TA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "TA"

Prepis

1 Európsky parlament PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2015) a 31. výročná správa o kontrole uplatňovania práva EÚ ( ) Uznesenie Európskeho parlamentu z 10. septembra 2015 o 30. a 31. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva EÚ ( ) (2014/2253(INI)) Európsky parlament, so zreteľom na 30. výročnú správu o kontrole uplatňovania práva EÚ (2012) (COM(2013)0726), so zreteľom na 31. výročnú správu o kontrole uplatňovania práva EÚ (2013) (COM(2014)0612), so zreteľom na správu Komisie s názvom Hodnotiaca správa projektu EU Pilot (COM(2010)0070), so zreteľom na správu Komisie s názvom Druhá hodnotiaca správa projektu EU Pilot (COM(2011)0930), so zreteľom na oznámenie Komisie z 20. marca 2002 o vzťahoch so sťažovateľmi v súvislosti s porušovaním práva Spoločenstva (COM(2002)0141), so zreteľom na oznámenie Komisie z 2. apríla 2012 s názvom Aktualizácia oznámenia o vzťahoch so sťažovateľom v prípadoch uplatňovania práva Únie (COM(2012)0154), so zreteľom na Rámcovú dohodu o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou 1, so zreteľom na svoje uznesenie zo 4. februára 2014 o 29. výročnej správe o kontrole uplatňovania práva Európskej únie (2011) 2, so zreteľom na štúdiu: The impact of the crisis on fundamental rights across Member States of the EU - Comparative analysis (Vplyv krízy na základné práva v jednotlivých 1 Ú. v. EÚ L 304, , s Prijaté texty, P7_TA(2014)0051.

2 členských štátoch EÚ porovnávacia analýza) 1, so zreteľom na balík lepšej právnej regulácie, ktorý prijala Komisia 19. mája 2015, so zreteľom na článok 52 a článok 132 ods. 2 rokovacieho poriadku, so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci, Výboru pre ústavné veci a Výboru pre petície (A8-0242/2015), A. keďže v článku 17 Zmluvy o Európskej únii (ZEÚ) je základná úloha Komisie vymedzená ako úloha ochrankyne zmlúv; B. keďže podľa článku 6 ods. 1 ZEÚ má Charta základných práv Európskej únie rovnakú právnu silu ako zmluvy a je určená inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a členských štátom pri vykonávaní práva Únie (článok 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie); C. keďže podľa článku 258 ods. 1 a 2 ZFEÚ Komisia vydá odôvodnené stanovisko členskému štátu, ak sa domnieva, že si nesplnil povinnosť, ktorá pre neho vyplýva zo zmlúv, a môže predložiť vec Súdnemu dvoru, ak daný členský štát nevyhovie stanovisku v lehote určenej Komisiou; D. keďže Rámcovou dohodou o vzťahoch medzi Európskym parlamentom a Európskou komisiou sa stanovuje výmena informácií o všetkých konaniach pre nesplnenie povinnosti na základe formálnych výziev, ale nevzťahuje sa na neformálny postup v rámci projektu EU Pilot, ktorý predchádza začatiu formálneho konania o porušení povinnosti; E. keďže v článku 41 Charty základných práv Európskej únie sa vymedzuje právo na dobrú správu ako právo každého, aby inštitúcie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote, a v článku 298 ZFEÚ sa stanovuje, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie sú pri vykonávaní svojich úloh podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou; F. keďže článkom 51 Charty základných práv Európskej únie sa obmedzuje povinnosť členských štátov dodržiavať chartu na situácie, keď vykonávajú právne predpisy EÚ, ale toto obmedzenie povinností vyplývajúcich z charty sa neustanovuje pre inštitúcie, orgány, úrady ani agentúry EÚ; G. keďže v kontexte nedávnej finančnej krízy museli členské štáty prijať opatrenia ohrozujúce primárne právo EÚ, najmä ustanovenia o ochrane sociálnych a hospodárskych práv; 1. konštatuje, že v súlade so spoločným politickým vyhlásením Európskeho parlamentu, Rady a Komisie z 27. októbra 2011 k vysvetľujúcim dokumentom podala Komisia dvom spoluzákonodarcom správu o vykonávaní tohto vyhlásenia; 1 Tematická sekcia C: Práva občanov a ústavné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (2015).

3 2. víta 30. a 31. výročnú správu Komisie o uplatňovaní právnych predpisov EÚ a konštatuje, že podľa týchto správ štyrmi oblasťami, v ktorých boli členské štáty najviac podrobené konaniam o porušení povinnosti v oblasti transpozície v roku 2012, boli doprava, ochrana zdravia a spotrebiteľov, ochrana životného prostredia a otázky týkajúce sa vnútorného trhu a služieb, zatiaľ čo v roku 2013 boli najproblematickejšími oblasťami životné prostredie, ochrana zdravia a spotrebiteľov, vnútorný trh, služby a doprava; pripomína však, že toto hodnotenie ex post nenahrádza povinnosť Komisie účinným a včasným spôsobom monitorovať uplatňovanie a vykonávanie práva EÚ, a upozorňuje, že Európsky parlament by mohol pomôcť pri skúmaní vykonávania právnych predpisov prostredníctvom svojej kontroly zameranej na Komisiu; 3. pripomína, že v EÚ vychádzajúcej zo zásad právneho štátu a istoty a predvídateľnosti právnych predpisov musia mať občania EÚ podľa práva možnosť jasným, dostupným, transparentným a včasným spôsobom (prostredníctvom internetu a inak) získať informácie o tom, či a aké vnútroštátne zákony boli prijaté transpozíciou práva EÚ a ktoré vnútroštátne orgány sú zodpovedné za ich riadne vykonávanie; 4. berie na vedomie, že občania a podniky očakávajú jednoduchý, predvídateľný a spoľahlivý regulačný rámec; 5. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri navrhovaní a posudzovaní právnych predpisov viac zohľadnila záťaž, ktorú môže spôsobiť malým a stredným podnikom (MSP); 6. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby skoordinovali svoje úsilie v skoršom štádiu legislatívneho postupu s cieľom zabezpečiť, aby sa konečný výsledok vykonával účinnejšie; 7. berie na vedomie, že oneskorená transpozícia, nesprávna transpozícia a nesprávne uplatňovanie práva EÚ môžu mať za následok diferenciáciu medzi členskými štátmi a môžu narušiť rovnaké podmienky v rámci EÚ; 8. vyzýva Komisiu, aby so všetkými členskými štátmi zaobchádzala rovnako bez ohľadu na ich veľkosť alebo dátum vstupu do EÚ; 9. konštatuje, že vykonávanie a transpozícia právnych predpisov EÚ zostávajú v členských štátoch nerovnomerné; poznamenáva, že občania, ktorí chcú žiť, pracovať alebo podnikať v inom členskom štáte, čelia každodennej realite trvalých problémov vyplývajúcich z nerovnomerného vykonávania práva EÚ v právnych systémoch členských štátov; 10. pripomína, že Komisia je podľa článku 17 ZEÚ zodpovedná za zabezpečenie uplatňovania práva Únie vrátane Charty základných práv Európskej únie (článok 6 ods. 1 ZEÚ), ktorej ustanovenia sú určené inštitúciám, orgánom, úradom a agentúram Únie a členským štátom pri vykonávaní práva Únie (článok 51 ods. 1 Charty základných práv Európskej únie); pripomína, že Komisia má právomoc začať konanie o porušení povinnosti podľa článkov 258 až 260 ZFEÚ s cieľom zabezpečiť dodržiavanie práva EÚ; vyzýva však Komisiu, aby Európskemu parlamentu uľahčila výkon jeho funkcie spoluzákonodarcu tým, že mu bude poskytovať primerané informácie a naďalej sa mu bude zodpovedať; 11. poznamenáva, že bolo uzatvorených celkovo 731 prípadov porušenia povinnosti, keďže

4 príslušné členské štáty preukázali súlad s právom EÚ; poukazuje na to, že Súdny dvor v roku 2013 vyniesol 52 rozsudkov podľa článku 258 ZFEÚ, z ktorých 31 (59,6 %) bolo vynesených proti členským štátom; s cieľom uviesť tieto štatistické údaje do širších súvislostí pripomína, že doteraz bolo (87,3 %) rozsudkov Súdneho dvora v konaniach o nesplnení povinnosti v prospech Komisie; žiada Komisiu, aby venovala osobitnú pozornosť skutočnému vykonávaniu všetkých týchto rozsudkov; 12. víta skutočnosť, že Komisia vo zvýšenej miere využíva plány vykonávania týkajúce sa nových právnych predpisov EÚ adresovaných členským štátom, keďže sa tým zvyšuje pravdepodobnosť včasného a správneho vykonávania, predchádza sa problémom pri transpozícii a uplatňovaní a to zase ovplyvňuje počet relevantných predložených petícií; 13. opakuje, že je potrebné, aby sa Komisia zameriavala na účinné riešenie problémov, účinné riadenie a preventívne opatrenia, ale navrhuje, aby uvažovala aj o nových spôsoboch zlepšovania transpozície a presadzovania práva EÚ iných než formálnych konaniach o porušení povinnosti; 14. tvrdí, že právne predpisy EÚ sa musia riadne a bezodkladne transponovať do právneho poriadku každého členského štátu; naliehavo vyzýva orgány členských štátov, aby zamedzili praktike pozlacovania (gold-plating), keďže táto praktika často spôsobuje značné rozdiely v procese vykonávania na úrovni členských štátov, čo zase oslabuje dodržiavanie práva Únie, keď si občania uvedomia výrazné rozdiely v rámci EÚ; poukazuje na potrebu ešte viac zintenzívniť spoluprácu medzi poslancami Európskeho parlamentu a výbormi národných a regionálnych parlamentov pre európske záležitosti; s nadšením víta inováciu Lisabonskej zmluvy, na základe ktorej bude môcť Súdny dvor na žiadosť Komisie ukladať členským štátom sankcie za oneskorenú transpozíciu bez toho, aby musel čakať na druhý rozsudok; naliehavo žiada inštitúcie EÚ (Radu, Komisiu a ECB), aby pri stanovovaní pravidiel sekundárneho práva alebo prijímaní politík týkajúcich sa hospodárskych a sociálnych otázok, ktoré majú vplyv na ľudské práva a všeobecné blaho, rešpektovali primárne právo EÚ (zmluvy a Chartu základných práv); 15. berie na vedomie používanie termínu gold-plating zo strany Komisie, ktorý sa vzťahuje na povinnosti, ktoré presahujú požiadavky EÚ, teda na prekračovanie noriem, usmernení a postupov na vnútroštátnej, regionálnej a miestnej úrovni, narúšajúcich očakávané politické ciele; vyzýva Komisiu, aby tento pojem jasne vymedzila; zdôrazňuje, že týmto vymedzením sa musí objasniť, že členské štáty majú v prípade potreby právo stanoviť prísnejšie normy, pričom zohľadnia skutočnosť, že pre fungovanie vnútorného trhu je dôležitá lepšia harmonizácia pri vykonávaní práva EÚ v oblasti životného prostredia; 16. konštatuje, že počet prípadov nesplnenia povinnosti v súvislosti s oneskorenou transpozíciou v roku 2012 v porovnaní s predchádzajúcim rokom klesol, a to najmä preto, že v roku 2012 sa transponovalo menej smerníc v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi; uznáva však, že zo štatistiky za rok 2013 vyplýva reálny pokles prípadov porušenia povinnosti v súvislosti s oneskorenou transpozíciou, pričom počet týchto prípadov dosahoval na konci uvedeného roku 5-ročné minimum, čo by sa mohlo chápať ako pozitívny výsledok zavedenia zrýchleného konania týkajúceho sa pokút v prípade nedodržania transpozície do článku 260 ods. 3 ZFEÚ; 17. poznamenáva, že pokles počtu prípadov nesplnenia povinnosti vo veci oneskorenej

5 transpozície v rokoch 2013, 2012 a počas posledných piatich rokov možno vysvetliť používaním projektu EU Pilot a iných mechanizmov (vrátane programu SOLVIT 2) a zavedením zrýchleného konania pre sankcie v prípade nedodržania transpozície do článku 260 ods. 3 ZFEÚ; zdôrazňuje, že včasná transpozícia smerníc by mala zostať najvyššou prioritou Komisie a že sa musí zabezpečiť dodržiavanie lehôt na transpozíciu; 18. upozorňuje, že nárast počtu nových prípadov v rámci projektu EU Pilot, najmä tých, ktoré sa týkajú životného prostredia, daní, spravodlivosti a colných záležitostí, počas skúmaného obdobia, ako aj pokles počtu neuzavretých prípadov porušenia povinnosti, poukazujú na pozitívny trend v členských štátoch, pokiaľ ide o vykonávanie práva EÚ, čo dokazuje, že projekt EU Pilot sa ukázal ako účinný pri dosahovaní včasného riešenia potenciálnych prípadov nesplnenia povinnosti; domnieva sa však, že je potrebné vyvinúť viac úsilia v oblasti presadzovania práva EÚ s cieľom posilniť jeho transparentnosť a dohľad zo strany sťažovateľov a zúčastnených strán, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že Európsky parlament má i napriek opakovaným žiadostiam ešte stále nedostatočný prístup k informáciám o postupe uplatňovanom v rámci projektu EU Pilot a nevyriešených prípadoch; konštatuje, že je potrebné posilniť právne postavenie a legitímnosť projektu EÚ Pilot, a domnieva sa, že to možno dosiahnuť prostredníctvom väčšej transparentnosti a vyššej účasti sťažovateľov a Európskeho parlamentu; 19. preto opätovne žiada Komisiu, aby navrhla záväzné pravidlá vo forme nariadenia na základe nového právneho základu článku 298 ZFEÚ, aby sa zabezpečilo úplné dodržiavanie práva občanov na dobrú správu vecí verejných podľa článku 41 Charty základných práv; 20. uznáva, že primárnu zodpovednosť za správne vykonávanie a uplatňovanie práva EÚ nesú členské štáty, a zdôrazňuje povinnosť európskych inštitúcií rešpektovať primárne právo EÚ pri vypracúvaní sekundárneho práva EÚ alebo rozhodovaní, vykonávaní a ukladaní sociálnych, hospodárskych alebo iných politík členským štátom, a takisto upozorňuje na povinnosť inštitúcií pomáhať členským štátom prostredníctvom všetkých dostupných prostriedkov v ich úsilí o rešpektovanie demokratických a sociálnych hodnôt a transpozíciu právnych predpisov EÚ v časoch úsporných opatrení a hospodárskych obmedzení; pripomína, že inštitúcie EÚ musia dodržiavať zásadu subsidiarity a rešpektovať výsady členských štátov; 21. vyjadruje znepokojenie nad tým, že úsporné opatrenia uložené nadmerne zadlženým členským štátom EÚ a následne zapracované do aktov sekundárneho práva EÚ pred tým, než boli transponované do vnútroštátnych právnych predpisov v období, na ktoré sa vzťahujú dve výročné správy, ktoré sú predmetom skúmania, a najmä radikálne zníženia verejných výdavkov, mali za následok významné zníženie schopnosti administratívy a súdnictva členských štátov primerane prevziať zodpovednosť za vykonávanie práva EÚ; 22. domnieva sa, že členské štáty by v rámci programov ekonomických úprav mali byť naďalej schopné riadne si plniť svoju povinnosť rešpektovať sociálne a hospodárske práva; 23. pripomína, že inštitúcie EÚ, aj keď konajú ako členovia skupín medzinárodných veriteľov ( trojky ), sú viazané zmluvami a Chartou základných práv Európskej únie; 24. zdôrazňuje, že je nanajvýš dôležité, aby inštitúcie EÚ dodržiavali zmluvy; konštatuje,

6 že Komisia musí členským štátom pomáhať pri správnom vykonávaní práva EÚ s cieľom posilniť podporu EÚ a dôveru v jej legitímnosť; nabáda Komisiu, aby zverejnila obavy členských štátov počas procesu vykonávania; zdôrazňuje, že podpora národných parlamentov pri transpozícii právnych predpisov je nevyhnutná na zlepšenie uplatňovania práva EÚ, a preto vyzýva na zintenzívnenie dialógu s národnými parlamentmi, a to aj vtedy, keď boli vyjadrené obavy týkajúce sa subsidiarity; berie na vedomie rozhodujúcu úlohu pravidelných ex post hodnotení a dôležitosť žiadostí o stanoviská národných parlamentov s cieľom riešiť obavy alebo komplikácie právnych predpisov, ktoré predtým možno neboli také očividné; 25. poznamenáva, že právo predkladať petície Európskemu parlamentu predstavuje jeden z pilierov európskeho občianstva, ako je stanovené v článku 44 Charty základných práv Európskej únie a v článku 227 ZFEÚ; upozorňuje, že toto právo poskytuje potrebné, no nedostatočné nástroje na zvýšenie účasti verejnosti na rozhodovacom procese EÚ a zohráva dôležitú úlohu pri identifikácii a posudzovaní prípadných nedostatkov a porušení plnenia právnych predpisov EÚ členskými štátmi a pri informovaní inštitúcií EÚ o nich; v tejto súvislosti vyzdvihuje rozhodujúcu úlohu Výboru pre petície ako účinného spojovacieho prvku medzi občanmi EÚ, Európskym parlamentom, Komisiou a národnými parlamentmi; 26. víta skutočnosť, že Komisia uznala rozhodujúcu úlohu, ktorú sťažovatelia zohrávajú, keď Komisii pomáhajú odhaľovať porušenia práva EÚ; 27. pripomína, že európske inštitúcie, a najmä Komisia a Rada, musia v plnej miere uplatňovať a dodržiavať právo a judikatúru EÚ v oblasti transparentnosti a prístupu k dokumentom; v tejto súvislosti žiada účinné uplatňovanie nariadenia (ES) č. 1049/2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie 1 a súvisiacich rozsudkov Súdneho dvora Európskej únie; 28. zdôrazňuje, že EÚ bola vytvorená ako únia založená na zásade právneho štátu a rešpektovania ľudských práv (článok 2 ZEÚ); opakuje, že dôkladné monitorovanie konania a opomenutí členských štátov a inštitúcií EÚ má mimoriadny význam, a zdôrazňuje, že počet petícií určených Európskemu parlamentu a sťažností adresovaných Komisii, týkajúcich sa problémov, ktoré už údajne boli vyriešené Komisiou, ukazuje, že občania venujú čoraz väčšiu pozornosť potrebe lepšieho uplatňovania práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby rýchlejšie a jasnejšie reagovala na oznámenia občanov týkajúce sa porušenia práva Únie; 29. berie na vedomie vysoký počet prípadov porušenia povinnosti, ktoré boli uzavreté v roku 2013 pred tým, než sa dostali na Súdny dvor, pričom len približne 6,6 % všetkých prípadov bolo uzavretých na základe súdneho rozsudku; preto považuje za zásadné, aby sa pokračovalo v dôkladnom monitorovaní činností členských štátov, a to s prihliadnutím na to, že niektoré petície stále poukazujú na problémy, ktoré pretrvávajú aj po uzavretí prípadu; 30. víta skutočnosť, že Komisia prikladá petíciám čoraz väčší význam ako zdroju informácií o sťažnostiach občanov na verejné orgány (vrátane samotnej EÚ) a 1 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1049/2001 z 30. mája 2001 o prístupe verejnosti k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie (Ú. v. ES L 145, , s. 43).

7 potenciálnych prípadoch porušenia práva EÚ pri jeho skutočnom vykonávaní, o čom svedčí aj to, že dve výročné správy venovali osobitnú pozornosť petíciám; poznamenáva, že túto situáciu sprevádza zodpovedajúci nárast počtu petícií, ktoré predložil Výbor pre petície Komisii so žiadosťou o informácie; vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Komisia odpovedá v prípade mnohých petícií, keď je požiadaná o stanovisko, oneskorene; 31. poznamenáva tiež, že v rámci Výboru pre petície je potrebný konštruktívny dialóg s členskými štátmi, a žiada príslušné členské štáty, ktorých sa príslušné petície týkajú, aby vyslali zástupcov, ktorí počas schôdze oslovia členov výboru; 32. zdôrazňuje, že petície podané občanmi EÚ alebo obyvateľmi členského štátu sa týkajú porušovania práva EÚ, najmä v oblasti základných práv, vnútorných vecí, spravodlivosti, vnútorného trhu, zdravia, spotrebiteľov, dopravy, zdaňovania, poľnohospodárstva a rozvoja vidieka a životného prostredia; domnieva sa, že petície svedčia o tom, že naďalej existujú časté a rozšírené prípady nedokonalej transpozície a nedostatočného presadzovania, čo prakticky vedie k nesprávnemu uplatňovaniu práva EÚ; zdôrazňuje, že takáto situácia si vyžaduje zvýšené úsilie zo strany členských štátov a sústavné monitorovanie Komisiou; poukazuje najmä na vysoký počet predložených petícií, ktoré sa týkajú existencie diskriminácie a prekážok pre ľudí so zdravotným postihnutím; 33. poukazuje na pokračujúce ťažkosti v dialógu s určitými členskými štátmi a regiónmi, ktoré nie sú ochotné poskytnúť požadované dokumenty alebo vysvetlenia; 34. víta odhodlanie útvarov Komisie posilňovať výmenu informácií s Výborom pre petície a vyjadruje vôľu zopakovať svoju žiadosť, aby: a) sa zlepšila komunikácia medzi oboma stranami, najmä vzhľadom na to, že Komisia začala konania o porušení povinnosti a pokročila v nich, vrátane projektu EU Pilot, aby sa tak zaistilo úplné informovanie Európskeho parlamentu s cieľom sústavne zlepšovať jeho legislatívnu činnosť; b) sa vyvíjalo úsilie, aby sa Výboru pre petície v primeranej lehote poskytli všetky možné relevantné informácie o petíciách týkajúce sa prešetrovania a konaní o nesplnení povinnosti, čo výboru umožní účinnejšie reagovať na žiadosti občanov; c) Komisia súhlasila s tým, že pri vypracúvaní svojich oznámení a príprave zmien právnych predpisov zohľadní správy Výboru pre petície a predovšetkým v nich obsiahnuté zistenia a odporúčania; 35. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že Európsky parlament, ktorý priamo zastupuje európskych občanov a je plnoprávnym spoluzákonodarcom čoraz užšie zapojeným do postupov podávania sťažností, najmä prostredníctvom parlamentných otázok a aktivít Výboru pre petície, stále nemá automaticky k dispozícii transparentné a včasné informácie o vykonávaní právnych predpisov EÚ, a to aj napriek tomu, že tieto informácie sú nevyhnutné nielen ako prostriedok na zlepšenie prístupu a právnej istoty pre európskych občanov, ale aj na účely prijatia pozmeňujúcich návrhov, ktorých cieľom je zlepšiť tieto právne predpisy; domnieva sa, že lepšia komunikácia medzi Európskym parlamentom a národnými parlamentmi by mohla byť v tomto smere

8 užitočným krokom; naliehavo žiada o účinnejšiu a efektívnejšiu spoluprácu medzi inštitúciami EÚ a očakáva, že Komisia v dobrej viere uplatní doložku o revidovanej rámcovej dohode o vzťahoch s Európskym parlamentom, v ktorej sa zaväzuje, že sprístupní Európskemu parlamentu súhrnné informácie o všetkých konaniach o porušení povinnosti z formálnej výzvy, a ak to bude Európsky parlament požadovať, aj [...] v súvislosti s otázkami, ktorých sa týka konanie o porušení povinnosti ; 36. žiada, aby sa v rámci príslušných generálnych riaditeľstiev Európskeho parlamentu (GR IPOL, GR EXPO a GR pre výskum) vytvoril autonómny systém pre ex post hodnotenie vplyvu hlavných právnych predpisov EÚ prijatých Európskym parlamentom v rámci spolurozhodovacieho postupu a v súlade s riadnym legislatívnym postupom, a to aj prostredníctvom spolupráce s národnými parlamentmi; 37. konštatuje, že Súdny dvor poukázal na to, že škody spôsobené vnútroštátnymi inštitúciami môžu viesť iba k zodpovednosti týchto inštitúcií a vnútroštátne súdy majú naďalej výlučnú právomoc stanoviť povinnosť náhrady tejto škody 1 ; poukazuje preto na význam posilnenia opravných prostriedkov dostupných na vnútroštátnej úrovni, ktoré by sťažovateľom umožňovali priamejšie a osobnejšie presadzovať svoje práva; 38. poznamenáva, že väčšina sťažností občanov v oblasti spravodlivosti sa týka slobody pohybu a ochrany osobných údajov; opakuje, že právo na voľný pohyb je jednou zo štyroch základných slobôd EÚ zakotvených v Zmluve o fungovaní Európskej únie a je zaručené pre všetkých európskych občanov; pripomína, že právo občanov EÚ na slobodný pohyb, pobyt a prácu v ostatných členských štátoch treba zaručiť a chrániť ako jednu zo základných slobôd Európskej únie; 39. zdôrazňuje, že úplná transpozícia a účinné vykonávanie spoločného európskeho azylového systému je absolútnou prioritou; vyzýva členské štáty, aby vyvinuli maximálne úsilie na správnu, včasnú a úplnú transpozíciu nového azylového balíka; 40. poznamenáva, že pokiaľ ide o vnútorné veci, v roku 2012 sa začalo konanie v 22 prípadoch nesplnenia povinnosti a v roku 2013 v 44 prípadoch; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že v roku 2013 sa väčšina konaní o porušení povinnosti z dôvodu oneskorenia začala v dôsledku oneskorenej transpozície smernice 2011/36/EÚ o prevencii obchodovania s ľuďmi a boji proti nemu; konštatuje, že azyl je naďalej oblasťou, v ktorej bol podaný vysoký počet sťažností; 41. poznamenáva, že pokiaľ ide o súdnictvo, v roku 2012 sa začalo konanie v 61 prípadoch porušenia povinnosti a v roku 2013 v 67 prípadoch; konštatuje, že väčšina týchto prípadov sa týkala občianstva a voľného pohybu osôb; vyjadruje hlboký nesúhlas s tým, že väčšina konaní o nesplnení povinnosti z dôvodu oneskorenia bola začatá v dôsledku oneskorenej transpozície smernice 2010/64/EÚ o práve na tlmočenie a preklad v trestnom konaní; vyjadruje znepokojenie nad výrazným nárastom počtu sťažností v oblasti súdnictva v roku 2013; 42. víta významný pokrok, ktorý sa dosiahol v posledných rokoch pri posilňovaní práv na obhajobu podozrivých alebo obvinených osôb v EÚ; zdôrazňuje kľúčový význam včasnej, úplnej a správnej transpozície všetkých opatrení uvedených v pláne Rady na posilnenie procesných práv podozrivých alebo obvinených osôb v trestnom konaní; 1 Pozri rozsudok v prípade 175/84.

9 poukazuje na to, že tieto opatrenia majú zásadný význam pre správne fungovanie justičnej spolupráce EÚ v trestných veciach; 43. zdôrazňuje, že obchodovanie s ľuďmi je závažným trestným činom a predstavuje porušenie ľudských práv a ľudskej dôstojnosti, čo Únia nemôže tolerovať; vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že stúpa počet ľudí, ktorí sú v rámci obchodovania s ľuďmi privážaní do EÚ a vyvážaní z nej; poukazuje na to, že napriek primeranosti právneho rámca je jeho konkrétne uplatňovanie v členských štátoch stále nedostatočné; zdôrazňuje, že súčasná situácia v Stredomorí iba zvyšuje riziko obchodovania s ľuďmi, a žiada členské štáty, aby zaujali maximálne rázny postoj voči tým, ktorí sú za tieto zločiny zodpovední, a by čo najúčinnejšie chránili obete; 44. pripomína, že prechodné obdobie podľa Protokolu č. 36 k Lisabonskej zmluve sa skončilo 1. decembra 2014; zdôrazňuje, že po skončení tohto prechodného obdobia musí nasledovať dôkladný proces hodnotenia opatrení bývalého tretieho piliera a ich vykonávania vo vnútroštátnych právnych predpisoch členských štátov; pripomína, že k aprílu 2015 Európsky parlament nebol informovaný o tom, aká je v každom členskom štáte aktuálna situácia, pokiaľ ide o každý právny nástroj z obdobia pred nadobudnutím platnosti Lisabonskej zmluvy v oblasti justičnej a policajnej spolupráce; vyzýva Komisiu, aby dodržiavala zásadu lojálnej spolupráce a čo najskôr sprístupnila tieto informácie Európskemu parlamentu; 45. pripomína, že v záveroch Európskej rady z júna 2014 boli dôsledná transpozícia, účinné vykonávanie a konsolidácia existujúcich právnych nástrojov a politických opatrení stanovené za celkovú prioritu v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti na nasledujúcich päť rokov; žiada Komisiu, aby kládla väčší dôraz na dohľad nad konkrétnym vykonávaním práva EÚ členskými štátmi a na zabezpečenie jeho vykonávania; nazdáva sa, že to musí byť politickou prioritou vzhľadom na veľké rozdiely, ktoré často badať medzi politikami prijatými na úrovni Únie a ich vykonávaním na úrovni jednotlivých štátov; nabáda národné parlamenty, aby sa vo väčšej miere zapojili do európskej diskusie a kontroly uplatňovania práva EÚ, najmä v oblasti vnútorných vecí; 46. zdôrazňuje, že vo svojom uznesení z 11. septembra 2013 o ohrozených európskych jazykoch a jazykovej rozmanitosti v Európskej únii 1, Európsky parlament pripomenul, že Komisia by mala venovať pozornosť tomu, že niektoré členské štáty a regióny svojimi politikami ohrozujú prežitie jazykov v rámci svojich hraníc, dokonca aj vtedy, keď tieto jazyky nie sú ohrozené v európskom kontexte, a vyzval Komisiu, aby zvážila administratívne a legislatívne prekážky kladené projektom týkajúcim sa ohrozených jazykov vzhľadom na malú veľkosť príslušných jazykových spoločenstiev; v tejto súvislosti vyzýva Komisiu, aby pri hodnotení uplatňovania práva EÚ dôkladne brala do úvahy práva ľudí patriacich k menšinám; 47. zdôrazňuje, že nielen v priestore slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, ale aj v iných politických oblastiach je potrebné zlepšiť prístup občanov k informáciám a dokumentom so zreteľom na uplatňovanie práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby určila najlepšie možné spôsoby na dosiahnutie tohto cieľa, aby využila existujúce komunikačné nástroje s cieľom zvýšiť transparentnosť a aby zabezpečila riadny prístup k informáciám a dokumentom o uplatňovaní práva EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla 1 Prijaté texty, P7_TA(2013)0350.

10 právne záväzný nástroj pre administratívny postup vybavovania sťažností občanov; 48. pripomína, že hladké fungovanie skutočného európskeho priestoru spravodlivosti na základe rešpektovania rozdielnych právnych systémov a tradícií členských štátov je pre EÚ nevyhnutné a že úplné, správne a včasné vykonávanie právnych predpisov EÚ je základnou podmienkou dosiahnutia tohto cieľa. 49. zdôrazňuje, že zlepšenie vykonávania je jednou z priorít siedmeho environmentálneho akčného programu; 50. vyjadruje hlboké poľutovanie nad tým, že na právne predpisy EÚ v oblasti životného prostredia a zdravia má naďalej vplyv vysoký počet prípadov oneskorenej transpozície, nesprávnej transpozície a chybného uplatňovania členskými štátmi; poznamenáva, že z 31. výročnej správy Komisie o uplatňovaní práva EÚ vyplýva, že v roku 2013 sa najväčšia kategória konaní o porušení povinnosti týkala životného prostredia; pripomína, že náklady vyplývajúce z nevykonávania politiky v oblasti životného prostredia vrátane nákladov na konania o porušení povinnosti sú vysoké, pričom ich približná výška sa odhaduje na 50 miliárd EUR ročne (COWI a ďalší, 2011); okrem toho zdôrazňuje, že vykonávanie politiky v oblasti životného prostredia by prinieslo mnohé sociálno-ekonomické výhody, ktoré vždy nie sú zahrnuté do analýz nákladov a prínosov; 51. vyzýva Komisiu, aby bola prísnejšia v súvislosti s uplatňovaním právnych predpisov EÚ v oblasti životného prostredia a rýchlejšie a účinnejšie vykonávala vyšetrovania prípadov porušenia povinností súvisiacich so znečistením životného prostredia; 52. vyzýva Komisiu, aby prijala ráznejšie opatrenia proti oneskorenej transpozícii smerníc týkajúcich sa životného prostredia a vo väčšej miere využívala penále; 53. vyzýva Komisiu, aby predložila nový návrh o prístupe k spravodlivosti v otázkach životného prostredia a návrh o environmentálnych inšpekciách, a to pokiaľ možno bez nárastu byrokracie a administratívnych nákladov; 54. zdôrazňuje, že treba zachovať vysokú mieru ochrany životného prostredia, a varuje pred tým, aby sa vysoká miera porušovania povinnosti spájala s potrebou znížiť ambície týkajúce sa environmentálnych právnych predpisov; 55. vyjadruje znepokojenie, že komunikačná politika Komisie týkajúca sa Programu regulačnej vhodnosti a efektívnosti (REFIT) zveličuje ťažkosti s vykonávaním právnych predpisov o ochrane životného prostredia a zdravia; zdôrazňuje, že normy týkajúce sa ochrany životného prostredia, bezpečnosti potravín a zdravia by sa nemali oslabovať v kontexte programu REFIT; uznáva potrebu lepšej právnej regulácie a zastáva názor, že regulačné zjednodušenie by malo okrem iného riešiť problémy zistené v priebehu vykonávania; domnieva sa, že program REFIT by mal občanom a podnikom priniesť výsledky čo najmenej zaťažujúcim spôsobom; 56. víta nové postupy, v rámci ktorých môže Komisia v odôvodnených prípadoch požiadať členské štáty, aby pri oznamovaní transpozičných opatrení Komisii priložili vysvetľujúce dokumenty; opakuje však svoju výzvu týkajúcu sa povinných tabuliek zhody o transpozícii smerníc, ktoré majú byť verejne dostupné vo všetkých jazykoch EÚ, a vyjadruje poľutovanie nad tým, že program REFIT bol výsledkom

11 jednostranného rozhodnutia Komisie bez skutočného sociálneho a parlamentného dialógu; 57. poukazuje na to, že v súvislosti s programom REFIT by Komisia mala výrazne uľahčiť dialóg o regulačnej vhodnosti s občanmi, členskými štátmi, podnikmi a občianskou spoločnosťou, aby sa zaistilo zachovanie kvality a sociálnych aspektov právnych predpisov EÚ, ako aj to, že jeden ideál nenapreduje na úkor iného; 58. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

EN

EN EURÓPA KOMISIA Brusel, 3.3.2010 KOM(2010) 70 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT {SEK(2010) 182} SPRÁVA KOMISIE HODNOTIACA SPRÁVA PROJEKTU EU PILOT 1. ÚVOD Podľa zmlúv sú

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske 26.7.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 244/15 EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Postupy medzivládneho rozhodovania

Postupy medzivládneho rozhodovania POSTUPY MEDZIVLÁDNEHO ROZHODOVANIA Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED

DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED DOHOVOR RADY EURÓPY O PREDCHÁDZANÍ NÁSILIU NA ŽENÁCH A DOMÁCEMU NÁSILIU A O BOJI PROTI NEMU Istanbulský dohovor V BEZPEČÍ V BEZPEČÍ PRED STRACHOM PRED NÁSILÍM AKÝ JE ÚČEL DOHOVORU? Dohovor Rady Európy

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka (ECB) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za uskutočňovanie menovej politiky pre eurozónu. ECB

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Nástroj verejnej zodpovednosti KROK 1: Sťažnosť Kto môže podať sťažnosť? Každý, kto sa cíti byť postihnutý konaním skupiny EIB. Na čo môžem podať sťažnosť?

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

Transpozícia európskej legislatívy a jej vymáhateľnosť

Transpozícia európskej legislatívy a jej vymáhateľnosť Mgr. Božena Stašenková, PhD. Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (A3S) TRANSPOZÍCIA EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY A JEJ VYMÁHATEĽNOSŤ TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY Z POHĽADU SPOTREBITEĽOV Spotrebiteľské

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov po EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli XXX [ ](2013) XXX draft OZNÁMENIE KOMISIE Uplatňovanie článku 260 Zmluvy o fungovaní Európskej únie. Aktualizácia údajov používaných pri výpočte paušálnych pokút a penále, ktoré

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systé

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systé EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 21. 12. 2016 COM(2016) 811 final 2016/0406 (CNS) Návrh SMERNICA RADY, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES o spoločnom systéme dane z pridanej hodnoty, pokiaľ ide o dočasné uplatňovanie

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Pojmy... 3 4. Postup spracovania žiadostí... 4 5. Práva dotknutej osoby... 5 5.1. Právo na prístup...

Podrobnejšie

RE_Statements

RE_Statements Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0176/2019 11.3.2019 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie v súlade s článkom 123 ods. 2 rokovacieho poriadku o naliehavosti

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201 Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: SWD(2017) 99 final Predmet: STATIS

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1

Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 1 Rada Európskej únie V Bruseli 22. mája 2019 (OR. en) 9223/19 ADD 1 LIMITE PV CONS 22 RELEX 490 NÁVRH ZÁPISNICE RADA EURÓPSKEJ ÚNIE (zahraničné veci) 13. a 14. mája 2019 9223/19 ADD 1 lf/gb/kn 1 OBSAH Strana

Podrobnejšie

COM(2017)796/F1 - SK

COM(2017)796/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 19. 12. 2017 COM(2017) 796 final 2017/0354 (COD) BALÍK NÁVRHOV O VÝROBKOCH Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o vzájomnom uznávaní tovaru, ktorý je v súlade s právnymi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu 27. 10. 2015 COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program

Podrobnejšie

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci

Zmluva o poskytovaní právnej pomoci PORIADOK O POSTUPE PRI VYBAVOVANÍ SŤAŽNOSTÍ IAD Investments, správ. spol., a.s. 01.09.2019 OBSAH 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA... 3 2. PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ... 3 3. PRIJÍMANIE SŤAŽNOSTI... 4 4. EVIDENCIA SŤAŽNOSTI...

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.11.2017 A8-0236/22 Pozmeňujúci návrh 22 Bernd Lange v mene Výboru pre medzinárodný obchod Správa A8-0236/2017 Salvatore Cicu Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k iniciatíve Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Španielskeh

Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k iniciatíve Belgického kráľovstva, Bulharskej republiky, Estónskej republiky, Španielskeh 29.12.2010 Úradný vestník Európskej únie C 355/1 I (Uznesenia, odporúčania a stanoviská) STANOVIÁ EURÓPY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV Stanovisko európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov k

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0043/2017 17.2.2017 SPRÁVA o uplatňovaní smernice Rady 2004/113/ES o vykonávaní zásady rovnakého zaobchádzania medzi mužmi a ženami v prístupe k tovaru

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0167/2019 6.3.2019 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity (2018/2247(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Kostas Chrysogonos RR\1178929.docx

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

PR_INL

PR_INL Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0283/2016 10.10.2016 SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o zriadení mechanizmu EÚ pre demokraciu, právny štát a základné práva (2015/2254(INL)) Výbor

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky

Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) 1. Úvod Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013

Podrobnejšie

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá 24.5.2008 Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach EURÓPY PARLAMENT

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur

Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Eur Rada Európskej únie V Bruseli 4. februára 2019 (OR. en) 6013/19 OJ CRP2 5 COMIX 59 PREDBEŽNÝ PROGRAM VÝBOR STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť II) budova Europa, Brusel 6. februára 2019 (9.00 hod.) 1. Schválenie

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY Predbežná verzia P8_TA-PROV(2019)0042 Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o vykonávaní

Podrobnejšie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie

Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie Prieskum PAS a INEKO o návrhu Ministerstva financií SR na prelomenie bankového tajomstva 10. septembra 2018 Podnikatelia odmietajú návrh na prelomenie bankového tajomstva a neveria, že informácie nebudú

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0267/2016 28.9.2016 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2009-2014 Výbor pre hospodárske a menové veci 25.9.2012 201X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Microsoft Word - pk07033_03.rtf

Microsoft Word - pk07033_03.rtf O d ô v o d n e n i e A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 25/2004 Z.

Podrobnejšie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie L 101/156 13.4.2017 USMERNENIA USMERNENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 2. 5. 2018 COM(2018) 327 final 2018/0132 (APP) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa stanovujú vykonávacie opatrenia týkajúce sa systému vlastných zdrojov Európskej únie SK SK 1.

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnút

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom informačného systému o vnút 14.11.2012 Úradný vestník Európskej únie L 316/1 I (Legislatívne akty) NARIADENIA NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 1024/2012 z 25. októbra 2012 o administratívnej spolupráci prostredníctvom

Podrobnejšie

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ;

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2015)0220 Práva duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2015 o oznámení Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT EURÓPSKE KULTÚRNE INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ ZHRNUTIE

Podrobnejšie

Top margin 1

Top margin 1 MEMO/11/840 Brusel 29. novembra 2011 Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online pre spotrebiteľov z EÚ: otázky a odpovede I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Špecialista environmentálnej politiky v oblasti zmeny klímy Kód kvalifikácie C2133999-01405 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Verejné služby a správa - Štátna správa SK ISCO-08 2133999 /

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 9.12.2014 A8-0058/2014 SPRÁVA o výročnej správe o činnosti európskeho ombudsmana za rok 2013 (2014/2159(INI)) Výbor pre petície Spravodajca: Jarosław Leszek

Podrobnejšie

PR_INL

PR_INL Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0370/2016 6.12.2016 SPRÁVA s odporúčaniami pre Komisiu o cezhraničných aspektoch osvojení (2015/2086(INL)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Tadeusz

Podrobnejšie

st14359.sk11.doc

st14359.sk11.doc RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. septembra 2011 (20.09) (OR. fr) 14359/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0242 (COD) FRONT 117 SCH-EVAL 153 SCHENGEN 28 COMIX 583 CODEC 1466 NÁVRH Od: Európska komisia

Podrobnejšie

ER

ER Európsky parlament 204-209 Dokument na schôdzu 3.2.207 A8-0228/206/err0 DODATOK k správe o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o boji proti terorizmu, ktorou sa nahrádza rámcové rozhodnutie Rady

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

Microsoft Word - ST15845-AD02 SK13 (2)

Microsoft Word - ST15845-AD02 SK13 (2) RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 7. novembra 2013 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2013/0371 (COD) 15845/13 ADD 2 ENV 1028 MI 974 IND 305 CONSOM 186 CODEC 2473 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Jordi AYET PUIGARNAU,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 SLOVENSKÁ AGENTÚRA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA implementuje aktivitu AKTIVITA 5.3.3. WORKSHOP EZ A GEOLOGICKÁ VEREJNOSŤ STARÝ SMOKOVEC, GRAND HOTEL BELLEVUE, 21. 23. 11. 2018 A 26. 28. 11. 2018 Aktivita sa realizuje

Podrobnejšie