Priame dane. Ako si uplatniť paušálne výdavky pri konkrétnych druhoch príjmov? Marec 2019, Deloitte na Slovensku

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Priame dane. Ako si uplatniť paušálne výdavky pri konkrétnych druhoch príjmov? Marec 2019, Deloitte na Slovensku"

Prepis

1 Priame dane Ako si uplatniť paušálne výdavky pri konkrétnych druhoch príjmov? Finančné riaditeľstvo vydalo informáciu k možnosti uplatnenia paušálnych výdavkov (ďalej len PV ). Podľa zákona o dani z príjmov (ďalej len ZDP ) má daňovník pri dosahovaní zákonom stanovených druhov príjmov právo uplatniť si PV. Konkrétne tak môže spraviť pri dosahovaní príjmov: a) z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti (ďalej len SZČ) - ( 6 ods. 1 a 2 ZDP), b) z použitia diela a umeleckého výkonu ( 6 ods.4 ZDP), c) z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva ( 8 ods.1 písm. a) ZDP). PV nie je možné uplatniť v prípade dosahovania príjmov z prenájmu nehnuteľnosti ( 6 ods. 3 ZDP). Takisto tieto výdavky nie je možné uplatniť ani v prípade, keď je daňovník povinný účtovať v sústave podvojného účtovníctva. Marec 2019, Deloitte na Slovensku A) Uplatnenie PV pri príjmoch z podnikania a inej SZČ Pri tomto druhu príjmu má daňovník možnosť uplatniť si PV vo výške 60 % z úhrnu príjmov, najviac do výšky EUR. V sume PV sú zahrnuté všetky daňové výdavky okrem poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť v súvislosti s dosahovaním tohto druhu príjmu. Toto zaplatené poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť v preukázateľnej výške. V prípade, že je daňovník platiteľom DPH, alebo sa ním počas roka stane, podľa zákona nemá právo na uplatnenie PV pri tomto druhu príjmu. Daňovník registrovaný podľa 7 alebo 7a zákona o DPH sa nepovažuje za platiteľa DPH. B) Uplatnenie PV pri príjmoch z použitia diela a umeleckého výkonu Platia rovnaké podmienky ako v bode A.

2 Priame dane C) Uplatnenie PV pri príjmoch z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva Daňovník má možnosť uplatniť si PV vo výške 25% z príjmov, najviac vo výške EUR ročne. V sume PV je zahrnutá aj suma poistného a príspevkov zaplatených z týchto príjmov. Pri uplatňovaní PV pri príjmoch podľa A) a B) je daňovník povinný viesť evidenciu (podľa 6 ods. 10 ZDP) o príjmoch, zásobách a pohľadávkach. Ak si daňovník v podanom daňovom priznaní uplatní PV pri príjmoch podľa A) a B), nemôže ich podaním dodatočného daňového priznania zmeniť na preukázateľné. To platí aj naopak ak uplatnil preukázateľné, nemôže ich zmeniť na paušálne. Zdaňovanie príjmu fyzickej osoby z príležitostnej činnosti Podľa zákona o dani z príjmov sa za príjem fyzickej osoby z príležitostnej činnosti považuje príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva a z príležitostného prenájmu hnuteľných vecí, pokiaľ nejde o príjem zo závislej činnosti, z podnikania alebo z inej samostatnej zárobkovej činnosti, z prenájmu nehnuteľnosti, z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, alebo o príjem z kapitálového majetku. Príjem z príležitostnej činnosti je podľa zákona o dani z príjmov oslobodený od dane z príjmov do výšky 500 EUR, preto sa do daňového priznania k dani z príjmov uvádza ako zdaniteľný príjem iba príjem presahujúci sumu 500 EUR. Základ dane z takéhoto druhu príjmu je príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Výdavky sa zistia rovnakým pomerom, ako je pomer zdaniteľného príjmu k celkovému príjmu. Pri príjme z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva môže daňovník, ktorý neuplatňuje skutočné preukázateľné výdavky, uplatniť paušálne výdavky vo výške 25 % z tohto príjmu, najviac však do výšky EUR ročne. S účinnosťou od sa za príjem z príležitostnej činnosti nepovažuje príjem dosahovaný z činnosti vykonávanej na základe zmluvného vzťahu, ak vyplácajúci daňovník, ktorý je právnickou osobou, alebo fyzickou osobou s príjmami podľa 6, teda dosahuje príjem z podnikania, inej samostatnej zárobkovej činnosti, príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, alebo príjmy z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, pričom tento vyplácajúci daňovník vystavil na vyplatenú sumu účtovný doklad, na ktorom prijímateľ podpísal prevzatie finančných prostriedkov. Ak fyzická osoba dosiahla po príjem z činnosti vykonanej na základe zmluvného vzťahu pre právnickú osobu, alebo pre fyzickú osobu s príjmami podľa 6 zákona o dani z príjmov, t. j. s príjmami z podnikania, z inej samostatnej zárobkovej činnosti, s príjmami z prenájmu nehnuteľnosti, alebo s príjmami z použitia diela alebo použitia umeleckého výkonu, pričom tento vyplácajúci daňovník vystavil na vyplatenú sumu účtovný doklad, na ktorom prijímateľ podpísal prevzatie finančných prostriedkov, potom sa takýto príjem nepovažuje za príjem z príležitostnej činnosti, ale ide o príjem podľa 8 zákona o dani z príjmov ako ostatný príjem, pokiaľ sa nejde o príjem podľa 5 až 7 zákona o dani z príjmov. Tento ostatný príjem fyzická osoba zdaňuje cez podané daňové priznanie. Základom dane (čiastkovým základom dane) z tohto druhu príjmu je príjem znížený o výdavky preukázateľne vynaložené na jeho dosiahnutie. Na príjem, ktorý podlieha dani z príjmov podľa 8 zákona o dani z príjmov ako ostatný príjem nie je možné uplatniť oslobodenie do sumy 500 EUR, ani uplatniť paušálne výdavky, ak ide o príjem z príležitostnej poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva. Ako vyplniť daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby ak jej plynie príjem zo zamestnania zo zdroja v zahraničí? Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou, ktorého súčasťou základu dane vyčísleného v daňovom priznaní sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí, vypĺňa aj oddiel v tlačive daňového priznania Miesto na osobitné záznamy daňovníka (daňové priznanie pre FO typ A IX. oddiel, daňové priznanie pre FO typ B XIII. oddiel). Príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí uvádza daňovník v hrubej výške bez prípadných odpočítateľných položiek podľa zákonov platných v zahraničí a výdavky vzťahujúce sa na tieto príjmy môže daňovník uplatniť a uviesť len podľa zákona o dani z príjmov. Pri vyčíslovaní základu dane z príjmov zo závislej činnosti sa za výdavok považuje poistné a príspevky, ktoré je zamestnanec povinný platiť, alebo príspevky na zahraničné poistenie zamestnanca, na ktorého sa vzťahuje povinné zahraničné poistenie rovnakého druhu.

3 Priame dane Poistným a príspevkami sa rozumie poistné na verejné zdravotné poistenie, poistné na sociálne poistenie, poistné na sociálne zabezpečenie a príspevky na starobné dôchodkové sporenie podľa osobitného predpisu alebo poistné a príspevky na zahraničné poistenie rovnakého druhu, ktoré je povinný platiť zamestnávateľ za zamestnanca. Na základe toho daňovník pri príjmoch zo závislej činnosti ako výdavok v príslušnom oddiele daňového priznania, ktorý je určený na osobitné záznamy daňovníka, uvádza výdavky na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec. Vybrané otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňovníkov (rezidentov SR) ktorým v roku 2018 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu, v ktorej uvádza otázky a odpovede k podávaniu daňových priznaní k dani z príjmov daňových rezidentov SR, ktorým v roku 2018 plynuli aj zdaniteľné príjmy zo zdrojov v zahraničí. Ako sa v súvislosti s predĺžením lehoty na podanie daňového priznania o šesť celých kalendárnych mesiacov vykladá pojem zdaniteľný príjem? Musí byť tento príjem zdaniteľný v zahraničí alebo na Slovensku? Alebo aj v zahraničí a zároveň aj na Slovensku? Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania v SR je podmienená zdaniteľnosťou príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí podľa zákona o dani z príjmov platného v SR. Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania tak nie je podmienená zdaniteľnosťou príjmov plynúcich zo zdrojov v zahraničí v štáte ich zdroja. Môže si predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť kalendárnych mesiacov aj daňovník (živnostník), ktorý v roku 2018 fakturoval svoje služby odberateľom v ČR a v Rakúsku? Ak uvedený daňovník v roku 2018 fyzicky nevykonával svoju činnosť v týchto štátoch, ale svoje služby poskytoval z územia SR, v takom prípade síce ide o príjem plynúci zo zahraničia, ale nejde o príjem zo zdrojov v zahraničí. Daňovník si preto môže predĺžiť lehotu len o 3 kalendárne mesiace. Môže si daňovník predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov, keď ako živnostník dva mesiace pracoval v Rakúsku? Príjem mu pritom vyplácal slovenský rezident. Daňovník fyzicky pracujúci v zahraničí, ktorému príjem vyplácal rezident SR, si môže predĺžiť lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov z dôvodu, že jeho príjmy sa považujú za zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. V prípade príjmov z činnosti (aktívne vykonávanej činnosti) je rozhodujúcou skutočnosťou pre posúdenie zdrojovosti príjmov štátne územie, na ktorom sa táto činnosť fyzicky vykonáva. Podľa čoho sa posudzuje štát zdroja príjmov pri tzv. pasívnych príjmoch (napr. pri úrokoch)? Rozhodujúcou je rezidencia osoby, ktorá tento príjem vypláca. Sú príjmy daňovníka považované za príjmy zo zdrojov v zahraničí, keď mu v minulom roku plynuli úroky z cenných papierov, ktoré mu vyplácala slovenská banka, ale cenné papiere boli emitované daňovníkom v zahraničí? Je slovenský daňovník povinný v daňovom priznaní FO typ B vypísať aj XIII. oddiel? Vo všeobecnosti sa predpokladá, že úroky (napr. z cenných papierov) majú zdroj v zmluvnom štáte, ktorého je platiteľ rezidentom. Ak je emitentom cenného papiera zahraničný rezident, ktorý daňovníkovi (rezidentovi SR) vypláca výnos z tohto cenného papiera prostredníctvom obchodníka s cennými papiermi (napr. slovenskej banky), tento príjem sa považuje za príjem plynúci zo zdrojov v zahraničí. Daňovníčke plynul prvé dva mesiace v roku 2018 zdaniteľný príjem zo závislej činnosti z ČR, kde je zamestnaná na hlavný pracovný pomer. V marci sa jej narodilo dieťa a od septembra roku 2018 jej bol z ČR vyplácaný rodičovský príspevok. Musí táto daňovníčka v podanom daňovom priznaní v SR (nakoľko jej príjmy za dva mesiace minulého roku presiahli sumu 1 915,01 eura) uviesť aj rodičovský príspevok vyplácaný z Čiech? Rodičovský príspevok poskytovaný zo zahraničia sa z hľadiska dane z príjmu posudzuje rovnako ako podobná dávka poskytovaná na území SR, ktorou je rodičovský príspevok podľa zákona č. 571/2009 Z. z. o rodičovskom príspevku. Z tohto dôvodu rodičovský príspevok poskytovaný zo zahraničia (napr. z ČR) nepodlieha na území SR dani z príjmu, nakoľko je podľa zákona o dani z príjmov takáto dávka od dane oslobodená.

4 Priame dane V roku 2018 daňovník prenajímal nehnuteľnosť v Maďarsku a dosiahnuté príjmy zdanil v Maďarsku v zmysle maďarskej daňovej legislatívy. Daňovník oznámil úradu, že si predlžuje lehotu na podanie daňového priznania o šesť mesiacov. Ako má v priznaní uviesť tieto príjmy? Ako má vypočítať základ dane z týchto príjmov? Vo všeobecnosti sú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti zdaniteľné v štáte, v ktorom je táto nehnuteľnosť umiestnená. Po skončení zdaňovacieho obdobia rezident SR uvedie do daňového priznania aj príjmy z prenájmu nehnuteľnosti dosiahnuté v zahraničí, ku ktorým si uplatní preukázateľné výdavky, pričom postupuje v zmysle slovenského zákona o dani z príjmov, a tiež oslobodenie týchto príjmov do výšky 500 EUR. Ak sa fyzická osoba rozhodne a zaradí prenajímanú nehnuteľnosť do obchodného majetku, v takom prípade si môže uplatniť podľa slovenského zákona o dani z príjmov výdavky na obstaranie prenajímanej nehnuteľnosti (formou odpisov), tiež úroky súvisiace so splácaním hypotekárneho úveru na obstaranie tejto nehnuteľnosti a iné daňovo uznané výdavky. Uvedené platí aj v prípade, ak rezidentovi SR plynú príjmy z prenájmu nehnuteľnosti umiestnenej v zahraničí. Za účelom zamedzenia dvojitého zdanenia týchto príjmov v SR daňovník uplatní v tomto prípade metódu zápočtu dane. Daňovníkovi v roku 2018 okrem príjmov zo závislej činnosti vykonávanej vo Veľkej Británii plynuli aj úrokové príjmy z vkladov na bankových účtoch vo Veľkej Británii. Podľa zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia britská banka vyplatila slovenskému daňovníkovi (rezidentovi SR) úrokové príjmy bez zrazenia dane (daňovník banke včas predložil potvrdenie o jeho daňovej rezidencii v SR). Musí tieto úrokové príjmy daňovník uviesť v priznaní v SR? Ak má túto povinnosť, do ktorej časti daňového priznania? Môže uplatniť metódu na zamedzenie dvojitého zdanenia? Ak ide o úrokový príjem, ktorý rezidentovi SR plynul z peňažných prostriedkov uložených na jeho zahraničnom účte, zdaniteľnosť tohto príjmu sa posudzuje v zmysle článku 11 zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia medzi SR a Spojeným kráľovstvom Veľkej Británie a Severného Írska. Podľa tohto článku úroky majúce zdroj vo Veľkej Británii, ktoré poberá rezident SR a ktorý je ich skutočným vlastníkom, budú zdanené iba v SR. Podmienkou nezdanenia týchto príjmov vo Veľkej Británii je predloženie potvrdenia o daňovej rezidencii rezidenta SR platiteľovi príjmu britskej banke. Možnosť predĺženia lehoty na podanie daňového priznania fyzickej osoby až do konca júna 2019 Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018 je možné podať iba na predpísanom tlačive Oznámenie daňovníka o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania podľa 49 ods. 3 písm. a) alebo b) zákona č.595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov označené ako OZN493v17. Ak je fyzická osoba povinná komunikovať s finančnou správou elektronicky, podá oznámenie na predpísanom tlačive cez portál finančnej správy. Oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania k dani z príjmov za rok 2018 je fyzická osoba povinná podať najneskôr do konca zákonnej lehoty na podanie daňového priznania za rok 2018, t. j. najneskôr do FO si môže predĺžiť lehotu: najviac o tri celé kalendárne mesiace, najviac o šesť celých kalendárnych mesiacov, ak súčasťou príjmov daňovníka sú zdaniteľné príjmy plynúce zo zdrojov v zahraničí. Predĺženú lehotu na podanie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby po uplynutí lehoty na podanie daňového priznania (po ) nie je možné opätovne predĺžiť. Daňovník môže podať oznámenie o predĺžení lehoty na podanie daňového priznania aj v prípade, ak už podal daňové priznanie, ale ešte neuplynula lehota na podanie daňového priznania. Ako si uplatniť daňový bonus na hypotekárne úvery? Daňový bonus na zaplatené úroky sa vzťahuje iba na úroky pri úveroch na bývanie podľa 1 ods. 6 a 7 zákona č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Daňový bonus na zaplatené úroky si môže fyzická osoba uplatniť prvýkrát zo zmluvy o úvere uzatvorenej po Ak bol fyzickej osobe poskytnutý hypotekárny úver na základe zmluvy o hypotekárnom úvere uzatvorenej pred , na ktorý sa uplatňuje štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých podľa osobitného predpisu, nárok na daňový bonus na zaplatené úroky jej

5 Priame dane vznikne prvýkrát až v kalendárnom mesiaci nasledujúcom po kalendárnom mesiaci, za ktorý jej naposledy vznikol nárok na štátny príspevok alebo štátny príspevok pre mladých. Podmienky na uplatnenie daňového bonusu na zaplatené úroky: ku dňu podania žiadosti o úver na bývanie má fyzická osoba najmenej 18 rokov a najviac 35 rokov, priemerný mesačný príjem fyzickej osoby dosiahnutý za kalendárny rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom uzatvorila zmluvu o úvere na bývanie, nepresiahol 1,3 násobok priemernej mesačnej mzdy, čo za rok 2017 predstavuje sumu 1 240,20 EUR. Daňovým bonusom na zaplatené úroky je suma vo výške 50 % zo zaplatených úrokov v príslušnom zdaňovacom období, najviac však do výšky 400 EUR za rok. Fyzická osoba si môže uplatniť daňový bonus na zaplatené úroky počas piatich bezprostredne po sebe nasledujúcich rokoch. Nárok na daňový bonus na zaplatené úroky si môže fyzická osoba uplatniť len po uplynutí zdaňovacieho obdobia, a to buď u zamestnávateľa prostredníctvom ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti, alebo v podanom daňovom priznaní k dani z príjmov fyzickej osoby. Informácia k podávaniu daňových priznaní typu B ku dani z príjmov fyzickej osoby Finančné riaditeľstvo SR vydalo informáciu týkajúcu sa povinnosti podávania daňového priznania, lehôt na podanie daňového priznania, spôsobu platby dane a najzávažnejších zmien v tlačive daňového priznania typu B. Daňové priznanie k dani z príjmov fyzickej osoby typ B je určené pre daňovníka, ktorý má za zdaňovacie obdobie 2018 príjmy podľa 5 8 zákona o dani z príjmov, ktoré sú predmetom dane a nie sú oslobodené od dane (napríklad príjmy z vykonávania podnikateľskej činnosti, zdaniteľné príjmy z prenájmu nehnuteľnosti, zdaniteľné príjmy z predaja nehnuteľnosti a iné). Povinnosť podať daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb za zdaňovacie obdobie 2018 vzniká daňovníkovi ak jeho príjmy v roku 2018 presiahli sumu 1915,01 EUR. Daňové priznanie je povinný podať aj daňovník, ktorého zdaniteľné príjmy nepresiahli uvedenú sumu, ale vykazuje daňovú stratu. Informácia k vydávaniu potvrdenia o daňovej rezidencii Potvrdenie o osobnej daňovej príslušnosti (rezidencii) daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky sa vydáva na účely uplatnenia príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, ale aj vo vzťahu k štátom, s ktorými SR nemá uzavretú medzinárodnú zmluvu (vtedy sa daňová rezidencia posudzuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov). Potvrdenie sa vydáva na základe písomnej žiadosti daňovníka na unifikovanom trojjazyčnom formulári (slovenčina, angličtina, nemčina) a jeho vydanie je oslobodené od správneho poplatku. Správca dane do potvrdenia uvedie obdobie, za ktoré sa potvrdenie vydáva. Časový údaj môže pokrývať predchádzajúce obdobie jedného alebo viacerých mesiacov alebo rokov (spätne). Správca dane môže potvrdzovať daňovú rezidenciu daňovníka tiež na tlačive zahraničného správcu dane týkajúceho sa uplatnenia nároku na oslobodenie alebo zníženie dane vymedzeného v príslušnej medzinárodnej zmluve alebo refundácie dane. Daňovník môže správcu dane požiadať iba o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii pre daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou na území SR. Ak správca dane zistí, že daňovník nespĺňa kritériá pre určenie miesta daňovej rezidencie na území SR, oznámi daňovníkovi, že mu potvrdenie o daňovej rezidencii nevystaví, resp. nepotvrdí daňovú rezidenciu na zahraničnom tlačive. Informácia o rozsudku ZexeZ kapitálová s.r.o., v likvidaci vs. Odvolacie finančné riaditeľstvo KS zamietol žalobu vo veci nevykonania zrážky dane a neodvedenia dane vo výške 15 % z výplaty podielu na zisku. Predmetom tohto sporu je otázka, či správca dane, resp. žalovaný, mal zákonný dôvod na stanovenie dane z príjmov právnických osôb z dôvodu, že žalobca neodviedol prostredníctvom zrážky daň vo výške 15 % z podielu na zisku vyplateného spoločnosti ZexeZ Re, s.r.o. V tejto transakcii sa zo spoločnosti ZLS finanční a.s. odčlenila spoločnosť Zexez kapitálová s.r.o., ktorá v tomto spore vystupuje ako žalobca. Táto spoločnosť bola následne predaná spoločnosti Zexez RE, s.r.o. a po jej predaji žalobca vyplatil dividendu jedinému spoločníkovi, pričom tento spoločník (Zexez RE) zaplatil kúpnu cenu predávajúcemu.

6 Priame dane Žalobca tvrdil, že spôsob vykonania predmetnej transakcie je logickým vyústením rokovania úplne nezávislých osôb a táto transakcia mala zásadné ekonomické dôvody. KS dospel k záveru, že žaloba nie je dôvodná, pretože získanie daňového zvýhodnenia v podobe oslobodenia od daňovej povinnosti bolo hlavným cieľom, ku ktorému smerovali aj ostatné posudzované transakcie. Predmetom posúdenia sú dve operácie, pričom ide o prevod akcií a následnú výplatu dividend. Prvá z uvedených transakcií sa javí ako účelová a vykonaná so zámerom vyplatenia peňažných prostriedkov žalobcu jeho pôvodným akcionárom tak, aby tento príjem nepodliehal zdaneniu. Aj keď sa žalobca snažil preukázať, že kúpa akcií zo strany jeho súčasného jediného spoločníka mala ekonomický význam, súd s takouto argumentáciou nesúhlasil. Žalobca formálne doložil, že po predmetnej transakcii vykonával ekonomickú činnosť, ale z fakturovaných súm je zrejmé, že nešlo o významnú činnosť. Ekonomicky racionálny podnikateľský subjekt by tak za týmto účelom nekúpil existujúcu spoločnosť. Súd z predmetného dokazovania vyvodil záver, že správnym orgánom sa podarilo preukázať uskutočnenie operácií pôvodnými akcionármi (žalobca a spoločnosť ZexeZ Re, s. r. o.) s cieľom vyhnúť sa odvedeniu dane z príjmu, ktorá bola v tomto prípade zrážkovou daňou z vyplatených dividend. Bolo teda preukázané, že jednotlivé operácie predstavovali zneužitie práva, pretože ich primárnym cieľom bolo získanie daňového zvýhodnenia. Úplné znenie rozsudku je možné nájsť na uvedenom odkaze: 31Af_29_2017_ _prevedeno.pdf Informácia o rozsudku S. s. r. o., IČO X vs. Odvolacie finančné riaditeľstvo KS zamietol žalobu vo veci uznateľnosti nákladov na reklamné služby na automobilových pretekoch. Podstatou sporu bolo nedodržanie povinnosti preukázania, že výdavok na reklamné služby na automobilových pretekoch bol vynaložený spôsobom, ktorý bol deklarovaný na príslušnom daňovom doklade a v zmluvách. KS uviedol, že je nesporné, že reklama bola realizovaná a že žalobkyňa uhradila príslušné sumy. Problémom bola nekonkrétnosť a nejasnosť zmlúv, nejasnosť obchodných rokovaní, spôsobu zadávania a vykonania reklamy, absencia kontroly plnenia a prínosu reklamy, neurčitosť, rozpory vo výpovediach svedkov a nedôveryhodnosť deklarovaných dodávateľov. KS pripomenul ustálenú rozhodovaciu prax, že náklad je daňovo uznateľný, pokiaľ ho daňovník skutočne vynaložil, a to tým spôsobom, ktorý deklaroval na príslušnom účtovnom doklade. Určenie konkrétnych osôb poskytovateľa reklamy je dôležitou okolnosťou pri preukazovaní, že výdavok bol skutočne vynaložený daňovo uznateľným spôsobom. KS ďalej argumentoval tým, že existovali dôvodné pochybnosti o vierohodnosti faktúr predložených žalobkyňou (všeobecnosť reklamných zmlúv, nedodanie príloh k zmluvám, pochybnosti ohľadom podpisov štatutárnych zástupcov zmluvných strán, svedecké výpovede, absencia kontroly plnenia a prínosu reklamy). Z uvedených skutočností KS vyvodil záver, že nebolo preukázané uskutočnenie reklamy tak, ako sa uvádza v predložených faktúrach a zmluvách, a túto žalobu zamietol. Úplné znenie rozsudku je možné nájsť na uvedenom odkaze: LIST/2017/65_Af_56_2017_ _ prevedeno.pdf Valéria Morťaniková vmortanikova@deloittece.com Katarína Povecová kpovecova@deloittece.com

7 Správa daní Animovaný manuál znázorňujúci proces registrácie a autorizácie užívateľov do systému elektronickej komunikácie Finančnej správy Peter Hennel phennel@deloittece.com Finančná správa prostredníctvom tlačovej správy informovala o zverejnení animovaného videa, na ktorom informuje fyzické osoby podnikateľov o procese registrácie a autorizácie na jej portáli. Video je súčasťou komunikačnej kampane, ktorú finančná správa pripravila v súvislosti s rozširovaním povinnosti elektronickej komunikácie od 1. júla Keďže počet povinne elektronicky komunikujúcich daňovníkov neustále rastie, Finančná správa sa snaží aj takouto formou spropagovať elektronickú komunikáciu a pomôcť jej klientom so zvládnutím registračného procesu.

8 Ostatné Návrh nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovujú krízové opatrenia v oblasti koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia v nadväznosti na Brexit bez dohody V prípade, že sa dohoda o vystúpení neuzavrie alebo že nedôjde k predĺženiu dvojročnej lehoty po oznámení Spojeného kráľovstva o jeho úmysle vystúpiť z Únie do 30. marca 2019, na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve sa prestanú uplatňovať pravidlá Únie týkajúce sa koordinácie systémov sociálneho zabezpečenia stanovené v nariadení (ES) č. 883/2004 o koordinácii systémov Sociálneho zabezpečenia a nariadení (ES) č. 987/2009. S cieľom zaručiť nároky na sociálne zabezpečenie v prípade dotknutých osôb by členské štáty mali naďalej uplatňovať zásady rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania stanovené v nariadeniach (ES) č. 883/2004 a 987/2009, ako aj pravidlá podľa týchto nariadení potrebné na uplatňovanie uvedených zásad, pokiaľ ide o dotknuté osoby, skutočnosti a udalosti, ku ktorým došlo, a obdobia dosiahnuté pred vystúpením Spojeného kráľovstva z Únie. V záujme dosiahnutia jednotného jednostranného uplatňovania zásad v oblasti sociálneho zabezpečenia týkajúcich sa rovnosti zaobchádzania, rovnocenného posudzovania a sčítania bol predložený návrh krízového nariadenia. Toto nariadenie sa uplatňuje na všetky oblasti sociálneho zabezpečenia stanovené v článku 3 nariadenia (ES) č. 883/2004 a malo by sa uplatňovať odo dňa nasledujúceho po dni, ktorým sa zmluvy prestanú uplatňovať na Spojené kráľovstvo a v Spojenom kráľovstve, pokiaľ do uvedeného dátumu nenadobudne platnosť dohoda o vystúpení uzavretá so Spojeným kráľovstvom. Možnosť uplatnenia odvodovej výnimky pre zamestnávateľov pri zamestnaní dlhodobo nezamestnaných V prípade, ak zamestnávateľ zamestná osobu, ktorá bola evidovaná na úrade práce najmenej 12 po sebe nasledujúcich mesiacov, príp. 6 mesiacov, a má trvalý pobyt v niektorom z najmenej rozvinutých okresov, zamestnávateľ má právo uplatniť si odvodovú úľavu.

9 Ostatné Ďalšími podmienkami na uplatnenie je skutočnosť, že Sociálna poisťovňa neeviduje pohľadávku voči tomuto zamestnávateľovi, že pre prijatie takejto odvodovo zvýhodnenej osoby zamestnávateľ neznížil počet zamestnancov a súčasne nesmie hrubý príjem takéhoto zamestnanca presiahnuť hranicu 639,18 EUR, platnú pre pracovný pomer vzniknutý v roku Táto hranica sa počas 12 mesiacov, keď sa odvodová úľava uplatňuje, nemení a platí aj pri skrátenom pracovnom čase. Profesionálny športovec nemá povinnosť hlásiť sa do Sociálnej poisťovne až do 2021 Na základe novely zákona Sociálna poisťovňa upozorňuje, že profesionálni športovci sa nemusia hlásiť do registra a odvádzať poistné až do , pričom pôvodná výnimka trvala iba do konca roku Uvedená výnimka sa týka športovcov, ktorí majú so športovou organizáciou uzatvorenú zmluvu o profesionálnom vykonávaní športu, podľa čoho zatiaľ nenadobúdajú postavenie zamestnanca a preto ho zamestnávateľ, ktorým je športová organizácia, neprihlasuje do Sociálnej poisťovne a neplatí zaňho poistné. Zamestnávateľ informuje Sociálnu poisťovňu o PN až po 10. dni trvania Sociálna poisťovňa pripomína zamestnávateľom, že v prípade, ak práceneschopnosť zamestnanca netrvá viac ako 10 dní, náhradu príjmu vypláca zamestnávateľ, a preto nie je potrebné Sociálnej poisťovni zasielať II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca. Táto povinnosť vzniká až pri trvaní 11 a viac dní, keďže od 11. dňa dávku nemocenské vypláca Sociálna poisťovňa. Uvedená lehota sa však nevzťahuje na povinne poistné SZČO a dobrovoľne poistené osoby, keďže nemocenské im vypláca Sociálna poisťovňa od 1. dňa. SR pracujúcich alebo vykonávajúcich činnosť na území Spojeného kráľovstva. Uvádza dva možné scenáre, a to tzv. Brexit s dohodou a Brexit bez dohody. V prípade dohody o vystúpení budú stanovené pravidlá koordinácie sociálneho zabezpečenia dotknutých poistencov v cezhraničných situáciách týkajúcich sa Spojeného kráľovstva a aspoň jedného členského štátu, čiže aj občanov SR, ktorí žili, či pracovali v Spojenom kráľovstve v minulosti, alebo tam žijú a pracujú až do konca prechodného obdobia, ktoré končí V uvedenom prípade by sa stav sociálneho zabezpečenia dotknutých osôb nemal meniť. V prípade vystúpenia bez dohody sa britská vláda zaväzuje, že počas prechodného obdobia bude pokračovať ochrana sociálneho zabezpečenia rovnako ako pred vystúpením, pričom po ukončení prechodného obdobia by situáciu mala vyriešiť nová bilaterálna dohoda medzi Spojeným kráľovstvom a EÚ. Sociálna poisťovňa v súvislosti s uvedeným odporúča slovenským občanom pracujúcim alebo vykonávajúcim inú zárobkovú činnosť v Spojenom kráľovstve, aby si overili, že sú zamestnávateľom skutočne prihlásení na sociálne poistenie a uchovávať si všetky doklady potvrdzujúce výkon činnosti počas nejakej doby v Spojenom kráľovstve, ako napr. zmluvy, výplatné pásky alebo potvrdenie o odpracovaných obdobiach a sociálnom poistení. Takáto dokumentácia im môže v budúcnosti pomôcť pri hodnotení nároku na dávky. Študenti si môžu znížiť odvodovú povinnosť iba u jedného zamestnávateľa Častou chybou študentov, ktorí majú viacero brigád, alebo často menia zamestnávateľov, u ktorých brigádujú, je uplatnenie odvodovej výnimky z viacerých dohôd súčasne. Sociálna poisťovňa pripomína, že študenti by si pri striedaní brigád mali preveriť, či ich predchádzajúci zamestnávateľ skutočne odhlásil z registra Sociálnej poisťovne, a teda či si môžu uplatniť odvodovú výnimku u nového zamestnávateľa. Brexit a jeho vplyv na sociálne zabezpečenie pre slovenských poistencov Sociálna poisťovňa informuje o možných dôsledkoch Brexitu na oblasť sociálneho zabezpečenia občanov Katarína Povecová kpovecova@deloittece.com

10 Novinky v Deloitte Analýza dát DPH taxcube je špecializovaný program vyvinutý spoločnosťou Deloitte, ktorý umožňuje výrazné zefektívnenie procesu prípravy riadnych aj dodatočných daňových priznaní k DPH, kontrolných výkazov a súhrnných výkazov. taxcube zjednodušuje a automatizuje proces prípravy DPH výkazov, znižuje náklady aj riziko chybovosti a skráti dobu ich prípravy z dní na hodiny. taxcube vykonáva široké spektrum kontrol importovaných údajov. taxcube rešpektuje Vami používané IT prostredie, účtovné postupy a metodiku (použitie menových kurzov, uplatňovanie dobropisov, nastavenie daňových kódov a pod.). Individuálne nastavenie programu šité na mieru spoločnosti vykonajú odborníci z Deloitte. Prostredie na prípravu výkazov DPH v taxcube je užívateľsky prístupné, prehľadné a jednoduché. Viac informácií nájdete na Spoločnosť Deloitte vyvinula nástroj umožňujúci hromadne preveriť celý súbor dokladov, ktoré vstupujú do DPH priznania, súhrnného výkazu a kontrolného výkazu. Vstupom je dátový súbor z účtovného systému, ktorý obsahuje detailné informácie o jednotlivých účtovných dokladoch. Tím špecialistov spoločnosti Deloitte pripravil viac ako 70 testov, ktoré po nahraní dátového súboru prekontrolujú správnosť uplatnenia DPH pravidiel a identifikujú konkrétne účtovné doklady, ktoré môžu byť nesprávne. Bližšie informácie Vám poskytne Ján Skorka na adrese jskorka@deloittece.com. Ján Skorka jskorka@deloittece.com

11 Novinky v Deloitte Maják 2019 Automatizované riešenie pre kontrolu obchodných partnerov Skúsenosti z daňových kontrol potvrdzujú, že najlepšou obranou pred nevedomým zatiahnutím do daňového podvodu je včasná a účinná prevencia. Prieskum spoločnosti Deloitte však ukázal, že v tomto smere nie sú spoločnosti príliš obozretné. Aj preto spoločnosť Deloitte vyvinula vlastnú aplikáciu Maják, ktorá pravidelne kontroluje verejné registre a vykonáva komplexné testy zadaných dodávateľov a odberateľov. V prípade potreby, prosím, kontaktujte Jána Skorku na jskorka@deloittece.com. Ján Skorka jskorka@deloittece.com Podujatia spoločnosti Deloitte na Slovensku DPH akadémia modulov Bratislava 3 máj 30. máj 2019 Bratislava, Einsteinova 23 Registrácia Bližšie informácie Plánované webcasty spoločnosti Deloitte na Slovensku Rekreačné poukazy 17. apríl 2019 Registrácia Bližšie informácie Deloitte Legal Dbriefs Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs o práve živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy. Program nadchádzajúcich webcastov nájdete pod nasledovným odkazom: pages/about-deloitte/articles/dbriefs-legal.html Dbriefs Pozývame Vás zúčastniť sa Dbriefs živých webových prenosov (webcastov) na aktuálne daňové témy. Program nadchádzajúcich webcastov nájdete v odkazoch: Dbriefs Veľká Británia Globálne Dbriefs

12 V prípade akýchkoľvek otázok ohľadom informácií uvedených v tejto publikácii sa, prosím, spojte so svojou kontaktnou osobou z daňového oddelenia spoločnosti Deloitte alebo s jedným z nasledujúcich odborníkov: Partner Larry Human lhuman@deloittece.com Partner Martin Rybár mrybar@deloittece.com Partnerka Ľubica Dumitrescu ldumitrescu@deloittece.com Slovenské účtovníctvo a IFRS Ján Bobocký jbobocky@deloittece.com DPH a clá Ján Skorka jskorka@deloittece.com Zdaňovanie spoločností Jana Farkašová jafarkasova@deloittece.com Transferové oceňovanie Martin Sabol msabol@deloittece.com Korean Desk Jin Suk Choi jinsuchoi@deloittece.com Zdaňovanie fyzických osôb Katarína Povecová kpovecova@deloittece.com Právne oddelenie Róbert Minachin rminachin@deloittece.com Jozef Stieranka jstieranka@deloittece.com Dagmar Yoder dyoder@deloittece.com Deloitte Tax s.r.o. Digital Park II Einsteinova Bratislava Slovenská republika Tel.: Deloitte Legal s.r.o. Digital Park II Einsteinova Bratislava Slovenská republika Tel.: Naše kancelárie Bratislava Digital Park II Einsteinova Bratislava Tel.: Žilina Komenského 8854/ Žilina Tel.: Košice BCT 2, Moldavská cesta 8/A Košice Tel.:

13 Táto publikácia obsahuje len všeobecné informácie a spoločnosť Deloitte Touche Tohmatsu Limited, jej členské firmy ani ich pridružené spoločnosti (spolu ďalej len sieť Deloitte ) prostredníctvom nej neposkytuje účtovné, obchodné, finančné, investičné, právne, daňové ani iné odborné poradenstvo či služby. Táto publikácia nenahrádza odborné poradenstvo či služby a nemožno ju teda považovať za materiál, na základe ktorého by bolo možné prijímať rozhodnutia alebo vykonávať kroky, ktoré môžu mať dopad na Vaše financie alebo podnikanie. Pred prijatím akýchkoľvek rozhodnutí alebo vykonaním krokov, ktoré môžu mať vplyv na Vaše financie alebo podnikanie, by ste mali požiadať o poradenstvo kvalifikovaného odborného poradcu. Žiadny subjekt zo siete Deloitte nezodpovedá za žiadne škody, ktoré vznikli akejkoľvek osobe v dôsledku spoliehania sa na túto publikáciu. *** Deloitte označuje jednu, resp. viacero spoločností Deloitte Touche Tohmatsu Limited, britskej privátnej spoločnosti s ručením obmedzeným zárukou, a jej členských firiem. Každá z týchto firiem predstavuje samostatný a nezávislý právny subjekt. Podrobný opis právnej štruktúry spoločnosti Deloitte Touche Tohmatsu Limited a jej členských firiem sa uvádza na adrese Spoločnosť Deloitte poskytuje služby v oblasti auditu, daní, práva, podnikového a transakčného poradenstva klientom v mnohých odvetviach verejného a súkromného sektora. Vďaka globálne prepojenej sieti členských firiem vo viac ako 150 krajinách má Deloitte svetové možnosti a dôkladnú znalosť miestneho prostredia, a tak môže pomáhať svojim klientom dosahovať úspechy na všetkých miestach ich pôsobnosti. Približne odborníkov spoločnosti Deloitte sa usiluje konať tak, aby vytvárali hodnoty, na ktorých záleží Deloitte na Slovensku

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Metodický pokyn k plateniu preddavkov na daň z príjmov fyzickej osoby podľa 34 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 1. januára 2019 Obsah Úvodné ustanovenie 1. oddiel

Podrobnejšie

P O U Č E N I E

P O U Č E N I E Poučenie na vyplnenie hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo závislej činnosti, poskytnutých jednotlivým zamestnancom bez ohľadu na to, či ide o peňažné plnenie alebo nepeňažné plnenie za uplynulé

Podrobnejšie

Nepriame dane Marec 2018, Deloitte na Slovensku Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Fina

Nepriame dane Marec 2018, Deloitte na Slovensku Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Fina Nepriame dane Marec 2018, Deloitte na Slovensku Metodický pokyn k zábezpeke na daň podľa zákona o DPH V nadväznosti na novelu zákona o DPH vydalo Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky aktualizovaný

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY VI. volebné obdobie 239 VLÁDNY NÁVRH Návrh ZÁKON z... 2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia

Podrobnejšie

Preddavky na daň PO

Preddavky na daň PO Usmernenie k oslobodeniu príjmov z reklám určených na charitatívne účely od dane z príjmov a k súvisiacim úpravám základu dane Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie na zabezpečenie jednotného postupu

Podrobnejšie

DPFOAv18 v1.13-vzor

DPFOAv18 v1.13-vzor DPFOAv18_1 FO typ: A V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších

Podrobnejšie

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a

Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a Zmeny zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2014 v oblasti platenia poistného Poslanci Národnej rady SR schválili 5. júna 2014 zákon, ktorý sa mení a dopĺňa zákon č. 43/2004 Z. z. o starobnom dôchodkovom

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnos Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k povinnostiam, ktoré vyplývajú zo zákona o DPH osobe registrovanej pre daň podľa 7a 1/ Povinnosť registrácie Zdaniteľná osoba, ktorá nie je platiteľom

Podrobnejšie

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd

B _UZP_rocne_zuctovanie_A5_0718.indd VYSVETLENIE K VÝPOČTU VÝSLEDKU ROČNÉHO ZÚČTOVANIA POISTNÉHO ZA ROK 2017 Union zdravotná poisťovňa má záujem na tom, aby ste čo najľahšie porozumeli, ako sme dospeli k výsledku vášho ročného zúčtovania

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Informácia o novele opatrenia Ministerstva financií SR z 20.10.2015 č. MF/16772/2015-721, ktorým sa ustanovujú vzory tlačív daňových priznaní k dani z príjmov v znení opatrenia z 24.11.2016 č. MF/15394/2016-721

Podrobnejšie

DPFOAv16 v1.5

DPFOAv16 v1.5 DPFOAv16_1 FO typ: A DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy len zo závislej činnosti podľa 5 zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Podrobnejšie

Deloitte News September 2017, Deloitte na Slovensku Priame dane: Informácia k podávaniu daňového priznania a k plateniu daňovej licencie u daňovníka z

Deloitte News September 2017, Deloitte na Slovensku Priame dane: Informácia k podávaniu daňového priznania a k plateniu daňovej licencie u daňovníka z Deloitte News September 2017, Deloitte na Slovensku Priame dane: Informácia k podávaniu daňového priznania a k plateniu daňovej licencie u daňovníka zrušeného bez likvidácie bez právneho nástupcu Finančné

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie

Microsoft PowerPoint - Horniaček_Prezentácia_Transferové oceňovanie Rozšírenie pravidiel transferového oceňovania na vzťahy medzi tuzemskými závislými osobami od 1.1.2015 - základný právny rámec po novele ZDP č. 333/2014 Z. z., príp. 253/2015 Z. z. 1 Transferové oceňovanie

Podrobnejšie

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v

Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v Ahoj Som rád, že sa zaujímaš o to, ako dať správne dokopy daňové priznania a ostatné záležitosti súvisiace so zmluvami s občanmi. Pevne verím, že Ti v tom môj PDF návod pomôže. Toto PDF trochu prehlbuje

Podrobnejšie

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok

Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok Verlag Dashöfer Ing. Peter Horniaček, Ing. Beáta Buláková novela zákona o dani z príjmov zmeny od 1.7.2013 Zdaňovanie výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok OBSAH Úvod Zjednotenie spôsobu zdaňovania

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

FINANČNÉRIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉRIADITEĽSTVO  SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn k deleniu príjmov a výdavkov fyzických osôb podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Príjmy z podnikania, z inej

Podrobnejšie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie

NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov Oslobodenie NEWSLETTER 4/2017 V najnovšom vydaní Newslettra Vám prinášame nasledujúce témy: 1. Prehľad najdôležitejších zmien v dani z príjmov... 1 2. Oslobodenie príjmov z predaja obchodných podielov už aj na Slovensku...

Podrobnejšie

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012)

(Poučenie k DPFO typ B rok 2012) Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) - Typ: B Daňové priznanie k dani

Podrobnejšie

Novela zákona o Sociálnom poistení od

Novela zákona  o Sociálnom poistení od Zákon č. 279/2017 Z. z., ktorým sa novelizoval zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení účinnom od 1.7.2018. Novela zákona: - zavádza odvodovú výnimku u poberateľov dôchodkov z platenia dôchodkového

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx

Microsoft Word - Zmeny v dlhodobom majetku.docx Zmeny v dlhodobom majetku s dopadom na DPPO A) Úprava základu dane pri osobných automobiloch so vstupnou cenou 48 000 Eur a viac Ak je v evidencii majetku osobný automobil so vstupnou cenou 48 000 Eur

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt TYP S ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov za rok 2005 podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

ABSCHNITT

ABSCHNITT /5 December 2018 Daň z NAJVÝZNAMNEJŠIE LEGISLATÍVNE ZMENY ZA ROK 2018 Z POHĽADU PRIAMYCH DANÍ V tomto vydaní Mailingu BMB Partners by sme Vám chceli ponúknuť prehľad najvýznamnejších legislatívnych z so

Podrobnejšie

Deloitte Legal Deloitte News December 2014, Deloitte Slovensko 04 Priame dane: Informácia k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok u

Deloitte Legal Deloitte News December 2014, Deloitte Slovensko 04 Priame dane: Informácia k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok u Deloitte Legal Deloitte News December 2014, Deloitte Slovensko 04 Priame dane: Informácia k zdaňovaniu výnosov z dlhopisov a pokladničných poukážok u fyzickej osoby v roku 2014 Finančné riaditeľstvo Slovenskej

Podrobnejšie

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z.

OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. OBOZNÁMENIE SA S INFORMÁCIAMI O SPRACÚVANÍ OSOBNÝCH ÚDAJOV V súlade s GDPR Všeobecným nariadením o ochrane osobných údajov a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro

Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motoro Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k určeniu daňovníka a vzniku daňovej povinnosti k dani z motorových vozidiel pri prenájme motorového vozidla Informácia sa týka určenia daňovníka a

Podrobnejšie

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2

Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 2 Zákon č. 462 / 2003 Z. z. Zákon o náhrade príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca a o zmene a doplnení niektorých zákonov (v znení č. 244/2005 Z. z., 310/2006 Z. z., 555/2007 Z. z., 659/2007

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH?

Ako účtovať a vystavovať faktúry medzi členmi v skupinovej registrácii pre DPH? V prípade, ak by ste potrebovali zlúčiť jednotlivé DP DPH, Súhrnný či Kontrolný výkaz DPH jednotlivých členov, tak nás prosím kontaktujte na hotline na t.č. 041/7071021. Skupinovú registráciu upravuje:

Podrobnejšie

Unilateral APAs, Bilateral APAs and MAPs in Slovakia

Unilateral APAs, Bilateral APAs and MAPs in Slovakia Transferové oceňovanie vybrané oblasti Martin Sabol Deloitte 28 marec 2017, FARMAKON 2017 Transferové oceňovanie vybrané oblasti Vybrané novinky v TP legislatíve od roku 2017 CbC reporting Daňové kontroly

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018

Daňové priznanie k dani z príjmov FO typ B 2018 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom

3 Obsah Úvod I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom 3 Obsah Úvod.................................................................. 9 I.. Pracovné cesty vykonávané cestným motorovým vozidlom.......................................... 13 Vecné, časové a miestne

Podrobnejšie

DPFOBv18 v1.29

DPFOBv18 v1.29 DPFOBv8_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility]

Posudzovanie príjmov podnikateľov [Režim kompatibility] POSUDZOVANIE PRÍJMOV RODIČOV - PODNIKATEĽOV VÝŠKA VÝŽIVNÉHO, VYŽIVOVACIA POVINNOSŤ, BSM Zákon o rodine (č.36/2006 Z.z.) 63 ods 1 Rodič, ktorý má príjmy z inej než závislej činnosti podliehajúcej dani z

Podrobnejšie

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov

News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov News Flash 25. augusta, 2015 Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Zabezpečenie stravovania pre zamestnancov Jednou zo základných povinností zamestnávateľov na Slovensku je povinnosť zabezpečiť stravovanie

Podrobnejšie

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného

Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného Hlavný kontrolór Obce K o k o š o v c e ODBORNÉ STANOVISKO HLAVNÉHO KONTROLÓRA K ZÁVEREČNÉMU ÚČTU Podľa 16 ods. 12 zák. č. 583/2004 návrh záverečného účtu obce prerokujú najneskôr do šiestich mesiacov

Podrobnejšie

Smernica č. MKK / 08 – 2018

Smernica č. MKK / 08 – 2018 Smernica č. MKK / 08 2018 MARATÓNSKY KLUB KOŠICE (MKK) Pri jazdiarni 1, 043 04 Košice IČO: 00595209; DIČ: 2020 777 682; IČ DPH: SK2020 777 682 SMERNICA č. MKK / 08 2018 o smerovaní nákladov a výnosov Spracoval/a

Podrobnejšie

TestForm602.fo

TestForm602.fo TYP X Rodné číslo/ Číslo povolenia na pobyt ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene sadzby

Podrobnejšie

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011

Microsoft Word Viewer - príklady k 139b_verzia_21_01_2011 Príklad 1 Zamestnancovi s pravidelným mesačným príjmom skončí pracovný pomer 30. apríla 2011. V mesiaci júl 2011 (zúčtovanie miezd za mesiac jún 2011) mu zamestnávateľ zúčtuje príjem zo závislej činnosti

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16_vzor

DPFOBv16 v1.16_vzor DPFOBv6_ FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH K MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie pre Komisie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2019 K bodu programu SPRÁVA O VÝSLEDKOCH KONTROL Materiál obsahuje: Materiál sa odporúča prerokovať

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

DPFOBv16 v1.16

DPFOBv16 v1.16 DPFOBv6_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE SMIŽANY č. 47 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľnosti na území obce Smižany Obecné zastupiteľstvo v Smižanoch na základe 6 ods. 7 a 11 ods. 8 zák. SNR

Podrobnejšie

DPFOBv15 v1.16-vzor

DPFOBv15 v1.16-vzor DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 25. 11. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 1.2019 Obsah dokumentu je právne záväzný. 310 ZÁKON z 19. októbra 2016, ktorým sa mení a dopĺňa

Podrobnejšie

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le

DPPOv13_1 PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej le DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č 9/00 Z z o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon" ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

FS_13_2008.pdf

FS_13_2008.pdf DPFOBv09_1 FO typ: B V Z O R DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Príloha č. 2 k opatreniu č.

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY Metodický pokyn č. 2/DZPaU/2019/MP k uplatňovaniu nezdaniteľných častí základu dane podľa 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Obsah: Úvodné ustanovenie 1. oddiel Vymedzenie

Podrobnejšie

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr

DPFOBv15_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z pr DPFOBv5_ FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY pre daňovníka ktorý má príjmy podľa 5 až 8 zákona č. 595003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné

Podrobnejšie

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend

EKONOMICKÁ KANCELÁRIA Nitra s.r.o. 25. februára 2019 Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia Z dividend Dividendy plynúce fyzickej osobe v roku 2019 I. Dividendy za účtovné obdobia 1993-2003 Z dividend za účtovné obdobia 1993 až 2003 sa neplatia zdravotné odvody Daň z dividend : Dividendy plynúce od spoločnosti

Podrobnejšie

Účtovný a mzdový koktejl praktické témy a konzultácie v Tatrách

Účtovný  a mzdový koktejl    praktické témy  a konzultácie v Tatrách Legislatívne zmeny pre fyzické osoby v roku 2014 Základné veličiny Základné veličiny Opatrenie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky 186/2013 Z. z. zo dňa 28. júna 2013 o úprave

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č

Vzhľadom k tomu, že Žiadosť o platbu č Postup na identifikáciu žiadateľa ako podniku v ťažkostiach podľa Usmernenia Spoločenstva o štátnej pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu firiem v ťažkostiach (2004/C244/02) Pred tým, ako bude uvedený

Podrobnejšie

DANISCO FOODS Slovensko, spol

DANISCO FOODS Slovensko, spol Honeywell Turbo s. r. o. DODATOK SPRÁVY NEZÁVISLÉHO AUDÍTORA K VÝROČNEJ SPRÁVE V ZMYSLE 27 ODSEK 6 ZÁKONA Č. 423/2015 Z.Z. 31. DECEMBER 2017 Deloitte Audit s.r.o. Digital Park II, Einsteinova 23 851 01

Podrobnejšie

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc

Microsoft Word - typ_S_1_Priklad.doc Ročné zúčtovanie zdravotného poistenia typ S Pokyny na vyplnenie Tlačivo typu S vypĺňa poistenec so súbehom viacerých činností bez zmeny sadzby poistného. Ide o súbehy: zamestnanec u viacerých zamestnávateľov

Podrobnejšie

DPFOBv06 v1.14

DPFOBv06 v1.14 DPFOBv06_1 FO typ: B DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY podľa zákona č. 5952003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo,

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx

Microsoft PowerPoint - Jesenny seminar 2018_Prezentacia_Vyskum a vyvoj.pptx Podpora aktivít výskumu a vývoja Odpočet nákladov na výskum a vývoj vo farmaceutickom priemysle Deloitte Tax s. r. o. Odpočet nákladov na VaV Odpočet je príležitosťou daňovej úspory pre moderné spoločnosti,

Podrobnejšie

Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdani

Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdani Usmernenie č. 4/DzPaÚ/2019/MÚ k príspevkom na rekreáciu s riešenými praktickými príkladmi Finančné riaditeľstvo SR vydáva usmernenie k posúdeniu zdaniteľnosti príspevkov na rekreáciu a ich uplatnenia do

Podrobnejšie

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od do Poštová banka, a.s. Dvořákovo náb

Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od do Poštová banka, a.s. Dvořákovo náb Informácie o banke, jej činnosti, opatreniach na nápravu a uložených pokutách za obdobie od 01.07.2014 do 30.09.2014, IČO: 31 340 890 Zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I Oddiel: Sa,

Podrobnejšie

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka

Danove zakony 2016 SR - 3. vydani MONEY.p65 - Ukázka Úplné znenia 2016 DE IURE DAŇOVÉ www. ZÁKONY danove zakony.eu Zákon o dani z príjmov Zákon o dani z pridanej hodnoty Zákon o miestnych daniach Zákon o dani z motorových vozidiel Daňový poriadok Ukázka

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc

Microsoft Word - smernica - cestovné náhrady.doc Pedagogická a sociálna akadémia, Bullova 2, 841 01 Bratislava SMERNICA č. 4/2016 o poskytovaní cestovných náhrad 2016 Čl. I Vymedzenie pôsobnosti smernice Smernica o poskytovaní cestovných náhrad je vypracovaná

Podrobnejšie

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH

News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH News Flash 23. októbra 2015 Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácií k DPH Všetko, čo by ste mali vedieť o registrácii k DPH Podľa zákona o DPH má povinnosť registrovať sa na účely DPH každá zdaniteľná

Podrobnejšie

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom

Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Dane do vrecka 2019 Praktický sprievodca slovenským daňovým systémom Táto brožúra vychádza z daňových zákonov platných a účinných k 1. januáru 2019. Je to všeobecný sprievodca slovenskou daňovou legislatívou

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv

MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schv MESTO SEREĎ Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Sereď č. x/2018 zo dňa 13.12.2018 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Schválené MsZ v Seredi dňa: 13.12.2018 Účinnosť od: 01.01.2019

Podrobnejšie

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p

Omega podvojné účtovníctvo Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní p Súhrnný výkaz k dani z pridanej hodnoty Je to výkaz, ktorý musia podávať platitelia dane z pridanej hodnoty (registrovaní podľa 4, 4b alebo 5) a zdaniteľné osoby registrované pre daň (podľa 7 alebo 7a

Podrobnejšie

Daňové priznanie k dani z príjmov PO

Daňové priznanie k dani z príjmov PO DPPOv_ PO DAŇOVÉ PRIZNANIE K DANI Z PRÍJMOV PRÁVNICKEJ OSOBY podľa zákona č. 9/00 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon ) Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo ostatné údaje

Podrobnejšie

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z.

N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z , ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. N Á R O D N Á R A D A S L O V E N S K E J R E P U B L I K Y VI. volebné obdobie Návrh Zákon z...2012, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení a o zmene a doplnení zákona č.

Podrobnejšie

Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Úče

Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Úče Všeobecné záväzné nariadenie Č. 3/2017 O podmienkach nakladania s nájomnými bytmi obstaranými z verejných prostriedkov Čl. 1 Úvodné ustanovenia 1. Účelom tohto všeobecného záväzného nariadenia (ďalej len

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzn ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2011 Vyhlásené: 10. 11. 2011 Časová verzia predpisu účinná od: 24.10.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 384 ZÁKON z 20. októbra 2011 o osobitnom odvode

Podrobnejšie

Návrh

Návrh Návrh Zákon z... 2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men

Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné men Ročná správa o priebehu realizácie investičného zámeru I. ÚDAJE O ŽIADATEĽOVI 1. 1.1 Identifikačné údaje Obchodné meno právnickej osoby / obchodné meno a meno a priezvisko, ak je žiadateľom fyzická osoba

Podrobnejšie

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE BYTU A: ŽIADOSŤ O PRIDELENIE NÁJOMNÉHO BYTU Reg. zn:... Meno a priezvisko žiadateľa: Dátum narodenia: Trvalý pobyt: Prechodný pobyt (súčasný pobyt): Rodinný stav: Telefónne číslo: e-mailová adresa: Zamestnávateľ:

Podrobnejšie

Prezentace aplikace PowerPoint

Prezentace aplikace PowerPoint Prepojenie programu Wintes so zdravotnou poisťovňou Dôvera. DZP od roku 2007 zabezpečuje jednoduchú, komfortnú a bezplatnú platformu na elektronickú komunikáciu Získala za ňu niekoľko ocenení Strieborná

Podrobnejšie

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva

UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k Číselné údaje sa zarovnáva UZNUJ_1 Úč NUJ ÚČTOVNÁ ZÁVIERKA neziskovej účtovnej jednotky v sústave podvojného účtovníctva zostavená k 3 1. 1 2. 2 0 1 8 Číselné údaje sa zarovnávajú vpravo, ostatné údaje sa píšu zľava. Nevyplnené

Podrobnejšie

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče

Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia ( ) Dátum Autor Ing. J. Malíče Sprievodný list SofCom s.r.o., Priemyselná 1, 031 01 Liptovský Mikuláš Program basic.sk Verzia 2.10.11 (2.11.02) Dátum 19.01.2015 Autor Ing. J. Malíček, Z. Patka Hot - line 044/562 41 97-8 Vážený používateľ

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Systém doplnkového dôchodkového sporenia v Slovenskej republike aplikačná prax Michal Němec, poradca prezidenta KOZ SR Praha, september 2016 Hlavné body : Súčasný stav doplnkového dôchodkového sporenia

Podrobnejšie

Daňové riaditeľstvo SR

Daňové riaditeľstvo SR Metodický pokyn k odpočítaniu dane podľa 49a a k úprave odpočítanej dane podľa 54a zákona č. 222/04 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov Na základe doplnenia ustanovenia 54a ods.

Podrobnejšie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou Žellova 2, Bratislava Dátové rozhranie pre externý subjekt FR SR Strana 1 z 11 Dátové rozhranie Strana 1 z 11 Dátové rozhranie - dávka 568 Popis dávky: Oznámenie FR SR o a) vymeriavacích základoch fyzických osôb podľa 13 a údajov pre vykonanie ročného zúčtovania poistného podľa 19 zákona č. 580/2004

Podrobnejšie

Čiastka 6/2010 (13)

Čiastka 6/2010 (13) Rodné číslo / Číslo povolenia na pobyt VZOR TYP X ROČNÉ ZÚČTOVANIE poistného na verejné zdravotné poistenie (ďalej len poistné ) poistenca, ktorý mal viacerých platiteľov poistného alebo došlo k zmene

Podrobnejšie

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods.

ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. ZMLUVA O POSKYTNUTÍ DOTÁCIE č. 4/2019/OSV uzatvorená podľa 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov v spojení s 8 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách

Podrobnejšie

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (

(Návrh) 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA ( (Návrh 595 ZÁKON zo 4. decembra 2003 o dani z príjmov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone: PRVÁ ČASŤ ZÁKLADNÉ USTANOVENIA (1 Tento zákon upravuje 1 Predmet úpravy a daň z príjmov

Podrobnejšie

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt

z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niekt z 22. septembra 2015, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla

Podrobnejšie

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m

Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / m Zmluva o vedení účtovníctva /uzavretá podľa 269 ods.2 Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov/ /ďalej len zmluva / medzi: Objednávateľom: Obec Čelovce so sídlom: Čelovce

Podrobnejšie

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc)

(Microsoft Word - \332\350tovna_zavierka_2006.doc) Účtovné výkazy bánk (v tis. Sk) Obdobie, za ktoré sa účtovná závierka zostavuje od 0 1 0 1 2 0 0 6 do 3 1 1 2 2 0 0 6 Deň, ku ktorému sa účtovná závierka zostavuje 0 0 0 0 2 0 0 6 IČO 35871211 Obchodné

Podrobnejšie

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015

2016_01_27_Podavanie_DP_vozidla_2015 Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky Informácia k podávaniu daňového priznania k dani z motorových vozidiel za rok 2015 Upravený text modrou farbou dňa 27.1.2016 1. Podanie daňového priznania za

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa :

N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, zverejnený dňa : N á v r h Záverečný účet Obce P o l i a n k a za rok 2012 V Polianke, 30. 4. 2013 zverejnený dňa : 31.5. 2013 Záverečný účet obce za rok 2012 obsahuje: 1. Plnenie rozpočtu k 31.12.2012 2. Rozbor plnenia

Podrobnejšie

POLROCNA_SPRAVA K xls

POLROCNA_SPRAVA K xls regulovaná informácia POLROČNÁ SPRÁVA emitenta akcií alebo dlhových cenných papierov, ktoré boli prijaté na obchodovanie na regulovanom trhu v zmysle zákona o burze cenných papierov Časť 1.- Identifikácia

Podrobnejšie

pro_bono_special_2012_12_dan_z_prijmu

pro_bono_special_2012_12_dan_z_prijmu PRO BONO december/2012 ZRUŠENIE ROVNEJ DANE A INÉ ZMENY V ZÁKONE Č. 595/2003 Z. Z. O DANI Z PRÍJMOV Na základe Plánu legislatívnych úloh Vlády SR na druhý polrok 2012 bola vypracovaná a 4. 12. 2012 schválená

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie