 18 rokov, riadne označená a zodpovedá za činnosť usporiadateľskej služby). 7. V prípade TV prenosu Minimálne 45 minút pred začiatkom zápasu usporiadať technickú schôdzu za účasti hlavného usporiadateľa, vedúcich družstiev, rozhodcov, delegáta a so zástupcom TV a dozoru SZFB. Na technickej schôdzi budú vyriešené tieto okruhy otázok: - farba dresov obidvoch družstiev, - vyplnenie Zápisu o stretnutí vedúci družstiev oboch súperov vyplnia a podpíšu zápis, - nástup družstiev na zápas a záverečný ceremoniál (vyhlásenie najlepších hráčov, prípadne predanie ocenení), - nahlásenie nastupujúcich zostáv (line up), - rozhodcovia uskutočnia výber hráčov k náhodnej kontrole totožnosti, - prípadné ďalšie dôležité otázky. V prípade TV prenosu ďalej: - odovzdanie zostáv družstiev pre potreby TV, - komunikácia medzi TV, hlavným usporiadateľom a rozhodcami ohľadom presného začiatku zápasu, - komunikácia medzi TV a vedúcimi družstiev ohľadom výberu hráčov k rozhovorom. 8. Minimálne 40 minút pred začiatkom zápasu musí byť ihrisko pripravené podľa pravidiel florbalu. Tým sa rozumie: - mantinely, bránky na svojich miestach podľa pravidiel IFF, - ihrisko musí byť riadne vyznačené čiarami podľa pravidiel florbalu, - fungujúca časomiera, - pripravený zapisovateľský stolík, k dispozícii: zápasové loptičky min. 3 ks, rezervné stopky, zapisovateľské potreby, riadne vypísaný. 9. Zápis o stretnutí oboma družstvami: - označené striedačky a trestné lavice podľa pravidiel florbalu, - fungujúce osvetlenie a ozvučenie v hale, - zaistenie dostatočného množstva prostriedkov pre rýchlu úpravu hracej plochy (t.j. handry, metly, mopy atď.). 10. Minimálne 30 minút pred začiatkom zápasu musí byť zabezpečená prítomnosť týchto usporiadateľov (viditeľne označených, napr. visačkou, rozlišovacou vestou, atď.): - minimálne 3 usporiadatelia pri stolíku časomeračov (časomerač, zapisovateľ, hlásateľ), - minimálne 4 usporiadatelia v rohoch ihriska pre úpravu hracej plochy, rovnania mantinelov a podávania loptičiek počas rozcvičky aj počas zápasu, - ďalší usporiadatelia (minimálne 2) v priestoroch haly pre divákov pre zaistenie ustanovení o usporiadaní stretnutí podľa Súťažného poriadku SZFB. 11. Zaistiť prítomnosť zdravotníckej služby (jasne a viditeľne označená) s potrebným vybavením pre prvú pomoc. 12. Minimálne 15 minút pred začiatkom zápasu uskutočniť kontrolu zadaných zostáv v informačnom systéme. 13. Zaistiť dôstojný hromadný nástup družstiev pred zápasom podľa Predpisu pre ceremoniály pri ligových stretnutiach. 14. Dodržať oficiálny začiatok stretnutia a v priebehu stretnutia postupovať podľa pokynov rozhodcov v súlade s platnými predpismi a podľa pravidiel florbalu. 15. Umožniť bezplatný vstup do haly členom Prezídia SZFB, zástupcom médií, pracovníkom dopingovej kontroly. Zaistiť podmienky pre činnosť zástupcov riadiacich orgánov súťaže a komisií. 16. Pred zápasom najneskôr 30 minút je nutné vyplatiť rozhodcom príslušnú finančnú odmenu. 17. Zaistiť rozhodcom pitný režim doporučuje sa. 18. Zabezpečiť vyplňovanie elektronického zápisu podľa Postupu pri zabezpečení vyplňovania elektronického zápisu v informačnom systéme. 19. Bezodkladne po skončení zápasu, pred pozdravom družstiev, sa doporučuje vyhlásiť a oceniť najlepšieho hráča zápasu z každého družstva povinné pre MEX, ZEX, doporučuje sa pre JEX, M1, Z Zakázať vstup akýchkoľvek osôb (mimo nutnej úpravy hracej plochy a oficiálneho prestávkového programu) na hraciu plochu behom celého zápasu, počas prestávok a bezprostredne pred a po zápase.

2 PREDPIS SÚŤAŽE Extraliga juniorov sezóna 2014/15 kód súťaže: JEX 12 družstiev rozdelených do troch divízii (Bratislava, Stred-Západ, Východ) po 4 družstvách, ktoré hrajú vo svojej divízii každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu juniorov, na svoje náklady. Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Nadstavbová časť: Nadstavbová časť je rozdelená do dvoch skupín Elitná skupina a Skupina o udržanie. Do Elitnej skupiny postupujú družstvá umiestnené na 1. a 2. mieste z každej divízie. Do tabuľky sa družstvám nezapočítavajú výsledky zo základnej časti z divízii. V skupine hrajú družstvá každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Víťaz skupiny získava titul Majster SR. Do Skupiny o udržanie postupujú družstvá umiestnené na 3. a 4. mieste z každej divízie. Do tabuľky sa družstvám nezapočítavajú výsledky zo základnej časti z divízii. V skupine hrajú družstvá každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti: Stretnutie v nadstavbovej časti sa hrá do uplynutia normálneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska tím žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút. Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Povolené časy začiatkov zápasov: V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; v deň pracovného voľna najskôr od 14:00 hod. do 19:00 hod.; v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. Zostup zo súťaže: 4 družstvá umiestnené na mieste v Skupine o udržanie nadstavbovej časti Extraligy juniorov vypadávajú do príslušných regionálnych líg. V prípade, ak príde v ďalšom ročníku k rožšíreniu počtu družstiev, nevypadáva zo súťaže nikto. Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu juniorov riadiacim orgánom súťaže SZFB. Juniori ročníky nar a 1997, dorastenci ročníky nar a Trénerské vedenie a vedenie družstva: Tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa a vyškolený vedúci družstva sa odporúča. 100,00 Súťažná zábezpeka: 150,00 Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). Ostatné ustanovenia: Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 20,00 netto - základná časť / rozhodca Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom

3 PREDPIS SÚŤAŽE 1. liga mužov sezóna 2014/15 kód súťaže: M1 10 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaže v schválenej hale pre 1. ligu mužov, na svoje náklady. Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 20 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 120 minút. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže. Záverečné 4. kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny hracieho dňa. Povolené časy začiatkov zápasov: V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; v deň pracovného voľna najskôr od 14:00 hod. do 19:00 hod.; v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. Postup zo súťaže: Víťaz (nie B družstvo) základnej časti postupuje do Extraligy mužov. Družstvo (nie B družstvo) umiestnené na 2. mieste po základnej časti hrá baráž s družstvom umiestneným na 11. mieste Extraligy mužov. Zostup zo súťaže: Po základnej časti z 1. ligy mužov vypadávajú všetky B družstvá. Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu mužov riadiacim orgánom súťaže SZFB. Muži - ročníky nar a starší, juniori - ročníky nar a 1997, dorastenci - ročníky nar Trénerské vedenie a vedenie družstva: Tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa a vyškolený vedúci družstva sa odporúča. 250,00 Súťažná zábezpeka: 350,00 Účastník 1. ligy mužov je povinný s prihláškou do 1. ligy mužov prihlásiť do súťaže družstvá v troch mládežníckych kategóriách. Od sezóny 2015/2016 odporúčame prihlásiť kategóriu starších žiakov, prípravku a jednu ďalšiu mládežnícku kategóriu. Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). Ostatné ustanovenia: Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 20,00 netto - základná časť / rozhodca Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom. V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom

4 PREDPIS SÚŤAŢE Extraliga muţov sezóna 2014/15 kód súťaţe: MEX 12 družstiev, ktoré hrajú každý s každým dvojkolovo (doma a vonku). Každé družstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaže v schválenej hale pre Extraligu mužov, na svoje náklady. Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové limitované predĺženie (čistý čas s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - každý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vždy po jednej sérii rýchla smrť. Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺžení či na trestné strieľania sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Nadstavbová časť: Play-off Hrá prvých 8 družstiev po základnej časti (ďalej len ZČ). Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné zápasy, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného družstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného družstva po ZČ. Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off Družstvá umiestnené na 1., 2., 3. mieste po ZČ si postupne vyberajú súpera pre play-off z družstiev umiestnených na 5. až 8. mieste. Ako prvé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 1. mieste po ZČ. Ako druhé v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 2. mieste po ZČ. Ako tretie v poradí si vyberá súpera družstvo umiestnené na 3. mieste po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB. Určenie dvojíc pre semifinále play-off Najvyššie umiestnené družstvo po ZČ si vyberie súpera pre semifinále z dvoch najhoršie umiestnených družstiev po ZČ. Časový harmonogram výberu určí klubom LK SZFB. Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ). Baráţ Hrá družstvo umiestnené na 11. mieste Extraligy mužov a družstvo umiestnené na 2. mieste 1. ligy mužov (nie B družstvo) na tri víťazné zápasy. 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku družstva 1. ligy mužov a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku družstva Extraligy mužov. Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaţe: Stretnutie v nadstavbovej časti súťaže sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10-minútové limitované predĺženie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺženie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa v rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre každé družstvo (kto nedá prehráva zápas). Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové limitované predĺženie pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; minimálny čas na jedno stretnutie je 180 minút. Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové limitované predĺženie, pred ktorým je 2- minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas na jedno stretnutie je 210 minút. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umožní družstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo štvrtok v týždni danom rozpisom súťaže. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je možné

5 odohrať cez víkend. Družstvá môžu požiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaže. Záverečné 4. kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez možnosti zmeny hracieho dňa. Povolené časy začiatkov zápasov: V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; v deň pracovného voľna najskôr od 14:00 hod. do 19:00 hod.; v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. Zostup zo súťaţe: Družstvo umiestnené na 12. mieste po základnej časti Extraligy mužov a porazený v baráži zostupujú do 1. ligy mužov. Oficiálna loptička: Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Použitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu mužov riadiacim orgánom súťaže SZFB. Ihrisko (nie hala): min. rozmer 36 x 18 m (podľa platných pravidiel SZFB). Muži - ročníky nar a starší, juniori - ročníky nar a Trénerské vedenie a vedenie druţstva: - tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa - vyškolený vedúci družstva Pre sezónu 2017/18 musí byť: - tréner s licenciou 2. kvalifikačného stupňa. 350,00 Súťaţná zábezpeka: 400,00 Účastník Extraligy mužov je povinný s prihláškou do Extraligy mužov prihlásiť do súťaže družstvá v štyroch mládežníckych kategóriách. Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť kategóriu juniorov, starších žiakov a prípravku a jednu ďalšiu mládežnícku kategóriu. Družstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy mužov v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100, ,00 za každého chýbajúceho hráča na zápase. Všetky družstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). Reglement súťaţe: Prihlásením sa do súťaže účastník Extraligy mužov akceptuje znenie Reglementu súťaže a jeho príloh a zaväzuje sa dodržiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaže a jeho príloh. Ostatné ustanovenia: Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaží bude systém postupu slovenských účastníkov do týchto súťažiach upravený po dodaní finálnej informácie zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR bude mať právo ako prvý postúpiť do európskych súťaží. Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. Hrá sa na území SR. 30,00 netto - základná časť, baráž / rozhodca, 35,00 netto - štvrťfinále a semifinále play-off / rozhodca; 50,00 netto - finále play-off / rozhodca Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom. V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom

6 PREDPIS SÚŤAŽE 1. liga žien sezóna 2014/15 kód súťaže: Z1 8 družstiev, ktoré hrajú každý s každým trojkolovo (turnajovo). Každé družstvo organizátor je povinný organizovať domáci turnaj v súťaži v schválenej hale pre 1. ligu žien, na svoje náklady. Stretnutie v základnej časti sa hrá do uplynutia riadneho hracieho času (hracia doba: čistý čas 15 minút počas 3 tretín). Za víťazstvo v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za remízu v riadnej hracej dobe sa družstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnej hracej dobe nezíska družstvo žiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Základná časť: 3 x 15 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, minimálny čas na jedno stretnutie je 90 minút. Turnaj, na ktorom štartujú 4 družstvá je potrebné mať prestávku medzi druhým a tretím zápasom v rozsahu 90 minút (čas na jedno stretnutie). Hracím dňom stretnutia je sobota, alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Postup zo súťaže: Víťaz (nie B družstvo) základnej časti postupuje do Extraligy žien. V prípade rozširovania účastníkov Extraligy žien sa bude postupovať v doplňovaní družstiev podľa umiestnenia po základnej časti. Zostup zo súťaže: Nezostupuje nikto. Stretnutie je možné organizovať len v hale schválenej pre 1. ligu žien riadiacim orgánom súťaže SZFB. Ženy - ročníky nar a staršie, juniorky - ročníky nar a 1997, dorastenky ročníky nar a Trénerské vedenie a vedenie družstva: Tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa a vyškolený vedúci družstva sa odporúča 250,00 Súťažná zábezpeka: 350,00 Účastník 1. ligy žien je povinný s prihláškou do 1. ligy žien prihlásiť do súťaže družstvo v jednej mládežníckej kategórii odporúča sa dievčenské. Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť do súťaže dve mládežnícke družstvá, z toho jedno bude musieť byť dievčenské odporúča sa staršie žiačky. Všetky kluby sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). Ostatné ustanovenie: Riadiaci orgán súťaže je oprávnený, mimo ustanovenia Súťažného poriadku, v priebehu súťaže vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaže. 15,00 netto - základná časť / rozhodca Náklady na rozhodcov v celej súťaži vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom!!! V zmysle Súťažného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom

7 PREDPIS SÚŤAŢE Extraliga ţien sezóna 2014/15 kód súťaţe: ZEX 7 druţstiev, ktoré hrajú kaţdý s kaţdým trojkolovo (doma-vonku-doma). Kaţdé druţstvo organizuje domáce stretnutia celej súťaţe v schválenej hale pre Extraligu ţien, na svoje náklady. Stretnutie v základnej časti sa hrá do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase (čistý čas 20 minút počas 3 tretín), nasleduje po 2-minútovej prestávke (bez zmeny strán) 5-minútové limitované predĺţenie (čistý čas s počtom hráčov 5 na 5) končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺţenie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s výnimkou v počte trestných strieľaní - kaţdý zo súperov vykoná tri. Ak sa nerozhodne ani v troch sériách trestných strieľaní, nasleduje vţdy po jednej sérii rýchla smrť. Za víťazstvo v normálnej hracej dobe sa druţstvu do tabuľky prideľujú 3 body, za víťazstvo v predĺţení či na trestné strieľania sa druţstvu do tabuľky prideľujú 2 body, za prehru v predĺţení či na trestné strieľania sa druţstvu do tabuľky prideľuje 1 bod, za prehru v riadnom hracom čase nezíska druţstvo ţiadne body a prideľuje sa mu 0 bodov. Nadstavbová časť: Play-off Hrajú všetky druţstvá. Štvrťfinále, semifinále a finále sa hrá na tri víťazné stretnutia, 1. a 2. zápas sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného druţstva po ZČ, 3. a 4. zápas sa hrá na ihrisku horšie umiestneného druţstva po ZČ a v prípade rozhodujúceho 5. zápasu sa hrá na ihrisku lepšie umiestneného druţstva po ZČ. Určenie dvojíc pre štvrťfinále play-off Víťaz základnej časti má vo štvrťfinále voľno. Zloţenie dvojíc pre štvrťfinále sa určí podľa umiestnenia po základnej časti. Dvojice budú určené nasledovne: 2-7, 3-6, 4-5. Víťazi štvrťfinále postupujú do semifinále. Určenie dvojíc pre semifinále play-off Víťaz základnej časti je nasadený do semifinále. Prvá dvojica pre semifinále sa určí nasledovne: víťaz základnej časti - víťaz štvrťfinále, ktorý bol najhoršie umiestnený po základnej časti. Zostávajúce druţstvá tvoria druhú dvojicu pre semifinále. Víťaz play-off získava titul Majster SR, zápas o 3. miesto sa nehrá (3. miesto získava porazený semifinalista, ktorý získal lepšie umiestnenie v ZČ). Baráţ Nehrá sa. Hodnotenie výsledkov v nadstavbovej časti súťaţe: Stretnutie v nadstavbovej časti súťaţe sa hrajú do rozhodnutia o víťazovi zápasu. Ak sa nerozhodne v normálnom hracom čase, nasleduje 10-minútové limitované predĺţenie (čistý čas 10 minút s počtom hráčov 5 na 5), končiace prípadným strelením gólu. Pokiaľ o víťazovi nerozhodne ani limitované predĺţenie, nasledujú trestné strieľania podľa pravidiel florbalu s počtom piatich trestných strieľaní, ak sa nerozhodne v sérii trestných strieľaní pokračuje sa v rýchlej smrti trestných strieľaniach po jednom pre kaţdé druţstvo (kto nedá prehráva zápas). Základná časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 5-minútové limitované predĺţenie pred ktorým je 2-minútová prestávka bez zmeny strán; trestné strieľania; minimálny čas na jedno stretnutie je 180 minút. Nadstavbová časť: 3 x 20 min. (čistý čas), 10 min. prestávka, prípadné 10-minútové limitované predĺţenie, pred ktorým je 2- minútová prestávka bez zmeny strán; minimálny čas na jedno stretnutie je 210 minút. Vo všetkých stretnutiach usporiadateľ umoţní druţstvám minimálne 30-minútovú rozcvičku na pripravenom ihrisku; (t.j. vstup na pripravené ihrisko najneskôr 35 minút pred zápasom). Organizátor zápasu je povinný sprístupniť priestor športovej haly 60 minúť pred začiatkom stretnutia. Usporiadateľ je povinný mať pripravené ihrisko 45 minút pred oficiálnym začiatkom stretnutia. Pokiaľ nie je uvedené inak je hracím dňom stretnutia sobota alebo nedeľa v rámci prideleného víkendu. Hracím dňom rozhodujúcich stretnutí play-off je utorok, streda alebo štvrtok v týţdni danom rozpisom súťaţe. Prípadný piaty rozhodujúci zápas finále je moţné odohrať cez víkend. Druţstvá môţu poţiadať o zmenu hracieho dňa stretnutia, čo však podlieha schváleniu riadiaceho orgánu súťaţe. Záverečné 4. kolá ZČ sa odohrajú v riadnom termíne, bez moţnosti zmeny hracieho dňa.

8 Povolené časy začiatkov zápasov: V deň pred dňom pracovného voľna najskôr od 17:00 hod. do 20:00 hod.; v deň pracovného voľna najskôr od 14:00 hod. do 19:00 hod.; v deň pred pracovným dňom najskôr od 10:00 hod. do 16:00 hod.; v pracovný deň najskôr od 18:00 hod. do 20:00 hod. Zostup zo súťaţe: Zo súťaţe sa nezostupuje. Oficiálna loptička: Loptička značky OXDOG schválená IFF, bielej farby. Pouţitie loptičky inej farby a značky podlieha schváleniu riadiaceho orgánu. Stretnutie je moţné organizovať len v hale schválenej pre Extraligu ţien riadiacim orgánom súťaţe SZFB. Ihrisko (nie hala): min. rozmer 36 x 18 m (podľa platných pravidiel SZFB). Ţeny - ročníky nar a staršie, juniorky - ročníky nar a 1997 a dorastenky - ročník nar Trénerské vedenie a vedenie druţstva: - tréner s licenciou 1. kvalifikačného stupňa a vyškolený vedúci druţstva sa odporúča 350,00 Súťaţná zábezpeka: 400,00 Účastník Extraligy ţien je povinný s prihláškou do Extraligy ţien prihlásiť do súťaţe druţstvá v troch mládeţníckych kategóriách, z ktorých jedno musí byť dievčenské. Od sezóny 2015/2016 bude povinnosť prihlásiť kategóriu dorastenky a mladšie ţiačky a jednu ďalšiu mládeţnícku kategóriu. Druţstvo je povinné nastúpiť na zápas Extraligy ţien v minimálnom počte 10 hráčov v poli a 1 brankár pod hrozbou sankcie 100, ,00 za kaţdého chýbajúceho hráča na zápase. Všetky druţstvá sú povinné mať dve sady dresov v rôznych farbách (svetlá a tmavá). Reglement súťaţe: Prihlásením sa do súťaţe účastník Extraligy ţien akceptuje znenie Reglementu súťaţe a jeho príloh a zaväzuje sa dodrţiavať všetky ustanovenia Reglementu súťaţe a jeho príloh. Ostatné ustanovenia: Vzhľadom k prebiehajúcim zmenám v systéme európskych klubových súťaţí bude systém postupu slovenských účastníkov do týchto súťaţiach upravený po dodaní finálnej informácie zo strany Medzinárodnej florbalovej federácie (IFF). Majster SR bude mať právo ako prvý postúpiť do európskych súťaţí. Riadiaci orgán súťaţe je oprávnený, mimo ustanovenia Súťaţného poriadku, v priebehu súťaţe vykonávať upresňujúce vysvetlenia ustanovení predpisu súťaţe. Hrá sa na území SR. 20,00 netto základná časť, baráţ / rozhodca, 25,00 netto štvrťfinále a semifinále play-off / rozhodca; 35,00 netto finále play-off / rozhodca Náklady na rozhodcov v celej súťaţi vypláca v hotovosti organizátor kola pred začiatkom príslušného zápasu priamo rozhodcom. V zmysle Súťaţného poriadku v prípade, ak sa zápas neuskutoční z akéhokoľvek dôvodu, organizátor je povinný vyplatiť rozhodcom

Microsoft Word - Predpis_MSR_SZ__8__ doc

Microsoft Word - Predpis_MSR_SZ__8__ doc PREDPIS TURNAJA Vekové kategórie pre účasť: Starší žiaci - ročníky nar. 2002 a 2003 a mladší žiaci - ročník nar. 2004 a 2005. Rozlosovanie turnajových skupín: Rozlosovanie turnajových skupín určí Komisia

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Predpis_Majstrovstv\341 Slovenska SZFB_M-SR-SZ__8__2019.doc)

(Microsoft Word - Predpis_Majstrovstv\341 Slovenska SZFB_M-SR-SZ__8__2019.doc) Predpis turnaja Starší žiaci kód súťaže: M-SR-SZ VEKOVÉ KATEGÓRIE PRE ÚČASŤ: Starší žiaci - ročníky nar. 2004 a 2005 a mladší žiaci - ročník nar. 2006 a 2007. ROZLOSOVANIE TURNAJOVÝCH SKUPÍN: Rozlosovanie

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Predpis_Turnaj o Poh\341r prezidenta SZFB_BASP__24__ doc)

(Microsoft Word - Predpis_Turnaj o Poh\341r prezidenta SZFB_BASP__24__ doc) Turnaj o Pohár prezidenta SZFB PREDPIS TURNAJA Staršia prípravka sezóna 2016/17 kód súťaže: ToPp-SP Vekové kategórie pre účasť: Staršia prípravka - ročníky nar. 2006 a 2007 a mladšia prípravka - ročník

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Uznesenie č.2 P/5.4. 2011 zo zasadnutia Prezídia SZFB zo dňa 5.4.2011 na Junáckej 6, Bratislava Uznesenie č. 2 P/5.4.2011 P-SZFB schvaľuje usporiadateľov M SR 2011 nasledovne: JUNIORI - OZ Žatva 90 Dolný

Podrobnejšie

FELBER CUP 2019 turnaj žiakov 5. ŠHT Skalica Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bie

FELBER CUP 2019 turnaj žiakov 5. ŠHT Skalica Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bie Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bieli MMHK Nitra Vedúci turnaja : Organizačný výbor Ján Púchlo, mob.: +420 606 649 042, mail: jan.puchlo@gmail.com

Podrobnejšie

bergerove tabulky SZFB_19_20.xls

bergerove tabulky SZFB_19_20.xls Adresár družstiev HYUNDAI Extraliga žien sezóna 2019/2020 kód súťaže: ZEX Názov družstva meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby Milan Burdeľ burdel@orava.sk 421 903 629

Podrobnejšie

bergerove tabulky SZFB_19_20.xls

bergerove tabulky SZFB_19_20.xls Adresár družstiev Extraliga mužov sezóna 2019/2020 kód súťaže: MEX Názov družstva meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby Ing. Juraj Matejka jurmat@centrum.sk 421 903 945

Podrobnejšie

rozpis zapasov_MEX SZFB_18_19.xls

rozpis zapasov_MEX SZFB_18_19.xls Adresár družstiev Extraliga mužov sezóna 2018/2019 kód súťaže: MEX Názov družstva meno kontaktnej osoby e-mail kontaktnej osoby telefón kontaktnej osoby 1. FBC Florbal Trenčín Ivan Piovarči klub@1fbctrencin.sk

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h S L O V E N S K Ý Z V Ä Z H Á D Z A N E J TRNAVSKÁ CESTA 37, 831 04 BRATISLAVA R o z p i s Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva pre súťažný ročník 2017/2018 A) Všeobecné ustanovenia: 1. Vyhlasovateľ:

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h S L O V E N S K Ý Z V Ä Z H Á D Z A N E J TRNAVSKÁ CESTA 37, 831 04 BRATISLAVA R o z p i s Majstrovstiev SR v hádzanej staršieho žiactva pre súťažný ročník 2015/2016 A) Všeobecné ustanovenia: 1. Vyhlasovateľ:

Podrobnejšie

Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016, SP z 28. júna 2017, SP z 21. júna 2018

Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016, SP z 28. júna 2017, SP z 21. júna 2018 Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016, SP z 28. júna 2017, SP z 21. júna 2018 a SP z 18. júna 2019 OBSAH PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Podrobnejšie

Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016 a SP zo 6. júla 2016 OBSAH PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016 a SP zo 6. júla 2016 OBSAH PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Súťaţný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016 a SP zo 6. júla 2016 OBSAH PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 - Predmet poriadku Článok 2 - Vymedzenie

Podrobnejšie

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO

ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, , ŠTK GKBO ECLECTIC BORŠA HCP DAY 2019 Propozície V Hrubej Borši, 29.11.2018, ŠTK GKBO I. Názov turnaja, popis a usporiadateľ ECLECTIC BORŠA HCP DAY je séria golfových turnajov na ihrisku GREEN RESORT Hrubá Borša,

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA

SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, BRATISLAVA SLOVENSKÝ STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ, ČERNOCKÉHO 6, 831 53 BRATISLAVA S P R A V O D A J ŠTK č.4 2018/2019 Bratislava 18.2.2019 1. Správy športovo-technickej komisie 1.1.1 Schválené výsledky 7.kola súťaže extraliga

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 HOKEJOVÝ TURNAJ UNIVERZÍT SR 2014 I. Regionálne kolá univerzít SR II. Turnaj univerzít SR I. Regionálne kolá univerzít SR Regionálne kolá Organizátor za univerzitu Organizátor za SZĽH I. Východ Mikuláš

Podrobnejšie

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018

Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018 Protokol o kolaudácii hál a telocviční pre súťaže SBA v súťažnom ročníku 2017/2018 Basketbalový klub, ktorý požaduje kolaudáciu:... Športová hala:... Pre súťaže (uviesť kategóriu najvyššej súťaže):...

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 5.3.2018 ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY Sekcia 2: organizácia pretekov 5 Pozvanie prihlášky Všeobecné princípy 1.2.048 (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor

Podrobnejšie

Propozicie na BA Cup 2018.pdf

Propozicie na BA Cup 2018.pdf XXIV. ročníka medzinárodného halového futbalového turnaja mladších žiakov U13 (roč. narodenia 2006) BRATISLAVA CUP 2018 ORGANIZÁTOR TURNAJA Organizátorom turnaja je Bratislavský futbalový zväz () v spolupráci

Podrobnejšie

Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017 OBSAH PRVÁ ČASŤ - V

Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017 OBSAH PRVÁ ČASŤ - V Súťažný poriadok futbalu z 30. apríla 2015 v znení SP z 21. júna 2015, SP z 8. marca 2016, SP zo 6. júla 2016 a SP z 28. júna 2017 OBSAH PRVÁ ČASŤ - VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 - Predmet poriadku Článok

Podrobnejšie

ROZPIS M-SR V DREZÚRE

ROZPIS M-SR V DREZÚRE DREZÚRNE PRETEKY Topoľčianky 2019 Majstrovstvá Slovenskej republiky mladých koní a pony Majstrovstvá Západoslovenskej oblasti Lipican cup Kód pretekov: 190726ZD Dátum konania: 26. - 28. 07. 2019 Miesto:

Podrobnejšie

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h v Bratislave, Junácka 6. Verím, že si zariadite svoj

Podrobnejšie

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Obsah Základné ustanovenia Podklady

Podrobnejšie

OrganizaĊný poriadok

OrganizaĊný poriadok Organizačný poriadok celoštátnej súťaţe ţiakov so sluchovým postihnutím v jazykových zručnostiach a v matematike s medzinárodnou účasťou Organizačný poriadok tejto súťaţe vychádza zo Smernice Ministerstva

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporo

SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporo SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golfovým klubom Borša vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2018 podporované T.O.B. BMW GREEN RESORT HRUBÁ BORŠA 26.6. - 29.6.2018

Podrobnejšie

PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok

PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Článok 9 Článok 10 Článok 11 Článok 12 Článok

Podrobnejšie

ZLL-Sport, s. r. o., Borinská 23/A, Bratislava, tel. 02/ , AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA IceArena 4. ročník 2018/2019 PRAVID

ZLL-Sport, s. r. o., Borinská 23/A, Bratislava, tel. 02/ , AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA IceArena 4. ročník 2018/2019 PRAVID AMATÉRSKA HOKEJOVÁ LIGA IceArena 4. ročník 2018/2019 PRAVIDLÁ HRY A PODMIENKY SÚŤAŽE 1. HRACÍ PLÁN: AHL IceArena Lamač počíta s 7 účastníkmi. Súťaž sa hrá dvojkolovo. Počet zápasov sa bude odvíjať od počtu

Podrobnejšie

Evidenčný list

Evidenčný list Rozpis jazdeckých pretekov: RS Team TROPHY (V. kolo) a Bratislavská liga - III. kolo Kód pretekov: 190810BS Dátum konania: 10. - 11. 8. 2019 Miesto: Jazdecký areál RS Team, Poľný mlyn 1, Bratislava - Záhorská

Podrobnejšie

Cena_PP_2013_propo

Cena_PP_2013_propo AQUAPARK POPRAD s.r.o. KLUB PLÁVANIA AQUACITY POPRAD MESTO POPRAD XXI. CENA POPRADU 2016 IX. Memoriál Filipa Lutza medzinárodné plavecké preteky FPD Slovenský pohár družstiev v plávaní 2016 4.kolo Všeobecné

Podrobnejšie

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http

Slovenský zväz karate člen WKF & EKF, SOV Informácie: tel.č: , gsm: , fax N o http Vás srdečne pozýva na medzinárodný turnaj 36.ročník VEĽKEJ CENY SLOVENSKA pre kategórie detí, ml.kadetov, kadetov, juniorov, U21, seniorov posledný ročník: 35.VEĽKÁ CENA SLOVENSKA 19.SLOVAKIA YOUTH OPEN

Podrobnejšie

O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovan

O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovan O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k s ú ť a ž e MÓDNA LÍNIA MLADÝCH Úvodné ustanovenie Organizačný poriadok súťaţe Módna línia mladých je vypracovaný na základe Smernice Ministerstva školstva SR č. 13/2009-R

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas

PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčas PROPOZÍCIE 3.ročník 1. september 2019 Horský beh vrcholom Sidorova Príď si zapretekať - na Sidorove nie je nuda. Horský beh vrcholom Sidorova je súčasťou Ružomberskej bežeckej ligy 2019 RUŽOMBEROK V POHYBE

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťa

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťa SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťaže 1.4 Hierarchia súťaží SZĽH 1.5 Ihrisko 1.6 Zázemie

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2016 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOL

SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2016 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOL SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2016 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOLFOVÉ KLUBY, MESTÁ, REGIÓNY ALEBO INÉ ZOSKUPENIA GOLFISTOV.

Podrobnejšie

Propozície školských majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiakov stredných škôl Považská Bystrica

Propozície školských majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiakov stredných škôl Považská Bystrica Propozície školských majstrovstiev Slovenska v hádzanej žiakov stredných škôl Považská Bystrica 25.-26.4.2018 Propozície školských majstrovstiev Slovenska hádzanej žiakov stredných škôl VŠEOBECNÉ USTANOVENIA:

Podrobnejšie

NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ R O Z P I S 2016/ Riadenie : Výkonný výbor NSTZ prostredníctvom svojej ŠTK. 2. Predpis : Hrá sa podľa Pravidiel

NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ R O Z P I S 2016/ Riadenie : Výkonný výbor NSTZ prostredníctvom svojej ŠTK. 2. Predpis : Hrá sa podľa Pravidiel NITRIANSKY STOLNOTENISOVÝ ZVÄZ R O Z P I S 2016/2017 1. Riadenie : Výkonný výbor NSTZ prostredníctvom svojej ŠTK. 2. Predpis : Hrá sa podľa Pravidiel stolného tenisu, Súboru predpisov SSTZ a ustanovení

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pravidla_pre_steelove_sipky_ docx

Microsoft Word - Pravidla_pre_steelove_sipky_ docx Pravidlá pre steelové šípky ZŠO na sezónu 2018/2019 1 Úvod Turnaje Slovenského pohára sú rozdelené na tri kategórie Slovenský pohár (SP), Master (M) (nový názov turnaja Región) a Lokálna liga (L). Turnaje

Podrobnejšie

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER

52.GRAND PRIX SNP Banská Bystrica / SLOVAKIA Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA NOVEMBER Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 52. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2014 - -1- ROZSAH PRETEKU SENIORKY JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI

Podrobnejšie

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc

Microsoft Word - Propoz_cie IK, Hviezdi_ky 51GPSNPBB.doc Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 51. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA SLOVAKIA 21. 23. NOVEMBER 2013 - -1- ROZSAH PRETEKU JUNIORI /JUNIORKY STARŠÍ ŽIACI / STARŠIE ŽIAČKY MLADŠÍ ŽIACI / MLADŠIE

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2017 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOL

SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2017 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOL SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU 2017 ( PROPOZÍCIE ) PREAMBULA SLOVENSKÁ EXTRALIGA GOLFU (ĎALEJ LEN ELG ) JE DLHODOBÁ SÚŤAŽ DRUŽSTIEV, KTORÉ REPREZENTUJÚ GOLFOVÉ KLUBY, MESTÁ, REGIÓNY ALEBO INÉ ZOSKUPENIA GOLFISTOV.

Podrobnejšie

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu

Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátu Všeobecné ustanovenia Organizátor: Slovenská plavecká federácia Za kasárňou 1, 831 03 Bratislava Technické usporiadanie: Plavecký klub ORCA SPORT Dátum a miesto: 01.-02.04.2017 / Pasienky, Junácka 4, 831

Podrobnejšie

SLP predžiaci 2012

SLP predžiaci 2012 Lyžiarsky klub Šachtičky Banská Bystrica organizuje preteky Slovenského pohára predžiakov v kombi SL OS Superbaby OS POHÁRIK ŠACHTIČIEK 20.ročník 4.3.2012 Rozpis pretekov I. Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ:

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 33 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o

Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 33 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: Názov materiálu: Správa o Hlavný kontrolór Mesta Trebišov Číslo: 33 Materiál určený na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trebišove dňa: 15.4.2019 Názov materiálu: Správa o výsledku kontroly dodržiavania hospodárnosti, efektívnosti,

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 41 zo dňa 5. júna 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby pri

Podrobnejšie

MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ TURNAJ JUBILEJNÝ 15. ROČNÍK JÚL 2016 PREŠOV, SLOVENSKO

MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ TURNAJ JUBILEJNÝ 15. ROČNÍK JÚL 2016 PREŠOV, SLOVENSKO MEDZINÁRODNÝ MLÁDEŽNÍCKY FUTBALOVÝ TURNAJ JUBILEJNÝ 15. ROČNÍK 2. - 6. JÚL 2016 PREŠOV, SLOVENSKO 2016 Milí futbaloví priatelia, 15 rokov neznamená v živote človeka tak veľa, ako v histórii FRAGARIA CUP.

Podrobnejšie

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20

Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, júna 20 Vás v rámci osláv 775. výročia mesta Trnava pozývajú na MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN PRE ROK 2013 Trnava, 29.-30. júna 2013 MAJSTROVSTVÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV

Podrobnejšie

N desitka.indd

N desitka.indd DESIATKA Interakčná, taktická kartová hra od holandských autorov. Hra, v ktorej sa snažíte prekabátiť svojich súperov! Hra, v ktorej môže zvíťaziť aj ten, komu šťastie práve nepraje. Podmienkou sú pevné

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 3 zo dňa 17. júla 2019 ŠTK ZsFZ oznamuje klubovým funkcionárom, že dňa 1.8.2019 (štvrtok) o 17. 00 h v priestoroch kongresovej sály MsÚ v Nitre uskutoční sa seminár ku zmene a

Podrobnejšie

Plán a koncepcia práce CTM západ 2018 Obsah 1 Krátky popis doterajšej športovej a trénerskej činnosti Športová činnosť Trénerská čin

Plán a koncepcia práce CTM západ 2018 Obsah 1 Krátky popis doterajšej športovej a trénerskej činnosti Športová činnosť Trénerská čin Plán a koncepcia práce CTM západ 2018 Obsah 1 Krátky popis doterajšej športovej a trénerskej činnosti... 2 1.1 Športová činnosť... 2 1.2 Trénerská činnosť... 2 2 Nosné piliere koncepcie pri zložke CTM...

Podrobnejšie

MSR_rany_2019.pdf

MSR_rany_2019.pdf SLOVENSKÁ GOLFOVÁ ASOCIÁCIA v spolupráci s Golf Club Welten vyhlasuje Medzinárodné majstrovstvá Slovenska mužov a žien v hre na rany 2019 podporované T.O.B. BMW Golf Club Welten, Báč 25.6. - 28.6.2019

Podrobnejšie

Microsoft Word - Propozície IK, hviezdičky, seniorky 50.GP SNP BB.doc

Microsoft Word - Propozície IK, hviezdičky, seniorky 50.GP SNP BB.doc Krasokorčuliarsky klub ISKRA BANSKÁ BYSTRICA 50. GRAND PRIX SNP BANSKÁ BYSTRICA 22.-24. NOVEMBER 2012-1- POZVÁNKA Kategórie: seniorky/seniori juniorky/juniori staršie žiačky/ starší žiaci mladšie žiačky/

Podrobnejšie

Podporte ReprezentÁciu Slovenska na MS v Pardubiciach

Podporte ReprezentÁciu Slovenska na MS v Pardubiciach PODPORTE HOKEJBAL NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍVNY ŠPORT NA SLOVENSKU HOKEJBAL - HISTÓRIA Už v roku 1974 vznikol v Kanade športový zväz Ontario Ball Hockey Association a v roku 1978 Canadian Ball Hockey Association

Podrobnejšie

Oblastný futbalový zväz Trenčín, nám

Oblastný futbalový zväz Trenčín, nám ROZPIS majstrovských futbalových súťaží súťažný ročník 2018/2019 TRENČÍN NOVÉ MESTO NAD VÁHOM MYJAVA Určené: - futbalovým klubom a oddielom zaradeným v súťažiach riadených ObFZ Trenčín - členom Výkonného

Podrobnejšie

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín

KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín KRASO Trenčín a Mesto Trenčín pod záštitou primátora mesta Vás pozývajú na preteky SP Veľká Cena T R E N Č Í N A Trenčín 13.- 14.02. 2016 -------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro

PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané pro PROPOZÍCIE 15. jún 2019 Príď si zabehať pre dobrú vec, každý kilometer sa počíta Mondi SCP a.s. prispeje za každý odbehnutý kilometer 1 Vyzbierané prostriedky budú použité na podporu pohybových aktivít

Podrobnejšie

Pravidlo I.

Pravidlo I. PRAVIDLO I. HRACIA PLOCHA 1. Rozmery. Hracia plocha musí mať tvar obdĺžnika. Dĺžka hracej plochy musí byť vždy väčšia ako šírka. Dĺžka hracej plochy nesmie byť väčšia ako 120 m a menšia ako 90 m; šírka

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV, JUNIORIEK Termín a miesto 5. marca 2016 (nedeľa) o 11,00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov: Marcel

Podrobnejšie

Súťaţný poriadok pre súťaţe jednotlivcov v šachu O b s a h Predslov Pouţité skratky a názvoslovie 1. Štruktúra súťaţí 1.1 Majstrovské turnaje 1.2 Beţn

Súťaţný poriadok pre súťaţe jednotlivcov v šachu O b s a h Predslov Pouţité skratky a názvoslovie 1. Štruktúra súťaţí 1.1 Majstrovské turnaje 1.2 Beţn Súťaţný poriadok pre súťaţe jednotlivcov v šachu O b s a h Predslov Pouţité skratky a názvoslovie 1. Štruktúra súťaţí 1.1 Majstrovské turnaje 1.2 Beţné, nominačné a kvalifikačné turnaje 1.3 Klasifikačné

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik

SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX Slovenský Zväz Cyklistik SÚŤAŽNÝ PORIADOK A KALENDÁR SLOVENSKÉHO FREESTYLE BMX/MTB POHÁRA 2019 Vypracované a schválené komisiou Freestyle BMX 8.3.2019 Slovenský Zväz Cyklistiky Komisia BMX Pododvetvie Freestyle BMX Slovenská Asociácia

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2018 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2018 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisov

Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisov Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisovateľ: Hotel Kaskády 05.12.2018, od 10:30 hod. do 19:30

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 22. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

Microsoft Word - visegrad_2011_aug.doc

Microsoft Word - visegrad_2011_aug.doc www.waterpolo.sk www.visegradfund.org 8. ročník vodnopólového turnaju pre olympijské nádeje 2012 Višegrádsky pohár 2011 The 8 th water polo-tournament of the Olympic-youngsters 2012 VISEGRAD CUP 2011 Bratislava,

Podrobnejšie

untitled

untitled SI VÁM DOVOĽUJE PONÚKNUŤ SPOLUPRÁCU BASKETBALOVÉHO MAJSTRA SLOVENSKA V roku 2012 sa partia okolo Stanislava Kropiláka rozhodla pozdvihnúť basketbal v Bratislave a založiť BK Inter Bratislava, s.r.o. Kombinácia

Podrobnejšie

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M

S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY M S L O V E N S K Á M O T O C Y K L O V Á F E D E R Á C I A C E S T N É P R E T E K Y M O T O C Y K L O V NÁRODNÉ ŠPORTOVÉ PREDPISY PRE CESTNÉ PRETEKY MOTOCYKLOV jazda pravidelnosti historických motocyklov

Podrobnejšie

VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA – ŠPORTOVÝ ODDIEL ATLETIKA

VŠC DUKLA BANSKÁ BYSTRICA – ŠPORTOVÝ ODDIEL ATLETIKA 67. ROČNÍK MAJSTROVSTIEV SLOVENSKEJ REPUBLIKY V ATLETIKE MUŽOV A ŽIEN Termín a miesto: Usporiadateľ: 12.-13. júla 2014 so začiatkom o 14:00 hod na štadióne VŠC Dukla Banská Bystrica na Štiavničkách z poverenia

Podrobnejšie

Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice

Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice 19.-20.3.2012 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: VYHLASOVATEĽ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Podrobnejšie

E H F - NÁVRH NA ZMENU A PRISPOSOBENIE PRAVIDIEL HÁDZANEJ IHF PRE VETERÁNOV

E H F - NÁVRH NA ZMENU A PRISPOSOBENIE PRAVIDIEL HÁDZANEJ IHF PRE VETERÁNOV Európska federácia hádzanej 2013 - informácia Návrh na zmenu a prispôsobenie pravidiel hádzanej IHF pre. V prípravnom konaní EHF je návrh na zmenu a prispôsobenie platných pravidiel hádzanej IHF. Jeden

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK ( nadobúda účinnosť od ) 4.1. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA USTANOVENIA PRE USPORIADA

SÚŤAŽNÝ PORIADOK ( nadobúda účinnosť od ) 4.1. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA ZÁKLADNÉ USTANOVENIA USTANOVENIA PRE USPORIADA SÚŤAŽNÝ PORIADOK ( nadobúda účinnosť od 21.5.2019) 4.1. VŠEOBECNÉ A TECHNICKÉ USTANOVENIA 4.1.1. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 4.1.2. USTANOVENIA PRE USPORIADANIE SÚŤAŽÍ 4.1.3. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY 4.1.4. RÔZNE

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR DORASTENCOV, DORASTENIEK Termín a miesto 26. februára 2017 (nedeľa) o 11.00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov:

Podrobnejšie

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica 104 034 01 Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúdium pre školský rok 2016 / 2017 Riaditeľ Strednej odbornej

Podrobnejšie

ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019

ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019 ŠKST RUŽOMBEROK MILDEHO MEMORIÁL O PUTOVNÝ POHÁR PRIMÁTORA MESTA 54. ROČNÍK 7. SEPTEMBRA 2019 IGOR JANCKULÍK POSLANEC NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY PODPREDSEDA ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA http://www.igorjanckulik.sk/

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV A STARŠÍCH ŽIAČOK Termín a miesto 3. marca 2018 (sobota) o 10:30 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov:

Podrobnejšie

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji, mobil: , AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018

Plavecký klub ORCA SPORT, Muškátová 21, Ivanka pri Dunaji, mobil: ,  AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018 AKTUÁLNA PONUKA PRE OBDOBIE apríl jún /2018 (základné, zdokonaľovacie, intenzívne, zdravotné a kondičné plávanie) Bazén: ZŠ Pankúchova 4 / 25m, ZŠ Holíčska 50 / 25m, Pasienky / 50m ZÁKLADNÉ KURZY PLÁVANIA

Podrobnejšie

2 nd Figure skating challenge Dubnica nad Váhom 2019 P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konan

2 nd Figure skating challenge Dubnica nad Váhom 2019 P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konan P R O P O Z Í C I E 1.Všeobecné ustanovenia Usporiadateľ : SPORTING CLUB PUCHOV (SCP) Dátum konania: 05. 06. 01. 2019 Miesto konania: Riaditeľ pretekov: Zimný štadión Dubnica nad Váhom, Športovcov 1, JUDr.

Podrobnejšie

ŠTATÚT SÚŤAŽE

ŠTATÚT SÚŤAŽE Príloha č. 1 ŠTATÚT SÚŤAŽE Do práce na bicykli Článok 1 Úvodné ustanovenie Tento štatút určuje pravidlá súťaže s názvom Do práce na bicykli pre zamestnávateľov a ich zamestnancov. Cieľom súťaže je: Článok

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Finančná analýza nákladov a prí

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Finančná analýza nákladov a prí MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Finančná analýza nákladov a príjmov pre hokejovú sezónu 2019/2020 pre A družstvo MsHK

Podrobnejšie

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1

ŠTK ZsFZ opakovane oznamuje všetkým FO, že VŠETKY podania na komisiu (od 1 Úradná správa ŠTK ZsFZ č. 38 zo dňa 15. mája 2019 ŠTK ZsFZ žiada všetky FO, aby zodpovedne sledovali uznesenia v ISSF a prípadné nezrovnalosti riešili so správcom súťaže. ŠTK ZsFZ žiada všetky FK, aby

Podrobnejšie

1 PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA CELOSLOVENSKÉ FINÁLE McDONALD's CUP 2017/2018 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Názov súťaže: Mini futbal žiakov a žiačok 1. s

1 PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA CELOSLOVENSKÉ FINÁLE McDONALD's CUP 2017/2018 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Názov súťaže: Mini futbal žiakov a žiačok 1. s 1 PROPOZÍCIE MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA CELOSLOVENSKÉ FINÁLE McDONALD's CUP 2017/2018 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE Názov súťaže: Mini futbal žiakov a žiačok 1. stupňa ZŠ McDonald's Cup (A kategória celoštátna postupová

Podrobnejšie

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 (ďalej len RP) stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskom tenisovom zväze (ďalej iba STZ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov. Článok 2 STZ má riadnych,

Podrobnejšie

Súťaž Hokejová tipovačka Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, Poprad, IČO: , DIČ: 20 22

Súťaž Hokejová tipovačka Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, Poprad, IČO: , DIČ: 20 22 Súťaž Hokejová tipovačka 2017 1. Organizátorom súťaže je spoločnosť Ariola s. r. o., ul. L. Svobodu 2689/80, 058 01 Poprad, IČO: 36 794384, DIČ: 20 22 40 96 75, zapísaná v OR SR, odd. Sro, vložka č. 27121/P

Podrobnejšie

ADRESÁR DRUŽSTIEV - 1. LIGA MUŽOV (M1) Družstvo Kontaktná osoba Telefón DTF team Detva Joxers Slavomír Cíglan

ADRESÁR DRUŽSTIEV - 1. LIGA MUŽOV (M1) Družstvo Kontaktná osoba Telefón DTF team Detva Joxers Slavomír Cíglan ADRESÁR DRUŽSTIEV - 1. LIGA MUŽOV (M1) Družstvo Kontaktná osoba Telefón E-mail DTF team Detva Joxers Slavomír Cíglan 0903 906 721 florbaldetva@pobox.sk FBC 11 Trnava Matej Vanta 0911 247 694 fbc11trnava@gmail.com

Podrobnejšie

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa o hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 8

PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa o hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 8 PREZÍDIUM SKGA o.z. č. 11/2018 Dňa 13.11.2018 o 14.00 hod. sa uskutočnilo zasadnutie Prezídia SKGA o.z. v priestoroch SKGA, na adrese Kukučínova 26, 831 02 Bratislava. Prítomní: členovia prezídia: Tomáš

Podrobnejšie

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1

Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Slovenský zväz cyklistiky, Komisia horskej cyklistiky XC ( K XC MTB SZC ) SÚŤAŽNÝ PORIADOK MTB XCM 2019 Slovenský pohár a MSR v MTB XCM 2019 Článok 1 Všeobecné predpisy Najvyššou domácou súťažou MTB XCM

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rozpis_ Hádzaná-1.doc

Microsoft Word - Rozpis_ Hádzaná-1.doc SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ HÁDZANÁ 2014/15 1 Obsah: Spoločné ustanovenia 4 Rozpis súťaže 1. LIGA 15 Rozpis súťaže 2. LIGA + DL 28 Vyžrebovania súťaží 36 2 SLOVENSKÝ ZVÄZ HÁDZANEJ Trnavská cesta 37 831 04

Podrobnejšie

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica

Krajský úrad odbor školstva mládeže a telesnej kultúry , Nám. Ľ Štura 1, Banská Bystrica Okresný úrad Banská Bystrica Banskobystrický samosprávny kraj Centrum voľného času JUNIOR, Banská Bystrica Centrum voľného času Domček, Krupina Krajské kolo detskej dopravnej súťaže NA BICYKLI BEZPEČNE

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV A STARŠÍCH ŽIAČOK Termín a miesto 4. marca 2017 (sobota) o 11,00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov:

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH

PRAVIDLÁ SZC PRAVIDLÁ SZC 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA _SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 15. CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.14_SZC_06) Preklad pravidiel UCI: Milan Dvorščík SK0116_01 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH 1/26 ČASŤ 15 CYKLISTIKA PRE VŠETKÝCH (VERZIA 11.08.2014_SZC_06) OBSAH Strana

Podrobnejšie

MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa Názov materiálu: Pln

MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa Názov materiálu: Pln MESTO MARTIN - Mestské zastupiteľstvo mesta Martin Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Martine konané dňa 26.11.2012 Názov materiálu: Pln.uzn. MsZ č. 195/12 Návrh riešenia rekonštrukcie areálu

Podrobnejšie

1)

1) O r g a n i z a č n ý p o r i a d o k S ú ť a ž e š t u d e n t o v k o n z e r v a t ó r i í S l o v e n s k e j r e p u b l i k y ORGANIZAČNÝ PORIADOK 1) Poslaním súťaţí SŠK SR je pravidelná konfrontácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - MSR_OB_2017_pokyny_final.docx

Microsoft Word - MSR_OB_2017_pokyny_final.docx P O K Y N Y pre účastníkov školských majstrovstiev SLOVENSKA v orientačnom behu žiakov a žiačok základných a stredných škôl školský rok 2016/2017 PIEŠŤANY 13. a 14. júna 2017 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: VYHLASOVATEĽ:

Podrobnejšie

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE

MAJSTROVSTVÁ SR JEDNOTLIVCOV V HALE HALOVÉ MAJSTROVSTVÁ SR STARŠÍCH ŽIAKOV A STARŠÍCH ŽIAČOK Termín a miesto 20. februára 2016 o 11,00 hod., Bratislava, hala ELÁN Usporiadateľ Slovenský atletický zväz Hlavní funkcionári Riaditeľ pretekov:

Podrobnejšie

Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od schvaľuje: - používanie systému nového súťažn

Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od schvaľuje: - používanie systému nového súťažn Informácie z Výkonného výboru SZK Zo dňa 02.01.2016 1. VV súvislosti s poriadaním súťaží SZK od 1.1.2016 schvaľuje: - používanie systému nového súťažného softvéru (autor: Ing. L. Striežovský), ktorý umožňuje

Podrobnejšie

______________________________ Dopravná súťaž

______________________________   Dopravná  súťaž Detská dopravná súťaž NA BICYKLI BEZPEČNE 2014 - PROPOZÍCIE Vyhlasovateľ súťaže: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (ďalej len MŠVV a Š SR) Usporiadateľ: základné kolá:

Podrobnejšie

OrganizaĊný poriadok

OrganizaĊný poriadok ORGANIZAČNÝ PORIADOK OLYMPIÁDY V ANGLICKOM JAZYKU Organizačný poriadok Olympiády v anglickom jazyku je vypracovaný na základe Smernice Ministerstva školstva Slovenskej republiky č. 13/2009-R o organizovaní,

Podrobnejšie