KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V KONTEXTE JEJ HISTORICKÉHO VÝVOJA A V SÚČASNOSTI

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V KONTEXTE JEJ HISTORICKÉHO VÝVOJA A V SÚČASNOSTI"

Prepis

1 KATEDRA PEDAGOGIKY PEDAGOGICKEJ FAKULTY UMB V KONTEXTE JEJ HISTORICKÉHO VÝVOJA A V SÚČASNOSTI prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Katedra pedagogiky patrí na Pedagogickej fakulte k najstarším katedrám. Jej konštituovanie siaha do 50-tych rokov 20. storočia. Historický vývoj prechádzal viacerými obdobiami a bol úzko ovplyvnený vývojom v spoločnosti, rozvojom vysokého školstva na Slovensku a osobitne vysokoškolskou prípravou učiteľov v Banskej Bystrici. 1. obdobie: Vyššia pedagogická škola v Banskej Bystrici ( ) V tomto období sa začalo konštituovanie základov Katedry pedagogiky a jej osamostatnenia sa v rámci Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici, ktorá vznikla v októbri 1954 podľa Vládneho nariadenia č. 66/1953. Pôsobiť začala od školského roku 1954/55 v budove bývalého Gymnázia A. Sládkoviča. Jej prvým dekanom bol doc. RNDr. J. Fraňo, CSc. V tomto období existovala iba subkatedra, ktorá bola súčasťou Katedry marxizmu - leninizmu a pedagogiky a mala iba jediného externého člena, Dr. Karola Kattoša, ktorý zabezpečoval vyučovanie všetkých pedagogických a psychologických disciplín. V letnom semestri 1955/1956 sa Dr. Kattoš stal interným učiteľom pre pedagogické a psychologické disciplíny. V školskom roku 1956/57 na subkatedru pribudol nový externý pracovník, PhDr. Ján Mikleš pre dejiny pedagogiky. O rok neskôr (1957/58) sa stal interným členom pre pedagogiku a Dr. Karol Kattoš pre psychológiu. Títo dvaja pracovníci položili základy samostatnej Katedry pedagogiky a psychológie, ktorá vznikla v školskom roku 1958/59. Prvým vedúcim Katedry pedagogiky bol PhDr. Ján Mikleš. V tomto období sa katedra rozrástla o nového člena, Júliusa Boroša. 2. obdobie: Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici Vývoj Katedry pedagogiky prebiehal od roku 1959 v rámci Pedagogického inštitútu. Od septembra 1959 boli zriadené namiesto vyšších pedagogických škôl pedagogické inštitúty, ktoré pripravovali učiteľov pre postupný ročník. V tejto súvislosti zanikla aj Vyššia pedagogická škola v Banskej Bystrici a namiesto nej bol zriadený Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici. V školskom roku 1959/60 zanikla aj samostatná Katedra pedagogiky a opäť sa stala subkatedrou Katedry marxizmu - leninizmu, ktorej vedúcim bol Jozef Hagara, riaditeľ Pedagogického inštitútu. Dr. Július Krňan sa stal vedúcim subkatedry pedagogiky. Okrem vyučovania pedagogických a psychologických disciplín sa katedra začala orientovať aj na prípravu učiteľov pre osvetovú a mimoškolskú činnosť.

2 V tomto období sídlila v priestoroch na Tajovského 10 (súčasné sídlo EF UMB). V školskom roku 1960/61 vznikla opäť samostatná Katedra pedagogiky a psychológie, na čele ktorej stál psychológ Jaroslav Koday. Od tohto obdobia nastáva prudký personálny rast katedry. Katedra mala 7 interných členov: dvoch na psychológiu, troch na pedagogiku a dvoch na teóriu a prax detského a mládežníckeho hnutia. Od 1. marca 1964 sa katedra rozdelila na 2 katedry: Katedru pedagogiky a psychológie, kde sa stal vedúcim Dr. Július Krňan a na Katedru metodík a pedagogickej praxe, kde bol vedúcim Jaroslav Koday. V jubilejnom školskom roku 1964/65 (10. výročie vzniku Vyššej pedagogickej školy) mala katedra 8 interných členov, z toho 5 na psychológiu a 3 na pedagogiku (doc. PhDr. Ján Mikleš, Ľudovít Višňovský a Ján Kanda). Traja učitelia pedagogiky zabezpečovali výučbu pedagogických disciplín v dennom i diaľkovom štúdiu. 3. obdobie: Vznik a existencia Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici Pedagogický inštitút v Banskej Bystrici v roku 1964 zanikol a namiesto neho vznikla 1. septembra 1964 Pedagogická fakulta v Banskej Bystrici zlúčením Pedagogických inštitútov v Banskej Bystrici a Martine. Pri vzniku Pedagogickej fakulty v školskom roku 1964/65 nedošlo na Katedre pedagogiky a psychológie k organizačnej zmene. V školskom roku 1965/66 sa Katedra pedagogiky a psychológie rozčlenila a vznikli samostatné katedry pedagogiky i psychológie. Vedúcim Katedry pedagogiky sa stal opäť doc. PhDr. Ján Mikleš, ktorý bol vo funkcii až do odvolania 14. novembra Ján Mikleš sa stal v roku 1969 prvým profesorom Katedry pedagogiky. Bol významnou osobnosťou Katedry pedagogiky a najmä československej komeniológie. Zaoberal sa históriou a dejinami školstva a pedagogiky, osobitne predškolskej pedagogiky. Po ňom nastúpil do funkcie vedúceho Katedry pedagogiky PhDr. Ladislav Mihálik, CSc. ktorý zameriaval svoju pozornosť najmä na didaktické problémy. V roku 1974 pri 10. výročí vzniku Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici sa Pedagogická fakulta presťahovala do nových priestorov na Tajovského 40. V tomto období mala Katedra pedagogiky 2 oddelenia: - oddelenie 1. stupňa ZDŠ, kde bol vedúci PhDr. Ján Kanda, CSc.; oddelenie malo 7 interných členov, - oddelenie 2. stupňa ZDŠ, kde bol vedúcim PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.; oddelenie malo 7 interných členov. Medzi členov katedry ďalej patrili Ján Bartánus, Juliana Cejpeková, Elena Cengelová, PhDr. Ján Halaj, CSc., doc. PhDr. Ján Kováčik, CSc., Viera Kováčová, Jiří Mach, Anna Mešinová, PhDr. Mária Píššová, Milica Selčanová a Eva Turanská.

3 Katedra mala tiež 4 externých členov, 1 sekretárku a 1 technika. V 70-tych rokoch 20. storočia došlo k výraznému zvyšovaniu vedecko - pedagogickej kvalifikácie členov katedry a jej celkovému rozvoju. Katedra pedagogiky zabezpečovala výučbu pedagogických disciplín vo všetkých formách učiteľského štúdia a doplnkové pedagogické štúdium pre majstrov odborného výcviku a vychovávateľov. V roku 1975 organizačné zabezpečenie pedagogickej praxe všetkých študentov učiteľského štúdia prešlo na novovytvorenú Katedru spoločensko-politickej a pedagogickej praxe, jej vedúcim sa stal PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., ktorý túto funkciu zastával do roku Od školského roku 1980/81 vykonával funkciu prodekana, od roku 1983 bol menovaný do funkcie dekana PF UMB, ktorú zastával do Na túto katedru prišiel v roku 1975 aj Karol László. Druhou novovzniknutou katedrou bola Katedra pedagogiky a psychológie. Jej vedúcim bol Jaroslav Koday. Postupne sa menilo aj zloženie katedry, namiesto bývalých členov J. Bartánusa, E. Cengelovej a J. Macha nastúpili Dagmar Kováčiková, Libuša Gajdošová a Anna Hudecová. V roku 1976 nastúpil do funkcie vedúceho Katedry pedagogiky Dr. Ján Kováčik, CSc., ktorý v nej pôsobil až do roku V školskom roku 1980/81 vznikla opäť Katedra pedagogiky a psychológie (z bývalých Katedier pedagogiky, psychológie a Katedry spoločensko-politickej praxe), ktorá sa členila na tri relatívne samostatné oddelenia: - oddelenie pedagogiky a pedagogickej praxe, vedúcim bol PhDr. Ján Kanda, CSc. Oddelenie pedagogiky sa rozšírilo o dvoch nových členov oddelenia pedagogickej praxe Karola Lászloa a Oľgu Čorbovú (neskôr Wágnerovú) a dvoch nových členov Juraja Šatánka a Evu Handlovskú. - oddelenie psychológie (súčasťou ktorého bola aj didaktická technika), vedúcou bola doc. PhDr. Irena Glázerová, CSc. - oddelenie pedagogiky detského a mládežníckeho hnutia a spoločensko-politickej praxe, vedúcim bol RSDr. Ján Brindza. Na oddelenie pedagogiky detského a mládežníckeho hnutia a spoločensko-politickej praxe nastúpila 1. apríla 1978 Jolana Hroncová, CSc. Vedúcim Katedry pedagogiky a psychológie sa stal psychológ doc. PhDr. Jaroslav Koday, CSc. V roku 1985 sa vytvorilo oddelenie učiteľstva 1. stupňa ZŠ, ktoré sa v roku 1987 zmenilo na samostatnú katedru. Z Katedry pedagogiky a psychológie boli do nej preradení títo členovia: PhDr. J. Cejpeková, CSc., PhDr. O. Čorbová, PhDr. L. Gajdošová, J. Jakálová, PhDr. M. Píššová, CSc., PhDr. J. Šatánek a PhDr. M. Selčanová. V roku 1986 sa stal vedúcim Katedry pedagogiky a psychológie doc. RSDr. Ján Brindza, CSc., ktorý pôsobil

4 vo funkcii až do konca roku V roku 1989 sa katedra opäť rozdelila na dve samostatné katedry: na Katedru pedagogiky a Katedru psychológie. Katedra pedagogiky sa rozšírila o členov oddelení pedagogiky detského a mládežníckeho hnutia a spoločensko-politickej praxe. Vedúcim katedry sa stal prof. PhDr. Ľ. Višňovský, CSc., ktorý ešte v roku 1990 požiadal o uvoľnenie z funkcie. Vedúcou katedry sa v roku 1990 stala PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc., ktorá ju vykonávala do roku Zmeny, ktoré nastali na Pedagogickej fakulte po roku 1989, sa prejavili aj v činnosti katedry. Doc. RSDr. Ján Brindza, CSc. a PhDr. Beata Kosová, CSc. prešli v roku 1991 na Katedru učiteľstva pre 1. stupeň ZŠ. V rokoch opäť pôsobil na Katedre pedagogiky ako profesor konzultant prof. PhDr. Ján Mikleš, CSc. V tomto období Katedra pedagogiky vypracovala nové požiadavky na prípravu učiteľov a vychovávateľov, ktoré vyplývali z transformačných procesov v slovenskej spoločnosti a jej demokratického vývoja. Bola uskutočnená zásadná inovácia základných didaktických dokumentov, čiže učebných plánov a obsahu všetkých pedagogických disciplín, ako aj nová koncepcia študijného odboru pedagogika. Katedra pedagogiky naďalej zabezpečovala výučbu pedagogických disciplín v spoločnom základe učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov, garantovala štúdium pedagogiky, doplnkové štúdium vychovávateľstva a majstrov odbornej výchovy a od školského roku 1991/92 bakalárske štúdium vychovávateľstva. Akútny nedostatok adekvátnej študijnej literatúry riešila tvorbou učebných textov. 4. obdobie: Vznik Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici Po vzniku Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici v roku 1992 sa Pedagogická fakulta UMB dostala, hoci bola fakultou najstaršou, do značne nevýhodnejšej situácie v porovnaní s inými fakultami. Musela opustiť svoje priestory na Tajovského ulici č. 40 a bola dislokovaná do nedokončených a funkčne nevyhovujúcich priestorov (bývalý Domov mládeže SOUS Stavoindustria) v Radvani už v školskom roku 1992/93. Katedra pedagogiky bola organizačne začlenená na Pedagogickú fakultu UMB od 1. júla 1992, teda od oficiálneho dátumu vzniku UMB. Pri vzniku UMB mala Katedra pedagogiky 11 členov v tomto zložení: 1 profesor (prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc.), 2 docenti (doc. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. a doc. RSDr. Ján Brindza, CSc., ktorý neskôr odišiel na Katedru učiteľstva pre 1. Stupeň ZŠ), 8 odborných asistentov, z toho 6 s hodnosťou CSc.: PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc. - vedúca katedry, PaedDr. Karol László, CSc., PaedDr. Mária Gondová, CSc., PhDr. Viera Kováčová, CSc., PhDr. Eva Turanská, CSc., PaedDr. Anna Hudecová, CSc., PaedDr. Miroslav Krystoň. V rokoch pôsobila na Katedre pedagogiky aj PhDr. Beata

5 Kosová, ktorá v roku 1991 odišla na Katedru učiteľstva pre 1. stupeň základnej školy. V roku 2001 sa stala profesorkou a neskôr aj dekankou Pedagogickej fakulty UMB a tiež dvojnásobnou rektorkou UMB v Banskej Bystrici. Katedra pedagogiky v tomto období zabezpečovala výučbu pedagogických disciplín v spoločnom základe učiteľstva všeobecnovzdelávacích predmetov pre ročníky a to bakalárske štúdium vychovávateľstva, doplnkové pedagogické štúdium majstrov odborného výcviku a vychovávateľstva a magisterské učiteľské štúdium pedagogiky. Akceptujúc nové trendy v pedagogike a spoločenské požiadavky, katedra pripravila program doplnkového štúdia študentov pre absolventov vysokých škôl, bakalárskeho štúdia etopédie, sociálnej práce a magisterský program v odbore pedagogika voľného času. Od školského roku 1994/1995 otvorila aj magisterské štúdium sociálny pedagóg, ktoré nadväzovalo na bakalárske štúdium vychovávateľstva neskoršie na bakalárske štúdium sociálnej práce. Rozšíril sa aj počet členov katedry o nových členov PhDr. Martina Halmaia a PaedDr. Miroslava Krystoňa. V školskom roku 1995/1996 sa stal vedúcim Katedry pedagogiky prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., ktorý túto funkciu vykonával krátko, pretože začiatkom roku 1996 sa stal prodekanom a v rokoch , už po druhýkrát, dekanom Pedagogickej fakulty UMB. Na miesto vedúceho katedry opäť nastúpil 1. februára 2002, keď mu skončilo funkčné obdobie dekana fakulty. Po prof. Ľ. Višňovskom sa stala vedúcou Katedry pedagogiky doc. PhDr. Jolana Hroncová, CSc., ktorá ju vykonávala od roku 1996 do januára 2002, keď sa stala prodekankou Pedagogickej fakulty UMB pre vedu a výskum a túto funkciu vykonávala do roku V roku 2001 sa stala profesorkou pedagogiky. Ťažiskom jej pedagogickej i vedeckovýskumnej činnosti je problematika sociálnej pedagogiky, sociológie výchovy a sociálnej patológie. Doteraz odviedla 15 interných a externých doktorandov a dve doktorandky ešte vedie v súčasnosti. Katedra pedagogiky v priebehu svojho vývoja otvárala aj iné študijné programy. V roku 1996 otvorila bakalárske štúdium etopédie. Na výučbu špeciálnej pedagogiky bola prijatá Mgr. Vlasta Belková. Postupne na katedru prišli ďalší členovia PaedDr. Tatiana Matulayová (na katedre pôsobila do septembra 2002), PaedDr. Peter Jusko, Lenka Zvalová (na katedre pôsobila 1 rok), Lenka Vavrinčíková, potom Patrícia Zolyomiová a ako vedecká pracovníčka Ingrid Emmerová. V školskom roku 1998/99 sa Katedra pedagogiky premenovala na Katedru pedagogiky a sociálnej práce, ktorá sa rozčlenila na 2 oddelenia: oddelenie pedagogiky, vedúcou sa stala

6 PaedDr. Mária Kouteková, CSc. a oddelenie sociálnej práce, kde bola vedúcou Mgr. Tatiana Matulayová, ktorá prišla na katedru v roku Medzi prvých členov oddelenia sociálnej práce patrili aj PhDr. Anna Žilová (1997) a Peter Jusko (1998). Pozitívne treba hodnotiť skutočnosť, že vďaka úsiliu vtedajšieho vedenia fakulty a univerzity sa Pedagogická fakulta UMB v marci 2001 presťahovala do nových priestorov bývalého vojenského gymnázia v Rudlovej (Ružová 13), kde aj Katedra pedagogiky má primerané a dôstojnejšie priestory než na predchádzajúcom pôsobisku (Zvolenská cesta 6). Po roku 1992 sa začala novodobá história Katedry pedagogiky, ktorá sa pretransformovala na dynamicky sa rozvíjajúcu katedru v oblasti pedagogickej, vedeckovýskumnej i po stránke kvalifikačného rastu. Katedra pripravovala učiteľov v odbore pedagogika v kombinácii s inými predmetmi (telesná výchova, hudobná výchova, psychológia), tiež pedagogickú prípravu vo všeobecnom základe a prípravu študentov v odbore vychovávateľstvo, ktoré bolo predtým magisterské a od školského roku 1991/92 došlo k jeho transformácii na dvojstupňové bakalárske a v roku 1994/95 aj magisterské štúdium v odbore Pedagogika voľného času a Sociálny pedagóg, ktorý stál spolu s odborom sociálna práca (vyučovať sa začal v školskom roku 1996/97 v bakalárskom štúdiu) na začiatku rozvoja sociálneho školstva v Banskej Bystrici. Odbor Sociálny pedagóg sa premenoval neskôr na študijný program Sociálna pedagogika v odbore Pedagogika. Katedra pedagogiky mala akreditované aj ďalšie študijné odbory magisterské štúdium etickej výchovy, bakalárske štúdium majster odbornej výchovy a doplnkové pedagogické štúdium pre majstrov, vychovávateľov, absolventov a študentov neučiteľského zamerania v technických a ekonomických odboroch. V oblasti vedecko-výskumnej činnosti sa členovia katedry orientovali na pedeutologické problémy, problematiku rodinnej výchovy a výchovy k manželstvu a rodičovstvu, problematiku sociálnopatologických javov, otázky histórie školstva, mimoškolskej a integrovanej výchovy a iné problémy. Medzi dlhodobé priority katedry patrilo zvyšovanie kvalifikačného rastu a tiež zintenzívnenie vedeckej a publikačnej aktivity členov katedry. Do augusta 2004 mala Katedra pedagogiky a sociálnej práce takéto zloženie pracovníkov so zameraním na tieto ťažiskové disciplíny: 2 profesori: - prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc. (vedúci katedry) zameranie na teóriu výchovy, teóriu rodinnej výchovy, metodológiu pedagogiky,

7 - prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc. (prodekanka a vedúca oddelenia sociálnej práce) sociológia výchovy, filozofia výchovy, sociálna pedagogika, 5 docenti: - doc. PaedDr. Karol Lászlo, CSc. (zástupca vedúceho katedry) všeobecná didaktika, manažment výchovy a vzdelávania, - doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc. (predtým Gondová) (vedúca oddelenia pedagogiky) teória výchova mimo vyučovania, pedagogika voľného času, teória rodinnej výchovy, - doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc. dejiny pedagogiky, porovnávacia a všeobecná pedagogika, dejiny sociálnej práce, - doc. PaedDr. Anna Hudecová, CSc. všeobecná didaktika, predškolská pedagogika, didaktika pedagogiky, sociálna pedagogika, - doc. PhDr. Anna Žilová, PhD. politika zamestnanosti, metódy sociálnej práce, 4 odborní asistenti s hodnosťou CSc. a PhD.: - PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc. (tajomník katedry) teória výchovy, teória výchovy mimo vyučovania, pedagogika dospelých, - PhDr. Eva Turanská, CSc. dejiny pedagogiky, všeobecná pedagogika, - PhDr. Viera Kováčová, CSc. (1/2 úväzok) všeobecná pedagogika, integrovaná výchova, - PaedDr. Vlasta Belková, PhD. špeciálna pedagogika, náhradná rodinná výchova, 5 odborní asistenti bez vedeckej hodnosti (všetci boli v doktorandskom štúdiu): - PhDr. Alžbeta Gregorová sociológia výchovy, etika sociálneho pracovníka, - PaedDr. Peter Jusko sociálna politika, politika zamestnanosti, - Mgr. Lívia Nemcová teória rodinnej výchovy, teória výchovy, - PhDr. Lenka Vavrinčíková sociálna patológia, - PaedDr. Patrícia Zolyomiová teória rodinnej výchovy, teória výchovy, 1 vedecká pracovníčka: - PhDr. Ingrid Emmerová sociológia a sociológia výchovy, 1 interný doktorand - PhDr. Martin Šebian. Sekretárkou katedry bola Branislava Bahýlová. Celkove mala katedra 18 členov. V porovnaní so situáciou spred 12 rokov, keď vznikla UMB, sa kvalifikačný rast zlepšil o 1 profesora (J. Hroncová) a 5 docentov (K. László, M. Kouteková, D. Kováčiková,

8 A. Hudecová, A. Žilová). Vedeckú hodnosť CSc. a PhD. získali PaedDr. M. Krystoň, CSc., PhDr. A. Žilová, PhD. a PaedDr. V. Belková, PhD. K externým učiteľom katedry patrili: prof. PhDr. Blahoslav Kraus, prof. PhDr. Emília Kratochvílová, CSc., prof. PhDr. PaedDr. Martin Žilínek, CSc., prof. PhDr. PaedDr. Ján Perhács CSc., JUDr. Jana Dubovcová, JUDr. Jarmila Jánošová, JUDr. Mária Kováčiková, MUDr. Peter Bielik, PhD., JUDr. Jana Diškanová, Ing. Mária Filipová, Mgr. Jolana Siráková, CSc., CSc. Ako externisti v minulých rokoch na katedre pôsobili aj MUDr. Svetozár Dluholucký, CSc., MUDr. Stanislav Kunda, CSc., a ďalší. K najvýznamnejším osobnostiam Katedry pedagogiky v minulosti patrili: prof. PhDr. Ján Mikleš, CSc., významný predstaviteľ československej komeniológie a dejín školstva, ďalej doc. PhDr. Ladislav Mihálik, CSc., a doc. PhDr. Ján Halaj, CSc., V minulosti, ale aj v súčasnosti k nim nesporne patrí tiež prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., ktorý bol aj predsedom Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV, dekanom fakulty v rokoch a tiež v rokoch , viacnásobným prodekanom a vedúcim Katedry pedagogiky. K veľkým zásluhám prof. Ľ. Višňovského patrí tiež fakt, že stál pri zvyšovaní kvalifikačného rastu takmer u všetkých členov Katedry pedagogiky (napr. inaugurácie prof. B. Kosová, prof. J. Hroncová, prof. K. László, habilitácie doc. M. Kouteková, CSc., a iní), podieľal sa tiež vo významnej miere na zvyšovaní kvalifikačného rastu učiteľov iných katedier Pedagogickej fakulty UMB v Banskej Bystrici, ako aj iných fakúlt na Slovensku a v zahraničí. Koncom šk. r. 2003/2004 sa Katedra pedagogiky a sociálnej práce rozdelila na dve samostatné katedry: Katedru pedagogiky a Katedru sociálnej práce. Nová Katedra pedagogiky sa od 1. septembra 2004 začali rozvíjať v tomto personálnom zložení: doc. PaedDr. Karol László, CSc. vedúci katedry, prof. PhDr. Jolana Hroncová, CSc., prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc., doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc., PaedDr. Vlasta Belková, PhD., PhDr. Viera Kováčová, CSc., PaedDr. Miroslav Krystoň, CSc., PhDr. Eva Turanská, CSc., PhDr. Ingrid Emmerová, Mgr. Lívia Nemcová, PaedDr. Patrícia Zolyomiová, PhDr. Martin Šebian interný doktorand. Na Katedru sociálnej práce odišla doc. A. Hudecová, ktorá sa stala vedúcou tejto katedry, tiež PaedDr. P. Jusko, PhDr. L. Vavrinčíková, PhDr. A. Gregorová a PhDr. A. Žilová. V dôsledku vzniku novej katedry sa Katedra pedagogiky značne kvalifikačne oslabila najmä o strednú generáciu učiteľov.

9 Vedecká a publikačná činnosti katedry sa orientovala v tomto období najmä na problematiku nových študijných odborov a síce sociálnu pedagogiku, sociálnu prácu a pedagogiku voľného času, čo sa odrazilo v o vydaní viacerých monografií a učebníc. Pomerne bohatá bola aj spolupráca učiteľov katedry s inými vysokými školami v zahraničí na Pedagogických fakultách v Hradci Králové, v Egri, v Opole, Katoviciach, IMS Brno a inde. V porovnaní so situáciou pri vzniku UMB bola Katedra pedagogiky pred jej rozčlenením kvalifikačne omnoho silnejšia a svojou pedagogickou i vedeckovýskumnou činnosťou patrila k nosným katedrám Pedagogickej fakulty UMB. 5. obdobie: Katedra pedagogiky v rokoch Od septembra 2004 do konca augusta 2012 pôsobil vo funkcii vedúceho Katedry pedagogiky prof. PaedDr. K. László, CSc. a od po ňom prevzala túto funkciu prof. PhDr. J. Hroncová, PhD, (ktorá ju vykonáva aj v súčasnosti, do roku 2020.) Túto dekádu v doterajšej histórii Katedry pedagogiky možno považovať za obdobie intenzívnej vedeckovýskumnej, publikačnej a pedagogickej činnosti jej členov a tiež ich kvalifikačného rastu. Väčšina členov katedry participovala na riešení čiastkových úloh v rámci Štátnej objednávky MŠ SR schválenej uznesením Vlády SR č. 912/2002 pod názvom. Zvyšovanie úrovne socializácie rómskej komunity prostredníctvom systémov vzdelávania sociálnych a misijných pracovníkov a asistentov učiteľa (zodp. rieš. prof. PhDr. Beata Kosová, CSc., vtedajšia dekanka PF UMB). Výsledkom týchto vedecko-výskumných aktivít boli viaceré monografie (napr. v roku 2004 Hroncová, J. Emmerová, I.: Sociálna pedagogika), vysokoškolské učebnice (napr. v roku 2004 Hroncová, J. a kol.: Sociálna patológia, Kováčiková, D. a kol.: Základy pedagogiky pre sociálnych a misijných pracovníkov) a zborníky. V roku 2005 vyšiel po prvýkrát Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 1, ktorý odvtedy vychádza každoročne a v roku 2019 vyjde už 15. číslo. Všetky zborníky sú recenzované dvomi recenzentmi, odborníkmi iných vysokých škôl. Vedeckou redaktorkou všetkých zborníkov bola prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. a výkonnou redaktorkou do roku 2017 bola prof. PhDr. Ingrid Emmerová, PhD., v súčasnosti túto funkciu vykonáva doc. PhDr. Mário Dulovics, PhD. Tieto zborníky značne rozšírili možnosti publikovania priebežných i záverečných výstupov vedeckovýskumnej činnosti a tiež iných publikačných aktivít členov katedry a prispievajú k zachovaniu historickej pamäti činnosti Katedry pedagogiky v jednotlivých rokoch. V zborníku pravidelne uverejňujeme aj medailóny učiteľov Katedry pedagogiky pri ich významných životných jubileách (prof. K. László (č. 1), prof. Ľ. Višňovský (č. 2), prof. V. Prusáková (č. 3), doc. M. Kouteková, doc. D. Kováčiková

10 a PhDr. V. Kováčová (č. 4), prof. Ľ. Višňovský, prof. J. Hroncová a PhDr. E. Turanská (č. 5), PhDr. J. Kanda (č. 9) a tiež aj medailóny významných slovenských pedagógov prof. O. Baláž (č. 3). Súčasťou zborníka je spravidla aj prehľad vedeckovýskumnej činnosti učiteľov katedry a recenzie našich prác. Možnosť publikovania je poskytnutá aj doktorandom katedry a vysokoškolským učiteľom zo spolupracujúcich katedier doma i v zahraničí. V roku 2014 sme spracovali, pri príležitosti 60. výročia vzniku učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici Pamätnicu Katedry pedagogiky, v ktorej je priblížený jej vývoj do roku 2014 a tiež osobnosti pedagogiky, ktoré na katedre dovtedy pôsobili. V porovnaní s predchádzajúcim obdobím sa od akademického roku 2004/2005 zintenzívnilo doktorandské štúdium v odbore Pedagogika, ktoré dlhodobo garantuje prof. PhDr. J. Hroncová, PhD. V roku 2005 mala Katedra 6 interných doktorandov (J. Balajová Papšová, M. Caban, K. Kalamárová, M. Maľová, P. Papšo, A. Plešková). PhDr. M. Šebian, po ukončení doktorandského štúdia sa stal členom Katedry pedagogiky. V roku 2005 nastúpila na katedru Mgr. Z. Škvarková. V roku 2006 k predchádzajúcim doktorandom pribudli aj L. Kamarášová a K. Gežová. Od nastúpili do doktorandského štúdia A. Boldišová, M. Novotná, A. Opiňárová, E. Sukupová, A. Tichá a L. Žigová. PhDr. M. Maľová Niklová sa v roku 2008 stala členkou Katedry pedagogiky. V roku 2006 prišla na Katedru pedagogiky doc. V. Prusáková, ktorá v tom istom roku bola aj inaugurovaná za profesorku pedagogiky. V roku 2008 sa na UMB vrátane PF UMB uskutočnila komplexná akreditácia, ktorá bola úspešná aj na Katedre pedagogiky. Všetky podávané študijné programy a odbory boli schválené, a síce odbor pedagogika v učiteľskom (Bc., Mgr.) i neučiteľskom štúdiu (Bc.), ktoré garantovali doc. M. Kouteková a doc. V. Belková, ďalej študijný program sociálna pedagogika (Mgr.), doktorandské štúdium i habilitačné a inauguračné konanie v odbore Pedagogika, ktoré garantovala a stále garantuje prof. J. Hroncová. V súvislosti s komplexnou akreditáciou bola uskutočnená reštrukturalizácia pracovísk na UMB i našej fakulte, v dôsledku čoho nastala zmena aj na Katedre pedagogiky. Dňa 1. marca 2008 vznikla nová Katedra andragogiky zlúčením časti Katedry andragogiky a psychológie Fakulty humanitných a prírodných vied UMB a tiež časti Katedry pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB. Na toto pracovisko odišli z Katedry pedagogiky dvaja vysoko kvalifikovaní pracovníci a síce prof. PhDr. V. Prusáková, PhD. a doc. PaedDr. M. Krystoň, CSc. (v roku 2013 sa stal profesorom) v dôsledku čoho sa kvalifikačná štruktúra katedry opäť značne oslabila. V roku 2009 nastúpila na Katedru pedagogiky po ukončení interného doktorandského štúdia PhDr. Lucia Kamarášová, PhD. a tiež aj Mgr. Lenka Rovňanová, ktorá v roku 2012 úspešne absolvovala rigorózne konanie a v roku 2013 aj doktorandské štúdium a v roku 2018 habilitáciu.

11 V roku 2012 nastúpila na katedru PaedDr. S. Sámelová, PhD. a v roku 2013 PhDr. M. Dulovics, PhD. a PaedDr. L. Vozárová, PhD. (na zastupovanie doc. D. Kováčikovej, CSc. a PhDr. Z. Babicovej, PhD.) Z Katedry andragogiky v roku 2013 prešla na našu katedru PhDr. K. Gežová, PhD. V roku 2013 odišla do dôchodku dlhoročná členka katedry PhDr. E. Turanská, CSc. V roku 2013 doktorandské štúdium ukončili PhDr. M. Dulovics, PhD., ktorý sa stal členom Katedry pedagogiky. Ďalej doktorandské štúdium ukončili PhDr. L. Tomčíková, PhD., PhDr. M. Matisová, PhD., PaedDr. L. Vozárová, PhD., PhDr. K. Kropáčová, PhD., a PhDr. D. Paučiková, PhD., ktoré pôsobili na Katedre pedagogiky aj ako externé učiteľky. V akademickom roku 2014/2015 mala Katedra pedagogiky 8 interných doktorandov (PhDr. E. Diechová, PhDr. I. Snopková, Mgr. K. Potančoková, Mgr. G. Citterbergová, Mgr. Z. Hríviková, Mgr. M. Nedelová, Mgr. J. Ratkovská a Mgr. M. Novocký) a dvoch externých doktorandov ( Mgr. A. Sekáčová a Mgr. M. Majzlík). V období rokov sa na Katedre pedagogiky zintenzívnila vedeckovýskumná činnosť najmä v rámci projektov VEGA a KEGA. Na Katedre pedagogiky bolo riešených 5 projektov VEGA (zodp. riešitelia prof. J. Hroncová 2 projekty, pri jednom projekte boli zodpovednými riešiteľmi prof. Višňovský, prof. László, prof. I. Emmerová,) a 2 projekty KEGA (zodp. riešiteľka prof. J. Hroncová). Výskumné projekty boli zamerané na problematiku prevencie sociálno-patologických javov, školskú preventívnu sociálnovýchovnú prácu a jej profesionalizáciu, dôsledky transformačných procesov na slovenskú rodinu a pedeutologické problémy. V rámci riešenia výskumných projektov Katedra pedagogiky realizovala viaceré medzinárodné vedecké konferencie pod názvom SOCIALIA 2007, SOCIALIA 2009, SOCIALIA 2011 a SOCIALIA 2014, SOCIALIA 2017 a v tomto roku sa uskutoční aj SOCIALIA Ďalej Katedra pedagogiky organizovala viaceré odborné semináre, napr. Sociálny pedagóg v škole (2012, 2015)) a tiež medzinárodné vedecké sympózium Prevencia sociálnopatologických javov v školskom prostredí a jej profesionalizácia (2013). Rozvíjala tiež intenzívnu medzinárodnú spoluprácu s vysokými školami doma i v zahraničí, najmä s Pedagogickou fakultou UHK Hradec Králové, osobitne s prof. Blahoslavom Krausom, ktorý na Katedre pedagogiky pôsobil v rokoch ako hosťujúci profesor a v roku 2002 sa na našej fakulte aj inauguroval. Ďalej sme pri rozvíjaní sociálnej pedagogiky úzko spolupracovali s Fakultou pedagogiky a psychológie Sliezskej univerzity v Katoviciach, najmä prof. A. R. Winnickim, doc. M. Walancikom, ktorí pôsobia už v Akadémii WSB v Dabrowie Gorniczej v PR. Ďalej dlhodobo úzko spolupracujeme s prof. B. Krausom a doc.

12 V. Bělikom z Pedagogickej fakulty UHK v Hradci Králové v ČR, ktorá je rodiskom konferencie SOCIALIA a tiež našou spoluorganizátorkou pri jej realizovaní u nás. Na Katedre pedagogiky sa v roku 2011 konala aj medzinárodná vedecká konferencia Sexuality. V rokoch 2004 až 2014 došlo na Katedre pedagogiky k posilneniu kvalifikačného rastu u viacerých učiteľov, a síce v roku 2005 mal inauguračné konanie K. László, v roku 2008 mala habilitačné konanie I. Emmerová, ktorá v roku 2013 absolvovala aj inauguračné konanie a v máji 2014 ju prezident vymenoval za profesorku. V roku 2011 sa habilitovala V. Belková a v roku 2013 M. Niklová. 6. obdobie: V roku 2015 PF UMB akreditačná komisia akreditovala študijné programy Katedry pedagogiky vo všetkých troch stupňoch štúdia a taktiež aj v rámci učiteľstva pedagogiky na UMB. Habilitačné a inauguračné konanie navrhla obmedziť na dva roky, no skonštatovala, že pracovisko dlhodobo preukazuje medzinárodnú špičkovú úroveň v danom odbore. Po 2 rokoch boli práva HIK obnovené v plnej miere. Na Katedre pedagogiky PF UMB došlo v roku 2016 k určitým personálnym zmenám. Od odišiel do dôchodku pán prof. PaedDr. Karol László, CSc., ktorý na Katedre pedagogiky pôsobil od roku Od začiatku akademického roka 2016/2017 učiteľský kolektív katedry omladili dve nové kolegyne, odborné asistentky, PhDr. Gabriela Citterbergová, PhD. a PhDr. Jana Kamenská, PhD., ktorá na Katedre pedagogiky pôsobila iba do roku Rok 2017 bol rokom osláv 25. výročia vzniku Univerzity Mateja Bela. Na Katedre pedagogiky sa 5. októbra 2017 uskutočnil XXI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie SOCIALIA 2017, za účasti pracovníkov spolupracujúcich fakúlt zo zahraničia a síce z Pedagogickej fakulty UHK v Hradci Králové a WSB Dabrowie Gorniczej a tiež z iných vysokých škôl na Slovensku a v zahraničí. Od odišla na zaslúžený odpočinok dlhoročná členka Katedry pedagogiky doc. PhDr. Dagmar Kováčiková, CSc., ktorá na katedre pôsobila od augusta Vo výučbe sa zameriavala najmä na dejiny školstva a pedagogiky, porovnávaciu pedagogiku, všeobecnú pedagogiku, multikultúrnu výchovu a na iné disciplíny. Na Katedre pedagogiky pôsobila tiež vo viacerých funkciách (tajomníčka katedry, zástupkyňa vedúceho katedry a v rokoch vykonávala aj funkciu vedúcej katedry. V septembri 2017 nastúpil na katedru odborný asistent PaedDr. Michal Novocký, PhD. po ukončení interného doktorandského štúdia., ktorý sa tiež orientuje na problematiku dejín pedagogiky, metodológiu pedagogiky a iné disciplíny. V akademickom roku 2018/2019 uplynulo 25 rokov od začiatku vzdelávania

13 sociálnych pedagógov na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, ktoré zabezpečuje Katedra pedagogiky. Vyústením snáh o zvýšenie efektívnosti vzdelávania sociálnych pedagógov a tiež pre prehĺbenie spolupráce s praxou bolo založenie o.z. Asociácia sociálnych pedagógov, ktorej ustanovujúce valné zhromaždenie sa konalo na PF UMB v Banskej Bystrici. Sídlom ASPg, so súhlasom rektora UMB, je Katedra pedagogiky PF UMB, jej predsedníčkou je prof. J. Hroncová, PhD. Z Katedry pedagogiky na základe vlastného rozhodnutia ku koncu akademického roka 2017/2018 odišla po 20 ročnom pôsobení prof. PhDr. Ingrid Emmerová. Na funkčnom mieste profesorky ju nahradila prof. PaedDr. Dana Hanesová, PhD. V tomto roku do odišla doc. PaedDr. Mária Kouteková, CSc., ktorá na Katedre pedagogiky pracovala 43 rokov. Zameriavala sa najmä na problematiku voľného času, teóriu výchovy a pedagogickú diagnostiku a iné disciplíny. Vykonávala tiež funkciu garantky neučiteľskej pedagogiky (Bc.) a spolugarantky viacerých študijných programov. Celkove viedla tiež 5 doktorandov. T.č. si plnia materské povinnosti tiež dve členky Katedry pedagogiky a síce PaedDr. Simona Sámelová, PhD. a Katarína Cimprichová Gežová, PhD. V minulosti patrila Katedra pedagogiky z hľadiska pedagogických i vedeckovýskumných výkonov k ťažiskovým katedrám Pedagogickej fakulty UMB. Na škodu veci v súčasnosti je v porovnaní s rokom 2004, kedy mala 18 členov, značne oslabená o 6 vysokoškolských učiteľov. Jej personálne zloženie v akademickom roku 2018/2019 pozostáva iba z 12 vysokoškolských učiteľov, z toho 2 profesoriek, 3 docentiek, 1 novo habilitovaného docenta a 6 odborných asistentiek a asistentov. Citeľný je i značný úbytok študentov, v porovnaní s minulosťou, ktorý je potrebné v budúcnosti riešiť. Pri akreditácii v roku 2015 nastala aj zmena v bakalárskom štúdiu Pedagogiky kedy bol vytvorený nový študijný program Pedagogika vychovávateľstvo z toho dôvodu, že absolventi odboru Pedagogika mali značné problémy s uplatnením v praxi. Vo výchove mimo vyučovania školská legislatíva vyžaduje pedagogiku so zameraním na vychovávateľstvo, nie čistú pedagogiku. Katedra predložila do akreditácie iba kombinačný študijný program Pedagogika učiteľská v internom štúdiu, v externej forme štúdia už nie. Pozitívne možno hodnotiť, že Katedra pedagogiky má dlhodobo akreditovaný študijný program PhD a tiež práva na habilitačné a inauguračné konanie, garantkou ktorých je zatiaľ prof. PhDr. Jolana Hroncová, PhD. Pozitívne hodnotíme skutočnosť, že v roku 2019 bola Katedra pedagogiky úspešná pri získavaní vedecko-výskumných projektov KEGA a VEGA, pretože získala 3 nové projekty (z toho 2 projekty KEGA a jeden projekt VEGA) a 1 projekt máme z minulého roka.

14 V súvislosti s vedecko-výskumnou činnosťou je nevyhnutné zdôrazniť aj spoluprácu katedry s vysokými školami na Slovensku, ale aj v zahraničí, najmä v Českej, Poľskej a Maďarskej republike, ktoré tiež participujú na riešení projektov našej katedry. V júni 2014 ukončil svoje 53 ročné pôsobenie na Katedre pedagogiky jeden z najvýznamnejších členov katedry, dvojnásobný dekan a viacnásobný prodekan Pedagogickej fakulty UMB a vedúci Katedry pedagogiky prof. PhDr. Ľudovít Višňovský, CSc., ktorý od akademického roka 2014/2015 pôsobí už vo funkcii emeritného profesora. V tomto akademickom roku požiadal o ukončenie svojho pôsobenia v tejto funkcii. Dekan Pedagogickej fakulty UMB, prof. PaedDr. Štefan Porubský, CSc, sa s ním za fakultu rozlúčil a poďakoval mu za jeho 54 ročnú činnosť pri príležitosti Dňa učiteľov Katedra pedagogiky sa s ním rozlúčila 20 júna Prof. Ľ. Višňovský, CSc., patril nesporne medzi najvýznamnejších vysokoškolských učiteľov Katedry pedagogiky a Pedagogickej fakulty v 65 ročnej histórii vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici, ale aj československého a slovenského vysokého školstva. Jeho 58 ročné pôsobenie na Pedagogickej fakulte i Katedre pedagogiky ( 5 rokov vo funkcii emeritného profesora) prispelo výraznou mierou k ich rozvoju po stránke personálnej, pedagogickej, vedeckovýskumnej a najmä v oblasti kvalifikačného rastu členov katedry, fakulty i učiteľov iných fakúlt na národnej i medzinárodnej úrovni. Posledným oficiálnym vystúpením pána prof. Višňovského na Katedre pedagogiky bol referát na tému Vývoj učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici a Pedagogická fakulta, ktorý predniesol v rámci vedeckej konferencie pod názvom Vzdelávanie pre budúcnosť, ktorú realizovala Pedagogická fakulta UMB v Banskej Bystrici Prof. Višňovský vystúpil v sekcii, ktorá sa uskutočnila na Katedre pedagogiky pod názvom História a súčasnosť Katedry pedagogiky v kontexte vývoja učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici významné osobnosti. Katedra pedagogiky sa oficiálne rozlúčila s pánom prof. PhDr. Ľudovítom Višňovským, CSc. dňa v reštaurácii Kúria, kedy mu vedúca Katedry pedagogiky poďakovala za jeho 58 ročné pôsobenie na Katedre pedagogiky Pedagogickej fakulty UMB a za celkový prínos v rozvoji banskobystrického a slovenského vysokého školstva. V ďalšej etape života, želá Katedra Pedagogiky pánovi profesorovi Ľudovítovi Višňovskému, CSc., najmä dobré zdravie, šťastie, mnoho lásky a potešenia v rodine. Bolo nám cťou spolupracovať s Tebou. Vďaka za Tvoju doterajšiu celoživotnú prácu v prospech Katedry pedagogiky, ale i Pedagogickej fakulty UMB, teda nás všetkých a tiež študentov, ktorých sme vzdelávali. Tiež Vivat Pán Profesor! k Tvojmu krásnemu okrúhlemu životnému jubileu, ktoré sláviš

15 Použitá literatúra: 1. HRONCOVÁ, J. VIŠNOVSKÝ, Ľ. KOVÁČIKOVÁ, D.: Katedra pedagogiky jej história a súčasnosť. In Zborník vedeckovýskumných prác Katedry pedagogiky č. 1. Banská Bystrica : PF UMB, s. ISBN Archívne materiály Katedry pedagogiky a sociálnej práce (Zápisnice Katedier pedagogiky a pedagogiky a sociálnej práce v rokoch , osobné materiály pracovníkov katedry) rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v Banskej Bystrici: vyd. Zostavil Ján Lietava. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, Pedagogická fakulta Banská Bystrica vyd. Zostavil PhDr. Michal Firc, CSc. Martin : Osveta, (č ) 5. Pamätnica Pedagogickej fakulty vyd. Zostavil PhDr. Karol Fremal. Martin : Osveta, (č ) 6. Pamätnica vysokého školstva v Banskej Bystrici vyd. Zodp. red.: doc. PhDr. Karol Fremal, CSc. Banská Bystrica : PF UMB, ISBN Pamätnica Katedry pedagogiky. (Pri príležitosti 60. výročia vysokoškolského učiteľského vzdelávania v Banskej Bystrici). Banská Bystrica : Belianum s. ISBN Univerzita Mateja Bela. Tradície a perspektívy. 1. vyd. Predseda redakčnej rady doc. Ing. M. Murgaš, CSc. Zodp. redaktorka doc. PhDr. Marta Zagoršeková, CSc. Banská Bystrica : UMB, ISBN Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici. Všeobecná informácia. 1. vyd. Zodp. redaktorka doc. RNDr. O. Tomeček, CSc. Banská Bystrica : ISBN Zborník vedeckovýskumných prác katedry pedagogiky (11). Banská Bystrica: BELIANUM, s. 5. ISBN Zborník vedeckovýskumných prác katedry pedagogiky (12). Banská Bystrica: BELIANUM, s. 5. ISBN Zborník vedeckovýskumných prác katedry pedagogiky (13). Banská Bystrica: BELIANUM, s. 5. ISBN Zborník vedeckovýskumných prác katedry pedagogiky (14). Banská Bystrica: BELIANUM, s. 5, 6. ISBN

Sociální pedagogika Social Education ročník 7, číslo 1, s , duben 2019 ISSN Sociální pedagogika na Slovensku Školský sociálny pedag

Sociální pedagogika Social Education ročník 7, číslo 1, s , duben 2019 ISSN Sociální pedagogika na Slovensku Školský sociálny pedag Sociální pedagogika Social Education ročník 7, číslo 1, s. 60 64, duben 2019 ISSN 1805-8825 60 Sociální pedagogika na Slovensku Školský sociálny pedagóg na Slovensku Jolana Hroncová Profesia sociálneho

Podrobnejšie

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláško

Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláško Oponentský posudok na vymenúvacie konanie doc. PhDr. Márie Šmidovej, PhD. za profesorku v odbore 3.1.14 Sociálna práca vypracovaný v súlade s Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 6 z 8. decembra 20054

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Učebnice chémie pre základné školy po novom

Učebnice chémie pre základné školy po novom Združenie učiteľov chémie Spojená škola, Tilgnerova 14, 841 05 Bratislava web: www.zuch.sk; e-mail: helena.vicenova@gmail.com VÝROČNÁ SPRÁVA OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA ZA ROK 2018 OBSAH 1 Úvod 2 Orgány občianskeho

Podrobnejšie

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika V

Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika V Katedra pedagogiky, Pedagogická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Tézy na rigorózne skúšky z odboru PEDAGOGIKA Všeobecná pedagogika Všeobecná pedagogika ako pedagogická disciplína a jej

Podrobnejšie

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV INIZA Dátum konania: Miesto konania: AD 312 Čas: 13,00 hod. Prítomní členovia AS FHV UNIZA: Paed

Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV INIZA Dátum konania: Miesto konania: AD 312 Čas: 13,00 hod. Prítomní členovia AS FHV UNIZA: Paed Zápis zo zasadnutia Akademického senátu FHV INIZA Dátum konania: 13.3.2017 Miesto konania: AD 312 Čas: 13,00 hod. Prítomní členovia AS FHV UNIZA: PaedDr. Dalibor Gonda, PhD., RNDr. Adrian Kacian, PhD.,

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

2015_URBAN

2015_URBAN TECHNICKÁ UNIVERZITA V KOŠICIACH Strojnícka fakulta prof. Ing. Mária Č a r n o g u r s k á, CSc. Vysokoškolská 4 040 22 Košice O P O N E N T S K Ý P O S U D O K vedeckej a odbornej spôsobilosti vypracovaný

Podrobnejšie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor: 3.4.11. Občianske právo Habilitačná komisia schválená

Podrobnejšie

Sprava_a_hodnotenie_inauguracnej_komisie_doc_Zaitseva1

Sprava_a_hodnotenie_inauguracnej_komisie_doc_Zaitseva1 Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Správa a hodnotenie inauguračnej komisie Zloženie inauguračnej komisie: Predseda: Členovia: Oponenti: prof. RNDr. Jaroslav Janáček, CSc. FRI,

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku

Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium usku Tabuľka 4.1a) Študijné odbory UMB uskutočňované v roku 2004 podľa doterajších predpisov Študijné odbory UMB Bc. štúdium Mgr. štúdium PhD. Štúdium uskutočňované v roku 2004 počet počet počet Kód ŠO Kód

Podrobnejšie

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 896-2012-SR č. z.: 4478/2012 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 26. 4. 2012 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

nadpis

nadpis Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Katedra anglického jazyka a literatúry Štúdium na KAJ Študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách: Bakalárske štúdium anglický

Podrobnejšie

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA

BRATISLAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA PRÁVA VEDECKÁ RADA Fakulty ekonómie a podnikania Bratislavskej vysokej školy práva Kritériá na habilitáciu docentov a vymenovanie profesorov Študijný odbor 3.3.18 Medzinárodné podnikanie Materiál k rokovaniu

Podrobnejšie

INTERPOLIS 2016

INTERPOLIS 2016 Interpolis OZ, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela, Centrum krízového riadenia, Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela a Fakulta sociálnych vied Univerzity sv. Cyrila

Podrobnejšie

10_Správa o èinnosti SR UMB za rok 2009

10_Správa o èinnosti SR UMB za rok 2009 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI K č. sp.: 1051-2010-SR č. z.: 8891/2010 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 6. mája 2010 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z.

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Sveda

Microsoft PowerPoint - Sveda Aktivity a návrhy Slovenskej matematickej spoločnosti JSMF Dušan Šveda Žilina, 9. februára 2016 Matematické vzdelávanie v kontexte STEM vzdelávania a potrieb praxe 1 Hlavné ciele činnosti SMS - vytvorenie

Podrobnejšie

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á C H A R A K T E R I S T I K A J U D r. A n t o n Š k r e k o, P h D. Dátum a miesto narodenia: 21.08.1979 v Trnave Vzdelanie: 2003 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická

Podrobnejšie

phddses

phddses I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 1. ročník kreditového štúdia, denná a externá forma A. Povinné predmety Hlavný predmet doktorandského štúdia 2 PH 4

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠP

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠP TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE, ÚSTAV TELESNEJ VÝCHOVY A ŠPORTU usporiada 7. ročník vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou TELESNÁ VÝCHOVA A ŠPORT PROSTRIEDOK VYTVÁRANIA VZŤAHU MLADEJ GENERÁCIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ŽURNALISTIKY Výročná správa Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 1. Základné informácie

Podrobnejšie

Štatút Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v platnom znení

Štatút Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v platnom znení Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta POKYN DEKANA PRÁVNICKEJ FAKULTY TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE k zabezpečovaniu kvality vysokoškolského vzdelávania na Právnickej fakulte z 10. apríla 2014

Podrobnejšie

(4) V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskut

(4) V zmysle tejto vyhlášky univerzita vyberá poplatky za uskut Určenie variabilného a špecifického symbolu k VYHLÁŠKE rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 7/2009 o výške školného a poplatkov spojených so štúdiom na Trnavskej univerzite v Trnave na akademický rok

Podrobnejšie

NÁVRH

NÁVRH ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNEJ SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNEJ PRÁCE NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Filozofickej fakulte

Podrobnejšie

PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLI

PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLI PROGRAM VÝMEN MEDZI MINISTERSTVOM ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY A MINISTERSTVOM EURÓPY A ZAHRANIČNÝCH VECÍ FRANCÚZSKEJ REPUBLIKY V OBLASTI ŠKOLSTVA, JAZYKOVÉHO VZDELÁVANIA, UNIVERZITNEJ

Podrobnejšie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na MF SPU v Nitre v akademickom roku 2006/2007

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na MF SPU v Nitre v akademickom roku 2006/2007 Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2012/2013 prof. Ing. Zdenko Tkáč, PhD. doc. Ing. Roman Gálik, PhD. doc. Ing. Štefan Pogran, CSc. prof. Ing. Ladislav Nozdrovický,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Aktivity Inštitútu pre výskum práce a rodiny ku skvalitneniu výskumu v oblasti BOZP RNDr. Miroslava Kordošová, PhD. Ing. Mgr. Jana Urdziková, PhD. Konferencia Aktuálne otázky BOZP 2017 06. - 08.11.2017,

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

Kolégium dekana

Kolégium dekana Pravidlá doktorandského štúdia na STU Smernica rektora č. 1/2012 N ČASŤ A DOKTORANDSKÝ ŠTUDIJNÝ PROGRAM Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Slovenská technická univerzita v Bratislave (ďalej len STU ) poskytuje,

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z 3. zasadnutia Akademického senátu FSV UCM v Trnave zo dňa 19.02.2019 Prítomní: Ospravedlnený: Jakub Dančo podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia (predsedníčka AS FSV UCM)

Podrobnejšie

Mgr

Mgr PhDr. Boris Schubert (1972) Je absolventom univerzitného štúdia na Univerzite Konštantína Filozofa v Nitre v odbore učiteľstvo všeobecno-vzdelávacích predmetov aprobácia Hudobná výchova Estetika (1992

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

Správa o činnosti organizácie SAV

Správa o činnosti organizácie SAV Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie Názov

Podrobnejšie

Sprava_inaug_komisie_doc_Levashenko

Sprava_inaug_komisie_doc_Levashenko Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Správa a hodnotenie inauguračnej komisie Zloženie inauguračnej komisie: Predseda: prof. Ing. Karol Matiaško, PhD. FRI, ŽU Žilina Členovia: prof.

Podrobnejšie

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠTUDIJNOM ODBORE PRÁVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 určené v zmysle 56 a 57 zákona č. 131/2002

Podrobnejšie

Tézy na záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium 2019 P E D A G O G I K A (1) Legislatíva školstva, školský systém v SR, modely organizácie

Tézy na záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium 2019 P E D A G O G I K A (1) Legislatíva školstva, školský systém v SR, modely organizácie Tézy na záverečné skúšky pre doplňujúce pedagogické štúdium 2019 P E D A G O G I K A (1) Legislatíva školstva, školský systém v SR, modely organizácie a riadenia školstva. Škola a jej funkcie. Školský

Podrobnejšie

Smernica rektorky UMB o schvaľovaní evidencii a archivácii

Smernica rektorky UMB o schvaľovaní evidencii a archivácii UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI SMERNICA č. 15/2008 o schvaľovaní, evidencii a archivácii grantových projektov na Univerzite Mateja Bela Gestor: doc. RNDr. Roman Nedela, DrSc. prorektor pre vedu

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ODBOROVÁ DIDAKTIKA (a) Názov študijného odboru: Odborová didaktika (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných

Podrobnejšie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodborové študijné programy 1 Forma štúdia Počet na prijatie

Podrobnejšie

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Dátum konania: Miesto konania: zasadačka dekanátu FHV Zápis zo zasadnutia AS FHV Pr

ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Dátum konania: Miesto konania: zasadačka dekanátu FHV Zápis zo zasadnutia AS FHV Pr ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE FAKULTA HUMANITNÝCH VIED Dátum konania: 04. 03. 2014 Miesto konania: zasadačka dekanátu Zápis zo zasadnutia AS Prítomní: prof. PhDr. Boris Banáry, CSc., PhDr. Marek Grejták,

Podrobnejšie

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22.11.2017 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Daniel Dujava a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie)

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie) Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVEJ KOMISIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2. 1. 29 NESLOVANSKÉ

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 24.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stred

ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stred ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA ODBOR VZDELÁVACÍCH PROGRAMOV SCHVÁLENÉ UČEBNICE Rok 2018 1. Didaktický prostriedok pre SOŠ: Podnikanie pre stredné odborné školy, od kolektívu autorov: Ing. Monika

Podrobnejšie

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Pete

Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Pete Zápisnica č. 1/2013 zo zasadnutia Správnej rady UPJŠ v Košiciach zo dňa 24. 5. 2013 Prítomní: Ing. JUDr. Ján Bílek, Ing. Richard Duda, MBA., Mgr. Peter Himič, PhD., doc. JUDr. Ján Husár, CSc., mim. prof.,

Podrobnejšie

Zápisnica č

Zápisnica č Zápisnica č. 9 / 2018-2019 z rokovania Kolégia dekana Strojníckej fakulty STU, ktoré sa uskutočnilo 13.5.2019 o 10:00 hod. Prítomní: Podľa prezenčnej listiny Program: 1. Kontrola rozhodnutí 2. Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Aktuálne teoreti

Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Aktuálne teoreti Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta, Katedra pedagogických štúdií Študentská vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou Aktuálne teoretické a výskumné otázky pedagogiky v konceptoch dizertačných

Podrobnejšie

ŠABLÓNA PROJEKTU ESF

ŠABLÓNA PROJEKTU ESF Príloha č. 2 Podrobný popis projektu Iniciovanie Centra pokročilých štúdií z fyziky (CEPOŠ) 1 1. Popis projektu 1.1 Uveďte celkový cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je: Iniciovanie Centra pokročilých

Podrobnejšie

UNIVERZITA MATEJA BELA

UNIVERZITA MATEJA BELA UNIERZITA MATEJA BELA v Banskej Bystrici Pedagogická fakulta Katedra teológie a katechetiky Študijný program: 3. stupeň vysokoškolského Teológia () Študijný odbor: Stupeň : Forma : 2.1.12 Teológia 3. stupeň

Podrobnejšie

Vyhláška č. 6 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedag

Vyhláška č. 6 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedag Vyhláška č. 6 / 2005 Z. z. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej republiky o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor (v znení č. 457/2012

Podrobnejšie

Zápis z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby habilitačnej práce PaedDr

Zápis z priebehu habilitačnej prednášky a obhajoby  habilitačnej práce PaedDr Návrh habilitačnej komisie na udelenie vedecko-pedagogického titulu docent JUDr. Miroslavovi Štrkolcovi, PhD. v študijnom odbore 3.4.10 Obchodné a finančné právo Habilitačná komisia schválená Vedeckou

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 1/2015 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 1/2015 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 1/2015 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 1 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva:

Podrobnejšie

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS:

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu o Strategickým

Podrobnejšie

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB Ružová ul. č. 13, Banská Bystrica, P. O. Box 43, Tel.: 048/ , 248, 263, 264, 267 Študijné oddelen

PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB Ružová ul. č. 13, Banská Bystrica, P. O. Box 43,   Tel.: 048/ , 248, 263, 264, 267 Študijné oddelen PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, www.pdf.umb.sk Tel.: 048/4464-251, 248, 263, 264, 267 Študijné oddelenie fax: 048/446 4444 Termín podania prihlášky pre 1.

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný

Podrobnejšie

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum:

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 19. 05. 2015 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 2 Ústav jazykov a odbornej komunikácie Vysoká škola Visegrádu v Sládkovičove ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre

Podrobnejšie

č VaV- Publikačná činnosť

č VaV- Publikačná činnosť Ž I L I N S K Á U N I V E R Z I T A V Ž I L I N E ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- SMERNICA Č. 92 Zásady upravujúce bibliografickú

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese... 2 2. Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese...3 3. Phd-742/13 Civilný proces... 4 4. PhDE-849/16 Civilný

Podrobnejšie

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PRACOVNÉ PRÁVO V DIGITÁLNEJ DOBE 6. november 2017 Miesto

Podrobnejšie

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009

ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. 1 ROČNÝ PLÁN VZDELÁVANIA ZAMESTNANCOV (PEDAGOGICKÝCH i NEPEDAGOGICKÝCH) NA ROK 2012 (v zmysle zákona č. 317/2009 ŠZŠI FIĽAKOVO Príloha č. A /strana č. (v zmysle zákona č. 37/2009 Z.z. o pedag. zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v predpisov a Vyhlášky MŠ SR č. 445/2009

Podrobnejšie

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Organizačný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ružomberok 2017

Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Organizačný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ružomberok 2017 Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Organizačný poriadok Pedagogickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku Ružomberok 2017 PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Článok 1 Všeobecné ustanovenia

Podrobnejšie

Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotli

Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotli Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotlivých katedier, v obsahu uvádzame názvy jednotlivých

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

KR TnUAD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, Trenčín Zápisnica č. 2/2014 z Kolégia rektora TnUAD v Tre

KR TnUAD Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, Trenčín Zápisnica č. 2/2014 z Kolégia rektora TnUAD v Tre Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Študentská 2, 911 50 Trenčín Zápisnica č. 2/2014 z Kolégia rektora TnUAD v Trenčíne zo dňa 12.02.2014 Miesto: Trenčín, zasadačka rektora Prítomní: podľa

Podrobnejšie

PRVÁ ČASŤ

PRVÁ ČASŤ EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Správa o vzdelávacej činnosti na Ekonomickej univerzite v Bratislave v roku 2008 Bratislava 2009 1 Obsah Prijímacie konanie... 4 Študenti a absolventi ekonomickej univerzity...

Podrobnejšie

Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori

Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika   Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) Charakteristika Poradca v sociálnych službách pre starších klientov (seniori) vykonáva poradenstvo pre klientov, ktorí spravidla z dôvodu vysokého

Podrobnejšie

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jana CZILLINGOVÁ, Sakalová a) Akademické

Podrobnejšie

Microsoft Word - spsspravodaj

Microsoft Word - spsspravodaj SPRAVODAJ Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV Ročník VI. 2007, č.12 SPS pri SAV, KP FF UCM Nám. J. Herdu 2, 91701 Trnava P O Z V Á N K A Pozývame Vás na Valné zhromaždenie Slovenskej pedagogickej

Podrobnejšie

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento

Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november január 2018 Odpovedalo 210 respondento Vyhodnotenie dotazníkovej ankety vyučujúcich (učitelia + doktorandi) Obdobie dotazovania: 23. november 2017-31. január 2018 Odpovedalo 210 respondentov z 492 oslovených 42,68 % Základné údaje Pohlavie

Podrobnejšie

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mg Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8, 926 01 Sereď EVIDENCIA POČTU KREDITOV PEDAGOGOCKÝCH ZAMESTNANCOV Priezvisko a meno pedagóga Mgr. Bodišová Viera Mgr. Bohušová Ingrid Názov vzdelávacieho

Podrobnejšie

VS o činnosti UMB za rok 2008_final_na MŠ SR

VS o činnosti UMB za rok 2008_final_na MŠ SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 1165-2009-SR Č. z.: 5600/2009 Výročná správa o činnosti Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici za rok 2008 Apríl 2009 OBSAH ÚVOD... 4 1 VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE

Podrobnejšie

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Zimný semester akademického roka 2019/2020 06.09.2019 o 9:00 Úvod do medzinárodnej politiky Vysvetlenie základných konceptov, pojmov

Podrobnejšie

PLÁNOVANÉ POČTY UCHÁDZAČOV NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010

PLÁNOVANÉ POČTY UCHÁDZAČOV NA AKADEMICKÝ ROK 2009/2010 PEDAGOGICKÁ FAKULTA UMB Ružová ul. č. 13, 974 11 Banská Bystrica, P. O. Box 43, www.pdf.umb.sk Tel.: 048/4464-263, 248, 264, 267 Študijné oddelenie fax: 048/446 4444, e-mail: andrea.fudorova@umb.sk Termíny

Podrobnejšie

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní

zppgr55, verzia 2.33, tlač Por. číslo P o č e t prihlášky prijatie zápis % Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní Rebríček študijných programov vysokej školy v prijímacom konaní v roku 2018 podľa vys. škôl a počtu zapisov prijatých uchádzačov do 1. ročníka - 'ZÁPIS' IČŠ školy, fakulty, detaš.pr.: 717 0000 00 až 717

Podrobnejšie

Program

Program Program Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV organizovanej v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave pod názvom Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Adresa dekanátu: Univerzitná 8215/1, Žilina Číslo telefónu: 041/ Číslo faxu: 041

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Adresa dekanátu: Univerzitná 8215/1, Žilina Číslo telefónu: 041/ Číslo faxu: 041 FAKULTA HUMANITNÝCH VIED ŽILINSKEJ UNIVERZITY V ŽILINE Adresa dekanátu: Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina Číslo telefónu: 041/513 6101 Číslo faxu: 041/513 6114 Štud. odd. fakulty: 041/513 6107, 6112 www

Podrobnejšie

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2

Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2 Špeciálna základná škola s vyučovacím jazykom maďarským Hviezdoslavova 24, 979 01 Rimavská Sobota P E D A G O G I C K É R A D Y v školskom roku 2011/2012 1. Zahajovacia august 2011 2. Organizačno-pracovná

Podrobnejšie

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami

Smernica o pôsobnosti koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami Smernica rektora číslo 5/2013-SR Pôsobnosť koordinátora pre študentov so špecifickými potrebami na Slovenskej technickej univerzite v Bratislave Dátum: 14. 10. 2013 Slovenská technická univerzita v Bratislave,

Podrobnejšie

Pozvanka na laboralim 2012

Pozvanka na laboralim 2012 Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, STU Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Podrobnejšie

Pozvanka na Laboralim 2009

Pozvanka na Laboralim 2009 Potravinárska sekcia Slovenská spoločnosť pre poľnohospodárske, lesnícke, potravinárske a veterinárske vedy pri SAV Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava Univerzita Mateja Bela

Podrobnejšie

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Podrobnejšie

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly

Príloha k rozhodnutiu č. CD / :071 Priznanie práva udeľovať absolventom jednotlivých študijných programov príslušné akademické tituly dĺžka 1 KU FF 2 KU FF anglický jazyk pre komerčnú prax anglický jazyk pre komerčnú prax 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 2.1.29. neslovanské jazyky a literatúry 3 KU FF filozofia 2.1.1. filozofia

Podrobnejšie

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová

Vnútorný predpis Číslo: 2/ Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová Vnútorný predpis Číslo: 2/2019 11. 03. 2019 Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne projekty MTF STU Vypracovala: doc. Ing. Kristína Gerulová, PhD. Výzva na predkladanie žiadostí o Inštitucionálne

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

K O N T R A K T

K O N T R A K T K O N T R A K T uzavretý medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Výskumným ústavom detskej psychológie a patopsychológie na rok 2014 Kontrakt nie je zmluvou v zmysle právneho úkonu, ale

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia 1...2 2. PhD-807/16 Anglická právna terminológia 2...3 3. PhD-845/16 Anglická právna terminológia 3...4 4. PhD-841/16 Dokazovanie...

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013 Podpora študentov a uchádzačov o štúdium so špecifickými potrebami Zvolen, 2013 TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Organizačná smernica č. 5/2013

Podrobnejšie

Zápisnica č. 9 z IX. riadneho zasadnutia Akademického senátu FBP SPU v Nitre zo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Ing

Zápisnica č. 9 z IX. riadneho zasadnutia Akademického senátu FBP SPU v Nitre zo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Ing Zápisnica č. 9 z IX. riadneho zasadnutia Akademického senátu FBP SPU v Nitre zo dňa 02. 04. 2019 Prítomní: podľa prezenčnej listiny Ospravedlnení: Ing. Milan Chňapek, PhD. - rodinné dôvody Ing. Filip Tirpák

Podrobnejšie

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pribinova 2, Bratislava odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sekretariát Rady vlá

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pribinova 2, Bratislava odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sekretariát Rady vlá MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Pribinova 2, Bratislava 812 72 odbor prevencie kriminality kancelárie ministra vnútra SR sekretariát Rady vlády SR pre prevenciu kriminality Č. p.: KM-OPK1-2013/00043

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16 Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia 1... 2 2. PhDE-807/16 Anglická právna terminológia 2... 3 3. PhDE-743Z/16 Metodológia vedy...4 4. PhDE-832/16 Nemecká právna

Podrobnejšie

Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesor

Hodnotiaca správa pracovnej skupiny AK vo veci posúdenia spôsobilosti vysokej školy uskutočnovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesor Číslo žiadosti: 196/2014-AK / #1090086 4323 (6.3.9) Súdne a verejné veterinárske lekárstvo Lenhardt Ľudovít, prof. MVDr. PhD. (1951) Korim Peter, doc. MVDr. CSc. (1964) Takáčová Daniela, doc. MVDr. PhD.

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 16 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 10 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO M30 ČŠp 472 a) Profil absolventa: Absolvent

Podrobnejšie