Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download ""

Prepis

1 odbor starostlivosti o životné prostredie Mierové námestie 81/18, Ilava OU-IL-OSŽP-2017/ GRA Ilava, R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy na úseku posudzovania vplyvov na životné prostredie podľa 56 písm. b) zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) a podľa 1 a 5 zákona č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vydáva podľa zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) a podľa 29 ods. 11 zákona, na základe Oznámenia o zmene navrhovanej činnosti: Košecké Podhradie úprava Podhradského potoka, predloženého navrhovateľom SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany, IČO: , po ukončení zisťovacieho konania o posudzovaní zmeny navrhovanej činnosti toto rozhodnutie: Zmena navrhovanej činnosti: Košecké Podhradie úprava Podhradského potoka, navrhovateľa SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany, IČO: , umiestnená v Trenčianskom kraji, v okrese Ilava, v katastrálnom území Veľké Košecké Podhradie, časť toku parcely KN-C 829/1, 829/3, v rozsahu od p. č. 666/2 po p. č záber na parcelách: parc. KN-C: 659, 664, 663, 663/57, 663/56, 663/55, 663/53, 569/2, 569/1, 570/2, 570/1, 555, 556/1, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 510, 498, 461, 666/2, 666/3, 666/6, 666/7, 666/1, 666/12, 666/15, 666/ 24, 666/23, 27/1, 32, 31, 829/64, 829/38 parc. KN-E: 7196/509, 173/1,173/2, 180, 181, 2168, 2169/1, 2170/501,502, 2175, 2181/4,21815, 7109, 7112, 2263, 214/1, 213/1, 170, 7199/501, 141/12, 7196/506, 66/3, 66/2, 66/1, 7223/501, 7104, 7196/502, 7106, 7108, 7110, 7111, 2284 predmetom ktorej je zmena parciel, resp. doplnenie parciel na ktorých sa bude stavba vyskytovať sa nebude posudzovať podľa zákona. Pre uvedenú činnosť je preto možné podať návrh na začatie povoľovacieho konania podľa osobitných predpisov. Telefón Fax Internet IČO +421/ / anna.grajcarikova@minv.sk /

2 Odôvodnenie: strana 2 rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa Navrhovateľ, SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany dňa listom zo dňa v písomnej aj elektronickej forme Okresnému úradu Ilava, odboru starostlivosti o životné prostredie (ďalej len OkÚ-OSŽP ) podľa 18 ods. 2 písm. d) a podľa 29 ods. 1 písm. b) zákona Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Košecké Podhradie úprava Podhradského potoka, vypracované podľa Prílohy č. 8a zákona. Oznámenie spracovala spoločnosť SVP, š.p. Odštepný závod Piešťany, Ing. Matúš Urban, v júli Zmena navrhovanej činnosti uvedená v Oznámení o zmene navrhovanej činnosti podlieha svojimi parametrami zisťovaciemu konaniu, ktoré OkÚ - OSŽP vykonalo podľa 29 zákona. OkÚ - OSŽP začal dňom doručenia oznámenia o zmene navrhovanej činnosti správne konanie podľa 18 správneho poriadku. Podľa prílohy č. 8 zákona patrí navrhovaná činnosť do Bodu 10 Vodné hospodárstvo, položka č. 7 Objekty protipovodňovej ochrany, časť B zisťovacie konanie bez limitu. Navrhovaná zmena činnosti je podľa 18 ods. 2 písm. d) zákona o posudzovaní predmetom zisťovacieho konania, ktoré OÚ - OSZP vykonal podľa 29 zákona o posudzovaní. Predložené oznámenie o zmene navrhovanej činnosti: Košecké Podhradie úprava Podhradského potoka je zmenou posudzovanej činnosti rovnakého názvu. Proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený rozhodnutím zo zisťovacieho konania č. OÚŽP/2012/ IBD zo dňa navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať v zmysle zákona. Účelom navrhovanej zmeny činnosti je zmena parciel, resp. doplnenie parciel na ktorých sa bude stavba vyskytovať. Uvedené bolo dopracované v rámci dokumentácie pre stavebné povolenie. Jedná sa o zosúladenie parciel. Rozsah záberu nebol zmenený prepracovaním a doplnením dokumentácie. Súčasný stav pred zmenou Navrhovaná činnosť: Košecké Podhradie úprava Podhradského potoka, určená na protipovodňovú úpravu Podhradského potoka v rámci intravilánu obce Košecké Podhradie, ktorá bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov počas jarného topenia a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia, spĺňať požiadavky na zvýšenie kapacity koryta na Q 50 resp. Q 100 pri premosteniach, eróznu ochranu svahov a zlepšenie estetickej funkcie toku ako súčasť intravilánu obce, navrhnutá od rkm 9,786 po rkm 11,266, celková dĺžka navrhovanej úpravy je m, umiestnená v Trenčianskom kraji, okrese Ilava, katastrálnom území Košecké Podhradie, parc. č. KN-C: 666/3, 666/4, 569, 664, 665, 663, 64/1, 63, 57, 56, 55, 12, 15, 53, 42, 24, 23, 27/1, 32, 31, 33, 1044, 569/1, 569/2, 570/1, 570/2, 555, 552, 543, 524, 519, 518, 514, 10, 498, 471, 462, 458, /3, 829/1, 1009/1, 472 parcely vodného toku. Stav po aktuálnej zmene: Navrhovaná úprava bude slúžiť ako preventívna protipovodňová stavba pred opakujúcimi sa záplavami v intraviláne a extraviláne obce a zároveň bude zabezpečovať neškodné odvedenie povodňových prietokov, počas jarného topenia snehu a intenzívnej zrážkovej činnosti v rámci spádového územia Strážovských vrchov. Umiestnenie výstavby protipovodňových ochranných opatrení (protipovodňové múry a úpravy brehov) je plánované pozdĺž trasy regulovaného Podhradského potoka v úseku intravilánu a v extraviláne obce Košecké Podhradie. Úprava začína v rkm 9,786 Podhradského potoka (dolná

3 strana 3 rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa časť obce pri škôlke), pokračuje čiastočne v súbehu s komunikáciou a končí v rkm 11,266 (nad poľnohospodárskym družstvom). Celková dĺžka navrhovanej úpravy je m. Pri úprave sa v maximálnej možnej miere využilo trasovanie jestvujúceho koryta Podhradského potoka. Úprava má v stiesnených priestoroch intravilánu tvar otvoreného jednoduchého lichobežníkového profilu s miskovitým dnom v kombinácii s jednostranným alebo obojstranným oporným múrom so sklonom lícnej strany 5:1. Časť jestvujúcich oporných múrov popri zástavbe zostáva zachovaná (pokiaľ vyhovuje prietočný profil, doplní sa lokálne iba rímsa). Mimo zastavané územie, resp. v úsekoch kde to umožňuje morfológia terénu je múr nahradený svahom opevneným dlažbou z lomového kameňa v sklone 1:1,5. V časti v hornom úseku mimo zástavby sa navrhuje jednostranná úprava s pripustením čiastočného vyliatia toku na ľavom brehu. Celková šírka koryta v návrhu uvažuje v zastavanom priestore (obojstranný múr) rozmer 5,0-5,4 m, pri jednostrannej úprave potom 4,3-4,5 m. Vzhľadom na jeho odolnosť ostáva dno ako neopevnené. Opevňované sú len úseky v mieste dnových prahov (dĺžky 1,5m na začiatku a konci úpravy) a balvanitých sklzov umožňujúcich migrovanie a úkryty pre ryby a migrujúce vodné spoločenstvá (dĺžky 10 m z lomového kameňa ukladaného do vodostavebného betónu). V rámci úpravy koryta sa dočasne odstránia lávky k nehnuteľnostiam. Pre ich opätovné osadenie budú realizované opory ako súčasť úpravy. Opory pre mosty a lávky budú v styku s opornými múrmi oddilatované. Úprava v maximálnej možnej miere rešpektuje súčasné majetkoprávne hranice i trasovania inžinierskych sietí. V rámci úpravy sa predpokladá preložka nadzemného vedenia NN a verejného osvetlenia (prekládka piatich stĺpov) Vypracovaním projektovej dokumentácie pre stavebné povolenie sa spresnil zoznam parciel, na ktorých je projekt umiestnený. Parcely doplnené na základe trvalého záberu (geom. plán a projektová dokumentácia pre SP) KN-C: 556/1, 510, 461, 666/2, 666/6, 666/7, 666/1, 829/64*, 829/38* (*doplnené na základe rozčlenenia parcely KN-E č. 7102) KN-E: 7196/509, 173/1, 173/2, 180, 181, 2168, 2169/1, 2170/501,502, 2175, 7102, 2181/4, 2181/5, 7109, 7112, 2263, 214/1, 213/1, 170, 7199/501, 141/12, 7196/506, 66/3, 66/2, 66/1, 7223/501, 7104, 7196/502, 7106, 7108, 7110, 7111, Parcely KN-C: 665, 64/1, 63, 42, 10, 471, 462, 458, 441, 829/3, 829/1, 1009/1, 472, 666/4 sú navyše (resp. parcely s nezaloženým LV). V rámci zisťovacieho konania OkÚ - OSŽP zaslal listom č. OU-IL-OSŽP-2017/ , OU-IL-OSŽP-2017/ zo dňa oznámenie o zmene navrhovanej činnosti podľa 29 ods. 6 zákona na zaujatie stanoviska povoľujúcim orgánom, dotknutým orgánom, dotknutým obciam, v súvislosti s 29 ods. 9 zákona aj rezortnému orgánu a zverejnil ho na úradnej tabuli a webovom sídle úradu prostredníctvom informačného systému EIA/SEA: Na OkÚ Ilava OSŽP doručili v zákonom stanovenom termíne, resp. do termínu vydania tohto rozhodnutia svoje písomné stanoviská tieto subjekty (stanoviská sú uvádzané v skrátenom znení, vyhodnotenie stanovísk je uvádzané kurzivom): 1. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky sekcia vôd, list č /2017 zo dňa vydáva stanovisko so záverom, že nemá pripomienky k predloženému oznámeniu a nepožaduje posudzovať podľa zákona. 2. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa odpadového hospodárstva, list č. OÚ- IL-OSŽP-2017/ OND zo dňa k predloženému oznámeniu nemá z hľadiska odpadového hospodárstva pripomienky.

4 strana 4 rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany ovzdušia, list č. OÚ- IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa k predloženému oznámeniu nemá z hľadiska ochrany ovzdušia žiadne pripomienky. - predmetná činnosť nemusí byť posudzovaná v zmysle zákona. 4. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna správa ochrany prírody a krajiny, list č. OÚ- IL-OSŽP-2017/ MOJ zo dňa z hľadiska ochrany prírody a krajiny s predloženým oznámením súhlasíme. 8. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie, štátna vodná správa list č. OÚ- IL-OSŽP-2017/ SUC zo dňa : - z hľadiska ochrany vodných pomerov s predloženým oznámením súhlasíme bez pripomienok. Do vydania tohto rozhodnutia neboli doručené tunajšiemu úradu žiadne ďalšie vyjadrenia k podkladom rozhodnutia. V zmysle 23 ods. 4 zákona sa táto skutočnosť považuje za súhlasné stanovisko. Taktiež verejnosť sa v priebehu zisťovacieho konania k predloženému oznámeniu nevyjadrila. OkÚ Ilava - OSŽP v rámci zisťovacieho konania posúdil navrhovanú činnosť z hľadiska povahy a rozsahu navrhovanej činnosti, miesta vykonávania navrhovanej činnosti, najmä jeho únosného zaťaženia a ochranu poskytovanú podľa osobitných predpisov, významu očakávaných vplyvov na životné prostredie a zdravie obyvateľstva, súladu s územno - plánovacou dokumentáciou a vzal do úvahy súčasný stav životného prostredia v dotknutom území. Boli použité kritéria pre zisťovacie konanie v zmysle prílohy č.10 zákona. Územie, na ktorom sa plánuje zmena navrhovanej činnosti realizovať, leží v prvom stupni ochrany podľa zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Predmetná lokalita nezasahuje do siete NATURA Lokalita sa nenachádza v ochrannom pásme vodárenského zdroja. Jedná sa len o zosúladenie parciel, rozsah záberu nebol zmenený. OkÚ Ilava - OSŽP pri svojom rozhodovaní prihliadal na stanoviská doručené podľa 29 ods. 9 zákona k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti od zainteresovaných subjektov rezortného orgánu, dotknutých orgánov a povoľujúceho orgánu. Rezortný orgán, dotknutá obec a ani nikto z dotknutých orgánov nepožadoval posudzovanie navrhovanej činnosti podľa zákona o posudzovaní. Všetky zúčastnené subjekty vyjadrili kladný postoj k navrhovanej činnosti a z ich stanovísk nevyplynulo, že je predpoklad očakávaných vplyvov na životné prostredie takého významu, aby vzniesli požiadavku na ďalšie posudzovanie zmeny navrhovanej činnosti. V rámci zisťovacieho konania tunajší úrad nezistil žiadne skutočnosti, ktoré môžu byť v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi na ochranu životného prostredia, alebo ktoré by v závažnej miere ohrozovali životné prostredie a zdravie obyvateľov, ktoré by bolo potrebné posudzovať podľa zákona, a preto Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. Upozornenie: Podľa 29 ods. 16 zákona dotknutá obec bezodkladne informuje o tomto rozhodnutí verejnosť na svojom webovom sídle, ak ho má zriadené a na úradnej tabuli obce. Navrhovateľ a povoľujúci orgán je povinný postupovať v zmysle 38 zákona.

5 strana 5 rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa Poučenie: Proti tomuto rozhodnutiu je podľa 53 a 54 ods. 1 a 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov možné podať odvolanie v lehote do 15 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia na Okresný úrad Ilava odbor starostlivosti o životné prostredie, Mierové námestie 81/18, Ilava. Toto rozhodnutie je možné preskúmať súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. V prípade verejnosti podľa 24 ods. 4 zákona sa za deň doručenia rozhodnutia považuje pätnásty deň zverejnenia rozhodnutia podľa 29 ods. 15 tohto zákona. Ing. Vít Ondráš vedúci odboru

6 strana 6 rozhodnutia č. OÚ-IL-OSŽP-2017/ GRA zo dňa Doručuje sa: 1. SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Odštepný závod Piešťany, Nábrežie I. Krasku č. 3/834, Piešťany 2. Obec Košecké Podhradie, Bc. Rastislav Čepák starosta obce, Košecké Podhradie Na vedomie: 3. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava 4. Okresný úrad Trenčín, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hviezdoslavova 3, Trenčín 5. Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Považskej Bystrici, Slov. partizánov 1130/50, Považská Bystrica 6. Okresný úrad Ilava, odbor krízového riadenia, Mierové námestie 81/18, Ilava 7. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Trenčín, Jesenského 36, Trenčín 8. Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, Trenčín 9. Okresný úrad Trenčín, Pozemkový a lesný odbor, Nám. Sv. Anny 7, Trenčín 10. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOH 11. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOP a K 12. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné prostredie - ŠSOO 13. Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o ŽP, úsek štátnej vodnej správy 14. Ministerstvo obrany SR, Správa nehnuteľného majetku a výstavby, Kutuzovova 8, Bratislava 15. Okresný úrad Trenčín, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP kraja, Hviezdoslavova 3, Trenčín 16. Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, Bratislava

 odbor starostlivosti o životné prostredie Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava OU-IL-OSŽP-2019/000363-014 GRA Ilava, 28. 02. 2019 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

~ ~~:~~:~~-~: r j Mesto Michalovce Mestský úrad, odbor V, ŽP a MR Námestie osloboditej'ov Michalovce

~ ~~:~~:~~-~: r j Mesto Michalovce Mestský úrad, odbor V, ŽP a MR Námestie osloboditej'ov Michalovce ~ ~~:~~:~~-~:--------------------------------------- r j Mesto Michalovce Mestský úrad, odbor V, ŽP a MR Námestie osloboditej'ov 30 071 01 Michalovce - na zverejnenie IČO: 00325490 DIČ: 2020739039 Váš

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI odbor starostlivosti o životné prostredie Litovelská 1218, 024 01 Kysucké Nové Mesto OU-KM-OSZP-2018/000864-020 Kysucké Nové Mesto 18. 12. 2018 R O Z H O D N U T I E VYDANÉ V ZISŤOVACOM KONANÍ Okresný

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Krajinská cesta 5053/13, Piešťany OU-PN-OSZP-2018/ Kv Piešťany R O Z H O D N U T I

odbor starostlivosti o životné prostredie Krajinská cesta 5053/13, Piešťany OU-PN-OSZP-2018/ Kv Piešťany R O Z H O D N U T I odbor starostlivosti o životné prostredie Krajinská cesta 5053/13, 921 25 Piešťany OU-PN-OSZP-2018/007636-Kv Piešťany 16. 11. 2018 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Piešťany, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

vzor

vzor OKRESNÝ ÚRAD LEVOČA odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Majstra Pavla 59, 054 01 Levoča Č.j.: V Levoči 09.10.2015 R o z h o d n u t i e Okresný úrad Levoča, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP/2015/ Pezinok ROZHODNUTIE

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP/2015/ Pezinok ROZHODNUTIE OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OU-PK-OSZP/2015/000096 Pezinok 20.1.2015 ROZHODNUTIE Okresný úrad Pezinok, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

Okresný úrad, Záhorácka 1919, M a l a c k y

Okresný úrad, Záhorácka 1919, M a l a c k y O B E C Z Á V O D Sokolská č.243 908 72 Závod č.j.s-34/2018/ur Závod 21.12.2018 ROZHODNUTIE Obec Závod ako vecne, miestne a správne príslušný stavebný úrad v zmysle 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom

Podrobnejšie

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži 14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa -------- Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia..:. Bytové družstvo

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica č. j. OÚ-PB-OSZP 2019/002850-21- ZK 2 A10 V Považskej Bystrici 15. 04. 2019 Vybavuje: Ing. Daniela Benčová R O Z H O D N

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 51/2018/PM Sebedín - Bečov ev. číslo : 1/2018 dňa : 14.09.2018 V

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

Microsoft Word - mimeattach3211.bin

Microsoft Word - mimeattach3211.bin OKRESÝ ÚRAD POVAŽSKÁ BYSTRICA odbor starostlivosti o životné prostredie Centrum 1/1, 017 01 Považská Bystrica Č. j. OÚ-PB-OSZP-2018/008857-22 ZK5 10 V Považskej Bystrici dňa 20. 09. 2018 Vybavuje : Ing.

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci

OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci OKRESNÝ ÚRAD PRIEVIDZA katastrálny odbor oddelenie technické, dokumentácie a poskytovania Mišíka 28,97101 Prievidza informácií Vec: Oznámenie Vo veci katastrálneho konania o oprave chyby v katastrálnom

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Šk

SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Šk SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Bratislava Odbor integrovaného povoľovania a kontroly Obec Rohožník OcU - Školské nám. 406/1 906 38 Rohožník Váš list číslo/zo

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA O K R E S N Ý Ú R A D K E Ž M A R O K ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE Huncovská č.1 060 01 Kežmarok V Kežmarku 18.04.2016 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Kežmarok, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-10/ 392 UR-KON prer. vyz. Bratislava

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 08.04.2019 MK/A/2019/10207-04/ I /KON STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

Podrobnejšie

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24 Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE I. Základné údaje o obstarávateľovi II. 1. Názov: Obec Ždiar 2. Identifikačné číslo: 00 3. Adresa sídla: Ždiar 4. Meno, priezvisko, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 28.12.2018 MK/ A/2018/20725-03/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 4.7.2019 MK/ A/2019/05423-13/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona č.50/1976

Podrobnejšie

M E S T O Č A D C A

M  E  S  T  O Č  A  D  C  A OBEC KYSUCKÝ LIESKOVEC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Č. j. Výst. 445/2017/Ča V Kysuckom Lieskovci

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec Číslo: OU-LC-OCDPK-2019/003660 V Lučenci dňa: 05.04.2019 P O V O L E N I E Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy

Podrobnejšie

PERMIT TEMPLATE

PERMIT TEMPLATE SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Žilina Legionárska 5, 012 05 Žilina Číslo: 5263-22979/2017/Daň/770300104/Z47-SP v Žiline, dňa 17. 07. 2017 R O Z H O D N U T I

Podrobnejšie

form_82

form_82 MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Číslo: V-2016/37798-Či V Michalovciach 16.1.2017 Vybavuje Tel.: E-mail: Ing. Vladimír Čižmár 056/6864273 vladimir.cizmar@msumi.sk

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 8437/2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, 17. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA

Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Práva a povinnosti samospráv v procese EIA a SEA Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Práva a povinnosti samospráv

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/linka Mgr. Ivorová/59246245 Bratislava 20.06.2019 Vec:

Podrobnejšie

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT 18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 21.2.2019 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALITA MOJMÍROVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

KRAJSKÝ ÚRAD V ŽILINE

KRAJSKÝ ÚRAD  V ŽILINE OKRESNÝ ÚRAD ŽILINA odbor opravných prostriedkov, referát pôdohospodárstva Ul. Andreja Kmeťa č. 17, 010 01Žilina Č.j. OÚ-ZA-OOP4-2014/019001/SCH V Žiline 31.7.2014 Okresný úrad Žilina, odbor opravných

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 15.05.2018 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy

Podrobnejšie

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 896-2012-SR č. z.: 4478/2012 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 26. 4. 2012 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m MK/A/2019/05659-05/II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.1

Podrobnejšie

Zápisnica 21 riadne OZ

Zápisnica 21 riadne OZ OBECNÝ ÚRAD DEMANDICE Z Á P I S N I C A z 21. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa o 17.00 hodine Zápisnica z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Demandiciach, konaného

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / 20.03.2019 Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ linka Ing. Pixová/40204865 Bratislava 26.03.2019 VEC:

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

Okresný úrad Snina Odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánska 1057, Snina Číslo : OU-SV-OSZP-2015/ JK V Snine dňa

Okresný úrad Snina Odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánska 1057, Snina Číslo : OU-SV-OSZP-2015/ JK V Snine dňa Okresný úrad Snina Odbor starostlivosti o životné prostredie Partizánska 1057, 069 01 Snina Číslo : OU-SV-OSZP-2015/000671-008-JK V Snine dňa 14.8.2015 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Snina, odbor starostlivosti

Podrobnejšie

Okresný úrad v Prievidzi

Okresný úrad v Prievidzi O b e c P r a v e n e c Podacie číslo obce: 192/2018 V Nitrianskom Pravne dňa 25.06.2018 Podacie číslo SOcÚ: 27/2018/SP-3 Vybavuje: Mgr. Budayová, 046/5446218 V E R E J N Á V Y H L Á Š K A Vyvesené dňa:...

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Zámok 104, Bytča. OU-BY-OSZP-2019/ /Koc Bytča R O Z H O D N U T I E Okresný úrad

odbor starostlivosti o životné prostredie Zámok 104, Bytča. OU-BY-OSZP-2019/ /Koc Bytča R O Z H O D N U T I E Okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie Zámok 104, 014 01 Bytča. OU-BY-OSZP-2019/000083-21/Koc Bytča 06. 02. 2019 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Bytča, odbor starostlivosti o životné prostredie ako

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

Nnmnmmmmmmmmm odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. Ľ. Štúra Levice OU-LV-OSZP-2018/ eia/Gö/R Levice, R O Z H O D N

Nnmnmmmmmmmmm odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. Ľ. Štúra Levice OU-LV-OSZP-2018/ eia/Gö/R Levice, R O Z H O D N Nnmnmmmmmmmmm odbor starostlivosti o životné prostredie Ul. Ľ. Štúra 53 934 03 Levice OU-LV-OSZP-2018/014252-eia/Gö/R Levice, 19.11.2018 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Levice, odbor starostlivosti

Podrobnejšie

Bratislava:

Bratislava: Sekcia programov regionálneho rozvoja Odbor riadenia programov regionálneho rozvoja Račianska 153/A, 830 03 Bratislava 3 v spolupráci Sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva Odbor

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor starostlivosti o životné prostredie Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín Č.OU-TN-OSZP2-2019/008045-011 Trenčín, 30. apríla 2019 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Trenčín, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

Všeobecná príručka

Všeobecná príručka Všeobecná príručka Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Všeobecná príručka Posudzovanie vplyvov na životné prostredie v Slovenskej republike Všeobecná príručka Materiál bol

Podrobnejšie

MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, Br

MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, Br MINISTERSTVO DOPRAVY, VYSTAVBY A REGIONÁLNEHO ROZVOJA SLOVENSKEJ REPUBLIKY sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Nám, slobody č. 6, 810 05 Bratislava 15 5 s72 ol ^'C ^ 2 - S C" DI ^ K/13063 "

Podrobnejšie

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0

ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/0 ZÁVERY Z ROKOVANIA Obecného zastupiteľstva obce Ostrov prijaté dňa 10.04.2017 K bodu č. 1: Zahájenie, schválenie programu zasadnutia Uznesenie č. 01/04/2017 návrh programu rokovania OZ predložený starostom

Podrobnejšie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/6183-05/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.03.2019 2019/1214-05/AMi Vec: Žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby

Podrobnejšie

TE-1591, Rodinné centrum Slunce

TE-1591, Rodinné centrum Slunce TE -1591/2013 50249/OSM/2013 Rodinné centrum Slunce n.o., zastúpené konateľkou Silviou Téglásovou, sídlom Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno Kava žiada o prenájom budovy býv. školy v Kave na dobu 50

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 25481/2017/SŽDD/74835 Bratislava 27.10. 2017 Stupeň dôvernosti R O Z H O D N U T I E Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, Trnava OU-TT-OSZP3-20

odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, Trnava OU-TT-OSZP3-20 odbor starostlivosti o životné prostredie oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia Kollárova 8, 917 02 Trnava OU-TT-OSZP3-2019/001503/ŠVS/Mg Trnava, 25.03.2019 R o z h o d n u

Podrobnejšie

msu-zh_C

msu-zh_C OKRESNÝ ÚRAD ŽIAR NAD HRONOM odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom Číslo spisu: OU-ZH-OSZP-000666/2019-R-005 V Žiari nad Hronom dňa 03.04.2019 Číslo

Podrobnejšie

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.

U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1. U z n e s e n i e č. 6 zo 6. riadneho zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Podolínci dňa 25.6.2015 MsZ v Podolínci A) B e r i e n a v e d o m i e: 1.) Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Uznesenia OcZ

Uznesenia OcZ Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná konaného dňa 24.10.2018 K bodu 1. Otvorenie. Uznesenie č. 166/10-2018 zo dňa 24.10.2018 zaradiť do programu rokovania: - rozpočtové opatrenie

Podrobnejšie

Okresný úrad Považská Bystrica

Okresný úrad Považská Bystrica DOHODA O USPORADANÍ VLASTNÍCKEHO PRÁVA uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov Účastníci dohody 1. ÚČASTNÍK 1. : Obchodné meno: Obec LEDNICKÉ ROVNE

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK Odbor starostlivosti o životné prostredie M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP-2017/ Pezinok

OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK Odbor starostlivosti o životné prostredie M. R. Štefánika 10, Pezinok OU-PK-OSZP-2017/ Pezinok OKRESNÝ ÚRAD PEZINOK Odbor starostlivosti o životné prostredie M. R. Štefánika 10, 902 01 Pezinok OU-PK-OSZP-2017/007345 Pezinok 15.08.2017..---- ---- MESTSKÝ ÚRAD PEZINOK Došl o : 2 1. 08. 2017 Číslo:

Podrobnejšie

(Zápisnica z Finaènej komisie z )

(Zápisnica z Finaènej komisie z ) Z á p i s n i c a z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Dátum a čas rokovania: 18. 6. 2003 o 10.00 hod. Miesto rokovania: zasadačka Úradu ŽSK Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

Zámer realizovania IBV - Lomnicka

Zámer realizovania IBV - Lomnicka 1. IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov stavby : SPRIEVODNÁ A TECHNICKÁ SPRÁVA. ZASTAVOVACIA ŠTÚDIA ÚZEMIA IBV LOMNIČKA - UZEMIE POD KRÍŽOM " Miesto stavby : KATASTRÁLNE ÚZEMIE LOMNIČKA, EXTRAVILÁN OBCE LOMNIČKA,

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08 MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg -------- So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 080 O l Prešov V Prešove dňa: 09.09.2019 Verejná vyhláška,

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava Čí Úrad pre reguláciu sieťových odvetví Bajkalská 27, P.O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0132/2019/T Bratislava 10.12.2018 Číslo spisu: 4038-2018-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Badín okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 00317/2018/PM Badín ev. číslo : 5/2018 dňa : 14.12.2018 V E R E J N Á V Y

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-77 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská č

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-77 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská č MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 2807/2018/ÚKSP/HADL-77 Bratislava, 5. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI

OBVODNÝ ÚRAD ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA V PRIEVIDZI odbor starostlivosti o životné prostredie Ulica G. Švéniho 3H, 971 01 Prievidza OU-PD-OSZP-2019/002131-028 V Prievidzi 04.01.2019 Vybavuje: RNDr. Elena Tulisová R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Prievidza,

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ZLOŽKOVÝ ALEBO INTEGROVANÝ PRÍSTUP? KONFERENCIA PRIEMYSELNÉ EMISIE 2017 (10. 11. OKTÓBER 2017, HOTEL CHOPIN BRATISLAVA) ING. PETER ŠIMURKA HLAVNÝ INŠPEKTOR ÚTVARU INTEGROVANÉHO POVOĽOVANIA A KONTROLY SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

" v r OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA V BRA TISLA VE Karloveská 2, Bratislava 4 Oddelenieprierezovýchenvironmentálnychčinností Číslo: Z

 v r OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA V BRA TISLA VE Karloveská 2, Bratislava 4 Oddelenieprierezovýchenvironmentálnychčinností Číslo: Z " v r OBVODNY URAD ZIVOTNEHO PROSTREDIA V BRA TISLA VE Karloveská 2, 842 33 Bratislava 4 Oddelenieprierezovýchenvironmentálnychčinností Pit @ Číslo: ZPO/2012/05539-19/DAMlBA II Bratislava, 18.09.2012 MIES--i~Y

Podrobnejšie

Objekt (mesto, druh objektu)

Objekt (mesto, druh objektu) Označenie: Bánovce nad Bebravou (budova, pozemky) Číslo: D1/položka 3 Druh nehnuteľnosti: budova - predajný stánok, pozemky Katastrálne územie: Bánovce nad Bebravou Obec: Bánovce nad Bebravou Okres: Bánovce

Podrobnejšie

O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/

O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/ O B E C K R I V A N Y Obecný úrad, Záhradná č. 46, 082 71 Krivany Č.j. Kr - 430/156/2015-SÚ V Krivanoch, dňa 27.08.2015 Vybavuje: Ing. Bučková A. 051/4881172 Mesto Lipany, MsÚ, Krivianska 1, 082 71 Lipany

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita bola na dobrej úrovni. V oblasti hospodárskej mobilizácie

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU 106645/10286/2019/MM V Banskej Bystrici 20.05.2019 Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/4330415 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania o proteste prokurátora Mesto

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie