mw i GKwU ms v wjláz cviáeb mw i c áqvrbxqzv m ûák GKwU e vl v àzwi KiáZ cviáeb

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "mw i GKwU ms v wjláz cviáeb mw i c áqvrbxqzv m ûák GKwU e vl v àzwi KiáZ cviáeb"

Prepis

1 mw cvv 1 Dáœk G c v V w U c á o A v c w b - mw i GKwU ms v wjláz cviáeb mw i c áqvrbxqzv m ûák GKwU e vl v àzwi KiáZ cviáeb mw ká i A_ wgjb Avgiv hlb K_v ewj ZLb AábK mgq cvkvcvwk ká i `ywu aüwb AábK mgq wgwjz náq hvq ev AvswkKfváe wgwjz nq GB wgjábi bvgb mw Ühgb- we` v+avjq=we` vjq ev wng+avjq = wngvjq c _ g k w U á Z w e ` v k á i A v I A v j q k á i A v c i Ø û i h y n á q G K w U A v G c w i Y Z n á q á Q I w e ` v j q k w U MVb KáiáQ cáii k wuáz wng Gi A I Avjq Gi Av hy náq Avi aüwb mñwû KáiáQ I wngvjq k wu MVb KáiáQ GLb Avgiv ejáz cvwicvkvcvwk `ywu ká i aüwbi wgjbák mw eáj mw i Dáœk `ywu K. ká i DéPviYáK mnr Kiv I L. k ÄwZgayi Kiv ÜhLváb mw i dáj aüwbgvayh mñwû nq bv ÜmLváb mw Kiv weáaq bq 1. mw i ms v wjlyb c v á V v À i g Å j v q b DÀi mw i c áqvrbxqzv wk? DÀi m w V K D À á i i c v á k w U K ( ) w P w ` b K. m w k á i A _ w K? K. P z w L. HK M. mw ßjb N. w g j b L. mw i Dáœk wk? K. DéPviY `xn Kiv L. DéPviY mnr Kiv M. DéPviY mnr I k ÄwZ gayi Kiv N. gvayh mñwû Kiv D À i K. 4 L. 3 D À i á j v w g w j á q w b b A v c b v i D À á i i m á Ω b v w g j á j c v V w U A v e v i f v j K á i c o ~ b

2 evsjv wÿzxqcœ cvv 2 Dáœk G c v V w U c á o A v c w b - evsjv mw KZ c Kvi I wk wk ey bv KiáZ cviáeb evsjv mw i D`vniY w`áz cviáeb e v s j v k á i m w evsjv ká i mw `yikági : Ø ^ i m w I e ƒ b m w Ø ^ i m w Ø^iaüwbi mvá_ Ø^iaüwb wgwjz náq Üh mw nq ZváK Ø^imw eáj Ühgb- kázk kz+gk = kázk A+G = G G L v á b A Ü j v c Ü c á q á Q Ø ^ i m w = Ø ^ i a ü w b + Ø ^ i a ü w b Ø ^ i a ü w b Ü j v á c i w K Q y D ` v n i Y t K. A+G = (A jyfl., kz+gk = kázk, evi+gk = eváik, KZ+GK = KáZK A+G = A (G jyfl), fvj+gi = fvji, eo+gi = eoi L. Av+Av = Av (GKwU Av jyfl), kvulv+avwi = kvulvwi, iécv+avwj = iécvwj, Ümvbv+Avwj = Ümvbvwj M. Av+DK= D (Av jyfl), wg_ v+dk = wg_y K, wnsmv+dk = wnsmyk, wbõ`v+dk = wbõ`yk e ƒ b m w Ø^i I e ƒb A_ev e ƒb A_ev Ø^i wgwjz náq Üh mw nq ZváK e ƒb mw eáj 1. c _ g a ü w b A á N v l G e s c á i i a ü w b Ü N v l n á j, ` y á q w g á j Ü N v l a ü w b i w ÿ Z n q Ühgb- Z Z + w ` b = Z w œ b B Z v w ` 2. i aüwbi cái Ab e ƒb aüwb _vkáj i& jyfl náq ciezx aüwbi wÿz nq Ühgb- Pvi + w`b = Pvwœb, Pvi + k = Pvk&k, Pvi + wu = Pvw BZ vw` 3. P emx q aüwbi AváM hw` Z emx q aüwb _vák Zvnáj Z emx q aüwb Üjvc nq Ges P emx q aüwbi wÿz nq Ühgb- bvz + RvgvB =bvævgvb, e` + RvZ = eævz BZ vw` 4. Z& Gi ci m _vkáj Dfáq wgáj éq nq Ühgb- Dr + mbú = EéQbú, er + mi = eéqi, Kzr + wmz = KzwéQZ BZ vw` 5 P I Z G i c á i k _ v K á j P I Z G i Ø í á j k n q mw 15

3 Gm Gm wm Üc vm vg Ühgb- cvup + k = cvukk, mvz + k = mvkk BZ vw` 6 nmöè aüwbi mvá_ Ø^iaüwb hy náj Ø^áii Üjvc nq bv Ühgb- Üevb +AvB = ÜevbvB, Pzb + Avwi = Pzbvwi, wzj + GK = wzájk, evi + GK = eváik, NvU + Gi = N v á U i B Z v w ` 7 c _ á g Ø ^ i a ü w b c á i e ƒ b a ü w b _ v K á j m w i m g q Ø ^ i a ü w b w U i Ü j v c n q Ühgb- KvuPv + Kjv = KvuPKjv, ÜNvov + Ü ` ä o = Ü N v o á ` ä o, b v w Z + Ü e ä = b v Z á e ä B Z v w ` LvuwU evsjv ká wemám i e envi bv _vkvq LvuwU evsjvq wemm mw ÜbB m w V K D À á i i c v á k w U K ( ) w P w ` b c v á V v À i g Å j v q b - 2 y ^ 1 evsjv ká i mw KZ c Kvi? K. GK c Kvi L. ` B c K v i M. P v i c K v i N. e c K v i 2 Ø^iaüwb msám Ø^iaüwb wgwjz náj ZváK wk mw eáj? K. Ø^iaüwb mw L. Ø i m w M. e ƒb mw N. w g k m w 3 A v G i c i A v _ v K á j D f á q w g á j w K n q? K. A L. I M. A v N. B D À i á j v w g w j á q w b b A v c b v i D À á i i m á Ω b v w g j á j c v V w U A v e v i f v j K á i c o ~ b D À i 1 L 2 L 3 M mw 16

4 evsjv wÿzxqcœ cvv 3 Dáœk G c v V w U c á o A v c w b - Zrmg mw KZ c Kvi ejáz cviáeb Zrmg Ø^imw i wbqg ájv D`vniYmn e vl v KiáZ cviáeb m s Ø ã Ö Z k á i m w evsjv fvlvq e msøãöz k AweKÖZfváe e envi Kiv nq Gme ká i mw msøãöz fvlvi wbqágb náq _vák m s Ø ã Ö Z m w w Z b c K v i h _ v - Ø ^ i m w, e ƒ b m w I w e m M m w Ø ^ i m w Ø ^ i a ü w b i m s á M Ø ^ i a ü w b i w g j á b i b v g Ø ^ i m w 1. A-Kvi wksev Av-Kváii ci A-Kvi wksev Av-Kvi _vkáj Dfáq wgáj AvKvi nq Av-Kvi cåe ezx e ƒbeáy i máω hy nq Ühgb- A + A = A v b i + A a g = b i v a g, w n g + A P j = w n g v P j, w n Z + A w n Z = wnzvwnz, c vy + AwaK = c vyvwak BZ vw` A + A v = A v wng + Avj = wngvjq, Ü`e + Avjq = Ü`evjq, wmsn + Avmb = wmsnvmb BZ vw` A v + A = A v h _ v + A _ = h _ v _, A v k v + A Z x Z = A v k v Z x Z, g n v + A N = g n v N B Z v w ` A v + A v = A v we` v + Avjq = we` vjq, Kviv + AvMvi = KvivMvi, gnv + Avkq = gnvkq BZ vw` 2. A-Kvi wksev Av-Kváii ci B-Kvi wksev C-Kvi _vkáj Dfáq wgáj G-Kvi nq G-Kvi cåe ezx e ƒbeáy i máω hy nq Ühgb - A + B = G Ôf + BéQv = ÔáféQv, Ø^ + BéQv = ÜØ^éQv Av + B = G h_v + BéQv= há_éqv A +C = G c i g + C k = c i á g k A v + C = G gnv + Ck = gánk mw 17

5 Gm Gm wm Üc vm vg 3. A-Kvi wksev Av-Kváii ci D-Kvi wksev E-Kvi _vkáj Dfáq wgáj I-Kvi nq I-Kvi cåe ezx e ƒbeáy hy nq A + D = I måh + D`q = måáhv `q, bxj + Drcj = bxájvrcj Av + D = I h_v + DwPZ = há_vwpz, gnv + Drme = gánvrme A + E = I MÑn + Eaü = MÑánvaü, MΩv + Ewg = MáΩvwg 4. A-Kvi wksev Av-Kváii ci F-Kvi _vkáj Dfáq wgáj Ai& nq Ges Ai& Üid ( ) iéác ciezx eáy hy nq A + F = Ai& mfl = Fwl = mflwl Av + F = Ai gnv + Fwl = gnwl 5. A-Kvi wksev Av-Kváii cif-kvi _vká j Dfáq wgáj Avi nq Ges Avi Üid ( ) iéác ciezx eáy hy nq A + F = A v i kxz + FZ = kxzvz, fq + FZ = fqvz A v + F = A v i ZÖÚv +FZ = ZÖÚvZ, zav + FZ = zavz 6. A-Ki wksev Av-Kváii ci G-Kvi wksev H-Kvi _vkáj Dfáq wgáj H-Kvi nq A + G = H Rb + GK = RâbK A + H = H g Z + H K = g â Z K A v + H = H gnv + Hk h = gânk h 7. A-Kvi wksev Av-Kváii ci I-Kvi wksev J-Kvi _vkáj Dfáq wgáj J-Kvi nq J-Kvi cåe ezx e ƒbeáy i mvá_ hy nq A + I = J eb + Ilwa=eábälwa A v + I = J g n v + I l w a = g á n ä l w ` A + J = J c i g + J l a = c i á g ä l a A v + J = J gnv + Jla = gánäla mw 18

6 evsjv wÿzxqcœ 8. B-Kvi wksev C-Kváii ci B-Kvi wksev C-Kvi _vkáj Dfáq wgáj `xn C-Kvi nq `xn C-Kvi cåe ezx e ƒbeáy i máω hy nq B + B = C A w Z + B Z = A Z x Z, A w Z + B e = A Z x e B + C = C c w i + C v = c i x v C + B = C mzx + Bõ` = mzxõ` C + C = C mzx + Ck =mzxk 9. B-Kvi wksev `xn C-Kváii ci B I C Qvov Ab Ø^i _vkáj B ev C- h nq h-djv cåe ezx e ƒbeáy i máω hy nq C + A = h & + A A w Z + A ö è = A Z ö è, c w Z + A n = c Z n, A w Z + A w a K = A Z w a K B + A v = h & + A v B w Z + A v w ` = B Z v w ` c wz + Avkv = c Z vkv B + D = h& + D A w Z + D w = A Z z w, c w Z + D c K v i = c Z z c K v i B + E = h & + E c wz + El = c Zz l B + G = h& + G c wz + GK = c áz K 10. D-Kvi wksev E-Kváii ci D-Kvi wksev E-Kvi _vkáj Dfáq wgáj E Kvi nq E-Kvi cåe ezx e ƒbeáy hy nq D + D = D g i Ä + D ` v b = g i É ` v b D+ E = E e + Eaü = enåaü 11. D-Kvi wksev E-Kváii ci D-Kvi I E-Kvi Qvov Ab Ø^i _vkáj D ev E e& (e-djv) nq ÜjLvi mgq e-djv cåe ezx eáy i mvá_ hy nq D + A = e + A my + AÌ = Ø^Ì D + A v = e + A v m y + A v M Z = Ø^vMZ mw 19

7 Gm Gm wm Üc vm vg D + B = e + B A b y + B Z = A w ö ^ Z D + C = e + C Zby + C = Zö^x D + G = e + G Aby +GlY = Aáö^lY 1 2. F Kváii ci F Qvov Ab ÜKvb Ø^ieY _vkáj F-Kvi Øíváb i-djv nq Ges cåe ezx e ƒbeáy hy nq F + Av =i w c Z Ö + A v j q = w c Œ v j q, g v Z Ö + A v á ` k = g v Œ v á ` k 13. k á i g á a G - K v á i i c i Ø ^ i e Y _ v K á j G - K v á i i Ø í v á b A q n q G e s c á i i Ø ^ i Z v á Z h y n q G + A = Aq Üb + Ab = bqb, Üe + Ab = eqb G + A = A v q Ük + Avb = kqvb H - K v á i i c i Ø ^ i e Y _ v K á j H - K v á i i Ø í v á b A v q n q G e s Z v á Z c á i i Ø ^ i h y n q H + A = A v q àb + A K = bvqk, àm + AK = MvqK k á i g á a I - K v á i i c i Ø ^ i e Y _ v K á j I - K v á i i Ø í v á b A e n q G e s c á i i Ø ^ i Z v á Z h y n q I + A = A e Ü f v + A b = f e b, Ü c v + A b = c e b, Ü j v + A b = j e Y k á i g á a J - K v á i i c i Ø ^ i e Y _ v K á j J - K v á i i Ø í v á b A v i n q G e s c á i i Ø ^ i Z v á Z h y n q J + A = A v e Ü c ä + A K = c v e K, Ü b ä + B K = b v w e K, Ü f ä + D K = f v e y K 14. Üh mw ájv ÜKvb wbqg Abymvái nqwb Üm ájvák wbcvzáb wm eáj Ühgb- K z j + A U v = K z j U v, c + D p = Ü c ä p, g v Z + A = g v Z, Ü M v + A = M e v, A b + A b = A b v b mw 20

8 evsjv wÿzxqcœ c v á V v À i g Å j v q b - 3 u y m w V K D À á i i c v á k w U K ( ) w P w ` b 1. Zrmg mw KZ c Kvi? K. c v P c K v i L. P v i c K v i M. wzb c Kvi N. ` B c K v i 2. B-Kváii máω B-Kváii hy náj nq- K. I-Kvi L. B-Kvi M. C-Kvi N. D-Kvi 3. kxzvz ká i mw weáéq` Kiáj nq- K. wkz + AvZ L. kxz + FZ M. kxzv + AvZ N. kxzj + AvZ 4. mw weáéq` KiÄb : K. K_vgÑZ = + L. gnvkq = + M. ivrwl = + N. zavz = + O. RâbK = + P. g á n ä l a = + Q. Zö^x = + R. fveyk = + 5. mw KiÄb K. ÜMv + GlYv = L. Ü b ä + B K = M. A b y + B Z = N. i w e + B õ ` = O. gnv + Fwl = P. h_v + BéQv = D À i á j v w g w j á q w b b A v c b v i D À á i i m á Ω b v w g j á j c v V w U A v e v i f v j K á i c o ~ b D À i Ñ z ^ ^ 1. M 2. M 3. L 4. K. K _ v + A g Z L. gnv + Avkq M. ivrv + Fwl N. a v + F Z O. Rb + GK P. gnv + Jla Q. Zby + C R. fve + DK 5. K. MáelYv L. bvwek M. A w ö Z M. A w ö Z N. i e x õ ` N. gnwl O. há_éqv mw 21

9 Gm Gm wm Üc vm vg cvv 4 Dáœk G c v V w U c á o A v c w b - Zrmg e ƒb mw i wbqg ájv ey bv KiáZ cviáeb e ƒb mw i AöèM Z Zrmg k ájvi mw weáéq` I mw KiáZ cviáeb e ƒ b m w e ƒ á b I Ø ^ á i, Ø ^ á i I e ƒ á b, A _ e v e ƒ á b I e ƒ á b Ü h m w n q Z v á K e ƒ b m w e á j 1. e ƒb aüwb+ø^iaüwb 2. Ø^iaüwb+e ƒb aüwb 3. e ƒb aüwb+e ƒb aüwb 1. e ƒ b a ü w b + Ø ^ i a ü w b c á i Ø ^ i e Y _ v K á j c Å á e A e w Ø í Z A á N v l e Y K, P, U, r, c h _ v µ á g Ü N v l e Y M, R, W ( o ), `, e Ü Z c w i Y Z n q K + A = M w ` K & + A ö è = w ` M ö è P + A = R w Y P + A ö è = w Y R ö è Z& + A = ` Z r + A e w a = Z ` e w a ; K Ö r + A ö è = K Ö ` ö è 2. Ø ^ i a ü w b + e ƒ b a ü w b Ø^iaüwbi ci AáNvl gnvc vy Zvje e ƒb aüwb (Q) _vkáj D e ƒb aüwbwu éq nq A + Q = AéQ GK + QŒ = GKéQŒ; gyl + Qwe = gyléqwe Av + Q = AvéQ K_v + Qáj = K_véQáj, Av + Qbú = AvQbú B + Q = BéQ c w i + Q ` = c w i é Q ` ; c w i + Ü Q ` = c w i á é Q ` 3. e ƒ b a ü w b + e ƒ b a ü w b AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z I `)-Gi ci AáNvl AÌc vy wksev AáNvl gnvc vy Zvje aüwb (P I Q) _vkáj, AáNvl AÌc vy I ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z I `) Øíváb AáNvl AÌc vy Zvje aüwb (P) DéPviY Kiv nq Z&+ P = ép mw 2 2

10 evsjv wÿzxqcœ mr + wpöèv = mwépöèv; kir + Põ` = kiépõ` ; mr + PwiŒ = mépwiœ Z& + Q = éq Dr + ÜQ` = DáéQ`; Dr + wqbú = DwéQbú `& + Q = éq wec` + Qvqv = wecéqvqv AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl gnvc vy `öè aüwb (Z I `)-Gi ci ÜNvl AÌc vy I ÜNvl gnvc vy Zvje aüwb (R, S) _vkáj AáNvl AÌc vy I ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `) Gi Øíváb ÜNvl AÌc vy Zvje aüwb (R) hy nq Z& + R = æ mr + Rb = mæb; Zr + Rb = Zæb `& + R = æ wec` + RbK = wecæbk, e` + RvZ = eæve Z + S = Kzr + SwUKv = Kz vwukv AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi ci capplevr `öègåjxq AáNvl wkk aüwb (k) _vkáj AáNvl AÌc vy I ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `) Gi Øíváb AáNvl AÌc vy Zvje aüwb (P) Ges capplevr `öègåjxq AáNvl wkk aüwb (k)-gi Øíváb AáNvl gnvc vy Zvje aüwb (Q) DéPvwiZ nq Z& + k = P& + Q = éq Dr + k vm = DéQ vm; Pjr + kw = PjéQw ; Dr + kñçlj = DéQÑçLj `& + k = P& + Q = éq A v c ` + k v w ö è = A v c é Q v w ö è AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi ci ÜNvl AÌc vy gåa b e ƒb (o) _vkáj AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `) Øíváb ÜNvl AÌc vy gåa b aüwb nq Z& + W = «Dr + Wxb = D«xb AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi ci ÜNvl K DÆß aüwb (n) _vkáj AáNvl AÌc vy I ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi Øíváb ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (`) Ges ÜNvl K DÆß aüwb (n) Gi Øíváb ÜNvl gnvc vy `öè aüwb (a) nq Z& +n = `& + a = Dr + nvi = D vi; Dr + nz = D Z `& + n = `& + a = c` + nwz = c wz; Z` + wnz = Zw Z AáNvl AÌc vy wksev ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi ci ÜNvl cvwk K aüwb (j) _vkáj AáNvl AÌc vy Ges ÜNvl AÌc vy `öè aüwb (Z, `)-Gi Øíváb ÜNvl cvwk K aüwb (j) DéPvwiZ nq Z& + j = j Dr + jvm = Dj vm; Dr + ÜjL = Dáj L mw 23

11 Gm Gm wm Üc vm vg e ƒb aüwbmgåáni Üh ÜKvb eám i AáNvl AÌc vy aüwbi ci Üh ÜKvb eám i ÜNvl AÌc vy I ÜNvl gnvc vy aüwb wksev ÜNvl AÌc vy Zvje aüwb (h>r), ÜNvl AÌc vy IÙvaüwb (i) ÜNvl K ûbrvz `öè gåjxq aüwb (i) wksev ÜNvl AÌc vy IÙ e ƒb aüwb (e) _vkáj c _g AáNvl AÌc vy aüwb ÜNvl AÌc vy DéPvwiZ nq K& + `& = M& + ` evk& + `vb = evm`vb; w`k& + werq = w`wm Rq U& + h = o + h lu + höê = lohöê Z + N = `& + N Dr + NvUb = D`NvU Z& + h = `& + h D r + Ü h v M = D á ` v M Z& + e = ` + e Dr + e b = Dÿ b Z& + e = ` + i Z r + i É c = Z ` É c emx q bvwmk aüwb A_v r K,Zvje, gåa b, `öè I IÙ bvwmk aüwb (O, T, Y, b, g) cái _vkáj cåe ezx AáNvl AÌc vy Øûk e ƒb aüwb GKB emx q ÜNvl Øûk aüwb wksev bvwmk aüwb nq K& + b = M/O + b w`k& + wby q = w`mwby q ev w`owby q Z& + g = `/b + h Z r + g á a = Z ` g á a e v Z b á a emx q IÙ bvwmk aüwb (g)-gi ci Üh ÜKvb emx q aüwb _vkáj, IÙ bvwmk g aüwbwu GKB eám i bvwmk aüwb nq g + K = O + K kg + Kv = kºv g + P = T + P mg + Pq = m q b& + Z = b + Z mg + Zvc = möèvc AvaywbK evsjvq IÙ bvwmk aüwb (g) Øíváb c vqb IÙ bvwmk O bv náq AbyØ^vi (s) nq m g + M Z = m s M Z, A n g + K v i = A n s K v i, m g + N = m s N, m g + L v = m s L v, m g + M w Z = m s M x Z, m g + NvZ = msnvz emx q IÙ bvwmk aüwb (g)-gi ci AöètØí aüwb (h, i, j, e) wksev DÆß aüwb (k, l, m, n) _vkáj IÙ bvwmk aüwb (g) Øíváb AbyØ^vi (s) nq mw 24

12 evsjv wÿzxqcœ m g + h g = m s h g, m g + i Y = m s i Y, m g + j v c = m s j v c, m g + k q = m s k q, m g + m v i = m s m v i, m g + ÜhvM = msáhvm, mg + ev` = msev`, mg& + nvi = msnvi, evig + evi = evisevi, wkg + ev = wksev, mg +eib = mseiy AáNvl AÌc vy I ÜNvl AÌc vy Zvje aüwb (P, R)-Gi cái bvwmk aüwb Zvje nq P + b = P + T hvp& + bv = hv v R + b = R + T hr + b = h ; ivr + bx = iv x Ü N v l A Ì c v Y I Ü N v l g n v c v Y ` ö è a ü w b ( `, a ) - G i c á i A á N v l A Ì c v Y I A á N v l g n v c v Y a ü w b ( K, P, U, Z, c, L, Q, V, _, d) _vkáj ÜNvl AÌc vy I ÜNvl gnvc vy `öè aüwb (`, a)-gi Øíváb AáNvl AÌc vy aüwb nq ` + Z = Z + Z Z`& + Kvj= ZrKvj ÜNvl AÌc vy I ÜNvl gnvc vy `öè aüwb (`, a)-gi cái AáNvl `öè wkk aüwb (m) _vkáj AÌc vy I ÜNvl gnvc vy `öè aüwbi (`&, a) Øíváb AáNvl AÌc vy aüwb DéPvwiZ nq wec` + mskzj = wecrmskzj; Z` + mg = Zrmg gåa b wkk aüwb (l) Gi cái AáNvl AÌc vy I AáNvl gnvc vy aüwb (Z, _) _vkáj, ÜmLváb h_vµág U I V nq KÖl + wz = KÖwÛ, ll + _ = lù w e á k l w b q á g m v w a Z w K Q y m w i D ` v n i Y D r + Ø í v b = D à v b, m g + K Ö Z = m s Ø ã Ö Z, m g + K v i = m s Ø ã v i, c w i + K v i = c w i Æ ã v i w b c v Z á b w m w K Q y m w i D ` v n i Y Av + Ph = Avappleh, eb + cwz = ebøûwz, Zr + Ki = ZØãi, gbm + Blv = gbxlv, w`e + ÜjvK = `y ájvk, ÜMv + c` = ÜMvÆû`, eñn+ cwz = eñnøûwz, ci + ci = ciøûi, lu + `k = Ülvok, GK + `k = GKv`k mw 25

13 Gm Gm wm Üc vm vg 1. m w K i Ä b t c v á V v À i g Å j v q b - 4 & K) evk + Ck L) evk& + Avo ^i M. mr + Dcvq N. Dr +nz O. ZiÄ + Qvqv P. c ` + n w Z Q. mr + Rb R. Dr + jvm 2. m w w e á é Q ` K i Ä b K. Dá` vm= + L.w`wM Rq = + M. m q = + N. kºv + O. msev` = + P. wksev = + Q. mg vu = + R. iv x = + S. Z r c i = + T. m s Ø ã v i = + U. Avappleh = + V. Ülvok = + D À i á j v w g w j á q w b b A v c b v i D À á i i m á Ω b v w g j á j c v V w U A v e v i f v j K á i c o ~ b D À i 1. K. evmxk L. evmvo ^i, M. m ` c v N. D Z O. ZiÄéQvqv P. c w Z Q. mæb R. Dj vm 2. K. Dr + ÜhvM L. w`k& + werq M. m g + P q N. kg& + Kv O. mg& + ev` P. w K g + e v Q. mg + ivu R. ivr + bx S. Z ` + c i T. mg + Kvi U. A v + P h V. lu + `k mw 2 6

14 evsjv wÿzxqcœ c v V 5 Dáœk G c v V w U c á o A v c w b - Zrmg wemm mw i wbqg ájv ey bv KiáZ cviáeb wemm mw i AöèM Z Zrmg k ájvi mw weáéq` I mw KiáZ cviáeb w e m M m w c á ` i Ü k l i & I m & A á b K m g q A á N v l D Æ ß a ü w b A _ v r A á N v l n a ü w b w n á m á e D é P v i Y K i v n q G e s Ü j L v i m g q wemm ( t ) ÜjLv nq c KÖZcá wemm i I m Gi msw fl iéc i, m Ges : e ƒb ey gvjvi AöèM Z ZvB wemm : mw ák e ƒb mw i Aöèfz Kiv nq wemm mw `y-c Kvi : i - R v Z w e m M 1. i&-rvz wemm mw 2. m-rvz wemm mw i& Øíváb Üh wemm nq ZváK i-rvz wemm eáj Ühgb- Aöèi A ö è t, c v Z i c v Z t, c y b i c y b t m - R v Z w e m M m& Øíváb Üh wemm Zq ZváK m-rvz wemm eáj Ühgb- bgm b g t, c y i m cyit, wkim wkit wemm A_v r i& I m&-gi mvá_ Ø^iaüwb wksev e ƒbaüwbi Üh mw nq ZváK wemm mw eáj wemm mw wemm I Ø^i Ges wemm I e ƒb - G `yfváe mvwaz nq w e m M m w : 1. w e m M + Ø ^ i ; 2. w e m M + e ƒ b w e m M I Ø ^ á i i m w 1. A-aüwbi cái hw` wemm _vák Ges cái Avevi A-aüwb _vák Záe A + i + A - G wzáb wgáj I-Kvi nq Ühgb- ZZt + AwaK = ZáZvwaK; gbt + Awfjvl = gábvwfjvl ÜKvb ÜKvb Ü áœ I-Kváii cái GKwU n DéPvwiZ nq Ühgb- gbt + Awfjvl = gábvwfjvl ev gábvnwfjvl; ZZt + AwaK = ZáZvwaK ev ZáZvnwaK w e m M I e ƒ á b i m w 1. A-Kváii m-rvz wemm I Zvici Ü N v l A Ì c v Y I Ü N v l g n v c v Y e ƒ b a ü w b, b v w m K a ü w b w K s e v A ö è Ø í h, A ö è Ø í e, i, j, n _vkáj A-Kvi I m-rvz wemm wgáj I-Kvi nq ÜhgbwZit + avb = wzáivavb g b t + i g v = g á b v i g v g b t + Ü h v M = g á b v á h v M g b t + n i = g á b v n i Zct + eb = Zácveb 2. A-Kváii ci i&-rvz wemám i ci DcwiD aüwbmgåáni ÜKvbwU _vkáj wemm Øíváb i nq Ühgb- A ö è t + M Z = A ö è M Z mw 27

15 Gm Gm wm Üc vm vg Aöèt + avb = Aöèa vb cybt+ Avq = cybivq cybt + D = cybiä 3. A, A v Q v o v A b Ø ^ á i i ci wemm _vkáj Ges Zvi máω A, Av emx q ÜNvl AÌc vy I ÜNvl gnvc vy bvwmk aüwb wksev h, i, j, n Gi mw náj wemm Øíváb i nq Ühgbwbt + AvKvi = wbivkvi Avkxt + ev` = Avkxe v` ` y t + Ü h v M = ` y á h v M e wzµg B I D a ü w b i c á i i w e m á M i m á Ω i G i m w n á j w e m á M i Ü j v c n q G e s w e m á M i c Å e e Z x n Ø ^ Ø ^ i ` x N n q Ü h g b - wbt + ie = bxie wbt + im =bxim 4. wemám i ci AáNvl AÌc vy wksev gnvc vy Zvje e ƒábi Øíváb Zvje wkk aüwb nq AáNvl AÌc vy wksev A á N v l g n v c v Y g Å a b e ƒ á b i Ø í á j g Å a b w k k a ü w b n q A á N v l A Ì c v Y w K s e v A á N v l g n v c v Y ` ö è e ƒ á b i Øíváb wkk aüwb nq Ühgbt + P/Q = k wbt + Pq = wbappleq; wkt + ÜQ` = wkiáéq` t + U/V = l abyt + Uºvi = abyûºvi; wbt + Vzi = wbùzi t + Z/_ = m ` y t + Z i = ` y Ø è i ; ` y t + _ = ` y Ø í 5. weákl Ü áœ mw i wbqg ÜbB Ühgbc vzt + Kvj = c vtkvj gbt + KÛ = gbtkû wki + cxov = wkitcxov 6. h y e ƒ b a ü w b Ø è, Ø í, w K s e v Ø û c á i _ v K á j c Å e e Z x w e m M A w e K Ö Z _ v á K A _ e v Ü j v c c v q Ühgbwbt + Øè = wbtøè wksev wbøè ` y t + _ = ` y t Ø í w K s e v ` y Ø í wbt + Øûõ` = wbtøûõ` wksev wbøûõ` mw 2 8

16 evsjv wÿzxqcœ c v á V v À i g Å j v q b - 5 y m w V K D À á i i c v á k w U K ( ) w P w ` b 1. wemm mw KZ c Kvi? K. GK c Kvi L. P v i c K v i M. A á b K c K v i N. ` B c K v i 2. i Gi Øíváb wemm náj ZváK eáj- K. m-rvz wemm L. A-RvZ wemm M. i-rvz wemm N. g-rvz wemm 3. A + t + A w g á j w K n q? K. A L. A v M. I N. B 4. mw KiÄb : K. ZZt + AwaK L. g b t + i g D À i M. A ö è t + a v b N. c y b t + e v i O. `yt + ÜhvM P. wbt + Üjvf Q. gbt + KÛ R. wbt + Øè D À i á j v w g w j á q w b b A v c b v i D À á i i m á Ω b v w g j á j c v V w U A v e v i f v j K á i c o ~ b è y 1. N 2. M 3. M 4. K. ZáZvwaK L. g á b v i g M. A ö a v b N. c b e v i O. `yáhv M P. wbáj vf Q. gbtkû R.wbtØè P Ç o v ö è g Å j v q b Å ú i P b v g j K c k : 1. mw ejáz wk eysvq? evsjv fvlvq mw i c áqvrbxqzv wk? D`vniYmn wjlyb 2. mw KZ c Kvi I wk wk? D`vniYmn wjlyb 3. LvuwU evsjv I Zrmg mw i cv_ K wk? D`vniYmn eywsáq wjlyb 4. mw weáéq` KiÄb : eváik, wbõ`yk, wnzvwnz, ÜØ^éQv, måáhv `q, zavz, gâzk, AZ wak, Aáö^lY, MvqK, jey, w`möè, cwiéq`, DáéQ`, D vi, lohöê, m q, msáhvm, Ülvok, wksev, gábváhvm, wbivkvi, wbùzi 5. mw KiÄb : gn + Jla; BwZ + Avw`; cwi + C v; g iä + D` vb; my + AvMZ; Üfv + Ab; mr + wpöèv; Dr + ÜjL; Dr + ÜhvM; kg +Kv; ivr + bx; ll + _; eb + cwz; gbt + ni; Aöèt+ MZ; gbt + KÛ c v V w U c á o D À i á j v w b á R w b á R w j L y b mw 2 9

Microsoft Word - unit 05_Infinite Series_F.docx

Microsoft Word - unit 05_Infinite Series_F.docx Amxg aviv Ifiite Series BDwbU f~wgkv Abyμg I Amxg avivi g a GKwU cöz ÿ m úk i q Q Abyμ gi c` jvi g a MvwYwZK wpý e evi K i Amxg aviv cviqv hvq BDwb Ui D Ïk GB BDwbU k l Avcwb- Abyμg Kx Zv e vl v Ki Z cvi

Podrobnejšie

Cenník motorov

Cenník motorov Motor / špecifikácia Industriálne GX Cena EUR GX25 GX25NT ST SC 309,00 GX25T ST 4 309,00 GX25T S4 309,00 GX25NT TE ZR 339,00 GX35 GX35NT ST SC 335,00 GX35T ST 4 335,00 GX35T T4 379,00 GX50 GX50NT ST SC

Podrobnejšie

Microsoft Word - 05Mar1059 Admission book January MS 1 - bengali.doc

Microsoft Word - 05Mar1059 Admission book January MS 1 - bengali.doc fwz cyw Kv i qj GeviwWb wpj Wªb&m nm&wcuvj GB wjd ju eo wcö U AvKv i Ges Kw úduvi ww I cviqv hvq Aby iv a Ab Kvb di g U ev fvlvq mieivn Kiv hv e Kwci Rb `qv K i KvqvwjwU Wfjc g U K (01224) 554149 b ^ i

Podrobnejšie

2 Áv bi Drm Sources of Knowledge Áv bi DrcwË wkfv e N U? wk mi gva g N U? Gme cö kœi Rev e `vk wbkiv wfbœ wfbœ gz cö`vb K ib G msµvší D jøl hvm PviwU

2 Áv bi Drm Sources of Knowledge Áv bi DrcwË wkfv e N U? wk mi gva g N U? Gme cö kœi Rev e `vk wbkiv wfbœ wfbœ gz cö`vb K ib G msµvší D jøl hvm PviwU 2 Áv bi Drm Sources of Knowledge Áv bi DrcwË wkfv e N U? wk mi gva g N U? Gme cö kœi Rev e `vk wbkiv wfbœ wfbœ gz cö`vb K ib G msµvší D jøl hvm PviwU gz nj: AwfÁZvev`, eyw ev`, wepviev` I ^Ávev` eyw ev`

Podrobnejšie

c`v_ weávb BDwbU t 10 Av jvi cöwzmiy REFRACTION OF LIGHT f wgkv Av jv h gva gi ga w` q Mgb Ki Z cv i Zv K Av jvk gva g ev ^ Q gva g e j Av jv h Kv bv

c`v_ weávb BDwbU t 10 Av jvi cöwzmiy REFRACTION OF LIGHT f wgkv Av jv h gva gi ga w` q Mgb Ki Z cv i Zv K Av jvk gva g ev ^ Q gva g e j Av jv h Kv bv c`v_ weávb BDwbU t 10 Av jvi cöwzmiy REFRACTION OF LIGHT f wgkv Av jv h gva gi ga w` q Mgb Ki Z cv i Zv K Av jvk gva g ev ^ Q gva g e j Av jv h Kv bv ^ Q I mgmz gva gi ga w` q mij ilvq P j GK ^ Q gva gi

Podrobnejšie

GgweG cövmövg cöz ÿy I wm vší MÖnY cöwµqv Perception and Decision Making Process BDwbU 3 gvbyl wewfbœ Bw `ª qi mvnv h evb ii RM Zi evz v msmön K i Gme

GgweG cövmövg cöz ÿy I wm vší MÖnY cöwµqv Perception and Decision Making Process BDwbU 3 gvbyl wewfbœ Bw `ª qi mvnv h evb ii RM Zi evz v msmön K i Gme GgweG cövmövg cöz ÿy I wm vší MÖnY cöwµqv Perception and Decision Making Process BDwbU 3 gvbyl wewfbœ Bw `ª qi mvnv h evb ii RM Zi evz v msmön K i Gme evz v ms M ms M K `ªxq œvqyz š cöwiz nq œvqycöevn

Podrobnejšie

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (Rvbyqvwi-gvP 2019) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv

G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (Rvbyqvwi-gvP 2019) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv G R U e vswks Kvh µ gi ÎgvwmK cöwz e`b (Rvbyqvwi-gvP 2019) dvbb vwýqvj BbK zkb wwcvu g U evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv f wgkvt A_ bwzk gyw³ MYcÖRvZš x evsjv `k mikv ii wewfbœ iƒck íi Ab Zg jÿ 2021

Podrobnejšie

Čiastka 205/2004

Čiastka 205/2004 Strana 4282 Zbierka zákonov č. 481/2004 Čiastka 205 481 o zvý še ní sumy za o pat ro va cie ho prí spev ku Vlá da pod a 4 ods. 4 zá ko na č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku v zne ní zá

Podrobnejšie

Microsoft Word - Final_Position Paper_Domestic Resource VS Pro-Poor Revenue_Bang_Sep-2012.doc

Microsoft Word - Final_Position Paper_Domestic Resource VS Pro-Poor Revenue_Bang_Sep-2012.doc BKzBwUwewW Ae vb cî IMF kz c~i Y cöyxz g~j ms hvrb Ki (f vu) AvBb-2012, GKwU ch v jvpbv Af š ixy m ú` msmön ebvg `wi`ª evüe ivr ^ Av`vq KŠkj 1. Dbœqb cöwµqvq ivr ^ Av`vq Ges Af š ixy m ú` mgvniy GKwU i

Podrobnejšie

vopredposv_noty_iba

vopredposv_noty_iba BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV ff k kkkki A - men. ff k k k kz e k fk j k Te - ne, zmi - luj s. - ne, zmi - luj s. ff k kkkz ek s k fkj k kkkki 1. - be, - ne. A - men. f j j j j j j j k k k k Mo-j

Podrobnejšie

K wl wkÿv wkÿy -1 BDwbU - 1 Awa ekb - 1 f~wgkv K wl I K wl wkÿv Ges gva wgk wkÿvµ g K wl wkÿv evsjv ` ki Af šíixy Av qi (wrwwwc-i) w ig~ j A

K wl wkÿv wkÿy -1 BDwbU - 1 Awa ekb - 1 f~wgkv K wl I K wl wkÿv Ges gva wgk wkÿvµ g K wl wkÿv evsjv ` ki Af šíixy Av qi (wrwwwc-i) w ig~ j A K wl wkÿv wkÿy -1 BDwbU - 1 Awa ekb - 1 f~wgkv K wl I K wl wkÿv Ges gva wgk wkÿvµ g K wl wkÿv evsjv ` ki Af šíixy Av qi (wrwwwc-i) w ig~ j 2006-2007 A_ eq i K wl Lv Zi Ae`vb 21.11 kzvsk n e e j cöv jb

Podrobnejšie

Čiastka 7/2004 (017)

Čiastka 7/2004 (017) Strana 128 Zbierka zákonov č. 17/2004 Čiastka 7 17 ZÁKON zo 4. de cem bra 2003 o po plat koch za ulo že nie od pa dov Ná rod ná rada Slo ven skej re pub li ky sa uznies la na tom to zá ko ne: 1 Úvod né

Podrobnejšie

Čiastka 161/2004

Čiastka 161/2004 Strana 3746 Zbierka zákonov č. 379/2004 Čiastka 161 379 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky zo 16. júna 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa na ria de nie vlá dy Slo ven skej re pub li ky č. 199/2002

Podrobnejšie

cør nvievi fvlv bxwz cwipvjbv KwgwUi m`m : wg. Av e`, wg. Ryev qi, wg. gylvr x cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb n jv

cør nvievi fvlv bxwz cwipvjbv KwgwUi m`m : wg. Av e`, wg. Ryev qi, wg. gylvr x cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb n jv cør nvievi fvlv bxwz cwipvjbv KwgwUi m`m : wg. Av e`, wg. Ryev qi, wg. gylvr x cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb cør nvievi B Uvib vkbvj z j wgkb n jv ØvwqZ kxj bvmwik Zwii mgq QvÎQvÎx `i gb, kixi I g bvfv

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

Čiastka 064/2004

Čiastka 064/2004 Strana 1598 Zbierka zákonov č. 135/2004 Čiastka 64 135 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004 o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných

Podrobnejšie

gvbbxq msm` m`m e ` `র Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-2 ev RU Bbdi gkb ní W : cökvkkvj: Ryb, 2018 ev RU ch v jvpbv: ^v ^v RbM Yi gšwjk AwaKvi

gvbbxq msm` m`m e ` `র Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-2 ev RU Bbdi gkb ní W : cökvkkvj: Ryb, 2018 ev RU ch v jvpbv: ^v ^v RbM Yi gšwjk AwaKvi gvbbxq msm` m`m e ` `র Rb ev RU we køly I cwiexÿy bvu-2 ev RU Bbdi gkb ní W : 218-19 cökvkkvj: Ryb, 218 ev RU ch v jvpbv: ^v ^v RbM Yi gšwjk AwaKvi mg~ ni g a Ab Zg Ges mikvi mkj bvmwi Ki ^v myi v c«`v

Podrobnejšie

Čiastka 298/2004

Čiastka 298/2004 Strana 6886 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298 725 ZÁKON z 2. de cem bra 2004 o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

Podrobnejšie

Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti pr

Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti pr Strana 5526 Zbierka zákonov č. 590/2003 Čiastka 241 590 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky zo 17. decembra 2003 o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície a o odbornej príprave príslušníkov

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

Čiastka 114/2004

Čiastka 114/2004 Strana 2690 Zbierka zákonov č. 278/2004 Čiastka 114 278 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 15. ap rí la 2004, kto rým sa usta no vu jú po žia dav ky na uvá dza nie mno ži te ské ho ma te

Podrobnejšie

welq †KvW

welq †KvW welq KvW 1 5 0 we G Gd kvnxb K jr XvKv cövk-wbe vpwb cixÿv 2018 8g kªwy welq t evsjv `k I wek cwipq (m Rbkxj) mgq t 2 NÈv 30 wgwbu c~y gvb 70 ( h Kv bv 7wU cö kœi DËi `vi) 1. imyjcyi GjvKvwU cövk wzk m

Podrobnejšie

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka 156 359 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002

Podrobnejšie

ঈদে মীলাদন্নবীর অসুস্থ ধারা

ঈদে মীলাদন্নবীর অসুস্থ ধারা Bmjvg cöpvi eÿ iv, iveiqv wiqv`, mšw`avie 2009 1430 C ` gxjv`ybœexi Amȳ aviv [ evsjv - Bengali] Avãyj vn knx` Avãyi ingvb m úv`bv : PŠayix Aveyj Kvjvg AvRv` islamhouse.com Gi mkj ^Z mevi Rb D y³ C ` gxjv`ybœexi

Podrobnejšie

STV_1_Marec_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_Marec_2019_cennik komercnych prvkov.xls MAC 219 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ DOM, ZAAĎ OM FOOA FOOA FOOA FOOA (218) Animované seriály Animované seriály ČÍČOA ČÍČOA AMMHO AMMHO DOBODUŽÁ () DOBODUŽÁ () ÁČ () ÁČ () ANNÉ Á ANNÉ

Podrobnejšie

gva wgk wk v, wk vµg I wkïi µgwekvk-1 BDwbU-1 mgvr, ms wz, cö_v, cwievi I mncvvx Awa ekb-1 f~wgkv gvbyl mvgvwrk Rxe mgv R emevm Kiv gvby li mnrvz ag R

gva wgk wk v, wk vµg I wkïi µgwekvk-1 BDwbU-1 mgvr, ms wz, cö_v, cwievi I mncvvx Awa ekb-1 f~wgkv gvbyl mvgvwrk Rxe mgv R emevm Kiv gvby li mnrvz ag R gva wgk wk v, wk vµg I wkïi µgwekvk-1 BDwbU-1 mgvr, ms wz, cö_v, cwievi I mncvvx Awa ekb-1 f~wgkv gvbyl mvgvwrk Rxe mgv R emevm Kiv gvby li mnrvz ag R b i ci _ K wkï bvbv cöwzk~jzvi ga w` q mgv Ri Dc hvmx

Podrobnejšie

CITYWIDE BEHAVIORAL EXPECTATIONS to Support Student Learning Student Intervention and Discipline Code and Bill of Student Rights and Responsibilities,

CITYWIDE BEHAVIORAL EXPECTATIONS to Support Student Learning Student Intervention and Discipline Code and Bill of Student Rights and Responsibilities, CITYWIDE BEHAVIORAL EXPECTATIONS to Support Student Learning Student Intervention and Discipline Code and Bill of Student Rights and Responsibilities, K-12 Effective April 2015 Department of Education

Podrobnejšie

Microsoft Word - bn_yesa-masih.doc

Microsoft Word - bn_yesa-masih.doc Cmv gmxn t Bmjv gi GK bex 1 Cmv gmxn : Bmjv gi GK bex (Pv P i wek wzi GK HwZnvwmK Av jl ) gvnv ` AvZvDi- inxg Abyev` nv mb gvngy` m úv`bv cö dmi Avãyi gvbœvb Avãyj vn knx` Avãyi ingvb islamhouse 1428-2007

Podrobnejšie

K eogv ci c ÖZ vkv Avcbvi mš v bi fwel Zi Rb mn hvmx niqv

K eogv ci c ÖZ vkv Avcbvi mš v bi fwel Zi Rb mn hvmx niqv K eogv ci c ÖZ vkv Avcbvi mš v bi fwel Zi Rb mn hvmx niqv 1 2 3 4 5 6 7 8 eogv ci zj jv eogv ci cöz vkv wb q ïi K i c ÖwZwU M Ö W c ÖwZwU wk v_ xi Kx Rvbv DwPZ Ges Kx Ki Z mg_ n Z n e, wk vi gvb Zvi g~jm~î

Podrobnejšie

Microsoft Word - Nirjash 15.doc

Microsoft Word - Nirjash 15.doc wbh vm eª v Ki M elyv Z_ wewpîv LÊ 15 m Þ ^i 2005 eª vk M elyv I g~j vqb wefvm MÖš ^Z : eª vk cöökvkkvj : m Þ ^i 2005 cöökvkk cö Q` A i web vm I A½m¾v gy`ªy : eª vk, M elyv I g~j vqb wefvm 75 gnvlvjx XvKv

Podrobnejšie

AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV

AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV AKTIVAČNÁ ANALÝZA POMOCOU ONESKORENÝCH NEUTRÓNOV Metóda je založená na nasledujúcom princípe. Materiál obsahujúci štiepiteľné nuklidy sa ožiari v neutrónovom poli, kde dochádza k indukovanému štiepeniu.

Podrobnejšie

Prevodovka typových radov R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W

Prevodovka typových radov R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN® W Technika pohonu \ Automatizácia pohonu \ Systémová integrácia \ Služby *28481690_0918* Korektúra Prevodovka typových radov R..7, F..7, K..7, K..9, S..7, SPIROPLAN W Vydanie 09/2018 28481690/SK SEW-EURODRIVE

Podrobnejšie

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233 Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka 16 32 ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Podrobnejšie

STV_1_Maj_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_Maj_2019_cennik komercnych prvkov.xls 11: MÁJ 19 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ HUÁ DO DOM, ZAAĎ OM ZÁHAD (19) FOOA FOOA FOOA (19) Animované seriály Animované seriály ČÍČOA ČÍČOA ÁČ () ÁČ () AA (2x) NA AA (2x) NA ANNÉ Á

Podrobnejšie

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p

4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia p 4. Pravidlo ret azenia. Často sa stretávame so skupinami premenných, ktoré zložitým spôsobom závisia od iných skupín premenných. Pravidlo ret azenia pre funkcie viacerých premenných je univerzálna metóda,

Podrobnejšie

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother TN130, 135 color Brother HL-4040CN/4050DN/4070CW, DCP-9040CN/9045CDN, MFC-9440CN/9 0,50 T002 Brother TN-2000

Podrobnejšie

Bengali_TP_4_02_23 Dec.qxd

Bengali_TP_4_02_23 Dec.qxd ICIMOD Bwm gvw (ICIMOD) wn `ykzk wngvjq AÂ ji 8wU ^vaxb ` ki Ñ AvdMvwb vb, evsjv `k, fyuvb, Pxb, fviz, gvqvbgvi, bcvj Ges cvwk vb bi - mvwe K Dbœqb Kg Kv Ê wb ew`z m UviwU bcv ji KvVgvÛy Z AewöZ ICIMOD-Gi

Podrobnejšie

rpt Website Sales by Nbhd 1/1/16 to 4/30/17 Sales

rpt Website Sales by Nbhd 1/1/16 to 4/30/17 Sales Upland 022402-1-042-2002 11013 NE WACKY NUT WAY 2.50 02-24-2E Yes: 2 3/8/2016 $760,000 022402-1-052-2009 4517 NE MILL HEIGHTS CIR 0.98 02-24-2E Yes: 1 Good Multi-Story 20023168 sf AV cond 100% 1/9/2017

Podrobnejšie

Čiastka 104/2004

Čiastka 104/2004 Strana 2558 Zbierka zákonov č. 252/2004 Čiastka 104 252 NA RIA DE NIE VLÁ DY Slo ven skej re pub li ky z 15. ap rí la 2004 o úhra de za vy ko na nie štát nych ve te ri nár nych čin nos tí súk rom ný mi

Podrobnejšie

BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz evsjv ` ki AvenvIqv dmj Drcv` bi Rb hgb Dc hvmx Zgwb dm ji wzki cvkvgvko

BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz evsjv ` ki AvenvIqv dmj Drcv` bi Rb hgb Dc hvmx Zgwb dm ji wzki cvkvgvko BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz BDwbU 1 dmj msi Y I cvkvi ` ni cwiwpwz evsjv ` ki AvenvIqv dmj Drcv` bi Rb hgb Dc hvmx Zgwb dm ji wzki cvkvgvko, Bù yi, ivmevjvb, AvMvQv BZ vw`i eske w i Rb I mnvqk

Podrobnejšie

gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -5, msl v-04 g 2016 Bs, kvõevb 1437 wn., ˆekvL 1423 evs cöwzôvzv dkxûj wgjøvz gydzx Ave`yi ingvb

gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -5, msl v-04 g 2016 Bs, kvõevb 1437 wn., ˆekvL 1423 evs cöwzôvzv dkxûj wgjøvz gydzx Ave`yi ingvb gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -5, msl v-04 g 2016 Bs, kvõevb 1437 wn., ˆekvL 1423 evs cöwzôvzv dkxûj wgjøvz gydzx Ave`yi ingvb (ingzzjøvwn AvjvBwn) cöavb m úv`k gydzx Avikv` ingvbx

Podrobnejšie

Dw ` evz v [evsjv `k evuvwbk vj mvmvbwui evsjv gylcî] 33Zg el 1g msl v AMÖnvqY 1425/wW m ^i 2018 cöavb m úv`k Aa vck W. bvrgyj Avjg m úv`k Aa vck W. w

Dw ` evz v [evsjv `k evuvwbk vj mvmvbwui evsjv gylcî] 33Zg el 1g msl v AMÖnvqY 1425/wW m ^i 2018 cöavb m úv`k Aa vck W. bvrgyj Avjg m úv`k Aa vck W. w Dw ` evz v [evsjv `k evuvwbk vj mvmvbwui evsjv gylcî] 33Zg el 1g msl v AMÖnvqY 1425/wW m ^i 2018 cöavb m úv`k Aa vck W. bvrgyj Avjg m úv`k Aa vck W. wgwni jvj mvnv Aa vck W. gvnv ` Avj gvrv Ï`x Avj dqvbx

Podrobnejšie

Narh_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI

Narh_Tabulka_BILANCIA PP LP_MI MICHALOVCE - Bilancia predpokladaného použitia PP a LP na nepoľnohospodárske využitie str.1 Mestská časť Topoľany zastavané územie - mestská časť Topoľany tab. č.1/t 1 RD Topoľany 0,51 0,08 0311002 5 0,08

Podrobnejšie

gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -4, msl v-07 AvM 2015 Bs, whjk` 1436 wn., kövey 1422 evs cöwzôvzv I cöavb c ô cvlk dkxûj wgjøvz g

gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -4, msl v-07 AvM 2015 Bs, whjk` 1436 wn., kövey 1422 evs cöwzôvzv I cöavb c ô cvlk dkxûj wgjøvz g gvwmk Avj-Aveivi The Monthly AL-ABRAR iwr. bs-145 el -4, msl v-07 AvM 2015 Bs, whjk` 1436 wn., kövey 1422 evs cöwzôvzv I cöavb c ô cvlk dkxûj wgjøvz gydzx Ave`yi ingvb (`vgvz evivkvzzûg) cöavb m úv`k gydzx

Podrobnejšie

K wl I cjøx Dbœqb zj SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT evsjv `k D gy³ wek we` vjq BAE 2106 eb I Rxe ewpî FOREST & BIODIVERSITY jlk W. Gm Gg

K wl I cjøx Dbœqb zj SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT evsjv `k D gy³ wek we` vjq BAE 2106 eb I Rxe ewpî FOREST & BIODIVERSITY jlk W. Gm Gg K wl I cjøx Dbœqb zj SCHOOL OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT evsjv `k D gy³ wek we` vjq BAE 2106 eb I Rxe ewpî FOREST & BIODIVERSITY jlk W. Gm Gg iyûj Avwgb evsjv `k K wl M elyv KvDwÝj m úv`k W. gvt

Podrobnejšie

vik b ^i t ewkwbk/c.g~.cö./9g wb.c/393/2013/229 emikvwi wk K wbeüb I cöz qb KZ c (NTRCA) bv qg K v úvm, GKv WwgK feb (6ô Zjv), avbgwû, XvKv-1205 d v t

vik b ^i t ewkwbk/c.g~.cö./9g wb.c/393/2013/229 emikvwi wk K wbeüb I cöz qb KZ c (NTRCA) bv qg K v úvm, GKv WwgK feb (6ô Zjv), avbgwû, XvKv-1205 d v t vik b ^i t ewkwbk/c.g~.cö./9g wb.c/393/2013/229 emikvwi wk K wbeüb I cöz qb KZ c (NTRCA) bv qg K v úvm, GKv WwgK feb (6ô Zjv), avbgwû, XvKv-1205 d v t 8650883, I qemvbu t ntrca.teletalk.com.bd www.ntrca.gov.bd,

Podrobnejšie

e `wkk gỳ ªv bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv GdB mvk yjvi bs ww m ^i 2018 ZvwiL t AMÖnvqY 1425

e `wkk gỳ ªv bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv   GdB mvk yjvi bs ww m ^i 2018 ZvwiL t AMÖnvqY 1425 e `wkk gỳ ªv bxwz wefvm evsjv `k e vsk cöavb Kvh vjq XvKv www.bb.org.bd GdB mvk yjvi bs-35 11 ww m ^i 2018 ZvwiL t-------------------- 27 AMÖnvqY 1425 e `wkk gỳ ªvq jb ` bi mkj Aby gvw`z wwjvi wcöq g nv`qmy,

Podrobnejšie

a1805LIVING_THE_LOTUS_Bengali.pdf

a1805LIVING_THE_LOTUS_Bengali.pdf 5 2018 VOL. 152 Senior Editor: Koichi Saito Editor: Eriko Kanao Copy Editor: Staff members of Bangladesh Dharma Center Living the Lotus is published monthly by Rissho Kosei-kai International, Fumon Media

Podrobnejšie