COMPARASION CHOICES BREEDINGS OF HUCUL HORSES POROVNANIE VYBRANÝCH CHOVOV HUCULSKÉHO KOŇA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "COMPARASION CHOICES BREEDINGS OF HUCUL HORSES POROVNANIE VYBRANÝCH CHOVOV HUCULSKÉHO KOŇA"

Prepis

1 COMPARASION CHOICES BREEDINGS OF HUCUL HORSES POROVNANIE VYBRANÝCH CHOVOV HUCULSKÉHO KOŇA Oravcová I., Jiskrová I., Kosťuková M., Černohorská H., Bihuncová I. Department of Animal Breeding, Faculty of Agronomy, Mendel University in Brno, Zemědělská 1/1665, Brno, Czech Republic ABSTRACT The aim of this work was to compared various breedings of hucul horses in Slovakia and Czech Republic in terms of exterior, breeding conditions and climatic conditions in which horses live and find out relative relation between these factors. I measured 14 body dimensions (withers high rod, withers high tape, high in saddle, high in hips, high in tailhead, high in breastbone, diagonal length of the body, length of the head, heart girth, circumfernce of the shank, width of the chest behind the blade-bone, front width of the pelvis, length of the pelvis, depth of the chest) in every breeding. The resultings of measures were analysed statistically and compared with each other. From 14 body dimensions 11 were highly signifianted and 1 was significanted. Breeders from Jeseniky and Janova Hora have the largest horses at average breeders from SR Hucul club and Zmrzlík have the smallest horses at average. Key words: hucul horse, body dimensions, climatic conditions, place of measuring Acknowledgments: This study was supported by grant project IGA TP 1/2012 FA MENDELU. 323

2 ÚVOD Huculský kôň patrí medzi primitívne plemená koní, ktoré v dnešnom svete nemajú šancu konkurovať veľkochovom, ktoré požadujú od všetkých zvierat vysokú výkonnosť. Hucule však boli chované našimi predkami pre iné vlastnosti, ktoré si v tej dobe tak cenili, a to konštitučná tvrdosť, istý krok aj v náročnom teréne, dobrá kŕmiteľnosť a nenáročnosť. Tieto vlastnosti si dokázali zachovať dodnes aj napriek niekoľkoročným snahám chovateľov o jeho,,zlepšenie krížením s ťažnými a fjordskými koňmi (snahy o zmohutnenie) alebo arabskými plnokrvníkmi (snahy o zušľachtenie). Vďaka týmto tendenciám hrozilo huculom dokonca vyhynutie. Našťastie sa tak nestalo a už v roku 1979 bol tento malý koník zapísaný do chráneného genofondu FAO. Neskôr sa toto plemeno zaradilo medzi genetické zdroje nielen Slovenskej a Českej republiky, ale aj Maďarska, Poľska, Nemecka, Rakúska a Ukrajiny (ŠPKPH, 2006). Genofond týchto koní patrí medzi vzácne zdroje genetickej diverzity. Pre udržanie vysokej kvality chovného materiálu je preto nevyhnutné jeho neustále monitorovanie, vyhodnocovanie a porovnávanie v rámci všetkých krajín, kde pôsobí ako genetický zdroj, aby sa predišlo jeho výrazným odchýlkam od plemenného štandardu. Hucul patrí medzi menšie horské plemená s veľmi dobre vyjadreným typom, s typickými chodmi v kroku a pri prekonávaní horských prekážok. Zovňajšok je väčšinou korektný, je dlhšieho telesného rámca na kratších, kostnatých nohách s tvrdou kopytnou rohovinou (ŠPKPH, 2006). Hlava hucula býva zväčša suchá a mohutnejšia, stredne dlhá so širokou mozgovou základňou a robustnejšími žuchvami. Krk má hucul svalnatý, silný, stredne nasadený, občas klenutý. Charakteristický je menej výrazný kohútik a priestorný, hlboký a široký hrudník. Chrbát je pevný, rovný, s dobre viazanými a krátkymi bedrami, zadok býva krátky, široký a mierne sklonený, chvost nízko nasadený. Postoj vpredu pravidelný, vzadu občas šabľovitý a zblížený v stehnách (napomáha k lepšiemu pohybu v horských terénoch). Vďaka svojej telesnej stavbe sa hodí na prácu v horskom teréne ako kôň pre ťah, nosenie nákladov ako aj jazdectvo (ŠPHK, 2009). Huculský kôň sa najčastejšie vyskytuje vo farbách hnedák, plavák, vraník, menej ryšiak a strakoš (HUČKO, 1996). Atavistické znaky sa vyskytujú veľmi často a sú to: výrazný úhorí pás, ktorý začína tam, kde končí hriva a končí pri koreni chvosta, zebrované predkolenia a predlaktia a občas sa stretneme aj s oslím krížom. U niektorých jedincov je badateľná aj tzv. svetlá ružica v oblasti koreňa chvosta, čo je znakom divoko žijúcich koní. Albinotické odznaky sú nežiaduce (DURUTTYA, 1975). Pri správnom a vhodnom zaobchádzaní je toto plemeno učenlivé, vytrvalé, pracovité a vysoko výkonné pri práci najmä v teréne, kde sa pohybuje isto a obratne (ŠPHK, 2009). 324

3 Vo svojej práci som sa zamerala na 5 významných chovov v Českej a Slovenskej republike a to Národný žrebčín Topoľčianky, Slovenský hucul klub v Lome nad Rimavicou, Farma Hucul v Janovej hore, Hucul klub v Prahe a chov Dagmar a Zdeňka Svobodových v Jindřichove. V každom chove som zmerala 14 telesných mier a výsledky som štatisticky spracovala. Cieľom práce je porovnať jednotlivé vybrané chovy huculských koní medzi sebou vzhľadom na miesto merania, zistiť prípadné odchýlky od plemenného štandardu a analyzovať ich možné príčiny. MATERIÁL A METODIKA Podkladovým materiálom pre spracovanie práce sú výsledky vlastných terénnych meraní v chovoch huculských koní na Slovensku a v Českej republike. Zmeraných bolo celkovo 115 huculských koní. V Národnom žrebčíne Topoľčianky bolo zmeraných 22 chovných huculských kobýl a 5 huculských žrebcov. V súkromnej sfére boli zmerané kone týchto chovateľov : M. Gonda Lom nad Rimavicou (SR Hucul klub) v počte 17 huculských kobýl a 1 huculský žrebec I. a M. Karbusičtí - Vítkovice v Krkonošoch (Janova Hora) v počte 22 huculských kobýl, 10 huculských valachov a 4 huculské žrebce D. a Z. Svobodovi Jindřichov (Jeseníky) v počte 4 huculské kobyly Hucul Club v Prahe (Zmrzlík) v počte 20 huculských kobýl, 6 huculských valachov a 4 huculské žrebce Bolo meraných 14 telesných rozmerov, z toho 6 výškových rozmerov, 3 dĺžkové rozmery, 2 šírkové rozmery, 2 obvodové rozmery a 1 hĺbkový rozmer. Ako pomôcka na meranie koní bola použitá palicová miera (trojdielna štvorhranná rozkladacia tyč z kovu, na ktorej je vyrytá stupnica v cm, s dvomi kolmo nasadenými ramenami pričom jedno z ramien je posuvné) a pásková miera pre kone (vosková páska s vyznačenou stupnicou). Všetky zvieratá som merala v rozpätí mesiacov november december roku 2011 tými istými pomôckami a sama (výsledky by preto nemali byť zaťažené chybou) za asistencie dvoch pomocníkov. Jeden držal kone a druhý zapisoval namerané hodnoty. Meranie každého rozmeru prebiehalo trikrát, do práce som zaradila výslednú priemernú hodnotu z nameraných 3 rozmerov. Merané kone stáli podľa možností na vodorovnej pevnej ploche, pričom všetky 4 končatiny zaťažovali rovnomerne. Pri pohľade z boku sa hrudné aj panvové pravé končatiny prekrývali s ľavými. Pri všetkých meraniach bola zohľadnená aj výška podkovy a jej hodnota bola odčítaná od 325

4 nameraných hodnôt. Pre získanie správnosti a čo najpresnejších dát boli použité iba tie namerané hodnoty, u ktorých nedošlo k narušeniu procesu merania. Podľa DUŠKA (1999) telesné miery definujeme nasledovne: 1. Kohútikova výška palicová (KVH) kolmá vzdialenosť najvyššieho bodu kohútika od zeme 2. Kohútikova výška pásková (KVP) vzdialenosť vonkajšej pätky ľavej prednej končatiny k najvyššiemu bodu kohútika 3. Výška v sedle (VS) kolmá vzdialenosť najhlbšieho miesta chrbta od zeme 4. Výška v krížoch (VK) kolmá vzdialenosť najvyššieho bodu na chrbte (krížová kosť) od zeme 5. Výška koreňa chvosta (VKCH) kolmá vzdialenosť od zeme k nasadeniu chvosta 6. Výška hrudnej kosti (VHK) kolmá vzdialenosť hrudnej kosti od zeme 7. Šikmá dĺžka tela (ŠDT) vzdialenosť od ramenného kĺbu k výčnelkom sedacieho hrboľu 8. Dĺžka hlavy (DH) vzdialenosť od stredu temenného hrebeňa po stred línie spojujúcej horný okraj nozdier 9. Obvod hrudníka (OHr) merané za lopatkou a kohútikom v mieste najmenšieho obvodu 10. Obvod holene (Ohol) meraný v najslabšom mieste holene na ľavej prednej končatine, tzn. na prechode hornej tretiny holene v druhú tretinu 11. Šírka hrudi za lopatkou (ŠHZL) meraná tesne za lopatkami 12. Predná šírka panvy (PŠP) meraná v najvzdialenejších bodoch bedrových kĺbov 13. Dĺžka panvy (DP) vzdialenosť od bedrového kĺbu po sedací kĺb 14. Hĺbka hrudníka (HH) zisťovaná dopočítaním KVH VHK 326

5 Obr. 1: Základné telesné miery koňa ( Obr. 2: Hlavné telesné miery koňa ( 327

6 Údaje do databázy boli zhromažďované v programe MICROSOFT EXCEL Priemerné hodnoty nameraných telesných rozmerov boli porovnané s plemenným štandardom uvedeným v Štatúte plemennej knihe huculského koňa. Pomocou databázy boli zisťované vzťahy medzi nameranými telesnými rozmermi a miestom merania. Údaje o telesnej stavbe boli štatisticky spracované pomocou štatistického programu UNISTAT verzia 5.1. : metódou GLM (lineárny model s pevnými efektmi) súhrnnými číselnými charakteristikami stredných hodnôt a mier variácií (boli hodnotené tieto stredné hodnoty a miery variácie: rozptyl a variačný koeficient) Modelová rovnica lineárneho modelu s pevnými efektmi (GLM): y ijklm = µ + a i + b j + c k + d l + e ijklm Kde: y ijklm = pozorovanie telesnej miery alebo indexu µ = celkový priemer a i = pevný efekt veku koňa (i = 3, 4 20) b j = pevný efekt pohlavia koňa (j = 1, 2, 3) c k = pevný efekt línie (k = 1, 2, 3, 4, 5) d l = pevný efekt miesta merania (l = 1, 2, 3, 4, 5) e ijklm = náhodná reziduálna chyba V prípade štatisticky preukázateľného vplyvu sledovaného efektu sme pomocou metódy mnohonásobného porovnávania (metóda podľa Tukey B) stanovili rozdiely medzi miestami merania. 328

7 VÝSLEDKY A DISKUSIA Po štatistickom spracovaní údajov pomocou programu Unistat 5.1 boli zistené štatisticky preukazné aj vysoko preukazné rozdiely. Pre utvorenie základného prehľadu uvádzam tabuľku č. 1, ktorá zobrazuje miery vychádzajúce u daného efektu štatisticky preukazné. Tab. č. 1: Súhrnné výsledky štatistickej analýzy Miery/Efekt Miesto merania KVH KVP ** VS VK * VKCH ** VHK ** ŠDT ** DH ** OHr ** Ohol ** ŠHZL ** PŠP ** DP ** HH ** * označuje štatisticky preukazný vplyv ** označujú štatisticky vysoko preukazný vplyv Porovnanie podľa faktoru miesta merania: Najviac štatisticky preukazných rozdielov medzi mierami bolo zistených pri efekte miesta merania. Zo 14 meraných telesných rozmerov vyšlo 11 štatisticky vysoko preukazných (KVP, VKCH, VHK, ŠDT, DH, OHr, Ohol, ŠHZL, PŠP, DP, HH) a 1 štatisticky preukazná (VK). Štatisticky nepreukazné vyšli pri efekte miesta merania len KVH a VS. Priemerne najväčšie kone majú chovatelia z Jeseníkov a Janovej Hory, najmenšie zas SR Hucul klub a Zmrzlík. Jeseníky spolu s Janovou Horou sú chovy, v ktorých kone žijú v najvyšších nadmorských výškach (z chovov ktoré som merala) a po celý rok vo výbehoch. Janova Hora existuje už niekoľko desiatok 329

8 rokov, takže vplyv geomorfologických a klimatických pomerov sa na koňoch už mohol odraziť, naproti tomu Jeseníky sú oproti Janovej Hore pomerne nový chov. Jeseníky majú však kone dovezené z Lucziny v Rumunsku, kde sú podmienky ešte drsnejšie. SR Hucul klub patrí tiež medzi novšie chovy s koňmi nakúpenými z Maďarska, Poľska, Slovenska aj Českej republiky. Aj keď tento chov má drsnejšie podmienky a vysokú nadmorskú výšku, kone si zatiaľ uchovávajú svoj nízky vzrast. Zmrzlík spolu s Topoľčiankami majú najmenej vhodné podmienky pre chov huculských koní. Topoľčianky však dosahujú vyššie rozmery ako Zmrzlík, čo je pravdepodobne spôsobené vyššou úrovňou selekcie a šľachtenia spolu s vyššími kŕmnymi dávkami. Rozptyl a variačný koeficient meraných chovov: Pre hodnoty rozptylu platí, že čím sú väčšie, tým je väčší variačný koeficient a tým menej je stádo vyrovnané. Porovnaním hodnôt rozptylu v základných telesných mierach (KVH, OHr, Ohol) sa javia Jeseníky ako najvyrovnanejšie stádo. Tieto hodnoty sú však skreslené kvôli nízkemu počtu zmeraných koní. Najvyrovnanejšie stádo majú Topoľčianky, ktoré dosahujú vo všetkých základných mierach najnižšie hodnoty rozptylu a variačného koeficientu. Tento fakt je spôsobený pravdepodobne najvyššou úrovňou šľachtenia a najprísnejšou selekciou spomedzi všetkých meraných chovov. Druhé najvyrovnanejšie stádo má Janova Hora v mierach KVH a OHr. V obvode holene však dosahuje najvyššie číslo spomedzi všetkých meraných chovov, takže je najmenej vyrovnané. Najmenej vyrovnané stádo má SR Hucul klub, v KVH a OHr dosahujú najvyššie hodnoty a v Ohol druhú najvyššiu. Tento chov má spomedzi všetkých chovov (okrem Jeseníkov) najkratšiu dobu pôsobenia a kone nakúpené z rôznych krajín (Maďarsko, Poľsko...), preto je pochopiteľné, že chov je pomerne nevyrovnaný. Stredné hodnoty v rozptyle vo všetkých mierach dosahuje Zmrzlík. Tab. č. 2: Hodnoty rozptylu základných telesných mier meraných chovov huculských koní Janova SR Hucul Miery/Chovy Jeseníky Topoľčianky Zmrzlík Hora klub KVH 14,17 0,67 5,58 15,75 20,53 OHr 47,25 12,90 32,96 77,58 93,89 Ohol 0,84 0,23 0,31 0,50 0,78 330

9 ZÁVER Cieľom práce bolo zhodnotiť vplyv faktoru miesta merania na telesnú stavbu huculských koní vo vybraných chovoch v Českej a Slovenskej republike. Podkladová databáza je zložená celkom zo 115 koní (85 kobýl, 16 valachov a 14 žrebcov) zmeraných v jednotlivých chovoch počas vlastných terénnych meraní. Údaje boli zhromažďované v programe Microsoft Excel 2000 a štatisticky spracované pomocou štatistického programu Unistat verzia 5.1. Hodnotili sa vplyvy efektu miesta merania na zmerané telesné miery. Údaje boli štatisticky vyhodnotené pomocou obecného lineárneho modelu (GLM) a pokiaľ sa prejavil u niektorého efektu štatisticky preukázateľný vplyv, otestovali sme daný telesný rozmer následným mnohonásobným porovnávaním podľa Tukeya. Pri efekte miesta merania bolo zistených veľa štatisticky preukazných rozdielov. Zo 14 meraných telesných rozmerov vyšlo 11 štatisticky vysoko preukazných a 1 štatisticky preukazný. Kone chovateľov z Janovej Hory a Jeseníkov dosahovali v priemere najvyššie rozmery, kone chovateľov zo SR Hucul klubu a Zmrzlíka zas najnižšie. Najvyrovnanejšie stádo majú Topoľčianky a najmenej vyrovnané stádo SR Hucul klub. Z uvedených výsledkov možno konštatovať, že medzi populáciami huculských koní z meraných chovov sa vyskytujú určité rozdiely, ale jednoznačný rozdiel je najmä medzi miestami merania. Pre zvýšenie úrovne a zlepšenie chovu by som odporučila hlavne vyššiu úroveň selekcie a šľachtenia a taktiež zmenu podmienok chovu huculských koní tak, aby vyhovovali ich požiadavkám a nemenil sa vplyvom nevhodných podmienok ich drahocenný exteriér. Tiež by som odporučila zjednotiť v rámci HIFu plemenný štandard huculského koňa (aby bol rovnaký pre všetky krajiny chovajúce toto plemeno) a dohodnúť sa na smerovaní šľachtenia. Hucul je kôň odolný tvrdým podmienkam, nenáročný, skromný na kŕmenie, s dobrým zdravotným stavom a pokojným temperamentom a my by sme mali robiť všetko preto, aby takýto ostal zachovaný aj pre budúce generácie. LITERATÚRA Duruttya M., (1975): Správa z celoštátnej vedeckej konferencie o huculských koňoch usporiadanej Zväzom pre ochranu prírody a krajiny v Prahe, Muráň - Revúca 1975, s. 11. Dušek J. et al., 1999: Chov koní. Brázda, Praha, 350 s. Hučko V., 1996: Chov huculského koňa na Slovensku, publikované v zborníku konferencie "Perspektiva chovu koní v České republice", MZLU v Brne Štatút plemennej knihy plemena hucul (ŠPKPH) (2006). Dostupné na Šlechtitelský program huculského koně (ŠPHK) (2009). Dostupné na http: // 331

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras

Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Zväz chovateľov ošípaných na Slovensku družstvo Štatút plemennej knihy plemena: Landras Právnym základom štatútu plemennej knihy ( ďalej len štatút PK ) je zákon č. 194/1998 Z.z. o šľachtení a plemenitbe

Podrobnejšie

Brezina_Gertler_Pekar_2005

Brezina_Gertler_Pekar_2005 Makroekonomické výsledky Slovenskej republiky v stredoeurópskom regióne Ivan Brezina Pavel Gertler Juraj Pekár KOVE FHI EU, Dolnozemská 1/b, 852 35 Bratislava Pri vstupe nových členských štátov do Európskej

Podrobnejšie

Microsoft Word - HoreckaHrvol.doc

Microsoft Word - HoreckaHrvol.doc DLHODOBÝ CHOD VYBRANÝCH CHARAKTERISTÍK VLHKOSTI VZDUCHU V OBLASTI PODUNAJSKEJ A VÝCHODOSLOVENSKEJ NÍŽINY V. Horecká 1, J. Hrvoľ 2 1 Slovak Hydrometeorological Institute Bratislava, Slovak Republic e-mail:

Podrobnejšie

Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier Súľov

Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier Súľov Výsledky zošľachťovania valašských oviec s použitím plemena lacaune na PD Predmier. RNDr. Milan Margetín, PhD. VÚŽV Nitra pracovisko Trenčianska Teplá Búšovská Drahuša; Stanislav Taška PD Predmier V súčasnosti

Podrobnejšie

25 rokov chovu na Slovensku Americký kokeršpaniel patrí do 8. skupiny FCI, kde je najmenším predstaviteľom sliedičov. Krása, majestátnosť, energia a r

25 rokov chovu na Slovensku Americký kokeršpaniel patrí do 8. skupiny FCI, kde je najmenším predstaviteľom sliedičov. Krása, majestátnosť, energia a r 25 rokov chovu na Slovensku Americký kokeršpaniel patrí do 8. skupiny FCI, kde je najmenším predstaviteľom sliedičov. Krása, majestátnosť, energia a radosť zo života sú jeho základnými rysmi. Rozmanitá

Podrobnejšie

S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZD

S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZD S L O V E N S K Ý P A R A L Y M P I J S K Ý V Ý B O R B e n e d i k t i h o 5, 811 05 B r a t i s l a v a ŠPORTOVO-ZDRAVOTNÁ KLASIFIKÁCIA ŽIAKOV SO ZDRAVOTNÝM ZNEVÝHODNENÍM V Bratislave 15.1.2018 1. Športovo-zdravotná

Podrobnejšie

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce

Zavedenie systému separácie a manažment odpadového hospodárstva obce Jaklovce Úvod a ciele zhodnotenie zrážkovo intercepčného procesu živého a odumretého porastu na výskumnej ploche Červenec v Západných Tatrách v nadmorskej výške 1420 m počas vegetačných období 2013-2015 monitoring

Podrobnejšie

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh

(07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volnéh (07) Rekonštrukcia Mierového námestia kamenná dlažba alebo trávnik? 10.09.2015 sa na mestskom úrade v Trenčíne uskutočnilo stretnutie zástupcov volného združenia Náš Trenčín s autormi víťazného návrhu

Podrobnejšie

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 270 / / GB Sibírsky

FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 270 / / GB Sibírsky FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE Secretariat General: 13, Place Albert I B 6530 THUIN (Belgie) F.C.I.-Standard č. 270 / 24.01.2000 / GB Sibírsky husky (Siberian Husky) Pôvod: USA Dátum vydania platného

Podrobnejšie

Microsoft Word - 30.doc

Microsoft Word - 30.doc 146 TELESNÝ ROZVOJ A POHYBOVÁ VÝKONNOSŤ U ZAČÍNAJÚCICH VOLEJBALISTOV ĽUBOMÍR PAŠKA Katedra telesnej výchovy a športu FZKI SPU Nitra, Slovenská republika Kľúčové slová: mladší školský vek, telesný rozvoj,

Podrobnejšie

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019

Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Slovenská akadémia vied Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV Bratislava 2019 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV I. Výskum a vývoj (VaV) na Slovensku a vo

Podrobnejšie

Bonitačný poriadok RTW klubu Slovenska Bonitácia je činnosť, ktorá je jednou z kritérií uchovnenia psa alebo suky. Je to odborná činnosť, ktorú hodnot

Bonitačný poriadok RTW klubu Slovenska Bonitácia je činnosť, ktorá je jednou z kritérií uchovnenia psa alebo suky. Je to odborná činnosť, ktorú hodnot Bonitačný poriadok RTW klubu Slovenska Bonitácia je činnosť, ktorá je jednou z kritérií uchovnenia psa alebo suky. Je to odborná činnosť, ktorú hodnotia rozhodcovia kvalifikovaní na posúdenie povahy a

Podrobnejšie

Výhľad Slovenska na najbližšie roky

Výhľad Slovenska na najbližšie roky Výhľad Slovenska na najbližšie roky Martin Šuster Bratislava, konferencia FRP 218 24. 1. 218 Predikcia rastu HDP a cien HDP Inflácia Zdroj: NBS. 2 Strednodobá predikcia P3Q-218 Skutočnosť P3Q-218 217 218

Podrobnejšie

Microsoft Word - HANDZAK.DOC

Microsoft Word - HANDZAK.DOC HODNOTENIE BÚROK NA VÝCHODNOM SLOVENSKU V 24. JÚNA 2000 A 8. JÚLA 2000 EVALUATION OF THUNDERSTORMS IN THE EAST SLOVAKIA ON JUNE 24 TH AND JULY 8 TH, 2000, Š. Slovak Hydrometeorological! " Telephone: (++421

Podrobnejšie

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013

MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 MONITORING KVALITY PŠENICE V SR V ROKU 2012 Soňa GAVURNÍKOVÁ, Roman HAŠANA, Rastislav BUŠO PIEŠŤANY, 2013 Výsledky monitorovania kvality pšenice Všetky parametre nutričnej a technologickej kvality pšeničného

Podrobnejšie

Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika semester Skupina č Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak:

Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika semester Skupina č Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak: Úloha č.2 Meranie odporu rezistorov Vladimír Domček Astrofyzika 394013 2. semester Skupina č.8 15.3.2012 Laboratórne podmienky: Teplota: 22,6 C Tlak: 100 kpa Vlhkosť: 48% 1 Zadanie rčenie odporu 2 rezistorov

Podrobnejšie

COM(2009)713/F1 - SK

COM(2009)713/F1 - SK SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 12.1.2010 KOM(2009)713 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU A RADE Monitorovanie emisií CO 2 z nových osobných automobilov v EÚ: údaje za rok 2008 SK

Podrobnejšie

SRPkapitola06_v1.docx

SRPkapitola06_v1.docx Štatistické riadenie procesov Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním 6-1 6 Regulačné diagramy na reguláciu porovnávaním Cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly budete vedieť: čo sú regulačné

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Rybárstvo Prednáška 6 Chov pstruha 1. Biológia chovaných druhov 2. Rybochovné objekty 3. Odchov plôdika 4. Odchov ročka 5. Odchov tržnej ryby Biológia pstruha potočného Nároky na prostredie - teplota vody

Podrobnejšie

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx

Microsoft Word - Li-Fraumeni syndrom.docx VAŠA DNA ANALÝZA Čo je Li- Fraumeni syndróm? Syndróm Li-Fraumeni je vrodené autozomálne dominantné ochorenie. Vzniká najčastejšie na podklade mutácie génu TP53. Charakteristickým prejavom syndrómu je vznik

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1974 Vyhlásené: 16.11.1974 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 108 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas

6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 6 Kapitola 6 Výsledky vyšetrení počas projektov Lekári idú do ulíc a MOST 2008 Počas mesiacov júl a august v rámci projektu Lekári idú do ulíc a počas 30 dní trvania Mesiaca o srdcových témach (MOST-u)

Podrobnejšie

Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie

Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie Správa o činnosti ÚOK pre chov oviec a kôz za volebné obdobie 2004-2010. Komisia počas šesťročného funkčného obdobia pracovala v zložení : predseda: doc. Ing. E. Gyarmathy, CSc., členovia: Ing. J. Dúbravská,

Podrobnejšie

IonimaxImel

IonimaxImel Vplyv ionizovanej vody pomocou zariadenia Ionimax IPP na úžitkovosť Holsteinských dojníc na farme AGROCOOP IMEĽ. Nie len Vám zaručí mäkšiu, zdravšiu vodu. Ale Vám dodá viac životnej energie pre zdravší

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Príloha k opatreniu č

Príloha k opatreniu č 1.1 Výpočet platby pre operáciu Zlepšenie starostlivosti o dojnice Výška podpory je vypočítaná na základe zníženia počtu zvierat v ustajňovacej jednotke vo voľných systémoch ustajnenia tak, aby pripadajúca

Podrobnejšie

Dovoz jednotlivých vozidiel – Úvod do problematiky a základné predpisy

Dovoz jednotlivých vozidiel – Úvod do problematiky a základné predpisy Ing. Miroslav Šešera Statická vs. dynamická skúška bŕzd Dynamická skúška s použitím meradla spomalenia - decelerografu + + + meria a vyhodnocuje sa priamo reálne dosiahnuté spomalenie (m.s -2 ) prejaví

Podrobnejšie

ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE

ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE ĽAHKO. BEZ NÁMAHY. BEZ ÚNAVY. Naša patentovaná vysokotlaková pištoľ EASY!Force citeľne odľahčí vaše kĺby a svaly. PROFESSIONAL VYSOKOTLAKOVÉ ČISTIČE NAJLEPŠIE BEZ AKEJKOĽVEK SILY. Našou vysokotlakovou

Podrobnejšie

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na

Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov na Formulár žiadosti o grant Ekonomickej univerzity v Bratislave pre mladých učiteľov, vedeckých pracovníkov a doktorandov v dennej forme štúdia Názov navrhovaného vedeckého projektu interdisciplinárneho

Podrobnejšie

GPH MIchalovce

GPH MIchalovce KRITÉRIÁ prijímacích skúšok a termíny konania prijímacích skúšok do 1. ročníka na školský rok 2008/2009 v Gymnáziu Pavla Horova Michalovce V zmysle 4 ods. 1 Vyhlášky MŠ SR č. 145/1996 Zb. o prijímaní na

Podrobnejšie

Smernica pre medzinárodné drezúrne preteky pre 5, 6 a 7-ročné kone Platná podľa FEI od 1. januára 2018 FEI Pravidlá pre drezúrne preteky platia pre vš

Smernica pre medzinárodné drezúrne preteky pre 5, 6 a 7-ročné kone Platná podľa FEI od 1. januára 2018 FEI Pravidlá pre drezúrne preteky platia pre vš Smernica pre medzinárodné drezúrne preteky pre 5, 6 a 7-ročné kone Platná podľa FEI od 1. januára 2018 FEI Pravidlá pre drezúrne preteky platia pre všetky medzinárodné závody mladých koní, okrem rozdielov

Podrobnejšie

VZN 2_2010 o chove.odt

VZN 2_2010 o chove.odt VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE DRAHOVCE č. 2 / 2010 o chove, ochrane a držaní zvierat na území obce Drahovce Obecné zastupiteľstvo obce Drahovce, podľa 6 a 11 ods. 4 písm. g) Zákona NR SR č. 369/1990

Podrobnejšie

Microsoft Word - Úplné znenie VZN č 3 O podmienkach držania a chovu psov v Mestskej časti Košice Juh.rtf

Microsoft Word - Úplné znenie VZN č 3 O podmienkach držania a chovu psov v Mestskej časti Košice Juh.rtf Všeobecne záväzné nariadenie č. 3 o podmienkach držania a chovu psov v Mestskej časti Košice Juh ÚPLNÉ ZNENIE Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Košice Juh na základe ustanovenia 11 ods. 4 písm. g/

Podrobnejšie

Measuring economic performance and public welfare

Measuring economic performance and public welfare MERANIE REÁLNEJ KONVERGENCIE SR: ALTERNATÍVNY INDIKÁTOR Viliam Páleník PES 2018, SŠDS, Častá-Papiernička 19.6.2018. Vypracované s podporou projektu APVV 0371 11 Inkluzívny rast v stratégii Európa 2020

Podrobnejšie

Zaverecna sprava

Zaverecna sprava SCIENTOMETRICKÁ ANALÝZA VEDECKÉHO VÝKONU ÚSTAVOV TRETIEHO ODDELENIA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED Miroslav Medveď, Ferdinand Devínsky, Juraj Barta, Martin Hric Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA)

Podrobnejšie

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr

OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE 241), výroba rúr OCELIARSKY PRIEMYSEL V SR V ROKU 2015 A 2016 Do oceliarskeho sektoru v SR patrí výroba surového železa a ocele a ferozliatin (SK NACE ), výroba rúr, rúrok, dutých profilov a súvisiaceho príslušenstva z

Podrobnejšie

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU

STRUČNÝ NÁVOD KU IP-COACHU STRUČNÝ NÁVOD KU COACHU 5 Otvorenie programu a voľba úlohy na meranie Otvorenie programu Program IP- COACH na meranie otvoríme kliknutím na ikonu na obrazovke: Obr.1 Voľba úlohy na meranie Po kliknutí

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 18.06.2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.07.2004 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 358 Z Á K O N z 27. mája 2004, ktorým

Podrobnejšie

MERANIE U a I.doc

MERANIE U a I.doc MERANIE ELEKTRICKÉHO NAPÄTIA A ELEKTRICKÉHO PRÚDU Teoretický úvod: Základnými prístrojmi na meranie elektrických veličín sú ampérmeter na meranie prúdu a voltmeter na meranie napätia. Univerzálne meracie

Podrobnejšie

Didaktické testy

Didaktické testy Didaktické testy Didaktický test - Nástroj systematického zisťovania výsledkov výuky - Obsahuje prvky, ktoré je možné využiť aj v pedagogickom výskume Druhy didaktických testov A) Didaktické testy podľa

Podrobnejšie

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298

Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 Služobný úrad Odbor verejného obstarávania Podľa rozdeľovníka Váš list číslo/ zo dňa: Naše číslo: Vybavuje/Klapka V Bratislave 29172/2018 Görögová/298 07.12.2018 Vec: Výzva na predkladanie ponúk v procese

Podrobnejšie

C(2017)4565/F1 - SK

C(2017)4565/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 7. 2017 C(2017) 4565 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 7. 2017, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1012, pokiaľ ide o obsah

Podrobnejšie

Zadanie_1_P1_TMII_ZS

Zadanie_1_P1_TMII_ZS Grafické riešenie mechanizmov so súčasným pohybom DOMÁE ZDNIE - PRÍKLD č. Príklad.: Určte rýchlosti a zrýchlenia bodov,, a D rovinného mechanizmu na obrázku. v danej okamžitej polohe, ak je daná konštantná

Podrobnejšie

Zápisnica z.doc

Zápisnica z.doc Zápisnica z výročnej schôdze Klubu chovateľov chrtov zo dňa 3. 2. 2007 konanej v Bratislave Prítomní podľa prezenčnej listiny 1. Zahájenie schôdze : Výročnú členskú schôdzu zahájila p. Letková, ktorá ju

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Interbull-genomika

Microsoft PowerPoint - Interbull-genomika Odborný seminár Skalský Dvůr 8. - 9. decembra 2009 Interbull a genomická selekcia v šľachtení HD Katedra genetiky a plemenárskej biológie, SPU v Nitre Juraj Candrák, Štefan Ryba*, Peter Strapák * Plemenárske

Podrobnejšie

titulka

titulka SLOVENSKÁ POĽNOHOSPODÁRSKA UNIVERZITA V NITRE FAKULTA AGROBIOLÓGIE A POTRAVINOVÝCH ZDROJOV 118716 ANALÝZA LINEÁRNEHO HODNOTENIE EXTERIÉRU SLOVENSKÉHO STRAKATÉHO PLEMENA 2010 Mária Ďuricová, Bc. SLOVENSKÁ

Podrobnejšie

Nadpis/Titulok

Nadpis/Titulok Mesačný bulletin NBS, október 2017 Odbor ekonomických a menových analýz Zhrnutie V eurozóne priaznivý vývoj ukazovateľov ekonomickej aktivity i predstihových indikátorov naznačuje relatívne slušný rast

Podrobnejšie

Problémové správanie žiakov stredných škôl;

Problémové správanie žiakov stredných škôl; Zníţená známka zo správania u ţiakov stredných škôl GYMNÁZIÁ RNDr. Mária Slovíková,CSc. Ústav informácií a prognóz školstva Anotácia: Článok obsahuje prehľad základných údajov a porovnanie vývoja podielu

Podrobnejšie

Návrh kombinovanej metódy stanovenia objemu eróznych rýh v poľn

Návrh kombinovanej metódy stanovenia objemu eróznych rýh v poľn MOŽNOŤ URČOVANIA OBJEMU ERÓZNYCH RÝH V POĽNÝCH PODMIENKACH POIBILITY TO PECIFICATION THE VOLUME OF EROION RILL IN CROPLAND CONDITION Tomáš Štreit Jaroslav Antal lovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Podrobnejšie

FCI Standard No

FCI Standard No 10.01.2011/EN FEDERATION CYNOLOGIQUE INTERNATIONALE (AISBL) SECRETARIAT GENERAL: 13, Place Albert 1 er B 6530 Thuin (Belgique) FCI-Štandard č. 149 BULLDOG M. Davidson, ilustrácia NKU Picture Library Táto

Podrobnejšie

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0

INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, Naskladnenie koní: (piatok) od 8,00 hod. 19,0 INFORMÁCIA PRE ÚČASTNÍKOV V. MEDZINÁRODNÉHO HUCULSKÉHO ŠAMPIONÁTU TOPOĽČIANKY, 2016 3.-4.9.2016 Naskladnenie koní: 2.9.2016 (piatok) od 8,00 hod. 19,00 hod. Ustajnenie koní: Jazdiareň Národného žrebčína,

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Uznávanie kvalifikácie a osobitnej odbornej spôsobilosti v oblasti BOZP, nástroj na uplatnenie našich odborníkov na trhu práce v krajinách EÚ Inštitút pre výskum práce a rodiny Župné nám.5-6, Bratislava

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

Microsoft Word - MAT_2018_2kolo.docx

Microsoft Word - MAT_2018_2kolo.docx Gymnázium Pavla Horova, Masarykova 1, Michalovce Príklady na prijímacie skúšky do 1. ročníka konané dňa 17. mája 2018 MATEMATIKA V úlohách 1) až 8) je práva jedna odpoveď správna. Túto správnu odpoveď

Podrobnejšie

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU

9.1 MOMENTY ZOTRVACNOSTI \(KVADRATICKÉ MOMENTY\) A DEVIACNÝ MOMENT PRIEREZU Učebný cieľ kapitoly Po preštudovaní tejto kapitoly by ste mali ovládať: Charakteristiku kvadratických momentov prierezových plôch. Ako je definovaný kvadraticky moment plochy k osi a k pólu. Ako je definovaný

Podrobnejšie

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR

VEREJNÝ OBSTARÁVATEĽ: Ministerstvo obrany SR VÝZVA NA PREDLOŽENIE PONUKY NA ZAKÁZKU opasky popruhové KAKI Zákazka s nízkou hodnotou podľa 117 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

Šablona dokumentu

Šablona dokumentu 19. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 21. - 22. máj 2014 VYUŽITIE METÓD ANALÝZY RIZÍK PRI PROTIPOŽIARNEJ

Podrobnejšie

AKE 2009 [Režim kompatibility]

AKE 2009 [Režim kompatibility] Komunálne výskumné a poradenské centrum, n.o., Piešťany 28. odborná konferencia AKE, Gerlachov, 09.11.2009 Viktor Nižňanský Posilnenie vlastných príjmov obcí, systémové zmeny Kríza je šancou pre pokračovanie

Podrobnejšie

Microsoft Word - chov.por.doc

Microsoft Word - chov.por.doc CHOVATEĽSKÝ PORIADOK ku dňu 03.03.2013 Ústredná odborná komisia pre chov králikov, kožušinových zvierat a drobných hlodavcov (ďalej len "ÚOK") I. Základné ustanovenia 1. Chovateľský poriadok slúži na riadenie

Podrobnejšie

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING

KINETICS OF VACUUM DRYING WITH CONVECTIVE HEATING TRIESKOVÉ A BEZTRIESKOVÉ OBRÁBANIE DREVA, 8(1): 101 106, 2012 Zvolen, Technická univerzita vo Zvolene, ISBN 978-80-228-2385-2 101 VPLYV CYKLICKÉHO NAMÁHANIA NA PRUŽNOSŤ BUKOVÉHO RASTLÉHO A LAMELOVÉHO DREVA

Podrobnejšie

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc

Microsoft Word - TeoriaMaR-pomocka2.doc SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA STAVEBNÁ FAKULTA KATEDRA TECHNICKÝCH ZARIADENÍ BUDOV KRESLENIE SCHÉ TOKU SIGNÁLOV PODĽA DIN 19227 UČEBNÁ POÔCKA Č.2 pre 1. ročník inžinierskeho štúdia študijného programu

Podrobnejšie

ČG_O.L

ČG_O.L Analýza a vyhodnotenie pilotných testov s využitím rôznych štatistických metód Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/ Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Základné ukazovatele testovaní Dva

Podrobnejšie

RE_QO

RE_QO Európsky parlament 04-09 Dokument na schôdzu B8-0485/08 7.0.08 NÁVRH UZNESENIA predložený na základe otázky na ústne zodpovedanie B8-040/08 v súlade s článkom 8 ods. 5 rokovacieho poriadku o dobrých životných

Podrobnejšie

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 8. septembra 2016, - ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre L 242/10 DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/1613 z 8. septembra 2016, ktorým sa stanovuje výnimočná pomoc na prispôsobenie sa pre výrobcov mlieka a poľnohospodárov v ďalších sektoroch chovu hospodárskych

Podrobnejšie

PA_Legam

PA_Legam EURÓPY PARLAMENT 2014-2019 Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín 17.10.2014 2014/0032(COD) NÁVRH STANOVIA Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín

Podrobnejšie

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF)

Phoenixresearch SK - preferencie (LQ-PDF) 49% 1 1/8 Prehľad politických subjektov január 2016 400% 359% 300% 200% 100% 00% SMER - SD 139% 78% 71% 69% 68% 57% 50% 41% SIEŤ neviem SNS KDH MOST - HÍD OL'aNO - NOVA 26% 21% 11% 10% SaS SMK iné SDKÚ-DS

Podrobnejšie

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko

Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vyko Fotonávod na vymeranie a objednanie horizontálnej žalúzie na retiazku 1. Vymeranie šírky a výšky horizontálnej žalúzie na retiazku - vymeranie sa vykonáva podľa uchytenia. Nižšie nájdete varianty: Do zasklievacej

Podrobnejšie

Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAK

Acta Fac. Paed. Univ. Tyrnaviensis, Ser. C, 2007, no. 11, pp KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAK 42 KOMPARÁCIA CELKOVÝCH VÝSLEDKOV A TESTOVÝCH POLOŽIEK Z MATEMATIKY Z ASPEKTU ŽIAKOV SO ŠPECIÁLNYMI VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍMI POTREBAMI Janka Kurajová Stopková, Jozef Kuraj, Eva Polgáryová Štátny pedagogický

Podrobnejšie

17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, máj 2

17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, máj 2 17. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta špeciálneho inžinierstva ŽU, Žilina, 30. - 31. máj 2012 ZÁSOBOVANIE VRTUĽNÍKOV VYUŽÍVANÝCH PRI RIEŠENÍ

Podrobnejšie

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Biologická ochrana v zime Prof. Mgr. Stano Pekár, PhD. Ústav botaniky a zoologie PřF, Masarykova universita Diverzita predátorov v agrobiocenózach sa vyskytujú mnohí prirodzení nepriatelia škodcov Araneae,

Podrobnejšie

Na zverejnenie

Na zverejnenie Zmeny a doplnky Dostihového poriadku Slovenskej republiky schválené Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky pod číslom 1454/2018-520 dňa 26. marca 2018. Dostihový poriadok

Podrobnejšie

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale

MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďale MATERIALIZOVANÉ DĹŽKOVÉ MIERY 1. Vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly 1.1 Táto príloha upravuje materializovanú dĺžkovú mieru (ďalej len dĺžková miera ) ako určené meradlo podľa 11 zákona,

Podrobnejšie

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu

Viacnásobne použitelné oblasti spolahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Viacnásobne použitel né oblasti spol ahlivosti pre viacrozmernú kalibráciu Martina Chvosteková Ústav merania Slovenská akadémia vied 22. január, Rekreačné zariadenie Rybník, 2018 Obsah 1 Predpoklady, model

Podrobnejšie

Microsoft Word - a13_45.SK.doc

Microsoft Word - a13_45.SK.doc EURÓPY DVOR AUDÍTOROV PREJAV Luxemburg 10. decembra 2013 ECA/13/45 Prejav Vítora Caldeiru, predsedu Európskeho dvora audítorov Predstavenie výročnej správy za rok 2012 Rade Európskej únie (hospodárske

Podrobnejšie

Microsoft Word - december.doc

Microsoft Word - december.doc Slovenský hydrometeorologický ústav AGROMETEOROLOGICKÉ A FENOLOGICKÉ INFORMÁCIE VÝCHODOSLOVENSKÝ REGIÓN DECEMBER 2009 Číslo: 12 Kraj: Košický a Prešovský Obsah 1. Agrometeorologické charakteristiky 1.1

Podrobnejšie

iot business hub whitepaper isdd_em_New.pdf

iot business hub whitepaper isdd_em_New.pdf IoT Business Hub I.S.D.D. plus, s.r.o. Pažítková 5 821 01 Bratislava 27 Slovenská republika 1 IoT Business Hub Univerzálna platforma, pre vaše dáta z akýchkoľvek IoT zariadení prostredníctvom IoT siete

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor opravných prostriedkov Námestie mieru č. 3, Prešov Prešov, Vec Kompletné kritéria chovnosti trofejovej rati

OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor opravných prostriedkov Námestie mieru č. 3, Prešov Prešov, Vec Kompletné kritéria chovnosti trofejovej rati OKRESNÝ ÚRAD PREŠOV odbor opravných prostriedkov Námestie mieru č. 3, 081 92 Prešov Prešov, 20.4.2015 Vec Kompletné kritéria chovnosti trofejovej raticovej zveri vhodnej na ďalší chov Srnčia zver: Pre

Podrobnejšie

Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov

Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov Analýza cieľových krajín pre možnosť relokácie členov Určené pre interné účely ČESMAD Slovakia Použité vstupné údaje i. Analytické podklady k legislatívnym zámerom ii. Komparatívna analýza Deloitte verzia

Podrobnejšie

Szolgayova

Szolgayova Bývanie a ŠF Slovensko Ing. arch. Elena Szolgayová, PhD. generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja, MDVRR SR Konferencia Využitie EŠIF pre podporu sociálneho bývania v ČR Praha,

Podrobnejšie

Blue Chalkboard

Blue Chalkboard Hodnotenie vzpriameného postoja pomocou stabilometrie a akcelerometrie 1 D. Bzdúšková, 1,2 P. Valkovič, 1 Z. Hirjaková, 1 J. Kimijanová, 1 K. Bučková, 1 F. Hlavačka, 3 E. Zemková, 4 G. Ebenbichler 1 Laboratórium

Podrobnejšie

PROJEKTY_2017_na_web

PROJEKTY_2017_na_web Kultúrna pamiatka roka 2016 Fénix XII. ročník celoštátnej súťaže Fénix Kultúrna pamiatka roka 2016. Súťaže sa mohli zúčastniť vlastníci/správcovia všetkých národných kultúrnych pamiatok alebo samosprávy

Podrobnejšie

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU

Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Analýza sociálnych sietí Geografická lokalizácia krajín EU Ekonomická fakulta TU v Košiciach 20. februára 2009 Vzt ahy medzi krajinami - teória grafov Doterajšie riešenia 1 problém farbenia grafov (Francis

Podrobnejšie

Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom,

Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom, Návod na použitie akupresúrnej podložky Iplikátor Návod zo srdca pre vás napísal Miroslav Macejko špecialista na cvičenie Tento návod informuje o tom, ako používať akupresúrnu podložku. Používanie podložky

Podrobnejšie

FAQ

FAQ Kontrola koeficientovanej DPH Platiteľovi DPH môžu pri odpočítavaní DPH ( 49) nastať tieto tri možnosti: nemáme nárok na odpočítanie DPH z nadobudnutých tovarov a služieb plnenia oslobodené od dane účtujeme

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 83/2012/ Znak finančnej správy a Slávnostný znak finančnej správy Vypracoval

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 83/2012/ Znak finančnej správy a Slávnostný znak finančnej správy Vypracoval FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 83/2012/1000100 Znak finančnej správy a Slávnostný znak finančnej správy Vypracoval: Kancelária prezidenta FS Účinné od do: od 22. marca

Podrobnejšie

Microsoft Word - 04Asparagus.doc

Microsoft Word - 04Asparagus.doc NORMA EHK/OSN FFV- 04 týkajúca sa obchodnej kvality ŠPARGLE I. DEFINÍCIA PRODUKTU Táto norma sa vzťahuje na špargľu odrôd (kultivary) pestovaných z druhu Asparagus officinalis L., dodávanú spotrebiteľom

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Pomocný pracovník v strojárskej (automobilovej) výrobe Kód kvalifikácie C9329013-00791 Úroveň SKKR 2 Sektorová rada Automobilový priemysel a strojárstvo SK ISCO-08 9329013 / Pomocný

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy

Obce okresu Nové Zámky z aspektu ukazovateľov samosprávy Vnímanie volieb na úrovni miestnej samosprávy z pohľadu obyvateľov obcí okresu Nové Zámky RNDr. Katarína Vilinová, PhD., RNDr. Gabriela Repaská, PhD., Bc. Andrea Lelkešová Štruktúra prezentácie Úvod Základné

Podrobnejšie

Príklady cvikov pre ľahké aktívne uvoľnenie, svalové pretiahnutie a posilnenie - Dieta při chronickém onemocnění ledvin

Príklady cvikov pre ľahké aktívne uvoľnenie, svalové pretiahnutie a posilnenie - Dieta při chronickém onemocnění ledvin Príklady cvikov pre ľahké aktívne uvoľnenie, svalové pretiahnutie a posilnenie 19. 3. 2019 Príklady cvikov na ľahké aktívne uvoľnenie, svalové natiahnutie a posilnenie Príklady cvičenia na doma Vysvetlivky:

Podrobnejšie

Využitie novodobých (IT) technológií vo vedení a archivácií včelárskej evidencie v plemenných chovoch včiel. Súhrn: Vo včelárskom svete je veľa počíta

Využitie novodobých (IT) technológií vo vedení a archivácií včelárskej evidencie v plemenných chovoch včiel. Súhrn: Vo včelárskom svete je veľa počíta Využitie novodobých (IT) technológií vo vedení a archivácií včelárskej evidencie v plemenných chovoch včiel. Súhrn: Vo včelárskom svete je veľa počítačových programov ktoré sa zaoberajú zhromažďovaním

Podrobnejšie

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012

CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok 2012 / Year 2012 CENTRÁLNY DEPOZITÁR CENNÝCH PAPIEROV SR, a.s. ROČNÁ ŠTATISTIKA Annual Statistics Rok / Year OBJEM A POČET PREVODOV SPOLU Value and Number of Transfers Total POČET PREVÁDZKOVÝCH DNÍ/Number of Days of Operation

Podrobnejšie

cenník 2019 ADP.indd

cenník 2019 ADP.indd 48 Stenové / potrubné mriežky a difúzory NOVA-L Hliníková mriežka s pevnými lamelami séria Nova Nova-L Objednávací kód - jednoradová Nova-L Nova-LV Objednávací kód - dvojradová NOVA-L skrutkami pružinami

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/200

Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/200 Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č SKÚŠOBNÉ SITÁ Prvá časť Všeobecné ustanovenia, vymedzenie meradiel a spôsob ich metrologickej kontroly. Táto príloha sa vzťahuje na skúšobné sitá (ďalej len sito ), ktoré sa používajú ako určené meradlá

Podrobnejšie

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS:

Centrum excelentnosti pre využitie informačných biomakromolekúl v prevencii ochorení a pre zlepšenie kvality života, ITMS: Centrum pre rozvoj sídelnej infraštruktúry znalostnej ekonomiky, ITMS: 26240120002 Prírodovedecká fakulta UK Zodpovedný riešiteľ (za UK): prof. RNDr. Mária Kozová, CSc. Hlavné ciele projektu o Strategickým

Podrobnejšie

Inflácia Nezamestnanosť

Inflácia Nezamestnanosť Inflácia, deflácia, ekonomický cyklus Prednáška 10 Inflácia dlhodobý rast cenovej hladiny tovarov a služieb Zmena cien jednotlivých tovarov a služieb Zmena cenovej hladiny Zmena celkovej úrovne cien tovarov

Podrobnejšie

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika

hviezdoslavov-kubin_2009_sprava-prieskum_publika HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 2009 V ZRKADLE PRIESKUMU PUBLIKA Prieskum publika na HK 2009 organizoval KVK NOC aj na 55. ročníku tejto súťažnej prehliadky recitačného umenia a divadiel poézie. Anketári uskutočnili

Podrobnejšie