295_01 MN-BE SMART TYP S 30,40,45,60 BE SMART S 30,40,45, TYP S 30 TYP S TYP S 45 TYP S 60-1-

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "295_01 MN-BE SMART TYP S 30,40,45,60 BE SMART S 30,40,45, TYP S 30 TYP S TYP S 45 TYP S 60-1-"

Prepis

1 295_01 MN-BE SMART TYP S 30,40,45,60 BE SMART S 30,40,45, TYP S 30 TYP S TYP S 45 TYP S 60-1-

2 C1 C2 E F A2 A1 B G D -2-

3 SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia, ktoré sú nevyhnutné pre správne používaniu nového nábytku. Priložený montážny návod je potrebné pozorne prečítať a riadiť sa ním. Za chyby vzniknuté pri nesprávnej montáži nepreberáme žiadnu zodpovednosť! Inštaláciu horných závesných skríň môže vykonať len odborník na montáž nábytku. Položte nábytok (časť nábytku) na mäkký podklad, čím zabránite poškriabaniu! Používajte prosím kovanie resp. jednotlivé časti podľa priložených montážnych postupov! Bezchybná funkcia nábytku je zaručená len pri zvislej a vodorovnej inštalácii. Plocha pod nábytkom má byť v danom prípade tak vyrovnaná, aby nábytok bezpečne stál! Ak sa predpokladá pri montáži nábytku jeho pripevnenie na stenu, je nutné vopred overiť dostatočnú nosnosť steny. Všetky zásuvky a výsuvy musia byť zaistené proti vypadnutiu. Dvere sú pri výrobe prednastavené, ale prípadne, na základe lokálnych podmienok, musia byť u zákazníka nanovo vyvážené / nastavené. Dvere neotvárajte viac ako 90! Všetky elektrické inštalácie sú zhotovené podľa platných noriem a predpisov. Použitý svetelný výkon je udaný na objímke lampy. Pri nedodržaní max. počtu wattov hrozí následkom preťaženia riziko vzniku požiaru. Vyhýbajte sa zakrytiu lampy resp. akumulácii tepla kvôli nebezpečenstvu požiaru! Dodržujte pribalený mont. návod pre svietidlo! Všetky skrutky ako aj nosné spojovacie prvky by mali byť po 5 až 6 týždňoch dotiahnuté, aby mohla byť zaručená trvalá stabilita nábytku! Spracovanie a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštnu údržbu ani drahé ošetrovacie prostriedky. Nábytok čistite len prachovkou alebo vlhkou handrou. Nepoužívajte žiadne čistiace prostriedky! Poličky všetkých druhov materiálov nesmú byť pri vložení resp. vybratí vzpriečené, pretože to môže viesť k ich poškodeniu. Hranaté resp. špicaté predmety, ako aj tvrdé zaobchádzanie môžu viesť k poškodeniu políc, alebo prasknutiu sklených políc! Vážený zákazník, v prípade, že nejaká časť nábytku chýba alebo je poškodená, zakrúžkujte ju prosím zreteľne na montážnom návode, udajte označenie typu resp. časti, okrem toho udajte sériové číslo a dátum balenia a pošlite tieto informácie k nám. CZ: Poučení - dodržujte prosím následovné upozornění! Milí zákazníku, srdečně Vám blahopřejeme ke koupi nového nábytku. Dbejte prosím na následovné upozornění, ktoré je potřebné pro správné použití nového nábytku. Přiložený montážní návod je potřebné pozorně přečíst a řídit se jím. Za chyby vzniklé při nesprávné montáži nepřebíráme žádnou odpovědnost! Instalaci horních závěsných skříní může vykonat pouze odborník na montáž nábytku. Položte nábytek (část nábytku) na měkký podklad, čímž zabráníte poškrábaní! Používejte prosím kování, resp. jednotlivé části podle přiložených montážních postupů! Bezchybná funkce nábytku je zaručená jen při svislé a vodorovné instalaci. Plocha pod nábytkem má být v daném případě tak vyrovnaná, aby nábytek bezpečně stál! Jestliže se předpokládá při montáži nábytku jeho připevnění na stěnu, je nutné předem ověřit dostatečnou nosnost stěny. Všechny zásuvky a výsuvy musí být zajištěné proti vypadnutí. Dveře jsou při výrobě přednastavené, ale případně, na základě místních podmínek, musí být u zákazníka znovu vyvážené / nastavené. Dveře neotvírejte víc jak do 90! Všechny elektrické instalace jsou zhotovené podle platných norem a předpisů. Použitý světelný výkon je uvedený na objímce lampy. Při nedoržení max. počtu wattů hrozí následkem přetížení riziko vzniku požáru. Vyhýbejte se zakrytí lampy resp. akumulaci tepla kvůli nebezpečí požáru! Dodržujte přibalený montážní návod pro svítidlo! Všechny šrouby a také všechny spojovací prvky by měli být po 5-6 týdnech dotáhnuté, aby byla zaručena trvalá stabilita nábytku! Zpracování a kvalita materiálu si nevyžaduje zvláštní údržbu ani drahé ošetřovací prostředky. Nábytek očišťujte pouze prachovkou nebo vlhkou utěrkou. Nepoužívejte žádné čistící prostředky! Poličky všech druhů materiálu nesmí být při vložení resp. vyložení vzpříčené, protože to může vést k jejich poškození. Hranaté resp. špičaté předměty a také hrubé zacházení může vést k poškození polic, i těch skleněných. Vážený zákazníku, v případě, že nějaká část nábytku chybí nebo je poškozená, zakroužkujte ji prosím zřetelně na montážním návodě, udejte označení typu resp. části, kromě toho udejte sériové číslo a datum balení a tyto informace zašlete k nám. -3-

4 D,A: Hinweisblatt bitte unbedingt beachten! Lieber Kunde, herzlichen Glückwunsch zum Erwerb Ihres neuen Möbelstücks. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Nutzung des neuen Möbel erforderlich sind. Bei einer mitgelieferten Montageanleitung ist diese aufmerksam zu lesen und dementsprechend zu verfahren. Wir können für Montagefehler leider keine Haftung übernehmen! Legen Sie bitte die Möbel /-teile auf einen weichen Untergrund so vermeiden Sie Kratzer! Verwenden Sie bitte die Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten! Die einwandfreie Funktion des Möbels ist nur bei lot- u. waagerechter Aufstellung gewährleistet. Die Standfläche ist ggf. so auszugleichen, daß das Möbel sicher steht! Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit. Alle Schubkästen und Auszüge sind gegen herausfallen zu sichern. Die Türen sind im Werk vorjustiert, müssen aber ggf., aufgrund örtlicher Bedingung, beim Kunden neu ausgerichtet / eingestellt werden! Türen bitte nicht weiter als 90 öffnen! Alle elektrischen Installationen sind nach den gültigen Normen bzw. Vorschriften gefertigt. Die zu verwendende Leuchtmittelstärke ist auf der jeweiligen Lampenfassung angegeben. Bei Nichteinhaltung der max. Wattzahl besteht durch Überlastung Brandgefahr. Das Zudecken der Leuchtmittel bzw. Hitzestau ist wegen Brandgefahr zu unterlassen! Die beigelegte Montageeinleitung für die Beleuctung ist einzuhalten! Alle Schrauben sowie tragende Verbindungsteile sollten nach 5 bis 6 Wochen nachgezogen werden, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewähren! Die Verarbeitung und Materialbeschaffenheit machen eine besondere Pflege und teure Pflegemittel nicht erforderlich. Bitte nur mit einem Staubtuch oder feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuernden Putzmittel verwenden!einlegeböden aller Materialarten beim ein-/ auslegen bitte nicht verkannten, da dieses zu Beschädigungen der Möbelelemente führen kann. Scharfkantige bzw. spitze Gegenstände, sowie hartes Aufsetzen können zu Beschädigung oder Glasbruch beim Einlegeboden führen! Sehr geehrter Kunde, sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein,kreuzen Sie bitte dieses deutlich auf der Montageanleitung an, oder machen Sie Angabe über die Typen,- und Teilbezeichnung und geben Sie außerdem die Seriennummer und Datum vom Verpackung an, und schicken Sie uns diese Informationen zu. PL: Uwaga- prosze stoswać się do następująccych zaleceń! Szanowny kliencie serdecznie Wam polecamy kupno nowych mebli, stosujcie się prosze do następujacych zaleceń, które są konieczne w celu właściwego uzytkowania nowych mebli. Dołączoną instrukcję montażu należy przeczytać z uwagą i stosować się do niej. Za błędy powstałe przy niepoprawnym montażu nie ponosimy żadnej odpowiedzialnośći! Montaż górnych szafek wiszących powinien wykonać specjalista od montażu mebli. Połózcie proszę meble na miękkim podłożu dzięki czemu unikniecie zarysowań! Wykorzystujcie proszę okucia oraz poszczególne elementy zgodnie z dołączoną instrukcją montażu! Prawidłowa funkcja mebli jest gwarantowana jedynie przy pionowym i poziomym montażu. Powierzchnia podłogi w miejscu ustawienia mebli musi być odpowiednio wyrównana aby umożliwiała właściwe ustawienie mebli. Przy załozeniu montażu mebli na ścianie koniecznym jest sprawdzić minimalną nośność ściany. Wszystkie szuflady oraz elementy wysówne powinny być zabezpieczone przed samoistnym wysunięciem. Drzwiczki są wyregulowane ale w indywidualnych przypadkach na podstawie indywidualnych warunków wymagają ponownego wyregulowania u klienta. Drzwi nie nalezy otwierać powyżej konta 90 stopni! Wszystkie instalacje elektryczne sa wykonane zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Przy niedotyrzymywaniu maksymalnego dopuszczalengo napięcia powstaje ryzyko pożaru. Unikajcie zakrywania lampy oraz akumulacji ciepła ze względu na niebezpieczeństwo pożaru! Dotrzymujcie proszę zasad montażu oświetlenia zamieszczonych w instrukcji montazu oświetlenia! Wszystkie łączniki, łączące elementy nośne mebli powinny być dokręcone po kilku tygodniach tak aby była spełniona gwarancja stabilności zmonatowanych mebli. Jakość i wykonanie mebli nie wymaga szczególnej formy utrzymywania i konserwacji. Meble czyścimy jedynie wilgotną ściereczką. Nie używajcie poszę żadnych środków czyszczących. Półki z wszystkich rodzajów materiałów użytych nie mogą być na siłę wciśnięte ponieważ może dojść do ich uszkodzenia. Przedmioty szpiczaste o ostrych krawędziach mogą prowadzić do uszkodzenia półek lub pęknięcia szklanych półek! Szanowny Kliencie, W przypadku, że brakuje jakiegoś elementu lub też jest on uszkodzony zaznaczcie proszę krzyżykiem ten element w instrukcji montażu, wskażcie oznaczenie tego elementu, dodatkowo wskażcie numer serii i date spakowania uwidocznione na etykiecie a następnie poślijcie te informacje do nas. -4-

5 ø8x35 ø15 ø8 ø3,5x15 ø7x50 A1 x10 B1 B2 C2 ø1, C8 M43 X4 8 ø45 F1 M4x30 H1 G20 x1 D3 D0 C4 ø4x35 D9 x3 M4x15 M1 TYP S 30x3 Typ S 40,45,60 ø8 E1 E2 ø8 C15 ø4x15 D4 x3 ø6,3x13 I5 I6 J1 C39 C40 I. II. III. I. II. 10mm -5-

6 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 Typ S 30 x3 Typ S 40,45,60 B2 B1 A1 x10 B (A1) (A1) (B2) C2 (A1) (B2) (M1) (B1) C1 (M1) (B1) (A1) D -6- (A1)

7 ø7x50 2 C8 C1 C2 A1 I II A2 (C8) B (C8) ø4x15 ø1,40 3 E C39 X4 S 60 E (C39) 90 (X4) E -7-

8 4 ø45 C4 D (C4) 3 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) -8-

9 6 E1 J1 ø3,5x15 C2 G (E1) (C2) 7 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5-9-

10 8! Skôr ako začnete montáž pracovnej dosky, dôkladne si prečítajte montážny návod kuchynského drezu. Před montáži pracovní desky si důkladně přečtěte montážní návod kuchyňského dřezu. Bevor Sie mit der Montage der Arbeitsplatte beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung für die Küchenspüle durch. SILIKON -10-

11 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) 10 H1 F Max. 6kg -11-

12 D0 11 E2 ø6,3x13 C40 (E2+C40) G "click" -12-

13 M43 12! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x1 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). X Y Z (G20) (D3) 13 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

14 295_02 MN-BE SMART TYP S 60,80 3Z BE SMART S 60,80 3Z TYP S 60 3Z TYP S 80 3Z C1 C2 D A2 H G A1 F B J I E G J K G -1-

15 ø8x35 ø15 ø8 ø3,5x15 ø7x50 A1 x10 B1 B2 C2 ø1, ø6,3x11 2 C8 M43 X4 8 ø45 F1 M4x30 C7 4 G20 x3 D3 x6 C4 ø4x35 D9 x3 M4x15 M1 ø8 K15 x3 ø8 K11 x6 C15 x7 D4 x3 I5 I6 ø4x15 K13 ø40 K16 x3 K17 B 86 x1 B 140 J1 x6 C39 x6 C41 x12 I. II. M3 x1 10mm I. II. III. -4-

16 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 B2 B1 A1 x10 B (A1) (A1) (B2) C2 (A1) (B2) (M1) (B1) C1 (M1) (B1) (A1) E -5- (A1)

17 ø7x50 2 C8 C1 C2 I A1 II A2 (C8) (C8) B ø4x15 ø1,40 3 D C39 X4 D (C39) D 90 (X4) -6-

18 4 ø45 C4 E (C4) 3 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) -7-

19 6 (K16) ø40 (K11) C41 x12 K16 x3 ø3,5x15 K17 B 86 x1 B 140 C2 x16 K11 x6 F,I,K X: F-58 mm I-69,5 mm K-81 mm (K11+C41) X X (K11+K16) (K17+C2) H G (K17+C2) J G -8-

20 7 ø4x35 ø3,5x15 C15 x3 K13 J1 x6 C2 4 (C2) (C15) X X: F-58 mm I-69,5 mm K-81 mm (K13) J I,K I,K (J1) (J1) -9-

21 8-10-

22 9 ø6,3x11 C7 4 K15 x ,5 244,5 69 (C7) (K15)

23 10 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) -12-

24 ø3,5x M3 x1 C2! 2 4 S 3mm ø8 3 5 B=S+10mm B A L=B+A 6 ø8 Převrácení nábytku může způsobit vážné či smrtelné zranění. Aby se zabránilo převrhnutí nábytku, upevněte ho ke stěně. Upevňovací materiál není součástí balení, protože na každý materiál stěny je třeba použít jiný typ šroubu a hmoždinky. Použijte takový upevňovací materiál, který je vhodný pro konkrétní typ stěny u vás doma. V případě potřeby se poraďte s odborníkem. Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebengefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigepackt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen. Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.! -13-

25 13 M43 14! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x3 D3 x6 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). X Y Z (G20) (D3) -14-

26 15-15-

27 295_03 MN-BE SMART TYP S 60 DZ BE SMART S 60 DZ C1 D C2 F A2 I H A1 G B E J -1-

28 -4- A1 ø8x35 B1 ø15 B2 ø8 x10 C2 ø3,5x15 x18 M1 C8 ø7x50 C4 ø45 F1 160 X4 ø1,40 8 D9 M4x30 D4 M4x15 C15 ø4x35 I5 ø8 I6 ø8 D3 M43 G20 x3 x3 x1 K16 K17 K11 C7 ø6,3x11 K15 x1 x8 x1 E1 x5 J1 C39 ø4x15 C40 ø6,3x13 C41 ø40 E2 D0 M3 x1

29 I. II. III. I. II. 10mm -5-

30 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 B2 B1 A1 x10 B (A1) (B2) (A1) C2 (A1) (B2) (M1) (B1) C1 (B1) (M1) (A1) E (A1) -6-

31 ø7x50 2 C8 C1 C2 I A1 II A2 (C8) (C8) B ø4x15 ø1,40 3 D C39 X4 D (C39) 90 (X4) D -7-

32 4 ø45 C4 E (C4) 3 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) -8-

33 ø3,5x15 6 (K16) C2 x12 K16 x1 K17 x1 (K11) ø4x35 ø40 C15 x1 C41 K11 G X: 58 mm (K11+C41) X X (K11+K16) (K17+C2) I H (C2) (C15) X X:58 mm -9-

34 7 D0 ø3,5x15 J1 C2 E1 (J1) J (E1) (C2) -10-

35 8 ø6,3x11 C7 x8 K15 x1 (C7) (K15)

36 9 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) -12-

37 ø3,5x M3 x1 C2! 2 4 S 3mm ø8 3 5 B=S+10mm B A L=B+A 6 ø8 Převrácení nábytku může způsobit vážné či smrtelné zranění. Aby se zabránilo převrhnutí nábytku, upevněte ho ke stěně. Upevňovací materiál není součástí balení, protože na každý materiál stěny je třeba použít jiný typ šroubu a hmoždinky. Použijte takový upevňovací materiál, který je vhodný pro konkrétní typ stěny u vás doma. V případě potřeby se poraďte s odborníkem. Wenn Möbelstücke umkippen, können ernste oder lebengefährliche Verletzungen durch Einklemmen die Folge sein. Um zu verhindern, dass das Möbelstück umkippt, muss es fest an der Wand verankert werden.beschläge für die Wandbefestigung sind nicht beigepackt, da sie von der jeweiligen Wandbeschaffenheit abhängig sind. Befestigungsbeschläge benutzen, die für die heimischen Wände geeignet sind. Bei diesbezüglichen Fragen den örtlichen Fachhandel zu Rate ziehen. Prevrhnutie nábytku môže spôsobiť vážne či smrteľné zranenia. Aby sa zabránilo prevrhnutiu nábytku, upevnite ho ku stene. Upevňovací materiál nie je súčasťou balenia, pretože na každý materiál steny je potrebné použiť iný typ skrutky a hmoždinky. Použite taký upevňovací materiál, ktorý je vhodný na konkrétny typ steny u vás doma. V prípade potreby sa poraďte s odborníkom.! -13-

38 12 J1 (J1) (J1) -14-

39 D0 13 E2 ø6,3x13 C40 (E2+C40) J "click" -15-

40 14! M43 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x1 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). X Y Z (G20) (D3) 14 B A B + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm C + 5 mm - 1,5 mm

41 295_04 MN-BE SMART TYP S 60 ER BE SMART S 60 ER C A2 A1 B E E F D -1-

42 ø8x35 ø15 ø8 ø7x50 A1 x14 B1 B2 ø1, ø4x35 X2 x1 M4x15 C8 ø8 X4 x8 ø4x30 F1 M4x30 C15 D4 x3 ø8 I5 C25 x8 D9 x3 M1 I6 X18 x1 I. II. III. I. II. 10mm -4-

43 ø8 ø15 ø8x35 1 B2 B1 A1 x10 X18 x1 B (A1) (A1) (B2) C (B1) (A1) D -5-

44 ø8x35 2 A1 M1 (M1) X2 x1 A1 (X2) (A1) (X2) (M1) A2 (A1) -6-

45 ø7x50 3 C8 C I II A2 A1 (C8) B (C8) D ø4x30 4 E E C25 x6 (C25) (C25) -7-

46 5 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) 6 (X2) X2 x1 F F -8-

47 7 ø4x30 C25 (C25) -9-

48 8 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) -10-

49 295_05 MN-BE SMART TYP S 80 BE SMART S C2 C1 D A2 G F G A1 B E -1-

50 ø8x35 ø15 ø8 ø3,5x15 ø7x50 A1 x11 B1 B2 C2 ø1, D0 x8 C8 M43 X4 8 ø45 F1 M4x30 E2 G20 D3 ø8 C4 ø4x35 D9 x3 M4x15 M1 x5 ø8 E1 I6 C15 x6 ø4x15 D4 x3 ø6,3x13 I5 H1 J1 C39 x6 C40 x8 I. II. III. I. II. 10mm -4-

51 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 x5 B2 B1 A1 x11 B (A1) (B2) (A1) (A1) (B2) C2 (B1) C1 (M1) (M1) (B1) (A1) E (A1) -5-

52 ø7x50 2 C8 C1 C2 I A2 II (C8) A1 (C8) B ø4x15 ø1,40 3 D C39 x6 X4 D (C39) 90 (X4) D -6-

53 4 ø45 C4 E (C4) 3 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) -7-

54 D0 6 E1 J1 ø3,5x15 C2 x8 (J1) G (E1) (C2) -8-

55 7! Skôr ako začnete montáž pracovnej dosky, dôkladne si prečítajte montážny návod kuchynského drezu. Před montáži pracovní desky si důkladně přečtěte montážní návod kuchyňského dřezu. Bevor Sie mit der Montage der Arbeitsplatte beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung für die Küchenspüle durch. SILIKON -9-

56 8 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) -10-

57 10 H1 F Max. 6kg -11-

58 D0 11 E2 ø6,3x13 C40 (E2+C40) G "click" -12-

59 12! M43 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). X Y Z (G20) (D3) 13 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

60 295_06 MN-BE SMART TYP S 120 R BE SMART S 120 R Alt.1 Alt.2 C2 C1 E D I A2 A1 J B H G F -1-

61 ø8x35 ø15 ø8 ø3,5x15 ø7x50 A1 x12 B1 B2 C2 ø1, ø3,5x35 C8 x8 M43 X4 x68 ø45 F1 x5 M4x30 C11 x7 G20 x1 D3 ø8 C4 ø4x35 D9 x3 M4x15 M1 x5 ø8 H1 I6 x6 C15 x6 D4 x3 SILIKON I5 E10 E11 ø4x15 X14 x1 X12 Nie je súčasťou balenia (X14,X12). Není součástí balení (X14,X12). Es ist nicht enthalten (X14,X12). To nie jest zawarte w pakiecie (X14,X12). x1 J1 J7 C39 x16 I. II. III. I. II. 10mm -4-

62 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 x5 B2 B1 A1 x12 B (A1) (B2) (A1) C2 (B2) (A1) (B1) (M1) C1 (M1) (A1) (B1) G (A1) -5-

63 ø7x50 2 C8 C1 C2 I A2 II A1 (C8) B (C8) -6-

64 ø7x50 3 C8 D (C8)! Alt.1 (C8) D 572 D! Alt.2 (C8) (C8) D 308 D -7-

65 ø1,40 4 E E X4 ø4x15 C39 x10 (C39) E 90 (X4) ø45 5 C4 G (C4) 3-8-

66 6 160 ø1,40 F1 x5 X4 x10 (F1) (X4) ø3,5x35 7 C11 F Alt.1 F (C11) Alt.2 F -9-

67 ø1,40 8 H X4 0 ø4x15 C39 x6 (X4) (C39) -10-

68 ø3,5x15 9 A B C2 E10 (E10+E11) J1 E11 (J1) J (C2) (E10) -11-

69 10! Skôr ako začnete montáž pracovnej dosky, dôkladne si prečítajte montážny návod kuchynského drezu. Před montáži pracovní desky si důkladně přečtěte montážní návod kuchyňského dřezu. Bevor Sie mit der Montage der Arbeitsplatte beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung für die Küchenspüle durch. SILIKON -12-

70 11 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) -13-

71 13 H1 I I I Max. 6kg I -14-

72 ø3,5x35 ø3,5x15 SILIKON 14 C11 x3 C2 X14 x1 X12 x1 SILIKON Nie je súčasťou balenia (X14,X12). Není součástí balení (X14,X12). Es ist nicht enthalten (X14,X12). To nie jest zawarte w pakiecie (X14,X12). X14 (C2) DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). (C11) -15-

73 15 J -16-

74 16! M43 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x1 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). X Y Z (G20) (D3) 17 J7 B C A B + 2 mm - 2 mm + 5 mm - 1,5 mm + 3 mm - 1 mm

75 295_07 MN-BE SMART TYP H 15,30,40,45,60 BE SMART H 15,30,40,45, TYP H 15 TYP H 30 TYP H TYP H 45 TYP H 60-1-

76 B2 C D A2 A1 E D B1-2-

77 ø8x35 D0 ø3,5x15 ø7x50 A1 x8 ø1,40 E1 TYP H 15 x0 ø8 E2 TYP H 15 x0 C2 x8 TYP H 15 x0 C8 x8 M43 X4 0 I5 x8 M4x30 H1 x8 M4x15 G20 x1 D3 Ø10x60 TYP H 15 x0 M6x60 J1 TYP H 15 x0 D9 TYP H 15 ø6,3x13 D4 TYP H 15 X15 TYP H 15 x0 D17 TYP H 15 x0 N18 TYP H 15 x0 C40 TYP H 15 x0 I. II. III. I. II. 10mm -5-

78 ø8x35 1 A1 x8 B1,B2 (A1) ø7x50 2 (C8) C8 x8 (C8) B2 A2 A1 (C8) (C8) B1-6-

79 ø1,40 3 C X4 H 60 (X4) C 90 C ø3,5x15 4 (N18+C2) C2 N18 TYP H 30,40,45,60! -7-

80 M4x30 M4x15 5! D9 TYP H 15 D4 TYP H 15 TYP H 15 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). (D4) (D9) (D9) Ø5 (D4) (D9) (D9) -8-

81 6! N18 M6x60 Ø10x60 D17 X15 AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD. Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod. IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF. TYP X H H H H X Max. 15kg 66 ø10/60 (X15) X mm (X15) mm -9-

82 7 E1 J1 ø3,5x15 TYP H 30,40,45,60! C2 (J1) (E1) E (C2) 8 H1 x8 D D Max. 6kg -10-

83 D0 ø6,3x13 9 TYP H 30,40,45,60! E2 C40 (E2+C40) E "click" M43 10 TYP H 30,40,45,60! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x1 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). E (G20) E X Y Z Ø5 (D3) -11-

84 11 ø8 I5 x8 M4x30 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 D4 M4x15 Max. 15kg (I5) Ø5 (I5) -12-

85 12 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

86 295_08 MN-BE SMART TYP H 60,80 N BE SMART H 60,80 N TYP H 60 N TYP H 80 N C D A2 E A1 B -1-

87 ø8x35 D0 ø3,5x15 ø7x50 A1 x8 ø1,40 E1 ø8 E2 C2 x8 C8 x8 M43 X4 0 I5 x8 M4x30 J6 Typ H 60 N x1 Typ H 80 N M4x15 G20 x1 D3 Ø10x60 M6x60 J1 ø3,5x15 D9 D4 ø6,3x13 X15 D17 C36 Typ H 60 N x5 Typ H 80 N x10 N18 C40 I. II. III. I. II. 10mm -4-

88 ø8x35 1 A1 x8 C (A1) B ø7x50 2 x8 C8 (C8) (C8) C A2 A1 B (C8) (C8) -5-

89 ø1,40 3 X4 D (X4) 90 D ø3,5x15 4 (N18+C2) C2 N18-6-

90 5! N18 M6x60 Ø10x60 D17 X15 AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD. Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod. IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF. TYP X H 60 N 467 H 80 N X Max. 15kg 66 ø10/60 (X15) X mm (X15) mm -7-

91 6 E1 J1 ø3,5x15 C2 (J1) (E1) E (C2) 7 ø6,3x13 D0 C40 E2 "click" E (E2+C40) -8-

92 8 J6 Typ H 60 N x1 Typ H 80 N ø3,5x15 C36 Typ H 60 N x5 Typ H 80 N x10 M43 9 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 x1 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). (G20) Ø5 Z Y E X (D3) -9-

93 10 ø8 I5 x8 M4x30 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 D4 M4x15 Max. 15kg (I5) Ø5 (I5) -10-

94 11 B A C B + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

95 295_09 MN-BE SMART TYP H 60 R BE SMART H 60 R B2 G2 I H A2 E2 F A1 D D C A2 E1 A1 H B1 G1-1-

96 ø8x35 D0 ø3,5x15 ø7x50 A1 x16 ø1,40 E1 E2 C2 x16 C8 x16 M43 X4 x60 E4 ø4x30 H1 x16 ø6,3x13 G20 D3 Ø10x60 M6x60 J1 C25 x3 C40 X15 ø8 ø45 D17 N18 I5 x8 M1 x6 C4 x6 J7 x1 I. II. III. I. II. 10mm -4-

97 ø8x35 1 (A1) G1,G2 A1 x16 B1,B2 (A1) G2 (C8) ø7x50 2 (C8) C8 x16 A2 A1 (C8) (C8) G1 (C8) B2 (C8) A2 A1 (C8) B1 (C8) -5-

98 ø1,40 3 C X4 C (X4) 90 C (X4) I 90 I -6-

99 ø3,5x15 4 (N18+C2) C2 x8 N18 (N18+C2) -7-

100 5 ø45 F M1 x6 C4 x6 (M1) F (C4) 6 ø4x30 C25 x3 Ø3 (C25) -8-

101 7! N18 M6x60 Ø10x60 D17 X15 AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD. Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod. IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF. ø10/60 X mm (X15) (X15) 2027mm Max. 15kg 658,

102 8 E1 E4 ø3,5x15 (E1) J1 C2 x8 (E1) (C2) (J1) E2 (E4) (C2) E1-10-

103 9 ø6,3x13 D0 C40 E2 E1 (E2+C40) E2 "click" -11-

104 10 H1 x16 D D Max. 6kg (H1) D H M43 11 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). E1,E2 (G20) E1,E2 X Y z Ø5 (D3) -12-

105 12 ø8 I5 M4x30 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 D4 M4x15 Max. 15kg (I5) Ø5 (I5) -13-

106 13 J7 x1 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

107 295_10 MN-BE SMART TYP H 80 BE SMART H B2 C D A2 E2 E1 A1 D B1-1-

108 ø8x35 D0 ø3,5x15 ø7x50 A1 x8 ø1,40 E1 ø8 E2 C2 x12 C8 x8 M43 X4 0 I5 x8 M4x30 H1 x8 M4x15 G20 D3 Ø10x60 M6x60 J1 D9 ø6,3x13 D4 X15 D17 N18 C40 x8 I. II. III. I. II. 10mm -4-

109 ø8x35 1 A1 x8 B1,B2 (A1) ø7x50 2 x8 C8 B2 (C8) (C8) A2 A1 (C8) B1 (C8) -5-

110 ø1,40 3 C X4 C 90 C ø3,5x15 4 (N18+C2) C2 N18-6-

111 5! N18 M6x60 Ø10x60 D17 X15 AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD. Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod. IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF. TYP X H X Max. 15kg 66 ø10/60 (X15) X mm (X15) mm -7-

112 6 E1 J1 ø3,5x15 C2 x8 (J1) E1,E2 (E1) (C2) 7 H1 x8 D D Max. 6kg -8-

113 ø6,3x13 D0 8 (E2+C40) C40 x8 E2 E2 E1 "click" M43 9 Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). E (G20) E X Y Z Ø5 (D3) -9-

114 10 ø8 I5 x8 M4x30 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 D4 M4x15 Max. 15kg (I5) Ø5 (I5) -10-

115 11 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

116 295_11 MN-BE SMART TYP CH 60, CH 60 ER BE SMART CH 60, CH 60 ER TYP CH 60 TYP CH 60 ER Alt.1 Alt.2 Alt.3-1-

117 ø8x35 ø15 ø5 ø3,5x15 ø7x50 A1 x10 B1 x8 B3 x8 C2 ø1, x12 C8 x12 M43 X4 x8 ø45 F1 M4x30 H1 x12 G20 D3 D0 C4 D9 x5 M4x15 M1 ø8 E1 x5 ø12 E2 x5 M2 x14 ø3,50 D4 x5 I5 x12 L1 x12 J1 M6x60 Ø10x60 ø6,3x13 C3 6 M4 x1 D17 x1 X15 ø4x30 x1 C40 x10 I. II. C25 x6 10mm I. II. III. -4-

118 TYP CH 60 Alt.1 C H G D I H B A D F H J C E -5-

119 ø5 ø15 ø8x35 1 M1 B3 x8 B1 x8 A1 x10 C (A1) (B3) D (B1) (M1) E (A1) -6-

120 2 C D D C A I II 3 I II B -7-

121 ø7x50 4 (C8) C8 x12 (C8) (C8) (C8) ø3,50 5 G M2 x14 C3 6 ø12 F L1 x (M2+C3) (L1+C3) -8-

122 160 ø1,40 ø45 6 F1 X4 x8 C4 (F1+X4) E (F1+X4) 5 (C4) 7 H1 x12 H H Max. 6kg H -9-

123 8 E1 x5 J1 ø3,5x15 C2 x10 J (E1) (C2) I -10-

124 9(E2+C40) E2 D0 x5 ø6,3x13 I C40 x10 J "click" M43 10! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). (G20) X Y Z Ø5 (D3) Ø5-11-

125 ø8 M4x30 11 Ø5 (I5) I5 x12 D9 x5 M4x15 D4 x5 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). Ø5 (I5) 12 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

126 TYP CH 60 Alt.2 C I B A D G G H F J C E -13-

127 ø5 ø15 ø8x35 1 M1 B3 B1 A1 x10 C (A1) (B3) D (B1) (M1) E (A1) -14-

128 2 C D C A I II 3 I II B -15-

129 4 ø4x30 C25 x6 G G (C25) G -16-

130 ø7x50 5 (C8) C8 x12 (C8) (C8) (C8) ø3,50 6 M2 x6 C3 x12 ø12 F L1 x6 (M2+C3) 90 (L1+C3) -17-

131 160 ø1,40 ø45 7 F1 X4 x8 C4 (F1+X4) E (F1+X4) 5 (C4) 8 H1 Max. 6kg H -18-

132 9 E1 x5 J1 ø3,5x15 C2 x10 J (E1) (C2) I -19-

133 D0 10 (E2+C40) E2 x5 ø6,3x13 I C40 x10 J "click" M43 11! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). (G20) X Y Z Ø5 (D3) Ø5-20-

134 ø8 M4x30 12 Ø5 (I5) I5 x12 D9 x5 M4x15 D4 x5 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). Ø5 (I5) 13 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

135 TYP CH 60 Alt.3 F C D I B A J C G G E -22-

136 ø5 ø15 ø8x35 1 M1 B3 B1 A1 x10 C (A1) (B3) D (B1) (M1) E (A1) -23-

137 2 D C C A I II 3 I II B -24-

138 ø7x50 4 (C8) C8 x12 (C8) (C8) (C8) ø3,50 5 F C3 x6 ø12 (L1+C3) L1 x F -25-

139 160 ø1,40 ø45 6 F1 X4 x8 C4 (F1+X4) E (F1+X4) 5 (C4) ø4x30 7 C25 x6 G G (C25) G -26-

140 8 E1 x5 J1 ø3,5x15 C2 x10 J (E1) (C2) I -27-

141 D0 9 (E2+C40) E2 x5 ø6,3x13 I C40 x10 "click" J M43 10! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). (G20) Z X Y Ø5 (D3) Ø5-28-

142 ø8 M4x30 11 Ø5 (I5) I5 x12 D9 x5 M4x15 D4 x5 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). Ø5 (I5) 12 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

143 TYP CH 60 ER C K H I D B A D G G H J F C E -30-

144 ø5 ø15 ø8x35 1 M1 B3 x8 B1 x8 A1 x10 C (A1) (B3) D (B1) (M1) E (A1) -31-

145 2 C D D C A I II 3 I II B -32-

146 4 ø4x30 C25 x6 G G (C25) G -33-

147 ø7x50 5 (C8) C8 x12 (C8) (C8) (C8) ø3,50 6 K M2 x12 C3 4 ø12 F L1 x12 90 (M2+C3) 651 K (L1+C3) -34-

148 160 ø1,40 ø45 7 F1 X4 x8 C4 (F1+X4) E (F1+X4) 5 (C4) 8 H1 x8 H Max. 6kg H -35-

149 9 E1 J1 ø3,5x15 C2 x8 J (E1) (C2) I -36-

150 D0 10 (E2+C40) E2 ø6,3x13 I C40 x8 "click" J M43 11! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. G20 D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Ø5 (G20) Z X Y Ø5 (D3) Ø5-37-

151 ø8 M4x30 12 Ø5 (I5) I5 x12 D9 x5 M4x15 D4 x5 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). Ø5 (I5) 13 B A B C + 2 mm - 2 mm + 3 mm - 1 mm + 5 mm - 1,5 mm

152 M6x60 Ø10x60 ø3,5x15! D17 x1 X15 x1 M4 x1 C2 SICHERHEITSWINKEL (VERHINDERT DAS UMKIPPEN DES SCHRANKES) BEZPEČNOSTNÝ VINKEL (ZABRAŇUJE PREVRHNUTIU SKRINKY)! I. II. III. IV.! IST FÜR DIE MONTAGE DES MÖBELS EINE WANDBEFESTIGUNG VORGESEHEN,SO PRÜFEN SIE BITTE DIE WAND AUF AUSREICHENDE TRAGFÄHIGKEIT. DER MITGELIEFERTE BEFESTIGUNGSDÜBEL DARF NUR FÜR MASSIVE MAUERWERKE BENUTZT WERDEN (OHNEHOHLKAMMER)! BEI ANDEREN TYPEN VON WÄNDEN- (LUFTZIEGEL,RIGIPSPLATTE,SANDWICH HOLZBAUTEN) IST ES NÖTIG,EINEN GEEIGNETEN DÜBEL ZU WÄHLEN,JE NACH DER TRAGFÄHIGKEIT UND MATERIALZUSAMMETSETZUNG DER WÄNDE. FALLS SIE SICH NICHT GANZ SICHER SIND,WELCHEN TYP VOM DÜBEL SIE GEBRAUCHEN,NEHMEN SIE KONTAKT MIT DEM NÄCHSTEN FACHHADEL AUF. AK JE PRE MONTÁŽ NÁBYTKU PLÁNOVANÉ UPEVNENIE NA STENU,PREVERTE SI STENU,ČI MÁ DOSTATOČNÚ NOSNOSŤ. DODÁVANÁ HMOŽDINKA JE URČENÁ PRE MASÍVNE (PANELOVÉ,MUROVANÉ) STENY BEZ DUTÍN.PRI INÝCH TYPOCH STIEN (DUTÁ TEHLA,SADROKATÓN,SENDVIČOVÉ DREVOSTAVBY) JE NUTNÉ,ZVOLIŤ VHODNÚ HNOŽDINKU VZHLADOM NA NOSNOSŤ A MATERIÁLOVÉ ZLOŽENIE STENY,NA KTORÚ SA NÁBYTOK VEŠIA. AK NIESTE SI ISTÝ,AKÝ DRUH HMOŽDINKY POTREBUJETE,KONTAKTUJTE NAJBLIŽŠIE ŽELEZIARSTVO / ODBORNÝ OBCHOD. Jestliže je pro montáž nábytku plánováno upevnění na stěnu, prověřte, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určená pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. U jiných typů stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem k nosnosti materiálového složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Jestliže si nejste jistí, jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství/odborný obchod. -39-

153 295_12 MN-BE SMART TYP K 45,60 U, UV BE SMART S 45,60 U, UV A A B B 452 TYP K 45 U TYP K 45 UV A 701 A B B 602 TYP K 60 U TYP K 60 UV -1-

154 ø3,5x15 ø6,3x11 M43 C2 C7 G20 x1 D3 M7 M6 x8 1 B (M7+C7) B 2! / 602! -4-

155 3 ø3 ø ø3,5x15 4 C2 M6 (M6+C2) -5-

156 5! Zapojte a vložte umývačku podľa návodu výrobcu. Zapojte a umístěte myčku podle návodu výrobce. Schließen Sie den Geschirrspüler an und setzen Sie ihn gemäß den Anweisungen des Herstellers ein. B -6-

157 6! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. D3 M43 G20 x1 ø5 X Y 1Z A (D3) A (G20) 7! Kryt namontujte podľa návodu výrobcu umývačky. Kryt nainstalujte podle návodu výrobce myčky. Montieren Sie die Abdeckung gemäß den Anweisungen des Herstellers für die Spülmaschine. -7-

158 295_13 MN-BE SMART TYP VL 50 BE SMART VL 50 ø4x50 C37 (C37) Krycia lišta je určená na koncovú skrinku. Krycí lišta je určena na koncovou skříňku. Die Abdeckleiste ist für den Endschrank konzipiert. -1-

159 295_14 MN-BE SMART TYP S 15 BE SMART S TYP S 15 C1 E C2 A2 F A1 B D -1-

160 ø8x35 ø15 ø8 ø4x15 ø7x50 A1 x10 B1 B2 ø1, ø6,3x13 C9 C8 M43 X4 8 ø45 F1 M4x30 C42 G20 x1 D3 ø4x15 C4 x1 ø4x35 D9 x3 M4x15 M1 C39 ø8 x1 ø8 J1 C15 D4 x3 I5 I6 I. II. III. I. II. 10mm -4-

161 ø8 ø15 ø8x35 1 M1 B2 B1 A1 x10 B (A1) (B2) (B1) (M1) (A1) (B2) (A1) (B1) C2 C1 (M1) D (A1) (A1) -5-

162 2 B D 3 I II C2 C1 B D -6-

163 ø45 4! Skôr ako začnete montáž korpusu S 15, dôkladne si prečítajte montážny návod výsuvného koša. Před montáži korpusu S 15 si důkladně přečtěte montážní návod výsuvného koše. Bevor Sie mit der Montage der Küchenschrank S 15 beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung herausziehbare der Körbe. C4 x1 ø4x15 C9 ø6,3x13 (C4) C42 (C42) (C9) 5 I II A1-7-

164 ø7x50 6 C8 (C8) (C8) 7 E ø4x15 C39 x1 ø1,40 (C39) X4 8 () -8-

165 ø1, X4 x8 F1 (F1) (X4) 9 DIE POSITIONIERUNG DES VERBINDUNGSBESCHLAGS INDIVIDUAL WÄHLEN,DER POSITION DESNEBENSCHRANKES UND INNENAUSTATTUNG DES SCHRANKES(TÜREN,BÖDEN,SCHUBLADEN) NACH. UMIESTNENIE SPOJOVACIEHO KOVANIA VYBERAJTE INDIVIDUÁLNE, PODĽA UMIESTENIA SUSEDNEJ SKRINKY A PODLA VNÚTORNÉHO VYBAVENIA (DVERE,POLICE,ZÁSUVKY). M4x30 UMÍSTĚNÍ SPOJOVACÍHO KOVÁNÍ VYBÍREJTE INDIVIDUÁLNĚ, PODLE UMÍSTĚNÍ SOUSEDNÍ SKŘÍŇKY A PODLE VNITŘNÍHO VYBAVENÍ (DVEŘE,POLICE,ZÁSUVKY). D9 M4x15 D4 Ø5 Ø5-9-

166 10! Skôr ako začnete montáž pracovnej dosky, dôkladne si prečítajte montážny návod kuchynského drezu. Před montáži pracovní desky si důkladně přečtěte montážní návod kuchyňského dřezu. Bevor Sie mit der Montage der Arbeitsplatte beginnen, lesen Sie bitte die Montageanleitung für die Küchenspüle durch. SILIKON -10-

167 ø4x C15 ø8 (I6) (C15) I5 ø8 I6 (I5) 12 H1 F Max. 6kg -11-

168 M43 13! Rozmery x,y (umiestnenie úchytky na dverách) sú volitelné zákazníkom. Rozteč z otvorov zistíte podla typu uchytky. Mass x,y (Position des Türengriffes) ist von dem Kunde wählbar. Abstandt der Bohrungen wird nach dem Griffentype festgestellt. Rozměry x,y (umístění úchytky na dveřích) jsou volitelné zákazníkem. Rozteč z otvorů zjistíte podle typu úchytky. D3 Vzdialenosť y odporúčame 62,5mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). Entfernung empfehlen wir 62,5mm (wie beim Griff des Schubladefrontes). Vzdálenost y doporučujeme 62,5 mm (úroveň úchytky zásuvkového čela). G20 x1 J1 8mm 10mm Y Z (D3) (G20) X -12-

169 295_15 MN-BE SMART TYP P 45,60,80 BE SMART P 45,60,80 450, 600, A C D B X13 x1 ø8x35 Ø10x50 5x70 A1 x16 X10 X2 C33 N16-1-

170 1 (X2) ø8x35 A1 x16 X2 I. (A1) A C B D II. II. Ø10x50 2 SK Ak je pre montáž nábytku plánované upevnenie na stenu, preverte si stenu, či má dostatočnú nosnosť. Dodávaná hmoždinka je určená pre masívne (panelové, murované) steny bez dutín). Pri iných typoch stien (dutá tehla, sadrokartón,sendvičové drevostavby) je nutné, zvoliť vhodnú hmožninku vzhľadom na nosnosť a materiálové zloženie steny, na ktorú sa nábytok vešiate. Ak nie ste si istý, aký druh hmoždinky potrebujete, kontaktujte najbližšie železiarstvo / odborný obchod. H Ha a bútor szerelésnél tervbe van, hogy a falra fogjuk rögzíteni, ellenőrizni kell a fal teherbírókepességét. A hozzáadott tipli maszív (panel, tégla) falhoz van. Más típusú falaknál ( üreges tégla, gipszkarton, faszekezetű épületek) fontos megfelelő tiplit választani a teherbíró képesség miatt,a fal anyagának összetétele miatt, amelyre a bútort rögzítjuk. Ha nem biztos abban, hogy milyen tiplire van szüksége, szaküzletben kérjen tanácsot. X10 CZ Pokud je pro montáž nábytku plánované upevnění na stěnu, prověřte si stěnu, zda má dostatečnou nosnost. Dodávaná hmoždinka je určena pro masivní (panelové, zděné) stěny bez dutin. Při jiných typech stěn (dutá cihla, sádrokarton, sendvičové dřevostavby) je nutné zvolit vhodnou hmoždinku vzhledem na nosnost a materiálové složení stěny, na kterou se nábytek zavěšuje. Pokud si nejste jistí jaký druh hmoždinky potřebujete, kontaktujte nejbližší železářství nebo odborný obchod. D Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, so prüfen Sie bitte die Wand auf ausreichende Tragfähigkeit. Der mitgelieferte Befestigungsdübel darf nur für massive Mauerwerke benutzt werden (ohne Hohlkammer)! Bei anderen Typen von Wänden - (Luftziegel, Rigipsplatte, Sandwich Holzbauten) ist es nötig, einen geeigneten Dübel zu wählen, je nach der Tragfähigkeit und Materialzusammetsetzung der Wände. Falls Sie sich nicht ganz sicher sind, welchen Typ vom Dübel Sie gebrauchen, nehmen Sie Kontakt mit dem nächsten Fachhadel auf. O10 I. II. h h > 60mm X Typ X

171 3 5x70 C33 N16 X13 x1-5-

295_08 MN-BE SMART, SMILE TYP H 60,80 N rev.b H 60,80 N TYP H 60 N TYP H 80 N C D A2 E A1 B -1-

295_08 MN-BE SMART, SMILE TYP H 60,80 N rev.b H 60,80 N TYP H 60 N TYP H 80 N C D A2 E A1 B -1- 295_08 MN-BE SMART, SMILE TYP H 60,80 N rev.b H 60,80 N 599 298 799 298 352 352 TYP H 60 N TYP H 80 N C D A2 E A1 B -1- SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám

Podrobnejšie

306_15 MN-Mega 72 rev.B.dft

306_15 MN-Mega 72 rev.B.dft 306_15 MN-Mega 72 rev. MG 72 720 360 1944 C D F F C SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte prosím na nasledovné upozornenia,

Podrobnejšie

306_12 MN-Mega 64,65 rev.B.dft

306_12 MN-Mega 64,65 rev.B.dft 306_12 M-Mega 64,65 rev.b MG 64,65 551 365 721 365 1488 1488 Typ 64 Typ 65 F G B G D + Typ 02,180 Typ 64,65 Typ 02,180 + Typ 03,04 Typ 64,65 Typ 03,04-2- SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia

Podrobnejšie

224_03 MN_York Typ 06.dft

224_03 MN_York Typ 06.dft 224_03 MN_York Typ 06 YORK 06 1044 422 2066 R T Q S U Y 332 Y 332 362 H Y W G 361 M 362 H X 332 J F V N O K P L A B C D E -1- 1 ø8x35 x32 2 3 4 ø15 ø8 ø5 x50 x22 x24 5 M4x20 x8 x4 x6 ø3,5x15 ø3,5x20 6

Podrobnejšie

304_06 MN-Tacoma 06 rev.A.dft

304_06 MN-Tacoma 06 rev.A.dft 304_06 MN-Tacoma 06 rev.a Tacoma 06 901 372 2074 A2 L C T E F H G K S I D H P B G M M U F O E O R V G J A1 SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme

Podrobnejšie

306_16 MN-Mega 76 rev.C.dft

306_16 MN-Mega 76 rev.C.dft 306_16 MN-Mega 76 rev.c MG 76 720 360 1944 C D F2 F1 1 2 I I P J G J L C N O M S: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového nábytku. Dbajte

Podrobnejšie

306_02 MN-Mega 139 rev.B.dft

306_02 MN-Mega 139 rev.B.dft 306_02 MN-Mega 139 rev.b Mega 139 381 365 848 D J I G K H J I G K B F C J K I G H J I G K E SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku kúpe nového

Podrobnejšie

306_07 MN-Mega 39 rev.C.dft

306_07 MN-Mega 39 rev.C.dft 306_07 MN-Mega 39 rev.c Mega 39 1064 365 848 L1 L2 B F J J D G H C P P S S S S O O O O R R N N N N E I SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme ku

Podrobnejšie

304_15 MN-Tacoma 53 rev.B.dft

304_15 MN-Tacoma 53 rev.B.dft 304_15 MN-Tacoma 53 rev.b Tacoma 53 1801 436 951 O N M O P N M P R2 R1 B2 D E G G C E H D C S S F F B1 L K I2 I1 J SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme

Podrobnejšie

313_01 MN-FOS-UNI_REV_A FOS Typ 01 Typ 03 Typ 04 Typ 05 Typ 07 Typ 22 Typ 24 Typ 32 Typ 33 Typ 41 Typ 42 Typ 51 Typ 69

313_01 MN-FOS-UNI_REV_A FOS Typ 01 Typ 03 Typ 04 Typ 05 Typ 07 Typ 22 Typ 24 Typ 32 Typ 33 Typ 41 Typ 42 Typ 51 Typ 69 313_01 MN-FOS-UNI_REV_A FOS Typ 01 Typ 03 Typ 04 Typ 05 Typ 07 Typ 22 Typ 24 Typ 32 Typ 33 Typ 41 Typ 42 Typ 51 Typ 69 SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám

Podrobnejšie

274_01 MN-VIGO 01,02 VIGO 01, Typ 01 Typ 02 I L J M O M S U A H G H R T V G N P K F B D C E -1-

274_01 MN-VIGO 01,02 VIGO 01, Typ 01 Typ 02 I L J M O M S U A H G H R T V G N P K F B D C E -1- 274_01 MN-VIGO 01,02 VIGO 01,02 745 377 2066 Typ 01 Typ 02 I L J M O M S U A H G H R T V G N P K F B D C E -1- SK: Poučenie - dodržujte prosím nasledovné upozornenia! Milý zákazník, srdečne Vám blahoželáme

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

Bez názvu-2

Bez názvu-2 NÁVOD NA POUŽITIE SPAL KIT Elektrické ovládanie okien 20 ÚVOD Aby bolo možné zariadenie nainštalovať do vášho vozidla, dbajte na to, aby boli splnené nasledovné podmienky: Odstráňte dvernú kľučku a dverný

Podrobnejšie

untitled

untitled VSTAVANÉ SPOTREBIČE MONTÁŽNE NÁVODY ELEKTRICKÉ RÚRY* pre samostatné rúry: AKZM 654, 660, 662, 663, 756, 762, 764, 775, 838 AKPM 658 AKZ, 561, 562 AKP 137, 138, 244, 288, 449, 459, 460, 461, 462, 472, 671

Podrobnejšie

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0 INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, 2016 3.-4.9.2016 Naskladnenie koní: 2.9.2016 (piatok) od 8,00 hod. 19,00 hod. Ustajnenie koní: Jazdiareň Národného žrebčína,

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie

E - kompozit vodiace lišty / GEmini 10 a GEmini 18 horná gemini 76.5 dolná gemini Pre stolárov a domácich majstrov sme pripravili sofistiko

E - kompozit vodiace lišty / GEmini 10 a GEmini 18 horná gemini 76.5 dolná gemini Pre stolárov a domácich majstrov sme pripravili sofistiko E - kompozit vodiace lišty / GEmini 10 a GEmini 18 horná gemini 76.5 dolná gemini 21.7 40 22 Pre stolárov a domácich majstrov sme pripravili sofistikovaný šatníkový systém. Ponúkame Vám návod na Vašu vlastnú

Podrobnejšie

EEK Typový list Obývačka Falan SK.cdr

EEK Typový list Obývačka Falan SK.cdr 28 / 01 / 2019, Strana 1 z 6 Korpusy MDTD doska, hrúbka 16 a 28 mm Predné plochy MDF doska, hrúbka 22 mm Sklené dvere číre ploché sklo pečnostné, aj na bokoch Sklené police Úchytka Zásuvky Závesy Osvetlenie

Podrobnejšie

TechSpec_PZ_SK_ indd

TechSpec_PZ_SK_ indd Protidažďové žalúzie 1 / 13 PZ Protidažďové žalúzie Objednávací kód Hliník (25 mm rám) Hliník ( mm rám) Hliník (s filtrom) Hliník (široké listy) Vyhotovenie Rozmery Príklad objednávacieho kódu: PZ-ZN -

Podrobnejšie

EEK Typový list Obývačka+Spálňa TIROL SK.cdr

EEK Typový list Obývačka+Spálňa TIROL SK.cdr (1) 5233900 (3) 5287262 (6) 5338434 01 Skrinka polovysoká 2 3 niky 04 2 sklené á 6 kg itrína polovysoká pravá 1 sklené dvere pravé 07 (1) 5233905 (3) 5287267 (6) 5338439 4 5 ník 09 (1) 5233907 (3) 5287268

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

N O [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovk

N O [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovk N O 20450 [ F U Z I O N ] [fuzion] Moderná priamočiarosť. Svoj komfort sedu môžete zvýšiť okamžitým zdvihnutím opierok hlavy. Výsuvná funkcia u pohovky pripraví pre Vašich hostí praktickú posteľ. Poťah:

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 Kód Popis 1. Vosk w w w. n a b y t o k

ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 Kód Popis 1. Vosk w w w. n a b y t o k ALVA spol. s r.o. Provensálsky nábytok Cenník nábytku platný od 1.3.2019. Uvedené ceny su vrátane DPH. str. 1/8 w w w. n a b y t o k a l v a. s k - Kolekcia Grande Charme P5009 Konzolový stolík, 3 zásuvky

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

Beznazwy-1

Beznazwy-1 54,5 cm CHELSEA 406544 /TYP 65 8 cm 05005 54,5 cm /0 ! PL. HR. E. UWAGA! Mebel należy trwale NAPOMENA! Namještaj mora biti ATENCIÓN! El mueble debe ser zamocować do ściany, aby uniknąć trajno pričvršćen

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž Atlantis Corp

Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž Atlantis Corp Produkt Gro-Wall SLIM PRO ID manuálu MANUAL_6_PLANTER KIT_APR17 GRO-WALL SLIM PRO SET SO 6 TRUHLÍKMI Návod na montáž www.growall.eu 2017 Atlantis Corporation Australia Pty Ltd. All Rights Reserved ZLOŽENIE

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Závesné svietidlo sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Vážení zákazníci! Vaše nové závesné svietidlo s moderným dizajnom je vhodné prakticky do každej miestnosti

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SLOVENSKÁ VERZIA SCAME-SK, s.r.o. Nábrežie Oravy 628/3, Dolný Kubín, Slovenská Republika tel.: , fax:

ZÁSUVKOVÉ ROZVODNICE SLOVENSKÁ VERZIA SCAME-SK, s.r.o. Nábrežie Oravy 628/3, Dolný Kubín, Slovenská Republika tel.: , fax: ZÁSUKOÉ ROZODNICE SLOENSKÁ ERZIA SCAMESK, s.r.o. Nábrežie Oravy 628/3, 026 01 Dolný Kubín, Slovenská Republika tel.:+421 43 5818100, fax:+421 43 5818111, +421 43 5818112 http://www.scame.sk email:scame@scame.sk

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint 2017 TAXparency Report Kto platí štát Wer finanziert den Staat Renáta Bláhová, FCCA, LL.M. Údaje / Angaben Zo štátneho rozpočtu SR za rok 2017 predstavovali daňové príjmy / Das Steueraufkommen im Rahmen

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

T2QuickNet

T2QuickNet T2QuickNet Montážny návod Priame podlahové kúrenie Inštalácia do betónu SLOVENSKY Všeobecne Všeobecné pokyny Pozorne si prečítajte celý montážny návod. V prílohe nájdete protokol o uvedení do prevádzky,

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031501 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení. Za škody spôsobené nedodržaním

Podrobnejšie

MONTÁŽNY NÁVOD KFV Dverový záves axxent pre hliníkové dvere Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy

MONTÁŽNY NÁVOD KFV Dverový záves axxent pre hliníkové dvere Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy MONTÁŽNY NÁVOD KFV Okenné systémy Dverové systémy Komfortné systémy Obsah 1. ÚVOD...4 1.1. Výrobca a servis... 4 1.2. Platnosť... 4 1.3. Cieľová skupina, pre ktorú je určená táto dokumentácia... 4 1.4.

Podrobnejšie

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019

Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 Stavebné puzdrá pre posuvné dvere tech Cenník 2019 technické informácie 2 OBSAH Stech Pre Murovanú Priečku 6 Sadrokartón 7 Príslušenstvo 7 Scrigno Kit 8 Príslušenstvo 9 Essential Kit 10 Dvojkrídlové 11

Podrobnejšie

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II

Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Renault Scenic II Ako vymeniť predné brzdové platničky kotúčovej brzdy na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Výmenu brzdových platničiek vykonávajte v sete; vždy vymeňte všetky platničky na jednej náprave. Umožní

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ

A REPO s.r.o. MALOOBCHODNÝ CENNÍK AREPO s.r.o.: Štverník 834/2, Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: IČ MLOOBCHODNÝ CENNÍK : Štverník 834/2, 906 13 Brezová pod Bradlom Slovensko Tel: 00421 34 62 42 861 E-mail: arepo@arepo.sk IČO: 31 407 84 IČ DPH: SK2020308939 Web: www.arepo.sk Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom

Podrobnejšie

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd MONTÁŽNY NÁVOD T.342 SK OBSAH BALENIA TELEMATICKÁ JEDNOTKA ODPOJTE AKUMULÁTOR KABELÁŽ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery:... 55 x 124 x 13 mm Napájacie napätie:... 12/24V Frekvenčné pásma:.. 880-960 MHz;1559.00MHz-1610.00MHz;1710-1880MHz;2402-2480MHz

Podrobnejšie

OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS SK HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit:

OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS SK HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit: OptiGrill Snacking & Baking FR EN DE NL DA SV NO FI ES PT IT EL RU UK TR AR FA PL KO JP TH CS HU Compatible with: Compatible avec : Kompatibel mit: Geschikt voor: Kompatible med: Kompatibel med: Kompatibel

Podrobnejšie

SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a

SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a SYSTEMATICKÁ KVALITA LED PLAZA SVIETIDLÁ PRE INTERIÉR A EXTERIÉR 7a Obsah LED širokožiariace PLAZA FlatLED FLOOD 12W PLAZA FlatLED FLOOD 24W PLAZA FlatLED FLOOD 48W PLAZA FlatLED FLOOD 72W PLAZA FlatLED

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energetická efektívnosť a automatizácia v priemysle Slovensko nemecká konferencia a kooperačné rozhovory Förderung der Energieeffizienz in der Industrie, ÚVOD SLOVENSKÁ INOVAČNÁ A ENERGETICKÁ AGENTÚRA

Podrobnejšie

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT

PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT PREPRAVNÁ TECHNIKA PLASTICKÝCH HMÔT OBSAH POZNÁMKY Oblúk 90 s predĺženými stranami, nerez... 4 T-kus, nerez... 5 Odbočka 30, nerez... 5 Nerezové rúry kruhové... 5 Rohový

Podrobnejšie

Yealink VC800 Videokonferenčný systém

Yealink VC800 Videokonferenčný systém Yealink VC800 Videokonferenčný systém OBSAH 1. BALENIE OBSAHUJE 3 2. ZAPOJENIE ZARIADENIA 4 3. INŠTALÁCIA DÁL. OVLÁDAČE A PÁSOK 5 4. INŠTALÁCIA KAMERY 6 5. SIEŤOVÁ NASTAVENIE 8 6. BEZPEČNOSŤ A LEGISLATÍVA

Podrobnejšie

Slovenčina... 2 Deutsch V 1.42

Slovenčina... 2 Deutsch V 1.42 Slovenčina... 2 Deutsch... 28 V 1.42 Obsah 1. Informácie k ochranným známkam... 4 2. Používanie v súlade s určením... 5 3. Obsah balenia... 6 4. Obslužné prvky... 7 5. Technické údaje... 8 5.1 Prístroj

Podrobnejšie

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK

DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK DVERE ZÁRUBNE PRE DOM A BYT Cenník s DPH dvere a zárubne v kategórii PRAKTIK Obsah Bergamo...2 Elegant...3 Harmonie...4 Mera...5 Swing...6 Venecia...7 Zárubne NORMAL...8 Rozmery dverí a stavebných otvorov...9

Podrobnejšie

EN :2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 SikaFume HR/TU č JEDINEČNÝ ID

EN :2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 SikaFume HR/TU č JEDINEČNÝ ID EN 13263-1:2005+A1:2009 VYHLÁSENIE O PARAMETROCH PODĽA PRÍLOHY III NARIADENIA (EÚ) č. 305/2011 č. 1 JEDINEČNÝ IDENTIFIKAČNÝ KÓD TYPU VÝROBKU: 2 ZAMÝŠĽANÉ POUŽITIE/POUŽITIA: 3 VÝROBCA: EN 13263-1:2005+A1:2009

Podrobnejšie

Záruka a ošetrovanie Vyhlásenie o záruke a návod na ošetrovanie pre laminátové podlahy Egger

Záruka a ošetrovanie Vyhlásenie o záruke a návod na ošetrovanie pre laminátové podlahy Egger Záruka a ošetrovanie Vyhlásenie o záruke a návod na ošetrovanie pre laminátové podlahy Egger Záručné podmienky pre laminátové podlahy EGGER Laminátové podlahy EGGER vám poskytnú pocit bezpečia na dlhé

Podrobnejšie

sprchovací kút NOBEL R13, R23, R33, R43, R53 Montážny návod

sprchovací kút NOBEL R13, R23, R33, R43, R53 Montážny návod sprchovací kút NOBEL R13, R23, R33, R43, R53 Montážn návod Vážený zákazník ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a prajeme veľa príjemných chvíľ strávených vo Vašej kúpeľni. Upozornenia Vážený zákazník, pred

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeh EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 4. 2019 C(2019) 2327 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k nariadeniu Komisie, ktorým sa mení príloha IV k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 661/2009 a prílohy I, III

Podrobnejšie

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT TEHNIKÉ HARAKTERISTIKY Norma ISO 20/2 Typ konštrukcie Nominálny tlak Skúšobný tlak Teplota okolia Teplota oleja Olej Priemer valca (mm) Piemer piestnice (mm) Maximálna rýchlost (m/s) standardne tesnenia

Podrobnejšie

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL

Ako vymeniť palivový filter na KIA SORENTO BL Ako vymeniť palivový filter na Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Zaistite adekvátnu ventiláciu na pracovisku. Výpary z paliva sú jedovaté. Otvorte kapotu 2.1 2.2 Odstráňte kryt motora 2.3 2.4

Podrobnejšie

Manuál & Pokyny na inštaláciu a používanie

Manuál & Pokyny na inštaláciu a používanie Manuál & Pokyny na inštaláciu a používanie www.rangemaster.co.uk OBSAH RADY A ODPORÚČANIA... 3 CHARAKTERISTIKY...5 INŠTALÁCIA... 6 POUŽÍVANIE...11 ÚDRŽBA...12 2 RADY A ODPORÚČANIA Tento návod na používanie

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Mlynček na kávu sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98638AB2X2IX 2018-09 Vážení zákazníci! S vaším novým mlynčekom na kávu si pred prípravou kávy nameliete úplne čerstvú kávu. Hodnotné aromatické

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx

Microsoft Word - ZF_SI_Oelwechselkit_50145_SK_V01.docx Nebezpečenstvo popálenia pri kontakte s horúcim olejom. Je možné ľahké až stredne ťažké zranenie. Používajte ochranné okuliare. Používajte ochranné rukavice. Používajte ochranný odev. Môže dôjsť k materiálnemu

Podrobnejšie

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb

Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky náb Objednávkový formulár Dokumentácia zákazky č. Z07640 I. Všeobecná špecifikácia predmetu zákazky Názov: Kľúčové slová: CPV: Druh/y: Kancelársky nábytok do školy Nábytok, kancelária, škola, kancerálsky nábytok,

Podrobnejšie

Polyfunkčné centrum EUROVEA v Bratislave Projektový list č. 5 Silnoprúdová elektroinštalácia v súbore budov.

Polyfunkčné centrum EUROVEA v Bratislave Projektový list č. 5 Silnoprúdová elektroinštalácia v súbore budov. Polyfunkčné centrum EUROVEA v Bratislave Projektový list č. 5 Silnoprúdová elektroinštalácia v súbore budov. 838 000 V celom komplexe EUROVEA sme nainštalovali 838000 m silnoprúdových rozvodov, vysoko

Podrobnejšie

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p

D0 Poistkové vložky D0 Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače Technické údaje Nízkonapäťové poistky D0 Energia p Poistkové vložky Poistkové spodky Príslušenstvo pre poistky Poistkové odpínače 5 7 8 3 Nízkonapäťové poistky Energia pod kontrolou technické údaje na strane 3 Poistkové vložky Poistkové vložky Poistkové

Podrobnejšie

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn

ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí ECLISSE SYNTESIS LINE BATTENTE je riešenie umožňujúce inštaláciu otočn VERZIA MURIVO - SADROKARTÓN Modelová línia dverí je riešenie umožňujúce inštaláciu otočných dverí zarovnaných so stenou a to bez viditeľných zárubní, obložiek či rámov. Dverný panel môže byť natretý rovnakou

Podrobnejšie

untitled

untitled ST 180 NOTICE D UTILISATION OPERATING INSTRUCTIONS MODO DE EMPLEO GEBRAUCHSANWEISUNG ISTRUZIONI PER L USO GEBRUIKSHANDLEIDING MANUAL DE UTILIZAÇÃO INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ ИНСТРУКЦИЯ

Podrobnejšie

Beskrivning MV

Beskrivning MV Strana 1 / 7 Stafsjö je uzatvárací posúvač, ktorý bol skonštruovaný pre nízkotlakové systémy zásobovacej vody a odpadových kanálov, ako aj pre ďalšie možnosti náhrad pri manipulácii s kalom, sypkých hmôt

Podrobnejšie

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ

PÁNTY PRE VITRÍNY POSÚVNE SETY PRE VITRÍNY DRŽIAKY SKLENENÝCH POLÍC 2014 MODRÝ PÁNTY PR VITRÍNY POSÚVN STY PR VITRÍNY DRŽIAKY SKLNNÝCH POLÍC 2014 MODRÝ C B Gc Ge POVRCHOVÉ ÚPRAVY Strieborná prášková farba Strieborný eloxovaný hliník M Brúsená nerez Biela prášková farba f Imitácia

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr

AVG_Moderne_interierove_systemy-A4-NAVYSKU.cdr A V G S Y S T E M MODERNÉ SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN 2 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH STIEN MB-EXPO MB-EXPO MOBILE ŠTÝLOVÉ PREDAJNÉ VÝKLADY 3 MB-EXPO MB-EXPO MOBILE SYSTÉMY INTERIÉROVÝCH

Podrobnejšie

Bez nazwy-356

Bez nazwy-356 KARTA PRODUKTU Informacje w karcie produktu podano zgodnie z rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) nr 65/2014 uzupełniającym dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE w odniesieniu do etykiet

Podrobnejšie

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK

OM, Partner, P1750, P1950, , , , , , Electric Chain Saw, SK J O N S E R E D S E R V I C E 1750/1950 ČEŠTINA POLSKI MAGYAR SLOVENŠČINA CZ Priročnik za uporabnika SK Operátorská príručka PL Instrukcja obsługi HU Manualul operatorului SI Priročnik za uporabnika 115

Podrobnejšie

Optimax filter priemyselný vonkajší

Optimax filter  priemyselný vonkajší Návod na montáž a údržbu Optimax filter vonkajší Optimax filter vonkajší pochôdzny Obj.číslo : 340030 Optimax filter vonkajší prejazdný osobným autom Obj.číslo : 340031 1.1 Contents Body popísané v tomto

Podrobnejšie

SL street-a viditeľný rozdiel

SL street-a viditeľný rozdiel SL street-a 3 000 slov led SL street-a 3 000 since 2003 custom made made in Slovakia warranty 5 years NICHIA LEDs high efficiency lm/w Použitie ulice a priechody pre chodcov parkoviská a parky priemyselné

Podrobnejšie

MARGO 200_ikea

MARGO 200_ikea MARGO MARGO / MILENA 200 PL - Instrukcja montażu D - Montageanleitung G - Assembly instructions RO - instructiuni de montaj SK - Návod na montáž TR - Montaj tali matu NL - Handleiding voor de montaże IT

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ

profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ profesionálny špaletový systém pre obloženie ost enia okien a dverí NÁVOD NA MONTÁŽ Špaletový systém vinycom pre obloženie ostenia okien a dverí je vhodný nielen k fasádnym systémom vinytherm a VinyStone,

Podrobnejšie

MARGO 250_ikea

MARGO 250_ikea MRGO MRGO / MILEN 250 PL - Instrukcja montażu D - Montageanleitung GB - ssembly instructions RO - instructiuni de montaj SK - Návod na montáž TR - Montaj tali matu NL - Handleiding voor de montaże IT -

Podrobnejšie

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr

* Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripr * Ceny za náter uvedené v tomto katalógu sa vzťahujú na náter farbou podľa vášho výberu s výnimkou bielej. Ak máte záujem o domček bielej farby, pripravíme vám špeciálnu cenovú ponuku. 34 mm 2 310,00 Montáž

Podrobnejšie

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra

ŠTANDARD VYBAVENOSTI Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadra Základy základy zo železobetónovej základovej dosky zaizolovanou proti zemnej vlhkosti Zvislý stenový systém so stužujúcimi jadrami obvodové a nosné steny železobetónové steny hrúbky min. 200 mm, všetky

Podrobnejšie

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI

E/ECE/324 E/ECE/TRANS/ február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENI E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 19. február 2010 Rev.1/Add.52/Rev.2/Amend.2 DOHODA O PRIJATÍ JEDNOTNÝCH TECHNICKÝCH PREDPISOV PRE KOLESOVÉ VOZIDLÁ, VYBAVENIE A ČASTI, KTORÉ SA MÔŽU MONTOVAŤ A/ALEBO POUŽÍVAŤ

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web 30S LED Light Svetelná lišta s LED s pohybovým senzorom a senzorom stmievania 380S 130S Input 12VDC Max24W sk Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 98329AB2X1IX 2018-10 Vážení zákazníci! Vaša nová

Podrobnejšie