A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA"

Prepis

1 A. ZÁKLADNÉ ÚDAJE A.1. OBSTARANIE ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA Mesto Zvolen v zmysle Zákona č. 263/1993 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov vyhlásilo verejnú súťaž na vypracovanie Územného plánu sídelného útvaru Zvolen, s lehotou odovzdania súťažných návrhov do 27. novembra Predmetom obstarávania bolo vypracovanie územnoplánovacej dokumentácie mesta Zvolen v úrovni sídelného útvaru v zmysle 10 a 14 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (Stavebného zákona) a Vyhlášky č. 84/1976 Zb. v znení neskorších predpisov. Z rozhodnutia komisie pre vyhodnotenie súťažných návrhov sa na 1. mieste umiestnil návrh firmy URKEA s.r.o. z Banskej Bystrice. Ďalšou etapou výberu spracovateľa ÚPN SÚ Zvolen bolo Rokovacie konanie k výzve na podanie návrhov na uzavretie zmluvy na vypracovanie ÚPN SÚ Zvolen. Rozhodnutím komisie pre vyhodnotenie rokovacieho konania na výber zhotoviteľa ÚPN SÚ Zvolen bol vyhodnotený na prvom mieste spomedzi predložených návrhov vyzvaných uchádzačov návrh firmy URKEA s.r.o. z Banskej Bystrice. Ukončené etapy práce na územnoplánovacej dokumentácii mesta v zmysle ustanovení zmluvy o dielo č. 06/99 a jej dodatkov: Etapa prác Názov Termín ukončenia I. Prieskumy a rozbory pre ÚPN sídelného útvaru Zvolen október 1999 II. Územné a hospodárske zásady pre ÚPN SÚ Zvolen jún 2000 III. Územný plán mesta Zvolen Koncept jún 2001 IV. Prerokovanie ÚPN mesta Zvolen Súborné stanovisko a pokyn na spracovanie návrhu ÚPN mesta Zvolen apríl 2002 Primátor mesta Zvolen založil pre proces tvorby územného plánu mesta Poradný zbor primátora mesta pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie (ďalej poradný zbor). 1) Na zasadnutí poradného zboru dňa boli dohodnuté doplňujúce dve etapy spracovania územnoplánovacej dokumentácie, ktoré budú podkladom pre vypracovanie návrhu územného plánu mesta: a) Variantné riešenie dopravnej infraštruktúry mesta Zvolen, b) Krajinno-ekologický plán pre k.ú. mesta Zvolen. 2) Na zasadnutí poradného zboru dňa bola prezentovaná rozpracovaná štúdia variantného riešenia dopravnej infraštruktúry mesta Zvolen. V záveroch z tohoto stretnutia bolo pre návrh územného plánu mesta doporučené: (a) križovatku pod zámkom riešiť vedením novej komunikácie poza zámok s napojením na Masarykovu a Moyzesovu ulicu, (b) prerokovať toto riešenie s príslušným Pamiatkovým úradom a Železnicami SR, (c) riešiť prepojenie lokality Lanice cez rieku Hron na Strážsku cestu prekategorizovaním do nižšej kategórie. Etapa prác Názov Termín ukončenia V. Variantné riešenie dopravnej infraštruktúry mesta Zvolen august 2002 SAŽP - CTK 1

2 3) Pracovné stretnutia poradného zboru v dňoch a boli zamerané na problematiku rozpracovaných etáp Krajionno-ekologického plánu s doporučeniami pre spracovanie ÚPN mesta Zvolen: a) výsledné závery z KEP v čo najväčšej možnej miere zapracovať do návrhu ÚPN mesta Zvolen, b) ďalšie stanoviská a návrhy ohľadne spracovania návrhu ÚPN M Zvolen môžu byť priebežne doručované na MsÚ Zvolen odb. územného plánovania a architektúry. Etapa prác Názov Termín ukončenia VI. Upravené Súborné stanovisko a pokyn na spracovanie návrhu ÚPN M Zvolen október 2003 Súborné stanovisko a pokyn na spracovanie návrhu ÚPN mesta Zvolen bolo schválené uznesením Mestského zastupiteľstva č. 26/2002. zo dňa Pri riešení návrhu ÚPN mesta Zvolen sa požaduje zabezpečiť zohľadnenie akceptovaných pripomienok z prerokovania konceptu Územného plánu mesta Zvolen podľa vyhodnotenia pripomienkového pokračovania a pripomienok zo stanoviska Krajského úradu v Banskej Bystrici. Poradný zbor sa na svojom zasadnutí dňa zaoberal posúdením rozpracovanej urbanistickej koncepcie návrhu ÚPN M Zvolen, vypracovanej s využitím územnoplánovacích podkladov Variantné riešenie dopravnej infraštruktúry mesta Zvolen a Krajinno-ekologický plán. K riešeniu neboli v záveroch definované žiadne pripomienky. Predložené urbanistické riešenie bolo prenesené do návrhu územného plánu mesta Zvolen, ukončeného v mesiaci apríl r Pripomienkové konanie, vyhodnocovanie pripomienok a vypracovanie Stanoviska obstarávateľa prebiehalo v období od mája 2003 do mája Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene na svojom 6. zasadnutí dňa súhlasilo so spôsobom vybavenia pripomienok k návrhu Územného plánu mesta Zvolen a vo svojom uznesení č. 65/2004 odporučilo primátorovi mesta vydať pokyn na spracovanie čistopisu ÚPN M Zvolen v zmysle stanoviska obstarávateľa. V zmysle rokovacieho konania, ktoré sa konalo sa zhotoviteľom čistopisu Územného plánu mesta Zvolen stala Slovenská agentúra životného prostredia Centrum tvorby krajiny v Banskej Bystrici, autorom Ing. arch. Mária Chocholová. Podklady na vypracovanie čistopisu ÚPN mesta Zvolen v zmysle Uznesenia MsZ vo Zvolene prevzal zhotoviteľ dňa A.2. HLAVNÉ CIELE RIEŠENIA A PROBLÉMY, KTORÉ RIEŠI ÚZEMNÝ PLÁN Pôvodný ÚPN HSA Zvolen stanovil rozvojové ciele mesta do roku Plošné možnosti rozvoja mesta, navrhované v tejto dokumentácii a upravené v Prehodnotení ÚPN HSA Zvolen sú už vyčerpané. Vzhľadom na predpokladaný rast významu mesta je potrebné prehodnotiť nielen jeho plošné rozvojové možnosti mimo (v súčasnosti) zastavaného územia, ale aj pôvodne navrhované rozloženie funkcií v jeho zastavanom území vo vzťahu k predpokladanému priestorovému rozvoju mesta. Nové názory na riešenie dopravnej a technickej infraštruktúry, rozvoj sociálnej infraštruktúry, nových foriem bývania a riešenia hospodárskych aktivít na území mesta vo vzťahu k prírodnému prostrediu a zachovaniu kvality životného prostredia si vyžaduje vypracovanie nového územného plánu mesta Zvolen, v rozsahu jeho celého katastrálneho územia. Novú koncepciu rozvoja mesta je potrebné zosúladiť s celoštátnymi a regionálnymi rozvojovými zámermi a cieľmi. SAŽP - CTK 2

3 Hlavné zásady a ciele riešenia územného plánu mesta boli stanovené v Zadaní ÚPN mesta Zvolen: rozvoj mesta orientovať na vytvorenie podmienok pre vznik tretieho metropolitného centra Slovenska vo vzájomnej väzbe rozvojových zámerov miest Zvolen a Banská Bystrica ako významných centier osídlenia a ostatných obcí v priestore Zvolenskej kotliny, vytvoriť rozvojovú koncepciu mesta, vo všetkých jej funkčných zložkách, ktorá zabezpečí optimálne podmienky pre jeho trvalo udržateľný rozvoj, stanoviť zásady optimálneho rozvoja hospodárskych aktivít v riešenom území vo vzťahu k zachovaniu jeho environmentálnych hodnôt, stanoviť zásady rozvoja komplexného dopravného systému mesta vo väzbe na nadradenú dopravnú sieť európskeho a celoštátneho významu, stanoviť zásady rozvoja technickej infraštruktúry mesta vo vzťahu k rozvoju jeho funkčných systémov, navrhnúť podmienky ochrany prvkov územného systému ekologickej stability vo vzťahu k rozvojovým zámerom mesta, stanoviť limity a regulatívy urbanistickej kompozície a optimálneho usporiadania priestorovej a funkčnej štruktúry mesta a jeho katastrálneho územia, stanoviť prioritu a postupnosť realizácie verejnoprospešných stavieb. A.3. VYHODNOTENIE DOTERAJŠIEHO ÚZEMNÉHO PLÁNU MESTA ÚPN HSA ZVOLEN Návrh Smerného územného plánu aglomerácie Zvolen Sliač Kováčová Lieskovec, spracovaný v roku 1975, schválila vláda SSR svojím uznesením č. 30/1975. Na základe stanovísk Ministerstva poľnohospodárstva a výživy SSR č. 2440/PV z , a k aktualizácii ÚPN HSA Zvolen z roku 1980, objednal odbor územného plánovania Stredoslovenského krajského národného výboru, ako objednávateľ ÚPN HSA Zvolen, jeho prehodnotenie v zmysle týchto stanovísk. Prehodnotenie ÚPN HSA Zvolen bolo spracované v roku Okresný národný výbor vo Zvolene potvrdil platnosť tejto územnoplánovacej dokumentácie, v zmysle uznesenia Rady ONV č. 181/1973, dňa Zmeny, ku ktorým došlo v prehodnotení oproti pôvodnému ÚPN HSA Zvolen, boli zamerané na akceptovanie pripomienok MPVž SR predovšetkým na zníženie rozsahu záberov poľnohospodárskeho pôdneho fondu. Záväznou časťou územného plánu sú Smernice pre územný rozvoj SÚP HSA Zvolen schválené uznesením vlády SSR č. 90/1975 upravené v zmysle záverov vyplývajúcich z jeho prehodnotenia v roku Aglomeráciu Zvolen riešenú smerným územným plánom tvorili okrem mesta Zvolen kúpeľné miesta Sliač a Kováčová. Nakoľko tieto sídla riešia svoj rozvoj samostatnou územnoplánovacou dokumentáciou, uvedené sú len tie časti Smerníc, ktoré sa viažu na mesto Zvolen. Značné množstvo rozvojových zámerov uvedených v Smerniciach bolo v období 20-tich rokov realizovaných, z tohto dôvodu sú uvedené len tie, ktoré z hľadiska priestorového rozvoja mesta zostávajú v platnosti aj naďalej: považovať za hlavnú priestorovú a kompozičnú os mesta rieku Hron a na túto os urbanizačne viazať prestavbu aj perspektívny rozvoj mesta v severojužnom a východo-západnom smere, vytvoriť centrálnu mestskú zónu s objektmi vyššej vybavenosti s priamou väzbou na západný mestský obvod, riešiť vyššiu obvodovú vybavenosť pre obytný obvod Zvolen západ vo väzbe na hlavné mestské centrum, na pravom brehu Hrona, SAŽP - CTK 3

4 rezervovať a postupne územne a projektovo pripraviť pre bytovú zástavbu dokompletovanie obytných súborov Západ Tepličky, Zlatý potok, Za múrmi, pre individuálnu bytovú výstavbu rezervovať plochy v lokalitách Zlatý potok, Sarvaška a okrajové polohy západného sektoru mesta, usmerňovať koncentráciu priemyslu a výrobných prevádzok do vymedzených výrobných obvodov mesta, vytvárať podmienky pre postupný presun rozptýlených a životné prostredie ohrozujúcich prevádzok z obytných zón mesta, uvažovať s doplnením vnútromestskej a prímestskej zelene, zabezpečiť jej postupnú rekultiváciu, najmä na zdevastovaných plochách okolo Hrona a riešiť regeneráciu zelene v lesoparku Stráže, vytvárať nové plochy zelene najmä pri prestavbe centrálnej mestskej oblasti, popri cestnom ťahu a železničnej trati Zvolen Banská Bystrica a oddeliť priemyslovo železničný areál od o- bytnej zóny zeleným pásom. Uvedené zásady boli rešpektované v koncepte a následne aj v návrhu ÚPN mesta Zvolen, nakoľko k riešeniu tejto problematiky v koncepte ÚPN mesta Zvolen neboli vznesené závažné pripomienky. Sociálno-ekonomické zmeny v priebehu 90-tych rokov a proces postupnej transformácie hospodárskej sféry v Slovenskej republike majú priamy vplyv na súčasný aj budúci vývoj priestorového usporiadania a funkčného členenia územia mesta vo všetkých jeho funkčných systémoch. Mesto Zvolen má v zmysle celoslovenských rozvojových zámerov schválených v nadradenej územnoplánovacej dokumentácii ÚPN VÚC Banskobystrický kraj a v Koncepcii územného rozvoja Slovenska 2001 postavenie významného centra, ktoré v rozvíjajúcej sa štruktúre osídlenia vytvorí spolu s Banskou Bystricou ťažisko osídlenia medzinárodného významu. A.4. ÚDAJE O SÚLADE RIEŠENIA ÚZEMIA SO ZADANÍM ÚPN MESTA ZVOLEN Zadanie (ÚHZ) pre ÚPN mesta Zvolen bolo vypracované pred účinnosťou zákona č. 237/2000 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a Vyhlášky č. 55/2001 o územnoplánovacích podkladoch a územnoplánovacej dokumentácii. Návrh územného plánu mesta Zvolen je vypracovaný v súlade s týmito legislatívnymi normami. Koncept územného plánu mesta Zvolen bol riešený v súlade so Zadaním ÚPN mesta Zvolen, ktorého požiadavky a podmienky pre riešenie koncepcie rozvoja mesta, podľa jednotlivých odborných okruhov, boli doplnené a upravené na základe vyhodnotenia pripomienkového konania so stanoviskom obstarávateľa k jednotlivým pripomienkam a súhrnného stanoviska Krajského úradu v Banskej Bystrici k Zadaniu ÚPN mesta Zvolen. V koncepte ÚPN mesta Zvolen neboli riešené tie požiadavky vyplývajúce z pripomienkového konania, ktoré nie sú predmetom riešenia územného plánu mesta. Tieto požiadavky bude možno riešiť v rámci samostatných odborných prác zadaných na túto problematiku odborne spôsobilým spracovateľom. Návrh Územného plánu mesta Zvolen (ÚPN M Zvolen) bol riešený v súlade so Súborným stanoviskom a pokynom na spracovanie návrhu ÚPN M Zvolen, schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 26/2002 a závermi definovanými na zasadnutiach Poradného zboru primátora mesta pre tvorbu územnoplánovacej dokumentácie. Čistopis Územného plánu mesta Zvolen je riešený v súlade so Stanoviskom obstarávateľa a pokynom na spracovanie čistopisu ÚPN mesta, schváleným uznesením mestského zastupiteľstva č. 65/2004. SAŽP - CTK 4

5 B. RIEŠENIE ÚZEMNÉHO PLÁNU B.1. VYMEDZENIE RIEŠENÉHO ÚZEMIA Predmetom riešenia územnoplánovacej dokumentácie je katastrálne územie mesta Zvolen o celkovej rozlohe ha. Hlavné výkresy sú vypracované na mapových podkladoch v mierke 1: Širšie územné vzťahy sú dokumentované v hraniciach okresov Zvolen a Banská Bystrica o celkovej rozlohe 1 568,5 km 2 na mapových podkladoch v mierke 1: B.1.1. ZEMEPISNÁ POLOHA Mesto Zvolen leží v juhozápadnej časti Zvolenskej kotliny, ktorá vypĺňa priestor stredného Pohronia medzi dvoma mestskými štruktúrami Banskou Bystricou a Zvolenom. Údolím rieky Slatiny zasahuje osídlenie mesta Zvolen až do Slatinskej a Detvianskej kotliny. Súčasťou Zvolenskej kotliny je Sliačska kotlina, Bystrické podolie, Povraznícka brázda a okrajové pohoria Bystrická a Ponická vrchovina, Zvolenská pahorkatina a Rohy. Zo západnej strany lemujú Zvolenskú kotlinu sopečné pohoria Kremnické vrchy a Štiavnické vrchy. Na južnej strane ju uzatvárajú Štiavnické vrchy a Javorie a na východnej strane mohutný chrbát Poľany. Najnižšie položené miesto v zastavanom území mesta Zvolen je na juhozápadnom okraji mesta pod Pustým hradom s nadmorskou výškou 278,4 m n.m.. Najvyššie položená časť v zastavanom území mesta je v lokalite Bakova jama, 421 m n.m. Historická časť mesta, ktorej ťažiskovým priestorom je Námestie SNP leží na staršej pleistocénnej riečnej terase, ktorú vytvoril Hron pred sútokom s riekou Slatinou. B.1.2. GEOLOGICKÉ A GEOMORFOLOGICKÉ POMERY Zvolenská kotlina je intermontánny krajinný celok v oblasti Slovenského Rudohoria. Zvolenská kotlina vznikala v starších treťohorách ako dôsledok tektonických pohybov. Jej podklad tvoria pyroklastiká andezitov Kremnických a Štiavnických vrchov, Poľany a Javoria, cez ktoré miestami prerazili pyroxénické andezity druhej fázy erupcií. V západnej a severozápadnej časti Zvolenskej kotliny tvoria podložie mezozoické útvary krížňanského a chočského príkrovu, na ktorom sa miestami zachovali zvyšky andezitových brekcií. Výplň tejto časti kotliny tvoria bazálne zlepence, tufitické íly a okruhliaky kryštalických druhohorných a paleogénnych hornín a pliocénna štrková formácia. V slatinskej časti kotliny vystupujú miestami na povrch granitoidy s obalovými arkózami, zlepencami a kremitými porfýrmi, nad nimi sú tufity a prúdy pyroxenických andezitov, ktoré sú sčasti zakryté pliocénnymi jazernými sedimentmi. V mladších treťohorách vyplnili Zvolenskú kotlinu prevažne jazerné a riečne sedimenty. Súčasne sa počas vulkanickej činnosti usadzovali vo vodnom a suchozemskom prostredí kotliny mohutné súvrstvia sopečného popola, úlomkov lávy ale aj transportované nánosy Prahrona a jeho prítokov z hornín Nízkych Tatier a Slovenského Rudohoria. Západná časť Zvolenskej kotliny vznikla tektonickým poklesom rozsiahlej kryhy počas diferenciačných pohybov medzi vulkanitmi Slovenského stredohoria. V starších treťohorách sa vytvoril tektonický zlom takmer v strede kotliny, do ktorého sa prevalil Hron a postupne sa vrezával do mladotreťohornej výplne. Náplavové kužele Badínskeho, Sielnického a Kováčovského potoka pritláčali Hron k Zvolenskej pahorkatine. Pôsobením vôd Hrona vznikali krátke strmé zosuvné svahy pahorkatiny do vnútra kotliny v priestore Vlkanová Sliač Zvolen. Okolité svahy a kopce v okolí SAŽP - CTK 5

6 Zvolena napríklad Pustý hrad, Veľká a Malá Stráž, Zálužná a Hrabovec sú budované prevažne andezitmi a ich tufmi, tufitmi a tufoaglomerátmi, ako aj inými pyroklastikami. Rovinný až mierne zvlnený reliéf terénu sa prejavuje najmä v slatinskej časti kotliny striedaním plochých chrbtov s tvrdošmi a prevažne širšími dolinami prítokov Hrona a Slatiny. Vertikálnu členitosť terénu vyjadrujú výškové rozdiely: v západnej málo zvlnenej až rovinnej časti 5 až 30 m so strmými uhlami sklonov 2 6 0, v južnej až juhovýchodnej časti m so strmými uhlami sklonov , na východnom okraji 180 m so strmými uhlami sklonov Vývin povrchu Zvolenskej kotliny podmienili tektonické pohyby, vplyvom ktorých vzniklo intenzívne rozčlenenie vyššie položeného dna kotliny pomerne hustou sieťou dolín na nepravidelne usporiadané chrbty. Po ústupe pliocénneho jazera sa dno kotliny vyzdvihlo, čo dalo podnet k hĺbkovému rozrezaniu povrchu. Zlomové línie sa stali korytami riek Hron, Slatina a Zolná. Vo zvolenskej časti kotliny sa na obidvoch stranách Hrona rozprestiera 1-2 km široká holocénna niva, popri ktorej vznikla sústava niekoľkých pleistocénnych riečnych terás predovšetkým na pravej strane rieky. Najvýraznejšie viditeľné sú v priestore medzi Banskou Bystricou a Zvolenom. Na ľavej strane Hrona sa pomerne ploché dno kotliny ostro stretáva so zlomovými stráňami Zvolenskej pahorkatiny. Slatinská kotlina je prevažne erózno-denundačného pôvodu. Toky stekajúce z Poľany a Javoria rozčlenili podhorskú plošinu zloženú z málo odolných tufov a tufitov na široké ploché chrbty a doliny. Z pomerne hladko modelovaného pahorkatinného reliéfu vyčnievajú vypreparované kryhy andezitových tvrdošov. Niva Slatiny, tečúcej v blízkosti južného okraja kotliny je miestami široká 500 až 800 m. Z akumulačných foriem sú dobre vyvinuté náplavové kužele a hrubé deluviálne plášte. Na západnej strane ohraničuje Zvolenskú kotlinu hrebeň Kremnických vrchov, ktoré sú na južnom okraji oddelené od Štiavnických vrchov dolinou Hrona. Kremnické vrchy predstavujú typ horskej krajiny so sídelnou štruktúrou a subtypom horskej krajiny s lesným hospodárstvom a turistickorekreačnou funkciou. Sú sopečným pohorím. Medzi najstaršie vulkanické produkty sa považujú relikty rozsiahleho stratovulkánu pyroxenických a pyroxén-amfibolických andezitov. V centrálnej časti pohoria je najpočetnejšie zastúpenie lávových telies, ktoré južným smerom postupne ubúdajú. Za najmladšie vulkanity sú považované bazaltoidné andezity, ktoré prenikajú cez ryolitové komplexy. Najväčšia výška pohoria je dosiahnutá Flochovou m.n.m. Na juhozápadnom okraji Zvolenskej kotliny hraničia s údolím Hrona Štiavnické vrchy. Horský celok Javorie ohraničuje Zvolenskú kotlinu na jej južnej strane. Javorie patrí do Slovenského stredohoria. Zo severu je ohraničené Zvolenskou kotlinou, na východe pohorím Slovenského Rudohoria a na západe Pliešovskou kotlinou. Z vulkanicko-tektonického hľadiska má Javorie stratovulkanickú štruktúru, so zložitým vnútorným členením. Pohorie predstavuje skupinový vulkán. Andezitové prúdy sa vylievali na rôzne strany, čím vznikli tri podcelky oddelené od seba zlomami. Sú to - Lomnianska vrchovina, Javorianska hornatina a Podlysecká brázda. Na severozápade vystupujú paleozoické kryštalické bridlice a mezozoické vrstvy. Tvoria ich kvarcity, dolomity a kryštalické vápence. Javorie je vybudované z mladých vulkanických hornín pochádzajúcich z obdobia neogénu. Na východnej strane uzatvára priestor Zvolenskej kotliny masívny chrbát Poľany, ktorá je najvyšším horstvom vulkanického pôvodu v Západných Karpatoch. Geomorfologický celok Poľany tvoria dva podcelky - Vysoká Poľana a Detvianske predhorie. Horstvo Poľany vzniklo v treťohorách. V tomto období sa vyliali prúdy lávy zo stratovulkánu Poľany. Tieto sopečné formy však pod vplyvom poveternostných pôsobení postupne zanikli. V riešenom území sa zachovali v priestore prielomu Slatiny na rozhraní katastrálnych území mesta Zvolen a obce Zvolenská Slatina. SAŽP - CTK 6

7 Okolité svahy a kopce v okolí Zvolena sú budované prevažne andezitmi a ich tufmi, tufitmi, tufoaglomerátmi ako aj inými pyroklastikami. V menšej miere sa to vyskytujú ryodacittové a ryolitové tufy a tufity. K najmladším sopečným horninám z okolia Zvolena patria aj výlevy živcových čadičov v okolí Ostrej Lúky, Bacúrova a Dubového. Zaujímavým krasovým útvarom je jaskyňa v travertíne pod bývalým sanatóriom na liečenie tuberkulózy a respiračných chorôb na Borovej Hore. Jaskyňa vznikla sekundárne po vyťažení sadrovca, (jeho odrody mariánske sklo) v polovici 19. Storočia. Vchod do nej je od železničnej trate medzi intravilánmi miest Zvolen a Sliač. Geomorfologické pomery Zvolena podmienila predovšetkým tektonická stavba územia, a pomerne pestré geologické zloženie hornín. Druhý systém zlomov, ktorý sa v morfológii zemského povrchu v okolí Zvolena prejavil, je prevažne v smere východ - západ. Obidva systémy zlomov sa križujú v intraviláne mesta, kde podmieňujú časté vývery minerálnych vôd. B.1.3. KLIMATICKÉ PODMIENKY Najnižšia časť Zvolenskej kotliny patrí do teplej klimatickej oblasti, vyššia pahorkatinná časť do mierne teplej klimatickej oblasti. Hlavným klimatickým znakom Zvolenskej kotliny je malá veternosť s prevládajúcimi severnými, v dolnej časti kotliny východnými až západnými smermi vetra. Typická je menlivosť všetkých klimatických prvkov od centra kotliny smerom k okolitým horstvám a väčšie ročné amplitúdy teplôt oproti kotlinám západného Slovenska vplyvom chladných zím. Priemerné januárové teploty sa pohybujú od 4 do 5 0 C, priemerné júlové teploty sú v rozmedzí 17 až 18,8 0 C. Ročne spadne priemerne 670 až 850 mm zrážok. Kotlina má v pahorkatinných častiach dní so snehovou pokrývkou. Kremnické vrchy sú zaradené do 2. klimatickej oblasti. Priemerná teplota sa tu pohybuje od najnižších až po najvyššie polohy v januári od -3 do -6 C, v júli od 17 do 14 C. Priemerný úhrn zrážok za jeden rok sa pohybuje v rozmedzí od mm. Najviac zrážok spadne v letných mesiacoch. V priemere sa tu nevyskytuje viac ako 10 letných dní ročne. V priebehu roka sa tu udrží snehová pokrývka asi 160 dní. Prevažná časť územia Štiavnických vrchov sa nachádza v mierne teplej oblasti. Priemerná ročná teplota vzduchu je 7-8 C. V najvyšších polohách len 6 C. Priemerné teploty v mesiaci júli sa pohybujú od C, v januári -3 až -4 C. Priemerný ročný počet letných dní je Priemerný ročný úhrn zrážok je mm, v najvyšších polohách aj vyše 800 mm. Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou sa pohybuje od dní. Z klimatického hľadiska patrí Javorie do mierne teplej a chladnej oblasti. Teploty v januári sa pohybujú od -4 do -6,5 C. V mesiaci júli teploty vystúpia na 14,5 C a do 18,5 C. Priemerný úhrn zrážok je od 750 do 950 mm. Snehová pokrývka v kotlinách trvá dní. Na severovýchodnom okraji Zvolenskej kotliny a v južnej časti masívu Poľany je mierne teplá horská klíma. Priemerné januárové teploty tu dosahujú -6 až -3,5 C. V mesiaci júli sa priemerné teploty pohybujú od 17-17,5 C. Medzi najslnečnejšie mesiace patria jún, júl a august. V mesiacoch jún až august spadne zo mm zrážok približne 250 mm. Snehová pokrývka sa vyskytuje až dní v roku. Bližšia klimatická charakteristika riešeného územia a ďalších území sledovaných vybranými meteorologickými stanicami je uvedená v nasledujúcej tabuľke: SAŽP - CTK 7

8 P.č. Sledované mesiace teplota vzduchu v C Zvolen 295 m.n.m. zrážky v mm/rok teplota vzduchu v C Sliač 371 m.n.m. zrážky v mm/rok teplota vzduchu v C Banská Bystrica 343 m.n.m. zrážky v mm/rok 1 január - 4,3 43-4,0 43-4, február - 1,8 44-1,7 45-1, marec 3,0 44 3,0 44 2, apríl 9,0 42 8,6 40 8, máj 14, , , jún 17, , , júl 19, , , august 18, , , september 14, , , október 8,4 54 8,5 55 8, november 3,6 66 3,5 68 3, december - 1,1 53-1,0 53-1,1 79 rok 8, , ,1 853 Katastrálne územie Zvolen môžeme zaradiť do klimatickej oblasti A teplej, podoblasti mierne vlhkej, s indexom zavlaženia I z = 0 až 60, klimatický okrsok A 5 teplý, mierne vlhký, s chladnou zimou, s teplotou v januári 3 C až 5 C. Podľa zatriedenia do klimaticko-geografických typov patrí katastrálne územie Zvolen do typu kotlinovej klímy s veľkou inverziou teplôt, mierne suchej až vlhkej, subtypu teplého, so sumou teplôt 10 C a viac , teplotou v júli 18,5 C 20 C, ročnou amplitúdou priemerných mesačných teplôt vzduchu 22 až 24. Priemerná ročná teplota v meste Zvolen je 7,5 C (300 m n. m.). Priemerný ročný zrážkový úhrn vo Zvolene je 703 mm. Najviac zrážok spadne v mesiacoch jún (86 mm, t.j. 12,2 % z ročného zrážkového úhrnu) a august (72 mm, t.j. 10,2 % z ročného zrážkového úhrnu). Najmenej zrážok spadne v mesiacoch marec (42 mm, t.j. 6 % z ročného zrážkového úhrnu), január a február (po 44 mm, t.j. 6,3 % z ročného zrážkového úhrnu). V teplom polroku (IV. IX.) spadne spolu 397 mm zrážok (56,5 % z ročného zrážkového úhrnu), v studenom polroku (X. III.) spadne spolu 306 mm zrážok (43,5 % z ročného zrážkového úhrnu). Priemerné ročné zrážkové úhrny kolísajú podľa konkrétnych lokalít, ale rozdiely týchto úhrnov nie sú príliš významné. Podstatne významnejšie sú rozdiely zrážkových úhrnov pre celé povodia vodných tokov, ktoré k. ú. pretekajú. Priemerný ročný zrážkový úhrn referenčnej aktuálnej evapotranspirácie v oblasti Zvolena predstavuje 462 mm, čo je 65,7 % z priemerného ročného zrážkového úhrnu. Najvyššie priemerné mesačné hodnoty referenčnej aktuálnej evapotranspirácie sú v mesiaci jún (85 mm, t.j. 18,4 %) a júl (80 mm, t.j. 17,3 % z priemerného ročného úhrnu referenčnej aktuálnej evapotranspirácie). Najnižšie priemerné hodnoty sú v mesiacoch január a december (rovnako po 2 mm, t.j. po 0,4 % z priemerného ročného úhrnu referenčnej aktuálnej evapotranspirácie). Priemerný počet dní so snehovou pokrývkou za rok pre Zvolen je 65, obdobie so snehom trvá od novembra (výnimočne aj od konca októbra) do marca. B.1.4. HYDROGEOLOGICKÉ POMERY. Podľa hydrogeologickej rajonizácie SR do katastrálneho územia Zvolen zasahuje päť hydrogeologických rajónov: SAŽP - CTK 8

9 Q 080 Kvartér nivy Hrona a Slatiny od Slovenskej Ľupče po Tlmače Rajón sa tiahne po oboch stranách Hrona, ako aj pozdĺž Slatiny od Kriváňa po jej ústie. Šírka nivy Hrona sa pohybuje od niekoľko 100m v úseku medzi pohoriami po 2 km v kotlinách. Mocnosť kvartérnych uloženín 4 8 m. Štrkopieskový vodonosný horizont je pokrytý 0,5 3 m hrubými náplavami Hrona. Priepustnosť kvartérnych sedimentov je vysoká. Výdatnosť vrtov predstavuje 3 10 l.s -1. Niva Slatiny je prevažne veľmi málo zvodnená. NQ 081 Neogén Zvolenskej kotliny západná časť Rajón predstavuje pruh medzi alúviom Hrona a Kremnickými vrchmi na juh od Badína. Do katastrálneho územia Zvolen zasahuje v severozápadnej časti plochou cca 4 km 2. Súvrstvia neogénu sú z hľadiska výskytu podzemných vôd málo nádejné. Z hlbšie uložených vrstiev podložia sú termálne vody v Kováčovej. V 083 Neovulkanity pohoria Poľana a časti Zvolenskej kotliny Rajón zahrňuje Poľanu (s výnimkou V okraja) a časť Zvolenskej kotliny rozprestierajúcu sa medzi Poľanou a oblasťou Sliač Veľká Lúka. Výdatnosti prameňov len ojedinele presahujú 1-2 l.s -1. Časť podzemných vôd odvádzajú povrchové toky, najmä Hučava, časť skryte prestupuje do Zvolenskej kotliny. Do riešeného územia rajón zasahuje v severnej a severozápadnej časti k.ú. Zolná. NV 084 Neogén Zvolenskej kotliny východná časť Rajón zahrňuje časť kotliny medzi alúviami Hrona a Slatiny, pohorím Poľana a líniou Veľká Lúka Očová Dúbravy. Z hľadiska zásob podzemných vôd je veľmi málo nádejný. Zaberá severnú časť k.ú. Zvolen a zostávajúcu časť k.ú. Zolná. V 088 Neovulkanity Severných svahov Štiavnických vrchov a Javoria Rajón tvoria časti uvedených pohorí spadajúce do povodia Hrona. Rajón zaberá celú časť k.ú. Zvolen južne od Slatiny a Hrona. Vulkanické horniny sa ukláňajú SZ smerom a tým smerom prúdi aj podzemná voda. Tieto podzemné vody vystupujú po zlomovej línii SJ smeru v údolí potoka Neresnica mimo riešeného územia (medzi Zvolenom, Dobrou Nivou a Zaježovou, kde sa nachádzajú vodohospodársky významné zdroje podzemných vôd v množstve presahujúcom 200 l.s -1, ktoré sa využívajú na zásobovanie mesta Zvolen pitnou vodou). Podobná poruchová línia s menšou priepustnosťou je v riešenom území v Sekierskej doline. Podzemné vody v množstve 28 l. s -1 sa využívajú na zásobovanie mesta Zvolen pitnou vodou. PODZEMNÉ VODY Podzemné vody obyčajné V katastrálnom území Zvolen sa na hromadné zásobovanie pitnou vodou využívajú len podzemné vody neovulkanických hornín v Sekierskej doline. Teplota vody je vzhľadom na jej hlbší obeh mierne zvýšená a dosahuje teplotu 12 o C. Podzemné vody sú zachytené vrtmi HS 1-5. Pôvodná výdatnosť zdrojov bola 39 l.s -1. Doporučená využiteľná výdatnosť je 24 l.s -1. Zdroj HS 5 sa nevyužíva. V súčasnosti sa nevyužíva ani zdroj HS 2 pre poruchu technologického zariadenia. Kvalita podzemných vôd kvartérnych sedimentov v nive Hrona a Slatiny je negatívne ovplyvňovaná kvalitou povrchovej vody v tokoch a antropogénnou činnosťou v povodí. Nie sú vhodné na hromadné zásobovanie pitnou vodou. SAŽP - CTK 9

10 Podzemné vody minerálne. Na Zvolenskú kotlinu sa viaže bohatý výskyt minerálnych vôd. Pochádzajú z mezozoických hornín. Ide o studené kyselky hydrokarbonáto-vápenato-sodné, ktoré vystupujú buď vo forme prirodzených prameňov, alebo sú zachytené pomocou vrtov. Mnohé zanikli, resp. nie sú udržiavané. B.1.5. HYDROLOGICKÉ POMERY Riešené katastrálne územie Zvolen z hydrologického hľadiska spadá do povodia rieky Hron, č.hydrologického poradia Číslo hydrologického poradia základných povodí : Hron od Čierneho Hrona po Slatinu, Slatina, Hron od Slatiny po odbočenie potoka Perec. Povodie rieky Slatina zaberá cca 81,3 % rozlohy katastrálneho územia Zvolen. Hlavnými tokmi v k.ú. sú rieky Hron a Slatina (ľavostranný prítok Hrona v rkm 153,50). Rieka Hron priteká do katastrálneho územia zo severu, mení smer toku na juhozápadný a po sútoku so Slatinou západným smerom katastrálne územie opúšťa. Na celom úseku po sútok so Slatinou je koryto toku upravené. Riečnu sieť v povodí Hrona tvoria prítoky Hrona. Z nich významnejšie sú : Kováčovský potok, pravostranný prítok, č. hydrologického poradia , Teplý potok, ľavostranný prítok, č. hydrologického poradia pramení v k.ú. V intraviláne sídla Zvolen je zrealizovaný ľavostranný kanálový náhon na vodnú elektráreň. Rieka Slatina priteká do katastrálneho územia z východu. Jej tok po vodnú nádrž Môťová meandruje. Pod nádržou preteká upraveným korytom západným smerom a ústi do Hrona. Riečnu sieť v povodí Slatiny tvoria jej prítoky, prevládajú ľavostranné prítoky. Z nich významnejšie sú : Neresnica s pravostranným prítokom Burzovo, ľavostranný prítok Slatiny, č. hydrologického poradia , -088, -089, -090, Pomiaslo, č. hydrologického poradia , Sekier s ľavostranným prítokom Hrdzavec, ľavostranný prítok Slatiny, č. hydrologického poradia , -048, -049 ústi do VN Môťová, Zolná s ľavostranným prítokom Hučava, pravostranný prítok Slatiny, č. hydrologického poradia , -072, -073, -074, Prirodzené prietoky Slatiny sú regulované VN Môťová. Hydrologické údaje Dlhodobé priemerné M-denné neovplyvnené prietoky v m 3.s -1 za roky : Tok Profil Plocha povodia km Slatina Môťová 411,02 8,710 3,905 1,770 0,869 0,264 0,157 Zolná Zolná 97,76 3,342 1,182 0,708 0,409 0,158 0,072 Zolná ústie 200,74 6,172 2,425 1,307 0,755 0,291 0,152 Neresnica ústie 139,33 2,575 0,963 0,400 0,196 0,078 0,046 Slatina Zvolen 790,16 18,360 7,771 3,600 1,905 0,642 0,361 SAŽP - CTK 10

11 B.2. VÄZBY VYPLÝVAJÚCE Z RIEŠENIA NADRADENEJ ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE B.2.1. KONCEPCIA ÚZEMNÉHO ROZVOJA SLOVENSKA 2001 Koncepcia územného rozvoja Slovenska 2001 bola schválená vládou Slovenskej republiky uznesením č zo dňa V záväznej časti územnoplánovacej dokumentácie boli stanovené regulatívy rozvoja, z ktorých je potrebné v riešenom území mesta Zvolen a priestoru Zvolenskej kotliny akceptovať: V oblasti medzinárodných súvislostí vytvárať nadnárodnú sieť spolupráce medzi jednotlivými mestami, regiónmi a ostatnými aktérmi územného rozvoja v SR a okolitých štátoch, s využitím väzieb jednotlivých sídiel a sídelných systémov a euroregiónoch a ďalších oblastiach cezhraničnej spolupráce, V oblasti celoštátnych a nadregionálnych súvislostí usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: podporovať v strednej časti republiky, v záujme vytvorenia celoštátne homogénneho a medzinárodne konkurenčného sídelného prostredia, rovnomerne rozložený systém osídlenia miest a vytvorenie vzájomného prepojenia žilinsko-martinského a banskobystrickozvolenského ťažiska osídlenia s tým, aby sa v južnej časti Slovenskej republiky podporilo vytvorenie centier a lučenecko-rimavskosobotského ťažiska osídlenia. V oblasti rozvoja centier osídlenia podporovať rozvoj centier prvej skupiny, ktoré tvoria prvú podskupinu Banská Bystrica, podporovať rozvoj centier druhej skupiny, ktoré tvoria jej prvú podskupinu Zvolen. V oblasti ťažísk osídlenia podporovať ako ťažisko osídlenia najvyššej úrovne banskobystricko-zvolenské a žilinskomartinské ťažiská osídlenia ako aglomerácie najvyššieho celoštátneho až medzinárodného významu B.2.2. ÚPN VÚC BANSKOBYSTRICKÝ KRAJ Územný plán veľkého územného celku Banskobystrický kraj bol schválený vládou Slovenskej republiky uznesením č. 394 z Nariadenie vlády SR č. 263 z , ktorým bola vyhlásená záväzná časť ÚPN VÚC Banskobystrický kraj bolo uvedené v Zbierke zákonov SR Návrhový rok ÚPN VÚC je rok B REGULATÍVY ROZVOJA VZŤAHUJÚCE SA K MESTU ZVOLEN V oblasti usporiadania územia, osídlenia a rozvoja sídelnej štruktúry: rozvíjať banskobystricko-zvolenské ťažisko osídlenia s priestorom Stredoslovenského regionálneho centra ako jedného z metropolitných centier Slovenska, ako ťažisko osídlenia celoštátneho až medzinárodného významu, vytvárať územnotechnické podmienky pre rozvoj osídlenia v priestore pohronskej sídelnej rozvojovej osi (Levice Žiar nad Hronom Zvolen Banská Bystrica) V oblasti hospodárstva: pri rozvoji priemyslu podporovať princíp rekonštrukcie, sanácie a intenzifikácie využívania existujúcich priemyselných zón, areálov a plôch, V oblasti rozvoja rekreácie a turistiky: SAŽP - CTK 11

12 utvárať podmienky krátkodobej rekreácie obyvateľov mestských sídiel budovaním rekreačných zón, utvárať územnotechnické predpoklady na rozvoj všetkých aktuálnych foriem domácej aj medzinárodnej turistiky v sídlach a rekreačných útvaroch modernizáciou jestvujúcej a budovaním novej obslužnej, relaxačnej a športovej vybavenosti v zastavanom území a nadväzujúcich priestoroch, na významných medzinárodných a regionálnych cestných trasách, V oblasti usporiadania územia z hľadiska ekologických aspektov, ochrany prírody a pôdneho fondu: rešpektovať územné vymedzenie, podmienky ochrany a využívanie všetkých vyhlásených chránených území v kategóriách chránená krajinná oblasť, národná prírodná rezervácia, prírodná rezervácia, národná prírodná pamiatka, prírodná pamiatka a chránený areál, uplatňovať pri hospodárskom využívaní území chránených podľa zákona NR SR č. 287/1994 Z.z. o ochrane prírody a krajiny diferencovaný spôsob hospodárenia a uprednostňovať biologické a integrované metódy ochrany územia, rešpektovať prvky územného systému ekologickej stability kraja, rešpektovať poľnohospodársky a lesný pôdny fond ako limitujúci faktor urbanistického rozvoja územia, osobitne chrániť poľnohospodársku pôdu s veľmi vysokým až stredne vysokým produkčným potenciálom, V oblasti usporiadania územia z hľadiska kultúrneho dedičstva: rešpektovať kultúrne dedičstvo, predovšetkým chrániť najcennejšie objekty a súbory objektov zaradené, alebo navrhované na zaradenie do kategórie pamiatkových zón a národných kultúrnych pamiatok, chrániť ich v súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 27/1987 Zb. o štátnej pamiatkovej starostlivosti, prispôsobiť ďalšie využívanie kultúrnych pamiatok a pamiatkových území ochranným podmienkam pre jednotlivé skupiny pamiatok, určených v návrhoch opatrení na ich zachovanie, chrániť a udržiavať historické krajinné prvky a komplexy (mestské parky, parky v areáloch kaštieľov a kúrií, kúpeľné parky atď.), V oblasti nadradenej dopravnej infraštruktúry: rekonštruovať cestu I/66 (E 77) v úseku Zvolen Dolné Breziny, vybudovať novú trasu a rekonštruovať pôvodnú trasu cesty s obchvatmi obcí cesty I/66 (E 77) v úseku Dolné Breziny Krupina hranica Nitrianskeho kraja, rekonštruovať cestu I/69 v úseku Budča Kováčová na štvorpruh, rekonštruovať cestu I/69 v úseku Kováčová Sliač Banská Bystrica, návrh na preradenia do cestnej siete II. triedy, elektrifikovať trať Zvolen Banská Bystrica a rezervovať priestor pre výhľadové zdvojkoľajnenie trate, rezervovať priestory pre výhľadové rozvojové územia medzinárodného letiska SNP Sliač, systematicky vytvárať územno-technické predpoklady na výstavbu a prevádzku kombinovanej dopravy na trati hranica Nitrianskeho kraja Zvolen - Lučenec - hranica Košického kraja, a na trati Zvolen Krupina - hranica Nitrianskeho kraja, systematicky vytvárať územno-technické predpoklady na výstavbu a prevádzku terminálu kombinovanej dopravy vo Zvolene, V oblasti vodného hospodárstva: rozšíriť a rekonštruovať čistiareň odpadových vôd Zvolen, rezervovať priestor na výhľadové vybudovanie skupinového kanalizačného systému Zvolen Sliač Kováčová, rezervovať priestor výhľadového vodohospodárskeho diela vodnú nádrž Slatinka na Slatine, SAŽP - CTK 12

13 V oblasti zásobovania energiami: rezervovať priestor pre nové transformačné stanice a koridory pre prívodné 110 kv vedenia vo Zvolene, ekologizovať výrobu a spotrebu tepla a podľa možnosti využívať miestne zdroje energie, V oblasti sociálnej infraštruktúry: podporovať dobudovanie komplexu Technickej univerzity vo Zvolene, vytvárať územno-technické predpoklady na rovnomerné pokrytie územia zariadeniam základnej zdravotnej starostlivosti, rozširovať sieť a štruktúru zariadení sociálnej starostlivosti a sociálnych služieb. B VEREJNOPROSPEŠNÉ STAVBY SPOJENÉ Z REALIZÁCIOU ROZVOJOVÝCH ZÁMEROV Cestná doprava: cesta I/66 (E 77) v úseku Zvolen Dolné Breziny, rekonštrukcia (kategória R 11,5/80), cesta I/69 v úseku Budča Kováčová, rekonštrukcia na štvorpruh (kategória S 22,5/100, vo výhľade R 22,5/100), Železničná a kombinovaná doprava: modernizácia južného ťahu v celej dĺžke (hranica Nitrianskeho kraja Zvolen - Lučenec - hranica Košického kraja) s prestavbou podľa Európskej dohody o najdôležitejších trasách kombinovanej dopravy a súvisiacich objektoch, elektrifikácia a zdvojkoľajnenie v celej dĺžke, elektrifikácia trate Zvolen Banská Bystrica a výhľadové zdvojkoľajnenie, výstavba medzinárodného terminálu kombinovanej dopravy vo Zvolene, Letecká doprava: modernizácia letiska SNP Sliač na parametre medzinárodného letiska, výstavba nových prevádzkových a obslužných objektov pre civilnú dopravu vo väzbe na cestu I/66, Zásobovanie pitnou vodou a odvádzanie a zneškodňovanie odpadových vôd: prívod vody z vodných zdrojov Dolná Lehota, alternatívne VN Hronček, cez vodojem Banská Bystrica do vodojemu Zvolen, realizácia skupinového kanalizačného systému Zvolen Sliač Kováčová, Odtokové pomery: vodná nádrž Slatinka na Slatine, Zvolen revitalizácia toku Slatiny, Zásobovanie energiami: trafostanice 110/22 kv Zvolen západ, Zvolen UNION, elektrifikácia železničnej trate Zvolen Banská Bystrica, Uvedené zámery boli v koncepte a návrhu ÚPN mesta Zvolen akceptované, zmeny v oblasti dopravnej infraštruktúry vyplynuli z riešenia Zmien a doplnkov ÚPN VÚC Banskobystrický kraj, ktorých spracovanie a ukončenie bolo v súlade s termínom ukončenia čistopisu ÚPN mesta Zvolen. SAŽP - CTK 13

14 B.3. ZÁKLADNÉ DEMOGRAFICKÉ, SOCIÁLNE A EKONOMICKÉ ROZVOJOVÉ PREDPOKLADY B.3.1. OBYVATEĽSTVO B HISTORICKÝ VÝVOJ. Pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov (SODB 2001) malo mesto Zvolen obyvateľov, čím bolo 12. najľudnatejšie mesto v SR. Pri katastrálnej výmere 98,68 km 2 bola hustota osídlenia v meste 443,7 obyvateľov na km 2. Hustota osídlenia katastra bola teda zhruba 4x väčšia ako bol priemer za SR. V roku 2001 sa mesto skladalo zo šiestich bývalých samostatných obcí: Kráľová, Lukové, Môťová, Neresnica, Zolná a Zvolen. Časti Môťová a Neresnica boli súčasťou mesta Zvolen už pred rokom 1950, dňa boli k mestu pričlenené obce Lieskovec, Lukové a Zolná, dňa Kráľová sa odčlenila od mesta a osamostatnila obec Lieskovec. Tab.: Historický vývoj počtu obyvateľov mesta Zvolen (v súčasných katastrálnych hraniciach) v období Rok Počet obyvateľov Prírastok (úbytok) oproti Predchádzajúce obdobie Rok 1869 = 100,0 predchádzajúcemu obdobiu = 100, , , ,7 132, , , , , , , , , , , Bez Lieskovca Tab.: Historický vývoj častí mesta Zvolen Rok ****Kráľová ***Lieskovec **Lukové *Môťová *Neresnica **Zolná Zvolen * súčasť Zvolena už pred rokom 1950 ** súčasť Zvolena od *** súčasť Zvolena od do **** súčasť Zvolena od SAŽP - CTK 14

15 Mesto Zvolen zaznamenáva za posledných takmer 130 rokov sústavný nárast počtu obyvateľov. Pritom tento nárast bol zapríčinený len v menšej miere administratívnym rozširovaním mesta, čoho je dôkazom aj to, že len časť Lieskovec sa od mesta odčlenila. Najviac obyvateľov v meste pribudlo v 70-tych rokoch (aj napriek pričleneniu niekoľkých malých obcí), menej v 60-tych a 80-tych rokoch. Od roku 1950 vzrástol počet obyvateľov mesta takmer trojnásobne, pričom pričlenené obce sa na tomto náraste podieľali len minimálne. Relatívne najrýchlejšie mesto rástlo koncom minulého storočia, avšak pri malom počte obyvateľov. Z pričlenených obcí mala v roku 2001 viac ako 500 obyvateľov len Môťová, kde bol v 70-tych rokoch postavený veľký obytný súbor. Okrem samotného Zvolena, ktorý rástol sústavne (okrem stagnácie v 70-tych rokoch), zaznamenala výrazný nárast počtu obyvateľov ešte spomínaná Môťová. Ostatné časti mesta: Kráľová, Lukové a Zolná dosiahli svoje maximum ešte v rokoch 1910, respektíve 1921 a minimálne od roku 1961 (Zolná od roku 1921) zaznamenávajú sústavný pokles počtu obyvateľov (v 90-tych rokoch zaznamenala Zolná mierny nárast počtu obyvateľov). B PRIRODZENÝ A MIGRAČNÝ POHYB OBYVATEĽOV. Tab.: Vývoj počtu obyvateľov v rokoch Rok Spolu Živo narodení Zomrelí Prirodzený prírastok Prisťahovalí Vysťahovalí Prírastok sťahovaním Celkový prírastok Počet obyv.k Počet obyv.k Počet obyvateľov k vychádza zo SODB 2001, t.j. nie je tam priama väzba na rok Mesto Zvolen sa v súčasnom období dostáva na maximálne hodnoty počtu obyvateľov. Od roku 1996 do 1999 sa prirodzený prírastok obyvateľov mesta pohyboval na úrovni niekoľko desiatok obyvateľov, pričom po roku 2001 sa očakával pokles počtu obyvateľov prirodzeným pohybom. Prirodzený úbytok počtu obyvateľov nastal už v roku 2000 (-7) obyvateľov, ako aj v roku 2001 (- 13) obyvateľov. Úroveň pôrodnosti v meste sa pohybuje len na hodnotách okolo 85% úrovne SR, čo už pri súčasnom podiele detskej zložky populácie jednoznačne vytvára predpoklady k poklesu počtu obyvateľov prirodzeným pohybom. Demografické správanie sa obyvateľstva mesta Zvolen zodpovedá typickému vývoju stredne veľkých a veľkých miest v SR, pričom napr. v susednej Banskej Bystrici sú tieto ukazovatele ešte nepriaznivejšie. Projekcia vývoja obyvateľstva SR do roku 2015, z ktorej vychádza aj tvorba projekcie obyvateľov pre okresy a mestá Banskobystrického kraja VÚC BB kraj, vo svojej nízkej variante takmer presne zodpovedá skutočnému vývoju prirodzeného pohybu nielen v SR, ale aj za mesto Zvolen. SAŽP - CTK 15

16 Na základe projekcie bez vplyvu migrácie by mesto Zvolen dosiahlo v roku 2020 počet obyvateľov približne B ŠTRUKTÚRA PODĽA POHLAVIA A VEKOVÁ SKLADBA. K zo obyvateľov bolo mužov a žien. Znamená to, že index feminity dosiahol 1088 (na 1000 mužov pripadalo 1088 žien). V Slovenskej republike dosiahol index feminity v rovnakom období 1059, Banskobystrický kraj 1070, okres Zvolen Znamená to, že index feminity v meste Zvolen je mierne nadpriemerný, čo však pre mestá strednej veľkosti je typický jav. Oproti roku 1991 (1089), prípadne roku 1980 (1083) badať v meste Zvolen mierne rastúci trend indexu feminity. K bol priemerný vek obyvateľov mesta Zvolen 35,93 rokov. K rovnakému obdobiu bol priemerný vek v okrese 36,9 rokov, v kraji 36,7 rokov a v SR 36,0 rokov. Priemerný vek obyvateľov mesta Zvolen bol v roku ,8 rokov. V súčasnej dobe rastie priemerný vek obyvateľov mesta (podobne ako v celej SR), pričom priemerný vek obyvateľov mesta je mierne nižší ako priemer za SR a nižší ako v okrese Zvolen a v Banskobystrickom kraji. Index stária dosiahol v meste ku koncu roku 2000= 89?27 (t.j. na 100 detí do 15 rokov pripadalo takmer 90 osôb v poproduktívnom veku). V okrese Zvolen dosiahol Index stária 103,6, v kraji 103,3 a v SR 94,2. Znamená to, že veková skladba obyvateľov mesta je priaznivejšia ako vo všetkých spomínaných územiach. V roku 1991 bol index stária v meste 59,4, v roku 1980= 53,4. Tab. : Vývoj priemerného veku a indexu stária priemerný vek index stária Mesto Zvolen 35,9 32,8 89,3 59,4 Okres Zvolen 36,9 34,6 103,6 77,9 Banskobystrický kraj 36,7 34,6 103,3 79,0 SR 36,0 33,6 94,2 69,6 Tab.: Mesto Zvolen - podiel osôb podľa veku v%. Mesto Zvolen 2000 Vek okres BB SR Zvolen kraj predproduktívny 18,5 24,9 26,4 17,9 18,4 19,2 produktívny 65,0 60,2 59,5 63,5 62,5 62,7 poproduktívny 16,5 14,8 14,1 18,6 19,1 18,1 Výrazný pokles podielu detskej zložky, nárast osôb v poproduktívnom veku a mierny nárast osôb v produktívnom veku, ktorý zaznamenáva mesto Zvolen je v súlade s vývojom v SR. V porovnaní so SR je v meste Zvolen nižší podiel detskej zložky, vyšší podiel osôb v produktívnom veku a nižší podiel v poproduktívnom veku. Napriek tomu, že veková štruktúra obyvateľov Zvolena je stále ešte priaznivejšia ako v Slovenskej republike, jej zhoršovanie je mierne rýchlejšie a najmä nižší podiel detí je alarmujúci. V súčasnej dobe má mesto početne silné ročníky osôb narodených v začiatku 50-tych rokov, ktoré za 5-15 rokov výrazne posilnia počty osôb v poproduktívnom veku. Tieto skutočnosti, spolu s mimoriadne nízkou pôrodnosťou budú zapríčiňovať ďalšie, pomerne rýchle starnutie obyvateľstva. SAŽP - CTK 16

17 Tab. Počet obyvateľov podľa jednotlivých vekových skupín k Vek Pohlavie Vek Pohlavie x-roční muži ženy spolu x-roční muži ženy spolu B NÁBOŽENSKÉ A NÁRODNOSTNÉ ZLOŽENIE OBYVATEĽSTVA. V roku 2001 bolo v meste Zvolen 26,4% osôb bez vyznania, 3,9% s nezisteným, resp. neudaným vyznaním a 69,6% veriacich. Z veriacich prevládali najmä rímskokatolíci 75,4% a evanjelici 21,3%. Tab.: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a náboženstva (SODB 2001) Vierovyznanie muži ženy spolu Bez vyznania Rímskokatolícke Grékokatolícke Pravoslávne Evanjelické a.v Ostatné Nezistené Spolu V roku 2001 sa až 95,9% obyvateľov mesta prihlásilo k slovenskej národnosti, 1,2% k českej národnosti, 0,9% k rómskemu pôvodu. Tab.: Bývajúce obyvateľstvo podľa pohlavia a národnosti (SODB 2001) Národnosť Muži Ženy Spolu Slovenská Česká Maďarská Rómska Poľská Nemecká Rusínska Ukrajinská Ostatná a nezistená Spolu Pri sčítaní v roku 1980 bolo v meste sčítaných až 1365 Rómov (3,7%), pričom však bola použitá dnes už neplatná metodika. Napriek tomu sa možno domnievať, že v súčasnej dobe žije v meste cca Rómov, t.j. cca 4-4,5% obyvateľov mesta. SAŽP - CTK 17

18 B VZDELANOSTNÁ ŠTRUKTÚRA OBYVATEĽSTVA. Vzdelanostná štruktúra obyvateľov mesta Zvolen vo veku nad 15 rokov bola v roku 2001 veľmi priaznivá. V porovnaní s priemerom za SR tvorili ľudia so základným vzdelaním a bez maturity výrazne menší podiel, naopak podiel osôb s maturitným vzdelaním a vysokoškolským vzdelaním bol výrazne nadpriemerný. Svojou vysokou vzdelanostnou úrovňou patrilo mesto Zvolen medzi mestá s najlepšou vzdelanostnou štruktúrou. Tab. Bývajúce obyvateľstvo podľa najvyššieho dokončeného vzdelania v r Školské vzdelanie Muži Ženy Spolu Základné Učňovské bez maturity Stredné bez maturity Úplné stredné odborné Úplné stredné všeobecné Vyššie Vysokoškolské - univerzitné technické ekonomické poľnohospodárske ostatné spolu Ostatní bez udania šk. vzdelania Ostatní bez vzdelania Deti a žiaci do 16 rokov Spolu B PREDPOKLADANÝ VÝVOJ DO ROKU 2020 Z celkovej demografickej situácie v regióne (aj v celej Slovenskej republike) vyplýva, že migračné prírastky z obcí v zázemí urbanizovaného územia miest sú do značnej miery vyčerpané. Prípadné migračné zisky mesta Zvolen sa môžu perspektívne orientovať najmä z okresov Detva a Krupina ako aj z juhu Banskobystrického kraja. Nevyhnutnou súčasťou blízkej budúcnosti mesta Zvolen (ale aj celej SR) bude výrazné starnutie obyvateľstva. Približne roku 2015 budú na jedno dieťa do 15 rokov pripadať 2 osoby v poproduktívnom veku, pričom mesto sa bude musieť vysporiadať s dôsledkami takéhoto vývoja. Sprievodným znakom klesajúcej pôrodnosti bude zmenšovanie počtu členov domácností a tým aj obložnosti bytov. Mesto Zvolen, počtom obyvateľov, ekonomickým a ľudským potenciálom, dopravnou polohou ale aj historickým významom patrí medzi významné mestské sídla v Slovenskej republike. K malo mesto obyvateľov a pri sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2001 malo mesto Zvolen , čo ho radí na 12. miesto v počte obyvateľov v SR. Urbanistický priestor Zvolen - Banská Bystrica s takmer 150 tisíc obyvateľmi je treťou najväčšou koncentráciou obyvateľstva v SR. Z týchto dôvodov a na základe rozvojových zámerov územia Stredoslovenského regionálneho centra, ktorého je Zvolen významným južným centrom, možno predpokladať záujem obyvateľov mestských aj vidieckych sídiel Banskobystrického kraja o trvalý pobyt v tomto perspektívnom meste. Zvolen disponuje vhodnými lokalitami pre výstavbu bytov, má priestory pre rozvoj služieb, nezávadný priemysel, disponuje existujúcimi plochami pre vytvorenie priemyselného parku. Územne je mesto pripravené k roku 2020 na navrhovaný počet obyvateľov SAŽP - CTK 18

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

A

A Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.5 územného plánu obce Kováčová : Obec Kováčová V zastúpení: starostom Slavomírom Brachnom Zhotoviteľ diela Zmeny a doplnky č. 4 územného plánu obce Kováčová : Ing.

Podrobnejšie

MsZ_UPN_PP

MsZ_UPN_PP MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 4. 2012 Plnenie uznesenia Mestského zastupiteľstva hlavného

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

Demanova studia

Demanova studia Tržná a finančná analýza uskutočniteľnosti pre projekt apartmánového domu v Demänovej, Liptovský Mikuláš Vypracované: Enright Development s.r.o. Leškova 16, Bratislava 811 04, Tel. +421 904 878 299 OBSAH

Podrobnejšie

Oznámenie o strategickom dokumente

Oznámenie o strategickom dokumente Oznámenie o strategickom dokumente ÚZEMNÝ PLÁN OBCE (ÚPN O UDIČA) podľa 5a prílohy 2 zákona č. 24/2006 Z. z o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE SÁSA, ZMENYA DOPLNKY Č.1, KTORÝM SA MENÍ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SÁSA O ZÁVÄZNÝCH ČASTIACH ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE

Podrobnejšie

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov

Návrh odkanalizovania lokality Košice – Krásna pri postupnom budovaní rodinných domov Technická univerzita v Košiciach, STAVEBNÁ FAKULTA Ústav environmentálneho inžinierstva ODBORNÝ SEMINÁR Pri príležitosti Svetového meteorologického dňa a Svetového dňa vody Návrh odkanalizovania mestskej

Podrobnejšie

Zaber_2017

Zaber_2017 KOŠICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ ÚZEMNÝ PLÁN VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU KOŠICKÝ KRAJ ZMENY A DOPLNKY 2017 VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV STAVEBNÝCH ZÁMEROV A INÝCH NÁVRHOV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE 2017 OBSTARÁVATEĽ

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č.../2014, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Územného plánu mesta Banská Bystrica ZD 00/ z 6 N Á V R H Všeobecne záv ZD 00/2014 1 z 6 N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Banská Bystrica č../2014, Dátum účinnosti od: Výtlačok č.: 1 Vydanie: 1 Vypracoval: Funkcia Meno Dátum Podpis riaditeľ ÚHA mesta Banská Bystrica

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Obec Cestice

Obec Cestice Mesto Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce Obyce na roky 2003 2013 DODATOK č. 1 - rozvoj bývania Obyce 2011 1. Analýza hospodárskeho rozvoja obce - doplnenie a/ sociálno ekonomická analýza Časť :

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

F7ABA1F

F7ABA1F Plán hlavných úloh MŽP Návrh Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR na rok 2007 Správa o plnení Plánu hlavných a legislatívnych úloh MŽP SR za rok 2006 Návrh rozpisu rozpočtu kapitoly MŽP Návrh účasti

Podrobnejšie

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava

uzemny_plan_mesta_Brezno_zmeny_a_doplnky_cislo_II_sprievodna_sprava ÚZEMNÝ PLÁN MESTA BREZNO ZMENY A DOPLNKY II. A/ DÔVODY PRE OBSTARANIE ZMIEN A DOPLNKOV II. K ÚPN MESTA BREZNO Územný plán mesta Brezno, schválený uznesením mestského zastupiteľstva v Brezne č. 734/2001

Podrobnejšie

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh

Mesto Sliač, Letecká 1, Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh Mesto Sliač, Letecká 1, 962 31 Sliač VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA SLIAČ č. 47/2017 KTORÝM SA VYHLASUJE OBECNÉ CHRÁNENÉ ÚZEMIE MESTA SLIAČ Návrh VZN č. 47/2017, ktorým sa vyhlasuje obecné chránené

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu  ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx

Microsoft Word - ZaD_2019-1_smerna cast_ docx ÚZEMNÝ PLÁN MESTA DUNAJSKÁ STREDA Zmeny a doplnky č.11/2019 číslo uznesenia 352 zo dňa 4.10.2005, záväzná časť vyhlásená VZN č. 5/2005 zo dňa 4.10.2005 číslo uznesenia 62/2007 zo dňa 26.4.2007, záväzná

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar

Microsoft Word - Oznamenie podla zákona EIA Ždiar OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE I. Základné údaje o obstarávateľovi II. 1. Názov: Obec Ždiar 2. Identifikačné číslo: 00 3. Adresa sídla: Ždiar 4. Meno, priezvisko, telefónne číslo a iné kontaktné údaje

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing

URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing , Benediktínska ul. č.24, prevádzka: Letná ul. č. 45, 040 01 Košice ZMENA č. 4 ÚZEMNÉHO PLÁNU OBCE VEĽKÁ IDA ČASŤ FRANTIŠKOV DVOR PRIEMYSELNÝ A LOGISTICKÝ PARK NÁVRH Vyhodnotenie stavebných návrhov a iných

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

B ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH DEMOGRAFIA A SOCIÁLNAŠT ŠTATISTIKA

B ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH DEMOGRAFIA A SOCIÁLNAŠT ŠTATISTIKA B ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH DEMOGRAFIA A SOCIÁLNAŠT ŠTATISTIKA Autori publikácie Zuzana Podmanická (ed.) Neonila Foltánová Andrea Galvánková Ľudmila Ivančíková Mária Katerinková Michal Katuša Monika

Podrobnejšie

2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č

2 i S. ZJ'J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa V Prešove OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše č 2 i S. ZJ'"J Vyv~sené dňa MESTO PREŠOV Zvesené dňa------- V Prešove 20.6.2019 OHAM/2019/9561 OZNÁMENIE MESTA PREŠOV Váš list č í s l o l zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka Prešov Mesto Prešov, zastúpené

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: Matador development, a.s., Miletičova 5/B, Bratislava Zámer : Stupeň :

Podrobnejšie

Oznamenie_SEA_ZaD2017_

Oznamenie_SEA_ZaD2017_ Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení, v rozsahu prílohy č.2 k zákonu Územný

Podrobnejšie

untitled

untitled 2. VIDIECKOSŤ KRAJINY Pri definícii vidieckosti územia sa vychádza z rozhodnutia Rady č. 2006/144/ES o strategických usmerneniach Spoločenstva pre rozvoj vidieka (programovacie obdobie 2007 2013), ktoré

Podrobnejšie

0519_husar

0519_husar Podpora OZE zo strany regionálnej samosprávy stratégia využívania OZE v Košickom kraji a jej implementácia Potenciál OZE vkošickom samosprávnom kraji Druh OZE Celkový potenciál Technický potenciál PJ TWh

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

Lučenec zadanie

Lučenec zadanie ÚZEMNÝ PLÁN MESTA L U Č E N E C KONCEPT VARIANT B SPRIEVODNÁ SPRÁVA OKTÓBER 2014 Základné údaje Názov dokumentácie Územný plán mesta Lučenec - Koncept - variant B Obstarávateľ: Mesto Lučenec Zastúpený:

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 6. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015

Podrobnejšie

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav

Štúdia terénnych a sadovníckych úprav Územný plán obce Turňa nad Bodvou z m e n y a d o p l n k y č. 1 Košice, marec 2018 názov dokumentácie: obstarávateľ dokumentácie: Územný plán obce (ÚPN-O) Turňa nad Bodvou Zmeny a doplnky č. 1 Obec Turňa

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2000 Vyhlásené: 29.01.2000 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 23 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Skvalitnenie účelovej monitorovacej siete VÚVH na sledovanie znečistenia v podzemných vodách predstavenie projektu E. Speváková, M. Fabok, A. Seman, A. Patschová, R. Cibulka História a pôvod dusičnanovej

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 1. blok: Mestská a prímestská doprava Nosný systém MHD v Bratislave Tibor Schlosser hlavný dopravný inžinier, Bratislava Integrácia v Bratislave začiatkom 20. storočia Ako ďalej...v 21. storočí??? Vajanského

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt

Microsoft PowerPoint - Homola+Maruniak.ppt Revitalizácia železničných staníc Ing. Juraj Homoľa Ing. Daniel Maruniak 26. február 2008 Obsah 1. Súčasný stav železničných staníc na Slovensku 2. Revitalizácia železničných staníc ŽSR 3. Vybrané medzinárodné

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän

U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva č. 3/2018 Obce Demänovská Dolina zo dňa Obecné zastupiteľstvo v Demän U Z N E S E N I E č. 47/03/2018 Berie na vedomie určenie Volí 1) Marianny Magurovej za zapisovateľku zápisnice OZ č. 03/2018. 2) Tibora Kočtúcha a Andreja Prevuzňáka za overovateľov zápisnice OZ č. 03/2018.

Podrobnejšie

2

2 K ŠICE ÚZEMNÝ PLÁN MESTA VYHODNOTENIE DÔSLEDKOV NAVRHOVANÉHO STAVEBNÉHO ROZVOJA A INÝCH ZÁMEROV NA POĽNOHOSPODÁRSKEJ A LESNEJ PÔDE Združenie ÚPN M KE, január 2018 OBJEDNÁVATEĽ: Mesto Košice Trieda SNP

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktivity vodárenských spoločností v rámci Operačného programu životné prostredie. Asociácia vodárenských spoločností Ing. Ivana Mahríková, PhD. www.avssr.sk Asociácia vodárenských spoločností AVS združuje

Podrobnejšie

ARKA-architektonická kancelária, spol

ARKA-architektonická kancelária, spol architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@mail.t-com.sk územný plán mesta (ÚPN-O) NOVÁ BAŇA sprievodná správa schválený Mestským zastupiteľstvom

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE Ċ VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. XX o záväznej časti Zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu obce Raková Obec Raková na základe 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade

Podrobnejšie

2 Program rozvoja bývania obce Rovensko 2014-konečná verzia uprava

2 Program rozvoja bývania obce Rovensko 2014-konečná verzia uprava OBEC ROVENSKO, ROVENSKO 146, 905 01 ROVENSKO PROGRAM ROZVOJA BÝVANIA OBCE ROVENSKO 2014 2020 Rovensko 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 ANALYTICKÁ ČASŤ... 4 2.1 ZÁKLADNÉ ÚDAJE O OBCI... 4 2.2 ANALÝZA SÚČASNEJ ÚROVNE

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 8. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Inovovaného ŠVP pre 2 stupeň ZŠ, schváleného 6.2.2015

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

Okresné kolo

Okresné kolo Biologická olympiáda kategória E 51. ročník Poznaj a chráň prírodu svojej vlasti (59. ročník) Celoštátne kolo školský rok 2016/2017 Písomný test odbornosť geológia 1. Dobrovoľných záujemcov o výskum a

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

06_Studia_pesieho_pohybu_Haje

06_Studia_pesieho_pohybu_Haje Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 07.11.2017 Materiál číslo: 368/2017 Štúdia pešieho pohybu Bratislava-Petržalka, lokalita Háje

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ZVOLEN NA OBDOBIE 2007 2013 Príloha č. 4 Zoznamy OBSAH ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV... 3 ZOZNAM SKRATIEK... 4 str. 2/6 ZOZNAM INFORMAČNÝCH ZDROJOV Interné

Podrobnejšie

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra

Vzdelávacia oblasť: Človek a spoločnosť 2. STUPEŇ ZŠ - ISCED 2 Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/ ROČNÍK GEOGRAFIA Vypra Základná škola Pavla Horova Michalovce ŠKOLSKÝ ROK: 2018/2019 9. ROČNÍK GEOGRAFIA Vypracoval: Mgr. Mária Poľašková Učebné osnovy vypracované na základe Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 2, schváleného

Podrobnejšie

VZN č. 58

VZN č. 58 MESTO STARÁ ĽUBOVŇA Mesto Stará Ľubovňa na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien

Podrobnejšie

Rokovací poriadok MsZ

Rokovací poriadok MsZ Všeobecne záväzné nariadenie mesta Rimavská Sobota č. 52/2000 o záväzných regulatívoch určujúcich podmienky rozvoja Rekreačného komplexu Zelená voda v Rimavskej Sobote Mestské zastupiteľstvo v Rimavskej

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ

Centrum pre hospodárske otázky Komentár 1/2018: Schválená investičná pomoc v roku 2017 Martin Darmo, Boris Škoda 1 V roku 2017 vláda Slovenskej republ Komentár /08: Schválená investičná pomoc v roku 07 Martin Darmo, Boris Škoda V roku 07 vláda Slovenskej republiky schválila návrhov na poskytnutie investičnej pomoci (Ministerstvo hospodárstva Slovenskej

Podrobnejšie

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko

Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 záko Obec Moravské Lieskové Moravské Lieskové 657 916 42 Moravské Lieskové VÝZVA NA PREDKLADANIE PONÚK - ZADÁVANIE ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene

Podrobnejšie

OZNAM _o_strategickom_dokumente_POH BB kraja

OZNAM _o_strategickom_dokumente_POH BB kraja OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA BANSKOBYSTRICKÉHO KRAJA na roky 2016-2020 podľa 5 a prílohy č. 2 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a

Podrobnejšie

Tabulka 1_Byt_domy_navrh.xls

Tabulka 1_Byt_domy_navrh.xls TABUĽKA č. 1/1 PREHĽAD KAPACÍT PARKOVACÍCH MIEST A GARÁŽÍ V OBYTNÝCH ZÓNACH S PREVAHUJÚCOU ZÁSTAVBOU HBV BYTOVÝ ULICA POČET PARK. Č. KAPACITA SPOLU MAJITEĽ POZNÁMKA DOM Č. BYTOV RESP. PARKOV. MIESTA /

Podrobnejšie

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: , Príloha II Záväzná časť územného

architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, Košice tel./fax: ,   Príloha II Záväzná časť územného architektonická kancelária, spol. s r.o. Zvonárska 23, 040 01 Košice tel./fax: 055 7294151, e-mail: arka@stonline.sk Príloha II Záväzná časť územného plánu obce VÍŤAZ schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov n

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického kraja podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov n OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE Regionálna integrovaná územná stratégia Banskobystrického podľa zákona č.24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

Sprievodna sprava januar 2014

Sprievodna sprava januar 2014 ÚZEMNÝ PLÁN ZÓNY LUČENEC MALÁ VES ZMENA A DOPLNOK Č. 1 TEXTOVÁ ČASŤ FEBRUÁR 2014 Zmenu a doplnok č. 1 Územného plánu zóny Lučenec Malá Ves vypracovala Projektová kancelária A.U.R.A. Ateliér urbanizmu a

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky,

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO JANUÁR 2014 ČÍSLO 1 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické charakteristiky

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

Ing. arch. Marián Pivarči

Ing. arch. Marián Pivarči Ing. arch. Marián Pivarči - autorizovaný architekt Gaštanová 3077/25, 010 07 Žilina ÚZEMNÝ PLÁN MESTA RUŽOMBEROK ZMENY A DOPLNKY Č. 5 NÁVRH Mesto Ružomberok obstarávateľ Ing.arch. Marián Pivarči hlavný

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Predstavenie projektu „Lesníci deťom“

Predstavenie projektu  „Lesníci deťom“ Predstavenie projektu Spoločne za zachovanie prírodných hodnôt na území Poľany a Börzsöny Úvodná konferencia 24. 10. 2012, Detva www.hungary-slovakia-cbc.eu Príprava projektu projektová cezhraničná spolupráca

Podrobnejšie

Severná Európa. Island Základné údaje o severnej Európe: veľkú časť severnej Európy obmývajú moria Atlantického a Severného ľadového oceána, západné a

Severná Európa. Island Základné údaje o severnej Európe: veľkú časť severnej Európy obmývajú moria Atlantického a Severného ľadového oceána, západné a Severná Európa. Island Základné údaje o severnej Európe: veľkú časť severnej Európy obmývajú moria Atlantického a Severného ľadového oceána, západné a severné pobrežie obmýva Severné, Nórske a Barentsovo

Podrobnejšie

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív

Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 2012/2013 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatív Vyhodnotenie preventívneho programu Cesta v školskom roku 212/213 Mgr. Mária Janková, CVTI Abstrakt: v príspevku sú prezentované vybrané kvantitatívne charakteristiky programu Cesta podľa krajov a okresov

Podrobnejšie

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra

MsZ_ Umiestnenie Pamatnika 17 novembra MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 22. 5. 2014 Umiestnenie Pamätníka 17. novembra v lokalite Námestia

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon

Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákon Mestské zastupiteľstvo v Bytči na základe Zákona č.369/90 Zb. O obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade s ustanovením 27 ods.3) Zákona č.50/76 Zb. v znení neskorších predpisov vydáva VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

(Správa Z+D návrh)

(Správa Z+D návrh) MINOR PLAN ARCHITEKTONICKÁ KANCELÁRIA ING.ARCH. DUČAY STANISLAV PETÖFIHO 14, 080 01 PREŠOV, TEL: 051/ 7773413, FAX: 051/7773409 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Podrobnejšie

bod_6_9_odpredaj_moravska

bod_6_9_odpredaj_moravska Mesto Nemšová 6.9 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH PROGRAM HOSPODÁRSKEHO A SOCIÁLNEHO ROZVOJA MESTA ZVOLEN NA OBDOBIE 2007 2013 Príloha č. 1 Analytická časť OBSAH 1 ÚVODNÁ ČASŤ... 4 1.1 INŠTITUCIONÁLNY A LEGISLATÍVNY RÁMEC... 4 1.2 DEFINÍCIA ZÁKLADNÝCH

Podrobnejšie

VODOVOD

VODOVOD OBYTNÁ ZÓNA IBV JASLOVSKÉ BOHUNICE PANSKÉ DIELY II ------------------------------------------------------------ URBANISTICKÁ ŠTÚDIA STANOVENIE REGULATÍVOV VYUŽITIA ÚZEMIA OBSTARÁVATEĽ: OBEC JASLOVSKÉ BOHUNICE

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci

Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky za rok 2018 Komunitný plán soci Informatívna hodnotiaca správa o priebežnom plnení Komunitného plánu sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 za rok 2018 Komunitný plán sociálnych služieb mesta Trnavy na roky 2016 2020 (ďalej

Podrobnejšie

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk

Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansk Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE ZÁPADNÉ SLOVENSKO DECEMBER 2014 ČÍSLO 12 Kraj: Bratislavský, Nitriansky, Trnavský a Trenčiansky Obsah 1 Agrometeorologické

Podrobnejšie

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM 9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ LOKALITA STROMOVÁ UL.,

Podrobnejšie

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018

Samovraždy a samovražedné pokusy v SR 2018 počet Samovraždy a samovražedné pokusy v Slovenskej republike 218 Údaje o počte samovrážd a samovražedných pokusov sú získavané štatistickým zisťovaním MZ SR Hlásenie príčin a okolností úmyselného sebapoškodenia,

Podrobnejšie

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013

Úplné znenie - ÚPN SÚ Riečka 08/2013 Ing. arch. Vladi mí r Pa š ko - P roj e kci a urbani zmu a archit e kt ú ry Tu ls ká u l. 97, 974 01 Ban s ká Byst ric a ÚZEMNÝ PLÁN SÍDELNÉHO ÚTVARU RIEČKA ÚPLNÉ ZNENIE (ÚPN-SÚ RIEČKA VRÁTANE ZMIEN A

Podrobnejšie

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL: POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač

Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, Banská Bystrica Tel. / fax: URL:   POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Krač Lucia Slatinská Horná Strieborná 14599/4, 97401 Banská Bystrica Tel. / fax: 0915870556 URL: www.dodomceka.sk POZEMKY na predaj v obci Kráľovičove Kračany už od 18 650 Cena - Predaj: 18 650,00 Kraj: Okres:

Podrobnejšie

Sprievodná správa

Sprievodná správa URBAN TRADE, projektová kancelária, Ing. arch. Dušan Hudec, Letná 45, 040 01 Košice ZMENY A DOPLNKY ÚZEMNÉHO PLÁNU HSA KOŠICE LOKALITA MČ ŠACA NÁVRH SPRIEVODNÁ SPRÁVA Obstarávateľ: Mesto Košice zastúpené

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Slovenská agentúra životného prostredia realizuje aktivitu Slovensko-česká konferencia ZNEČISTENÉ ÚZEMIA 2019 Piešťany 19.-21.06. 2019 Aktivita je realizovaná v rámci národného projektu Zlepšovanie informovanosti

Podrobnejšie

ing

ing orgán územného plánovania, ktorý obstaráva územnoplánovaciu dokumentáciu : Mesto Košice, zastúpené Útvarom hlavného architekta mesta Košice adresa : Hlavná 68, 04265 Košice telefón : 095/6228493 fax :

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

SSP-2013-Prezentacia [Režim kompatibility]

SSP-2013-Prezentacia [Režim kompatibility] STRETNUTIE PRIMÁTORA MESTA ZVOLEN S PODNIKATEĽMI 9. 10. 2013 pri príležitosti 770. výročia obnovenia mestských výsad a 20. výročia obnovenia Živnostenského spoločenstva mesta Zvolen Stará radnica, 9. 10.

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZAD 2 UPN MOJM UPRAVA NAVRHU

Microsoft Word - ZAD 2 UPN  MOJM UPRAVA NAVRHU NEUTRA - architektonický ateliér Ing. arch. Peter Mizia, Farská č. 1, 949 01 Nitra; peter.mizia@gmail.com, tel. 037-6579461 MOJMÍROVCE ZMENY A DOPLNKY č.2 - ÚPRAVA NÁVRHU ÚPN - OBCE TEXTOVÁ ČASŤ SPRACOVATEĽ

Podrobnejšie

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra letnej Banskobystrický samosprávny kraj Krajská knižnica Ľudovíta Štúra http://www.kskls.sk 2018 Vyhodnotenie činnosti mestských a obecných knižníc okresov Detva, Krupina a Zvolen za rok 2017 Verejné knižnice

Podrobnejšie

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce

FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce FAQ k 45. výzve 1. Aký je účel 45. výzvy? Účelom 45. výzvy je zníženie znečisťovania ovzdušia a zlepšenie jeho kvality najmä pokiaľ ide o znečisťujúce látky PM10, NOx, NH3, VOC, SO2. Napriek skutočnosti,

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil

Rast cien bývania sa v polovici roka 2019 zmiernil Rýchly komentár Rast cien bývania sa v polovici roka 019 zmiernil V. štvrťroku 019 pokračovalo mierne ochladzovanie slovenského trhu s bývaním zo začiatku roka. Podiel na tom má pravdepodobne aj pôsobenie

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

Mesto Tornaľa

Mesto Tornaľa Všeobecne záväzné nariadenie Číslo: 10/2015 MESTO TORNAĽA Výtlačok číslo: 1 Všeobecne záväzné nariadenie č. 10/2015 o prenájme nebytových priestorov v meste Tornaľa Návrh tohto Všeobecne záväzného nariadenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis

Microsoft Word - ZaD 15 čistopis Architektonický ateliér URBA, s.r.o Ing. arch. Eva Mačáková Jakobyho 14, 040 01 Košice, tel. 055/6338074, 0907 907 253 e-mail: urba@urba.sk ZMENY A DOPLNKY č.15 ÚPN-O ŽDIAR ČISTOPIS SCHVÁLENÉ Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie