ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020"

Prepis

1 Základná škola Smetanov háj 286/9, Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2020 V Dunajskej Strede, dňa Príloha č.1.: Finančný výkaz FIN 1-12 k Príloha č.2.: Individuálna účtovná závierka k... Ing. Gabriela Bothová, riaditeľka

2 Základná škola Smetanov háj v školskom roku 2019/2020 prevádzkovala celkom 14 tried s celkovým počtom 333 žiakov. Výchovno vzdelávací proces v školskom roku 2019/2020 prebiehala v 5 oddeleniach školského klubu. Školský klub navštevovalo 158 žiakov. V školskom roku 2020/2021 máme otvorených 16 tried s celkovým počtom 358 žiakov. Školský klub v 5 oddeleniach v školskom roku 2020/2021 navštevuje 150 žiakov. Evidenčný počet zamestnancov vo fyzických osobách k : 50 Z toho : 27 učiteľov 5 vychovávateliek 1 sociálny pedagóg 10 asistentov učiteľa 1 mzdová účtovníčka 1 školník 1 údržbár 4 upratovačky.

3 Finančné prostriedky v roku 2020 Tabuľka č. 1 Prenesená kompetencia ZŠ - normatívne FP Nenormatívne - účelové prostriedky ZŠ Zostatok FP z prech.roka Pridelené FP 1-Povolené 12 prekročenie Disponibilné zdroje Vrátené FP do ŠR Čerpanie FP Zostatok FP k , , ,51 38, , , , ,14 0, , , , ,81 - Vzdelávací poukaz , , , ,81 - Dopravné žiakom 1 187, , , , ,08 0,00 - Asistent učiteľa , , ,00 0,00 - Zo soc.znev.postr. 0,00 0,00 0,00 - MPC , , ,14 0,00 - Letná škola 2 600, , ,00 0,00 - Lyžiarský zájazd 5 250, , ,00 0,00 - Škola v prírode 5 400, , ,00 0,00 0,00 - Učebnice 9 820, , ,00 0,00 Stravovacie návyky (MPSVaR SR) 1 273, , , ,20 239,80 Orginálna kompetencia celkom 851, , , ,97 0, ,11 87,86 Orginálna kompetencia ŠJ+ŠKD 306, ,00 0, ,29 0, ,29 0,00 Originálna kompetencia ŠK 240, , , ,95 0,00 Originálna kompetencia ŠJ 65, , , ,34 0,00 Vlastné príjmy 545,14 0, , ,68 0, ,82 87,86 - príspevky rodičov na ŠK , , , , ,37 - rež.nákl. na stravné , , , , ,21 - nájomné z nájomných zmlúv , , , , ,98 Spolu prenesená a originálna kompetencia , , , , , , ,25 Kapitálový transfér , ,00 34, ,01 0, zostatok na BU/384 9,59 44, mylná platba/384 - dotácia šj 239,80 vrátenie PK k ,00 vrátenie OK k 87,86 CELKOM , , , , , , ,25

4 Čerpanie a plnenie rozpočtu za r Tabuľka č Príjmy z podnikania a z vlastníctva majetku 220-Administratívne poplatky a iné poplatky a ZŠ ŠKD ŠJ Spolu ZŠ ŠKD ŠJ Spolu ZŠ ŠKD ŠJ Spolu , , , , , , , , , , , , , , , Úroky z vkladov 0,00 0,00 0, Granti 660, , ,00 0, Iné nedaňové príjmy , , , , , , Prostriedky z predch.rokov 0, , , , ,35 Vlastné príjmy spolu , , , , , , , , , , , , Mzdy, platy, služobné príjmy a ostatné vyrovnania Poistné a príspevok do poisťovní , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Tovary a služby , , , , , , , , , , , , Bežné transféry 1 338,55 288,50 245, , ,63 189,15 70, , ,79 89, , ,84 Bežné výdavky spolu , , , , , , , , , , , , Kapitálové výdavky , , , , , , ,01 Výdavky spolu , , , , , , , , , , , , Tovary a služby mimo rozpočtu CELKOM , , , , , , , , , , , ,34

5 Komentár k plnenie rozpočtu k : I. Prenesená kompetencia Prostriedky zo štátneho rozpočtu na prenesené kompetencie, t.j. prevádzku základnej školy boli v plnom rozsahu použité v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách verejnej správy. Čerpanie normatívnych finančných prostriedkov obdŕžaných za rok 2020 V hodnote Podiel na celkových nákladov 610 Mzdové náklady , Odvody ,74 Osobné náklady ,23 85, Tovary a služby , Bežné transfery 1 076,59 Prevádzkové náklady ,42 14,03 Celkom ,65 100,00 V priebehu roka 2020 naša nákladná škola obdŕžala dotáciu v hodnote ,00 a z roku 2019 sme preniesli ,51, t.j. k dispozícií sme mali celkom ,51 z čoho sme vyčerpali ,77. Zostatok k je v hodnote ,74. Nenormatívne finančné prostriedky Škola v prírode z pridelených 5 400,00 sme vyčerpali 0,00 (54 žiakov x 100,00 ).Škola v prírode sa v roku 2020 nezorganizovala z dôvodu pandémie. Prostriedky boli vrátené do ŠR. Lyžiarsky výcvik- z pridelených 5 250,00 sme vyčerpali 5250,00 (35 žiakovx 150 ), Lyžiarskeho výcviku sa v roku 2020 zúčastnilo celkom 35 žiakov z našej školy. Peniaze v plnej výške boli vyčerpané. Príspevok na vzdelávanie žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia sme v roku 2020 neobdŕžali. Dopravné žiakov- z disponibilných finančných prostriedkov 9 521,08 (8 334,00 - pridelené v roku ,08 - zostatok z roku 2019) za rok 2020 bolo vyčerpaných 6 709,00. Zvyšných 1 625,00 bolo vrátených do ŠR. Vzdelávacie poukazy škola prijala 319 ks po 32,00 /rok vzdelávacích poukazov na 6 mesiacov v celkovej hodnote 6 125,00. Za obdobie september-december sme prijali 349 ks poukazov po 32,00 /rok v hodnote 4 467,00. Z celkovej sumy (10 592,00 ) 2 459,26 bolo použitých na odmeňovanie vedúcich krúžkov ,93 bolo využité na prevádzkové náklady nákup výpočtovej techniky, učebných pomôcok, kníh, všeobecného materiálu,... Objem nevyčerpaných finančných prostriedkov je 2 730,81. Tieto finančné prostriedky majú byť vyčerpané do

6 Asistent učiteľa - na rok 2020 boli pridelené finančné prostriedky vo výške ,00 pre 4,14 asistentov. Na jedného asistenta škola dostala mesačne 1 016,00.K bolo čerpaných celkom ,00, čo zodpovedá k 12 mesačnému normatívu. Učebnice na rok 2020 sme na učebnice obdŕžali celkom 9 820,00. Tieto prostriedky boli plne vyčerpané. Rozvojové projekty Škola počas letných mesiacoch organizovala 4 skupiny detí letnú školu a to v dvoch turnusoch. Celkovo na tento účel sme obdŕžali a čerpali 2 600,00. Projekty ESF Národný projekt MPC Naša základná škola od septembra sa zapojila do národného projektu MPC Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II (PoP II.) V rámci tohto projektu sme získali v roku ,14. Tieto prostriedky boli plne čerpané. II. Originálna kompetencia Z pridelených finančných prostriedkov v celkovej výške ,00 na ŠKD bolo určených ,00 a na ŠJ ,00. Tieto finančné prostriedky sa využili v prvom rade na hradenie osobných nákladov zamestnancov týchto zariadení, resp. na hradenie energií, vodného a stočného, nákupu všeobecného materiálu. Podrobný rozpis použitia finančných prostriedkov originálnej kompetencie nájdeme v tabuľke č. 6. V roku 2020 naša základná škola mala vlastné príjmy v celkovej hodnote ,37 Príspevky ŠKD ,10 Režijné náklady ŠJ ,17 Vlastné príjmy ZŠ ,10 Z vlastných príjmov boli hradené osobné náklady a prevádzkové náklady ŠKD v celkovej hodnote ,27, náklady na energie, materiál, služby ako i náklady na stravovanie v ŠJ v hodnote ,97. Osobné náklady na projekt nerefundované - výdavky na energie, vodné a stočné, všeobecný materiál, opravy a udržiavanie, všeobecné službyzš v celkovej hodnote ,91. Podrobný rozpis použitia vlastných zdrojov nájdeme v tabuľke č. 7 a 8.

7 Zmeny rozpočtu organizácie na rok 2020 bol upravený raz uznesením zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva Dunajská Streda konaného dňa 19. mája, 8. a 16. decembra Príjmy celkom za rok 2020 Tabuľka č. 3. EK Názov k k k k k Plnenie v % k Z prenajatých budov, pries torov a objektov , , , , ,66 98, Režijné náklady na s travné , , , , ,69 87, Za š koly a š kols ké zariadenia , , , , ,10 90, Za s travné , , , , ,13 97, Z dobropisov 100,00 0,00 0,00 ############ Z vratiek 1 500,00 0,00 0,00 ############ Z refundácie 5 000, , , , ,44 85, Iné 1 000,00 0,00 300,00 300,00 300,00 100, Granty 1 000, ,00 500,00 500,00 0,00 0, pros triedky z predch.rokov - ŠJ , , , , ,35 100,00 Príjmy celkom , , , ,00 0,00 0, ,37 93,68 Výdavky celkom za rok 2020 Názov k k k k k Tabuľka č.4. Plnenie rozpočtu k Plnenie v % k Prenesená kompetencia - ZŠ bežné výdavky , , , , ,82 96,13 Prenesená kompetencia - ZŠ kapitálové výdavky , , , , ,01 99,99 Originálna kompetencia - ŠJ , , , ,00 100,00 Originálna kompetencia - ŠKD , , , , ,00 100,00 Celkom za originálnu kompetenciu , , , ,00 0,00 0, ,00 100,00 Stravovacie návyky , , , , ,20 39,94 Vlastný príjem , , , , ,15 84,98 Projekt MPC , ,14 50,39 Prenesené finančé prostriedky z roku PK , , , ,59 100,00 Prenesené finančné prostriedky z roku vl.príjem 852,00 852,00 852,00 851,43 99,93 Rozpočtované výdavky celkom , , , ,00 0,00 0, ,34 90,70

8 Podrobný rozpis rozpočtu Prenesená kompetencia Tabuľka č k k k Uprevený k k Mzdy vrátane príplatkov a odmien , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,08 99, Tarifný plat , , , , , , , , , , , ,10 100, Osobný príplatok 2 400, , , , , , , , , , , ,35 99, Ostatné príplatky okrem osobných 7 160, , , , , , , , , , , ,01 100, Odmeny , , , , , , , , , , , ,62 99, Doplatok k platu 0,00 0,00 ######### 620 Poistné a príspevok do poisťovní , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,75 100, Poistné do VŠZP , , , , , , , , , , , ,92 99, Poistné do ostatných ZP 3 100, , , , , , , , , , , ,55 100, Na nemocenské poistenie 2 515, , , , , , , , , , , ,46 99, Na starobné poistnie , , , , , , , , , , , ,27 100, Na úrazové poistenie 1 415, , , , , , , , , , , ,70 100, Na invalidné poistenie 5 396, , , , , , , , , , , ,16 99, Na poistenie v nezamestnanosti 1 732, , , , , , , , , , , ,66 99, Na poistenie do RF 8 510, , , , , , , , , , , ,03 99, Tovary a služby , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,40 79, Tuzemské 500,00 500,00 120,00 120,00 109,87 400,00 400,00 100,00 100,00 73,25 220,00 183,12 83, Energie 4 300, , , , , , , , , , , ,06 94, Vodné, stočné 2 900, , , , , , , , ,00 582, , ,91 80, Poštovné služby 200,00 200,00 100,00 100,00 102,84 150,00 150,00 100,00 100,00 70,21 200,00 173,05 86, Prenesená kompetencia ZŠ I.stupeň II.stupeň Celkom za rok Komunikačná infraštzruktúra 250,00 250,00 250,00 250,00 176,76 200,00 200,00 200,00 200,00 141,48 450,00 318,24 70, Telekomunikačné služby 600,00 600,00 600,00 600,00 481,84 430,00 430,00 430,00 430,00 385, ,00 867,74 84, Interiérové vybavenie 2 500, , , , , , , , , , , ,00 92, Výpočtová technika 2 500, , , , , , , ,34 73, Telekomunikačná technika 30,00 30,00 100,00 100,00 62,20 20,00 20,00 70,00 70,00 49,93 170,00 112,13 65, Prev.str.prístr.zar.tech. 0,00 0,00 ######### k k k Uprevený k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v %

9 Pokračovanie tabuľky č. 5 Prenesená kompetencia ZŠ k k k Uprevený k k Všeobecný materiál 2 500, , , , , , , , , , , ,72 85, Knihy, časopisy, noviny, učenice, učebné a kompenzačné pomôcky 670,00 542, , , ,99 400, , , , , , ,71 98,83 Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 400,00 400,00 200,00 500,00 508,44 300,00 300,00 200,00 500,00 408, ,00 917,07 91, Palivá ako zdroj energie 200,00 200,00 200,00 200,00 240,57 150,00 150,00 180,00 300,00 192,55 500,00 433,12 86, Potraviny 17,00 16,65 166,77 17,00 183, , Výpočtovej techniky 200,00 200,00 200,00 200,00 13,34 150,00 150,00 150,00 150,00 10,66 350,00 24,00 6, Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 685,00 685, , ,00 875,34 500,00 500,00 750,00 750,00 702, , ,24 90, Budov, objektov alebo ich častí 2 850, , , , , , , , , , , ,63 48, Sotvéru 1 200, ,00 800, , ,45 800,00 800,00 800, , , , ,00 98, Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 300, , , ,00 959,40 200,00 800,00 800,00 800,00 768, , ,31 96, Školenia, kurzy, semináre, porady, konferencie, sympóziá 400,00 400,00 100,00 100,00 109,59 300,00 300,00 50,00 100,00 88,01 200,00 197,60 98, Všeobecné služby 6 000, , , , , , , , , , , ,94 69, Náhrady 70,00 70,00 150,00 150,00 146,08 50,00 50,00 100,00 100,00 96,92 250,00 243,00 97, Cestovné náhrady 5 300, , , , , , , , , ,39 99, Poplatky a odvody 550,00 700,00 700,00 700,00 663,18 390,00 500,00 500,00 500,00 508, , ,30 97, Stravovanie 800,00 450,00 546,00 430,16 600,00 500,00 500,00 418, ,00 848,82 81, Poistné 150,00 150,00 0,00 0,00 ######## Prídel do SF 1 600, , , , , , , , , , , ,56 100, Provízie na stravovanie 0,00 0,00 ######## I.stupeň II.stupeň Celkom za rok Odmeny zamestnancov do mimopracovného pomeru 3 500, , , , , , , , ,00 931, , ,37 93, Pokuty a penále 50,00 50,00 50,00 50,00 30,00 30,00 30,00 30,00 80,00 0,00 0, Dane - odvoz odpadu 1 950, , , , , , , , , , , ,38 96, Bežné transféry 5 950, , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,59 91, Odstupné 500,00 500,00 500,00 500,00 500,00 100, Na nemocenské dávky 700,00 500,00 500,00 500,00 381,13 500,00 391,00 250,00 250,00 195,46 750,00 576,59 76, Dopravné 5 250, , , , , , , , , , , ,00 92,09 k k k Uprevený k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % CELKOM ZŠ - PRENESENÁ KOMPETENCIA , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,82 96,13

10 Podrobný rozpis rozpočtu - Originálna kompetencia Tabuľka č. 6 k k k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien , , , ,00 0,00 0, ,47 0, , , ,00 0,00 0, , , ,87 99, Tarifný plat , , , , , , , , , , ,21 100, Osobný príplatok 200,00 146,00 146,00 146,17 146,00 146,17 100, Ostatné príplatky okrem osobných 2 560, , , , ,95 800,00 490,00 490,00 489, , ,64 99, Odmeny 1 000,00 500,00 0,00 0,00 ######### 616 Doplatok k platu 5,00 5,00 5,85 5,00 5,85 117, Poistné a príspevok do poisťovní , , , ,00 0,00 0, ,41 0, , , ,00 0,00 0, , , ,52 100, Poistné do VŠZP 1 620, , , , , , , , , , ,81 99, Poistné do ostatných ZP 2 400, , , , , , , , , , ,37 100, Na nemocenské poistenie 565,00 550,00 540,00 540,00 537,32 410,00 272,00 272,00 272,47 812,00 809,79 99, Na starobné poistnie 5 650, , , , , , , , , , ,61 100, Na úrazové poistenie 320,00 320,00 305,00 305,00 306,94 370,00 155,00 155,00 155,61 460,00 462,55 100, Na invalidné poistenie 1 210, , , , ,61 900,00 390,00 390,00 390, , ,30 100, Na poistenie v nezamestnanosti 400,00 390,00 385,00 385,00 383,79 300,00 130,00 130,00 130,20 515,00 513,99 99, Na poistenie do RF 1 910, , , , , ,00 925,00 925,00 924, , ,10 100, Tovary a služby 3 300,00 500,00 388,00 388,00 0,00 0,00 396,12 0, ,00 448,00 448,00 0,00 0,00 448,95 836,00 845,07 101, Energie 2 800,00 326,00 326,00 326,21 326,00 326,21 100, Vodné, stočné 0,00 0,00 ######### Všeobecný materiál 1 000,00 21,00 21,00 21,55 21,00 21,55 102, Pracovné odevy, obuv a pracovné pomôcky 180,00 0,00 0,00 ######### Licencie 0,00 0,00 ######### Originálna kompetencia ŠJ+ŠKD ŠKD 0950 ŠJ Celkom za rok Prevádzkových strojov, prístrojov, zariadení, techniky a náradia 0,00 0,00 ######### Budov, objektov alebo ich častí 0,00 0,00 ######### Školenia, kurzy, semináre 0,00 0,00 ######### Všeobecné služby 0,00 0,00 ######### Poplatky a odvody 0,00 0,00 ######### Prídel do SF 500,00 500,00 388,00 388,00 396,12 101,00 101,00 101,19 489,00 497,31 101, Bežné transfery 225,00 225,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0, , , ,54 99, Na odchodné 0, , , , , ,00 100, Na nemocenské dávky 225,00 225,00 105,00 105,00 103,54 105,00 103,54 98,61 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Výdavky celkom za OK , , , ,00 0,00 0, ,00 0, , , ,00 0,00 0, , , ,00 100,00

11 Podrobný rozpis rozpočtu výdavky z vlastného príjmu ZŠ Tabuľka č. 7. Výdavky z vlastného príjmu ZŠ k k I.stupeň II.stupeň Celkom za rok k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,35 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,72 96, Tarifný plat 4 500, , , , , ,00 96, Osobný príplatok 0,00 0,00 ######## Ostatné príplatky okrem osobných 100,00 98,35 100,00 98,37 200,00 196,72 98, Odmeny 0,00 0,00 ######## 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ######## 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,05 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,18 88, Poistné do VŠZP 300,00 263,12 400,00 368,13 700,00 631,25 90, Poistné do ostatných ZP 100,00 67,60 100,00 97,60 200,00 165,20 82, Na nemocenské poistenie 100,00 51,56 100,00 72,56 200,00 124,12 62, Na nemocenské poistenie 550,00 515,80 750,00 725, , ,60 95, Na starobné poistnie 50,00 29,45 100,00 41,45 150,00 70,90 47, Na úrazové poistenie 110,00 110,51 200,00 155,52 310,00 266,03 85, Na invalidné poistenie 40,00 37,03 50,00 51,83 90,00 88,86 98, Na poistenie v nezamestnanosti 200,00 174,98 250,00 246,24 450,00 421,22 93, Tovary a služby , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,89 77, Energie , , , , , , , , , , , ,79 93, Vodné a stočné 3 600, , , ,00 917, , , , ,00 734, , ,00 63, Interiérové vybavenie 0,00 0,00 ######## Výpočtová technika 0,00 0,00 ######## Softvér 500,00 313,63 100,00 92,17 600,00 405,80 67,63 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Prevádzkové stroje, prístroje, zariad. 500,00 500,00 400,00 600,00 514,23 200,00 200,00 300,00 500,00 411, ,00 925,90 84, Všeobecný materiál 3 000, , , , , , , , ,00 875, , ,72 66, Potraviny - Pí voda 50,00 50,00 50,00 3,89 50,00 50,00 50,00 3,11 100,00 7, Budov, objektov alebo ich častí 2 000, , , , , , , , , , , , Všeobecné služby 2 300, , , , , , , , ,00 0,00 0, Bežné transfery 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 27,12 100,00 27,12 27, Na nemocenské dávky 100,00 27,12 100,00 27,12 27,12 Celkom vlastné zdroje ZŠ , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,91 80,74

12 Podrobný rozpis rozpočtu - Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD Tabuľka č. 8 Výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD k k ŠKD 0950 ŠJ 0601 Celkom za rok k k k 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien , , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,76 92, Tarifný plat , , , , , , , , ,85 99, Osobný príplatok 600,00 100,00 0,00 0,00 ######### Ostatné príplatky okrem osobných 1 200,00 680,00 780,00 780,00 486, ,00 200,00 780,00 486,91 62, Odmeny 4 000, , , , , , , ,00 64, Doplatok k platu 0,00 0,00 ######### 620 Poistné a príspevok do poisťovní 8 100, , , ,00 0,00 0, , , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,51 83, Poistné do VŠZP 30,00 950, , ,00 960, ,00 250, ,00 960,11 80, Poistné do ostatných ZP 1 700, ,00 650,00 650,00 569,20 900,00 200,00 650,00 569,20 87, Na nemocenské poistenie 340,00 170,00 300,00 300,00 229,52 375,00 50,00 300,00 229,52 76, Na starobné poistenie 3 400, , , , , ,00 600, , ,83 91, Na úrazové poistenie 200,00 200,00 200,00 200,00 131,13 215,00 50,00 200,00 131,13 65, Na invalidné poistenie 730,00 650,00 650,00 650,00 491,90 805,00 150,00 650,00 491,90 75, Na poistenie v nezamestnanosti 250,00 200,00 200,00 200,00 163,94 270,00 50,00 200,00 163,94 81, Na poistenie do RF 1 450, , , ,00 778, ,00 200, ,00 778,88 77, Tovary a služby 1 900,00 0, , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,46 91, Cestovné náhrady tuzemské 0,00 0,00 ######### Energie 1 600,00 0, , ,00 345, , ,00 580,00 580,00 577, ,00 923,00 35, Vodné a stočné 800,00 900,00 826, , , , , , , ,00 97, Prevádzkových strojov, prístr. 500,00 300,00 300,00 0,00 0, Všeobecný materiál 600, ,00 220,00 220,00 220,56 220,00 220,56 100, Pracovné odevy, obuv, a prac.pomôcky 300,00 300,00 20,00 20,00 20,59 20,00 20,59 102, Budov, objektov alebo ich častí 1 200,00 700,00 70,00 70,00 70,00 70,00 70,00 100, Údržba VT 100,00 100,00 0,00 0,00 ######### Údržba softvéru 200,00 200,00 198,24 200,00 198,24 99, Prenájom strojov, hnut.vecí 0,00 0,00 ######### Všeobecné služby 1 200, , , , , , ,00 100, Stravovanie , , , , , , ,88 99, Prídel do SF 300,00 100,00 100,00 77,33 415,00 250,00 100,00 100,00 63,86 200,00 141,19 70, Bežné transfery 75,00 75,00 0,00 100,00 0,00 0,00 89,51 240,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100,00 89,51 89, Na nemocenské dávky 75,00 75,00 100,00 89,51 240,00 100,00 100,00 89,51 89,51 k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Celkom výdavky z vlastného príjmu ŠJ+ŠKD Celkom výdavky z vlastného príjmu , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,24 90, , , , ,00 0,00 0, , , , , ,00 0,00 0, , , ,15 84,98

13 Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2019 PK Tabuľka č. 9 Výdavky z prenesenej I.stupeň II.stupeň Celkom za rok kompetencie ZŠ k k k k k 630 Tovary a služby 0, , , ,92 0,00 0, ,86 0, , , ,00 0,00 0, , , ,59 100, Energie 9 826, , , , , , , , , ,51 100, Vodné a stočné 0,00 0,00 0,00 ######## k k k k k Údržba budov, priestorov a objektov 0,00 0,00 ######## Dopravné 1 187, , , , , ,08 100,00 Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Celkom PK ZŠ - prenos z roku , , , ,00 0,00 0, ,94 0, , , ,00 0,00 0, , , ,59 100,00 Podrobný rozpis rozpočtu - prevod z roku 2019 vlastný zdroj Výdavky z vlastného príjmu ZŠ+ŠKD+ŠJ k k k k k k k k k k Rozpočet v Tabuľka č. 10 ŠKD 0950 ŠJ Celkom za rok 630 Tovary a služby 0,00 65,00 65,00 65,00 0,00 0,00 65,34 0,00 242,00 242,00 242,00 0,00 0,00 240,95 307,00 306,29 99, Prevádzkových sstrojov, prístrojov 92,00 92,00 92,00 91,55 92,00 91,55 99, Budov objektov alebo ich časti 65,00 65,00 65,00 65,34 150,00 150,00 150,00 149,40 215,00 214,74 99, Nákup prevádzkových strojov 0,00 0,00 ########## I.stupeň II.stupeň Budov objektov alebo ich časti 303,00 303,00 303,00 303,04 242,00 242,00 242,00 242,10 545,00 545,14 100,03 Čerpanie v Plnenie v % Celkom vlastný zdroj - prenos z r ,00 368,00 368,00 368,00 368,38 0,00 484,00 484,00 484,00 0,00 0,00 483,05 852,00 851,43 99,93 Podrobný rozpis rozpočtu kapitálové výdavky Kapitálové výdavky ZŠ k k I.stupeň II.stupeň Celkom za rok k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Kapitálové výdavky 9 180, , , , , , , , , , , ,01 99,99 Rekonštrukcie a modernizácie 9 180, , , , , , , , , , , ,01 99,99

14 Podrobný rozpis rozpočtu stravné návyky I.stupeň II.stupeň Celkom za rok Stravné návyky ZŠ k k k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % Služby Stravovanie , , , , , , , , , , , ,20 39, , , , , , , , , , , , ,20 39,00 Podrobný rozpis rozpočtu Národný projekt "Pomáhajúce profesie v edukácii detí a žiakov II" (NP POP II) Výdavky z MPC projektu k k I.stupeň II.stupeň Celkom za rok k k k k k k k k Rozpočet v Čerpanie v Plnenie v % 610 Mzdy vrátane príplatkov a odmien 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,06 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,14 50, Tarifný plat 8 760, , , , , ,70 49, Osobný príplatok 0,00 0,00 ########### Ostatné príplatky okrem osobných 250,00 133,72 250,00 133,72 500,00 267,44 53, Odmeny 0,00 0,00 ########### 616 Doplatok k platu 0,00 0,00 ########### 620 Poistné a príspevok do poisťovní 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,98 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,00 51, Poistné do VŠZP 640,00 323,50 640,00 323, ,00 647,00 50, Poistné do ostatných ZP 150,00 82,60 150,00 82,60 300,00 165,20 55, Na nemocenské poistenie 120,00 63,14 120,00 63,16 240,00 126,30 52, Na starobné poistnie 1 240,00 631, ,00 631, , ,64 50, Na úrazové poistenie 80,00 36,08 80,00 36,08 160,00 72,16 45, Na invalidné poistenie 150,00 135,38 150,00 135,38 300,00 270,76 90, Na poistenie v nezamestnanosti 150,00 152,29 80,00 45,12 230,00 197,41 85, Poistenie do RF 490,00 107,17 495,00 214,36 985,00 321,53 32, DDS 0,00 0,00 ########### SPOLU 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, ,04 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0, , , ,14 50,39

15 Majetok V priebehu roka 2020 naša základná škola nezaobstarala žiadny dlhodobý hmotný majetok. Pohľadávky a záväzky K základná škola nemala neuhradené dodávateľské faktúry po lehote splatnosti, resp. ich mienila kompenzovať. Nakoľko však zo strany Gastro DS, s.r.o. v januári došlo k úhrade našich pohľadávok. V našej evidencií ostali neuhradené záväzky a pohľadávku voči tejto spoločnosti. Celkom však eviduje neuhradené dodávateľské faktúry v hodnote 6 137,95. Číslo faktúry Dodávateľ Text Dátum vyst. Dátum splat. Suma Komensky s.r.o. prístupové právo , Komensky s.r.o. prístupové právo , MET Slovakia, a.s. dodávka plynu , Gastro DS, s.r.o. režijné náklady , Gastro DS, s.r.o. režijné náklady , Gastro DS, s.r.o. režijné náklady , Gastro DS, s.r.o. režijné náklady ,00 Gastro DS, s.r.o. stravovanie žiakov - dotácia ,40 CELKOM x x x 6 137,95 K základná škola mala nasledovné neuhradené odberateľské faktúry: Číslo faktúry Dodávateľ Text Dátum vyst. Dátum splat. Suma Gastro DS, s.r.o. náklady na energie , Gastro DS, s.r.o. náklady na energie , Gastro DS, s.r.o. náklady na energie , Gastro DS, s.r.o. náklady na energie ,31 CELKOM x x x 3 926,09 Faktúry pre Gastro DS, s.r.o. neboli uhradené, nakoľko na poslednú faktúru na stravovanie sme dotáciu neobdŕžali. Ďalej režijné náklady a fakturované náklady na energie boli dlhodobo nevyjasnené. Ďalej vykazujeme dlh voči dodávateľovi za realizáciu revitalizácie športového ihriska v hodnote ,00. Tento dlh splácame v zmysle splátkového kalendára v ročných splátkach. Zostávajúcu časť máme splatiť v priebehu nasledujúceho roka. Súkromné gymnázium s VJM s nájmom za 1 mesiac v hodnote 2 500,00. Ďalej evidujeme pohľadávku voči Kvietkovo Family v hodnote 3 687,00. Horemenovaná organizácia platí dlžné nájomné podľa splátkového kalendára v hodnote 120,00 /mesiac. CVČ má preplatok na nájme v hodnote 20,64.

Základná škola Gy

Základná škola Gy Základná škola Jilemnického 24/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA I.POLROK 218 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 17.7.218 riaditeľ školy ZS Jilemnického 24/11 v Dunajskej Strede v školskom

Podrobnejšie

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a x FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY (v eurách zaokrúhlene na dve desatinné miesta) FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách IČO Mesiac Rok 3 7 8 3 6 3 6 6 0 6 2 0 1

Podrobnejšie

Základná škola Gy

Základná škola Gy Základná škola Jilemnického 204/11 Dunajská Streda ROZBOR HOSPODÁRENIA ZA ROK 2018 PaedDr.Peter Gajdoš V Dunajskej Strede dňa 20.02.2019 riaditeľ školy ZS Jilemnického 204/11 v Dunajskej Strede v školskom

Podrobnejšie

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a

FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a FINANČNÉ VÝKAZY SUBJEKTU VEREJNEJ SPRÁVY k (v eurách zaokrúhlené na dve desatinné miesta) X FIN 1-12 Finančný výkaz o príjmoch, výdavkoch a finančných operáciách FIN 3-04 FIN 4-04 FIN 5-04 FIN 6-04 Finančný

Podrobnejšie

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra

Návrh na rozpočtové opatrenie v rozpočte Mestských služieb Nitra Obec: Snežnica Rozpočtové opatrenie č. 7/2015 Obecné zastupiteľstvo v Snežnici schválilo dňa 16.12.2014 uznesením č. 10 rozpočet na rok 2015. bežných príjmov bol schválený vo výške 640 264 EUR, rozpočet

Podrobnejšie

RozpoĊet na roky

RozpoĊet na roky OBEC STAŠKOVCE - ROZPOČET NA ROKY 2013-2015 Zdroj Položka Rozpočtové príjmy Pod položka Názov eur eur eur eur eur eur eur Schválený Schválený Schválený Očakávané Rozpočet na Rozpočet na rozpočet na rozpočet

Podrobnejšie

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019

Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Základná umelecká škola Tibora Sládkoviča, Námestie hrdinov 10, Šurany M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Materiál: č. C/10/5/2019 Správa o výsledku hospodárenia Základnej umeleckej

Podrobnejšie

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S

Schválený rozpočet obce Visolaje na rok 2019 s výhľadom na roky 2020 a 2021 Zdroj Typ zdr oja Položka Podpol ožka Bežné príjmy Skutočné plnenie 2016 S Schválený rozpočet obce Visolaje na rok s výhľadom na roky a Typ zdr oja pol ož Bežné príjmy plnenie Schválený rozpočet 31.12. 111 R 312 001 Tuzemské bežné transfery v rámci VS zo ŠR okrem preneseného

Podrobnejšie

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh

Obec Čičava Obecný úrad Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek Druh Finančný rozpočet 2016 a návrh finančného rozpočtu na roky 2017, 2018, 2019 Strana 1 Príjmy Bez nerozpočtovaných položiek 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej 239 016.99

Podrobnejšie

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet

Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet Obec Kaľava Návrh rozpočtu obce Kaľava na rok 2019-2021 2015 skutočnosť 2016 skutočnosť 2017 rozpočet 2018 rozpočet očakávaná skutočnosť 2019 rozpočet 2020 rozpočet 2021 rozpočet Príjmy 141 065,05 136

Podrobnejšie

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro

ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok Základná škola, Rybany 355, Rybany ICO: SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Ro ROZPOČET ZŠ Rybany - Návrh rozpočtu na rok 2019-2021 Základná škola, Rybany 355, 95636 Rybany ICO:36128392 SU 1-13 Názov účtu Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Skutočnosť Návrh 2019 2016 2017 2018 2018 Návrh

Podrobnejšie

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ

Programovy_rozpocet_2014_2016 PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČ PROGRAMOVÝ_ROZPOČET_2014_2016_VÝDAJ_NÁVRH SynAal OdSTP PolPodP Kzdr Stredisko zákazka Názov účtu SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU 2011 SKUTOČNÉ PLNENIE ROZPOČTU - 2012 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2013 UPRAVENÝ

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa:

Záverečný účet Obce Luhyňa za rok 2018 Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 vyvesený dňa: Návrh Záverečný účet obce za rok 2018 zvesený dňa: Záverečný účet Obce Luhyňa za rok Návrh Záverečný účet obce za rok vyvesený dňa: 6.5.2019 Návrh Záverečný účet obce za rok zvesený dňa:... Záverečný účet za rok schválený dňa:... Luhyňa, dňa 10.5.2019

Podrobnejšie

Správa o plnení rozpočtu

Správa o plnení rozpočtu Informatívna správa o hospodárení za 1. polrok 2014 MsZ schválilo rozpočet Základnej umeleckej školy Jána Fischera - Kvetoňa na rok 2014 na svojom riadnom zasadnutí 10.12.2013 uznesením MsZ v Seredi č.

Podrobnejšie

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť

Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky Skutočnosť rok 2010 Skutočnosť rok 2011 Schválený rozpočet 2012 Očakávaná skutočnosť Rekapitulácia návrhu viacročného rozpočtu na roky 2013 2014 2015 rok 2010 rok 2011 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť Rok 2013 Rok 2014 Rok 2015 Bežné príjmy 221 586,34 212 120,38 196 319,00 206 806,00

Podrobnejšie

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P

OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 P OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO V ŠENKVICIACH Dňa: 29.06.2017 Číslo: 8. Por. č.: 8. Správa o hospodárení Základnej školy, Vinohradská 62, Šenkvice za rok 2016 Predkladá: Iveta Rimanová, vz. Mgr. Soňa Mifková, zástupkyňa

Podrobnejšie

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč

0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč 0 ROZPOČET OBCE GYŇOV NA R. 2016, 2017, 2018 ROZPOČTOVÉ VÝDAVKY Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpoč. 2013 2014 2015 2015 2016 2017 2018 Skutočnosť Skutočnosť Plán Skutočnosť

Podrobnejšie

MergedFile

MergedFile Návrh finančného rozpočtu na rok 2019 Strana 1 Príjmy 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Podielové dane 612 600.00 121001 41 Daň z pozemkov 25 900.00 121002 41 Daň zo stavieb 81 200.00 121003 41 Daň z bytov

Podrobnejšie

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če

Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď za rok Úvod Správa o hospodárení a če Komentár k správe o hospodárení Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava Komenského 3064/41 Sereď 92601 za rok 2010 1.Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Pavla Országha Hviezdoslava

Podrobnejšie

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v

NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky 2018 až P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v roku 2015 Skutočné plnenie rozpočtu v NÁVRH - Programový rozpočet obce Ostrovany na roky až - P R Í J M Y Príjmy Skutočné plnenie rozpočtu v Skutočné plnenie rozpočtu v Schválený rozpočet na rok Očakávaná skutočnosť Návrh rozpočtu na rok Návrh

Podrobnejšie

Zhodnotenie plnenia rozpočtu za Základnú školu Mali

Zhodnotenie  plnenia rozpočtu  za Základnú  školu Mali Dôvodová správa rok 2012 1. Spôsob hospodárenia, právny predpis Základná škola, Malinovského ul. Partizánske hospodári od 1.1.2002 ako rozpočtová organizácia podľa zák. NR č.523/2004 Z. z. o rozpočtových

Podrobnejšie

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, Dunajská Streda IČO: , DIČ: Rozbor hospodárenia k

Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, Dunajská Streda IČO: , DIČ: Rozbor hospodárenia k Centrum sociálnej starostlivosti Dunajská Streda Komenského 359/33, 929 01 Dunajská Streda IČO: 50653636, DIČ: 2120479372 Rozbor hospodárenia k 30.06.2018... Bc. Johanna Bíró riaditeľ CSS V CSS poskytuje

Podrobnejšie

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch

NÁVRH ROZPOČTU OBCE MALÉ KOZMÁLOVCE NA ROKY OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA ROKY PRÍJMY Názov položky ROK 2016 ROK 2017 Sch OBEC MALÉ KOZMÁLOVCE NÁVRH ROZPOČTU NA Y PRÍJMY B E Ž N É P R Í J M Y 100 Daňové príjmy 111 003 Výnos dane z príjmov územnej samosprávy 58 667,00 62 957,00 65 000,00 65 530,00 67 000,00 68 500,00 69 500,00

Podrobnejšie

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu

Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základná škola Jana Amosa Komenského Komenského 1227/8 Sereď Príloha 01 Správa o hospodárení za rok 2017 Úvod Správa o hospodárení a čerpaní rozpočtu Základnej školy Jana Amosa Komenského je spracovaná

Podrobnejšie

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k

Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k Obec H o n c e Čepanie rozpočtu výdavkov k 30.6.2018 a úprava rozpočtu č. 1/2018 /podrobné členenie/ Bežné výdavky Schválený rozpočet 2018 Čerpanie k 30.6.2018 % čerpania Úprava k 30.6.2018 + - Upravený

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky

Návrh rozpočtu na roky Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky Návrh rozpočtu na roky 2017-2019 1. Plánovanie, kontrola, manažment FK Číslo podprogramu Názov podprogramu Rozpočtová položka Názov položky 2017 2018 2019 0111 1.1. Manažment 633 006 Všeobecný materiál

Podrobnejšie

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite

ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riadite ZÁKLADNÁ ŠKOLA Dolinský potok 1114/28, 024 01 Kysucké Nové Mesto IV. zmena rozpočtu rozpočtovej organizácie na rok 2017 Mgr. Anita Tomaníčková riaditeľka školy IV. zmena rozpočtu vyvesená na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z

Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 z Bežné výdavky Oddiel, paragraf Kód Skutočné plnenie Skutočné plnenie Očakávaná Položka Názov Rozpočet 2016 Rozpočet 2017 Rozpočet 2018 Rozpočet 2019 zdroja 2014 2015 skutočnosť 2016 Oddiel 01 Výkonné a

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 150,- 150,- 150,- 150,- 150,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 47 292,69 41 000,- 41 000,- 41 000,- 41 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie

Obec Košeca Obecný úrad Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od do Bez nerozpočtovaných položie Čerpanie finančného rozpočtu 2014 Strana 1 Výdaje Iba výdaje Čerpanie od 01.01.2014 do 30.09.2014 Bez nerozpočtovaných položiek Druh: 1 01.1.1.6 Obce 611 111 Tarifný plat, osobný plat, základný plat -

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 111 R 0111 611 TARIFné PLATY OcÚ 50,- 60,- 150,- 150,- 50,- 50,- 41 R 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 31 741,09 32 854,48 37 500,- 37 500,- 38 000,- 38 000,- 0111 611 TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT,

Podrobnejšie

Xbase++ Spooled Print Job

Xbase++ Spooled Print Job P r í j m y r o z p o č t u Dátum: 04.12.2018 08:21:20 Strana: 1 B e ž n ý r o z p o č e t Kód zdroja: 111 Zo štátneho rozpočtu 312 Transfery v rámci verejnej správy 312012 Na nákl.prenes.výk.šs 0,00 3

Podrobnejšie

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo

Bežné príjmy ROZPOČET NA ROK 2017, schv Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku Výnos dane z príj. poukáz. územ. samo Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov a dane z majetku 244 440 111 003 Výnos dane z príj. poukáz. územ. samospráve 217 040 121 001 Daň z pozemkov 23 100 121 002 Daň zo stavieb 4 300 Daňové príjmy dane

Podrobnejšie

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015

Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Hodnotenie plnenia programov obce Ružiná za rok 2014 V Ružinej, máj 2015 Plnenie výdavkov podľa programov a podprogramov Na program 01 plánovanie, manažment a kontrola sa vyčerpalo celkom 84 191,90, čo

Podrobnejšie

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017

Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet 2017 Upravený rozpočet 2017 Monitorovacia správa o plnení rozpočtu k 30.6. Bežný rozpočet Obec Kluknava Číslo podpoložky Názov Schválený rozpočet Upravený rozpočet Skutočnosť k 30.6. 01 Všeobecné verejné služby 194 777,00 194 777,00

Podrobnejšie

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o

Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, Kovarce IČO : , DIČ : e - mail : č.tel.: 038/ Správa o Príloha č.1 Základná škola, Kovarce 164, 956 15 Kovarce IČO : 37860666, DIČ : 2021606620 e - mail : zskovarce@centrum.sk, č.tel.: 038/5316135 Správa o hospodárení Základnej školy, Kovarce164 za rok 2013

Podrobnejšie

Schvaleny RO na web

Schvaleny RO na web Rozpočet obce Obišovce na roky 2012, 2013, 2014 Príjmová časť Dr Ekon.kl. Zdroj Názov položky Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 Príjmová časť 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov - samospr. 91158,00

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Strana č. 1 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 0111 611*** TARIF.,OS.,ZÁKL.,FUNKČ.,HODNOST.,PLAT, P 84 700,- 84 700,- 84 700,- 84 700,- 612001 Osobný príplatok

Podrobnejšie

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono

I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekono I. úprava rozpočtu 2014 BEŽNÉ VÝDAVKY: PROGRAM 10 Granty a transfery Kód zdroja 111 Por. č. prog ramu Por. č. podp rogr amu Funkčná klasifikácia Ekonomická klasifikácia Názov programu/podprogramu 2014

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lúčka r xlsx

Rozpočet obce Lúčka r xlsx OBEC L Ú Č K A R O Z P O Ć E T O B C E / 00595764 okr. SVIDNÍK Druh Funč.kl. Ekon.kl. Zdroj Názov Príjmy Schválený 2018 návrh 2019 návrh 2020 1 1-bežný rozpočet 111003 41 Výnos dane z príjmov FO 135000

Podrobnejšie

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o

Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 Rozpočtové opatrenie č. 1 Rozpočtové opatrenie č. 2 Rozpočtové o Príjmy, výdavky, finančné operácie - rekapitulácia Ukazovateľ Schválený rozpočet 2017 č. 1 č. 2 č. 3 č. 4 č. 5 Príjmy spolu 4 432 010 4 527 196 4 712 812 4 744 892 4 785 357 4 787 148 V tom: bežné príjmy

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v

Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA , Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, Stredisko v 37810316Základná škola s materskou školou Rabčická 410 RABČA 0294437810316, Rabča, Rabčická 410 Čerpanie rozpočtu - triedenie podľa SU,AU, v eurách na dve desatinné miesta 03.06.2015, 16:56 IČO:37810316

Podrobnejšie

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč

UZNESENIE OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA OBCE TULČÍK č. 301 zo dňa Obecné zastupiteľstvo s c h v a ľ u j e : p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomeč č. 31 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Grohoľa a p. Jaroslava Tomečka za overovateľov zápisnice č. 32 zo dňa 15.1.21 p. Jozefa Frimera za navrhovateľa uznesení č. 33 zo dňa 15.1.21 Úpravu rozpočtu ZŠ s MŠ v Tulčíku

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2014 Plnenie 2015 Plnenie 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov 2014 2015 2016 Rozpočet 2017 Očakávaná skutočnosť 2017 k 30.09.2017 2018 2019 2020 01.1.1. Výdavky správy OcÚ 193400,65 194884,69 200604,17 209530,00 213119,30

Podrobnejšie

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2

VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2 VÝDAVKOVÁ ČASŤ BEŽNÉ VÝDAVKY Návrh OSTP Položka Popis Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Predpokl.pln. Rozpočet Rozpočet Rozpočet r.2013 r.2014 r.2015 r.2015 r.2016 r.2017 r.2018 01.1.1 Výkonné a zákonodarné

Podrobnejšie

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy

OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na rok 2019 a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na rok 2019 vyvesený: Vy OBEC MALÝ LAPÁŠ Rozpočet obce Malý Lapáš na a nasledujúce roky 2020 a 2021 Návrh rozpočtu obce Malý Lapáš na vyvesený: 22.11.2018 Vyhodnotenie pripomienok k návrhu rozpočtu obce: 07.12.2018 Návrh rozpočtu

Podrobnejšie

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús

Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie ########## v v v Bežné príjmy Výnos dane z príjmov poukazov.ús Skutočné Návrh Návrh Návrh OBEC BZOVÍK plnenie 2011 2012 2013 ########## v v v Bežné príjmy 111003 Výnos dane z príjmov poukazov.ús 210539 271242 379785 379785 121001 Daň z pozemkov 8982 7675 6373 6373

Podrobnejšie

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený

Návrh Príjmy Kód zdroja Funkčná klasifikácia Ekononická klasifikácia Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený Príjmy Kód zdroja Funkčná Ekononická Názov položky Rozpočet 2017, 2018, 2019 2014 2015 Schválený rozpočet Očakávaná skutočnosť 2017 2018 2019 41 111003 Podiel výnosu dane zo ŠR 38849,39 44421,10 48133,00

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce,

Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, Záverečný účet Obce Veľké Teriakovce a rozpočtové hospodárenie za rok 218 Predkladá : Kamil Kučera Spracoval: Ing. Jana Harandzová Veľké Teriakovce, dňa 7.5.219 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt

Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa Návrh záverečného účt Záverečný účet Obce Pernek a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Žáčková Spracoval: Žáčková V Perneku dňa 25.02.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 7.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj

Rozpočet obce Lipt. Michal na r NÁVRH List1 Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z maj Rozpočet obce Lipt. Michal na r. 2017 NÁVRH 2014 2015 Schválený 2016 Bežné príjmy Daňové príjmy dane z príjmov, dane z majetku 111003 Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve 44312,62 50524,41

Podrobnejšie

Návrh záverečného účtu r.2018

Návrh záverečného účtu r.2018 N Á V R H Záverečný účet Obce ZEMPLÍN za rok 2018 Predkladá :Mikuláš Takács Spracoval: Erika Trojová V Zemplíne dňa 20.05.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 21.05.2019 Záverečný

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa

Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa Záverečný účet Obce Motešice a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Martin Mach Spracoval: Monika Fortunová V Motešiciach dňa 22.05.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet 2016

Záverečný účet 2016 Záverečný účet Obce V I N I Č K Y a rozpočtové hospodárenie za rok 2016 Predkladá: Starosta obce Spracoval: Darina Nagyová Vo Viničkách dňa 12.05. 2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh

Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa Návrh Záverečný účet Obce ČÍČOV a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 Predkladá : Ing. Földes Csaba Spracoval: Szabóová Renáta V Číčove dňa 19.03.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 20.03.2019

Podrobnejšie

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa

Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa Základná umelecká škola T. Sládkoviča, Nám. hrdinov 10, Šurany V Šuranoch dátum 23.8.2017 M e s t s k é z a s t u p i t e ľ s t v o Š U R A N Y Správa o hospodárení Základnej umeleckej školy T. Sládkoviča,

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu na rok 2019

Návrh rozpočtu na rok 2019 Obec Kobyly N Á V R H R O Z P O Č T U na rok 2019 2 019 2 020 2021 ( príjmy ) Daňové príjmy spolu 325 862,00 325 862,00 325 862,00 111003 41 Výnos dane z príjmov poukázaný 296 000,00 296 000,00 296 000,00

Podrobnejšie

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637

Finančný_rozpočet_2017 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637 Obec Súľov - Hradná Plnenie rozpočtu k 31. 12. 2017 Druh Str. Ekon.kl. Zdroj Názov Schválený Upravený Čerpanie Pln % Výdaje 637001 41 Vzdel.zam.- Školenia, kurzy, semináre, porady, 800 1370 1238 90 642006

Podrobnejšie

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o

Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: , 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej o Zariadenie pre seniorov a denný stacionár 16. zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Kolárove Dátum: 07.03.2016, 14:00 9. Úprava rozpočtu rozpočtovej organizácie mesta ZPS a DS na rok 2016 Verzia: Zverejnené:

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok2018

Záverečný účet obce za rok2018 Záverečný účet Obce Dúbravka a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 NÁVRH Predkladá : Ing. Stanislav Bajužik, starosta obce Spracoval: Eva Viselková, pracovníčka OcÚ V Dúbravke dňa 4.3.2019 Návrh záverečného

Podrobnejšie

IFOsoft2

IFOsoft2 Stra: 1 Čas asť I. Bežný rozpočet 01116 611 111 Výdavky - zamestnci 50j 845,- 844,80 99,98% 01116 611 1AC1 Výdavky - zamestnci 50j 479,- 478,72 99,94% 01116 611 1AC2 Výdavky - zamestnci 50j 84,- 84,48

Podrobnejšie

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky

Materská škola Litovelská 605/9, Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky Materská škola Litovelská 605/9, 024 01 Kysucké Nové Mesto R O Z P O Č E T rozpočtovej organizácie - Materská škola, Litovelská 605/9 na roky 2017-2019 Mgr. Helena Játiová riaditeľka MŠ Návrh Rozpočtu

Podrobnejšie

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016

V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 V Sokoli, máj 2016 Záverečný účet Obce Sokoľ za rok 2016 Záverečný účet obce Sokoľ za rok 2016 OBSAH : 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor čerpania výdavkov za

Podrobnejšie

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy

I. zmena rozpočtu prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č Daňové príjmy I. zmena 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Príjmy v : Schválený rozpočet 2018 Rozpočtové opatrenie č. 1 100 Daňové príjmy 3 517 800 3 608 500 200 Nedaňové príjmy 504 200 554 200 300 Granty a transfery

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Ma

Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Ma Záverečný účet Obce Malá Ida a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : PaedDr. Jana Kallová, starostka obce Spracoval: Chovaníková Helena V Malej Ide, dňa 27.5.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený

Podrobnejšie

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh

Obec Novosad, Hlavná 144/47, Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa Návrh záverečnéh Obec Novosad, Hlavná 144/47, 076 02 Novosad Záverečný účet Obce Novosad a rozpočtové hospodárenie za rok 2018 V Novosade dňa 4.6.2019 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 4.6.2019 Záverečný

Podrobnejšie

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo

OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpo OBEC Nižná Slaná Návrh rozpočtu obce Nižná Slaná na rok 2019 VIACROČNÝ ROZPOČET 2010-2021 Rozpočet bežných príjmov Skutočnosť 2018 Rozpočet 2019 Rozpočet 2020 Rozpočet 2021 100 Daňové príjmy 480902,58

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného

Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa Návrh záverečného Záverečný účet Obce ZLATNO a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá : Šlehobr Spracoval: Rybnikárová V Zlatne, dňa 13.4.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 30.4.2018 Záverečný

Podrobnejšie

Schvaleny_RO_na_web

Schvaleny_RO_na_web Rozpočet obce Obišovce na roky 2014, 2015, 2016 Príjmová časť Dr Program Tr. EK Ekon.kl. Zdr. Názov položky 1 1-bežný rozpočet Rozpočet Rozpočet Rozpočet rok 2014 rok 2015 rok 2016 1 Daňové príjmy 111003

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč

Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh závereč Záverečný účet Obce VIŠŇOV za rok 2016 Predkladá : Marta Pejová, starostka obce Spracoval: Helena Petriková, administratívna pracovníčka Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa 19.04.2017

Podrobnejšie

Rozpočet finančný

Rozpočet finančný Rozpočet Obce Veľká Lehota y - Očakávaná skutočnosť Bežné príjmy 451 347 492 328 518 092 520 306 476 219 473 269 464 613 110 Dane z príjmov a kapitálového majetku 223 794 220 455 200 000 200 000 200 000

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozpočtu k BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Rozpočet 2014 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2014 Plnenie rozpočtu k 30.09.2014 Schválený rozpočet 2015 Schválený rozpočet 2016

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirn

Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirn Záverečný účet Obce Sirník a rozpočtové hospodárenie za rok 2017 Predkladá: Viktor Kalán,starosta obce Spracovala: Klára Krajníková, referentka V Sirníku,21.05.2018 Zverejnené na úradnej tabuli obce a

Podrobnejšie

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201

Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky Schválený Očakávaná Plnenie Plnenie rozpočet skutočnosť Rok Rok Rok Ekon. kl. Bežné príjmy 201 Obec Štiavnické Bane - Návrh rozpočtu na roky 2013-2015 Ekon. kl. Bežné príjmy 2010 2011 2012 2012 2013 2014 2015 111003 Výnosy podielových daní 121001 Daň z pozemkov 121002 Daň zo stavieb 121003 Daň z

Podrobnejšie

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls

zaverecny-ucet-za-rok-2006-vydavky.xls Záverečný účet mesta za rok 2006 01.1.1 Výdavky verejnej správy 19 591 20 624 610 Mzdy, platy, sl.príjmy a ost.osobné vyrovnania 8 900 8 928 611 Tarifný plat, osob. plat, základný plat 8 900 8 928 620

Podrobnejšie

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10

Rozpočet obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10 Rozpočet obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018 v

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce

Záverečný účet Obce Záverečný účet Obce KOLTA za rok 2014 OBSAH: 1. Rozpočet obce na rok 2014 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2014 3. Rozbor čerpania výdavkov za rok 2014 4. Použitie prebytku /vysporiadanie schodku/ hospodárenia

Podrobnejšie

Mestská časť Košice - Sever NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK

Mestská časť Košice - Sever NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK Mestská časť Košice - Sever NÁVRH ZÁVEREČNÉHO ÚČTU ZA ROK 2017 1 OBSAH 1. Úvod 2. Údaje o plnení rozpočtu v členení na bežný rozpočet, kapitálový rozpočet, finančné operácie 2.1 Rozpočet Mestskej časti

Podrobnejšie

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017

vzor-zaverecny-ucet-obce-za-rok-2017 Návrh Záverečný účet Obce Studienka za rok 2017 Predkladá : Tatiana Antálková Spracoval: Tatiana Antálková V Studienke dňa 9.5.2017 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa... Záverečný účet

Podrobnejšie

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20

Rozpočet na roky 2017, 2018, 2019 príjmy bežný rozpočet Skutočnosť 2014 Skutočnosť 2015 Rozpočet 2016 Očak. skut Návrh rozp Návrh r.ozp 20 na roky,, príjmy bežný rozpočet 111 výnos dane pre samosprávu 399 812,79 463 747,62 460 000,00 471 800,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00 121 daň z nehnuteľností 17 648,60 20 435,39 20 010,00 26 165,00

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 NÁVRH Záverečný účet obce Hromoš za rok 2017 Predkladá : Bc. Maroš Kočiš Spracoval: Bc. Ľubomíra Mačugová V Hromoši dňa: 13.02.2018 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: 13.02.2018 Záverečný

Podrobnejšie

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh

VZN 12017_financovanie skolstva_navrh V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E Obce Litava č. 1/2017 o financovaní originálnych kompetencií Obce Litava na úseku školstva Návrh všeobecne záväzného nariadenia (VZN) Vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

2016 vydavky

2016 vydavky Popis ekonomickej Účínnosť: 01.01. Zvesený: 09.12.2015 0111 611 TARIF.,OS.,ZAKL.,PLAT, FUNK.PLAT POLICAJ 0111 611*** 0111 612001 PRIPLATKY 0111 612*** PRÍPLATKY 0111 614 ODMENY 0111 614*** ODMENY 0111

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej

Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej Záverečný účet Obce Michal na Ostrove za rok 2016 Predkladá: Mgr. Július Borbély Spracoval: Alžbeta Állóová Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli dňa: Záverečný účet schválený OZ dňa...uznesením

Podrobnejšie

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016

V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 V Brdárke, marec 2017 Záverečný účet Obce B r d á r k a za rok 2016 Záverečný účet obce za rok 2016 obsahuje: 1. Rozpočet obce na rok 2016 2. Rozbor plnenia príjmov za rok 2016 3. Rozbor plnenia výdavkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014

Microsoft Word - Záverečný účet obce za rok 2014 Záverečný účet Obce Tulčík a rozpočtové hospodárenie za rok 2014 Predkladá : Ing. Janka Šoltésová Spracoval: Božena Horvátová V Tulčíku dňa 08.06.2015 Návrh záverečného účtu vyvesený na úradnej tabuli

Podrobnejšie

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S

OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika S OBEC PREDMIER ROZPOČET OBCE PREDMIER NA ROKY 2019 2021 R E K A P I T U L Á C I A Rekapitulácia príjmov Bežné príjmy obce Bilančný prevod OcÚ Matrika Stavebný úrad REGOP Zariadenie opatrovateľskej služby

Podrobnejšie

(Microsoft Word - ROZPO\310ET OBCE LITMANOV\ )

(Microsoft Word - ROZPO\310ET  OBCE  LITMANOV\ ) OBEC L I T M A O V Á ROZPOČET OBCE A ROK 2013 schválený obecným zastupiteľstvom v Litmanovej uznesením číslo 116/2012 dňa 14.12.2012 Starosta obce : Vasiľ Vislocký Vyvesené na úradnej tabuli: 22. 11. 2012

Podrobnejšie

Microsoft Word _Zav učet

Microsoft Word _Zav učet ZÁVEREČNÝ ÚČET MESTA SOBRANCE ZA ROK 2012 Záverečný účet mesta Sobrance za rok 2012 je spracovaný v súlade s 16 ods. 5 zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších

Podrobnejšie

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách

NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách NÁVRH rozpočtu obce Bernolákovo na rok 2018 - prehľad v zmysle zákona 583/2004 Obec Bernolákovo, v zmysle zákona č. 583/2004 o rozpočtových pravidlách, ( 10, odsek 4), zostavila návrh rozpočtu na rok 2018

Podrobnejšie

Záverečný účet obce za rok 2015

Záverečný účet obce za rok 2015 Záverečný účet Obce TEHLA za rok 2015 Vypracovala: Iveta Čengerová - ekonóm Schválil: Ing. Ivan Žigrai starosta obce Návrh záverečného účtu vyvesený:... zvesený:... Záverečný účet schválený Obecným zastupiteľstvom

Podrobnejšie

vydavkova cast rozpoctu

vydavkova cast rozpoctu Obec Vyšná Myšľa Rozpočet na roky 2012-2014 (výdavková časť) v EUR Program/ podprogram FNC Položka Zdroj Text Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014 1 Program 1: Podpora spoločenského života Podprogram 1.1: Kultúrny

Podrobnejšie

Záverečný účet mesta za rok 2005

Záverečný účet mesta za rok 2005 Záverečný účet Obce JOVICE a rozpočtové hospodárenie za rok 2015 Predkladá: František Barci Spracovala: Ildikó Lukácsová V Joviciach, dňa: 22.04.2016 Návrh záverečného účtu vyvesené na úradnej tabuli dňa:

Podrobnejšie

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp

BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k Plnenie rozp BEŽNÝ ROZPOČET VÝDAVKY Odd. Položky kód Názov Plnenie 2012 Plnenie 2013 Plnenie 2014 Rozpočet 2015 Úprava / predpok. plnenia k 31.12.2015 Plnenie rozpočtu k 30.09.2015 Schválený rozpočet 2016 Schválený

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli :

Návrh VZN vyvesený  na  úradnej  tabuli : OBEC IVANKA PRI NITRE Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2013 O podrobnostiach financovania a určení dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení v zriadovateľskej pôsobnosti Obce Ivanka pri Nitre

Podrobnejšie

Stredisko PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2015 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLAS

Stredisko PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK 2015 VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLAS PODROBNÝ ROZPIS PROGRAMOVÉHO ROZPOČTU MESTA ŠTÚROVO NA ROK VÝDAVKY BEŽNÉHO ROZPOČTU PODĽA PROGRAMOV - V ŠTRUKTÚRE ROZPOČTOVEJ KLASIFIKÁCIE Program 1: Plánovanie, manažment, kontrola 1 41 01.1.1.6. 633-006

Podrobnejšie

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná

Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná Návrh rozpočtu výdavkov obce Oponice na roky 2019-2021 Bežné výdavky Skutočnosť Skutočnosť Rozpočet Očakávaná Návrh Návrh Návrh kód funkčná 2016 2017 2018 skutočn. na rok na rok na rok zdroja klasifikácia

Podrobnejšie

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe

Záverečný účet Obce Lupoč za rok Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom finančného hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok Obe Záverečný účet Obce Lupoč za rok 2015 1. Rozpočet obce na rok 2015 Základným nástrojom ho hospodárenia obce bol rozpočet obce na rok 2015. Obec v roku 2015 zostavila rozpočet podľa ustanovenia 10 odsek

Podrobnejšie

Zaverecny_ucet_Kysak_2010

Zaverecny_ucet_Kysak_2010 ZÁVEREČNÝ ÚČET OBCE KYSAK za rok 2010 Podľa príslušných ustanovení zákona č.583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v z.n.p. /ďalej len zákon o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy

Podrobnejšie