ovýsledkochapodmienkachvýchovno-vzdelávacejčinosti Základnejškoly, SNP1484, PovažskáBystrica zaškolskýrok2013/2014.

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ovýsledkochapodmienkachvýchovno-vzdelávacejčinosti Základnejškoly, SNP1484, PovažskáBystrica zaškolskýrok2013/2014."

Prepis

1 Správa ovýsledkochapodmienkachvýchovno-vzdelávacejčinosti Základnejškoly, SNP1484, PovažskáBystrica zaškolskýrok213/214. Predkladá: PaedDr.JanaBrigntová... riaditeľ školy Prerokované v pedagogickej rade školy dňa... Vyjadrenieradyškoly: Rada školy odporúča zriaďovateľovi Mestu Považská Bystrica schváliť Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, SNP 1484., Považská Bystrica za školský rok 213/214. V Považskej Bystrici dňa predseda Rady školy Stanoviskozriaďovateľa: Mesto Považská Bystrica schvaľ uje neschvaľ uje Správu o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy, SNP 1484., Považská Bystrica za školský rok 213/214 V Považskej Bystrici dňa za zriaďovateľa

2 Východiskáapodklady: Správa je vypracovaná v zmysle: 1. 5 ods. 7 pís. f zákona 596/23 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 2. Vyhlášky Ministerstva školstva SR č. 9/26 Z. z. zo o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení. 3. Metodického usmernenia MŠ SR č. 1/26-R k vyhláške MŠ SR č. 9/26 Z. z. 4. Koncepcie školy. 5. Plánu práce školy na školský rok. 6. Vyhodnotenia plnenia plánov práce jednotlivých metodických združení a predmetových komisií, ŠKD, koordinátorov výchov. 7. Informácie o činnosti Rady školy. 8. Ďalšie podklady: Zápisnice z pedagogických rád a pracovných porád Plány činnosti na jednotlivé mesiace. 2

3 3 S p r á v a ovýsledkochapodmienkachvýchovno-vzdelávacejčinosti Základnejškoly, SNP1484, PovažskáBystricazaškolskýrok213/ a) Základnéidentifikačnéúdajeoškole:( 2ods. 1písm.a) 1.Názov školy: Základná škola 2.Adresa školy: SNP 1484, Považská Bystrica, telefónne číslo: 42/ faxové číslo:42/ Internetová adresa: ová adresa:6zs@povazska-bystrica.sk 5. Zriaďovateľ: Mesto Považská Bystrica 2.Vedúcizamestnanciškoly: Menoapriezvisko Paeddr. Jana Brigantová Mgr. Gabriela Bieliková Mgr.Lenka Omámiková Antónia Miščíková Funkcie riaditeľ školy zástupca riaditeľa školy výchovný poradca Vedúca ŠJ 3.Údajeoradeškolyainýchporadnýchorgánochškoly: 3.1)Údajeoradeškoly: Nová Rada školy pri Základnej škole, SNP 1484 v Považskej Bystrici bola ustanovená v zmysle 24 zákona č. 596/23 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov po voľbách dňa Funkčné obdobie začalo dňom na obdobie 4 rokov. Členoviaradyškoly: P.č. Meno a priezvisko Funkcia Zvolený /delegovaný/ za 1. Pavol Sabo predseda rodičov 2. Mgr.Lenka Švecová učiteľov 3. Eva Zajačiková učiteľov 4. Antónia Miščíková prevádzkových zamestnancov 5. Martina Sabová rodičov 6. Katarína Vojtková rodičov 7. Lenka Vokounová rodičov 8. Mgr.Marian Sopčák zriaďovateľa 9. MUDr.Igor Steiner zriaďovateľa 1. Ing.Pavol Jurčík, PHD zriaďovateľa 11. Jozef Sovík zriaďovateľa

4 4 Stručnáinformáciaočinostiradyškoly: Rada školy zasadala štyrikrát, schválila Plán hlavných úloh školy na školský rok, bola informovaná o čerpaní rozpočtu, činnosti školy, radou bola prejednaná správa o hospodárskej činnosti školy, príjmy z prenájmov priestorov, výdavky na energie, úspechy žiakov v súťažiach a návrh organizácie školského roka. 3.2)Údajeopredmetovýchkomisiáchametodickýchzdruženiach-poradnýchorgánochriaditeľaškoly: Na škole pracovalo 1 MZ a PK : M-F-PPC, Cj, Sj, D-Z, P-Ch, Tv, Pv-Vv-Hv, Ov-Ev-Nv, Mz 1-4, MZ ŠKD. Ich práca bola pravidelná, stretávali sa 4-krát za rok, riešili problémy, ktoré sa vyskytli pri výuke predmetov, metodické problémy, používanie metodických pomôcok, zostavovali časovo-tematické plány, informovali o zasadnutiach zo vzdelávania na krajských MC. Každá MZ a PK vypracovala analýzu činnosti, ktorú prikladáme v prílohe. Príloha č. 1 4)Údajeožiakochškolyzaškolskýrok213/214( 2ods.1písm.b) Základnáškola Stav k Stav k Ročník tried žiakov Z toho Integrovaných odd. ŠKD žiakov v ŠKD tried žiakov Z toho Integrovaných odd. ŠKD žiakov v ŠKD )Údajeopočtezapísanýchžiakovdo1.ročníka,údajeopočtochaúspešnostižiakovnaprijímacíchskúškachaichnáslednomprijatínaštúdiumnastrednéškoly( 2ods.1písm2.c) 5.1)Údajeopočtezapísanýchžiakovdo1.ročníkaZŠ POČET ŽIAKOV Z CELKOVÉHO POČTU ZAPÍSANÝCH POČET TRIED SPOLU 33 DIEVČATÁ počet / % ODKLADY počet / % NEZAŠKOLENÍ V MŠ počet / % SAMOSTATNÉ ( SPOJENÉ ) 11/33,3 4/12, Údajeoprijatýchžiakochnaštúdiumnastrednéškoly

5 5 Prehľad o rozmiestnení žiakov 9. ročníkov - šk.rok 213/14 P.č. Škola (dĺžka štúdia) Nemocničná Školská Stred Slov. part. SNP Slovanská Rozkvet Pov. Teplá S P O L U 1 Gymnázium PB (4) 7 2 Obchodná akadémia PB (4) 5 3 Stred. zdrav. škola PB (4) 1 4 Stred.priemysel.škola PB (4) 8 5 Súkromná obchodná akdémia PB (4) 6 SOŠ - SOU stroj. PB (2) 7 SOŠ - SOU stroj. PB (3) 1 8 SOŠ - SOU stroj. PB (4) 4 9 SOŠ - SOU stav. PB (3) 5 1 SOŠ - SOU stav. PB (4) 1 11 SOŠ - stav.priemyslovka PB(4) SPOLU (okres) 32 1 Dopravná akadémia Trenčín 2 Dopravná akadémia Žilina 3 Gymnázium bilingválne Čadca (4) 4 Gymnázium bilingválne Sučany (4) 5 Gymnázium Púchov (4) 6 Gymnázium Rajec (4) 7 Gymnázium sv. Františka, Žilina 8 Gymnázium športové B.Bystrica (4) 9 Gymnázium športové Žilina (4) 1 Gymnázium Trenčín (4) 11 Gymnázium Žilina Hlinská (4) 12 Konzervatórium súkromné Nitra 13 OA Žilina (4) 14 OA Ružomberok 15 PaSA Čadca (4) 16 PaSA Trenčín (4) 1 17 PaSA Tur.Teplice (4) 18 SOŠ Žilina 19 SOŠ elektrotechnická Komenského Žilina 1 2 SOŠ Kys.N.Mesto (4) 21 SOŠ lesnícka JDM Lip. Hrádok (4) 22 SOŠ lesnícka Lipt. Mikuláš 23 SOŠ masmediál. komunikácie Bratislava 24 SOŠ obchodu a služieb - hotelová akadémia Púchov (5) 25 SOŠ obchodu a služieb Púchov (3) 3 26 SOŠ obchodu a služieb Púchov (4) 27 SOŠ obchodu a služieb Žilina (3) 28 SOŠ sklárska Lednické Rovne (3) 29 SOŠ sklárska Lednické Rovne (4) 3 SOŠ Terézie Vansovej Púchov (4) 31 SOŠ záhradnícka Piešťany 32 SOŠ letecko-technická Trenčín (4)

6 6 33 SPŠ dopravaná Zvolen (4) 34 SPŠ elektr. Bratislava 35 SPŠ Martin 36 SPŠ stavebná Žilina 37 Stred. zdrav. škola Trenčín (4) 38 Stred. zdrav. škola Trnava (4) 39 Stred.priemysel.škola Dubnica n.v. (4) 4 Stred.umelecká škola Trenčín 1 41 Súkromná hotelová akadémia Žilina 42 Súkromná umelecká škola Žilina (4) Hotelová akadémia Ľ.Wintera Piešťany 1 Stredná škola podnikania Trenčín 2 SOŠ obchodu a služieb Prievidza 1 SOŠ elektrotechnická Bratislava 1 Stredná zdravotná škola Čadca 1 SPOLU 12 SPOLU 44 Všetci žiaci 9.ročníka v počte 44 sú prijatí na ďalšie štúdium Žiaci 4. ročníka žiakov 4. roč. 25 Prehľad o počte žiakov 4. ročníka prijatých na 8 - ročné gymnáziá a iné školy osemročné gymnáziá Na iné školy Prihlásení Úspešní Prijatí Prihlásení Úspešní Prijatí Žiaci nižších ročníkov II. stupňa ZŠ prijatí na SŠ Ročník 8. ročník 7. ročník 6. ročník 5. ročník žiakov prijatých na SŠ Stredná škola, na ktorú bol žiak prijatý Iné skutočnosti, vysvetlivky.

7 7 Z 44 končiacich žiakov bude pokračovať v štúdiu 32 žiakov v Považskej Bystrici, 12 žiakov mimo mesta ( Púchov, Trenčín, Prievidza, Liptovský Hrádok, Lednické Rovne, Nitra,Piešťany ). Kurz na získanie vzdelania poskytovaného základnou školou žiakov: 6.Údajeovýsledkochodnoteniaklasifikáciežiakovpodľaposkytovanéhostupňavzdelania.( 2ods.1písm.e) Prospech žiakov uvádza tabuľka. Z 299 žiakov prospelo 286 žiakov, 4 žiaci boli neklasifikovaní, dvaja z toho plnia povinnú školskú dochádzku v zahraničí a požiadali o preskúšanie až v štvrtom ročníku. 13 žiakov neprospelo, z toho 3 budú opakovať ročník. Dochádzka žiakov bola poznamenaná chrípkovými ochoreniami, žiaci vymeškali ospravedlnených hodín, 119 hodín bolo neospravedlnených, v dvoch prípadoch boli riešené neospravedlnené hodiny v spolupráci s MSÚ v Považskej Bystrici a ÚPSVaR v Považskej Bystrici. Správaniežiakov sme museli hodnotiť aj zníženými známkami zo správania. 1 žiak má na vysvedčení zníženú známku 2.stupňa a 1 žiačka 3.stupňa. Znížená známka druhého stupňa bolia za narušovanie vyučovania, nenosenie si pomôcok na vyučovani. Tabuľka o prospechu, správaní a dochádzke v prílohe. 6.1 Výsledky externých meraní Monitor 9 Výsledky meraní sme analyzovali: a/ škola poskytla žiakom možnosť zopakovať si učivo od 5.ročníka v krúžkoch, v každej triede aj z M aj zo SJL b/ žiaci v 9.A aj B triede mali vlažný vzťah k vzdelávaniu počas celej školskej dochádzky, vzdelávanie pre nich nebolo prioritou, niektorí ani nemali záujem o doučovanie. c/ celkove terajší 9.ročník bol slabší na vzdelávanie, úroveň v B triede bola omnoho slabšia ako v A triede Výsledky zodpovedajú úrovni tried. 7.Zoznamuplatňovanýchučebnýchplánovšk.roku213/214( 2ods.1písm.f)

8 8 I. stupeň ZŠ I. Stupeň ZŠ Trieda Uplatňovanéučebnéplány 1.A ŠkVP 1.B ŠkVP II.A ŠkVP III.A ŠkVP, ŠkVPŠptr IV.A ŠkVP, ŠkVPŠptr Trieda V.A VI.A VI.B VII.A VII.B VIII.A VIII.B IX.A IX.B Uplatňovanéučebnéplány ŠkVPŠptr ŠkVP ŠkVP ŠkVPŠptr ŠkVP ŠkVPŠptr ŠkVP ŠkVPŠptr ŠkVP ŠkVPŠptr 8.Údajeofyzickompočtezamestnancovaplneníkvalifikačnéhopredpokladupedagogickýchzamestnancovškolykudňukoncoročnejkvalifikácie( 2ods.1písm.g) Základnáškola Školskýklubdetí Strednáškola zamestnanci ZŠ 41 zamestnanci ŠKD 2 zamestnanci SŠ ZtohoPZ* 32 ZtohoPZ 2 ZtohoPZ Z počtu PZ Z počtu PZ Z počtu PZ - kvalifikovaní 31 - kvalifikovaní 2 - kvalifikovaní - nekvalifikovaní - nekvalifikovaní - nekvalifikovaní - dopĺňajú si vzdelanie - dopĺňajú si vzdelanie - dopĺňajú si vzdelanie ZtohoNZ* 9 ZtohoNZ ZtohoNZ Z počtu NZ Z počtu NZ Z počtu NZ - školský psychológ*** -upratovačky -upratovačky - špeciálny pedagóg -upratovačky 6 Školskákuchyňajed. -ostatní 3 zamestnanci spolu 6 Spolupočetzamestnancov ZŠ+ŠKD+(MŠ)+ŠkaŠJ 43 Zcelkovéhopočtu zamestnancovškolypočetpz Zoznam učiteľov a ich aprobácia 1 Mgr.Gabriela Bieliková ZRŠ 2 Mgr. Monika Žáková Učiteľka roč.

9 9 3 Mgr.Zdenka Grácová Učiteľka roč. 4 Mgr.Vlasta Škrkoňová Učiteľka roč. 5 Mgr.Dana Gašpercová Učiteľka roč. 6 Mgr. Miluše Magátová Učiteľka roč.MD 7 PaedDr. Jana Brigantová RŠ, D-Tv-Ev 8 Mgr.Renáta Heinischová M-Z 9 Ing.Lenka Mahútová Aj 1 Mgr.Lenka Švecová Sj-Nj 11 Ing.Lenka Omámiková CH-TCHv 12 Mgr.Iveta Toroková Aj-P, MD 13 Mgr.Božena Pekárová Tv-Rj 14 Mgr.Alica Ďurná M-F 15 Mgr.Darina Repková SJL-Nj 16 Ing. Edita Koniarová Aj 17 RNDr.Jarmila Šikulincová M-F 18 Mgr.Matej Španiheľ Tv-Z 19 Mgr.Miroslav Blahút M-Tv 2 Mgr.Emília Hamarová Sj-D 21 Mgr.Zuzana Bologová Aj 22 Mgr.Jarmila Mirohnová Sj-Vv 23 Ing.Miroslav Maretta Inf 24 Mgr. Margita Dudoňová NJ-RJ-Ev 25 Bc. Michal Belica tréner 26 Ingrid Draková tréner 27 Bc. Katarína Tomanová tréner 28 Mária Janišová vychovávateľka 29 Eva Zajačiková vychovávateľka 3 Mgr. Milada Zemamíková M 31 Mgr. Tidíková Katechetka 32 Erika Sukovská, Mgr. katechétka 8.2 Odbornosť vyučovania podľa jednotlivých predmetov v školskom roku 21/211 Prehľad o odbornosti vyučovania na I. stupni ZŠ

10 1 Predmet v školskom roku 213 / 14 k hodín Slovenský jazyk a literatúra 4 4 1, Z toho odborne % neodborne % Cudzí jazyk ,7 8 53,3 Prírodoveda 9 9 1, Vlastiveda 4 4 1, Etická výchova 1 1 1, Náboženská výchova 5 5 1, Matematika , Informatická výchova ,7 1 33,3 Pracovné vyučovanie 1 1 1, Výtvarná výchova 9 9 1, Hudobná výchova 5 5 1, Telesná výchova 1 8 8, 2 2, Špp plávanie 6 6 1, Spolu ,6 11 8,4 Prehľad o odbornosti vyučovania na II. stupni ZŠ v školskom roku 213 /14 k Predmet Z toho

11 11 hodín odborne % neodborne % Slovenský jazyk a literatúra , Anglický jazyk , ,47 Nemecký jazyk , Francúzsky jazyk Ruský jazyk 8 8 1, Fyzika 1 1 1, Chémia 8 8 1, Biológia 1 6 6, 4 4, Dejepis , ,45 Geografia , Občianska náuka 9 9 1, Etická výchova 2 2 1, Náboženská výchova ,9 1 9,91 Matematika , Informatika , Svet práce , 1 25, Technika ,47 2 1,53 Hudobná výchova 5 5 1, Výtvarná výchova 5 5 1, Výchova umením 2 2 1, Telesná a športová výchova , 6 25, , 1 1 1, Spolu , ,85 9.Údajeoďalšomvzdelávanípedagogickýchzamestnancovškoly( 2ods.1písm.h)

12 12 Formavzdelávania vzdelávaných Priebehvzdelávania/počet ukončilo pokračuje začalo Adaptačné Inovačné 6 6 Aktualizačné Inovačnéfunkčné 1 1 Seminár 1 1 Poznatky z odborných seminárov sa využívajú v práci PK a MZ a vo výchovno-vyučovacom procese. 1. Údajeoaktivitáchaprezentáciškolynaverejnosti( 2ods. 1písm.i) Exkurzia SKD, salaš Pružina Exkurzia 7., Praha Exkurzia 8.roč. Žilina Exkurzia 5.,6.roč. dejepisno geografická Exkurzia 6.,7.,8., Vianočná Viedeň Beseda o násilií s psychologičkou Besedy o povolaniach pre 9.roč. Beseda o drogách Stavanie mája Beseda s príslušníkmi polície Dobrovoľné zbierky Modrý gombík Žltý narcis Rozprávkový zápis prvákov Mikuláš v škole Vianočná burza, vianočná besiedka Úcta k starším program pre dôchodcov Fašiangy na šestke Karneval pre žiakov 1.stupňa Výstava kníh Valentínska pošta Deň vody Deň Zeme Súťaž v atletike,basketbale,futbale,floorbale Plavecký výcvik pre 1. ročník Plavecký výcvik 4.ročníka Výcvik na DDI Naspäť v škole, bývalí žiaci Tvorivé dielne veľká noc Výcvik korčulovania Športový deň Na bicykli deťom Údajeoaktivitáchorganizovanýchškolou Údajeoaktivitách, dokt. saškolazapojila Hviezdoslavov Kubín Pytagoriáda Chemická olympiáda Okresné a krajské kolo v atletike Šaliansky Maťko Okresné a krajské kolo florbalu Hokejová liga žiakov Ekojarmok Súťaž o najkrajšiu triedu Európa v škole Matematická olympiáda Olympiáda Aj

13 13 Krúžkováčinosť Divadelnépredstaveniapre1.-4.roč DivadelnépredstaveniapreMŠ 1.Dosiahnutévýsledkyvpredmetovýcholympiádachasúťažiach Umiestnenie žiakov v súťažiach v šk. roku 211/212 Súťaž okresné kolá Žiak Miesto Pripravil Cezpoľný beh Maríkovec 3.m Španihel, Blahút Sovík 3.m Španihel, Blahút Klinčúch 3.m Španihel, Blahút Basketbal 3.m Španihel, Blahút Unifikovaný futbal Družstvo chlapcov 4.m Španihel Unifikovaný futbal Družstvo diavčat 3.m Španihel Geografická olympiáda Zdenko Kováčik 2.m Španihel Atletika dievčat družstvo 5.m Pekarová Atletika chlapci družstvo 6.m Španihel Hviezdoslavov Kubín Margaréta Hradňanská 2.m Švecová Marečková Estel 3.m Mirohnová Matematický klokan Denis Gero Šikulincová Atletika družstiev dievčatá 3.m Pekárová chlapci 4.m Španileľ,Blahút Vybíjaná chlapci 2.m Pekárová Futbal Chlapci ml 2.m Floorbal Chlapci, ml., sta. 1.m Belica Omámiková, Ekojarmok Repková Prvé, druhé a tretie miesta v celoslovenských kolách súťaží Miesto Žiak / družstvo Súťaž (názov, v čom, mesto) Škola Pripravoval 1. SabinaJarošová Majstrovstvá Slovenska v plávaní - 1 m prsia ZŠ SNP 1484 Ingrid Draková

14 14 2. SabinaJarošová 2. SabinaJarošová 2. SabinaJarošová 3. SabinaJarošová Žiak / družstvo Sabina Jarošová Majstrovstvá Slovenska v plávaní - 2 m polohový pretek Ingrid Draková Majstrovstvá Slovenska v plávaní - 4 m voľný spôsob Ingrid Draková Majstrovstvá Slovenska v plávaní - 1 m motýlik Ingrid Draková Majstrovstvá Slovenska v plávaní - 1 m voľný spôsob Ingrid Draková Prvé miesto v krajských kolách súťaží Súťaž (názov, v čom, mesto) krajská súťaž v plávaní -2m a 5 m voľný spôsob -1.miesto 5m voľný spôsob 3.miesto Topolčany Jarné M-Szo 2.kolo 1m voľný spôsob 3.miesto Považská Bystrica Jarné M-ZSO 1.kolo 5m znak 3.miesto Spišská Nová Ves Memoriál Jozefa Baláža 1m znak 2.miesto Handlová O pohár mesta Handlová 3.miesto Dolný Kubín Veľká cena Dolného Kubína 3.ko SPŽ 1.miesto Považská Bystrica Jarné M-SZO 1.kolo 2m znak 3.miesto Spišská Nová Ves Memoriál Jozefa Baláža 1.miesto Topolčany Jarné M-SZO 2.kolo Adela Kucharíkova 1m motýlik 3.miesto Považská Bystrica Jarné M-SZO 1.kolo 2.miesto Dolný Kubín Veľká cena Dolného Kubína 3.ko SPŽ 2m polohové preteky 3.miesto Považská Bystrica Jarné M-SZO 1.kolo 12.Údajeoprojektoch,doktorýchje(bola)vškolskomrokuškolazapojená( 2ods.1písm.j) Názovprojektu Termínzačatierealizácieprojektu Termínukončeniarealizácieprojektu Výsledky Infovek Rok25 priebežne PCgramotnosť ModrnizáciaVP 21 priebežne splnené Otvorenáškola 28 priebežne Otv.športoviská Zdravýúsmev September21 priebežne Splnené Tvojasprávnavoľba Školapriateľskákdeťo Zdraváškola Najkrajšiatrieda Viemsaslušnesprávať September21 September21 September29 September21 September21 priebežne priebežne priebežne priebežne priebežne Splnené Splnené Splnené Splnené Splnené 13.ÚdajeovýsledkochinšpekčnejčinostivykonanejŠtátnouškolskouinšpekciouvškole( 2ods.1písm. k).

15 ŠŠI Trenčín Tematická inšpekcia bola zameraná na zisťovanie podmienok testovania a dodržiavanie pokynov pri Testovaní 9. Závery zo správy ŠŠI: Neboli zistené žiadne nedostatky. 14.Údajeopriestorovýchamateriálnychpodmienkachškoly( 2ods.1písm.l) Škola má 21 kmeňových tried,, 13 odborných učební dve počítačové, učebňu Aj,Nj, CH,F, NV, Hv, VV, dielní, kuchynku, dve herne ŠKD, 12 kabinetov, školskú knižnicu, 5 kancelárií, jedáleň, dve telocvične, gymnastickú telocvičňu a školský areál s atletickou dráhou a tromi ihriskami.. Športové priestory sú využívané verejnosťou počas celého roka. Na škole je zriadená Hokejová sieň slávy. Škola má nevyhovujúce podlahy, svietidlá na 1.poschodí, okná, starý školský nábytok. Chlapčenské WC je žľabové, nevyhovujúce dobe. Šatne telocvične sú rozbité od dverí až po umývadlá, nutne potrebujú rekonštrukciu. Rozpočet školy nedovoľuje urobiť rekonštrukcie. Nové pomôcky na vyučovanie sú zakupované z prostriedkov ZRŠ a Poukazov. Škola nutne potrebuje interaktívnu tabuľu. Slabou stránkou školy je práve stav budovy, vybavenie tried nábytkom, novým osvetlením a nevyhovujúce WC. 15.Údajeofinančnomahmotnomzabezpečenívýchovno-vzdelávacejčinostiškoly( 2ods.1písm. m). {Škola priloží Správu o hospodárení za predchádzajúci kalendárny rok.} 1. o dotáciách zo štátneho rozpočtu na žiakov, 2. o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť, 3. o finančných prostriedkoch prijatých za vzdelávacie poukazy a spôsobe ich využitia v členení podľa financovaných aktivít, 4. o finančných prostriedkoch získaných od rodičov, právnických alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít, 5. iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov. 16.Oblasti,vktorýchškoladosahujedobrévýsledky,aoblasti,vktorýchsúnedostatkyatrebaúroveň výchovyavzdelávaniazlepšiť vrátanenávrhovopatrení( 2ods. 1písm.o). Informáciu o týchto oblastiach uvedie škola podľa SWOT analýzy t. j. silné stránky školy, slabé stránky školy, príležitosti a riziká. AnalýzaSWOT: SILNÉ STRÁNKY SLABÉ STRÁNKY

16 16 vysoká odbornosť pedagogických zamestnancov služby školy podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia ciele školy rozvíjanie pracovných návykov a zručností žiakov atmosféra vyučovania počítačová gramotnosť žiakov zapájanie sa do projektov voľnočasové aktivity školy rôznorodá výchovná práca školy skoré riešenie problémov v spolupráci s rodičmi využívanie počítačových učební úroveň www stránok školy školské stravovanie blízkosť inej školy- motivácia PRÍLEŽITOSTI dobré podmienky pre vzdelávanie nadaných žiakov dobré podmienky pre vzdelávanie začlenených žiakov využitie školského areálu činnosť ŠKD nedostatok financií na chod školy nedostatok učebníc na vzdelávanie nedostatočné ohodnotenie pedagog. zamestnancov stav budovy školy zastaralé vybavenie tried nábytkom osvetlenie tried na 1.poschodí naplnenosť hokejových tried diferencovanie úloh a činností s ohľadom na rozdielne vzdelávacie schopnosti žiakov RIZIKÁ nepriaznivý demografický vývoj nedostatok finančných prostriedkov slabé ovládanie legislatívy pedagogickými pracovníkmi slabá príprava na vyučovanie u niektorých vyučujúcich nezáujem niektorých rodičov o vzdelávanie detí 17.Spoluprácaškolysrodičmi,oposkytovaníslužiebdeťom,žiakomarodičom( 2ods. 2písm.c) Spolupráca s rodičmi žiakov bola dobrá, rodičia si zvykli ospravedlňovať neprítomnosť žiakov na vyučovaní telefonicky, takže triedny učiteľ vedel o každom žiakovi. Telefonické spojenie na rodiča sme využívali aj pri riešení výchovných problémov. Počas roka sa konali v každej triede 4 triedne rodičovské združenia, dve plenárne. Výbor ZRŠ schválil použitie finančných prostriedkov na činnosti, ktoré pomohli škole zabezpečiť sladkosti na Mikuláša, na Deň detí a hlavne na rekonštrukciu dvoch chlapčenských WC..

17 17 Škola poskytovala službu rodičom aj činnosťou ŠKD, ktorý navštevovalo 52 žiakov, stravovaním žiakov, kedy školská jedáleň denne pripravovala mliečnu desiatu 34 žiakom, obedy 18 žiakom, 35 zamestnancom a 35 dôchodcom zo sídliska. Škola prenajímala zubnú ambulanciu MUDr.Drocárovej, ktorá sa prednostne starala o chrup našich žiakov 18.Vzájomnévzťahymedziškolouadeťmialebožiakmi, rodičmiaďalšímifyzickýmiosobamiaprávnickýmiosobami,ktorésanavýchoveavzdelávanívškolepodieľajú Škola prenajímala telocvičňu, úhrady boli hradené pravidelne. Poskytovali sme telocvičňu aj na klubové tréningy hokejistov žiakov a dorastencov. Škola dlhodobo spolupracuje s Materskou školou Grznára 1441 na sídlisku, deti navštevujú školu, jej športoviská i telocvičňu. Dobrá spolupráca je s hokejovým oddielom HK 97. Mnohí naši žiaci navštevujú umelecké školy v meste, pracujú v krúžkoch pri CVČ. Mažoretkám CVČ poskytujeme telocvičňu na nácvik.

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program šk.rok /2011

Školský vzdelávací program šk.rok /2011 Z á k l a d n á š k o l a, H r n č i a r s k a 3, H U M E N N É Školský vzdelávací program Menej učiť- viac naučiť (pre život v novom tisícročí) Školský rok: 208/209 Školský učebný plán pre triedy so všeobecným

Podrobnejšie

Správa doc

Správa doc S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Základnej školy M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji za školský rok 2007/2008 Predkladá: Mgr. Jaroslav Šupala riaditeľ ZŠ Prerokované

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité

Základná škola, Školská 3, Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou Rámcový učebný plán inovovaný pre 1. až 4. ročník a pre 5. až 8. ročník Šk. rok. 2018/2019 Použité skratky: ZPH- základný počet hodín, PVH- počet voliteľných

Podrobnejšie

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je

Názov projektu: „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ ITMS: Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/Projekt je Názov projektu: Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách ITMS: 26110130111 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Záverečná prezentácia aktivít

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Jurské, Jurské 40, 05994

Základná škola s materskou školou Jurské, Jurské 40, 05994 Základná škola s materskou školou Jurské, Jurské 40, 05994 okr. Kežmarok Zriaďovateľ ZŠ Obec Jurské p.eduard Pompa starosta obce 05994 Jurské Názov školy: Základná škola s materskou školou Jurské Adresa:

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet:

Základná škola s materskou školou, Horná Streda Horná Streda. Tel. 032/ Internet: Základná škola s materskou školou, Horná Streda 391 916 2 Horná Streda. Tel. 032/7773175 e-mail: zssmsh.streda@stonline.sk, Internet: http://zssmshstreda.edupage.org Školský vzdelávací program Rámcový

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014

Microsoft Word - Kontinualne vzdelávanie2013_2014 ZŠ, Mojzesovo Černík, 941 04 Mojzesovo č. 505 Plán kontinuálneho vzdelávania v školskom roku 2013/2014 príloha č.2 ŠkVP Vypracovala: Mgr. Elena Puková, riad. školy 1. IDENTIFIKÁCIA ORGANIZÁCIE Názov školy

Podrobnejšie

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016

Správa o výsledkoch výchovno-vzdelávacej činnosti za školský rok 2015/2016 2.07. vypracovaná v súlade s vyhláškou 9/2006 Z.z. o štruktúre a obsahu správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení na základe 14 ods. 5 písm. e) zákona

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán

Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán Š K O L S K Ý K L U B D E T Í Pri ZŠ na ulici Komenského 3, Komárno P L Á N M E T O D I C K É H O Z D R U Ţ E N I A ŠKD Na školský rok 2012/2013 Plán vypracovala : vedúca MZ Š K D vych. Bc.Adriana Valíčková

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od

Školský vzdelávací program Základná škola s materskou školou Šarišské Michaľany 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 6. UČEBNÝ PLÁN 6.1 Inovovaný učebný plán ISCED 1 Platnosť od 1. 9. 2015 v prvom, druhom, treťom a štvrtom ročníku. vzdelávacia oblasť Jazyk a komunikácia vyučovací predmet 1. 2. 3. 4. spolu PH DH PH DH

Podrobnejšie

untitled

untitled Základná škola TRIEDNA KNIHA V A 2018-2019 Názov školy:...... Typ školy:... Vyučovací :... KLASIFIKAČNÝ ZÁZNAM pre nižšie stredné vzdelávanie Školský rok:.../... Trieda:... triedny učiteľ:... 232 9. ročník

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2019/2020. V zmysle zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) UČEBNÝ PLÁN 2013 Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Druh školy Vyučovací jazyk Kategórie a názvy vyučovacích predmetov

Podrobnejšie

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany

Stredné odborné učilište, Tovarnícka 1609, Topoľčany Kritériá na prijatie uchádzačov v 1. kole do 1. ročníka študijných odborov pre šk. rok 2018/2019. V zmysle zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení

Podrobnejšie

Súkromná obchodná hotelová akadémia GASMO Žehrianska 6, so sídlom Holíčska 2, Bratislava SPRÁVA O VÝSLE

Súkromná obchodná hotelová akadémia GASMO Žehrianska 6, so sídlom Holíčska 2, Bratislava   SPRÁVA O VÝSLE SPRÁVA O VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI SÚKROMNEJ HOTELOVEJ AKADÉMIE GASMO ZA ŠKOLSKÝ ROK 2014/2015 Predkladá: Ing. Katarína Bederková riaditeľka školy Stanovisko zriaďovateľa:

Podrobnejšie

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1

Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 Stredná odborná škola ekonomická Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Agroturistika Agroturistika 1 1. ÚVODNÉ IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE Názov a adresa školy Názov školského vzdelávacieho

Podrobnejšie

Hodnotenie žiakov I

Hodnotenie žiakov I Hodnotenie žiakov I. stupňa ZŠ na šk. rok 2018/2019 Hodnotenie žiakov I. stupňa je v súlade s Metodickým pokynom č. 22/2011 a č. 19/2015. V jednotlivých ročníkoch a podľa jednotlivých predmetov je známkovanie

Podrobnejšie

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka

Kritéria prijatia žiakov na štúdium do prvého ročníka Stredná odborná škola Ostrovského 1, 040 01 Košice Kritériá a ostatné podmienky prijímacieho konania pre prijatie žiakov 9. ročníka ZŠ na denné štúdium do prvého ročníka SOŠ, Ostrovského 1, Košice pre

Podrobnejšie

Prezentácia akcie školy za obdobie Mgr. Mária Valjentová

Prezentácia akcie školy za obdobie Mgr. Mária Valjentová Prezentácia akcie školy za obdobie 2012-2017 Mgr. Mária Valjentová Dlhodobé projekty - Infovek prešiel v súčasnosti na projekt digitálne učivo na dosah (optická sieť) - Projekt DUD - digitálne učivo na

Podrobnejšie

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia

Prijímacie pokračovanie do štvorročného gymnázia Kritériá prijímacieho konania do 1.ročníka štvorročného štúdia pre školský rok 2016/2017 V zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z 62-68 o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 2 Košice september 2015 Dodatok č. 2 1 Dodatok č. 2 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , , gsfzi

J. M. HURBANA ŽILINA Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/ / , ,  gsfzi Prijímacie konanie na Gymnáziu sv. Františka v Žiline pre školský rok 2019/2020 041/562 39 35, 500 20 63, e-mail: gsfzilina@gsf.sk, www.gsf.sk, IČO 030222052 1. Základné ustanovenie Prijímacie konanie

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou

Základná škola, Školská 3 , Čierna nad Tisou Základná škola, Školská 3, 076 43 Čierna nad Tisou P L Á N P R Á C E V Ý C H O V N É H O P O R A D C U Školský rok 2018/2019 Výchovný poradca plní úlohy školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ , K R I T É R I Á a ostatné

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ ,  K R I T É R I Á a ostatné Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk K R I T É R I Á a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na

Podrobnejšie

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR

Senecká 2, Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PR Senecká 2, 902 01 Pezinok PODMIENKY A KRITÉRIÁ PRIJÍMACIEHO KONANIA DO 1. ROČNÍKA ŠTVORROČNÉHO ŠTÚDIA PRE ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 A OSTATNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM Riaditeľka Gymnázia v Pezinku, Senecká

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

Stredná odborná škola Lipová 8, Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han

Stredná odborná škola Lipová 8, Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Han Stredná odborná škola Lipová 8, 972 51 Handlová Kritériá prijatia na štúdium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy, Lipová 8, Handlová určuje kritériá prijímacieho konania pre školský

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Prehľad o odbornosti vyučovania na II

Prehľad o odbornosti vyučovania na II P R Í L O H Y Základné identifikačné údaje o školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Považská Bystrica Príloha č. 1 Názov Adresa Riaditeľ/ ZRŠ pre EP Vedúca ŠJ Telefón/fax e-mailová

Podrobnejšie

Kriteria 2019

Kriteria 2019 Riaditeľ Súkromnej Spojenej školy EDUCO, Slanická osada 2178, Námestovo v súlade s 62 až 68 zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a v súlade so zákonom NR SR č. 596/2003

Podrobnejšie

Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce

Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce Plán práce CVČ v šk. roku 2014/2015 Centrum riadi vedúci CVČ, ktorý zodpovedá za jeho koncepciu a činnosť. Činnosť a práca CVČ vychádza s plánu práce školy na príslušný školský rok, podľa ktorého vedúci

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riadit STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA LETECKO-TECHNICKÁ, Legionárska 160, 911 04 Trenčín Kritériá prijatia žiakov na štúdium v SOŠ LT pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Strednej odbornej školy letecko-technickej v Trenčíne

Podrobnejšie

Microsoft Word - vp ,plán

Microsoft Word - vp ,plán Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2014/2015 Hlavné ciele výchovného poradcu na školský rok: Sprístupňovať všetkým žiakom a ich rodičom informácie a poradenskú službu v oblasti vzdelávania a

Podrobnejšie

sprava_06-07.doc

sprava_06-07.doc Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007 Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z. 2. ods. 1 a Základné identifikačné údaje Názov školy Základná

Podrobnejšie

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2 Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2. polrok školského roka 2015/2016 Vypracovala: Mgr.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

ORGANIZANÝ PORIADOK

ORGANIZANÝ PORIADOK PREVÁDZKOVÝ PORIADOK Súkromnej spojenej školy Dodatok č. 5 Košice september 2018 Dodatok č. 5 1 Dodatok č. 5 k Prevádzkovému poriadku Súkromnej spojenej školy, Starozagorská 8 v Košiciach upravuje časti

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, 926 01 Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mgr. Bodišová Viera Mgr. Bohušová Ingrid Názov vzdelávacieho

Podrobnejšie

Microsoft Word - Správa ZUŠ a CVČ-2008.doc

Microsoft Word - Správa ZUŠ a CVČ-2008.doc SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA Základná umelecká škola Šaľa Školský rok 2007/2008 1. Základné identifikačné údaje o školskom zariadení Názov školského

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske

Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske Základná škola s materskou školou, Veľká okružná 1089/19, Partizánske Plán práce výchovného poradcu Školský rok: 20012/2013 Výchovná poradkyňa: Mgr. Mária Chrenová Riaditeľka školy: Mgr. Jana Beňušková

Podrobnejšie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016. Predkladá: Štěpánka Oscitá, Mgr. Meno, priezvisko

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016. Predkladá: Štěpánka Oscitá, Mgr. Meno, priezvisko Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach školy za školský rok 2015/2016. Predkladá: Štěpánka Oscitá, Mgr. Meno, priezvisko, titul riaditeľa ZŠ V pedagogickej rade prerokované

Podrobnejšie

Učebné plány

Učebné plány UČEBNÉ PLÁNY ŠKOLSKÉHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU ŠTVORROČNÉ ŠTÚDIUM UČEBNÝ PLÁN GYMNÁZIA ANTONA BERNOLÁKA V SENCI PRE ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 Plán je inovovaný v 1. až 4. ročníku. Schválilo MŠ SR dňa 20. marca

Podrobnejšie

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL

S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOL S t r e d n á o d b o r n á š k o l a e l e k t r o t e c h n i c k á T r n a v a, S i b í r s k a 1 KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2019/2020 Predkladá: Ing. Ružena Pecková

Podrobnejšie

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014

Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2013/2014 Kritériá pre prijatie na štúdium v školskom roku 2018/2019 Prijímanie na štúdium sa koná v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED 1 p ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA, INŽINIERSKA 24, KOŠICE Školský vzdelávací program pre žiakov s ľahkým stupňom mentálneho postihnutia ( 9. ročník ) ISCED primárne vzdelávanie Školský rok 203 / 204 Školský vzdelávací

Podrobnejšie

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p

Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu p Štatút športových tried Tento štatút upravuje podmienky zabezpečenia starostlivosti o žiakov športových tried ľadového hokeja, plávania a basketbalu pri ZŠ na Ul. Sama Chalupku 313/14 v Prievidzi a osobitosti

Podrobnejšie

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBEC DOLNÝ PIAL VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 o škole a školských zariadeniach v obci Dolný Pial VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DOLNÝ PIAL č. 2/2019 bolo zverejnené podľa 6

Podrobnejšie

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018

Zasadanie_RR_Železnička_10_09_2018 Záznam zo zasadnutia Rady rodičov RZ Železnička Deň konania: 10.09.2018 Miesto konania: Zborovňa ZŠ Železničná 14, Bratislava Celkový počet zasadajúcich: 28+1 Počet zástupcov rodičov: 25 Hostia: Riaditeľka

Podrobnejšie

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do

STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do STOPA Školský časopis Základnej školy na Hrnčiarskej ulici v Stropkove Riaditeľstvo Základnej školy na Hrnčiarskej ulici (I. ZŠ) oznamuje, že zápis do 1. ročníka na školský rok 2017/2018 sa uskutoční v

Podrobnejšie

SPRÁVA O VVV školy

SPRÁVA O VVV školy SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ ZA ŠK. R. 2005/2006 a) Základné identifikačné údaje o škole: 1. Názov školy: Spojená škola T. Ševčenka s

Podrobnejšie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č..../2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok súťaže Biblická olympiáda z evanjelického a. v. náboženstva a náboženskej výchovy Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi

Podrobnejšie

noname

noname Plán výletov, vychádzok a exkurzií na šk. r. 2011/12 I. stupeň: I.A, I.B II.A, II.B Návšteva knižnice na Lietavskej ulici Návšteva ZOO Celodenný školský výlet podľa ponuky ŠvP podľa ponuky III.A, III.B

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

CVC_SPRAVA o VVČ 2017_2018

CVC_SPRAVA o VVČ 2017_2018 Centrum voľného času Mierová 335/22, 068 01 Medzilaborce S P R Á V A o výchovno vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach CVČ v Medzilaborciach za školský rok 2017/2018 V Medzilaborciach : 30.08.2018

Podrobnejšie

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods

Riaditeľ Súkromnej obchodnej akadémie v správe Akadémie vzdelávania, Jarná 13, Žilina v súlade s § 4 ods Riaditeľ Súkromnej strednej odbornej školy Pro scholaris, Jarná 13, 010 01 Žilina (ďalej SSOŠ PS) v súlade s 65 ods. 1 5 Zákona NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2015 Vyhlásené: 31. 3. 2015 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 do: 31. 8.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 65 VYHLÁŠKA Ministerstva školstva,

Podrobnejšie

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani

Ž I L I N S K Ý samosprávny kraj z r i a ď o v a t e ľ Stredná odborná škola elektrotechnická Komenského Žilina Centrum odborného vzdelávani Riaditeľ Strednej odbornej školy elektrotechnickej,, v zmysle 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov u r č u j e kritériá prijímacieho

Podrobnejšie

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov

MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďov MESTO TRNAVA MESTSKÝ ÚRAD V TRNAVE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 521, ktorým sa určujú výšky príspevkov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trnava. Mestské zastupiteľstvo

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie kon

K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie kon K R I T É R I Á na prijatie žiakov do 1. ročníka Hotelovej akadémie v Liptovskom Mikuláši pre školský rok 2017/2018 Všeobecné podmienky Prijímacie konanie sa uskutoční v zmysle 62 až 68 Zákona o výchove

Podrobnejšie

S p r á v a-EP

S p r á v a-EP S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Lánska 952, E.P., E. M. Šoltésovej 1670, Považská Bystrica za školský rok 2017/2018 Predkladá: Oľga Briestenská zástupca

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62

Základná škola s materskou školou Kolárovice, Kolárovice 62 Základná škola s materskou školou Kolárovice, 013 54 Kolárovice 62 Plán práce školy v oblasti prevencie OBEZITA Mesiac Úloha Zodpovedný Počas celé- 1. Zabezpečiť v šk.jedálni racionálne stravovanie v zmysle

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou , s

Základná škola s materskou školou , s Základná škola s materskou školou, s.č.385, Kálnica 916 37 H O D N O T I A C A Školský rok 2011/2012 S P R Á V A Vypracovala: Mgr.Monika Roháčková Riaditeľka ZŠ s MŠ Kálnica Úvod Slávnostné otvorenie školského

Podrobnejšie

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008

PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2007/2008 PRIJÍMACIE KONANIE pre školský rok 2017/2018 Obchodná akadémia, Veľká okružná 32, 011 57 Žilina 1 V súlade s 65 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore

2.1ELEKTRICKÉ SIETE      Definície sieti podľa medzinárodného elektrotechnického slovníka:    sieť s priamo uzemneným neutrálnym bodom - sieť, v ktore Zdravotné požiadavky na uchádzača: Na štúdium môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých zdravotnú spôsobilosť posúdil a písomne potvrdil dorastový lekár v prihláške na štúdium. V prípade zmenenej pracovnej

Podrobnejšie

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p

Gymnázium, Konštantínova 1751/64, Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium p Gymnázium, Konštantínova 1751/64, 091 80 Stropkov K r i t é r i á prijímacieho konania do 1. ročníka štvorročného študijného odboru 7902 J gymnázium pre školský rok 2019/2020 Riaditeľ Gymnázia v Stropkove

Podrobnejšie

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č.

číslo školy : Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. číslo školy : 653201 Oznámenie riaditeľa č. 02/2019 Riaditeľ Strednej odbornej školy strojníckej, Športová 1326, Kysucké Nové Mesto v zmysle Zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon)

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku

Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Evanjelická cirkev augsburského vyznania na Slovensku Organizačný poriadok speváckej súťaže Duchovná pieseň Generálny biskupský úrad Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku Palisády 46, P.O.BOX 289, 810

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA – KARLOVA VES Všeobecne záväzné nariadenie mestskej časti Bratislava-Karlova Ves číslo 1/2019 zo dňa 25. júna 2019 o výške príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach

Podrobnejšie

sprava

sprava Základná škola, Hradné námestie 38, 060 01 Kežmarok Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2006/2007 podľa Vyhlášky Ministerstva školstva SR č.9/2006 Z.z. 2

Podrobnejšie

učebné plány_ŠKVP_2013_14

učebné plány_ŠKVP_2013_14 Učebný plán študijného odboru 3650 M staviteľstvo Všeobecné vzdelávanie Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola stavebná, Plzenská 10, 080 01 Prešov Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného

Podrobnejšie

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ

Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ Základná škola kpt. J. Nálepku v Stupave, Školská 2, 900 31 Stupava ŠKOLSKÝ PORIADOK - ŠKD Stupava 25. 8. 2014 PhDr. Bohdana Cibuľová riaditeľka ZŠ PLATNOSŤ OD: 1.9. 2014 OBSAH 1. Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY Základná umelecká škola Šaľa Školský rok 2010/ Základné identifikačné úd

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY Základná umelecká škola Šaľa Školský rok 2010/ Základné identifikačné úd SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY Základná umelecká škola Šaľa Školský rok 2010/2011 1. Základné identifikačné údaje o škole Názov školy: Základná umelecká škola Adresa:

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúd STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA POLYTECHNICKÁ Sládkovičova ulica 104 034 01 Ruţomberok K r i t é r i á p r i j í m a c i e h o k o n a n i a do nadstavbové štúdium pre školský rok 2016 / 2017 Riaditeľ Strednej odbornej

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Pop

Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, Poprad Základná škola, Ul. mládeže 2350/7, Pop Spojená škola, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Gymnázium, Dominika Tatarku 4666/7, 58 Poprad Základná škola, Ul. mládeže 5/7, 58 Poprad Štatistické spracovanie výsledkov výchovno-vzdelávacieho procesu

Podrobnejšie

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na

Obec Záborské, Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na Obec Záborské, 082 53 Obecný úrad Záborské 39 Návrh- Všeobecne záväzné nariadenie Obce Záborské č.2/2019 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školského zariadenia

Podrobnejšie

bod6_zus

bod6_zus Základná umelecká škola Nemšová, Ľuborčianska 2, 914 41 Nemšová Informácia o pedagogicko organizačnom a materiálnotechnickom zabezpečení výchovno- vzdelávacieho procesu v ZUŠ Nemšová v šk.roku 2015/2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - Výchovno vzdelávacie výsledky.doc

Microsoft Word - Výchovno vzdelávacie výsledky.doc SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY Základná umelecká škola Šaľa Školský rok 2013/2014 1. Základné identifikačné údaje o škole Názov školy: Základná umelecká škola Adresa:

Podrobnejšie

Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, Staškov Organizačno-prevádzkový

Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, Staškov Organizačno-prevádzkový Centrum voľného Času, Staškov 588 Obecný úrad, ul. J. Kronera, 023 53 Staškov cvcstaskov@gmail.com www.cvcstaskov@edupage.org Organizačno-prevádzkový poriadok na školský rok 2014/2015 1. Základné informácie

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2016/2017

Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2016/2017 Plán práce výchovného poradcu v školskom roku 2017/2018 Hlavné úlohy a činnosť výchovného poradcu v škole sú v súlade so zákonom č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

Informačná správa obdobie: organizácia: Centrum voľného času JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica predkladá: Mgr. Katarína Bursová,

Informačná správa obdobie: organizácia: Centrum voľného času JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica predkladá: Mgr. Katarína Bursová, Informačná správa obdobie: 01. 28. 02. 2019 organizácia: Centrum voľného času JUNIOR, Tajovského 30, Banská Bystrica predkladá: Mgr. Katarína Bursová, riaditeľka CVČ - JUNIOR Abeceda generácií Dátum: 01.

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spr

Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spr Príloha č. 1 Dodatok č. 3 Materská škola, Nová 2912/2, 962 21 Lieskovec Plán kontinuálneho a ďalšieho vzdelávania zamestnancov na školský rok 2017 Spracovala: Mária Koppová Dátum spracovania: Vyhodnotenie

Podrobnejšie

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov

Metodické usmernenie k voľbe voliteľných predmetov Žilinský samosprávny kraj zriaďovateľ Gymnázium Veľká okružná 22 Žilina Metodické usmernenie riaditeľky č. 021/2018 k voľbe voliteľných predmetov Účel metodického usmernenia: Tento vnútorný predpis zjednocuje

Podrobnejšie

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam

Stav a úroveň výchovno-vzdelávacieho procesu z hľadiska výchovy a vzdelávania k ľudským právam ŠTÁTNA ŠKOLSKÁ INŠPEKCIA úsek inšpekčnej činnosti Staré grunty 52, 841 04 Bratislava 4 Správa o stave zabezpečenia a priebehu prijímacích skúšok na gymnáziu a do študijných odborov na strednú odbornú školu

Podrobnejšie

Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice

Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice Výsledky Školských majstrovstiev Slovenskej republiky V hádzanej chlapcov stredných škôl 2011/2012 Košice 19.-20.3.2012 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA: VYHLASOVATEĽ: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu

Podrobnejšie

sprava doc

sprava doc S p r á v a o výsledkoch a podmienkach výchovno-vzdelávacej činnosti Materskej školy, Lánska 952, Považská Bystrica za školský rok 2012/2013. Predkladá: PaedDr. Eva Šprochová Riaditeľ MŠ Prerokované v

Podrobnejšie