Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download ""

Prepis

1

2 Strana 2278 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka ZÁKON z 10. marca 2004 o ochra ne a využívaní po nohospodárskej pôdy a o zme ne zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečis ovania životného prostredia a o zme ne a do pl ne ní niektorých zá ko nov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: Čl. I PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1 Predmet zá ko na Ten to zá kon usta no vu je a) ochra nu vlast nos tí a funk cií po no hos po dár skej pôdy a za bez pe če nie jej tr va lo udr ža te né ho ob hos - po da ro va nia a po no hos po dár ske ho vy u ží va nia, b) ochra nu en vi ron men tál nych funk cií po no hos po - dár skej pôdy, ktoré sú: pro duk cia bio ma sy, fil trá cia, neu tra lizá cia a pre me na lá tok v prí ro de, udr žia va nie eko lo gic ké ho a ge ne tic ké ho po ten ciá lu ži vých or ga - niz mov v prí ro de, c) ochra nu vý me ry po no hos po dár skej pôdy pred ne - opráv ne ný mi zá ber mi na ne po no hos po dár ske po - užitie, d) pos tup pri zmene dru hu po zem ku a pos tup pri od - ňa tí po no hos po dár skej pôdy na ne po no hos po dár - sky účel, e) sank cie za po ru še nie po vin nos tí usta no ve ných tým - to zá ko nom. 2 Základné pojmy Na úče ly toh to zá ko na sa ro zu mie a) pô dou prí rod ný út var, kto rý vzni ká bez pros tred ne na zem skom po vrchu ako pro dukt vzá jom né ho pô - so be nia kli ma tic kých pod mie nok, or ga niz mov, člo - ve ka, re lié fu a ma ter ských hor nín, b) po no hos po dár skou pô dou pro dukč ne po ten ciál na pôda evi do va ná v ka tas tri nehnute ností 1 ) ( a lej len ka tas ter ) ako orná pôda, chme nice, vi ni ce, ovoc né sady, zá hra dy a tr va lé tráv ne po ras ty, c) bo ni to va nou pôdno-ekologickou jed not kou kla si fi - kač ný a iden ti fi kač ný údaj vy jad ru jú ci kva li tu a hod no tu produkčno-ekologického po ten ciá lu po - no hos po dár skej pôdy na da nom sta no viš ti pod a prí lo hy č. 3, d) mo ni to ro va ním po no hos po dár skej pôdy sle do va nie a do ku men to va nie prie be hu zmien vlast nos tí po no - hos po dár skej pôdy, kto ré sú roz ho du jú ce z h a di ska jej pro dukč ných a mi mo pro dukč ných funk cií, sle do - va nie kon ta mi ná cie po no hos po dár skych pôd ri zi - ko vý mi lát ka mi z h a di ska mož né ho vstu pu týchto lá tok do po tra vi no vé ho re az ca, pod zem ných vôd a ovzdu šia, e) tr va lo udr ža te ným vy u ží va ním po no hos po dár skej pôdy a ob hos po da ro va ním po no hos po dár skej pôdy vy u ží va nie a ochra na vlast nos tí a funk cií ta kým spô - so bom a v ta kom roz sa hu, aby sa za cho va la jej bio lo - gic ká roz ma ni tos, úrod nos, schop nos ob no vy a schop nos pl ni všet ky funk cie, f) de gra dá ciou fy zi kál ne, che mic ké a bio lo gic ké po ško - de nie a zne hod no te nie po no hos po dár skej pôdy, ako je vod ná eró zia a ve ter ná eró zia, zhut ne nie, aci di fi - ká cia, kon ta mi ná cia ri zi ko vý mi lát ka mi, škod li vý mi rast lin ný mi or ga niz ma mi a ži vo číš ny mi or ga niz ma - mi a mik ro or ga niz ma mi, 2 ) zní že nie ob sa hu hu mu so - vých lá tok v pôde, ob me dze nie tvor by mik ro biál nej bio ma sy a ne pri ro dze né zní že nie bio lo gic kej ak ti vi ty v pôde, g) ri zi ko vý mi lát ka mi v pôde prv ky a zlú če ni ny, kto - rých prí tom nos z prí rod ných ale bo an tro pic kých zdro jov v pô dach v ur či tej kon cen trá cii pria mo ale - bo ne pria mo vy vo lá va ale bo môže vy vo la ne žia du ce zme ny fy zi kál nych vlast nos tí, che mic kých vlast - nos tí a bio lo gic kých vlast nos tí po no hos po dár skej pôdy, h) li mit nou hod no tou ri zi ko vých lá tok hod no ty ur ču jú - ce hra ni ce naj vy šších prí pust ných ob sa hov ri zi ko - vých lá tok v po no hos po dár skej pôde, i) hra ni cou za sta va né ho úze mia obce hra ni ca úze mia vy tý če né ho lo mo vý mi bod mi za sta va né ho úze mia obce, kto ré boli pre miet nu té do od tlač kov ka tas trál - nych máp k 1. ja nu áru ) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 162/1995 Z. z. o ka tas tri ne hnu te nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov. Vy hláš ka Úra du geo dé zie, kar to gra fie a ka tas tra Slo ven skej re pub li ky č. 79/1996 Z. z., kto rou sa vy ko ná va zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky o ka tas tri ne hnu te nos tí a o zá pi se vlast níc kych a iných práv k ne hnu te nos tiam (ka tas trál ny zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov. 2 ) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 285/1995 Z. z. o rast li no le kár skej sta rost li vos ti v znení neskorších predpisov.

3 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2279 DRU HÁ ČASŤ ZÁSADY TRVALO UDRŽATE NÉHO VYUŽÍVANIA PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A OBHOSPODAROVANIA PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY A JEJ OCHRA NY 3 Starostlivos o po nohospodársku pôdu (1) Kaž dý vlast ník po no hos po dár skej pôdy ( a lej len vlast ník ) ale bo ná jom ca a správ ca po no hos po dár - skej pôdy ( a lej len uží va te ) je po vin ný a) vy ko ná va ag ro tech nic ké opa t re nia za me ra né na ochra nu a za cho va nie kva li ta tív nych vlast nos tí a funk cií po no hos po dár skej pôdy a na ochranu pred jej po ško de ním a de gra dá ciou, b) pred chá dza vý sky tu a ší re niu bu rín na ne ob rá ba - ných po zem koch, c) za bez pe či vy u ží va nie po no hos po dár skej pôdy tak, aby ne bo la ohroz e ná eko lo gic ká sta bi li ta úze mia a bola za cho va ná funk čná spä tos prí rod ných pro - ce sov v kra jin nom pros tre dí, 3 ) d) uspo ria da a zo sú la di po no hos po dár sky druh po - zem ku s jeho evi den ciou v ka tas tri. (2) Na účel uve de ný v od se ku 1 písm. d) je vlast ník, prí pad ne uží va te po vin ný po žia da or gán štát nej sprá - vy ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) ( a lej len or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ) o zmenu dru hu po zem ku pod a 11 ale bo 19 ale bo o vy zna če - nie zme ny dru hu po zem ku v ka tas tri, ak ta ká to zmena ne vy ža du je roz hod nu tie or gá nu och ra ny po no hos po - dár skej pôdy pod a toh to zá ko na. (3) Uží va te za bez pe čí sta rost li vos o po no hos po dár - sku pôdu vo vlast níc tve štá tu na úze mí vo jen ské ho ob - vo du pod a oso bit né ho predpisu 4 ) tak, aby ne do šlo k tr - va lé mu zne hod no te niu jej vlast nos tí. 4 Ochrana po nohospodárskej pôdy pred degradáciou (1) Úze mie Slo ven skej re pub li ky ohroz e né de gra dá - ciou po no hos po dár skej pôdy evi du je Vý skumný ús tav pô do zna lec tva a ochra ny pôdy v rám ci od bor nej čin - nos ti pre ob las ochrany po no hos po dár skej pôdy ( a - lej len pôd na služ ba ). Pôd na služba vy ko ná va prieskum po no hos po dár skych pôd a v ob las tiach ohroz e ných de gra dá ciou na vr hu je ochran né opat re nia za me ra né na jej zmier ne nie a od strá ne nie. (2) Ak pôd na služ ba zis tí hroz bu po ško de nia po no - hos po dár skej pôdy ale bo po ško de nie po no hos po dár - skej pôdy, ale bo de gra dá ciu po no hos po dár skej pôdy, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na jej ná - vrh ulo ží vlast ní ko vi ale bo uží va te o vi vy ko na opat re - nia na ochra nu pred jej po ško de ním a de gra dá ciou ale - bo opat re nia na od strá ne nie ne žiadu ce ho sta vu. (3) Ná vrh pôd nej služ by pod a od se ku 2 ob sa hu je naj mä a) zá klad né iden ti fi kač né úda je o po no hos po dár skom dru hu po zem ku pod a úda jov ka tas tra, b) ana lý zu sta vu ohroz e nia po no hos po dár skej pôdy, c) ná vrh opat re ní na od strá ne nie hroz by po ško de nia a de gra dá cie po no hos po dár skej pôdy s pre po čtom fi nanč ných ná kla dov. 5 Ochrana po nohospodárskej pôdy pred eróziou (1) Eró zia po no hos po dár skej pôdy pred sta vu je úby - tok po vrcho vej naj ú rod nej šej vrst vy po no hos po dár - skej pôdy, úby tok ži vín, hu mu su, or ga nic kej hmo ty, zní že nie mik ro bio lo gic ké ho ži vo ta a stra tu funk cií pôdy. Ka te gó rie a li mit né hod no ty pri eró zii po no hos - po dár skej pôdy sú uve de né v prí lo he č. 1. (2) Vlast ník ale bo uží va te je po vin ný vy ko ná va trva - lú a účin nú pro ti e róz nu ochra nu po no hos po dár skej pôdy vy ko ná va ním ochran ných ag ro tech nic kých opat - re ní pod a stup ňa eró zie po no hos po dár skej pôdy, ktoré sú: a) vý sad ba úče lo vej po no hos po dár skej a ochran nej ze le ne, b) vrs tev ni co vá ag ro tech ni ka, c) strie da nie plo dín s ochran ným účin kom, d) mul čo va cia me dzi plo di na kom bi no va ná s bez or bo - vou ag ro tech ni kou, e) bez or bo vá ag ro tech ni ka, f) osev né po stu py so strie da ním plo dín s ochran ným účin kom, g) uspo ria da nie ho nov v sme re pre vlá da jú cich vet rov, h) iné opat re nia, kto ré určí pôd na služ ba pod a stup ňa eró zie po no hos po dár skej pôdy. (3) Ak pôd na služ ba zis tí eró ziu po no hos po dár skej pôdy a ne čin nos vlast ní ka ale bo uží va te a, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na jej ná vrh ulo ží opat re nia pod a od se ku 2. 6 Ochrana po nohospodárskej pôdy pred zhutnením (1) Zhut ne nie po no hos po dár skej pôdy je ne priaz ni - vý stav po no hos po dár skej pôdy za prí či ne ný zvý še ním ob je mo vej hmot nos ti. Zhut ne nie po no hos po dár skej pôdy vzni ká v dô sledku ne správ nych osev ných po stu - pov a po stu pov hno je nia, ne dos ta toč né ho váp ne nia a ne správ ne ho po u ží va nia po no hos po dár skej tech ni - ky. (2) Vlast ník ale bo uží va te je po vin ný pri vy u ží va ní po no hos po dár skej pôdy na po no hos po dár sku vý ro bu vy ko ná va ag ro tech nic ké opat re nia, kto ré pred chá dza - jú hroz be zhut ne nia po no hos po dár skej pôdy a zhut ne - niu po no hos po dár skej pôdy, a to naj mä správ nou 3 ) Zá kon č. 543/2002 Z. z. o ochra ne prí ro dy a kra ji ny v znení neskorších predpisov. 4 ) 5 ods. 4 zá ko na č. 281/1997 Z. z. o vo jen ských ob vo doch a zá kon, kto rým sa mení zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 222/1996 Z. z. o or ga ni zá cii miest nej štát nej sprá vy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov v zne ní ne skor ších pred pi sov.

4 Strana 2280 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka 96 vo bou plo dín, osev ných po stu pov a tech no ló gií ob hos - po da ro va nia. (3) Ak pôd na služ ba zis tí zhut ne nie po no hos po dár - skej pôdy spô so be né ne čin nos ou vlast ní ka ale bo uží - va te a, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na jej ná vrh ulo ží opat re nia pod a od se ku 2. (4) Li mit né hod no ty ob je mo vých hmot nos tí zhut ne - ných po no hos po dár skych pôd sú uve de né v prí lo he č Zásada bilancie pôdnej organickej hmoty (1) Ob sah a kva li ta pôd nej or ga nic kej hmo ty v po no - hos po dár skej pôde sú pod mien kou udr ža nia jej op ti - mál nych vlast nos tí a funk cií. (2) Vlast ník ale bo uží va te je po vin ný vy ko ná va kon - tro lu bi lan cie pôd nej or ga nic kej hmo ty a po u ží va také spô so by hos po dá re nia, kto ré ne vy vo la jú pre kro če nie li mit nej hod no ty de fi ci tu bi lan cie pôd nej or ga nic kej hmo ty pod a prí lo hy č. 1. (3) Ak pôd na služ ba zis tí pre kro če nie li mit nej hod no - ty pod a od se ku 4 spô so be né ne čin nos ou vlast ní ka ale bo uží va te a, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na jej ná vrh ulo ží vy ko na or ga nic ké hno je - nie po no hos po dár skej pôdy. (4) Li mit né hod no ty ohroz e nia ob sa hu a kva li ty pôd - nej or ga nic kej hmo ty sú uve de né v prí lo he č Ochrana po nohospodárskej pôdy pred rizikovými látkami (1) Kaž dý, kto má po do zre nie, že môže dôjs k po ško - de niu po no hos po dár skej pôdy ri zi ko vý mi lát ka mi, ale - bo zis tí po ško de nie po no hos po dár skej pôdy ri zi ko vý mi lát ka mi, je po vin ný túto sku toč nos ohlá si prí sluš né - mu or gá nu ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) ale - bo pôd nej služ be. (2) Za po no hos po dár sku pôdu po ško de nú ri zi ko vý - mi lát ka mi sa po va žu je po no hos po dár ska pôda, v kto - rej sa as poň jed na ri zi ko vá látka na chá dza v množ stve nad li mit nou hod no tou ri zi ko vých lá tok pod a prí lo hy č. 2. (3) Na ur če nie ob sa hu ri zi ko vých lá tok v po no hos po - dár skej pôde pod a od se ku 2 je opráv ne ná len akre di to - va ná oso ba. 5 ) (4) Kaž dý, kto svo jou čin nos ou ri zi ko vý mi látkami poškodí po no hos po dár sku pôdu, je po vin ný bez od - klad ne vy ko na opat re nia na od strá ne nie po ško de nia. Ak tak ne u ro bí, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) tomu, kto po ško de nie spô so bil, ulo ží opat - re nia na od strá ne nie po ško de nia po no hos po dár skej pôdy na vrh nu té pôd nou služ bou. (5) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na ná vrh pôd nej služ by roz hod ne o tom, že po ze mok je kon ta mi no va ný ri zi ko vý mi lát ka mi ohroz u jú ci mi zdra - vie ale bo ži vot udí a zvie rat a že po no hos po dár ske plo - di ny sa ne smú po u ží va na vý ro bu po tra vín, 6 ) kr mív ani sa ne smú po užíva v po tra vi no vom re az ci. (6) Ak do šlo k po ško de niu po no hos po dár skej pôdy ri zi ko vý mi lát ka mi pod a od se kov 2 a 4 prie my sel nou čin nos ou pre vá dzok, ulo ží v in teg ro va nom po vo o va ní opat re nia na od strá ne nie po ško de nia po no hos po dár - skej pôdy or gán štát nej sprá vy vo ve ciach in teg ro va nej pre ven cie a kon tro ly zne čis o va nia. 7 ) TRE TIA ČASŤ ZMENY DRUHOV POZEMKOV 9 (1) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) na zá kla de žia dos ti vlast ní ka ale bo žia dos ti uží va te a vydá roz hod nu tie na a) zme nu tr va lé ho tráv ne ho po ras tu, vi ni ce a ovocného sadu na iný druh po no hos po dár ske ho po zem ku, b) zme nu ne po no hos po dár skej pôdy na po no hos po - dár sku pôdu, c) za les ne nie po no hos po dár skej pôdy. (2) Na vy da nie roz hod nu tia pod a od se ku 1 sú potrebné vy jad re nia dotk nu tých or gá nov štát nej sprá - vy, kto ré chrá nia ve rej né zá uj my pod a oso bit ných pred pi sov, 8 ) sta no vi sko vlast ní ka a uží va te a a od bor né sta no vi sko pôd nej služ by a úda je o po zem ku pod a ka - tas tra; usta no ve nie oso bit né ho predpisu 9 ) tým nie je dotk nu té. 10 (1) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) z vlast né ho pod netu ale bo na žia dos vlast ní ka ale bo uží va te a roz hod ne, ak sú po chyb nos ti o tom, či poze - mok je ale bo nie je po no hos po dárska pôda. (2) Pred me tom roz ho do va nia pod a od se ku 1 sú po - no hos po dár ske dru hy po zem kov, kto ré a) vply vom prí rod ných pro ce sov a úče lom vy u ží va nia zme ni li svoj cha rak ter tak, že ich ne mož no po no - hos po dár sky ob rá ba, ako sú rok li ny, vý mo le, vy so - 5 ) 22 ods. 4 zá ko na č. 264/1999 Z. z. o tech nic kých po žia dav kách na vý rob ky a o po su dzo va ní zho dy a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 6 ) Zá kon Ná rod nej rady Slo ven skej re pub li ky č. 152/1995 Z. z. o po tra vi nách v zne ní ne skor ších pred pi sov. 7 ) 28 zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis o va nia život né ho pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov. 8 ) Napríklad zá kon č. 543/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov, zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 332/1996 Z. z. o vinohradníctve a vinárstve a o zme ne zákona č. 61/1964 Zb. o rozvoji rastlinnej vý r oby v zne ní zákona č. 132/1989 Zb. v znení neskorších predpisov, zákon č. 61/1977 Zb. o lesoch v znení neskorších predpisov, zá kon Slovenskej národnej rady č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v zne ní neskorších predpisov, zá kon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov. 9 ) 8 ods. 2 zá ko na č. 281/1997 Z. z.

5 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2281 ké me dze s kro vi na mi ale bo s ka me ním, a po zem ky, kto ré ne po sky tu jú tr va lý úži tok z iných dô vo dov, naj mä plo chy za ras te né kro vi na mi ale bo za ne se né štr kom či ka me ním, sla ti ny, plo chy za mok re né ale - bo po ras te né ra še li no vým ma chom, málo únos né plo chy, b) cha rak te rom pôd ne ho pro fi lu a vlast nos a mi zod po - ve da jú cha rak te ru po no hos po dár skej pôdy, ale sú v ka tas tri evi do va né ako ne po no hos po dár ske po - zem ky, c) sú dlho do bo za les ne né a sú vhod né na pre ra de nie do les né ho pôd ne ho fondu s cie om uspo ria da ich evi den ciu v ka tas tri. (3) Prí lo hou žia dos ti pod a od se ku 1 sú úda je o po - zem ku pod a ka tas tra, prí pad ne tech nic ké pod kla dy na vy zna če nie zme ny dru hu po zem ku v ka tas tri pot reb né na vy zna če nie zme ny dru hu po zem ku v ka tas tri. Pod - kla dy ka tas tra za bez pe čí vlast ník ale bo uží va te. Pri roz ho do va ní pod a od se ku 1 or gán ochrany po no hos - po dár skej pôdy ( 23) pri hlia da na od bor né sta no vi sko pôd nej služ by. 11 (1) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) z vlast né ho pod netu ale bo na zá kla de žia dos ti vlast ní - ka, prí pad ne uží va te a roz hod ne o zme ne po no hos po - dár ske ho dru hu po zem ku, ak a) pred 25. jú nom 1992 vply vom ud skej čin nos ti zme - nil svoj cha rak ter a ne zod po ve dá po no hos po dár - skej pôde, b) bol ad mi nis tra tív ne od ňa tý z po no hos po dár ske ho pôd ne ho fondu a za ni kol dô vod a účel od ňa tia, pri - čom ne zme nil cha rak ter po no hos po dár skej pôdy. (2) Prí lo hou žia dos ti vlast ní ka, prí pad ne uží va te a pod a od se ku 1 sú zá klad né iden ti fi kač né úda je o po - zem ku a tech nic ké pod kla dy ka tas tra pot reb né na vy - zna če nie zme ny dru hu po zem ku v ka tas tri. ŠTVR TÁ ČASŤ OCHRANA PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY PRI NEPO NOHOSPODÁRSKOM POUŽITÍ 12 Zásady ochrany po nohospodárskej pôdy pri nepo nohospodárskom použití (1) Po no hos po dár sku pôdu mož no po u ži na sta - vebné úče ly a iné ne po no hos po dár ske úče ly len v ne - vy hnut ných prí pa doch a v odô vod ne nom roz sa hu. Po nohospodársku pôdu mož no od ňa na tr va lo ale - bo do čas ne pod a 17, ale bo po u ži po no hos po dár sku pôdu na ne po no hos po dár sky účel na čas do jed né ho roka vrá ta ne uve de nia pôdy do pô vod né ho sta vu pod a 18. (2) Ten, kto na vrh ne ne po no hos po dár ske po u ži tie po no hos po dár skej pôdy, je po vin ný a) chrá ni po no hos po dár sku pôdu za ra de nú pod a kódu bo ni to va nej pôdno-ekologickej jed not ky do pr - vej až štvr tej kva li ta tív nej sku pi ny uve de nej v prí lo - he č. 3, b) rie ši al ter na tív ne umies tne nie stav by na po no hos - po dár skej pôde za hra ni cou za sta va né ho úze mia obce so zre te om na ochra nu naj kva lit nej ších po no - hos po dár skych pôd pod a pís me na a) a vy hod no ti dô sled ky pre po no hos po dár sku pôdu pre kaž dú al - ter na tí vu, c) ne na ru šo va uce le nos ho nov a ne s a žo va ob hos - po da ro va nie po no hos po dár skej pôdy ne vhodným si tu o va ním sta vieb, jej de le ním a dro be ním ale bo vy - tvá ra ním čas tí ne vhodných na ob hos po da ro va nie po no hos po dár sky mi me cha niz ma mi, d) za bez pe či prí stup na ne prí stup né hony v prí pa de roz de le nia ho nov vy bu do va ním úče lo vých po ných ciest, e) vy ko na skrýv ku hu mu so vé ho ho ri zon tu po no hos - po dár skych pôd od ní ma ných na tr va lo a za bez pe či ich hos po dár ne a účel né vy u ži tie na zá kla de bi lan cie skrýv ky hu mu so vé ho ho ri zon tu, f) vy ko na skrýv ku hu mu so vé ho ho ri zon tu po no hos - po dár skych pôd od ní ma ných do čas ne a za bez pe či sta rost li vos o skla do va nú skrýv ku na zá kla de bi - lan cie skrýv ky hu mu so vé ho ho ri zon tu, g) vy ko na skrýv ku hu mu so vé ho ho ri zon tu po no hos - po dár skej pôdy po u ži tej na ne po no hos po dár sky účel na čas krat ší ako je den rok a za bez pe či sta rost - li vos o skla do va nú skrýv ku na zá kla de bi lan cie skrýv ky hu mu so vé ho ho ri zon tu, h) vy ko na re kul ti vá ciu do čas ne od ňa tej po no hos po - dár skej pôdy na zá kla de schvá le né ho pro jek tu re - kul ti vá cie, i) za bez pe či vrá te nie po no hos po dár skej pôdy po u ži - tej na ne po no hos po dár sky účel na čas krat ší ako je - den rok do pô vod né ho sta vu, j) za bez pe či zá klad nú sta rost li vos o po no hos po dár - sku pôdu od ňa tú pod a 17 až do rea li zá cie stav by, naj mä pred za bu ri ne ním po zem kov a po ras tom samo ná le tu dre vín, k) za bez pe či skla do va nú skrýv ku hu mu so vé ho ho ri - zon tu po no hos po dár skej pôdy z do čas ne od ňa tých plôch pred vý sky tom a ší re ním bu rín, samo ná le tom dre vín a pred roz krad nu tím. Ochra na po no hos po dár skej pô dy pri územ nop lá no va cej čin nos ti 13 (1) Pri kaž dom ob sta rá va ní a spra cú va ní územno - plánovacej do ku men tá cie, pro jek tov po zem ko vých úprav a iných ná vr hov pod a oso bit ných pred pi sov 10 ) 10 ) Zá kon č. 50/1976 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. Zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. v zne ní ne skor ších pred pi sov. Zá kon č. 44/1988 Zb. o ochra ne a vy u ži tí ne rast né ho bo hat stva (ban ský zá kon) v zne ní ne skor ších pred pi sov. Zá kon č. 184/2002 Z. z. o vo dách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov (vod ný zá kon) v zne ní neskorších predpisov.

6 Strana 2282 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka 96 sa musí dba na ochra nu po no hos po dár skej pôdy a ria di sa zá sa da mi ochra ny pod a 12. (2) Ná vrh pod a od se ku 1 musí by pred schvá le ním pod a oso bit né ho predpisu 11 ) od sú hla se ný or gá nom ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 22). Na vy da nie sú - hla su s bu dú cim mož ným po u ži tím po no hos po dár skej pôdy na sta veb né zá me ry a iné zá me ry a ur če nie pod - mie nok sú hla su je roz ho du jú ci cel ko vý ko neč ný roz sah za mýš a né ho od ňa tia po no hos po dár skej pô dy. Sú hlas je pod kla dom na vy da nie roz hod nu tia o od ňa tí po no - hos po dár skej pôdy pod a (1) Ná vr hy ne po no hos po dár ske ho po u ži tia po no - hos po dár skej pôdy, kto ré me nia ale bo do pĺ ňa jú schvá - le nú územ nop lá no va ciu do ku men tá ciu pod a oso bit - né ho pred pi su, 11 ) podliehajú posúdeniu z h adiska ochrany po nohospodárskej pôdy a vydaniu súhlasu pod a 13. Návrhy posudzuje orgán ochrany po nohos - podárskej pôdy ( 22) so zrete om na doteraz nepoužité plochy v rámci platnej územnoplánovacej dokumentácie. (2) Ná vr hy pod a od se ku 1 a 13 ods. 1 pred kla dá na po sú de nie or gá nu ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 22) or gán územ né ho plá no va nia. 15 (1) Ak obec nie je po vin ná ma územný plán pod a oso bit né ho pred pi su, 12 ) orgán ochrany po nohospodár - skej pôdy ( 22) môže udeli súhlas aj k individuálnemu návrhu nepo nohospodárskeho použitia po nohospodár - skej pôdy pre konkrétny stavebný zámer alebo iný zámer. (2) Pod kla dom na po sú de nie in di vi du ál ne ho ná vr hu pod a od se ku 1 je ok rem úda jov o po zem ku pod a ka - tas tra, prí pad ne tech nic kých pod kla dov na vy zna če nie zme ny dru hu po zem ku v ka tas tri aj pro jek to vá do ku - men tá cia, sta no vi sko vlast ní ka a dotk nu tých or gá nov štát nej sprá vy, kto ré chrá nia ve rej né zá uj my pod a oso - bit ných pred pi sov. 8 ) 16 (1) Ak pred lo že ný ná vrh pod a 13 až 15 ne spĺ ňa zá - sa dy ochra ny po no hos po dár skej pôdy pod a 12, or - gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 22) sú hlas pod a 13 až 15 ne u de lí. (2) Sú hlas pod a 13 až 15 ne treba žia da, ak ná vrh ne po no hos po dár ske ho po u ži tia po no hos po dár skej pôdy ne pre sa hu je vý me ru m 2 ale bo ak ide o uspo - ria da nie ne opráv ne ných zá be rov po no hos po dár skej pôdy ( 19). 17 Odňatie po nohospodárskej pôdy (1) Na ne po no hos po dár ske úče ly mož no po u ži po - no hos po dár sku pôdu len na zá kla de roz hod nu tia o od - ňa tí po no hos po dár skej pôdy ( a lej len roz hod nu tie o od ňa tí ). Roz hod nu tie o od ňa tí vy dá va or gán ochrany po no hos po dár skej pôdy ( 23), v kto ré ho ob vo de sa po nohospodárska pôda na vr ho va ná na od ňa tie na - chá dza. (2) Roz hod nu tie o od ňa tí nie je pot reb né a) na úče ly umies tne nia sig ná lov, sta bi li zač ných ka - me ňov a iných zna čiek na geo de tic ké úče ly, na vstup né šach ty, pre čer pá va cie sta ni ce, vrty a stud - ne, sto žia re ale bo iné ob jekty nad zem né ho a pod - zem né ho ve de nia, a ak v uve de ných prí pa doch ne jde o plo chu vä čšiu ako 25 m 2, a b) v hra ni ciach za sta va né ho úze mia obce, ak nej de o plo chu väč šiu ako m 2. (3) V prí pa doch pod a od se ku 2 vy dá va or gán ochra - ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) sta no vi sko k pri pra - vo va né mu zá me ru na po no hos po dár skej pôde na zá - kla de kó pie ka tas trál nej mapy. (4) Po no hos po dár sku pôdu mož no od ňa na tr va lo ale bo do čas ne, pri čom a) od ňa tím na tr va lo sa ro zu mie tr va lá zme na spô so bu po u ži tia po no hos po dár skej pôdy s tr va lou zme nou dru hu po zem ku v ka tas tri, b) do čas ným od ňa tím sa ro zu mie do čas ná zme na spô - so bu po u ži tia po no hos po dár skej pôdy na čas naj - viac de sa ro kov, kto rá sa re kul ti vač ný mi opat re nia - mi uve die do pô vod né ho sta vu. (5) Práv nic ké oso by ale bo fy zic ké oso by, kto ré žiada - jú o tr va lé od ňa tie ale bo do čas né od ňa tie po no hos po - dár skej pôdy, sú po vin né k žia dos ti pri lo ži a) sú hlas pod a 13 až 15, b) pro jek to vú do ku men tá ciu, c) bi lan ciu skrýv ky hu mu so vé ho ho ri zon tu po no hos - po dár skej pôdy s ná vr hom na jej hos po dár ne vy u ži - tie, oso bit ne na tr va lé od ňa tie a oso bit ne na do čas né od ňa tie, d) pro jekt spät nej re kul ti vá cie do čas ne od ní ma nej po - no hos po dár skej pôdy s ča so vým har mo no gra mom a eko no mic kým pre po čtom ná kla dov, kto rý vy pra - cú va práv nic ká oso ba ale bo fy zic ká oso ba opráv ne - ná na jeho vy pra co va nie, e) zá klad né iden ti fi kač né úda je o po zem ku, kto ré ob - sa hu jú 1. vý pis z ka tas ra, 2. kó piu ka tas trál nej mapy s vy zna če ním par ciel na - vr ho va ných na od ňa tie, 3. dve vy ho to ve nia geo met ric ké ho plánu 1 ) plôch na - vr ho va ných na od ňa tie, 4. po tvr de nie o bo ni to va nej pôdno-ekologickej jed - not ke, f) vy jad re nia účast ní kov ko na nia a dotk nu tých or gá - nov štát nej sprá vy a samo sprá vy, g) prá vo plat né územ né roz hod nu tie alebo po tvr de nie sta veb né ho úra du o zlú če ní územ né ho a sta veb né ho ko na nia, 10 ) h) iné úda je pot reb né na po sú de nie ne po no hos po dár - ske ho zá me ru na po no hos po dár skej pôde. 11 ) 22 až 26 a 31 zá ko na č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. 12 ) 11 zá ko na č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov.

7 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2283 (6) Or gán ochrany po no hos po dár skej pôdy ( 23) žia dos s ná le ži tos a mi pod a odseku 5 po sú di, a ak zis - tí, že sú dodržané zá sa dy ochrany po no hos po dár skej pôdy pod a 12, vydá rozhodnutie o od ňa tí, v kto rom a) uve die, na aký účel je sú hlas s tr va lým od ňa tím ale - bo do čas ným od ňa tím po no hos po dár skej pôdy a s tr va lým ale bo do čas ným od ňa tím po no hos po - dár skej pôdy vy da ný, kto rých par ciel ale bo ich častí a kto rých ka tas trál nych úze mí sa týka, b) uve die do ku men ty, na zá kla de kto rých roz hod nu tie vy dal, c) schvá li pro jekt spät nej re kul ti vá cie do čas ne od ňa tej po no hos po dár skej pôdy, d) schváli bi lan ciu skrýv ky humusového horizontu po - no hos po dár skej pôdy, e) ulo ží pod mien ky na za bez pe če nie ochra ny po no - hos po dár skej pôdy pod a 12. (7) Roz hod nu tie o od ňa tí je pod kla dom na vyznače - nie zmeny dru hu pozemku v ka tas tri na ostat nú plochu. Orgán ochrany po no hos po dár skej pôdy ( 23) zašle vy - hotovenie prá vo plat né ho roz hod nu tia s vyhotovením geometrického plá nu alebo kó pie ka tas trál nej mapy na príslušný orgán štátnej správy na úseku katastra, ktorý plochy rozhodnutím od ňa té natrvalo vyjme z evi den cie po no hos po dár skej pôdy a vyznačí zmenu dru hu po no - hospodárskeho po zem ku na ostat nú plo chu v termíne najneskôr 60 dní po pre vza tí rozhodnutia. (8) Roz hod nu tie o trvalom od ňa tí a rozhodnutie o do - časnom od ňa tí sú platné len na od sú hla se ný zá mer. (9) Roz hod nu tie o do čas nom od ňa tí stra tí plat nos uply nu tím ča su, na kto rý bolo vy da né. (10) Roz hod nu tie o tr va lom od ňa tí stra tí plat nos, ak do pia tich ro kov od prá vo plat nos ti roz hod nu tia ne bo la pôda po u ži tá na zá mer uve de ný v roz hod nu tí o od ňa tí. (11) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) ozná mi účast ní kom ko na nia stra tu plat nos ti roz hod - nu tia o od ňa tí a prí sluš ný or gán štát nej sprá vy na úse - ku ka tas tra na zá kla de ozná me nia vy zna čí zme nu dru - hu po zem ku v ka tas tri. (12) Ak žia dos na od ňa tie po no hos po dár skej pôdy ne spĺ ňa zá sa dy ochra ny po no hos po dár skej pôdy po - d a 12, or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) sú hlas na jej od ňa tie v roz hod nu tí ne vy dá. (13) Ak ide o od ňa tie po no hos po dár skej pôdy na úze mí vo jen ské ho ob vo du, or gán ochra ny po no hos po - dár skej pôdy ( 23) je po vin ný vy žia da si zá väz né sta - no vi sko Mi nis ter stva ob ra ny Slo ven skej re pub li ky. 18 Použitie po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodársky účel (1) Ustanovenia pod a 13 až 15 a 17 sa neuplatnia v prípadoch použitia po nohospodárskej pôdy na nepo no - hos po dár sky zá mer na čas krat ší ako je den rok vrá ta ne uve de nia po no hos po dár skej pôdy do pô vod né ho sta - vu. (2) V prí pa doch pod a od se ku 1 je žia da te po vin ný pred za ča tím vy ko ná va nia ne po no hos po dár skej čin - nos ti na po no hos po dár skej pôde vy žia da si sta no vi - sko or gá nu ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23), v kto rom určí pod mien ky ne po no hos po dár ske ho po - užitia po no hos po dár skej pôdy a le ho tu na uve de nie pôdy do pô vod né ho sta vu. Sú čas ou žia dos ti sú naj mä: a) vý pis z ka tas tra a kó pia z ka tas trál nej mapy s vy zna - če ním plo chy na vr ho va nej na ne po no hos po dár ske po u ži tie, b) bi lan cia skrýv ky hu mu so vé ho ho ri zon tu po no hos - po dár skej pôdy, c) ná vrh vrá te nia po no hos po dár skej pôdy do pô vod - né ho sta vu. 19 Neoprávnený záber po nohospodárskej pôdy na nepo nohospodársky zámer (1) Ak or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) zis tí, že nie kto za bral po no hos po dár sku pôdu bez roz - hod nu tia o od ňa tí na sta veb ný zá mer ale bo iný zá mer v ter mí ne po 25. júni 1992, a) na ria di re kul ti vá ciu po no hos po dár skej pôdy na zá - kla de od bor né ho sta no vi ska pôd nej služ by, ale bo b) ak nie je mož né po no hos po dár sku pôdu re kul ti vač - ný mi opat re nia mi vrá ti do pô vod né ho sta vu, rozhodne o uspo ria da ní ne zá kon né ho sta vu na po - no hos po dár skej pôde a vy zve toho, kto za bral po no - hos po dár sku pôdu, aby pred lo žil do klady na uspo - ria da nie dru hu po zem ku v ka tas tri, naj mä vý pis z ka tas tra, kó piu z ka tas trál nej mapy s vy zna če ním dotk nu tých par ciel, vý pis z lis tu vlast níc tva, ak je za lo že ný, ale bo geo met ric ký plán, ak ide o čas par - ciel evi do va ných v ka tas tri. (2) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy ( 23) za - šle vy ho to ve nie prá vo plat né ho roz hod nu tia a vy ho to - ve nie geo met ric ké ho plá nu ale bo mapy z ka tas tra na prí sluš ný or gán štát nej sprá vy na úse ku ka tas tra na vy zna če nie zme ny dru hu po no hos po dár ske ho po zem - ku v ka tas tri. PIA TA ČASŤ ŠTÁTNA SPRÁVA OCHRA NY PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDY 20 Orgány ochrany po nohospodárskej pôdy Or gán mi ochrany po no hos po dár skej pôdy sú: a) Mi nis ter stvo pô do hos po dár stva Slo ven skej republiky 13 ) ( a lej len mi nis ter stvo ), b) kraj ský po zem ko vý úrad, 13 ) c) ob vod ný po zem ko vý úrad. 13 ) 13 )Zá kon č. 518/2003 Z. z., kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 330/1991 Zb. o po zem ko vých úpra vách, uspo ria da ní po zem ko vé ho vlast níc tva, po zem ko vých úra doch, po zem ko vom fon de a o po zem ko vých spo lo čen stvách v zne ní ne skor ších pred pi sov a o zmene niektorých zákonov.

8 Strana 2284 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka Ministerstvo Mi nis ter stvo a) je ústred ným or gá nom ochrany po no hos po dár skej pôdy, b) vy dá va vše obec ne zá väz né práv ne pred pi sy v ob las ti och ra ny po no hos po dár skej pôdy. 22 Krajský pozemkový úrad Kraj ský po zem ko vý úrad a) ko or di nu je spo lu prá cu s pôd nou služ bou pri uplat - ňo va ní toh to zá ko na, b) spra cú va a mi nis ter stvu pred kla dá in for má ciu o úbyt koch po no hos po dár skej pôdy v rám ci územ - né ho ob vo du kra ja. 23 Obvodný pozemkový úrad Ob vod ný po zem ko vý úrad a) na ria u je opat re nia na ochra nu po no hos po dár skej pôdy pod a 3 až 8, b) roz ho du je o zme ne dru hu po no hos po dár ske ho po - zem ku pod a 9 až 11, c) roz ho du je o od ňa tí po no hos po dár skej pôdy pod a 17, d) roz ho du je o uspo ria da ní dru hu po zem ku pod a 19, e) pre jed ná va prie stup ky pod a 25, f) ukla dá po ku ty pod a 26, g) kon tro lu je pl ne nie pod mie nok ulo že ných v roz hod - nu tiach, h) spo lu pra cu je s pôd nou služ bou, i) sle du je a vy hod no cu je úbyt ky po no hos po dár skej pôdy v rám ci svoj ho územ né ho ob vo du v roč ných in - ter va loch, tie od sú hla su je a ne sú lad rie ši s prí sluš - ným or gá nom štát nej sprá vy na úse ku ka tas tra. 24 Odborný doh ad (1) Od bor ný do h ad nad ochra nou po no hos po dár - skej pôdy, do h ad nad do dr žia va ním a uplat ňo va ním usta no ve ní toh to zá ko na je vy ko ná va ný or gán mi ochra ny po no hos po dár skej pôdy v spo lu prá ci s pôd - nou služ bou. (2) Or gán ochrany po no hos po dár skej pôdy ( 23) je pri vý ko ne od bor né ho do h a du opráv ne ný vstu po va na po no hos po dár ske po zem ky na účel kon tro ly pl ne - nia opat re ní na ria de ných pod a 3 až 8 a 17 a 18. (3) V rám ci od bor né ho do h a du pod a od se ku 1 pôd - na služba a) vy ko ná va prie skum a mo ni to ro va nie po no hos po - dár skej pôdy, b) ve die da ta bá zu in for má cií o po no hos po dár skej pôde, c) spra cú va ná vr hy opat re ní pod a 3 až 8 a od bor né sta no vi ská pod a 9, 10 a 19. ŠIES TA ČASŤ PRIESTUPKY A INÉ SPRÁVNE DELIKTY 25 Priestupky (1) Prie stup ku na úse ku ochrany po no hos po dár skej pôdy sa do pus tí ten, kto a) ne za bez pe čil zá klad nú sta rost li vos o po no hos po - dár sku pôdu ale bo spô so bil jej po ško de nie ( 3 až 7), b) spô so bil svo jou ne čin nos ou za bu ri ne nie po no hos - po dár ske ho po zem ku ale bo ne po no hos po dár ske ho po zem ku v blíz kos ti po no hos po dár ske ho po zem ku ( 3), c) ne us po ria dal druh po zem ku v te ré ne s jeho evi den - ciou v ka tas tri ( 19, 29 ods. 4), d) ne spl nil po vin nos v prí pa de ne po no hos po dár ske - ho po u ži tia po no hos po dár skej pôdy do jedného roka ( 18), e) v roz po re s tým to zá ko nom za bral a po u žil po no hos - po dár sku pô du na ne po no hos po dár sky účel ( 17 a 19), f) ne spl nil po vin nos ulo že nú or gá nom ochra ny po no - hos po dár skej pôdy ( 3 až 8 a 13 až 19), g) spô so bil po ško de nie po no hos po dár skej pôdy ri zi - ko vý mi lát ka mi ( 8). (2) Za prie stu pok pod a od se ku 1 písm. a) až c) mož no ulo ži po ku tu do Sk. (3) Za prie stu pok pod a od se ku 1 písm. d) mož no ulo - ži po ku tu do Sk. (4) Za prie stu pok pod a od se ku 1 písm. e) až g) mož no ulo ži po ku tu do Sk. (5) Pri pre jed ná va ní prie stup kov sa po stu pu je pod a oso bit né ho pred pi su. 14 ) 26 Iné správne delikty (1) Podnikate 15 ) sa do pus tí správ ne ho de lik tu, ak a) ne za bez pe čí zá klad nú sta rost li vos o po no hos po - dár sku pôdu ale bo spô so bí jej po ško de nie ( 3 až 7), b) spô so bí svo jou ne čin nos ou za bu ri ne nie po no hos - po dár skej pôdy ale bo ne po no hos po dár skej pôdy ( 3), c) ne us po ria da druh po zem ku s jeho evi den ciou v ka - tas tri ( 19, 29 ods. 4), d) ne spl ní po vin nos v prí pa de ne po no hos po dár ske ho po u ži tia po no hos po dár skej pôdy do jed né ho roka ( 18), e) ne spl ní po vin nos ulo že nú or gá nom ochrany po no - hos po dár skej pôdy pod a 3 až 7 a 13 až ) Zákon Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov. 15 ) 2 ods. 2 Ob chod né ho zá kon ní ka. 12a zá ko na č. 105/1990 Zb. o súk rom nom pod ni ka ní ob ča nov v zne ní zá ko na č. 219/1991 Zb.

9 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2285 (2) Pod ni ka te o vi ulo ží or gán ochra ny po no hos po - dár skej pôdy po ku tu od Sk do Sk za kaž dý hek tár po no hos po dár skej pôdy, ak sa na ňom do púš a správ ne ho de lik tu pod a od se ku 1. (3) Pod ni ka te o vi ulo ží or gán ochra ny po no hos po - dár skej pôdy po ku tu od Sk do Sk za kaž dý hek tár po no hos po dár skej pôdy, ak a) ne opráv ne ne a v roz po re s tým to zá ko nom bez roz - hod nu tia o od ňa tí za be rie po no hos po dár sku pôdu na ne po no hos po dár sky účel ( 17 až 19), b) spô so bí po ško de nie po no hos po dár skej pôdy ri zi ko - vý mi lát ka mi ( 8). (4) Výška po ku ty pri vý me re po no hos po dár skej pôdy niž šej ale bo vyš šej ako je den hek tár sa vy po čí ta v zod po ve da jú cej výš ke za je den me ter štvor co vý. (5) Pri ur čo va ní výš ky po ku ty sa pri hlia da naj mä na zá važ nos, spô sob a čas tr va nia pro ti práv ne ho ko na nia a na roz sah a mie ru hro zia cej ško dy ale bo spô so be nej ško dy. (6) Po ku tu mož no ulo ži do troch ro kov odo dňa, ke sa or gán ochrany po no hos po dár skej pôdy doz ve del o po ru še ní po vin nos ti, naj ne skôr však do pia tich ro - kov, ke k po ru še niu po vin nos ti došlo. (7) Or gán ochra ny po no hos po dár skej pôdy v roz - hod nu tí o ulo že ní po ku ty sú čas ne na ria di, aby v ur če - nej le ho te boli vy ko na né opat re nia na ná pra vu ná sled - kov pro ti práv ne ho ko na nia, za kto ré bola po ku ta ulo že ná. (8) Ak pod ni ka te opa ko va ne po ru ší po vin nos po - čas pia tich ro kov od prá vo plat nos ti roz hod nu tia o ulo - že ní po ku ty ale bo ne vy ko ná opat re nia pod a od se ku 7, ulo ží sa mu po ku ta do výš ky dvoj ná sob ku po kút uve de - ných v od se koch 2 a 3 a 25. (9) Po ku ta je splat ná do 30 dní od na do bud nu tia prá vo plat nos ti roz hod nu tia, kto rým bola ulo že ná, ak v tom to roz hod nu tí nie je ur če ná dlh šia le ho ta jej splat - nos ti. (10) Vý nos z po kút je príj mom štát ne ho roz po čtu. SIED MA ČASŤ SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 27 Splnomocňovacie ustanovenie Mi nis ter stvo usta no ví vše obec ne zá väz ným práv nym pred pi som po dro bnos ti o a) spra co va ní bi lan cie a vy ko na ní skrýv ky hu mu so vé - ho ho ri zon tu po no hos po dár skej pôdy, b) spra co va ní pro jek tu re kul ti vá cie do čas ne od ňa tej po no hos po dár skej pôdy, c) vy hod no te ní dô sled kov sta veb ných zá me rov a iných ná vr hov na po no hos po dár sku pôdu. 28 Spoločné ustanovenie Na ko na nie a roz ho do va nie pod a toh to zá ko na sa vz a hu jú vše obec né pred pi sy o správ nom ko na ní, 16 ) ak ten to zá kon ne us ta no vu je inak. 29 Prechodné ustanovenia (1) Ko na nia upra ve né tým to zá ko nom za ča té pred 1. má jom 2004 sa do kon čia pod a do te raj ších pred pi - sov. (2) Roz hod nu tia o od ňa tí vy da né pred 1. má jom 2004 a ude le né sú hla sy s ná vr hom ne po no hos po dár - ske ho po u ži tia po no hos po dár skej pôdy zos tá va jú v plat nos ti. (3) Po vin nos pla ti od vody za od ňa tie v splát kach splat ných pod a roz hod nu tia or gá nu ochrany po no - hos po dár ske ho pôd ne ho fon du vy da né ho pred 1. má - jom 2004 za ni ká k 1. máju (4) Vlast ní ci ne hnu te nos tí, ob jektov a za ria de ní, kto ré boli k 1. máju 2004 vy bu do va né na po no hos po - dár skej pôde bez roz hod nu tia o od ňa tí ale bo prí sluš né - ho po vo le nia, sú po vin ní od 1. mája 2004 uspo ria da druh po zem ku v ka tas tri pod a 11 a 19 do 1. mája (5) Ak sa v do te raj ších práv nych pred pi soch po u ží va po jem po no hos po dár sky pôd ny fond, ro zu mie sa tým po no hos po dár ska pôda. 30 Zrušovacie ustanovenie Zru šu jú sa: 1. zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 307/1992 Zb. o ochra ne po no hos po dár ske ho pôd ne ho fondu v zne ní zá ko na č. 83/2000 Z. z., zá ko na č. 553/2001 Z. z. a zá ko na č. 245/2003 Z. z., 2. na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 152/1996 Z. z. o zá klad ných sadz bách od vo dov za od ňa tie po no hospodárskej pôdy z po no hos po dár ske ho pôd ne ho fondu v zne ní na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 188/2000 Z. z., na ria de nia vlá dy Slo - ven skej re pub li ky č. 299/2002 Z. z. a na ria de nia vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 143/2003 Z. z. Čl. II Zá kon č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme - ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov sa mení takto: 16 ) Zá kon č. 71/1967 Zb. o správ nom ko na ní (správ ny po ria dok) v zne ní neskorších predpisov.

10 Strana 2286 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka V 8 ods. 2 pís me no d) znie: d) v ob las ti ochra ny po no hos po dár skej pôdy ko na nie o ulo že ní opat re ní na od strá ne nie po ško de nia po nohospodárskej pôdy ri zi ko vý mi lát ka mi. 9 ). Po znám ka pod čia rou k od ka zu 9 znie: 9 ) 8 ods. 6 zá ko na č. 220/2004 Z. z. o ochra ne a vy u ží va ní po no hos po dár skej pôdy a o zme ne zá ko na č. 245/2003 Z. z. o in teg ro va nej pre ven cii a kon tro le zne čis o va nia ži vot né ho pros tre dia a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov.. 2. V 10 ods. 2 písm. a) a 22 ods. 4 sa slová po no - hos po dár ske ho pôd ne ho fon du na hrá dza jú slo va mi po no hos po dár skej pôdy. Čl. III Účinnos Ten to zá kon na do bú da účin nos 1. má ja Rudolf Schuster v. r. Pavol Hrušovský v. r. Mikuláš Dzurinda v. r.

11 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2287 Príloha č. 1 k zákonu č. 220/2004 Z. z. KATEGÓRIE A LIMITNÉ HODNOTY 1. Eró zia po no hos po dár skej pô dy Hĺb ka pôdy plyt ké pôdy (0,3 m) 4 stred ne hl bo ké pôdy (0,3-0,6 m) 10 hl bo ké pôdy (0,6-0,9 m) 30 ve mi hl bo ké pôdy (nad 0,9 m) 40 Li mit né hod no ty od no su pôdy pri vod nej eró zii ton z 1 ha za rok Tab. č. 1 Od nos pôdy Li mit ná hod no ta od no su pôdy pri ve ter nej eró zii 40 ton z 1 ha Tab. č. 2 Re ál ne hod no ty eró zie sa vy čís u jú po mo cou mo de lu USLE ale bo sa zis u jú pria mym me ra ním od no su ze mi ny. Pred bež ná in di ká cia eró zie sa vy ko ná va pria mym zis te ním eróz nych rýh v te ré ne ale bo ich zis te ním dia ko vým prie - sku mom po mo cou dru ži co vých zá zna mov.

12 Strana 2288 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka Zhut ne nie po no hos po dár skej pô dy Pôd na vlast nos Ob je mo vá hmot nos 1 (g.cm -3 ) Pe net ro met ric k ý 2 od por (MPa)* Pod a pôd nej vlh kos ti 3 (% hmot nos ti) Pó ro vi tos 4 (% ob je mu) Mi ni mál na vzduš ná 5 ka pa ci ta (% ob je mu) Ma xi mál na ka pi lár na 6 ka pa ci ta (% ob je mu) Li mit né hod no ty ob je mo vých hmot nos tí zhut ne nej po no hos po dár skej pôdy Pôd na tex túr na ka te gó ria Ílo vi tá Ílovito-hlinitá Hli ni tá Piesočnato- -hlinitá Hlinito- -piesočnatá Tab. č. 3 Pie sok > 1,25 > 1,40 > 1,45 > 1,55 > 1,60 > 1,70 2,8 3,2 3,2 3,7 3,7 4,2 4,5 5,0 5,5 6, < 48 < 47 < 45 < 42 < 40 < 38 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 < 10 > 35 > 35 > 35 1,2,3 po vin né ana lý zy (1,2,3 nad li mit = pôda je zhut ne ná) 4,5,6 od po rú ča né ana lý zy (1,2 resp. 1,3 nad li mit = pôda je zhut ne ná) (3 nad li mit tre ba uro bi al šie ana lý zy) 3. Bi lan cia pôd nej or ga nic kej hmo ty Ob sah a kva li ta pôd nej or ga nic kej hmo ty sú ohro zo va né vte dy, ke v bi lan cii vstu pov a vý stu pov or ga nic ké ho uh lí - ka za čnú pre va žo va stra ty a pod a bi lanč né ho mo de lu ten to de fi cit do siah ne hod no tu 2 t Cox. ha 1 na málo hu móz - nych pô dach s ob sa hom hu mu su do 1,5 % a 3 t Cox. ha 1. rok 1 v pô dach s ob sa hom hu mu su nad 1,5 %. 4. Váp ne nie po no hos po dár skej pô dy Dáv ky vá pe na tých hmôt (CaO v t.ha 1 ) pre ornú pôdu, ovoc né sady, chme ni ce a vi ni ce na do siah nu tie cie o vé ho ph vo vrst ve 0 0,2 m Tab. č. 4 ph KCL Druh pô dy ah ká stred ne až ká až ká 4,0 4,1 3,0 6,2 7,7 4,2 4,3 2,7 5,7 7,2 4,4 4,5 2,4 5,2 6,6 4,6 4,7 2,1 4,7 6,1 4,8 4,9 1,8 4,2 5,5 5,0 5,1 1,5 3,7 5,0 5,2 5,3 1,2 3,2 4,4 5,4 5,5 0,9 2,7 3,9 5,6 5,7 0,6 2,2 3,3 5,8 5,9 0,3 1,7 2,8 6,0 6,1 1,2 2,2 6,2 6,3 0,7 1,7 6,4 6,5 0,2 1,1 6,6 6,7 0,6 6,8 6,9 7, 0 <

13 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana 2289 Dáv ky vá pe na tých hmôt (CaO v t.ha 1 ) pre tr va lé tráv ne po ras ty na do siah nu tie cie o vé ho ph vo vrst ve 0,0 0,2 m ph KCl Druh pô dy ah ká stred ne až ká až ká 3,0 3,1 3,4 5,6 8,6 3,2 3,3 3,0 5,1 7,9 3,4 3,5 2,6 4,6 7,2 3,6 3,7 2,2 4,1 6,5 3,8 3,9 1,8 3,6 5,9 4,0 4,1 1,5 3,1 5,3 4,2 4,3 1,2 2,6 4,7 4,4 4,5 0,9 2,2 4,1 4,6 4,7 0,6 1,8 3,5 4,8 4,9 0,3 1,4 3,0 5,0 5,1 1,0 2,5 5,2 5,3 0,6 2,0 5,4 5,5 0,2 1,5 5,6 5,7 1,0 5,8 5,9 0,5 6,0 < Tab. č. 5

14 Strana 2290 Zbierka zákonov č. 220/2004 Čiastka 96 Príloha č. 2 k zákonu č. 220/2004 Z. z. LIMITNÉ HODNOTY RIZIKOVÝCH LÁTOK V PO NOHOSPODÁRSKEJ PÔDE Li mit né hod no ty ri zi ko vých lá tok sú hod no ty naj vy šších prí pust ných ob sa hov ri zi ko vých lá tok v po no hos po dár - skej pôde a stup ňa kon ta mi ná cie. Li mit né hod no ty ri zi ko vých prv kov v po no hos po dár skej pô de (v mg/kg su chej hmo ty, roz klad lú čav kou krá ov skou, Hg cel ko vý ob sah) Tab. č. 1 Pôd ny druh As Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Se Zn F pie soč na tá, hlinito-piesočnatá 10 0, , , piesočnato-hlinitá, hli ni tá 25 0, , , ílovito-hlinitá, ílo vi tá, íl 30 1, , , Sta no ve nie pôd ne ho dru hu Pôd ny druh Ob sah čas tíc men ší ako 0,01 mm pie soč na tá, hlinito-piesočnatá pod 20 % piesočnato-hlinitá, hli ni tá % ílovito-hlinitá, ílo vi tá, íl nad 45 % 2. Pre li mit né hod no ty ri zi ko vých prv kov v po no hos po dár skej pôde sa mu sia zoh ad ni hod no ty pôd nej re ak cie tak to: a) pre pôd ny druh ílovito-hlinitá, ílo vi tá, íl s ph me nej ako 6,0 pre kad mium, ni kel a zi nok pla tia hod no ty ako pri pôd nom dru hu piesočnato-hlinitá, hli ni tá, b) pre pôd ny druh piesočnato-hlinitá, hli ni tá s ph me nej ako 6,0 pre kad mium, ni kel a zi nok pla tia hod no ty ako pri pôd nom dru hu pie soč na tá, hlinito-piesočnatá, c) pre pôdy s ph me nej ako 5,0 pla tia pre olo vo hod no ty ako pri pôd nom dru hu piesočnato-hlinitá, hli ni tá. 3. Na sta no ve nie li mit ných hod nôt ri zi ko vých prv kov v po no hos po dár skej pôde sa odo be ra jú pôd ne vzor ky v hĺb kach a) 0,00 0,20 m na or ných pô dach, b) 0,05 0,10 m na tr va lých tráv nych po ras toch. Pri zis o va ní kon ta mi ná cie sa musí odob ra naj me nej jed na prie mer ná vzor ka z roz lo h y 10 ha (naj me nej 9 od be ro - vých miest) pri ho mo gén nej pôde na po zem ku. Pri he te ro gén nej pôde na po zem ku sa berú prie mer né vzor ky z kaž - dej od liš nej čas ti. Vzor ky sa odo be ra jú oso bit ne z miest, kde možno pred po kla da cudzo ro dú kon ta mi ná ciu, na - prí klad sklád ky, na váž ky, ap li ko va né ho kalu. 4. Pre vý še nie limitných hodnôt as poň jednej rizikovej lát ky prvku v po nohospodár skej pôde in di ku je jej kontamináciu. 5. Pri pre vý še ní li mit nej hod no ty nie ktorej ri zi ko vej lát ky a prv ku v po no hos po dár skej pôde je po vin né zis te nie kri tic kej hod no ty zne čis te nia. 6. Pri pre vý še ní li mit nej hod no ty zne čis te nia po no hos po dár skej pôdy pôd na služba a) určí kri tickú hod notu zne čis te nia po no hos po dár skej pôdy, b) vy pra cu je zhod no te nie ri zík zo zne čis te nia po no hos po dár skej pôdy vo vz a hu k po no hos po dár skej pro duk cii na dotk nu tej po no hos po dár skej pôde, k pod zem ným a po vrcho vým vo dám, k mož né mu ohroz e niu zdra via oby - va te stva, zdra via hos po dár skych zvie rat a vo ne ži jú cich zvie rat a eko sys té mov rast lín, c) spra cu je ná vrh na od strá ne nie zne čis te nia po no hos po dár skej pôdy a spô sob hos po dá re nia na nej, kto rý obsa - hu je 1. zá klad né iden ti fi kač né úda je o po no hos po dár skej pôde,

15 Čiastka 96 Zbierka zákonov č. 220/2004 Strana ana lý zu sta vu po no hos po dár skej pôdy z h a di ska stup ňa, roz sa hu, cha rak te ru, prí čin a zdro ja jej zne čis te - nia, 3. ná vrh opat re ní, kto rý mi možno zne čis te nie mi ni ma li zo va ale bo od strá ni, 4. eko no mic ký pre po čet fi nanč ných ná kla dov na spra co va nie ná vr hu a rea li zá ciu na vrh nu tých opat re ní. Li mit né hod no ty ri zi ko vých prv kov vo vz a hu po no hos po dár ska pôda a rast li na kri tic ké hod no ty (v mg/kg su chej hmo ty, vo vý lu hu 1 mol/l du sič na nu amón ne ho) Pr vok Kri tic ká hod no ta Ar zén (As) 0,4 Me (Cu) 1,0 Ni kel (Ni) 1,5 Zi nok (Zn) 2,0 Kad mium (Cd) 0,1 Olo vo (Pb) 0,1 Tab. č. 2 Tab. č. 3 An or ga nic ké lát ky Flu ór (vo do roz pust ný) Li mit ná hod no ta 5,0 mg/kg 1. Pre ana ly tic ké sta no ve nie li mit ných hod nôt ri zi ko vých prv kov sa po u ži jú na vzdu chu vy su še né vzor ky pôdy, pre - osiate na jem no zem s ve ko s ou čas tíc pod 2 mm. 2. Na zis te nie ob sa hu vy bra ných ri zi ko vých prv kov prí stup ných pre rast li ny sa musí po u ži vy lú ho va cia me tó da s du sič na nom amónnym. 3. Sta no ve nie flu ó ru sa vy ko ná va ionovo-selektívnou me tó dou (ISE). Li mit né hod no ty ri zi ko vých lá tok v po no hos po dár skej pôde (v mg/kg su chej hmo ty) Tab. č. 4 Ri zi ko vá látka Li mit ná hod no ta Po ly cyk lic ké aro ma tic ké uh o vo dí ky (12) 1,00 na fta le ne 0,05 phe nan thre ne 0,15 an thra ce ne 0,05 flu o ran the ne 0,30 py re ne 0,20 benzo(a)an thra ce ne 0,10 chry se ne 0,10 ben zo(b)flu o ran the ne 0,10 ben zo(k)flu o ran the ne 0,05 ben zo(a)py re ne 0,10 in de no(1,2,3-cd)py re ne 0,10 ben zo(g,h,i)pe ry le ne 0,05

Čiastka 7/2004 (017)

Čiastka 7/2004 (017) Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. de cem bra 2003 o po plat koch za ulo že nie od pa dov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: 1 Úvod né

Podrobnejšie

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka 156 359 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002

Podrobnejšie

Čiastka 104/2004

Čiastka 104/2004 Strana 2558 Zbierka zákonov č. 252/2004 Čiastka 104 252 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 15. ap rí la 2004 o úhra de za vy ko na nie štát nych ve te ri nár nych čin nos tí súk rom ný mi

Podrobnejšie

Čiastka 064/2004

Čiastka 064/2004 Strana 1598 Zbierka zákonov č. 135/2004 Čiastka 64 135 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004 o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných

Podrobnejšie

Čiastka 205/2004

Čiastka 205/2004 Strana 4282 Zbierka zákonov č. 481/2004 Čiastka 205 481 o zvý še ní sumy za o pat ro va cie ho prí spev ku Vlá da pod a 4 ods. 4 zá ko na č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku v zne ní zá

Podrobnejšie

Čiastka 161/2004

Čiastka 161/2004 Strana 3746 Zbierka zákonov č. 379/2004 Čiastka 161 379 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky zo 16. júna 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 199/2002

Podrobnejšie

Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti

Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti Strana 4162 Zbierka zákonov č. 545/2003 Čiastka 224 545 ZÁKON z 3. decembra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 320/2002 Z. z. o brannej povinnosti v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorý

Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorý Strana 5534 Zbierka zákonov č. 594/2003 Čiastka 242 594 ZÁKON z 3. de cem bra 2003 o ko lek tív nom in ves to va ní a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých zá ko nov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li

Podrobnejšie

Čiastka 202/2004

Čiastka 202/2004 Strana 4254 Zbierka zákonov č. 475/2004 Čiastka 202 475 PRED SE DA NÁ ROD NEJ RADY SLO VEN SKEJ RE PUB LI KY vy hla su je úpl né zne nie zá ko na č. 136/2001 Z. z. o ochra ne hos po dár skej sú a že a

Podrobnejšie

Čiastka 298/2004

Čiastka 298/2004 Strana 6886 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298 725 ZÁKON z 2. de cem bra 2004 o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

Podrobnejšie

Čiastka 110/2004

Čiastka 110/2004 Strana 2594 Zbierka zákonov č. 268/2004 Čiastka 110 268 VY HLÁŠ KA Pro ti mo no pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky z 21. apríla 2004, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ná le ži tos tiach

Podrobnejšie

Čiastka 136/2004 (323 - príloha 2)

Čiastka 136/2004 (323 - príloha 2) BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK POD NI KA TE A (meno a priez vis ko oso by, kto rá vy pĺ ňa la bez peč nost ný do taz ník, tel. kon takt) (meno a priez vis ko oso by, kto rá je po ve re ná pre kon takt s NBÚ, tel.

Podrobnejšie

Čiastka 285/2004

Čiastka 285/2004 Strana 6734 Zbierka zákonov č. 679/2004 Čiastka 285 679 ZÁKON z 26. ok tób ra 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách

Podrobnejšie

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233 Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka 16 32 ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Podrobnejšie

Strana 2914 Zbierka zákonov č. 308/2004 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 28. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobn

Strana 2914 Zbierka zákonov č. 308/2004 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 28. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobn Strana 2914 Zbierka zákonov č. 308/2004 Čiastka 128 308 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 28. apríla 2004, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách a po stu poch posudzovania

Podrobnejšie

Čiastka 061/2004

Čiastka 061/2004 Strana 1530 Zbierka zákonov č. 125/2004 Čiastka 61 125 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o spra

Podrobnejšie

Čiastka 061/2004

Čiastka 061/2004 Strana 1530 Zbierka zákonov č. 125/2004 Čiastka 61 125 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o spra

Podrobnejšie

Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o

Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o Strana 4186 Zbierka zákonov č. 551/2003 Čiastka 226 551 ZÁKON z 31. októbra 2003, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 312/2001 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v zne ní neskorších

Podrobnejšie

Čiastka 114/2004

Čiastka 114/2004 Strana 2690 Zbierka zákonov č. 278/2004 Čiastka 114 278 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 15. ap rí la 2004, kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na uvá dza nie mno ži te ské ho ma te

Podrobnejšie

Čiastka 046/2004

Čiastka 046/2004 Strana 1206 Zbierka zákonov č. 98/2004 Čiastka 46 98 ZÁKON z 3. februára 2004 o spotrebnej dani z minerálneho oleja Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uzniesla na tom to zá ko ne: 1 Pred met úpra

Podrobnejšie

Strana 4250 Zbierka zákonov č. 554/2003 Čiastka ZÁ KON zo 4. de cem bra 2003 o dani z pre vo du a pre cho du ne hnu te nos tí a o zme ne a do

Strana 4250 Zbierka zákonov č. 554/2003 Čiastka ZÁ KON zo 4. de cem bra 2003 o dani z pre vo du a pre cho du ne hnu te nos tí a o zme ne a do Strana 4250 Zbierka zákonov č. 554/2003 Čiastka 227 554 ZÁ KON zo 4. de cem bra 2003 o dani z pre vo du a pre cho du ne hnu te nos tí a o zme ne a do pl ne ní zá ko na č. 36/1967 Zb. o znal coch a tl moč

Podrobnejšie

Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti pr

Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti pr Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka 241 590 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov

Podrobnejšie

Strana 1598 Zbierka zákonov č. 268/2003 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 26. júna 2003 o úprave náhrady za stratu na z

Strana 1598 Zbierka zákonov č. 268/2003 Čiastka NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 26. júna 2003 o úprave náhrady za stratu na z Strana 1598 Zbierka zákonov č. 268/2003 Čiastka 133 268 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 26. júna 2003 o úprave náhrady za stratu na zárobku po skon če ní pracovnej neschopnosti alebo pri

Podrobnejšie

Čiastka 144/2004

Čiastka 144/2004 Strana 3314 Zbierka zákonov č. 343/2004 Čiastka 144 343 OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu

Podrobnejšie

Čiastka 138/2004

Čiastka 138/2004 Strana 3066 Zbierka zákonov č. 331/2004 Čiastka 138 331 VY HLÁŠKA Ná rod né ho bez peč nost né ho úra du z 10. mája 2004 o per so nál nej bez peč nos ti a o skúš ke bez peč nost né ho za mest nan ca Ná

Podrobnejšie

Čiastka 069/2004

Čiastka 069/2004 Strana 1670 Zbierka zákonov č. 146/2004 Čiastka 69 146 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva zdra vot níc tva Slo ven skej re pub li ky z 26. januára 2004, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

Čiastka 113/2004

Čiastka 113/2004 Strana 2666 Zbierka zákonov č. 272/2004 Čiastka 113 272 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 21. apríla 2004, kto rým sa usta no vu je zoz nam prác a pra co vísk, kto ré sú za ká za né te hot

Podrobnejšie

Strana 4058 Zbierka zákonov č. 380/2002 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. júna 2002, ktorou sa ustanovuje spôs

Strana 4058 Zbierka zákonov č. 380/2002 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. júna 2002, ktorou sa ustanovuje spôs Strana 4058 Zbierka zákonov č. 380/2002 Čiastka 155 380 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 25. júna 2002, ktorou sa ustanovuje spôsob určenia hodnoty cenných papierov a nehnute ností,

Podrobnejšie

vopredposv_noty_iba

vopredposv_noty_iba BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV ff k kkkki A - men. ff k k k kz e k fk j k Te - ne, zmi - luj s. - ne, zmi - luj s. ff k kkkz ek s k fkj k kkkki 1. - be, - ne. A - men. f j j j j j j j k k k k Mo-j

Podrobnejšie

Strana 1342 Zbierka zákonov č. 227/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. júna 2003, ktorou sa mení

Strana 1342 Zbierka zákonov č. 227/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. júna 2003, ktorou sa mení Strana 1342 Zbierka zákonov č. 227/2003 Čiastka 110 227 VYHLÁŠKA Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky z 9. júna 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej

Podrobnejšie

Čiastka 259/2004

Čiastka 259/2004 Strana 6130 Zbierka zákonov č. 601/2004 Čiastka 259 601 OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu

Podrobnejšie

1123-1_VPP pre PZP_2-19:1123.qxd

1123-1_VPP pre PZP_2-19:1123.qxd Allianz - Slovenská poisťovňa, a. s. VŠEOBECNÉ POISTNÉ PODMIENKY PRE POVINNÉ ZMLUVNÉ POISTENIE ZODPOVEDNOSTI ZA ŠKODU SPÔSOBENÚ PREVÁDZKOU MOTOROVÉHO VOZIDLA OBSAH I. Úvodné ustanovenie...1 II. Vymedzenie

Podrobnejšie

Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa

Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka 231 565 OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v

Podrobnejšie

Čiastka 286/2004

Čiastka 286/2004 Strana 6762 Zbierka zákonov č. 685/2004 Čiastka 286 685 VY HLÁŠ KA Šta tis tic ké ho úra du Slo ven skej re pub li ky z 25. no vem bra 2004, kto rou sa mení a do pĺ ňa vy hláš ka Šta tis tic ké ho úra

Podrobnejšie

Strana 1210 Zbierka zákonov č. 205/2003 Čiastka OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za h

Strana 1210 Zbierka zákonov č. 205/2003 Čiastka OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za h Strana 1210 Zbierka zákonov č. 205/2003 Čiastka 99 205 OZNÁ ME NIE Mi nis ter stva za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky Mi nis ter stvo za hra nič ných vecí Slo ven skej re pub li ky ozna mu

Podrobnejšie

PE_05_06

PE_05_06 POLITICKÁ EKONÓMIA SLOVENSKÉHO KAPITALIZMU: INŠTITUCIONÁLNA A EVOLUÈNÁ PERSPEKTÍVA Vla di mír Baláž, Pro gnos tic ký ústav, Slo ven ská akadé mia ved, Bra ti sla va Úvod Slo ven sko a iné kra ji ny v stred

Podrobnejšie

Čiastka 302/2004 (741 - priloha 1)

Čiastka 302/2004 (741 - priloha 1) SÍD LA STA NÍC ZÁ CHRAN NEJ ZDRA VOT NEJ SLUŽBY A ICH ZÁ SA HO VÉ ÚZE MIA Síd lo sta ni ce zá chran nej zdra vot nej služby Bá nov ce nad Beb ra vou Ban ská Bys tri ca Ban ská Štiav ni ca Ok res, v kto

Podrobnejšie

Čiastka 155/2004

Čiastka 155/2004 Strana 3598 Zbierka zákonov č. 367/2004 Čiastka 155 367 ZÁKON z 27. mája 2004, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve by tov a nebytových priestorov

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» l l l l l l l l l l l l œ» l l l l l l œ» l l l l»»»»»» l l l l l l l l l l l l» l l l l»»

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» l l l l l l l l l l l l œ» l l l l l l œ» l l l l»»»»»» l l l l l l l l l l l l» l l l l»» Nº XXXVIII q = 53 PROVERBIOS 3 vi POEMA: Antonio Machado MÚSICA: Luis Aberto Camos S I ========================== 6 8 J œ J œ J œ œ J œ = Di ces di ces di ces di ces S II ========================== 6 8

Podrobnejšie

PE_03_05+.vp (Read Only)

PE_03_05+.vp (Read Only) PO ROV NA NIE PRÍS TU POV NA VÝ PO ÈET HOD NO TY V RI - ZI KU ME NO VÝCH POR TFÓ LIÍ Marián Rimarèík, Ekonomická univerzita Bratislava, Podnikovohospodárska fakulta Košice 1. Úvod Dô le ži tos me ra nia

Podrobnejšie

30440_Enek_szlovak_2016._ofi.indd

30440_Enek_szlovak_2016._ofi.indd Cvičenie rytmu a písanie nôt Taktová čiara Doplňte taktové čiary, potom rytmus vytlieskajte. Tlačiarenský škriatok ukradol niektoré rytmické hodnoty. Doplňte ich.??? Doplňte chýbajúce solmizačné slabiky.

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 23.03.2013 Časová verzia predpisu účinná od: 01.04.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 59 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad Junácka Bratislava 3 Vec: Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu - zaslanie Bratislava 22.09

Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad Junácka Bratislava 3 Vec: Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu - zaslanie Bratislava 22.09 Mestská časť Bratislava - Nové Mesto Miestny úrad Junácka 1 832 91 Bratislava 3 Vec: Žiadosť o územnoplánovaciu informáciu - zaslanie Bratislava 22.09.2016 Ako spoluvlastník nehnuteľnosti nachádzajúcej

Podrobnejšie

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l l»» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l» œ» _» œ» œ» l l l l l»» œ» œ_» œ» œ_» l l l l œ» œ»

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l l»» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l» œ» _» œ» œ» l l l l l»» œ» œ_» œ» œ_» l l l l œ» œ» MAGNIFICAT VIII Modo Fasobordone a 4 voci dispari Si può usare anche come aternanza a VII tono samodico gregoriano Michee Manganei Fiesoe, Ottobre 2005 VvbdvbbbbbbrdvbbbbD6bvvvhvv[vvhvvhvvhvvvgvvhvvvbfvvbdvvbdmvvvvvv]]vvv

Podrobnejšie

Microsoft Word - DEOV.doc

Microsoft Word - DEOV.doc DENNÍK evidencie odborného výcviku kolský rok.../... Názov koly: D E N N Í K evidencie odborného výcviku tudijný u ebný odbor (kód a názov): kolský rok: Ro ník Trieda: Skupina: Po et iakov v skupine: Na

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ INOVATKA

Špeciálna základná škola Partizánska 26, Krupina Inou cestou AVRE DROMEHA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ INOVATKA Označenie pedagóga Ročník Predmet Tematický celok Učivo Cieľ INOVATKA ITV Špeciálny pedagóg Mgr. Ingrid Slančíková štrvtý Slovenský jazyk Slovo slabika hláska - písmeno Upevniť učivo o hláskach, ich spájaní

Podrobnejšie

Pravidlá súťaže "Súťaž o pobyt vo Wellness Hoteli Patince " Ciel om tohto dokumentu je u plna a jasna u prava pravidiel su t az e Su t az o pobyt vo W

Pravidlá súťaže Súťaž o pobyt vo Wellness Hoteli Patince  Ciel om tohto dokumentu je u plna a jasna u prava pravidiel su t az e Su t az o pobyt vo W Pravidlá súťaže "Súťaž o pobyt vo Wellness Hoteli Patince " Ciel om tohto dokumentu je u plna a jasna u prava pravidiel su t az e Su t az o pobyt vo Wellness Hoteli Patince (d alej len su t az ). Tieto

Podrobnejšie

Navrh_zmluvy_PO:NZ_PO_2007

Navrh_zmluvy_PO:NZ_PO_2007 Obchodní zástupcova a sprostredkovatelia stavebného sporenia nie sú oprávnení vyberať vklady v hotovosti. Miesto pre nalepenie čísla zmluvy o stavebnom sporení Návrh zmluvy o stavebnom sporení pre právnické

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Aktivity k vyučovaniu fyziky na základnej škole PaedDr. Klára Velmovská, PhD. ODF FMFI UK v Bratislave PaedDr. Monika Vanyová, PhD. ZŠ Tvrdošovce Košice, 24. 11. 2015 Materiály na podporu vyučovania fyziky

Podrobnejšie

Žiadosť o prídavok na dieťa

Žiadosť o prídavok na dieťa A Údaje o žiadate ovi Žiados o prídavok na die a Údaje v žiadosti vyp ajte pali kovým písmom a zodpovedajúci údaj ozna te pod a tohto vzoru Priezvisko Meno Rodinný stav 1) Dátum narodenia Rodné íslo (Identifika

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 19. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 7.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 172 VYHLÁŠKA Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja

Podrobnejšie

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf

XXVI b 07 Navrh VZN granty spojene.pdf Mestská as Bratislava - Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva mestskej asti Bratislava Ružinov d a 19. 3. 2014 Návrh všeobecne záväzného nariadenia mestskej asti Bratislava Ružinov...zo

Podrobnejšie

Priloha1Bodva2011castB

Priloha1Bodva2011castB Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2011 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 Požiadavky na kvalitu povrchovej vody (časť

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (EHS) č 2454_93 zoznam príloh.pdf

Nariadenie Komisie (EHS) č 2454_93 zoznam príloh.pdf 1993R2454 SK 31.01.2013 018.001 418 VYKONÁVACIE USTANOVENIA COLNÉHO KÓDEXU SPOLO ENSTVA PRÍLOHY 1993R2454 SK 31.01.2013 018.001 419 ZOZNAM PRÍLOH 1 Vzor záväznej informácie o nomenklatúrnom zatriedení

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 SMS-info.eu rý hle oznamy o ča o až do mobilu s plnou ochranou súkro ia (GDPR) Augustí Mrázik Patrik Laslop, egov Systems s.r.o. SMS-info.eu Rý hle hro ad é oznamy so zaruče ý doruče í a ochranou súkro

Podrobnejšie

VYNALES_form

VYNALES_form 1. Uve te prosím Vá vek v rokoch: 2. Pohlavie 100% (254) 0% (0) muž 90% (229) žena 10% (25) 3. Aké je va e hlavné zamestnanie? súkromne hospodáriaci ro ník 2% (5) robotník 9% (22) administratívny zamestnanec

Podrobnejšie

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančn ýc h prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá po

Zmluva o podmienkach poskytnutia finančn ýc h prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá po Zmluva o podmienkach poskytnutia finančn ýc h prostriedkov na podporu úlohy medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) v roku 2011 uzavretá podl'a 51 Občianskeho zákonníka a zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

MZ.pdf

MZ.pdf Mestská as Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva M Bratislava-Ružinov d a 7.2.2017 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m 2 v objekte bývalých detských

Podrobnejšie

000____OBAL1-ZZ s Eurom.vp

000____OBAL1-ZZ s Eurom.vp Slovenská inova ná a energetická agentúra Kód žiadate a : (Vyplní agentúra) ŽIADOS o absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti na výkon innosti energetického audítora pod a 9 ods. 6 zákona. 476/2008 Z.

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008 CHÉMIA 2008 LIPTOVSKÝ JÁN, Hotel SOREA Máj 17. 19. september 2008 Chemie Pharma Schweiz BEZPE NÝ MANA MENT CHEMICKÝCH LÁTOK 18. september 2008 Bezpe nos nos v chemických podnikoch z poh adu poznatkov OZCH

Podrobnejšie

MZ.pdf

MZ.pdf Mestská as Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva M Bratislava-Ružinov d a 17.4.2018 Návrh na zrušenie uznesenia Miestneho zastupite stva mestskej asti Bratislava-Ružinov. 490/XXVIII/2017

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Čiastka 193/2003 (445 - príloha)

Čiastka 193/2003 (445 - príloha) Čiastka 193 Zbierka zákonov č. 445/2003 Strana 3453 j) do kla dom o vy so ko škol skom vzde la ní, z kto ré ho vy plý va, že toto vzde lá va nie sa za ča lo na úze mí bý va lé ho Čes ko - slo ven ska pred

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠTATÚT RADY ŠKOLY

Microsoft Word - ŠTATÚT  RADY  ŠKOLY TATÚT RADY KOLY pri Základnej kole, Zarevúca18, 034 01 Ru omberok V súlade so zákonom NR SR.596/2003 Z.z. o tátnej správe v kolstve a kolskej samospráve a v súlade s ustanovením 9 ods. 1 vyhlá ky Ministerstva

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči d

Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči d Záverečný účet Obce Dolná Seč a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá : Eugen Čornák Spracoval: Zuzana Rehorčíková - /íl ~ r / V Dolnej Seči dňa 09.05.2016 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

policia

policia NOVINY ODBOROVÉHO ZVÄZU POLÍCIE V SR ROČNÍK XXIV «ČÍSLO 6 «JÚN 2014 Pod¾a ne ho by sa vïa ka to mu èis tou mi ni málnou mzdou prekro - èi la hra ni ca chu do by na Slo ven - sku, kto rá bo la sta no ve

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 22.12.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 22.12.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 703 O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných

Podrobnejšie

KOMUNÁLNA poisťovňa V ien n a Insurance Group KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, Bratislava podľa ustanovenia 788

KOMUNÁLNA poisťovňa V ien n a Insurance Group KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, Bratislava podľa ustanovenia 788 KOMUNÁLNA poisťovňa V ien n a Insurance Group KOMUNÁLNA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group Štefánikova 17, 811 05 Bratislava podľa ustanovenia 788 a nasl. Občianskeho zákonníka s účinnosťou od \(Á4\(M\ÍL\0\m\

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

Light transport visualization and preturbations

Light transport visualization and preturbations Light transport visualization and preturbations Martin Pinter Vedúci práce: Prof. RNDr. Roman Ďurikovič, PhD. FMF UK 13. júna 2014 Martin Pinter (FMF UK) Light transport visualization and preturbations

Podrobnejšie

Cenník motorov

Cenník motorov Motor / špecifikácia Industriálne GX Cena EUR GX25 GX25NT ST SC 309,00 GX25T ST 4 309,00 GX25T S4 309,00 GX25NT TE ZR 339,00 GX35 GX35NT ST SC 335,00 GX35T ST 4 335,00 GX35T T4 379,00 GX50 GX50NT ST SC

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie