Microsoft Word _5_

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word _5_"

Prepis

1 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 20 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov ČÍSLO ZMLUVY: 136/2010/2.2/OPVaV Tento Dodatok k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D04 (ďalej len Dodatok ) je uzavretý v zmysle článku 8 bod 1 Prílohy č. 1 Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku - Všeobecné zmluvné podmienky k zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku (ďalej len VZP ) medzi zmluvnými stranami: Poskytovateľ názov : Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky sídlo : Stromová 1, Bratislava Slovenská republika IČO : DIČ : konajúci : doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. v zastúpení 1 názov : sídlo : IČO : Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Hanulova 5/B, Bratislava Slovenská republika DIČ : konajúci : RNDr. Marián Kostolányi na základe splnomocnenia zo dňa (ďalej len Poskytovateľ ) 1 Vyplní sa v prípade, ak zmluvu uzatvára sprostredkovateľský orgán pri riadiacom orgáne, ktorý koná v mene riadiaceho orgánu

2 Prijímateľ názov sídlo zapísaný v konajúci : SEMBID, s.r.o. IČO : DIČ : banka : : Jána Béreša 6243/9, Prešov : Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, vložka č /P dňa : MUDr. Anton Karabinoš, PhD. číslo účtu (vrátane predčíslia) a kód banky (ďalej len Prijímateľ ) (ďalej aj Zmluvné strany ) zálohové platby: 2 a) b) predfinancovanie: 3 a) b) refundácia: 4 a) Článok 1 Poskytovateľ a Prijímateľ sa dohodli na zmenách Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. 136/2010/2.2/OPVaV(ďalej len Zmluva ), kód ITMS Projektu v znení Dodatku č. 1 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D01, Dodatku č. 2 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D02, Dodatku č. 3 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D03, v znení Usmernenia Poskytovateľa č. 4 zo 21. apríla 2011 a Usmernenia Poskytovateľa č. 5 zo dňa 28. júna 2013, uvedených v článku 2 tohto Dodatku. Článok 2 (1) Článok 2 bod 2.4 Zmluvy o poskytnutí NFP sa nahrádza novým článkom 2 bod 2.4 nasledovne: 2.4 Prijímateľ sa zaväzuje prijať poskytnutý NFP a použiť ho v súlade s podmienkami stanovenými v tejto Zmluve a Projekt realizovať riadne a včas, avšak najneskôr v termíne ukončenia realizácie aktivít Projektu, t.j. do Najneskôr do času uvedeného v predchádzajúcej vete je Prijímateľ povinný predložiť čestné vyhlásenie o ukončení realizácie aktivít Projektu.. 2 Ak sa nehodí, prečiarknite 3 Ak sa nehodí, prečiarknite 4 Ak sa nehodí, prečiarknite 2

3 Ostatné prílohy Zmluvy (2) V prílohe č. 2 Zmluvy Predmet podpory NFP sa tabuľka Časový rámec realizácie Projektu/ Merateľné ukazovatele Projektu nahrádza novou tabuľkou Časový rámec realizácie Projektu/ Merateľné ukazovatele Projektu. Nová tabuľka je prílohou č. 1 k Dodatku. Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. (3) Príloha č. 4 Zmluvy Prehľad aktivít Projektu sa nahrádza novou prílohou Prehľad aktivít Projektu. Nový prehľad aktivít projektu je prílohou č. 2 k Dodatku. Príloha č. 2 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. (4) Príloha č. 5 Zmluvy - Zmluva o partnerstve sa mení na základe Dodatku č. 4 k Zmluve o partnerstve, ktorý tvorí prílohu tohto Dodatku. Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Článok 3 (1) Pre účely tohto Dodatku sa všeobecné zmluvné podmienky označujú ako VZP, Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku bez VZP a ostatných príloh sa označuje ako Zmluva o poskytnutí NFP a zmluva o poskytnutí NFP, VZP a ostatné prílohy sa označuje ako Zmluva. (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. (3) Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku si Prijímateľ ponecháva 1 rovnopis a 3 rovnopisy dostane Poskytovateľ. V prípade sporu medzi zmluvnými stranami sa bude postupovať podľa rovnopisu tohto Dodatku uloženého u Poskytovateľa. (4) Tento Dodatok nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia Poskytovateľom v Centrálnom registri zmlúv. (5) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Prílohy: Príloha č. 1 Časový rámec realizácie Projektu/ Merateľné ukazovatele Projektu Príloha č. 2 Prehľad aktivít Projektu Príloha č. 3 Dodatok č. 4 k Zmluve o partnerstve 3

4 Za Poskytovateľa v Bratislave, dňa: Podpis:... Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 5 Poskytovateľa RNDr. Marián Kostolányi Za Prijímateľa v Prešove, dňa: Podpis:... Meno a priezvisko štatutárneho orgánu/zástupcu 6 Prijímateľa MUDr. Anton Karabinoš, PhD. 5 Ak sa nehodí, prečiarknite 6 Ak sa nehodí, prečiarknite 4

5 Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP PREDMET PODPORY NFP PREDMET PODPORY NFP 4. Merateľné ukazovatele Projektu Typ Výsledok Dopad Názov indikátora Merná jednotka Východisková hodnota Plánovaná hodnota Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva EUR , Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT EUR , Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých počet periodikách a zborníkoch Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch počet Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch počet Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti počet Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie počet Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - počet muži Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - počet ženy Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so počet spoločenskou a hospodárskou praxou Počet publikácií v karentovaných časopisoch počet Počet vedeckých prác publikovaných v recenzovaných počet vedeckých periodikách Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži počet Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy počet Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži počet Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy počet Merateľné ukazovatele Projektu s relevanciou k horizontálnym prioritám Typ Výsledok Dopad Názov indikátora Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - muži Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu - ženy Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - muži Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov - ženy Merná jednotka Východisková hodnota Plánovaná hodnota EUR , EUR , počet počet počet počet počet

6 6. Časový rámec realizácie Projektu Názov aktivity Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR) Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR) Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu) 1.1.Definovanie organizačného poriadku a výskumného plánu centra 2.1.Obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej prístrojovej infraštruktúry 3.1. Výskum inovatívnej skríningovej diagnostiky infekcie nádorov urogenitálneho a hematopoetického aparátu 01/ / / / / / Výskum inovatívnych metód 01/ /2015 diagnostiky infekcie vírusom HCV 3.3. Protemická analýza patologických 01/ /2015 vzoriek moču a iných telových tekutín Podporné aktivity Riadenie projektu 01/ /2015 Publicita a informovanosť 01/ /2015

7 Príloha č. 4 Zmluvy o poskytnutí NFP- PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU PREHĽAD AKTIVÍT PROJEKTU Číslo a Názov aktivity Aktivita 1.1 Definovanie organizačného poriadku a výskumného plánu centra Harmonogram realizácie projektu Začiatok realizácie aktivity Ukončenie realizácie aktivity (štvrťrok/rok) (štvrťrok/rok) Hlavné aktivity I/2011 II/2015 Aktivita 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej prístrojovej infraštruktúry Aktivita 3.1 Výskum inovatívnej skríningovej diagnostiky nádorov urogenitálneho a hematopoetického aparátu Aktivita 3.2 Výskum inovatívnych skríningových metód diagnostiky infekcie vírusom HCV Aktivita 3.3 Proteomická analýza patologických vzoriek moču a iných telových tekutín I/2011 I/2011 I/2011 I/2011 II/2015 II/2015 II/2015 II/2015 Podporné aktivity Riadenie projektu I/2011 II/2015 Publicita a informovanosť I/2011 II/2015 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity Aktivita č. 1.1 Definovanie organizačného poriadku a výskumného plánu centra 1/21

8 Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity 03/ /2015 2/21

9 Metodológia aktivity 3/21

10 Výstupy (výsledky) aktivity 4/21

11 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity Aktivita č. 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej prístrojovej infraštruktúry Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity 03/ /2015 5/21

12 6/21

13 7/21

14 8/21

15 9/21

16 Metodológia aktivity Výstupy (výsledky) aktivity 10/21

17 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity Aktivita č. 3.1 Výskum inovatívnej skríningovej diagnostiky nádorov urogenitálneho a hematopoetického aparátu Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity 03/ / /21

18 Metodológia aktivity Výstupy (výsledky) aktivity 12/21

19 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity Aktivita č. 3.2 Výskum inovatívnych skríningových metód diagnostiky infekcie vírusom HCV Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity 03/ / /21

20 14/21

21 Metodológia aktivity 15/21

22 Výstupy (výsledky) aktivity Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity Aktivita č. 3.3 Proteomická analýza patologických vzoriek moču a iných telových tekutín Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity 03/ / /21

23 17/21

24 18/21

25 19/21

26 Metodológia aktivity 20/21

27 Výstupy (výsledky) aktivity 21/21

28 DODATOK Č. 4 K ZMLUVE O PARTNERSTVE uzavretý v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, v zmysle 47a ods. 1 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona č. 528/2008 Z. z. o pomoci a podpore poskytovanej z fondov Európskeho spoločenstva v znení neskorších predpisov Tento Dodatok k zmluve o partnerstve, registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D04/PZ (ďalej len Dodatok ) je uzavretý v zmysle článku XX. ods. 9 Zmluvy o partnerstve k realizácii projektu č , názov projektu: Výskumné centrum aplikovanej biomedicínskej diagnostiky medzi zmluvnými stranami: 1. Názov spoločnosti/organizácie: SEMBID,s.r.o. Právna forma: spoločnosť s ručením obmedzeným Adresa/Sídlo: Jána Béreša 6243/9, Prešov IČO: DIČ: Zapísaná v: Obchodnom registri Okresného súdu Prešov, oddiel Sro, vložka číslo 16930/P Telefón/fax: Štatutárny zástupca: MUDr. Anton Karabinoš, PhD. (ďalej len Hlavný partner ) a 2. Názov: Univerzita Pavla Právna forma: verejná vysoká škola Adresa/Sídlo: Šrobárova 2, Košice-Staré Mesto IČO: DIČ: Zapísaná v: zriadená vládnym nariadením č. 58/1959 Zb. zo dňa , v súčasnosti sa riadi zákonom 131/2002 Z. z. o vysokých školách Telefón/fax: Štatutárny zástupca: Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. (ďalej len Partner 1") 1

29 Článok 1 Zmluvné strany sa dohodli na zmene Zmluvy o partnerstve uzatvorenej k realizácii projektu č (ďalej len Zmluva ) v znení dodatku č. 1 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D01/PZ, dodatku č. 2 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D02/PZ a dodatku č. 3 registračné číslo Dodatku 136/2010/2.2/OPVaV/D03/PZ, uvedenej v článku 2 tohto Dodatku. Prílohy Zmluvy Článok 2 (1) Príloha č. 1b Zmluvy o partnerstve Prehľad aktivít a ukazovateľov sa nahrádza novou Prílohou č. 1b/I. Prehľad aktivít a ukazovateľov. Nová Príloha Prehľad aktivít a ukazovateľov je prílohou č. 1 k Dodatku. Príloha č. 1 k Dodatku sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. Článok 3 (1) Tento Dodatok je vyhotovený v 5 rovnopisoch, pričom po podpise Dodatku dostane každá zo Zmluvných strán 1 rovnopis a 3 rovnopisy sú poskytnuté Poskytovateľovi ako príloha Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. (2) Zmluvné strany vyhlasujú, že si text tohto Dodatku riadne a dôsledne prečítali, jeho obsahu a právnym účinkom z neho vyplývajúcich porozumeli. Ich zmluvné prejavy sú dostatočne jasné, určité a zrozumiteľné, vyjadrujúce ich slobodnú a vážnu vôľu. Podpisujúce osoby sú oprávnené k podpisu tohto Dodatku a na znak súhlasu ho podpísali. (3) Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami a účinnosť až nadobudnutím účinnosti Dodatku k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku, ktorý bude upravovať navrhovanú zmenu Zmluvy. Ak tento Dodatok bude podpísaný v rôzny deň, Dodatok nadobúda platnosť dňom, počas ktorého bol pripojený posledný podpis. (4) Tento Dodatok sa stáva neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy. V Košiciach dňa: MUDr. Anton Karabinoš Hlavný partner partnerstva (štatutárny zástupca) Prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. 1. člen partnerstva (štatutárny zástupca) 2

30 Súhlas s Dodatkom: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (v zastúpení Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ) RNDr. Marián Kostolányi generálny riaditeľ (štatutárny zástupca) 3

31 Príloha č. 1b/I Zmluvy o partnerstve Prehľad aktivít a ukazovateľov (zahrňujúci identifikáciu aktivít a časový rámec realizácie projektu) Tabuľka č. 1.b.1 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity 1.1 Definovanie organizačného poriadku a výskumného plánu centra Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity III/2011 VI/2015

32

33 Výstupy (výsledky) aktivity

34 Výdavky na realizáciu aktivity Partnerstvo (názov partnera) Hlavný partner: SEMBID, s.r.o ,00 Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte aktivity 100,00 Partner č. 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,00 Spolu 100,00 Tabuľka č. 1.b.2 Názov ukazovateľa výsledku Počet zriadených výskumno-vývojových centier orientovaných na určité hospodárske odvetvie hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet

35 Názov ukazovateľa výsledku Počet realizovaných nástrojov na propagáciu výskumu a vývoja a popularizáciu ich výsledkov v širšej verejnosti hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Tabuľka č. 1.b.3 Názov ukazovateľa dopadu Počet projektov spolupráce výskumno-vývojových inštitúcií so spoločenskou a hospodárskou praxou hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Tabuľka č. 1.b.1 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity 2.1 Obstaranie a pilotná prevádzka nevyhnutnej prístrojovej infraštruktúry Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity III/2011 VI/2015

36

37

38

39

40 Výstupy (výsledky) aktivity

41 Výdavky na realizáciu aktivity Partnerstvo (názov partnera) Hlavný partner: SEMBID, s.r.o ,92 Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte aktivity 39,82 Partner č. 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 60,18 Spolu 100,00 Tabuľka č. 1.b.2 Názov ukazovateľa výsledku Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu ženy hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa výsledku Študenti doktorandského štúdia vlastnej organizácie a partnerov v projekte, ktorí využívajú poskytnutú podporu muži hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet

42 Názov ukazovateľa výsledku Objem finančných prostriedkov vynaložených na výskum a vývoj v oblasti IKT hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, EUR , ,82 s.r.o. Partner č. 1: Univerzita Pavla EUR , ,18 Spolu EUR , Tabuľka č. 1.b.3 Názov ukazovateľa dopadu Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu ženy hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa dopadu Výskumníci nad 35 rokov vlastnej organizácie a partnerov, ktorí využívajú poskytnutú podporu muži hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Tabuľka č. 1.b.1 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity 3.1 Výskum inovatívnej skríningovej diagnostiky nádorov urogenitálneho a hematopoetického aparátu

43 Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity III/2011 VI/2015

44 Výstupy (výsledky) aktivity Výdavky na realizáciu aktivity Partnerstvo (názov partnera) Hlavný partner: SEMBID, s.r.o ,00 Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte aktivity 99,41

45 Partner č. 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 0,59

46 Spolu 100,00 Tabuľka č. 1.b.2 Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. EUR , ,41 Partner č. 1: Univerzita Pavla EUR , ,59

47 Spolu EUR , Tabuľka č. 1.b.3 Názov ukazovateľa dopadu Počet publikácií v karentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov ženy hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov muži hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet

48 Tabuľka č. 1.b.1 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity 3.2 Výskum inovatívnych skríningových metód diagnostiky infekcie vírusom HCV Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity III/2011 VI/2015

49

50 Výstupy (výsledky) aktivity Výdavky na realizáciu aktivity Partnerstvo (názov partnera) Hlavný partner: SEMBID, s.r.o ,00 Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte aktivity 0,00

51 Partner č. 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 100,00

52 Spolu 100,00 Tabuľka č. 1.b.2 Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa výsledku Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. EUR , Partner č. 1: Univerzita Pavla EUR , Spolu EUR ,

53 Tabuľka č. 1.b.3 Názov ukazovateľa dopadu Počet publikácií v karentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov ženy hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov muži hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. Počet Partner č. 1: Univerzita Pavla Počet Spolu Počet

54 Tabuľka č. 1.b.1 Číslo a Názov aktivity Cieľ aktivity Podrobný opis aktivity 3.3 Proteomická analýza patologických vzoriek moču a iných telových tekutín Termín realizácie aktivity (štvrťrok/rok) Opis aktivity III/2011 VI/2015

55

56

57

58 Výstupy (výsledky) aktivity Výdavky na realizáciu aktivity Partnerstvo (názov partnera) Hlavný partner: SEMBID, s.r.o ,00 Činnosť a výstupy partnera v rámci aktivity %Podiel na rozpočte aktivity 0,00

59 Partner č. 1: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 100,00 Spolu 100,00 Tabuľka č. 1.b.2 Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií v nekarentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet

60 Názov ukazovateľa výsledku Počet prác publikovaných v nerecenzovaných vedeckých periodikách a zborníkoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa výsledku Počet publikácií venovaných problematike marginalizovaných rómskych komunít v odborných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa výsledku Objem finančných prostriedkov poskytnutých na projekty venované problematike zdravotného stavu obyvateľstva hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. EUR , Partner č. 1: Univerzita Pavla EUR , Spolu EUR , Tabuľka č. 1.b.3 Názov ukazovateľa dopadu Počet publikácií v karentovaných časopisoch hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet

61 Spolu počet Názov ukazovateľa dopadu Počet prác publikovaných v recenzovaných vedeckých periodikách hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov ženy hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet Názov ukazovateľa dopadu Počet vytvorených pracovných miest pre výskumníkov muži hodnota v % Hlavný partner: SEMBID, s.r.o. počet Partner č. 1: Univerzita Pavla počet Spolu počet

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120009 DODATOK Č. 10 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro

J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond ITMS kód Pro J / // Ĺ Agentúra ínisterstva školstva, vedy, výskum u a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ * Ä * * Európska únia Európsky sociáíny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220220105 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu:

W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond ITMS kód Projektu: W/ffi- i Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ^ f I pre štrukturálne fondy EÚ ^ ^ ^ ^ EunSpstf x*ulny fond DODATOK Č. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzavretý v zmysle

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26220120029 DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce

01 - Dodatok č. 2 - Kvakovce DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/51 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e DODATOK Č. 2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 086/1.2MP/2010 (ďalej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Trebišov - Milhostov - kanalizácia KÓD ITMS: 24110110062 uzavretý

Podrobnejšie

Agentúra Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU J^^» -y- Európska únia ITMS kód Projektu: DODATOK C. 3

Agentúra Ministerstva školstva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EU J^^» -y- Európska únia ITMS kód Projektu: DODATOK C. 3 Agentúra Ministerstva škostva, vedy. výskumu a športu SR pre štrukturáne fondy EU J^^» -y- Európska únia DODATOK C. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmyse 269 ods.

Podrobnejšie

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf

5468_ _zmluva_ soro_technicka-pomoc.pdf TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1.1. názov : Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo : Dobrovičova 12, 812 66 Bratislava Slovenská republika poštová adresa : Prievozská 2/B, 825 25 Bratislava

Podrobnejšie

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len Dodatok) NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV KÓDITMS: 24110110053

Podrobnejšie

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov

Dodatok č. 3 k Zmluve o poskytnuti NFP bez podpisov DODATOK. 3 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANNÉHO PRÍSPEVKU ÍSLO ZMLUVY: OPKZP-PO1-SC111-2017-23/216 (alej len Dodatok ) NÁZOV PROJEKTU: Obstaranie záhradných kompostérov na predchádzanie vzniku

Podrobnejšie

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá

ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodá ZMLUVA O NÁRODNOM SPOLUFINANCOVANÍ ČÍSLO ZMLUVY:... TÁTO ZMLUVA je uzavretá medzi: 1. ZMLUVNÉ STRANY 1.1. Poskytovateľ názov: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR sídlo: Dobrovičova 12, 812

Podrobnejšie

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO

Príloha Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SO Príloha 423-1 Monitorovacia správa projektu Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pre štrukturálne fondy EÚ - SORO pre OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU

Podrobnejšie

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia

Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách Kód rozhodnutia Názov operačného programu: OP Vzdelávanie MONITOROVACIA SPRÁVA PROJEKTU Názov Kód ITMS Vzdelanie v našich rukách 261113675 Kód rozhodnutia EK Prijímateľ Gymnázium Operačný program Prioritná os Opatrenie

Podrobnejšie

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu u Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí finančných prostriedkov č. 18-441-00764 uzatvorený v súlade s ust. 22 zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z.

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 3/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt

Príloha 421-4: ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projekt Príloha 421-4: VŠEOBECNÁ ČASŤ NÁZOV RIADIACEHO ORGÁNU ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK 1 Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie Kód výzvy Celkové výdavky projektu

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

Kupna zmluva

Kupna zmluva Číslo zmluvy predávajúceho: KJ03300113 Číslo zmluvy kupujúceho: 0411/2013 Kúpna zmluva č. 0411/2013 uzavretá v súlade s ustanovením 409 a nasl.zákona č.513/1991 Zb. - Obchodný zákonník v znení neskorších

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU

INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU august 2012 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Centrum excelentnosti 5osového obrábania

Podrobnejšie

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej

Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verej Dodatok č.1 k zmluve o poskytovaní poradenských služieb uzavretej podľa 269 ods. 2 a nasl. Obchodného zákonníka a 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

KONTRAKT na rok 2013

KONTRAKT na rok 2013 Dodatok č. 2 ku kontraktu na rok 2013 uzavretého podľa uznesenia vlády SR č. 1370/2002 z 18. decembra 2002 dňa 28.2.2013 v znení dodatku č. 1 zo dňa 12.6.2013 (ďalej len kontrakt a dodatok ) Čl. I Účastníci

Podrobnejšie

252

252 Zmluva č. o... /SRS poskytnutí dotácie v roku 2018 uzatvorená podl a 6c ods. 13 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl školských zariadení v znení neskorších predpisov (ďalej

Podrobnejšie

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo

Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmo Aktualizácia č. 1 Usmernenia č. 3/2013 operačný program Vzdelávanie Názov: Usmernenie pre Prijímateľov vo veci periodicity predkladania plánov a harmonogramu verejných obstarávaní a iných náležitostí výkonu

Podrobnejšie

kontrak SIOV 2018_BSZ

kontrak SIOV 2018_BSZ KONTRAKT uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Štátnym inštitútom odborného vzdelávania na zabezpečenie úloh v roku 2018 Čl. I ÚČASTNÍCI KONTRAKTU Zadávateľ:

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

”iadosš o zmenu projektu è.2

”iadosš o zmenu projektu è.2 I ŽiADOSŤ O ZMENU PROJEKTU Č. 02 ~ A. IDENTIFIKÁCIA PRIJíMATEĽA povinné Názovorganizácie I Mesto Rajec Adresa žiadatel'a PSČ Obec (mesto) Ulica číslo domu 01522 Rajec Nám. SNP 2/2 IČO 100321575 IDIČ 12020637102

Podrobnejšie

Zmluva o dielo č

Zmluva o dielo č k Nájomnej zmluve č. 182/2017/N uzatvorenej dňa 07. 09. 2017 Zmluvné strany: 1. Prenajímateľ: Správa telovýchovných a rekreačných zariadení Sídlo: Junácka 4, 831 04 Bratislava Konajúci: Ing. Peter Vojtko,

Podrobnejšie

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n

MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica n MANDÁTNA ZMLUVA uzatvorená podľa 566 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi Objednávateľ: Mesto Dubnica nad Váhom Sídlo: Bratislavská 434/9, 018 41 Dubnica

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe

Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obe Zmluva o poskytovaní služieb uzavretá podľa 269 ods.2 zákona č. 513/1991 zb. Obchodný zákonník v platnom znení I. Zmluvné strany 1.1 Objednávateľ: Obec Pavlovce nad Uhom Právna forma: obec Sídlo: Kostolné

Podrobnejšie

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf

Zmluva o dodávke zmeného plynu.pdf Zmluva o združených dodávkach zemného plynu č. (ďalej len Zmluva ) Sídlo: Sasinkova 12, 811 08 Bratislava, IČO: 45 860 637, Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sa, Vložka

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc

Microsoft Word - Zod_externý manažment v obci kOJATICE.doc Zmluva o dielo č.... uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Kojatice

Podrobnejšie

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ITMS kód projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť /

Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ITMS kód projektu Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ITMS kód projektu 26110230120 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Centrum vedecko-technických

Podrobnejšie

KMBT_C224e

KMBT_C224e Reg. číslo: 2982/2014-M_ORF Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na financovanie sociálnej služby v zariadení sociálnych služieb podľa 71 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o dielo č. 6 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) 1.1 Objednávateľ: Obec Varhaňovce

Podrobnejšie

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh

PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP 1. Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záh PREDMET PODPORY NFP Príloha č. 2 Zmluvy o poskytnutí NFP Všeobecné informácie o projekte Názov projektu: Podpora na oživenie stratégie CLLD MAS Záhorie, o.z. Kód projektu: 309190N873 Kód ŽoNFP: NFP309190N873

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran

ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné stran ZMLUVA O POSKYTOVANÍ SLUŽIEB uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov Článok I. Zmluvné strany Objednávateľ Obec Gaboltov Sídlo: Gaboltov 87, 086

Podrobnejšie

Microsoft Word - UK BA

Microsoft Word - UK BA december 2013 Podporujeme výskumné aktivity na Slovensku/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Názov projektu Kód ITMS 26240120012 Prijímateľ Názov

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní produktov a sprostredkovaní služieb č. 18K775015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej

Podrobnejšie

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn

Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodn Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu (DofE) Oceňujeme mladých ľudí, ktorí sa neboja veľkých cieľov Licenčná zmluva pre Partnera programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu Zmluvné strany: názov:

Podrobnejšie

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník

Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník Zmluva o zbere a odvoze biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu č.... /2015 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch

Podrobnejšie

Z M L U V A

Z M L U V A Zmluva o poskytovaní služieb č. 15/2014 uzatvorená podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) (ďalej len zmluva ) Článok I. Zmluvné

Podrobnejšie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie

darovacia zmluva_Arcibiskupstvo_Kosice_zverejnenie D A RO V A CI A ZML U VA uzatvorená podľa 628 až 630 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Občiansky zákonník) (ďalej len zmluva ) medzi nasledovnými zmluvnými

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí

Zmluva o zabezpečení vzdelávacieho pobytu študenta v zahraničí Národný projekt Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti ITMS kód projektu 26110230120 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť / Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Centrum vedecko-technických

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2017 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s

Podrobnejšie

Výskumné pracovisko:

Výskumné pracovisko: Zmluva o spolupráci Zmluvné strany: 1) Slovenská technická univerzita v Bratislave štatutárny zástupca: prof. Ing. Robert Redhammer, PhD., rektor sídlo: Vazovova 5, 812 43 Bratislava Právna forma: verejná

Podrobnejšie

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl Zmluva o podmienkach poskytnutia finančných prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl'a 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004 Z.

Podrobnejšie

ovenská obchodní banka, a

ovenská obchodní banka, a Postupca: a Postupník: DOPLŇUJÚCA ZMLUVA K ZMLUVE O POSTÚPENÍ POHĽADÁVKY č. OFS/SK/001/2016 uzavretá medzi nasledujúcimi zmluvnými stranami: Sídlo: Špitálska 61, 811 08 Bratislava IČO: 45 730 008, DIČ:

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm

Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zm Zmluva o spolupráci a prevode práva na riešenie uzavretá podľa 269 ods.2, zák.č. 513/1991 Z.z. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami: a 1) Slovenská poľnohospodárska univerzita

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky

Slovensko-maďarská spolupráca v oblasti vedy a techniky SK-SRB 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a Federálnou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky o vedecko-technickej spolupráci, podpísanej

Podrobnejšie

Dohoda o reštrukturalizácii záväzku č

Dohoda  o reštrukturalizácii záväzku č Dohoda o uznaní záväzku a splátkovom kalendári č. D/2014/08/67 uzatvorená podľa 323 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej ako Obchodný zákonník v príslušnom gramatickom

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva na nákup vysielacieho času uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Sídlo: Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava Zastúpený:

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom 3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Príloha

Podrobnejšie

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 10-000056692PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n

Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení n Zmluva o spolupráci pri zbere a nakladaní s použitým šatstvom uzatvorená v zmysle 81 ods. 13 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších prepisov a podľa

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick

SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnick SK-CZ 2013 ÚPLNÉ ZNENIE VEREJNEJ VÝZVY 1. Právny rámec Na základe Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o vedeckotechnickej spolupráci, podpísanej 27. mája 1999 v Prahe, Agentúra

Podrobnejšie

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl

Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zempl Výzva na predloženie ponuky. Obec Zemplínska Teplica, Obecný úrad, Okružná 340/2, 07664 Zemplínska Teplica Vec: Výzva na predloženie ponuky Obec Zemplínska Teplica, ako verejný obstarávateľ v zmysle 7

Podrobnejšie

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat

Reg. číslo: 18409/ Zmluva o poskytnutí dotácie č / v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternat Reg. číslo: 18409/2019-4210-36886 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 18409/2019-4210-36886 v rámci Schémy na podporu budovania infraštruktúry pre alternatívne palivá (schéma pomoci de minimis) DM 6/2019, zverejnenej

Podrobnejšie

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991

ITMS kód Projektu: DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 ITMS kód Projektu: 26120130023 DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU uzatvorený v zmysle 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov,

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie

Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie Metodický výklad CKO k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie 2007-2013 Dátum vydania: 31. mája 2011 Metodický výklad Centrálneho koordinačného orgánu k Systému riadenia ŠF a KF na programové obdobie

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služieb

Zmluva o poskytovaní služieb Zmluva na nákup vysielacieho času uzavretá podľa 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení Čl. I ZMLUVNÉ STRANY Objednávateľ: Centrum vedecko-technických informácií SR Sídlo:

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx

Microsoft Word - ZMLUVAMyslava1.docx Zmluva o dielo č. 7/2019 uzavretá podľa 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len Obchodný zákonník ) na vypracovanie žiadosti o poskytnutie dotácie (ďalej

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Objednávateľ: Štatutárny orgán: Zmluva o obstaraní zájazdu 3218072016 uzavretá v zmysle ustanovenia 741a a násl. Občianskeho zákonníka Základná škola Čl. I. Zmluvné strany Mgr. Štefan Fabian, riaditeľ

Podrobnejšie

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_

inzinierska_cinnost_kotolna_HP_ Zadanie zákazky Postupom podľa 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov 1. Identifikácia verejného obstarávateľa Názov: Ekonomická univerzita v Bratislave

Podrobnejšie

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra

Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pra Zmluva o poskytnutí dotácie uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení a v súlade so zákonom č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl

Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v pl Zmluva o poskytovaní služby overovania platnosti elektronického podpisu uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (ďalej len zmluva ) Zmluvné strany: Obchodné

Podrobnejšie

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842

Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 Nájomná zmluva č. 052/5-5/18 Zmluvné strany: Prenajímateľ: Zoologická záhrada Bratislava, obecná príspevková organizácia Sídlo: Mlynská dolina 1A, 842 27 Bratislava Zastúpená: Ing. Miloslavou Šavelovou,

Podrobnejšie

K O N T R A K T

K O N T R A K T K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na rok 2014 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 I mplementačná agentúra p re Operačný p rogram Zamestnanosť a sociálna inklúzia Výzva OP ZaSI FSR 2012/2.1./02 a zameranie na rámcovú aktivitu 2.1.4 Bratislava, Bôrik, Výročná konferencia k HP MRK 10.12.2014

Podrobnejšie

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

zmluva-Datalan1

zmluva-Datalan1 Servisná zmluva č. Z-005.10.1022.01 uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany Objednávateľ: a Poskytovateľ: Národná banka Slovenska so sídlom ul. Imricha Karvaša 1,

Podrobnejšie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie

Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sie Číslo zmluvy: 7118/2018 ZMLUVA O DODÁVKE ELEKTRINY vrátane prevzatia zodpovednosti za odchýlku so zabezpečením distribúcie elektriny a súvisiacich sieťových služieb, uzavretá podľa zákona č. 251/2012 Z.z.

Podrobnejšie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie Príloha č. 1. OBEC ČASTÁ Obecný úrad Hlavná 168 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

Podrobnejšie

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi

Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi Zmluva o dodaní tovaru a poskytovaní služieb členovi združenia uzavretá v zmysle ustanovenia 269 ods. 2 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník medzi: Dodávateľ: Združenie obcí Bioenergia Bystricko Sídlo:

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

PROJEKTOVÁ ZMLUVA č

PROJEKTOVÁ ZMLUVA č PROJEKTOVÁ ZMLUVA na realizáciu projektu v rámci programu Štipendijný program EHP Slovensko spolufinancovaného z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru a štátneho rozpočtu Slovenskej

Podrobnejšie

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int

Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ Int Integrovaný regionálny operačný program Analýza výzvy na projektový zámer (PZ) Kód výzvy: Operačný program: Prioritná os: IROP-PO2-SC221-PZ-2016-1 Integrovaný regionálny operačný program (IROP) 2 Ľahší

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný

ŽIADOSŤ O NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SR ŽIADOS Ť ONENÁVRATNÝ FINANČ NÝ PRÍSPEVOK Názov projektu Žiadateľ Sektor Operačný program Prioritná os Opatrenie verejný Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Inovácie a rast

Podrobnejšie

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len "zmluva") Číslo zmluvy: ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ

Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len zmluva) Číslo zmluvy: ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ Zmluva o pripojení žiadateľa o pripojenie do distribučnej sústavy (ďalej len "zmluva") Číslo zmluvy: 100753692ZoP Cl. i Zmluvné strany Prevádzkovateľ distribučnej sústavy: Obchodné meno: Sídlo: IČO: DIČ:

Podrobnejšie

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S

Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: S Zmluva o zabezpečení účasti na veľtrhu ITF Slovakiatour 2016 uzatvorená v zmysle 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: Zmluvné strany Poskytovateľ: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast

ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblast ZMLUVA O SPOLUPRÁCI A PROPAGÁCII uzatvorená v súlade s 269 ods. 2 Obchodného zákonníka medzi: čl. I. Zmluvné strany partner: Stredné Slovensko, oblastná organizácia cestovného ruchu so sídlom: Nám. SNP

Podrobnejšie

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_

Petržalka Zmluva_BÚ_PO_PRIVAT_Komunálny_účet_ Zmluva o bežnom účte, so sídlom Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 471 15 378, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel B, vložka 1731, podnikajúca na území Slovenskej republiky

Podrobnejšie