Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava"

Prepis

1 Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava č. 6029/70891/2021/STA/Fed v Bratislave dňa R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Staré Mesto ako príslušný stavebný úrad (ďalej len stavebný úrad ) podľa 117 ods. (1) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon ), podľa 7a ods. (2) písm. i) zákona č. 377/1990 Zb. o hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave v znení neskorších predpisov, podľa Čl. 67 Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, podľa 46, 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len správny poriadok ) rozhodujúc podľa 66 stavebného zákona a 10 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva s t a v e b n é p o v o l e n i e na stavbu,,stengl CAMPUS STARÉ PODHRADIE Žižkova ul. v Bratislave stavebník STENGL, a. s., Sumbalova 1/A, Bratislava, IČO: , (ďalej len,,stavebník ) miesto stavby druh stavby účel stavby účel inej stavby Žižkova ulica, Bratislava, na pozemku registra,,c -KN parcelné č. 1012, 1669/19 druh pozemku zastavaná plocha a nádvorie v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava vedený Okresným úradom Bratislava, Katastrálnym odborom na liste vlastníctva č vo vlastníctve navrhovateľa; inžinierske siete na pozemku registra,,c -KN parcelné č /4 a na pozemkoch registra,,c -KN parcelné č druh pozemku zastavaná plocha nádvorie v katastrálnom území Staré Mesto, Bratislava, vo vlastníctve Hlavné mesto SR Bratislava, podľa listu vlastníctva č stavba sa nenachádza na pamiatkovom území a nedotýka sa národnej kultúrnej pamiatky novostavba pozemná stavba nebytová budova (pričom najväčšia časť využiteľnej podlahovej plochy z nebytovej časti budovy pripadá na účel administratívy (46,60%) ďalej je to garáž (26,33%), kultúrno-spoločenské priestory (13,30%) a byty (13,77%), čo spolu predstavuje 100%) spevnené plochy - parkovacie miesta v počte 23 ks Strana 1 z 16

2 účastníci konania: Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a nehnuteľností) v kat. území Staré Mesto, Bratislava: - parcela registra,,c KN parcelné č. 1012, 1669/19 podľa listu vlastníctva č. 9835, vo vlastníctve: Stengl a. s., IČO: ; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/13, 1669/3, 1669/4, 21462/18 podľa listu vlastníctva č. 8259, vo vlastníctve: MT real, spol. s r.o., IČO: ; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/14, 21478, 1669/1, 1022/6, 1007/1, podľa listu vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1018, 1022/7 a stavba súpisné č. 1866/24 podľa listu vlastníctva č. 5413, vo vlastníctve: Skala Patrik, Trnka Miroslav, Rusnák Mojmír, Bohov Peter, Feketeová Jarmila, Kvitkovičová Jana, Kramárová Barbara, Juranková Zuzana, Henčeková Ida, Neumannová Zuzana, Bartoš Anton, Dandárová Miloslava, Matlovič Pavol, Gliviak Tomáš, Blažeková, Rihák Jakub, Nižňanská Zuzana, Ješko Timotej, Tömösköziová Katarína, Daniš Ján, Viedenský Martin, Adamcová Renáta, Trnka Miroslav, Pašteka Mikuláš, Böjtösová Ingrid, Ďurkovičová Lívia, Špatová Valéria, Mokoš Vladimír a Zuzana Mokošová, Kiššová Júlia, Pončák Peter, Knopp Boris, Uličný Ján, Baumgartnerová Gabriela, Petruška Michal a Nikola Petrušková, Pach Ladislav a Julia Pachová, Kiššová Petra Mária, Neumann Vladimír a Zuzana Neumannová, Kubík Ctirad, Krajčírovič Juraj a Mária Krajčírovičová, Slovenská republika, Dvorecká Jana, Korman Maroš, Habán Bohuslav a Beata Habánová, Černáková Martina, Okáli Ivan, Fellner Ľuboš, Kolínek Milan a Lenka Kolínková, Grnjová Alexandra, Moskvičová Mária, Adamcová Renáta a Peter Adamec, Jurkovičová Zuzana, Rihák Miroslav, Martina Riháková, Henčeková Katarína, Henček Peter, Fekete Peter, Fekete Ivan, Kaprálik Patrik, Peráčková Nina, Valková Stanislava, Ďurinová Ingrid, - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/2 a stavba súpisné č. 1889/28 podľa listu vlastníctva č. 9850, vo vlastníctve: P & PARK, s.r.o., IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1012, podľa listu vlastníctva č. 8925, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; - parcela registra,,c - KN parcelné č /4, 1000/2 (neexistuje záznam o vlastníkoch) - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8929, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8940, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8941, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1000/10 podľa listu vlastníctva č. 8597, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1004/2 podľa listu vlastníctva č. 4457, vo vlastníctve: Čambal Marek, Cambal Stefan, Zemanová Mária, Čambal Michal, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, Bratislava, IČO: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, Bratislava, IČO: Zornička/architects s.r.o., Ing. arch. Juraj Zornička, Kadnárova 99, Bratislava, IČO: projektant Strana 2 z 16

3 Na stavbu bolo vydané územné rozhodnutie o umiestnení stavby č. 2317/32528/2020/STA/Fed/ÚR-1497 zo dňa právoplatné dňa Miestny poplatok za rozvoj: výmera podlahovej plochy nadzemnej časti realizovanej pozemnej stavby, ktorá tvorí základ poplatku podľa 6 zákona č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov je 2995,84 m² (údaj od zodpovedného projektanta). Stručný opis stavby: jedná sa o novostavbu administratívnej budovy. Stavba má 1 podzemné, 3 nadzemné a jedno ustúpené podlažie. Základný pôdorysný rozmer stavby je 44,990 m x 18,180 m. Objekt je zastrešený plochou strechou. Výška atiky nad 4. NP je + 15,967 m (výška zastrešenia komunikačného jadra je + 16,228 m), pričom ± 0,000 = 153,945 m n.m., výškový systém BPV = 1. NP. Stavba sa z časti nachádza nad električkovým tunelom. Stavba je navrhnutá ako jeden dilatačný celok so železobetónovou monolitickou nosnou konštrukciou, ktorá je založená na základovej doske s lokálnymi priehlbňami pod stĺpmi, stenami a z časti na základových roštoch. Horizontálne nosné konštrukcie sú tvorené bezprievlakovými železobetónovými doskami. Stropné dosky sú po obvode lemované železobetónovými trámami. Zvislé nosné konštrukcie tvoria železobetónové stĺpy a železobetónové steny komunikačného jadra. Nosné konštrukcie deliacich priečok sú murované z tehál a sadrokartónových konštrukcií. Strešná krytina je navrhnutá hydroizolácia fatrafol. V objekte je navrhnutý výťah. Oporné mury sú vedľa parkovacích plôch v S a z časti aj na Z časti pozemku. Funkčné členenie: na 1.PP sa nachádza garáž s počtom parkovacích miest 33 pre osobné motorové vozidlá, na 1. NP sa nachádza občianska vybavenosť pre kultúrno spoločenské udalosti so zázemím. Na 2. a 3. NP sa nachádzajú administratívne priestory so zázemím a na 4. NP sa nachádzajú 4 bytové jednotky. Dopravné riešenie objektu je napojené na existujúcu komunikačnú sieť na Žižkovu ul. Statická doprava je plne riešená na vlastnom pozemku v podzemnej garáži s kapacitou 33 stojísk a na povrchu s kapacitou 23 stojísk Objekt je napojený na inžinierske siete voda, kanalizácia a elektrina. Úprava zastavaných plôch a sadové úpravy v južnej časti majú parkový charakter, s rozvoľnenými skupinkami väčších stromov a kríkov a trávnatými plochami. V území sa nachádza náletová zeleň. Zeleň určená k výrubu je povolená rozhodnutím č. 2525/3199/2019/DŽV/Cho zo dňa , právoplatné dňa Dreviny využiteľné pre sadovnícke úpravy budú v rámci neho identifikované a vhodným spôsobom následne zakomponované do ďalšieho návrhu sadových úprav. Ďalšie podrobnosti sa nachádzajú v projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. arch. Juraj Zornička, autorizovaný architekt, reg. č. *1624 AA* v 01/2021. Bilancia plôch: plocha stavebného pozemku 2195,00 m 2 zastavaná plocha objektom 827,70 m 2 spevnená plocha 805,15 m 2 oporné múry 29,80 m 2 plocha zelene 532,35 m 2 výškové umiestnenie: počet podlaží: ± 0,000 = 1. NP =153,945 m n. m. Bpv výška stavby je + 15,967 m (výška zastrešenia komunikačného jadra je + 16,228 m) 3 nadzemné, 1 ustúpené a 1 podzemné podlažie celková podlahová plocha: nebytová časť budovy: administratívne priestory: 1895,16 m 2 garáž: 1079,94 m 2 kultúrno-spoločenské priestory: 540,75 m 2 Strana 3 z 16

4 bytová časť budovy: 4 byty (spolu podlahovej plochy: 701,20 m 2 ) byt A: 273,10 m 2 (5 obytných miestností) byt B: 63,50 m 2 (2 obytné miestnosti) byt C: 63,50 m 2 (2 obytné miestnosti) byt D: 271,60 m 2 (5 obytných miestností) Podmienky rozhodnutia: I. Nevyhnutný rozsahu plôch pozemkov, ktoré budú tvoriť súčasť staveniska je pozemok registra C -KN parcelné č a parcelné č. 1669/19 v katastrálnom území Staré Mesto v Bratislave. II. III. IV. Na stavenisku musí byť stavba označená s potrebnými údajmi (označenie stavby, označenie/identifikácia stavebníka, označenie zhotoviteľa, označenie tohto rozhodnutia číslo, dátum vydania a právoplatnosti, termín začatia a ukončenia stavby, meno oprávnenej osoby). So stavbou možno začať až po nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu začatie stavby. V. Stavba musí byť dokončená do 24 mesiacov odo dňa s jej začatím. Uskutočnenie zariadenie staveniska sa nepovažuje za začatie so stavbou. VI. VII. VIII. IX. Stavba bude uskutočňovaná oprávneným zhotoviteľom a vedenie uskutočňovania stavby bude vykonávať stavbyvedúci. Zhotoviteľ bude určený vo výberovom konaní a stavebník je povinný ho oznámiť stavebnému úradu do pätnástich dní po skončení výberového konania. Stavba sa musí uskutočňovať v súlade s overeným projektom, ktorý vypracoval Ing. arch. Juraj Zornička, autorizovaný architekt, reg. č. *1624 AA* v 01/2021 a stavebným povolením a musí spĺňať základné požiadavky na stavby. Projektová dokumentácia overená stavebným úradom je neoddeliteľnou súčasťou tohto rozhodnutia. Na uskutočnenie stavby možno použiť iba stavebný výrobok, ktorý je podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vhodný na použitie v stavbe na zamýšľaný účel. Stavebný úrad súčasne ukladá tým, ktorí majú vlastnícke alebo iné práva k susedným pozemkom alebo stavbám a prípojkám, aby v nevyhnutnej miere trpeli vykonanie prác zo svojich pozemkov alebo stavieb v nevyhnutnom rozsahu a nevyhnutnom čase, po vzájomnej predchádzajúcej dohodne medzi zúčastnenými stranami. Podmienky, ktoré určili dotknuté orgány: 1. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán odpadového hospodárstva, vyjadrenie č. OÚ-BA-OSZP3-2020/146384/CED/I zo dňa : Držiteľ odpadov je povinný: - zhromažďovať odpady vytriedené podľa druhov odpadov a zabezpečiť ich pred znehodnotením, odcudzením alebo iným nežiaducim únikom, - zabezpečiť spracovanie odpadu v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva, a to jeho - prípravou na opätovné použitie v rámci svojej činnosti; odpad takto nevyužitý ponúknuť na prípravu na opätovné použitie inému, - recykláciou v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho prípravu na opätovné použitie; odpad takto nevyužitý ponúknuť na recykláciu inému, - zhodnotením v rámci svojej činnosti, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho Strana 4 z 16

5 recykláciu; odpad takto nevyužitý ponúknuť na zhodnotenie inému, - zneškodnením, ak nie je možné alebo účelné zabezpečiť jeho recykláciu alebo iné zhodnotenie, - odovzdať odpady len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa zákona o odpadoch, ak nezabezpečuje ich zhodnotenie alebo zneškodnenie sám, - viesť a uchovávať evidenciu o druhoch a množstve odpadov a o nakladaní s nimi na Evidenčnom liste odpadu v súlade s 2 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti, - ohlasovať vznik odpadu a nakladanie s ním podľa 3 vyhlášky MŽP SR č. 366/2015 Z.z., na tlačive uvedenom v prílohe č. 2 citovanej vyhlášky, ak nakladá ročne v súhrne s viac ako 50 kg nebezpečných odpadov alebo s viac ako jednou tonou ostatných odpadov; ohlásenie o vzniku odpadu a nakladaní s ním podáva za obdobie kalendárneho roka tunajšiemu úradu, ako príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, do 28. februára nasledujúceho kalendárneho roka a uchovávať ohlásené údaje. Pôvodcovi stavebných a demolačných odpadov sa povoľuje odpad zhromažďovať v mieste jeho vzniku (t.j. v mieste stavby) iba na nevyhnutný čas (napr. do naplnenia veľkoobjemového kontajnera), následne sa musí ihneď odviesť k oprávnenému odberateľovi. V kolaudačnom konaní má orgán štátnej správy odpadového hospodárstva postavenie dotknutého orgánu podľa 99 ods. 1 písm. b) bodu č. 5 zákona o odpadoch. K žiadosti o vydanie vyjadrenia je potrebné doložiť doklady preukazujúce spôsob nakladania s odpadmi zo stavby (t.j. vážne lístky o odovzdaní odpadu oprávnenej osobe pre jednotlivé druhy odpadov a podľa tohto vyjadrenia, príjmové doklady, faktúry). V dokladoch musí byť označená stavba, z ktorej odpad pochádza, inak doklad nebude považovaný za relevantný. Na požiadanie musí byť predložený originál uvedených dokladov. Podľa 77 ods. 2 zákona o odpadoch je pôvodcom odpadov, ak ide o odpady vznikajúce pri servisných, čistiacich alebo udržiavacích prácach, stavebných prácach a demolačných prácach, vykonávaných v sídle alebo mieste podnikania, organizačnej zložke alebo v inom mieste pôsobenia právnickej osoby alebo fyzickej osoby - podnikateľa, je právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ, pre ktorú sa tieto práce v konečnom štádiu vykonávajú. Vyjadrenie je záväzným stanoviskom pre orgány vydávajúce podľa iných právnych predpisov rozhodnutia o umiestnení, povolení a užívaní stavby. Toto vyjadrenie nenahrádza povolenie ani súhlas a nie je rozhodnutím podľa predpisov o správnom konaní. V prípade, že dôjde k zmene projektovej dokumentácie týkajúcej sa odpadového hospodárstva (množstvo a druhy odpadov), toto vyjadrenie stráca platnosť a je potrebné požiadať o nové vyjadrenie. 2. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán štátnej vodnej správy, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2021/051202/GEE/Is, zo dňa : Súhlas platí za predpokladu, že pri výstavbe nedôjde k zmenám v predloženej projektovej dokumentácii, ktorú vypracoval Ing. Pavol Repčík, TZB projekt s. r. o., Drieňová 37, Bratislava v januári Pri uskutočňovaní stavby a následnom užívaní zabrániť nežiaducemu úniku nebezpečných látok do pôdy, podzemných a povrchových vôd. Montáž a skúšky môžu vykonávať len osoby s príslušným oprávnením Strana 5 z 16

6 3. Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, orgán ochrany prírody, stanovisko č. OU-BA-OSZP3-2020/ Bc., zo dňa : Stavbou dotknuté pozemky sa nachádzajú v zastavanom území obce a v území s prvým stupňom ochrany podľa 12 zákona OPK, kde sa uplatňujú ustanovenia o všeobecnej ochrane prírody a krajiny podľa druhej časti tohto zákona. Realizácia rekonštrukcie domu nepredstavuje činnosť podľa zákona OPK v území zakázanú. Podľa Regionálneho územného systému ekologickej stability mesta Bratislavy (SAŽP, 1994) sa v predmetnom území nachádza genofondová plocha flóry a fauny Cintorín nad PKO, ako aj regionálny biokoridor Horský park Hradný vrch - Ondrejský cintorín, ktorý slúži najmä mobilnejším druhom stavovcov (vtáky, drobné cicavce), ktoré sa dokázali do určitej miery adaptovať na urbanizované prostredie. Biokoridor má prevažne nespojitý charakter, je tvorený viacerými lokálnymi biocentrami a interakčnými prvkami a je treba ho rešpektovať. V blízkosti drevín, ktoré zostávajú zachované je pri stavebných a výkopových prácach potrebné postupovať tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín ( 47 ods. 1 zákona OPK) a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie. Pri výrube drevín v súvislosti s realizáciou stavby v zastavanom území obce sa podľa zákona OPK vyžaduje súhlas orgánu ochrany prírody a krajiny na výrub stromov s obvodom kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislých krovitých porastov s výmerou nad 10 m2; o súhlase na výrub drevín podľa 47 ods. 3 zákona OPK je príslušná rozhodnúť mestská časť Bratislava - Staré Mesto. Pred asanáciou stavby je potrebné vykonať obhliadku stavby, nakoľko môže byť osídlená voľne žijúcimi druhmi vtákov alebo netopierov (celoročne), pričom ide o ochránené živočíchy podľa 33 a 35 zákona OPK. Obhliadku stavby odporúčame vykonať v dostatočnom predstihu ešte pred začiatkom stavebných prác. Navrhovanou stavbou môžu byť dotknuté záujmy druhovej a územnej ochrany prírody a s realizáciou stavby súhlasíme za splnenia podmienok v bode 3, 4, 5 a Okresný úrad Bratislava, odbor krízového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krízového plánovania, stanovisko č. OU-BA-OKR1-2020/141522/2, zo dňa : Ku kolaudačnému konaniu požadujeme predložiť: naše záväzné stanovisko dokumentáciu skutočného vyhotovenia stavby ( časť CO) podrobne dopracované dispozičné riešenie, technické riešenie a vetranie úkrytu v súlade s prílohou č. 1 k vyhláške č. 532/2006 vyplnený určovací list JÚBS vo dvoch výtlačkoch v súlade s 12 odst.4 vyhl.532/2006 pre pridelenie poradového čísla úkrytu od Mestskej časti Bratislava Staré Mesto. 5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, stanovisko č. KPUBA-2020/ /105026/KER zo dňa : V prípade nepredvídaného nálezu stavebník alebo osoba zodpovedná za vykonávanie prác podľa 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zákona bezodkladne oznámi nález KPÚ BA a nález ponechá bez zmeny až do obhliadky KPÚ BA alebo ním poverenou odborne spôsobilou osobou. Strana 6 z 16

7 6. Dopravný podnik Bratislava a.s., vyjadrenie č /4398/2000/2021 zo dňa : Stavebné práce a všetky ostatné sprievodné činnosti počas výstavby nesmú ohrozovať bezpečnosť cestnej premávky a prevádzky na električkovej dráhe a taktiež v autobusovej MHD v tuneli a na Nábreží arm. gen. L. Svobodu, nesmú obmedzovať plynulosť premávky električiek, a autobusov a v žiadnom prípade nesmú spôsobiť zastavenie prevádzky na električkovej dráhe, t. zn. že stavba nesmie spôsobiť napäťovú a dopravnú výluku na ňou dotknutej električkovej trati. Stavebník je povinný 3 dni pred zahájením stavebnej činnosti informovať o tejto skutočnosti vedúceho odboru prevádzky a správy koľajových tratí a zastávok DP Bratislava a.s. (Ing. Cuperka ) a vedúceho oddelenia správy koľajových tratí DP Bratislava a.s., ktorí zabezpečia zvýšenú frekvenciu interných kontrolných pochôdzok tunela v oblasti západného portálu tunela počas stavebných prác. Stavebník je povinný realizovať stavebné práce plne v súlade so spracovaným posudkom : Statické posúdenie nosnej konštrukcie električkového tunela pod hradom v Bratislave, v mieste pod plánovanou budovou Stengl Campus Staré podhradie (ďalej iba Posudok ), ktorého spracovateľom je Ing. Ľuboš Rojko PhD a Ing. Ján Sedlák, GEOCONSULT, spol. s r. o., Tomášikova 10/E, Bratislava, zo dňa Uvedený Posudok je v elektronickej forme archivovaný na správe koľajových tratí DP Bratislava a.s. Stavebník je povinný - v zmysle predloženého Posudku - na vlastné náklady zabezpečiť splnenie všetkých podmienok realizácie navrhovanej budovy a zabezpečenia stability ostenia tunela počas výstavby a prevádzky navrhovanej budovy. Podmienky sú uvedené v Posudku na stranách č. 17 a 18. Výsledky z permanentého sledovania a vyhodnocovania deformácií meracích bodov na vnútornom ostení tunela je potrebné zasielať počas celej doby stavebných činností súvisiacich s predmetnou stavbou v pravidelných mesačných cykloch elektronickou formou na odbor prevádzky a správy koľajových tratí DP Bratislava a.s (cuperka.ivan@dpb.sk) a na správu koľajových tratí DP Bratislava a.s. (tichy.milan@dpb.sk). Po definitívnom ukončení stavebných prác a odovzdaní budovy do užívania, je nutné uvedené výsledky permanentného sledovania zasielať v ročných cykloch. Uvedená povinnosť sa vzťahuje aj na všetkých správcov predmetnej budovy aj v prípade, že dôjde k zmene vlastníka predmetnej stavby! Stavebník je povinný v prípade zisteného prekročenia limitných (varovných) stavov v rámci geotechnického monitoringu bezodkladne ihneď informovať o tejto skutočnosti dispečing DP Bratislava a.s. a následne aj odbor koľajových tratí DP Bratislava a.s. (Ing. Čuperka a Ing. Tichý ) a dohodnúť sa na ďalšom postupe (obmedzenie rýchlosti, prípadne zastavenie premávky a pod.). Uvedená povinnosť sa taktiež vzťahuje aj na všetkých správcov predmetnej budovy danej do užívania aj v prípade, že dôjde k zmene vlastníka predmetnej stavby! Dovoľujeme si upozorniť stavebníka a zodpovedného projektanta daného objektu, že vzhľadom na blízkosť električkovej koľajovej trate je potrebné navrhnúť (minimálne na strane objektu priľahlej k električkovej trati) zodpovedajúce stavebné konštrukčné materiály eliminujúce hlučnosť a vibrácie vznikajúce počas električkovej prevádzky. Uvedeným opatrením sa v budúcnosti predíde možným nedorozumeniam a sporom medzi užívateľmi objektu a Dopravným podnikom Bratislava a.s. Začiatok výkopových a stavebných prác musí byť nahlásený správcovi PTZ ( ). Výkopové a stavebné práce nesmú narušiť statiku nosného systému, ani poškodiť zariadenia PTZ. Strana 7 z 16

8 Pri prácach v blízkosti trakčného vedenia je nutné dodržiavať ustanovenia STN , najmä články 112, 117 a Bratislavský samosprávny kraj, úrad Bratislavského samosprávneho kraja, odbor dopravy, stanovisko č /2020/CDD/36476 zo dňa : Stavebné práce nesmú poškodiť alebo narušiť statiku tunelovej klenby a zároveň je potrebné zabezpečiť opatrenia zabraňujúce presakovaniu vody cez tunelovú klenbu. K dokumentácii pre stavebné povolenie je potrebné vyžiadať si stanovisko správcu tunela pod hradným kopcom, cez ktorý vedie električková dráha - Dopravného podniku Bratislava, a. s., Olejkárska č. 1, Bratislava. Zároveň žiadame dodržať všetky podmienky uplatnené prevádzkovateľom električkovej dráhy vo vyjadrení č. 8605/11322/2000/2019 zo dňa Slovak Telekom, a.s., vyjadrenie č zo dňa : Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom ( 68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie 65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu. Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sieti (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sieti: DanielTalacko.daniel.talacko@telekom.sk, V zmysle 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle 66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z.z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK.. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma. Podmienky k umiestneniu výškovej budovy: Mobilná sieť bez pripomienok. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa 68 zákona č. 351/2011Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Strana 8 z 16

9 Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom, a.s. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie. 9. Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s., vyjadrenie pod č. 3673A/2021/Pa zo dňa : Vodovodná prípojka Pripojenie predmetnej stavby novou vodovodnou prípojkou HDPE D 63 podmieňujeme zrušením jestvujúcej vodovodnej prípojky DN 80 v plnom rozsahu. Vodovodná prípojka medzi verejným vodovodom a vodomerom musí byť priama bez lomov a nesmú byť vykonávané žiadne zmeny, úpravy a preložky, ktoré by mohli mať vplyv na technický stav vodovodnej prípojky, na meranie spotreby vody alebo ktoré by mohli ovplyvniť kvalitu a nezávadnosť pitnej vody. Zodpovednosť za kapacitu, technický a prevádzkový stav vodovodnej prípojky, vrátane vnútorných rozvodov, nesie vlastník, spracovateľ projektovej dokumentácie a investor. BVS si vyhradzuje právo na kontrolu realizácie prípojky bezprostredne pred jej zasypaním v celej jej dĺžke. Vodovodná prípojka ani žiadna jej časť nesmie byť prepojená s potrubím iného vodovodu, vlastného zdroja vody (napr. studne), alebo iného zdroja vody a nesmie byť situovaná v blízkosti zdroja tepla, ktorý by mohol spôsobiť nadmerné zvýšenie teploty pitnej vody. Právo vykonať zásah do verejného vodovodu a pripojenie na verejný vodovod môžu realizovať len tie osoby, ktoré sú na to prevádzkovateľom určené. Vodomerná šachta Vodomerná šachta je súčasťou vodovodnej prípojky, na ktorej je umiestnené meradlo - vodomer. Vodomer je súčasťou vodomernej zostavy a je vo vlastníctve BVS. Vodomerná šachta umiestnená na parcele č. 1669/8 musí byť stavebne a priestorovo vyhovujúca požiadavkám BVS, t.j. vybudovaná a dokončená ešte pred realizáciou vodovodnej prípojky a montáže vodomeru. Strana 9 z 16

10 Usporiadanie novej vodomernej šachty a vodomernej zostavy je potrebné realizovať podľa priloženej schémy. Vodomernú šachtu žiadame umiestniť na trase vodovodnej prípojky bez smerových lomov, dlhšou stranou v smere prípojky. Majiteľ je povinný vodomernú šachtu zabezpečiť tak, aby nedošlo k mechanickému poškodeniu meradla a v zimnom období ochrániť meradlo proti zamrznutiu. Vodomerná šachta žiadnym spôsobom nesmie ohrozovať bezpečnosť a ochranu zdravia zamestnancov vykonávajúcich činnosti spojené s odčítaním vodomerov, výmenou vodomerov, opravami vodomerných zostáv a inými prácami súvisiacimi s meradlom. Vo vodomernej šachte je prísne zakázané skladovať akýkoľvek materiál nesúvisiaci s prevádzkou vodomernej šachty. Realizácia vodovodnej prípojky a montáž meradla - vodomeru DN 40 Náklady na realizáciu, montáž vodovodnej prípojky a montáž fakturačného vodomeru ako aj zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky vrátane vodomeru a údržbu vodomernej šachty znáša vlastník prípojky. V prípade splnenia podmienok uvedených vyššie je vlastník pripájanej nehnuteľnosti povinný písomne požiadať BVS o kontrolu technickej pripravenosti na realizáciu vodovodnej prípojky a montáž vodomeru. Tlačivo: Žiadosť o preverenie technických podmienok pripojenia na verejný vodovod nájdete na našej webovej stránke alebo v kontaktných centrách. Pre úspešné zrealizovanie vodovodnej prípojky je nevyhnutné splnenie všetkých technických podmienok : vykopaná jama na vodovodnom potrubí tak, aby bolo možné uskutočniť napojenie na verejný vodovod za dodržania všetkých bezpečnostných pravidiel, vykopaná ryha od jamy po vodomernú šachtu a osadená vodomerná šachta príslušných rozmerov. Pri výkopoch pre napojenie prípojky na verejný vodovod miesto výkopu do pôvodného stavu uvádza zákazník, resp. žiadateľ. Zároveň znáša náklady na všetky zemné práce. V súlade so stanoviskom BVS oddelenia správy divízie distribúcie vody by bolo vhodné realizáciu novej vodovodnej prípojky HDPE D 63 ako aj zrušenie jestvujúcej vodovodnej prípojky investora DN 80 skoordinovať s plánovanou rekonštrukciou predmetného vodovodného potrubia LT DN 350 v Žižkovej ulici, ktorého rekonštrukcia je plánovaná v období rokov 2022/2023. Kanalizačná prípojka Ak jestvujúca kanalizačná prípojka LT DN 300 investora, príp. jej časť, nie je vo vyhovujúcom stave, musí byť realizovaná ich rekonštrukcia na náklady vlastníka. Kanalizačnú prípojku, ktorej súčasťou musí byť revízna šachta na kanalizačnej prípojke, je potrebné riešiť vzmysle STN , STN EN 1610 a ich zmien a dodatkov, príp. súvisiacich noriem /stúpačky, poklop a pod./ Revíznu šachtu na kanalizačnej prípojke požadujeme umiestniť 1m za hranicou nehnuteľnosti, na pozemku vlastníka nehnuteľnosti. Producent odpadových vôd je povinný oznámiť vlastníkovi verejnej kanalizácie všetky zmeny a nové údaje súvisiace s odvádzaním odpadových vôd do verejnej kanalizácie. Kvalita odpadových vôd odvádzaných do kanalizácie musí byť v súlade s ustanovenou najvyššou prípustnou mierou znečistenia, uvedenou v prílohe č.3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií. Strana 10 z 16

11 Odvádzanie vôd z povrchového odtoku / zrážkové vody / Na základe stanoviska DOOV BVS s odvádzaním vôd z povrchového odtoku na základe predloženej projektovej dokumentácie nesúhlasíme, pretože predmetná stavba predstavuje navýšenie odvádzaných povrchových vôd / ďalej len PV / z predmetného územia. Pôvodná plocha / zo strechy jestvujúcej stavby /, z ktorej bola odvádzaná PV do verejnej kanalizácie predstavovala 791m2 / zazmluvnené zrážky / a nová predstavuje plochu 950 m2 + v tejto ploche nie sú zahrnuté plochy na parkovanie / vypočítaná plocha 580 m2 / a komunikácie, z ktorých je navrhnuté podľa projektovej dokumentácie tiež odvádzať PV do verejnej kanalizácie DN 300/450 v Žižkovej ulici. Na základe týchto vyššie uvedených skutočností ako aj na základe rozhodnutia predstavenstva BVS, Uznesením č. 14 naša spoločnosť nepovoľuje navyšovať odvádzanie PV do verejnej kanalizácie alebo majetku spoločnosti oproti pôvodnému množstvu. Preto požadujeme, aby boli PV z tohto územia čo možno v najväčšom množstve odvádzané mimo systém verejnej kanalizácie. Naša spoločnosť si vyhradzuje právo kontroly spôsobu odvádzania týchto vôd. V prípade, že nebude možné realizovať odvádzanie PV mimo systém VK, budeme požadovať : Vypúšťanie PV z celého predloženého územia do verejnej kanalizácie cez retenčnú nádrž, s regulovaným odtokom maximálne 3 l/s mimo dažďového obdobia. V zmysle 22 ods. 1 a 23 ods. 1 zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách investor uzatvorí novú zmluvu o odvádzaní odpadových vôd - službu zrážky - zazmluvní navýšené množstvá plochy novej strechy - na celkovú plochu 950 m2 ako aj ostanú plochu 580 m2. Nad verejnými vodohospodárskymi zariadeniami a v ich pásme ochrany je neprípustné zriaďovať skládky vybúraného materiálu. PARKOVISKÁ K navrhovanému zámeru stavby Parkovísk - nových stojísk v hore uvedenej lokalite, nebudeme mať námietky len ak budú splnené nasledovné podmienky BVS: Akúkoľvek stavebnú alebo inú činnosť v trase verejného vodovodu LT DN 350 v Žižkovej ulici a verejnej kanalizácie BET 300/450 v danej lokalite, vrátane ich pásma ochrany, je možné vykonávať len v spolupráci a podľa pokynov príslušného pracovníka BVS, Divízia distribúcie vody (ďalej len DDV ) (p. Sekáč tel.č ) a Divízia odvádzania odpadových vôd (ďalej len DOOV ) ( p. Štroffek, tel.č ). Pri akejkoľvek stavebnej alebo inej činnosti, pri ktorej by mohlo dôjsť ku kolízii s vodohospodárskymi zariadeniami požadujeme rešpektovať naše zariadenia a ich pásma ochrany vrátane všetkých ich zariadení a súčastí podľa 19 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách. V trase vodovodu a kanalizácie, vrátane pásma ochrany, je zakázané vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby a objekty trvalého charakteru, umiestňovať konštrukcie alebo iné podobné zariadenia alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizácii alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav, vysádzať trvalé porasty, umiestňovať skládky, vykonávať terénne úpravy a podobne. Strana 11 z 16

12 Z dôvodu určenia presnej polohy vodohospodárskych zariadení vzhľadom na navrhovanú stavbu žiadame vytýčenie smeru a výšky verejného vodovodu LT DN 350 v Žižkovej ulici, verejnej kanalizácie a súvisiacich zariadení v teréne podľa zákona č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších predpisov. Uvedenú službu je možné objednať na odbore priamych služieb zákazníkom BVS. K objednávke na vytýčenie existujúceho verejného vodovodu alebo kanalizácie je potrebné doložiť situáciu širších vzťahov a kópiu katastrálnej mapy so zákresom verejných vodohospodárskych zariadení v danej lokalite. Objednávku je možné odovzdať na odbor priamych služieb zákazníkom BVS cez podateľňu. Pri tesnom súbehu a križovaní inžinierskych sietí s verejnými vodohospodárskymi zariadeniami je potrebné dodržať STN o priestorovej úprave vedení technického vybavenia vrátane jej zmien a dodatkov. Výkopové práce v pásme ochrany vodohospodárskych zariadení a pri križovaní s nimi požadujeme vykonávať ručne, v otvorenom výkope. Pri zemných prácach je potrebné v plnom rozsahu rešpektovať rozvody vodovodov a kanalizácií, armatúry, poklopy, šachty, signalizačné zariadenia, prenosy, jestvujúce objekty a pod. Odkryté miesta na vodovodných potrubiach musí pred zásypom skontrolovať príslušný pracovník DDV a DOOV. Zahájenie výkopových prác žiadame v dostatočnom časovom predstihu nahlásiť príslušnému pracovníkovi DDV a DOOV. Pri zasahovaní do terénu, vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu a verejnej kanalizácie majúce vzťah k terénu, k podzemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže stavebník vykonávať iba so súhlasom vlastníka verejného vodovodu alebo verejnej kanalizácie, prípadne prevádzkovateľa. Stavebné povolenie stráca platnosť, ak sa so stavbou nezačalo do dvoch rokov odo dňa, kedy rozhodnutie nadobudne právoplatnosť. V zákonom stanovenej lehote neboli uplatnené námietky účastníkov konania. O d ô v o d n e n i e Stavebný úrad prijal dňa so zaplatením správneho poplatku dňa a s posledným doplnením žiadosť od stavebníka na vydanie stavebného povolenia na stavbu uvedenú vo výroku tohto rozhodnutia. Dňom podania žiadosti bolo začaté konanie. Stavebný úrad rozhodnutím č. 6209/10329/2021/STA/Fed zo dňa prerušil konanie a vyzval stavebníka na zaplatenie správneho poplatku. Ten bol uhradený dňa Stavebný úrad upovedomil listom č. 6209/54993/2021/STA/Fed zo dňa všetkých účastníkov konania verejnou vyhláškou a dotknuté orgány jednotlivo o začatí konania a súčasne upozornil účastníkov konania a dotknuté orgány, že svoje námietky a stanoviská môžu uplatniť a oznámiť najneskôr v lehote 15 pracovných dní odo dňa doručenia upovedomenia. Strana 12 z 16

13 Stavebný úrad prijal vyjadrenie od Združenie domových samospráv, IČO: , pod evidenčným č /2021 prijaté dňa Stavebný úrad vzal vyjadrenie na vedomie. Nakoľko stavba vo výroku tohto rozhodnutia nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, stavebný úrad vyhodnotil, že podávateľovi vyjadrenia neprináleží postavenie účastníka konania. Stavebný úrad sa týmto vyjadrením zaoberal a nevyhovel mu v plnom rozsahu. Stavebný úrad vo výrokovej časti rozhodnutia neoznačil stavebné objekty podľa návrhu stavebníka, nakoľko označené stavebné objekty nemožno považovať za priestorovo ucelené a technicky samostatné časti stavby schopné reálnej deľby a samostatného užívania. Stavebníkom navrhnutými časťami stavby, pomenované ako stavebné objekty, sú zabezpečené všeobecné technické požiadavky na navrhovanie stavieb a do budúcna zaisťujú riadene užívanie stavby (vykurovanie stavby, pripojenie na rozvod vody, elektriny, kanalizačnú sieť). K žiadosti sa súhlasne vyjadrili dotknuté orgány. Ich podmienky sú zahrnuté vo výrokovej časti tohto rozhodnutia. K návrhu sa bez podmienok vyjadrili: Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Bratislave, stanovisko č. HZUBA3-2021/ zo dňa Úrad jadrového dozoru SR, vyjadrenie č. 8079/2020 zo dňa Ministerstvo vnútra SR, Krajské riaditeľstvo policajného zboru v Bratislave, vyjadrenie č. KRPZ-BA-KDI /2020 zo dňa Hlavné mesto SR Bratislava, vyjadrenie č. MAGS OZP 44716/2021/7995/Si zo dňa Obvodný banský úrad Bratislava, vyjadrenie č /2020 zo dňa Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek životného prostredia, ochrana ovzdušia, vyjadrenie č. OU-BA-OSZP3-2020/142688/HAM/I zo dňa Regionálna veterinárna a potravinárska správa Bratislava-mesto, stanovisko č. 385/2435/ zo dňa Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií, vyjadrenie č. 2/JIM/ zo dňa Distribúcia SPP, a.s., vyjadrenie č. TD/NS/0642/2020/Gá zo dňa Orange Slovensko a.s., vyjadrenie č. BA-4175/2020 zo dňa UPC Broadband Slovakia, s.r.o., vyjadrenie č. 2346/2020 zo dňa Dopravný úrad, vyjadrenie č /2020/ROP-002/53886 zo dňa Slovenský zväz telesne postihnutých, vyjadrenie č. 332/2020 zo dňa Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska, stanovisko č. 214/SK/2020/Ko zo dňa Bratislavská teplárenská, a.s., vyjadrenie pod č. 1809/Ba/2020/ zo dňa ; Ministerstvo zdravotníctva SR, vyjadrenie č. S GTSÚ-63 zo dňa Ministerstvo dopravy a výstavby SR, vyjadrenie č /2020/SŽDD/94161 zo dňa Ministerstvo obrany SR, stanovisko č. ASM /2020 zo dňa Regionálny úrad verejného zdravotníctva Bratislava, oznámenie č. HŽP/2294/2020 zo dňa Strana 13 z 16

14 Stavebný úrad posúdil žiadosť na vydanie stavebného povolenia podľa príslušných ustanovení stavebného zákona ako aj podľa príslušných vyhlášok. Stavba nepodlieha posudzovaniu vplyvov na životné prostredie podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Toto rozhodnutie je záväzné aj pre právnych nástupcov stavebníka a ostatných účastníkov konania. Stavebný úrad v konaní preskúmal najmä, či dokumentácia spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a života ľudí, a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom a osobitnými predpismi. Určenými podmienkami stavebný úrad zabezpečil najmä ochranu verejných záujmov spoločnosti, predovšetkým zdravia ľudí a životného prostredia, dodržanie všeobecných technických požiadaviek na výstavbu, prípadne ich predpisov, plnenie požiadaviek uplatnených v záväzných stanoviskách podľa 140b predovšetkým na vylúčenie alebo obmedzenie negatívnych účinkov stavby a jej užívania na životné prostredie a plnenie požiadaviek. Stavebný úrad preskúmal podrobne a v celom rozsahu žiadosť na začatie konania spolu s projektovou dokumentáciou a spisovým materiálom, posúdil ju v následných logických súvislostiach s príslušnými hmotnoprávnymi a procesnoprávnymi predpismi, predovšetkým so zákonom o správnom konaní a stavebným zákonom, ako aj príslušnými vyhláškami Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, zabezpečil procesné práva účastníkov konania a na základe skutkového stavu konštatuje, že stavebník splnil podmienky pre vydanie rozhodnutia, a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti. P o u č e n i e Podľa 53 a 54 správneho poriadku proti rozhodnutiu má právo podať odvolanie účastník konania v lehote 15 dní odo dňa oznámenia (doručenia) tohto rozhodnutia. Odvolanie sa podáva na Mestskú časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava I, pričom odvolacím orgánom je Okresný úrad Bratislava, odbor výstavby a bytovej politiky. Včas podané odvolanie má odkladný účinok. Účastník konania môže odvolanie vziať späť, kým sa o ňom nerozhodlo. Ak účastník konania vezme odvolanie späť, nemôže sa znova odvolať. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom až po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov. Ing. arch. Zuzana Aufrichtová starostka mestskej časti Strana 14 z 16

15 Doručí sa: účastníkom konania verejnou vyhláškou: Vlastníkom nehnuteľností (pozemkov a nehnuteľností) v kat. území Staré Mesto, Bratislava: - parcela registra,,c KN parcelné č. 1012, 1669/19 podľa listu vlastníctva č. 9835, vo vlastníctve: Stengl a. s., IČO: ; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/13, 1669/3, 1669/4, 21462/18 podľa listu vlastníctva č. 8259, vo vlastníctve: MT real, spol. s r.o., IČO: ; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/14, 21478, 1669/1, 1022/6, 1007/1, podľa listu vlastníctva č. 1656, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1018, 1022/7 a stavba súpisné č. 1866/24 podľa listu vlastníctva č. 5413, vo vlastníctve: Skala Patrik, Trnka Miroslav, Rusnák Mojmír, Bohov Peter, Feketeová Jarmila, Kvitkovičová Jana, Kramárová Barbara, Juranková Zuzana, Henčeková Ida, Neumannová Zuzana, Bartoš Anton, Dandárová Miloslava, Matlovič Pavol, Gliviak Tomáš, Blažeková, Rihák Jakub, Nižňanská Zuzana, Ješko Timotej, Tömösköziová Katarína, Daniš Ján, Viedenský Martin, Adamcová Renáta, Trnka Miroslav, Pašteka Mikuláš, Böjtösová Ingrid, Ďurkovičová Lívia, Špatová Valéria, Mokoš Vladimír a Zuzana Mokošová, Kiššová Júlia, Pončák Peter, Knopp Boris, Uličný Ján, Baumgartnerová Gabriela, Petruška Michal a Nikola Petrušková, Pach Ladislav a Julia Pachová, Kiššová Petra Mária, Neumann Vladimír a Zuzana Neumannová, Kubík Ctirad, Krajčírovič Juraj a Mária Krajčírovičová, Slovenská republika, Dvorecká Jana, Korman Maroš, Habán Bohuslav a Beata Habánová, Černáková Martina, Okáli Ivan, Fellner Ľuboš, Kolínek Milan a Lenka Kolínková, Grnjová Alexandra, Moskvičová Mária, Adamcová Renáta a Peter Adamec, Jurkovičová Zuzana, Rihák Miroslav, Martina Riháková, Henčeková Katarína, Henček Peter, Fekete Peter, Fekete Ivan, Kaprálik Patrik, Peráčková Nina, Valková Stanislava, Ďurinová Ingrid, - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1669/2 a stavba súpisné č. 1889/28 podľa listu vlastníctva č. 9850, vo vlastníctve: P & PARK, s.r.o., IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1012, podľa listu vlastníctva č. 8925, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava; - parcela registra,,c - KN parcelné č /4, 1000/2 (neexistuje záznam o vlastníkoch) - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8929, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8940, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č podľa listu vlastníctva č. 8941, v správe: Slovenský pozemkový fond, IČO: , - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1000/10 podľa listu vlastníctva č. 8597, vo vlastníctve: Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, - parcela registra,,c - KN parcelné č. 1004/2 podľa listu vlastníctva č. 4457, vo vlastníctve: Čambal Marek, Cambal Stefan, Zemanová Mária, Čambal Michal, Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. BOX 192, Bratislava, IČO: Dopravný podnik Bratislava a.s., Olejkárska 1, Bratislava, IČO: Zornička/architects s.r.o., Ing. arch. Juraj Zornička, Kadnárova 99, Bratislava, IČO: projektant Strana 15 z 16

16 na vedomie: 1. STENGL, a.s., Sumbalova 1/A, Bratislava, IČO: , so zaslaním/odovzdaním overenej projektovej dokumentácie po nadobudnutí právoplatnosti 2. Zornička/architects s.r.o., Ing. arch. Juraj Zornička, Kadnárova 99, Bratislava, IČO: projektant 3. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava, Primaciálne námestie 1, P. O. Box 192, Bratislava, IČO: po nadobudnutí právoplatnosti: 4. Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, referát miestnych dani a poplatkov, Vajanského nábrežie 3, Bratislava TU 5. Krajský pamiatkový úrad Bratislava, Leškova 17, Bratislava Žiadosť o vyvesenie na úradnej tabuli a zverejnenie na webovom sídle verejnej vyhlášky: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto, Vajanského nábrežie 3, Bratislava na 15 dní tak, aby sa doba vyvesenia a zverejnenia zhodovala so začiatkom a koncom 15- dňovej lehoty Potvrdenie dátumu vyvesenia a zvesenia verejnej vyhlášky: Dátum vyvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: Deň doručenia: Dátum zvesenia: Odtlačok úradnej pečiatky a podpis: Kópia: Mestská časť Bratislava-Staré Mesto/stavebný úrad, 2x k spisu. Strana 16 z 16

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 8437/2018/ÚKSP/HADL-68 Bratislava, 17. 9. 2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži

14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: Vec Ži 14. rs. zn Vyvesené dňa. Mesto Prešov Zvesené dňa -------- Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/6862/2019-Fa V Prešove dňa: 12.06.2019 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia..:. Bytové družstvo

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 08.04.2019 MK/A/2019/10207-04/ I /KON STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117 ods.

Podrobnejšie

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE

Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, č.j. 184/ /Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa VERE Obec Č E R V E N I C A pri Sabinove Obecný úrad, Červenica pri Sabinove 122, 082 56 č.j. 184/2018-114/Mp-03 V Pečovskej Novej Vsi, dňa 05.09.2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E podľa

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa STAVEBNÉ POVOLENIE J Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - ZÁHORSKÁ BYSTRICA Nám. Rodiny 1, 843 57 Bratislava č. 2019/456//G/7/Ro V Bratislave dňa 15.5.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE J Mestská časť Bratislava-Záhorská Bystrica, ako stavebný

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á  B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a

Košice, MK/A/2017/ /IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a Košice, 12.12.2017 MK/A/2017/14775-04/IV-MIS S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d

Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové d Mesto Prešov Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 Ol Číslo: SU/9187/2018-Fa V Prešove dňa: 21.09.2018 Vec Žiadosť o vydanie stavebného povolenia -Bytové družstvo Prešov, Bajkalská 30, 080 Ol Prešov na základe

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

BD Tbiliská 23 R

BD Tbiliská 23 R MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 - Č.j: 16103/2949/2017/UPSP-LU Bratislava: 09.10.2017 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača, ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve

MK/A/2019/ /II/BER Košice, S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako ve MK/A/2019/09655-04/II/BER Košice, 15.05.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Tr. SNP č.48/a, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Brati MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava č. SU-3203/157/2019/G-5/Hr v Bratislave 20.02.2019 STAVEBNÉ POVOLENIE Mestská časť Bratislava-Dúbravka, ako príslušný stavebný úrad (ďalej

Podrobnejšie

BD Cígeľská 14 R

BD Cígeľská 14 R MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 - Č.j: 10799/2170/2018/UPSP-LU S t a v e b n é p o v o l e n i e Bratislava:28.06.2018 Mestská časť Bratislava - Rača, ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

22BW

22BW Okresný úrad Žiar nad Hronom odbor starostlivosti o životné prostredie Námestie Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom MESTSKÝ ÚKAD Zlar nad Hronom ČÍS. doporuč. EV. ČISTO.- wminj/b RZ: Došlo: J 7-08-

Podrobnejšie

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách

Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách Zmluva o nájme nehnuteľností uzatvorená v zmysle 663 a nasl. Zákona č.40/1964 Zb. v platnom znení /Občiansky zákonník/, zákona č.18/1996 Z.z. o cenách v platnom znení, zákona 446/2001 Z.z. o majetku vyšších

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiad M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2891/2016 Skalica 7.10.2016 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): Západoslovenská distribučná, a.s.

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/linka Mgr. Ivorová/59246245 Bratislava 20.06.2019 Vec:

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD

MESTSKÁ ČASŤ KOŠICE - ZÁPAD V E R E J N Á V Y H L Á Š K A č. MK/A/2019/12157-03/II/GAZ v Košiciach, 17.6.2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP 48/A, Košice ako vecne a miestne príslušný

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D V P E Z I N K U

O K R E S N Ý  Ú R A D  V  P E Z I N K U V Pezinku dňa 07.06.2012 Zn.: 5/72-SP/2075-30245/2011-12 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: ZSE Distribucia a.s., Čulenova 6, Bratislava v

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

BD Horná 5 R

BD Horná 5 R MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 - Č.j: 15371/2784/2017/UPSP-LU Bratislava: 09.10.2017 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača, ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-10/ 392 UR-KON prer. vyz. Bratislava

Podrobnejšie

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť

odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/ Hl. Nové Zámky dňa: Právoplatnosť odbor starostlivosti o životné prostredie Podzámska 25, 940 01 Nové Zámky Čís.: OU-NZ-OSZP-2018/015806-09-Hl. Nové Zámky dňa: 06.12.2018 Právoplatnosť : R O Z H O D N U T I E verejnou vyhláškou Okresný

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a

MK/A/2019/ /II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a MK/A/2019/09352-03/II/DEA Košice 18. apríl 2019 S T A V E B N É P O V O L E N I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m

MK/A/2019/ /II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a m MK/A/2019/05659-05/II/VIR Košice, 6. marec 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice - Západ, Trieda SNP č.48/a, Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods.1

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo na základe ust

Obecné zastupiteľstvo na základe ust Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Obecné zastupiteľstvo v zmysle zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 13430/2501/2017/UPSP-PR Bratislava 15.08.2017 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp

NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní sp NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA OBCE BOJNIČKY č. 5/2017 o verejnej kanalizácii, odpadových vodách, vodách z povrchového odtoku a spoplatňovaní spracovania odpadových vôd Účinnosť od: 01. 01. 2018

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia

OKRESNÝ ÚRAD ČADCA, odbor životného prostredia OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 631/TS/18 Čierne, dňa 4.7.2018 STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebníci: Beleš Marián, Čierne 138 a manž. Jana, Čierne 1065, podali dňa 30.5.2018 na Obec Čierne žiadosť na vydanie stavebného

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa a 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa a 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.6.2012 a 28.06.2012 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave,

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE obce Pribylina č. 1/2017, ktorým sa určujú podmienky na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou v obci Pribylina Obecné zastupiteľstvo obce Pribylina, na základe 6

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2959/2016/10-UKSP/5-Ku-99 Bratislava, 5.9.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 28.12.2018 MK/ A/2018/20725-03/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona

Podrobnejšie

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5 2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5.2019 Naše číslo SÚ-1151/8378/2019/Du Vybavuje/linka

Podrobnejšie

PERMIT TEMPLATE

PERMIT TEMPLATE SLOVENSKÁ INŠPEKCIA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA Inšpektorát životného prostredia Žilina Legionárska 5, 012 05 Žilina Číslo: 5263-22979/2017/Daň/770300104/Z47-SP v Žiline, dňa 17. 07. 2017 R O Z H O D N U T I

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6

Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 6 Obecné zastupiteľstvo v Kuklove, na základe samostatnej pôsobnosti, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a 69 odst. 2 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, Bratislava 35 Č.j /231/2019/SU-MRV Bratislava dňa R O Z H O D N U T I E Mestská časť

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, Bratislava 35 Č.j /231/2019/SU-MRV Bratislava dňa R O Z H O D N U T I E Mestská časť MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j. 13721/231/2019/SU-MRV Bratislava dňa 31.07.2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Rača ako príslušný stavebný úrad (ďalej

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-P

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava /2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-P MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2951/2016/10-UKSP/Ja-14 Bratislava 25.2.2016 ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava-Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

form_65 - Kovos recykling

form_65 - Kovos recykling Číslo: Vybavuje Tel.: Email: V2017/00469Ha V2016/00271Ha Ing. Viliam Hakoš 056/6864278 viliam.hakos@msumi.sk MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce V Michalovciach 20.10.2017

Podrobnejšie

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA

M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa VEREJNÁ VYHLÁŠKA M E S T O S V Ä T Ý J U R Mestský úrad, Prostredná ul. č. 29, 900 21 Svätý Jur Č.j.: Výst./3054/1043/2011-Po Svätý Jur, dňa 10.8.2011 VEREJNÁ VYHLÁŠKA S T A V E B N É P O V O L E N I E Stavebník: Mesto

Podrobnejšie

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí

Košice dňa MK/A/2018/ /IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, Košice ako vecne a miestne prí Košice dňa 26.06.2018 MK/A/2018/08920-02/IV/HUD ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úrad vo Svätom Jure Prostredná 29 900 21 Svätý Jur Vec:

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II

OKRESNÝ ÚRAD BRATISLAVA II Mestská časť Bratislava-Rača Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j. 7726/1838/2019/SU-BAJ V Bratislava dňa 07.05.2019 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava-Rača, stavebný úrad (ďalej len stavebný

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr

MK/A/2019/ /II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne pr MK/A/2019/17558-03/II/MIN Košice 23. augusta 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č. 50/1976

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

V Pezinku, dňa Zn.: 5/76-SP/ /2018 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník:

V Pezinku, dňa Zn.: 5/76-SP/ /2018 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: V Pezinku, dňa 26.11.2018 Zn.: 5/76-SP/1924-6250/2018 Mesto PEZINOK Radničné námestie č. 7, 902 14 Pezinok Stavebný úrad STAVEBNÉ POVOLENIE Stavebník: Vlasta Nem čeková, podal dňa 06.03.2018 na Mesto Pezinok

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

form_82

form_82 MESTO MICHALOVCE Stavebný úrad Nám. Osloboditeľov 30, 071 01 Michalovce Číslo: V-2016/37798-Či V Michalovciach 16.1.2017 Vybavuje Tel.: E-mail: Ing. Vladimír Čižmár 056/6864273 vladimir.cizmar@msumi.sk

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa: 29.11.2017 Návrh VZN zvesený na úradnej tabuli v obci Novosad dňa:... VZN schválené dňa:... uznesením č.... VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 31. 05. 2018 Návrh na zverenie budov a pozemkov Národnej kultúrnej

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 4.7.2019 MK/ A/2019/05423-13/ I /BUN ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný podľa 117 ods. 1 zákona č.50/1976

Podrobnejšie

[21]

[21] M E S T O I L A V A Mierové námestie č.16/31, 019 01 Ilava Č. j.: 252/2604/2019 TS1-20 V Ilave dňa 28.3.2019 Vybavuje: Ing. Ladislav Molitor VEREJNÁ VYHLÁŠKA ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ

Podrobnejšie

Microsoft Word - FilipovRD_DEN doc

Microsoft Word - FilipovRD_DEN doc MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 5510/2016/UKSP/VIDM-70 Bratislava 4.7.2016 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019

Podrobnejšie

Obec DVORANY NAD NITROU

Obec DVORANY NAD NITROU OBEC BOJNÁ 956 01 Bojná číslo: Výst.1003/2018-Ku-002 v Topoľčanoch, dňa 6.2.2019 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Navrhovateľ, Dušan Beláň, 956 01 Bojná č. 68, požiadal dňa 12.12.2018 o vydanie rozhodnutia

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N

MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka uj. č. 1, 832 91 Bratislava 3 M IES T N Y Ú R A D B R A TISLA VA M ES T S K EJ Č A S U B R A TISLA V A - N O V É M E S T O J u n á c k a 1. 8 3 2 91 B r a t is

Podrobnejšie

Z m l u v a

Z m l u v a Zmluva č. 9 / 2016 o odplatnom odovzdaní a prevzatí hmotného majetku uzatvorená podľa 269 Občianskeho zákonníka a na základe zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a

Podrobnejšie

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08

MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 08 MESTO PREŠOV Stavebný úrad Vyvesene ana ;,1...;;3_.:.:: 09;_-.::.: 20~19~--- Z 'CS~>né dňg -------- So sídlom Hlavná 73, Prot. č.: SÚ/2947/2019-Su. 080 O l Prešov V Prešove dňa: 09.09.2019 Verejná vyhláška,

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE

Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE Strana 1 z 5 Číslo spisu: 2665/2017, O: 16618/2017 Žiar nad Hronom: 31.05.2017 Vybavuje: Ing. Gocník V E R E J N Á V Y H L Á Š K A STAVEBNÉ POVOLENIE Mesto Žiar nad Hronom, ktoré je podľa zákona číslo

Podrobnejšie

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY ÚRAD GEODÉZIE, KARTOGRAFIE A KATASTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Príloha č. k čiastke 2/2000 Spravodajcu ÚGKK SR K A T A S T R Á L N Y B U L L E T I N číslo 2/2000 BRATISLAVA 2000 K a t a s t r á l n y b u l

Podrobnejšie

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z

DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 10-000056692PO2012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok) verejnou kanalizáciou, uzatvorenej na základe

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavb Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k.ú. Tatranská Lomnica Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie 1. 29 pošta

Podrobnejšie

Múčka Knižkova dolina R

Múčka Knižkova dolina R MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 - Č.j:9232/1647/2018/UPSP-LU Bratislava: 01.06.2018 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Rača, ako príslušný stavebný úrad I. stupňa

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2017/ÚKSP/STEA-74 Bratislava R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2017/ÚKSP/STEA-74 Bratislava R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA - NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 9623/2017/ÚKSP/STEA-74 Bratislava 20.11.2017 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi

MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/ /AMi V Liptovskom Mikuláši / /AMi MESTO LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ Štúrova 1989/41, 031 01 Liptovský Mikuláš Číslo: MsÚ/ ÚRaSP 2018/6183-05/AMi V Liptovskom Mikuláši 18.03.2019 2019/1214-05/AMi Vec: Žiadosť o dodatočné povolenie a kolaudáciu stavby

Podrobnejšie

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia

M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žia M E S T O S K A L I C A Námestie slobody č. 10, 909 01 Skalica Číslo spisu 2518/2017 Skalica 10.11.2017 V E R E J N Ý O Z N A M STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ (stavebník): P r i M l y n e 1, s.r.o., IČO 50

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

VV_2018_05_31

VV_2018_05_31 odbor starostlivosti o životné prostredie Jarmočná 3, 920 01 Hlohovec OÚ-HC-OSŽP-2018/000333-005 v Hlohovci 31. 05. 2018 VEREJNÁ VYHLÁŠKA R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Hlohovec, odbor starostlivosti

Podrobnejšie

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me

v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Me v MESTO PRESOV Hlavná ul. č. 73, Prešov PSČ 080 01 Císlo: SÚ/11157/144857/2018-Ja232 V Prešove dňa: 20.09.2018 Stavebné povolenie (VEREJNÁ VYHÁŠKA) Mesto Prešov, ako vecne a miestne príslušný stavebný

Podrobnejšie

rozh

rozh MESTO NOVÉ ZÁMKY Hlavné námestie 10, 940 02 Nové Zámky Číslo: 34589-9/2016/195/LÁ Nové Zámky 18.10.2016 Vybavuje: Ing. Ladislav Ács Právoplatnosť: ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mesto Nové Zámky, ako stavebný úrad

Podrobnejšie

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale

OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kale OBEC J A S E N I E Všeobecne záväzné nariadenie obce Jasenie č. 7/2018 o dani z nehnuteľností, dani za psa, dani za nevýherné hracie prístroje na kalendárny rok 2019 Návrh všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

M E S T O Č A D C A

M  E  S  T  O Č  A  D  C  A OBEC KYSUCKÝ LIESKOVEC ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ----------- Č. j. Výst. 445/2017/Ča V Kysuckom Lieskovci

Podrobnejšie

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Obec Devičany VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne Obec Devičany -------------------------------------------------------------------- VZN č. 2/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady, daň za psa, daň za

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.09.2017 č. SU-1404/904/2019/Ma Ing. Majerníková / 60101168

Podrobnejšie

O K R E S N Ý Ú R A D v BANSKEJ B Y S T R I C I

O K R E S N Ý  Ú R A D  v BANSKEJ  B Y S T R I C I Obec Sebedín - Bečov okres Banská Bystrica stavebný úrad -------------------------------------------------------------- - číslo : Oc.Ú.- 51/2018/PM Sebedín - Bečov ev. číslo : 1/2018 dňa : 14.09.2018 V

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm.

Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. Všeobecne záväzné nariadenie obce Rakovo č. 5/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obec Rakovo, Obecné zastupiteľstvo v Rakove v zmysle 4 ods. 3 písm. c), 6 a 11 ods. 4 písm. d), e) a g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

UR R-Slovak telekom Nám.hraničiarov

UR R-Slovak telekom Nám.hraničiarov MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava 5 2393/2017/10-UKSP/Fy-12 Bratislava, 3.5.2017 ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Mestská časť Bratislava - Petržalka, ako stavebný úrad I. stupňa príslušný

Podrobnejšie

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa

LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, Levice, IČO: (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa LK real s. r. o Nám. Hrdinov č. 7-8, 934 01 Levice, IČO: 44453281 (JlM Titl. Mesto Levice Nám. Hrdinov č. 1 934 01 Levice h oloiô ', v Leviciach, dňa 20. 02. 2013 VEC Ponuka na bezplatný prevod príjazdovej

Podrobnejšie