RAMCOVA KUPNA ZMLUVA uzavreta podl'a 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "RAMCOVA KUPNA ZMLUVA uzavreta podl'a 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika"

Prepis

1 444 Iff/ RAMCOVA KUPNA ZMLUVA uzavreta podl'a 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika Zmluvne strany 1. Obchodne meno Sidlo ICO Cislo uctu Cislo uctu Obchodny register Zast. Telefon Fax Syrareii Havran, a.s. Priemyselna Senica / /0200 Okresny siid Trnava, odd. Sa, vl. c /T Ing. Ladislav Huscava, predseda predstavenstva, Ing. Blanka Praskacova, clen predstavenstva 034/ , 034/ , 034/ / Vybavujefj (d'alej len,,predavajuci") 2. Obchodne meno Sidlo. c* ICO ICDPH DIG Cislo uctu Obchodny register Zast. Telefon Fax (spolu tiez ako,,zmluvne strany") (d'alej len,,kupujiici") (/TOk. uzavieraju podl'a 409 a nasl. zakona c. 513/1991 Zb. Obchodneho zakonnika v zneni neskorsich pravnych predpisov (d'alej len,,obchodny zakonnik") Clanok I. Predmet zmluvy 1.1 Predmetom tejto zmluvy je liprava prav a povinnosti zmluvnych stran suvisiacich s: Strana 1 z 9

2 (i) (ii) (iii) dodavkou vyrobkov v ramci programu,,skolske mlieko", ktory upravuje Nariadenie komisie /ES/ c. 657/2008, Nariadenie vlady SR c.339/2008 Z.z., a Nariadenie vlady SRc. 208/2013 Z.z. platenim a formy zabezpecenia lihrady kupnej ceny za dodavany Tovar kupujiicim; uplatnovanim reklamacii Tovaru a zodpovednosti za vady Tovaru (reklamacny poriadok) Clanok II. Dodavka Tovaru 2.1 Predmetom dodavky podl'a tejto zrnluvy je dodavka mlieka v programe,,skolske mlieko". 2.2 Konkretny drub a mnozstvo Tovaru doda predavajuci kupujiicemu na zaklade pfsomnej alebo telefonickej objednavky. Podl'a tychto objednavok bude tovar uvedeny na dodacom liste v den dodavky tovaru podl'a urceneho rozvozneho planu Ix, 2x alebo 3x do tyzdna. Clanok III. Kiipna cena a platobne podmienky 3.1 Cena tovaru v ramci dodavok programu "skolske mlieko" je stanovena podl'a Nariadenia vlady SRc. 208/2013 Z.z. Pnr cislo Nazov vyrobku Drub a vel'kost' balenia Doba spotreby Mnozstvo na ziaka a den Vyska uhrady platena ziakom /EUR/ Mlieko polotucne neochutene pasterizovane Mlieko polotucne neochutene ultravysokotepelne ohriate (UHT) Mlieko polotucne ochutene ultravysokotepelne ohriate /UHT/ - kakao, banan, vanilkajahoda karton 1L karton 1L karton 250ml 8dni 90dni 90 dni 250ml 250ml 250ml ,04 0,28 4. Acidofilne mlieko 3,6 % teglik 230ml 9dni 230ml 0,16 5. Jogurt ochuteny - jahoda, cucoriedka, lesne ovocie teglik 1 50 g 14 dni 150 g 0,27 6. Polotvrdy zrejuci stredne tucny syr 30 % folia g 90 dni 30 g 0,05 7. Polotvrdy zrejuci plnotucny syr 45 % folia g 90 dni 30 g 0,10 Strana 2 z 9

3 3.2 Faktiiry za dodavky ma pravo vystavovat' predavajuci dekadne (kazdych 10 dni). 3.3 Faktiira bude okrem nalezitosti podl'a 71 zakona c. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty a zakona c.431/2002 Z. z. o uctovnictve obsahovaf tieto lidaje: oznacenie predavajuceho, kupujuceho, adresu sidla, ICO, DIG, 1C DPH; cislo faktury; den vystavenia a den splatnosti faktury; lehotu splatnosti; oznacenie penazneho listavu a cislo uctu; fakturovanii ciastku; peciatka a podpis opravnenej osoby. V pripade, ze faktura nebude obsahovaf nalezitosti uvedene vtomto bode 3.3, je kupujiici opravneny vratif ju predavajucemu na doplnenie a stornovanie. Vratenie faktury podl'a tohto bodu nema vplyv na plynutie lehoty splatnosti. 3.4 Kiipna cena je splatna v lehote 14 dni od vystavenia faktury. Kupnu cenu moze uhradif kupujiici na zaklade postovej poukazky, prevodnym prikazom z uctu v banke alebo v hotovosti v pokladni predavajuceho. V pripade bezhotovostnej uhrady sa kupna cena povazuje za uhradenii az momentom pripisania prislusnej ciastky v prospech uctu predavajuceho. 3.5 V pripade omeskania s platenim faktury je predavajuci opravneny uctovat' kupujucemu urok z omeskania vo vyske 0,025% z dlznej sumy za kazdy den omeskania. ClanoklV. Objednavky 4.1 Predavajuci doda Tovar na zaklade vystavenej adorucenej objednavky, alebo Objednavky prijatej telefonicky. Objednavka musi obsahovaf: objednavane mnozstvo a druh Tovaru; dodaci termin; miesto dodania Tovaru; pripadne ine poziadavky kupujuceho (balenie, oznacenie) podpis opravnenej osoby (okrem telefonickej a ovej objednavky - aj ztychto objednavok vsak musi byt' predavajucemu zrejme, ktora osoba zastupujiica kupuj uceho j u robi). 4.2 V pripade dorucenia Objednavky v pracovny den do 10:00 hod., moze byt' pozadovany termin dodania Tovaru najskor o 24 hodin. V pripade dorucenia Objednavky v pracovny den po 10:00 alebo pocas dna pracovneho pokoja, nesmie byt' pozadovany termin dodania Tovaru skor, ako 24 hodin od zaciatku pracovnej doby u predavajuceho v najblizsi nasledujiici pracovny den. 4.3 Objednavka sa stava zavaznou pre predavajuceho, ak je vystavena kupujucim v sulade s touto zmluvou a dorucena predavajucemu sposobom uvedenym v tejto zmluve, pokial' predavajuci nezasle kupujucemu pisomne namietky do 24 hodin od obdrzania Objednavky. Predavajuci je povinny akceptovaf objednavku dorucenii faxom, om alebo telefonicky. Predavajuci je opravneny zaslat' pisomne namietky proti Objednavke, ak nevie splnif terminy pozadovanej dodavky alebo sii tu ine prekazky, pre ktore nemoze predavajuci riadne avcas splnif Strana 3 z 9

4 Objednavku. V pripade, ze kupujuci riadne a vcas nezaplatil splatnii fakturu, je predavajuci opravneny zastavif dodavky Tovaru bez predchadzajuceho upozornenia. Ak prijme predavajuci Objednavku s vyhradami proti zneniu Objednavky, je zavazna pre kupujuceho, pokial' voci tomu nevzniesol namietky do 24 hodin od dorucenia prijatia Objednavky s vyhradami. O sposobe dorucenia namietok plati to iste, ako o dorucovani Objednavky. 4.4 Predavajuci je opravneny odmietnuf Objednavku, ak kupujuci meska so splatenim splatnej faktiiry za akukol'vek dodavku uskutocnenii kedykol'vek predtym. Predavajuci je tiez opravneny odmietnuf Objednavku, ak si kupujuci objedna Tovar v celkovej cene do 40,- bez DPH. Clanok V. Miesto a sposob dodania, balenie 5.1 Predavajuci doda Tovar kupujiicemu na miesto dodania Tovaru v zmysle podmienok Rozvozneho planu a zmluvne strany dodavku potvrdia na dodacom liste. Rozvozny plan tvori Prilohu c. 1 tejto zmluvy. Kupujuci zodpoveda za Tovar a prebera nebezpecenstvo skody momentom prevzatia vyznacenom na dodacom liste. 5.2 Kupujuci je povinny prevziaf Tovar v pripustnej odchylke + 5% od objemu specifikovaneho v Objednavke. V pripade nedostatku Tovaru na skladoch predavajuceho je kupujuci povinny prevziaf aj mensie ako objednane mnozstvo Tovaru. 5.3 Predavajuci sa zavazuje dodaf spolu s Tovarom dodaci list. Kupujuci (resp. dopravca, ktoreho kupujuci zabezpeci) je povinny podpisaf pri prevzati Tovaru dodaci list. V opacnom pripade ma predavajuci pravo odmietnuf vydanie Tovaru a moze postupovaf podl'a cl Kupujuci je povinny prevziaf Tovar v den dodania uvedeny v Objednavke alebo aj skor, ak predavajuci doda Tovar pred tymto terminom ana skorsi terrain dodavky kupujuceho vopred upozorni. V pripade, ze kupujuci neprevezme objednany Tovar v stanovenom termine. straca Objednavka pre predavajuceho zavaznosf a predavajuci je opravneny s neprevzatym Tovarom vol'ne disponovaf, najma ho d'alej predaf, spracovaf resp. vyuzif inak. Kupujuci sa zavazuje uhradif predavajucemu vsetky naklady, ktore mu vzniknii v dosledku neprev zatia objednaneho Tovaru podl'a tohto cl. 5.5, najma naklady na dopravu, prebal'ovanie. preznacenie a skladovanie Tovaru. Tiez je povinny nahradif predavajucemu skodu a usly zisk, ktory mu v tejto suvislosti vznikne nasledovne: (i) V pripade, ak neprevzaty Tovar predavajuci d'alej preda alebo spracuje, je kupujuci povinny uhradif predavajucemu skodu a usly zisk. (ii) V pripade, ak neprevzaty Tovar v dobe trvanlivosti predavajuci nepreda ani nespracuje, je kupujuci povinny uhradif predavajucemu zmluvnii pokutu vo vyske ceny za neprevzaty Tovar, ako aj vzniknutu skodu (naklady na skladovanie, likvidaciu Tovaru). 5.5 Kupujuci ma pravo odmietnuf prevzatie Tovaru len ak predavajuci nedoda spolu s Tovarom pozadovane doklady. Kupujuci je povinny prevziaf Tovar aj v pripade, ak predavajuci dodal Tovar po termine dodavky. 5.6 V pripade omeskania kupujuceho sprevzatim Tovaru podl'a cl. 5.4 nie je predavajuci zodpovedny za skodu, ktory kupujucemu vznikne oneskorenym prevzatim Tovaru alebo nemoznosfou prevzatia v pripade, ak predavajuci v zmysle cl. 5.4 Tovar d'alej preda, spracuje alebo inak vyuzije. Strana 4 z 9

5 Clanok VI. Zavazky skoly/predskolskeho zariadenia 6.1 Vyrobky, ktore sii dodavane v ramci tejto zmluvy, nebude skola/predskolske zariadenie pouzivaf pri priprave jedal v skole/predskolskom zariadeni v zmysle odst. 4 Nariadenia komisie (ES) c. 657/2008. (Za pripravu jedal sa nepovazuje samotne zohriatie mlieka. Pridanie napr. kakaa, ovocia alebo marmelady do mlieka, alebo mliecnych produktov sa nepovazuje za pripravu jedla aje teda povolene. Syry nie je mozne vyprazaf ci davaf do omacok. Polotvrdy syr je vsak mozne pouzit' ako posypka na rizoto, spagety alebo na paradajkovu polievku, avsak uz nie je mozne ich dat' zapiecf.) 6.2 Mlieko dodavane v ramci tejto zmluvy je urcene len na spotrebu ziakov v ich skole/ predskolskom zariadeni. 6.3 U mlieka dodavaneho v ramci tejto zmluvy bude skola/predskolske zariadenie viesf oddelenu evidenciu o dodavkach, spotrebe a lihradach prijatych od ziakov. 6.4 Skola/predskolske zariadenie neprekroci maximalnu denmi davku (najviac na 0,25 1 ekvivalentu plnotucneho mlieka na ziaka avyucovaci den, pri polotvrdych syroch je denna davka na jedneho ziaka na jeden vyucovaci den 30 g). 6.5 Pri predaji vyrobkov ziakom/det'om v predskolskych zariadeniach neprekroci maximalne lihrady platene ziakom/det'mi v skolach/predskolskych zariadeniach, stanovene Nariadenim vlady SRc. 208/2013 Z.z. 6.6 Pokial' nie je sam prijemcom pomoci, nebude siibezne odoberaf vyrobky, na ktore sa vzt'ahuje pomoc, od viacerych dodavatel'ov. 6.7 Skola/predskolske zariadenie doruci dodavatel'ovi do 20. dna v mesiaci januar, april a do 10. dna v mesiaci jiil za obdobie predchadzajiicich 3 mesiacov,,hlasenie skoly/predskolskeho zariadenia o spotrebe mlieka a mliecnych vyrobkov" (tlacivo rvori prilohu D k zmluve). 6.8 Skola/predskolske zariadenie trvale umiestni na viditel'nom mieste pri hlavnom vchode do budovy plagat v siilade s minimalnymi poziadavkami stanovenymi v prilohe III nariadenia Komisie (ES) c. 657/ Umiestnenie informacneho plagatu o europskom mliecnom programe pri hlavnom vchode do budovy skoly ustanovuje Nariadenie Komisie (ES) c. 657/2008, ktorym sa ustanovujii podrobn^ pravidla uplatnovania nariadenia Rady (ES) c. 1234/2007, pokial' ide o pomoc Europskej linie pri poskytovani mlieka aurcitych mliecnych vyrobkov ziakom vo vzdelavacich institiiciach a taktiez bod 7 Metodickeho pokynu pre uchadzacov o poskytnutie prispevku na podporu spotreby mlieka a mliecnych vyrobkov pre deti v predskolskych zariadeniach a pre ziakov vo vzdelavacich instituciach z financnych zdrojov Europskej unie a narodnych zdrojov pre Skolsky rok 2013/2014 vydaneho PPA. Strana 5 z 9

6 6.9 Ak sa pocas kontroly zisti porusenie tychto zavazkov zo strany skoly/predskolskeho zariadenia, tato je povinna zaplatit' dodavatel'ovi financnu ciastku rovnajucu sa financnej podpore, ktoru musi dodavatel' vratif zdovodu nedodrzania podmienok zo strany skoly/ predskolskeho zariadenia, tiito financnu ciastku si skola nemoze narokovaf z dovodu nedodrzania podmienok. Splatnosf fmancnej ciastky je 14 dni od dorucenia faktury dodavatel'a odberatel'ovi. Clanok VII. Osobitne ustanovenia o vadach Tovaru a postupe vybavovania reklamacii (Reklamacny poriadok) 7.1 Predavajiici zodpoveda kupujucemu za vady Tovaru, ktore ma Tovar v case prevzatia Tovaru kupujucim, a tiez za vady Tovaru, ktore sa vyskytmi v zarucnej dobe. 7.2 Kupujuci je povinny skontrolovaf kvalitu a mnozstvo Tovaru v mieste dodania pri jeho prevzati. Ak kupujuci neprehliadne Tovar bezodkladne po jeho prevzati. nemoze uplatnovaf naroky z vad Tovaru zistitel'nych pri jeho prehliadke ak sa preukaze. ze Tovar mal tieto vady uz pri prevzati, co musi preukazaf kupujuci. Prehliadku Tovaru pri prevzati je kupujuci povinny vykonaf tak, aby zistil vsetky vady Tovaru. ktore je mozne zistif pri \^Tialozeni odbornej starostlivosti. 7.3 V pripade, ze kupujuci zisti vady Tovaru, spise bezodkladne reklamacny list. Nasledne je povinny kontaktovat' predavajuceho, ktoremu oznami vsetky vady, ktore zistil. To plati pre vady zistene pri preberani Tovaru, ako aj pre vady zistene v zarucnej dobe. Kupujuci je povinny pri reklamacii Tovaru predlozif spolu s reklamacnym listom podpisany dodaci list, ako aj doklad o zaplateni Tovaru. Kupujuci je povinny dorucif reklamaciu spolu s vyssie uvedenymi dokladmi osobne do podatel'ne predavajuceho, alebo kontaktnej osobe na jeden z uvedenych kontaktnych udajov: Syrareri Havran,a.s. Kontaktna osoba: Pavol Ruzicka Adresa: Priemyselna 1339, Senica Tel.: 034/ , Fax: 034/ Prava zo zodpovednosti za vady Tovaru, ktore mal Tovar pri prevzati kupujucim, musi kupujuci vzdy uplatnif u predavajuceho bez zbytocneho odkladu po torn, co ich zistil. najneskor do 3 dni od prevzatia Tovaru, inak prava zo zodpovednosti za vady zanikaju. Vady na ktore sa vzt'ahuje zaruka, musi kupujuci uplatnif bez zbytocneho odkladu po torn, co ich zistil, najneskor v posledny den zarucnej doby, inak prava zo zodpovednosti za vady zanikaju. Nespravne mnozstvo dodaneho Tovaru musi kupujuci vytknuf predavajucemu pri preberani Tovaru v dodacom liste, inak narok na dodanie chybajuceho mnozstva Tovaru zanika. 7.5 Predavajiici kupujucemu garantuje, ze Tovar dosiahne parametre uvedene v Ponukovom liste. 7.6 Predavajuci poskytuje na dodavany Tovar zaruku za akosf v dlzke trvania urcenom v Ponukovom liste. Zarucna doba zacina plymif dnom prevzatia Tovaru. Strana 6 z 9

7 Predavajuci nezodpoveda za vady Tovaru v pripadoch: a) poskodenia obalu Tovaru po prevzati tovaru kupujucim alebo inou neodbornou manipulaciou s Tovarom; b) nedodrzania podmienok prepravy alebo nevhodneho skladovania; c) vznikli v dosledku okolnosti vis major; d) neoznamenia vad Tovaru kupujucim v lehotach podl'a cl Kupujiici ma v pripade dovodnej reklamacie, ktorii uplatni vcas, pravo na: a) dodanie nahradneho Tovaru za vadny alebo chybajiici Tovar (v pripade chybajuceho Tovaru iba ak narok uplatnil pri preberani Tovaru na dodacom liste); alebo b) primeranu zl'avu z ceny Tovaru; alebo c) odstranenie vad Tovaru inym sposobom. Pravo vyberu na urcenie sposobu odstranenia vad Tovaru ma predavajuci. V pripade dodania nahradneho Tovaru je kupujiici povinny vratif vymienany Tovar spat' predavajiicemu. Podmienky vratenia vadneho Tovaru si zmluvne strany dohodmi osobitne. 7.9 Reklamacia neopravnuje kupujiiceho na odopretie zaplatenia faktiir, ale v pripade, ze opravnenost' reklamacie bude potvrdena a ako nahrada urcena zl'ava z ceny Tovaru, je kupujiici opravneny pozadovat' dobropis faktury vystavenej za dodanie vadneho Tovaru do vysky poskytnutej zl'avy z kiipnej ceny. ClanokVIIL Doha trvania.1 Tato ramcova zmluva sa uzatvara na dobu od do i.2 Tuto zmluvu moze ktorakol'vek zo zmluvnych stran vypovedaf v 2-mesacnej vypovednej lehote, ktora zacina plymif prvym dnom mesiaca nasledujiiceho po jej doruceni..2 Vystavovaf Objednavky na dodavky Tovaru je kupujiici opravneny len vtedy, ak ma s predavajiicim platne uzatvoremi tuto zmluvu. Clanok IX. Odstupenie od zmluvy 9.1 Zmluvne strany sii opravnene odstupif od zmluvy v pripadoch podl'a 345 anasl. Obchodneho zakonnika. 9.2 Predavajuci je opravneny okrem dovodov podl'a cl. 8.1 opravneny odstupif od tejto zmluvy v pripade: omeskania kupujiiceho s uhradenim ktorejkol'vek splatnej faktury, omeskania s prevzatim objednaneho Tovaru v termine dodavky aspon 2 krat, viac ako 3 neopravnenych reklamacii. 9.3 Kupujiici je opravneny okrem dovodov podl'a cl. 8.1 opravneny odstupif od tejto zmluvy v pripade: omeskania s dodanim Tovaru na zaklade Objednavky zo strany predavajiiceho v aspon 3 pripadoch, nedodania dokladov vzfahujucich sa na dodavany Tovar ani po uplynuti dodatocne poskytnutej 15-dnovej lehoty v aspon 3 pripadoch. Strana 7 z 9

8 9.4 Predavajuci je opravneny odstiipif od jednotlivych Objednavok tiez v pripade: omeskania s prevzatim objednaneho Tovaru kupujucim v termine dodavky, nezaplatenia splatnej faktury za objednany Tovar. 9.5 Kupujuci je opravneny odstupif od jednotlivych Objednavok v pripade: omeskania s dodanim Tovaru na zaklade Objednavky o viac ako 30 dni, nedodania dokladov vzt'ahujucich sa na dodavany Tovar ani po uplynuti dodatocnej poskytnutej 15-dnovej lehoty. 9.6 Odstiipenie je ucinne dnom jeho dorucenia druhej zmluvnej strane. Momentom odstupenia od zmluvy sa stavajii splatnymi vsetky faktury vystavene predavajucim podl'a tejto zmluvy. 9.7 Odstupenim od zmluvy/objednavky zanikajii vsetky prava apovinnosti zmluvnych stran z tejto zmluvy/objednavky, okrem narokov na nahradu skody a povinnosti zaplatif kupnu cenu vratane lirokov z omeskania. Clanok X. Vis major 10.1 Nepovazuje sa za porusenie tejto zmluvy, ak ktorakol'vek zo zmluvnych stran nemoze plnit' svoje zmluvne povinnosti z dovodu prekazky, ktora nastala nezavisle od vole povinnej zmluvnej strany a brani jej v splneni jej povinnosti, ak nemozno rozumne predpokladat'. ze by povinna zmluvna strana tuto prekazku alebo jej nasledky odvratila alebo prekonala a ze by v case vzniku zavazku tuto prekazku predvidala (napr. vojna, celostatny strajk, zemetrasenie, zaplava, poziare, teroristicky utok, atd'.). Na zaklade poziadavky druhej zmluvnej strany, dotknuta zmluvna strana predlozi doklad o existencii okolnosti vylucujucich zodpovednost'/vis major Predavajuci nie je zodpovedny za omeskanie s dodavkou Tovaru. ak: kupujiici meska s platbami splatnych faktur; dodavatelia surovin potrebnych na vyrobu Tovaru predavajuceho meskaju s dodavkami; inych okolnosti vis major podl'a cl Clanok XL Zaverecne ustanovenia 11.1 Zmluva nadobuda platnost' a licinnost' dnom jej podpisu zastupcami oboch zmluvnych stran Zmluva je vyhotovena v troch (3) rovnopisoch, z toho jeden obdrzi kupujuci a dva rovnopisy obdrzi predavajuci Prava apovinnosti z tejto zmluvy je kupujuci opravneny postupif na tretie osoby len po predchadzajucom pisomnom siihlase predavajuceho Kupujuci nie je opravneny zapocitaf pohl'adavky voci pohl'adavkam predavajuceho vyplyvajuce z tejto zmluvy s vynimkou zapocitani explicitne uvedenych v tejto zmluve. Strana 8 z 9

9 11.5 Zmluvu je mozne menif a dopinaf len jej pisomnymi dodatkami, cislovanymi podl'a poradia ich prijatia NeoddelitePnou siicast'ou tejto zmluvy su nasledovne prilohy: Priloha c. 1 - Rozvozny plan Priloha D - Hlasenie skoly /predskolskeho zariadenia o spotrebe mlieka a mliecnych vyrobkov 11.7 Prava a povinnosti touto zmluvou neupravene sa spravuju ustanoveniami toho zakona, ktore sii im ich povahou a ucelom najblizsie Zmluvne strany tymto vyhlasujli, ze si zmluvu precitali, jej obsahu porozumeli, ze ich vol'a je slobodna a vazna a na znak svojho siihlasu s nou ju potvrdzuju svojimi podpismi. Predavajuci Meno a priezvisko Funkcia Syraren Havran, a.s. Ing. Ladislav Huscava predseda predstavenstva Ing. Blanka Praskacova clen predstavenstva Miesto Datum Podpis Senica Syrareft Havran, a.s. Priemyselna Senica 4 Kupujuci Meno a priezvisko Funkcia Miesto L / Datum Podpis 9090lSkalica Strana 9 z 9