VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Neprijateľné zmluvné podmienky v aplikačnej praxi súdov

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Neprijateľné zmluvné podmienky v aplikačnej praxi súdov"

Prepis

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Neprijateľné zmluvné podmienky v aplikačnej praxi súdov Termín konania: 09. február február Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. POKORNÁ, Jarmila - VEČERKOVÁ, Eva a kol.: Ochrana spotřebitele proti nekalým obchodním praktikám podnikatelů.- Praha: Wolters Kluwer ČR, s.- (Právo prakticky).- ISBN Sig. B (03591) 2. ONDREJOVÁ, Dana: Porušení závazkového práva jako nekalá obchodní praktika nebo nekalá soutěž.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Právní instituty).- ISBN Sig. B (03594) 3. VEČERKOVÁ, Eva a kol.: Spoločensko-právní aspekty ochrany spotřebitele a jeho zdraví.- Brno: Masarykova univerzita, s.- (Spisy Právnické fakulty MU; 540).- ISBN Sig. B (03385) 4. VEČEŘA, Jiří: Ochrana spotřebitele v České republice a Evropské unii: (včetně úpravy podle nového občanského zákoníku 2014) Právní stav k Praha: Leges, s.- (Praktik).- ISBN Sig. B (03590) 5. STRÉMY, Jana: Ochrana finančného spotrebiteľa.- Praha: Leges, s.- (Teoretik).- ISBN Sig. B07-10 (03587) 6. Ochrana spotrebiteľa: Judikatúra / zost. MAZÁKOVÁ, Jana.- Bratislava: IURIS LIBRI, spol. s r.o., s.- ISBN Sig. D08-19 (03429) 7. BUDJAČ, Milan: Civilnoprávna úžera a odplata pri poskytnutí peňažných prostriedkov spotrebiteľom.- Bratislava: Wolters Kluwer SR s.r.o., s.- ISBN Sig. B (03593) -1-

2 8. HULVA, Tomáš: Právo ochrany spotřebitele pro neprávníky: Otázky a odpovědi. Vzory smluv, podání a korespondence.- Praha: ASPI, s.- ISBN Sig. B08-23 (00556) 9. KRAJČO, Jaroslav: Spotrebiteľská zmluva v aplikačnej praxi v SR a EÚ: Komentár.- Bratislava: EUROUNION, spol. s r.o.- IKARUS.SK, s.- ISBN Sig. C08-63 (03343) 10. HARVEY, Brian W. - PARRY, Deborah L.: The Law of Consumer Protection and Fair Trading.- London: Butterworths, s.- ISBN Sig. B08-64 (02303) 11. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu / Kolektív autorov.- Pezinok: Justičná akadémia SR, s.- ISBN Sig. B10-61 (03211) 12. Prenos poznatkov do justičnej praxe: Zásahy súdov do súkromnoprávnych úkonov / Kolektív autorov.- Pezinok: Justičná akadémia SR, s.- ISBN Sig. B10-75 (03459) KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. Immoral contracts in Europe / edited by Aurelia Colombi Ciacchi, Chantal Mak, Zeeshan Mansoor.- 1st. ed.- Cambridge: Intersentia, s.- (The Common core of European private law).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. NEBBIA, Paolisa: Unfair contract terms in European law: a study in comparative and EC law.- 1st ed.- Oxford: Hart Publishing, s.- (Modern studies in European law; vol. 15). - ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 3. ONDŘEJ, Jan: Spotřebitelské smlouvy a ochrana spotřebitele ekonomické, právní a sociální aspekty.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- ISBN Edícia Právní instituty.- Akademická knižnica Univerzity Komenského 4. HULMÁK, Milan: Kontrola cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- 1. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Právní instituty).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 5. Vybrané otázky implementácie európskych právnych predpisov reglementujúcich zvýšenú ochranu slabšej strany: zborník z cyklu diskusných seminárov uskutočnených v roku 2017 v rámci projektu APVV / Marek Maslák (ed.).- 1. vyd.- Trnava: Typi Universitatis Tyrnaviensis, s.- ISBN Dostupné aj na webe: Zbornik-_WEB.pdf.- Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 6. JURČOVÁ, Monika a kol.: Spotrebiteľské právo.- 1. vyd.- Praha : Wolters Kluwer ČR, Právny stav k s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 7. Obchodní podmínky / Josef Bejček, Josef Kotásek, Monika Příkazská a kolektiv.- 1. vyd.- Brno: Masarykova univerzita, s.- (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity, č. 574).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 8. VÍTOVÁ, Blanka: Ochrana spotřebitele při uzavírání smluv na slevových portálech.- 1. vyd.- Brno: Iuridicum Olomoucense, o.p.s., s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity -2-

3 9. VÍTOVÁ, Blanka: Transpozice směrnice o právech spotřebitelů do českého a slovenského právního řádu.- 1. vyd.- Olomouc: Iuridicum Olomoucense, s.- ISBN Akademická knižnica Univerzity Komenského 10. VÍTOVÁ, Blanka: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- 1. vyd.- Olomouc: Iuridicum Olomoucense, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 11. Consumer protection in a circular economy / Bert Keirsbilck, Evelyne Terryn (eds.).- Cambridge: Intersentia, s.- (Consumer, competition & market series).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 12. MAJERČÁKOVÁ, Margita: Ochrana spotrebiteľa na trhu elektronických komunikácií.- 1. vyd.- Žilina: Žilinská univerzita, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 13. Zásady európskeho súkromného práva v aplikačnej praxi. Spotrebiteľský kódex: áno či nie? / Marianna Novotná (ed.).- 1. vyd.- Praha: Leges, s. - (Teoretik).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 14. DZUROVÁ, Mária: Ochrana spotrebiteľa.- 1. vyd.- Bratislava: Ekonóm, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 15. DZUROVÁ, Mária: Spotrebiteľská politika I.- 1. vyd.- Bratislava Ekonóm, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 16. DZUROVÁ, Mária: Spotrebiteľská politika II.- 1. vyd.- Bratislava: Ekonóm, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 17. SEKERA, Milan: Komunitárne a slovenské legislatívne piliere ochrany spotrebiteľa.- 1. vyd.- Ostrava: Key Publishing, s.- ISBN Akademická knižnica Univerzity Komenského 18. Ochrana spotřebitele / Luboš Tichý (ed.).- 1. vyd.- Praha: Centrum právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, Praha: Univerzita Karlova v Praze v nakl. Eva Rozkotová, Beroun s.- (Publikace Centra právní komparatistiky Právnické fakulty Univerzity Karlovy v Praze; 11).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 19. KRSKOVÁ, Alexandra - KRÁTKA, Darina: Základy práva a ochrana spotrebiteľa.- 9. aktual. vyd.- Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 20. ZDRAŽIL, Miloš: O ochraně spotřebitele: praktická příručka se vzory a judikaturou.- 1. vyd.- Praha: Linde, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 21. Ochrana spotrebiteľa: príručka na uplatňovanie smerníc EÚ na ochranu spotrebiteľa v SR / zos. Juraj Knopp.- 1. vyd.- Bratislava: Slovenská obchodná a priemyselná komora, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 22. HAVLÍK, Richard: Ochrana spotřebitele v EU při obchodování po internetu: implementace směrnic o ochraně spotřebitele 85/577/EHS (smlouvy uzavřené mimo obchodní prostory) a 97/7/ES (smlouvy uzavřené na dálku) v zemích EU a změny v nové harmonizační směrnici o ochraně spotřebitele 2011/83/EU.- 1. vyd.- Ostrava: KEY Publishing, s.- ISBN Akademická knižnica Univerzity Komenského -3-

4 23. BĚLOHLÁVEK, Alexander J.: Ochrana spotřebitelů v rozhodčím řízení.- 1. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Beckova edice právo a hospodářství).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 24. SELUCKÁ, Markéta: Ochrana spotřebitele v soukromém právu.- 1. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Beckova edice právní instituty).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 25. HULVA, Tomáš: Ochrana spotřebitele.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- (Právní příručka).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 26. KYSELOVSKÁ, Tereza: Institut zrušení rozhodčího nálezu z pohledu ochrany spotřebitele a judikatury Soudního dvora Evropské unie.- 1. vyd.- Brno: Masarykova univerzita, s. (Spisy Právnické fakulty Masarykovy univerzity = Acta Universitatis Brunensis Iuridica: No. 421, Řada teoretická; č. 421).- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. STRAPÁČ, Peter: Prípustnosť dovolania vo veciach neprijateľných zmluvných podmienok v spotrebiteľských veciach. Obsiahnutie neprijateľnej zmluvnej podmienky vo výroku rozhodnutia súdu.- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 20, č. 3 (2015), s Preskúmanie nekalosti zmluvných podmienok v exekučnom konaní. Z judikatúry Súdneho dvora európskej únie.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 28, č. 6 (2022), s NOVOTNÝ, Michal: Povaha žaloby o určenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky. Rozsudok najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 cdo 127/2017 z In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 5, č. 4 (2019), s MÉSZÁROS, Peter: Charakter žaloby o posúdenie neprijateľnosti podmienky v spotrebiteľských zmluvách. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 27/2018 z In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 5, č. 3 (2019), s Vyslovenie neprijateľnosti zmluvnej podmienky v spotrebiteľských zmluvách súdom.- Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 6 Cdo 242/ In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 23, č. 4 (2018), s Neprijateľné podmienky v spotrebiteľskej zmluve. Rozsudok Najvyššieho súdu SR sp. zn. 1 Cdo 320/ In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 21, č. 1 (2016), s FABIANOVÁ, Zuzana: Zmluva o poskytovaní právnych služieb v kontexte smernice č. 93/13/EHS o nekalých podmienkach v spotrebiteľských zmluvách.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 21, č. 9 (2015), s ZAVADOVÁ, Dominika: Generálna klauzula nekalých obchodných praktík a praktiky nekalé podľa generálnej klauzuly - ďalšia normatívna mačka vo vreci?.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 100, č. 4 (2017), s

5 9. ZAVADOVÁ, Dominika: Nekalé obchodné praktiky a ich vplyv na platnosť právnych úkonov vo finančných službách.- In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 1, č. 2 (2015), s MASLÁK, Marek: Úskalia erga omnes účinkov rozsudku v konaní o abstraktnej kontrole v spotrebiteľských veciach.- In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 3, č. 3 (2017), s VÝBOCH, Jozef: Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z pohľadu posudzovania ich prijateľnosti.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 96, č. 3 (2013), s CSACH, Kristián: Neprijateľnosť opt-out rozhodcovskej doložky. Uznesenie Najvyššieho súdu SR sp. zn. 3 Cdo 80/2017 z In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 5, č. 2 (2019), s CSACH, Kristián: Neprimerané podmienky v spotrebiteľských zmluvách vo svetle judikatúry Európskeho súdneho dvora a súdov členských štátov.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 11 (2006) 14. ZLOCHA, Ľubomír: Súčasný a budúci stav ochrany spotrebiteľa v nekalej súťaži.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 104, č. 5 (2021), s Platobný rozkaz v exekučnom konaní a princíp ochrany spotrebiteľa. Súdne precedensy.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 73, č. 6-7 (2021), s SEDLAČKO, František: Európska únia presadzuje tzv. hromadné žaloby na ochranu spotrebiteľov.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 27, č. 7-8 (2021), s FUSEK, Roman - BORKOVIČOVÁ, Veronika: Niekoľko poznámok k návrhu veľkej novely Občianskeho zákonníka z hľadiska ochrany spotrebiteľa.- In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 4, č. 6 (2018), s PODHORSKÝ, Patrik SYROVÝ, Ivan: Osud spotrebiteľských združení na ochranu spotrebiteľov v civilných súdnych konaniach začatých pred nadobudnutím účinnosti CSP.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 71, č. 11 (2019), s ROHLÍČKOVÁ, Jarmila: Novela Občianskeho zákonníka - niektoré otázky z pohľadu ochrany spotrebiteľa.- In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 4, č. 6 (2018), s JÁNOŠÍKOVÁ, Martina: Združenie na ochranu spotrebiteľa a odpor voči platobnému rozkazu.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 24, č. 10 (2018), s LAZÍKOVÁ, Jarmila: Spotrebiteľ a jeho právna ochrana v primárnom práve EÚ.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 69, č. 1 (2017), s BUDJAČ, Milan: K namietanej protiústavnosti 5b zákona o ochrane spotrebiteľa.- In: Súkromné právo.- ISSN Roč. 3, č. 1 (2017), s OVEČKOVÁ, Oľga: Vzťah občianskeho a obchodného práva z aspektu právnej úpravy ochrany spotrebiteľa.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 100, č. 1 (2017), s OVEČKOVÁ, Oľga: Združenie na ochranu práv spotrebiteľov a exekučné konanie. Nad jedným rozhodnutím Súdneho dvora EÚ.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 99, č. 2 (2016), s

6 25. JABLONKA, Branislav: Spotrebiteľské obchody - piaty druh obchodných záväzkových vzťahov ako ochrana spotrebiteľa v obchodných vzťahoch.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 99, č. 5 (2016), s VOZÁR, Jozef: Niekoľko úvah k problematike ochrany finančného spotrebiteľa.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 99, č. 1 (2016), s ŠTEVČEK, Marek: Zákon a sudcovia; k výkladu ustanovenia 5b zákona o ochrane spotrebiteľa.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č. 3 (2015), s LAZÍKOVÁ, Jarmila - ŠTEVČEK, Marek: Ochrana spotrebiteľa v civilnom procese.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 19, č. 6 (2013), s STRAPÁČ, Peter: Premlčanie práva v spotrebiteľských veciach po novele zákona o ochrane spotrebiteľa v podmienkach Slovenskej republiky.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 67, č. 6-7 (2015), s MORAVČÍKOVÁ, Andrea: Stanovisko Najvyššieho súdu SR k žalobným návrhom, založeným na zmenke vo vzťahu k ochrane spotrebiteľa.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 98, č. 6 (2015), s PÉNZEŠ, Peter: Ochrana spotrebiteľa na finančnom trhu a jej nedostatky.- In: Magister Officiorum.- ISSN Roč. 1, č. 1 (2011), s VOJČÍK, Peter: Spotrebiteľská zmluva (ochrana spotrebiteľa).- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 14, č. 12 (2008), s DRGONCOVÁ, Jana: Rozhodcovské súdy a ich právomoc v ochrane spotrebiteľov.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 62, č. 11 (2010), s DRGONCOVÁ, Jana: Nekalá súťaž ako prostriedok ochrany spotrebiteľov.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 57, č. 4 (2005), s DOBROVODSKÝ, Róbert: Ochrana spotrebiteľa pri neobjednaných tovaroch a službách.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 3 (2008), s DOBROVODSKÝ, Róbert: Ochrana spotrebiteľa pri neobjednaných tovaroch a službách komparatistika a praktický prípad.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 5 (2008), s ŠTEFANOVIČ, Milan: Európske aspekty ochrany spotrebiteľa a verejnej správy.- In: Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae XXII.- Bratislava : Univerzita Komenského, s ISBN DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, Denisa: Spotrebiteľská zmluva nanovo a inak.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 6-7 (2008), s DULAKOVÁ JAKÚBEKOVÁ, Denisa: Kam sa podela ochrana spotrebiteľa v zmluvách o nadobudnutí vlastníctva bytu v novostavbách bytových domov?.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č. 12 (2007), s DULAK, Anton: Ochrana spotrebiteľa v politike európskej únie - stručný exkurz.- In: Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae.- Roč. 21, č. 21 (2002), s

7 41. VRABKO, Marián: Niektoré administratívnoprávne aspekty rozhodovacích procesov pri ochrane spotrebiteľa.- In: Acta Facultatis iuridicae Universitatis Comenianae XXII.-Bratislava: Univerzita Komenského, s ISBN GONDÁROVÁ, Jana - JELŠÍKOVÁ, Martina: Ochrana spotrebiteľa.- In: Studia commercialia Bratislavensia.- ISSN Roč. 3, č. 2 (2010), s ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. VLÁČIL, Jiří: Odklad účinku rozhodnutí o zneužívajících klauzulích.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 23, č. 2 (2017), s TICHÝ, Luboš: Kontrola smlouvy, všeobecné obchodní podmínky, formulářové smlouvy a nekalé (zneužívající) klauzule.- In: Acta Universitatis Carolinae. Iuridica.- Praha: Universita Karlova, ISSN Roč. 61, č. 3 (2015), s HOUT, Martin: Mohou nekalé obchodní praktiky zneplatnit spotřebitelskou smlouvu?.-in: Právní rádce.- ISSN Roč. 22, č. 5 (2014), s GRYGAR, Jiří: Nepřiměřená ujednání ve spotřebitelských smlouvách po rekodifikaci soukromého práva.- In: Rekodifikace & praxe.- ISSN Roč. 2, č. 7 (2014), s VÍTOVÁ, Blanka: Vyloučení nebo omezení práva spotřebitele z vadného plnění (včetně dvouleté zákonné záruky v NOZ) jako jedno z nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- In: Rekodifikace & praxe.- ISSN Roč. 1, č. 6 (2013), s ŠŤAVÍKOVÁ ŘEZNÍČKOVÁ, Iva: Právní a praktické dopady nesprávné transpozice směrnice o zneužívajících klauzulích.- In: Jurisprudence.- ISSN Roč. 22, č. 6 (2013), s KNOBLOCHOVÁ, Věra: Zneužívající smluvní ujednání - další krok k ochraně spotřebitelů?.- In: Jurisprudence.- ISSN Roč. 21, č. 7-8 (2012), s TOMSA, Miloš: Nepřiměřenost rozhodčí doložky ve spotřebitelských smlouvách.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 20, č. 6 (2011), s Spotřebitelské smlouvy - zneužívající klauzule: jednostranná změna smluvních podmínek prodávajícím zboží nebo poskatovatelem služeb - směrnice 93/13/EHS/ Ilona Bažantová.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 21, č. 5 (2012), s KRAMPERA, Jan: Neplatnost nepřiměřených ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2009, č. 1 (2009), s SOMOROVÁ, Miriam: Nepoctivé doložky v spotrebiteľských zmluvách.- In: Evropské a mezinárodní právo.- ISSN Roč. 13, č. 3-4 (2004), s DOBROVOLNÁ, Eva: Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů a možnosti její transpozice.- In: Soukromé právo.- ISSN Roč. 10, č. 7-8 (2022), s DUFKOVÁ, Anna: Ochrana slabší strany ve světle nekalé soutěže a nekalých obchodních praktik.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 13, č. 1 (2021), s

8 14. JANOUŠKOVÁ, Anežka: Směrnice o zástupných žalobách na ochranu kolektivních zájmů spotřebitelů.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 30, č. 2 (2021), s VOZÁR, Jozef: Ochrana spotrebiteľa v práve proti nekalej súťaži vo Slovenskej republike.- In: Soukromé právo.- ISSN Roč. 8, č. 2 (2020), s HULMÁK, Milan: Ochrana spotřebitele v rozkazním řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 27, č (2019), s HULMÁK, Milan: Rozsah kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 26, č. 1 (2018), s. 34-[39] 18. HULMÁK, Milan: Výjimka z kontroly cenových ujednání ve spotřebitelských smlouvách.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 25, č. 12 (2017), s NULÍČEK, Michal - ŠPULÁK, Ondřej: Ještě lepší ochrana evropského spotřebitele.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 27, č. 1 (2019), s ONDREJOVÁ, Dana: Ke kritériím vymezujícím zvláštní zranitelnost spotřebitele ve vztahu k nekalým obchodním praktikám.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 25, č. 10 (2016), s VLÁČIL, Jiří: Ochrana spotřebitele v rámci spotřebitelského úvěru.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 22, č. 6 (2016), s BARTOŠOVÁ, Gabriela: Je úprava obsažená v 20p zák. o ochraně spotřebitele správnou implementací směrnice?.- In: Soukromé právo.- ISSN Roč. 5, č. 7-8 (2017), s BEJČEK, Josef: Ochrana spotřebitele, nebo i pokrytecky zastřená ochrana věrolomnosti?.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 21, č (2013), s VÍTOVÁ, Blanka: Vybrané aspekty soukromoprávní ochrany spotřebitele v novém občanském zákoníku.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 21, č. 9 (2012), s SELUCKÁ, Markéta: Ochrana spotřebitele: nenápadná změna se zásadními dopady.- In: První rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 14 (2010), s VYMAZAL, Lukáš: Ochrana spotřebitele a její meze v obchodním závazkovém právu.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 2, č. 2 (2010), s HULVA, Tomáš: Ochrana spotřebitele v komunitárním evropském právu.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2004, č. 7-8 (2004), s HULMÁK, Milan: Ochrana spotřebitele v mezinárodním právu soukromém a procesním.- In: Pocta Zdeňku Kučerovi k 80. narozeninám.- Praha: Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 1/2008).- ISBN s TRÁVNIČKOVÁ, Simona: Ochrana spotřebitele v závazkových právních vztazích s mezinárodním prvkem uzavíraných přes internet.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 19, č. 2 (2011), s SLOVÁČEK, David: Ochrana spotřebitele a rozhodčí doložky.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2009, č. 7-8 (2009), s

9 31. BĚLOHLÁVEK, Alexander J.: Ochrana spotřebitele a spotřebitelská smlouva.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 9, č. 6 (2001), s HAJN, Petr: Oslabená ochrana spotřebitelů? K aktuálnímu výkladu směrnice o nekalých obchodních praktikách.- In: Obchodněprávní revue.- ISSN Roč. 1, č. 2 (2009), s PELIKÁN, Tomáš: Jednostranná změna smluvních podmínek ve světle návrhu nové evropské směrnice o právech spotřebitelů.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2009, č. 7-8 (2009), s VAŠKO, Ladislav: Judikatura Nejvyššího správního soudu: Ochrana spotřebitele: k aktuálním otázkám judikatury.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 18, č. 7-8 (2012), s CHLEBCOVÁ, Radka: Kolizněprávní ochrana spotřebitele v právu ES.- In: Právník.- ISSN Roč. 147, č. 4 (2008), s PIPKOVÁ, Hana: Ochrana spotřebitele ve vztahu ke komunitárnímu právu.- In: Právní rádce.- ISSN Roč. 13, č. 8 (2005), s HÁSOVÁ, Jiřina: Ochrana spotřebitele - některé aspekty řešení sporů.- In: Obchodní právo.- ISSN Roč. 13, č. 12 (2004), s TOMÁŠEK, Michal: O některých úkolech veřejného práva při ochraně spotřebitele.- In: Právník.- ISSN Roč. 142, č. 7 (2003), s K ochraně práv spotřebitele (spotřebitelské smlouvy) před účinností zákona č. 367/2000 Sb. K eurokonformnímu výkladu norem domácího práva mimo rámec časové působnosti norem komunitárního práva: nález Ústavního soudu ČR ze dne , sp. zn. II. ÚS 3/06 / Ústavní soud ČR.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 14, č. 2 (2008), s Pezinok, dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C, Pezinok tel. č.: kniznica@ja-sr.sk tatiana.krusinska@justice.sk -9-

Bibliografia_Obchodne_pravo

Bibliografia_Obchodne_pravo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia prax NS SR v oblasti obchodného práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Podrobnejšie

Bibliografia_Neplatnost_uzneseni_valneho_zhromazdenia

Bibliografia_Neplatnost_uzneseni_valneho_zhromazdenia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Neplatnosť uznesení valného zhromaždenia obchodných spoločností Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Bibliografia_Obchodny_register

Bibliografia_Obchodny_register VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Obchodný register a register partnerov verejného sektora Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Podrobnejšie

Bibliografia_Aplikacne_problemy_rozhodovania_v_socialnych_veciach

Bibliografia_Aplikacne_problemy_rozhodovania_v_socialnych_veciach VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aplikačné problémy rozhodovania v sociálnych veciach Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

Podrobnejšie

Bibliografia_Súdny_prieskum_v_oblasti_životného_prostredia

Bibliografia_Súdny_prieskum_v_oblasti_životného_prostredia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Osobitné požiadavky na súdny prieskum v oblasti životného prostredia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Bib Podielové spoluvlastníctvo

Bib  Podielové spoluvlastníctvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Podielové spoluvlastníctvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 11. marec 2019

Podrobnejšie

Bibliografia_Dovolacie_konanie_podla_Trestneho_poriadku

Bibliografia_Dovolacie_konanie_podla_Trestneho_poriadku VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Dovolacie konanie podľa Trestného poriadku Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Podrobnejšie

Bibliografia_Pracovne_pravo

Bibliografia_Pracovne_pravo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálne problémy pracovného práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 17.

Podrobnejšie

Bibliografia_Sudna_exekucia

Bibliografia_Sudna_exekucia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Súdna exekúcia a vymožiteľnosť práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.

Podrobnejšie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty Miesto konania: Detašované prac

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty Miesto konania: Detašované prac VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zásada špeciality v trestnom konaní procesnoprávne aspekty Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

Podrobnejšie

Bib Správne trestanie 2019

Bib  Správne trestanie 2019 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne trestanie v praxi správnych orgánov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Podrobnejšie

Bibliografia_Trestne_ciny_upadok_dlznika_danova_optimalizácia

Bibliografia_Trestne_ciny_upadok_dlznika_danova_optimalizácia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Trestné činy súvisiace s úpadkom dlžníka a daňová optimalizácia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese PhdE-742/16 Civilný proces PhDE-849/16 Civilný pr

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese PhdE-742/16 Civilný proces PhDE-849/16 Civilný pr Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese... 2 2. PhdE-742/16 Civilný proces...3 3. PhDE-849/16 Civilný proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu

Podrobnejšie

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PR TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA PRACOVNÉHO PRÁVA A PRÁVA SOCIÁLNEHO ZABEZPEČENIA vedecká konferencia s medzinárodnou účasťou PRACOVNÉ PRÁVO V DIGITÁLNEJ DOBE 6. november 2017 Miesto

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese... 2 2. Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese...3 3. Phd-742/13 Civilný proces... 4 4. PhDE-849/16 Civilný

Podrobnejšie

Bibliografia_Etika_sudcu_prokuratora

Bibliografia_Etika_sudcu_prokuratora VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Etika práce sudcu a prokurátora Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 26.10.2017

Podrobnejšie

tudijný_plán_2018_schválený.pdf

tudijný_plán_2018_schválený.pdf KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) SP KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) KVP Predskúškové sústredenie

Podrobnejšie

Bibliografia_Konkurz_a_restrukturalizacia

Bibliografia_Konkurz_a_restrukturalizacia VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálne otázky konkurzu a reštrukturalizácie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1) PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2) S---1/00

Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1) PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2) S---1/00 Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1)...2 2. 2-PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2)... 4 3. S---1/00 Obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet)...

Podrobnejšie

Bibliografia_Dokazovanie_v_trestnom_konani

Bibliografia_Dokazovanie_v_trestnom_konani VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Dokazovanie v trestnom konaní Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 27. apríl

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Základný právny rámec upravujúci legislatívu v ochrane spotrebiteľa Príloha č. 2 Základný právny rámec upravujúci legislatívu "Ochrana spotrebiteľa" Smernica 95/2001/ES o všeobecnej bezpečnosti výrobkov

Podrobnejšie

Kupna_zmluva_o_dielo_2013

Kupna_zmluva_o_dielo_2013 KÚPNA ZMLUVA ZMLUVA O DIELO prednáška S E M I N Á R J U S T I Č N Á A K A D É M I A S R M A R E C 2 0 1 3 J U D R. A N D R E A M O R A V Č Í K O V Á, P H D. S U D K Y Ň A K R A J S K É H O S Ú D U V T

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadost Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Zariadenie pre seniorov P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 23.3.2017 Jozef S. Moldava N/Bodvou zaradený

Podrobnejšie

Pravomoc_rozhodne pravo_2018

Pravomoc_rozhodne pravo_2018 INŠTITÚT BANKOVÉHO VZDELÁVANIA NBS, N.O. Pozvánka na seminár PRÁVOMOC SÚDOV, ROZHODNÉ PRÁVO A UZNÁVANIE A VÝKON CUDZÍCH ROZHODNUTÍ Bratislava 22. marec 2018 je certifikovaný podľa európskej normy systému

Podrobnejšie

Premlčanie v obchodnom práve

Premlčanie v obchodnom práve OBSAH PREDHOVOR... 11 ZOZNAM SKRATIEK A ZNAČIEK... 13 Prvá kapitola ČAS AKO PRÁVNE VÝZNAMNÁ SKUTOČNOSŤ... 15 I. Relevancia času v právnych vzťahoch... 15 II. Počítanie času... 17 A. Lehota určená podľa

Podrobnejšie

V roku 2005 rozvíril Karel Marek svojím príspevkom rozsiahlu právnu diskusiu, ktorej zámerom malo byť vyriešenie otázky, podľa akého právneho predpis

V roku 2005 rozvíril Karel Marek svojím príspevkom  rozsiahlu právnu diskusiu, ktorej zámerom malo byť vyriešenie otázky, podľa akého právneho predpis Autor: Mgr. Peter Toth-Vaňo Premlčanie bezdôvodného obohatenia v obchodnoprávnych vzťahoch výlučne podľa Obchodného zákonníka? Autor sa v príspevku vyjadruje k nedávno veľmi diskutovanej otázke premlčania

Podrobnejšie

STUDIA IURIDICA Cassoviensia ISSN , ročník , číslo 1 NOVÉ PROSTRIEDKY OCHRANY SPOTREBITEĽA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH PODĽA CSP 1 NEW R

STUDIA IURIDICA Cassoviensia ISSN , ročník , číslo 1 NOVÉ PROSTRIEDKY OCHRANY SPOTREBITEĽA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH PODĽA CSP 1 NEW R NOVÉ PROSTRIEDKY OCHRANY SPOTREBITEĽA V SPOTREBITEĽSKÝCH SPOROCH PODĽA CSP 1 NEW REMEDIES OF PROTECTION OF CONSUMER IN CONSUMER DISPUTES UNDER CDO Vladimír Filičko Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach,

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko:

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: 1315204279 Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1315204279.1

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia 1...2 2. PhD-807/16 Anglická právna terminológia 2...3 3. PhD-845/16 Anglická právna terminológia 3...4 4. PhD-841/16 Dokazovanie...

Podrobnejšie

Transpozícia európskej legislatívy a jej vymáhateľnosť

Transpozícia európskej legislatívy a jej vymáhateľnosť Mgr. Božena Stašenková, PhD. Asociácia spotrebiteľských subjektov Slovenska (A3S) TRANSPOZÍCIA EURÓPSKEJ LEGISLATÍVY A JEJ VYMÁHATEĽNOSŤ TRANSPOZÍCIA LEGISLATÍVY Z POHĽADU SPOTREBITEĽOV Spotrebiteľské

Podrobnejšie

Katedra ústavného práva a správneho práva PROGRAM medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Vplyv moderných techn

Katedra ústavného práva a správneho práva PROGRAM medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Vplyv moderných techn Katedra ústavného práva a správneho práva PROGRAM medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov Vplyv moderných technológií na právo 11. - 12. apríl 2019 Priestory Právnickej

Podrobnejšie

WEB_CV_CIK_OIK_IK_Vladár

WEB_CV_CIK_OIK_IK_Vladár Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta Inauguračné konanie uchádzača: doc. JUDr. Mgr. Vojtech Vladár, PhD. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 5. 4. 2019 č.: VR_2542-2019 Inauguračné

Podrobnejšie

Microsoft Word - Janke Postovka

Microsoft Word - Janke Postovka SPRAVODLIVOSTI SLOVENSKEJ REPUBLIKY- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Vaše číslo/list zo dňa: Naše číslo/záznam: Vybavuje/klapka: Bratislava 04.10.2016 47881/2016/21 Mgr. Ďuracká/kl.91171

Podrobnejšie

Bib Drogová trestná činnosť 2019

Bib  Drogová trestná činnosť 2019 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Drogová trestná činnosť Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 29. apríl 2019

Podrobnejšie

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy

P.č. Číslo zmluvy ŽSk podľa Fabasoft Názov zmluvy Názov zmluvnéj strany obchodné meno, sídlo, IČO práv. osoby/obchodné meno, miesto podnikania, IČO fy sídlo, meno a priezvisko 1. 114-E.4/2016 Kúpna zmluva Bohuš Chromiak - SAFIM, Teplická ul.27/100, 921 01 Piešťany, IČO:30727880 IČ DPH: SK 2020552083 operačný stôl 9 500,00 2.5.2016 3.5.2016 2. 122-E.4/2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - C-509_07 Luigi Scarpelli proti NEOS Banca SpA.rtf

Microsoft Word - C-509_07 Luigi Scarpelli proti NEOS Banca SpA.rtf ROZSUDOK SÚDNEHO DVORA (prvá komora) z 23. apríla 2009 (*) Smernica 87/102/EHS Ochrana spotrebiteľa Spotrebiteľský úver Nevykonanie kúpnej zmluvy Vo veci C-509/07, ktorej predmetom je návrh na začatie

Podrobnejšie

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado

Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiado Evidencia žiadostí o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby Špecializované zariadenie P.č. Dátum Meno Okres Stav vybavenia prijatia trvalého žiadosti pobytu 1. 29.12.2017 Alicja Tereza K. Košice I.

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Oboer/33/2017 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvis

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Oboer/33/2017 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvis Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 5Oboer/33/2017 Identifikačné číslo spisu: 2212203531 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Darina Ličková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:2212203531.1

Podrobnejšie

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve

Judikatúra vo veciach záväzkových vzťahov v obchodnom práve PREDSLOV... 9 POUŽITÉ ZNAČKY... 10 1. VŠEOBECNÉ USTANOVENIA K OBCHODNÝM ZÁVÄZKOVÝM VZŤAHOM... 11 Záväzkové vzťahy... 11 Záväzkové vzťahy... 12 Záväzkové vzťahy... 14 Záväzkové vzťahy... 15 Záväzkové vzťahy...

Podrobnejšie

Garant, komisia, školitelia v št

Garant, komisia, školitelia v št Garant, komisia, školitelia v št. odbore 3.3.11 odvetvové a prierezové ekonomiky, prof. Ing. Anna Križanová, PhD. doc. Ing. Mariana Strenitzerová, PhD., doc. Ing. Anna Tomová, PhD., doc Ing. Anna Dolinayová,

Podrobnejšie

Snímek 1

Snímek 1 Obchodné právo prednášky k predmetu Právo 2/7 Žilinská univerzita v Žiline Katedra makro a mikroekonomiky JUDr. Margita Beháňová 2008 Obchodno - záväzkové vzťahy Obsah právnej úpravy : účastníci obchodno

Podrobnejšie

Bleskovky E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda Máj 2019 Vyhodnotenie súťaže Bezpečné dni v práci OZ DLV! Súťaž Stredných odborných

Bleskovky   E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda Máj 2019 Vyhodnotenie súťaže Bezpečné dni v práci OZ DLV! Súťaž Stredných odborných Bleskovky www.ozdlv.sk E-noviny Odborového zväzu drevo, lesy, voda Máj 2019 Vyhodnotenie súťaže Bezpečné dni v práci OZ DLV! Súťaž Stredných odborných škôl o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v pôsobnosti

Podrobnejšie

JUDr

JUDr ŽIVOTOPIS Osobné údaje Meno a priezvisko: Lucia Kurilovská Tituly: Dr. h. c. prof., JUDr., PhD. Narodená: 1967 Vzdelanie 2017 Univerzita Komenského v Bratislave (prof.) 2017 Policejní akademie České republiky

Podrobnejšie

Microsoft Word - Citacie_za_rok_2017_ docx

Microsoft Word - Citacie_za_rok_2017_ docx TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA Citácie za rok 2017 Ohlasy na publikácie učiteľov, výskumných pracovníkov a doktorandov fakulty za rok 2017: Štatistika ohlasov kód ohlasu 1 - citácie v zahraničných

Podrobnejšie

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra

POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie októbra POZVÁNKA NA XII. MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU MLADÝCH VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV A DOKTORANDOV MLADÁ VEDA 2015 Veda a krízové situácie 14. 15. októbra 2015 Žilina Konferencia sa koná pod záštitou prof.

Podrobnejšie

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á C H A R A K T E R I S T I K A J U D r. A n t o n Š k r e k o, P h D. Dátum a miesto narodenia: 21.08.1979 v Trnave Vzdelanie: 2003 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. S-bPR-1/16 Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet) bPR-115/16 Medzinárodné prá

Informačné listy predmetov OBSAH 1. S-bPR-1/16 Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet) bPR-115/16 Medzinárodné prá Informačné listy predmetov OBSAH 1. S-bPR-1/16 Bakalárska práca a obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet)...2 2. 3-bPR-115/16 Medzinárodné právo verejné 1...3 3. 1-LEIG-684/13 Medzinárodné právo

Podrobnejšie

Microsoft Word - vysledky.doc

Microsoft Word - vysledky.doc XXI. PTZ detí a mládeže z detských domovov v SR 9. mája 008 Poriadatel: DETSKÉ CENTRUM Miesto konania: Margita - Ilona pri Leviciach Riaditel závodu: Martin Machciník Hlavný rozhodca: Róbert Vessa Stavitel

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/127/2017 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvis

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/127/2017 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvis Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 2Cdo/127/2017 Identifikačné číslo spisu: 5616205044 Dátum vydania rozhodnutia: 27. septembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Mária Trubanová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:5616205044.1

Podrobnejšie

Dny práva 2010 Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, BUDÚCNOSŤ SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA VO

Dny práva 2010 Days of Law, 1. ed. Brno : Masaryk University, BUDÚCNOSŤ SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA VO BUDÚCNOSŤ SPOTREBITEĽSKÉHO PRÁVA VO SVETLE ACQUIS COMMUNAUTAIRE MÁRIA IVANECKÁ - DUŠAN MARJÁK Právnická fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovensko Abstract in original language Autori

Podrobnejšie

Spravodaj

Spravodaj kolo KL : : : Bielko Dušan Pavlík Peter Makara Jozef Greising Pavol Nedbal Jaroslav Maschke Vladimír Pisca Marek Dzúrik Martin Bača Jozef Cích Branislav Švaro Jaroslav Ďuďák Pavol Ch s s s s s s s s Ch

Podrobnejšie

Bibliografia_Zvladanie_zatazovych_situácii

Bibliografia_Zvladanie_zatazovych_situácii VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zvládanie záťažových situácií pri výkone súdneho rozhodnutia vo veciach maloletých detí Miesto konania: Inštitút vzdelávania Ministerstva spravodlivosti

Podrobnejšie

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice,

Gymnázium, Park mládeže 5, Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 2016/2017 na vysokých školách a univerzitách Košice, Gymnázium, Park mládeže 5, 040 0 Košice Umiestnenie žiakov maturitných ročníkov šk. roka 206/207 na vysokých školách a univerzitách Košice, 28. 9. 207 Vypracovala Mgr. Zuzana Krajcárová, výchovný poradca

Podrobnejšie

Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holu

Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holu Jméno Příjmení Tituly 1. Mária Základní obory farmaceutů Farmaceutická technologie Doubravská RNDr., Ph.D. 2. Vladimír Holub PharmDr. 3. Vladimír Holub PharmDr. 4. Miroslav Janoušek PharmDr. 5. Pavel Komárek

Podrobnejšie

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/67/2019 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 29. mája 2019 Meno a priezvisko: JU

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/67/2019 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 29. mája 2019 Meno a priezvisko: JU Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 7Cdo/67/2019 Identifikačné číslo spisu: 8816206315 Dátum vydania rozhodnutia: 29. mája 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Katarína Slováčeková Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8816206315.1

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_externa_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_externa_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, externá forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 DENNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, denná forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10/0 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implem

Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implem Nové tituly vo fonde AK MTF Apríl 2013 Ďurčík, Miloslav - Gondová, Lenka - Kmeť, Vladimír : Prehľad medzinárodných noriem ISO/IEC podporujúcich implementáciu a prevádzku riadenia informačnej bezpečnosti,

Podrobnejšie

Závody mladších přípravek - Kutná Hora, M - dívky Karásková Lucie 2011 Atletika Městec Králové 8,93 2 Remeš Aina 2011 TJ Kavalier

Závody mladších přípravek - Kutná Hora, M - dívky Karásková Lucie 2011 Atletika Městec Králové 8,93 2 Remeš Aina 2011 TJ Kavalier Závody mladších přípravek - Kutná Hora, 19.5.2019 50 M - dívky 2011 1 Karásková Lucie 2011 Atletika Městec Králové 8,93 2 Remeš Aina 2011 TJ Kavalier Sázava 9,06 3 Křupková Simona 2011 Atletika Benešov

Podrobnejšie

31_Prisediaci_OS_BA5

31_Prisediaci_OS_BA5 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 10.12.2013 Materiál číslo: 436/2013 Voľba prísediacich Okresného súdu V Predkladateľ: Miroslav Štefánik prednosta

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16 Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia 1... 2 2. PhDE-807/16 Anglická právna terminológia 2... 3 3. PhDE-743Z/16 Metodológia vedy...4 4. PhDE-832/16 Nemecká právna

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou 10. novembra 2018 Mestská volebná kom

VYHLÁSENIE KANDIDATÚRY volebný obvod č. 1 pre voľby poslancov Mestského zastupiteľstva v Bánovciach nad Bebravou 10. novembra 2018 Mestská volebná kom volebný obvod č. 1 1. Martin Bittara, 43 r., kvalitár, Kresťanskodemokratické hnutie 2. Martin Botka, Bc., 29 r., obchodný zástupca, Koalícia Sloboda a solidarita, Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - rpskstt09_d3.rtf

Microsoft Word - rpskstt09_d3.rtf DODATOK č. 3 K ROZVRHU PRÁCE KRAJSKÉHO SÚDU V TRNAVE 1SprR/10/2009 V Trnave, dňa 24.03.2009 Rozdeľovník: sekretariát predsedu sudcovia krajského súdu tajomníčky senátov vyšší súdni úradníci dozorná úradníčka

Podrobnejšie

Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: Platn

Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: Platn Odpredaj za 50 % uvedenej ceny, ceny sú uvedené bez DPH. Osobný odber v Univerzitnej knižnici ŽU v Žiline Kontakt: maria.kekelyova@ukzu.uniza.sk Platnosť súboru: do 31. 7. 2019 Vyradené knihy UK 2019 obsahovo

Podrobnejšie

JUDr. Jozef Augustín, PhD. Rok 2019 Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku január február marec apríl máj jún Poslanec Mestského zastu

JUDr. Jozef Augustín, PhD. Rok 2019 Názov orgánu samosprávy/kalendárny mesiac v I. polroku január február marec apríl máj jún Poslanec Mestského zastu JUDr. Jozef Augustín, PhD. Poslanec Mestského zastupiteľstva v Žiline VO č. 8 281,50 281,50 281,50 298,91 298,91 298,91 Náhrada výdavkov na cestovanie 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 Príspevok na mobilný

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Informačná kampaň o označení CE Realizácia Nového regulačného rámca EÚ na výrobky v podmienkach Slovenskej republiky Bratislava 21.6. 2011 Ing. Lucia Gocníková predsedníčka ÚNMS SR Úrad pre normalizáciu,

Podrobnejšie

Microsoft Word _PL_0018.doc

Microsoft Word _PL_0018.doc SLOVENSKÁ REPUBLIKA UZNESENIE Ústavného súdu Slovenskej republiky PL. ÚS 18/02-22 Ústavný súd Slovenskej republiky na neverejnom zasadnutí 13. mája 2004 v pléne zloženom z predsedu Jána Mazáka a zo sudcov

Podrobnejšie

Microsoft Word - pe453195_sk.doc

Microsoft Word - pe453195_sk.doc GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VNÚTORNÉ POLITIKY TEMATICKÁ SEKCIA C: PRÁVA OBČANOV A ÚSTAVNÉ VECI OBČIANSKE SLOBODY, SPRAVODLIVOSŤ A VNÚTORNÉ VECI Rámcové rozhodnutie Rady o boji proti organizovanej trestnej

Podrobnejšie

rk_dp1_struktura_2019

rk_dp1_struktura_2019 Štruktúra diplomového projektu 1 Študijný program Robotika a kybernetika 1. Rozsah Odporúčaný rozsah správy je 20 30 strán, okrem prípadnej ďalšej technickej dokumentácie. Formát strany: viď šablóna rk_dp1_sablona.docx,

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Bibliografia_Anglicky_jazyk_november_2016

Bibliografia_Anglicky_jazyk_november_2016 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Anglický jazyk - právnická terminológia Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania:

Podrobnejšie

Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: STO Veľké Úľany Kategória: MUŽI Hrací systém a Typ pavúka druhéh

Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: Usporiadateľ: STO Veľké Úľany Kategória: MUŽI Hrací systém a Typ pavúka druhéh Majstrovstvá trnavského kraja Konečné výsledky turnaja Dátum: 10.1.016 Usporiadateľ: Kategória: Hrací systém a Typ pavúka druhého stupňa: Počet štartujúcich : 6 Počet klasifikovaných: Koeficient turnaja

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Lotyšsku

Podrobnejšie

NÁSLEDKY NEDODRŽANIA UST. 92 ODS. 8 ZÁKONA O BANKÁCH PRI POSTUPOVANÍ POHĽADÁVKY BANKY ZO SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY Postúpenie pohľadávky banky zo spotreb

NÁSLEDKY NEDODRŽANIA UST. 92 ODS. 8 ZÁKONA O BANKÁCH PRI POSTUPOVANÍ POHĽADÁVKY BANKY ZO SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY Postúpenie pohľadávky banky zo spotreb NÁSLEDKY NEDODRŽANIA UST. 92 ODS. 8 ZÁKONA O BANKÁCH PRI POSTUPOVANÍ POHĽADÁVKY BANKY ZO SPOTREBITEĽSKEJ ZMLUVY Postúpenie pohľadávky banky zo spotrebiteľskej zmluvy voči jej klientovi spotrebiteľovi na

Podrobnejšie

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá 24.5.2008 Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach EURÓPY PARLAMENT

Podrobnejšie

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného porad ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV NÁRODNÉHO ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU SR POČAS LETNÉHO SEMESTRA AKADEMICKÉHO ROKU 2016/2017 ŠTUDENTI podľa abecedného poradia Počet žiadostí: 22 (z toho s cestovným om 17), počet

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/126/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2019 Meno a priezvisk

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/126/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2019 Meno a priezvisk Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1Cdo/126/2018 Identifikačné číslo spisu: 8315205228 Dátum vydania rozhodnutia: 27. februára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Ján Šikuta Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:8315205228.1

Podrobnejšie

Ochrana osobnosti judikatúra NS SR JUDr. Marián Sluk, PhD

Ochrana osobnosti judikatúra NS SR JUDr. Marián Sluk, PhD OCHRANA OSOBNOSTI Judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky JUDr. Marián Sluk, PhD. Kde má byť sloboda, tam má byť súkromie. /Eliška Wagnerová, Ústavný súd ČR/ /Zdroj: Právo na súkromie, konferencia

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

5. liga Xbowling Strašnice

5. liga Xbowling Strašnice 5. liga Xbowling Strašnice CELKOVÉ POŘADÍ Družstvo Z V R P Skóre Průměr Body 1. Na pohodu 24 18 0 6 11837 485,88 85,5 2. Ohláška závad 24 16 0 8 11648 485,33 75,0 3. Bowlingový strašidla 24 13 0 11 10602

Podrobnejšie

Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného cent

Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie   VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného cent Klub kresťanskej mládeže, Močenok, občianske združenie email: kkm.mocenok@gmail.com VÝSLEDKY 5. KOLA VIII. ročníka Hokejbalovej ligy Pastoračného centra MOČENOK 16. 04. 2016 14:00 Saliby Wild HBK Šaľa

Podrobnejšie

Program

Program Program Výročnej konferencie Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV organizovanej v spolupráci s Fakultou sociálnych vied UCM v Trnave pod názvom Slovenská politika po roku 1993 v sociologickej reflexii

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoG/1/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 4. decembra 2018 Meno a priezvisko

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoG/1/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 4. decembra 2018 Meno a priezvisko Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1ObdoG/1/2018 Identifikačné číslo spisu: 8816207228 Dátum vydania rozhodnutia: 4. decembra 2018 Meno a priezvisko: JUDr. Jana Hullová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2018:8816207228.1

Podrobnejšie

Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov prijatá v súlade s 148 ods. 6 tretia veta zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o

Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov prijatá v súlade s 148 ods. 6 tretia veta zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o Obsahová náplň odbornej prípravy justičných čakateľov prijatá v súlade s 148 ods. 6 tretia veta zákona č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na pr UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 42 z 30. januára 2019 k Príprave vnútroštátnych opatrení Slovenskej republiky na prípadné vystúpenie Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska z Európskej

Podrobnejšie

Slastan

Slastan PRISRECENTNÁ JUDIKATÚRA SÚDNEHO DVORA ES K APLIKÁCII PRÁVA EÚ COURT OF JUSTICE RECENT CASE LAW TO THE APPLICATION OF COMMUNITY MIROSLAV SLAŠŤAN Právnická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Podrobnejšie

Verlag Dashöfer vydavateľstvo odbornej literatúry Darček mesiaca Marec 2018

Verlag Dashöfer vydavateľstvo odbornej literatúry Darček mesiaca Marec 2018 Verlag Dashöfer vydavateľstvo odbornej literatúry Darček mesiaca Marec 2018 S.r.o. z hľadiska duševného vlastníctva v roku 2018 Mgr. Alexandra Šimonová; JUDr. Mgr. Marián Kropaj, PhD. Obsah S.r.o. z hľadiska

Podrobnejšie

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum:

Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum: Slovenský zväz dráhového golfu Junácka 6, Bratislava 8ňŇ 80, Slovensko VÝSLEDKOVÁ LISTINA Z TURNAJA 1.ligy SR Ň01ň/Ň014 5.kolo Dátum: 14.6. - 15.6.2014 Trnava (eternit) Účas jednotlivcov: Muži Ženy Seniori

Podrobnejšie

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro

Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku Názov prijímateľa pro Priebežné čerpanie a vyúčtovanie finančných prostriedkov poskytnutých zo štátneho rozpočtu v oblasti športu V1 v roku 2019 25.01 Názov prijímateľa prostriedkov: 67 AAA BBB CCC DDD EEE FFF GGG Účel úhrady

Podrobnejšie

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam

Microsoft Word - obj_knihy_ 2019_zoznam Štátna vedecká knižnica, Hlavná 99, 081 89 PREŠOV ZOZNAM OBJEDNÁVOK 2019 zverejnených podľa zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám Por. čís. Popis objednaného plnenia Cena s DPH v alebo

Podrobnejšie

Borský Mikuláš BÚRANSKÝ KROS ročník 1 Najmladší žiaci m Por. Kategória Čas Číslo Priezvisko a meno Ročník Oddiel/klub 1. N

Borský Mikuláš BÚRANSKÝ KROS ročník 1 Najmladší žiaci m Por. Kategória Čas Číslo Priezvisko a meno Ročník Oddiel/klub 1. N Borský Mikuláš BÚRANSKÝ KROS 19.10.2013 8. ročník 1 Najmladší žiaci 2002-2003 400 m 1. Najmladší žiaci 01:18 38 Hřebačka Matěj 2003 Atletický klub Hodonín 2. Najmladší žiaci 01:21 35 Kujovský Erik 2002

Podrobnejšie