Presented by Ziaraat.Com

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Presented by Ziaraat.Com"

Prepis

1 1 ( 2 (2 ÆF. (2 2éœA!B! Îy ±<B. (! -1Ô æçj! Ó o8+ œ ÝQ! á ³(!? èg E 4h 8 é5µ Ìx i$=3! Â

2 =3!  b!àj ç!  =3 '!ç pœ.]c $!. _ A Å Í, z.+ëx e$ëx % % D á å?œ A!Bi HD ) Ä.! +ä FB ÝQ! AÉx AÉx E+ ÝQ! '! E! {! Dò% "?Œ ù Þ N! 2

3 3 i$=3 ( èg 4$ ø Ó à1 P{ E.ÍÔ! FB &1

4 DS¼ % ÌÍ {$ ð G O. S¼! Ó ; ¼V S¼ D $! Ä S^!à{ Ì V $! S^ FB?Œ 6õ S¼ <[ 2! ÓËx ; ( B4! ˆ FB Né AK ù S¼ D S^ ³*! "!AŒ!à{ B ä - "!AŒ q S¼ D ; Îy ;? (!.Nq! ÎÕ;3 ºÖ + (œ S¼ D 4

5 5 G ï 3 8 G!. G ¼V:3?Œ ( i$=3 D S¼ ó Þ Ì "!?Œ

6 œ w Ä.? Eø w?+ ñâ $& $/õ 3+pœ FG? X w Ä. ÃÁ! C-Å.ôÓ ÃÁ B! s<.ôó FG Ë Öy5 w Ä. õ B! ÓÕ+ Ä.Éx! îw (Y_? X }Eó!à{ Q^ Û w Ä. 6

7 " }E^ô }E <Ìx!/!. ÌÍ FB {u+ å3.+!å. ÌÍ " ÚQ?Œ {! FB w ù Ä. +?ŒB %!! îw -1Ô {u+! îw -1Ô FB {u+ <Ìx D w?+ Ä. i$=3 =ä Ô iu i D.æ œ-?œ Aš Î?æ D.Éx?Œ Q^ Ä.Éx É w Ã, Ä. 7

8 =3 +AŒ > ª 2 Éx. a7 >Tq 2 Éx..+Ëx ôâ { 7Š?+ 2%! G $Ï Dùq Îy Y Ì 2%! G ³ œ >!ä 2 Éx. 3Œ Ü "Éx D e ~( >x "Éx D e q. >r" 2.Éx 1+è ôâ { "! á Eò%.+Ëx "! >Ü>! Ýü! E! B4 B4 Ýü! á è <Ìx >!, 2.Éx 8

9 A#o "! «e3 E! šº A1 Y Î?ÍÔ A]õtP { Q^!g "! Y )VB >!B 2 Éx. O F. S¼ Ũ O O >r" 2 Éx. +pœ <[ œ g ;3! E+ (ÍÔ {'Ä. œ 3 C+ E+ E! é >P{ 2 Éx.?ÚQ >+ <[ "Éx Bá. _ è N E œ " xqeò% Ñ "Éx Bá. ³ >hg$ 2 Éx. 9

10 1 è FB?+ 2! i$=3 %!å œ v= AF& ÎÕ +. Éx 2 >x G

11 =3 Eî2 áeà{'ä!+. ;3 ˆE! Éx {'Ä ;3S¼ ñ~bœ!+. ;3 ˆE!,! }E G (Y_ ît a G Îy ;3 2 ñ~b+!7 E! ˆ;3 Éx F)% Ð ³*! {'Ä G )V83?ÍÔ Ýü! á ñ~!by_!+. E! ˆ;3 Éx 2! VB ñ~bœ?œ G4%! Ñ+ Ñ+ "Í Y õç! E! ˆ;3 Éx 11

12 @4ØQ ;3 ; ;.B! E  (!B ;3.Ô!à{ E! ˆ;3 Eî {'Ä? $ân E+è C! ø! E+è CšU! E! ˆ;3 Éx }E G AAŒ!B,! Îy i$=3.+ )z {!7 E! ˆ;3 Éx 12

13 =3 }N e /! Ì }N!BZ!BÉx2 xq /!! 3!B!BÉx2 Á, ;3! (!!+. +/! Ä!! % Á,! +/!!B+!BÉx2 Î% {'Ä EÀ á!+. ÏÉ A]Ä /!.+!Bõ!BÉx2 13

14 Á, ƒ(éx Îy :1 Œ ( 2! FB <Ìx Á,!À ÏÉ î EÀ ƒ(.2[!bä!béx2 G4%! ½q ÑZ H æ { Né AK!7 }EÄ!BÉx!BÉx2 ºÖ EÀ?Fu õ (Éx B+ ît ïo C Ì Á, ;3 9!+!BÑ+!BÉx2 14

15 15!Bäe$! A]õtP Î?ÍÔ.B! cö <[!B5õ ;3 A% AB/àa!BÉx2? Ë! i$=3 " ót!béx /àa nu ABe$.+ Ýü!!BÉx2

16 =3 % œ Î /! Î?ÍÔ F.óäC G4%! A#o ( Uq² Î?ÍÔ F.óäC E.Ô ¼ ;3 - œ á S¼ 8p,!B. /! Î?ÍÔ F.óäC }E Æ = ÎÕ ( ¹$!.éFN Î?ÍÔ F.óäC (g$v, ½' 3Œ Æ $!. ( A!B² A#o!g$v, Î?ÍÔ F.óäC à ÚQ (>3 }E!ä E)% &1 "«A²Ô Y_ ÚQ Î?ÍÔ F.óäC 16

17 :º ½ D4 S^ AAŒ î î?œ Q^ F 3+ ÚQ Î?ÍÔ F.óäC G4%! Á!7 xn Ó B. Ð-í Îy! 3ÂÌx!ï?ÍÔ F.óäC }EÄ. ð O + xq /!Ñ ( i$=3»ô G4%!?Œ /! Î?ÍÔ F.óäC 17

18 =3 Æ?ÍÔ kç?íô }EÔ (g$v, d A% }EÉx á ³*!!+. g! Ð-+ }EY_ FB.+Ëx }EY_ ).!! )?ÍÔ.!.+ /! H <[!B Y pœ! Ä "! }E }EÄ "! /! A.o3 Fç Æ n4 /! }E }EÄ è A² W Tû! 3 }E 18

19 19 A G» A.o3 hÿ H }EÄ }EÄ ( H i$=3 í ¼+ DÞÚ }EÚÞ W ÉÁ å. {'Ä

20 2 =3 A ùq A%! Â A ùq A²! Ð /!õ *í ( 2! Þ S^ A ùq AÉx D + XU A?ù Q¼ Ü A ùq A!-! EÀ è ;ó. ji. -1Ô ÎÕ A ùq A <! +! B! FB ö!{b.6 7Š A ùq AŠ.+ å.

21 3Œ %ÿ "!7 Ó <! AÎ ùq A Ð <! ¹( Y Ð <! ±B 2! ùq AÐ ùq A B! U 5 å. Gø ÎÕ.B! ADû ùq A 2!?+ i$=3 Ð <! Tû AÎ ùq A 21

22 22 =3 zô+2 è (FÍÔÎy!.² <Ìxá!.'!! ¾W!.Nq (Äá (ÍÔ 2 ÚQ B! " à1 n4<[ EBäe$! e$ëx Á, '.ä ÛÐ Á, EÄ{ B! E! Þ,!!ÀÁ,D ˆ ÓÁ,D ÂF. E! ùö4.ö4 E  E! q D  Á, A "!AŒ F!ÀÁ,Bå!Á,AÉ AŒÁ,A>]

23 23 ¾ B!!À!À Ó Ó Á, Á,!  $½f Á, DÀ Ó Äá Á, D Â!7 Ó Á, D  C+ Ó Á, D  à{ Ó Á, CÐ pœ! F+èÓÁ,Á,!+. Á, D ÂAÄ ßa 2 FB,! ú /! +/! Ð A û Ä. u¾ /! \Ï + A=3²A=3 c AäåÚQ{'Ô?Œ C. EÜÚ (Äá E E ša G4%! 454Ó $ E C. EÜÚ (S& èg G à1 ÚQ '! Éx Ä K],!Éx<.FBP¼.cõ+õ FBðb

STV_1_Jun_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_Jun_2019_cennik komercnych prvkov.xls JÚN 19 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ HUÁ DO DOM, ZAAĎ OM ZÁHAD (19) FOOA FOOA FOOA (19) Animované seriály Animované seriály ČA MAJA ČA MAJA ÁČ () ÁČ () AA (2x) NA AA (2x) NA ANNÉ Á

Podrobnejšie

STV_1_August_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_August_2019_cennik komercnych prvkov.xls AUGU 19 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ OA HUÁ DO DOM, ZAAĎ OM ZÁHAD (19) FOOA FOOA FOOA (19) Animované seriály Animované seriály ČA MAJA ČA MAJA DOBODUŽÁ DOBODUŽÁ ANNÉ Á ANNÉ Á ANNÉ

Podrobnejšie

STV_1_Maj_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_Maj_2019_cennik komercnych prvkov.xls 11: MÁJ 19 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ HUÁ DO DOM, ZAAĎ OM ZÁHAD (19) FOOA FOOA FOOA (19) Animované seriály Animované seriály ČÍČOA ČÍČOA ÁČ () ÁČ () AA (2x) NA AA (2x) NA ANNÉ Á

Podrobnejšie

Čiastka 205/2004

Čiastka 205/2004 Strana 4282 Zbierka zákonov č. 481/2004 Čiastka 205 481 o zvý še ní sumy za o pat ro va cie ho prí spev ku Vlá da pod a 4 ods. 4 zá ko na č. 236/1998 Z. z. o za o pat ro va com prí spev ku v zne ní zá

Podrobnejšie

STV_1_September_2018_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_September_2018_cennik komercnych prvkov.xls 8: MB 218 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DOM, ZAAĎ OM DOM, ZAAĎ OM DOM, ZAAĎ OM DOM, ZAAĎ OM 3 Animované seriály Animované seriály 3 3 AMM A JHO AMM A JHO 3 AA () AA () 4 CAMO MOJ CAMO MOJ AMAÁ G A

Podrobnejšie

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT

Hydraulické válce ISO 6020/2 série HT TEHNIKÉ HARAKTERISTIKY Norma ISO 20/2 Typ konštrukcie Nominálny tlak Skúšobný tlak Teplota okolia Teplota oleja Olej Priemer valca (mm) Piemer piestnice (mm) Maximálna rýchlost (m/s) standardne tesnenia

Podrobnejšie

STV_1_Marec_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_Marec_2019_cennik komercnych prvkov.xls MAC 219 JDNOA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ DOM, ZAAĎ OM FOOA FOOA FOOA FOOA (218) Animované seriály Animované seriály ČÍČOA ČÍČOA AMMHO AMMHO DOBODUŽÁ () DOBODUŽÁ () ÁČ () ÁČ () ANNÉ Á ANNÉ

Podrobnejšie

Prenosový kanál a jeho kapacita

Prenosový kanál a jeho kapacita Prenosový kanál a jeho kapacita Stanislav Palúch Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita 5. mája 2011 Stanislav Palúch, Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita Prenosový kanál a

Podrobnejšie

STV_2_August_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_2_August_2019_cennik komercnych prvkov.xls 11: AUGU 19 DOJA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA 1 COOU 1 Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / magazíny / dokumenty magazíny / dokumenty magazíny

Podrobnejšie

Cenník motorov

Cenník motorov Motor / špecifikácia Industriálne GX Cena EUR GX25 GX25NT ST SC 309,00 GX25T ST 4 309,00 GX25T S4 309,00 GX25NT TE ZR 339,00 GX35 GX35NT ST SC 335,00 GX35T ST 4 335,00 GX35T T4 379,00 GX50 GX50NT ST SC

Podrobnejšie

Priloha1Bodva2011castB

Priloha1Bodva2011castB Výsledky hodnotenia kvality vody v monitorovaných miestach povrchových vôd monitorovaných v roku 2011 podľa nariadenia vlády SR č. 269/2010 Z. z., prílohy č. 1 Požiadavky na kvalitu povrchovej vody (časť

Podrobnejšie

Čiastka 064/2004

Čiastka 064/2004 Strana 1598 Zbierka zákonov č. 135/2004 Čiastka 64 135 VY HLÁŠ KA Mi nis ter stva ži vot né ho pros tre dia Slo ven skej re pub li ky z 27. februára 2004 o dekontaminácii zariadení s obsahom polychlórovaných

Podrobnejšie

Príloha č

Príloha č UVÁDZANIE RÁDIONUKLIDOV DO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA A VYNÁŠANIE PREDMETOV Z KONTROLOVANÉHO PÁSMA Oslobodzovacie úrovne, uvoľňovacie úrovne, úrovne aktivity vymedzujúce vysokoaktívny žiarič a najvyššie prípustné

Podrobnejšie

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2

Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2 Gymnázium M. R. Štefánika, Nám. L. Novomeského 4, 042 24 Košice Vyhodnotenie zapojenia žiakov školy do postupových predmetových súťaží a olympiád za 2. polrok školského roka 2015/2016 Vypracovala: Mgr.

Podrobnejšie

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l l»» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l» œ» _» œ» œ» l l l l l»» œ» œ_» œ» œ_» l l l l œ» œ»

l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l œ» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l l»» œ» œ» œ» œ» œ» l l l l» œ» _» œ» œ» l l l l l»» œ» œ_» œ» œ_» l l l l œ» œ» MAGNIFICAT VIII Modo Fasobordone a 4 voci dispari Si può usare anche come aternanza a VII tono samodico gregoriano Michee Manganei Fiesoe, Ottobre 2005 VvbdvbbbbbbrdvbbbbD6bvvvhvv[vvhvvhvvhvvvgvvhvvvbfvvbdvvbdmvvvvvv]]vvv

Podrobnejšie

STV_2_September_2019_cennik komercnych prvkov.xls

STV_2_September_2019_cennik komercnych prvkov.xls 11: MB 19 DOJA ONDO UOO DA ŠO AO OBOA NDĽA Zahraničný dokument urópska nezávislá Animované seriály / magazíny / dokumenty ĽÉ DÉ COOU DAN DAN DAN DAN DAN AUOAÓN JAZD HAOU ÍND OÍCA ŽÁ ANOÁMA ŽÁ ANOÁMA ŽÁ

Podrobnejšie

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch

DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len Dodatok) NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľuboch DODATOKČ.2 K ZMLUVE O POSKYTNUTÍ NENÁVRATNÉHO FINANČNÉHO PRÍSPEVKU ČÍSLO ZMLUVY: 039/1.2 MP/2009 (d'alej len "Dodatok") NÁZOV PROJEKTU: Hubová, Ľubochňa, Švošov - kanalizácia a ČOV KÓDITMS: 24110110053

Podrobnejšie

Microsoft Word - Registratúrny plán 2016 (2) (1).docx

Microsoft Word - Registratúrny plán 2016 (2) (1).docx Príloha č.1 k Internej smernici č. 5/2016 REGISTRATÚRNY PLÁN Zoznam vecných skupín registratúrneho plánu V A B C D E F G H J K L M N P R S Všeobecná agenda Agenda riadenia Personálna agenda, sociálna starostlivosť

Podrobnejšie

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls

Tlak_tah_ohyb_EN _pre študentov.xls Návh a poúenie pieezu namáhaného tlakom a ohybom: Namáhanie tlakom a ohybom - pevláajúci tlak, II. Oblať, čať 1, lo Pieezové ily: čať 1, lomeného iteačného iagamu 1, knm l eff,77 m N -574,9 kn (tlak) l,77

Podrobnejšie

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk

Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhlášk Strana 2790 Zbierka zákonov č. 359/2003 Čiastka 156 359 VYHLÁŠKA Ministerstva financií Slovenskej republiky z 12. augusta 2003, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 170/2002

Podrobnejšie

Úlohy o veľkých číslach 6. Deliteľnosť In: Ivan Korec (author): Úlohy o veľkých číslach. (Slovak). Praha: Mladá fronta, pp Persistent UR

Úlohy o veľkých číslach 6. Deliteľnosť In: Ivan Korec (author): Úlohy o veľkých číslach. (Slovak). Praha: Mladá fronta, pp Persistent UR Úlohy o veľkých číslach 6. Deliteľnosť In: Ivan Korec (author): Úlohy o veľkých číslach. (Slovak). Praha: Mladá fronta, 1988. pp. 68 75. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/404183 Terms of use: Ivan Korec,

Podrobnejšie

Európske rybárstvo v číslach

Európske rybárstvo v číslach EURÓPSKE RYBÁRSTVO V ČÍSLACH Tieto tabuľky zobrazujú základné štatistické údaje z niekoľkých oblastí týkajúcich sa spoločnej rybárskej politiky (SRP), a to: rybárske flotily jednotlivých členských štátov

Podrobnejšie

Čiastka 136/2004 (323 - príloha 2)

Čiastka 136/2004 (323 - príloha 2) BEZPEČNOSTNÝ DOTAZNÍK POD NI KA TE A (meno a priez vis ko oso by, kto rá vy pĺ ňa la bez peč nost ný do taz ník, tel. kon takt) (meno a priez vis ko oso by, kto rá je po ve re ná pre kon takt s NBÚ, tel.

Podrobnejšie

vopredposv_noty_iba

vopredposv_noty_iba BOŽSKÁ SLUŽBA VOPRED POSVÄTENÝCH DAROV ff k kkkki A - men. ff k k k kz e k fk j k Te - ne, zmi - luj s. - ne, zmi - luj s. ff k kkkz ek s k fkj k kkkki 1. - be, - ne. A - men. f j j j j j j j k k k k Mo-j

Podrobnejšie

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother

Cenník výkupu použitých náplní do tlačiarní Marec 2012 ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother ID Druh prázdnej kazety typ tlačiarne/kopírky/faxu Cena s DPH nerenovovaná kazeta T001 Brother TN130, 135 color Brother HL-4040CN/4050DN/4070CW, DCP-9040CN/9045CDN, MFC-9440CN/9 0,50 T002 Brother TN-2000

Podrobnejšie

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233

Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233 Strana 266 Zbierka zákonov č. 32/2002 Čiastka 16 32 ZÁKON z 18. decembra 2001, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti

Podrobnejšie

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx

Microsoft Word - Habilitačné konanie_Czillingová.docx Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 12.12.2012 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Jana CZILLINGOVÁ, Sakalová a) Akademické

Podrobnejšie

1

1 4. Radiálne ventilátory jednostranne nasávacie, s priamym pohonom (TEM, REM) Všeobecne Radiálne ventilátory v štandardnom vyhotovení sú vhodné pre isté a neagresívne vzdušniny bez obsahu prachových astíc

Podrobnejšie

STV_1_August_2018_cennik komercnych prvkov.xls

STV_1_August_2018_cennik komercnych prvkov.xls 8:00 AUGU 18 JDNOA PONDO UOO DA ŠO PAO OBOA NDĽA 0 DÝ CNNÍ DÝ CNNÍ 0 Animované seriály Animované seriály AMM A JHO AMM A JHO PAA (P) PAA (P) CAMO MOJ CAMO MOJ AMAÁ G A AMAÁ G A ANNÉ PÁ ANNÉ PÁ ANNÉ PÁ

Podrobnejšie

;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.." DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní

;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.. DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní ;tcel,~~' \~J.,~~ ~Od',.nS.,.." DODATOK Č. 3 K ZMLUVE Č. 40-000057709P02012 o dodávke vody z verejného vodovodu, odvádzaní odpadových vôd a odvádzaní vôd z povrchového odtoku (voda z atmosférických zrážok)

Podrobnejšie

Microsoft Word - KCP 110-3(jún.zm.)

Microsoft Word - KCP 110-3(jún.zm.) u 110 Bratislava - Kúty - Břeclav Y 20 Bratislava - Závod km Vlak 4268 2070 4270 2002 REX 2503 3002 H 378 _ h IDS BK Bratislava - Závod 4256 2004 REX 2505 REX 2507 4272 3004 3042 REX 2509 H 174 _ a v 110

Podrobnejšie

Čiastka 110/2004

Čiastka 110/2004 Strana 2594 Zbierka zákonov č. 268/2004 Čiastka 110 268 VY HLÁŠ KA Pro ti mo no pol né ho úra du Slo ven skej re pub li ky z 21. apríla 2004, kto rou sa usta no vu jú po dro bnos ti o ná le ži tos tiach

Podrobnejšie

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA

Bureau Veritas Consumer Products Services UK Ltd SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: SPRÁVA VYDA SPRÁVA Z TESTOVANIA REF. Č. SPRÁVY: ALC K : 158600 : 0414NM1 VZORKA ZÍSKANÁ: 24. 04. 2014 SPRÁVA VYDANÁ: 25. 05. 2014 OPIS VZORKY: ŽIADATEĽ: Annie Sloan Vosk Horizon Products Ltd Unit 6 Churchill Industrial

Podrobnejšie

STV_2_Jul_2018_cennik komercnych prvkov.xls

STV_2_Jul_2018_cennik komercnych prvkov.xls JÚ 18 DOJA PONDO UOO DA ŠO PAO OBOA NDĽA 1 COPOU 1 Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / Animované seriály / magazíny / dokumenty magazíny / dokumenty magazíny

Podrobnejšie

Rozpočet roku 2015 PRíJMY Obecný úrad Záhorská Ves OD STP POL ANA PROG ZDROJ HS ZO POPIS Výnos dane z príjmov DzN pozemky.1

Rozpočet roku 2015 PRíJMY Obecný úrad Záhorská Ves OD STP POL ANA PROG ZDROJ HS ZO POPIS Výnos dane z príjmov DzN pozemky.1 PRíJMY.003. Výnos dane z príjmov.11.121001 DzN pozemky.121002 DzN stavby.121003.121.12 DzN byty.133001 Za psa.133004 Za výherné hracie pristroje.133013 Za kom. odpady a drobné stav. odpady.133.13.211003

Podrobnejšie

Stat1_CV1 VES

Stat1_CV1 VES Štatistika 1 Cvičenie č. 1 Triedenie, Aritmetický priemer Príklad č. 1 Pri sledovaní výkonnosti zamestnancov sa v 20 sledovaných dňoch zistili nasledovné údaje o počte vybavených klientov počas smeny v

Podrobnejšie

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ

Obec Ostrov Obecný úrad Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 P.č. Číslo faktúry Celková hodnota Č.zmluvy Č.objednávky Dát.doručenia Dodávateľ Zoznam faktúr prijatých v roku 2015 Strana 1 1 DF2015/433 13.73 02.11.2015 MAGNA ENERGIA a.s. Nitrianska 7555, 921 01 Piešťany 35743565 EE Ostrov 287 2 DF2015/434 43.20 02.11.2015 Ladisco, s.r.o. areál

Podrobnejšie

Čiastka 298/2004

Čiastka 298/2004 Strana 6886 Zbierka zákonov č. 725/2004 Čiastka 298 725 ZÁKON z 2. de cem bra 2004 o pod mien kach pre vádz ky vo zi diel v pre máv ke na po zem ných ko mu ni ká ciách a o zme ne a do pl ne ní nie ktorých

Podrobnejšie

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice)

Verejná vyhláška - návrh na rozhodnutie o umiestnení líniovej stavby (ENERPRO, s.r.o., Košice) - Mesto Moldava nad Bodvou Číslo: 327/2014 Moldava nad Bodvou, 7. 7. 2014 Vybavuje: ing. Schwartzová 1460 32 22 VEREJNÁ Vyvesené dňa: li 'I -011 Zvesené dňa: Odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby:

Podrobnejšie

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku

Alternatívy dôchodkovej reformy na Slovensku Vláda a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí (Zhrnutie obrázkov) Peter GONDA Konzervatívny inštitút M. R. Štefánika Východiská Úloha vlády a jej zasahovanie do trhu a životov ľudí 2 Východiská Legenda:

Podrobnejšie

Čiastka 285/2004

Čiastka 285/2004 Strana 6734 Zbierka zákonov č. 679/2004 Čiastka 285 679 ZÁKON z 26. ok tób ra 2004, kto rým sa mení a do pĺ ňa zá kon Slo ven skej ná rod nej rady č. 511/1992 Zb. o sprá ve daní a po plat kov a o zme nách

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Školenie 11., 12., 13. a 14.4.2016 v Košiciach 18., 19., 20. a 21.4.2016 v Bratislave Vzdelávanie KT aktuálne z TK Ing. Róbert Borsig Skupina 500 505 Nárazníky Predpísaná podmienka č. 4 systémy čelnej

Podrobnejšie

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní

Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní Formulár na zverejňovanie informácií o habilitačnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 22.11.2017 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Daniel Dujava a) Akademické tituly, vedecko-pedagogické

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008

Microsoft PowerPoint - Ch+ęmia 2008 CHÉMIA 2008 LIPTOVSKÝ JÁN, Hotel SOREA Máj 17. 19. september 2008 Chemie Pharma Schweiz BEZPE NÝ MANA MENT CHEMICKÝCH LÁTOK 18. september 2008 Bezpe nos nos v chemických podnikoch z poh adu poznatkov OZCH

Podrobnejšie

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice.

Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. Numerické riešenie všeobecnej (klasickej) DMPK rovnice. J. Brndiar, R. Derian, P. Markos 11.6.27 1 Úvod Vodivost a transfér matica DMPK vs. zovšeobecnená DMPK rovnica 2 Numerické riešenie Ciel e Predpríprava

Podrobnejšie

30440_Enek_szlovak_2016._ofi.indd

30440_Enek_szlovak_2016._ofi.indd Cvičenie rytmu a písanie nôt Taktová čiara Doplňte taktové čiary, potom rytmus vytlieskajte. Tlačiarenský škriatok ukradol niektoré rytmické hodnoty. Doplňte ich.??? Doplňte chýbajúce solmizačné slabiky.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa

Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa Strana 4290 Zbierka zákonov č. 565/2003 Čiastka 231 565 OPAT RE NIE Mi nis ter stva fi nan cií Slo ven skej re pub li ky z 9. decembra 2003, ktorým sa ustanovujú na rok 2004 základné sadzby stravného v

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória 1. Osobné ochranné prostriedky Príloha k rozhodnutiu č. 010/6643/2016/1 a k Osedčeniu o akreditácii č. P-012 zo dňa 25.07.2016 uedeného osedčenia Rozsah akreditácie 1/9 Názo akreditoaného subjektu: EVPÚ

Podrobnejšie

G TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRIÉRIÍ Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Postup verejného obstarávania: Predmet zákazky: Obchodné meno uchádz

G TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRIÉRIÍ Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Postup verejného obstarávania: Predmet zákazky: Obchodné meno uchádz G TABUĽKA NÁVRHOV UCHÁDZAČOV na PLNENIE KRIÉRIÍ Príloha č. 2 k Súťažným podkladom Postup verejného obstarávania: Predmet zákazky: Obchodné meno uchádzača: Sídlo alebo miesto podnikania uchádzača: Verejná

Podrobnejšie

Klasická metóda CPM

Klasická metóda CPM Operačná analýza 2-02a Klasická metóda CPM Úvod Je daná úloha časového plánovania U s množinou elementárnych činností E a reálnou funkciou c: E R ktorá každej činnosti A E priradí jej dobu trvania c(a).

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava oddelenie životného prostredia a územného plán

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLA VA- NOVÉ MESTO Junácka č. 1, Bratislava oddelenie životného prostredia a územného plán MESTSKÁ ČASŤ BRATSLAVA-NOVÉ MESTO MESTNY ÚRAD BRATSLA VA- NOVÉ MESTO Junácka č. 1, 831 91 Bratislava oddelenie životného prostredia a územného plánovania Naša značka: ŽPaÚP - 156512012 V Bratislave dňa

Podrobnejšie

Výzva

Výzva Výzva na predkladanie ponúk č. RZ - 2125/2019 k zákazke podľa 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej tiež ZoVO )

Podrobnejšie

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d

1. KOMPLEXNÉ ČÍSLA 1. Nájdite výsledok operácie v tvare x+yi, kde x, y R. a i (5 2i)(4 i) b. i(1 + i)(1 i)(1 + 2i)(1 2i) (1 7i) c. (2+3i) a+bi d KOMPLEXNÉ ČÍSLA Nájdite výsledok operácie v tvare xyi, kde x, y R 7i (5 i)( i) i( i)( i)( i)( i) ( 7i) (i) abi a bi, a, b R i(i) 5i Nájdite x, y R také, e (x y) i(x y) = i (ix y)(x iy) = i y ix x iy i

Podrobnejšie

Microsoft Word - kcp 120.docx

Microsoft Word - kcp 120.docx u 120 Bratislaa - Žilina - (Košie) Y 50 Bratislaa - Cífer km km Vlak 3351 3341 3371 RR 767,+ ~ W w 3343 3001 6 10003 13353 10353 3307 x ^ h IDS BK Bratislaa - Cífer 2001 6 2003 6 521 ~ W G Zo stanie Kúty

Podrobnejšie

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015,

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky Sekcia cestnej dopravy a pozemných komunikácií Metodický pokyn č. 38/2015, ktorým sa mení a dopĺňa Metodický pokyn č. 32/2014,

Podrobnejšie

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta,

Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, Stavba Lobačevského planimetrie Dodatok In: Ján Gatial (author); Milan Hejný (author): Stavba Lobačevského planimetrie. (Slovak). Praha: Mladá fronta, 1969. pp. 110 116. Persistent URL: http://dml.cz/dmlcz/403692

Podrobnejšie

MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2018, o určení názvov nových ulí

MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2018, o určení názvov nových ulí MESTO PREŠOV, Mestský úrad v Prešove, Hlavná 73,080 Ol Prešov Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Prešov č..../2018, o určení názvov nových ulíc v meste Prešov zverejnený na pripomienkovanie v zmysle

Podrobnejšie