ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020"

Prepis

1 Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede Školská ulica č. 936/1, Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 V Dunajskej Strede, dňa Mgr. Arpád Nagy riaditeľ školy

2 Základná škola Gyulu Szabóa s vyučovacím jazykom maďarským v Dunajskej Strede v školskom roku 2019/2020 prevádzkovala celkom 33 tried s celkovým počtom žiakov 734. Súčasťou organizačnej štruktúry školy je aj elokované pracovisko na Nám. Priateľstva v Dunajskej Strede. Evidenčný počet zamestnancov školy k je 73 : - 48 pedagogických zamestnancov - 12 vychovávateliek - 1 odborný zamestnanec - 1 pracovníčka PaM, sekretárka - 1 účtovníčka - 3 školník + údržbár + vrátnik - 6 upratovačiek - 1 asistent učiteľa. Základná škola v roku 2020 mala k dispozícii finančné prostriedky vo výške ,33 a čerpala ,28. Z toho mala finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu ,60, od zriaďovateľa ,88, z vrátených vlastných príjmov ,19, ,81 kapitálový transfer, ,04 dotáciu k stravovacím návykom žiakov a ,81 od stravníkov. Zostatok finančných prostriedkov z roku 2019 vo výške ,88, z toho ,00 zo štátneho rozpočtu a 1,88 od zriaďovateľa bol vyčerpaný do Základná škola z pridelených finančných prostriedkov nevyčerpala ,00 zo štátneho rozpočtu a prečerpala rozpočet zriaďovateľa o 4,77.

3 Tabuľka č. 1 Finančné prostriedky v roku 2020 Zostatok FP z r.2019 Pridelené FP 2020 Vrátené FP Povolené prekročenie Disponibilné zdroje Čerpanie FP k Zostatok k Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP 83086, ,00 0,00 0, , , ,00 Nenormatívne FP 613, , ,00 0, , ,12 0,00 Dopravné žiakom 613, , ,00 0, , ,52 0,00 Škola v prírode 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lyžiarsky výcvik 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Vzdelávacie poukazy 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Asistent učiteľa 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Učebnice 0, , ,00 0, , ,00 0,00 Letná škola 0, ,00 0,00 0, , ,00 0,00 Školské potreby 0,00 16,60 0,00 0,00 16,60 16,60 0,00 Vlastný príjem 0,00 0,00 0, , , ,09 0,00 Spolu prenesená kompetencia 83700, , , , , , ,00 Originálna kompetencia - ŠKD 1, ,00 0,00 0, , ,65-4,77 Príspevky rodičov na ŠKD 0,00 0,00 0, , , ,50 0,00 Režijné náklady 0,00 0,00 0, , , ,61 0,00 Ostatné vlastné príjmy 0,00 400,00 400, , , ,99 0,00 Spolu originálna kompetencia 1, ,00 400, , , ,75-4,77 Spolu prenesená a originálna kompetencia 83701, , , , , , ,23 Kapitálové výdavky 0, ,81 0,00 0, , ,81 0,00 BV dotácie k strav. návykom žiakov 1513, ,80 0,00 0, , ,04 0,00 Za stravné 35470,21 0,00 0, , , , ,82 Výdavky celkom , , , , , , ,05

4 Tabuľka č. 2.: Čerpanie a plnenie rozpočtu za r ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r.2018 ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r ZŠ ŠKD ŠJ SPOLU r Vlastné príjmy 743, , , , , , , , ,08 Poplatky ŠKD , , , , , ,50 Režijné náklady ŠJ , , , , , ,80 Stravné ŠJ , , , , , ,60 Prostriedky z predchádzajúcich rokov , , , , , ,21 Vlastné príjmy spolu 743, , , , , , , , , , , , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania , , , , , , , , , , , Poistné a príspevok do poisťovní , , , , , , , , , , , Tovary a služby , , , , , , , , , , , Bežné transfery ,66 183, , , ,60 463, , , , , ,00 Bežné výdavky spolu , , , , , , , , , ,75 0, ,43 Kapitálové výdavky , , , , , ,81 BV dotácie k strav.návykom žiakov , , , ,04 Výdavky celkom , , , , , , , , , ,75 0, ,28

5 Komentár k plnenie rozpočtu k I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t. j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy Osobné náklady ZŠ Mzdy a platy : ZŠ - tarifné platy vrátene náhrad ,70 - osobné príplatky 8.785,79 - ostatné príplatky ,19 - odmeny ,00 S p o l u : , Poistné a odvody do fondov , Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku , Cestovné náhrady 24, Energie ,68 z toho spotreba plynu a elektrickej energie ,04 ; vodné a stočné 6.876,35 ; poštovné služby 331,74 ; telekomunikačné služby 3.303, Materiál ,37 z toho interiérové vybavenie ,13 ; výpočtová technika ,06 ; prevádzkové stroje a zariadenie 276,89 ; ochranné pomôcky 1.083,12 ; špeciálne stroje, zariadenie a technika 8.846,04 ; všeobecný materiál ,70 ( čistiace a hygienické potreby, kancelárske a školské potreby, tonery, materiál na údržbu ); dezinfekčné prostriedky 3.148,42 ; knihy, časopisy a učebné pomôcky ,24 ; pracovný odev, obuv 579,62 ; softvér 3.716,88 ; palivá 233, Prepravné 440, Rutinná a štandardná údržba ,95 z toho údržba výpočtovej techniky 4.448,26 ; údržba prístrojov a zariadení ,74 ; údržba budov a priestorov ,95 ; údržba softvéru 3.888, Služby ,55 z toho školenie 65,00 ; všeobecné služby (služby BOZP, OPP, právne služby, IKT služby, tlač, kontrola komína, kontrola bezpečnosti telocviční a detského ihriska, odborná prehliadka a odborná skúška elektroinštalácie, odstránenie závad a nedostatkov zistené opakovanou odbornou prehliadkou a skúškou, kontrola požiarnych hydrantov, virtuálna knižnica, ročný prístup VS SR, zhotovenie žiackej knižky) ,72 ; dezinfekcia 4.201,46 ; príspevok na rekreáciu 2.647,49 ; bankové poplatky 1.870,60 ; stravovanie ,94 ; prídel do sociálneho fondu 9.699,38 ; odmeny pracovníkov mimo prac. pomeru 3.042,64 ; miestny poplatok za komunálny odpad 4.786,32.

6 - 642 Bežné transfery nemocenské dávky 1.107,48 Lyžiarsky výcvik pridelené finančné prostriedky sme vyčerpali ,00 /83 žiakov x 150 / Dopravné žiakov pridelené finančné prostriedky sme vyčerpali 6.627,52 Škola má celkom 327 dochádzajúcich žiakov z 39 obcí, z nich mali nárok na úhradu cestovných nákladov 179 žiakov. Vzdelávacie poukazy škola prijala v celkovom počte 597 ks vzdelávacích poukazov ( ,00 ), pomocou ktorých do zabezpečila pravidelnú mimoškolskú a voľnočasovú aktivitu pre 81,34 % žiakov školy na všestrannú spokojnosť rodičov, detí aj pedagógov. Pridelené finančné prostriedky na vzdelávacie poukazy boli použité na: - odmeňovanie vedúcich krúžkov vo výške 3.778,68 ; - materiál a učebné pomôcky vo výške ,15 ; - dezinfekčné prostriedky, ochranné pomôcky vo výške 2.985,09. Asistent učiteľa boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 9.036,00 Učebnice boli vyplatené finančné prostriedky vo výške ,00 Letná škola-odmeny boli vyplatené finančné prostriedky vo výške 1.937, Kapitálové transfery rekonštrukcie a modernizácie , m bežecká dráha s rovinkou a hádzanárskym ihriskom s EPDM povrchom - BV dotácie k stravovacím návykom žiakov ,04 z toho potraviny 1530,00 ; strava ,04.

7 II. Originálna kompetencia Pridelené finančné prostriedky vo výške ,88 a vrátené vlastné príjmy ,10 boli čerpané na mzdy zamestnancov ŠKD vrátane zákonných odvodov, na tovary a služby. Vlastné príjmy : - príspevky ŠKD ,50 - rež. náklady ŠJ 1.976,61 - ostatné vlastné príjmy 2.860,99 Spolu ,10 Mzdy a platy ŠKD : - tarifné platy vrátene náhrad ,18 - osobné príplatky 340,70 - ostatné príplatky 861,87 Spolu : , Poistné a odvody do fondov: , Tovary a služby z pridelených finančných prostriedkov na tovary a služby škola vyčerpala čiastku 1.213, Materiál 71, Služby - prídel do sociálneho fondu 1.142,16 z toho príspevok na rekreáciu 213,89 ; prídel do sociálneho fondu 928, Bežné transfery 1.920,96 z toho odchodné 1.543,44 ; nemocenské dávky 377,52.

8 Zmeny rozpočtu Schválený rozpočet organizácie na rok 2020 bol upravený trikrát uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája 2020, 8. decembra 2020 a 16. decembra Tabuľka č. 3. Príjmy celkom r PRÍJMY CELKOM Schválený rozpočet Plnenie k Plnenie v % k Z prenájmu budov, priestorov 900,00 900,00 900,00 900,00 774,25 86,03% Za réžiu ŠJ , , , , ,80 59,02% Poplatky za ŠKD , , , , ,50 88,87% Za stravné , , , , ,60 10,85% Refundácia 0,00 703, , , ,00 100,00% Iné - OK 700,00 700,00 700,00 700,00 528,74 75,53% Iné - PK 2 400, , , , ,09 100,01% Z rozpočtu obce 0,00 0,00 400,00 400,00 400,00 100,00% 453 Prebytok z predchádzajúcich rokov 0, , , , ,21 100,00% SPOLU , , , , ,19 78,10%

9 Tabuľka č.4. Výdavky celkom r VÝDAVKY CELKOM Schválený rozpočet Plnenie k Plnenie v % k Prenesená kompetencia - bežné výdavky , , , , ,60 90,70% Prenesená kompetencia - kapitálové výdavky , , , , ,81 100,00% BV dotácie k strav.návykom žiakov , , , , ,04 43,84% Prenesená kompetencia - vlastné príjmy , , , , ,08 34,05% Prenesená kompetencia - BV prebytok z roku , , , , ,00 100,00% Originálna kompetencia - ŠKD , , , , ,77 100,00% Originálna kompetencia - vlastné príjmy , , , , ,10 97,85% Originálna kompetencia - prebytok z roku ,00 2,00 2,00 2,00 1,88 94,00% ROZPOČTOVANÉ VÝDAVKY CELKOM , , , , ,28 86,83%

10 Tabuľka č. 5. Podrobný rozpis rozpočtu Prenesená kompetencia I. Stupeň II. Stupeň Správni zamestnanci 0960 rozpočet čerpanie k Plnenie v % k Mzdy vrátane príplatkov a odmien EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % Tarifný, základný plat 611 vrátane náhrad , , , , , , , , , , ,70 95,83% Osobné príplatky 1 500, ,00 902, , , , , , , , ,79 79,87% Ostatné príplatky , , , , , ,70 500,00 500,00 502, , ,19 68,88% 614 Odmeny 7 000, , , , , , , , , , ,00 98,53% SPOLU , , , , , , , , , , ,68 92,52% Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP , , , , , , , , , , ,64 90,20% 623 Poistné do ostatných ZP 4 729, , , , , , , , , , ,38 94,58% Nemocenské poistenie 3 895, , , , , , , , , , ,06 85,72% Starobné poistenie , , , , , , , , , , ,61 85,51% Úrazové poistenie 2 226, , , , , ,84 747,00 844,00 747, , ,38 86,10% Invalidné poistenie 8 312, , , , , , , , , , ,14 79,12% Poistenie v nezamestnanosti 2 771, , , , , ,03 915, ,00 875, , ,08 79,06% Poistenie do rezervného fondu , , , , , , , , , , ,99 85,81% 627 Príspevok do DDS 3 240, , , , , ,00 250,00 250,00 248, , ,40 95,37% SPOLU , , , , , , , , , , ,68 86,67% Osobné náklady ZŠ celkom , , , , , , , , , , ,36 90,96%

11 Tovary a služby Prenesená kompetencia I. Stupeň II. Stupeň Správni zamestnanci 0960 rozpočet čerpanie k Plnenie v % k Cestovné náhrady tuzemské 200,00 200,00 0,00 600,00 600,00 24,85 200,00 200,00 0, ,00 24,85 2,49% Energie - plyn, elektrická energia , , , , , , , , , , ,72 89,29% Vodné a stočné 3 000, , , , , ,17 700,00 700,00 700, , ,35 86,06% Poštovné služby 300,00 300,00 98,20 500,00 500,00 204,45 100,00 100,00 29,09 900,00 331,74 36,86% Telekomunikačné služby 400, ,00 991,01 500, , ,00 400,00 600,00 551, , ,56 97,79% SPOLU , , , , , , , , , , ,22 87,07% Interiérové vybavenie , , , , , ,97 0,00 0,00 0, , ,27 92,10% Výpočtová technika 500,00 100,00 68,70 500, , ,46 250,00 250,00 0, , ,16 95,22% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 1 200,00 0,00 0, ,00 100,00 22,90 0,00 0,00 0,00 100,00 22,90 22,90% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie-ochranné pomôcky 0,00 60,00 58,32 0, , ,80 0,00 0,00 0, , ,12 99,83% Všeobecný materiál 5 000, , , , , , , ,00 906, , ,41 96,85% Všeobecný materiál-dezinfekčné prostriedky 0, , ,71 0, , ,00 0,00 579,00 574, , ,42 100,01% Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 3 600,00 760,00 756, , , ,89 500,00 500,00 216, , ,34 94,27% Ochranný, pracovný odev a obuv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 400,00 399,01 400,00 399,01 99,75% Softvér 0,00 0,00 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, , ,48 99,96% Palivá ako zdroj energie 200,00 200,00 130,02 200,00 200,00 103,25 0,00 0,00 0,00 400,00 233,27 58,32% SPOLU , , , , , , , , , , ,38 95,40% Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 250,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% SPOLU 250,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Údržba výpočtovej techniky 200,00 200,00 0,00 200, , ,26 100,00 100,00 0, , ,26 92,67% Údržba prístrojov, strojov, zariadení, náradia 500,00 500,00 518,87 500,00 500,00 262,87 500,00 500,00 0, ,00 781,74 52,12% Údržba budov, priestorov a objektov , , , , , , , ,00 0, , ,80 85,16% Údržba softvéru 500,00 500,00 50,00 500, , , , , , , ,00 88,00% SPOLU , , , , , , , , , , ,80 85,09%

12 Prenesená kompetencia I. Stupeň II. Stupeň Správni zamestnanci 0960 rozpočet čerpanie k Plnenie v % k Školenia, kurzy, semináre 250,00 250,00 0,00 250,00 250,00 0,00 100,00 100,00 0,00 600,00 0,00 0,00% Všeobecné služby 5 000, , , , , , , , , , ,20 85,25% Všeobecné služby-dezinfekcia 0, , ,73 0, , ,73 0,00 0,00 0, , ,46 100,03% Náhrady- príspevok na rekreáciu 0,00 953,00 953,37 0, , ,26 0,00 300,00 299, , ,89 0,00% Poplatky, odvody 500, ,00 935,29 500, ,00 935,31 0,00 0,00 0, , ,60 93,53% Stravovanie 0, , ,05 0, , ,53 0,00 130,00 123, , ,95 0,00% Prídel do SF 3 263, , , , , , , , , , ,38 88,60% Odmeny - dohody 1 113, , , , ,00 724, , ,00 791, , ,64 67,61% Dane - odvoz odpadu 729, , ,00 729, , ,00 731,00 787,00 786, , ,32 99,99% SPOLU , , , , , , , , , , ,44 88,13% Tovary a služby celkom , , , , , , , , , , ,84 88,80% Bežné transfery Na nemocenské dávky 0,00 500,00 484,36 0,00 400,00 333,77 0,00 300,00 289, , ,48 0,00% SPOLU 0,00 500,00 484,36 0,00 400,00 333,77 0,00 300,00 289, , ,48 0,00% CELKOM na ZŠ - normatívne výdavky , , , , , , , , , ,00 512,68 90,69% Škola v prírode 7 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Lyžiarsky výcvik 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% Dopravné žiakov 190,00 140,00 127, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 71,46% Na dávku v HN-soc.znev.prostr. 0,00 0,00 0,00 300,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Odmeny-vzdelávacie poukazy 1 100, , , , , ,04 0,00 0,00 0, , ,68 82,02% Ochranné dezinf. pomôcky-vzdel. pouk. 0,00 967,00 966,48 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 967,00 966,48 0,00% Dezinfekčné prostriedky-vzdel. pouk. 0, , ,25 0,00 875,00 875,00 0,00 131,00 131, , ,61 0,00% Všeobecný materiál-vzdel. pouk. 0,00 200,00 191,78 0, , ,29 0,00 0,00 0, , ,07 0,00% Učebné pomôcky-vzdelávacie poukazy 0, , ,73 0, , ,35 0,00 0,00 0, , ,08 0,00% Dohody-vzdelávacie poukazy ,00 500,00 498,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500,00 498,00 99,60% Odchodné 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00% Učebnice 0, , ,35 0, , ,65 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% Asistent učiteľa 0,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0, , ,00 74,11% Letná škola-odmeny 0, , ,95 0,00 900,00 663,05 0,00 0,00 0, , ,00 74,50% Nenormatívne výdavky , , , , , ,38 0,00 131,00 131, , ,92 90,72% Výdavky celkom , , , , , , , , , ,00 498,60 90,70%

13 Prenesená kompetencia I. Stupeň II. Stupeň Správni zamestnanci 0960 rozpočet čerpanie k EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % Plnenie v % k Kapitálové výdavky Rekonštrukcie a modernizácie 6 375, , , , , ,91 0,00 0,00 0, , ,81 100,00% CELKOM 6 375, , , , , ,91 0,00 0,00 0, , ,81 100,00% BV dotácie k stravovacím návykom žiakov Potraviny 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00% Stravovanie , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , ,04 43,27% CELKOM , , , , , ,04 0,00 0,00 0, , ,04 43,84% Vlastné príjmy Energie 1 200,00 802,00 802, ,00 802,00 802,09 0,00 0,00 0, , ,09 100,01% Všeobecný materiál 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400,00 0,00 0,00% Stravovanie , , , , , ,34 0,00 0,00 0, , ,99 32,26% CELKOM , , , , , ,43 0,00 0,00 0, , ,08 34,05%

14 Prenesená kompetenciaprebytok z roku 2019 I. Stupeň II. Stupeň Správni zamestnanci 0960 rozpočet čerpanie k EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR EUR % Plnenie v % k Tovary a služby Energie - plyn, elektrická energia 0, , ,56 0, , ,67 0,00 0,00 0, , ,23 99,99% Vodné a stočné 0,00 555,00 555,00 0,00 555,00 555,00 0,00 0,00 0, , ,00 100,00% Telekomunikačné služby 0,00 379,00 379,09 0,00 382,00 381,90 0,00 0,00 0,00 761,00 760,99 100,00% SPOLU 0, , ,65 0, , ,57 0,00 0,00 0, , ,22 100,00% Interiérové vybavenie 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0,00 0,00 0, , ,86 100,00% Výpočtová technika 0,00 0,00 0,00 0, , ,90 0,00 0,00 0, , ,90 100,00% Prevádzkové stroje, prístroje, zariadenie, technika a náradie 0,00 0,00 0,00 0,00 254,00 253,99 0,00 0,00 0,00 254,00 253,99 100,00% Špeciálne stroje, prístroje, zariadenia, technika a náradie 0, , ,02 0, , ,02 0,00 0,00 0, , ,04 100,00% Všeobecný materiál 0, , ,08 0, , ,31 0,00 74,00 73, , ,29 100,01% Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 0, , ,30 0, , ,48 0,00 133,00 133, , ,90 100,01% Pracovné odevy, obuv 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 181,00 180,61 181,00 180,61 99,78% Softvér 0,00 0,00 0,00 0,00 218,00 218,40 0,00 0,00 218,00 218,40 100,18% SPOLU 0, , ,40 0, , ,96 0,00 388,00 387, , ,99 100,00% Prepravné a nájom dopravných prostriedkov 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 100,00% SPOLU 0,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 0,00 0,00 0,00 440,00 440,00 100,00% Údržba prístrojov, strojov, zariadení, náradia 0,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 0,00 0,00 0,00 696,00 696,00 100,00% Údržba budov, priestorov a objektov 0, , ,15 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,15 100,00% Údržba softvéru 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 100,00 0,00 267,00 267,00 367,00 367,00 100,00% SPOLU 0, , ,15 0, , ,00 0,00 267,00 267, , ,15 100,00% Školenia, kurzy, semináre 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 65,00 65,00 65,00 65,00 100,00% Všeobecné služby 0, , ,52 0, , ,00 0,00 0,00 0, , ,52 100,02% Náhrady- príspevok na rekreáciu 0,00 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 0,00 0,00 0,00 1,00 0,60 60,00% SPOLU 0, , ,52 0, , ,60 0,00 65,00 65, , ,12 100,00% Tovary a služby celkom 0, , ,72 0, , ,13 0,00 720,00 719, , ,48 100,00% Bežné transfery Dopravné žiakov 0,00 0,00 0,00 0,00 614,00 613,52 0,00 0,00 0,00 614,00 613,52 99,92% CELKOM 0, , ,72 0, , ,65 0,00 720,00 719, , ,00 100,00%

15 Originálna kompetencia Školský klub 0950 Plnenie v % k Mzdy vrátane príplatkov a odmien EUR EUR EUR % 611 Tarifný, základný plat vrátane náhrad , , ,08 104,16% Osobné príplatky 1 000,00 420,00 340,70 81,12% Ostatné príplatky 2 500, ,00 861,87 74,95% 614 Odmeny 6 000,00 0,00 0,00 0,00% SPOLU , , ,65 103,53% Poistné a odvody do fondov 621 Poistné do VšZP 7 925, , ,26 100,93% 623 Poistné do ostatných ZP 4 860, , ,66 95,26% Nemocenské poistenie 1 791, , ,30 94,28% Starobné poistenie , , ,51 94,58% Úrazové poistenie 1 023,00 827,00 783,15 94,70% Invalidné poistenie 3 837, , ,85 85,62% Poistenie v nezamestnanosti 1 279, ,00 867,58 85,22% Poistenie do rezervného fondu 6 074, , ,36 94,32% 627 Príspevok do DDS 400,00 300,00 260,90 86,97% SPOLU , , ,57 94,34% Osobné náklady ZŠ celkom , , ,22 100,37% Interiérové vybavenie 500,00 0,00 0,00 0,00% Všeobecný materiál 500,00 50,00 69,43 0,00% Knihy, časopisy, noviny, učebné pomôcky 1 000,00 0,00 0,00 0,00% SPOLU 2 000,00 50,00 69,43 0,00% Všeobecné služby 1 000,00 0,00 0,00 0,00% Náhrady- príspevok na rekreáciu 0,00 214,00 213,89 0,00% Prídel do SF 1 599, ,00 928,27 0,00% Dane - odvoz odpadu 1 000,00 0,00 0,00 0,00% SPOLU 3 599, , ,16 76,81% Tovary a služby celkom 5 599, , ,59 78,83% Bežné transfery 0,00% Na odchodné 0, , ,44 0,00% Na nemocenské dávky 0,00 440,00 377,52 85,80% SPOLU 0, , ,96 96,82% , , ,77 100,00%

16 Originálna kompetencia Školský klub 0950 Plnenie v % k Vlastné príjmy EUR EUR EUR 611 Tarifný, základný plat vrátane náhrad 67600, , ,10 97,85% Prebytok z roku 2019 EUR EUR EUR Všeobecný materiál 0,00 2,00 1,88 94,00% CELKOM , , ,75 99,51% Majetok: Z kapitálových výdavkov ,81 bola rekonštruovaná, modernizovaná 250 m bežecká dráha s rovinkou a hádzanárskym ihriskom s EPDM povrchom. Stav drobného hmotného majetku základnej školy sa zvýšil o ,35. Základná škola zaobstarala: kancelársky nábytok, žinenky, relaxačný vak, stojan a vešiak na mapy, kancelárske stoličky, vešiak, sedaciu súpravu, chladničku, mikrovlnnú rúru, koberce, záclony, kamerový systém, sektor, šatníkové skrine, čističky vzduchu, skrine do kabinetov; učebné pomôcky: lyže, lyžiarky, hvezdársky ďalekohľad, model-ľudské torzo, magnetofóny, nástenné obrazy, mapy, softvér Adobe Acrobal pro DC v 2017, softvér CyberLink Power Director 18, mikrofón, kameru JVC, Notebook HP, stolové počítače, reproduktor, stojanovú vŕtačku, brúsiaci systém, tréningové bloky, veslovací trenažér, POLY BOX set, roboty PHOTON, projektory Epson, Server SINO ZC30, SINO ZEROclient VGA, Win Server Standard 2019, laboratórium, tablety Samsung Galaxy, MultiGym. Škola vyradila nepotrebného, neupotrebiteľného majetku, ktorý pre svoje fyzické alebo morálne opotrebenie, poškodenie, nehospodárnosť v prevádzke už nemohol slúžiť svojmu účelu v hodnote ,96.

17 Pohľadávky a záväzky: K základná škola mala neuhradené dodávateľské faktúry vo výške 2.742,54. Dodávateľ Názov a popis Cena Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 135,38 Slovanet, a. s. Telekomunikačné služby 5,78 KONE s. r. o. Servis výťahu 262,87 JOKERMEDIA, s. r. o. IKT služby 300,00 Slovak Telekom, a. s. Telekomunikačné služby 30,98 Energie2, a. s. Elektrická energia 293,44 Poradca podnikateľa, spol. s. r. o. Finančný spravodajca 16,39 GASTRO DS, s. r. o. Strava 947,70 GASTRO DS, s. r. o. Režijné náklady 750,00 Spolu 2742,54 Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k

Základná škola Gy

Základná škola Gy Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 17.7.218 riaditeľ školy ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom

Podrobnejšie

Základná škola Gy

Základná škola Gy Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 20.02.2019 riaditeľ školy ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Základná škola, Rybany 355, 95636 Rybany ICO:36128392 SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Návrh 2019 2016 2017 2018 2018 Návrh

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali

Zhodnotenie  plnenia rozpočtu  za Základnú  školu Mali Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského je spracovaná

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Správa o plnení rozpočtu

Správa o plnení rozpočtu Informatívna správa o hospodárení za 1. polrok 2014 MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2013 uznesením MsZ v Seredi č.

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v 37810316Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA 0294437810316, Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, v eurách na dve desatinné miesta 03.06.2015, 16:56 IČO:37810316

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, Dunajská Streda IČO: , DIČ: Rozbor hospodárenia k

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, Dunajská Streda IČO: , DIČ: Rozbor hospodárenia k Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda IČO: 50653636, DIČ: 2120479372 Rozbor hospodárenia k 30.06.2018... Bc. Johanna Bíró riaditeľ CSS V CSS poskytuje

Podrobnejšie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 111 R 0111 611 TARIFné PLATY OcÚ 50,- 60,- 150,- 150,- 50,- 50,- 41 R 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 31 741,09 32 854,48 37 500,- 37 500,- 38 000,- 38 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc

Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpoc Prijem Zakladna skola s materskou skolou Nitrica 972 22 Nitrica Cerpanie rozpoctu na prenesenych kompetenciach za kalendarny rok 2015 Schvaleny rozpocet Upraveny rozpocet Cerpanie k 31.12.2015 Percenta

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 292,69 41 000,- 41 000,- 41 000,- 41 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Strana č. 1 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 0111 611*** TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 612001 Osobný príplatok

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, 956 15 Kovarce IČO : 37860666, DIČ : 2021606620 e - mail : zskovarce@centrum.sk, č.tel.: 038/5316135 Správa o hospodárení Základnej školy, Kovarce164 za rok 2013

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

ROZPOČET 2019

ROZPOČET 2019 Návrh rozpočtu na rok 2019 Príjmy 2019 2019 Bežné Daň z príjmov fyzickej osoby 518025,00 Daň z pozemkov FO 3012,00 Daň z pozemkov PO 8900,00 Daň zo stavieb FO 3796,00 Daň zo stavieb PO 18942,00 Daň za

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2019-2021 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2016 2017 2018 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 1370 1238 90 642006

Podrobnejšie

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 62/2017 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Ná

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 62/2017 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Ná MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 62/2017 Mestská rada: 25. 9. 2017 Mestské zastupiteľstvo: 2. 10. 2017 Názov materiálu: Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov

Podrobnejšie

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6. Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 30.6. 01 Všeobecné verejné služby 194 777,00 194 777,00

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2015 PaedDr. Pavlina Kurucová riaditeľka školy

Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2015 PaedDr. Pavlina Kurucová riaditeľka školy Základná škola Pugačevova 1381/7, Humenné Správa o hospodárení a o plnení rozpočtu za rok 2015 PaedDr. Pavlina Kurucová riaditeľka školy Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu našej rozpočtovej organizácie

Podrobnejšie

Rozpočet finančný

Rozpočet finančný Rozpočet Obce Veľká Lehota y - Očakávaná skutočnosť Bežné príjmy 451 347 492 328 518 092 520 306 476 219 473 269 464 613 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 223 794 220 455 200 000 200 000 200 000

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lúčka r xlsx

Rozpočet obce Lúčka r xlsx OBEC L Ú Č K A R O Z P O Ć E T O B C E / 00595764 okr. SVIDNÍK Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Príjmy Schválený 2018 návrh 2019 návrh 2020 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov FO 135000

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum 23.8.2017 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009

NÁVRH  ROZPOČTU OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2009 ROZPOČET OBCE RATKOVSKÉ BYSTRÉ NA ROK 2016-I. ÚPRAVA R o z p o č t o v é p r í j m y Bežný rozpočet Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 31200102-Transfery zo ŠR úrad práce (DČ) 0 960 31200104-Transfery

Podrobnejšie

Rozpocet2018-vydavky

Rozpocet2018-vydavky Rozpočet 2018 Schválený obecným zatupiteľstvom dňa 14.12.2017, uznesenie 10/2017 Výdavky BEŽNÉ VÝDAVKY schválený rozpočet 0111 Výdavky verejnej správy 234 650 610 mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné

Podrobnejšie

2016 vydavky

2016 vydavky Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 09.12.2015 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611*** 0111 612001 PRIPLATKY 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111

Podrobnejšie

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 01.1.1 Výkonné a zákonodarné

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Popis ekonomickej Strana č. 1 111 0111 611 EV TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 88,90 232,65 233,- 233,- 233,- 233,- 233,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT 52 164,65 49 635,08 55 000,- 55 000,-

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet obce Smilno za rok NÁVRH po úprave

Záverečný účet obce Smilno za rok NÁVRH po úprave NÁVRH ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE SMILNO za rok 2018 Spracoval: Bc Vladimír Baran Záverečný účet schválený OZ dňa... uznesením č. A- /2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 10.5.2019 Záverečný

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky Príjmy

MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. Ľ. Štúra 2357/2, Topoľčany Rozpočet Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky Príjmy MESTSKÉ KULTÚRNE STREDISKO TOPOĽČANY Nám. Ľ. Štúra 2357/2, 955 01 Topoľčany Mestského kultúrneho strediska Topoľčany na roky 2019-2021 Príjmy v P.č. Funč. kl. Kat. EK Názov za rok 2016 k za rok 2017 30.9.2018

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č

Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : Rozpočet obce ( sumarizácia ) na rok 2015 Schválený rozpočet v 1.zmena rozpočtu na rok 2015 uzn.č Názov obce : OBEC Trenčianska Turná IČO : 00 312 053 Rozpočet obce ( sumarizácia ) Schválený rozpočet v 1.zmena 37/02-2015 2.zmena 80/04-2015 3.zmena 103/06-2015 4.zmena 104/06-2015 5.zmena 128/07-2015

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast

ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zast ROZBOR HOSPODÁRENIA TEKOVSKÉHO MÚZEA V LEVICIACH ZA ROK 2017 Bežné výdavky: Tekovské múzeum v Leviciach obdržalo na základe uznesenia č. 160/2016 Zastupiteľstva NSK v Nitre zo dňa 24.10.2016 rozpis rozpočtu

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Stra: 1 Čas asť I. Bežný rozpočet 01116 611 111 Výdavky - zamestnci 50j 845,- 844,80 99,98% 01116 611 1AC1 Výdavky - zamestnci 50j 479,- 478,72 99,94% 01116 611 1AC2 Výdavky - zamestnci 50j 84,- 84,48

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa 25.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/2019 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Názov m

MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/2019 Mestská rada: Mestské zastupiteľstvo: Názov m MESTO PRIEVIDZA Materiál Mestského zastupiteľstva v Prievidzi Materiál MsZ č. 36/219 Mestská rada: 6.5.219 Mestské zastupiteľstvo: 13.4.219 Názov materiálu: Správa o činnosti Zariadenia pre seniorov Prievidza

Podrobnejšie

Obec Streda nad Bodrogom

Obec Streda nad Bodrogom Obec Streda nad Bodrogom podľa 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších právnych predpisov, 6 ods. 2 a ods. 12 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej

Podrobnejšie

rozpočet

rozpočet R O Z P O Č E T na rok 2015 P r í j m y : rozpočet Daň z príjmov fyzickej osoby 01.Daňový úrad podielové dane 359 000 s p o l u : 359 000 Daň z nehnuteľnosti 01.Daň z pozemkov FO 3 011,59 02.Daň z pozemkov

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Obec Kobyly N Á V R H R O Z P O Č T U na rok 2019 2 019 2 020 2021 ( príjmy ) Daňové príjmy spolu 325 862,00 325 862,00 325 862,00 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný 296 000,00 296 000,00 296 000,00

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

Stredisko PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2015 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLAS

Stredisko PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2015 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLAS PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV - V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 1 41 01.1.1.6. 633-006

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

Mestské zastupite¾stvo

Mestské zastupite¾stvo Komentár k správe o hospodárení za rok 2009 Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava, Komenského 3064/41, 926 01 Sereď 1. Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu na rok 2009 je spracovaná v súlade

Podrobnejšie

Úprava programového rozpočtu č

Úprava programového rozpočtu č Miestny úrad Mestskej časti Bratislava - Podunajské Biskupice Materiál určený na rokovanie: Príslušných komisií Miestnej rady: 15.4.2019 Miestneho zastupiteľstva dňa 30.4.2019 Z m e n a č. 2 číselného

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet

Rozpočet obce Oľdza na roky komplet Rozpočet obce Oľdza na roky 2019-2021 - sumarizácia Bežný rozpočet, kapitálový rozpočet - sumarizácia Rozpočet Rozpočet Rozpočet na rok na rok na rok 2019 2020 2021 1 Bežné príjmy spolu: 171 188 170 935

Podrobnejšie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie

Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie Rozpočet obce Vlachy - bežné výdavky Položka Podpoložka Názov Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený rozpočet 2016 Rozpočet po zmenách 2016 Plnenie k 9.2016 Návrh rozpočtu 2017 rozpočet 2018 rozpočet

Podrobnejšie

Rozpočet - výdaj 2015

Rozpočet - výdaj 2015 Strana č. 1 111 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 388,- 41 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 112 026,20 143 000,- 120 313,- 120 313,- 130 000,- 130 000,- 130 000,- 0111

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál

ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY , ,12 originál ROZPOČET NA ROK 2018 Obec Dúbrava 1. Bežný rozpočet Bežné príjmy Rozpočtová org. ZŠ s MŠ Transfery zo ŠR PRÍJMY VÝDAVKY 451 807,56 255 255,12 originálne kompet. 18 259,56 118 120,00 prenesené kompet. 78

Podrobnejšie