MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V/B(MPSVR SR)05-01

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V/B(MPSVR SR)05-01"

Prepis

1 MINISTERSTVO PRÁCE,SOCIÁLNYCH VECÍ A RODINY SLOVENSKEJ REPUBLIKY V/B(MPSVR SR)0-0 ROČNÝ VÝKAZ O POSKYTOVANÍ STAROSTLIVOSTI A VÝCHOVY DEŤOM V CENTRE PRE DETI A RODINY NA ÚĆEL VYKONÁVANIA ŚPECIALIZOVANÉHO PROGRAMU z rok 0 Registrovné ŠÚ SR č. 08/ zo dň.0.00 Sprvodjská jednotk doručí výkz do. jnuár nsledujúceho rok x Ústrediu práce, sociálnych vecí rodiny Ochrnu dôverných údjov uprvuje zákon č. 0/00 Z.z. o štátnej šttistike. Z ochrnu dôverných údjov zodpovedá Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky. I. r. Rok IČO 0 I.r. 0 Kód okresu Názov dres sprvodjskej jednotky : SR Odoslné dň: Pečitk : Podpis vedúceho sprvodjskej jednotky Výkz zostvil: (meno priezvisko) Telefón: (smerové číslo) E-mil : ded Klpk : Vážený respondent, Ministerstvo práce, sociálnych vecí rodiny SR vykonáv šttistické zisťovnie z účelom získť informácie o poskytovní vybrných druhov sociálnych služieb. Toto zisťovnie je súčsťou Progrmu štátnych šttistických zisťovní schváleného n roky 0-0 vydného v Zbierke zákonov SR. V záujme zbezpečeni objektívnych výsledkov zisťovni Vás židme o úplné prvdivé vyplnenie šttistického formulár podľ metodických vysvetliviek o jeho doručenie v ustnovenom termíne orgnizácii, uvedenej n tomto formulári. Sprvodjská povinnosť vyplniť šttistický formulár Vám vyplýv z 8 zákon č. 0/00 Z. z. o štátnej šttistike v znení neskorších predpisov. Ďkujeme Vám z včsné poskytnutie údjov tešíme s n ďlšiu spoluprácu. Spôsob vypĺňni záhlvi výkzu: V ridku 0 IČO identifikčné číslo orgnizácie; k má orgnizáci IČO šesťmiestne, doplni s n prvých dvoch miestch nuly V ridku 0 Kód okresu - vypĺň s podľ Číselník okresov Slovenskej republiky Zriďovteľ zrideni vyplní s príslušný kód podľ zriďovteľ: - Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny, - smosprávny krj, - obec, - právnické fyzické osoby podľ zákon o sociálnoprávnej ochrne detí o sociálnej kurtele.

2 ČAS VYPĹŇANIA FORMULÁRA Odhdnite čs, ktorý ste potrebovli n vyplnenie tohto šttistického formulár z podkldov účtovnej, resp. šttistickej evidencie hodiny minúty

3 . modul - Účel CDR CDR - ŠPECIALIZOVANÝ PROGRAM Spolu I. r. Kpcit Počet klientov celkom k.. ženy k.. (zo stĺpc ) obeť trestného činu obchodovni s ľuďmi dievčtá k.. (zo stĺpc ) dieť týrné dievčtá k.. (zo stĺpc 6) dieť sexuálne zneužívné dievčtá k.. (zo stĺpc 8) iné činy ohrozujúce zdrvie, život, priz. vývin dievčtá k.. (zo stĺpc 0) optreni n overenie miery ohrozeni dieťť b dievčtá k.. (zo stĺpc ) Pobytové optreni súdu v tom (z ridku ) nridenie NO uloženie VO x x Pobyty n záklde dohody požidnie dieťť 6 x v tom (z ridku ) pre dieť dohod s rodičom lebo inou osobou, kt. s osobne strá len dieť 7 x

4 . modul Pobytové optreni súdu I. r. Kpcit Počet umiestnených k.. ženy k.. (zo stĺpc ) Centrum pre deti rodiny b (z ridku ) deti so zdrvotným postihnutím x od 0 - do rokov x od - do rokov x od - do 6 rokov x v tom (z ridku ) od 6 - do 8 rokov 6 x od 8 - do 0 rokov 7 x od 0 - do rokov 8 x od - do 8 rokov 9 x od 8 - do rokov 0 x

5 . modul Priemerná dĺžk pobytu dieťť v CDR Pobytové optrenie súdu Pobyt n záklde dohody Spolu I. r. Priemerná dĺžk pobytu b

6 . modul Profesionálne náhrdné rodiny Celkový počet rodín rodiny v inom krji profesionáln náhrdná rodin - vlstné bytové priestory profesionáln náhrdná rodin - (z ridku ) v priestoroch centr pre deti rodiny rodin s profesionálnym náhrdným rodičom rodin s profesionálnymi náhrdnými rodičmi (mnželský pár) v tom I. r. Spolu s s s so s vic dieťťom deťmi deťmi deťmi deťmi b 6 6

7 . modul Deti v profesionálnych náhrdných rodinách Celkový počet detí deti sexuálne zneužívné (z ridku ) iné činy ohrozujúce zdrvie, život, priznivý psych., sociálny vývin optreni n overenie miery ohrozeni dieťť deti obete trestného činu obchodovni s ľuďmi deti týrné I. r. Spolu od 0 - do ženy od - do ženy od - do 6 ženy od 6 - do 8 ženy od 8 - do 0 rokov (zo stĺpc ) rokov (zo stĺpc ) rokov (zo stĺpc 6) rokov (zo stĺpc 8) rokov (zo stĺpc 0) rokov (zo stĺpc ) rokov (zo stĺpc ) b v tom vo veku ženy od 0- do ženy od -8 ženy

8 6. modul Skupiny v tom počet skupín počet detí v objekte Celkový počet skupín I. r. počet skupín počet detí počet skupín počet detí počet skupín počet detí počet skupín počet detí b Počet skupín v objekte skupin v objekte skupiny v objekte ž skupiny v objekte vic skupín

9 7. modul Deti mldí dosplí v skupinách Celkový počet obete trestného činu obchodovni s ľuďmi týrné v tom vo veku I. r. Počet Počet od 0 - do od - do od - do 6 od 6 - do 8 od 8 - do 0 od 0 - do od - do 8 od 8- do skupín detí rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy (zo stĺpc ) (zo stĺpc ) (zo stĺpc 7) (zo stĺpc 9) (zo stĺpc ) (zo stĺpc ) (zo stĺpc ) (zo stĺpc 7) b (z ridku ) sexuálne zneužívné iné činy ohrozujúce zdrvie, život, priznivý psych., soc. vývin overenie miery ohrozeni dieťť 6

10 8. modul Prijtie klient do CDR V sledovnom roku bolo do CDR prijtých v tom vo veku do od - do od - do 6 od 6 - do 8 od 8 - do 0 od 0 - do od - do 8 I. r. Počet detí PFO/iná rokov ženy (zo rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy rokov ženy osob ženy stĺpc ) (zo stĺpc ) (zo stĺpc 6) (zo stĺpc 8) (zo stĺpc 0) (zo stĺpc ) (zo stĺpc ) (zo stĺpc 6) b n záklde neodkldného optreni súdu v tom (z ridku ) n záklde uloženi výchovného optreni súdu dohody s rodičom lebo osobou, ktorá s osobne strá o dieť požidni dieťť

11 9. modul Dôvod ukončeni poskytovni strostlivosti - súdne rozhodnuti Celkový počet v sledovnom roku do roku od - do rokov od - do 6 rokov v tom od 6 - do 8 (z ridku ) rokov od 8 - do 0 rokov od 0 - do rokov od - do 8 rokov I. r. z dôvodu zvereni do zvereni do zverenie do do zvereni do do návrt do návrt do ženy náhrdnej ženy ženy strostlivost ženy osobnej ženy zrideni ženy ženy ženy ženy ženy z iného ženy pestúnskej školského náhrdnej biologickej úmrtie (zo stĺpc osobnej (zo stĺpc (zo stĺpc i budúcich (zo stĺpc strostlivosti (zo stĺpc sociálnych (zo stĺpc (zo stĺpc (zo stĺpc (zo stĺpc (zo stĺpc dôvodu (zo stĺpc strostlivosti zrideni rodiny rodiny ) strostlivosti ) 6) osvojiteľov 8) poručník 0) služieb ) ) 6) 8) 0) ) b Počet detí spolu plnoletosti

12 0. modul Dôvod ukončeni poskytovni strostlivosti - pobyty n záklde dohody I. r. Počet detí spolu relizovním dohody dieť s bez udni dôvodu nevrátilo v určenom čse z pobytu u rodič lebo u osoby, ktorá s osobne strá o dieť dieť nespoluprcuje rodič dieťť lebo osob, kt. s osobne strá o dieť nespoluprcuje Celkový počet v roku b do roku v tom (z ridku ) od - do roky od - do 6 rokov od 6 - do 8 rokov od 8 - do 0 rokov od 0 - do rokov od - do 8 rokov 6 7 8

13 . modul Vybrné činnosti CDR I. r. Počet Spoluprác s rodičmi lebo iným zákonným zástupcom dieťť Spoluprác s obcou Spoluprác s políciou Spoluprác s prokurtúrou Spoluprác s inými CDR Spoluprác so školskými zridenimi Príprv n vykonávnie profesionálneh náhrdnej strostlivosti b 6 7 (z ridku 7) počet úspešných príprv n vykonávnie profesionálnej náhrdnej strostlivosti - PFO ukončí príprvu 8

14 . modul Štruktúr detí v CDR podľ počtu súrodencov Počet súrodeneckých skupín k.. Počet detí - súrodencov k.. (z ridku ) (z ridku ) obojstrnne osirelé deti jednostrnne osirelé deti súrodenci sú spolu súrodenci sú rozdelení Súrodenecké skupiny I. r. Počet dvj trj štyri piti šiesti siedmi osem vic b

15 . modul Stv zmestnncov k.. I. r. Spolu ženy (zo stĺpc ) Celkový počet zmestnncov b v tom odborný tím psychológ špeciálny pedgóg liečebný pedgóg sociálny pedgóg odborný zmestnnec vykonávjúci metódy fyzioterpie ndrgóg sistent sociálnej práce sociálny prcovník zdrvotná sestr pedgóg skupin špeciálny, liečebný pedgóg ďlší zmestnnec profesionálny rodič riditeľ iní ekonomicko-hosp. zmestnnec prevádzkový zmestnnec iní 6 7 8

16 . modul Vzdelnie zmestnncov I. r. Spolu ženy (zo stĺpc ) b Vzdelnie zmestnncov zákldné vzdelnie stredné vzdelnie vyššie odborné vzdelnie vysokoškolské vzdelnie VŠ (z ridku ) prvého stupň 6 druhého stupň 7 sociáln prác 8 pedgogické vedy učiteľstvo 9 v tom psychológi 0 sociológi právo v tom VŠ (z ridku ) medicín ekonómi technik ndrgogik 6 sociáln pedgogik 7 iné 8

17 VYSVETLIVKY k sprcovniu výkzu V/B (MPSVR SR) -0 o poskytovní strostlivosti výchovy deťom v Centre pre deti rodiny Sprvodjskými jednotkmi sú: Centrá pre deti rodiny v zriďovteľskej pôsobnosti Ústredi práce, sociálnych vecí rodiny, obcí, smosprávnych krjov kreditovných subjektov, ktorých účelom je vykonávnie špecilizovného progrmu. Predkldcie cesty:. Kždé CDR doručí výkz njneskôr do. jnuár nsledujúceho rok Ústrediu práce, sociálnych vecí rodiny.. Ústredie práce, sociálnych vecí rodiny doručí sprcovný výkz do. mrc Ministerstvu práce, sociálnych vecí rodiny Slovenskej republiky. * Slovné spojenie: mldý dospelý - ide o fyzickú osobu od 8 do rokov veku, ktorej s poskytuje strostlivosť v CDR. * Dieť, ktoré vyžduje n záklde vyjdreni osobitnú strostlivosť výlúčne pobytovou formou z dôvodu zdrvotného stvu. * Skrtk PFO - rodič lebo osob, ktorá s osobne strá o dieť.. modul -Účel CDR - vykonávnie špecilizovného progrmu ods. písm. d) ridok - v stĺ. vyplní CDR celkovú kpcitu zrideni ridok - v stĺp. - s uvedie počet klientov k.. ridok stl. s uvedú ib počty umiestnených klientov n záklde neodkldného optreni súdu výchovného optreni súdu, vrátne mloletých mtiek, mldých dospelých nd 8 rokov *Poznámk: v prípde, že je klient prijtý do zrideni n záklde ods. - v ridku v stĺ. s uvedenie "0" následne v tomto ridku v stĺ. ž s uvedie reálny počet klientov n záklde ponúkných špecifikácií (stĺ. -). Ridky 6 7 v stĺ. s mjú rovnť súčtu v ridku v stĺ.. ridok - s uvedú počty umiestnených klientov n záklde dohody, resp. detí, ktoré boli prijté n záklde ich požidni ridok - stĺ. - s musí rovnť súčtu ridkov stĺ.. modul - Pobytové optrenie súdu - špecilizovný progrm ZRUŠENÁ KONTROLA S MODULOM A MODULOM 7 ridok - v stĺ. vyplní CDR kpcitu zrideni určenú n súdne rozhodnuti k.. uvedeného rok ridok - s uvedú počty umiestnených klientov n záklde neodkldného optreni súdu výchovného optreni súdu, vrátne mloletých mtiek, mldých dospelých nd 8 rokov. modul - Priemerná dĺžk pobytu dieťť v CDR, ktorého účelom je vykonávnie špecilizovného progrmu Priemerná dĺžk pobytu dieťť v CDR. Použite výpočet podľ uvedeného vzorc (roky počítme zokrúhlene nsledovne 0, štvrťrok, 0, - polrok, 0,7 - trištvrte rok, - rok). Vzorec: detí x rokov + deti x, rok + deti x,7 rok + dieť x 0, rok 0 detí (celkový počet detí),7 rokov / 0 detí =,7 rokov čo je cc. (pri použití štvťročného výpočtu roku s zokrúhli n.). modul - Profesionálne náhrdné rodiny ridok - v stĺ. uviesť počet profesionálnych náhrdných rodín v stĺ. - 6 z tohto počtu uviesť rodiny počtu detí, ktoré mjú vo svojej strostlivosti. stĺ. ž 6 = stl. ridok - uviesť počet profesionálnych náhrdných rodín z ridku, ktoré sú umiestnené v inom krji ko zridenie, ktorého sú orgnizčnou súčsťou. ridok - uviesť počet profesionálnych náhrdných rodín z ridku, ktoré mjú vlstný byt resp. rodinný dom

18 ridok ridok 6 - uviesť počet profesionálnych náhrdných rodín, kde je ib jeden rodič - fyzická osob zmestnncom CDR - uviesť počet profesionálnych náhrdných rodín, v ktorých zbezpečujú strostlivosť o deti mnželi, ktorí sú zmestnncmi CDR Súčet ridkov s rovná ridku vo všetkých stĺpcoch. Súčet ridkov 6 s rovná ridku vo všetkých stĺpcoch.. modul - Deti v profesionálnych náhrdných rodinách ridok - v stĺ. uviesť počty všetkých detí, mldých dospelých fyzických osôb žijúcich v profesionálnych náhrdných rodinách CDR ( 6 ods. zákon). - v stĺ. 9 uviesť deti, mldých dospelých z celkového počtu podľ veku pohlvi ridok ž 6 - v stĺ. uviesť počet detí, mldých dospelých - v stĺ. - uviesť počet detí z celkového počtu detí z ridku stl. podľ veku pohlvi Súčet stĺpcov,,6,8,0,, s rovná stĺpcu vo všetkých ridkoch. 6. modul - Skupiny ridok - v stĺ. uviesť počet všetkých skupín CDR - v stĺ.,, 6, 8 uviesť počet skupín podľ ich počtu v jednom objekte CDR - v stĺ.,, 7, 9 uviesť počty detí umiestnených v uvedených skupinách Súčet stĺ.,, 6, 8 s rovná stĺ. v ridku. 7. modul - Deti v skupinách ridok - v stĺ. uviesť celkový počet skupín v stĺpci uviesť celkový počet všetkých detí, mldých dospelých mloletých mtiek v skupinách zo stĺpc - v stĺ. - 6 uviesť deti, mldých dospelých fyzických osôb podľ veku pohlvi zo stĺpc ridok rozpísť deti, mldých dospelých mloleté mtky do skupín podľ členeni dného zákonom č. 0/00 Z.z. Súčet ridkov ž 6 s rovná ridku vo všetkých stĺpcoch. Počet detí v module. ridok, stl. + počet detí v module 7 r. stlp. s musí rovnť. počtu detí celkom modul ridok stl. 8. modul - Prijtie klient do CDR ridok - v stĺ. uviesť počet detí, ktoré v priebehu sledovného rok boli umiestnené do CDR - v stĺ. -7 uviesť deti zo stĺ. podľ veku pohlvi ridok ž - uviesť počet detí n záklde prímárneho dôvodu v čse prijti dieťť do CDR Súčty ridkov - s musi rovnť ridku v stĺ modul - Dôvod ukončeni špecilizovného progrmu ridok - v stĺ. uviesť všetky deti, u ktorých bolo v priebehu rok ukončené poskytovnie strostlivosti v CDR - v stĺ. - uviesť počty detí podľ dôvodu ukončeni poskytovni strostlivosti CDR - v stĺ. s uvedú j počty detí, u ktorých bolo ukončené poskytovnie strostlivosti v CDR z iných dôvodov (npr. z dôvodu úteku...) ridok - 8 v stĺ. - uviesť počty detí podľ veku dôvodu ukončeni poskytovni strostlivosti v CDR V prílohe výkzu je nutné individuálne odôvodniť kždý prípd uvedený v stĺ.. Súčet stĺ.,, 6, 8, 0,,, 6, 8, 0 s musí rovnť stĺ. vo všetkých ridkoch. Súčet ridkov - 8 s musí rovnť ridku vo všetkých stĺpcoch. 0. modul - Dôvod ukončeni poskytovni strostlivosti - pobyty n záklde dohody ridok - v stĺ. uviesť počet detí spolu - v stĺ. ž uviesť počet detí podľ primárneho dôvodu ukončeni poskytovni strostlivosti súčet ridkov - 8 v stĺ. - s musí rovnť ridku stĺ.. modul - Vybrné činnosti CDR - špecilizovný progrm

19 Poznámk: UVIESŤ ÚDAJE ZA SLEDOVANÝ ROK. modul - Štruktúr detí v CDR podľ počtu súrodencov Súrodeneckú skupinu tvori súrodenci podľ počtu (dvj, trj, štyri, piti, šiesti, siedmi, ôsmi vic) ridok - v stĺ. ž 6 uviesť počty súrodeneckých skupín k.. ridok - v stĺ. uviesť počet detí,mloletých mtiek mldých dospelých, ktorí tvori - v stĺ. ž 6 uviesť počty detí, mloletých mtiek mldých dospelých (npr. v ridku v stĺ. je uvedený počet, to znmená, že v ridku v stĺ. bude počet 6) ridok - uviesť počet súrodeneckých skupín z celkového počtu súrodeneckých skupín, ktoré sú umiestnené spolu v jednej profesionálnej náhrdnej rodine lebo jednej skupine ridok 6 - uviesť počet súrodeneckých skupín z celkového počtu súrodeneckých skupín, ktoré nie sú umiestnené spolu v jednej profesionálneju rodine lebo jednej skupine Súčet ridku stĺp. ridku 6 stĺp. = ridku stĺp.. modul - Stv zmestnncov k.. ridok - uviesť celkový počet zmestnncov v CDR ridok z celkového počtu zmestnncov v ridku špecifikovť členov odborného tímu CDR Súčet ridkov - 8 s musi rovnť ridku vo všetkých stĺpcoch. ridok - ďlším zmestnncom v skupine s rozumie npr. pomocný vychovávteľ, ktorý vykonáv pomocnú prácu pri zbezpečovní strostlivosti o deti. ridok 6 - pod slovným spojením ekonomicko-hospodársky zmestnnec s rozumie npr. účtovník, ekonóm pod. ridok 7 - pod slovným spojením prevádzkoví zmestnnci s rozumie npr. kurič, vodič, uprtovčk, práčk, šičk, záhrdník, údržbár, kuchárk, vrátnik... ridku 8 - v osobitnom komentári, ktorý bude prílohou k Ročnému výkzu s uvedie, ktorí zmestnnci boli uvedení v stĺ., ridku 8. modul - Vzdelnie zmestnncov k.. ridok - uviesť celkový počet zmestnncov ridok 8 - uviesť počet zmestnncov podľ druhu ukončeného vzdelni Súčet ridkov ž s musí rovnť ridku vo všetkých stĺpcoch. Súčet ridkov 6 7 s musí rovnť ridku v stĺ. Súčet ridkov 8 ž 8 s musí rovnť ridku v stĺ. ridok v stĺ. musí s rovnť ridku, stĺ. v. module ridok v stĺ. musí s rovnť ridku, stĺ. v. module

kultmksr1001.xls

kultmksr1001.xls MINISTERSTVO KULTÚRY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrovné ŠÚ SR č. Vk 7/0 z. 0. 2008 ROČNÝ VÝKAZ O KNIŽNICI z rok 200 Ochrn dôverných údjov je zručená zákonom č. 40/200 Z.z. o štátnej šttistike v znení neskorších

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 5 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ALGEZIOLÓGIE za rok 29 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 960/19 z 5.9.28 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/20 Z.

Podrobnejšie

221

221 MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZF (MDV SR) 1 01 ROČNÝ VÝKAZ O VYBAVENÍ ZÁKLADNÝMI FONDMI NA DIAĽNICIACH A NA CESTÁCH za rok 2017 Registrované ŠÚ SR č. Vk. 795/2017 zo dňa 15. 12.

Podrobnejšie

Registrované ŠÚ SR

Registrované  ŠÚ  SR MINISTERSTVO PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ryby (MPRV SR) 1-04 ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ O SPRACOVANÍ PRODUKTOV RYBOLOVU A AKVAKULTÚRY od 1.1.2017 do konca sledovaného štvrťroka:.. 2017

Podrobnejšie

Citibank Europe plc, Telefon: pobočka zahraničnej banky, IČO: Dvorákovo nábrežie 8 DIC: Bratislava, SWIFT

Citibank Europe plc, Telefon: pobočka zahraničnej banky, IČO: Dvorákovo nábrežie 8 DIC: Bratislava, SWIFT Citibnk Europe plc, pobočk zhrničnej bnky Informácie podľ Optreni NBS č. 16/2014 o uverejňovní informácií bnkmi pobočkmi zhrničných bnk Informácie k 31. 12. 2017 Citibnk Europe plc so sídlom 1 North Wll

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2017 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 18 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI NEUROLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 27 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 749/27 z 15.12.26 Spravodajská jednotka doručí výkaz do

Podrobnejšie

Z M L U V A O P R E P R A V E

Z M L U V A    O    P R E P R A V E Z M L U V A O P R E P R A V E objednávteľom : zstúpená strostom : Ing. PhDr. Mrcelou Jokeľovou (ďlej objednávteľ ) číslo telefónu : 0905579443, 0903957142 bnkové spojenie : VUB Bnk.s. Čl. 1 Predmet zmluvy

Podrobnejšie

SOR_SON

SOR_SON MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 M E T O D I C K É P O K Y N Y na spracúvanie údajov HLÁSENIE O PACIENTOVI S DIAGNOSTIKOVANOU CHOROBOU PATOLOGICKÉHO HRÁČSTVA ZS (MZ

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 965/19 z 5.9.2018 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

Kód formulára: TWB86KZ5LK

Kód formulára: TWB86KZ5LK MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 520/08 z 6. 11. 2007 O KNIŽNICI za rok 2008 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

Kód formulára: KHM565M28H

Kód formulára: KHM565M28H MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 675/09 z 9. 10. 2008 O KNIŽNICI za rok 2010 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001 Z.z.

Podrobnejšie

UZMUJv14 v2.4

UZMUJv14 v2.4 UZMUJv4_ Úč MÚJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostvená k Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým písmom (podľ tohto

Podrobnejšie

Číslo materiálu: MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb dňa Názov materiál

Číslo materiálu: MESTO HLOHOVEC Materiál na rokovanie Komisie ekonomickej, prevodov majetku, podnikania, obchodu a služieb dňa Názov materiál Číslo mteriálu: MESTO HLOHOVEC Mteriál n rokovnie Komisie ekonomickej, prevodov mjetku, podnikni, obchodu služieb dň 6.2.2018 Názov mteriálu: NÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA HLOHOVEC Č. 205/2018

Podrobnejšie

UZMUJv14 v1.4-vzor

UZMUJv14 v1.4-vzor UZMUJ_1 Úč MÚJ V Z O R Príloh č. 1 k optreniu č. MF/15464/2013-74 ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA mikro účtovnej jednotky zostvená k Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registro MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI FYZIATRIE A REHABILITÁCIE - PRACOVISKO SVLZ za rok 2009 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 657/09 z 9.10.2008 Spravodajská jednotka

Podrobnejšie

KMH Rim. Sobota

KMH Rim. Sobota MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 376/2011 zo 4. 11. 2010 O KNIŽNICI za rok 2012 Ochrana dôverných údajov je zaručená zákonom č. 540/2001

Podrobnejšie

Materská škola

Materská škola Oznm Výberové konnie n obsdenie funkcie riditeľky MŠ bol zridená v roku 1949, kedy v nej zčl vyučovť Ružen Rychtrčíková. V roku 1965 po končení výstvby novej mterskej školy pôsobil ko riditeľk MŠ Mári

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrovan MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 5-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI VŠEOBECNÝCH AMBULANCIÍ PRE DETI A DORAST za rok 2008 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 471/08 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Podklady pre kvalifikačný systém STAVEBNÉ PRÁCE PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM KOMODITNÁ OBLASŤ: STAVEBNÉ PRÁCE OZNAČENIE MATERIÁLOVÝCH SKUPÍN V OBL

Podklady pre kvalifikačný systém STAVEBNÉ PRÁCE PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM KOMODITNÁ OBLASŤ: STAVEBNÉ PRÁCE OZNAČENIE MATERIÁLOVÝCH SKUPÍN V OBL PODKLADY PRE KVALIFIKAČNÝ SYSTÉM KOMODITNÁ OBLASŤ: OZNAČENIE MATERIÁLOVÝCH SKUPÍN V OBLASTI STAVEBNÝCH PRÁC: Interný kód LC10900 LC11100 LC11800 LC20500 LC30401 LC40200 LI10100 LM40400 BUDOVY - VÝSTAVBA

Podrobnejšie

Základné informácie o neziskovej organizácii Ľudia v organizácii Projekty v roku 2017 Finančná správa Významné dotácie a granty Účtovná závierka Výrok

Základné informácie o neziskovej organizácii Ľudia v organizácii Projekty v roku 2017 Finančná správa Významné dotácie a granty Účtovná závierka Výrok Zákldné informácie o neziskovej orgnizácii Ľudi v orgnizácii Projekty v roku 2017 Finnčná správ Význmné dotácie grnty Účtovná závierk Výrok udítor Spoluprác Poďkovnie Kontktné údje ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 7 - ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI GYNEKOLOGICKO-PÔRODNÍCKEJ AMBULANCIE za rok 26 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 636/26 z 1.10.25 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

SMERNICE

SMERNICE Metodický pokyn pre vyplňovanie štatistického výkazu Škol (MŠVVŠ SR) 12-01 o absolventoch vysokých škôl určeného pre automatizované spracovanie (Pre vykazujúce jednotky) účinnosť od 01. 09. 2019 CVTI SR

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk.

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY A (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI DIABETOLOGICKEJ AMBULANCIE za rok 2016 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 631/2016 z 1.10.2015 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

VÝCH. OSNOVY 5

VÝCH. OSNOVY 5 . Výchovné osnovy ŠKD Výchovné osnovy sú súčsťou výchovného progrmu. Sú vyprcovné njmenej v rozshu ustnovenom výchovným štndrdom ŠKD. Sú vyprcovné v jednotlivých temtických oblstich výchovy. ujú výchovno-vzdelávcí,

Podrobnejšie

Štatistický úrad Slovenskej republiky

Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY VZPS/A -04 VÝBEROVÉ ZISŤOVANIE PRACOVNÝCH SÍL ROK 0 Dotazník A pre vybranú domácnosť Registrované ŠÚ SR Č. Vk 8/ zo dňa 9.06.04 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 25. 9. 2014 COM(2014) 581 finl ANNEXES 1 to 6 PRÍLOHY k Návrhu NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY o požidvkách n emisné limity typové schválenie spľovcích necestných pojzdných

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY za rok 2012 Registrované Š

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY za rok 2012 Registrované Š MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY C (MZ SR) 2-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI ANESTÉZIOLÓGIE A INTENZÍVNEJ MEDICÍNY za rok 2012 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. Spravodajská jednotka doručí výkaz do 28.

Podrobnejšie

VZOR

VZOR Príloha č. 5 k výnosu č. 3/2013 VZOR MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY HLÁSENIE O VYUŽITÍ LICENCIE ŠTVRŤROČNÝ VÝKAZ Spravodajská jednotka doručí podľa zákona č. 144/2013 Z. z. výkaz do 25.

Podrobnejšie

Microsoft Word _1_.docx

Microsoft Word _1_.docx Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Dátum doručenia:

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Súvh (Úč NUJ 1-01) IČO 4 2 4 1 8 2 3 2 / SID Strn ktív A. Neobežný mjetok spolu r. 002 + r. 009 + r. 021 001 1. Dlhodobý nehmotný mjetok r. 003 ž 008 002 003 Nehmotné výsledky z vývojovej obdobnej činnosti

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z

MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY K (MZ SR) 4-01 ROČNÝ VÝKAZ O ČINNOSTI RÁDIOLÓGIE za rok 2019 Registrované ŠÚ SR Č. Vk. 964/19 z 5.9.2018 Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001

Podrobnejšie

Kód formulára: AQKFKMXZGI

Kód formulára: AQKFKMXZGI MINISTERSTVO KULTÚRY AQKFKMXZGI KULT (MKSR) 11-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 398/2014 z 12. 12. 2013 O KNIŽNICI za rok 2014 Spravodajská jednotka vyplní Výkaz v elektronickom

Podrobnejšie

FS 1/2005

FS 1/2005 1/2005 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 25 11 Pokyn Ministerstva financií Slovenskej republiky z 29 decembra 2004, ktorým sa ustanovuje rozsah, spôsob a termíny predkladania údajov na hodnotenie plnenia rozpočtu verejnej

Podrobnejšie

Kód formulára: MV9TWW6ZRN

Kód formulára: MV9TWW6ZRN MINISTERSTVO KULTÚRY KULT (MK SR) 10-01 SLOVENSKEJ REPUBLIKY Registrované ŠÚ SR ROČNÝ VÝKAZ č. Vk 496/2013 z 26. 11. 2012 O KNIŽNICI za rok 2013 Spravodajská jednotka doručí Ochrana dôverných údajov je

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

ŠIESTA ČASŤ

ŠIESTA ČASŤ VZOR OHLÁSENIE O OBALOCH UVEDENÝCH NA TRH V SLOVENSKEJ REPUBLIKE A PLNENÍ MIERY ZHODNOCOVANIA A RECYKLÁCIE ODPADOV Z OBALOV Rok:... Odtlačok pečiatky: Evidenčné číslo: Vyplní ministerstvo Dátum doručenia:

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinnýc

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinnýc Všeobecne záväzné nariadenie mesta Bytča č. 5/2013 zo dňa 12.9.2013 o úprave podmienok poskytovania finančných prostriedkov na podporu úpravy rodinných pomerov dieťaťa Mesto Bytča na základe ustanovení

Podrobnejšie

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky

Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY na vyplňovanie Štvrťročného výkazu M(MZ SR) 2-04 Mzdové prostriedky a zamestnanci v zdravotníctve za rok 2014 Ministerstvo

Podrobnejšie

Microsoft Word - Priloha_1.docx

Microsoft Word - Priloha_1.docx Obsah 1 Úvod... 1 2 Hlavné menu verejnej časti ITMS2014+... 1 3 Zoznam ŽoNFP na verejnej časti ITMS2014+... 2 3.1 Vyhľadávanie ŽoNFP... 2 3.2 Horná lišta zoznamu ŽoNFP... 2 3.3 Stĺpce zoznamu ŽoNFP...

Podrobnejšie

Ná vod ná vyplnenie formulá ru F-102 F Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu - RISSAM V tomto dokumente nájdete

Ná vod ná vyplnenie formulá ru F-102 F Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu - RISSAM V tomto dokumente nájdete Ná vod ná vyplnenie formulá ru F-102 F-102 - Žiadosť o prístup do Rozpočtového informačného systému pre samosprávu - RISSAM V tomto dokumente nájdete jednoduchý návod na vyplnenie formulára F-102, na základe

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 2016/ 2017 Štátne občianstvo: SR Dátum

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 563 Popis dávky: Oznámenie MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok

Podrobnejšie

Schválené: Vyhlásené: Účinnosť: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 186 /2018 o postupe pri poskytovaní finančn

Schválené: Vyhlásené: Účinnosť: Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 186 /2018 o postupe pri poskytovaní finančn Schválené: 28.5.2018 Vyhlásené: 30.5.2018 Účinnosť: 14.6.2018 Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Zvolen č. 186 /2018 o postupe pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Zvolen na vykonávanie opatrení

Podrobnejšie

Microsoft Word - VZN

Microsoft Word - VZN Mesto Topoľčany na základe 4 ods. 1, 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v zmysle 64 ods. 2, 65 ods. 4, 75 a 88 ods. 4 zákona č. 305/2005 Z.

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky V ý s l e d k y štatistického zisťovania o zamestnancoch a mzdových prostriedkoch v školstve rok 2018 Štvrťročný výkaz o práci v školstve

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno

Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské 1) tretí stupeň Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko: Dátum doručenia: Rodné priezvisko: Akademický

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt MV SR Strana 1 z 10 Dátové rozhranie Strana 1 z 10 Dátové rozhranie dávka 563 Popis dávky: Oznámenie MV SR o fyzických osobách, u ktorých je platiteľom poistného štát z dôvodu evidencie ako fyzickej osoby, ktorá poberá dôchodok alebo dôchodok

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 5 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 6 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u

Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu u Výchovné poradenstvo v školskom roku 2018//2019 Plán práce výchovného poradcu pre školský rok 2018/2019 bude zameraný na aktivity humanizácie vzťahu učiteľ žiak, zvýšenie právneho vedomia žiakov a kariérneho

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 7 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 7 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 7 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 6 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

UZPODv14 v1.9

UZPODv14 v1.9 UZPODv4_ Úč POD ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA podnikteľov v podvojnom účtovnítve zostvená k 3.. 2 0 2 8 Číselné údje s zrovnávjú vprvo, osttné údje s píšu zľv. Nevyplnené ridky s ponehávjú prázdne. Údje s vypĺňjú pličkovým

Podrobnejšie

CVTS4-Quest_SK.xlsx

CVTS4-Quest_SK.xlsx ŠTATISTICKÝ ÚRAD SLOVENSKEJ REPUBLIKY CVTS 1-99 ZISŤOVA O ĎALŠEJ ODBORNEJ PRÍPRAVE za rok 2010 Registrované ŠÚ SR č. Vk 88/11 z 04. 11. 2010 Spravodajská jednotka doručí výkaz do 30. 6. 2011 Ochranu dôverných

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Overenie evidencie dokladu v systéme e-kasa web Systém e-kasa modul OPD web pre: : Finančná správa Verzia: 1.6 Dátum: 27.03.2019 OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba!

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Učiteľ materskej školy v triedach a školách pre deti so zdravotným znevýhodnením Kód kvalifikácie U2342001-00533 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Veda, výskum, vzdelávanie, výchova a šport

Podrobnejšie

VZN nadobúda účinnosť dňa: Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky,

VZN nadobúda účinnosť dňa: Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, VZN nadobúda účinnosť dňa: 14. 03. 2014 Mestské zastupiteľstvo v Snine na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, v zmysle 4 ods. 1 a ods. 3 písm. p), 6 a 11 ods. 4

Podrobnejšie

Súvaha Œ Úè ROPO SFOV 1 Œ 01 Œ platnosš od

Súvaha Œ Úè ROPO SFOV 1 Œ 01 Œ platnosš od Súvh Úč ROPO SFOV 1-1 SÚVAHA Účtovná závierk X ridn mimoridn Z odoie Mesi od Rok 1 2 9 do k 31.129 v elýh euráh Mesi Rok 1 2 2 9 I Č O 3 2 6 2 8 3 Názov účtovnej jednotky M e s t o K e ž m r o k Sídlo

Podrobnejšie

Stručný návod na obsluhu Začíname ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japonsko Pred nastavení

Stručný návod na obsluhu Začíname ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Naeshiro-cho, Mizuho-ku, Nagoya , Japonsko Pred nastavení Stručný návod n obsluhu Zčínme ADS-1100W ADS-1600W Brother Industries, Ltd. 15-1, Neshiro-cho, Mizuho-ku, Ngoy 467-8561, Jponsko Pred nstvením zrideni si prečítjte Príručku bezpečnosti výrobku, str. 14.

Podrobnejšie

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR

Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Príloha č. 7 Š t a t i s t i c k ý ú r a d S l o v e n s k e j r e p u b l i k y Miletičova 3, 824 67 Bratislava 26, Slovenská republika Dotazník spokojnosti zákazníka s produktmi a službami ŠÚ SR Vážený

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva živo Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho

Podrobnejšie

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE

AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKE AKADÉMIA OZBROJENÝCH SÍL Príloha č. 17 generála Milana Rastislava Štefánika k č.: AOS-150/14-2/48/2019-OddNK Počet listov: 7 PROGRAM ODBORNEJ VOJENSKEJ PRÍPRAVY VO P10 ČŠp 964-969 a) Profil absolventa:

Podrobnejšie

Výročná správa 2015 Mestské centrum Stará tržnica 1

Výročná správa 2015 Mestské centrum Stará tržnica 1 Výročná správ 2015 Mestské centrum Strá tržnic 1 Mestské centrum Strá tržnic je prevádzkovné občinskym združením Alinci Strá Tržnic, ktorého jediným účelom činnosťou je správ, vytvárnie progrmu rekonštrukci

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhláse: 22.04.2004 Čsoá eri predpis účinná od: 01.05.2004 do: 14.09.2004 Obsh tohto dokment má informtíny chrkter. 209 V Y H L Á Š K A Ministerst finncií

Podrobnejšie

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA, LIMBOVÁ 2 METODICKÉ POKYNY pre prácu s elektronickým formulárom web aplikácie ISZI Hlásenie údajov do Národného registra zdravotníckych pracovníkov

Podrobnejšie

Číslo: 3012/9/2009

Číslo: 3012/9/2009 Strana 1 z 9 Príloha č. 1 ŽIADOSŤ O POSKYTNUTIE PRÍSPEVKU NA DOPRAVU Žiadateľ: Priezvisko: Dátum narodenia: Rodinný stav: Trvalý pobyt: Meno: Rodné číslo: Telefón: Vzťah k dieťaťu: Údaje o ďalších spoločne

Podrobnejšie

Doplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP Zoznam iných údajov Zoznam iných údajov UPOZORNENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas impl

Doplňujúce údaje k vyzvaniu č. OPII-2018/7/5-NP Zoznam iných údajov Zoznam iných údajov UPOZORNENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas impl Zoznam iných údajov UPOZOENIE: Iné údaje poskytuje prijímateľ výlučne počas implementácie projektu v rámci monitorovania, resp. v rámci udržateľnosti projektu v zmysle Zmluvy o poskytnutí NFP. Žiadateľ

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a preven Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Kancelária ministra vnútra Slovenskej republiky Informačné centrum na boj proti obchodovaniu s ľuďmi a prevenciu kriminality PREHĽAD O OBETIACH ZARADENÝCH DO PROGRAMU

Podrobnejšie

AKO NA PRIHLÁŠKU Výchovný poradca zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa týkajú štúdia na OA. Potvrdzujem len správne vyplnené prihlášky. Za správne

AKO NA PRIHLÁŠKU Výchovný poradca zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa týkajú štúdia na OA. Potvrdzujem len správne vyplnené prihlášky. Za správne AKO NA PRIHLÁŠKU Výchovný poradca zodpovedá za správnosť údajov, ktoré sa týkajú štúdia na OA. Potvrdzujem len správne vyplnené prihlášky. Za správne údaje o VŠ, zápise predmetov, ktoré požaduje VŠ, termín

Podrobnejšie

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A

Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: A Prihláška na vysokoškolské štúdium bakalárske prvý stupeň alebo spojené prvý a druhý stupeň v jednom celku 1) Pečiatka VŠ, fakulty: Evidenčné číslo: Akademický rok: 20 / 20 Štátne občianstvo: Meno: Priezvisko:

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Virtuálna Registračná Pokladnica Modul OPD Android OBSAH Základné informácie o spoločnosti... Chyba! Záložka nie je definovaná. História zmien... Chyba! Záložka nie je definovaná. Obsah... 3 1 Systém e-kasa

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Návrh Všeobecne záväzného naria

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Návrh Všeobecne záväzného naria MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Mestské zastupiteľstvo v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Žilina č..../2019 o podmienkach poskytovania

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc

Microsoft Word - Kritériá pre prijatie žiakov doc KRITÉRIÁ PRE PRIJATIE UCHÁDZAČOV O ŠTÚDIUM V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017 I. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA V školskom roku 2016/2017 sa otvárajú triedy s počtami žiakov uvedenými v tabuľke č. 1. Tabuľka 1 ŠTUDIJNÉ

Podrobnejšie

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/199

Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/199 Mesto Žilina, na základe samostatnej pôsobnosti podľa Článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 a 4 ods. 3 písm. n) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

zs0304b

zs0304b Zdravotnícka štatistika Ročník, ZŠ-/ Psychiatrická starostlivosť v SR Úvod Ústav zdravotníckych informácií a štatistiky od roku zabezpečuje okrem zberu a spracovania údajov za rezort Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

2

2 Modul Formulár tlače MS WORD str. 1 Modul Formulár tlače MS WORD Obsah: 1 Úvod 2 2 Nastavenia 3 2.1 Nastavenie programu Herkules pre tlač 3 2.2 Nastavenie programu MS Word pre tlač 4 3 Tlač faktúry cez

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Poprad č

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA Poprad č VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE ŠTRBA č.3/2006 O podmienkach, finančných príspevkoch a spôsobe realizácie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Obecné zastupiteľstvo obce Štrba,

Podrobnejšie

INTERNETsylabyfvsZS0506

INTERNETsylabyfvsZS0506 U n i ve r z i t P. J. Š f á r i k v K o š i c i c h F i l o z o f i c k á f k u l t Kód Názov Anglický jzyk I Študijný odbor: verejná správ Grntuje: Mgr. Zuzn Horničová Obdobie štúdi predmetu: Zimný semester/prvý

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ , K R I T É R I Á a ostatné

Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, Trebišov Tel.: 056/ ,   K R I T É R I Á a ostatné Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta, Komenského 1963/10, 075 01 Trebišov Tel.: 056/66702 11, e-mail: skola@csostv.sk K R I T É R I Á a ostatné podmienky prijatia na štúdium do prvého ročníka na

Podrobnejšie

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o s

Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o s Zásady spracúvania osobných údajov poskytujú kompletný a vyčerpávajúci prehľad tak povinne poskytovaných informácii ako aj doplňujúcich informácii o spracovaní osobných údajov prevádzkovateľom Súkromná

Podrobnejšie

VZN ŽSK 20_2010

VZN ŽSK 20_2010 VZN 20/2010 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 V š e o b e c n e z á v ä z n é n a r i a d e n i e Žilinského samosprávneho kraja číslo 20/2010 o podmienkach poskytovania finančného príspevku na vykonávanie

Podrobnejšie

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas

SK01-KA O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas 2018-1-SK01-KA203-046318 O1 Analýza potrieb Zhrnutie BCIME tím Vyhlásenie: "Podpora Európskej komisie pre výrobu tejto publikácie nepredstavuje súhlas s obsahom, ktorý odráža iba názory autorov a Európska

Podrobnejšie

Výsledky, návody a poznámky π π a. 5 1 ln 2. 6 π (π + 2). Návod: urobit substitúciu x = t a použit vetu 1.2.

Výsledky, návody a poznámky π π a. 5 1 ln 2. 6 π (π + 2). Návod: urobit substitúciu x = t a použit vetu 1.2. Výsledky, návody poznámky π 4. 3 π 3 3. 4. 5 ln. 6 π 7 8 4 (π + ). Návod: urobit substitúiu = t použit vetu.. 9 ln. 3 π Návod: vezmite do úvhy, že + 4 + = + + ( ) urobte substitúiu = t; dostnete dt t +,

Podrobnejšie

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOCH za rok 2018 FET (MDV SR ) 1 01 Registrované ŠÚ SR č. Vk.

MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOCH za rok 2018 FET (MDV SR ) 1 01 Registrované ŠÚ SR č. Vk. MINISTERSTVO DOPRAVY A VÝSTAVBY SLOVENSKEJ REPUBLIKY ROČNÝ VÝKAZ O EKONOMICKÝCH UKAZOVATEĽOCH za rok 2018 FET (MDV SR ) 1 01 Registrované ŠÚ SR č. Vk. 911/2018 zo dň9.9.2017 Spravodajská jednotka doručí

Podrobnejšie

eKasa

eKasa Používateľská príručka Systém ekasa ekasa zóna (Portál podnikateľa - Účtovník) OBSAH Základné informácie o spoločnosti... 3 História zmien... 4 Obsah... 2 1 E-kasa zóna portál podnikateľa... 3 1.1 O aplikácii...

Podrobnejšie

MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociá

MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociá MESTO KEŽMAROK Všeobecne záväzné nariadenie mesta Kežmarok č. 1/2006 o finančných príspevkoch a iných opatreniach sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately Mestské zastupiteľstvo v Kežmarku, na

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

MU

MU Žellova 2 829 24 Bratislava Slovenská republika Metodické usmernenie č. 4/8/2008 o spôsobe oznamovania nesplnenia povinností poistencami a platiteľmi poistného zdravotnou poisťovňou august 2013 Článok

Podrobnejšie