Microsoft Word - A MSWORD

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Microsoft Word - A MSWORD"

Prepis

1 EURÓPY PARLAMENT Dokument na schôdzu A8-0209/2015 SPRÁVA o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI)) Výbor pre právne veci Spravodajkyňa: Julia Reda RR\ doc PE v03-00 Zjednotení v rozmanitosti

2 PR_INI OBSAH strana NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU... 3 STANOVIO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝUM A ENERGETIKU STANOVIO VÝBORU PRE VNÚTORNÝ TRH A OCHRANU SPOTREBITEĽA VÝSLEDOK ZÁVEREČNÉHO HLASOVANIA VO VÝBORE PE v /29 RR\ doc

3 NÁVRH UZNESENIA EURÓPEHO PARLAMENTU o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI)) Európsky parlament, so zreteľom na články 4, 26, 34, 114, 118 a 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ), so zreteľom na článok 27 Všeobecnej deklarácie ľudských práv OSN, so zreteľom na Dohodu o obchodných aspektoch práv duševného vlastníctva (TRIPS) z roku 1994, so zreteľom na Dohovor UNESCO z 20. októbra 2005 o ochrane a podpore rôznorodosti kultúrnych prejavov, so zreteľom na články 11, 13, 14, 16, 17, 22 a 52 Charty základných práv Európskej únie, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti 1, so zreteľom na Bernský dohovor o ochrane literárnych a umeleckých diel, a výslovne na trojkrokový test, so zreteľom na Zmluvu Svetovej organizácie duševného vlastníctva (WIPO) o autorskom práve z 20. decembra 1996, so zreteľom na Zmluvu WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch z 20. decembra 1996, so zreteľom na Zmluvu WIPO o audiovizuálnych výkonoch, ktorá bola schválená na diplomatickej konferencii WIPO o ochrane audiovizuálnych výkonov v Pekingu 24. júna 2012, so zreteľom na spoločnú štúdiu Európskeho patentového úradu (EPÚ) a Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) zo septembra 2013 s názvom Odvetvia intenzívne využívajúce práva duševného vlastníctva: príspevok k hospodárskej výkonnosti a zamestnanosti v Európskej únii, so zreteľom na Marakéšsku zmluvou o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, 1 Ú. v. ES L 167, , s. 10. RR\ doc 3/29 PE v03-00

4 so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu 1, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2013/37/EÚ z 26. júna 2013, ktorou sa mení smernica 2003/98/ES o opakovanom použití informácií verejného sektora 2, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2012/28/EÚ z 25. októbra 2012 o určitých povolených spôsoboch použitia osirotených diel 3, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv 4, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2011/77/EÚ z 27. septembra 2011, ktorou sa mení smernica 2006/116/ES o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv 5, so zreteľom na smernicu Rady č. 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii 6, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2004/48/ES z 29. apríla 2004 o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva 7, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpožičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva 8, ktorou sa mení smernica Rady 92/100/EHS 9, so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady2001/84/ES z 27. septembra 2001 o práve ďalšieho predaja v prospech autora pôvodného umeleckého diela 10, so zreteľom na svoje uznesenie z 27. februára 2014 o poplatkoch za súkromné kopírovanie 11, so zreteľom na svoje uznesenie z 12. septembra 2013 o podpore európskych odvetví 1 Ú. v. EÚ L 84, , s Ú. v. EÚ L 175, , s Ú. v. EÚ L 299, , s Ú. v. EÚ L 372, , s Ú. v. EÚ L 265, , s Ú. v. ES L 248, , s Ú. v. EÚ L 157, , s Ú. v. EÚ L 376, , s Ú. v. ES L 346, , s Ú. v. ES L 272, , s Prijaté texty, P7_TA(2014)0179. PE v /29 RR\ doc

5 kultúry a tvorivej činnosti ako zdrojov hospodárskeho rastu a zamestnanosti 1, so zreteľom na svoje uznesenie z 11. septembra 2012 o internetovej distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii 2, so zreteľom na svoje uznesenie z 22. septembra 2010 o presadzovaní práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu 3, so zreteľom na verejnú konzultáciu o revízii pravidiel v oblasti autorských práv EÚ, ktorú vykonala Komisia od 5. decembra 2013 do 5. marca 2014, so zreteľom na svoje uznesenie zo 16. februára 2012 o petícii č. 0924/2011, ktorú predložil Dan Pescod (britský štátny príslušník) v mene Európskej únie nevidiacich (EBU)/Kráľovského národného inštitútu nevidiacich (RNIB), o prístupe nevidiacich ku knihám a iným tlačeným produktom 4, so zreteľom na zelenú knihu Komisie z 13. júla 2011 o online distribúcii audiovizuálnych diel v Európskej únii: príležitosti a výzvy na jednotnom digitálnom trhu (COM(2011)0427), so zreteľom na zelenú knihu Komisie s názvom Autorské práva v znalostnej ekonomike (COM(2008)0466), so zreteľom na oznámenie Komisie s názvom Jednotný trh pre práva duševného vlastníctva: podpora kreativity a inovácií na zabezpečenie hospodárskeho rastu, pracovných miest vysokej kvality a prvotriednych výrobkov a služieb v Európe, COM(2011)0287, so zreteľom na memorandum o porozumení v oblasti základných zásad digitalizácie a sprístupňovania komerčne nedostupných diel s cieľom uľahčiť digitalizáciu a sprístupniť knihy a náučné časopisy pre európske knižnice a podobné zariadenia z 20. septembra 2011, so zreteľom na článok 52 rokovacieho poriadku, so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (A8-0209/2015), A. keďže revízia smernice 2001/29/ES je kľúčová, pokiaľ ide o podporu tvorivosti a inovácií, kultúrnej rozmanitosti, hospodárskeho rastu, konkurencieschopnosti, jednotného digitálneho trhu a prístup k vedomostiam a informáciám, pričom zároveň prináša autorom literárnych a umeleckých diel aj dostatočné uznanie a poskytuje ochranu ich práv; B. keďže v článku 167 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa uvádza, že Európsky únia 1 Prijaté texty, P7_TA(2013) Ú. v. EÚ C 353 E, , s Ú. v. EÚ C 50 E, , s Ú. v. EÚ C 249 E, , s. 49. RR\ doc 5/29 PE v03-00

6 prispieva k rozkvetu a rozmanitosti kultúr členských štátov, a to najmä prostredníctvom umeleckej a literárnej tvorby; C. keďže smernica 2001/29/EC o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti bola zameraná na prijatie právnych predpisov o autorských právach a s nimi súvisiacich právach s cieľom zohľadniť technologický pokrok; D. keďže smernica 2001/29/ES sa zaoberá aj niektorými povinnosťami EÚ v rámci medzinárodného práva vrátane ustanovení Bernského dohovoru o ochrane literárnych a umeleckých diel, Zmluvy WIPO o autorských právach a Zmluvy WIPO o výkonoch a zvukových záznamoch; E. keďže Komisia a členské štáty vynaložili veľké investície na digitalizáciu a sprístupnenie bohatých zbierok inštitúcií európskeho kultúrneho dedičstva na internete, takže občania môžu využívať prístup z akéhokoľvek miesta a na akomkoľvek zariadení; F. keďže európsky kultúrne a kreatívne odvetvia sú hnacou silou hospodárskeho rastu a tvorby pracovných miest v EÚ a výrazným spôsobom sa podieľajú na hospodárstve EÚ, pretože zamestnávajú viac ako 7 miliónov osôb a podľa posledných odhadov tvoria viac ako 4,2 % HDP v EÚ, a keďže kultúrne odvetvie počas hospodárskej krízy v rokoch pokračovalo vo vytváraní pracovných miest; G. keďže v septembri 2013 spoločná štúdia EPÚ a OHIM preukázala, že približne 39 % z celkovej hospodárskej činnosti v EÚ vo výške miliárd EUR ročne produkujú odvetvia s vysokým podielom duševného vlastníctva, čo okrem toho predstavuje 26 % priameho zamestnávania (alebo 56 miliónov pracovných miest) s nepriamym zamestnávaním predstavujúcim ďalších 9 % celkového počtu pracovných miest v EÚ; H. keďže digitálna revolúcia so sebou priniesla nové techniky a komunikačné prostriedky a otvorila cestu k novým formám vyjadrenia, pričom spochybnila dlho zavedený trojcestný vzťah medzi tvorcami, kultúrnymi podnikateľmi a užívateľmi, podnietila vznik znalostnej ekonomiky poskytujúcej nové pracovné miesta a prispievajúcej k podpore kultúry a inovácií; I. keďže všetky politické iniciatívy týkajúce sa jednotného digitálneho trhu musia byť v súlade s Chartou základných práv Európskej únie, a najmä jej článkami 11, 13, 14, 16, 17 a 22; J. keďže kultúrna a jazyková rozmanitosť presahuje národné hranice a niektorými európskymi jazykmi sa hovorí vo viacerých krajinách; K. keďže Charta základných práv chráni slobodu prejavu, informácií, ako aj umenia a vedy, zaručuje ochranu osobných údajov a kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, právo vlastniť majetok a ochranu práv duševného vlastníctva, ako aj právo na vzdelanie a slobodu podnikania; L. keďže právo tvorcu na ochranu jeho alebo jej tvorivej práce sa musí naďalej uplatňovať v digitálnom veku; PE v /29 RR\ doc

7 M. keďže je potrebné zohľadniť opatrenia, ktoré prispievajú k ďalšiemu rozvoju kultúrnych výmen a zvyšujú právnu istotu v sektore; keďže od začiatku uplatňovania smernice 2001/29/ES sa vytvorilo veľa kreatívnych služieb online a spotrebitelia nikdy predtým nemali prístup k takej širokej škále kreatívnych a kultúrnych diel; keďže užívatelia potrebujú prístup k hojnej a rozmanitej dodávke vysoko kvalitného obsahu; N. keďže harmonický a systematický rozvoj digitálnej knižnice Europeana, ktorá bola založená v roku 2008 ako súčasť iniciatívy EÚ, sprístupnil diela z knižnice členských štátov; O. keďže tvorivé diela sú jedným z hlavných zdrojov pre subjekty digitálnej ekonomiky a informačných technológií, ako sú vyhľadávače, sociálne médiá a platformy pre užívateľsky generovaný obsah, ale prakticky všetky hodnoty vytvorené tvorivými dielami sú prenesené na tých digitálnych sprostredkovateľov, ktorí odmietajú zaplatiť autorom alebo vyjednávajú mimoriadne nízku úroveň odmeny; P. keďže smernice 2011/77/EÚ a 2006/116/ES zosúladili podmienky ochrany autorských práv a súvisiacich práv uskutočnením celkového zosúladenia lehoty ochrany pre každý druh diela a každé súvisiace právo v členských štátoch; Q. keďže zákonodarné orgány EÚ majú povinnosť podporovať jasný právny rámec pre autorské práva a súvisiace práva, ktorým by mali rozumieť všetky zúčastnené strany, najmä široká verejnosť, a ktoré zabezpečujú právnu istotu; R. so zreteľom na konkurenčnú výhodu a rastúcu silu niektorých sprostredkovateľov internetu a na negatívny vplyv tejto situácie na tvorivý potenciál autorov a na rozvoj služieb ponúkaných inými distribútormi tvorivých diel; S. keďže pri vymedzovaní právneho rámca pre autorské a súvisiace práva treba zohľadniť potrebu podporovať inovatívne priemyselné a obchodné modely a využívať výhody, ktoré ponúkajú nové technológie, s cieľom zvýšiť konkurencieschopnosť podnikov v EÚ; T. keďže prioritou Komisia je zabezpečenie rastu a tvorba pracovných miest, na čo sa zameriava vo svojom programe na roky ; 1. poukazuje na to, že autorské právo je hmatateľným prostriedkom na zabezpečenie odmeňovania tvorcov a financovania tvorivého procesu; 2. víta iniciatívu Komisie na uskutočnenie konzultácie o autorských právach, ktorá vyvolala veľký záujem širokého spektra zainteresovaných strán vrátane kultúrneho sektora a občianskej spoločnosti 1 ; 3. víta odhodlanie Komisie, pokiaľ ide o ďalší rozvoj digitálnej agendy EÚ vrátane problematiky autorských práv v priebehu nového mandátu Komisie; víta pracovný program Komisie na rok 2015, v rámci ktorého Komisia prisľúbila predložiť balík 1 Európska komisia, GR MARKT, správa o odpovediach na verejnú konzultáciu o revízii autorských práv v EÚ, júl RR\ doc 7/29 PE v03-00

8 opatrení pre jednotný digitálny trh, ktorý zahŕňa legislatívny návrh s cieľom modernizovať pravidlá v oblasti autorských práv v záujme ich prispôsobenia digitálnemu veku; 4. pripomína, že autorské právo a s ním súvisiace práva chránia a stimulujú rozvoj nových produktov a služieb a ich uvádzanie na trh, ako aj vytváranie a využívanie ich tvorivého obsahu, čím prispievajú k vyššej konkurencieschopnosti, zamestnanosti a inovácii vo viacerých priemyselných odvetviach v EÚ; 5. zdôrazňuje, že účinnosť autorského práva závisí od účinnosti platných opatrení na presadzovanie práva, ktoré ho chránia, a že v záujme prosperity a inovatívnosti tvorivého odvetvia je nevyhnutné, aby sa autorské právo presadzovalo rozhodným spôsobom; 6. poukazuje na to, že existencia autorského práva a súvisiacich práv vo svojej podstate zahŕňa teritorialitu; zdôrazňuje, že neexistuje rozpor medzi touto zásadou a opatreniami na zabezpečenie prenosnosti obsahu; 7. zdôrazňuje, že akákoľvek revízia smernice 2001/29/ES by mala aj naďalej zachovávať zásadu spravodlivej odmeny pre držiteľov práv; požaduje opätovné potvrdenie zásady teritoriality umožňujúcej každému členskému štátu zaručiť zásadu spravodlivého odmeňovania v rámci svojej vlastnej kultúrnej politiky; 8. konštatuje, že od vykonávania smernice 2001/29/ES vzrástol počet diel legálne dostupných pre užívateľov; ďalej konštatuje, že cezhraničný prístup k rôznorodému použitiu, ktoré technický pokrok ponúka spotrebiteľom, môže vyžadovať zlepšenia existujúceho právneho rámca založené na dôkazoch s cieľom ďalej rozvíjať legálnu ponuku rozmanitého kultúrneho a tvorivého obsahu online, a tak umožniť prístup k európskej kultúrnej rozmanitosti; 9. pripomína, že z geografických dôvodov je spotrebiteľom príliš často odopieraný prístup k určitým obsahovým službám, čo je v rozpore s cieľom smernice 2001/29/ES, ktorým je vykonávanie štyroch slobôd vnútorného trhu; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby navrhla primerané riešenia zamerané na lepšiu cezhraničnú dostupnosť služieb a obsahu chráneného autorským právom pre spotrebiteľov; 10. domnieva sa, že z prístupu prijatého v smernici 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv si možno vziať ponaučenie pre iné druhy obsahu, ale že otázky týkajúce sa prenosnosti a zablokovania z geografických dôvodov nemôžu vyriešiť jedným komplexným riešením, ale môžu vyžadovať niekoľko rôznych zásahov regulačnej a trhom motivovanej povahy; 11. zdôrazňuje, že kreatívna tvorba v EÚ je jedným z najbohatších zdrojov a že tí, ktorí ju chcú využívať, by mali mať možnosť zaplatiť za ňu, a to aj vtedy, ak sa predáva iba v inom členskom štáte; 12. upozorňuje na skutočnosť, že multi-teritoriálne udeľovanie licencií, ako je stanovené v smernici 2014/26/EÚ o kolektívnej správe autorských práv, predstavuje možnosť v prípade, že prevádzkovatelia vysielania chcú mať celoeurópske pokrytie; PE v /29 RR\ doc

9 13. poukazuje na to, že financovanie, výroba a koprodukcia filmového a televízneho obsahu závisí do značnej miery od výhradných územných licencií udelených miestnym distribútorom na rôznych platformách, ktoré odrážajú kultúrne špecifiká rôznych trhov v Európe; vzhľadom na túto skutočnosť zdôrazňuje, že schopnosť vybrať rozsah územného pokrytia a druh distribučnej platformy podľa zásady zmluvnej voľnosti nabáda na investície do filmového a televízneho obsahu a podporuje kultúrnu rozmanitosť; vyzýva Komisiu zabezpečiť, aby akejkoľvek iniciatíve na modernizáciu autorských práv predchádzala rozsiahla štúdia jej pravdepodobného vplyvu na výrobu, financovanie a distribúciu filmového a televízneho obsahu, a tiež na kultúrnu rozmanitosť; 14. zdôrazňuje, že praktiky odvetvia, pokiaľ ide o blokovanie z geografických dôvodov, by nemali kultúrnym menšinám žijúcim v členských štátoch EÚ brániť v prístupe k existujúcemu bezplatnému alebo platenému obsahu alebo službám v ich jazyku; 15. podporuje iniciatívy zamerané na zlepšovanie prenosnosti online služieb v rámci EÚ týkajúcich sa zákonne nadobudnutého a zákonne sprístupneného obsahu pri plnom dodržiavaní autorských práv a záujmov držiteľov práv; 16. pripomína, že európske kultúrne trhy sú prirodzene rôznorodé vzhľadom na európsku kultúrnu a jazykovú rozmanitosť; poznamenáva, že táto rozmanitosť by sa mala skôr považovať za výhodu ako prekážku pre jednotný trh; 17. berie na vedomie význam územných licencií v EÚ, najmä so zreteľom na audiovizuálnu a filmovú produkciu, ktorá sa primárne zakladá na systémoch predbežného nákupu alebo predbežného financovania prevádzkovateľmi vysielania; 18. so znepokojením konštatuje nárast nelegálnych online služieb, čoraz častejšie prípady pirátstva a všeobecne porušovanie práv duševného vlastníctva, ktoré predstavujú trend vážne ohrozujúci hospodárstva členských štátov a tvorivú činnosť v EÚ; 19. zdôrazňuje, že akákoľvek reforma rámca týkajúceho sa autorských práv by mala byť založená na vysokej úrovni ochrany, keďže práva majú rozhodujúci význam pre duševnú tvorbu a poskytujú stabilný, jasný a pružný právny základ, ktorým sa stimuluje investovanie a rast v kreatívnom a kultúrnom odvetví, pričom sa zároveň odstraňuje právna neistota a nesúlad, ktoré negatívne ovplyvňujú fungovanie vnútorného trhu; 20. zdôrazňuje, že okrem dôležitej úlohy rozvíjania funkčných štruktúr pre digitálny jednotný trh treba prijať opatrenia na zabezpečenie ďalšieho riadneho fungovania jednotného analógového trhu; 21. poukazuje na skutočnosť, že v odvetviach s výraznou úlohou práv duševného vlastníctva je v EÚ zamestnaných viac ako sedem miliónov osôb; vyzýva preto Komisiu, aby zabezpečila, aby všetkým legislatívnym iniciatívam na modernizáciu autorského práva v súlade so zásadami lepšej regulácie predchádzalo rozsiahle predbežné posúdenie vplyvu na rast a zamestnanosť, ako aj možných nákladov a výhod takýchto iniciatív; 22. zdôrazňuje, že každá revízia európskeho autorského práva musí byť riadne cielená a RR\ doc 9/29 PE v03-00

10 podložená presvedčivými údajmi s cieľom zabezpečiť, aby sa tvorivé odvetvia v Európe mohli ďalej rozvíjať; 23. uznáva, že komerčné činnosti porušujúce autorské práva predstavujú vážnu hrozbu pre fungovanie jednotného digitálneho trhu a rozvoj legálnej ponuky rôznorodého kultúrneho a tvorivého obsahu online; 24. považuje za nevyhnutné posilniť postavenie autorov a tvorcov a zlepšiť ich odmeňovanie v súvislosti s digitálnym šírením a využívaním ich diel; Výhradné práva 25. uznáva, že je nevyhnutné, aby sa autorom a interpretom poskytla právna ochrana ich tvorivej a umeleckej činnosti; uznáva, že šírenie kultúry a znalostí je vo verejnom záujme; uznáva úlohu producentov a vydavateľov pri uvádzaní diel na trh a potrebu spravodlivej a primeranej odmeny pre všetky kategórie držiteľov práv; požaduje zlepšenie zmluvného postavenia autorov a interpretov vo vzťahu k ostatným držiteľom práv a sprostredkovateľom, najmä zvážením primeraného obdobia pre užívanie práv, ktoré autori preniesli na tretie strany, pričom by práva potom zanikli, pretože zmluvné výmeny môžu byť nevyvážené; v tejto súvislosti zdôrazňuje význam zmluvnej slobody; 26. konštatuje, že primeraná ochrana diel chránených autorským právom a ďalších chránených predmetov má veľký význam aj z kultúrneho hľadiska a že podľa článku 167 ZFEÚ Únia vo svojej činnosti zohľadňuje kultúrne aspekty; 27. zdôrazňuje, že autori a interpreti v digitálnom prostredí musia dostať zodpovedajúcu odmenu v rovnakom rozsahu ako v analógovom prostredí; 28. vyzýva Komisiu, aby zhodnotila cielené a primerané opatrenia s cieľom zvýšiť právnu istotu v súlade s cieľom Komisie v oblasti lepšej regulácie; vyzýva Komisiu, aby preskúmala dôsledky jednotného európskeho právneho titulu na autorského práva na zamestnanosť a inovácie, na záujmy autorov, interpretov a ďalších držiteľov práv a na presadzovanie prístupu spotrebiteľov k regionálnej kultúrnej rozmanitosti; 29. upozorňuje, že výhradné práva a zmluvná sloboda sú kľúčovými prvkami citlivého systému, ktorý produkuje a financuje tvorivú činnosť, pretože umožňujú lepšie rozdelenie rizika, umožňujú rade subjektov zapojiť sa do spoločných projektov pre kultúrne rôznorodé publikum a podporujú investície do produkcie odborného obsahu; 30. odporúča, aby zákonodarca EÚ v záujme ochrany verejných záujmov pri súčasnej ochrane osobných informácií zvážil, ako ďalej odstraňovať prekážky opakovaného použitia informácií verejného sektora; konštatuje, že pri takejto úprave právnych predpisov by sa mala riadne zohľadniť smernica 2013/37/EÚ, zásady podporujúce systém autorských práv a príslušná judikatúra Súdneho dvora Európskej únie; 31. vyzýva Komisiu, aby účinne chránila diela verejnej sféry, na ktoré sa nevzťahuje ochrana autorských práv; preto naliehavo vyzýva Komisiu, aby spresnila, že v prípade digitalizácie diela verejnej sféry, ktorá nepredstavuje nové, transformované dielo, dielo PE v /29 RR\ doc

11 zostáva vo verejnej sfére; vyzýva tiež Komisiu, aby preskúmala, či sa môže držiteľom práv udeliť právo venovať celé diela alebo ich časť verejnej sfére; 32. vyzýva Komisiu, aby naďalej zosúlaďovala lehoty na ochranu autorských práv, pričom by sa upustilo od akéhokoľvek ďalšieho predĺženia lehoty na ochranu práv, a to v súlade s medzinárodnými normami uvedenými v Bernskom dohovore; nabáda členské štáty, aby dokončili transponovanie a vykonávanie smerníc 2006/116/ES a 2011/77/EÚ racionálnym spôsobom; Výnimky a obmedzenia 33. vyzýva zákonodarcu EÚ, aby sa naďalej riadil cieľom uvedeným v smernici 2001/29/ES o zabezpečovaní primeranej ochrany autorských a s nimi súvisiacich práv ako jedného z hlavných spôsobov ochrany európskej kultúrnej tvorivosti a zachovania riadnej rovnováhy medzi rôznymi kategóriami držiteľov práv a užívateľmi predmetov ochrany, ako aj medzi rôznymi kategóriami držiteľov práv; ďalej zdôrazňuje, že pri každej legislatívnej zmene v tejto oblasti by sa malo zabezpečiť, aby osoby so zdravotným postihnutím mali prístup k dielam a službám chráneným autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami v akomkoľvek formáte; 34. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho odvetvia, ako aj odvetvia vzdelávania a výskumu a odvetvia, ktoré má úžitok z výnimiek a obmedzení týchto práv, a tvoria základ ich činnosti a zamestnanosti; 35. konštatuje, že výnimky a obmedzenia sa musia uplatňovať tak, aby zohľadňovali účel, na ktorý boli určené, a špecifické charakteristiky digitálneho a analógového prostredia pri súčasnom zachovaní rovnováhy záujmov držiteľov práv a verejnosti; vyzýva preto Komisiu, aby preskúmala možnosť prehodnotenia určitých existujúcich výnimiek a obmedzení s cieľom lepšie ich prispôsobiť digitálnemu prostrediu, a to s prihliadnutím na súčasný vývoj v digitálnom prostredí a potrebu konkurencieschopnosti; 36. zdôrazňuje význam výnimiek a obmedzení, ktoré sú prístupné zdravotne postihnutým osobám; v tejto súvislosti berie na vedomie záver Marrakéšskej zmluvy, ktorá uľahčí prístup ku knihám osobám so zrakovým postihnutím, a nabáda na jej urýchlenú ratifikáciu bez toho, aby ratifikácia bola podmienkou pre revíziu právneho rámca EÚ; je presvedčený, že zmluva je dobrým krokom vpred, ale stále je ešte veľa práce, ktorú treba vykonať s cieľom umožniť prístup k obsahu osobám s rôznym zdravotným postihnutím; 37. berie na vedomie význam európskej kultúrnej rozmanitosti a konštatuje, že rozdiely medzi členskými štátmi, pokiaľ ide o uplatňovanie výnimiek, môžu byť výzvou pre fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o rozvoj cezhraničných činností a globálnu konkurencieschopnosť a inovácie EÚ, a že môžu tiež viesť k právnej neistote autorov a užívateľov; domnieva sa, že pre niektoré výnimky a obmedzenia preto môžu byť výhodnejšie všeobecnejšie pravidlá; upozorňuje však, že rozdiely možno odôvodniť s cieľom umožniť členským štátom, aby prijímali právne predpisy podľa svojich konkrétnych kultúrnych a hospodárskych záujmov a v súlade so zásadami RR\ doc 11/29 PE v03-00

12 proporcionality a subsidiarity; 38. vyzýva Komisiu, aby preskúmala uplatňovanie minimálnych noriem, pokiaľ ide o výnimky a obmedzenia, a aby ďalej zabezpečovala riadne uplatňovanie výnimiek a obmedzení uvedených v smernici 2001/29/ES a rovnaký prístup ku kultúrnej rozmanitosti naprieč hranicami v rámci vnútorného trhu a aby zlepšila právnu istotu; 39. domnieva sa, že je potrebné posilniť výnimky pre inštitúcie verejného záujmu, napr. knižnice, múzeá a archívy v záujme podpory širokého prístupu ku kultúrnemu dedičstvu, a to aj prostredníctvom online platforiem; 40. vyzýva Komisiu, aby dôsledne zvážila možnosť stanoviť určité výnimky ako povinné, ak je ich cieľom ochrana základných práv, a najmä boj proti diskriminácii alebo ochrana slobody tlače; v tejto súvislosti pripomína, že tieto výnimky by mali byť spravodlivo kompenzované; 41. pripomína, že v EÚ malé a stredné podniky (MSP) zohrávajú v kultúrnom a kreatívnom odvetví veľkú úlohu v oblasti tvorby pracovných miest a rastu; zdôrazňuje, že väčšina MSP z kultúrneho a kreatívneho odvetvia ťaží z flexibility pravidiel pre oblasť autorského práva, aby nielen produkovala, financovala a šírila kultúrne a tvorivé diela, ale aj rozvíjala inovatívne riešenia, ktoré umožňujú užívateľom získať online prístup k tvorivým dielam, ktoré sú prispôsobené preferenciám a zvláštnostiam miestnych trhov; 42. so záujmom berie na vedomie rozvoj nových foriem využívania diel na digitálnych sieťach, najmä transformatívneho využívania, a zdôrazňuje, že je potrebné preskúmať riešenia zlaďujúce účinnú ochranu, ktorá tvorcom zabezpečuje riadnu odmenu a spravodlivé odškodnenie, s verejným záujmom v oblasti prístupu ku kultúrnym statkom a znalostiam; 43. zdôrazňuje, že tam, kde sa výnimky či obmedzenia už uplatňujú, nové využívanie obsahu, ktoré umožňuje technologický pokrok alebo nové využívanie technológií, by malo pokiaľ možno čo najviac prebiehať v súlade s existujúcimi výnimkami alebo obmedzeniami, ak je nové využívanie rovnaké ako využívanie súčasné, s cieľom zvýšiť právnu istotu to by podliehalo trojkrokovému testu; uznáva, že takáto flexibilita vo výklade výnimiek a obmedzení môže umožniť prispôsobenie príslušných výnimiek a obmedzení rôznym vnútroštátnym podmienkam a sociálnym potrebám; 44. zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť technologickú neutralitu a budúcu zlučiteľnosť výnimiek a obmedzení tým, že sa náležite zohľadnia účinky konvergencie médií, pričom treba vyhovieť verejnému záujmu posilnením stimulov k tvorbe, financovaniu a šíreniu nových diel a sprístupniť tieto diela verejnosti novými, inovatívnymi a zaujímavými spôsobmi; 45. navrhuje preskúmanie zodpovednosti poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov v záujme objasnenia ich právneho postavenia a zodpovednosti, pokiaľ ide o autorské práva, s cieľom zaručiť uplatňovanie náležitej starostlivosti v celom tvorivom procese a dodávateľskom reťazci a zabezpečiť primerané odmeňovanie tvorcov a držiteľov práv v celej Únii; PE v /29 RR\ doc

13 46. domnieva sa, že komerčné využívanie fotografií, videozáznamov či ďalších vyobrazení diel, ktoré sú trvalo umiestnené na fyzických verejných miestach, musí byť vždy viazané na predchádzajúci súhlas autorov alebo iných splnomocnených osôb; 47. trvá na tom, že rozvoj digitálneho trhu je nemožný, ak sa súčasne nerozvíja kreatívne a kultúrne odvetvie; 48. zdôrazňuje význam výnimky v prípade karikatúry, paródie a parafrázy ako faktora, pokiaľ ide o vitalitu demokratickej diskusie; je presvedčený, že výnimky by mali zabezpečiť rovnováhu medzi záujmami a právami tvorcov a pôvodnými postavami a slobodou prejavu užívateľa chráneného diela, ktorý sa spolieha na výnimku pre karikatúru, paródiu alebo parafrázu; 49. zdôrazňuje potrebu riadne vyhodnotiť využívanie automatických analytických techník pre texty a údaje (napr. analýza textu a údajov alebo analýza obsahu ) na výskumné účely za predpokladu, že bolo získané povolenie na prečítanie diela; 50. trvá na tom, že rozvoj digitálneho trhu je úzko spojený a musí ísť ruka v ruke s tvorivými a kultúrnymi odvetviami, čo je jediný spôsob ako dosiahnuť trvalú prosperitu; 51. konštatuje, že právo na súkromné vlastníctvo patrí k základným prvkom modernej spoločnosti; konštatuje tiež, že uľahčenie prístupu k vzdelávacím materiálom a kultúrnym statkom má mimoriadny význam pre rozvoj znalostnej spoločnosti a že túto skutočnosť by zákonodarcovia mali zohľadňovať; 52. požaduje výnimku na účely výskumu a vzdelávania, ktorá by sa mala vzťahovať nielen na vzdelávacie zariadenia, ale aj na akreditované vzdelávacie a výskumné činnosti vrátane online činností a cezhraničných činností spojených so vzdelávacím zariadením alebo inštitúciou uznanou príslušnými orgánmi alebo v právnych predpisoch alebo v rámci rozsahu pôsobnosti vzdelávacieho programu; 53. zdôrazňuje, že akékoľvek nové výnimky alebo obmedzenia začlenené do právneho systému EÚ v oblasti autorského práva musia byť riadne odôvodnené spoľahlivou a objektívnou ekonomickou a právnou analýzou; 54. uznáva význam knižníc pre prístup k znalostiam a vyzýva Komisiu, aby posúdila prijatie výnimky umožňujúcej verejným a výskumným knižniciam legálne požičiavať verejnosti na obmedzenú dobu diela v digitálnych formátoch na osobné použitie prostredníctvom internetu alebo knižničných sietí, aby mohli účinne a moderným spôsobom plniť svoju úlohu šírenia znalostí vo verejnom záujme; odporúča, aby autori boli riadne odškodnení za elektronické výpožičky v rovnakej miere ako pri požičiavaní fyzických kníh v súlade s vnútroštátnym územnými obmedzeniami; 55. vyzýva Komisiu, aby posúdila prijatie výnimky, ktorá umožní knižniciam digitalizovať obsah na účely konzultácie, katalogizácie a archivácie; 56. zdôrazňuje, že je dôležité, aby sa zohľadnili závery početných experimentov, ktoré uskutočňuje knižný priemysel s cieľom vytvoriť spravodlivé, vyvážené a životaschopné RR\ doc 13/29 PE v03-00

14 obchodné modely; 57. konštatuje, že v niektorých členských štátoch sa zaviedli zákonné licencie zamerané na systémy odškodnenia; zdôrazňuje, že je potrebné zabezpečiť, aby postupy, ktoré sú povolené v rámci určitej výnimky, mohli byť povolené aj naďalej; pripomína, že odškodnenie za uplatňovanie výnimiek a obmedzení by sa malo zvážiť len v prípadoch, keď postupy spadajúce pod výnimku poškodzujú držiteľa práv; ďalej vyzýva Európske stredisko pre sledovanie porušovania práv duševného vlastníctva, aby vykonalo riadne vedecké hodnotenie týchto opatrení členských štátov a ich účinku na každú zúčastnenú stranu; 58. pripomína význam výnimky pre súkromné kopírovanie, ktorá nesmie byť technicky obmedzená a môže byť viazaná na riadne odškodnenie tvorcov; vyzýva Komisiu, aby na základe vedeckých dôkazov preskúmala uznesenie Parlamentu z 27. februára 2014 o poplatkoch za súkromné kopírovanie 1 a výsledky posledného mediačného procesu, ktorý uskutočnila Komisia 2, životaschopnosť existujúcich opatrení na spravodlivé odškodnenie držiteľov práv, pokiaľ ide o reprodukcie uskutočnené fyzickými osobami na súkromné použitie, a to najmä v súvislosti s opatrenia týkajúcimi sa transparentnosti; 59. poznamenáva, že právo na výber poplatku za súkromné kopírovanie musí byť upravené tak, aby boli občania informovaní o skutočnej výške, účele a spôsoboch použitia tohto poplatku; 60. zdôrazňuje, že poplatky v digitálnej oblasti by mali byť transparentnejšie a optimalizované s cieľom chrániť práva držiteľov práv a spotrebiteľov, pričom by sa mala zohľadniť smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu; 61. zdôrazňuje, že pre užívateľov autorských práv je dôležité spresniť a objasniť režim autorských práv, najmä pokiaľ ide o obsah vytváraný užívateľom a poplatky za autorské práva, s cieľom podporovať tvorivosť, ďalší rozvoj online platforiem, a zabezpečiť náležitú odmenu pre držiteľov autorských práv; 62. berie na vedomie význam článku 6 ods. 4 smernice 2001/29/ES a zdôrazňuje, že účinné uplatňovanie výnimiek alebo obmedzení a prístup k obsahu, ktorý nie je predmetom autorského práva alebo súvisiacich práv, by nemali byť obmedzované zmluvou alebo zmluvnými podmienkami; 63. vyzýva distribútorov, aby zverejnili všetky dostupné informácie o technologických opatreniach potrebných na zabezpečenie interoperability obsahu; 64. zdôrazňuje, že je potrebné podporiť väčšiu interoperabilitu, najmä pokiaľ ide o softvér a terminály, pretože nedostatočná interoperabilita bráni inováciám, obmedzuje 1 Prijaté texty, P7_TA(2014) Odporúčania Antónia Vitorina z 31. januára 2013 vyplývajúce z najnovšieho mediačného procesu, ktorý uskutočnila Komisia v súvislosti s poplatkami za súkromné kopírovanie a reprografiu. PE v /29 RR\ doc

15 hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľa; je presvedčený, že nedostatok interoperability vedie k dominancii jedného konkrétneho produktu alebo služby na trhu, čo narúša hospodársku súťaž a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v EÚ; 65. poukazuje na skutočnosť, že rýchly technologický rozvoj na digitálnom trhu si vyžaduje technologicky neutrálny legislatívny rámec pre autorské právo; 66. uznáva úlohu primeraného a účinného presadzovania práva, pokiaľ ide o podporu tvorcov, držiteľov práv a spotrebiteľov; 67. vyzýva Komisiu a zákonodarcu EÚ, aby vypracovali riešenia pre prenos hodnôt z obsahu na služby; zdôrazňuje, že je potrebné upraviť vymedzenie postavenia sprostredkovateľa v súčasnom digitálnom prostredí; 68. zdôrazňuje, že spotrebitelia sa často stretajú s rôznymi obmedzeniami a že pojem spotrebiteľských práv v rámci autorských práv veľmi často chýba; vyzýva Komisiu, aby posúdila účinnosť platných právnych predpisov o autorskom práve z hľadiska spotrebiteľov a aby vypracovala súbor jasných a komplexných spotrebiteľských práv; o o o 69. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a parlamentom a vládam členských štátov. RR\ doc 15/29 PE v03-00

16 STANOVIO VÝBORU PRE PRIEMYSEL, VÝUM A ENERGETIKU pre Výbor pre právne veci k vykonávaniu smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti (2014/2256(INI)) Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: José Blanco López NÁVRHY Výbor pre priemysel, výskum a energetiku vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy: 1. upozorňuje na význam európskej kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, ktorá jednotnému trhu poskytuje skôr príležitosti, než by vytvárala prekážky, a zdôrazňuje, že európsky kultúrny a kreatívny priemysel je hnacou silou hospodárskeho rastu, inovácií a tvorby pracovných miest v EÚ, keďže zamestnáva vyše 7 miliónov ľudí a vytvára viac ako 4,2 % HDP EÚ; zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny priemysel pokračoval vo vytváraní pracovných miest aj počas hospodárskej krízy v rokoch a zohral dôležitú úlohu pri oživení konkurencieschopnosti Únie; zdôrazňuje skutočnosť, že vznikli nové obchodné modely a inovačné služby v online prostredí; 2. zdôrazňuje, že kultúrny a kreatívny obsah online je kľúčovým stimulom rozvoja informačnej spoločnosti, informačných technológií a investícií do digitálnej infraštruktúry a služieb, čím sa podporuje inovácia, rast a tvorivosť; 3. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tvoria základ nevyhnutný na to, aby tento priemysel dokázal vytvárať hospodársku činnosť, konkurencieschopnosť, pracovné miesta, tvorivosť a inovácie; podčiarkuje, že produktivita sektora naďalej rastie, a zdôrazňuje, že súčasný roztrieštený a zastaraný systém bráni plnému rozvoju a fungovaniu európskeho jednotného digitálneho trhu; 4. víta veľký záujem občanov EÚ o verejnú konzultáciu týkajúcu sa revízie predpisov EÚ v PE v /29 RR\ doc

17 oblasti autorských práv, ktorú usporiadala Komisia, ako aj ich príspevky; 5. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva by mali predstavovať vyvážený právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu s cieľom vytvárať hospodársku činnosť a pracovné miesta; zdôrazňuje však, že súčasný roztrieštený a zastaraný systém poplatkov spôsobuje veľké problémy pri rozvoji európskeho jednotného digitálneho trhu, a preto je hrozbou pre rast a hospodársky rozvoj; 6. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu a tvoria základ nevyhnutný na to, aby toto odvetvie dokázalo vytvárať hospodársku činnosť a pracovné miesta; zdôrazňuje, že hoci produktivita kultúrneho a kreatívneho priemyslu naďalej rastie, zisky držiteľov práv v odvetví sa znižujú; 7. zdôrazňuje, že autorské práva a s nimi súvisiace práva predstavujú právny rámec európskeho kultúrneho a kreatívneho priemyslu, ako aj odvetvia vzdelávania a výskumu a odvetvia, ktoré má úžitok z výnimiek a obmedzení týchto práv, a tvoria základ ich činnosti a zamestnanosti; 8. kladie dôraz na to, že autorské práva a s nimi súvisiace práva sú právami, na ktorých sa zakladajú všetky kreatívne odvetvia a súvisiaci hodnotový reťazec; vyzýva preto Komisiu, aby podporovala a chránila práva duševného vlastníctva tvorcov s cieľom umožniť rozmach kreatívnych odvetví v Európe; 9. víta odhodlanie Komisie ďalej rozvíjať digitálnu agendu EÚ vrátane cieľa zmodernizovať pravidlá v oblasti autorských práv; uznáva, že je potrebné zrevidovať smernicu 2001/29/ES s cieľom zabezpečiť primeranú odmenu pre autorov, interpretov a iných držiteľov práv a primeranú ochranu týchto práv, ako aj spravodlivú rovnováhu medzi všetkými zúčastnenými stranami (MSP, spotrebiteľmi, používateľmi, tvorcami a držiteľmi práv) v európskom kultúrnom hospodárstve v digitálnej ére, ktorá so sebou prináša meniace sa a neustále sa vyvíjajúce technologické prostredie a vyvoláva zmeny v správaní užívateľov spolu s príležitosťami a výzvami; domnieva sa, že takéto preskúmanie by malo zabezpečiť nevyhnutnú právnu zrozumiteľnosť, stabilitu a istotu, ako aj flexibilitu potrebnú na podporu investícií a rastu v kreatívnom a kultúrnom odvetví a zároveň odstrániť právnu neistotu a nesúlad, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú fungovanie jednotného digitálneho trhu; požaduje tiež pevné odhodlanie znovu otvoriť a to čo najskôr v záujme konzistentnosti smernicu 2000/31/ES o elektronickom obchode; domnieva sa, že jedným z hlavných cieľov tohto preskúmania by mala byť modernizácia autorských práv, aby sa uľahčil cezhraničný prístup k službám a obsahu, pričom by sa zachovala vysoká úroveň ochrany práv duševného vlastníctva a prispievalo by sa k rozvoju a kultúrnej rozmanitosti; 10. zdôrazňuje, že modernizácia súčasných predpisov týkajúcich sa autorských práv je neoddeliteľnou súčasťou digitálnej ekonomiky; 11. kladie dôraz na to, že inovácia v oblasti tvorivosti a technologický pokrok môžu mať významný vplyv na životy ľudí, pretože umožňujú rôznym skupinám tvorivo komunikovať a vzájomne spolupracovať, čím zlepšujú existujúce zručnosti tvorivých ľudí a vytvárajú pridanú hodnotu; domnieva sa, že to prispieva k zvyšovaniu konkurencieschopnosti a zamestnanosti a zlepšovaniu inovácií v celej Európe; RR\ doc 17/29 PE v03-00

18 12. uznáva, že komerčné činnosti porušujúce autorské práva predstavujú vážnu hrozbu pre fungovanie jednotného digitálneho trhu a rozvoj legálnej ponuky rôznorodého kultúrneho a tvorivého obsahu online; 13. vyzýva Komisiu, aby vykonala posúdenie rôznych mechanizmov súkromného kopírovania v Európe, pričom zohľadní účinnosť a transparentnosť poplatkov a zmeny vo využívaní súkromného kopírovania; domnieva sa, že Komisia by mala rozdiely v mechanizmoch súkromného kopírovania riešiť, aby zabezpečila voľný pohyb tovaru a služieb na vnútornom trhu a spravodlivé odmeňovanie kreatívneho a kultúrneho obsahu a umožnila rozvoj nových a inovatívnych obchodných modelov; 14. zdôrazňuje, že reforma acquis EÚ v oblasti autorských práv by mala naďalej posilňovať kultúrny a kreatívny priemysel Európy zvyšovaním právnej istoty v digitálnej oblasti pre všetky zúčastnené strany vrátane držiteľov práv, podnikov a používateľov, a vytváraním stimulov pre inovatívne systémy udeľovania licencií online a nové obchodné modely na distribúciu obsahu online, čo odvetviu umožní využívať výhody digitálnej revolúcie pri súčasnom zabezpečení vyváženého hodnotového reťazca; 15. pripomína, že výnimky a obmedzenia, pokiaľ ide o autorské práva, sú kľúčovým aspektom systému autorských práv a že inštitúcie využívajúce takéto výnimky a obmedzenia výrazne prispievajú k hospodárskemu rastu, inováciám a vytváraniu pracovných miest v EÚ; vyzýva Komisiu, aby navrhla harmonizovaný rámec výnimiek a obmedzení s cieľom riešiť nedostatky fragmentovaného trhu, zvýšiť právnu istotu a podporiť cezhraničnú dostupnosť obsahu chráneného autorskými právami, aby sa tým umožnil rovnaký prístup ku kultúrnej rozmanitosti v celej EÚ a vyhovelo sa očakávaniam spotrebiteľov; pripomína, že členské štáty by pri stanovovaní výnimiek a obmedzení mali zabezpečiť, aby neboli v rozpore s bežným využívaním diela alebo predmetu ochrany a aby sa neprimerane nepoškodzovali oprávnené záujmy držiteľa práv; požaduje opätovné posúdenie výnimiek na účely výskumu a vzdelávania, ktoré by sa malo vzťahovať na vzdelávacie a výskumné činnosti spojené so vzdelávacími zariadeniami alebo s inštitúciami, ktoré boli uznané vnútroštátnymi orgánmi alebo právnymi predpismi alebo v rámci rozsahu pôsobnosti vzdelávacieho či výskumného programu. naliehavo žiada Komisiu, aby našla spôsoby, ako by verejné a výskumné knižnice mohli verejnosti požičiavať knihy na osobné použitie v elektronickej podobe bez ohľadu na miesto prístupu a zabezpečili spravodlivú odmenu pre držiteľov práv; 16. požaduje prijatie povinnej výnimky, ktorá umožní verejným a výskumným knižniciam požičiavať verejnosti knihy na osobné použitie v elektronickej podobe, a to bez ohľadu na miesto prístupu; 17. uznáva, že vhodným prispôsobením smernice 2001/29/ES digitálnej ére sa môže podnietiť podnikanie a vznik nových obchodných modelov, čím sa podporia inovácie a zamestnanosť; 18. vyzýva Komisiu, aby preskúmala možnosť výrazne skrátiť dĺžku harmonizovaných období trvania ochrany autorských práv v rámci programu modernej obchodnej politiky; 19. zdôrazňuje význam zmluvnej slobody všetkých držiteľov práv, ktorí by mali mať možnosť slobodne uplatňovať svoje práva; považuje za nevyhnutné vytvoriť právny rámec, ktorý PE v /29 RR\ doc

19 bude založený na dôkazoch, pričom sa v ňom zohľadnia skúsenosti všetkých príslušných zainteresovaných strán a súčasne sa ním posilní vyjednávacia a zmluvná pozícia všetkých tvorcov vo vzťahu k ostatným držiteľom práv a sprostredkovateľom; 20. navrhuje preskúmanie zodpovednosti poskytovateľov služieb a sprostredkovateľov s cieľom objasniť ich právne postavenie a zodpovednosť, pokiaľ ide o autorské práva, zaručiť náležitú starostlivosť v celom tvorivom procese a dodávateľskom reťazci a zabezpečiť spravodlivú odmenu pre tvorcov a držiteľov práv v rámci Únie; 21. považuje za potrebné, aby sa v rámci celkovej reformy autorských práv zaviedli opatrenia na zvýšenie cezhraničnej ponuky a dostupnosti digitálneho obsahu, ako sú napríklad nové predpisy v oblasti ochrany spotrebiteľa, rozvoj elektronického obchodu, zbližovanie sadzieb DPH a rozširovanie digitálnych sietí; 22. považuje za nevyhnutné zabezpečiť jasný aktualizovaný rámec pre kultúrne inštitúcie, ktorý knižniciam umožní elektronické požičiavanie kníh a vďaka ktorému budú môcť knižnice, archívy a múzeá sprístupňovať online tie chránené diela, ktoré už nie sú určené na komerčné využitie; 23. je presvedčený, že občania by mali mať prístup k online obsahu z iného členského štátu a možnosť kúpiť tento obsah, a domnieva sa, že obmedzovanie prístupu k online obsahu na základe toho, kde sa užívatelia nachádzajú, bráni rozvoju jednotného digitálneho trhu; víta poskytovanie multiteritoriálnych licencií na práva podľa smernice 2014/26/EÚ ako príklad a spôsob prekonania fragmentácie vnútorného trhu; nabáda na vypracovanie vyvážených, flexibilných a trhovo orientovaných riešení, ktoré prispejú k prekonaniu všetkých jestvujúcich prekážok zamedzujúcich cezhraničný prístup k produktom a službám a ich dostupnosť, pričom treba rešpektovať kultúrnu rozmanitosť, vrátane vypracovania mechanizmov zlepšujúcich cezhraničnú prenosnosť zákonne získaného a sprístupneného obsahu v EÚ; 24. domnieva sa, že obmedzovanie prístupu k online obsahu na základe toho, kde sa používatelia, ktorí už za prístup zaplatili, nachádzajú, je škodlivé pre fungovanie sietí a bráni rozvoju jednotného digitálneho trhu; 25. poukazuje na to, že rýchle tempo technologického rozvoja a zmena obchodných modelov na digitálnom trhu si vyžadujú technologicky neutrálny právny a legislatívny rámec v oblasti autorských práv; zdôrazňuje, že ochranu autorských práv a s nimi súvisiacich práv treba rešpektovať online i offline, ale zároveň konštatuje, že digitálne prostredie nie je rovnaké ako analógový svet, a zdôrazňuje potrebu dôkladne preskúmať zoznam výnimiek a obmedzení a zvážiť, či sú potrebné dodatočné alebo alternatívne formy ochrany autorských práv zamerané na riešenie tejto problematiky a prispenie k hospodárskemu rastu, konkurencieschopnosti a plnému rozvoju jednotného digitálneho trhu; 26. berie na vedomie význam územných licencií v EÚ, najmä so zreteľom na audiovizuálnu a filmovú produkciu, ktorá sa primárne zakladá na systémoch vysielateľov v oblasti predbežného nákupu alebo predbežného financovania; 27. kladie dôraz na to, že poplatky v digitálnej oblasti by mali byť transparentnejšie a optimalizované s cieľom chrániť práva držiteľov práv a spotrebiteľov, a to aj so RR\ doc 19/29 PE v03-00

20 zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2014/26/EÚ z 26. februára 2014 o kolektívnej správe autorských práv a práv súvisiacich s autorským právom a o poskytovaní multiteritoriálnych licencií na práva na hudobné diela na online využívanie na vnútornom trhu; 28. vyzýva Komisiu, aby preskúmala a navrhla riešenia v súvislosti s automatizovanými technikami analýzy textu a údajov (analýza textu a hĺbková analýza údajov) na účely vedeckého výskumu, a to najmä na nekomerčné účely, ak bolo získané povolenie na čítanie diela a so zreteľom na možnosti, ako je napríklad licenčný model, ktorý už vypracovalo niekoľko členských štátov s cieľom umožniť výskumníkom udržať konkurenčnú výhodu Európy v globálnom prostredí; 29. podčiarkuje nutnosť podporiť väčšiu interoperabilitu, najmä pokiaľ ide o softvér a terminály, pretože nedostatočná interoperabilita bráni inováciám, obmedzuje hospodársku súťaž a poškodzuje spotrebiteľa; je presvedčený, že nedostatočná interoperabilita vedie k dominancii jedného konkrétneho produktu alebo služby na trhu, čo narúša hospodársku súťaž a obmedzuje možnosti výberu pre spotrebiteľov v EÚ; 30. uznáva, že veľké rozšírenie internetového pokrytia podnietilo rozvoj nových foriem využívania diel, a požaduje primerané riešenia, pokiaľ ide o kompenzáciu držiteľov práv v digitálnom prostredí, ktoré zabezpečia aj prístup občanov ku kultúrnym statkom a znalostiam; 31. vyzýva Komisiu, aby preskúmala, či opatrenia, ktorých účelom je zabezpečiť spravodlivú kompenzáciu držiteľov práv s ohľadom na reprodukcie ich diel vykonané fyzickými osobami na súkromné použitie, ako sú poplatky za súkromné kopírovanie, predstavujú aktuálne a účinné riešenia, pričom bude v plnej miere rešpektovať zásadu subsidiarity; 32. nabáda knižnice a archívy, aby uzatvorili dobrovoľné dohody s držiteľmi práv, ktoré by im umožnili plniť ich verejné poslanie v digitálnej spoločnosti a súčasne rešpektovať práva držiteľov práv; 33. zdôrazňuje, že pri každej legislatívnej zmene v tejto oblasti by sa mal pre všetkých, a najmä pre osoby so zdravotným postihnutím, zabezpečiť prístup k produktom a službám chráneným autorskými právami a s nimi súvisiacimi právami a zodpovedajúcim spôsobom by sa malo zaistiť prispôsobenie digitálnemu prostrediu; uznáva, že v situácii, keď používatelia so zdravotným postihnutím nemajú možnosť kúpiť obsah vo vhodnom formáte, môžu vzniknúť prekážky pre obchodnú činnosť podnikov a môže sa znižovať kultúrna tvorba a ponuka obsahu dostupná v členských štátoch; naliehavo žiada EÚ, aby ratifikovala Marakéšsku zmluvu o uľahčení prístupu k uverejneným dielam pre osoby nevidiace, zrakovo postihnuté alebo postihnuté inou poruchou čítania, v ktorej sa požaduje, aby existovala povinná výnimka pre nekomerčné využitia zo strany osôb so zdravotným postihnutím, ktoré sa priamo viažu na postihnutie, a to v rozsahu, ktorý si vyžaduje daný druh postihnutia; 34. domnieva sa, že ochrana autorských práv je len taká účinná ako opatrenia na jej presadzovanie a z tohto dôvodu môže zabezpečiť úspešný rozvoj kultúrneho a kreatívneho priemyslu v Európe a ochranu inovácií z jeho strany iba vtedy, ak bude dôrazná; PE v /29 RR\ doc

21 35. naliehavo vyzýva Komisiu, aby pri revízii rámca v oblasti autorských práv vzala do úvahy rýchlo narastajúce využívanie tvorivých diel v používateľmi vytváranom obsahu a na platformách sociálnych médií na internete a zlepšila informovanie používateľov o povinnostiach so zreteľom na každú osobu, ktorá vedome poskytuje hypertextové odkazy na nepovolený obsah alebo odkazy, ktoré obchádzajú platený prístup k obsahu; domnieva sa, že cieľom každého nového návrhu by malo byť nájdenie spôsobu ako chrániť práva duševného vlastníctva a konečných používateľov a zároveň pomáhať rozvoju dynamického internetu, kde technológia a prístup na internet môžu jednotlivcom naďalej umožňovať, aby boli inovatívni a kreatívni; domnieva sa, že Komisia by mohla navyše navrhnúť právne vymedzenie pojmu voľné diela a zabezpečiť, aby takéto diela boli chránené proti súkromnému privlastneniu pomocou digitalizácie alebo iných prostriedkov; 36. so znepokojením konštatuje, že nedochádza k spravodlivému deleniu sa o hodnotu vytvorenú v digitálnej ekonomike z využívania diel chránených autorskými právami s držiteľmi práv, okrem iného pre systém zdanenia poskytovateľov služieb; vyzýva Komisiu, aby vyšetrila rozsah a vplyv tohto prenosu hodnoty na internetových sprostredkovateľov; 37. nabáda Komisiu, aby v rámci rokovaní o Transatlantickom obchodnom a investičnom partnerstve pokračovala v dialógu a spolupráci s USA v súvislosti s príslušnými legislatívnymi rámcami v oblasti autorských práv s cieľom odstrániť možné prekážky prístupu na trh a obchodné prekážky; 38. vyzýva Komisiu, aby upravila a zjednotila výnimky a obmedzenia povolené podľa regulačného rámca analógového sveta v kontexte novej situácie, ktorú predstavuje digitálna paradigma a najmä technológie cloud computingu; 39. je presvedčený, že v boji proti porušovaniu autorských práv v EÚ by sa malo vyvinúť spoločné úsilie, aby sa tak zabezpečila ochrana autorských práv a spravodlivé odmeňovanie; zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť povedomie spotrebiteľov o dôsledkoch porušovania autorských práv a s nimi súvisiacich práv, a naliehavo požaduje vhodné riešenie, ktorým sa zabezpečí, aby nikto nedosahoval zisky prostredníctvom porušovania autorských práv; 40. poukazuje na smernicu 2013/37/EÚ z 26. júna 2013 o opakovanom použití informácií verejného sektora, v ktorej sa stanovuje spoločný právny rámec pre trh EÚ s údajmi štátnej správy (informácie verejného sektora) a ktorá zahŕňa aj ustanovenia o transparentnosti a hospodárskej súťaži. RR\ doc 21/29 PE v03-00

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan

Európsky parlament Konsolidovaný legislatívny text EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítan Európsky parlament 2014-2019 Konsolidovaný legislatívny text 6.7.2017 EP-PE_TC1-COD(2016)0279 ***I POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU prijatá v prvom čítaní 6. júla 2017 na účely prijatia nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 2016/2072(INI) 14.10.2016 STANOVIO Výboru pre právne veci pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku a pre Výbor pre kultúru a vzdelávanie k súdržnej

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuj EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 5. 2018 COM(2018) 366 final ANNEXES 1 to 2 PRÍLOHY k návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY ktorým sa ustanovuje program Kreatívna Európa (na roky 2021 až 2027) a

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

TA

TA 30.6.2017 A8-0097/ 001-032 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-032 predložené Výbor pre právne veci Správa Max Andersson A8-0097/2017 Povolené spôsoby použitia určitých diel a iných predmetov ochrany v prospech osôb,

Podrobnejšie

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických k Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o využívaní frekvenčného pásma 470 790 MHz v Únii Ing. Viliam Podhorský riaditeľ odbor elektronických komunikácií MDVRR SR VÝCHODISKÁ A CIEĽ v rámci viacročného

Podrobnejšie

TA

TA 30.6.2017 A8-0102/ 001-031 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-031 predložené Výbor pre právne veci Správa Max Andersson A8-0102/2017 Cezhraničná výmena rozmnoženín určitých diel a iných predmetov ochrany v prístupných

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre právne veci 15.1.2015 2014/2256(INI) NÁVRH SPRÁVY o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2001/29/ES z 22. mája 2001 o zosúladení niektorých aspektov autorských

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY P8_TA(2015)0220 Práva duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ Uznesenie Európskeho parlamentu z 9. júna 2015 o oznámení Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa 18.5.2015 2015/2089(INI) NÁVRH SPRÁVY o ceste k zlepšeniu právnej úpravy týkajúcej sa jednotného trhu (2015/2089(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 28.5.2015 B8-0000/2015 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-0000/rok v súlade s článkom 128 ods. 5 rokovacieho poriadku o

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI EURÓPY PARLAMENT 2009-2014 Výbor pre hospodárske a menové veci 25.9.2012 201X/XXXX(INI) NÁVRH SPRÁVY o výročnej správe Európskej investičnej banky za rok 2011 (201X/XXXX(INI)) Výbor pre hospodárske a menové

Podrobnejšie

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Štrasburgu 17. apríla 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) LEX 1912 PE-CONS 7/1/19 REV 1 PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET

EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY PARLAMENT RADA V Štrasburgu 17. apríla 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) LEX 1912 PE-CONS 7/1/19 REV 1 PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET EURÓPA ÚNIA EURÓPY PARLAMENT RADA V Štrasburgu 17. apríla 2019 (OR. en) 2016/0284 (COD) LEX 1912 PE-CONS 7/1/19 REV 1 PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CULT 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 SMERNICA

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0334/2015 18.11.2015 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady o uzavretí pozmeňujúceho protokolu k Dohode medzi Európskym spoločenstvom a Lichtenštajnským

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie

Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európska rada V Bruseli 22. marca 2019 (OR. en) EUCO 1/19 CO EUR 1 CONCL 1 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej rady (21. a 22. marca 2019) závery Delegáciám

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. m Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9707/19 TOUR 10 IND 186 COMPET 434 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 27. mája 2019 Komu: Delegácie Č. predch. dok.: 9264/19 TOUR

Podrobnejšie

Top margin 1

Top margin 1 MEMO/11/840 Brusel 29. novembra 2011 Alternatívne riešenie sporov a riešenie sporov online pre spotrebiteľov z EÚ: otázky a odpovede I. ZÁKLADNÉ OTÁZKY A ODPOVEDE Čo je alternatívne riešenie spotrebiteľských

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 18.5.2015 A8-0169/2015 SPRÁVA o oznámení Cesta k obnovenému konsenzu o vymožiteľnosti práv duševného vlastníctva: Akčný plán EÚ (2014/2151(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 8.2.2017 A8-0026/9 9 o Bosne a Hercegovine za rok 2016 Odsek 1 1. víta posúdenie žiadosti Bosny a Hercegoviny o členstvo v EÚ Radou a odovzdanie dotazníka a očakáva stanovisko Komisie vo veci merity žiadosti

Podrobnejšie

Právo duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva

Právo duševného, priemyselného a obchodného vlastníctva PRÁVO DUŠEVNÉHO, PRIEMYSELNÉHO A OBCHODNÉHO VLASTNÍCTVA Duševné vlastníctvo zahŕňa všetky výlučné práva priznané duševným výtvorom. Delí sa na dve kategórie práv: priemyselné vlastníctvo, ktoré zahŕňa

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

AM_Ple_NonLegRC

AM_Ple_NonLegRC B8-0450/2017 } RC1/Am. 50 50 Odsek 3 a (nový) 3a. zdôrazňuje, že Európa musí oveľa lepšie spolupracovať, pokiaľ ide o položenie základov budúcej prosperity, ktorú zdieľajú široké vrstvy obyvateľstva; domnieva

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201

Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 201 Rada Európskej únie V Bruseli 10. marca 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0048 (COD) 7169/17 ADD 3 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 6. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: SWD(2017) 99 final Predmet: STATIS

Podrobnejšie

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár Čl. I PREDSLOV...12 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK...14 ÚVOD...17 Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách - komentár Čl. I PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť 2017/2194(INI) 7.11.2017 NÁVRH SPRÁVY o odporúčaní Európskeho parlamentu pre Radu o prioritách EÚ pre 62. zasadnutie Komisie OSN pre postavenie

Podrobnejšie

Kartelove dohody

Kartelove dohody II. Dohody obmedzujúce hospodársku súťaž 1. Právna úprava 2. Formy dohôd 3. Typy dohôd 4. Narušenie súťaže 5. Dohody de minimis 6. Kartelové praktiky 7. Výnimky z kartelových dohôd 8. Program zhovievavosti

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 28.9.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Poslaneckej snemovne Parlamentu Českej republiky k návrhu

Podrobnejšie

Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie ro

Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie ro Rodová rovnosť a zosúladenie práce a súkromného života Rodové rozdiely sú aj naďalej problémom na trhu práce a vo vzdelávaní. Opatrenia na riešenie rodových rozdielov zahŕňajú zabezpečenie rovnakého zaobchádzania

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

SATELITNÝ ÚČET PRE KREATÍVNY PRIEMYSEL EURÓPSKEJ ÚNIE júl 2019

SATELITNÝ ÚČET PRE KREATÍVNY PRIEMYSEL EURÓPSKEJ ÚNIE júl 2019 SATELITNÝ ÚČET PRE KREATÍVNY PRIEMYSEL EURÓPSKEJ ÚNIE júl 2019 SATELITNÝ ÚČET PRE KREATÍVNY PRIEMYSEL EURÓPSKEJ ÚNIE ZHRNUTIE júl 2019 2 PROJEKTOVÝ TÍM EUIPO Nathan Wajsman, hlavný ekonóm Carolina Arias

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4

Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 4 Rada Európskej únie V Bruseli 11. februára 2019 (OR. en) 6177/19 POZNÁMKA Od: Výbor stálych predstaviteľov (časť I) Komu: Rada COMPET 114 MI 127 IND 40 DIGIT 29 JUSTCIV 40 RECH 82 EDUC 56 Č. predch. dok.:

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

PR_NLE-CN_Agreement_app

PR_NLE-CN_Agreement_app Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0267/2016 28.9.2016 * SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Rady, ktorým sa Rakúska republika a Rumunsko oprávňujú v záujme Európskej únie prijať pristúpenie Peru

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Pojmy... 3 4. Postup spracovania žiadostí... 4 5. Práva dotknutej osoby... 5 5.1. Právo na prístup...

Podrobnejšie

Microsoft Word _SK.doc

Microsoft Word _SK.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE OBLASŤ MEDIA PROGRAMU TVORIVÁ EURÓPA NA ROKY 2014 2020 ZHRNUTIE Abstrakt Táto správa

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z

Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT z Rada Európskej únie V Bruseli 18. mája 2017 (OR. en) 9206/17 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: OJ CONS 28 EDUC 184 JEUN 66 CULT 62 AUDIO 67 SPORT 37 3 541. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (vzdelávanie, mládež, kultúra

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg

Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Deleg Rada Európskej únie V Bruseli 17. októbra 2016 (OR. en) 13342/16 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Generálny sekretariát Rady Dátum: 17. októbra 2016 Komu: Delegácie ENV 660 CLIMA 140 AGRI 553 IND 213 PROCIV 69 RELEX

Podrobnejšie

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu

Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupu Hospodárska prognóza zo zimy 2016: Zvládanie nových výziev Brusel 4. február 2016 Európska komisia - Tlačová správa Európske hospodárstvo teraz vstupuje už do štvrtého roku oživenia, pričom rast poháňanýnajmä

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

PA_NonLeg

PA_NonLeg EURÓPY PARLAMENT 2004 ««««««««««««Výbor pre zahraničné veci 2009 PREDBEŽNÉ ZNENIE 2004/2214(INI) 24.2.2005 NÁVRH STANOVIA Výboru pre zahraničné veci pre Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9127/19 AUDIO 75 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Delegácie Č. predch. dok

Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9127/19 AUDIO 75 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Delegácie Č. predch. dok Rada Európskej únie V Bruseli 27. mája 2019 (OR. en) 9127/19 AUDIO 75 VÝSLEDOK ROKOVANIA Od: Komu: Generálny sekretariát Rady Delegácie Č. predch. dok.: 8806/19 Predmet: Závery Rady o zlepšení cezhraničného

Podrobnejšie

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU

GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CU GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA B: ŠTRUKTURÁLNA A KOHÉZNA POLITIKA KULTÚRA A VZDELÁVANIE VÝSKUM REALIZOVANÝ PRE VÝBOR CULT EURÓPSKE KULTÚRNE INŠTITÚTY V ZAHRANIČÍ ZHRNUTIE

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p

Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 p Rada Európskej únie V Bruseli 30. júla 2015 (OR. en) SN 4357/1/15 REV 1 POZNÁMKA Predmet: Kódex správania predsedu Európskej rady SN 4357/1/15 REV 1 pp/dpm/js 1 KÓDEX SPRÁVANIA PREDSEDU EURÓPEJ RADY SN

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. októbra 2009 (06.11) (OR. en) 14344/09 EDUC 152 SOC 589 RECH 320 COMPET 415 POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Výbor stálych predstaviteľov (časť I)/Rada Č.

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži

Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje reži 12.6.2014 Úradný vestník Európskej únie L 173/79 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 599/2014 zo 16. apríla 2014, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 428/2009, ktorým sa stanovuje režim Spoločenstva

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV

Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV Rada Európskej únie V Bruseli 13. februára 2017 (OR. en) 6218/17 OJ CRP1 6 PREDBEŽNÝ PROGRAM Predmet: 2 616. zasadnutie VÝBORU STÁLYCH PREDSTAVITEĽOV (časť I) Dátum: 15. februára 2017 Čas: 10.00 hod. Miesto:

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 30.7.2010 KOM(2010)411 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o vplyve rozhodnutí Európskeho parlamentu a Rady, ktorými sa upravujú právne základy

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/ z 13. marca 2015, - ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov L 70/36 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2015/429 z 13. marca 2015, ktorým sa stanovujú spôsoby uplatňovania spoplatňovania nákladov súvisiacich s pôsobením hluku (Text s významom pre EHP) EURÓPA KOMISIA,

Podrobnejšie

GEN

GEN V Bratislave 16. septembra 2016 Bratislavské vyhlásenie Dnešné stretnutie v Bratislave sa odohráva v období, ktoré je pre náš európsky projekt kritické. Bratislavský samit 27 členských štátov sa venoval

Podrobnejšie

TA

TA 28.9.2018 A8-0279/ 001-022 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-022 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tibor Szanyi Sadzby dane z pridanej hodnoty A8-0279/2018 (COM(2018)0020 C8-0023/2018 2018/0005(CNS))

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt

Microsoft PowerPoint - Prezentacia_Slovensko.ppt Skúsenosti z realizácie Sektorového Operačného Programu Priemysel a služby a zameranie Operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast Konferencia Operační program Podnikání a inovace nástroj

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora u Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci sa týka každého z nás. Cenná pre vás. Prínos pre firmu. Zdravé pracoviská pre všetky vekové kategórie Podpora udržateľného pracovného života #EUhealthyworkplaces

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0266/2018 18.7.2018 SPRÁVA o podpore rastu a súdržnosti v pohraničných regiónoch EÚ (2018/2054(INI)) Výbor pre regionálny rozvoj Spravodajca: Krzysztof

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb ADOTEL-HEX s.r.o. Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Základné pojmy... 3 4. Dôvody spracúvania osobných údajov... 5 5. Postup spracovania

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Microsoft Word - TS_Vyskum a vyvoj BASF_digitalizacia_ docx

Microsoft Word - TS_Vyskum a vyvoj BASF_digitalizacia_ docx Tlačová správa Spoločnosť BASF presadzuje digitalizáciu celosvetového výskumu Intenzívnejšie využívanie digitálnych technológií posilňuje vedúce postavenie spoločnosti BASF v oblasti chemických inovácií

Podrobnejšie

Microsoft Word - VP ochrany OÚ_e-shop skolský batoh

Microsoft Word - VP ochrany OÚ_e-shop skolský batoh Podmienky ochrany osobných údajov v zmysle Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 10. júla 2012 (17.07) (OR. en) 12412/12 COSCE 23 PESC 895 COHOM 175 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Politický a bezpečnostný výbor Komu: Coreper/Rada Predmet: Priority EÚ v oblasti

Podrobnejšie

Katarina Kellenbergerova - Panel 5

Katarina Kellenbergerova - Panel 5 Operačný program výskum a vývoj Katarína Kellenbergerová riaditeľka sekcie implementácie OP VaV Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚE Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet:

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Rada Európskej únie V Bruseli 9. júla 2018 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2016/0282/A(COD) 10800/18 ADD 1 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Komu: Predmet: Generálny sekretariát Rady Výbor stálych predstaviteľov/rada

Podrobnejšie

Rada Európskej únie

Rada Európskej únie RADA EURÓPSKEJ ÚNIE KĽÚČOVÝ ROZHODOVACÍ ORGÁN EÚ Rada Európskej únie neformálne aj Rada EÚ alebo jednoducho len Rada je kľúčovým rozhodovacím orgánom EÚ. V rámci inštitúcie sa stretávajú ministri členských

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OPERAČNÝ PROGRAM EFEKTÍVNA VEREJNÁ SPRÁVA A MOŽNOSTI ČERPANIA ZDROJOV PRE MNO RUT ERDÉLYIOVÁ BRATISLAVA 04. 12. 2014 AKTUÁLNY STAV OP EVS 28.11.2014 OP EVS bol schválený EK 09.12.2014 tlačová konferencia

Podrobnejšie

Microsoft Word - A MSWORD

Microsoft Word - A MSWORD EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Dokument na schôdzu 30.3.2015 A8-0101/2015 SPRÁVA o absolutóriu za plnenie všeobecného rozpočtu Európskej únie na rozpočtový rok 2013, oddiel III Komisia a výkonné agentúry (2014/2075(DEC))

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 6. decembra 2005 (06.12) (OR. en) 15270/05 OJ CONS 69 SOC 491 SAN 203 CONSOM 51 PREDBEŽNÝ PROGRAM pre: 2699. zasadnutie RADY EURÓPEJ ÚNIE (ZAMESTNANOSŤ, SOCIÁLNA POLITIKA, ZDRAVIE

Podrobnejšie

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske

Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení na reformu Eurojustu a zriadenie Európske 26.7.2014 SK Úradný vestník Európskej únie C 244/15 EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU ÚDAJOV Zhrnutie stanoviska európskeho dozorného úradníka pre ochranu údajov (EDPS) k balíku legislatívnych opatrení

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického bloko

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického bloko EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 5. 2016 COM(2016) 289 final 2016/0152 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o riešení geografického blokovania a iných foriem diskriminácie z dôvodu štátnej

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

EAC EN-TRA-00 (FR)

EAC EN-TRA-00 (FR) Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV EACEA/13/2019 Iniciatíva Dobrovoľníci pomoci EÚ Technická pomoc pre vysielajúce organizácie Budovanie kapacít

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli, SEK(2011) 613 v konečnom znení PRACOVNÝ DOKUMENT ZAMESTNANCOV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Sprievodný dokum

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli, SEK(2011) 613 v konečnom znení PRACOVNÝ DOKUMENT ZAMESTNANCOV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Sprievodný dokum ÓPSKA KOMISIA V Bruseli, 24.5.2011 SEK(2011) 613 v konečnom znení PRACOVNÝ DOKUMENT ZAMESTNANCOV KOMISIE ZHRNUTIE POSÚDENIA VPLYVU Sprievodný dokument Návrh NARIADENIE ÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o poverení

Podrobnejšie

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa

MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa MIESTNY ROZVOJ RIADENÝ SPOLOČENSTVOM POLITIKA SÚDRŽNOSTI V ROKOCH 2014-2020 Európska komisia v októbri 2011 schválila legislatívne návrhy týkajúce sa politiky súdržnosti na obdobie rokov 2014-2020 Tento

Podrobnejšie

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi

Zastupujeme ľudí s mentálnym postihnutím a ich príbuzných ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusi ĽUDIA S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM A ICH PRÍBUZNÍ: VYUŽIME EURÓPSKE VOĽBY 2019 NA MAXIMUM Inclusion Europe pripravila tento dokument, aby sme čo najviac pochopili a využili príležitosti, ktoré nám ponúkajú

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

Európska rada V Bruseli 26. júna 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet:

Európska rada V Bruseli 26. júna 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Európska rada V Bruseli 26. júna 2015 (OR. en) EUCO 22/15 CO EUR 8 CONCL 3 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Generálny sekretariát Rady Komu: Delegácie Predmet: Zasadnutie Európskej Rady (25. a 26. júna 2015) závery

Podrobnejšie

TA

TA Európsky parlament 2014-2019 PRIJATÉ TEXTY Predbežná verzia P8_TA-PROV(2019)0042 Boj proti oneskoreným platbám v obchodných transakciách Uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. januára 2019 o vykonávaní

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

PR_INI

PR_INI Európsky parlament 2014-2019 Dokument na schôdzu A8-0296/2017 11.10.2017 SPRÁVA o kontrole výdavkov a monitorovaní nákladovej efektívnosti systémov záruky EÚ pre mladých ľudí (2016/2242(INI)) Výbor pre

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

GEN

GEN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 5. júna 202 (9.06) (OR. en) Medziinštitucionálne spisy: 20/0228 (COD) 20/0229 (COD) 0689/2 AGRILEG 78 VETER 45 CODEC 659 POZNÁMKA K BODU I/A Od: Generálny sekretariát Rady Komu:

Podrobnejšie

Štrukturálne fondy po roku 2014

Štrukturálne fondy po roku 2014 Sektorové priority a navrhované prerozdelenie kompetencií za rómsku inklúziu Spoločný strategický rámec Partnerská dohoda Operačné programy Európa 2020 Pozičný dokument EK Špecifické odporúčania EK pre

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

COM(2018)612/F1 - SK

COM(2018)612/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 6. 9. 2018 COM(2018) 612 final SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE o hodnotení Europeany a budúcom vývoji {SWD(2018) 398 final} SK SK 1. ÚVOD Táto správa opisuje výsledky

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie