Krajský súd v Banskej Bystrici

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Krajský súd v Banskej Bystrici"

Prepis

1 Krajský súd v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Krajský súd v Banskej Bystrici Date(s) (1770) Level of desription archívny fond Extent and medium of the unit o description (quantity, bulk, or size) 390,650 bm (703 registratúrnych pomôcok, 2964 škatúľ spisov, 51 balíkov spisov, 3207 máp a atlasov, 228 registratúrnych denníkov, 265 indexov) Name of creator(s) Krajský súd v Banskej Bystrici, Sedria v Banskej Bystrici Administrative history Po rakúsko-uhorskom vyrovnaní v roku 1867 došlo k silnejšej centralizácii štátnej správy. V dôsledku zmien sa súdnictvo oddelilo od verejnej správy na všetkých stupňoch a to zákonným článkom 4/1869, ktorý sa naplno prejavil 1. januára V Uhorsku sa vytvorili samostatné súdy, oddelené od administratívnych úradov. Sudcovia boli menovaní panovníkom. Prvostupňovými alebo prvoinštančnými súdmi boli okresné súdy a sborové súdy sedrie. Každá prvostupňová sedria bola podriadená v súdnom konaní Kráľovskej súdnej tabuli a Uhorskej kráľovskej kúrii. Sedria v Banskej Bystrici podliehala Súdnej tabuli v Budapešti. Nariadením ministra spravodlivosti č. 1423/1876 mala právomoc vo veciach banských a nariadením č. 646/1876 vo veciach finančných. Pod jej právomoc spadali Okresné súdy v Banskej Bystrici, Brezne, Martine, Kláštore pod Znievom a vo Zvolene. Pri sedriách boli zriaďované štátne zastupiteľstvá ako úrady verejnej obžaloby (zák. čl. ministra spravodlivosti 33/1871). Úpravy súdnictva po roku 1869 presne vymedzili právomoc a činnosť súdov, dozor nad súdmi Názov kódu v SJ Referenčný kód Názov jednotky opisu Časový rozsah Úroveň opisu Rozsah a nosič jednotky opisu (množstvo, rozsah alebo veľkosť) Názov pôvodcu Dejiny správy pôvodcu 1

2 a prokuratúrami, ich postavenie k verejnosprávnym orgánom, ako aj postavenie sudcov a prokurátorov vo verejnom a spoločenskom živote. Územné zastúpenie súdov sa zhodovalo s územným rozdelením samosprávnych celkov. Na území župy pôsobila jedna alebo dve sedrie. Úradnou rečou bola maďarčina. V nadriadenosti súdov bola hierarchia okresné spadali pod sedrie a najvyšší dozor mal minister spravodlivosti. Sedriu riadil predseda, ktorý mal v sedrii titul sedriálny alebo tabulárny sudca. Jeho úlohou bolo dozerať na správny chod úradu, na morálku a pracovnú disciplínu svojich podriadených. Riešil napr. absencie, zneužívanie úradného postavenia a ďalej skúmal sťažnosti spojené s nedostatočným výkonom jednotlivých sudcov. Kráľovská súdna tabula činnosť prvostupňových súdov kontrolovala každé dva roky. Sudcovia a prokurátori boli rozdelení do 5 tried/stupňov, okresný a sedriálny sudca boli v 2. triede. Do pôsobnosti sedrie patrili civilné sporové a nesporové záležitosti, trestné priestupky, majetkovoprávne spory, žaloby proti advokátom, vedenie firemného registra, firemné záležitosti, daňové priestupky a iné. Zákonom 201/1928 Zb. o úprave niektorých organizačných otázok v odbore súdnictva boli sedrie premenované na krajské súdy. Sudca, ktorý viedol úrad, zastával funkciu prezident krajského súdu a jeho námestník bol viceprezident krajského súdu. Ďalším zákonom 319/1948 Zb. o zľudovení súdnictva, ktorý začal platiť od 1. januára 1949, bola súdna správa postavená na úplne iné základy. Podľa tohto zákona krajský súd bol zložený z predsedu krajského súdu, z potrebného počtu jeho námestníkov, z potrebného počtu ďalších sudcov z povolania (senátnych predsedov krajského súdu a sudcov krajského súdu) a sudcov z ľudu. Počet sudcov z ľudu, potrebný pre krajský súd, určoval predseda krajského súdu. Vzhľadom k tomu, že písomnosti Sedrie a neskôr Krajského súdu v Banskej Bystrici pochádzajú len z ich činnosti a vo fonde sa nenachádzajú písomnosti, ktoré by nám priblížili chod organizácie a personálne obsadenie samotného úradu, nemáme relevantné informácie na dokreslenie týchto skutočností. V roku ako sedriálny sudca vystupuje Lazár Pongrácz, v roku 1915 bol predsedom Dr. Béla Repársky, v roku 1923 bol riaditeľom kancelárie Eduard Weisskopf. Jedným zo známych predsedov sedrie bol Vilmos Majovszký, ktorý svoje znalosti a praktické skúsenosti týkajúce sa organizácie súdnictva publikoval a vyšli tlačou v Banskej Bystrici v roku 1887 (Majovszky Vilmos: A magyar igazságügyi igazgatás kézikönyve. Besztercebánya 1887). Sedria sa do vlastnej budovy presťahovala v roku V nej sídli aj súčasný krajský súd. Nedávno prešla rozsiahlou rekonštrukciou. Počas Slovenského národného povstania v nej sídlilo Povereníctvo Slovenskej národnej rady pre právosúdie a vojenský súd. V porotnej miestnosti bol, okrem iných, odsúdený v neprítomnosti aj Ladislav Nižňanský, ktorý bol veliteľom jedného z oddielov nemeckej protipartizánskej jednotky, známej ako Edelweiss. 2

3 Archival history Správa registratúry súvisí s organizáciou súdov a s ich rokovacími poriadkami. Pre sedrie ako prvostupňové súdy platil manipulačný poriadok, ktorý vstúpil do platnosti od 1. júna 1869 na základe zmocnenia zák. čl. LIV/1868. Bezprostredný dozor nad sedriou mal jej predseda. Bol osobne zodpovedný za zachovanie zákonnosti a za presné vybavenie všetkých záležitostí. Rozdeľoval úlohy (prípady) medzi členov súdu. Rozdeľoval aj práce spojené s administratívou sedrie. Sedria mala svoju pečiatku a takisto aj jej pomocné úrady - podateľňa, výpravovňa a spisovňa. Každý z týchto úradov si viedol pomocné evidencie. Všetky podania museli byť písomné. Po zaevidovaní v podateľni ich predseda pridelil konkrétnemu spracovávateľovi. Ďalšie manipulačné poriadky boli v rokoch 1872, 1874, 1881, 1897, 1914 a Z hľadiska vedenia a triedenia písomností sa podstatne od seba nelíšili. V súvislosti so spisovou manipuláciou písomností poštátnených súdov rozlišujeme tri manipulačné obdobia: 1. roky , 2. roky , 3. roky V prvom manipulačnom období sa mal viesť jeden podací protokol, ale viedli sa zvyčajne dva pre civilné a trestné veci a od roku 1875 aj pre disciplinárne veci. Spisový plán mal šesť tried: I. správna agenda, II. občianske spory, III. fideikomisné, pozostalostné, exekučné a iné nesporové veci, IV. konkurzné veci, V. trestné veci, VI. rôzne. Od roku 1891 sa spisový plán rozšíril o ďalšiu triedu VII. pre disciplinárne veci. Urbárske a komasačné mapy, knihy a spisy sa ukladali ako zvláštna skupina a boli roztriedené podľa obcí. Pozemnoknižné písomnosti spravovala osobitná spisovňa. Od 1. apríla 1914 (2. manipulačné obdobie) sa zaviedol všeobecný systém hlavného registra, čiže spoločného podacieho protokolu pre všetky veci okrem prezidiálnych, disciplinárnych a firemných. Pre neskončené prípady sa viedli pomocné registre. Spisy rokov sa ukladali len podľa čísel hlavného registra, bez ohľadu na druh agendy. Pred číslo sa uvádzali značky na označenie druhu spisov. P občianske spisy, B trestné a Cs konkurzné. Povaha spisov bola dokonca rozlíšená aj farbou obalu občianske sporové mali biely obal, nesporové zelený, trestné modrý, konkurzné fialový. Osobitne sa manipulovali písomnosti prezidiálne, disciplinárne a firemné. V 3. manipulačnom období, od roku 1924 každý druh agendy tvoril samostatnú registratúrnu skupinu. Podací protokol nahradili denníky prezidiálny, firemný a pozemnoknižný a registre (kompletnú skladbu písomností v jednotlivých manipulačných obdobiach uvádzame v kapitole Spôsob usporiadania). Evidenciu spisov vykonával pomocný aparát - kancelisti a protokolisti. Hoci sa fond zachoval neúplne a medzerovito, aj z počtu zachovaných registratúrnych pomôcok je vidieť, že spisový pohyb na súde bol zložitý. O uložení registratúry sedrie alebo krajského súdu nemáme informácie. Pravdepodobne bola uložená v budove súdu. Do trvalej úschovy Štátneho archívu v Banskej Bystrici sa fond dostal v druhej polovici 20. storočia a prakticky hneď sa začalo s jeho spracovávaním. Písomnosti prvých dvoch manipulačných období sa spracovali formou inventára, písomnosti 3. manipulačného obdobia roky Dejiny archívneho fondu 3

4 Immediate source of acquisition or transfer Scope and contents Appraisal, destruction and scheduling information formou inventárneho zoznamu. Keďže fond obsahuje celý rad pôvodných registrov a vyhľadávacích pomôcok, ktoré sú plne využiteľné, táto forma spracovania sa javí ako dostačujúca. K písomnostiam a mapám súvisiacim s úpravami pozemkového majetku je vytvorený abecedný zoznam obcí alebo katastrálnych území. Písomnosti Krajského súdu v Banskej Bystrici sú zaevidované pod číslami 211 a 507. Súčasťou písomností krajského súdu, ktoré boli odovzdané, sú aj písomnosti firemného registra. Tento bol vedený od roku 1871 (zák. č. 31/1871) až do roku 1948 (zák. č. 319/48 Zb. ) na Sedrii v Banskej Bystrici. Malú časť (15 balíkov) trestných písomností z rokov odstúpil Štátny archív v Bratislave v roku Spisy sa pravdepodobne dostali z Krajského súdu v Banskej Bystrici vyžiadaním od Povereníctva spravodlivosti, ale neboli už vrátené. Vecná skladba písomností je zrejmá z druhov spisovej agendy podrobne uvedenej v kapitole Spôsob usporiadania. V oblasti občianskeho práva je tu zastúpená hlavne rozvodová problematika, problematika kúpnopredajných zmlúv, testamentov, darovacích listín, sporov o dedičstvo, vlastníckych práv. Vyvlastňovacie prípady sa dotýkajú pozemkov okolitých dedín a miest napr. kvôli výstavbe železníc, ciest a rôznych verejných budov. V oblasti trestného práva súd riešil prípady ublíženia na zdraví, fyzické násilie, zabitie či vraždu, ďalej krádeže, falšovanie úradných listín, spreneveru, hazardné hry alebo urážku na cti. Ako zvlášť vedené trestné veci sa viedli tabakové, liehové a daňové priestupky, tajné pálenie liehových nápojov, neoprávnený predaj a predražovanie alkoholu. Písomnosti spojené s úpravami pozemkového majetku predstavujú mapy, knihy a urbárske, komasačné a proporcionálne spisy z obcí a katastrálnych území v pôsobnosti sedrie. V tomto prípade sa jedná o zatiaľ nespracovanú časť fondu. Sú však uložené podľa obcí, je k nim vytvorený zoznam (viď kapitola Vyhľadávacie pomôcky), a tak je možné ich využívať. Pri spracúvaní písomností jednotlivých odborov boli v rámci vnútorného vyraďovania vyradené multiplicitné dokumenty, sprievodné listy bez príloh, prázdne spisové obaly, niektoré účtovné doklady a dokumenty bez historickej hodnoty Accruals Archívny fond je otvorený. Ďalšie prírastky sa očakávajú System of arrangement Spracovaná časť písomností Krajského súdu v Banskej Bystrici je usporiadaná a zinventarizovaná podľa manipulačných období. Prvé a druhé manipulačné obdobie je podľa pôvodného registratúrneho systému. Tretie manipulačné obdobie sa premanipulovalo do siedmich vecných skupín. Toto premanipulovanie bolo sčasti prevedené už na súde, najmä pri neskončených prípadoch. Štruktúra usporiadania je nasledovná: Spôsoby získavania archívnych prírastkov Obsah a rozsah archívneho fondu Vyraďovanie a hodnotenie Možné prírastky Spôsob usporiadania 4

5 1 Manipulačné obdobie, roky Prezidiálne písomnosti Evidenčné pomôcky 1.2 Občianskoprávne písomnosti Sporová agenda Evidenčné pomôcky Spisy 1.3 Zvlášť vedené občianskoprávne písomnosti Nesporová agenda Evidenčné pomôcky Spisy Agenda konkurzných záležitostí Agenda pozemnoknižných záležitostí a rôznych občianskych sporov Agenda zmenkových a firemných záležitostí Agenda odvolaní v sumárnych sporoch Evidenčné pomôcky Spisy 1.4 Trestné písomnosti Evidenčné pomôcky Spisy 1.5 Zvlášť vedené trestné písomnosti Odvolania v trestných veciach Dôchodkové trestné veci 2 Manipulačné obdobie, roky Občianskoprávne a trestné písomnosti Evidenčné pomôcky Spisy Prvostupňová agenda občianskoprávnych vecí sporových a aj nesporových Agenda odvolania v občianskych sporoch Rekurzy v nesporových veciach Prvostupňové trestné veci vrátane dôchodkových 5

6 Odvolania v trestných veciach Trestné veci mladistvých Evidenčné pomôcky Spisy 2.2 Zvlášť vedené občianskoprávne písomnosti Evidenčné pomôcky Spisy Senátne občianske spory Občianske spory pred samosudcom Mimokonkurzné nútené vyrovnania 2.3 Zvlášť vedené trestné písomnosti 3 Manipulačné obdobie, roky Občianskoprávne písomnosti Senátne civilné spory Evidenčné pomôcky Spisy Samosudcovské civilné spory Evidenčné pomôcky Spisy Zmenkové a šekové rozkazné žaloby Evidenčné pomôcky Spisy Odvolania v občianskych veciach Evidenčné pomôcky Spisy Rekurzy v občianskych veciach Evidenčné pomôcky Spisy Konkurzné veci Evidenčné pomôcky Spisy Mimokonkurzné nútené vyrovnania 6

7 Evidenčné pomôcky Spisy Ediktálne veci Evidenčné pomôcky Spisy Ostatné veci inde neodkázané Evidenčné pomôcky Spisy 3.2 Trestné písomnosti Všeobecné trestné záležitosti Evidenčné pomôcky Spisy Tlačové trestné veci Evidenčné pomôcky Spisy Trestné veci mladistvých Evidenčné pomôcky Spisy Dôchodkové trestné veci Evidenčné pomôcky Spisy Odvolania v trestných veciach Evidenčné pomôcky Spisy Sťažnosti v trestných veciach Evidenčné pomôcky Spisy Trestné veci inde neodkázané Evidenčné pomôcky Spisy Písomnosti a mapy súvisiace s úpravami pozemkového majetku sú usporiadané abecedne podľa obcí. 7

8 Conditions governing acces Conditions governing reproduction čiastočne prístupný Archívne dokumenty možno reprodukovať so súhlasom archívu podľa podmienok uvedených v jeho bádateľskom poriadku a v súlade s internými predpismi MV SR. Podmienky prístupu Podmienky vyhotovovania reprodukcií Language /scripts of material slovenský, maďarský Jazyk/písmo archívnych dokumentov Physical characteristics and technical requirements nepoškodený Fyzický stav a technické požiadavky K dispozícií sú vypracované neelektronické archívne pomôcky dostupné v bádateľni: Finding aids Štátny archív v Radvani. Nagyová Alžbeta, Sakalová Mária: Krajský súd Banská Bystrica Radvaň Inventár, inventárny zoznam e. č Písomnosti o úpravách pozemkového majetku (abecedný zoznam obcí prípadne katastrálnych území). In: Štátny archív v Banskej Bystrici Sprievodca po archívnych fondoch. Bratislava: Slovenská archívna správa, 1962, Krajský súd v Banskej Bystrici, s Zoznam firiem (Štátny archív v Banskej Bystrici, interná pomôcka č. III/28) Vyhľadávacie pomôcky Existence and location of originals Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Štátny archív v Banskej Bystrici, Komenského 26, Banská Bystrica Existencia a umiestnenie 8

9 originálov Existence and location of copies Related units of description Nie je známe. Nie sú známe Publikation note Informácie nie sú známe Note Archivist s note Rules or conventions Date(s) of descriptions Opis vyhotovila PhDr. Monika Nagyová na základe evidenčného listu archívneho fondu a informácií obsiahnutých v archívnych pomôckach uvedených v kapitole Vyhľadávacia pomôcky. Opis bol vyhotovený podľa ISAD(G): General International Standard Archival Description, Second Edition Existencia a umiestnenie kópií Súvisiace jednotky opisu Informácie o publikovaní Poznámka Informácia o spracovateľovi a spracovaní Pravidlá alebo zásady Dátum vyhotovenia opisu 9

Štátne zastupiteľstvo v Bratislave (1950)

Štátne zastupiteľstvo v Bratislave (1950) Župné mesto Rimavská Sobota Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1524_2456 3.1.2. Title Župné mesto Rimavská Sobota 3.1.3. Date(s) 1938 1944 3.1.4. Level of

Podrobnejšie

Klub československých turistov a Klub slovenských turistov a lyžiarov v Ľubietovej Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Re

Klub československých turistov a Klub slovenských turistov a lyžiarov v Ľubietovej Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Re Klub československých turistov a Klub slovenských turistov a lyžiarov v Ľubietovej Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1520_27561 3.1.2. Title Klub slovenských

Podrobnejšie

Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Mestský úrad

Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Mestský úrad Mestský úrad v Banskej Bystrici Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1520_1554 3.1.2. Title Mestský úrad v Banskej Bystrici 3.1.3. Date(s) (1901) 1923 1945

Podrobnejšie

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Melčiciach Opis na úrovni fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1570_

Obvodný úrad miestnych národných výborov v Melčiciach Opis na úrovni fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1570_ Obvodný úrad miestnych národných výborov v Melčiciach 1945-1950 Opis na úrovni fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1570_15179 3.1.2. Title Obvodný úrad miestnych národných výborov

Podrobnejšie

Podriadený súd Turčiansko Zvolenskej župy Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Pod

Podriadený súd Turčiansko Zvolenskej župy Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Pod Podriadený súd Turčiansko Zvolenskej župy Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1520_920 3.1.2. Title Podriadený súd Turčiansko Zvolenskej župy 3.1.3. Date(s)

Podrobnejšie

Príloha k C

Príloha k C SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2013 A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2013 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

Gemersko malohontská župa I. Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Gemersko malohon

Gemersko malohontská župa I. Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah Reference kode SK_1520_ Title Gemersko malohon Gemersko malohontská župa I. Opis na úrovni archívneho fondu kód názov kódu v AJ obsah 3.1.1. Reference kode SK_1520_857 3.1.2. Title Gemersko malohontská župa I. 3.1.3. Date(s) (1784) 1786-1790 3.1.4.

Podrobnejšie

D

D SPRÁVA o činnosti Štátneho archívu v Košiciach, pobočka Košice za rok 2012 K A. Personálny stav V Štátnom archíve v Košiciach, pobočka Košice sa v roku 2012 na odborných archívnych činnostiach podieľalo

Podrobnejšie

O činnosti archívu v roku 2012

O činnosti archívu v roku 2012 Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Bytči, pobočka Považská Bystrica (do 31. 10. 2015) Ministerstvo vnútra SR, Štátny archív v Trenčíne, pracovisko Archív Považská Bystrica (od 1. 11. 2015) O činnosti

Podrobnejšie

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany adv

PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany adv PODMIENKY OCHRANY SÚKROMIA A INFORMÁCIE O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV Spracúvanie osobných údajov o klientoch a ďalších fyzických osobách zo strany advokátov je nevyhnutnou súčasťou výkonu advokácie, plnenia

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 E-LEARNINGOVÝ KURZ pre správcov registratúry, správcov záznamov, administratívnych zamestnancov organizácie SPRÁVA REGISTRATÚRY Kurz neprešiel jazykovou úpravou Kurz je chránený autorským zákonom Redigoval:

Podrobnejšie

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012

Sprava_o_cinnosti_ZV_2012 A. Personálny stav Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočka Zvolen v roku 2012 V Štátnom archíve v Banskej Bystrici, pobočka Zvolen bolo v roku 2012 systemizovaných 5 zamestnaneckých

Podrobnejšie

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik

Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vznik Smernica č. 88 /2010 Žilinský samosprávny kraj str. 1 Úplne znenie S m e r n i c e Úradu Žilinského samosprávneho kraja č. 88/2010 o postupe pri vzniku, zmene a skončení pracovného pomeru zamestnancov

Podrobnejšie

VZN registratúrny plán a poriadok ok

VZN registratúrny plán a poriadok ok Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Pači VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE ktorým sa vydáva Registratúrny plán a registratúrny poriadok Obecného úradu v Pači Toto Všeobecne záväzné

Podrobnejšie

PLÁN PRÁCE NA ROK 2004

PLÁN PRÁCE NA ROK 2004 1 Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Topoľčany v roku 2013 V personálnej oblasti v roku 2013 sa na základe rozhodnutia MV SR neobsadiť voľné štátnozamestnanecké miesto znížil počet miest

Podrobnejšie

WEB_Správa ŠAp VK za r. 2014

WEB_Správa ŠAp VK za r. 2014 Správa o činnosti Štátneho archívu v Banskej Bystrici pobočky Veľký Krtíš v roku 2014 V personálnom stave v roku 2014 nedošlo k zmenám, plánované odborné úlohy pobočky ŠA plnili 4 zamestnanci zaradení

Podrobnejšie

PM

PM Líce a rub projektového manažmentu v štátnej správe RNDr. Zuzana Kajanová Obchodný register Súdny manažment Projekty Výmena údajov medzi orgánmi činnými v trestnom konaní Pojednávacie miestnosti Súdne

Podrobnejšie

2006_28_R_p1

2006_28_R_p1 VZOROVÝ REGISTRATÚRNY PORIADOK PRE ŠKOLY A ŠKOLSKÉ ZARIADENIA PRVÁ ČASŤ Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1) Registratúrny poriadok školy alebo školského zariadenia upravuje postup školy alebo školského zariadenia

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc Zákon 281/1997 Z.z. (o vojenských obvodoch a zákon, ktorým sa mení zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 222/1996 Z.z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Registratúrny poriadok

Registratúrny poriadok Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Juskovej Voli Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Juskovej Voli z 7.6.2004 č. 1/2004, ktorým sa vydáva registratúrny

Podrobnejšie

VP bez kosielky

VP bez kosielky Radlinského 13, 817 80 Bratislava 15, Slovenská republika DODATOK Č. 2 K PRACOVNÉMU PORIADKU 28. február 2011 vydáva podľa 12 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších

Podrobnejšie

tudijný_plán_2018_schválený.pdf

tudijný_plán_2018_schválený.pdf KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) SP KVP Predskúškové sústredenie na jarný termín OJS (. časť) KVP Predskúškové sústredenie

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokumen ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1969 Vyhlásené: 18.06.1969 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.1990 do: 30.06.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 58 Z Á K O N z 5. júna

Podrobnejšie

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jána Kollára 22, Banská Bystrica 97401, IČO: ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodl

Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jána Kollára 22, Banská Bystrica 97401, IČO: ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodl Akadémia umení v Banskej Bystrici, Jána Kollára 22, Banská Bystrica 97401, IČO: 31094970 ako prevádzkovateľ, poskytuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti voči dotknutým osobám toto

Podrobnejšie

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko:

Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: Súd: Najvyšší súd SR Spisová značka: 1KO/39/2018 Identifikačné číslo spisu: 1315204279 Dátum vydania rozhodnutia: 19. februára 2019 Meno a priezvisko: JUDr. Nora Halmová Funkcia: ECLI: ECLI:SK:NSSR:2019:1315204279.1

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Smernica_

Smernica_ Smernica č.30/2005 Žilinský samosprávny kraj Strana 1 REGISTRATÚRNY PORIADOK A REGISTRATÚRNY PLÁN ÚRADU ŽILINSKÉHO SAMOSPRÁVNÉHO KRAJA Smernica Úradu Žilinského samosprávneho kraja číslo 30/2005 o zabezpečovaní

Podrobnejšie

Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, Bratislava, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ i

Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, Bratislava, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ i Špeciálne olympiády Slovensko, o.z., Blumentálska 13, 811 07 Bratislava, IČO: 30811406 kontaktné údaje: office@specialolympics.sk ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Microsoft Word - rpskstt09_d3.rtf

Microsoft Word - rpskstt09_d3.rtf DODATOK č. 3 K ROZVRHU PRÁCE KRAJSKÉHO SÚDU V TRNAVE 1SprR/10/2009 V Trnave, dňa 24.03.2009 Rozdeľovník: sekretariát predsedu sudcovia krajského súdu tajomníčky senátov vyšší súdni úradníci dozorná úradníčka

Podrobnejšie

ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, Košice, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného

ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, Košice, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného ŽIŽKOVA DEVELOPMENT s.r.o., Poštová 8, 040 01 Košice, IČO: 48212857 kontaktné údaje: info@generalsro.sk, 0905 440 000 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Podrobnejšie

Grösslingová 32, Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013

Grösslingová 32, Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013 Grösslingová 32, 811 09 Bratislava 1, Slovenská republika BÁDATEĽSKÝ PORIADOK Národného filmového archívu Slovenského filmového ústavu Bratislava 2013 Podľa 7 písm. e) zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Justičná akadémia, Suvorovova 5/C, Pezinok

Justičná akadémia, Suvorovova 5/C, Pezinok SKÚŠOBNÝ PORIADOK Rada Justičnej akadémie Slovenskej republiky podľa 15 ods. 2 zákona č. 548/2003 Z. z. o Justičnej akadémii a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa uzniesla

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 29.02.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 01.03.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 79 Z Á K O N z 3. februára 2012, ktorým

Podrobnejšie

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu

VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 444 z 5. júna 2003 k návrhu východísk štátneho rozpočtu na rok 2004 Číslo materiálu: 3889/2003 Predkladateľ: podpredseda vlády a minister financií Vláda A. schvaľuje

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 História a súčasnosť publikovania geologických máp Miroslav Antalík, Štefan Káčer 20.10. 2016 Kartografická konferencia 2016 1 Obsah 1. ŠGÚDŠ 2. Geologické mapy 3. Prístup ku geologickým informáciám a)

Podrobnejšie

REGISTRATURNY PORIADOK

REGISTRATURNY PORIADOK Registratúrny poriadok na správu registratúry Obecného úradu v Lovinobani Obecné zastupiteľstvo v Lovinobani uznesením č.4 z 27. 06. 2005, ktorým sa vydáva registratúrny poriadok na správu registratúry

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Zásady

Zásady Základná škola, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen Smernica č. 3/2016 o slobodnom prístupe k informáciám Riaditeľka Základnej školy, P. Jilemnického 1813/1, Zvolen (ďalej len škola) v súlade so zákonom č.211/2000

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

archiv mesta ba

archiv mesta ba MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 24.9. 2015 Návrh prechodu zakladateľskej pôsobnosti Archívu mesta

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Registratúrny poriadok konečný - odsúhlasený archívom

Registratúrny poriadok konečný - odsúhlasený archívom M E S T O B A R D E J O V REGISTRATÚRNY PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE REGISTRATÚRNY PORIADOK MESTSKÉHO ÚRADU V BARDEJOVE zo dňa 4. 5. 2016 Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah dokumentu je ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2001 Vyhlásené: 28. 4. 2001 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2019 do: 31.12.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 153 ZÁKON z 28. marca 2001 o prokuratúre

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

(informačná povinnosť čl.13 GDPR)

(informačná povinnosť čl.13 GDPR) Exekútorský úrad Bratislava, Mgr. Barbora Bartková súdny exekútor, Kozia 17, 811 03 Bratislava ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti a transparentnosti

Podrobnejšie

Spolupráca miestnych aktivistov s orgánmi činnými v trestnom konaní

Spolupráca miestnych aktivistov s orgánmi činnými v trestnom konaní Spolupráca miestnych aktivistov s orgánmi činnými v trestnom konaní JUDr. Janka Kupcová Právne predpisy Zákon č. 300/2005 Z.z. Trestný zákon (TZ) Zákon č. 301/2005 Z.z. Trestný poriadok (TP) Zákon č. 153/2001

Podrobnejšie

Smernice

Smernice INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registraturny poriadok

Microsoft Word - Registraturny poriadok Názov organizácie: Názov internej smernice: MESTSKÝ ÚRAD V KREMNICI Registratúrny poriadok na správu registratúry Mestského úradu v Kremnici Poradové číslo smernice: 01/2007 Vypracoval: Schválil: Dátum

Podrobnejšie

REGISTRATURNY PORIADOK OcÚ Dúbravka - skontrolovaný

REGISTRATURNY PORIADOK OcÚ Dúbravka - skontrolovaný 2/2016 Smernica Obecného úradu v Dúbravke zo dňa 17. mája 2016 o registratúrnom poriadku Na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa 16 ods. 3 zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch

Podrobnejšie

ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej v

ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej v ZÁSADY PRE VYBAVOVANIE SŤAŽNOSTÍ Čl. 1 Úvodné ustanovenie 1. Tieto zásady pre vybavovanie sťažností (ďalej len zásady ) vydané podľa 11ods. 1 druhej vety zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších

Podrobnejšie

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ

Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚ Systémy odbornej prípravy právnikov v EÚ Lotyšsko Zdroj informácií: Latvijas Zvērinātu advokātu padome (Rada prísažných advokátov) apríl 2014 OPIS VNÚTROŠTÁTNEHO SYSTÉMU ODBORNEJ PRÍPRAVY PRÁVNIKOV v Lotyšsku

Podrobnejšie

SMERNICA Č. 1/ S Obecného úradu v Klenovci z o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zab

SMERNICA Č. 1/ S Obecného úradu v Klenovci z o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zab SMERNICA Č. 1/2016 - S Obecného úradu v Klenovci z 1. 5. 2016 o registratúrnom poriadku bez využitia elektronického systému správy registratúry na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VLÁDA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Materiál na rokovanie Národnej rady Slovenskej republiky Číslo: 3136/2000 876 VLÁDNY NÁVRH ZÁKON O PROKURATÚRE Návrh uznesenia: Národná rada Slovenskej republiky s c h v a ľ

Podrobnejšie

Podmienky ochrany súkromia Advokátskej kancelárie LYSO&PARTNERS spol. s r.o. GDPR 1

Podmienky ochrany súkromia Advokátskej kancelárie LYSO&PARTNERS spol. s r.o. GDPR 1 Podmienky ochrany súkromia Advokátskej kancelárie LYSO&PARTNERS spol. s r.o. GDPR 1 Podmienky ochrany súkromia Ochrana osobných údajov našich klientov a iných fyzických osôb je pre nás veľmi dôležitá.

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 24. 7. 2002 Časová verzia predpisu účinná od: 25. 5.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 395 ZÁKON zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach

Podrobnejšie

GDPR Vážený zákazník, Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Na

GDPR Vážený zákazník, Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Na GDPR Vážený zákazník, Táto informácia o ochrane osobných údajov a súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste našim zákazníkom. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní

Podrobnejšie

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc

Microsoft Word - 1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky.doc VOJENSKÝ ÚTVAR 1003 BRATISLAVA Výtlačok č. : 1 č.: ČS PSR-94-1/2013 Počet listov : 4 Počet príloh : 1/1 VÝZVA na predloženie cenovej ponuky na zákazku s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006

Podrobnejšie

Microsoft Word - rpsosno11_d1.rtf

Microsoft Word - rpsosno11_d1.rtf DODATOK K ROZVRHU PRÁCE OKRESNÝ SÚD NÁMESTOVO Spr 19/11 V Námestove, dňa 07.01. 2011 Rozdeľovník: - sudcovia - vyšší súdni úradníci - súdne tajomníčky - asistentky - podateľňa - dozorná úradníčka - správa

Podrobnejšie

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst

BYTHOS s.r.o. so sídlom Rudlovská cesta č.53, Banská Bystrica s. č IČO: Register: Obchodný register Okresného súdu v Banskej Byst REKLAMAČNÝ PORIADOK Spoločnosť BYTHOS s.r.o., so sídlom Rudlovská cesta 53, 974 01 Banská Bystrica, IČO: 36623059, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka číslo:

Podrobnejšie

Ministerstvo vnútra

Ministerstvo vnútra 395 Zákon zo 17. mája 2002 o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: Čl. I Úvodné ustanovenia 1 Predmet úpravy Tento zákon

Podrobnejšie

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho

Reg. číslo: xxxxx/ xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom ho Reg. číslo: xxxxx/2019-2060-4210-xxxxx ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE NA PODPORU ROZVOJA PRIEMYSELNEJ VÝROBY A SLUŽIEB V ROKU 2019 medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a VÚC/Mesto/obec 1

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Schválená obsahová náplò odbornej prípravy justièných èakate¾ov)

(Microsoft Word - Schválená obsahová náplò odbornej prípravy justièných èakate¾ov) SÚDNA RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY 138 UZNESENIE SÚDNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 20. novembra 2017 k obsahovej náplni odbornej prípravy justičných čakateľov, Súdna rada Slovenskej republiky po dohode s

Podrobnejšie

GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, Vlachy, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného syst

GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, Vlachy, IČO: kontaktné údaje: ako prevádzkovateľ informačného syst GALIA SLOVAKIA s.r.o., Vlachy 142, 032 13 Vlachy, IČO: 36406023 kontaktné údaje: gejdosova@galia.sk, 0905 523 486 ako prevádzkovateľ informačného systému zverejňuje za účelom dodržiavania spravodlivosti

Podrobnejšie

Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, Lisková Poradové číslo vnútornéh

Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, Lisková Poradové číslo vnútornéh Vnútorný predpis o registratúrnom poriadku obce. Názov a sídlo organizácie Obec Lisková, Ulica pod Chočom 113, 034 81 Lisková Poradové číslo vnútorného predpisu 6/2016 Vypracoval Mgr. Lucia Krúpová Schválil

Podrobnejšie

Smernica 8_2011

Smernica 8_2011 Smernica dekana číslo 8/ 2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv, objednávok a faktúr. Smernica dekana MTF STU č. 8/2011 O evidencii zmlúv a postupe pri povinnom zverejňovaní zmlúv,

Podrobnejšie

MP_vykaz_prace_2011

MP_vykaz_prace_2011 SVS-OA-2011/031073 METODICKÝ POKYN Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorým sa určuje štruktúra a obsah výkazu práce, postup pri jeho zostavovaní a niektoré zásady vykazovania práce štátnych archívov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.:

ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: ZÁMENNÁ ZMLUVA uzatvorená podľa ust. 611 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v platnom znení (ďalej len zmluva ) medzi zmluvnými stranami: I.: Žilinský samosprávny kraj, Komenského 48, 011 09 Žilina

Podrobnejšie

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate

Záznam o spracovateľských činnostiach prevádzkovateľa / zástupcu prevádzkovateľa Identifikačné a kontaktné údaje Prevádzkovateľ Zástupca prevádzkovate Kategória príjemcov Osobné sú spracúvané za účelom vedenia evidencie občanov s trvalým pobytom v obci. Zákon č. 253/1998 Z. z. o hlásení a evidencií pobytu občanov v znení n.p. občania obce bežné osobné

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI

MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI MESTO HLOHOVEC - MESTSKÝ ÚRAD V HLOHOVCI ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Materiál na zasadnutie MsZ Číslo materiálu: v Hlohovci,

Podrobnejšie

Smernica Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade

Smernica Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade Interná smernica č. 1/2015 Registratúrny poriadok a Registratúrny plán obecného úradu v Novosade Starosta obce Novosad podľa ustanovenia 13 ods. 4 písm. e) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc

Microsoft Word - Menovky - výzva 2011.doc Vojenský útvar 6335 Prešov Počet listov: 2 K č.: vkpo-68-1/2011 Prílohy: 3/3 Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní

Podrobnejšie

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri s

INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri s INFORMAČNÁ POVINNOSŤ informačných systémov podľa NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ 2016/679 z 27. Apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

35_2010[1]

35_2010[1] KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2010 V Prešove 2. novembra 2010 Číslo:

Podrobnejšie

1)

1) Vyobrazenie platných variantov TEČ s EURO-poľom 1. Tabuľky s evidenčným číslom pridelené vozidlám kategórie M, N a pre nákladné štvorkolky a osobné štvorkolky kategórie L 7e predná aj zadná TEČ - rozmer

Podrobnejšie

Import absencí z ASC

Import absencí z ASC Import absencií z Triednej knihy ASC Agendy do programu Stravné Ako to funguje... 1. Učitelia musia v systéme ASC Agenda zapisovať neprítomných žiakov na vyučovacej hodine, tzn. je nutná elektronická evidencia

Podrobnejšie

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov tel.: 051/ , mob.0918/ Interná

Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, Prešov   tel.: 051/ , mob.0918/ Interná Gymnázium a ZŠ sv. Mikuláša, Duklianska 16, 08001 Prešov http://www.zsgmik.sk/, email: skolasvm@zsgmik.sk, tel.: 051/7465 401, mob.0918/732441 Interná smernica IS 09/2015 o sťažnostiach Úvodné ustanovenie

Podrobnejšie

nova_legislativa

nova_legislativa A. CIELE PROJEKTU Začlenenie Slovenskej republiky do Európskej únie prinieslo so sebou jednu z najväčších zmien právneho poriadku a dotklo sa významným spôsobom takmer všetkých slovenských právnych odvetví.

Podrobnejšie

POLROCNA_SPRAVA K xls

POLROCNA_SPRAVA K xls regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Badatelsky poriadok_2012

Microsoft Word - Badatelsky poriadok_2012 1 Divadelný ústav Jakubovo nám. 12, 813 57 Bratislava BÁDATEĽSKÝ PORIADOK ARCHÍVU DIVADELNÉHO ÚSTAVU V Bratislave dňa 26. decembra 2011 2 BÁDATEĽSKÝ PORIADOK ARCHÍVU DIVADELNÉHO ÚSTAVU Článok 1 Úvodné

Podrobnejšie

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011

Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2011 Správa o činnosti Štátneho archívu v Nitre, pobočka Bojnice za rok 2014 Odborné činnosti v Štátnom archíve v Nitre, pobočka Bojnice v roku 2014 vykonávalo 5 pracovníkov v stálej štátnej službe a boli vykazované

Podrobnejšie

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013

SL_5_Príjmy SR podľa kategórií a kapitol pre ŠZÚ 2013 Strana: 1 100 - DAŇOVÉ PRÍJMY 210 - PRÍJMY Z PODNIKANIA A Z 220 - ADMINISTRATÍVNE POPLATKY A INÉ VLASTNÍCTVA MAJETKU POPLATKY A PLATBY Kancelária Národnej rady SR 2101 0 0 0,0 399 553 138,6 840 1 027 122,3

Podrobnejšie