PR_INI

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "PR_INI"

Prepis

1 Európsky parlament Dokument na schôdzu A8-0180/ SPRÁVA o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajkyňa: Ruža Tomašić RR\ docx PE v02-00 Zjednotení v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH Strana NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU... 3 DÔVODOVÁ SPRÁVA LIST VÝBORU PRE ROZPOČET INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTOROM VÝBORE ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTOROM VÝBORE PE v /16 RR\ docx

3 NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI)) Európsky parlament, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní Európskej únie, najmä na jej hlavu XVIII, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 zo 17. decembra 2013, ktorým sa stanovujú spoločné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde, Európskom poľnohospodárskom fonde pre rozvoj vidieka a Európskom námornom a rybárskom fonde, ktorým sa stanovujú všeobecné ustanovenia o Európskom fonde regionálneho rozvoja, Európskom sociálnom fonde, Kohéznom fonde a Európskom námornom a rybárskom fonde a ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1083/2006 (ďalej len NSU ) 1, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1299/2013 zo 17. decembra 2013 o osobitných ustanoveniach na podporu cieľa Európska územná spolupráca z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 2, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1300/2013 zo 17. decembra 2013 o Kohéznom fonde, ktorým sa zrušuje nariadenie Rady (ES) č. 1084/2006 3, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1301/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom fonde regionálneho rozvoja a o osobitných ustanoveniach týkajúcich sa cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti, ktorým sa zrušuje nariadenie (ES) č. 1080/2006 4, so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 zo 17. decembra 2013 o Európskom sociálnom fonde a o zrušení nariadenia Rady (ES) č. 1081/2006 5, so zreteľom na delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 240/2014 zo 7. januára 2014 o európskom kódexe správania pre partnerstvo v rámci európskych štrukturálnych a investičných fondov 6, so zreteľom na návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program na podporu štrukturálnych reforiem na obdobie rokov 2017 až 2020 a ktorým sa menia a dopĺňajú nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 1305/2013 (COM(2015)0701), so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2017 o investovaní do zamestnanosti a 1 Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ L 347, , s Ú. v. EÚ L 74, , s. 1. RR\ docx 3/16 PE v02-00

4 rastu maximalizácia príspevku európskych štrukturálnych a investičných fondov: hodnotenie správy na základe článku 16 ods. 3 NSU 1, so zreteľom na svoje uznesenie z 9. septembra 2015 o investovaní do zamestnanosti a rastu: podpora hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti v Únii 2, so zreteľom na svoje uznesenie z 10. mája 2016 o nových nástrojoch územného rozvoja v rámci politiky súdržnosti na roky : integrované územné investície (ITI) a miestny rozvoj vedený komunitou (CLLD) 3, so zreteľom na osobitnú správu Dvora audítorov zo 16. februára 2016 s názvom Je potrebné venovať viac pozornosti výsledkom na zlepšenie poskytovania technickej pomoci Grécku, so zreteľom na hĺbkovú analýzu s názvom Technická pomoc na podnet Komisie, ktorú vypracovalo Generálne riaditeľstvo pre vnútorné politiky (tematická sekcia B: štrukturálna a kohézna politika) v septembri 2016, so zreteľom na list Výboru pre rozpočet, so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj (A8-0180/2017), A. keďže technická pomoc, či už z podnetu Komisie alebo členských štátov, zohráva dôležitú úlohu vo všetkých fázach vykonávania politiky súdržnosti a je dôležitým nástrojom na prilákanie a udržanie kvalitných zamestnancov v rámci správy, vytvorenie stabilného systému riadenia a využívania európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) a riešenie ťažkostí pri vykonávaní a pomoci používateľom, pokiaľ ide o vypracúvanie kvalitných projektov; keďže by sa mali preskúmať možnosti využitia technickej pomoci v prípravnej fáze programov; B. keďže miestne, regionálne a celoštátne orgány často nemajú potrebné kapacity, aby mohli účinne a efektívne vykonávať EŠIF a zorganizovať partnerstvo s inými verejnými orgánmi vrátane mestských orgánov, s hospodárskymi a sociálnymi partnermi a zástupcami občianskej spoločnosti v súlade s článkom 5 NSU; keďže administratívne kapacity sa v členských štátoch a regiónoch značne líšia; C. keďže opatrenia technickej pomoci by mali byť zamerané aj na partnerov zapojených do prípravy a vykonávania politiky súdržnosti, a to najmä v oblasti budovania kapacít, vytvárania sietí a komunikácie týkajúcej sa politiky súdržnosti; D. keďže miestne, regionálne a celoštátne orgány majú problémy udržať si kvalifikovaných pracovníkov, ktorí majú tendenciu odchádzať na lepšie platené pracovné miesta v súkromnom sektore alebo v rámci vnútroštátnych orgánov na celoštátnej úrovni; keďže ide o významnú prekážku pre schopnosť verejných orgánov úspešne vykonávať EŠIF a 1 Prijaté texty, P8_TA(2017) Prijaté texty, P8_TA(2015) Prijaté texty, P8_TA(2016)0211. PE v /16 RR\ docx

5 dosahovať ciele súdržnosti; E. keďže je tu priestor na zlepšenie monitorovania a hodnotenia technickej pomoci, a to napriek tomu, že v programovom období sa kladie väčší dôraz na výsledky a že takmer polovica tohto obdobia už uplynula; F. keďže je potrebné optimalizovať prepojenie medzi technickou pomocou na podnet Komisie a opatreniami technickej pomoci, ktoré sa realizujú na národnej a regionálnej úrovni; Technická pomoc na podnet Komisie (článok 58 NSU) 1. berie na vedomie, že zdroje ktoré sú k dispozícii pre technickú pomoc na podnet Komisie boli vyššie v porovnaní s predchádzajúcim programovým obdobím a vzrástli na 0,35 % ročného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu a Kohézneho fondu, a to po odpočítaní zdrojov z Nástroja na prepojenie Európy (CEF) a Fondu európskej pomoci pre najodkázanejšie osoby (FEAD); 2. víta činnosti Komisie financované z technickej pomoci, a to najmä činnosť v oblasti nástroja TAIEX REGIO PEER 2 PEER, kompetenčného rámca, nástroja sebahodnotenia, paktov integrity, príručky pre odborníkov o tom, ako sa vyhnúť 25 najčastejším chybám v oblasti verejného obstarávania, a štúdie o zhodnotení administratívnej kapacity v oblasti verejného obstarávania v 28 členských štátoch; vyzýva členské štáty, aby takéto iniciatívy využívali; zdôrazňuje, že tieto nástroje by mali mať významnejšiu úlohu v rámci politiky súdržnosti po roku 2020, a preto nalieha na Komisiu, aby zvyšovala informovanosť na miestnej a regionálnej úrovni vrátane na úrovni ostrovov, pokiaľ ide o ich využívanie; odporúča, aby rozsah pôsobnosti nástrojov TAIEX REGIO PEER 2 PEER sa rozšíril na všetkých partnerov v súlade s článkom 5 NSU s cieľom zabezpečiť širokú výmenu skúseností, prispievať k budovaniu kapacít a uľahčiť využívanie osvedčených postupov; 3. považuje za nevyhnutné, aby Komisia iniciovala hodnotenie účinnosti a pridanej hodnoty vykonávania paktov integrity mechanizmu verejnej kontroly na ochranu finančných prostriedkov EÚ; 4. berie na vedomie činnosti pracovnej skupiny pre Grécko a podpornej skupiny pre Cyprus na implementácii EŠIF v týchto dvoch krajinách, najmä pokiaľ ide o mieru čerpania, pričom má na zreteli, že toto je len jeden z ukazovateľov pozitívneho hodnotenia politiky súdržnosti; konštatuje však, že podľa osobitnej správy Európskeho dvora audítorov s názvom Je potrebné venovať viac pozornosti výsledkom na zlepšenie poskytovania technickej pomoci Grécku boli v snahe o účinnú a udržateľnú reformu dosiahnuté zmiešané výsledky; vyzýva preto Komisiu, aby podala správu o výsledkoch dosiahnutých službou na podporu štrukturálnych reforiem pri operáciách v Grécku; zdôrazňuje, že je potrebné pokračovať a zlepšiť prácu pracovnej skupiny pre lepšie vykonávanie vychádzajúcu zo skúseností z programového obdobia s cieľom podporiť iné členské štáty, ktoré majú problémy pri vykonávaní politiky súdržnosti; 5. berie na vedomie zavedenie programu na podporu štrukturálnych reforiem (PPSR) a uznáva niektoré potenciálne prínosy pre politiku súdržnosti, ako aj pre ďalšie oblasti; RR\ docx 5/16 PE v02-00

6 žiada, aby to bolo sa v súlade a konzistentné s odporúčaniami pre jednotlivé krajiny v oblasti politiky súdržnosti; domnieva sa však, že každé možné predĺženie tohto programu by by nemalo viesť k odklonu od tematických cieľov politiky súdržnosti, a zastáva názor, že zdroje by sa nemali čerpať z EŠIF na technickú pomoc; vyzýva Komisiu, aby v spolupráci s členskými štátmi zabezpečila čo najväčšiu koordináciu a doplnkovosť opatrení financovaných z PPSR a technickej pomoci poskytovanej v rámci EŠIF s cieľom zamerať úsilie na čo najúčinnejšie dosiahnutie cieľov politiky súdržnosti; 6. berie na vedomie stratégiu technickej pomoci vypracovanú GR Komisie pre regionálnu a mestskú politiku; navrhuje rozvíjať širšiu stratégiu technickej pomoci, ktorá zabezpečí účinnejšiu koordináciu a bude sa týkať všetkých generálnych riaditeľstiev, ktoré sa zaoberajú EŠIF, ako aj činnosti služby na podporu štrukturálnych reforiem súvisiacich s politikou súdržnosti s cieľom uľahčiť poskytovanú podporu, zabrániť duplicite a maximalizovať ich súčinnosť a komplementárnosť; 7. zdôrazňuje dôležitosť technickej pomoci v oblasti finančných nástrojov, ktorých použitie exponenciálne rastie, pričom sú svojím charakterom pomerne zložité; v tejto súvislosti víta partnerstvo medzi Komisiou a Európskou investičnou bankou pri zriadení platformy fi-compass; žiada Komisiu o zefektívnenie technickej pomoci tak, aby sa vzťahovala na oblasti, v ktorých sa riadiace orgány a príjemcovia stretávajú s najväčším množstvom problémov; víta technické vylepšenia Európskeho centra investičného poradenstva pri kombinovaní EŠIF s Európskym fondom pre strategické investície (EFSI). zdôrazňuje však, že znakom väčšej kapacity a zjednodušenia v tejto špecifickej oblasti by mala byť v konečnom dôsledku redukcia potreby technickej pomoci v oblasti finančných nástrojov; okrem toho zdôrazňuje potrebu komplementárnosti s opatreniami technickej pomoci, ktoré sa následne vykonávajú na národnej a regionálnej úrovni; 8. víta podporu členským štátom v rámci nástroja technickej pomoci Spoločná pomoc na podporu projektov v európskych regiónoch (JASPERS), ktorý poskytuje odbornú pomoc členským štátom pri príprave veľkých projektov spolufinancovaných z EFRR a z KF; očakáva osobitnú správu Európskeho dvora audítorov, predloženie ktorej sa predpokladá v roku 2017 a ktorej cieľom bude overiť, či program JASPERS pomohol zlepšiť vypracúvanie veľkých projektov spolufinancovaných z EÚ, a prispel tak k vyššej kvalite projektov, ako aj k zvýšeniu administratívnej kapacity členských štátov; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že je potrebné vypracovať dôkladnú analýzu toho, ako činnosť nástroja JASPERS za obdobie prostredníctvom nezávislého hodnotenia kvality zlepšila kvalitu projektov a skrátila čas potrebný na schválenie veľkých projektov Komisiou; 9. konštatuje, že odvtedy, čo sa technická pomoc začala využívať v oblasti politiky súdržnosti, nebola vypracovaná žiadna komplexná analýza jej skutočného prínosu; zdôrazňuje, že je preto ťažké vykonať podrobné hodnotenie jej významu a prínosu z hľadiska budovania administratívnych kapacít a inštitucionálneho posilňovania s cieľom zabezpečiť účinné riadenie EŠIF; z tohto dôvodu požaduje zvýšenie informovanosti a transparentnosti, pokiaľ ide o činnosti súvisiace s technickou pomocou, posilnenie úlohy Parlamentu pri monitorovaní a kontrole, ako aj vypracovanie dôkladnej a komplexnej štúdie o jej prínose v oblasti politiky súdržnosti; 10. pripomína význam primeraných a cielených ukazovateľov, ktoré sú vhodné na meranie PE v /16 RR\ docx

7 výsledkov a dosahu výdavkov z EŠIF, a dostupnosti technickej pomoci na príslušné monitorovanie; domnieva sa, že zavedenie spoločných ukazovateľov bolo prvým krokom v tomto smere, ale bolo spojené s mnohými nedostatkami, napríklad s nadmerným zameraním na výstupy, absenciou dlhodobej perspektívy a nenaplnením potrieb na mieru šitých informácií; naliehavo vyzýva Komisiu, aby investovala do zlepšenia systému podávania správ a hodnotenia tým, že vypracuje vhodnejšie ukazovatele, ktoré budú k dispozícii v budúcom programovom období; 11. vyzýva Komisiu, aby pripravila opatrenia a zdroje na zriadenie technickej pomoci pri vykonávaní makroregionálnych stratégií EÚ, a to s ohľadom na rôzne skúsenosti a mieru úspešnosti realizácie týchto stratégií, ako aj na skutočnosť, že medzi účastníkmi stratégií sú nečlenské štáty a krajiny s obmedzenými finančnými prostriedkami a nedostatočnými ľudskými zdrojmi; domnieva sa, že by to mohlo účinnejšie prispieť k príprave veľkých projektov na makroregionálnej úrovni, ktoré by mohli získať finančné prostriedky v rámci politiky súdržnosti; 12. zdôrazňuje, že je dôležité realizovať konkrétne opatrenia technickej pomoci na podporu reindustrializácie v znevýhodnených oblastiach s cieľom prilákať priemyselné investície do inovatívnych odvetví špičkových technológií s nízkym vplyvom na životné prostredie; 13. vyzýva Komisiu, aby zriadila technickú pomoc, konkrétne pracovné skupiny členských štátov, s cieľom predchádzať oneskoreniam vo vytváraní orgánov a operačných programov, ktoré budú potrebné v rámci politiky súdržnosti v členských štátoch po roku 2020; Technická pomoc na podnet členských štátov (článok 59 NSU) 14. zdôrazňuje, že spolufinancovanie technickej pomoci EÚ, ktoré je k dispozícii členským štátom v rámci piatich európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období , predstavuje približne 13,4 miliardy EUR; 15. zdôrazňuje, že technická pomoc sa vo svojej podstate líši od ostatných opatrení financovaných z EŠIF a že meranie jej výsledkov je veľmi náročná a zložitá úloha; domnieva sa však, že vzhľadom na jej potrebu, úroveň zdrojov dostupných v jej rámci a jej potenciál je skutočne nutné vytvoriť strategický a transparentný prístup, ktorý bude koordinovaný na rôznych úrovniach správy, a dosiahnuť flexibilitu s cieľom naplniť potreby identifikované riadiacimi orgánmi v členských štátoch; 16. zdôrazňuje, že kontrola výkonnosti v roku 2019 ozrejmí aj výsledky využívania technickej pomoci v programovom období a zabezpečí, aby výsledky neboli k dispozícii príliš neskoro na diskusiu o období po roku 2020; požaduje preto, aby sa v prechodnej etape uskutočnila širšia diskusia o účinnosti technickej pomoci a jej výsledkoch a jej analýza; 17. je znepokojený tým, že v niektorých členských štátoch sa technická pomoc nedostáva dostatočným a účinným spôsobom k miestnym a regionálnym orgánom, ktoré majú zvyčajne najnižšiu správnu kapacitu; zdôrazňuje, že je nevyhnutné vytvoriť riadne a transparentné komunikačné kanály medzi jednotlivými úrovňami riadenia, aby bolo RR\ docx 7/16 PE v02-00

8 možné úspešne využívať EŠIF a plniť ciele politiky súdržnosti, ale aj obnoviť dôveru v účinné fungovanie EÚ a jej politík; domnieva sa, že všetci partneri v rámci politiky súdržnosti zohrávajú dôležitú úlohu, a navrhuje, aby Komisia priamo pristúpila k posilneniu postavenia partnerov v ďalšom finančnom programovom období; vyzýva členské štáty, aby výrazne zintenzívnili svoje úsilie o zjednodušenie vykonávania nariadení týkajúcich sa politiky súdržnosti, a to najmä ustanovení o technickej pomoci; víta preto príklad viacvrstvového systému vykonávania politiky súdržnosti v Poľsku (3 piliere technickej pomoci), ktorý umožňuje uplatňovanie koordinovaného strategického a transparentného prístupu viac zameraného na výsledky a prináša vyššiu pridanú hodnotu; požaduje, aby sa prísnejšie kontrolovali výsledky činnosti veľkých súkromných firiem, ktoré poskytujú technickú pomoc verejným správam, a to aj s cieľom predchádzať potenciálnemu konfliktu záujmov; 18. zdôrazňuje, že technická pomoc zameraná na rozvoj ľudského potenciálu sa musí využívať na potreby, ktoré sa predtým stanovili v plánoch rozvoja zamestnancov a v špecializovanej odbornej príprave personálu; 19. zdôrazňuje, že aj kapacita pre nižšie úrovne riadenia je veľmi dôležitá pre úspech nových nástrojov územného rozvoja, ako je miestny rozvoj vedený komunitou a integrovaná územná investícia (IÚI); vyzýva na ďalšiu decentralizáciu vykonávania miestneho rozvoja vedeného komunitou; konštatuje, že hoci môže byť ťažké merať vplyv technickej pomoci, nie je to v žiadnom prípade nemožné, najmä keď sa vezme do úvahy pomer prínosov a nákladov; zdôrazňuje, že v niektorých členských štátoch vykazuje technická pomoc poskytnutá na účel vytvorenia uceleného systému na vykonávanie EFRR a vytvorenia systému na vykonávanie IÚI negatívny pomer prínosov a nákladov; konštatuje však, že vysoké náklady možno čiastočne vysvetliť osobitnými okolnosťami, ktoré si vyžadujú vyššie úsilie, ako napríklad zavedenie nového systému; požaduje preto, aby sa zaviedli jasné kontrolné mechanizmy, najmä pokiaľ ide o netransparentné rokovania o technickej pomoci; pripomína dôležitú úlohu miestnych akčných skupín, najmä pokiaľ ide o vykonávanie miestneho rozvoja vedeného komunitou, a domnieva sa, že členské štáty by im mali poskytovať technickú pomoc, aby podporili ich cenný príspevok k trvalo udržateľnému miestnemu rozvoju v Únii; 20. upozorňuje na to, že je potrebné, aby činnosti technickej pomoci zahŕňali podporu technicky a ekonomicky realizovateľných projektov, čo by členským štátom umožnilo navrhovať stratégie oprávnené na financovanie v rámci politiky súdržnosti; 21. so znepokojením konštatuje, že pri vykonávaní integrovaných opatrení pre udržateľný rozvoj miest, pri ktorých sú úlohy prenesené na mestské orgány, ktoré fungujú ako sprostredkovateľské orgány, často chýba potrebná technická pomoc na budovanie ich kapacít; v tejto súvislosti sa domnieva, že by sa mala zvýšiť technická pomoc na úrovni mestských oblastí, a to s ohľadom na úlohu mestských orgánov v oblasti politiky súdržnosti a na potrebu zabezpečiť posilnenú kapacitu na ďalšie vykonávanie mestskej agendy EÚ a Amsterdamského paktu; 22. poznamenáva, že v rámci programového obdobia sa predpokladá väčšie zapojenie miestnych orgánov; zdôrazňuje, že to vyžaduje väčšie technické a administratívne zručnosti; žiada Komisiu, aby preskúmala iniciatívy a mechanizmy umožňujúce miestnym aktérom plne využívať programové možnosti, ktoré poskytujú PE v /16 RR\ docx

9 nariadenia o EŠIF; 23. upozorňuje na európsky kódex správania pre partnerstvo, ktorý stanovuje potrebu pomoci relevantným partnerom pri posilňovaní ich inštitucionálnej kapacity s ohľadom na prípravu a realizáciu programov; zdôrazňuje, že mnoho členských štátov neuplatňuje európsky kódex správania pre partnerstvo; okrem toho sa domnieva, že hlavné zásady a osvedčené postupy zakotvené v článku 5 uvedeného kódexu, ktoré sa týkajú zapojenia príslušných partnerov do prípravy partnerskej dohody a programov, by sa mali skutočne uplatňovať, a to s osobitným dôrazom na otázku včasného zverejnenia a ľahkého prístupu k relevantným informáciám; zdôrazňuje potrebu jasných usmernení EÚ s cieľom zvýšiť súlad a odstrániť regulačnú neistotu; 24. zdôrazňuje, že je potrebné zveriť technickú pomoc kvalifikovaným štátnym príslušníkom, ktorí budú schopní poskytovať nepretržitú podporu, a financovať ju; zdôrazňuje však, že tieto finančné prostriedky by za žiadnych okolností nemali nahrádzať prostriedky štátov v tejto oblasti a že by mal nastať postupný a strategický posun smerom k činnostiam, ktoré vytvárajú väčšiu pridanú hodnotu pre politiku súdržnosti vo všeobecnosti, ako je napríklad budovanie kapacít, komunikácia alebo výmena skúseností; 25. zdôrazňuje, že je dôležité zahrnúť inštitúcie, ktoré nie sú súčasťou systému riadenia, ale majú priamy vplyv na vykonávanie politiky súdržnosti; pripomína, že týmto inštitúciám treba poskytnúť pomoc, aby mohli rozšíriť a zlepšiť svoje administratívne kapacity a normy prostredníctvom vzdelávania, výmeny poznatkov, budovania kapacít, vytvárania sietí a zavádzania informačných systémov, ktoré sú potrebné na riadenie projektov; zdôrazňuje, že intenzívnejšie informovanie o výsledkoch a úspechoch dosiahnutých s podporou EŠIF a ich väčšie zviditeľnenie môžu prispieť k obnoveniu dôvery a viery občanov v európsky projekt; požaduje preto, aby sa vyčlenili osobitné finančné prostriedky na komunikáciu v rámci technickej pomoci na podnet členského štátu; vyzýva Komisiu, aby podporovala zastupiteľnosť opatrení technickej pomoci s cieľom umožniť úspory z rozsahu a financovanie opatrení spoločných pre rôzne fondy EŠIF; 26. zdôrazňuje, že na zníženie nadmerných procedurálnych komplikácií by sa technická pomoc v budúcnosti mala čoraz viac zameriavať na úroveň príjemcu/projektu bez ohľadu na to, či ide o verejný alebo súkromný sektor alebo sektor občianskej spoločnosti, aby sa zabezpečil prísun inovačných a vhodne navrhnutých projektov, ktoré budú zodpovedať už existujúcim stratégiám a vyhýbať sa nediferencovanému prístupu; vyzýva členské štáty, aby vytvorili mechanizmy na zapojenie príjemcov prostriedkov z EŠIF do vykonávania a monitorovania technickej pomoci; odporúča, aby členské štáty vytvorili sieť informačných stredísk, aby potenciálni príjemcovia mali možnosť získať informácie o dostupných zdrojoch financovania, operačných programoch a otvorených výzvach a dozvedieť sa, ako vypĺňať formuláre žiadostí a realizovať projekty; 27. poukazuje na to, že technická pomoc sa musí považovať za jednoduchý a flexibilný nástroj, ktorý možno upraviť tak, aby vyhovoval meniacim sa okolnostiam, zastáva názor, že technická pomoc musí prispieť k udržateľnosti projektov, t. j. obdobiu ich trvania, pričom sa bude zameriavať na kľúčové oblasti politiky súdržnosti a podporovať dlhodobé výsledky, napríklad projekty, ktoré vytvárajú trvalé pracovné miesta; v tejto súvislosti zdôrazňuje, že technickú pomoc možno využiť na testovanie pilotných projektov inovatívnych riešení; RR\ docx 9/16 PE v02-00

10 28 požaduje lepšie podávanie správ členskými štátmi v programovom období po roku 2020 o typoch typy akcií financovaných prostredníctvom technickej pomoci, ako aj o výsledkoch, ktoré sa dosiahli; zdôrazňuje, že je potrebná väčšia transparentnosť, aby sa zvýšila viditeľnosť technickej pomoci a sledovalo to, ako a kde sa tieto prostriedky vynakladajú, a to s cieľom dosiahnuť väčšiu zodpovednosť vrátane jasného vykonávania auditu; domnieva sa, že by sa preto mali zvážiť pravidelne aktualizované a verejne dostupné databázy akcií plánovaných a vykonávaných členskými štátmi, pričom by sa malo vychádzať zo skúseností s portálom otvorených dát, ktorý vytvorila Komisia pre EŠIF; 29. konštatuje, že v súčasnom programovom období mali členské štáty na výber začlenenie technickej pomoci ako prioritnej osi v rámci operačného programu alebo prijatie osobitného operačného programu zameraného na technickú pomoc; vyzýva Komisiu, aby analyzovala, v ktorom variante boli dosiahnuté lepšie výsledky a ktorý umožnil lepšie monitorovanie a hodnotenie, pričom je potrebné, aby zohľadnila rozdielne inštitucionálne zázemie členských štátov; 30. požaduje väčšie využívanie technickej pomoci v oblasti Európskej územnej spolupráce (EÚS) a v rámci súvisiacich programov, najmä pokiaľ ide o cezhraničnú spoluprácu, pretože tieto oblasti majú svoje vlastné osobitosti a vyžadujú si podporu vo všetkých fázach vykonávania, pričom cieľom je posilniť uvedenú spoluprácu a zvýšiť stabilitu príslušných programov; 31. žiada Komisiu, aby v súvislosti s prípravou legislatívnych návrhov pre politiku súdržnosti po roku 2020 vzala do úvahy všetky tieto prvky, t. j. skúsenosti zo súčasného programového obdobia i z predchádzajúcich období; 32. vyzýva Komisiu, aby uskutočnila hodnotenie ex-post, čo sa týka centrálne riadenej technickej pomoci a technickej pomoci v rámci zdieľaného hospodárenia. 33. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii. PE v /16 RR\ docx

11 DÔVODOVÁ SPRÁVA Hoci sa technická pomoc využíva v kontexte politiky súdržnosti od roku 1988, globálna analýza jej príspevku nebola v Európskom parlamente nikdy vykonaná. Technická pomoc je prierezovou oblasťou výdavkov, pre ktorú neexistuje jediná jasná definícia a je ťažké vykonať podrobné hodnotenie jej významu a príspevku na podporu posilnenia inštitúcií a budovania administratívnych kapacít pre účinné riadenie európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF). Pre programové obdobie je technická pomoc definovaná v NSU a môže prebiehať buď na podnet Komisie (článok 58), alebo členských štátov (článok 59). Nové ustanovenia týkajúce sa technickej pomoci zaviedli určité inovácie, najmä: podporu posilnenia inštitúcií a budovania administratívnych kapacít; a opatrenia na identifikáciu, uprednostňovanie a zavádzanie štrukturálnych a administratívnych reforiem v reakcii na ekonomické a spoločenské výzvy v niektorých členských štátoch. Podľa článku 118 NSU zdroje pridelené na technickú pomoc na podnet Komisie tvoria v súčasnom programovom období 0,35 % ročného prídelu z fondov. To predstavuje nárast o 0,1 % v porovnaní s obdobím Financovanie technickej pomoci môže byť poskytované z rôznych rozpočtových položiek a použité flexibilným spôsobom, takže je ťažké získať konečné sumy alebo jasnú predstavu o jej rozpočtových mechanizmoch a financovaných činnostiach. Na úrovni EÚ podporuje technická pomoc okrem iných opatrení posilňovanie inštitúcií a budovanie administratívnych kapacít pre účinné riadenie fondov. Spravodajkyňa by preto rada využila túto príležitosť a uvítala nástroje, ktoré nedávno vytvorila Európska komisia v podobe prostriedkov na technickú pomoc: kompetenčný rámec, súvisiaci nástroj sebahodnotenia a pakty integrity - mechanizmus verejnej kontroly na ochranu finančných prostriedkov EÚ. Kompetenčný rámec a nástroj sebahodnotenia sú pomocné prostriedky na pomoc inštitúciám, ktoré spravujú finančné prostriedky pri posilňovaní svojich kapacít v oblasti ľudských zdrojov. Kompetenčný rámec a nástroj sebahodnotenia sú flexibilné a upraviteľné nástroje, a to tak, aby boli použiteľné pre rôzne organizačné štruktúry v členských štátoch. Okrem toho si pilotný projekt pakty integrity mechanizmus verejnej kontroly na ochranu finančných prostriedkov EÚ kladie za cieľ preskúmať a podporovať používanie paktov integrity na ochranu prostriedkov EÚ proti podvodom a korupcii a ako nástroja, ktorý má zvýšiť transparentnosť a zodpovednosť, posilniť dôveru v orgány a verejné obstarávanie, prispieť k dobrej povesti verejných obstarávateľov, dosiahnuť zníženie nákladov a zlepšenie hospodárskej súťaže prostredníctvom dokonalejšieho verejného obstarávania. Technická pomoc na úrovni členského štátu dosahuje výšku 13,4 miliardy EUR pre päť EŠIF. Technická pomoc sa dá považovať za hnací motor zmeny a jej úplný prínos bude možno zrejmý až v budúcnosti a až keď dôjde k vykonaniu činností a reforiem. Z tohto RR\ docx 11/16 PE v02-00

12 dôvodu je potrebné vo všetkých fázach zaistiť plánovanie, koordináciu a transparentnosť činností technickej pomoci. Všeobecnejšie je potrebné starostlivo sledovať úlohu technickej pomoci pri posilňovaní inštitucionálnych, administratívnych a štrukturálnych reforiem v členských štátoch, aby sa zabezpečila transparentnosť a zaručila legitimita. S ohľadom na posilňovanie inštitucionálnych a technických kapacít v mnohých členských štátoch sa využívanie finančných prostriedkov z technickej pomoci nikdy neponúklo regionálnym alebo miestnym orgánom. To znamená, že technická pomoc bola použitá na národnej úrovni na odbornú prípravu pre regionálne alebo miestne orgány, ale miestni a regionálni zástupcovia nemali príležitosť formulovať svoje potreby a odborná príprava nebola zameraná na miestne potreby ani upravená pre cieľovú skupinu účastníkov. Spravodajkyňa dúfa, že sa poučíme z predchádzajúcich chýb a zlepší sa budúce využitie technickej pomoci. Cieľom technickej pomoci je nielen vynaložiť peňažné prostriedky, ale využívať ju pre cieľovú skupinu účastníkov s cieľom informovať miestne a regionálne subjekty včas o všetkých ponúkaných možnostiach, a to tak, aby školenia, ktoré sú organizované členskými štátmi, skutočne priniesli potrebnú pridanú hodnotu a aby sa zlepšilo vyhodnocovanie školení účastníkmi. Okrem toho je veľmi dôležité zdôrazniť, že v kontexte integrovaného a trvalo udržateľného rozvoja miest majú mestá právo na využívanie technickej pomoci na všetky činnosti súvisiace so zriadením systému a pri príprave a realizácii projektov prostredníctvom integrovaných územných investícií (ITI), pretože sa stávajú sprostredkovateľskými subjektmi, pokiaľ ide o riadenie a kontrolu využívania EŠIF prostredníctvom mechanizmu integrovaných územných investícií. Osobitné technické nástroje (TAIEX-REGIO Peer 2 Peer, JESSICA a JASPERS) boli úspešne zavedené vo viacerých členských štátoch; je však potrebných viac informácií o týchto príležitostiach na celoštátnej, ako aj na miestnej úrovni. Dôležitým faktorom úspechu každého systému alebo programu je informovanosť. Potenciálni žiadatelia potrebujú jasné vysvetlenie a informácie o možnostiach technickej pomoci. Kríza v Európe si vyžaduje určitú flexibilitu pri prideľovaní EŠIF: to sa odráža v ustanoveniach týkajúcich sa riadenia technickej pomoci. V súčasnosti je možné článok 25 NSU uplatniť len na členské štáty s dočasnými finančnými problémami. Avšak o možnosti rozšírenia geografickej pôsobnosti tohto článku na všetky členské štáty sa v súčasnosti diskutuje v súvislosti s novým legislatívnym návrhom týkajúcim sa programu na podporu štrukturálnych reforiem (PPSR). Program na podporu štrukturálnych reforiem je naplánovaný tak, že bude dopĺňať existujúcu technickú pomoc v rámci EŠIF, ale otázkou je, ako sa táto koordinácia zaistí. Preto je potrebné, aby mali členské štáty k dispozícii podrobnejšie informácie o využívaní zdrojov na technickú pomoc. Prínos činností technickej pomoci by mal byť hodnotený a mala by sa zvyšovať rozpočtová transparentnosť. PE v /16 RR\ docx

13 LIST VÝBORU PRE ROZPOČET Iskra Michailovova predseda Výbor pre regionálny rozvoj Európsky parlament Vec: Správa o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI)) Vážený pán predseda, Výbor REGI v súčasnosti pripravuje správu o budúcich perspektívach technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti (2016/2303(INI)). Koordinátori Výboru pre rozpočet rozhodli o predložení pozície Výboru pre rozpočet vo forme listu. Výbor pre rozpočet vyjadruje znepokojenie, pokiaľ ide o pomalé a nedostatočné vykonávanie programov v rámci politiky súdržnosti v súčasnom programovom období. Výbor opätovne upozorňuje na možné nahromadenie neuhradených faktúr v druhej polovici VFR na obdobie s potenciálne závažnými dôsledkami pre súdržnosť a iné politiky EÚ. Náš výbor zastáva názor, že technická pomoc by sa mala prepracovať a používať v prvom rade s cieľom zabezpečiť včasné, účinné a efektívne využívanie fondov politiky súdržnosti. Návrh nariadenia o zriadení programu na podporu štrukturálnych reforiem (SRSP) považuje za dôkaz, že technická pomoc sa nepoužila účinne a jej potenciál sa nevyužil v plnej miere. Výbor pre rozpočet poznamenáva, že sa doteraz nevykonalo globálne hodnotenie technickej pomoci v rámci politiky súdržnosti pre programy na roky a ani v predchádzajúcom období, a konštatuje nedostatok systematického podávania správ o financovaní technickej pomoci. Domnieva sa, že to znižuje rozpočtovú transparentnosť a znemožňuje kontrolu financovania. Výbor žiada Komisiu, aby informovala rozpočtový orgán o poskytovaní technickej pomoci na podnet Komisie a na podnet členských štátov. Táto správa by mala poskytnúť údaje o technickej pomoci pre každý fond na obdobie a , vyhodnotiť výkonnostné ukazovatele, ktoré používa Komisia a členské štáty, a v prípade potreby navrhnúť vytvorenie harmonizovaných ukazovateľov. Výbor pre rozpočet sa domnieva, že takéto hodnotenie by malo byť prvým krokom dôkladného a transparentného posúdenia doterajšej technickej pomoci a databázou faktov pre jej perspektívu v budúcom viacročnom finančnom rámci. RR\ docx 13/16 PE v02-00

14 Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor tieto návrhy zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme. S úctou Jean Arthuis Kópia: Ruža Tomašić, spravodajkyňa PE v /16 RR\ docx

15 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTOROM VÝBORE Dátum prijatia Výsledok záverečného hlasovania +: : 0: Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní Pascal Arimont, Franc Bogovič, Mercedes Bresso, James Carver, Andrea Cozzolino, Rosa D Amato, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Krzysztof Hetman, Ivan Jakovčić, Marc Joulaud, Constanze Krehl, Sławomir Kłosowski, Louis-Joseph Manscour, Martina Michels, Iskra Mihaylova, Jens Nilsson, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Liliana Rodrigues, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Ramón Luis Valcárcel Siso, Monika Vana, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Derek Vaughan, Kerstin Westphal Daniel Buda, Viorica Dăncilă, Josu Juaristi Abaunz, Ivana Maletić, James Nicholson, Davor Škrlec Vladimir Urutchev RR\ docx 15/16 PE v02-00

16 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTOROM VÝBORE 36 + ALDE ECR EFDD GUE/NGL PPE S&D VERTS/ALE Ivan Jakovčić, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg Sławomir Kłosowski, James Nicholson, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić, Rosa D Amato Josu Juaristi Abaunz, Martina Michels Pascal Arimont, Franc Bogovič, Daniel Buda, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Vladimir Urutchev, Ramón Luis Valcárcel Siso, Lambert van Nistelrooij Mercedes Bresso, Andrea Cozzolino, Viorica Dăncilă, Iratxe García Pérez, Michela Giuffrida, Constanze Krehl, Louis-Joseph Manscour, Jens Nilsson, Liliana Rodrigues, Monika Smolková, Derek Vaughan, Kerstin Westphal Davor Škrlec, Monika Vana 1 - EFDD James Carver 0 0 Vysvetlenie použitých znakov: + : za - : proti 0 : zdržali sa hlasovania PE v /16 RR\ docx

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri

USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly Systému ri USMERNENIE RIADIACEHO ORGÁNU Č. 2 Verzia č. 1 Programové obdobie 2014 2020 Vec: k príprave individuálneho projektu podľa kapitoly 3.3.7.2.9 Systému riadenia európskych štrukturálnych a investičných fondov

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

Kto sme ?

Kto sme ? Program Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014-2020 Spoločný technický sekretariát máj 2017 STS - Asistencia žiadateľom Partnerstvo Konzultácie Náčrt Potreby/Problémy Návrh riešení Úlohy Očakávané výsledky

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR

Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Zámery výskumnovývojových národných projektov MŠVVaŠ SR Základné východiská - nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013 - zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint FINANCOVANIE SMART CITY Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcie podnikateľského prostredia a inovácií Ministerstva hospodárstva SR 1. február 2018, Hotel Bôrik, Bratislava SMART CITY a prístup MH

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0267/2016 28.9.2016 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii

Rola verejných orgánov v deinštitucionalizácii ROLA VEREJNÝCH ORGÁNOV V DEINŠTITUCIONALIZÁCII Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 4. Fórum poskytovateľov Bratislava, 23. augusta 2012 NÁRODNÉ DOKUMENTY V OBLASTI DEINŠTITUCIONALIZÁCIE

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2009-2014 Výbor pre hospodárske a menové veci 25.9.2012 201X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové

Podrobnejšie

Ministerstvo

Ministerstvo Vyhodnotenie plnenia EAK k 31. 12. 2014 ÚRAD VLÁDY SR sekcia centrálny koordinačný orgán Námestie slobody 1, 813 70 Bratislava Vyhodnotenie všeobecných EAK EAK/oblasť Stav plnenia kritérií Počet splnených

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie

Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie Východiská a rámce Národnej rámcovej stratégie podpory sociálneho začlenenia a boja proti chudobe Daniel Gerbery Inštitút pre výskum práce a rodiny 3.3:2014, Bratislava Kontext prípravy Národnej rámcovej

Podrobnejšie

COM(2014)498/F1 - SK

COM(2014)498/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 7. 2014 COM(2014) 498 final ODPOVEDE KOMISIE NA OSOBITNÚ SPRÁVU EURÓPSKEHO DVORA AUDÍTOROV JE FINANCOVANIE Z EFRR ÚČINNÉ, POKIAĽ IDE O PROJEKTY, KTORÉ PRIAMO PODPORUJÚ BIODIVERZITU

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Vízia a stratégia rozvoja SR do roku 2030 máj 2019 Prečo potrebujeme víziu a stratégiu? Globálne výzvy neobchádzajú ani Slovensko. Slovenská spoločnosť musí čeliť zásadným demografickým zmenám a zmene

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0296/2017 11.10.2017 SPRÁVA o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 9. júla o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/ 20 L 313/22 SK NARIADENIA DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/2195 z 9. júla 2015 o doplnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1304/2013 o Európskom sociálnom fonde, pokiaľ ide o vymedzenie

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik

SMART_GOVERNANCE_Ftacnik Smart governance alebo Inteligentné riadenie pre samosprávu Milan Ftáčnik Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave Smart Cities 2018 od vízií k efektívnym inováciám,

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Výskum a inovácie vydáva USMERNENIE č. 6 k výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR Slovensko a fondy EÚ Predvstupová pomoc 2004 2006 (štrukturálna politika) 2007 2013 (kohézna politika) 2014 2021 (???) Kohézna politika EÚ 2007 2013 v súlade

Podrobnejšie

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec, Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či

PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, Tisovec,  Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Či PARTNERSTVO MURÁNSKA PLANINA ČIERNY HRON Daxnerova 1112, 980 61 Tisovec, www.muranskaplanina.com Miestna akčná skupina Partnerstvo Muránska planina Čierny Hron vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

PR_BUD_Funds

PR_BUD_Funds EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 11.9.2014 A8-0003/2014 SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu

Podrobnejšie

PR_INI_ImplReport

PR_INI_ImplReport Európsky parlament 2014 2019 Dokument na schôdzu A8-0136/2018 4.4.2018 SPRÁVA o vykonávaní politiky súdržnosti a tematického cieľa podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových

Podrobnejšie

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany

01 Podrobné kritériá 2016_01_13_Sk _tr changes-Jany Príloha č. 14.3 K Príručke pre prijímateľa programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko - Slovensko Podrobné kritériá hodnotenia Strešných Projektov I FORMÁLNE

Podrobnejšie

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie.

Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Informovanie, interpretácia, sprístupnenie. Stratégia Európskej environmentálnej agentúry 2009 2013 Stratégia EEA 2009 2013 Stratégia agentúry EEA načrtáva naše plány na nasledujúcich päť rokov. Je navrhnutá

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K

Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. K Rada Európskej únie V Bruseli 2. júla 2019 (OR. en) 10157/19 POZNÁMKA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada Č. dok. Kom.: 9928/19 - COM(2019) 504 final Predmet: ECOFIN

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty u EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 10. 2018 COM(2018) 669 final 2018/0340 (NLE) Návrh ROZHODNUTIE RADY o finančných príspevkoch, ktoré majú členské štáty uhradiť na financovanie Európskeho rozvojového fondu,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

Template - Opinion - EN

Template - Opinion - EN ЕВРОПЕЙСКА СМЕТНА ПАЛАТА TRIBUNAL DE CUENTAS EUROPEO EVROPSKÝ ÚČETNÍ DVŮR DEN EUROPÆISKE REVISIONSRET EUROPÄISCHER RECHNUNGSHOF EUROOPA KONTROLLIKODA ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙO EUROPEAN COURT OF AUDITORS

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Okrúhly stôl Výskumnej agentúry so zástupcami výskumných inštitúcií Téma: Koncept podpory teamingových výskumných centier z Operačného programu Výskum a inovácie 21. februára 2018 Výskumná agentúra Sliačska

Podrobnejšie

(Príloha č. 1 - Ex-ante Evaluation - Executive Summary_SK_final)

(Príloha č. 1 - Ex-ante Evaluation - Executive Summary_SK_final) Ex-ante hodnotenie programu INTERREG EUROPE v rámci cieľa Európska územná spolupráca (2014-2020) Konečná správa (jún 2014) Pripravené Zhrnutie Ex-ante hodnotenie programu INTERREG EUROPE 2014-2020 kombinovalo

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

PR_NLE-AP_Agreement

PR_NLE-AP_Agreement Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0432/2018 6.12.2018 *** ODPORÚČANIE o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí dodatku k Dohode medzi Spojenými štátmi americkými a Európskym spoločenstvom

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT EURÓPSKE KULTÚRNE INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ ZHRNUTIE

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

Microsoft Word - A AM MSWORD

Microsoft Word - A AM MSWORD 22.4.2015 A8-0101/5 5 Inés Ayala Sender, Bogusław Liberadzki Odôvodnenie E a (nové) Ea. keďže Komisia z roku 2013 predstavuje koniec viacročného programového obdobia, za ktoré nemôže byť nová Komisia zodpovedná,

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0266/2018 18.7.2018 SPRÁVA o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (2018/2054(INI)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajca: Krzysztof

Podrobnejšie

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit

KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúdenie projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu priorit KRITÉRIÁ PRE VÝBER PROJEKTOV - POSUDZOVACIE KRITÉRIÁ pre posúde projektových zámerov v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu prioritná os 2 Príloha 7 výzvy Špecifický cieľ 2.1.1 Podporiť

Podrobnejšie

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov

Strategický plán rozvoja a údržby ciest na úrovni regiónov Integrovaný regionálny operačný program 2014 2020 Národný seminár Investovanie do detí v Slovenskej republike: Možnosti získania podpory z fondov EÚ Európska únia Európsky fond pre Regionálny rozvoj Integrovaný

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom do Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre Operačný program Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Oznámenie o strategickom dokumente podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní

Podrobnejšie

RC

RC Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu B8-0137/2018 } B8-0138/2018 } B8-0145/2018 } B8-0147/2018 } B8-0148/2018 } B8-0149/2018 } B8-0151/2018 } RC1 13.3.2018 SPOLOČNÝ NÁVRH UZNESENIA predložený

Podrobnejšie

PR_IMM_Waiver

PR_IMM_Waiver Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0167/2019 6.3.2019 SPRÁVA o žiadosti o zbavenie Jean-Marie Le Pena imunity (2018/2247(IMM)) Výbor pre právne veci Spravodajca: Kostas Chrysogonos RR\1178929.docx

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

Slide 1

Slide 1 Elektronizácia služieb bratislavskej samosprávy Operačný program Informatizácia spoločnosti a Operačný program Bratislavský kraj OPIS a OPBK sú komplementárnymi programami v zmysle vybudovania egovernmentu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4 Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 40 DIGIT 29 JUSTCIV 40 RECH 82 EDUC 56 Č. predch. dok.:

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201 Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: SWD(2017) 99 final Predmet: STATIS

Podrobnejšie

Informácia o príspevku SR v rámci procesu verejných konzultácií k záverom z piatej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Úvod

Informácia o príspevku SR v rámci procesu verejných konzultácií k záverom z piatej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Úvod Informácia o príspevku SR v rámci procesu verejných konzultácií k záverom z piatej správy Komisie o hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti Úvod Európska komisia (ďalej len Komisia ) uverejňuje každé

Podrobnejšie

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike

Systém uznávania kvalifikácií v Slovenskej republike Systém overovania kvalifikácií v Slovenskej republike Projektový zámer, 2019 Valéria Kubalová - ŠIOV 1 SYSTÉM OVEROVANIA KVALIFIKÁCIÍ (SOK) OBSAH Prezentácia projektového zámeru NP SOK: Ciele projektu

Podrobnejšie

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas 2018-1-SK01-KA203-046318 O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža iba názory autorov a Európska

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp

Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hosp Výzva na predkladanie projektových zámerov zameraná na podporu vzniku a činnosti technologicko-inovačných platforiem v rámci jednotlivých odvetví hospodárstva Kód výzvy: OPVaI-MH/DP/PZ/2018/1.2.2-01 Operačný

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja

Príprava štátnej politiky mestského rozvoja MOBILITA V NÁRODNOM A EURÓPSKOM KONCEPTE MESTSKÉHO ROZVOJA CityChangers SK 24.1.2019, Bratislava MESTÁ V CENTRE SVETOVÉHO ZÁUJMU - OSN Cieľ 11: urobiť mestá inkluzívnymi, bezpečnými, odolnými a udržateľnými

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint SMART FINANCOVANIE Miriam Letašiová generálna riaditeľka sekcia podnikateľského prostredia a inovácií TÉMA SMART CITY A MH SR MH SR prináša súbor opatrení, ktoré vytvorili základ na podporu podnikateľského

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 2016/2072(INI) 14.10.2016 STANOVIO Výboru pre právne veci pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie k súdržnej

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AK Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vydáva dokument AKTUALIZÁCIA č. 1 k výzve na predkladanie projektových

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 22.7.2015 A8-0232/2015 SPRÁVA o úlohe miestnych orgánov v rozvojových krajinách v rámci rozvojovej spolupráce (2015/2004(INI)) Výbor pre rozvoj Spravodajkyňa:

Podrobnejšie

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017

Microsoft Word - AAC-U2-sprava o transparentnosti 2017 S P R Á V A O T R A N S P A R E N T N O S T I ZA ROK 2017 v zmysle 1 odsek 2 zákona č. 423/2015 o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

PR_NLE_MembersECA

PR_NLE_MembersECA Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0258/2016 8.9.2016 SPRÁVA o návrhu na vymenovanie Lazarosa Stavroua Lazaroua za člena Dvora audítorov (C8-0190/2016 2016/0807(NLE)) Výbor pre kontrolu

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. mája 2019 Komu: Delegácie Č. predch. dok.: 9264/19 TOUR

Podrobnejšie

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn

TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrn TRIEDA DÔVERNOSTI: VEREJNÉ Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a vývoj Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Komunitné plánovanie sociálnych služieb v Trnave Konferencia KOMUNITNÉ PLÁNOVANIE Povinnosť či príležitosť pre samosprávu? - 23. januára 2018, Bratislava Komunitný plán sociálnych služieb KPSS mesta Trnavy

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0185/2015 09.06.2015 SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o mobilizácii Európskeho fondu na prispôsobenie sa globalizácii podľa bodu

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie