DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon )

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon )"

Prepis

1 DPPOv_ PO V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené riadky sa ponechávajú prázdne. Údaje sa vypĺňajú paličkovým písmom (podľa tohto vzoru) písacím strojom alebo tlačiarňou a to čiernou alebo tmavomodrou farbou. 0 - Daňové identifikačné číslo 0 - IČO 0 - Právna forma Druh daňového priznania daňové priznanie opravné daňové priznanie dodatočné daňové priznanie (vyznačí sa x) do Za zdaňovacie obdobie od 0 - SK NACE Hlavná prevažná činnosť I. časť - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI 0 - Obchodné meno alebo názov Sídlo v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí 06 - Ulica 07 - Súpisné/orientačné číslo 08 - PSČ 09 - Obec 0 - Štát - Telefónne číslo - ová adresa / Faxové číslo Uplatnenie osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa 7 ods. 7 zákona Ukončenie uplatňovania osobitného spôsobu zahrnovania kurzových rozdielov do základu dane podľa 7 ods. 7 zákona Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa písm. e) tretieho bodu zákona a podľa príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia Započítanie daňovej licencie podľa 6b ods. a zk zákona Ekonomické personálne alebo iné prepojenie (vyznačí sa x) podľa písm. n) zákona so závislými osobami Platiteľ dane z pridanej hodnoty k poslednému dňu zdaňovacieho obdobia na účely započítania daňovej licencie Ročný obrat za zdaňovacie obdobie presiahol eur Polovičná výška daňovej licencie podľa 6b ods. a zk zákona Uplatnenie oslobodenia podľa a alebo b zákona Mikrodaňovník podľa písm. w) zákona ) Umiestnenie stálej prevádzkarne na území Slovenskej republiky za ktorú sa vypočíta základ dane alebo daňová strata - Ulica - Súpisné/orientačné číslo - PSČ 6 - Obec 7 - Počet stálych prevádzkarní ) Vypĺňa sa len ak daňovník nemá sídlo na území Slovenskej republiky. Záznamy daňového úradu Miesto pre evidenčné číslo Odtlačok prezentačnej pečiatky daňového úradu Strana

2 DPPOv_ II. časť - VÝPOČET ZÁKLADU DANE A DANE Popis položky Výsledok hospodárenia pred zdanením [ 7 ods. zákona (zisk + strata -)] alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami (III. časť - r. tabuľky F alebo r. tabuľky C alebo r. tabuľky C alebo r. tabuľky G) alebo upravený výsledok hospodárenia (III. časť - r. tabuľky G) Riadok Znamienko 00 Údaje v eurách Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami Sumy ktoré neoprávnene znížili príjmy vrátane rozdielu podľa 7 ods. 0 zákona a sumy nepeňažných plnení ak nie sú súčasťou sumy v r. 00 Výdavky (náklady) ktoré nie sú daňovými výdavkami podľa alebo a zákona alebo ktoré boli vynaložené v rozpore s 9 zákona okrem súm uvedených v r. 0 0 a 80 (tabuľka A III. časť) Sumy podľa 7 ods. 9 zákona ktoré neboli zaplatené do konca zdaňovacieho obdobia Rozdiel o ktorý odpisy hmotného majetku uplatnené v účtovníctve prevyšujú daňové odpisy tohto majetku (tabuľka B III. Časť) Úprava (zvýšenie) základu dane pri zrušení daňovníka s likvidáciou pri vyhlásení konkurzu ( 7 ods. 8 zákona) predaji podniku ( 7a zákona) nepeňažnom vklade ( 7b a 7d zákona) alebo zrušení bez likvidácie ( 7c a 7e zákona) Ostatné položky zvyšujúce r. 00 neuvedené v r. 0 až 70 Medzisúčet (r. 0 + r. 0 + r. 0 + r. 0 + r r. 80) Položky znižujúce výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami Príjmy ktoré nie sú predmetom dane podľa ods. 7 zákona ak sú 0 súčasťou sumy v r. 00 a príjmy nezahrňované do základu dane podľa 7 ods. písm. a) zákona Príjmy ktoré nie sú predmetom dane u daňovníka nezaloženého alebo 0 nezriadeného na podnikanie ( ods. zákona) ak sú súčasťou sumy v r. 00 a nie sú uvedené v r. 0 0 Príjmy oslobodené od dane podľa zákona ak sú súčasťou sumy v r. 00 Príjmy oslobodené od dane podľa a a b zákona ak sú súčasťou sumy v r. 00 (z r. prílohy k a a b zákona) Rozdiel o ktorý daňové odpisy hmotného majetku prevyšujú odpisy tohto majetku uplatnené v účtovníctve (tabuľka B III. časť) Príjmy oslobodené od dane podľa c zákona ak sú súčasťou sumy v r Sumy podľa 7 ods. 9 zákona v znení účinnom do. decembra 0 70 podľa ods. a 7 ods. 9 zákona ktoré boli zaplatené v zdaňovacom období ak nie sú súčasťou sumy v r. 00 Úprava (zníženie) základu dane pri zrušen í daňovníka s likvidáciou 80 pri vyhlásení konkurzu ( 7 ods. 8 zákona) predaji podniku ( 7a zákona) nepeňažnom vklade ( 7b a 7d zákona) alebo zrušení bez likvidácie ( 7c a 7e zákona) 90 Ostatné položky znižujúce r. 00 neuvedené v r. 0 až 80 Medzisúčet (r. 0 + r. 0 + r. 0 + r. 0 + r. 0 + r r r r. 90) 00 Položky upravujúce základ dane alebo daňovú stratu Základ dane (+) alebo daňová strata (-) ( r r r r. tabuľky H) Sumy podľa 7 ods. a zákona Suma členských príspevkov podľa 9 ods. písm. n) zákona ktoré sú 0 súčasťou sumy v r. 00 prevyšujúca v úhrne % zo základu dane uvedeného v r. 0; ak suma % zo základu dane uvedeného v r. 0 presiahne eur uvádza sa suma prevyšujúca eur Suma výdavkov za alkoholické nápoje podľa ods. písm. h) tretieho 0 bodu zákona ktoré sú ako reklamný predmet súčasťou sumy v r. 00 prevyšujúca v úhrne % zo základu dane uvedeného v r Strana

3 DPPOv_ Suma uhradeného sponzorského podľa 7 ods. 9 písm. h) zákona ak suma v r. 0 < 0 alebo suma uhradeného sponzorského prevyšujúceho skutočné použitie Suma výdavkov na obstaranie technické zhodnotenie prevádzkovanie opravy a udržiavanie motorového vozidla podľa 7 ods. 9 zákona Suma zníženia základu dane podľa 7 ods. 7 zákona pri poskytovaní praktického vyučovania žiakovi na základe učebnej zmluvy Úhrn základov dane kontrolovaných zahraničných spoločnosti podľa 7h zákona alebo suma zníženia základu dane podľa 7h ods. 9 až zákona Základ dane alebo daňová strata Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 0 až 08 (r. 0 + r. 0 + r. 0 + r. 0 + r. 0 + r r r. 08) Časť základu dane alebo daňovej straty vykázanej obchodnou spoločnosťou pripadajúca na komplementárov komanditnej spoločnosti alebo na spoločníkov verejnej obchodnej spoločnosti ak nejde o reverzný hybridný subjekt podľa 7j zákona Úhrn vyňatých príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí a daňových strát Základ dane (+) alebo daňová strata (-) po úprave o položky uvedené v r. 0 a 0 (r. 0 - r. 0 - r. 0) Položky odpočítateľné od základu dane uvedeného v r. 00 Odpočet daňovej straty najviac do výšky základu dane uvedeného v r (z r. stĺ. 9 tabuľky D III. časť) Základ dane znížený o odpočet daňovej straty 00 (r r. 0) + Zníženie základu dane Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa 0c zákona 0 (z r. 9 prílohy k 0c zákona) Základ dane znížený o odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a 0 vývoj (r r. 0) + Sadzba dane a daň pred uplatnením úľav na dani a uplatnením zápočtu dane zaplatenej v zahraničí 0 Sadzba dane (v %) Úhrn zdaniteľných príjmov Daň pred uplatnením úľav na dani (r. 0 x r. 0) : 00 Úľavy na dani 600 Úľava na dani podľa 60 Daň znížená o úľavu na dani 700 (r r. 60) + Daň po uplatnení zápočtu dane zaplatenej v zahraničí Zápočet dane zaplatenej v zahraničí (z r. 0 tabuľky E - III. časť) Daň po úľavách a po zápočte dane uvedenej v r (r r. 70) + Zápočet daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období podľa 6b a zk zákona ) Daňová licencia ( 6b ods. a 6 a zk zákona) Časť dane ktorá prevyšuje daňovú licenciu (r r. 900) Kladný rozdiel medzi daňovou licenciou a daňou z predchádzajúcich 90 zdaňovacích období určený na zápočet v príslušnom zdaňovacom období (z r. stĺ. tabuľky K III. časť) Daň po zápočte daňovej licencie z predchádzajúcich zdaňovacích období 000 (r r. 90) ) Táto časť sa vypĺňa ak je vyplnený údaj v r. stĺ. tabuľky K III. časť Strana

4 DPPOv_ Daň upravená o preddavky na daň a daňovú licenciu Úhrn preddavkov zaplatených za zdaňovacie obdobie podľa a c ods. zákona (uhradených do lehoty na podanie daňového priznania) Úhrn preddavkov zrazených na zabezpečenie dane za zdaňovacie obdobie podľa zákona Daň vyberaná zrážkou považovaná za preddavok na daň ( ods. 6 a 7 zákona) Celková suma preddavkov na daň (r r r. 00) Daň [r. 800 (ak r. 000 = 0) alebo r. 000 (ak r. 000 > 0)] Daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona (uvádza sa suma z r. 9 IV. časť) z toho Daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona 06 pri presune do štátu podľa 7g ods. zákona a) (uvádza sa suma z r. 0 IV. časť) Daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona 06 pri presune do iného štátu ako je štát podľa 7g ods. zákona a) (uvádza sa suma z r. IV. časť) Daň z osobitného základu dane podľa e zákona (uvádza sa suma z r. 9 V. časť) Celková daň (r r r. 070) a) Členský štát Európskej únie alebo štát ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore ak so Slovenskou republikou alebo Európskou úniou tento štát uzavrel dohodu o vzájomnej pomoci pri vymáhaní daňových pohľadávok. b) Riadok 090 sa vypĺňa ak ide o daňovníka ktorý sa daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona z r. 06 rozhodol platiť v splátkach podľa 7g ods. zákona a táto skutočnosť sa deklaruje aj vyplnením VIII. časti. ) Daň na úhradu sa neplatí ak nepresiahne eur a to aj vtedy ak daňovník využije postup podľa 0 zákona pričom v tomto riadku sa uvádza nula Daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona ktorú daňovník 090 platí v splátkach podľa 7g zákona (uvádza sa suma z r. 06) b) Daň na úhradu Nedoplatok 00 (r r r. 00) 0 ) dane (+) + Daňový preplatok Preplatok 0 (r r r. 00) < 0 dane (-) Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň Daň na účely určenia výšky preddavkov na daň podľa zákona 0 Dodatočné daňové priznanie Dátum zistenia inej dane alebo inej daňovej straty Daň [r. 00 daňového priznania ku ktorému sa podáva dodatočné daňové priznanie (ďalej len predchádzajúce daňové priznanie )] Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r r. 0) Posledná známa daňová strata (- r. 00 predchádzajúceho daňového priznania ak r. 00 predchádzajúceho daňového priznania < 0) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) daňovej straty (- r r. 0 ak r. 00 < 0 alebo - r. 0 ak r. 00 0) Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona (r. 060 predchádzajúceho daňového priznania) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa 7f zákona (r r. 60) Posledná známa daň z osobitného základu dane podľa e zákona (r. 070 predchádzajúceho daňového priznania) Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane z osobitného základu dane podľa e zákona (r r. 80) Strana

5 DPPOv_ III. časť Tabuľky pomocných výpočtov a doplňujúcich údajov A - Položky ktoré nie sú daňovými výdavkami (k r. 0 II. časti) Úhrn obstarávacích cien cenných papierov nezahrňovaných do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v 9 ods. písm. f) zákona v znení účinnom do. decembra 0 a vstupných cien cenných papierov podľa a zákona nezahrňovaných do daňových výdavkov [ 9 ods. písm. f) zákona] obstaraných po. decembri 0 Obstarávacia cena obchodného podielu alebo zmenky prevyšujúca príjem z predaja [ 9 ods. písm. g) zákona] v znení účinnom do. decembra 0 a vstupnej ceny obchodného podielu alebo zmenky podľa a zákona prevyšujúcej príjem z predaja [ 9 ods. písm. g) zákona] obstaraných po. decembri 0 Spotreba pohonných látok zaúčtovaná v nákladoch presahujúca sumu určenú na základe spotreby pohonných látok vypočítanej podľa 9 ods. písm. l) zákona Rozdiel medzi menovitou hodnotou pohľadávky alebo jej nesplatenej časti a nižším príjmom z jej postúpenia alebo výškou opravnej položky uznanej za daňový výdavok podľa 0 zákona; ak súčasťou postúpenej pohľadávky je aj jej príslušenstvo ktoré bolo zahrnuté do zdaniteľných príjmov uvádza sa aj rozdiel medzi hodnotou príslušenstva a nižším príjmom z jeho postúpenia [ 9 ods. písm. h) zákona] Odplaty (provízie) za vymáhanie pohľadávky presahujúce 0 % vymoženej pohľadávky [ 9 ods. písm. p) zákona] Výdavky na reprezentáciu a reklamné predmety podľa ods. písm. h) zákona okrem alkoholických nápojov podľa ods. zákona č. 0/0 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov Manká a škody presahujúce prijaté náhrady [ ods. písm. e) zákona] Poskytnuté dary vrátane zostatkovej ceny trvale vyradeného majetku darovaním [ ods. písm. f) zákona] Tvorba opravných položiek neuznaná za daňový výdavok [ ods. písm. j) zákona] Tvorba rezerv neuznaná za daňový výdavok podľa ods. písm. j) zákona Daňovo neuznané výdavky podľa 7 ods. zákona Obstarávacia cena zásob vyradeného tovaru nezahrnovaná do daňových výdavkov podľa podmienok ustanovených v ods. písm. m) zákona Úroky platené z úverov a pôžičiek a súvisiace výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa a zákona Výdavky (náklady) vynaložené na príjmy oslobodené od dane alebo nezahŕňané do základu dane Výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky podľa 9 ods. písm. t) zákona Ostatné výdavky (náklady) neuznané za daňové výdavky neuvedené v r. až Úhrn r. až 6 (k r. 0 II. časti) B - Odpisy hmotného majetku Účtovné odpisy dlhodobého hmotného majetku Daňové odpisy hmotného majetku Neuplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku [ 9 ods. písm. a) zákona] Odpisy nezahrnuté v daňových výdavkoch z dôvodu prerušenia odpisovania ( ods. 9 zákona) Pomerná časť ročného odpisu pri predaji hmotného majetku ( ods. zákona) Odpisy hmotného majetku zahrnuté do základu dane (r. - r. - r. + r. ) 6 Strana

6 DPPOv_6 C - Výsledok hospodárenia pred zdanením vykázaný daňovníkom ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave podvojného účtovníctva podľa osobitného predpisu ) Výsledok hospodárenia pred zdanením spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti Výsledok hospodárenia pred zdanením z hlavnej nezdaňovanej činnosti Výsledok hospodárenia pred zdanením zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti Zisk z predaja majetku ( 7 ods. 6 zákona) Príjem z nájomného a príjem z reklám Výnosy spolu z hlavnej nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej (podnikateľskej) činnosti ) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 0. novembra 00 č. MF/0/00-7 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre Sociálnu poisťovňu (oznámenie č. 80/00 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 007 č. MF/6786/007- ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie príspevkové organizácie štátne fondy obce a vyššie územné celky (oznámenie č. 9/007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo. novembra 007 č. MF//007-7 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a účtovej osnove pre účtovné jednotky ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 60/007 Z. z.) v znení neskorších predpisov. C - Rozdiel príjmov a výdavkov vykázaný daňovníkom ktorý nie je zriadený alebo založený na podnikanie účtujúci v sústave jednoduchého účtovníctva podľa osobitného predpisu ) Rozdiel príjmov a výdavkov spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti Rozdiel príjmov a výdavkov z nezdaňovanej činnosti Rozdiel príjmov a výdavkov zo zdaňovanej činnosti Zisk z predaja majetku ( 7 ods. 6 zákona) Príjem z nájomného a príjem z reklám Príjmy spolu z nezdaňovanej činnosti a zo zdaňovanej činnosti ) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z. decembra 00 č. MF/97/00-7 ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a podrobnosti o usporiadan označovan položiek účtovnej závierky obsahovom vymedzen niektorých položiek a rozsahu údajov určených z účtovnej závierky na zverejnenie pre účtovné jednotky účtujúce v sústave jednoduchého účtovn ctva ktoré nie sú založené alebo zriadené na účel podnikania (oznámenie č. 7/00 Z. z.) v znen neskorš ch predpisov. 6 6 D - Evidencia a odpočet daňovej straty (k r. 0 II. časti) Osobitný odpočet daňovej straty podľa a a b zákona č. 66/999 Z. z. o daniach z príjmov v znení neskorších predpisov Celková výška vykázanej daňovej straty v zdaňovacom období časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach Zdaňovacie obdobie Celková výška vykázanej daňovej straty časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od do Odpočet daňovej straty podľa 0a a 0b zákona od do Strana 6

7 DPPOv_7 Zdaňovacie obdobie Celková výška vykázanej daňovej straty časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 6) zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od do Odpočet daňovej straty podľa 0 zákona Odpočet daňovej straty podľa 0 zákona od do Zdaňovacie obdobie Celková výška vykázanej daňovej straty časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 6) zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach od do Odpočet daňovej straty podľa 0 zákona Odpočet daňovej straty podľa 0 zákona 6 7 od do Zdaňovacie obdobie Celková výška vykázanej daňovej straty časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 6) zostávajúca časť na odpočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach 6) V stĺ. až 8 sa uvádza suma odpočítavanej daňovej straty podľa 0 zákona zza ods. 6 zákona a zzb ods. zákona. 7) Daňová strata alebo jej časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 00 a údaj z r. stĺ. 9 sa prenáša do r. 0. E - Výpočet dane uznanej na zápočet na daňovú povinnosť v tuzemsku zo zaplatenej dane v zahraničí (k r. 70 II. časti) Základ dane uvedený v r. 00 Úhrn príjmov (základov dane) podliehajúcich zdaneniu v zahraničí znížený o hrubý príjem (výnos) z hybridného prevodu Pomer príjmov z r. k základu dane v r. v % (r. : r. ) x 00 Výška dane zaplatenej v zahraničí ktorú je z r. možné započítať (r. 700 II. časti x r. ) : 00 Čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu Pomer príjmov z r. k základu dane v r. v % (r. : r. ) x 00 Výška dane zaplatenej v zahraničí ktorú je možné započítať na čistý príjem (výnos) z hybridného prevodu (r. 700 II. časti x r. 6) : 00 Daň zaplatená v zahraničí vzťahujúca sa na príjmy uvedené v r. a príjmy uvedené v r. Maximálna výška dane zaplatenej v zahraničí ktorú je možné započítať (r. + r. 7) Daň uznaná na zápočet (r. 8 maximálne do sumy v r. 9) od do Odpočet daňovej straty podľa 0 zákona SPOLU 7) 8 9 Strana 7

8 DPPOv_8 F - Doplňujúce údaje Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením (r. - r. ) G Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo Prevádzkové výnosy a finančné výnosy 8) Prevádzkové náklady a finančné náklady 8) Výsledok hospodárenia vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 8) Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 606/00 z 9. júla 00 o uplatňovaní medzinárodných účtovných noriem (Mimoriadne vydanie Ú. v. EÚ kap. /zv. 9) v platnom znení. G Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa ods. zákona č. /00 Z. z. o účtovn ctve v znen neskorš ch predpisov Súčet výnosov z hospodárskej činnosti a z finančnej činnosti 9) Súčet nákladov na hospodársku činnosť a finančnú činnosť 9) Výsledok hospodárenia vykázaný podľa evidencie v rozsahu a spôsobom ustanoveným pre sústavu podvojného účtovníctva podľa ods. zákona o účtovníctve č. /00 Z. z. v znení neskorších predpisov 9) Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá evidencia v rozsahu účtovnej závierky bez poznámok z ktorej by sa vyčíslil výsledok hospodárenia ak by daňovník účtoval podľa opatrení vydaných Ministerstvom financií Slovenskej republiky podľa ods. zákona č. /00 Z. z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. G Úpravy výsledku hospodárenia vykázaného v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo Výsledok hospodárenia z pokračujúcich činností pred zdanením a výsledok hospodárenia z ukončených činností pred zdanením vykázaný v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo 0) Položky zvyšujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu Položky znižujúce výsledok hospodárenia podľa osobitného predpisu Upravený výsledok hospodárenia (r. + r. - r. ) H - Výpočet základu dane nerezidenta Druh príjmu Základ dane alebo daňová strata stálej prevádzkarne podľa 7 ods. 7 zákona 6 ods. písm. a) zákona okrem daňovníka ktorý zisťuje základ dane podľa 7 ods. písm. b) a c) zákona 6 ods. písm. c) zákona 6 ods. písm. e) prvý druhý a štvrtý bod zákona 6 ods. písm. e) tretí bod zákona 0) 0) Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z. februára 006 č. MF/00/006-7 ktorým sa ustanovuje spôsob úpravy výsledku hospodárenia vykázaného daňovníkom v individuálnej účtovnej závierke podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo (oznámenie č. 0/006 Z. z.) v znení neskorších predpisov. Ako príloha daňového priznania u daňovníka vykazujúceho výsledok hospodárenia podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo sa predkladá prehľad úprav vykonaných podľa uvedeného opatrenia z výsledku hospodárenia vykázaného podľa medzinárodných štandardov pre finančné výkazníctvo na upravený výsledok hospodárenia. Príjmy Výdavky 6 ods. písm. e) piaty bod zákona 6 ods. písm. e) trinásty bod zákona 6 6 ods. písm. f) zákona 7 Strana 8

9 DPPOv_9 6 ods. písm. g) zákona 8 6 ods. písm. h) zákona 9 6 ods. písm. i) zákona 0 Základ dane (r. + úhrn r. až 0 stĺpca - úhrn r. až 0 stĺpca ) I - Transakcie závislých osôb podľa písm. n) zákona (k r. 00 II. časti) Úvery a pôžičky Služby Licenčné poplatky Nehmotný majetok Hmotný majetok Finančný majetok Druh transakcie Druh transakcie Zásoby materiálu výrobkov a tovaru K Evidencia a zápočet daňovej licencie podľa 6b a zk zákona Zdaňovacie obdobie Výška kladného rozdielu medzi daňovou licenciou a daňou ktorú možno započítať v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach započítaná v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach Priebeh zápočtu sumy zo stl. započítaná v príslušnom zdaňovacom období zostávajúca časť na zápočet v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach Výnosy (Predaj) Položky ovplyvňujúce r. 00 Výnosy (Predaj) Položky ovplyvňujúce r. 00 SPOLU ) ) Časť započítaná v príslušnom zdaňovacom období uvedená v r. v stĺ. sa uvádza najviac do výšky uvedenej v r. 90 a údaj z r. v stĺ. sa prenáša do r. 90. Náklady (Nákup) Doplňujúce údaje Obstarávacia cena 6 7 J vybrané údaje o príjmoch nerezidenta podľa 6 ods. písm. f) zákona ktorý zisťuje základ dane podľa 7 ods. písm. b) a c) zákona Výnos z prevodu nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [ 6 ods. písm. f) zákona] Výnos z nájomného a z iného využitia nehnuteľnosti umiestnenej na území Slovenskej republiky [ 6 ods. písm. f) zákona] Strana 9

10 DPPOv_0 IV. časť - Zdanenie pri presune majetku daňovníka odchode daňovníka alebo presune podnikateľskej činnosti daňovníka do zahraničia podľa 7f zákona Presun individuálneho majetku podľa 7f ods. zákona do štátu podľa 7g ods. zákona a) Hodnota podľa 9 ods. písm. f) alebo písm. g) Reálna hodnota majetku 9 ods. písm. b) e) a h) ods. písm. k) zákona a hodnota zásob Hmotný majetok Nehmotný majetok Finančný majetok Pohľadávky Zásoby Spolu (úhrn r. až ) Presun podľa 7f ods. zákona do štátu podľa 7g ods. zákona a) 6 Reálna hodnota 7 Pasíva Aktíva Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa 7f ods. zákona Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa 7f ods. zákona Spolu (r. 7 + r. 8 - r. 9 + r. 0 - r. ) Osobitný základ dane podľa 7f ods. a zákona (r. 6 stĺ. - r. 6 stĺ. + r. ) Presun individuálneho majetku podľa 7f ods. zákona do iného štátu ako je štát podľa 7g ods. zákona a) Hodnota podľa 9 ods. písm. f) alebo písm. g) Reálna hodnota majetku 9 ods. písm. b) e) a h) ods. písm. k) zákona a hodnota zásob Hmotný majetok Nehmotný majetok Finančný majetok 6 Pohľadávky 7 Zásoby Spolu (úhrn r. až 8) 8 9 Presun podľa 7f ods. zákona do iného štátu ako je štát podľa 7g ods. zákona a) Reálna hodnota 0 Pasíva Aktíva Úpravy zvyšujúce osobitný základ dane podľa 7f ods. zákona Strana 0

11 DPPOv_ Úpravy znižujúce osobitný základ dane podľa 7f ods. zákona Spolu (r. 0 + r. - r. + r. - r. ) Osobitný základ dane podľa 7f ods. a zákona 6 (r. 9 stĺ. - r. 9 stĺ. + r. ) Celkový osobitný základ dane podľa 7f ods. a zákona (r. + r. 6) 0 ) 7 Sadzba dane podľa písm. b) tretieho bodu zákona v % 8 Daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona 9 [(r. 7 x r. 8)/00] z toho daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona pri presune do štátu podľa 7g ods. zákona a) [ak r. a r. 6 0 potom (r. x r. 8) / 00 alebo ak r. 0 r. 6 < 0 a r. 7 0 potom (r. 7 x r. 8) / 00] daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona pri presune do iného štátu ako je štát podľa 7g ods. zákona a) [ak r. a r. 6 0 potom (r. 6 x r. 8) / 00 alebo ak r. < 0 a r. 6 0 a r. 7 0 potom (r. 7 x r. 8) / 00] )Ak je suma v r. 7 záporné číslo uvádza sa nula. 0 V. časť - Podiely na zisku (dividendy) a ostatné príjmy ktoré sú súčasťou osobitného základu dane podľa e zákona Druh príjmu (výnosu) plynúci od právnickej osoby ktorá je daňovníkom nespolupracujúceho štátu podľa písm. x) zákona Suma príjmu (výnosu) Podiel na zisku (dividenda) Suma výdavku (nákladu) Podiel člena pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou na zisku a na majetku Podiel na výsledku podnikania vyplácaný tichému spoločníkovi Vyrovnací podiel ) Podiel na likvidačnom zostatku ) Spolu (úhrn r. až stĺ. a úhrn r. a r. stĺ. ) 6 ) Suma výdavku (nákladu) sa uplatní v hodnote splateného vkladu zistenej podľa a písm. c) až f) zákona a v ostatných prípadoch v hodnote nadobúdacej ceny zistenej spôsobom podľa a zákona za každý podiel jednotlivo pričom ak je hodnota splateného vkladu vyššia ako vyrovnací podiel alebo podiel na likvidačnom zostatku na rozdiel sa neprihliada. Výpočet dane z osobitného základu dane podľa e zákona Osobitný základ dane podľa e zákona (r. 6 stĺ. - r. 6 stĺ. ) 7 Sadzba dane (v %) Daň z osobitného základu dane (r. 7 x r. 8) : Strana

12 DPPOv_ VI. časť - Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov právnickej osoby Údaje o prijímateľovi č. (ak sa uvádza viac ako jeden prijímateľ ďalší prijímatelia sa uvádzajú na osobitnej prílohe ktorá je súčasťou daňového priznania) Suma v eurách IČO ) neuplatňujem postup podľa 0 zákona (vyznačí sa x) Suma skutočne poskytnutého daru najneskôr do lehoty na podanie daňového priznania (minimálne 0 % z r. ) % z r. (minimálne 8 eur) podľa 7 zákona ak bol poskytnutý dar podľa r. % z r. (minimálne 8 eur) podľa 7 zákona ak nebol poskytnutý dar podľa r. Počet prijímateľov podielu zaplatenej dane (minimálne po 8 eur pre jedného prijímateľa) Obchodné meno alebo názov súhlasím so zaslaním údajov (obchodné meno alebo názov sídlo a právna forma) mnou určenému prijímateľovi (prijímateľom) podielu zaplatenej dane podľa 0 ods. 8 zákona (vyznačí sa x) Daň z príjmov právnickej osoby na účel poukázania podielu zaplatenej dane podľa 0 zákona ) [uvádza sa suma z r. 080 alebo suma (r r. 090) ] ) V r. sa uvádza suma rozdielu riadkov (r r.090) ak sa daňovník daň z osobitného základu dane podľa 7f zákona z r. 06 rozhodol platiť v splátkach podľa 7g ods. zákona. 7 9 T O P T E N I S n. o. 0 7 podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu podpisuje sa len pri uplatňovaní postupu podľa 0 zákona ) IČO sa zarovnáva sprava a ak obsahuje menej ako čísiel nepoužité polia zostávajú prázdne. VII. časť - Miesto na osobitné záznamy daňovníka vrátane uvedenia jednotlivých základov dane (daňových strát) stálych prevádzkarní daňovníka uvedeného v písm. e) treťom bode zákona umiestnených na území Slovenskej republiky vypočítaných podľa 7 ods. zákona a adries týchto stálych prevádzkarní umiestnených na území Slovenskej republiky a uvedenia kódov štátov s ktorými boli realizované transakcie uvádzané v tabuľke I (podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. /0 Z. z. ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín v znení vyhlášky č. 08/0 Z. z.). Ak nepostačuje miesto na osobitné záznamy uvádzajú sa v osobitnej prílohe ktorá je súčasťou daňového priznania. Strana

13 DPPOv_ Osoba oprávnená na podanie daňového priznania za právnickú osobu Priezvisko Meno Vzťah k právnickej osobe (zamestnanecký alebo iný zmluvný vzťah) Titul pred menom / za priezviskom / Trvalý pobyt oprávnenej osoby Ulica Súpisné/orientačné číslo PSČ Obec Štát Telefónne číslo ová adresa / Faxové číslo Počet príloh Dátum Uvádza sa počet všetkých príloh ktoré sú súčasťou daňového priznania (vrátane prílohy k a b 0c zákona a prílohy k VI. časti aj keď sa nevypĺňajú) Vyhlasujem že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné. podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu VIII. časť - Žiadosť o platenie dane z osobitného základu dane podľa 7f zákona v splátkach Podľa 7g ods. zákona žiadam o platenie dane z osobitného základu dane podľa 7f zákona (r. 090) v splátkach Splátkový kalendár požadovaný daňovníkom 6) suma dátum splatnosti dátum splatnosti suma dátum splatnosti suma dátum splatnosti suma dátum splatnosti suma 6) Ak ide o daňovníka ktorý podáva daňové priznanie v písomnej forme a požaduje viac ako päť splátok alebo daňovníka ktorý podáva daňové priznanie elektronicky cez webové sídlo finančnej správy a požaduje viac ako 0 splátok uvádzajú sa ďalšie splátky v VII. časti - Miesto na osobitné záznamy daňovníka v rozsahu suma splátky a dátum splatnosti. Dátum podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu IX. časť - Žiadosť o vrátenie daňového preplatku IBAN Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa 79 zákona č. 6/009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. poštovou poukážkou (do výšky 000 eur vrátane) na účet Ak ide o daňovníka ktorý žiada o vrátenie daňového preplatku na bankový účet vedený v zahraničí (cezhraničný prevod finančných prostriedkov) v inom formáte ako IBAN uvádza sa v VII. časti číslo bankového účtu SWIFT/BIC kód názov banky mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka. Dátum podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu Strana

14 DPPOv_ Príloha k a a b zákona Výška uplatneného oslobodenia podľa a zákona Číslo patentu úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený alebo názov počítačového programu (softvér) Výška uplatneného oslobodenia podľa b zákona Číslo patentu úžitkového vzoru alebo patentovej prihlášky alebo prihlášky úžitkového vzoru s uvedením registra kde je patent alebo úžitkový vzor zapísaný alebo prihlásený SPOLU (r. + r. ) Príloha

15 DPPOv_ Príloha k 0c zákona - Odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj a údaje o projektoch výskumu a vývoja podľa 0c zákona Projekt výskumu a vývoja (ďalej len projekt ) číslo / počet projektov 6 SPOLU Zdaňovacie obdobie Výška vykázaného nároku na odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj podľa 0c ods. zákona v zdaňovacom období Ciele projektu ktoré sú dosiahnuteľné podľa doby jeho realizácie a merateľné po jeho ukončení / Dátum začiatku realizácie projektu časť odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období 7) 7 Odpočet podľa 0c ods. zákona 7) 8 Odpočet podľa 0c ods. zákona 9 7) V r. 7 sa uvádza suma odpočtu podľa 0c ods. zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období v úhrne z r. 6 za všetky projekty. Riadok 7 sa vypĺňa aj pri daňovníkovi ktorý uplatňuje odpočet výdavkov (nákladov) na výskum a vývoj iba za jeden projekt pričom sa v ňom uvádza suma z r. 6. V r. 8 sa uvádza suma odpočtu podľa 0c ods. zákona odpočítavaná v príslušnom zdaňovacom období. Riadky 7 a 8 sa vypĺňajú len v prílohe k 0c zákona v ktorej sa uvádza projekt č.. 8) SPOLU odpočet podľa 0c ods. a zákona za všetky projekty (r. 7 + r. 8) 8) Pri daňovníkovi ktorý odpočítava výdavky (náklady) na výskum a vývoj podľa 0c ods. zákona u viacerých projektov sa vypĺňajú r. až 6 za každý projekt samostatne pričom r. 9 sa vypĺňa len v prílohe k 0c zákona v ktorej sa uvádza projekt č.. V r. 9 sa uvádza suma odpočtu podľa 0c ods. zákona z r. 7 a suma odpočtu podľa 0c ods. zákona z r. 8 pričom suma v r. 9 sa uvádza najviac do výšky základu dane uvedeného v r. 00 a údaj z r. 9 sa prenáša do r. 0. Príloha

16 Powered by TCPDF ( DPPOv_6 Príloha k VI. časti - Údaje o ďalších prijímateľoch Údaje o prijímateľovi č. Suma v eurách IČO ) podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu Obchodné meno alebo názov Údaje o prijímateľovi č. Suma v eurách IČO ) podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu Obchodné meno alebo názov Údaje o prijímateľovi č. Suma v eurách IČO ) podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu Obchodné meno alebo názov Údaje o prijímateľovi č. Suma v eurách IČO ) podpis štatutárneho orgánu daňovníka alebo inej osoby oprávnenej podať daňové priznanie za právnickú osobu Obchodné meno alebo názov Príloha

DPPOv15 v1.17

DPPOv15 v1.17 DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv8_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

DPPOv17 v1.13-vzor

DPPOv17 v1.13-vzor DPPOv7_ PO Príloha č. k opatreniu č. MF/60/07-7 Príloha č. k opatreniu č. MF/677/0-7 V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

DPFOAv16 v1.5

DPFOAv16 v1.5 DPFOAv16_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv15 v1.16-vzor

DPFOBv15 v1.16-vzor DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

13/ register FS 2008

13/ register FS 2008 944 FINANČNÝ SPRAVODAJCA 008 6 Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. decembra 008 č. MF0577008-7 ktorým sa ustanovujú vzory daňových priznaní k dani z príjmov Ministerstvo financií

Podrobnejšie

"S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I

S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I "S:' :;. I UVPOD2v09 1 VÝKAZ I I Výkaz ziskov a strát ÚČ POD 2-01 1 ZISKOV A STRÁT I k 3 1, 1 2, 2 O O 9 (v celých eurách) I 11111111111111111111111111111 I Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16_vzor

DPFOBv16 v1.16_vzor DPFOBv6_ FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Preddavky na daň PO

Preddavky na daň PO Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

DPFOBv06 v1.14

DPFOBv06 v1.14 DPFOBv06_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

OBAL01-ZZ.vp

OBAL01-ZZ.vp SPOTREBNÁ DAŇ Z ELEKTRINY podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2010 Vyhlásené: 29.12.2010 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2011 do: 31.12.2011 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 535 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012)

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie k dani

Podrobnejšie

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného us

Podvojné účtovníctvo, fakturácia a sklad Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného us Evidencia a zápočet daňovej licencie v DPPO 2018 Od 1.1.2018 je daňová licencia zrušená. Podľa prechodného ustanovenia 52zk zákona o dani z príjmov, s účinnosťou od 1. 1. 2018, došlo k zrušeniu inštitútu

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Zákon o dani z príjmov Pripočítateľné a odpočítateľné položky za rok 2018 Ing. Peter Horniaček 1 Úprava výsledku hospodárenia (VH) na základ dane (ZD) ZDP princípy zisťovania ZD rieši predovšetkým v ustanoveniach:

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná záv INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok Mesiac

Podrobnejšie

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia 1993-2003 Z dividend za účtovné obdobia 1993 až 2003 sa neplatia zdravotné odvody Daň z dividend : Dividendy plynúce od spoločnosti

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie OPATRENIE Ministerstva financií Slovenskej republiky z 20. novembra 2013 č. MF/17613/2013-74, ktorým sa mení a dopĺňa opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky zo 14. novembra 2007 č. MF/24342/2007-74,

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

FS_13_2008.pdf

FS_13_2008.pdf DPFOBv09_1 FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. 2 k opatreniu č.

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1

Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018 1 Štruktúra výkazu KONSOLIDACNE_TABULKY_2018... 3 1. Časové rozlíšenie na strane aktív - náklady budúcich období (v rámci a mimo KC)... 3 2. Časové rozlíšenie

Podrobnejšie

Čiastka 6/2010 (13)

Čiastka 6/2010 (13) Rodné číslo / Číslo povolenia na pobyt VZOR TYP X ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč

2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč 2. U. INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2017 Priložené súčasti: i X Súvaha Súvaha Oč ROPO SFOV1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Oč ROPO SFOV 2-01 Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č Súvaha Úč SP 1-01 SÚVAHA k 31.12.2016 (v eurách) za obdobie od mesiac rok mesiac rok 0 1 2 0 1 6 do 1 2 2 0 1 6 Spôsob podania výkazu*) x - riadne IČO 3 0 8 0 7 4 8 4 - opravné - opakované Názov účtovnej

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx Zmeny v dlhodobom majetku s dopadom na DPPO A) Úprava základu dane pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac Ak je v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 Eur

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 10. 11. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 24.10.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 384 ZÁKON z 20. októbra 2011 o osobitnom odvode

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn

VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jedn VZOR Súvaha Úč ROPO SFOV 1 01 SÚVAHA k... (v eurách) Účtovná závierka riadna mimoriadna Za obdobie Mesiac Rok Mesiac Rok od do IČO Názov účtovnej jednotky Sídlo účtovnej jednotky Ulica a číslo PSČ Názov

Podrobnejšie

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat

Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: /- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladat Poznámky (Úč NUJ 3 01) IČO/SID: 42257344/- 7ČL. I VŠEOBECNÉ ÚDAJE (1) Meno a priezvisko fyzickej osoby alebo názov právnickej osoby, ktorá je zakladateľom alebo zriaďovateľom účtovnej jednotky, dátum založenia

Podrobnejšie

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Poznamky 2013 vzor NOVE

Poznamky 2013 vzor NOVE Poznámky k účtovnej závierke za rok 2013 zostavené podľa Opatrenia MF SR č.4455/2003-92, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o usporiadaní, označovaní a obsahovom vymedzení položiek individuálnej účtovnej

Podrobnejšie

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility]

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility] POSUDZOVANIE PRÍJMOV RODIČOV - PODNIKATEĽOV VÝŠKA VÝŽIVNÉHO, VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ, BSM Zákon o rodine (č.36/2006 Z.z.) 63 ods 1 Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 25. 7. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 226 VYHLÁŠKA Úradu vlády Slovenskej republiky zo 16.

Podrobnejšie

DKG - vykazy _1.xls

DKG - vykazy _1.xls ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 7 do 3 0 0 6 2 0 0 7 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 3 0 0 6 2 0 0 7 IČO 3 5 7 8 6 2 7 2 Obchodné meno alebo

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

FINANČNÉRIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉRIADITEĽSTVO  SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Príjmy z podnikania, z inej

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka Úplné znenia 2016 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony.eu Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o miestnych daniach Zákon o dani z motorových vozidiel Daňový poriadok Ukázka

Podrobnejšie

Ročná správa za rok 2009

Ročná správa za rok 2009 dôchodková správcovská spoločnosť ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti AXA d.s.s., a.s., za rok 2009 (v zmysle Vyhlášky NBS č. 567/2006 Z.z. v znení neskorších

Podrobnejšie

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SF

INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SF INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2016 Priložené súčasti: X Súvaha Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky - tab. Poznámky - tabuľková časť

Podrobnejšie

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: , DIČ: Článok I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová

Poznámky Úč POD 3-01 IČO: , DIČ: Článok I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová Člk I - Všeobecné informácie I. 1 a) Názov a sídlo spoločnosti PPC Investments, a. s. Magnetová 12 Bratislava 831 04 Spoločnosť PPC Investments, a.s. (ďalej len "spoločnosť") je akciová spoločnosť, ktorá

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv

I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča Chorv I n for m á cia pre Obecné zastupiteľstvo v Chorvátskom Grobe Názov overovaného objektu Obec Chorvátsky Grob Sídlo Nám. Josipa Andriča 17 900 25 Chorvátsky Grob Predmet overenia Účtovná závierka za rok

Podrobnejšie

Účtovný a mzdový koktejl praktické témy a konzultácie v Tatrách

Účtovný  a mzdový koktejl    praktické témy  a konzultácie v Tatrách Legislatívne zmeny pre fyzické osoby v roku 2014 Základné veličiny Základné veličiny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186/2013 Z. z. zo dňa 28. júna 2013 o úprave

Podrobnejšie

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon

Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon Zákon č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I 1 Predmet úpravy Tento zákon upravuje zdaňovanie motorových vozidiel a prípojných

Podrobnejšie

Zaverečný účet 2011

Zaverečný účet  2011 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2011 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Príloha k opatreniu č

Príloha  k opatreniu č Príloha č. 3a k opatreniu č. 4455/2003-92 Príloha k opatreniu č. MF/24013/2011-74 POZNÁMKY individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2015 Poznámky Úč POD 3-04 v - eurocentoch x - celých eurách

Podrobnejšie

A)

A) Poznámky Úč POD 3-04 Poznámky individuálnej účtovnej závierky zostavenej k 31.12.2013 Daňové identifikačné číslo Účtovná závierka Účtovná zavierka Mesiac Rok 2 0 2 0 1 7 1 0 4 3 X riadna X zostavená 0

Podrobnejšie

FS 10/2014

FS 10/2014 POZNÁMKY účtovnej závierky zostavenej k...20... v eurách A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností. 2. Obchodné meno priamej materskej

Podrobnejšie

Vyhlásenie o ochrane údajov na alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach TOTO ŠEDÉ POLÍČKO, PROSÍM, NEPO

Vyhlásenie o ochrane údajov na   alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach TOTO ŠEDÉ POLÍČKO, PROSÍM, NEPO Vyhlásenie o ochrane údajov na www.bmf.gv.at/datenschutz alebo na papieri vo všetkých finančných správach a colniciach TOTO ŠEDÉ POLÍČKO, PROSÍM, NEPOPISUJTE Finančnej správe Príloha k formuláru E 6a za

Podrobnejšie

DR Majetkové priznanie v2.4 (14

DR Majetkové priznanie v2.4 (14 MAJETKOVÉ PRIZNANIE podľa zákona SNR č. 5111992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení zákona č. 4932001 Z.z. podľa stavu majetku k 31. decembru 20 Pred

Podrobnejšie

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Táto brožúra vychádza z daňových zákonov platných a účinných k 1. januáru 2019. Je to všeobecný sprievodca slovenskou daňovou legislatívou

Podrobnejšie

FS_3_2005.vp

FS_3_2005.vp A. Všeobecné informácie o účtovnej jednotke POZNÁMKY k...200. 1. Popis činností účtovnej jednotky, určenie jej základných činností a určenie zemepisných oblastí, v ktorých účtovná jednotka vykonáva svoje

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie

Poznámky Úč MÚJ 3-01 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vz

Poznámky Úč MÚJ 3-01 IČO DIČ Poznámky k účtovnej závierke za rok 2017 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vz DIČ 2 2 3 7 8 4 2 4 6 Poznámky k účtovnej závierke za rok 217 Obchodné meno: Sídlo: Právna forma: Dátum vzniku: Hlavný predmet podnikania: Štaturárny orgán: Elecsa s.r.o. Zámok a okolie 944/1,9721,Bojnice

Podrobnejšie

individualna_uctovna_zavierka

individualna_uctovna_zavierka INDIVIDUÁLNA ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA k 31.12.2018 Priložené súčasti: X Súvaha Úč ROPO SFOV 1-01 X Výkaz ziskov a strát Úč ROPO SFOV 2-01 X Poznámky Účtovná závierka: X riadna mimoriadna Za obdobie: Mesiac Rok

Podrobnejšie

Poznámky Úč PODV

Poznámky Úč PODV Článok I - Všeobecné informácie I.1 Obchodné meno účtovnej jednotky: HESTA, spol. s r.o. Sídlo účtovnej jednotky: Jilemnického 8770/3D, 080 01 Prešov Opis hospodárskej činnosti účtovnej jednotky: staviteľ

Podrobnejšie

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami

234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/ OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami 234 Vestník NBS opatrenie NBS č. 3/2017 čiastka 16/2017 3 OPATRENIE Národnej banky Slovenska z 20. júna 2017 o predkladaní výkazov bankami, pobočkami zahraničných bánk a obchodníkmi s cennými papiermi

Podrobnejšie

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok Verlag Dashöfer Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková novela zákona o dani z príjmov zmeny od 1.7.2013 Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok OBSAH Úvod Zjednotenie spôsobu zdaňovania

Podrobnejšie

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008

Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Ročná správa o hospodárení s vlastným majetkom dôchodkovej správcovskej spoločnosti 2008 Bilancia aktív a pasív D (SUV) 09-04 Obchodné meno / Názov účtovnej jednotky Označenie POLOŽKA čís.r. Číslo poznámky

Podrobnejšie

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm

Microsoft Word - zaverecny_ucet_2012.docm MESTSKÁ ČASŤ K O Š I C E - P O Ľ O V Z Á V E R E Č N Ý ÚČET 2012 Mgr. Mária B i r o š o v á starostka - 2 - V zmysle zák. č. 583/2004 Z.z o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení zmien a doplnkov

Podrobnejšie

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia

PRÍLOHA K ÚČTOVNEJ ZÁVIERKE ACE odporučenia Poznámka: Všetky údaje a informácie uvedené v týchto poznámkach vychádzajú z účtovníctva a nadväzujú na účtovné výkazy. Hodnotové údaje sú uvedené eurách pokiaľ nie je uvedené inak). Čísla uvedené za položkou

Podrobnejšie

Poučenie

Poučenie Poučenie na vyplnenie daňového priznania (ďalej len priznanie ) k dani z motorových vozidiel (ďalej len daň ) podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile BILANCIA AKTÍV A PASÍV Bil (NBS) 1-12 Názov banky/pobočky zahraničnej banky: Kód banky/pobočky zahraničnej banky: Hlásenie ku dňu: Druh hlásenia t1 Infinity Capital, o.c.p., a.s. S3103110028 30.06.2017

Podrobnejšie

Výnos

Výnos Výnos z 25. októbra 2005 č. MVRR-2005-8520 o poskytovaní dotácií na výskum a vývoj Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len ministerstvo") podľa 8 ods. 2 zákona č. 523/2004

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf

Rozpocet-Prijmy-2014.pdf 242 399 (v EUR) 242 399 219 499 219 399 22 284 (v EUR) 22 284 218 284 218 284 1 DAŇOVÉ 25 9 (v EUR) 25 9 25 9 25 9 Účtovná jednotka obec, môže v zmysle zákona č. 582/24 Z. z. o miestnych daniach a miestnom

Podrobnejšie

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men

A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, men A. Základné náležitosti žiadosti Žiadosť o presun platobného účtu - rozšírená 1 Identifikačné údaje spotrebiteľa [vypĺňa spotrebiteľ]: Priezvisko, meno, Titul Adresa trvalého pobytu, PSČ Rodné číslo Druh

Podrobnejšie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov... 1 2. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku...

Podrobnejšie

Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k

Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k Dôchodková správcovská spoločnosťť Poštovej banky, d..s.s., a. s. Polročná správa o hospodárení s vlastným majetkom spoločnosti k 30.6.20166 Základné údaje o spoločnosti Obchodné meno: Dôchodková správcovská

Podrobnejšie

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018

Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti Park Side London Ltd za obdobie končiace sa 31. decembra 2018 Výročná správa a účtovná závierka spoločnosti za obdobie končiace sa 31. decembra Obsah Správa audítora 1 Výkaz ziskov a strát 2 Výkaz o úplnom výsledku hospodárenia 3 Súvaha 4 Výkaz zmien vlastného imania

Podrobnejšie

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát

Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Konsolidovaná účtovná závierka účtovnej jednotky verejnej správy k 31.12.2017 Priložené súčasti: X Súvaha Kons S UJ VS Úč 1-01 X Výkaz ziskov a strát Kons VZaS UJ VS Úč 2-01 X Poznámky - tab. Poznámky

Podrobnejšie