TS VZFU cast A Prieskumy rozbory a analyza

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TS VZFU cast A Prieskumy rozbory a analyza"

Prepis

1 BGJ s.r.o. Bratislava Ing. Jozef Bugár - Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia - časť A prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu - Obsah Úvod 1 Prehľad použitých podkladov 2 2 Všeobecná charakteristika územia 3 3 Prírodné pomery Klimatické pomery Hydrologické a vodohospodárske pomery Povrchové vody Podzemné vody Pramene a pramenné oblasti Vodohospodársky chránené územia a PHO Geologické pomery Pedologické pomery Geomorfologické pomery Rerprezentatívne geo-ekosystémy (RÚSES, ÚSE a i.) 15 4 Zhodnotenie priestorového a funkčného usporiadania pozemkov v krajine Osobitne chránené časti prírody a krajiny Súčasné využívanie územia v obvode projektu Hospodárske využitie krajiny Poľnohospodárska výroba Lesná výroba Ostatné využitie územia - nepoľnohospodárske aktivity Technická infraštruktúra, rozvodové a prenosové siete a ich 19 ochranné pásma Hydromelioračné zariadenia Ochranné pásma vodných tokov a odvodňovacích kanálov 21 5 Spoločné zariadenia a opatrenia súčasný stav Prieskum dopravných pomerov Prieskum ohrozenosti pôdy Prieskum vodohospodárskych pomerov Prieskum opatrení na zabezpečenie ekologickej stability a krajinného vzhľadu územia 24 6 Verejné zariadenia a opatrenia súčasný stav Odvádzanie a čistenie odpadových vôd Ďalšie verejné zariadenia a opatrenia vodohospodárskeho charakteru 25 7 Stav užívacích pomerov v obvode projektu 26 8 Súvisiaca literatúra dokumentácia Projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné -

2 0 ÚVOD Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia (ďalej len VZFU ) sú povinnou dokumentáciou každého konania o pozemkových úpravách (ďalej PÚ ) v zmysle Zákona č.330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon, alebo zákon o PÚ ) a predstavujú dôležitý komplexný nástroj, ktorý má vytvoriť podmienky pre splnenie cieľov pozemkových úprav, stanovených zákonom a podrobnejšie definovaných vo vyhodnotení výsledkov prípravného konania, ktoré pre daný účel spracoval správny orgán Obvodný pozemkový úrad v Bratislave, dnes Pozemkový a lesný odbor Okresného úradu Bratislava (ďalej len správny orgán alebo PLO OÚ ). Dokumentácia VZFU v obvode projektu Jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú. Devínska Nová Ves, lokalita Pobočné (ďalej len JPÚ DNV alebo JPÚ Pobočné ), tvorí podklad pre ďalšie etapy projektu najmä pre Zásady umiestnenia nových pozemkov, Plán verejných a spoločných zariadení a opatrení a Rozdeľovací plán. Dôvodmi vykonania JPÚ, na základe ktorých vydal správny orgán v súlade so zákonom rozhodnutie o povolení JPÚ DNV sú : - 2 ods.1 písm.b zákona (došlo k podstatným zmenám vo vlastníckych a užívacích pomeroch v obvode pozemkových úprav), konaním sa vo veľkej miere odstránia aj prekážky vo výkone vlastníckeho práva a tiež podľa - 8 ods.1 zákona, pre iné účely ako je hospodárenie na pôde, čím sa zabezpečí lepšia možnosť využitia územia v súlade s nadradenými dokumentáciami UPP a UPD. Z dôvodov, pre ktoré bolo konanie JPÚ DNV povolené, vyplývajú tiež hlavné ciele návrhu všeobecných zásad funkčného usporiadania územia : transformáciu vlastníckych vzťahov v území formou scelenia rozdrobeného vlastníctva pozemkov nevyhovujúcich tvarov do celkov vo vlastníckom podiele spravidla v 1/1 sprístupnenie všetkých nových pozemkov vlastníkov v obvode JPÚ v súlade s platnou UPD mesta Bratislava zadefinovať základný komunikačný a obslužný systém územia a funkčnú využiteľnosť jednotlivých celkov územia. 1 PREHĽAD POUŽITÝCH PODKLADOV Pre spracovanie VZFU Prieskumy, rozbory a analýza súčasného stavu boli použité nasledovné hlavné podklady: výsledky účelového mapovania polohopisu v obvode projektu JPÚ výsledky účelového mapovania výškopisu v obvode projektu JPÚ dokumentácie číselného určenia hranice obvodu projektu JPÚ ortofotomapy katastrálneho územia z jún 2013 mapy BPEJ (VÚPOP) a mapa hodnoty pozemkov pre účely JPÚ Pobočné údaje registra pôvodného stavu RÚSES mesta Bratislava (J. Králik a kol., 1994); (Krempaský, 2000); (Petrakovič, 2003) platný územný plán mesta Bratislavy v znení zmien a doplnkov iné odborné podklady o území. Ostatné tu neuvedené informačné zdroje, viď aj v Zoznam súvisiacej literatúry. 2

3 2 VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA ÚZEMIA Lokalita Pobočné je časťou územia mestskej časti Bratislavy Devínska Nová Ves, k.ú. Devínska Nová Ves. Riešené územie, zahrnuté do obvodu spracovania PÚ má výmeru ha a v rámci katastrálneho územia sa nachádza v jeho južnej časti, na styku s križovatkou ulíc Opletalova-Eisnerova. Podľa UPD mesta vedie predpokladané predĺženie Eisnerovej pozdĺž J-VV strany riešeného územia, pričom polohovo je táto trasa mimo obvod JPÚ. Opletalova ul. ohraničuje územie z JZ strany. Na SV strane vedie hranica územia súbežne s kanálom U cesty (kanál je cca 20 m ďalej mimo spracovávané územie a vlieva sa do toku Rakyta, ktorý potom ďalej preteká územím) a súbežne s existujúcim elektrickým vzdušným vedením 2x22 kv vo vzdialenosti 45 m (čo je mimo ochranného pásma aj pre plánované vzdušné vedenie 2x110 kv smerom na Volkswagen). Zo S-ZZ je územie ohraničené existujúcim interakčným prvkom zelene. Prevažnú časť územia tvorí poľnohospodárska pôda (PP). Niektoré časti PP sú t.č. už z užívania vypustené kvôli silnému podmáčaniu alebo z iných dôvodov, ale väčšina PP je stále poľnohospodársky využívaná Družstvom podielnikov Devín. Z ďalších druhov pozemkov sa v území nachádzajú ostatné plochy (vyjazdené poľné cesty, brehová vegetácia toku Rakyta a iná zeleň v území), vodné plochy (tok Rakyta), zastavané plochy (príjazdová polospevnená cesta k toku). Lesné pozemky sa v území nenachádzajú Nadmorská výška je v rozmedzí metrov n.m.. Podľa geomorfologického členenia Mazúr Lukniš (Atlas krajiny SR, 2002) patrí záujmové územie do celku Malé Karpaty, podcelku Pezinské Karpaty a Devínske Karpaty (Lamačská brána). Územie sa nachádza mimo hlavných komunikačných ťahov, neprechádzajú ním žiadne významné cestné komunikácie. Na dotyku s územím sa nachádza asfaltová miestna komunikácia - Opletalova ulica, ktorá má charakter cesty III. triedy a železničná trať č. 110 v úseku Bratislava - Devínska Nová Ves. Širšie vzťahy záujmového územia sú znázornené v účelovej mape: A_UM-1 - Mapa širších vzťahov. 3 PRÍRODNÉ POMERY 3.1. KLIMATICKÉ CHARAKTERISTIKY Podľa údajov v Atlase krajiny SR 2002 patrí záujmové územie do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti s miernou a nevýraznou zimou a s teplým letom. Priemerná teplota vzduchu (stanica Bratislava Koliba) tu dosahuje 10,75 ºC. Samotné mesto Bratislava má ročný priemer nad 10 ºC (vplyv veľkej zastavanej plochy), ostatné okrajové územia patriace k Podunajskej a Záhorskej nížine nad 9 ºC. Priemerný počet mrazových dní je , ľadových dní je Najchladnejším mesiacom v priemere je december s priemernou mesačnou teplotou 0,9 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou mesačnou teplotou 21 ºC. Ročný úhrn zrážok sa pohybuje medzi 600 až 650 mm. Pre bližšiu charakteristiku klimatických pomerov boli použité údaje z Atlasu krajiny SR 2002 a Ročeniek klimatických pozorovaní SHMÚ ZRÁŽKY Záujmové územie sa nachádza v mierne suchom okrsku teplej až mierne teplej klimatickej oblasti. Na prevažnej časti zastavanej plochy mesta Bratislava sa priemerný ročný úhrn zrážok pohybuje v medziach mm, na svahoch Malých Karpát úhrny zrážok vzrastajú pomerne rýchlo a v polohách nad 400 metrov prekračujú hodnotu 800 mm. V predmetnom území maximum zrážok v roku pripadá na mesiac júl, minimum na február a marec. Väčšia časť zrážok v priebehu roka spadne vo vegetačnom období, kedy je maximálny výpar a veľká spotreba vody rastlinami. Prevládajúce množstvo zrážok spadne v 3

4 teplom polroku (IV-IX) 361,2 mm, v zimnom polroku (X-III) 270,9 mm. Na stanici Bratislava - Koliba bol najbohatší na zrážky mesiac august 146,6 mm, najmenej zrážok pripadlo na mesiac október, kedy úhrn dosiahol iba 3,2 mm. Priemerný ročný úhrn v roku 2005 bol 687,4 mm pričom počet dní s úhrnom zrážok vyšším ako 5 mm bol 45 dní a viac ako 10 mm 22 dní TEPLOTA Záujmové územie patrí do teplej až mierne teplej klimatickej oblasti. Podľa priemerných teplôt posledných desiatich rokov územie Bratislavy a jej blízkeho okolia patrí k najteplejším na Slovensku. Najchladnejším mesiacom v priemere je december s priemernou mesačnou teplotou 0,9 ºC, najteplejším mesiacom je august s priemernou mesačnou teplotou 21,0 ºC. Za päťročný časový rád ( ) najnižšia priemerná mesačná hodnota dosiahla 3,9 ºC. V lete maximálna priemerná mesačná teplota za spomínané obdobie vystúpila maximálne na 23,7 ºC. V poslednom meranom roku 2005 dosiahla priemerná mesačná teplota 9,8 ºC. Minimálna priemerná teplota bola v mesiaci február -2,3 ºC a maximálna priemerná teplota bola v júli 20,2 ºC VETERNOSŤ Veterné pomery sú jednou zo základných klimatických charakteristík, čo vplýva na ráz počasia. Prúdenie, jeho smer a rýchlosť ovplyvňujú orografické pomery, expozícia terénu, jeho oslnenie. Orograficky pomerne zložitá plocha Bratislavy sa prejavuje špecifickými vlastnosťami klímy mesta a jeho okolia. Najmä Malé Karpaty ovplyvňujú cirkulačné pomery v znížených častiach územia Bratislavy a priamo ovplyvňujú klimatické charakteristiky. Významným orografických činiteľov pre klímu Bratislavy je Devínska brána, ktorá vznikla zahĺbením Dunaja do južného okraja Malých Karpát. Týmto priestorom vchádzajú cez mesto do Podunajskej nížiny vzduchové hmoty zo severozápadu a severu, často sprevádzané búrlivým vetrom a rýchlymi zmenami počasia. Veterné pomery územia sú podmienené celkovou cirkuláciou ovzdušia nad Karpatmi a Záhorskou nížinou, na prúdenie vzduchu vplývajú i Východné Alpy. Územie je charakterizované premenlivou cirkuláciou ovzdušia s prevládajúcou zložkou západného prúdenia. Vo všeobecnosti prevládajú vetry severozápadné (17-25 % dní), juhovýchodné (10-15 % dní), prípadne severné (cca 10 % dní). Sila vetra je prevažne 2-5 Beaufortove stupne (ob). Búrlivé vetry (8oB) sa vyskytujú v priemere 11 dní do roka. (Ročenky klimatických pozorovaní SHMÚ, SHMÚ, Bratislava). Veterná ružica početnosti výskytu smerov vetra zo stanice BA Koliba 4

5 3.2. HYDROLOGICKÉ A VODOHOSPODÁRSKE POMERY POVRCHOVÉ VODY Záujmové územie patrí do povodia Moravy (4-13). Riešeným územím preteká potok Rakyta, ktorý sa vlieva do toku Stará Mláka - hlavného ľavostranného prítoku Moravy. V rámci monitorovacej siete SHMÚ sú evidované parametre len Moravy. Typ režimu odtoku riešeného územia je dažďovo-snehový. Väčšinu riečnej siete Záhorskej nížiny tvoria alochtónne povrchové toky, ktorých pramennou oblasťou sú prevažne západné svahy Malých Karpát. Maximálne prietoky sa vyskytujú v zimných a jarných mesiacoch (marec, apríl) v súvislosti s topením snehu a v letných mesiacoch, keď sú podmienené výdatnými dažďami. Minimálne prietoky bývajú najmä v septembri a októbri, niekedy i v letných alebo zimných mesiacoch. Riečna sieť v súčasnosti už nemá prírodný charakter. V dôsledku častých záplav a podmáčania územia bola väčšina tokov vodohospodársky upravená (premiestňovanie a regulácia tokov, zriaďovanie zavodňovacích a odvodňovacích kanálov), ktoré majú spolu s ďalšími melioračnými úpravami podstatný vplyv i na hladinu podzemnej vody. V dôsledku regulácie tokov, vystupujú pri maximálnych stavoch vody z korýt len občasne, prevažne sa záplavy vyskytujú v nive Moravy. V dôsledku klimatických zmien v poslednom období (po r. 1997) však boli opakovane dosahované 100 ročné prietokové maximá (Qmax 1600 m 3 s -1 ). Priemerné ročné prietoky v povodí Moravy sa v poslednom meranom roku 2005 pohybovali v rozmedzí 35 až 90 % dlhodobého priemeru. Maximálne priemerné mesačné prietoky boli zaznamenané na väčšine povodia v marci, na Mláke v júni a ich relatívne hodnoty sa pohybovali v rozpätí 80 až 195 %. Minimálne priemerné mesačné prietoky sa vyskytli v novembri. Relatívne hodnoty minimálnych priemerných mesačných prietokov sa pohybovali v rozpätí 5 až 40 % príslušných dlhodobých mesačných hodnôt. V roku 2005 bol priemerný mesačný prietok na toku Morava nad prítokmi záujmového územia rovný 100,1 m 3.s -1. Minimálny prietok bol zaznamenaný v novembri 37 m 3.s - 1 a maximálny prietok v mesiaci marec 290 m 3.s -1. Celkový maximálny prietok dosiahol 846 m 3.s - 1 a celkový minimálny 28,7 m 3.s -1. Podľa Vodohospodárskej štúdie -Lamačská brána (Inprokon s. r. o., Bratislava, 2007), ktorá rieši širšie vzťahy v okolí riešeného územia, patria tieto toky do kategórie drobných tokov a spadajú do povodia rieky Moravy - Dúbravský potok, Veľkolúcky potok, Vápenický potok, Lamačský potok, Mástsky potok, Dievčí potok, potok Rakyta a okrem nich aj Antošov kanál. Uvedené vodné toky sa postupne na seba pripájajú a v konečnom dôsledku všetky ústia do toku Stará Mláka, ktorý je hlavným odvodňovacím prvkom širšieho územia a patrí medzi vodohospodársky významné toky. Uvedená sústava vytvára charakteristickú vejárovitú odvodňovaciu kostru záhorskej časti územia Bratislavy. Mláka tento vodný tok je v zmysle Vyhlášky MŽP SR č. 211/2005 zaradený do zoznamu vodohospodársky významných vodných tokov. Tok začína v Stupave regulačným objektom. Vodu získava zo Stupavského potoka. Po trase zbiera zrážkové vody zo záhorskej strany Malých Karpát prostredníctvom svojich prítokov. Je recipientom aj pre melioračné kanály. Mláka má dĺžku 11,85 km. Zaúsťuje do rieky Moravy v D. N. Vsi. Tok má Q 100 = 15,0 m 3.s 1. Tok má upravené koryto v rkm 0,678 8,200. Za veľkých prietokov na Dunaji a Morave sa prejavuje spätné vzdutie na jeho dolnom úseku. Dúbravský potok vedie z územia Dúbravky v dĺžke 3,6 km až po zaústenie do toku Mláka. Priberá prítoky Veľkolúcky potok, Antošov kanál a prítok dažďovej kanalizácie smerujúcej od Saratovskej ul. k železnici. V riešenom území je tok zavodnený, napriamený a upravený. Veľkolúcky potok koryto tohto toku vedie od prameňa pod Dúbravskou hlavicou územím Veľkej lúky a poľnohospodárskou krajinou v dĺžke cca 3,8 km až po zaústenie do Dúbravského potoka. Antošov kanál -je umelým vodným tokom. Jeho koryto začína pri štátnej ceste Lamač- Devínska Nová Ves. Vedie v dĺžke 2,5 km poľnohospodárskou krajinou, má upravené, 5

6 napriamené koryto. Tok je vodnatý prevažne v jarných mesiacoch a počas prívalových dažďov. Vápenický potok tok pramení v Malých Karpatoch pod Kačínom. V hornom toku preteká lesom, kde je to typický podhorský tok bystrinného charakteru. Na strednom toku prechádza poľnohospodárskou krajinou, má upravené a napriamené koryto. Zaúsťuje ako ľavostranný prítok do Mláky. Tok má dĺžku 6,9 km, v jarných mesiacoch je pomerne vodnatý. Lamačský potok tok pramení v Malých Karpatoch. Horný tok má bystrinný charakter. V nížinnej časti je jeho koryto upravené a napriamené. Tok je po celý rok vodnatý a zaúsťuje do Vápenického potoka. Dĺžka toku je 6,2 km. V lamačskej časti je recipientom dažďových kanalizácií. Dievčí potok -pramení v Malých Karpatoch pod vrchom Hrubá Pleš. Jeho horný tok má bystrinný charakter, je neupravený. V strednom úseku preteká záhradkárskymi osadami, kde je sčasti upravený. Od štátnej cesty Lamač -Záhorská Bystrica je tok upravený a napriamený, brehy a koryto sú zarastené. Tok má dĺžku 2,3 km a zaúsťuje do Lamačského potoka. Pozdĺž väčšiny korýt uvedených vodných tokov je vysadená vzrastlá zeleň, ktorá má však rôznu kvalitu. Sprevádza ich aj sprievodná nízka zeleň (krovie). Korytá vodných tokov predstavujú významné biokoridory. Z hľadiska prietočnosti a kapacity korýt sú problémom niektoré zarastené a zanesené úseky korýt. V jarnom období počas topenia sa snehov na záhorskej strane Malých Karpát, resp. pri prívalových dažďoch dochádza k vybreženiu vôd z niektorých vodných tokov (Vápenický, Lamačský potok). Vodné plochy sa v súčasnosti na riešenom území nenachádzajú. Existujú iba plochy charakteru mokradí v niektorých lokalitách pri vodných tokoch. Do predmetnej lokality však nezasahujú PODZEMNÉ VODY Hydrogeologické pomery sú odrazom geologicko-trektonickej stavby územia, blízkosti vodných tokov, litologických pomerov v oblasti, mechanicko-fyzikálnych a chemických vlastností hornín, ktorými voda preteká, zrážkovej činnosti, reliéfu terénu, vegetácie a činnosti človeka. Kvartérne podzemné vody sa akumulujú hlavne v deluviálno-fluviálnych, piesčito-hlinitých kvartérnych sedimentoch v údoliach potokov. Podzemná voda v týchto kolektoroch závisí od stavu vody v potokoch. Ide o podzemné vody gravitačné, charakteru pórovitého. Obeh kvartérnej vody je plytký a voda má voľnú, alebo slabo napätú hladinu. Kvalita vody akumulovanej v kvartérnych sedimentoch (náplavy potokov) obyčajne nebýva dobrá. Horniny kryštalinika sú priepustnejšie iba vo vrchnej časti postihnutej zvetraním a i tu je koeficient priepustnosti malý. Pukliny sú vyplnené produktmi zvetrávania charakteru ílu piesčitého. Podzemná voda je koncentrovaná v menej zaílovaných polohách. Podzemná voda záujmového územia je doplňovaná prevažne zo zrážok. Zrážkové vody infiltrujú cez relatívne priepustné fluviálne sedimenty vody a zachytávajú sa na nepriepustnom neogénnom podloží. Vzhľadom na malú hrúbku kvartérneho pokryvu dochádza k ich akumulácií a vytváraniu zamokrených území, najmä v terénnych depresiách. Keďže morfológia neogénneho podložia je pomerne členitá, úroveň hladiny podzemnej vody sa v rámci predmetnej lokality mení. Geologické podmienky v území nie sú priaznivé pre významnejšiu akumuláciu podzemných vôd. Generálny smer prúdenia podzemných vôd je v smere S až SZ PRAMENE A PRAMENNÉ OBLASTI V záujmovom území a jeho okolí sa nevyskytujú pramene, ako aj minerálne a termálne vody. 6

7 VODOHOSPODÁRSKY CHRÁNENÉ ÚZEMIA A PHO Záujmové územie sa nenachádza v žiadnej chránenej vodohospodárskej oblasti a v jeho blízkosti sa nenachádza žiadne vymedzené pásmo hygienickej ochrany (PHO) GEOLOGICKÉ POMERY GEOLOGICKÁ CHARAKTERISTIKA Záujmové územie patrí do Devínskych Karpát a Lamačskej brány. Na geologickej stavbe širšieho územia sa podieľajú okrajovo granitoidné horniny bratislavského masívu (paleozoikum), sedimentárne horniny neogénneho veku a pokryvné sedimenty kvartéru. Svahy a dno kotlín sú budované horninami paleozoika. Na povrchu vystupujú len ojedinele, nakoľko sú zakryté neogénnou výplňou kotliny a sedimentami kvartérneho veku. Horniny bratislavského masívu sú zastúpené biolitickými granitoidmi a pegmatitmi, v menšej miere aj kryštalickými bridlicami (prevažne rulami). Granitoidné horniny sú jemno až strednozrnné, značne tektonicky porušené, vo vrchných polohách postihnuté rôznym stupňom zvetrávania. Ich sfarbenie je sivomodré, polohy ktoré sú postihnuté zvetrávaním sú hnedej, hrdzavej, svetlej, šedej až bielej farby. V úzkych zónach bývajú časti mylonitizované. Sedimentárne horniny neogénu vypĺňajú dno kotliny a vyskytujú sa aj na svahoch. Zastúpené sú hrubozrnnými až balvanitými štrkmi, striedajúcimi sa s drobnými štrkmi a pieskami s miestami šošovkami sľudnatých piesčitých ílov. Piesky sú jemno až hrubo zrnné, šedé, resp. pestro sfarbené, zaílované, prípadne zahlinené. Smerom do podložia sú hrubozrnnejšie a obsahujú úlomky a valúny granitov. V juhovýchodnej časti úseku Viedenskej panvy a v Malých Karpatoch sú zastúpené jednak sedimentami karpatu, kde ich hrúbka je maximálne 350 m, väčšie rozšírenie majú ale sedimenty bádenu, ktoré sú rozčlenené do troch stupňov. Spodný báden je zastúpený klastickými sedimentami z granodioritov a karbonatických hornín Malých Karpát. Zistené sú aj polohy pieskovcov a štrkov. Súvrstvie má pomerne bohatú mikrofaunu a jeho hrúbka je asi 150 m. Sedimenty stredného bádenu dosahujú hrúbku asi 350 m a sú zložené z hrubého materiálu prevážne malokarpatských granitoidov. Sedimenty vrchného bádenu dosahujú hrúbku 110 m a vystupujú na povrch aj v odkryvoch. Na báze tohoto súvrstvia sú rôznozrnné štrky s vložkami pieskov a zlepencov. V horizontálnom smere prechádzajú do zlepencov. V Devínskej Novej Vsi sa nachádzajú vápnité íly a rozpadavé prachovce, ktoré reprezentujú celý vrchný báden. Všeobecne sa tieto sedimenty vyznačujú pomerne bohatým obsahom mikro a makrofauny. Sedimenty sarmatu sú známe z vrtov a viacerých odkryvov. Pozostávajú z vápnitých pieskov a pestrých vápnitých ílov. V pieskoch sú šošovky a polohy oolitických a machovkovoserpulových vápencov, a obsahujú hojnú makrofaunu. Sedimenty panónu sú známe len z vrtov v severozápadnej časti územia. Medzi panónom a sarmatom je postupný prechod. Panón je zastúpený zelenosivými piesčitými vápnitými ílmi s výskytom vápnitých pieskov a vyššie sú vápnité svetlozelenosivé ílovce a íly. Okrem opísaných neogénnych sedimentov sa tu nachádzajú aj brekcie a žulové úlomky problematickej genézy a veku. Nachádzajú sa na Devínskej Kobyle a v Lamačskej bráne. Pokryvné sedimenty tvoria na väčšine širšieho územia lokality Lamač vrchnú časť hornín staršieho veku. Zastúpené sú tu eluviálne, deluviálne, fluviálne a antropogénne sedimenty. Eluviálne sedimenty reprezentujú produkt zvetrávania skalnatého podložia a sú zastúpené pieskami a hlinami. Deluviálne sedimenty tu vznikli zvetrávaním straších hornín a boli premiestené vodou, resp. gravitačne a zastupujú ich hlavne hlinito-kamenité a piesčitokamenité sutiny a hliny. Sedimenty kvartéru pokrývajú celé predmetné územie. Hrúbka kvartérnych sedimentov v skúmanom území značne kolíše. Ich vývoj prebiehal vo výlučne kontinentálnych podmienkach. Genéza sedimentov je spojená s procesmi zvetrávania, svahovej modelácie, s činnosťou organizovaného a neorganizovaného toku povrchových vôd, vetra, atď.z genetických typov kvartérnych sedimentov v širšom záujmovom území sa vyskytujú proluviálne, fluviálne, svahové, organogénne a antropogénne sedimenty. Proluviálne 7

8 sedimenty sú v rôznych štádiách zachovania na úpätí západných svahov Malých Karpát na styku s panvou. Fluviálne sedimenty na sledovanom území tvoria systém viacerých riečnych terasových stupňov, taktiež vystieľajú poriečnu nivu Moravy a jej prítokov z Malých Karpát. Terasové sedimenty sú tvorené prevažne piesčitým až hlinitopiesčitým štrkom, tmavohnedej až hrdzavohnedej farby. V menšej miere sa vyskytujú hlinité piesky a piesčité hliny s premenlivým obsahom prímasi valúnov štrku. Tieto zeminy tvoria preplástky a šošovky nepravidelného tvaru a premenlivej mocnosti. Rozšírenie svahových sedimentov na území má priamy vzťah k členitosti reliefu predkvartérnych útvarov a svojim petrografickolitologickým zložením odrážajú charakter podložných hornín. Rozlíšené sú medzi nimi viaceré litotypy: hlinité, piesčité, piesčito-kamenité, prevážne hlinitokamenité a hliny piesčité eluviálno-deluviálne. Pri atropogénnych sedimentoch, nachádzajúcich sa v blízkosti skúmaného územia, sa jedná o plošne ako aj mocnosťou variabilný výskyt týchto sedimentov a sú z hľadiska zloženia veľmi heterogénne. Podľa pôvodu materiálu, z ktorého sú zložené, možno medzi nimi rozlíšiť viacero typov: rumoviskové, domové odpady, premiestnené zeminy a miešané zeminy. Zhľadiska doby uloženia je možné rozlíšiť trvalé (násypy pre cestné telesá, hrádze) a dočasné skládky. Antropogénne sedimenty sa nachádzajú roztrúsené v celom širšom okolí, často zastreté dodatočnou rekultiváciou. Zdroj: Geologická mapa 1:50 000, ŠGÚDŠ INŽINIERSKA GEOLÓGIA Z inžiniersko-geologického hľadiska spadá územie do regiónu tektonických depresií, subregiónu s neogénnym podkladom. Skúmané územie patrí do tzv. Lamačskej depresie. V rámci inžinierskogeologického rajónovania, je s ohľadom na genézu a litologické typy, územie rozčlenené na rajóny nížinných tokov (Fn), deluviálnych sedimentov (D) a štrkovitých sedimentov (Ng). Kvartérne sedimenty sú zastúpené rajónom náplavov nížinných tokov Fn a rajónom deluviálnych sedimentov D. Neogénne sedimenty sú reprezentované rajónom štrkovitých sedimentov Ng (Orientačný inžinierskogeologický prieskum Bratislava Lamač, Drill s.r.o., Bratislava, 2006). 8

9 Rajón nížinných tokov (Fn) je budovaný zeminami charakteru pieskov s prímesou jemnozrnných zemín S3 S-F, pieskov hlinitých S4 SM, pieskov ílovitých S5 SC, stredne uľahlých, s častými polohami hlín piesčitých F3 MS, ílov piesčitých F4 CS a hĺín s nízkou až strednou plasticitou F5 ML, MI, mäkkej až tuhej konzistencie. Lokálny je výskyt organických zemín O. Hrúbka súvrstvia je prevážne 2-5m. Rajón deluviálnych sedimentov (D) je budovaný zeminami charakteru pieskov hlinitých S4 SM, pieskov ílovitých S5 SC, s polohami hlín piesčitých F3 MS a ílov piesčitých F4 CS. Na báze štrky a kamenité zeminy, nevrstevnaté, uľahlé. Rajón štrkovitých sedimentov (Ng) je budovaný žulovými zlepencami až brekciami, nevytriedenými štrkmi a klastikami (kamenitými zeminami) miestami pieskovcami a pieskami s vložkami ílov. Sedimenty sú horizontálne zvrstvené s rôznym stupňom zvetrania. Podľa Orientačného inžinierskogeologického prieskumu Bratislava Lamač (Drill s.r.o., Bratislava, 2006), ktorým boli realizované prieskumné vŕtané sondy (VS-1 až VS-12) v mieste projektovanej výstavby obchodného centra, v prirodzenom teréne, ktorý má zvlnený charakter, povrchovú vrstvu tvorí ornica hrúbky 0,30 až 0,60 m. V podloží ornice vystupujú do hĺbky 3,30 až 7,70 m p. t. súdržné a nesúdržné sedimenty, ktoré sa nepravidelne striedajú. Zastúpené sú súdržnými zeminami: ílmi piesčitými F4 CS, mäkkej až pevnej konzistencie, ílmi s nízkou plasticitou F6 CL, pevnej a tvrdej konzistencie. Nesúdržné sedimenty, ktoré reprezentujú kvartérny fluviálny komplex sú charakteru pieskov s prímesou jemnozrnnej zeminy S3 S-F, pieskov ílovitých S5 SC, štrkov s prímesou jemnozrnnej zeminy G3 G-F a štrkov ílovitých G5 GC. Neogénny komplex tvoria súdržné sedimenty charakteru ílov piesčitých F4 CS, miestami spevnených na poloskalnú horninu ílovce. Nesúdržné sedimenty neogénu sú zastúpené pieskami ílovitými S5 SC a štrkmi ílovitými G5 GC. Hladina podzemnej vody nebola narazená v sonde VS-9. V sondách VS-1 až VS-12 bola narazená v hĺbke od 1,80 m p. t. do 5,00 m p. t. a ustálila sa po cca 1 hodine v hĺbke od 1,40 m p.t.do 3,20mp.t GEODYNAMICKÉ JAVY Medzi najvýznamnejšie geodynamické javy patria hlavne tektonické pohyby, ktoré s antropogénnymi procesmi výrazne ovplyvnili súčasný reliéf, charakter, hrúbku pokryvných sedimentov a formovali krajinný ráz. V predmetnom území sa nevyskytujú zosuvy ani iné gravitačné javy. Z hľadiska stability je posudzované územie stabilné SEIZMICITA Záujmové územie sa v zmysle STN príloha A2 "seizmotektonická mapa Slovenska" nachádza v oblasti, kde sa v historicky známom období vyskytla intenzita zemetrasenia 7 makroseizmickej aktivity stupnice MSK-64. Poloha najbližšieho epicentra podľa STN príloha A1 "Mapa epicentier zemetrasení" sa nachádza v oblasti Bratislavy. Do roku 1870 boli tu evidované zemetrasenia s intenzitou 2,9-4,5o MSK-64. Po roku 1870 sú tu evidované zemetrasenia s intenzitou do 4,0 MSK-64. Podľa STN strana 15, obrázok 1 "Zdrojové oblasti seizmického rizika" sa záujmové územie nachádza v oblasti 4. Tejto oblasti je v článku vyššie uvedenej normy priradená hodnota základného seizmického zrýchlenia a r = 0,3 m.s -2. V zmysle článku kategorizácia podložia zaraďujeme záujmové územie do kategórie "B". Základné seizmické zrýchlenie zodpovedá zemetraseniu s periódou výskytu 450 rokov a vzťahuje sa na objekty so súčiniteľom významnosti 1,0 s priemernou životnosťou rokov. Ak sú pre konštrukciu stanovené prísnejšie kritériá, seizmické riziko sa osobitne zhodnotí s uvážením variácie hĺbky hypocentra a vplyvu geológie podľa STN čl Podľa uvedeného článku sa vypočítava návrhové seizmické zrýchlenie (ag) s ohľadom na susedné oblasti. Pri výpočte návrhového seizmického zrýchlenia podľa uvedeného bodu sa uvažujú najbližšie susedné zdrojové oblasti do vzdialenosti 65 km. 9

10 Najbližšia zdrojová oblasťč.1 sa nachádza v blízkosti Komárna vo väčšej vzdialenosti, s akou sa uvažuje v norme. Zdrojové oblasti č. 2 sa nachádzajú v okolí Dobrej Vody (cca 60km) a v Rakúsku (cca 20 km). Zdrojová oblasťč. 3 sa nachádza v Malých Karpatoch (rozmedzie je cca 19 km od miesta prieskumu) a v blízkosti Senice (vo vzdialenosti cca 65 km). Najvýznamnejšou z týchto oblastí je v zmysle bodu zdrojová oblasťč.2 v Rakúsku. Na základe uvedeného bodu je pre kategóriu B pre vzdialenosť cca 20 km na základe lineárnej interpolácie 0,45 agb (ag v Rakúsku), pričom pre ďalšie výpočty sa použije vyššia hodnota ag. Základná ag pre oblasť 4 (miesto prieskumu) je pre kategóriu B 1,1.ar=0,33 m.s - 2, agb je pre kategóriu B 1,1 m.s -2. Po prepočítaní vplyvu agb vo vzdialenosti 20 km od rozmedzia vychádza návrhové seizmické zrýchlenie ag= 0,45.1,1 m.s -2 =0,495 m.s -2. (Orientačný inžinierskogeologický prieskum Bratislava Lamač, Drill s.r.o., Bratislava, 2006) V mieste prieskumu neboli zistené žiadne prejavy nestability, z toho dôvodu považujeme skúmané územie za stabilné PEDOLOGICKÉ POMERY Pôda predstavuje trojrozmerný prírodný útvar, ktorý vznikol v procese historického vývoja ako dôsledok interakcie medzi geologickými, klimatickými, hydrologickými a biotickými faktormi. Pri tomto geologické faktory zahŕňajú pôdotvorný substrát, jeho minerálne a chemické zloženie. Klimatické faktory zahŕňajú prínos slnečnej energie, zrážky, teplotu ovzdušia a hydrologické faktory vplyv povrchových a podzemných vôd. Faunu, flóru a vplyv pôdnych mikroorganizmov zahŕňajú biotické faktory. Významným pôdotvorným činiteľom je tu i človek, ktorý svojim pôsobením aktívne vstupuje do biotických a abiotických komponentov celého ekosystému, a tým i do dynamiky procesov a interakcií, ktoré v nich prebiehajú. V danom území najviac podmieňujú prítomnosť jednotlivých pôdno-substrátových komplexov geologické a geomorfologické podmienky záujmového územia a činnosťčloveka. Deluviálny substrátový podklad z kyslých vyvretých a metamorfovaných hornín na svahoch Malých Karpát podmieňuje prevažne vznik stredne hlbokých, značne skeletnatých, kyslých a ľahších pôd -kambizemí a rankrov. Dlhodobým antropogénnym pôsobením sa na svahoch vyvinuli pôdy typu kultizem a antrozem. Vo fluviálnej oblasti možno na základe rozdielneho chemizmu pôdnych substrátov rozlíšiť pôdy na nekarbonátových sedimentoch, ktoré prevažujú na časti Borskej nížiny. Prevažujú tu typické fluvizeme, prípadne čiernice na miestach, kde hladina podzemnej vody je prevažne hlbšie ako 2 m pod povrchom a glejové subtypy v miestach, kde hladina podzemnej vody je do 2 m pod povrchom. Lokálne sa vyskytujú kambizeme. Tiež tu možno nájsť antrozeme a kultizeme. Len zriedkavo sú v širšom území aj pôdy na karbonátových sedimentoch v časti bližšie k toku Dunaja. Prevažne sú tu zastúpené pôdy hydromorfného charakteru, sčasti semiteristrické a na starých agradačných valoch, kde vplyv podzemnej vody na pôdotvorné procesy zanikol sa vyvinuli pôdy teristrického charakteru. Celkovo dominujú fluvizeme typické, ľahšie, na fluviálnych sedimentoch, čiernice typické karbonátové a glejové, komplexy černozemí a čierníc. V depresných polohách sa nachádzajú glejové subtypy uvedených pôdnych typov a gleje typické. Vzhľadom k rozsiahlej antropogénnej činnosti má pôda v tomto území prevažne charakter pôdy výrazne poznačenej ľudskou činnosťou. Dlhodobé osídlenie územia malo za následok, že najmä v urbanizovanej časti došlo k zmenám pedologických pomerov. Mnohé pôdy na území sú intoxikované a devastované. Na miestach intenzívneho pôsobenia antropogénnych činiteľov vznikli kultizeme. V niektorých miestach bol pôvodný pôdny kryt úplne odstránený a nahradený novým -antrozemným PÔDNE TYPY A DRUHY Podľa Šályho a Šurinu (Šály, Šurina, 2002) sú z pôdnych typov v sledovanom území najrozšírenejšie čiernice kultizemné ľahké, sprievodné čiernice kultizemné stredné, čiernice glejové ľahké a gleje ľahké, lokálne čiernice modálne, prevažne z ľahkých nekarbonátových aluviálnych sedimentov, ktoré dopĺňajú regozeme modálne a kultizemné silikátové ľahké, 10

DOKUMENTÁCIA označenie vrtu : V-1 Mierkavertik 1:100 VRTU Názov úlohy : Horné Opatovce - skládka odpadov, inžinierskogeologický prieskum na území areá

DOKUMENTÁCIA označenie vrtu : V-1 Mierkavertik 1:100 VRTU Názov úlohy : Horné Opatovce - skládka odpadov, inžinierskogeologický prieskum na území areá označenie vrtu : V-1 Nová Baňa h'b ka v rtu : 15, m asfalt, betón, andezitov/ lomový štrk, tmavosivý O.Siu navážka charakteru ílu piesčitého až ílu so strednou plasticitou, tuhá konzistencia, zelenosivá

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

Rokycany_text_ppf

Rokycany_text_ppf ÚZEMNÝ PLÁN OBCE ROKYCANY VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDY NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKÉ ÚČELY Schvaľovacia doložka: Označenie schvaľovacieho orgánu: Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

Technická správa VZFUÚ Vajnory 2017

Technická správa VZFUÚ Vajnory  2017 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia JPÚ v k. ú. Vajnory lokalita Nemecká dolina - Koncové TECHNICKÁ SPRÁVA 1 Členenie technickej správy: 1. Identifikačné údaje Prieskumy, rozbory, analýza súčasného

Podrobnejšie

Prečo nás stále ohrozujú povodne?

Prečo nás stále ohrozujú  povodne? Prečo nás stále ohrozujú povodne? Mgr. Michal Hazlinger, PhD. Slovenský Hydrometeorologický ústav Povodeň - historický jav? Povodeň aktuálny jav Historické povodne na Slovensku Dunaj 1012, 1501 (14-15

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách predstavenie projektu E. Speváková, M. Fabok, A. Seman, A. Patschová, R. Cibulka História a pôvod dusičnanovej

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 História a súčasnosť publikovania geologických máp Miroslav Antalík, Štefan Káčer 20.10. 2016 Kartografická konferencia 2016 1 Obsah 1. ŠGÚDŠ 2. Geologické mapy 3. Prístup ku geologickým informáciám a)

Podrobnejšie

02 ZS Presov - ul.Sibirska_Pod Salgovikom

02 ZS Presov - ul.Sibirska_Pod Salgovikom =================================================================================================== INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ A HYDROGEOLOGICKÝ PRIESKUM, GEOLOGICKÉ A SANAČNÉ PRÁCE PRE OCHRANU ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

Podrobnejšie

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené)

DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) DOTAZNÍK PRE POISTENIE MONTÁŽNYCH PRÁC 1.Názov montážneho diela ( ak montážne dielo pozostáva z viacerých častí, uveďte tie, ktoré majú byť poistené) 2. Miesto výkonu montážnych prác Mesto, obec 3. Investor

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

2

2 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP

Podrobnejšie

Vývoj plaveninového režimu na Dunaji od Bratislavy po Komárno

Vývoj plaveninového režimu  na Dunaji od Bratislavy po Komárno Vývoj plaveninového režimu na Dunaji od Bratislavy po Komárno Ing. Borodajkevyčová Mária, Mgr. Melová Katarína, PhD. Slovenský hydrometeorologický ústav, Bratislava STN ISO 4363 Meranie prietoku v otvorených

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Mapy__Dunaj.pdf

Mapy__Dunaj.pdf Správne územia povodí Dunaja a Visly a pôsobnosť oprávneného orgánu Mapa 1.1 EC a POPRAD 3-01 správne územie povodia Dunaja správne územie povodia Visly sídlo oprávneného orgánu pôsobnosť oprávneného orgánu

Podrobnejšie

Morava-prilohy

Morava-prilohy MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, ŠTÁTNY PODNIK Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

B46ckEgeoul12

B46ckEgeoul12 Celoštátne kolo 46. ročníka Biologickej olympiády Kategória E Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (53. ročník) Školský rok 2011/2012 Písomný test odbornosť geológia 1. Slovenský názov kras je odvodený

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

Demanova studia

Demanova studia Tržná a finančná analýza uskutočniteľnosti pre projekt apartmánového domu v Demänovej, Liptovský Mikuláš Vypracované: Enright Development s.r.o. Leškova 16, Bratislava 811 04, Tel. +421 904 878 299 OBSAH

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

Microsoft Word - Mini svahovka.docx

Microsoft Word - Mini svahovka.docx Mini svahovka ZÁHRADNÝ DIZAJN Systém okrasných svahových prvkov je predovšetkým vhodný k spevneniu okrasných a deliacich vegetačných stien a svahov Pre požadovaný efekt okrasného svahu odporúčame svahové

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

Krajské kolo Biologickej olympiády Kategória E Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (61. ročník) Školský rok 2018/2019 Písomný test odbornosť geológia

Krajské kolo Biologickej olympiády Kategória E Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (61. ročník) Školský rok 2018/2019 Písomný test odbornosť geológia Krajské kolo Biologickej olympiády Kategória E Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (61. ročník) Školský rok 2018/2019 Písomný test odbornosť geológia 1. Správne vyplňte tabuľku. K uvedeným geologickým

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: 29.01.2000 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 23 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Cistopis_Vyhodnotenie PP LP_UPN VKapusany

Cistopis_Vyhodnotenie PP LP_UPN VKapusany ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail:boskov@ke.psg.sk VEĽKÉ KAPUŠANY Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV ČISTOPIS

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Posúdenie účinnosti protipovodňových opatrení zelenej a šedej infraštruktúry podľa metodiky NWRM Marek Čomaj HISTÓRIA PROTIPOVODŇOVÝCH OPATRENÍ Klasické regulačné úpravy koryta v obciach - Prirodzené koryto

Podrobnejšie

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej

SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verej Svetelno-technická štúdia (Odporúčaná štruktúra častí príloh, ktoré sú súčasťou projektov modernizácie verejného osvetlenia vo Výzve KaHR-22VS-0801) Základné rozdelenie štúdie 1. Technické zhodnotenie

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Oslávte s nami deň Dunaja Tohtoročná oslava Dňa Dunaja v Bratislave sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) o h Program 1. Prezentácia vodomernej s

Oslávte s nami deň Dunaja Tohtoročná oslava Dňa Dunaja v Bratislave sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) o h Program 1. Prezentácia vodomernej s Oslávte s nami deň Dunaja Tohtoročná oslava Dňa Dunaja v Bratislave sa uskutoční 29. júna 2017 (štvrtok) o 10.00 h Program 1. Prezentácia vodomernej stanice Bratislava Propeler na Rázusovom nábreží v Bratislave,

Podrobnejšie

TechnickaSprava_VZFU-A

TechnickaSprava_VZFU-A Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav v k.ú. Štrba G S, spol. s r.o. Stolárska 14 IČO: 31595383 831 06 Bratislava IČDPH: SK2020470980 Kraj: Prešovský Okres:

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky,

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické charakteristiky

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

ÚVOD

ÚVOD 1 Identifikačné údaje Názov diela: PROJEKT JEDNODUCHÝCH POZEMKOVÝCH ÚPRAV LOŠONEC LOKALITA JAHODNÍK A PUSTÁKY Názov etapy: Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia Časť A Prieskumy, rozbory a analýza

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAMER_Košeca_Ťažba štrkopieskov_pracovná verzia.doc

Microsoft Word - ZAMER_Košeca_Ťažba štrkopieskov_pracovná verzia.doc O B S A H I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI...5 I.1 NÁZOV...5 I.2 IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO...5 I.3 SÍDLO...5 I.4 OPRÁVNENÝ ZÁSTUPCA OBSTARÁVATEĽA...5 I.5 OSOBA, OD KTOREJ MOŽNO DOSTAŤ RELEVANTNÉ INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo OÚ-NO-PLO-2016/000026/dam v Námestove dňa 15. 06. 2016 Vypracoval: Ing. Damaška VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou

Podrobnejšie

OC Zvolen Reatail Park_zamer_final

OC Zvolen Reatail Park_zamer_final OBSAH I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE O NAVRHOVATEĽOVI... 8 I.1. NÁZOV... 8 I.2. IDENTIFIKAČNÉ ČÍSLO... 8 I.3. SÍDLO... 8 I.4. MENO, PRIEZVISKO, ADRESA, TELEFÓNNE ČÍSLO A INÉ KONTAKTNÉ ÚDAJE OPRÁVNENÉHO ZÁSTUPCU NAVRHOVATEĽA...

Podrobnejšie

CMS Meteorologia a klimatologia Modra 2006

CMS Meteorologia a klimatologia Modra 2006 Meteorologický a klimatologický monitoring Branislav Chvíla, branislav.chvila@shmu.sk Slovenský hydrometeorologický ústav Meteorologický a klimatologický monitoring Hydrologický monitoring Monitoring kvality

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

Obsah 1. Územie výstavby a základná koncepcia stavby Koncepcia stavby Zdôvodnenie výberu staveniska Prehľad vykonaných prie

Obsah 1. Územie výstavby a základná koncepcia stavby Koncepcia stavby Zdôvodnenie výberu staveniska Prehľad vykonaných prie Obsah 1. Územie výstavby a základná koncepcia stavby... 2 1.1 Koncepcia stavby... 2 1.2 Zdôvodnenie výberu staveniska... 2 1.3 Prehľad vykonaných prieskumov... 3 1.4 Ochranné pásma... 5 1.5 Chránené časti

Podrobnejšie

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ:

Kód: Stavba: SÚHRNNÝ LIST STAVBY ZSŠ Ivánka pri Dunaji, oprava objektovej kanalizácie JKSO: KS: Miesto: Dátum: Objednávateľ: IČO: IČO DPH: Zhotoviteľ: Kód: SÚHRNNÝ LIST STAVBY JKSO: KS: Objednávateľ: Zhotoviteľ: Vyplň údaj Vyplň údaj Vyplň údaj Projektant: Spracovateľ: Poznámka: Náklady z rozpočtov Ostatné náklady zo súhrnného listu Cena bez DPH DPH

Podrobnejšie

Microsoft Word - Bod č. 11 Šuhajdová a spol. školský dvor.doc

Microsoft Word - Bod č. 11 Šuhajdová a spol. školský dvor.doc Materiál k bodu č. 11 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce dňa 9.11.2017 Prenájom pozemku registra C KN par. č. 545/14 zastavané plochy

Podrobnejšie

Projekt z Krajinného plánovania- Borský Mikuláš

Projekt z Krajinného plánovania- Borský Mikuláš SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva Katedra záhradnej a krajinnej architektúry Projekt z predmetu KRAJINNÉ PLÁNOVANIE Riešené územie: Borský Mikuláš

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, schváleného

Podrobnejšie

untitled

untitled Metódy na výpočet LS faktora pri modelovaní vodnej erózie pôdy Juraj Lieskovský UMB Banská Bystrica FPV kat. Krajinnej ekológie Banská Štiavnica juraj.lieskovsky@gmail.com Metódy na výpočet LS faktora

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Študijný program RASTLINY V ŽIVOTNOM PROSTREDÍ ANOTÁCIA stručná charakteristika Štúdium v programe Rastliny v životnom prostredí v rámci U3V ponúka študujúcim informácie o funkciách rastlín a vegetácie

Podrobnejšie

TRSTICE - Protipovodňová ochrana intravilánu obce, Predĺženie LOH Malého Dunaja, Doplnok č.1pd SPRS HYDROINVEST BA, Arch. č: O B S A H str. 1

TRSTICE - Protipovodňová ochrana intravilánu obce, Predĺženie LOH Malého Dunaja, Doplnok č.1pd SPRS HYDROINVEST BA, Arch. č: O B S A H str. 1 TRSTICE - Protipovodňová ochrana intravilánu obce, Predĺženie LOH Malého Dunaja, Doplnok č.1pd SPRS HYDROINVEST BA, Arch. č: 209-18 2 O B S A H str. 1. ÚČEL STAVBY 3 2. VODOHOSPODÁRSKE POMERY 4 2.1 Hydrologické

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktualizácia koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR Uznesenie vlády SR č. 178/2011 úloha aktualizácie Koncepcie využitia hydroenergetického potenciálu vodných tokov SR do roku

Podrobnejšie

UPN_O_PODHORANY_navrh_PPF

UPN_O_PODHORANY_navrh_PPF ÚZEMNÝ PLÁN OBCE PODHORANY NÁVRH VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO POUŽITIA POĽNOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A LESNÝCH POZEMKOV NA NEPOĽNOHOSPODÁRSKÉ ÚČELY August 2018 Obstarávateľ : Obec Podhorany Obecný úrad Podhorany

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Možnosti financovania vodozádržných opatrení v mestách a v obciach v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia Udržateľné mestá v kontexte zmeny klímy 16. októbra 2018 Bratislava Prioritná

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Okresné kolo

Okresné kolo Biologická olympiáda kategória E 51. ročník Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (59. ročník) Celoštátne kolo školský rok 2016/2017 Písomný test odbornosť geológia 1. Dobrovoľných záujemcov o výskum a

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

Microsoft Word - G35Slaıšan.doc

Microsoft Word - G35Slaıšan.doc Ing. Peter Slašťan Minova Slovakia s.r.o., M.R.Štefánika 32, 010 01 Žilina VÝBER ZAUJÍMAVÝCH ZREALIZOVANÝCH A PRIPRAVOVANÝCH SANAČNÝCH PROJEKTOV S POUŽITÍM PU ŽIVÍC NA SLOVENSKU V ROKU 2004 Abstract:The

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

C_Vyhodnotenie PP_Vojany

C_Vyhodnotenie PP_Vojany ArchAteliér Michalovce, Kpt. Nálepku 20, tel č. 0905/815064, E-mail: boskov@ke.psg.sk ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BEŠA, ČIČAROVCE, DRAHŇOV, IŽKOVCE, KRIŠOVSKÁ LIESKOVÁ, VOJANY VYHODNOTENIE ZÁBERU POĽNOHOSPODÁRSKEJ

Podrobnejšie

VZFUU_Leopoldov3

VZFUU_Leopoldov3 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu jednoduchých pozemkových úprav v časti k.ú.leopoldov, lokalita Piešťanská a Emila Skákalu Pribinova 471/102 920 01 Hlohovec Všeobecné zásady

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Rybárstvo Prednáška 6 Chov pstruha 1. Biológia chovaných druhov 2. Rybochovné objekty 3. Odchov plôdika 4. Odchov ročka 5. Odchov tržnej ryby Biológia pstruha potočného Nároky na prostredie - teplota vody

Podrobnejšie

TÉMA: VETERNÁ ERÓZIA METODICKÉ POZNÁMKY CIELE Žiaci si majú osvojiť pojem veterná erózia. majú spoznať jeden z princípov stanovovania prašného spadu a

TÉMA: VETERNÁ ERÓZIA METODICKÉ POZNÁMKY CIELE Žiaci si majú osvojiť pojem veterná erózia. majú spoznať jeden z princípov stanovovania prašného spadu a TÉMA: VETERNÁ ERÓZIA METODICKÉ POZNÁMKY CIELE Žiaci si majú osvojiť pojem veterná erózia. majú spoznať jeden z princípov stanovovania prašného spadu a to zachytávaním prachu, ktorý sedimentuje vplyvom

Podrobnejšie

TitulkaVZFU.dwg Model (1)

TitulkaVZFU.dwg Model (1) Prešovský PPÚ OÚ, PLO 1.5 Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia v obvode projektu pozemkových úprav 03/2017 11/2017 16.11.2017 Ing. Peter Jančo Ing. K. Šoltésova Ing. Pavol Gašper Ing. Šimon Škoviera

Podrobnejšie

untitled

untitled Výskumno-demonštračné objekty: cesta efektívnej spolupráce výskumu s praxou Ing. Ladislav Kulla, PhD. Zvolen, 3. 11. 2009 Obsah Výskum a prax Výskumná základňa Biely Váh Výskumno-demonštračné objekty rekonštrukcií

Podrobnejšie

C_Vyhodnotenie PP_MI_ZaD3

C_Vyhodnotenie PP_MI_ZaD3 BOSKO V s.r.o Myslina 15, 066 01 Humenné,e-mail: boskov.marianna@gmail.sk, www.boskov.sk Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A M I C H A L O V C E ZMENY A DOPLNKY č. 3 1 vybraná lokalita VYHODNOTENIE PERSPEKTÍVNEHO

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc

Microsoft Word - VZN c O dani z nehnutelností.doc Obecné zastupiteľstvo v Marianke na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov v y d á v a pre územie obce Marianka t o t o V Š E O B E C N E Z Á V

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O UDIČA) podľa 5a prílohy 2 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi

Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Možnosti ultrazvukovej kontroly keramických izolátorov v praxi Pavol KUČÍK, SlovCert spol. s r.o. Výroba keramických izolátorov predstavuje zložitý proces, pri ktorom môže dôjsť k výrobe chybných izolátorov

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

Bez nadpisu

Bez nadpisu Odbor kvality vôd a environmentálnej politiky BVS a.s. Pitná voda -strategická komodita štátu, alebo základné ľudské právo? Teória a prax Ing. Alena Trančíková SMERNICA 2000/60/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

PHPR-Predbezne_opatrenia

PHPR-Predbezne_opatrenia MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík Predbežné hodnotenie

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 11.01.2019 MAGS OUIC 37445/19-15331 Ing. Mosná

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

UPN_LÚÈKA

UPN_LÚÈKA ÚZEMNÝ PLÁN OBCE LÚČKA RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU Schvaľovacia doložka: Označenie schvaľovacieho orgánu: Obecné zastupiteľstvo v Lúčke Číslo uznesenia a dátum schválenia:... Číslo VZN obce, ktorým sa vyhlasuje

Podrobnejšie

strategický dokument RiJa

strategický dokument RiJa OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Územný plán sídelného útvaru Tornaľa - Zmena a doplnky č.4 Spracovaného podľa zákona NR SR č.24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 8. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015

Podrobnejšie

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o.

ZAJÍČKOVÁ LÚKA INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCIA 12. OKTÓBER AK CSANDA-PITERKA s.r.o. ZJÍČKOVÁ LÚK INVESTIČNÝ ZÁMER - KONZULTÁCI 12. OKTÓBER 201 .: Základné údaje o stavbe Zámer Zámerom stavebníka je výstavba súboru bytových domov. Názov stavby ZJÍČKOV LÚK Druh a účel stavby; Charakter

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx

Microsoft Word - Návod na VOM Greenbags.docx Návod na montáž systému VOM Návod na montáž systému VOM (Vegetačné oporné múry) Pred začatím projektu VOM si preštudujte miestne predpisy a požiadavky na stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby

Podrobnejšie

0519_husar

0519_husar Podpora OZE zo strany regionálnej samosprávy stratégia využívania OZE v Košickom kraji a jej implementácia Potenciál OZE vkošickom samosprávnom kraji Druh OZE Celkový potenciál Technický potenciál PJ TWh

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie