Návrh Povodňový plán záchranných prác mesta Nové Zámky

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Návrh Povodňový plán záchranných prác mesta Nové Zámky"

Prepis

1 M E S T S K É Z A S T U P I T E Ľ S T V O N O V É Z Á M K Y V O L E B N É O B D O B I E Číslo materiálu: 11 Návrh Povodňový plán záchranných prác mesta Spravodajca: Ing. František Baranovič vedúci odboru OaK Materiál spracoval: Alexander Diósi Odbor OaK Návrh na uznesenie: Mestské zastupiteľstvo schvaľuje Povodňový plán záchranných prác mesta spracovaný v zmysle Zákona č.7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky MŽP SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania s pripomienkami bez pripomienok máj

2 POVODŇOVÝ PLÁN ZÁCHRANNÝCH PRÁC MESTA NOVÉ ZÁMKY spracovaný v zmysle Zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania. Ing. Gejza Pischinger primátor mesta 1. august

3 Mestská rada uznesením č. 198/ zo dňa odporučila mestskému zastupiteľstvu predložený Povodňový plán záchranných prác mesta schváliť. A. Textová časť OBSAH I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami, vrátane adries, čísiel telefónu, ových adries a čísiel faxu. III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva. IV. Povodňové záchranné práce. V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác. VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta. VII. Pomocná dokumentácia VIII. Prílohy B. Grafická časť - 3 -

4 ÚVOD Účinná ochrana ľudských a materiálnych hodnôt pred hroziacim nebezpečenstvom povodní vyžaduje náležitú a koordinovanú prípravu pred týmto nebezpečenstvom. Táto sa musí viesť ako cieľavedomý trvalý systém, založený na odbornej, technickej, hlavne však pohotovej akcieschopnej pripravenosti. Ochrana pred povodňami sú činnosti, ktoré sú zamerané na zníženie povodňového rizika na povodňami ohrozovanom území, na predchádzanie záplavám spôsobovanými povodňami a na zmierňovanie nepriaznivých následkov povodní na ľudské zdravie, životné prostredie, kultúrne dedičstvo a na hospodársku činnosť. I. Zámer zabezpečenia, riadenia a vykonania povodňových záchranných prác V zmysle zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodňami a podľa Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 261/2010 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania vypracovalo mesto Povodňový plán záchranných prác, ktorý je dokumentom organizačného a technického charakteru. Tento plán povodňových záchranných prác obsahuje povinnosti mesta pri ochrane pred povodňami a pri predchádzaní nepriaznivým účinkom v čase povodní. Vo veciach ochrany pred povodňami, mesto spolupracuje s Obvodným úradom životného prostredia, Obvodným úradom, OR HaZZ, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta. Povodňové záchranné práce sa vykonávajú na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia v čase nebezpečenstva povodne a po povodni na povodňou ohrozených územiach a na povodňou zaplavených územiach. Povodňové záchranné práce riadi mesto, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja podľa osobitného predpisu. Vykonávanie zásahov povodňových záchranných prác riadi okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru alebo krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru do času, kým riadenie neprevezme mesto, obvodný úrad alebo obvodný úrad v sídle kraja

5 Povodňovými záchrannými prácami okrem povodňových záchranných prác podľa odseku 1 sú: a/ hlásna povodňová služba b/ ochrana a zachraňovanie majetku vrátane prípadného predčasného zberu úrody ohrozenej povodňou, c/ odsun nebezpečných látok z predpokladaného dosahu záplavy územia povodňou, d/ provizórne dopravné sprístupnenie oblasti, ktorá bola povodňou odrezaná, vrátane výstavby provizórnych mostných objektov alebo lávok, e/ ochrana vodných zdrojov a rozvodov pitnej vody, elektrickej energie, plynu a telekomunikačných sietí pred poškodením povodňou, f/ evakuácia, g/ dezinfekcia studní, žúmp, obytných priestorov a odvoz a zneškodňovanie uhynutých zvierat a iných odpadov, h/ zabezpečenie verejného poriadku na území postihnutom povodňami, i/ odstraňovanie naplavenín z domov a z iných objektov, verejných priestranstiev a z komunikácií, j/ zabezpečovanie poškodených stavieb proti zrúteniu alebo ich asanácia, k/ iné práce na záchranu životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva a životného prostredia vykonané na príkaz mesta, orgánu ochrany pred povodňami počas III.stupňa povodňovej aktivity alebo na príkaz obvodného úradu, obvodného úradu v sídle kraja alebo mesta podľa osobitného predpisu počas mimoriadnej situácie. Povodňové záchranné práce sa začínajú vykonávať od vyhlásenia III.stupňa povodňovej aktivity a sú ukončené do času odvolania II.stupňa povodňovej aktivity. Povinnosti mesta na úseku ochrany pred povodňami Podľa zákona NR SR č.7/2010, 26 mesto riadi a zabezpečuje vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami na území mesta. Mesto spolupracuje vo veciach ochrany pred povodňami s obvodným úradom životného prostredia, s obvodným úradom, s okresným riaditeľstvom hasičského a záchranného zboru, so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a so správcami drobných vodných tokov v katastrálnom území mesta. Mesto vykonáva v rámci preneseného výkonu štátnej správy na úseku ochrany pred povodňami tieto činnosti: a/ v oblasti prevencie 1.usmerňuje a kontroluje činnosť osôb pri plnení úloh na úseku ochrany pred povodňami, - 5 -

6 2.spolupracuje so správcom vodohospodársky významných vodných tokov, správcom drobných tokov a poverenými osobami pri vypracovaní, prehodnocovaní a aktualizáciách predbežného hodnotenia povodňového rizika, 3.spolupracuje s poverenými osobami a so správcom vodohospodársky významných vodných tokov na vyhotovení návrhov plánov manažmentu povodňového rizika, ich prehodnocovaní a aktualizácii, najmä pri navrhovaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami situovaných v katastrálnom území mesta, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia územie pred zaplavením počas povodne, 4.spolupracuje v rámci svojich možností na vykonávaní preventívnych opatrení na ochranu pred povodňami v katastrálnom území mesta, najmä preventívnych opatrení, ktoré spomaľujú odtok vody z povodia do vodných tokov, zvyšujú retenčnú schopnosť povodia alebo podporujú prirodzenú akumuláciu vody v lokalitách na to vhodných, zmenšujú maximálny prietok povodne alebo chránia intravilán pred zaplavením povrchovým odtokom s ich vlastníkmi, správcami alebo užívateľmi, 5.spracúva povodňový plán zabezpečovacích prác, ak má drobný vodný tok alebo jeho ucelený úsek v nájme alebo vo výpožičke a tento predkladá na schválenie obvodnému úradu životného prostredia, 6.ukladá všeobecne záväzným nariadením mesta povinnosť vypracovať a aktualizovať povodňový plán záchranných prác právnickej osobe a fyzickej osobe podnikateľovi, ktorej objekt môže byť postihnutý povodňou a prikladá ich k povodňovému plánu mesta, 7.vypracúva povodňový plán záchranných prác mesta, ktorého súčasťou sú povodňové plány záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov podľa šiesteho bodu, 8.zriaďuje na plnenie úloh na úseku ochrany pred povodňami povodňovú komisiu mesta a vypracúva jej štatút, ak plnenie úloh mesta na úseku ochrany pred povodňami počas povodňovej situácie nezabezpečuje krízový štáb, mesto o rozhodnutí zriadiť povodňovú komisiu mesta informuje obvodný úrad životného prostredia, 9.zabezpečuje v rámci možností pracovné sily a vecné prostriedky na ochranu pred povodňami, vyhotovuje súpis vecných prostriedkov, zabezpečuje ich riadne uskladnenie a udržiavanie, 10.oznamuje termín konania povodňovej prehliadky vlastníkom, správcom alebo užívateľom stavieb, objektov alebo zariadení, ktoré sú umiestnené v predmetnom vodnom toku, stavieb križujúcich predmetný vodný tok, stavieb v jeho inundačnom území alebo v území ohraničenom záplavovou čiarou povodne so strednou pravdepodobnosťou výskytu alebo v území, ktoré je pravdepodobne ohrozené povodňami, 11.zúčastňuje sa povodňových prehliadok na vodných tokoch, ktoré pretekajú cez katastrálne územie mesta, - 6 -

7 b/počas povodňovej situácie 1.vyhlasuje a odvoláva II a III.stupeň povodňovej aktivity pre územie mesta na návrh správcu vodohospodársky významného vodného toku alebo správcu drobného vodného toku alebo z vlastného podnetu a informuje o tom bezodkladne obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav. 2.upozorňuje na nebezpečenstvo povodne mestá a obce smerom po prúde vodného toku, 3.zriaďuje a vykonáva na svojom území hliadkovú službu počas III.stupňa povodňovej aktivity a počas mimoriadnej situácie, ak ju nie je schopná samostatne vykonávať, spolupracuje pri jej organizácii so správcom vodohospodársky významných vodných tokov a prípadne so správcom drobného vodného toku, 4.dohliada, aby vlastníci, správcovia a užívatelia stavieb, objektov a zariadení na území mesta, ktoré môžu byť ohrozené povodňou, vykonali opatrenia na ochranu pred povodňami podľa povodňového plánu záchranných prác, 5.vyžaduje od fyzických osôb osobnú pomoc na plnenie úloh pri ochrane pred povodňami, pokiaľ nejde o fyzické osoby oslobodené od osobných úkonov, 6.ukladá povinnosť osobe poskytnúť vecné plnenie na zvládnutie úloh počas povodňovej situácie, 7.vypracúva v čase III.stupňa povodňovej aktivity a mimoriadnej situácie priebežné správy o povodňovej situácii a predkladá ich obvodnému úradu a obvodnému úradu životného prostredia, 8.operatívne rieši problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii opatrení na ochranu pred povodňami, c/ po povodni 1.zabezpečuje obnovenie základných podmienok pre život ľudí a pre hospodársku činnosť na povodňou zaplavenom území, 2.vyhodnocuje povodňové škody na majetku mesta a na majetku osôb, ktoré vznikli v katastrálnom území mesta, 3.vypracúva súhrnnú správu o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach, ktorú predkladá obvodnému úradu životného prostredia. Mesto ďalej: a/vyhlasuje a odvoláva mimoriadnu situáciu, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia povodňou a ihneď o tom informuje obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému, alebo okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru, obvodný úrad životného prostredia, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav, - 7 -

8 b/zabezpečuje v rámci svojich možností vybavenie mestského hasičského zboru potrebnými prostriedkami a výstrojom na výkon povodňových záchranných prác podľa osobitného predpisu, c/poskytuje obyvateľovi mesta nevyhnutnú okamžitú pomoc v jeho náhlej núdzi spôsobenej povodňou podľa osobitného predpisu, d/určuje rozsah inundačného územia podľa osobitného predpisu a dokumentáciu určeného inundačného územia odovzdáva orgánom územného plánovania. II. Zoznam orgánov, komisií a štábov, ktoré riadia a zabezpečujú ochranu pred povodňami 1.Mestská povodňová komisia Meno priezvisko, titul Funkcia v KŠ Adresa Pracovisko Ing.Gejza Pischinger Predseda KŠ Tyršova 6, Hlavné námestie 10, NZ Súkromné tel. čísla (mobil, tel. č.) Číslo telefónu na pracovisko Fax Andrej Huršan Zástupca PKŠ Dostihova 5, N. Zámky Hlavné námestie 10, NZ Ing.Péter Nagy Zástupca PKŠ Štrkova 25, Hlavné námestie 10, NZ Ing.Peter Ágh Prednosta MsÚ Hájova 11, Hlavné námestie 10, NZ Róbert Major Náčelník MsPo Andovská 17E, N. Zámky Hlavné námestie 10, NZ Vladimír Polák KŠ Murgašova 1, N.Zámky Brantner Viola Szalaiová KŠ Kukučínova 4, N.Zámky Hlavné námestie 10, NZ Alexander Diósi KŠ S.H.Vajanského 44, NZ Hlavné námestie 10, NZ Ing.František Baranovič KŠ S.H.Vajanského 34, NZ Hlavné námestie 10, NZ Ing.Peter Velecký KŠ Jazdecká 13, Hlavné námestie 10, NZ Ing.Boris Koprda KŠ SNP 13, Hlavné námestie 10, NZ

9 2. Obvodný úrad životného prostredia Obvodný úrad životného prostredia Svätoplukova Telefón: 035/ Fax: 035/ Obvodná povodňová komisia Meno priezvisko, titul Funkcia v OPK Pracovisko Číslo telefónu na pracovisko Číslo mobilu Číslo telefónu domov Fax Mária Hrušková, Ing. Marek Oremus, Ing. Darina Schniererová, Ing. pplk. František Jankovský, JUDr. Jozef Slovák, Mgr. Milan Oroský, Ing. Andrea Heclová, Ing. Marek Šebík, Ing. Tomáš Števlík, Ing. PhD Kristián Slatárovič, Ing. preds. podpr. Obvodný úrad ŽP Obvodný úrad 035/ / / / / / tajom. OÚ ŽP 035/ člen člen člen člen člen člen Okresné riaditeľstvo Hasičského a zách. zboru Obvodný úrad Obvodný úrad Štúrovo OÚ pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie Obvodný lesný úrad Obv. pozem. úrad 035/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / člen SVP Správa Pov. dolnej Nitry 035/ / / Gejza Makács člen SVP Správa Pov.dol.Váhu 031/ / / Juraj Jurica, Ing. Klára Maitz, Ing. člen člen SVP Správa Povodia dol. Hrona a dolného Ipľa SVP Správa vnútorných vôd Komárno 036/ / / / / / / / Valentín Gál, Ing. člen Reg.správa a údržba ciest 035/ /

10 pplk.daniel Zahorák, Mgr. Milan Krkoška, MUDr. člen člen Okr. riad. Policajného zboru Reg. úrad verej. zdravot. 0961/ / / / / / / Anna Kopičová člen Hydromeliorácie š.p., Šaľa 069/ / / / Technický štáb obvodnej povodňovej komisie Meno priezvisko, titul Funkcia v OPK Pracovisko Číslo telefónu na pracovisko Číslo mobilu Číslo telefónu domov Fax pplk. František Jankovský, JUDr. vedúci Norbert Záležák, Mgr. zástupca Tivadár Bréda, npor. člen TŠ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Okresné riaditeľstvo HaZZ Hasičská stanica Štúrovo 035/ / / / / / / / / / / / / / Jozef Slovák, Mgr. člen TŠ ObÚ 035/ / / Milan Oroský, Ing. člen TŠ ObÚ Štúrovo 036/ / / / Kristián Slatárovič, Ing. člen TŠ SVP Správa pov. dolnej Nitry 035/ / / Gejza Makács člen TŠ SVP Správa pov. dol. Váhu 031/ / Jarmila Michalková, Ing. Klára Maitz, Ing. pplk.daniel Zahorák, Mgr. člen TŠ člen TŠ člen TŠ SVP Správa povodia dol. Hrona a dol. Ipľa SVP Správa vnútorných vôd Komárno Okr. riad. Policajného zboru 036/ / / / / / / / kpt.attila Haládik člen TŠ OO PZ Štúrovo 036/ / / Gabriela Hlavatá, Ing. člen TŠ OÚ ŽP 035/ Ladislav Slaný, Ing. člen TŠ RÚVZ 035/ /

11 5. Obvodný úrad Obvodný úrad Podzámska Telefón: 035/ Fax: 035/ Krízový štáb obvodného úradu Meno priezvisko, titul Marek OREMUS, Ing. Jozef SLOVÁK, Mgr. Peter KLIMASZ Alena PROCHÁZKOVÁ, Ing. Darina BALÁŽOVÁ, Mgr. Darina LUBUŠKÁ, Mgr. pplk. Daniel ZAHORÁK, Mgr. pplk. František JANKOVSKÝ, JUDr. Andrea HECLOVÁ, Ing. Funkcia Adresa Pracovisko Mobil Predseda Prednosta ObÚ Podpredseda vedúci odboru CO a KR Tajomník samostatný radca odboru CO a KR vedúci odboru živnost. podnikania ka vedúca všeobecnej vnútornej správy poverená vedúca ekonomického odboru Riaditeľ OR PZ Riaditeľ OR HaZZ Riaditeľ ObÚ pre Šurany Slnečná 12 Šurany Nitrianska 51 Pod lipami 18 Trávna / Jasová č / Ľ. Štúra / Šurany MDŽ č. 46 Jánošíková č. 18 Šurany MDŽ 2 Obvodný úrad Podzámska 25 Obvodný úrad Podzámska 25 Obvodný úrad Podzámska 25 Obvodný úrad Podzámska 25 Obvodný úrad Podzámska 25 Obvodný úrad Podzámska 25 OR PZ Baldigarovcov NZ OR HaZZ Komárňanská NZ ObÚ pre cestnú dopravu pozem Číslo telefónu na pracovisko Číslo telefónu byt Fax 0903/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / / /

12 Mária HRUŠKOVÁ, Ing. Tomáš ŠTEVLÍK, Ing. PhD. Kristián SLATÁROVIČ, Ing. Silvester MATEJ, Mgr. Juraj BENKO, MUDr. riaditeľ Milan Krkoška, MUDr. MPH Katarína TÓTHOVÁ, MVDr. Igor JANKOVSKÝ, Ing. Marta FICZOVÁ Valentín GÁL, Ing. Martin DANANAI cestnú dopravu pozem. komunik. Prednosta ObÚ životného prostredia Riaditeľ Obvodného pozemkového úradu Zástupca SVP, š.p. Správa povodia Dolnej Nitry úsek. kancelária NZ Zástupca zdravotníc. Riaditeľ Fakultnej nemocnice s poliklinikou NZ Zástupca Reg. úradu verej. zdravot. Vedúci oddel. epidemiol. Regionálna veterinárna a potravinová správa Zástupca ÚPSVaR samostat.radca ÚKM, BOZP a OPP Zástupca SČK Riaditeľka územ. spolku SČK Riaditeľ Regionál. správy a údržby ciest a. s. Riaditeľ Zsl. vodár., G. Behtlena č. 40 T. G. Masaryka 14 Šoltésovej 4 NovéZámky S.H.Vajanského 44 komunik. Podzámska 25, NZ ObÚ život. prostr. Svätoplukova 1 N.Zámky Obvod. pozem. úrad, Svätoplukova 1 SVP, š. p. Námestie slobody Nové Zámky Fakultná NsP Slovenská N.Zámky Regionál. úrad verej. zdravotn. Slovenská N. Zámky T. Vansovej 24 Komjatická N. Zámky Andovská 17 P. Blahu 9 Žirany 447 Bánov J. Kráľa č. 27 F. Kapisztóryho N. Zámky Žerotínova bašta N. Zámky Bešeňovská cesta N. Zámky Ľanová N. Zámky 0918/ / / / / / / / / / / / / / / / / / / / , / ústr riad / / / / / / / / / / /

13 Oto VERES Gejza PISCHINGER, Ing. Alexander DIÓŠI Štefan MÁCSADI, Ing. Ján KASÁŠ, Ing. Veronika ŠIMUNKOVÁ, Ing. spoloč. a.s., o. z. NZ 035/ Zástupca Zsl. energetiky Vedúci prevádzky NZ Primátor mesta MsÚ NZ Predseda predstavenstva COOP Jednota SD NZ Prednosta ŽS SR, Žel. stanica NZ Zástupca Sociálnej poisťovne, pob. NZ Referent OBO Tyršova č. 6 Slovenská č. 110 G. Bethlena č. 30 Bánov Pri kaštieli 4 Czuczorová N. Zámky Hlav. námestie N. Zámky Hlavné námestie N. Zámky Nám. republiky N. Zámky Námestie Gy. Széchényiho č N. Zámky 0907/ / / / / / / / / / / / / / / ústredňa: 035/ Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Okresné riaditeľstvo HaZZ v Nových Zámkoch tel: 035/ fax: 035/ mobil: 0915/ Koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému Obvodný úrad v Nitre Odbor civilnej ochrany a krízového riadenia Koordinačné stredisko IZS Štefánikova tr Nitra Jednotné európske číslo tiesňového volania 112 Tel: 037/ (HOVORY SÚ NAHRÁVANÉ) Fax: 037/

14 9. Okresné riaditeľstvo Policajného zboru OR PZ Bratov Baldigarovcov tel.: spojovateľka mobil: 0905/ Mestský hasičský zbor f.brantner s.r.o. Viničná tel.: 035/ mobil: 0907/ a) poskytovatelia záchrannej zdravotnej služby b) mestské hasičské zbory c) závodné hasičské útvary d) závodné hasičské zbory e) iné právnické osoby, fyzické osoby podnikatelia a fyzické osoby, ktorých predmetom činnosti je poskytovanie pomoci pri ochrane života, zdravia a majetku

15 III. Stupne povodňovej aktivity, predpovedná povodňová služba, hlásna povodňová služba a varovanie obyvateľstva 1. Vodné toky pretekajúce cez mesto, vrátane prehľadnej situácie, vodné stavy Rieka Miesto odpočtu I.stupeň p.a. II.stupeň p.a. III.stupeň p.a. Nitra Nitrianska Streda 220 cm 270 cm 320 cm Nitra Bánov 250 cm 300 cm 400 cm Nitra N. Zámky-Lávka 450 cm 500 cm 550 cm Nitra Zhybka /kam.most/ 350 cm 450 cm 530 cm 2.Predpovedná povodňová služba V zmysle zákona o ochrane pred povodňami č.7/2010 Z.z. 14 predpovednú povodňovú službu vykonáva ústav /SHMÚ/. Ústav je povinný bezodkladne informovať o vzniku povodňovej situácie orgány ochrany pred povodňami, správcu vodohospodársky významných vodných tokov, zložky Hasičského a záchranného zboru a obvodný úrad. Zoznam správcov vodných tokov v obvode: 1.Slovenský vodohospodársky podnik š.p. OZ Piešťany, správa povodia dolnej Nitry Za hydrocentrálou 8, Nitra Tel.č. 037/ Fax: 037/ Vysunuté pracovisko: Úseková kancelária, Námestie slobody 1, Tel.č. 035/ Fax: 035/

16 3. Stupne povodňovej aktivity v profiloch vodomerných staníc a vodočetných staníc v čiastkovom povodí nad mestom I.stupeň povodňovej aktivity -nastáva: a/pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, spravidla je to stav, keď: 1.sa voda vylieva z koryta vodného toku a dosahuje pätu hrádze pri ohrádzovanom vodnom toku, päta hrádze je prienik líca hrádze s terénom a tiež časť hrádze pri tomto prieniku, 2.hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej čiary koryta neohrádzovaného vodného toku, b/na začiatku topenia snehu pri predpoklade zväčšovania odtoku podľa meteorologických predpovedí a hydrologických predpovedí, c/pri výskyte vnútorných vôd, ak je hladina vody v priľahkých vodných tokoch vyššia ako hladina vnútorných vôd. II.stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: a/pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne a pri stúpajúcej tendencii hladiny vody, na neohrádzovanom vodnom toku, ak hladina vody v koryte vodného toku dosiahne brehovú čiaru a má stúpajúcu tendenciu, b/počas topenia snehu, ak podľa informácie poskytnutej predpovednou povodňovou službou možno očakávať rýchle stúpanie hladín vodných tokov, c/vtedy, keď vodou unášané predmety vytvárajú v koryte vodného toku, na moste alebo na priepuste bariéru, pričom hrozí zatarasenie prietokového profilu a vyliatie vody z koryta vodného toku, d/pri chode ľadov na vyššie položených úsekoch vodných tokov v povodí, keď sa predpokladá vznik ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy a hrozba vyliatia vody z koryta vodného toku, e/pri tvorbe vnútrovodného ľadu a zamŕzaní vody v účinnom prietokovom profile, keď sa predpokladá vyliatie vody z koryta, účinný prietokový profil je časť prietokového profilu, v ktorom prúdi voda v smere odtoku, f/pri výskyte vnútorných vôd, ak sa prečerpávaním vody dodrží maximálna hladina vnútorných vôd stanovená v manipulačnom poriadku vodnej stavby

17 III.stupeň povodňovej aktivity sa vyhlasuje: a/pri dosiahnutí vodného stavu alebo prietoku určeného v povodňovom pláne, b/na neohrádzovanom vodnom toku pri prietoku presahujúcom kapacitu koryta vodného toku, ak voda zaplavuje priľahlé územie a môže spôsobiť povodňové škody, c/na ohrádzovanom vodnom toku pri nižšom stave, ako je vodný stav určený pre III.stupeň povodňovej aktivity, ak II.stupeň povodňovej aktivity trvá dlhší čas alebo ak začne premokať hrádza, prípadne nastanú iné závažné okolnosti, ktoré môžu spôsobiť povodňové škody, d/vtedy, keď vodou unášané predmety vytvorili v koryte vodného toku, na moste alebo priepuste bariéru a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, e/pri chode ľadov po vodnom toku alebo vo vodnej nádrži, ak je priame nebezpečenstvo vzniku ľadovej zátarasy, ľadovej zápchy alebo ak sa zátarasa alebo zápcha už začala tvoriť a voda sa vylieva z koryta vodného toku a môže spôsobiť povodňové škody, f/pri výskyte vnútorných vôd, ak pri plnom využití kapacity čerpacej stanice a pri jej nepretržitej prevádzke voda stúpa nad maximálnu hladinu určenú manipulačným poriadkom vodnej stavby, g/pri prívalových dažďoch extrémnej intenzity, h/pri záplave územia vodou z koryta vodného toku pod vodnou stavbou, ktorú spôsobila porucha alebo havária objektov alebo zariadení vodnej stavby, Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí nebezpečenstvo ohrozenia ľudského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodňových škôd, mesto môže vyhlásiť ihneď III. stupeň povodňovej aktivity. Mesto, ktoré vyhlásilo alebo odvolalo II. stupeň a III. stupeň povodňovej aktivity počas povodňovej situácie pre územie mesta, bezodkladne o tom informuje obvodný úrad životného prostredia, obvodný úrad alebo koordinačné stredisko integrovaného záchranného systému alebo Hasičský a záchranný zbor, správcu vodohospodársky významných vodných tokov a ústav. Mimoriadna situácia - sa vyhlasuje na návrh orgánu ochrany pred povodňami počas III. stupňa povodňovej aktivity, ak hrozí bezprostredné ohrozenie životov, zdravia, majetku, kultúrneho dedičstva alebo životného prostredia vodou

18 4. Organizačné zabezpečenie hlásnej povodňovej služby a varovania obyvateľstva v meste Hlásna povodňová služba prijíma a poskytuje informácie súvisiace s možným vznikom povodňovej situácie alebo so vznikom mimoriadnej udalosti, na základe ktorých sa s využitím informačného systému civilnej ochrany ( 3 ods. 12 zákona č. 42/1994 Z.z. v zn.nesk.predp.) zabezpečí včasné varovanie obyvateľstva, vyrozumenie orgánov ochrany pred povodňami, orgánov štátnej správy, zložiek Hasičského a záchranného zboru a obcí na povodňou ohrozenom území. Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje: a) ministerstvo vnútra, obvodné úrady v sídlach krajov, obvodné úrady a obce, b) ministerstvo prostredníctvom ústavu a správcu vodohospodársky významných vodných tokov, c) krajské úrady životného prostredia a obvodné úrady životného prostredia, d) predpovedná povodňová služba. Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa 3a a 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Varovanie obyvateľstva na povodňou ohrozenom území vykonáva varovacie a vyrozumievacie centrum civilnej ochrany alebo obec podľa 3a a 15 ods. 1 písm. f) zákona č. 42/1994 Z.z. v znení neskorších predpisov. Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi miestnym rozhlasom: a) "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" - dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti, b) "OHROZENIE VODOU" - šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti sa vyhlasuje signálom "KONIEC OHROZENIA" - dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov

19 Hlásna a varovná povodňová služba mesta varuje obyvateľstvo pred nebezpečenstvom v mieste vzniku, alebo možného vzniku povodne, v mieste nebezpečenstva povodne a v miestach nižšie ležiacich na vodnom toku a upozorňuje orgány štátnej správy ochrany pred povodňami a dotknuté právnické osoby na vývoj povodňovej situácie a odovzdáva im hlásenie potrebné na jej hodnotenie a pokyny na riadenie opatrení na ochranu pred povodňami. 5. Správcovia vodných tokov na území mesta Správcovia vodných tokov na území obvodu Adresa Telefón Fax Slovenský vodohospod. podnik, š. p. Odštepný závod Piešťany Správa povodia dolného Váhu ul. Dolná č Šaľa 031/ riaditeľ: Ing. Miroslav SPÁL tel.: 031/ / Slovenský vodohospod. podnik, š. p. Odštepný závod Piešťany Správa povodia dolnej Nitry vysunuté pracovisko: Úseková kancelária N.Zámky Za hydrocentrálou Nitra Námestie Slobody 1, 037/ riaditeľ: Ing. Silvester VARGA tel.: 037/ tel.: 035/ / / Slovenský vodohospod. podnik, š. p. Odštepný závod Banská Bystrica Správa dolného Hrona a dolného Ipľa Slovenský vodohospod.podnik, š. p. Odštepný závod Bratislava Správa vnútor. vôd Komárno Hydromeliorácie, štátny podnik Koháryho Levice Svätoondrejská Komárno Vrakunská 29, Bratislava 211 ústredňa: tel.: 036/ dispečing: tel.: 036/ poverený výkonom funkcie riaditeľa: Ing. Juraj JURICA tel.: 036/ Ústredňa: tel.: 035/ , 035/ / / / tel.: 02/ /

20 IV. Povodňové záchranné práce mesta 1. Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou Varovanie obyvateľstva bude vykonávané prostredníctvom elektronických sirén, ktoré sa nachádzajú na území mesta Nové Zámky. Pri vyhlásení a pri odvolaní mimoriadnej situácie bude spustený 6 minútový stály tón, ktorý bude doplnený hovorenou informáciou upresňujúcou všetky ďalšie postupy pre ohrozené obyvateľstvo. Varovanie obyvateľstva bude oznamované aj hliadkami Mestskej polície, mestskou káblovou televíziou a Rádiom Max. P. č. 2. Postup zabezpečenia núdzového zásobovania a núdzového ubytovania osôb Názov meno, priezvisko, titul Postavenie osoby (PO, FO-p.) Názov zariadenia, IČO Adresa 1. Hotel Korzo PO F.Rákocziho 12, 2. Hotel Grand PO Pribinova 19, Kontakt: telef.,fax, Ubytovaci a kapacita Stravovacia kapacita Adresa ubytovacieho zariadenia F.Rákocziho 7, Pribinova 19, Nové Zámky Poznámka 3. Hotel Stardust FO Komárňanská 3, 4. Šport Hotel FO Štadión na Sihoti, 5. Hotel Hubert FO Budovateľská 2, Komárňanská 3, Štadión na Sihoti, Budovateľská 2, 6. Reštaurácia Panoráma FO Hlavné námestie 7,

21 7. Reštaurácia Ajax 8. Reštaurácia Spirit 9. Reštaurácia Irish Pub 10. Reštaurácia Tri groše 11. Reštaurácia Perla 12. Reštaurácia Milenium 13. Reštaurácia La Cubana 14. Reštaurácia Fast Vega 15. Reštaurácia Berek 16. Reštaurácia Jednota-Expresso 17. Reštaurácia Koruna 18. Reštaurácia Mlyn 19. Reštaurácia Royal FO Michalská bašta 29, FO G.Bethlena 79, FO Majzonovo nám.2b, N.Zámky FO Bernolákovo nám.21, N.Zámky FO F.Kapisztóryho 42,N.Zámky FO Jiráskova 25 FO M.Oláha 10 FO M.R.Štefánika 11 FO Tatranská 177 FO Hlavné nám.6 FO J.Kráľa 23 FO Medzimlynie 9 FO T.G.Masaryka

22 Ubytovanie evakuovaných osôb bude zabezpečený nasledovnými subjektami: Základná škola G.Czuczora 10,, tel.035/ Kapacita: 1000 osôb. Zodpovedná osoba: Mgr.Monika Nováková Základná škola Nábrežná 95,, tel.035/ Kapacita: 1000 osôb. Zodpovedná osoba: Mgr.Róbert Rudinský Základná škola G.Bethlena 41,, tel.035/ Kapacita: 1000 osôb. Zodpovedná osoba: RNDr.Helena Lelovská Základná škola Hradná 22,, tel.035/ Kapacita: 1000osôb. Zodpovedná osoba: Mgr.Mária Kuklová Základná škola Mostná 3,, tel.035/ Kapacita: 1000 osôb. Zodpovedná osoba: PaedDr.Eleonóra Kotrecová Základná škola Devínska 12,, tel.035/ Kapacita: 1000 osôb. Zodpovedná osoba: Mgr.Ľubica Halászová Materská škola, Nábrežná 39,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Jarmila Zahradníčková Materská škola, P.Blahu 23,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Eleonóra Szabóová Materská škola, Gy.Széchenyiho 3,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Marta Macáková Materská škola, Ďorocká 4,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Eva Cviková Materská škola, Bitúnkova 6,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Mária Dananaiová Materská škola, Šoltésovej 12,, tel.035/ Kapacita: 100 osôb. Zodpovedná osoba: Zlatica Dekanová 3. Zabezpečenie a vykonanie evakuácie, vrátane evakuačných opatrení Evakuácia obyvateľstva z ohrozeného územia vrátane evakuačných opatrení bude vykonávaná podľa Plánu evakuácie č.5734/ Predpokladaný výkon opatrení na ochranu pred povodňami v kritických úsekoch vodných tokov Uvoľňovanie zátarás na Lávke Ľanova ul. a Lávke č.2 Berecký most bude vykonávané pracovnými skupinami z f.brantner s.r.o.. 5. Postup zabezpečenia dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov a odvozu a zneškodňovania uhynutých zvierat a iných odpadov Zabezpečenie dezinfekcie studní, žúmp, obytných priestorov bude vykonávané v spolupráci Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Nových Zámkoch, Slovenská 13; tel.č.: 035/ , 0905/ , 035/ ). Odvoz nebezpečného odpadu po povodni bude vykonávať f. Brantner s.r.o

23 6. Prehľad rozvodných sietí a zariadení, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby, nasadené sily a prostriedky a majetok obyvateľov V blízkosti rieky Nitry a v inundačnom pásme sa nenachádzajú žiadne rozvodné siete plynu, el.energie ani iné zariadenia, ktoré by mohli ohroziť postihnuté osoby. Ohroziť osoby by mohla vzdušná elektrická sieť pri rodinných domoch, ostatné siete sú bezpečne v hĺbke pod zemou, nebezpečenstvo môže vzniknúť aj poškodením regulačných staníc plynu v rodinných domoch. Kontaktné čísla na zodpovedné osoby, ktoré zabezpečia prerušenie alebo obnovu dodávky elektrického prúdu, plynu. ZÁPADOSLOVENSKÁ ENERGETIKA: 0850/ SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL: 035/ Spôsob zorganizovania predčasného zberu úrody pri určených vodných stavoch Predčasný zber úrody bude zabezpečovaný f.poľnohospodár a.s,, Komjatická 67, a f. Agrodružstvo, Palárikovo. 8. Zoznam stavieb, objektov a zariadení, ktoré môžu byť ohrozené povodňou -reštaurácia BEREK, Tatranská 177, /inundačné pásmo/ -záhradkárska oblasť SVIT/inundačné pásmo/ -záhradkárska oblasť za tenisovými kurtami, Čerešňova ul., /inundačné pásmo/ -záhradkárska osada za komočským mostom /inundačné pásmo/ 9. Zoznam lokalít, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, ich druhy, množstvá a opatrenia na zamedzenie znečistenia vody V inundačnom pásme rieky Nitry sa nenachádzajú žiadne uskladnené nebezpečné látky, ktoré by mohli spôsobiť znečistenie vody

24 Mesto nemá v intraviláne uskladnené nebezpečné látky. V prípade získania obdržania informácie o nesprávnom alebo nezákonnom uskladňovaní nebezpečných látok je mesto povinné túto skutočnosť ohlásiť úradu verejného zdravotníctva resp. na políciu REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA: 035/ POLÍCIA: 0961/ V. Sily a prostriedky na výkon povodňových záchranných prác 1. Zoznam dopravných prostriedkov, strojov a zariadení na výkon povodňových záchranných prác Dopravné prostriedky, stroje a zariadenia, ktoré sú určené na výkon povodňových záchranných prác sa v predvídateľnom rozsahu zabezpečujú vopred dohodou. Druh dopravného prostriedku, stroja, zariadenia Poskytovateľ dopravného prostriedku, stroja, zariadenia Osoba zodpovedná za poskytnutie dopravného prostriedku, stroja, zariadenia Číslo telefónu na pracovisku Číslo mobilu Sklapač Š706 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Sklapač Š706 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Sklapač Š706 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Sklapač Š706 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Traktor Zetor Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Traktor Zetor Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Nakladač UN053 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Nakladač DH112 Brantner NZ s.r.o. Vladimír Polák Nakladač Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Nakladač Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Nakladač Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Číslo telefónu domov Číslo faxu ová adresa

25 Kompresor Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Kompresor Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Kompresor Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Motorová píla Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Plast.nádrž 1000 l Hold s.r.o. N.Zámky Dušan Hoferica Nakladač Prospect s.r.o. NZ Alexander Volšík Nakladač Prospect s.r.o. NZ Alexander Volšík Nakladač Prospect s.r.o. NZ Alexander Volšík Nakladač Prospect s.r.o. NZ Alexander Volšík Zoznam členov mestského hasičského zboru Meno priezvisko, titul Adresa Pracovisko Súkromné tel. čísla (mobil, tel. č.) Juraj Rusnák -veliteľ Nábrežná 63, Podnikateľ Číslo telefónu na pracovisko Miroslav Rusnák Nábrežná 77, Brantner s.r.o Gabriel Vaš T.Vansovej 32, Brantner s.r.o Gabriel Farkaš Gogoľova 7, Brantner s.r.o Jozef Kiss Nábrežná 91, Brantner s.r.o Roman Helecz Družstevná 2, Dvory.n.Žitav. Brantner s.r.o Martin Rusnák T.Vansovej 20, Brantner s.r.o Ondrej Dudáš Jánošíkova 8, Brantner s.r.o Fax

26 3. Materiálno-technické vybavenie mestského hasičského zboru na výkon povodňových záchranných prác Druh materiálu Počet /ks/ Hasičské vozislo VW Passat Motorová striekačka PPS-12 2 Plávajúce čerpadlo 1 Gumové čižmy 8 párov Ochranné obleky 8 párov Hadice B 10 Hadice C Zoznam dezinfekčných látok na dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov Dezinfekčné prostriedky /Chlór/ zabezpečí: Bytový podnik, zastúpený riaditeľom Ing. Imrichom Budinským, tel.č.0915/ Dezinfekciu studní, žúmp a obytných priestorov bude zabezpečovať f. D.D.D.PLUS, Športová 17, Štúrovo, zast. Karolom Kalmárom, tel.č. 0948/ Zoznam členov pracovných čiat mesta a pracovných čiat vyčlenených právnickými osobami na výkon povodňových záchranných prác p.č Meno a priezvisko Bydlisko Adresa zamestnávateľa Tel.spojenie Tel.spojenie. na pracovisko na bydlisko 1. Štefan Hlavatý J.Kráľa 6, Bánov Brantner s.r.o Emil Labaj G.Bethlena 33, Brantner s.r.o František Šima Vinohradská 36, Nesvady Brantner s.r.o Vladimír Miček ČSLA 14, Bánov Brantner s.r.o Ivan Hanuliak T.G.Masaryka 20, N. Zámky Brantner s.r.o František Kováč Andovce 416 Brantner s.r.o Ján Mészáros Mostná 17, Dvory n.žitavou Brantner s.r.o Viliam Czabany Andovce 115 Brantner s.r.o Imrich Lebó Lastovičia, Brantner s.r.o Marek Demo Malinovského 24, N. Zámky Brantner s.r.o

27 6. Zabezpečenie pomoci záchranných zložiek integrovaného záchranného systému Jednotka hasičského a záchranného zboru: 035/ / tiesňové volanie: 150 Polícia : OR PZ : tiesňové volanie: 158 Mestská polícia NZ: 035/ tiesňové volanie: 159 Obvodný úrad odbor CO a KR 035/ , 0903/ Jednotné číslo tiesňového volania pre všetky zložky JIZS: 112 VI. Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta Zoznam povodňových plánov záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov Názov subjektu Adresa Číslo telefónu Fax Mená osôb zodpovedných za vykonávanie opatrení na ochranu pred povodňami, ktoré sú uvedené v povodňovom pláne záchranných prác Reštaurácia Berek Tatranská 177, Meno Adresa Spôsob vyrozumenia Katarína Bilišičová Mederská 37, Nové Mobil tel. Zámky

28 VII. Pomocná dokumentácia 1. Zoznam zákonov a vyhlášok súvisiacich so zabezpečovaním a riadením ochrany pred povodňami. (napr.: zákon č. 7/2010 Z. z., č. 42/1994 Z. z., č. 387/2002 Z. z., vyhl. MŽPSR č. 251/2010 Z. z., 252/2010 Z. z., č. 261/2010 Z. z., vyhl. MVSR 523/2006 Z. z.) 2. Vzory príkazov a dokumentov, ktoré budú potrebné pri riadení a zabezpečovaní ochrany pred povodňami. VIII. Prílohy Obsahom prílohy povodňového plánu záchranných prác mesta sú tabuľky, konkrétne prehľady, schémy, zoznamy, databázy, ktoré sú potrebné na doplnenie textovej časti a grafickej časti povodňového plánu záchranných prác. B. Grafická časť Grafická časť obsahuje najmä nasledujúce údaje a) predpokladaný rozsah zaplavenia územia zobrazený podľa súradníc záplavových čiar prevzatých z príslušnej mapy povodňového ohrozenia, b) domy, objekty, časti miest, ktoré môžu byť zaplavené a bude potrebné z nich vykonať evakuáciu, c) evakuačné trasy, d) objekty určené na núdzové ubytovanie, e) priestory na umiestnenie zvierat a materiálu, f) priestory sústredenia mechanizmov určených na povodňové záchranné práce, g) lokality, v ktorých sú uskladnené nebezpečné látky, h) poloha vodomerných staníc a vodočetných staníc na vodných tokoch, i) vyznačenie kritických miest križovania vodných tokov s prístupovými komunikáciami do obcí, k priemyselným a poľnohospodárskym areálom v katastrálnom území mesta. Grafická časť predpokladaných povodňových záchranných prác v meste sa vypracúva na mapách v mierkach 1 : 1 440, 1 : alebo podľa konkrétnych podmienok a možností alebo v digitálnej forme v geografickom informačnom systéme

29 MESTO NOVÉ ZÁMKY PRÍKAZ Primátora mesta číslo... na vyhlásenie mimoriadnej situácie Na základe 3 ods. 1 a 15 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. dňa...o...hod. mimoriadnu situáciu na území / okolí A. Vyhlasujem

30 B. Prikazujem 1. Varovať obyvateľstvo a vyrozumieť osoby na ohrozenom území tam, kde tak doposiaľ nebolo vykonané obcami, právnickými osobami či fyzickými osobami. 2. Pripraviť text vyhlásenia mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradnej tabuli v Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych zástupcov:... (dotknuté organizácie...) 4. Informovať hromadné informačné prostriedky a miestne oznamovacie prostriedky o aktuálnom stave mimoriadnej udalosti. Informácie neposkytovať nepovolaným osobám. C. Poučenie Podľa ustanovenia 3 ods. 1 a 15 písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, Vám vydávam tento príkaz na povinnosť vyhlásiť mimoriadnu situáciu na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie. Miesto vydania príkazu v... dňa... [okrúhla] [pečiatka Mestského úradu]... Primátor mesta

31 Potvrdenie o prevzatí. Oznámenie príkazu pre... ( titul, meno a priezvisko ) Prevzal dňa... o... hod. Podpis príjemcu:... Dôvod nedoručenia:... Podpis doručovateľa :

32 MESTO NOVÉ ZÁMKY PRÍKAZ Primátora mesta... číslo... na odvolanie mimoriadnej situácie Na základe 3 ods. 1 a 15 písm. j) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov, 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov. A. Odvolávam dňa... o... hod. mimoriadnu situáciu na území / okolí... Ďalšia činnosť na území mesta bude vykonávaná podľa ďalších riadiacich aktov primátora mesta a štatutárnych zástupcov dotknutých organizácií

33 B. Prikazujem 1. Pripraviť text odvolania mimoriadnej situácie a zabezpečiť jeho vyhlásenie v hromadných oznamovacích prostriedkoch, v miestnych oznamovacích prostriedkoch a text vyvesiť na úradnej tabuli v Povinnosti a úlohy vyplývajúce z tohto príkazu premietnuť do riadiacich aktov štatutárnych zástupcov:... (dotknuté organizácie,...) C. Poučenie Podľa ustanovenia 3 ods. 1 a 15 písm. j) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a 10 ods. 1 písm. c) zákona č. 387/2002 Z. z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov, Vám vydávam tento príkaz na povinnosť odvolať mimoriadnu situáciu na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie. Miesto vydania príkazu v... dňa... [okrúhla] [pečiatka Mestského úradu]... Primátor mesta

34 Potvrdenie o prevzatí. Oznámenie príkazu pre... ( titul, meno a priezvisko ) Prevzal dňa... o... hod. Podpis príjemcu:... Dôvod nedoručenia:... Podpis doručovateľa :

35 MESTO NOVÉ ZÁMKY PRÍKAZ primátora mesta číslo... na vykonanie záchranných prác Na základe 15 ods. 1 písm. c) zákona Národnej rady Slovenskej republiky číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov a 7 vyhlášky Ministerstva vnútra Slovenskej republiky číslo 523/2006 Z.z. o podrobnostiach na zabezpečenie záchranných prác a organizovania jednotiek CO A. Zriaďujem Miesto riadenia záchranných prác

36 B. Určujem 1. Zodpovedného za riadenie ZP na mieste riadenia ZP :... meno a priezvisko 2. Jeho zástupcom je :... meno a priezvisko 3. Spojenie s miestom riadenia ZP zabezpečiť: Telefón:... Mobilný telefón:... Spojenie so sekretariátom KŠ mesta zabezpečiť: Telefón:... Mobilný telefón:

37 C. Prikazujem Informácie z miesta ZP predkladať na sekretariát Krízového štábu mesta... takto: a) informácie o stave a priebehu ZP so stavom k hod do 7.00 hod. a so stavom k hod do hod. denne b) mimoriadne hlásenia o zmenách vo vývoji mimoriadnej situácie, okolnosti, ktoré narušujú priebeh ZP okamžite. D. Poučenie Podľa 15 ods. 1 písm. c) zákona číslo 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva v znení neskorších predpisov Vám vydávam tento príkaz za povinnosť vykonať záchranných prác na dobu nutnú počas trvania mimoriadnej situácie. Miesto vydania príkazu v... dňa... [okrúhla] [pečiatka Mestského úradu] Primátor mesta

38 Potvrdenie o prevzatí. Oznámenie príkazu pre... ( titul, meno a priezvisko ) Prevzal dňa... o... hod. Podpis príjemcu:... Dôvod nedoručenia:... Podpis doručovateľa :

Web OÚ MP 1_2017 Príručka Iinformačný systém CO

Web OÚ MP 1_2017 Príručka Iinformačný systém CO EKP COaKR-506/1-41 Okresný úrad Martin Odbor krízového riadenia Námestie S. H. Vajanského č.1 Metodická príručka 1/2017 ÚVOD Táto príručka je určená pre riadiace orgány civilnej ochrany obcí, právnických

Podrobnejšie

v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016

v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016 v územnom obvode Okresného úradu Tvrdošín TVRDOŠÍN 2016 Táto príručka je určená pre obce, právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, školy a školské zariadenia k získaniu základných informácií o realizácii

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita

Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita Vyhodnotenie úloh plnených v uplynulom plánovacom období V roku 2018 boli plnené úlohy krízového riadenia v súlade so spracovanými plánmi. Ich kvalita bola na dobrej úrovni. V oblasti hospodárskej mobilizácie

Podrobnejšie

Prečo nás stále ohrozujú povodne?

Prečo nás stále ohrozujú povodne? Prečo nás stále ohrozujú povodne? Mgr. Michal Hazlinger, PhD. Slovenský Hydrometeorologický ústav Povodeň - historický jav? Povodeň aktuálny jav Historické povodne na Slovensku Dunaj 1012, 1501 (14-15

Podrobnejšie

E V A K U Á C I A

E V A K U Á C I A MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY SEKCIA INTEGROVANÉHO ZÁCHRANNÉHO SYSTÉMU A CIVILNEJ OCHRANY HAVRAN 2012 CVIČENIE SIMULOVANEJ HAVÁRIE JADROVÉHO ZARIADENIA V SLOVENSKEJ REPUBLIKE NA NÁRODNEJ ÚROVNI

Podrobnejšie

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu

Vzor VZN pre obce, ktoré majú verejnú kanalizáciu OBEC STREŽENICE VZN: 2/2015 Počet strán: 6 Strana: 1 Všeobecne záväzné nariadenie obce Streženice č. 2/2015 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE STREŽENICE Toto VZN

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

MESTO STARÁ TURÁ

MESTO STARÁ TURÁ MESTO STARÁ TURÁ Mestský úrad Stará Turá V Starej Turej, 7. 2. 2018 Bod programu: 18 Materiál pre XXIV. zasadnutie Mestského zastupiteľstva Stará Turá konané dňa 15.2.2018 ------------------------------------

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 01.08.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 VYHLÁŠKA Ministerstva životného

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

Trnava pri Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib

Trnava pri Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH VZN 5/2015 Povodňový plán záchranných prác obce TRNAVA PRI LABORCI. Ing. Michal Hrib O B E C Laborci PRÍLOHY POVODŇOVÉHO PLÁNU ZÁCHRANNÝCH PRÁC OBCE Laborci AKTUALIZÁCIA PRÍLOH

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa VZN schválené dňa

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa VZN schválené dňa Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli obce Dohňany dňa 16.2.2018 Návrh VZN zvesený z úradnej tabule obce Dohňany dňa 3.3.2018 VZN schválené dňa 4.3.2018 uznesením č. 2018/24/269 VZN vyvesené na úradnej

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informa ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2004 Vyhlásené: 11. 12. 2004 Časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2013 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 656 Z Á K O N z 26. októbra 2004 o

Podrobnejšie

IV

IV IV. Povodňové záchranné práce obce Zabezpečenie varovania obyvateľstva a vyrozumenie osôb ohrozených povodňou Organizácia hlásnej povodňovej služby. Hlásnu povodňovú službu zabezpečuje a) ministerstvo

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dň OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO pozemkový a lesný odbor Námestie Antona Bernoláka č.381/4, 029 01 Námestovo č.: OU-NO-PLO 2018/000705/Nov/PPÚ-S V Námestove, dňa 02. 05. 2018 ROZHODNUTIE Okresný úrad Námestovo -

Podrobnejšie

doc

doc VÝSLEDOK HLASOVANIA č. 1 -BOD č. -Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ( Poznámka: Procedurálne: Voľba overovateľov zápisu ) Zasadnutie č. 200603 -V. zasadnutie Zastupiteľstva BSK Dňa: 28.06.2006 10:16

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto

OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námesto OKRESNÝ ÚRAD NÁMESTOVO OÚ-NO-PLO-2017/000099/dam Vypracoval: Ing. Damaška pozemkový a lesný odbor Nám. A. Bernoláka č. 381/4,02901 Námestovo v Námestove dňa 03. 02.2017 VEREJNÁ VYHLÁSKA ktorou sa zverejňuje

Podrobnejšie

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽN

VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽN VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE OBCE LIŠOV č. 2016/01 KTORÝM SA SCHVAĽUJE ZRIAĎOVACIA LISTINA DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV A ŠTATÚT DOBROVOĽNÉHO HASIČSKÉHO ZBORU OBCE LIŠOV Návrh vyvesený na úradnej

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

PHPR-Predbezne_opatrenia

PHPR-Predbezne_opatrenia MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Implementácia smernice Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 o hodnotení a manažmente povodňových rizík Predbežné hodnotenie

Podrobnejšie

Obec Cestice

Obec Cestice Mesto Košice Magistrát mesta Košice, Trieda SNP 48/A, 040 11 Košice Oznámenie o strategickom dokumente podľa 5 zákona NR SR č. 24/2006 o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých

Podrobnejšie

OÚ MT OKR_MP 2_2017 Príručka príprava

OÚ MT OKR_MP 2_2017 Príručka príprava EKP COaKR-506/1-42 O K R E S N Ý Ú R A D M A R T I N odbor krízového riadenia Námestie S. H. Vajanského č. 1, 036 58 Martin Metodická príručka č. 2/2017 Úvod Zameranie prípravy na civilnú ochranu je vypracované

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2017 Vyhlásené: 12. 10. 2017 Časová verzia predpisu účinná od: 1.11.2017 Obsah dokumentu je právne záväzný. 239 ZÁKON z 12. septembra 2017, ktorým sa mení a

Podrobnejšie

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konanej dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu so

Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konanej dňa číslo materiálu: Názov materiálu: Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu so Materiál pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Senci konanej dňa 26.06.2018 číslo materiálu: Názov materiálu: Dodatok č. 1 ku Komunitnému plánu sociálnych služieb mesta Senec na obdobie rokov 2016

Podrobnejšie

N á v r h

N  á  v  r  h N á v r h Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz. Obec Víťaz podľa ustanovenia 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word - 52C54F8C.doc

Microsoft Word - 52C54F8C.doc Mesto Sereď Všeobecne záväzné nariadenie mesta Sereď č. 5/2006 o poskytovaní dotácií z rozpočtu MESTA SEREĎ Schválené MsZ Účinnosť od V Seredi, dňa 21.11.2006 1.1.2007 1 Mestské zastupiteľstvo v Seredi

Podrobnejšie

35_2010[1]

35_2010[1] KRAJSKÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Z b i e r k a p o k y n o v Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Ročník: 2010 V Prešove 2. novembra 2010 Číslo:

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady …

VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady … V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 3/2012 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a ostatných miestnych poplatkoch Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe

Podrobnejšie

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA

REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA SO SÍDLOM V BANSKEJ BYSTRICI ORGANIZAČNÝ PORIADOK Regionálneho úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici MAREC 2014 A. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Čl.

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL

UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa o hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HL UZNESENIA z 3. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Kráľovskom Chlmci, konaného dňa 15.1.2015 o 17.00 hod. na Mestskom úrade v Kráľovskom Chlmci - HLASOVANIE - Uznesenie č. 17/2015 určuje zapisovateľku

Podrobnejšie

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevk

Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevk Pre rokovanie Mestského zastupiteľstva Mesta Dolný Kubín K bodu: Návrh VZN, ktorým sa ruší VZN Mesta Dolný Kubín č. 5/2013 o tvorbe a použití príspevku na prevádzku, údržbu a opravy nájomných bytov vo

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa sekcia železničnej dopravy a dráh odbor dráhový stavebný úrad Číslo: 25481/2017/SŽDD/74835 Bratislava 27.10. 2017 Stupeň dôvernosti R O Z H O D N U T I E Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G

Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub G Z á p i s n i c a zo šiesteho zasadnutia Mestskej rady, konaného 29. novembra 2016 v Banskej Bystrici Prítomní: Ján Nosko, primátor mesta Mgr. Jakub Gajdošík, člen MsR, prvý zástupca primátora mesta Ing.

Podrobnejšie

SPH.indd

SPH.indd OBSAH PREDHOVOR... 11 Prvá kapitola VNÚTORNÁ SPRÁVA... 13 1.1 Použitá študijná literatúra... 13 1.2 Základné pramene právnej úpravy... 13 1.3 Judikatúra... 19 1.4 Charakteristika vnútornej správy... 19

Podrobnejšie

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO

Microsoft Word - OznamenieovznikuzmeneazanikuPPFO FO Evidenčné číslo zapojenia:... Oznámenie o vzniku, zmene a zániku poplatkovej povinnosti podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Podrobnejšie

NÁRODNÁ RADA SLOVENSKEJ REPUBLIKY V. volebné obdobie 475 VLÁDNY NÁVRH ZÁKON z... 2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

MZ_VZN

MZ_VZN MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 9. a 26. 9. 2013 Návrh všeobecne záväzného nariadenia hlavného

Podrobnejšie

košela-zimna služba

košela-zimna služba V E P O S, Žilinská ul. č. 1, B R A T I S L A V A Materiál na zasadnutie Miestnej rady mestskej časti Bratislava Staré Mesto dňa 06.05.2008 Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava Staré Mesto

Podrobnejšie

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc

Text ZaD č.1 čistopis rev.1.doc OBSTARÁVATEĽ: MESTO ŽIAR NAD HRONOM Ú Z E M N Ý P L Á N M E S T A ŽIAR NAD HRONOM ZMENY A DOPLNKY Č. 1 DÔVODOVÁ SPRÁVA SMERNÁ ČASŤ december 2010 Objednávateľ diela Zmeny a doplnky č.1 územného plánu Mesta

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec Alekšince N Á V R H Všeobecne záväzné nariadenie obce Alekšince č. 03/2017 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Alekšince Vyvesené :

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný.

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný. ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2016 Vyhlásené: 26. 2. 2016 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 3.2016 Obsah dokumentu je právne záväzný. 105 VYHLÁŠKA Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky

Podrobnejšie

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS pod odbornou garanciou Novorodenecká klinika Nové Zámky n. f. Neonatologická klinika FNs

Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS pod odbornou garanciou Novorodenecká klinika Nové Zámky n. f. Neonatologická klinika FNs Sekcia sestier pracujúcich v neonatológii pri SSSaPA o.z. SLS pod odbornou garanciou Novorodenecká klinika Nové Zámky n. f. Neonatologická klinika FNsP Nové Zámky Fakultná nemocnica s poliklinikou Nové

Podrobnejšie

Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/200

Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/200 Mesto Dunajská Streda podľa 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v spojení s 29 zákona NR SR č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

Bez názvu - 1

Bez názvu - 1 Slovak University of Agriculture, Faculty of Engineering Otázky zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Odpovede zo spoločných predmetov pre všetky študijné programy Otázky z predmetov pre

Podrobnejšie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie

VZN o príspevkoch v školách na zverejnenie N á v r h VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA NOVÁ BAŇA č..../2019 zo dňa 17.6.2019 o príspevkoch na čiastočnú úhradu nákladov v školách, v školských výchovno-vzdelávacích zariadeniach a v školských jedálňach

Podrobnejšie

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP

Microsoft Word - Pokyn č k strategii BOZP Z B I E R K A INTERNÝCH PREDPISOV KRAJSKÉHO RIADITEĽSTVA HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V PREŠOVE Čiastka 18 Prešov dňa 18.06.2018 Ročník 2018 O b s a h I. časť 18. Pokyn riaditeľa Krajského riaditeľstva

Podrobnejšie

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZ

Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZ Príprava obyvateľstva na sebaochranu a vzájomnú pomoc AKO SA ZACHOVAŤ V PRÍPADE OHROZENIA ÚNIKOM NEBEZPEČNÝCH LÁTOK ČO MÁ KAŽDÝ VEDIEŤ V PRÍPADE OHROZENIA Ľudia si uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich

Podrobnejšie

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby

Slovensko-Bratislava: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 1 / 5 Toto oznámenie na webovej stránke : udl?uri=:notice:99266-2019:text:sk:html -: Služby požiarnych zborov a záchranné služby 2019/S 043-099266 Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vybrané odvetvia

Podrobnejšie

O b e c , N o v á B a š t a

O b e c , N o v á  B a š t a Obec Nová Bašta na základe 6 ods. 1, v súlade s 4 ods. 3 písm. h/ zák. č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom 276/2001 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo v

Obecné zastupiteľstvo v Obec ALEKŠINCE V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N E N A R I A D E N I E O B C E A L E K Š I N C E 4/2014 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: Lehota na pripomienkovanie návrhu: VZN po schválení vyvesené na úrad

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: Lehota na pripomienkovanie návrhu: VZN po schválení vyvesené na úrad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 11.10.2016 Lehota na pripomienkovanie návrhu: 21.10.2016 VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 31.10.2016 VZN nadobúda

Podrobnejšie

N á v r h

N á v r h Všeobecne záväzného nariadenia obce Plavecký Mikuláš č. 3/2014 o podmienkach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území obce Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš, Obecné zastupiteľstvo v Plaveckom

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 29.09.2009 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 368 V Y H L Á Š K A Ministerstva

Podrobnejšie

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové

Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové Názov organizácie: Obec Turček Názov internej smernice: Smernica o príspevku zamestnávateľa na stravnú jednotku pre zamestnancov obce Turček Poradové číslo smernice: Dátum vyhotovenia internej smernice:

Podrobnejšie

Pre zasadnutie Mestskej rady v Žiari nad Hronom

Pre zasadnutie Mestskej rady v Žiari nad Hronom M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2018 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah dokumentu je právne záväzný ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 14. 6. 2018 Časová verzia predpisu účinná od: 15. 6.2018 Obsah dokumentu je právne záväzný. 165 VYHLÁŠKA Národného úradu z 1. júna 2018, ktorou

Podrobnejšie

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st

OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga st OBEC VÍŤAZ IBV MARMUŽOV VZN obec Víťaz - Marmužov Komisia pre výstavbu, územné plánovanie a životné prostredie vo Víťaze Predkladá: Ing. Ján Baloga starosta obce Víťaz Peter Mihok predseda komisie pre

Podrobnejšie

Rozbor zásahovej činnosti

Rozbor zásahovej činnosti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave Vajanského 22, 917 77 Trnava Č. p.: KRHZ-TT-OPR-8-7/211 Trnava, 31. 1. 211 Prílohy: 7/ 7 Schvaľujem: riaditeľ KR HaZZ v Trnave pplk. Mgr. Mrva

Podrobnejšie

lekarkaDPKMsZ

lekarkaDPKMsZ MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 2.2.2012 Návrh na schválenie prípadu hodného osobitného zreteľa

Podrobnejšie

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba

BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Ba BANSKOBYSTRICKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ Spojená škola Kremnička 10 974 05 Banská Bystrica Spojená škola, Kremnička 10, Banská Bystrica ako správca majetku Banskobystrického samosprávneho kraja v y h l a s u j

Podrobnejšie

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa 10.02.2017 VZN 2/2017 schválené dňa: 01.03.2017 uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené dňa: 01.03.2017 Účinnosť VZN dňom: 15.03.2017 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov h PREVÁDZKOVÝ PORIADOK HRADU ŠARIŠ Preambula 1. Vlastníkom hradu Šariš je mesto Veľký Šariš. Prevádzkový poriadok je záväzný pre všetkých návštevníkov hradu. Užívateľ hradu je povinný oboznámiť sa s týmto

Podrobnejšie

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za

/ Dodatok č. 1/2016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 79/2012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za Dodatok č. 12016 k Všeobecne záväznému nariadeniu č. 792012 o miestnych daniach Mení sa Daň za ubytovanie 1 Sadzba dane Obec určuje sadzbu dane za ubytovanie v častiach obce nasledovne: na území mesta

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND

Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RND Z á p i s n i c a zo štvrtého zasadnutia Mestskej rady, konaného 12. júna 2012 v Banskej Bystrici Prítomní: Mgr. Peter Gogola, primátor mesta Doc. RNDr. Katarína Čižmárová, CSc., členka MsR, zástupkyňa

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Mestské zastupiteľstvo hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy O B E C O R A VS K Á L E S N Á Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2016 o dani za ubytovanie Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 09.06.2016 - zverejnený na internetovej adrese obce dňa : 09.06.2016

Podrobnejšie

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M

UZNESENIE č. 39/2019 z 5. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky M UZNESENIE č. 39/2019 k bodu 1/ Otvorenie a procedurálne otázky Mestské zastupiteľstvo mesta Hanušovce nad Topľou: A) SCHVAĽUJE 1. Program rokovania 2. Návrhovú komisiu v zložení: Martin Tkáč Členovia:

Podrobnejšie

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :20:22 Kód obce a_503011_2 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k

Dátum a čas: Kód okresnej volebnej komisie :20:22 Kód obce a_503011_2 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej - mestskej 1) volebnej k Dátum a čas: okresnej volebnej komisie 404 11.11.2018 02:20:22 obce 503011 T/11 Z Á P I S N I C A miestnej mestskej volebnej komisie o výsledku volieb v obci meste mestskej časti vo voľbách do orgánov

Podrobnejšie

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2017 uznesením č.815, účinnosť: 15.03.2017 Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa

Podrobnejšie

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor

(Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odbor (Návrh) 328 VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 20. novembra 2015 o minimálnom obsahu ďalšieho odborného vzdelávania správcov bytových domov a vzoroch

Podrobnejšie

VZN o miestnej dani z nehnuteľností

VZN o miestnej dani z nehnuteľností V Š E O B E C N E Z Á V Ä Z N É N A R I A D E N I E č. 1/2012 o miestnej dani z nehnuteľností Obecné zastupiteľstvo v Brezove na základe 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

 odbor starostlivosti o životné prostredie Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava OU-IL-OSŽP-2017/001459-009 GRA Ilava, 21. 09. 2017 R O Z H O D N U T I E Okresný úrad Ilava, odbor starostlivosti o životné

Podrobnejšie

OBEC HORNÉ SRNIE Družstevná 430/1, Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2014 o bližších podmienkach držania psov v ob

OBEC HORNÉ SRNIE Družstevná 430/1, Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2014 o bližších podmienkach držania psov v ob OBEC HORNÉ SRNIE Družstevná 430/1, 914 42 Horné Srnie Všeobecne záväzné nariadenie obce Horné Srnie č. 1/2014 o bližších podmienkach držania psov v obci Horné Srnie V Hornom Srní, apríl 2014 Obecné zastupiteľstvo

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Uznesenia U Z N E S E N I E č. 215 Obecné zastupiteľstvo obce Oponice schvaľuje program 11. riadneho zasadnutia OZ : 1. Otvorenie 2. Schválenie programu 3. Voľba návrhovej komisie 4. Určenie overovateľov

Podrobnejšie

5 - Bezpečnosť

5 - Bezpečnosť Program 5 Bezpečnosť Zámer programu Bezpečné mesto chrániace verejný ako aj súkromný majetok. Vytvorenie podmienok na znižovanie kriminality v meste a ochranu majetku obyvateľov a ostatných subjektov v

Podrobnejšie

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled

Dátum a čas: :15:26 a_502031_l Kód okresnej volebnej komisie Kód obce T/ ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsled Dátum a čas: 11.11.2018 01:15:26 a_502031_l okresnej volebnej komisie obce T/11 402 502031 ZÁPISNICA fj-- mestskej^^ volebnej komisie o výsledku volieb -v-obe - meste - vo voľbách do orgánov samosprávy

Podrobnejšie

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno,

Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., (meno, Žiadateľ /podľa 2c zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí/: tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba,

Podrobnejšie

N Á V R H

N Á V R H Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa : 27.11.2018 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Parchovany dňa: 14.12.2018 VZN nadobúda účinnosť dňa: 01.01.2019 V Š E O B E C N E Z Á V Ä

Podrobnejšie

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK

Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4, ORGANIZAČNÝ PORIADOK Materská škola Hanušovce nad Topľou, Budovateľská 428/4,094 31 ORGANIZAČNÝ PORIADOK 2016 1 PRVÁ ČASŤ Základné ustanovenie Článok 1 Organizačný poriadok Materskej školy Budovateľská 428/4 v Hanušovciach

Podrobnejšie

Vyhláška 441/2011 Z

Vyhláška 441/2011 Z Zákon 180/2013 Z.z. (o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 29.6.2013 Účinnosť od: 1.10.2013 Uverejnené v Zbierke zákonov č.

Podrobnejšie

739/2005

739/2005 Mestské zastupiteľstvo v Snine prijalo na svojom zasadnutí dňa 12. 01. 2006 tieto uznesenia: 739/2006 Mestské zastupiteľstvo v Snine b e r i e n a v e d o m i e kontrolu plnenia uznesení MsR a MsZ k 12.

Podrobnejšie

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc

Microsoft Word - smernica_telefony2011_bezhesla.doc REGIONÁLNY ÚRAD VEREJNÉHO ZDRAVOTNÍCTVA BRATISLAVA hlavné mesto so sídlom v Bratislave, Ružinovská 8, PSČ 820 09 Bratislava 29, P.O.BOX 26 SMERNICA č. 5/2011 ktorá stanovuje základné pravidlá pre používanie

Podrobnejšie

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov sna

Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov sna Spaľovanie horľavých látok na voľnom priestranstve a vypaľovanie porastov bylín, kríkov a stromov. Viackrát do roka sa niektorí vlastníci pozemkov snažia zbaviť nechceného odpadu. Na jar je to suchá tráva

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze

Microsoft Word - Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom Podpora biodiverzity prvkami ze M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28. 03.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Predloženie žiadosti o poskytnutie podpory v rámci národného projektu s názvom

Podrobnejšie

DANKO monitorovanie1.qxd

DANKO monitorovanie1.qxd Monitorovanie a signalizácia potreby pomoci Tiesňová starostlivosť S-fon poskytuje a sprostredkúva pomoc pri: nepredvídanej situácii (zranenie, pád a pod.) náhlej krízovej situácii (náhle zhoršenie zdravotného

Podrobnejšie

Príloha č 7 / Sro - prvozápis

Príloha č 7 / Sro - prvozápis NÁVRH NA SPOLOČNOSTI S RUČENÍM OBMEDZENÝM DO OBCHODNÉHO REGISTRA Obchodný register Okresný súd Ulica Obec PSČ Číslo NAVRHOVATEĽ TITUL PRED MENOM MENO PRIEZVISKO TITUL ZA MENOM Názov ulice/ verejného priestranstva

Podrobnejšie

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo

Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo Výpis uznesení zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Súľov-Hradná, zo dňa 08. 02. 2019 v KD Hradná Obecné zastupiteľstvo v Súľove-Hradnej prijalo dňa 08. februára 2019 nasledovné uznesenia: Uznesenie

Podrobnejšie

U MsR

U MsR U Z N E S E N I A zo XVI. zasadnutia Mestskej rady Nové Zámky zo dňa 13. novembra 2012 Uznesenie č. 157/131112 Kontrola plnenia uznesení mestskej rady A/ berie na vedomie kontrolu plnenia uznesení z XV.

Podrobnejšie

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr

Žiadateľ : tel., (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úr Žiadateľ : tel., e-mail (meno, priezvisko, trvalý pobyt žiadateľa,- fyzická osoba názov firmy, sídlo, IČO právnická osoba ) Mesto Svätý Jur Mestský úrad vo Svätom Jure Prostredná 29 900 21 Svätý Jur Vec:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf

Microsoft Word - Zakon_130_2005.rtf Systém ASPI - stav k 2.8.2013 do čiastky 53/2013 Z.z. Obsah a text 130/2005 Z.z. - posledný stav textu Zmena: 335/2007 Z.z. Zmena: 445/2008 Z.z. Zmena: 42/2011 Z.z. 130/2005 Z.z. ZÁKON zo 16. marca 2005

Podrobnejšie

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol

Katastrálne územie Horný a Dolný Vinodol OBEC VINODOL Prípravné konania pozemkových úprav Katastrálne územie Horný Vinodol Katastrálne územie Dolný Vinodol Katastrálne územia Horný Vinodol a Dolný Vinodol sa vykonávajú podľa zákona č. 330/1991

Podrobnejšie