PR_INI

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PR_INI"

Prepis

1 EURÓPY PARLAMENT Výbor pre hospodárske a menové veci X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové veci Spravodajca: Mario Mauro PR\ doc PE v01-00 Zjednotení v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH strana NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU...3 DÔVODOVÁ SPRÁVA...8 PE v /10 PR\ doc

3 NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Európsky parlament, so zreteľom na výročnú správu Európskej investičnej banky (EIB) za rok 2011, so zreteľom na články 15, 126, 175, 208, 209, 271, 308 a 309 Zmluvy o fungovaní Európskej únie a protokol č. 5 o štatúte EIB, so zreteľom na svoje uznesenie z 29. marca 2012 o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok , so zreteľom na závery Európskej rady z 28. a 29. júna 2012, v ktorých sa predpokladá najmä zvýšenie kapitálu EIB o 10 miliárd EUR, so zreteľom na závery zo zasadnutia Európskej rady z 29. júna 2012, so zreteľom na správu predsedu Európskej rady z 26. júna 2012 s názvom Smerom k skutočnej hospodárskej a menovej únii, so zreteľom na správu o nástrojoch s rozdelením rizika (dokument prijatý minulý rok v rámci spolurozhodovacieho postupu), a najmä na stanovisko Výboru pre hospodárske a menové veci, so zreteľom na zvýšenie kapitálu Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBOR), najmä v súvislosti s otázkou vzťahov medzi EIB a EBOR a prípadným prekrývaním ich činností, so zreteľom na rozhodnutie o rozšírení rozsahu pôsobnosti EBOR na oblasť Stredozemia, so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie č. 1639/2006/ES, ktorým sa ustanovuje rámcový program pre konkurencieschopnosť a inovácie ( ) 2, a nariadenie (ES) č. 680/2007, ktorým sa ustanovujú všeobecné pravidlá udeľovania finančnej pomoci Spoločenstva v oblasti transeurópskych dopravných a energetických sietí 3 (COM(2011)0659), prijaté 2. mája 2012, ktorými sa zavádza pilotná fáza iniciatívy dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020, so zreteľom na návrh nariadenia Rady, ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, a návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č..../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide Prijaté texty, P7_TA(2012)0119. Ú. v. EÚ L 310, , s. 15. Ú. v. EÚ L 162, , s. 1. PR\ doc 3/10 PE v01-00

4 o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM/2012/0511) 1, so zreteľom na dokument s názvom Udelenie osobitných úloh Európskej centrálnej banke, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami, a na zmenu a doplnenie nariadenia (EÚ) č. 1093/2010, ktorým sa zriaďuje Európsky orgán dohľadu (Európsky orgán pre bankovníctvo), pokiaľ ide o jeho vzájomné pôsobenie s nariadením Rady (EÚ) č..../..., ktorým sa Európskej centrálnej banke udeľujú osobitné úlohy, pokiaľ ide o politiky týkajúce sa prudenciálneho dohľadu nad úverovými inštitúciami (COM(2012)0511), ktorých cieľom je vytvoriť európsku bankovú úniu 2, so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu a Rady č. 1080/2011/ES o externom mandáte EIB na roky , so zreteľom na článok 48 a článok 119 ods. 2 rokovacieho poriadku, so zreteľom na správu Výboru pre hospodárske a menové veci (A7-0000/2012), A. keďže obmedzené verejné rozpočty spolu s bankovým sektorom nachádzajúcim sa v procese znižovania dlhov spôsobujú v kontexte obmedzovania vystavenia riziku a prispôsobovania sa novým regulačným výzvam (napr. Bazilej III a CRD IV) znižovanie investícií a negatívne ovplyvňujú rast a konkurencieschopnosť; B. keďže EIB bola zriadená na základe Rímskej zmluvy a zastáva úlohu európskej bankovej únie, ktorej cieľom je napomáhať realizáciu priorít Únie prostredníctvom výberu hospodársky efektívnych projektov, do ktorých môže EÚ investovať; keďže ako nezisková banka tiež dopĺňa komerčné banky a finančný ekosystém tým, že rieši zlyhania trhu; C. keďže cieľom operácií EIB vykonávaných mimo EÚ je podporiť politiky Únie v oblasti vonkajšej činnosti; D. keďže s cieľom zabezpečiť udržateľnosť verejného dlhu sa zaviedol nový súbor pravidiel ekonomického, fiškálneho a rozpočtového dohľadu a disciplíny; E. keďže tento súbor pravidiel musí byť urýchlene doplnený o opatrenia určené na posilnenie hospodárstva, priemyslu, rastu a zamestnanosti, čo si vyžaduje mobilizáciu rozpočtu EÚ, ako aj úverovej kapacity a odborných znalostí EIB; F. keďže je mimoriadne dôležité zabezpečiť, aby si EIB udržala svoj úverový rating AAA, a tým si zachovala prístup k svetovým kapitálovým trhom za výhodných finančných podmienok, ktoré bude môcť následne poskytovať konečným navrhovateľom projektov; G. keďže objem úverov EIB sa znížil zo 72 miliárd EUR v roku 2010 na 61 miliárd EUR v roku 2011, pretože výrazné zvýšenie objemu úverov v rokoch 2009 a 2010 v reakcii na prvú vlnu krízy spôsobilo vyčerpanie jej vlastného kapitálu; Ú. v. EÚ L 331, , s. 12. Ú. v. EÚ L 331, , s. 12. Ú. v. EÚ L 280, , s. 1. PE v /10 PR\ doc

5 1. naliehavo vyzýva guvernérov EIB, aby potvrdili rozhodnutie týkajúce sa zvýšenia kapitálu banky o 10 miliárd EUR, ktoré by jej malo umožniť zvýšiť v období objem úverov až o 60 miliárd EUR a mobilizovať celkové investície vo výške 180 miliárd EUR; 2. navrhuje, aby sa nová úverová kapacita využívala v súlade s prioritami EÚ a aby sa zameriavala predovšetkým na štyri oblasti (iniciatívu za prístup MSP v EÚ k financiám, iniciatívu EÚ v oblasti inovácií a zručností, iniciatívu EÚ týkajúcu sa efektívneho využívania zdrojov a iniciatívu týkajúcu sa strategickej infraštruktúry), pričom sa bude vzťahovať na všetky členské štáty a zahŕňať podporu pre menej rozvinuté regióny; 3. pripomína, že organizovaná spolupráca medzi orgánmi EÚ (Komisiou a EIB), do ktorej sú zapojené aj iné inštitúcie, je pravdepodobne účinnejšia než ich vzájomná konkurencia; 4. nabáda EIB, aby pokračovala vo svojom úsilí o rozvoj inovatívnych finančných nástrojov s cieľom zvýšiť čo najúčinnejším spôsobom obmedzené rozpočtové zdroje EÚ a mobilizovať súkromné zdroje na financovanie kľúčových investícií EÚ; 5. domnieva sa, že v záujme rozvoja spoločných finančných nástrojov EIB a EÚ by sa mal zaviesť vhodný rámec na monitorovanie činností EIB; tento rámec by mal umožniť EIB naďalej hodnotiť projekty na základe ich prínosov, aby sa zabezpečilo dlhodobé a udržateľné využívanie kapitálových zdrojov EIB, a venovať pozornosť potrebe zabrániť nadmernej administratívnej záťaži riadiacich subjektov, finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov; 6. navrhuje, aby sa uplatňovanie finančných nástrojov EIB/EÚ zakladalo na politických cieľoch a kritériách ex ante v kombinácii s transparentným a účinným systémom podávania správ ex ante, ktorý zachová nezávislosť EIB, pokiaľ ide o výber projektov a hĺbkovú analýzu; 7. víta iniciatívu dlhopisov na projekty v rámci stratégie Európa 2020 a vyzýva na rýchlejšiu realizáciu pilotnej fázy a rýchle vyhodnotenie jej účinnosti, aby sa čím skôr mohla začať druhá fáza dlhopisov na projekty; 8. podporuje EIB v jej úsilí o boj proti korupcii a nedostatočnej transparentnosti v krajinách mimo EÚ, najmä prostredníctvom zberu príslušných informácií o príjemcoch a finančných sprostredkovateľoch; vyzýva ju tiež, aby sa naďalej usilovala vyhýbať sa pri financovaní svojich operácií využívaniu daňových rajov alebo jurisdikcií, ktoré nespolupracujú; 9. pripomína, že financie sú iba jednou z možných prekážok investovania a že slabá administratívna kapacita a kapacita na riadenie projektu môže často spôsobiť oneskorenie investovania; preto vyzýva EIB, aby poskytovala viac technických a finančných rád; 10. víta priority EIB v oblasti úverov, v rámci ktorých sa uznáva potreba rozšíriť spektrum bankových partnerov poskytujúcich úvery malým a stredným podnikom tak, aby bolo možné zahrnúť viac nových finančných a nekonvenčných sprostredkovateľov; PR\ doc 5/10 PE v01-00

6 11. vyzýva EIB, aby zvýšila svoj prínos k dosahovaniu politických priorít EÚ v oblasti sociálneho začleňovania na základe iniciatívy týkajúcej sa mikrofinancovania projektov a aby zlepšila prístup k finančným zdrojom a ich dostupnosť pre znevýhodnené sociálne skupiny, ktoré hľadajú pracovné príležitosti; 12. s cieľom zachovať súčasné úrovne prosperity a zároveň znížiť verejné výdavky vyzýva EIB, aby podporovala sektor sociálneho hospodárstva, ktorý už prispieva k vytváraniu bohatstva a pracovných príležitostí, prostredníctvom prispôsobených úverov a systémov záruk a aby tiež zvážila možnosť väčšej flexibility pri vymedzovaní rozsahu a pravidiel týchto úverov a iných súvisiacich systémov; 13. víta úlohu EIB pri napomáhaní rozvoja finančného nástroja určeného pre sektor kultúry, vzdelávania a tvorivej činnosti a domnieva sa, že EIB by mala aj naďalej rozvíjať iniciatívy na podporu kultúrnych a vzdelávacích činností; 14. vyzýva EIB, aby vzhľadom na obmedzené verejné zdroje naďalej finančne podporovala odvetvie zdravotníctva a aby predovšetkým poskytovala pomoc pri výstavbe, nahrádzaní a modernizácií nemocničných infraštruktúr; 15. podporuje úsilie EIB o pokračovanie v investovaní do výskumných a inovačných projektov, najmä prostredníctvom nástrojov s rozdelením rizika a v súvislosti s programom Horizont 2020, so zameraním na uvádzanie nových technológií na trh; 16. vyzýva Komisiu, aby spolu s EIB preskúmala nové iniciatívy na zvýšenie rozpočtových zdrojov EÚ pre oblasť poľnohospodárstva, energetickej účinnosti a efektívneho využívania zdrojov, čím sa uľahčí prechod na model rastu Únie založený na udržateľnej konkurencieschopnosti; 17. víta revíziu mandátu EIB na operácie mimo Únie; podporuje zameranie EIB na investovanie do dlhodobej prosperity a stability susedných krajín EÚ, najmä v oblasti Stredozemia a v krajinách, ktoré sa pripravujú na členstvo v EÚ, prostredníctvom finančnej podpory v oblasti prepojenia, rastu, zmeny klímy, európskych zahraničných priamych investícií a MSP; 18. v súvislosti s budúcou platformou EÚ pre vonkajšiu spoluprácu a rozvoj, ktorú má navrhnúť Komisia, sa domnieva, že EIB by mala zohrávať osobitnú úlohu ako banka EÚ a prirodzený partner Európskej komisie/esvč podporovaním cieľov vonkajšej politiky EÚ v rámci tejto platformy a poskytovaním svojich technických a finančných odborných znalostí; 19. víta činnosti EIB zamerané na podporu prechodu Európy na inteligentnejšie, ekologickejšie a udržateľnejšie hospodárstvo; 20. vyzýva EIB, aby zverejnila svoje kritériá týkajúce sa oprávnenosti projektov na svojej internetovej stránke; žiada systematické hodnotenie environmentálneho, sociálneho a makroekonomického dosahu projektov, ktoré podporuje EIB; PE v /10 PR\ doc

7 21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii, Európskej investičnej banke a vládam a parlamentom členských štátov. PR\ doc 7/10 PE v01-00

8 DÔVODOVÁ SPRÁVA Úloha EIB sa stáva rozhodujúcou pre budúcnosť EÚ v záujme realizácie cieľov Európskej únie, ako sú rast a zamestnanosť. Európska únia už prijala niekoľko opatrení na zlepšenie disciplíny a dohľadu nad verejnými dlhmi a vnútroštátnymi rozpočtami. Spravodajca sa zároveň domnieva, že európsky projekt, ale najmä európski občania potrebujú niekoľko opatrení na podporu silného a stabilného hospodárskeho rastu. Európska únia potrebuje prijať aktívne opatrenia na zlepšenie inkluzívneho rastu a príležitostí, posilnenie svojej inovačnej kapacity a priemyslu založeného na znalostiach, zvýšenie investícií do infraštruktúr, rozvoj sietí a posilnenie sociálnych a environmentálnych politík. Takisto potrebuje vysokokvalitné pracovné príležitosti, zvýšenie miery zamestnanosti a lepšiu produktivitu. Ak neprijmeme žiadne opatrenia, Európa bude musieť čeliť zvýšenej konkurencieschopnosti svojich obchodných partnerov. V záujme dosiahnutia týchto cieľov spravodajca odporúča posilniť a zlepšiť spoluprácu medzi EIB a Európskou komisiou, pričom treba preskúmať možnosť EÚ stať sa akcionárom EIB. Európa tiež potrebuje konať v celosvetovom meradle a koherentným spôsobom spájaním politických, finančných a obchodných aspektov. EIB by mala pomocou svojej kapacity financovať projekty a svojich odborných znalostí prispievať k vonkajšej činnosti v úzkom partnerstve s ESVČ, Európskou komisiou a ostatnými inštitúciami. Spravodajca je presvedčený, že v tejto oblasti urobila EIB v posledných rokoch veľa, ako to ukazuje výročná správa za rok 2011, ale domnieva sa, že by mohla a mala urobiť viac. Správa sa zameriava na to, čo sa spravilo a čo by sa malo spraviť, pričom poukazuje na výsledky, vzniknuté otázky a, čo je ešte dôležitejšie, na budúce ciele, aby mohla EIB pomôcť Európe prekonať súčasnú krízu, pretože v súčasnosti nie je ohrozené len európske hospodárstvo, ale aj mier na celom kontinente. Správa poukazuje predovšetkým na tri hlavné otázky: 1. finančné a hospodárske aspekty 2. priority intervencií 3. transparentnosť 1. Finančné aspekty V súčasnosti je mimoriadne dôležité, aby EIB zvýšila svoj kapitál s cieľom udržať si svoj úverový rating AAA, ktorý vyžaduje väčšina investorov EIB. Kapacita EIB zvýšiť obmedzené rozpočtové zdroje EÚ si vyžaduje účinnú kombináciu nových finančných nástrojov zameraných na mobilizáciu súkromných zdrojov v záujme zlepšenia sociálneho hospodárstva, odvetví tvorivej činnosti, inteligentnej špecializácie a klastrov a dosiahnutia rozvoja, prosperity a cieľov v oblasti zamestnanosti. PE v /10 PR\ doc

9 Spravodajca víta najmä takzvanú iniciatívu dlhopisov na projekty EÚ a vyzýva EIB, aby čo najskôr rozvinula jej pilotnú fázu s cieľom vyhodnotiť účinnosť mechanizmu. Na zabezpečenie účinného fungovania finančných nástrojov je potrebný vhodný rámec: tieto nástroje musia byť jednoduché (nevyhnutné z hľadiska transparentnosti, kontroly a nákladovej efektívnosti), revolvingové (čo umožňuje mobilizovať viac prostriedkov vďaka dlhšiemu obdobiu na prilákanie súkromných investorov), flexibilné (aby sa mohli prispôsobiť vývoju trhových podmienok alebo dopytu na trhu) a katalytické (prilákanie verejných/súkromných kapitálových zdrojov). 2. Vnútorné a vonkajšie priority Priority EIB sa rozdeľujú do dvoch kategórií: vnútorné činnosti v rámci EÚ a vonkajšie činnosti mimo EÚ. Spravodajca víta skutočnosť, že v roku 2011 sa 18 % úverov EIB vyčlenilo pre MSP, pričom víta nový európsky nástroj mikrofinancovania Progress, pilotnú fázu iniciatívy EÚ týkajúcej sa dlhopisov, ako aj dohodu o vytvorení nového nástroja s rozdelením rizika na podporu inovatívnych a začínajúcich MSP. Okrem toho vyzýva Komisiu a EIB, aby vytvorili rámec EIB na poskytovanie úverov určených MSP, ktorý by slúžil aj partnerským MSP, aby sa rozšíril rozsah úverov EIB pre MSP na menších finančných sprostredkovateľov (a menšie MSP), ktorým sa v súčasnosti neposkytujú úvery vzhľadom na ich obmedzený úverový profil. Spravodajca víta najmä zavedenie novej investičnej platformy poskytujúcej prístup k financiám pre sociálne podniky, ktoré sú aktívne pri riešení naliehavých sociálnych otázok prostredníctvom svojich podnikateľských modelov, a vyzýva EIB, aby úzko spolupracovala s Európskou komisiou a zástupcami sektora v rámci Iniciatívy pre sociálne podnikanie s cieľom vytvoriť účinné finančné nástroje a vyhnúť sa prekrývaniu a zdvojovaniu úsilia. Spravodajca vyzýva EIB, aby naďalej rozvíjala iniciatívy na podporu kultúrnych a vzdelávacích činností, ktoré boli neprimerane postihnuté finančnou krízou; víta najmä úlohu EIB pri napomáhaní rozvoja systémov úverových záruk pre cezhraničných študentov, ktorí absolvujú celé magisterské štúdium v inej krajine ako vo svojej krajine; domnieva sa, že EIB by mala pokračovať v rozvoji iniciatív na podporu vzdelávacích systémov a systémov odbornej prípravy. Spravodajca víta skutočnosť, že úvery EIB poskytované mimo EÚ dosiahli v roku 2011 výšku 7 miliárd EUR. Je dôležité zabezpečiť udržateľný rozvoj prostredníctvom investícií do infraštruktúr, MSP a zmeny klímy pri rešpektovaní životného prostredia, sociálnych aspektov a ľudských práv. Spravodajca zdôrazňuje kľúčovú úlohu krajín južného Stredozemia, ktoré potrebujú silnú podporu na prebiehajúci reformný proces s cieľom zabezpečiť dlhodobú prosperitu a stabilitu. Spravodajca vyzýva na lepšiu spoluprácu a koordináciu medzi EIB a inými príslušnými európskymi inštitúciami, napr. Európskou komisiou a ESVČ, ako aj inými medzinárodnými finančnými inštitúciami, ako je EBOR, a žiada, aby sa zaručilo riadne postavenie EIB ako banky EÚ v rámci budúcej platformy pre vonkajšiu spoluprácu a rozvoj. PR\ doc 9/10 PE v01-00

10 3. Transparentnosť Spravodajca víta nástroje na určovanie zodpovednosti, ktoré vytvorila EIB, a zároveň ju vyzýva, aby zvýšila transparentnosť. EIB by mala predovšetkým poskytovať údaje o financovaných projektoch, najmä údaje o aktivitách finančných sprostredkovateľov v tretích krajinách. Spravodajca sa domnieva, že je potrebné zaviesť vhodný regulačný a inštitucionálny rámec na monitorovanie činností EIB; tento rámec by mal byť jednoduchý a mal by zabrániť nadmernej administratívnej záťaži riadiacich subjektov, finančných sprostredkovateľov a konečných príjemcov. Tento rámec by mal umožniť EIB naďalej hodnotiť projekty na základe ich prínosov v záujme zabezpečenia dlhodobého a udržateľného využívania existujúcich zdrojov. Vzhľadom na novú úlohu v oblasti bankového dohľadu, ktorú by mohla mať ECB v budúcnosti, je potrebné preskúmať zmenu vzťahov medzi EIB a ECB. PE v /10 PR\ doc

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4 Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 40 DIGIT 29 JUSTCIV 40 RECH 82 EDUC 56 Č. predch. dok.:

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

fadsgasga

fadsgasga Smart governance and financing Inteligentné riadenie a financovanie Milan Ftáčnik Predseda Rady pre smart riešenia a inovácie Čo je inteligentné riadenie? Také riadenie, ktorého cieľom je zvýšenie kvality

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. mája 2019 Komu: Delegácie Č. predch. dok.: 9264/19 TOUR

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. októbra 2009 (06.11) (OR. en) 14344/09 EDUC 152 SOC 589 RECH 320 COMPET 415 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Výbor stálych predstaviteľov (časť I)/Rada Č.

Podrobnejšie

Európska centrálna banka (ECB)

Európska centrálna banka (ECB) EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA (ECB) Európska centrálna banka (ECB) je centrálnou inštitúciou hospodárskej a menovej únie a od 1. januára 1999 je zodpovedná za uskutočňovanie menovej politiky pre eurozónu. ECB

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. Kom.: 9928/19 - COM(2019) 504 final Predmet: ECOFIN

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 26.2.2018 A8-A8-0035/4 4 v mene Skupiny ENF A8- Citácia 3 a (nová) so zreteľom na odporúčanie Európskej rade a Rade zo 7. júna 2005 o boji proti financovaniu 1, 1 Ú. v. EÚ C 124 E, 25.5.2006, s. 254. 26.2.2018

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Microsoft Word - livelink

Microsoft Word - livelink ÚVODNÉ SLOVO Rada guvernérov sa na svojom zasadaní 2. mája 2012 na základe pravidelnej ekonomickej a menovej analýzy rozhodla znížiť úrokovú sadzbu hlavných refinančných operácií Eurosystému o 25 bázických

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0296/2017 11.10.2017 SPRÁVA o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností

Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Mechanizmus skupiny EIB na vybavovanie sťažností Nástroj verejnej zodpovednosti KROK 1: Sťažnosť Kto môže podať sťažnosť? Každý, kto sa cíti byť postihnutý konaním skupiny EIB. Na čo môžem podať sťažnosť?

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0266/2018 18.7.2018 SPRÁVA o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (2018/2054(INI)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajca: Krzysztof

Podrobnejšie

Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky

Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky Výzva na vyjadrenie záujmu externých odborníkov o vymenovanie za člena Administratívneho revízneho výboru Európskej centrálnej banky (Frankfurt nad Mohanom, Nemecko) 1. Úvod Nariadenie Rady (EÚ) č. 1024/2013

Podrobnejšie

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc

INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoc INTEGROVANÝ REGIONÁL NY OPERAČNÝ PROGRAM Názov výzvy: Kód výzvy: Prioritná os Investičná priorita: Špecifický cieľ: Schéma štátnej pomoci/schéma pomoci de minimis: Typ výzvy: Výzva na predkladanie projektových

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 16. septembra 2016 (OR. en) 12192/16 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 14. septembra 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM

Rada Európskej únie V Bruseli 16. septembra 2016 (OR. en) 12192/16 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 14. septembra 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM Rada Európskej únie V Bruseli 16. septembra 2016 (OR. en) 12192/16 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 14. septembra 2016 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2016) 581 final Predmet: ECOFIN 793 EMPL 343 CODEC

Podrobnejšie

COM(2018)497/F1 - SK

COM(2018)497/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 29. 6. 2018 COM(2018) 497 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Komplexná správa Európskemu parlamentu a Rade o využívaní záruky EÚ v rámci Európskeho fondu pre strategické

Podrobnejšie

SG EN-REV-00

SG EN-REV-00 SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 27.4.2010 SEK(2010) 488 v konečnom znení Odporúčanie pre ODPORÚČANIE RADY z 27.4.2010 o hlavných smeroch hospodárskych politík členských štátov a Únie Časť I integrovaných

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

xybv

xybv Národný projekt MODERNIZÁCIA MIESTNEJ ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY Medzinárodná konferencia Municipálna V-4 Názov: SMART agenda pre kvalitu a modernizáciu 18.-19.9.2018 hotel Kaskady, Sliač-Sielnica K O N T R O

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 6. decembra 2005 (06.12) (OR. en) 15270/05 OJ CONS 69 SOC 491 SAN 203 CONSOM 51 PREDBEŽNÝ PROGRAM pre: 2699. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE

Podrobnejšie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie

USMERNENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/ zo 4. apríla o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie L 101/156 13.4.2017 USMERNENIA USMERNENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2017/697 zo 4. apríla 2017 o využívaní možností a právomocí dostupných v práve Únie príslušnými vnútroštátnymi orgánmi vo vzťahu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint SMART FINANCOVANIE Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcia podnikateľského prostredia a inovácií TÉMA SMART CITY A MH SR MH SR prináša súbor opatrení, ktoré vytvorili základ na podporu podnikateľského

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU

EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU EURÓPSKA KOMISIA V Štrasburgu 27. 10. 2015 COM(2015) 610 final ANNEX 2 PRÍLOHA OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV Pracovný program

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0267/2016 28.9.2016 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201 Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: SWD(2017) 99 final Predmet: STATIS

Podrobnejšie

(Príloha č. 1 - Ex-ante Evaluation - Executive Summary_SK_final)

(Príloha č. 1 - Ex-ante Evaluation - Executive Summary_SK_final) Ex-ante hodnotenie programu INTERREG EUROPE v rámci cieľa Európska územná spolupráca (2014-2020) Konečná správa (jún 2014) Pripravené Zhrnutie Ex-ante hodnotenie programu INTERREG EUROPE 2014-2020 kombinovalo

Podrobnejšie

Microsoft Word - B MSWORD

Microsoft Word - B MSWORD Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu 1.7.2015 B8-0662/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe vyhlásenia Komisie v súlade s článkom 37 ods. 3 rokovacieho poriadku a rámcovou dohodou o vzťahoch

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a 28. 06. 2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV V Bruseli 13.8.2008 KOM(2008) 514 v konečnom znení VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 2016/2072(INI) 14.10.2016 STANOVIO Výboru pre právne veci pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie k súdržnej

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation P o d p o r a o p a t r e n í z a m e r a n ý c h n a e n e r g e t i c k ú e f e k t í v n o s ť a i c h f i n a n c o v a n i e E N E R G E T I C K Á E F E K T Í V N O S Ť D O R O K U 2 0 2 0 Smernica

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2015)0220 Práva duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2015 o oznámení Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 527 final Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Švédska na rok 2019

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 527 final Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Švédska na rok 2019 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 5. 6. 2019 COM(2019) 527 final Odporúčanie ODPORÚČANIE RADY, ktoré sa týka národného programu reforiem Švédska na rok 2019 a ktorým sa predkladá stanovisko Rady ku konvergenčnému

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ERAdiate - ERA Chair on Intelligent Transport Systems Informačný deň k výzvam ERAchair a Twinning Bratislava, 24.mája 2017 Enhancing Research and innovation dimension of the University of Zilina in intelligent

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013

* Príloha 1b 49 Kód ITMS 2014+* Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej pomoci de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 Vyhlásenie žiadateľa o poskytnutej de minimis ** podľa nariadenia Komisie (EÚ) č. 1407/2013 z 18. decembra 2013 o uplatňovaní článkov 107 a 108 Zmluvy o fungovaní Európskej únie na pomoc de minimis Žiadateľ:

Podrobnejšie

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Odporúčanie Európskej centrálnej banky zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve C 120/2 SK Úradný vestník Európskej únie 13.4.2017 ODPORÚČANIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY zo 4. apríla 2017 o spoločných špecifikáciách pre využívanie niektorých možností a právomocí dostupných v práve

Podrobnejšie

Postupy medzivládneho rozhodovania

Postupy medzivládneho rozhodovania POSTUPY MEDZIVLÁDNEHO ROZHODOVANIA Postup rozhodovania v oblasti spoločnej zahraničnej a bezpečnostnej politiky, ako aj v niekoľkých ďalších oblastiach, ako sú posilnená spolupráca, určité vymenovania

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Delegácie ENV 660 CLIMA 140 AGRI 553 IND 213 PROCIV 69 RELEX

Podrobnejšie

Microsoft Word - SK 488.doc

Microsoft Word - SK 488.doc KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel 12.10.2005 KOM(2005) 488, konečné znenie Presadzovanie Lisabonského programu Spoločenstva: OZNÁMENIE KOMISIE RADE, EURÓPSKEMU PARLAMENTU, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Szolgayova

Szolgayova Bývanie a ŠF Slovensko Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD. generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, MDVRR SR Konferencia Využitie EŠIF pre podporu sociálneho bývania v ČR Praha,

Podrobnejšie

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec

STRATEGIA_ROZVOJA_Kmec Integrácia sektorových politík, regionálneho a územného rozvoja v rámci implementácie Agendy 2030 Sekcia riadenia investícií Október 2018 + 421 2 2092 8xxx kontakt@vicepremier.gov.sk Štefánikova 15-011

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Zdieľanie riešení pre lepšie regionálne politiky Interreg Europe Programový manuál 13. apríl 2018 (ve

Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Zdieľanie riešení pre lepšie regionálne politiky Interreg Europe Programový manuál 13. apríl 2018 (ve Európska únia Európsky fond regionálneho rozvoja Zdieľanie riešení pre lepšie regionálne politiky Interreg Europe Programový manuál 13. apríl 2018 (verzia 5) Upozornenie: Programový manuál programu spolupráce

Podrobnejšie

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce

Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných ce Operačný program výskum a inovácie Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok na podporu medzinárodných teamingových výskumných centier v Bratislavskom kraji OPVaI-VA/DP/2017/2.1.1-03

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Kovalcik

Microsoft PowerPoint - Kovalcik EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ A HOSPODÁRSKEJ KRÍZY Ing. Miroslav Kovalčík k a kol. Aktuálne otázky ekonomiky LH SR Zvolen 21.10.2009 EKONOMICKÉ VÝSLEDKY LH SR A VPLYV SVETOVEJ FINANČNEJ

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hodonín, 29.10.2013 1 Rozloha 4 148 km 2 Počet obyvateľov (2012) Sídlo kraja 556 577 Trnava Počet okresov 7 Počet obcí 251 Počet miest 16 2 24% 2% 74% slovenská národnosť maďarská národnosť ostatné národnosti

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie