HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA"

Prepis

1 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1 Bratislava dňa MAGS ODP 43660/ komisie 01/2022 VEC Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy I. u r č u j e podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (ďalej len určenie ) na území hl. m. SR Bratislavy podľa bodov 2 5 zápisnice 01/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je neplatné, ak príslušný cestný správny orgán nevydá rozhodnutie, resp. povolenie k uzávierke, zriadeniu vjazdu, zvláštnemu užívaniu, vyhradenému parkovaniu a i. Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 60 dní /pri osadení DZstĺpiky do 6 mes./ odo tohto žiadateľovi. Uvedené neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Žiadateľ je povinný pri dočasných dopravných značkách na pozemných komunikáciách s premávkou mestskej hromadnej dopravy informovať Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť najneskôr 5 dní pred ich plánovanou realizáciou na ovú adresu Cestný správny orgán si vyhradzuje právo v prípade všeobecného záujmu určenie zmeniť, doplniť alebo zrušiť.. n e u r č u j e použitie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodov 1 zápisnice 01/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, z dôvodov uvedených v tabuľkovej časti.

2 2 Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava si z dôvodu opravy zrejmej nesprávnosti dovoľuje v tabuľkovej časti použitia dopravných značiek a dopravných zariadení vydaného pod MAGS ODP 68451/ zo dňa z komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení 52 pod bodom 1909 opraviť nesprávne uvedený text predmetu žiadosti umiestnenie TDZ zvýšenie bezpečnosti chodcov na ul. Majerská zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na 40 km/h a nahrádza ho správnym umiestnenie TDZ zvýšenie bezpečnosti chodcov na ul. Majerská zníženie najvyššej dovolenej rýchlosti na 30 km/h. Bc. Michal Daniel v.r. vedúci oddelenia vybavuje: Ing. Zeman 02/ , p. Wolf 02/ , Ing. Maďar 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka>Chcem vybaviť>doprava>cestný správny orgán>zápisnice z op. komisií)

3 3 Zápisnica 01/2022 zo zasadnutia komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa Súčasťou tejto zápisnice je tabuľková časť položky s poradovým číslom 1 5, v ktorej je zaznamenaný výsledok prerokovania predložených žiadostí. Použité skratky v tabuľkovej časti: C cesta D diaľnica DZ dopravné značky a dopravné zariadenia DDZ dočasné dopravné značenie GIB Generálny investor Bratislavy IS inžinierske siete KDI Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru KKM kópia katastrálnej mapy LV list vlastníctva MC miestna cesta POD projekt organizácie dopravy SP stavebné povolenie SÚ pred umiestnením DZ je potrebné zrealizovať stavebné úpravy TDZ trvalé dopravné značenie ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby účelová cesta VDZ vodorovné dopravné značenie ZDZ zvislé dopravné značenie

4 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Čulenova Penta Real Estate, s. r. o. Digital Park, Einsteinova 25 Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA Č. 1 ČULENOVA ULICA vjazd/výjazd vozidiel stavby na ul. Čulenova dôvod ne: chýba stavebné povolenie, chýba odôvodnenie na dlhodobý plošný záber chodníka kvôli vjazdu/výjazdu vozidiel stavby pri ulici Roľnícka MČ Vajnory zabezpečenie parkovania pre návštevníkov úradu osadenie s textom "NÁVŠTEVNÍCI ÚRADU 2 BOXY" vyznačenie 2x Hummelova Mošovského Žiarska Krmanova Myjavská Radvanská Fialkové údolie Riznerova Jančova SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava Hollého Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA ŠULEKOVA 1SC, ÚO00094" Krmanova Žiarska Mošovského ulica, vetva E2 umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA ŠULEKOVA 2SC, ÚO00094" Radvanská ulica, vetva A ulica Fialkové údolie, vetva B prepojenie s OK2021/22/761 umiestnenie DZ počas stavby "PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BLOKU B PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BLOKU C, REKONŠTRUKCIA BLOKU A" onkologického ústavu sv. Alžbety DDZ Neurčené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené

5 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava Bratislava dňa MAGS ODP 44528/ komisie 02/2022 VEC: Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy I. u r č u j e podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (ďalej len určenie ) na území hl. m. SR Bratislavy podľa bodov 7 8; 11; 13 22; 24 26; zápisnice 02/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je neplatné, ak príslušný cestný správny orgán nevydá rozhodnutie, resp. povolenie k uzávierke, zriadeniu vjazdu, zvláštnemu užívaniu, vyhradenému parkovaniu a i. Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 60 dní /pri osadení DZstĺpiky do 6 mes./ odo tohto žiadateľovi. Uvedené neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Žiadateľ je povinný pri dočasných dopravných značkách na pozemných komunikáciách s premávkou mestskej hromadnej dopravy informovať Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť najneskôr 5 dní pred ich plánovanou realizáciou na ovú adresu n e u r č u j e použitie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodov 9; 10; 12; 23; 27 zápisnice 02/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, z dôvodov uvedených v tabuľkovej časti.

6 Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Bc. Michal Daniel v.r. vedúci oddelenia vybavuje: Ing. Zeman 02/ , p. Wolf 02/ , Ing. Maďar 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka>Chcem vybaviť>doprava>cestný správny orgán>zápisnice z op. komisií 2

7 Zápisnica 02/2022 zo zasadnutia komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa Súčasťou tejto zápisnice je tabuľková časť položky s poradovým číslom 7 29, v ktorej je zaznamenaný výsledok prerokovania predložených žiadostí. Použité skratky v tabuľkovej časti: C cesta D diaľnica DZ dopravné značky a dopravné zariadenia DDZ dočasné dopravné značenie GIB Generálny investor Bratislavy IS inžinierske siete KDI Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru KKM kópia katastrálnej mapy LV list vlastníctva MC miestna cesta POD projekt organizácie dopravy SP stavebné povolenie SÚ pred umiestnením DZ je potrebné zrealizovať stavebné úpravy TDZ trvalé dopravné značenie ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby účelová cesta VDZ vodorovné dopravné značenie ZDZ zvislé dopravné značenie 3

8 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Karloveská Líščie údolie Nad lúčkami Jána Stanislava Lackova Ferdiša Kostku Sumbalova Vlárska Na revíne Klenová Krajinská Šamorínska Nábrežie arm. gen. Ludvíka Svobodu I I SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava , SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA, KARLOVA VES, PRIBIŠOVA, UO00089, 2022" ulica Nad lúčkami vetva E Karloveská ulica vetva B umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA, STROMOVÁ, UO00081, 2022" ulica Na Revíne vetva C Klenová ulica vetva A B HEIR OPTIK, s.r.o. umiestnenie DZ počas stavby "HDPE RÚRY Dolnobárska cesta, Areál PD KRAJINSKÁ BISKUPICKÁ ŠAMORÍNSKA" Trhová Hradská STRABAG Pozemné a inžinierske staviteľstvo s. r. o. Mlynské nivy 61/A Bratislava Devínska cesta ProDevelopment 1 s.r.o. Turčianska Bratislava Tbiliská Filip Boháč Tbiliská Bratislava Gajova Klemensova Bezručova GRIMALDI PRODUCTION s.r.o. Šťastná 2755/11 Bratislava dôvod ne: nejasný POD (nezakreslené hranice komunikácií a chodníkov, v POD chýbajú kóty, rozmery, vzdialenosti) Pozn.: CSO nie je príslušný na určenie DZ na ceste. triedy Vetvárska prepojenie s OK2021/41/1512 umiestnenie DZ počas stavby "BRATISLAVSKE PODHRADIE VYDRICA" výjazd vozidiel stavby dôvod ne: chýba stavebné povolenie, chýba prepojenie medzi žiadateľom a stavebníkom umiestnenie DZ počas stavby "RD Zlaté schody" BratislavaDevín zabezpečenie svahu prepojenie s OK02021/41/1536 DDZ Určené DDZ Určené DDZ DDZ Neurčené Neurčené DDZ Určené vyhradené parkovanie ZŤP prepojenie s OK2020/05/56 dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie, chýba záväzné stanovisko KDI KR PZ v BA DDZ Neurčené umiestnenie DZ z dôvodu natáčania filmu DDZ Určené

9 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Haanova Starohájska Rovniankova Romanova Romanova Dudova SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA PETRŽALKA HAANOVA" vetva "A až vetva I" Haanova vetva A od do Haanova vetva B od do Haanova vetva C od do Starohájska vetva D od Romanova Rovniankova vetva E od do Romanova vetva F od do Romanova vetva G od do Romanova vetva H od do Romanova vetva I od do DDZ Určené Godrova Ing. Adrián Tirinda Palisády 20 Bratislava Čajakova JUDr. Katarína Bystrická Čajakova 34 Bratislava vyhradené parkovanie ŤZP + 1x sklopný dopravný stĺpik vyhradené parkovanie osadenie 2x x531 vyznačenie 3x Na Slavíne Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia stojiska pre turistické autobusy osdtránenie VDZ 621 osadenie 2 x x x505 s textom "max. 10 min" Rázusovo nábrežie I Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia stojiska pre turistické autobusy osdtránenie časti VDZ 621 odstránenie 7a + 2x E12 + C 25 osadenie 2 x x x 505 s textom "max. 10 min" po obidvoch stranách vozovky Dostojevského rad I Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia stojiska pre turistické autobusy osdtránenie VDZ a + 2x E 13 + IP 20b + E12 osadenie s textom "22 06: s textom "max. 10 min" Suché mýto Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia stojiska pre turistické autobusy osdtránenie VDZ 621 osadenie 2 x x x 505 s textom "max. 10 min" smer Námestie SNP vyznačenie DDZ Určené

10 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Olejkárska Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia stojiska pre turistické autobusy osadenie 2 x x x 505 s textom "max. 10 min" v dĺžke cca 15 m Fialová pri ulici Fialová Eltraco, s. r. o. Poštová 3 Bratislava pri ul. Zelinárska APIS facility management, s.r.o. Záhradnícka 60 Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "JUŽNÉ MESTO ZÓNA C4, BRATISLAVAPETRŽALKA" SO07 Komunikácie a spevnené plochy prepojenie s OK 2021/38/1389 prepojenie s OK 2021/43/1635 umiestnenie DZ vyznačenie VDZ 620 a osadenie DZ 232 riešenie parkovania vo vnútrobloku dôvod ne: neprehľadné POD (chýbajú kóty, nezakreslené širšie vzťahy potrebné pre posúdenie navrhovaných DZ) pri ul. Šancová Hl. m. SR BA umiestnenie DZ doplnenie VDZ a ZDZ na pri ul Šancová z dôvodu regulácie parkovania vo vnútrobloku "UNITAS" Zlatohorská Borinská Východná Dopravná Hl. m. SR BA Hl. m. SR BA pri ulici Podunajská A.P.S. INVEST, s.r.o. Hattalova 12/C Bratislava zjednosmernenie ulice Zlatohorská v smere na ulicu Borinská Pozn.: CSO nie je príslušný na určenie DZ na ceste I/2 Hodonínska zvýšenie bezpečnosti cyklistov na Rendezi znížením najvyššej dovolenej rýchlosti na 40 km/h, zrušenie najvyššej dovolenej rýchlosti 70 km/h vyhradené parkovanie osadenie 2x x531 odstránenie 620 vyznačenie 3x dôvod ne: chýbajú kóty navrhovaných boxov, zostávajúcej šírky vozovky, polomeru otáčania vozidiel vychádzajúcich z garáže (nemožnosť posúdenia šírkových pomerov na účelovej ceste) Uršulínska Hl. m. SR BA úprava pešej zóny + zmena parkovania na parkovisku pri budove magistrátu hl. m. SR Ba prepojenie s OK2021/47/ Klobučnícka Nedbalova Hl. m. SR BA úprava DZ a zmena režimu parkovania na uliciach Klobučnícka a Nedbalova prepojenie s OK2021/47/1764 TDZ Neurčené do 180 dní od TDZ Neurčené do do

11 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava Bratislava dňa MAGS ODP 44958/ komisie 03/2022 VEC: Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy I. u r č u j e podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (ďalej len určenie ) na území hl. m. SR Bratislavy podľa bodov 31 33; 35 40; 42 43; 47 56; zápisnice 03/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je neplatné, ak príslušný cestný správny orgán nevydá rozhodnutie, resp. povolenie k uzávierke, zriadeniu vjazdu, zvláštnemu užívaniu, vyhradenému parkovaniu a i. Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 60 dní /pri osadení DZstĺpiky do 6 mes./ odo tohto žiadateľovi. Uvedené neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Žiadateľ je povinný pri dočasných dopravných značkách na pozemných komunikáciách s premávkou mestskej hromadnej dopravy informovať Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť najneskôr 5 dní pred ich plánovanou realizáciou na ovú adresu Pred osadením dopravných značiek a dopravných zariadení je žiadateľ povinný dať vytýčiť inžinierske siete v mieste ich osadenia. V prípade poškodenia inžinierskych sietí je žiadateľ povinný zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu a funkčnosti po dohode so správcom inžinierskych sietí.

12 . n e u r č u j e použitie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodov 30; 34; 41; 44; 45; 46; 57; 58 zápisnice 03/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, z dôvodov uvedených v tabuľkovej časti. Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Bc. Michal Daniel v. r. vedúci oddelenia vybavuje: Ing. Zeman 02/ , p. Wolf 02/ , Ing. Maďar 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka>Chcem vybaviť>doprava>cestný správny orgán>zápisnice z op. komisií 2

13 Zápisnica 03/2022 zo zasadnutia komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa Súčasťou tejto zápisnice je tabuľková časť položky s poradovým číslom 30 61, v ktorej je zaznamenaný výsledok prerokovania predložených žiadostí. Použité skratky v tabuľkovej časti: C cesta D diaľnica DZ dopravné značky a dopravné zariadenia DDZ dočasné dopravné značenie GIB Generálny investor Bratislavy IS inžinierske siete KDI Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru KKM kópia katastrálnej mapy LV list vlastníctva MC miestna cesta POD projekt organizácie dopravy SP stavebné povolenie SÚ pred umiestnením DZ je potrebné zrealizovať stavebné úpravy TDZ trvalé dopravné značenie ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby účelová cesta VDZ vodorovné dopravné značenie ZDZ zvislé dopravné značenie 3

14 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Čulenova Penta Real Estate, s. r. o. Digital Park, Einsteinova 25 Bratislava Hollého Onkologický ústav sv. Alžbety, s.r.o. Heydukova 10 Bratislava Jána Smreka MČ Dev. Nová Ves vyhradené parkovanie ŤZP Bulharská M STAV, s.r.o. Vyšehradská 8 Bratislava Predmet žiadosti prerokovania umiestnenie DZ počas stavby "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA Č. 1 ČULENOVA ULICA vjazd/výjazd vozidiel stavby na ul. Čulenova dôvod ne: chýbajú informačné tabule s obchádzkovou trasou chodcov umiestnenie DZ počas stavby "PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BLOKU B PRÍSTAVBA A NADSTAVBA BLOKU C, REKONŠTRUKCIA BLOKU A" onkologického ústavu sv. Alžbety prepojenie s OK 2022/01/05 predĺženie umiestnenie DZ vodovodná prípojka na ul. Bulharská Podm.: vyznačiť obchádzkové trasy pre chodcov POD Záver Realizácia DDZ Neurčené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené Pečnianska MICROTECH, spol. s r.o. Hraničná 18 Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "POLYFUNKČNÝ KOMPLEX BUDOV, EISTEINOVA UL., BRATISLAVAPETRŽALKA" DDZ Neurčené vyradený úsek /0611 (Vajnory nadjazd pri kruhovom objazde) pri ulici Roľnícka MONDAIN, s. r. o. Kováčska 6 Bratislava v. z. EVING real, s.r.o. Devínska cesta 2 Stupava Námestie SNP Darina Kollárová Františkánske nám Bratislava dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie (správca komunikácie vzal stanovisko späť) umiestnenie DZ ku stavbe "POTRAVINY, PREDAJŇA BRATISLAVA VAJNORY" SO 201 Areálove komunikácie a spevnené plochy, SO 202 Predĺženie Komunikácie Tomanova, SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice prepojenie s OK2021/48/1796 vyhradené parkovanie Závadská MČ Rača vyhradené parkovanie Hagarova MČ Rača vyhradené parkovanie ZŤP DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené

15 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Pajštúnska pri ulici Pajštúnska Panónska cesta pri ulici Panónska cesta Halašova ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Pribinova Bratislava ALDESA CONSTRUCCIONES POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, organizačná zložka Pribinova Bratislava ALERY s. r. o. Záborského 45 Bratislava Predmet žiadosti prerokovania umiestnenie DZ počas stavby "NOSNÝ SYSTÉM MHD V BRATISLAVA, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK JANÍKOV DVOR ŠAFÁRIKOVOVO NÁM., 2. ČASŤ BOSÁKOVA UL. JANÍKOV DVOR" DDZ Vjazd 1 umiestnenie DZ počas stavby "NOSNÝ SYSTÉM MHD V BRATISLAVA, PREVÁDZKOVÝ ÚSEK JANÍKOV DVOR ŠAFÁRIKOVOVO NÁM., 2. ČASŤ BOSÁKOVA UL. JANÍKOV DVOR" DDZ Vjazd 2 vyhradené parkovanie odstránenie IP16 + E13 + V10d dôvod ne: chýba záväzné stanovisko KDI KR PZ v BA, chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie POD Záver Realizácia DDZ Určené DDZ Určené DDZ Neurčené pri ulici Sklabinská Akadémia policajného zboru v Bratislave Kvestorát Sklabinská Bratislava pri ceste /505 IDS Košice, s.r.o. Kmeťova 13 Košice pri ul. Opletalova Devínska správa o.z. Bystrická 25F Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "ÚPRAVA PARKOVISKA AKADÉMIE POLICAJNÉHO ZBORU" umiestnenie DZ 4x elektronabíjacie stanice pre obchodný dom Metro Devínska Nová Ves umiestnenie DZ ku stavbe "OBYTNÝ SÚBOR OPLETALOVA, ČASŤ KOMUNIKÁCIE A SPEVNENÉ PLOCHY" časť objektu SO 23 vnútroareálové komunikácie a parkoviská k polyfunkčnému domu B2, objekt B2.1 vyhradené parkovanie dôvod ne: Hl. m. SR Ba požaduje ponechať voľných minimálne 10% z celkového počtu parkovacích miest v zmysle platnej normy STN prepojenie s OK2021/52/1939 vyňaté z OK2022/01/06 TDZ Neurčené

16 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Sekurisova pri ulici Sekurisova Rodfir s. r. o. Poniklecová 34 Bratislava v. z. Ing. Branislav Kotek P.O.Box Bratislava pri ulici Sekurisova Rodfir s. r. o. Poniklecová 34 Bratislava v. z. Ing. Branislav Kotek P.O.Box Bratislava Predmet žiadosti prerokovania umiestnenie DZ pre vjazd k prevádzke dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie a MC. Tr. MČ. Dúbravka, keďže VDZ zasahuje do chodníka, nepreukázanie vlastníctva a správcovstva vyznačenie VDZ pre vyhradené parkovacie miesta v počte 13 státí osadenie DZ 272 vyznačenie 13x622 dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie, nepreukázanie vlastníctva a správcovstva, komunikácia slúži chodcom a je užívaná ako verejné priestranstvo z uvedeného dôvodu Hl. m. SR Ba nesúhlasí s parkovaním ani iným pojazďovaním komunikácie Kukučínova Hl. m. SR BA umiestnenie dopravného zrkadla na ul. Kukučínova oproti ul. Tehelná a Kukuričná pre rozhľadové podmienky v križovatke Majerníkova Hl. m. SR BA vyznačenie VDZ 620 na ul. Majerníkova z dôvodu nedostačujúceho rozhľadu pri výjazde z parkoviska bytového domu Dunajská Rajská Kamenné námestie Námestie SNP Štúrova Špitálska Hl. m. SR BA umiestnenie DZ úprava DZ v rámci presmerovania nočných liniek MHD (N61 a N80) cez centrum Hlavná Hl. m. SR BA presmerovanie DZ 272 na ul. Hlavná z dôvodu častého blokovania vjazdu do rodinného domu parkujúcimi vozidlami Staré Grunty Hl. m. SR BA umiestnenie parkovacích dorazov v počte 20ks na ul. Staré Grunty z dôvodu zasahovania parkujúcich vozidiel do chodníka pri ul. Studená ( parkovisko pri Shopping centrum Zlaté piesky) Shopping Palace, s.r.o. Pribinova 28 Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "Shopping palace Zlaté piesky" osadenie parkovacích rámp a úprava organizácie dopravy Pri starej prachárni MČ Nové Mesto umiestnenie VDZ parkovacie miesta vyznačenie 12 x 622 POD Záver Realizácia TDZ TDZ Neurčené Neurčené

17 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Čajakova JUDr. Katarína Bystrická Čajakova 34 Bratislava Kozia BPS PARK a. s. Námestie SNP Bratislava Lazaretská BPS PARK a. s. Námestie SNP Bratislava Jégeho T.M.A., spol. s r.o. Zdravotnícka 2 Bratislava Jégeho Eduard Lipovský Jégého Bratislava Predmet žiadosti prerokovania umiestnenie DZ zamedzenie parkovania pred vstupom do nehnuteľnosti, osadenie 270 vyhradené parkovanie osadenie s textom "8 18h použitie parkovacej karty BPS PARK a. s." presun zrušenie vyhradeného parkovania odstránenie IP16 + E12 s textom "PRE DRŽITEĽOV VYHRADZOVACÍCH PARKOVACÍCH KARIET BPS PARK a.s. POČET BOXOV: 1" + V10d vyhradené parkovanie dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie MČ Ružinov nie je správcom predmetného parkoviska parkovisko je v správe Hlavného mesta SR BA vyhradené parkovanie dôvod ne: chýba stanovisko správcu pozemnej komunikácie MČ Ružinov nie je správcom predmetného parkoviska parkovisko je v správe Hlavného mesta SR BA Astrová MČ Ružinov vyznačenie parkoviska na ulici Astrová osadenie 5x x x x vyznačenie 39x x x x Pilárikova BPS PARK a. s. Námestie SNP Bratislava Heydukova BPS PARK a. s. Námestie SNP Bratislava zmena režimu parkovania osadenie s textom "8 18h použitie parkovacej karty BPS PARK a. s." vyznačenie 5x 622 odstránenie 5x V 10d zrušenie vyhradeného parkovania odstránenie IP16 + E12 +6x V10d vyznačenie 6x 622 POD Záver Realizácia TDZ TDZ Neurčené Neurčené

18 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava Bratislava dňa MAGS ODP 45819/ VEC Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava ako príslušný cestný správny orgán podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave a na základe žiadostí podanej dňa u r č u j e žiadateľovi GRIMALDI PRODUCTION s.r.o., Šťastná 11, Bratislava použitie dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych cestách. triedy: Gajova, Klemensova a Bezručova v k.ú. Bratislava Staré Mesto, podľa priloženej dokumentácie dočasného dopravného značenia: "PRE ÚČELY NAKRANIA FILMU zmena termínu k určeniu komisie 02, bod 13 zo dňa a to z pôvodného dátumu realizácie na nový dátum realizácie (ďalej len,,dokumentácie DDZ ). Za umiestnenie určených dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení podľa dokumentácie DDZ je zodpovedný žiadateľ, pričom ich umiestnenie bude zrealizované od do Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Bc. Michal Daniel v. r. vedúci oddelenia Vybavuje: Wolf, 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka > Život v metropole > Doprava > Cestný správny orgán > Dopravné značenia)

19 Doručí sa: GRIMALDI PRODUCTION s.r.o., Šťastná 11, Bratislava 2

20 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava Bratislava dňa MAGS ODP 45401/ komisie 04/2022 VEC: Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy I. u r č u j e podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (ďalej len určenie ) na území hl. m. SR Bratislavy podľa bodov 62 67; 69 74; 77 86; zápisnice 04/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je neplatné, ak príslušný cestný správny orgán nevydá rozhodnutie, resp. povolenie k uzávierke, zriadeniu vjazdu, zvláštnemu užívaniu, vyhradenému parkovaniu a i. Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 60 dní /pri osadení DZstĺpiky do 6 mes./ odo tohto žiadateľovi. Uvedené neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Žiadateľ je povinný pri dočasných dopravných značkách na pozemných komunikáciách s premávkou mestskej hromadnej dopravy informovať Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť najneskôr 5 dní pred ich plánovanou realizáciou na ovú adresu Pred osadením dopravných značiek a dopravných zariadení je žiadateľ povinný dať vytýčiť inžinierske siete v mieste ich osadenia. V prípade poškodenia inžinierskych sietí je žiadateľ povinný zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu a funkčnosti po dohode so správcom inžinierskych sietí.

21 . n e u r č u j e použitie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodov 68; 75; 76; 87 zápisnice 04/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, z dôvodov uvedených v tabuľkovej časti. Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Bc. Michal Daniel v.r. vedúci oddelenia vybavuje: Ing. Zeman 02/ , p. Wolf 02/ , Ing. Maďar 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka>Chcem vybaviť>doprava>cestný správny orgán>zápisnice z op. komisií 2

22 Zápisnica 04/2022 zo zasadnutia komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa Súčasťou tejto zápisnice je tabuľková časť položky s poradovým číslom 62 97, v ktorej je zaznamenaný výsledok prerokovania predložených žiadostí. Použité skratky v tabuľkovej časti: C cesta D diaľnica DZ dopravné značky a dopravné zariadenia DDZ dočasné dopravné značenie GIB Generálny investor Bratislavy IS inžinierske siete KDI Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru KKM kópia katastrálnej mapy LV list vlastníctva MC miestna cesta POD projekt organizácie dopravy SP stavebné povolenie SÚ pred umiestnením DZ je potrebné zrealizovať stavebné úpravy TDZ trvalé dopravné značenie ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby účelová cesta VDZ vodorovné dopravné značenie ZDZ zvislé dopravné značenie 3

23 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Mozartova Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava Žižkova EuroMart DK s.r.o. Palisády 29/A Bratislava Bukovinská Ing. arch. Juraj Murin Svätoplukova 959/10 Bratislava Štefana Králika MČ Dev. Nová Ves vyhradené parkovanie Železničná SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava v. z. PKDS s.r.o. Mlynská 34 Bratislava Biskupická Nákupná Trojičné námestie SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava v. z. PKDS s.r.o. Mlynská 34 Bratislava Bukovinská Ing. arch. Juraj Murin Svätoplukova 959/10 Bratislava pri ulici Račianska (Škultétyho) Bavint, s.r.o. Digital Park, Einsteinova 25 Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "SO 05 Prípojka NN" etapa I.. umiestnenie DZ počas stavby "BYTOVÉ PRIESTORY PRE ZAHRANIČNÝ ZASTUPITEĽSKÝ ÚRAD, ŽIŽKOVA 30, BRATISLAVA" vovovodná prípojka Podm. KDI KR PZ v BA: uzávierka 2 dni, od hod. prepojenie s OK2021/31/1096 umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA RD" prípojky IS k rodinnému domu etapa I.. prepojenie s OK2022/04/68 umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA ČILIŽSKÁ, 2.SC UO00099" vetva K,L,M umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA ČILIŽSKÁ, 1.SC" vetva D Biskupická ul. Pozn.: Hl. m. SR BA nie je príslušné na určenie DZ na ceste /1030 Vetvárska umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA RD" prípojky IS k rodinnému domu etapa I.. dôvod ne: duplicitné podanie určené v OK2022/04/68 umiestnenie DZ počas stavby "OBYTNÝ SÚBOR ŠKULTÉTYHO 2. FÁZa, ZMENA PH NA POLYFUNKČNÝ OBJEKT B10" Pozn.: Hl. m. SR BA nie je príslušné na určenie DZ na ceste /502 Račianska ulica DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Neurčené DDZ Určené

24 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Cesta na Kamzík MBMSTAV, s.r.o. Hviezdoslavovo nám. 213 Námestovo umiestnenie DZ z dôvodu opravy parkovísk na Kamzíku. etapa: etapa: DDZ Určené vyradený úsek /0611 (Vajnory nadjazd pri kruhovom objazde) pri ulici Roľnícka Uhliská Tomanova MONDAIN, s. r. o. Kováčska 6 Bratislava v. z. EVING real, s.r.o. Devínska cesta 2 Stupava umiestnenie DZ ku stavbe "POTRAVINY, PREDAJŇA BRATISLAVA VAJNORY" SO 201 Areálove komunikácie a spevnené plochy, SO 202 Predĺženie Komunikácie Tomanova, SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice prepojenie s OK2022/03/35 DDZ Určené Pionierska Legerského Kyjevská Čulenova Hl. m. SR BA Penta Real Estate, s. r. o. Digital Park, Einsteinova 25 Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA CHODNÍKA PIONIERSKÁ" Podm.: obchádzkové trasy pre chodcov vyznačiť informačnými tabuľami so schémou na začiatku a na konci trasy umiestnenie DZ počas stavby "ADMINISTRATÍVNA BUDOVA Č. 1 ČULENOVA ULICA vjazd/výjazd vozidiel stavby na ul. Čulenova DDZ Určené DDZ Určené Plynárenská Mlynské nivy Prievozská Prístavná I Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Prešovská 48 Bratislava umiestnenie DZ počas opravy havárijného stavu kanalizácie na ul. Mlynské Nivy Nové Apollo DDZ Určené pri ul. Nová Rožňavská MATADOR HOLDING, a.s. Bojnická 3 Bratislava v.z. Cesproza, s.r.o. Budyšínska 14/82 Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "ÚČELOVÁ KOMUNIKÁCIA K SEVERNEJ PARKOVACEJ PLOCHE" dôvod ne: chýba právoplatné predĺženie platnosti stavebného povolenia DDZ Neurčené Zrínskeho Šulekova Resident a.s. Pluhová 29 Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "OBJEKT BYTOVÉHO DOMU ŠULEKOVA 3, BRATISLAVA REKONŠTRUKCIA" DDZ Neurčené dôvod ne: chýba stanovisko správcu miestnej cesty. triedy Šulekova, chýbajú dátumy etáp, chýba zdôvodnenie dĺžky záberu verejnej cesty, Hl. m. SR nesúhlasí zo záberom chodníka na ulici Šulekova

25 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / pri ul. Karloveská Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E Bratislava Istrijská Na kaštieli MC. a IV. triedy a v správe MČ Petržalka IV MČ Dev. Nová Ves MČ Petržalka Rustaveliho Vladimír Cvik Rustaveliho Bratislava pri ul. Pri starej prachárni (Vajnorská) Barbora Kozlíková a Rastislav Kujovič Vajnorská Bratislava umiestnenie DZ počas stavby "PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL BA KARLOVA VES, MODERNIZÁCIA PARKOVISKA" etapa 1: etapa 2: etapa 3: etapa 4: etapa 5: etapa 6: prepojenie s OK2022/04/87 dôvod ne: duplicitné podanie určené v OK2022/04/87 umiestnenie DZ počas opravy povrchu MC. triedy ul. Na kaštieli I. etapa: etapa: umiestnenie DZ dočasné dopravné značenie pre zabezpečenie pracovných miest na miestnych cestách. triedy z dôvodu údržby a opráv na území MČ Petržalka vyhradené parkovanie ŤZP Podm. 1.: do 30 dní od dátumu použitia DZ podať žiadosť o vyhradené parkovanie formulár CSO 12 Podm. 2.: DZ osadiť v smere jazdy vyhradené parkovanie ŤZP Kadnárova Hl. m. SR BA zmena ZDZ na ulici Kadnárova pri križovatke s ulicou Hečkova odstránenie 2x x506 DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené TDZ Určené DZ odstrániť do 30 dní od Ružová dolina MČ Ružinov umiestnenie TDZ obmedzenie parkovania pre dovoz detí do ZŠ Ružová dolina Súhvezdná MČ Ružinov vyhradené parkovanie TDZ Určené

26 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / vyradený úsek /0611 (Vajnory nadjazd pri kruhovom objazde) pri ulici Roľnícka Uhliská Tomanova pri ul Tomášikova Tomášikova Haburská MONDAIN, s. r. o. Kováčska 6 Bratislava v. z. EVING real, s.r.o. Devínska cesta 2 Stupava OMNIA BUSINESS CENTER Tomášikova Bratislava pri ul. Karloveská Lidl Slovenská republika, v.o.s. Ružinovská 1E Bratislava umiestnenie DZ ku stavbe "POTRAVINY, PREDAJŇA BRATISLAVA VAJNORY" SO 201 Areálove komunikácie a spevnené plochy, SO 202 Predĺženie Komunikácie Tomanova, SO 203 Rozšírenie Rybničnej ulice prepojenie s OK2022/04/71 umiestnenie DZ,,OMNIA BUSINESS CENTER" SO 06 Spevnené plochy umiestnenie DZ počas stavby "PREDAJŇA POTRAVÍN LIDL BA KARLOVA VES, MODERNIZÁCIA PARKOVISKA" etapa 1: etapa 2: etapa 3: etapa 4: etapa 5: etapa 6: TDZ TDZ Určené Neurčené Trnavská cesta pri ulici Trnavská cesta FINEP Jégeho alej a. s. Trnavská cesta 6/A Bratislava dôvod ne: duplicitné podanie určené v OK2022/04/77 umiestnenie DZ počas stavby "POLYFUNKČNÝ KOMPLEX NOVÁ CVERKOVKA CENTURY RESIDENCE" TDZ ku kolaudácií Pozn.: Hl. m. SR BA nie je príslušné na určovanie DZ na ceste /572 Trnavská Podm. KDI KR PZ BA: nasvietiť priechody pre chodcov STN , STN Jána Poničana MČ Dev. Nová Ves zrušenie vyhradeného parkovania ŤZP odstránenie IP16 + E15 + V10d DDZ Určené DZ umiestniť TDZ Určené DZ odstrániť do 30 dní od Mikuláša Schneidra Trnavského I Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh umiestnenia VDZ ul. Mikuláša Schneidra Trnavského Dúbravka/ pri elekt. Zastávke Záluhy pri ul. Račianska Šuňavcova Hl. m. SR BA umiestnenie DZ dopravných stĺpikov a cyklostojanov na chodníku ul. Račianska a ul. Šuňavcova do 180 dní od

27 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Stromová Hl. m. SR BA umiestnenie DZ vyznačenie nového VDZ na zastávke MHD Stromová Trávna Koľajná Stolárska Koľajná Hl. m. SR BA Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh umiestnenia parkovacieho pásu a VDZ 620, 602 a ZDZ 514, 50, 233, 503 Pozn.: Hl. m. SR BA nie je príslušné na určovanie DZ na ceste /502 Žitná umiestnenie DZ návrh umiestnenia parkovacieho pásu a VDZ 620, 602 a ZDZ 230, 321, 514, 507, 364, 366, pri ulici Trnavská cesta Hl. m. SR BA umiestnenie DZ Tehelné pole, BA Nové mesto návrh ZDZ 272, pri ul. Mánesovo nám. (parkovisko) Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia nového VDZ na ul. Macharova a na ul. Mánesovo nám. vyznačenie 5x Macharova Hl. m. SR BA umiestnenie DZ návrh vyznačenia nového VDZ na ul. Macharova a na ul. Mánesovo nám. vyznačenie 2x622

28 HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1 MAGS ODP 43660/ Bratislava dňa komisie 05/2022 Použitie dopravných značiek a dopravných zariadení Hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislava po prerokovaní v komisii pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. m. SR Bratislavy I. u r č u j e podľa 3 ods. 2 zákona 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len cestný zákon ) na základe stanoviska správcu pozemnej komunikácie a záväzného stanoviska Krajského dopravného inšpektorátu Krajského riaditeľstva Policajného zboru Slovenskej republiky v Bratislave použitie dopravných značiek a dopravných zariadení na miestnych a účelových komunikáciách (ďalej len určenie ) na území hl. m. SR Bratislavy podľa bodov 98 99; ; ; ; ; ; 119; 122 zápisnice 05/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu. Toto určenie nenahrádza rozhodnutia, resp. povolenia príslušného cestného správneho orgánu (uzávierka, zriadenie vjazdu, zvláštne užívanie, vyhradené parkovanie a i.). Určenie použitia dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení je neplatné, ak príslušný cestný správny orgán nevydá rozhodnutie, resp. povolenie k uzávierke, zriadeniu vjazdu, zvláštnemu užívaniu, vyhradenému parkovaniu a i. Prerokovaný projekt a vydané určenie stráca platnosť, pokiaľ sa umiestnenie/vyznačenie dopravných značiek a dopravných zariadení nezrealizuje v plnom rozsahu do 60 dní /pri osadení DZstĺpiky do 6 mes./ odo tohto žiadateľovi. Uvedené neplatí pre projekty organizácie dopravy dočasných dopravných značiek a dopravných zariadení. Žiadateľ je povinný po ukončení platnosti uviesť dopravné značky a dopravné zariadenia do pôvodného stavu. Žiadateľ je povinný pri dočasných dopravných značkách na pozemných komunikáciách s premávkou mestskej hromadnej dopravy informovať Dopravný podnik Bratislava, akciová spoločnosť najneskôr 5 dní pred ich plánovanou realizáciou na ovú adresu Pred osadením dopravných značiek a dopravných zariadení je žiadateľ povinný dať vytýčiť inžinierske siete v mieste ich osadenia. V prípade poškodenia inžinierskych sietí je žiadateľ povinný zabezpečiť ich uvedenie do pôvodného stavu a funkčnosti po dohode so správcom inžinierskych sietí.

29 2. n e u r č u j e použitie dopravných značiek a dopravných zariadení podľa bodov 100; 105; 109; 112; 115; 118; 120; 121 zápisnice 05/2022 komisie zo dňa , ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tohto listu, z dôvodov uvedených v tabuľkovej časti. Podľa 3 ods. 6 cestného zákona sa na určovanie použitia dopravných značiek a dopravných zariadení na pozemných komunikáciách nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Bc. Michal Daniel v.r. vedúci oddelenia dopravných povolení Vybavuje: Ing. Zeman 02/ , p. Wolf 02/ , Ing. Maďar 02/ Poznámka: Tento dokument sa nachádza aj na (Titulka>Chcem vybaviť>doprava>cestný správny orgán>zápisnice z op. komisií)

30 3 Zápisnica 01/2022 zo zasadnutia komisie pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení Magistrátu hl. mesta SR Bratislavy dňa Súčasťou tejto zápisnice je tabuľková časť položky s poradovým číslom , v ktorej je zaznamenaný výsledok prerokovania predložených žiadostí. Použité skratky v tabuľkovej časti: C cesta D diaľnica DZ dopravné značky a dopravné zariadenia DDZ dočasné dopravné značenie GIB Generálny investor Bratislavy IS inžinierske siete KDI Krajský dopravný inšpektorát KR PZ Krajské riaditeľstvo Policajného zboru KKM kópia katastrálnej mapy LV list vlastníctva MC miestna cesta POD projekt organizácie dopravy SP stavebné povolenie SÚ pred umiestnením DZ je potrebné zrealizovať stavebné úpravy TDZ trvalé dopravné značenie ÚR rozhodnutie o umiestnení stavby účelová cesta VDZ vodorovné dopravné značenie ZDZ zvislé dopravné značenie

31 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Pifflova Bratislavská správcovská spoločnosť, s. r. o. Rusovská cesta 36 Bratislava v. z. MT Inžiniering, s.r.o. Kapicova 1208/7 Bratislava Košická YIT Slovakia a.s. Svätoplukova /2 A Bratislava Hlavná Anna Svrčková Jesénova 2322/2 Bratislava v. z. MT Inžiniering, s.r.o. Kapicova 1208/7 Bratislava Pod vinicami Révová Lipová Žižkova Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava Škultétyho Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava Prokofievova Krajská prokuratúra Bratislava Vajnorská 47 Bratislava pri ulici Trnavská cesta Adela Jaďuďová Trnavská cesta 64 Bratislava umiestnenie DZ počas rekonštrukcie vodovodnej prípojky BD Pifflova 2, 4 umiestnenie DZ počas búrania administratívneho objektu na parc. Č. 9747/22, Košická ul., Bratislava prepojenie s OK2021/48/1801 umiestnenie DZ počas stavby "KANALIZAČNÁ prípojka" na ulici Hlavná 15 dôvod ne: nedostatočné dopravné značenie rozkopávky chýba zníženie maximálnej dovolenej rýchlosti, chýba označenie zúženia vovozky, chýba výstražné žlté prerušované svetlo na zábranách umiestnenie DZ počas MO NNV, Bratislava, Pod vinicami výmena vzdušného vedenia 1. etapa Pod vinicami RD 4 RD etapa Pod vinicami RD 22 Révová 3. etapa úsek Lipová (Žižkova Pod vinicami) umiestnenie DZ počas BA Nové Mesto, Škultétyho Rekonštrukcia TS 0787, VNK umiestnenie DZ počas stavby "REKONŠTRUKCIA VODOVODNEJ PRÍPOJKY" objekt Okresná prokuratúra Bratislava V vyhradené parkovanie ŤZP prepojenie s OK2020/47/1891 DDZ Určené DDZ Určené DDZ Neurčené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené

32 Komisia pre určovanie dopravných značiek a dopravných zariadení zápisnica / Kalinčiakova Pri starej prachárni Bartoškova pri ulici Trnavská cesta SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Bratislava Mozartova Radomil Mišurec Mozartova Bratislava Námestie 1. mája Námestie Slobody Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava Žižkova Západoslovenská distribučná, a.s. Čulenova 6 Bratislava Zrínskeho Šulekova Resident a.s. Pluhová 29 Bratislava umiestnenie DZ pre stavbu "REKONŠTRUKCIA PLYNOVODOV BRATISLAVA 5.SC, VAJNORSKÁ 2" Pri starej prachárni dôvod ne: nezakreslené existujúce DZ, prekrytím DZ 272 s dodatkovými tabuľkami je zrušené obmedzenie parkovania aj na zostávajúcom úseku pri ulici Trnavská cesta prepojenie s OK2021/35/1257 vyhradené parkovanie ŤZP umiestnenie DZ k stavbe,,polyfunkčný objekt KESSELBAUER, NáMESTIE 1.mája v Bratislave" prepojenie s OK2021/40/1495 umiestnenie DZ počas BA Staré Mesto, Žižkova 26, NNK výmena kábla v trase umiestnenie DZ počas stavby "OBJEKT BYTOVÉHO DOMU ŠULEKOVA 3, BRATISLAVA REKONŠTRUKCIA" prepojenie s OK2022/04/76 dôvod ne: chýbajú dátumy etáp, chýba zdôvodnenie dĺžky záberu verejnej cesty, Hl. m. SR nesúhlasí zo záberom chodníka na ulici Šulekova DDZ Neurčené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Určené DDZ Neurčené Robotnícka Elena Helmanová Robotnícka 18 Bratislava vyhradené parkovanie ŤZP Magnetová MČ Nové Mesto umiestnenie DZ doplnenie značenia 302 v križovatke ulíc Magnetová Pri dvore DDZ Určené pri ul Tomášikova Tomášikova Haburská OMNIA BUSINESS CENTER Tomášikova Bratislava umiestnenie DZ,,OMNIA BUSINESS CENTER" SO 06 Spevnené plochy dôvod ne: duplicita podania určené v OK2022/04/ Jána Smreka MČ Dev. Nová Ves zrušenie vyhradeného parkovania pre ŤZP odstránenie 2x IP16 + 2x E15 + 3x E13 odstránenie 3x V10d TDZ Neurčené TDZ Určené DZ odstrániť

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 K.T.Plus, s.r.o. Kopčianska 15 851 01 Bratislava Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mests MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-PETRŽALKA Kutlíkova 17, 852 12 Bratislava Č. sp.: 4185/2017/12-OURaD/Za-3 Bratislava 12. mája 2017 R o z h o d n u t i e Mestská časť Bratislava Petržalka ako príslušný špeciálny

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2017/UKSP/POBA-SP-47 Bratislava R O Z H O D N U T I E Mestská

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava /2017/UKSP/POBA-SP-47 Bratislava R O Z H O D N U T I E Mestská MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 5582/2017/UKSP/POBA-SP-47 Bratislava 22.06.2017 R O Z H O D N U T I E Mestská časť Bratislava - Nové Mesto, ako stavebný úrad príslušný

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.0 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Váš list / zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka V Bratislave - / 04.09.2017 č. SU-1404/904/2019/Ma Ing. Majerníková / 60101168

Podrobnejšie

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24

Mestslcá časť Bratislava-Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti Bratislava-Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24 Mestslcá časť -Staré Mesto 2251/30220/2019/DŽV/Čim Verejná vyhláška Starostka mestskej časti -Staré Mesto podľa zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení

Podrobnejšie

O B E C / M E S T

O B E C / M E S T Strana 1 z 5 -- Meno (názov firmy) a adresa (sídlo firmy) žiadateľa e-mail:... Tel. č.:... V... dňa... Mesto/Obec... V E C: Žiadosť o vydanie rozhodnutia o zmene stavby pred dokončením - 68 stavebného

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Princípy regulovaného parkovania Dôvodová správa Jedna z priorít mestskej Časti Bratislava-

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Princípy regulovaného parkovania Dôvodová správa Jedna z priorít mestskej Časti Bratislava- Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Princípy regulovaného parkovania Dôvodová správa Jedna z priorít mestskej Časti Bratislava-Petržalka sa zameriava okrem iného aj na zlepšenie

Podrobnejšie

é ů

é ů odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Námestie republiky 26, 984 36 Lučenec Číslo: OU-LC-OCDPK-2019/003660 V Lučenci dňa: 05.04.2019 P O V O L E N I E Okresný úrad Lučenec, odbor cestnej dopravy

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa a 2

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa a 2 MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27.6.2012 a 28.06.2012 Návrh na zverenie pozemkov v Bratislave,

Podrobnejšie

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest

zamk.dlažba zamk.dlažba železná konštrukcia - rampa zamk.dlažba zamk.dlažba parkovisko parkovisko zamk.dlažba parkovisko asfalt.cesta bet. asfalt.cest 146,15 21,35 9,7 21,44 9,91 21,35 9,91 21,22 9,91 21,35 plocha plocha nájazd nájazd 30 18,95 cesta 48,95 plocha terasa chodník plocha plocha plocha nájazd nájazd nájazd 5,05 cesta 26,64 20,4 42 20,4 26,40

Podrobnejšie

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti

- schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č.815, účinnosť: Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti - schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 21.02.2017 uznesením č.815, účinnosť: 15.03.2017 Mesto Trenčín, na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa

Podrobnejšie

vzn

vzn VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE MESTA DOLNÝ KUBÍN Č. 9/2015 O VYMEDZENÍ ÚSEKOV MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ NA DOČASNÉ PARKOVANIE MOTOROVÝCH VOZIDIEL Mesto Dolný Kubín v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990

Podrobnejšie

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa:

Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. .,.; r~;;~ Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 12-09- 2019 Vyv!;~enc ona Mesto Prešov Zv.. ".,.; r~;;~ -------- Hlavná 73, Prešov 080 O l Prešov č. SU/3983/145317/2019-Se V Prešove dňa: 05.09.2019 Rozhodnutie Navrhovateľ: Východoslovenská vodarenská

Podrobnejšie

Digital Park Einsteinova, a.s.-MR

Digital Park Einsteinova, a.s.-MR Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. marca 2015 Materiál číslo :.../2015 Návrh na prenájom pozemku, parc.č. 4704/42 pre Digital Park Einsteinova,

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

A-tabulky.numbers

A-tabulky.numbers Tabuľka - Vyhodnotenie návrhu v území CMZ Sliač Sekt or H Názov Mestský úrad Popis, funkčné využitie vybavenosť H2 Zvonica H3 Hájniky vybavenosť H4 Rožok, Výmera Povolené zásahy / výstavba Zastavané v

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Daliborovo nám. 123

Daliborovo nám. 123 Materiál do operatívnej porady starostu Investičný zámer: Žiadateľ: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Investor: ABZ finance s.r.o., Daliborovo nám.3, Bratislava Zámer : Daliborovo nám. 1&2&3

Podrobnejšie

Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnost

Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnost Z á z n a m zo zasadnutia Komisie dopravy a verejnoprospešných služieb konaného dňa 18.04.2012 Zasadnutie sa uskutočnilo na MsÚ v Trnave za prítomnosti členov komisie podľa prezenčnej listiny. Zasadnutie

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin

Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/lin Mestská časť Bratislava-Staré Mesto Vajanského nábrežie 3, 814 21 Bratislava Váš list čí s lo/zo dňa Naše čí s lo 7810/30883/2019/STA/Ivs Vybavuje/linka Mgr. Ivorová/59246245 Bratislava 20.06.2019 Vec:

Podrobnejšie

–spis–

–spis– MESTO Nové Mesto nad Váhom Komisia dopravného rozvoja mesta Zápisnica č. 4/2019 zo zasadnutia komisie dopravného rozvoja mesta pri MsZ Nové Mesto nad Váhom konaného, dňa 11.6.2019 Prítomní: 11 členov komisie,

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 27. a 28. 06. 2019 Štatút peňažného fondu na rozvoj udržateľnej

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava podľa rozdeľovníka Váš list /zo dňa Naše číslo Vybavuje / linka v Bratislave 03.01.2019 SU-10643/2244/2019/Hr Horváthová//02/60101169 19.06.2019

Podrobnejšie

ROZHODNUTIE

ROZHODNUTIE MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO MIESTNY ÚRAD BRATISLAVA- NOVÉ MESTO oddelenie územného konania a stavebného poriadku Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 č. ÚKaSP-2011-10/ 392 UR-KON prer. vyz. Bratislava

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden

Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriaden Všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o dočasnom parkovaní na území mesta Topoľčany Mesto Topoľčany, podľa 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a v zmysle 6a

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa Návrh Dodatku MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestskej rady hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16.03.2017 Návrh Dodatku č. 1 k zmluve o zabezpečení činností súvisiacich s

Podrobnejšie

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia

Navrh_na_vydanie_uzemneho_rozhodnutia V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: Návrh na vydanie územného rozhodnutia V súlade s ust. -u 35 zákona č. 50/1976 Zb. v znení jeho neskorších predpisov podávam návrh na

Podrobnejšie

Zmluva č o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemku v zmysle 51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o

Zmluva č o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemku v zmysle 51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o Zmluva č.05 88 0257 19 00 o bezodplatnom prevode stavebných objektov a pozemku v zmysle 51 Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon), uzatvorená

Podrobnejšie

MsZ _Informacia o stave_NS MHD

MsZ _Informacia o stave_NS MHD MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26.05.2016 Informácia o stave realizácie Nosného systému MHD v Bratislave

Podrobnejšie

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1

tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, Bratislava 1, ~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 tp'ť..- VV HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 1,------- - -~ - -, MIE -: '.'!. ). _ J 1 M l.. J BRATIS!..'' :...,, To 1 DOŠLO Or'.JA: 2 : _n7_?1"!19...

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi

Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie Mi Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka ---------------------------------------------------------------------------- Materiál na rokovanie Miestnej rady dňa 10. júna 2014 Materiál číslo: 68/2014

Podrobnejšie

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43

Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/43 Zoznam lekární pre vykonávanie 6 - mesačnej praxe študentom FaF UK a UVLF Košice (v zmysle zmlúv FaF UK, UVLF Košice a SLeK, na základe Sm. Rady 85/432/EHS) RLeK: Regionálna lekárnická komora MLeK: Miestna

Podrobnejšie

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f

KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, Dunajská Streda Dunajská Streda, UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre f KOMISIA MSZ PRE FINANCIE PÉNZÜGYI BIZOTTSÁG Hlavná 50/16, 929 01 Dunajská Streda Dunajská Streda, 04.02.2019 UZNESENIA zo zasadnutia Komisie MsZ pre financie, konaného dňa 04. februára 2019 v malej zasadačke

Podrobnejšie

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36

projekt r* TECH PROJEKT, spol. s r.o. M. Mišíka 42, Prievidza zapísaný v obchodnom registri okresného súdu Trenčín vo vložke č /R IČO: 36 projekt r* Mesto Prievidza Námestie slobody 14 971 01 Prievidza VEC: ŽIADOSŤ STAVEBNÉ POVOLENIE a) podľa ust. 58 stavebného zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnice č.2

Microsoft Word - Zápisnice č.2 Z Á P I S N I C A č.2 zo zasadnutia komisie MsZ výstavby a ÚP konanej dňa 27.02.2018 Prezencia : - prítomní podľa prezenčnej listiny Program : 1. Zahájenie 2. Žiadosti predložené odd. výstavby a ÚP a majetkoprávnym

Podrobnejšie

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l

Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ l Mestská časť Bratislava - Vrakuňa Šíravská 7, 821 07 Bratislava 214 Váš list číslo/zo dňa / 20.03.2019 Naše číslo UR/547/4929/2019/2/SU/HP Vybavuje/ linka Ing. Pixová/40204865 Bratislava 26.03.2019 VEC:

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom II. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

13 Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ

13  Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 11.04.2017 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2019 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3 2.

Podrobnejšie

Ziadost

Ziadost Obec Bernolákovo Hlavná 111 900 27 Bernolákovo miesto pre podaciu pečiatku a potvrdenie o zaplatení správneho poplatku dňom podania návrhu, vyznačené pokladňou obce vo výške..., zaplatený dňa... 1 podpis

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - /

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - / MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-DÚBRAVKA Žatevná 2, 844 02 Bratislava - podľa rozdeľovníka Vaše číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava - / 03.08.2018 SU-14149/4512/2018/Ma Ing.Majerníková/60101168 18.septembra

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 27. júna 2019 (štvrtok) o

Podrobnejšie

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa N MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 16. 2. 2017 Informácia o plnení schválených uznesení o predaji

Podrobnejšie

VZN_3-2012

VZN_3-2012 Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli mesta Medzilaborce 29. 02. 2012 VZN schválené na MZ v Medzilaborciach 27. 03. 2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli 05. 04. 2012 VZN nadobúda účinnosť 23. 04. 2012 VŠEOBECNÉ

Podrobnejšie

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc

Microsoft Word - NÁVRH ZADANIA_US_Zalesie.doc NÁVRH ZADANIA URBANISTICKEJ ŠTÚDIE LOKALITA NB 14 I. etapa, ZÁLESIE Dátum: november 2009 1 1. Identifikačné údaje: Predmet územnoplánovací podklad: Urbanistická štúdia lokalita NB 14 I. etapa, Zálesie

Podrobnejšie

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo

dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 Program Register investícií Mesta Dunajská Streda na rok Návrh Názov stavebnej akcie / HM Obstaráv. Rozpo dátum spracovania: XI.2016 Strana č.1 1 Správa mesta 120 000 120 000 0 1 1 6 Výmena časti okien na budove MsÚ 19 000 19 000 0 1 1 6 Projektové dokumentácie- Projekty EÚ 71 000 71 000 0 1 1 6 Územný plán

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na zasadnutie komisie ÚPVaD január 2019 Investičný zámer: Žiadateľ: K.T.Plus, s.r.o., Kopčianska 15, Bratislava Investor: South City E, s.r.o., Poštová 3, Bratislava Zámer : Stupeň : Južné Mesto

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov Dňa 16.10.2018 Návrh nájomnej zmluvy na prenájom pozemkov za účelom prevádzkovania Materskej

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 07. 12. 2017 Informácia o vypracovaných znaleckých posudkoch Predkladateľ:

Podrobnejšie

JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy

JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy 30.03.2017 o 08:30 h Zrkadlová sieň Primaciálneho

Podrobnejšie

dpsmatejicka

dpsmatejicka M E S T O N E M Š O V Á Mestský úrad Nemšová, Ul. Janka Palu 2/3, 914 41 N e m š o v á Číslo: OV/1273/14/DL-003 Tel. kontakt: 032/6509647 V Nemšovej, 11.12.2014 Verejná vyhláška D O D A T OČNÉ P O V O

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Zml0487

Zml0487 Zmluva o zriadení vecného bremena č.22892/14- Cs/2012 uzavretá medzi: Povinným z vecného bremena: Mesto Kolárovo Kostolné námestie č. 1, 946 03 Kolárovo zastúpené: Árpád Horváth, primátor IČO: 00306517

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

Naše číslo: MK/A/2018/ V Košiciach, Vybavuje: Ing. Resteiová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E ZMENA PODMIENOK ST

Naše číslo: MK/A/2018/ V Košiciach, Vybavuje: Ing. Resteiová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E ZMENA PODMIENOK ST Naše číslo: MK/A/2018/04917-25 V Košiciach, 03.10.2018 Vybavuje: Ing. Resteiová V E R E J N Á V Y H L Á Š K A R O Z H O D N U T I E ZMENA PODMIENOK STAVEBNÉHO POVOLENIA Mesto Košice ako správny orgán vykonávajúci

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 18.02.2019 MAGS OUIC Ing. arch. Záhorská/610

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-NOVÉ MESTO Junácka ul. č. 1, 832 91 Bratislava 3 podľa rozdeľovníka Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 10.08.2018 7240/2018/UKSP/SILJ-ozn2 Ing. arch. Šilinger/49253150

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV Mestská časť Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov dňa 30.4.2019 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom č. 10,11,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnice č 1

Microsoft Word - Zápisnice č 1 Z Á P I S N I C A č.1 zo zasadnutia komisie MsZ výstavby a ÚP konanej dňa 27.01.2015 Prezencia : - prítomní podľa prezenčnej listiny /všetci boli prítomní/ Program : 1. Zahájenie 2. Žiadosti predložené

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice Košice dňa 15.11.2017 MK/A/2017/10606-02/IV/TOM ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice Juh, Smetanova č. 4, 040 79 Košice ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 ods. 1 zákona č.

Podrobnejšie

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytov Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ Príloha Informácie pre účastníkov vzdelávania Doprava a ubytovanie v: Bratislave Banskej Bystrici Žiline Košiciach

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. 05.2016 I n f o r m á c i a o vybavených interpeláciách poslancov

Podrobnejšie

31_05_2011_MZ_ONsM_RSM_Pannon Office_Odpredaj pozemku-trafostanica

31_05_2011_MZ_ONsM_RSM_Pannon Office_Odpredaj pozemku-trafostanica Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 31. 05. 2011 Materiál číslo: 61 /2011 Návrh na odpredaj nehnuteľnosti pozemku, parc. č. 3662/85

Podrobnejšie

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn

MK/A/2019/ /II/PER Košice R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestn MK/A/2019/15094-03/II/PER Košice 06. 08. 2019 R O Z H O D N U T I E Mesto Košice, pracovisko Košice Západ, Tr. SNP č. 48/A, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa ust. 117 zákona č.

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava -

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES (7. volebné obdobie) Materiál na 33. zasadnutie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - Karlova Ves dňa 27.02.2018 Návrh na zmenu rozpočtu

Podrobnejšie

U Z N E S E N I A

U Z N E S E N I A U Z N E S E N I A z riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Dolnej Súči konaného dňa 26.2.2015 K bodu č.3 Informácia o plnení uznesení z 33/2014, 1/2015 a 2/2015 zasadnutia OZ Uznesenie č.16-oz/2015

Podrobnejšie

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5

2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5 2 6 JON 2019 **ltistav^ MESTSKÁ CAST BRATISLAVA - PODUNAJSKÉ BISKUPICE Miestny úrad Trojičné námestie 11, 825 61 Bratislava Váš list číslo/zo dňa 29.5.2019 Naše číslo SÚ-1151/8378/2019/Du Vybavuje/linka

Podrobnejšie

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA TRNAVA VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 485 o niektorých podmienkach držania psov v meste Trnava Mestské zastupiteľstvo na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 71 Ústavy

Podrobnejšie

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017

07 A Návrh na úpravu rozpočtu MČ BA-Rača na rok 2017 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 07 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava-Rača na rok 2017 Predkladateľ : Materiál

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom I. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA... 3

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU /10286/2019/MM V Banskej Bystrici Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/ VEREJNÁ VYHLÁŠKA Mesto Banská Bystrica Číslo: OVZ-SU 106645/10286/2019/MM V Banskej Bystrici 20.05.2019 Vybavuje/tel.: Ing. Malejčíková - 048/4330415 VEREJNÁ VYHLÁŠKA OZNÁMENIE o začatí konania o proteste prokurátora Mesto

Podrobnejšie

RNDr

RNDr MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Kubačova 21, 831 06 Bratislava 35 Č.j.: 16388/2671 /2016/UPSP-PR Bratislava 24.10.2016 S t a v e b n é p o v o l e n i e Mestská časť Bratislava - Rača ako príslušný stavebný

Podrobnejšie

Ziadost_o_stavebne_povolenie

Ziadost_o_stavebne_povolenie V... Dňa... Obec Lazany Stavebný úrad Hlavná 59/56 972 11 Lazany VEC: ŽIADOSŤ O STAVEBNÉ POVOLENIE a/ podľa ust. 66 stavebného zákona (samostatné stavebné konanie) b/ podľa ust. 39a a 66 stavebného zákona

Podrobnejšie

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice

OKRESNÝ ÚRAD Košice - okolie, Hroncova 13, Košice V Košiciach dňa 19.4.2017 MK/A/2017/09992-05/ I /KRA KOLAUDAČNÉ ROZHODNUTIE Mesto Košice, pracovisko Košice - Staré Mesto, Hviezdoslavova 7, Košice, ako vecne a miestne príslušný stavebný úrad podľa 117

Podrobnejšie

Príloha 03

Príloha 03 Zmluva o spolupráci pri realizácii parkovacej politiky v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave uzatvorená podľa 269 ods. 2 Obchodného zákonníka v platnom znení Zmluvné strany: Hlavné mesto Slovenskej

Podrobnejšie

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan

Štátna školská inšpekcia, Staré grunty 52, Bratislava Faktúry Identifikačný údaj faktúry Popis fakturovaného plnenia Hodnota fakturovan Faktúry 06-2016 e Názov Adresa IČO DFA160252 Vyúčtovanie PN za rok 2015. (ŠIC ZA, Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01 Martin) 70,01 III/146/G/2014-25.05.16 Mesto Martin Nám. S. H. Vajanského 1/1, 036 01,

Podrobnejšie

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b

Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b Štvrťročná správa o stave trhu s plynom a činnostiach súvisiacich s operátorom trhu s plynom IV. štvrťrok 2017 SPP distribúcia, a.s. Mlynské nivy 44/b 825 11 Bratislava 26 Obsah 1. ZMENY DODÁVATEĽA...

Podrobnejšie

Čapajevova_určenie_nájomného

Čapajevova_určenie_nájomného MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 25. 09. 2014 Návrh na schválenie sadzby výpočtu výšky nájmu v novopostavenom

Podrobnejšie

OBEC ČIERNE,

OBEC ČIERNE, OBEC ČIERNE, 023 13 Číslo: 1047/14/16 Čierne, dňa 1.6.2016 STAVEBNÉ POVOLENIE Žiadateľ: STRABAG s.r.o. Mlynské Nivy 61/A 825 18 Bratislava IČO: 17317282 podal dňa 1.10.2014 žiadosť o vydanie stavebného

Podrobnejšie

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo

M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: V Prievidzi ( ) Vybavuje: Ing. Hrabo M E S T O P R I E V I D Z A Námestie slobody 14, Prievidza Číslo: 2.4.2-02-4838-2019 V Prievidzi 18.03.2019 (2.4.2-02-10166-2018) Vybavuje: Ing. Hrabovský Vyvesené dňa: Zvesené dňa : Pečiatka a podpis

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 180101168 26.09.2018 13.11.2018 M 1000003366 / Faveo, s.r.o. / 2018098 03.10.2018 12.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182191

Podrobnejšie

09

09 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva mestskej časti Bratislava-Petržalka dňa 25. novembra 2008 Materiál číslo: 259/2008 K bodu : Návrh

Podrobnejšie

Návrh uznesenia

Návrh uznesenia Uznesenie z 19. riadneho zasadnutia Miestneho zastupiteľstva Mestskej časti Bratislava Vajnory konaného dňa 14.12.2004 vo Vajnoroch Uznesenie č. 258/2004 k bodu 1 Návrh na schválenie rozpočtu mestskej

Podrobnejšie

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo

PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo PRIEVIDZA MESTO PRIEVIDZA Mestský úrad, Námestie slobody č.14, 971 01 Prievidza Záujemcom vo verejnej súťaži Váš list číslo / zo dňa Naše číslo 1.4-5204-2018/56669 Vybavuje / linka Krajčíková/0465179601

Podrobnejšie

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil

Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/ , mobil Ing. Karol Slivkanič, Rastislavova ul. 273, 951 41 Lužianky autorizovaný stavebný inžinier- inžinierske stavby dopravné stavby tel. 037/7783405, mobil 0905 936 729, e-mail: slivkanick@stonline.sk A - SPRIEVODNÁ

Podrobnejšie

OBVODNÝ ÚRAD

OBVODNÝ  ÚRAD OKRESNÝ ÚRAD TRNAVA odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií Kollárova 8, 917 02 Trnava číslo spisu: OU-TT-OCDPK-2019/008988 Trnava 18.03.2018 Okresný úrad Trnava, odbor pre cestnú dopravu a pozemné

Podrobnejšie

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Prehľad dodávateľských faktúr Obdobie: Číslo faktúry Dátum doručenia faktúry dodávateľa / názov 2018097 05.10.2018 19.11.2018 M 1000006809 / See & Go, s.r.o. / Námestie Slobody, 811 06 Bratislava / 45937044 21182192 05.10.2018 19.11.2018 M 1000011048 / Radio Services a.s. / 21182250

Podrobnejšie

Schválenie VZFUU PVaPL

Schválenie VZFUU PVaPL OBVODNÝ POZEMKOVÝ ÚRAD V SENICI Hollého750, 905 01 Senica Č. j.: S/2012/00073-VZFUU V Senici, dňa 1. 2. 2012 Verejná vyhláška č. 2/2012 R O Z H O D N U T I E Obvodný pozemkový úrad v Senici (ďalej len

Podrobnejšie

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES / 8. volebné obdobie / Materiál na 3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava -

MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES / 8. volebné obdobie / Materiál na 3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava - MIESTNE ZASTUPITEĽSTVO MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA KARLOVA VES / 8. volebné obdobie / Materiál na 3. rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ - Karlova Ves dňa 30.04.2019 Návrh na uzavretie nájomných zmlúv

Podrobnejšie

10_Prenajom_NP_pre_ABO_as

10_Prenajom_NP_pre_ABO_as Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 27. marca 2018 Materiál číslo: 421 /2018 Návrh na predĺženie prenájmu nebytových priestorov

Podrobnejšie

Zápis

Zápis Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 7.11.2016 Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov

Podrobnejšie

Preh¾ad plnenia uznesení

Preh¾ad plnenia uznesení Tabuľka č. 1 Prehľad splnených uznesení za roky 1998-2005 10/2006-02/2007 Stručná charakteristika Spôsob splnenia 159/2003 návrh na predaj nehnuteľnosti - zastavaná plocha, Vysoká ul. č. 22 vklad do katastra

Podrobnejšie

ArcView Print Job

ArcView Print Job ÚZEMNÝ PLÁN MESTA TRENÈÍN Zmeny a doplnky è.4 - CMZ - návrh LEGENDA: sekcie výkresu dotknuté ÚPN mesta Trenèín - Zmeny a doplnky è. 4 "nerie i sa" - èasti územia mesta, ktoré nie sú ÚPN mesta Trenèín -

Podrobnejšie

JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie septem

JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie septem JUDr. Ivo Nesrovnal primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Mestská rada hlavného mesta SR Bratislavy - Zasadnutie 14.09.2017 14. septembra 2017, 09:00 h Primaciálny palác, č.dv. 107 Primaciálne

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.9.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov - zverejnenie zámeru

Podrobnejšie

Váš list číslo/zo dňa

Váš list číslo/zo dňa HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA Primaciálne nám. 1, P. O. Box 192, 814 99 Bratislava 1 Váš list číslo/zo dňa Naše číslo Vybavuje/linka Bratislava 01.07.2018 MAGS OUIC 48733/18-366230 Ing.

Podrobnejšie

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a

MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a MAGISTRÁT HLAVNÉHO MESTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVY Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy dňa 26. a 27. 09. 2012 N Á V R H na schválenie prípadu hodného osobitného

Podrobnejšie