Č. Strana Dátum M1 Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z L

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Č. Strana Dátum M1 Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z L"

Prepis

1 1998L0083 SK Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B SMERNICA RADY 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu (Ú. v. ES L 330, , s. 32) Zmenené a doplnené: Úradný vestník Č. Strana Dátum M1 Nariadenie európskeho parlamentu a rady (ES) č. 1882/2003 z L septembra 2003 M2 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 596/2009 z 18. júna L M3 Smernica Komisie (EÚ) 2015/1787 zo 6. októbra 2015 L

2 1998L0083 SK SMERNICA RADY 98/83/ES z 3. novembra 1998 o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu RADA EURÓPSKEJ ÚNIE, so zreteľom na Zmluvu o založení Európskeho spoločenstva, najmä na jej článok 130s ods. 1, so zreteľom na návrh Komisie ( 1 ) so zreteľom na stanovisko Hospodárskeho a sociálneho výboru ( 2 ), so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov ( 3 ) konajúc v súlade s postupom určeným v článku 189c ( 4 ), (1) keďže je potrebné prispôsobiť smernicu Rady 80/778/EHS z 15. júla 1980 o kvalite vôd pre ľudskú spotrebu ( 5 ) vedeckému a technickému pokroku; keďže skúsenosti získané z vykonávania tejto smernice ukazujú, že je potrebné vytvoriť dostatočne pružný a transparentný právny rámec pre členské štáty, aby mohli odstrániť nedostatky a splniť normy; keďže túto smernicu treba znovu preskúmať na základe Zmluvy o Európskej únii a najmä zásady subsidiarity; (2) keďže v súlade s článkom 3b zmluvy, ktorý určuje, že žiadne opatrenie spoločenstva nesmie ísť nad rámec toho, čo je potrebné pre dosiahnutie cieľov zmluvy, treba revidovať smernicu 80/778/EHS s cieľom zamerať sa na splnenie základných kvalitatívnych a zdravotných parametrov, ponechajúc členským štátom možnosť pridať ďalšie parametre, ak to budú považovať za vhodné; (3) keďže podľa zásady subsidiarity opatrenie spoločenstva musí podporovať a dopĺňať opatrenie príslušných orgánov v členských štátoch; ( 1 ) Ú. v. ES C 131, , s. 5 a Ú. v. ES C 213, , s. 8. ( 2 ) Ú. v. ES C 82, , s. 64. ( 3 ) Ú. v. ES C 100, , s ( 4 ) Stanovisko Európskeho parlamentu z (Ú. v. ES C 20, , s.133), spoločná pozícia Rady z (Ú. v. ES C 91, , s.1) a Rozhodnutie Európskeho parlamentu z 13. mája 1998 (Ú. v. ES C 167, , s. 92). ( 5 ) Ú. v. ES L 229, , s. 11. Smernica naposledy zmenená a doplnená aktom o pristúpení z roku 1994.

3 1998L0083 SK (4) keďže podľa zásady subsidiarity prírodné a sociálno-ekonomické rozdiely medzi regiónmi únie vyžadujú, aby väčšina rozhodnutí o monitorovaní a analýze, ako aj opatrení, ktoré treba prijať s cieľom odstránenia nedostatkov, sa prijala na miestnej, regionálnej alebo vnútroštátnej úrovni tak, aby tieto rozdiely nebránili pri vytváraní rámca zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení určených v tejto smernici; (5) keďže normy spoločenstva pre základné a preventívne kvalitatívne parametre pre vodu určenú pre ľudskú spotrebu súvisiace so zdravím sú potrebné, ak minimálne ciele kvality životného prostredia, ktoré treba dosiahnuť v spojení s inými opatreniami spoločenstva, majú byť definované tak, aby sa zachovalo a podporilo udržateľné používanie vody určenej pre ľudskú spotrebu; (6) keďže, vzhľadom na význam kvality vody určenej na ľudskú spotrebu pre ľudské zdravie, treba na úrovni spoločenstva určiť základné kvalitatívne normy, ktoré musí spĺňať voda určená na tento účel; (7) keďže je potrebné zahrnúť vodu používanú v potravinárskom priemysle, pokiaľ nemožno preukázať, že použitie tejto vody neovplyvňuje nezávadnosť hotového výrobku; (8) keďže, aby vodárne mohli splniť normy kvality pre pitnú vodu, treba používať vhodné opatrenia na ochranu vody s cieľom zabezpečiť zachovanie čistoty povrchovej a podzemnej vody; keďže ten istý cieľ možno dosiahnuť pomocou vhodných opatrení pre spracovanie vody, ktoré sa použijú pred dodávkou; (9) keďže plnenie európskej politiky v oblasti vody predpokladá, že bude včas prijatá vhodná rámcová smernica o vode; (10) keďže z predmetu tejto smernice treba vylúčiť prírodné minerálne a liečivé vody, nakoľko pre tento typ vôd boli vytvorené zvláštne predpisy; (11) keďže sú pre všetky parametre, priamo súvisiace so zdravotnými a inými parametrami, potrebné opatrenia, ak došlo k zhoršeniu kvality; a keďže tieto opatrenia by mali byť dôsledne koordinované s vykonávaním smernice Rady 91/414/EHS z 15. júla 1991, týkajúcej sa uvádzania výrobkov na ochranu rastlín na trh ( 1 ) a smernice 98/8/ES Európskeho parlamentu a Rady zo 16. februára 1998 o uvádzaní biocidných výrobkov na trh ( 2 ); ( 1 ) Ú. v. ES L 230, , s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená rozhodnutím Komisie 96/68/ES (Ú. v. ES L 277, , s. 25). ( 2 ) Ú. v. ES L 123, , s. 1.

4 1998L0083 SK (12) keďže je potrebné na dostatočne striktnej úrovni určiť hodnoty jednotlivých parametrov pre látky, ktoré sú dôležité na celom území spoločenstva, aby bolo možné splniť cieľ tejto smernice; (13) keďže hodnoty parametrov vychádzajú z existujúcich vedeckých poznatkov a bol zohľadnený tiež princíp preventívnych opatrení; keďže tieto hodnoty boli vybrané, aby sa zabezpečilo, že voda určená pre ľudskú spotrebu sa bude môcť bezpečne konzumovať počas celého života, a takto predstavovať vysokú úroveň ochrany zdravia; (14) keďže treba vytvoriť rovnováhu, aby sa zabránilo mikrobiologickým a chemickým rizikám; keďže za týmto účelom a s ohľadom na budúcu revíziu hodnôt parametrov, hodnoty parametrov platne aplikované pre vodu určenú na ľudskú spotrebu by mali vychádzať z aspektov verejného zdravia a z metódy posudzovania rizika; (15) keďže v súčasnosti neexistuje na úrovni spoločenstva dostatok dôkazov, o ktoré by sa mohli opierať parametrické hodnoty chemikálií, ktoré negatívne pôsobia na činnosť žliaz s vnútorným vylučovaním,, no zároveň rastie obava o možný dopad účinkov látok škodlivých zdraviu na ľudí a život v prírode; (16) keďže normy v prílohe I vychádzajú predovšetkým zo Usmernení pre kvalitu pitnej vody Svetovej zdravotníckej organizácie a zo stanoviska Vedeckého poradného výboru Komisie povereného skúmaním toxicity a ekotoxicity chemických zlúčenín; (17) keďže členské štáty musia určiť hodnoty ostatných doplňujúcich parametrov, ktoré nie sú zahrnuté v prílohe I, ak je potrebné chrániť ľudské zdravie na ich územiach; (18) keďže členské štáty môžu určiť hodnoty pre iné doplňujúce parametre nezahrnuté v prílohe I, ak ich považujú za potrebné pre zabezpečenie kvality výroby, distribúcie a kontroly vody určenej na ľudskú spotrebu; (19) keďže, ak členské štáty považujú za potrebné prijať prísnejšie normy než tie, ktoré sú uvedené v častiach A a B prílohy I, alebo normy pre ďalšie parametre nezahrnuté v prílohe I, ale nevyhnutné pre ochranu ľudského zdravia, musia tieto normy oznámiť Komisii; (20) keďže členské štáty sú pri zavádzaní alebo zachovávaní prísnejších ochranných opatrení povinné dodržiavať zásady a predpisy zmluvy, tak ako sú interpretované Súdnym dvorom; (21) keďže hodnoty parametrov musia byť dodržané v mieste, kde je voda určená na ľudskú spotrebu sprístupnená príslušnému užívateľovi;

5 1998L0083 SK (22) keďže kvalita vody určenej na ľudskú spotrebu môže byť ovplyvnená domácim distribučným systémom; a keďže sa uznáva, že za domáci distribučný systém ani jeho údržba nemôžu byť zodpovedné členské štáty; (23) keďže každý členský štát by mal vytvoriť monitorovacie programy s cieľom kontrolovať, či voda určená na ľudskú spotrebu spĺňa požiadavky tejto smernice; keďže tieto monitorovacie programy musia uspokojovať miestne potreby a spĺňať minimálne požiadavky na monitorovanie určené v tejto smernici; (24) keďže metódy použité na analýzu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu musia byť také, aby zabezpečili spoľahlivosť a porovnateľnosť dosiahnutých výsledkov; (25) keďže v prípade nezhody s normami uloženými touto smernicou príslušný členský štát musí preskúmať príčinu a zabezpečiť, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre obnovu kvality vody; (26) keďže je dôležité zabrániť tomu, aby kontaminovaná voda spôsobila možné ohrozenie ľudského zdravia; keďže dodávky takejto vody musia byť zakázané alebo jej použitie obmedzené; (27) keďže v prípade nezhody s parametrom, ktorý má indikačnú funkciu, musí príslušný členský štát zvážiť, či táto nezhoda nepredstavuje riziko pre ľudské zdravie; keďže musí prijať nápravné opatrenie s cieľom obnoviť kvalitu vody, ak je to nevyhnutné pre ochranu ľudského zdravia; (28) keďže, ak toto nápravné opatrenie je nevyhnutné pre obnovu kvality vody určenej na ľudskú spotrebu podľa článku 130r ods. 2 zmluvy, treba uprednostniť opatrenie, ktoré odstráni problém pri zdroji; (29) keďže členské štáty by mali byť oprávnené poskytnúť za istých podmienok odchýlky z tejto smernice; keďže je potrebné vytvoriť vhodný rámec pre tieto výnimky, ktoré však nesmú predstavovať potenciálnu hrozbu pre ľudské zdravie, a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nie je možné zachovať inými primeranými prostriedkami; (30) keďže, nakoľko príprava alebo distribúcia vody určenej na ľudskú spotrebu môže zahŕňať použitie určitých látok alebo materiálov, sú potrebné predpisy upravujúce použitie týchto látok a materiálov, aby sa zabránilo ich možným škodlivým účinkom na ľudské zdravie;

6 1998L0083 SK (31) keďže vedecký a technický pokrok môže vyžadovať rýchle prispôsobenie technických požiadaviek určených v prílohách II a III; a keďže, aby sa uľahčilo použitie opatrení potrebných pre tento účel, je potrebné zabezpečiť postup, na základe ktorého Komisia môže schvaľovať takéto prispôsobenia s pomocou výboru zloženého zo zástupcov členských štátov; (32) keďže spotrebitelia by mali byť dostatočne a vhodne informovaní o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu, o všetkých výnimkách poskytnutých členskými štátmi a o všetkých nápravných opatreniach prijatých príslušnými orgánmi; a keďže treba vziať do úvahy technické aj štatistické potreby Komisie, i práva jednotlivcov na dostatočné informácie o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu; (33) keďže v mimoriadnych prípadoch a pre geograficky vymedzené oblasti môže byť potrebné poskytnúť členským štátom dlhšiu lehotu pre splnenie niektorých ustanovení tejto smernice; (34) keďže táto smernica by nemala ovplyvniť povinnosti členských štátov súvisiace s lehotou jej transpozície do vnútroštátneho práva alebo jej používaním, uvedeným v prílohe IV, PRIJALA TÚTO SMERNICU: Článok 1 Cieľ 1. Táto smernica sa vzťahuje na kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu. 2. Cieľom tejto smernice je ochrániť ľudské zdravie pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu zabezpečením je nezávadnosti a čistoty. Na účely tejto smernice: Článok 2 Definície 1. voda určená na ľudskú spotrebu znamená: a) všetku vodu v jej pôvodnom stave alebo po spracovaní, určenú na pitie, varenie, prípravu potravín alebo iné domáce účely, bez ohľadu na jej pôvod a na to, či bola dodaná z distribučnej siete, cisterny alebo vo fľašiach či nádobách;

7 1998L0083 SK b) všetku vodu používanú v potravinárskych podnikoch pri výrobe, spracovaní, konzervovaní alebo predaji výrobkov alebo látok určených na ľudskú spotrebu, pokiaľ sa príslušné vnútroštátne orgány nepresvedčia, že kvalita vody nemôže ovplyvniť nezávadnosť potravín v ich konečnej podobe; 2. domáci distribučný systém znamená potrubia, armatúry a zariadenia nainštalované medzi kohútikmi, ktoré bežne slúžia pre ľudskú spotrebu a distribučnú sieť, ale iba ak za ne nie je zodpovedný dodávateľ vody z titulu svojej funkcie dodávateľa vody podľa platného vnútroštátneho právneho predpisu. Článok 3 Výnimky 1. Táto smernica sa nevzťahuje na: a) prírodné minerálne vody uznané ako také príslušnými vnútroštátnymi orgánmi, v súlade so smernicou Rady 80/777/EHS z 15. júla 1980 o aproximácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa využívania a predaja prírodných minerálnych vôd ( 1 ); b) liečivé vody v zmysle smernice Rady 65/65/EHS z 26. januára 1965 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov alebo správnych opatrení týkajúcich sa zdravotníckych výrobkov ( 2 ); 2. Členské štáty môžu oslobodiť od ustanovení tejto smernice: a) vodu určenú výlučne na tie účely, u ktorých sa príslušné orgány presvedčia o tom, že kvalita vody nemá žiaden priamy ani nepriamy účinok na zdravie príslušných spotrebiteľov; b) vodu určenú pre ľudskú spotrebu z individuálneho zdroja, poskytujúceho v priemere menej ako 10 m3 za deň alebo slúžiaceho menej ako 50 osobám, pokiaľ voda nie je dodávaná v rámci obchodnej alebo verejnej činnosti. 3. Členské štáty, ktoré uplatnia výnimky uvedené v odseku 2 písm. b), zabezpečia, aby obyvateľstvo, ktorého sa to týka, bolo s tým oboznámené aj so všetkými opatreniami a pochopilo škodlivé vplyvy na zdravie vyplývajúce zo znečistenia vody určenej na ľudskú spotrebu. Okrem toho dostane obyvateľstvo, ktorého sa to týka ihneď vhodné poučenie, pokiaľ existuje zjavné riziko potenciálnej hrozby pre ľudské zdravie vyplývajúce z kvality takejto vody. ( 1 ) Ú. v. ES L 229, , s. 1. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 96/70/ES (Ú. v. ES L 299, , s. 26). ( 2 ) Ú. v. ES , s Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/39/EHS (Ú. v. ES L 214, , s. 22).

8 1998L0083 SK Článok 4 Všeobecné povinnosti 1. Bez toho, aby by boli dotknuté ich povinnosti vyplývajúce z iných ustanovení spoločenstva, členské štáty prijmú opatrenia potrebné pre zabezpečenie nezávadnosti a čistoty vody určenej na ľudskú spotrebu. Na účely minimálnych požiadaviek tejto smernice voda určená na ľudskú spotrebu bude nezávadná a čistá, ak: a) neobsahuje žiadne mikroorganizmy a parazity, ani látky, ktoré v určitých množstvách alebo koncentráciách predstavujú možnú hrozbu pre ľudské zdravie, a b) spĺňa minimálne požiadavky určené v častiach A a B prílohy I; a ak, v súlade s relevantnými ustanoveniami článkov 5 až 8 a 10 a v súlade so zmluvou, členské štáty prijmú všetky ďalšie nevyhnutné opatrenia s cieľom zabezpečiť, aby voda určená na ľudskú spotrebu spĺňala požiadavky tejto smernice. 2. Členské štáty zabezpečia, aby opatrenia prijaté s cieľom vykonávania tejto smernice, za žiadnych okolností neviedli, priamo alebo nepriamo, k zhoršeniu súčasnej kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to je dôležité pre ochranu ľudského zdravia, alebo k zvýšeniu znečistenia vôd používaných na výrobu pitnej vody. Článok 5 Normy kvality 1. Členské štáty určia hodnoty parametrov uvedených v prílohe I, použiteľné pre vodu určenú na ľudskú spotrebu. 2. Hodnoty určené v súlade s odsekom 1 nesmú byť menej prísne ako tie, ktoré sú uvedené v prílohe I. Pokiaľ ide o parametre uvedené v časti C prílohy I, hodnoty treba stanoviť iba pre monitorovacie účely a s cieľom plnenia povinností uložených v článku Členský štát určí hodnoty ďalších parametrov, nezahrnutých v prílohe I, ak si to vyžiada ochrana ľudského zdravia na ich území alebo jeho časti. Určené hodnoty by mali spĺňať aspoň požiadavky článku 4 ods. 1 písm. a). Článok 6 Miesto zhody 1. Hodnoty parametrov určené v súlade s článkom 5 budú splnené: a) v prípade vody dodávanej z distribučnej siete na mieste, v rámci priestorov alebo budovy, kde vyteká z kohútikov bežne slúžiacich pre ľudskú spotrebu;

9 1998L0083 SK b) v prípade vody dodávanej z cisterny na mieste, kde vyteká z cisterny; c) v prípade vody plnenej do fliaš alebo nádob určených na predaj v mieste, kde je voda plnená do fliaš alebo nádob; d) v prípade vody používanej v potravinárskych podnikoch na mieste, kde sa voda používa v podniku. 2. V prípade vody, na ktorú sa vzťahuje odsek 1 písm. a), ak možno dokázať, že nezhodu s parametrickými hodnotami určenými podľa článku 5 spôsobil domáci distribučný systém alebo jeho údržba, s výnimkou priestorov a budov, kde je voda dodávaná verejnosti, napr. v školách, nemocniciach a reštauráciách, sa predpokladá, že členské štáty si v zmysle tohto článku a článkov 4 a 8 ods. 2 splnili svoje povinnosti. 3. Ak platí odsek 2 a existuje riziko, že voda zahrnutá v odseku 1 písm. a) nesplní parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5, členské štáty napriek tomu zabezpečia, aby: a) boli prijaté vhodné opatrenia na zníženie alebo odstránenie rizika nesplnenia týchto parametrických hodnôt, napr. upozornením vlastníkov majetku na možné nápravné opatrenia, ktoré by mohli prijať, a/alebo boli prijaté iné opatrenia, napr. vhodné spracovateľské techniky, ktoré zabezpečia zmenu typu alebo vlastností vody pred jej dodávkou, aby sa znížilo alebo odstránilo riziko, že voda po dodávke nebude spĺňať parametrické hodnoty; a b) príslušní spotrebitelia boli riadne informovaní a upozornení na všetky možné ďalšie nápravné opatrenia, ktoré by mali prijať. Článok 7 Monitorovanie 1. Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili pravidelné monitorovanie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorých cieľom je zistiť, či voda dostupná spotrebiteľom spĺňa požiadavky tejto smernice a najmä parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5. Vzorky treba odoberať tak, aby reprezentovali kvalitu vody spotrebovanej počas celého roka. Okrem toho, členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili kontrolu účinnosti použitého dezinfekčného spracovania v prípade, že dezinfekcia je súčasťou prípravy alebo distribúcie vody určenej na ľudskú spotrebu, a zachovanie čo najnižšej úrovne kontaminácie spôsobenej vedľajšími produktmi dezinfekcie bez zhoršenia kvality dezinfekcie.

10 1998L0083 SK Aby sa zabezpečilo splnenie povinností uložených v odseku 1, príslušné orgány vypracujú vhodné monitorovacie programy pre všetku vodu určenú na ľudskú spotrebu. Tieto monitorovacie programy budú spĺňať minimálne požiadavky definované v prílohe II. 3. Miesta odberu vzoriek určia príslušné orgány a tieto miesta budú spĺňať relevantné požiadavky definované v prílohe II. M2 4. Pokyny Spoločenstva pre monitorovanie predpísané v tomto článku sa môžu vypracovávať v súlade s riadiacim postupom stanoveným v článku 12 ods a) Členské štáty budú spĺňať špecifikácie pre analýzy parametrov uvedené v prílohe III. b) Môžu sa použiť iné metódy než tie, ktoré sú špecifikované v časti 1 prílohy III, ak možno dokázať, že dosiahnuté výsledky sú aspoň také spoľahlivé ako tie, ktoré sa získali určenými metódami. Členské štáty, ktoré používajú alternatívne metódy, poskytnú Komisii všetky potrebné informácie o týchto metódach a ich rovnocennosti. c) Pre parametre uvedené v častiach 2 a 3 prílohy III sa môže použiť ľubovoľná metóda analýzy, ak spĺňa požiadavky definované v tejto prílohe. 6. Členské štáty zabezpečia vykonávanie ďalšieho monitorovania látok a mikroorganizmov v jednotlivých prípadoch, pre ktoré neboli určené parametrické hodnoty v súlade s článkom 5, ak existuje odôvodnené podozrenie, že v určitých množstvách alebo koncentráciách môžu predstavovať hrozbu pre ľudské zdravie. Článok 8 Nápravné opatrenie a obmedzenie používania 1. Členské štáty zabezpečia, aby všetky prípady nesplnenia parametrických hodnôt určených v súlade s článkom 5 boli s cieľom zistenia príčiny okamžite preskúmané. 2. Ak napriek opatreniam prijatým s cieľom splnenia povinností uložených v článku 4 ods. 1 voda určená na ľudskú spotrebu nespĺňa parametrické hodnoty určené v súlade s článkom 5 a podliehajúce článku 6 ods. 2, príslušný členský štát zabezpečí, aby sa čo najskôr prijalo nápravné opatrenie nevyhnutné pre obnovenie jej kvality a uprednostní ich presadzovanie, okrem iného, s ohľadom na mieru prekročenia príslušnej parametrickej hodnoty ako i na možnú hrozbu pre ľudské zdravie.

11 1998L0083 SK Bez ohľadu na to, či parametrické hodnoty boli splnené alebo nie, členské štáty zabezpečia, aby dodávka vody určenej na ľudskú spotrebu, ktorá predstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie, bola zakázaná alebo jej použitie obmedzené, prípadne aby bolo prijaté také podobné opatrenie, ktoré je pre ochranu ľudského zdravia potrebné. V takýchto prípadoch bude spotrebiteľ okamžite informovaný a dostane potrebné informácie. 4. Príslušné orgány alebo iné relevantné orgány rozhodnú, aké opatrenia v zmysle odseku 3 treba prijať, berúc do úvahy riziká pre ľudské zdravie, ktoré by mohlo spôsobiť prerušenie dodávky alebo obmedzenie používania vody určenej na ľudskú spotrebu. 5. Členské štáty môžu vypracovať pokyny, aby pomohli príslušným orgánom splniť ich povinnosti v zmysle odseku V prípade nesúladu s parametrickými hodnotami alebo so špecifikáciami uvedenými v časti C prílohy I členské štáty zvážia, či tento nesúlad predstavuje riziko pre ľudské zdravie. Ak to bude potrebné pre ochranu ľudského zdravia, a aby obnovili kvalitu vody, prijmú nápravné opatrenia. 7. Členské štáty zabezpečia informovanie spotrebiteľov v prípade, že bolo prijaté nápravné opatrenie, pokiaľ príslušné orgány nerozhodnú, že nezhoda s parametrickou hodnotou je bezvýznamná. Článok 9 Odchýlky 1. Členské štáty môžu poskytnúť výnimky z parametrických hodnôt uvedených v časti B prílohy I alebo stanovených v súlade s článkom 5 ods. 3 až po maximálnu hodnotu, ktorú určia, ak odchýlka neprestavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie a ak dodávku vody určenej na ľudskú spotrebu v príslušnej oblasti nemožno inak zachovať inými primeranými prostriedkami. Platnosť odchyliek bude obmedzená na čo najkratšie obdobie, ktoré nesmie presiahnuť tri roky, a na konci tohto obdobia sa uskutoční kontrola s cieľom zistiť, či sa dosiahol dostatočný pokrok. Ak chce členský štát poskytnúť druhú odchýlku, kontrolu spolu s odôvodnením svojho rozhodnutia o druhej odchýlke oznámi Komisii. Obdobie platnosti tejto druhej odchýlky nesmie prekročiť tri roky. 2. Vo výnimočných prípadoch členský štát môže požiadať Komisiu o tretiu odchýlku na obdobie maximálne troch rokov. Komisia rozhodne o takejto žiadosti do troch mesiacov. 3. Každá výnimka poskytnutá v súlade s odsekmi 1 alebo 2 bude špecifikovať nasledovné: a) dôvody odchýlky,

12 1998L0083 SK b) príslušný parameter, výsledky predchádzajúceho relevantného monitorovania a maximálnu povolenú hodnotu v rámci odchýlky; c) geografickú oblasť, množstvo vody dodanej každý deň, počet príslušného obyvateľstva a informáciu, či sa odchýlka dotkne nejakého dôležitého potravinárskeho podniku alebo nie; d) vhodný monitorovací program, v prípade potreby s vyššou frekvenciou monitorovacích činností, e) zhrnutie plánu nevyhnutných nápravných opatrení vrátane harmonogramu prác a odhadu nákladov a ustanovení pre revíziu, f) požadovanú platnosť odchýlky. 4. Ak príslušné orgány rozhodnú, že nesúlad s parametrickou hodnotou je bezvýznamný, a ak opatrenie prijaté v súlade s článkom 8 ods. 2 stačí na vyriešenie problému do 30 dní, požiadavky odseku 3 sa nemusia uplatniť. V tom prípade príslušné orgány alebo iné relevantné orgány určia iba maximálnu povolenú hodnotu pre príslušný parameter a lehotu poskytnutú na vyriešenie problému. 5. Odsek 4 už nemožno použiť, pokiaľ hodnota parametru u jedného určitého zásobovateľa vodou nebola v priebehu uplynulých 12 mesiacov dodržaná celkove viac ako 30 dní.. 6. Každý členský štát, ktorý použije odchýlky uvedené v tomto článku, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté touto odchýlkou bolo okamžite informované vhodným spôsobom o tejto odchýlke, ako i o jej podmienkach. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre skupiny obyvateľstva, pre ktoré by výnimka mohla predstavovať zvláštne riziko. Tieto povinnosti neplatia za podmienok opísaných v odseku 4, ak príslušné orgány nerozhodnú inak. 7. Okrem odchyliek poskytnutých v súlade s odsekom 4, členský štát bude informovať Komisiu do dvoch mesiacov o každej odchýlke týkajúcej sa individuálnej dodávky vody prevyšujúcej v priemere m 3 za deň alebo slúžiacej viac ako osobám vrátane informácií uvedených v odseku Tento článok sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá sa ponúka na predaj vo fľašiach alebo v nádobách.

13 1998L0083 SK Článok 10 Zabezpečenie kvality úpravy, vybavenia a materiálov Členské štáty prijmú všetky potrebné opatrenia, aby zabezpečili, že žiadne látky alebo materiály v prípade nových zariadení používaných pri príprave alebo distribúcii vody určenej na ľudskú spotrebu, alebo nečistoty spojené s týmito látkami resp. materiálmi pre nové zariadenia, nezostali vo vode určenej na ľudskú spotrebu vo vyšších koncentráciách, než je potrebné na účel ich použitia, a že priamo ani nepriamo neznížia ochranu ľudského zdravia požadovanú v tejto smernici; interpretačný dokument a technické špecifikácie v zmysle článku 3 a článku 4 ods. 1 smernice Rady 89/106/EHS z 21. decembra 1988 o aproximácii zákonov, iných právnych predpisov a správnych opatrení členských štátov týkajúcich sa stavebných výrobkov ( 1 ) budú rešpektovať požiadavky tejto smernice. Článok 11 Revízia príloh 1. Aspoň raz za päť rokov Komisia vykoná revíziu prílohy I na základe vedeckého a technického pokroku a v prípade potreby vypracuje návrhy na zlepšenia v súlade s postupom opísaným v článku 189c zmluvy. M2 2. Aspoň raz za päť rokov Komisia zmení a doplní prílohy II a III, aby sa príslušným spôsobom zohľadnil vedecký a technický pokrok. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3. M1 Článok Komisii pomáha výbor. 2. V prípade odkazu na tento článok sa uplatňujú články 4 a 7 rozhodnutia 1999/468/ES ( 2 ) so zreteľom na ustanovenia jeho článku 8. Obdobie ustanovené v článku 4 ods. 3 rozhodnutia 1999/468/ES je tri mesiace. M2 3. Ak sa odkazuje na tento odsek, uplatňuje sa článok 5a ods. 1 až 4 a článok 7 rozhodnutia 1999/468/ES so zreteľom na jeho článok 8. ( 1 ) Ú. v. ES L 40, , s. 12. Smernica naposledy zmenená a doplnená smernicou 93/68/EHS (Ú. v. ES L 220, , s.1). ( 2 ) Rozhodnutie Rady 1999/468/ES z 28. júna 1999, ktorým sa ustanovujú postupy pre výkon vykonávacích právomocí zverených Komisii (Ú. v. ES L 184, , s. 23).

14 1998L0083 SK Článok 13 Informácie a správy 1. Členské štáty prijmú opatrenia, prostredníctvom ktorých zabezpečia sprístupnenie primeraných a aktuálnych informácií o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. 2. Bez toho, aby bola dotknutá smernica Rady 90/313/EHS zo 7. júna 1990 o slobode prístupu k informáciám o životnom prostredí ( 1 ), každý členský štát, s cieľom informovať spotrebiteľov, vydá raz za tri roky správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu. Prvá správa sa bude vzťahovať na roky 2002, 2003 a Každá správa bude obsahovať minimálne všetky individuálne dodávky vody prevyšujúce v priemere m3 za deň alebo ktoré zásobuje viac ako osôb, bude zahŕňať tri kalendárne roky a bude zverejnená do jedného roka od uplynutia obdobia pre zverejnenie správy z ďalšieho kalendárneho roka.. 3. Členské štáty pošlú svoje správy Komisii do dvoch mesiacov od ich uverejnenia. M2 4. Formáty a minimálne informácie požadované pre správy uvedené v odseku 2 sa určia so zvláštnym zreteľom na opatrenia uvedené v článku 3 ods. 2, článku 5 ods. 2 a 3, článku 7 ods. 2, článku 8, článku 9 ods. 6 a 7 a článku 15 ods. 1 a v prípade potreby sa zmenia a doplnia v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods Komisia preskúma správy členských štátov a raz za tri roky vydá súhrnnú správu o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v spoločenstve. Táto správa bude uverejnená v priebehu deviatich mesiacov od prijatia správ členských štátov. M2 6. Spolu s prvou správou o tejto smernici uvedenou v odseku 2 členské štáty vypracujú a predložia Komisii aj správu o opatreniach, ktoré prijali alebo prijmú s cieľom splniť svoje povinnosti v zmysle článku 6 ods. 3 a poznámky 10 v časti B prílohy I. Návrh na primeraný formát takejto správy sa predloží v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods. 2. Článok 14 Obdobie potrebné na dosiahnutie zhody Členské štáty prijmú opatrenia nevyhnutné na to, aby zabezpečili kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu zodpovedajúcu požiadavkám tejto smernice do piatich rokov odo dňa nadobudnutia jej účinnosti, bez toho, aby boli dotknuté poznámky 2, 4 a 10 v časti B prílohy I. ( 1 ) Ú. v. ES L 158, , s. 56.

15 1998L0083 SK Článok 15 Mimoriadne okolnosti 1. Členský štát môže za mimoriadnych okolností a pre geograficky vymedzené oblasti predložiť Komisii zvláštnu žiadosť o poskytnutie dlhšej lehoty, než je uvedené v článku 14. Dodatočná lehota nepresiahne tri roky a na jej konci sa uskutoční kontrola, o ktorej výsledku bude informovaná Komisia, ktorá môže na jej základe povoliť druhú, maximálne trojročnú dodatočnú lehotu. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na vodu určenú na ľudskú spotrebu, ktorá je ponúkaná na predaj vo fľašiach alebo nádobách. 2. Každá takáto žiadosť, ktorá musí byť zdôvodnená, uvedie vzniknuté problémy a obsahovať aspoň všetky informácie špecifikované v článku 9 ods. 3 M2 3. Takáto žiadosť sa preskúma v súlade s riadiacim postupom uvedeným v článku 12 ods Každý členský štát, ktorý použije tento článok, zabezpečí, aby obyvateľstvo dotknuté jeho žiadosťou bolo okamžite vhodne informované o výsledku tejto žiadosti. Okrem toho členský štát v prípade potreby zabezpečí vydanie pokynov pre skupiny obyvateľstva, pre ktoré by táto žiadosť mohla predstavovať zvláštne riziko. Článok 16 Zrušenie 1. Päť rokov po nadobudnutí účinnosti sa smernica 80/778/EHS týmto zrušuje. Pokiaľ odsek 2 neustanovuje inak, toto zrušenie sa nijako nedotkne povinností členských štátov týkajúcich sa lehôt jej transpozície do vnútroštátneho práva a uplatňovania opísaného v prílohe IV. Všetky odkazy na zrušenú smernicu budú mať formu odkazov na túto smernicu a budú sa vykladať v súlade s korelačnou tabuľkou uvedenou v prílohe V. 2. Keď členský štát uvedie do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou a prijme opatrenia požadované v článku 14 pre kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu v danom členskom štáte, bude platiť táto smernica a nie smernica 80/778/EHS. Článok 17 Transpozícia do vnútroštátneho práva 1. Členské štáty uvedú do účinnosti zákony, iné právne predpisy a správne opatrenia potrebné na dosiahnutie súladu s touto smernicou do dvoch rokov od nadobudnutia jej účinnosti. Bezodkladne o tom budú informovať Komisiu.

16 1998L0083 SK Členské štáty uvedú priamo v prijatých ustanoveniach alebo pri ich úradnom uverejnení odkaz na túto smernicu. Podrobnosti o odkaze upravia členské štáty. 2. Členské štáty oznámia Komisii znenie hlavných ustanovení vnútroštátnych právnych predpisov, ktoré prijmú v oblasti pôsobnosti tejto smernice. Článok 18 Nadobudnutie účinnosti Táto smernica nadobudne účinnosť 20. deň po jej uverejnení v Úradnom vestníku Európskeho spoločenstva. Článok 19 Adresáti Táto smernica je adresovaná členským štátom.

17 1998L0083 SK PRÍLOHA I PARAMETRE A PARAMETRICKÉ HODNOTY ČASŤ A Mikrobiologické parametre Parameter Parametrická hodnota (množstvo/100 ml) Escherichia coli (E. coli) 0 Enterococci 0 Nasledujúce platí pre vodu ponúkanú na predaj vo fľašiach alebo v nádobách: Parameter Escherichia coli (E. coli) Enterococci Pseudomonas aeruginosa Počet kolónií 22 C Počet kolónií 37 C Parametrická hodnota 0/250 ml 0/250 ml 0/250 ml 100/ml 20/ml

18 1998L0083 SK ČASŤ B Chemické parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Akrylamid 0,10 μg/l poznámka 1 Antimón 5,0 μg/l Arzén 10 μg/l Benzén 1,0 μg/l Benzo(a)pyrén 0,010 μg/l Bór 1,0 mg/l Bróm 10 μg/l poznámka 2 Kadmium 5,0 μg/l Chróm 50 μg/l Meď 2,0 mg/l poznámka 3 Kyanid 50 μg/l 1,2-dichlóretán 3,0 μg/l Epichlórhydrín 0,10 μg/l poznámka 1 Fluorid 1,5 mg/l Olovo 10 μg/l poznámky 3 a 4 Ortuť 1,0 μg/l Nikel 20 μg/l poznámka 3 Dusičnan 50 mg/l poznámka 5 Dusitan 0,50 mg/l poznámky 5 Pesticídy 0,10 μg/l poznámky 6 a 7 Pesticídy spolu 0,50 μg/l poznámky 6 a 8 Polycyklické aromatické uhľovodíky 0,10 μg/l súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 9 Selén 10 μg/l Tetrachlóretén a trichlóretén 10 μg/l súčet koncentrácií špecifikovaných parametrov Trihalometány spolu 100 μg/l súčet koncentrácií špecifikovaných zlúčenín poznámka 10 Vinylchlorid 0,50 μg/l poznámka 1 Poznámka 1: Parametrická hodnota znamená koncentráciu reziduálneho monoméru vo vode, vypočítanú podľa špecifikácií maximálneho uvoľnenia z príslušného polyméru pri kontakte s vodou.

19 1998L0083 SK Poznámka 2: Členské štáty by sa mali podľa možnosti usilovať o nižšiu hodnotu bez toho, aby negatívne ovplyvnili dezinfekciu. V prípade vody podľa článku 6 ods. 1, písm. b),b) a d) musí byť hodnota splnená najneskôr do 10 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre bromát predstavuje pre obdobie päť až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 25 μg/l. Poznámka 3: Hodnota platí pre vzorku vody určenú na ľudskú spotrebu, odobratú pomocou vhodnej metódy odberu vzoriek ( 1 ) na mieste odberu vody tak,, aby poskytoval reprezentatívnu vzorku priemerného týždenného odberu vody spotrebiteľom. Odber vzoriek a monitorovacie metódy sa musia použiť harmonizovane, ako je uvedené v článku 7 ods. 4 Členské štáty musia vziať do úvahy výskyt najvyšších hodnôt, ktoré môžu mať škodlivé účinky na ľudské zdravie. Poznámka 4: V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) musí byť táto hodnota splnená najneskôr do 15 kalendárnych rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice. Hodnota parametra pre olovo v období 5 až 15 rokov po nadobudnutí účinnosti tejto smernice predstavuje 25 μg/l. Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení pre zníženie koncentrácie olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu, pokiaľ to bude možné počas obdobia potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou. Pri vykonávaní opatrení na dosiahnutie zhody s touto hodnotou členské štáty musia postupne uprednostňovať oblasti, kde je koncentrácia olova vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššia. Poznámka 5: Členské štáty musia zabezpečiť splnenie podmienky, že [dusičnan]/50 + [dusitan]/3 1, pričom hranaté zátvorky obsahujú koncentrácie v mg/l pre dusičnan (NO 3 ) a dusitan (NO 2 ), a aby úpravovne vody splnili hodnotu 0,10 mg/l pre dusitany. Poznámka 6: Pesticídy znamenajú: organické insekticídy organické herbicídy organické fungicídy organické nematocídy organické acaricídy organické algicídy organické rodenticídy organické slimicídy súvisiace produkty (okrem iného regulátory rastu) a ich relevantné metabolity, degradačné a reakčné produkty. Sledovať treba iba pesticídy, ktorých prítomnosť je pravdepodobná v určitej vodárni. Poznámka 7: Parametrická hodnota sa vzťahuje na každý jednotlivý pesticíd. V prípade aldrinu, dieldrinu, heptachlóru a heptachlóepoxidu parametrická hodnota je 0,030 μg/l. Poznámka 8: Pesticídy celkom znamená súčet všetkých jednotlivých pesticídov zistených a kvantifikovaných monitorovaním. ( 1 ) Pripojiť nadväzne na výsledky štúdie, ktoré sa v súčasnej dobe uskutočňujú.

20 1998L0083 SK Poznámka 9: Špecifikované zlúčeniny sú: benzob)fluórantén benzok)fluórantén benzo(ghi)perylén indeno(1,2,3-cd)pyrén. Poznámka 10: Členské štáty by sa mali snažiť o nižšiu hodnotu, podľa možnosti bez zhoršenia kvality dezinfekcie. Špecifikované zlúčeniny sú: chloroform, bromoform, dibromochlórmetán, bromodichlórometán. V prípade vody podľa článku 6 ods. 1 písm. a), b) a d) táto hodnota musí byť splnená najneskôr do 10 kalendárnych rokov od nadobudnutia účinnosti tejto smernice. Parametrická hodnota pre všetky THMs za obdobie od 5 až 10 rokov po nadobudnutí účinnosti smernice predstavuje 150 μg/l. Členské štáty musia zabezpečiť prijatie všetkých vhodných opatrení, aby počas obdobia, potrebného na dosiahnutie zhody s parametrickou hodnotou, znížili koncentráciu THMs vo vode určenej na ľudskú spotrebu na minimum. Pri vykonávaní opatrení potrebných na dosiahnutie tejto hodnoty členské štáty musia postupne uprednostňovať tie oblasti, kde sú koncentrácie THM vo vode určenej na ľudskú spotrebu najvyššie.

21 1998L0083 SK ČASŤ C Indikačné parametre Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Hliník 200 μg/l Čpavok 0,50 mg/l Chloridy 250 mg/l poznámka 1 Clostridium perfringens (vrátane spór) Farba 0 počet/100 ml poznámka 2 Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien Vodivosť μs cm -1 pri teplote 20 C poznámka 1 Koncentrácia iónov vodíka 6,5 a 9,5 jednotky ph poznámky 1 a 3 Železo 200 μg/l Mangán 50 μg/l Zápach Prijateľný pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien Oxidačná schopnosť 5,0 mg/l O 2 poznámka 4 Sírany 250 mg/l poznámka 1 Sodík 200 mg/l Chuť Počet kolónií 22 o C Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien Bez abnormálnych zmien Koliformné baktérie 0 počet/100 ml poznámka 5 Celkový organický uhlík (TOC) Zákal Bez abnormálnych zmien Prijateľná pre spotrebiteľov a bez abnormálnych zmien poznámka 6 poznámka 7 RÁDIOAKTIVITA Parameter Parametrická hodnota Jednotka Poznámky Tritium 100 Bq/l poznámky 8 a 10 Celková indikačná dávka 0,10 msv/rok poznámky 9 a 10 Poznámka 1: Poznámka 2: Voda nesmie byť agresívna. Tento parameter netreba merať, ak voda nepochádza z alebo nie je ovplyvnená povrchovou vodou. V prípade nezhody s touto parametrickou hodnotou príslušný členský štát musí preskúmať dodávku s cieľom zistiť, či nepredstavuje možnú hrozbu pre ľudské zdravie spôsobenú prítomnosťou patogénnych mikroorganizmov, napr. cryptosporidia. Členské štáty musia zahrnúť výsledky všetkých týchto skúmaní do správ, ktoré sú povinné predložiť v zmysle článku 13 ods. 2

22 1998L0083 SK Poznámka 3: Pre destilovanú vodu plnenú do fliaš alebo nádob minimálna hodnota sa môže znížiť na 4,5 ph jednotiek. Pre vodu plnenú do fliaš alebo nádob, ktorá obsahuje prírodný oxid uhličitý alebo ku ktorej bol oxid uhličitý pridaný, môže byť minimálna hodnota nižšia. Poznámka 4: Poznámka 5: Poznámka 6: Poznámka 7: Poznámka 8: Tento parameter netreba merať, ak je analyzovaný parameter celkový organický uhlík. Pre vodu plnenú do fliaš alebo nádob platí jednotka počet/250 ml. Tento parameter netreba merať pri zásobovacom systéme menšom ako m 3 /deň. Pri úprave povrchových vôd by sa členské štáty mali snažiť o parametrickú hodnotu neprevyšujúcu 1,0 NTU (jednotiek nefelometrickej kalnosti) vo vode pri výstupe z úpravovne vôd. Frekvencie monitorovania sa stanovia v prílohe II. Poznámka 9: Okrem tritia, draslíka 40, radónu a produktov rozpadu radónu; frekvencie monitorovania, monitorovacie metódy a najzávažnejšie miesta pre monitorovanie, budú stanovené neskôr v prílohe II. Poznámka 10. M2 1. Komisia prijme opatrenia vyžadované v poznámke 8 o frekvenciách monitorovania a v poznámke 9 o frekvenciách monitorovania, metódach monitorovania a najvhodnejších lokalitách na monitorovanie jednotlivých bodov podľa prílohy II. Tieto opatrenia, zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3. Pri vypracovávaní týchto opatrení Komisia zohľadní okrem iného príslušné ustanovenia existujúcich právnych predpisov, resp. náležité programy monitorovania vrátane výsledkov monitorovania získané z takýchto programov. 2. Členský štát nemusí monitorovať pitnú vodu pre tritium alebo rádioaktivitu, aby určil celkovú indikačnú dávku, ak sa na základe iných vykonaných monitorovaní presvedčí, že úrovne tritia vypočítanej celkovej indikačnej dávky sú dosť hlboko pod parametrickou hodnotou. V tomto prípade oznámi dôvody svojho rozhodnutia Komisii vrátane výsledkov týchto iných vykonaných monitorovaní.

23 1998L0083 SK M3 PRÍLOHA II MONITOROVANIE ČASŤ A Všeobecné ciele a programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu 1. Programy monitorovania vody určenej na ľudskú spotrebu musia: a) overiť, či zavedené opatrenia na kontrolu rizík pre ľudské zdravie v celom dodávateľskom reťazci vody, počnúc odberom vody v povodí, spracovaním a skladovaním až po distribúciu fungujú účinne a že voda v mieste zhody je vyhovujúca a čistá; b) poskytnúť informácie o kvalite vody dodávanej pre ľudskú spotrebu na to, aby sa preukázalo, že povinnosti stanovené v článkoch 4 a 5 a parametrické hodnoty stanovené v prílohe I sú splnené; c) určiť najvhodnejšie prostriedky na zmiernenie rizika pre ľudské zdravie. 2. Podľa článku 7 ods. 2 vypracujú príslušné orgány monitorovacie programy, ktoré budú v súlade s parametrami a frekvenciami stanovenými v časti B tejto prílohy a ktoré pozostávajú z týchto súčastí: a) odber a analýza samostatných vzoriek vody; alebo b) merania zaznamenané priebežným procesom monitorovania. Monitorovacie programy môžu okrem toho pozostávať z týchto súčastí: a) kontroly záznamov o funkčnosti a stave údržby zariadenia; a/alebo b) inšpekcie povodia, odberov vody, čistiacej, skladovacej a distribučnej infraštruktúry. 3. Programy monitorovania môžu byť založené na hodnotení rizika, tak ako je stanovené v časti C. 4. Členské štáty zabezpečia, aby sa programy monitorovania priebežne prehodnocovali a aspoň raz za päť rokov aktualizovali alebo opätovne potvrdili. ČASŤ B Parametre a frekvencie 1. Všeobecný rámec Program monitorovania musí zohľadňovať parametre uvedené v článku 5 vrátane tých, ktoré sú dôležité na posúdenie vplyvu domácich distribučných systémov na kvalitu vody v mieste zhody, ako sa uvádza v článku 6 ods. 1 Pri výbere vhodných parametrov na monitorovanie sa musia pre každý systém zásobovania vodou zohľadniť miestne podmienky. Členské štáty zabezpečia, aby sa parametre uvedené v bode 2 monitorovali pri zachovaní príslušnej frekvencie odberu vzoriek, ako je stanovené v bode 3.

24 1998L0083 SK M3 2. Zoznam parametrov Parametre skupiny A V súlade s frekvenciami monitorovania uvedenými v bode 3 tabuľke 1 sa monitorujú tieto parametre (skupina A): a) Escherichia coli (E. coli), koliformné baktérie, počet kolónií 22 C, farba, zákal, chuť, zápach, ph, vodivosť; b) ďalšie parametre, ktoré boli v programe monitorovania stanovené ako relevantné v súlade s článkom 5 ods. 3 a prípadne aj prostredníctvom posúdenia rizík tak, ako je stanovené v časti C. Za osobitných okolností sa do skupiny parametrov skupiny A doplnia tieto parametre: a) amoniak a dusitan, ak sa používa chloraminácia; b) hliník a železo, ak sa používajú ako chemické látky na úpravu vody. Parametre skupiny B Na určenie súladu so všetkými parametrickými hodnotami stanovenými v tejto smernici sa budú všetky ostatné parametre, ktoré nie sú analyzované v rámci skupiny A a určené podľa článku 5, monitorovať minimálne pri frekvenciách stanovených v bode 3 tabuľke Frekvencie odberu vzoriek Tabuľka 1 Minimálna frekvencia odberov vzoriek a analýz na monitorovanie súladu Objem vody distribuovanej alebo vyrábanej každý deň v rámci oblasti dodávky (Pozri poznámky č. 1 a 2) m Parameter skupiny A počet vzoriek za rok (pozri poznámku č. 3) > 0 (pozri poznámku č. 4) Parameter skupiny B počet vzoriek za rok > 0 (pozri poznámku č. 4) > > > > na každých m 3 /deň a ich podiel na celkovom objeme na každých m 3 /deň a ich podiel na celkovom objeme na každých m 3 /deň a ich podiel na celkovom objeme na každých m 3 /deň a ich podiel na celkovom objeme

25 1998L0083 SK M3 Poznámka č. 1: Oblasť dodávky je geograficky vymedzená oblasť, v ktorej voda určená na ľudskú spotrebu pochádza z jedného alebo niekoľkých zdrojov a kde kvalitu vody možno považovať za približne rovnakú. Poznámka č. 2: Objemy sú vypočítané ako priemery za kalendárny rok. Pri určovaní minimálnej frekvencie sa môže namiesto množstva vody použiť počet obyvateľov v oblasti dodávky, pričom sa vychádza zo spotreby vody 200 l/(deň/hlavu). Poznámka č. 3: Uvedená frekvencia sa vypočíta takto: napr m 3 /deň = 16 vzoriek (4 na prvých m 3 /deň + 12 na ďalších m 3 /deň). Poznámka č. 4: Členské štáty, ktoré sa rozhodli udeliť v zmysle článku 3 ods. 2 písm. b) tejto smernice výnimku pre individuálne zdroje, uplatnia tieto frekvencie len na oblasti dodávky, ktoré distribuujú vodu v objeme od 10 do 100 m 3 za deň. ČASŤ C Hodnotenie rizík 1. Členské štáty môžu stanoviť možnosť výnimky z parametrov a frekvencií odberu vzoriek v časti B za predpokladu, že hodnotenie rizík sa vykoná v súlade s touto časťou. 2. Hodnotenie rizík uvedené v bode 1 sa musí zakladať na všeobecných zásadách hodnotenia rizík stanovených v zmysle medzinárodných noriem, napr. normy EN týkajúcej sa bezpečnosti zásobovania pitnou vodou, usmernenia pre riadenie rizík a krízové riadenie. 3. Pri hodnotení rizík sa berú do úvahy výsledky z monitorovacích programov vypracovaných podľa článku 7 ods. 1 druhého pododseku a článku 8 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES ( 1 ) pre vodné útvary vymedzené podľa článku 7 ods. 1, ktoré poskytujú v priemere viac než 100 m 3 vody denne v súlade s prílohou V k uvedenej smernici. 4. Na základe výsledkov hodnotenia rizík sa rozšíri zoznam parametrov v bode 2 časti B a/alebo sa zvýši frekvencia odberu vzoriek podľa bodu 3 časti B, ak je splnená niektorá z týchto podmienok: a) zoznam parametrov alebo frekvencie uvedené v tejto prílohe nepostačujú na splnenie povinností uložených podľa článku 7 ods. 1; b) na účely článku 7 ods. 6 je potrebné dodatočné monitorovanie; c) je potrebné zabezpečiť potrebné záruky uvedené v bode 1) písm. a) časti A. 5. Na základe výsledkov hodnotenia rizík sa zoznam parametrov stanovený v bode 2 časti B a frekvencia odberu vzoriek stanovená v bode 3 časti B môžu znížiť, ak sú splnené tieto podmienky: a) frekvencia odberu vzoriek na E. coli nesmie byť za žiadnych okolností nižšia ako frekvencia stanovená v bode 3 časti B; ( 1 ) Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného hospodárstva (Ú. v. ES L 327, , s. 1).

26 1998L0083 SK M3 b) pre všetky ostatné parametre: i) miesto a frekvencia odberu vzoriek sa určujú vo vzťahu k pôvodu daného parametra, ako aj variabilite a dlhodobému trendu jeho koncentrácie, pričom sa zohľadní článok 6; ii) na to, aby bolo možné znížiť minimálne frekvencie odberov parametra podľa bodu 3 časti B, musia všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú oblasť dodávky predstavovať menej než 60 % parametrickej hodnoty; iii) na to, aby bolo možné odstrániť parameter zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať podľa bodu 2 časti B, musia všetky výsledky získané zo vzoriek odobratých v pravidelných intervaloch počas obdobia najmenej troch rokov z miest odberu reprezentatívnych pre celú oblasť dodávky predstavovať menej než 30 % parametrickej hodnoty; iv) odstránenie určitého parametra stanoveného v bode 2 časti B zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, musí vychádzať z výsledku hodnotenia rizík, v ktorom sa zohľadnia výsledky monitorovania zdrojov vody určenej na ľudskú spotrebu a ktoré potvrdia, že ľudské zdravie je chránené pred nepriaznivými účinkami akejkoľvek kontaminácie vody určenej na ľudskú spotrebu, ako sa ustanovuje v článku 1; v) frekvencia odberu vzoriek sa môže znížiť/parameter sa môže zo zoznamu parametrov, ktoré sa majú monitorovať, odstrániť, tak ako sa uvádza v bodoch ii) a iii) iba vtedy, ak sa pri hodnotení rizík potvrdí, že nie je pravdepodobné, že by niektorý z faktorov, ktoré možno logicky očakávať, spôsobil zhoršenie kvality vody určenej na ľudskú spotrebu. 6. Členské štáty zabezpečia: a) aby boli hodnotenia rizík schválené ich príslušným orgánom; a b) aby boli k dispozícii informácie o tom, že sa hodnotenia rizík uskutočnili, spolu so stručným prehľadom ich výsledkov. ČASŤ D Metódy a miesta odberu vzoriek 1. Miesta odberu vzoriek musia byť určené tak, aby sa zabezpečil súlad s miestami zhody definovanými v článku 6 ods. 1 V prípade distribučnej siete môže členský štát odoberať vzorky pre konkrétne parametre v oblasti dodávky alebo v úpravovni, ak sa dá dokázať, že nedôjde k negatívnej zmene meranej hodnoty príslušných parametrov. Pokiaľ je to možné, počet vzoriek treba rovnomerne rozložiť v čase a v priestore. 2. Odber vzoriek v mieste zhody musí spĺňať tieto požiadavky: a) vzorky na testovanie súladu niektorých chemických parametrov (najmä meď, olovo a nikel) sa odoberú z vodovodných kohútikov, ktoré používajú spotrebitelia, bez predchádzajúceho vyplachovania. Odoberie sa náhodná denná vzorka v objeme jeden liter. Ako alternatívu môžu členské štáty používať metódy pevne stanoveného času stagnácie, ktoré lepšie zohľadňujú ich vnútroštátnu situáciu, za predpokladu, že to na úrovni oblasti dodávky nepovedie k menšiemu výskytu prípadov nesúladu ako pri metóde náhodnej dennej vzorky;

27 1998L0083 SK M3 b) vzorky na testovanie súladu mikrobiologických parametrov v mieste zhody sa odoberajú a podliehajú manipulácii podľa normy EN ISO 19458, účel odberu vzoriek B. 3. Odber vzoriek v distribučnej sieti, s výnimkou odberu vzoriek z kohútikov spotrebiteľov, musí byť v súlade s normou ISO V prípade zisťovania mikrobiologických parametrov sa vzorky odoberajú z distribučnej siete a podliehajú manipulácii podľa normy EN ISO 19458, účel odberu vzoriek A.

28 1998L0083 SK PRÍLOHA III M3 ŠPECIFIKÁCIE PRE ANALÝZU PARAMETROV Členské štáty zabezpečia, aby boli analytické metódy používané na účely monitorovania a preukázania súladu s touto smernicou overené a dokumentované v súlade s normou EN ISO/IEC alebo inými rovnocennými normami uznanými na medzinárodnej úrovni. Členské štáty zabezpečia, aby laboratóriá alebo zmluvné strany, s ktorými laboratóriá na tento účel uzavreli zmluvu, uplatňovali systémy riadenia kvality v súlade s normou EN ISO/IEC alebo inými rovnocennými normami uznanými na medzinárodnej úrovni. Ak analytická metóda spĺňajúca minimálne výkonnostné charakteristiky stanovené v časti B nie je k dispozícii, členské štáty zabezpečia, aby sa monitorovanie vykonalo pomocou najlepších dostupných techník, ktoré nepredstavujú príliš vysoké náklady. ČASŤ A M2 Mikrobiologické parametre so špecifikovanou analytickou metódou Nasledujúce zásady pre metódy mikrobiologických parametrov sa uvádzajú buď ako referenčné, ak je určená metóda CEN/ISO, alebo ako odporúčané, keďže sa očakáva, že Komisia v budúcnosti schváli ďalšie medzinárodné metódy CEN/ISO pre tieto parametre. Členské štáty môžu používať alternatívne metódy, ak splnia ustanovenia článku 7 ods. 5. Tieto opatrenia o ďalších medzinárodných metódach CEN/ISO zamerané na zmenu nepodstatných prvkov tejto smernice, okrem iného aj jej doplnením, sa prijmú v súlade s regulačným postupom s kontrolou uvedeným v článku 12 ods. 3. M3 Metódami pre mikrobiologické parametre sú: a) Escherichia coli (E. coli) a koliformné baktérie (EN ISO alebo EN ISO ) b) Enterococci (EN ISO ) c) Pseudomonas aeruginosa (EN ISO 16266) d) sčítanie kultivovateľných mikroorganizmov počet kolónií 22 C (EN ISO 6222) e) sčítanie kultivovateľných mikroorganizmov počet kolónií 36 C (EN ISO 6222) f) Clostridium perfringens vrátane spór (EN ISO 14189). ČASŤ B Chemické a indikačné parametre, pre ktoré sú špecifikované výkonnostné charakteristiky 1. Chemické a indikačné parametre Pre parametre uvedené v tabuľke 1 sú výkonnostné charakteristiky špecifikované v tom zmysle, že použitá metóda analýzy musí byť schopná zmerať aspoň koncentrácie zodpovedajúce parametrickej hodnote s určeným limitom

Microsoft Word - Dokument2

Microsoft Word - Dokument2 Smernica Rady zo 14. októbra 1991 o povinnosti zamestnávateľa informovať zamestnancov o podmienkach vzťahujúcich sa na zmluvu alebo na pracovno-právny vzťah (91/533/EHS) RADA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV,

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 4. o RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 9. októbra 2012 (10.10) (OR. en) 14690/12 ENV 757 ENT 243 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia doručenia: 4. októbra 2012 Komu: Generálny sekretariát Rady Európskej únie

Podrobnejšie

nk_0582_2002

nk_0582_2002 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 582/2002 zo 4. apríla 2002, ktorým sa prijímajú celkové množstvá uvedené v článku 3 nariadenia Rady (EHS) č. 3950/92, ktorým sa zavádza dodatočný poplatok v sektore mlieka a

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 3. januára o povolení L-arginínu ako kŕmnej doplnkovej látky pre všetky druh 4.1.2019 SK L 2/21 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/12 z 3. januára 2019 o povolení L-arginínu ako kŕmnej pre všetky druhy (Text s významom pre EHP) EURÓPSKA KOMISIA, so zreteľom na Zmluvu o fungovaní

Podrobnejšie

SANTE/11695/2017-EN

SANTE/11695/2017-EN EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 7. 2. 2019 C(2019) 771 final NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 7. 2. 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 2073/2005 o mikrobiologických kritériách pre potraviny, pokiaľ ide o niektoré

Podrobnejšie

untitled

untitled 2001L0111 SK 18.11.2013 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B SMERNICA RADY 2001/111/ES z 20. decembra 2001 vzťahujúca sa

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/ z 13. augusta 2018, - ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodi L 205/18 SK VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2018/1133 z 13. augusta 2018, ktorým sa povoľuje umiestnenie sušených nadzemných častí Hoodia parviflora na trh ako novej potraviny podľa nariadenia Európskeho

Podrobnejšie

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu

Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu Správa Slovenskej republiky o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu v rokoch 2014 2016 vypracovaná na základe čl. 13 smernice Európskeho parlamentu a Rady 98/83/ES o kvalite vody určenej na ľudskú spotrebu

Podrobnejšie

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2

SANTE/10915/2016-EN Rev. 2 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 9. 2017 C(2017) 5467 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 4. 9. 2017, ktorým sa stanovujú vedecké kritériá určovania vlastností narúšajúcich endokrinný systém podľa

Podrobnejšie

C(2019)2082/F1 - SK

C(2019)2082/F1 - SK EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 3. 2019 C(2019) 2082 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 14. 3. 2019, ktorým sa mení delegované nariadenie (EÚ) 2017/1799, pokiaľ ide o výnimku z požiadaviek na

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/20 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 12. 3. 2019 C(2019) 1839 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 12. 3. 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 389/2013, pokiaľ ide o technické vykonávanie druhého záväzného

Podrobnejšie

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky

Monitoring kvality povrchových vôd Slovenskej republiky Monitorovanie stavu útvarov povrchových vôd, podzemných vôd a chránených území Róbert CHRIAŠTEĽ Slovenský hydrometeorologický ústav RSV stav implementácie v podmienkach SR Rajecké Teplice 25-26 Apríl 2006

Podrobnejšie

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb

Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Postupy na uplatnenie práv dotknutých osôb Obsah 1. Identifikácia spoločnosti... 2 2. Úvod... 3 3. Pojmy... 3 4. Postup spracovania žiadostí... 4 5. Práva dotknutej osoby... 5 5.1. Právo na prístup...

Podrobnejšie

RE_art81

RE_art81 EURÓPY PARLAMENT 2004 Dokument na schôdzu 2009 3.4.2008 B6-0000/2008 NÁVRH UZNESENIA ktorý v súlade s článkom 81 ods. 4 písm. b) rokovacieho poriadku predkladá Guido Sacconi v mene Výboru pre životné prostredie,

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 Ing. Lenka Gondová, CISA, CGEIT, CRISC konateľ Pro Excellence s.r.o. Poradenstvo a audity v oblasti IT, Analýzy a optimalizácia procesov Bezpečnostné projekty Implementácie systémov podľa ISO/IEC 9001,

Podrobnejšie

NP

NP Európsky parlament 2014-2019 Výbor pre právne veci 19.5.2016 ODÔVODNENÉ STANOVIO NÁRODNÉHO PARLAMENTU K SUBSIDIARITE Vec: Odôvodnené stanovisko Sejmu Poľskej republiky k návrhu smernice Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 31. mája 2016, - ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady 1.6.2016 L 144/27 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/863 z 31. mája 2016, ktorým sa menia prílohy VII a VIII k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z o klasifikácii parametra horizontálneho s EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 24. 2. 2017 C(2017) 1143 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 24. 2. 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia technické EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 3. 2017 C(2017) 1518 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 13. 3. 2017, ktorou sa na účely prispôsobenia technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho parlamentu

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPYCH SPOLOČENSTIEV V Bruseli 13.8.2008 KOM(2008) 514 v konečnom znení VOL.I 2008/0167 (CNS) 2008/0168 (CNS) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie Rady (ES) č. 2182/2004

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je prá

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je prá ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2018 Vyhlásené: 31. 3. 2018 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah dokumentu je právne záväzný. 100 VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotníctva

Podrobnejšie

C(2018)2526/F1 - SK (annex)

C(2018)2526/F1 - SK (annex) EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 30. 4. 2018 C(2018) 2526 final ANNEX 1 PRÍLOHA k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /... ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1143/2014, pokiaľ

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e

Nariadenie Komisie (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na e 23.7.2009 Úradný vestník Európskej únie L 191/35 NARIADENIE KOMISIE (ES) č. 641/2009 z 22. júla 2009, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokiaľ ide o požiadavky na ekodizajn

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 2. júna 2016, - ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 5 L 146/1 II (Nelegislatívne akty) NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/879 z 2. júna 2016, ktorým sa podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 517/2014 stanovujú podrobnosti vyhlásenia

Podrobnejšie

SANTE/7110/2015-EN

SANTE/7110/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 26. januára 2017 (OR. en) 5664/17 AGRILEG 23 VETER 9 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 20. januára 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048570/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na

Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie na Úradný vestník Európskej únie L 109 Slovenské vydanie Právne predpisy Ročník 60 26. apríla 2017 Obsah II Nelegislatívne akty NARIADENIA Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) 2017/716 z 10. apríla 2017, ktorým

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z , ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 3. 2018 C(2018) 1076 final DELEGOVANÁ SMERNICA KOMISIE (EÚ) / z 1. 3. 2018, ktorou sa na účely prispôsobenia vedeckému a technickému pokroku mení príloha III k smernici Európskeho

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a opravuje delegované nari EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 15. 2. 2018 C(2018) 863 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 15. 2. 2018, ktorým sa mení a opravuje delegované nariadenie (EÚ) 2015/208, ktorým sa dopĺňa nariadenie Európskeho

Podrobnejšie

EN

EN RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 14. júna 2011 (OR. en) 10692/11 Medziinštitucionálny spis: 2011/0067 (NLE) FISC 71 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE RADY, ktorým sa Švédsku

Podrobnejšie

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ;

EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz Frankfurt Germany - Tel ; EIOPA-BoS-14/167 SK Usmernenia k dodatkovým vlastným zdrojom EIOPA Westhafen Tower, Westhafenplatz 1-60327 Frankfurt Germany - Tel. + 49 69-951119-20; Fax. + 49 69-951119-19; email: info@eiopa.europa.eu

Podrobnejšie

Microsoft Word _2014_P.doc

Microsoft Word _2014_P.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2014/P Bratislava 06. 11. 2013 Číslo spisu: 9327-2013-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

untitled

untitled 2000R0141 SK 07.08.2009 001.001 1 Tento dokument slúži čisto na potrebu dokumentácie a inštitúcie nenesú nijakú zodpovednosť za jeho obsah B NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 141/2000 zo

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorov EURÓPA KOMISIA V Bruseli 11. 10. 2018 C(2018) 6560 final ANNEX 1 PRÍLOHA k vyoknávaciemu rozhodnutiu Komisie, ktorým sa stanovuje metodika monitorovania a pokyny na podávanie správ členskými štátmi v súlade

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2012 Vyhlásené: 01.08.2012 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2012 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 220 VYHLÁŠKA Ministerstva životného

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 21.3.2019 A8-0206/314 314 Článok 2 odsek 4 písmeno c a (nové) ca) počas cestných kontrol uvedených v písmenách b) a c) tohto článku sa vodič môže obrátiť na ústredie, vedúceho dopravy alebo akúkoľvek inú

Podrobnejšie

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po

Vykonávacie rozhodnutie Komisie z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti po C 153/12 Úradný vestník Európskej únie 24.5.2011 VYKONÁVACIE ROZHODNUTIE KOMISIE z 23. mája 2011 o financovaní pracovného programu na rok 2011 týkajúceho sa odbornej prípravy v oblasti bezpečnosti potravín

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 4. januára o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného selenič L 10/2 SK 14.1.2019 NARIADENIA VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/49 zo 4. januára 2019 o povolení seleničitanu sodného, potiahnutého granulovaného seleničitanu sodného a zinok-lselenometionínu ako

Podrobnejšie

SANTE/10104/2015-EN

SANTE/10104/2015-EN Rada Európskej únie V Bruseli 2. júna 2015 (OR. en) 9533/15 DENLEG 79 AGRI 303 SAN 168 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 29. mája 2015 Komu: Č. dok. Kom.: D038820/02 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS

RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGIS RADA EURÓPEJ ÚNIE V Bruseli 12. februára 2014 (OR. en) 5600/14 Medziinštitucionálny spis: 2011/0184 (APP) RESPR 4 FIN 52 CADREFIN 10 POLGEN 13 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: NARIADENIE RADY

Podrobnejšie

RADA

RADA RADA EURÓPSKEJ ÚNIE V Bruseli 20. novembra 2012 (OR. en) 14798/12 Medziinštitucionálny spis: 2012/0076 (NLE) SOC 820 NT 29 LEGISLATÍVNE AKTY A INÉ PRÁVNE AKTY Predmet: ROZHODNUTIE RADY o pozícii, ktorá

Podrobnejšie

untitled

untitled EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 1. 9. 2014 COM(2014) 542 final 2014/0250 (COD) Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení nariadenie Rady (ES) č. 55/2008, ktorým sa zavádzajú autonómne obchodné

Podrobnejšie

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty,

Stanovisko Európskej centrálnej banky z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti poplatkov za platobné účty, 22.2.2014 Úradný vestník Európskej únie C 51/3 III (Prípravné akty) EURÓPA CENTRÁLNA BANKA STANOVIO EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY z 19. novembra 2013 k návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o porovnateľnosti

Podrobnejšie

TA

TA 23.11.2017 A8-0307/ 001-021 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-021 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Cătălin Sorin Ivan A8-0307/2017 Povinnosti týkajúce sa dane z pridanej hodnoty pri poskytovaní

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 5.3.2010 K(2010) 1096 v konečnom znení SPRÁVA KOMISIE v súlade s článkom 3 ods. 7 smernice o podzemných vodách 2006/118/ES v súvislosti s ustanovením prahových hodnôt

Podrobnejšie

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr

3Rajczyková_HYDROCHEM_2012_Rajcz_Mak_Tkac_upr POŽIADAVKY PRÁVNEJ ÚPRAVY K METÓDAM STANOVENIA UKAZOVATEĽOV VÔD E. RAJCZYKOVÁ, J. MAKOVINSKÁ, J. TKÁČOVÁ 1. ÚVOD Pri napĺňaní požiadaviek Smernice 60/2000/ES [1] pre dosiahnutie stanovených environmentálnych

Podrobnejšie

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve

Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve Zoznam platných právnych predpisov v odpadovom hospodárstve (k 05.12.2016) Právne predpisy SR: 1. Zákon č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, účinnosť od 01.01.2016, okrem:

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: Obsah tohto dokumentu má informatí ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2009 Vyhlásené: 28.08.2009 Časová verzia predpisu účinná od: 15.08.2014 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 341 N A R I A D E N I E V L Á D Y Slovenskej

Podrobnejšie

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P

Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave P Verejná konzultácia k článku 18 Nariadenia Komisie (EÚ) 2017/2195, ktorým sa ustanovuje usmernenie o zabezpečovaní rovnováhy v elektrizačnej sústave Predmet konzultácie Predmetom verejnej konzultácie je

Podrobnejšie

Zdroje geotermálnej energie na Slovensku

Zdroje geotermálnej energie na Slovensku Vedľajšie produkty dezinfekcie vody chlórdioxidom v SKV Nová BystricaČadcaŽilina Prof. Jozef KRIŠ PhD. Stavebná fakulta STU, Bratislava K. Munka PhD., E. Büchlerová PhD., M. Karácsonyová, Ľ. Gajdoš Výskumný

Podrobnejšie

TA

TA 29.5.2017 A8-0189/ 001-013 POZMEŇUJÚCE NÁVRHY 001-013 predložené Výbor pre hospodárske a menové veci Správa Tom Vandenkendelaere Sadzby dane z pridanej hodnoty uplatňované na knihy, noviny a periodiká

Podrobnejšie

AM_Ple_LegConsolidated

AM_Ple_LegConsolidated 10.11.2017 A8-0236/22 Pozmeňujúci návrh 22 Bernd Lange v mene Výboru pre medzinárodný obchod Správa A8-0236/2017 Salvatore Cicu Ochrana pred dumpingovými a subvencovanými dovozmi z krajín, ktoré nie sú

Podrobnejšie

AM_Ple_LegReport

AM_Ple_LegReport 6.9.2018 A8-0245/170 170 Odôvodnenie 3 (3) Rýchly technologický rozvoj naďalej mení spôsob, akým sa diela a iné predmety ochrany vyrábajú, produkujú, distribuujú a využívajú. Stále sa objavujú nové obchodné

Podrobnejšie

SANTE/11714/2016-EN

SANTE/11714/2016-EN Rada Európskej únie V Bruseli 6. marca 2017 (OR. en) 6955/17 DENLEG 11 AGRI 116 SAN 81 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Európska komisia Dátum doručenia: 2. marca 2017 Komu: Č. dok. Kom.: D048361/03 Predmet: Generálny

Podrobnejšie

WEEE Report on delegation of powers

WEEE Report on delegation of powers Rada Európskej únie V Bruseli 24. apríla 2017 (OR. en) 8327/17 ENV 367 MI 339 DELACT 72 SPRIEVODNÁ POZNÁMKA Od: Dátum doručenia: 18. apríla 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 172 final Predmet: Jordi AYET

Podrobnejšie

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1

SANTE/11616/2018-EN ANNEX Rev, 1 EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 3. 5. 2019 C(2019) 3211 final ANNEXES 1 to 4 PRÍLOHY k DELEGOVANÉMU NARIADENIU KOMISIE (EÚ) /, ktorým sa dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/98/ES, pokiaľ ide o

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ zo 16. apríla 2019, - ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho 7.6.2019 L 149/53 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/935 zo 16. apríla 2019, ktorým sa stanovujú pravidlá uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1308/2013, pokiaľ ide o metódy

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami ce C 449/128 SK Úradný vestník Európskej únie 1.12.2016 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Európskeho monitorovacieho centra pre drogy a drogovú závislosť za rozpočtový rok 2015 spolu s odpoveďami

Podrobnejšie

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH

ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH ÚPLNÉ ZNENIE ZÁKONA č. 385/2018 Z. z. O OSOBITNOM ODVODE OBCHODNÝCH REŤAZCOV A O DOPLNENÍ ZÁKONA č. 595/2003 Z. z. O DANI Z PRÍJMOV V ZNENÍ NESKORŠÍCH PREDPISOV ZÁKON č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode

Podrobnejšie

OP-Oboznamenie-skolitelia-web

OP-Oboznamenie-skolitelia-web Oboznámenie dotknutých osôb - školiteľov osvetových projektov občianskeho združenia Zdravé ďasná a spoločnosti CURADEN Slovakia s.r.o. s informáciami, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov

Podrobnejšie

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad

SK L 256/32 Úradný vestník Európskej únie SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rad L 256/32 Úradný vestník Európskej únie 1.10.2005 SMERNICA KOMISIE 2005/61/ES z 30. septembra 2005 o vykonávaní smernice Európskeho parlamentu a Rady 2002/98/ES, pokiaľ ide o požiadavky na sledovanie krvi

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 4. 3. 2019 COM(2019) 123 final 2019/0068 (NLE) Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) 2019/124, pokiaľ ide o určité rybolovné možnosti SK SK 1. KONTEXT NÁVRHU

Podrobnejšie

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc

Microsoft Word _2013_E_Letisko BA.doc ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. Box 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0046/2013/E Bratislava, 28.11.2012 Číslo spisu: 8578-2012-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový

VYHLÁSENIE O ODMIETNUTÍ ZODPOVEDNOSTI Tento kontrolný zoznam nie je oficiálnym dokumentom Európskej komisie. Hoci môže predstavovať užitočný doplnkový Všeobecné nariadenie o skupinových výnimkách (nariadenie č. 651/2014) pracovný dokument Sociálna pomoc na dopravu obyvateľov vzdialených regiónov Najprv je potrebné overiť, či sú splnené všeobecné podmienky

Podrobnejšie

C(2014)5449/F1 - SK

C(2014)5449/F1 - SK Príloha 7 zo 7 Vzor správy o monitorovaní Správa o monitorovaní programu xxxxxx 2014 / H1 Návrh znenia č. 1 Vydal vykonávací orgán xx/xx/2014 1 Obsah Zoznam skratiek a akronymov Oddiel A Zhrnutie Zhrnutie

Podrobnejšie

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019

Decision of the European Central Bank of 18 April 2019 on the total amount of annual supervisory fees for 2019 SK ROZHODNUTIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) 2019/[XX*] z 18. apríla 2019 o celkovej výšky ročných poplatkov za dohľad za rok 2019 (ECB/2019/10) RADA GUVERNÉROV EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom

Podrobnejšie

SPP-domácnosť-plyn

SPP-domácnosť-plyn SLOVENSKÝ PLYNÁRENSKÝ PRIEMYSEL, a. s. BRATISLAVA CENNÍK za dodávku plynu pre domácnosti, ktorých odberné miesta sú pripojené do distribučnej siete SPP distribúcia, a. s. a oznámenie o zrušení poskytovania

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/ z 13. marca 2019, - ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/ 2008, ktorým sa v súlade s nariaden L 72/6 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2019/402 z 13. marca 2019, ktorým sa mení nariadenie (ES) č. 1126/2008, ktorým sa v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1606/2002 prijímajú určité medzinárodné

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/ zo 17. apríla 2019, - ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/ 2013 s cieľom L 111/54 NARIADENIE EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/632 zo 17. apríla 2019, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 952/2013 s cieľom predĺžiť prechodné používanie iných prostriedkov ako techník elektronického

Podrobnejšie

GENERÁLNY ŠTÁB

GENERÁLNY ŠTÁB GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny OLEJ LETECKÝ LO-12 Súvisiaci kód NATO O-147 Číslo MSU-26.4/L

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z , ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európsk EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 13. 8. 2019 C(2019) 5960 final DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) / z 13. 8. 2019, ktorým sa mení a dopĺňa smernica Európskeho parlamentu a Rady 2014/94/EÚ, pokiaľ ide o nabíjacie

Podrobnejšie

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines

SK - JC Joint Committee - complaints-handling guidelines JC 2014 43 27 May 2014 Joint Committee Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov (ESMA) a bankový sektor (EBA) 1 Obsah Usmernenia k vybavovaniu sťažností pre sektor cenných papierov

Podrobnejšie

OBSAH

OBSAH GENERÁLNY ŠTÁB OZBROJENÝCH SÍL SLOVENSKEJ REPUBLIKY VOJENSKÁ ŠPECIFIKÁCIA Motorové palivá, oleje, mazivá, prevádzkové kvapaliny a špeciálne kvapaliny MOTOROVÝ OLEJ LETECKÝ LO-50M Súvisiaci kód NATO Číslo

Podrobnejšie

EASA NPA Template

EASA NPA Template Európska agentúra pre bezpečnosť letectva Stanovisko č. 6/2013 Kritické úlohy údržby SÚVISIACE DOKUMENTY NPA/CRD 2012-04 RMT.0222 (MDM.020) 10.6.2013 Zhrnutie V tomto stanovisku sa riešia otázky bezpečnosti

Podrobnejšie

CM_PETI

CM_PETI EURÓPY PARLAMENT 2009 2014 Výbor pre petície 28.11.2014 OZNÁMENIE POSLANCOM Vec: Petícia č. 0824/2008, ktorú predkladá Kroum Kroumov, bulharský štátny príslušník, a 16 spolusignatárov, týkajúca sa žiadosti

Podrobnejšie

O D V O D N E N I E

O D V O D N E N I E O D Ô V O D N E N I E A. Všeobecná časť Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky o Centrálnom informačnom systéme sa predkladá do medzirezortného pripomienkového konania na základe

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint ČO PRINÁŠA NOVÁ SMERNICA EP A RADY 2018/844/EÚ O ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV ČISTA ENERGIA PRE VŠETKÝCH EURÓPANOV ENERGETICKÁ ÚNIA A OPATRENIA V OBLASTI KLÍMY Energetická únia a opatrenia v oblasti

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ zo júla 2017, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v naria 15.7.2017 L 184/5 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1272 zo 14. júla 2017, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1

NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/ z 3. marca 2017, - ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1 L 58/14 SK NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/378 z 3. marca 2017, ktorým sa mení príloha I k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1334/2008, pokiaľ ide o určité aromatické látky (Text s významom

Podrobnejšie

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o

Správa o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s o C 417/52 SK Úradný vestník Európskej únie 6.12.2017 SPRÁVA o overení ročnej účtovnej závierky Výkonnej agentúry pre spotrebiteľov, zdravie, poľnohospodárstvo a potraviny za rozpočtový rok 2016 spolu s

Podrobnejšie

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/ z 10. mája 2016, - ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariaden 11.5.2016 L 121/11 VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/699 z 10. mája 2016, ktorým sa pre určité režimy priamej podpory stanovené v nariadení Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1307/2013 stanovujú

Podrobnejšie

(Microsoft PowerPoint - Kijovska [Re\236im kompatibility])

(Microsoft PowerPoint - Kijovska [Re\236im kompatibility]) Využitie ekotoxikologických metód pre hodnotenie kvality pitnej vody L. Kijovská Výskumný ústav vodného hospodárstva, Bratislava Ekotoxikológia Ekotoxikológia môže byť definovaná ako oblasť vedy, ktorá

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C (2013) 2804 Usmernenia z o podrobnostiach rôznych kategórií zmien, o výkone postupov stanovených v

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C (2013) 2804 Usmernenia z o podrobnostiach rôznych kategórií zmien, o výkone postupov stanovených v EURÓPA KOMISIA V Bruseli 16.05.2013 C (2013) 2804 Usmernenia z 16.05.2013 o podrobnostiach rôznych kategórií zmien, o výkone postupov stanovených v kapitolách, a, I a IV nariadenia Komisie (ES) č. 1234/2008

Podrobnejšie

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar

Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstar Jednotný európsky dokument pre obstarávanie (JED) Časť I: Informácie týkajúce sa postupu verejného obstarávania a verejného obstarávateľa alebo obstarávateľa Identifikácia obstarávateľa Úradný názov: Inštitút

Podrobnejšie

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá

SK Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediá 24.5.2008 Úradný vestník Európskej únie L 136/3 SMERNICE SMERNICA EURÓPEHO PARLAMENTU A RADY 2008/52/ES z 21. mája 2008 ourčitých aspektoch mediácie v občianskych a obchodných veciach EURÓPY PARLAMENT

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 23.10.2015 C(2015) 7447 final Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb (RÚ) Továrenská 7 P.O. BOX 40 828 55 Bratislava 24 Slovensko Kontaktná osoba Ing.

Podrobnejšie

EN

EN SK SK SK EURÓPSKA KOMISIA Brusel, 7.7.2010 KOM(2010)362 v konečnom znení 2010/0195 (COD) Návrh SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 97/68/ES, pokiaľ ide o ustanovenia

Podrobnejšie

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na

Nariadenie Komisie (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na L 209/4 Úradný vestník Európskej únie 4.8.2012 NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 712/2012 z 3. augusta 2012, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 1234/2008 o preskúmaní zmien podmienok v povolení na uvedenie

Podrobnejšie

vzn

vzn N á v r h Obecné zastupiteľstvo v Rovensku na základe prenesenej pôsobnosti podľa 6 ods. 2 zákona č. 102/2010, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení

Podrobnejšie

Bez nadpisu

Bez nadpisu Manažment rizika vo vzťahu k zásobovaniu pitnou vodou od vodného zdroja po vodovodný kohútik Programy monitorovania a úvahy nad rizikovou analýzou v BVS, a.s. Ing. Alena Trančíková Plány bezpečného zásobovania

Podrobnejšie

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20

Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 20 Rada Európskej únie V Bruseli 9. júna 2017 (OR. en) Medziinštitucionálny spis: 2017/0124 (NLE) 10201/17 FISC 137 NÁVRH Od: Dátum doručenia: 8. júna 2017 Komu: Č. dok. Kom.: COM(2017) 293 final Predmet:

Podrobnejšie

EN

EN KOMISIA EURÓPSKYCH SPOLOČENSTIEV Brusel 12/IV/2006 konečné rozhodnutie K(2006)1502 ROZHODNUTIE KOMISIE z 12/IV/2006, ktorým sa mení a dopĺňa rozhodnutie K(2005) 1452, konečné znenie z 26. mája 2005, o

Podrobnejšie

Smernica_VO_po_

Smernica_VO_po_ Smernica ktorou sa upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb v podmienkach Obec Červenica pri Sabinove Článok I. Všeobecné

Podrobnejšie

Opatrenie

Opatrenie Usmernenie Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/011491/2015-724 o určení obsahu dokumentácie podľa 18 ods. 1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov Ministerstvo

Podrobnejšie

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví na základe § 14 ods ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27 R O Z H O D N U T I E Číslo: 0301/2016/E Bratislava 25. 01. 2016 Číslo spisu: 288-2016-BA Úrad pre reguláciu sieťových

Podrobnejšie

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK

Microsoft Word - ESMA CSDR Guidelines on relevant currencies_SK Usmernenia k postupu výpočtu ukazovateľov na stanovenie najrelevantnejších mien, v ktorých sa uskutočňuje vyrovnanie 28/03/2018 70-708036281-66 SK Obsah I. Zhrnutie... 3 1 Dôvody uverejnenia... 3 2 Obsah...

Podrobnejšie

N á v r h na rozdelenie zisku

N á v r h  na rozdelenie zisku Všeobecne záväzné nariadenie obce Brestov č. 01/2018 o podmienkach dodávky pitnej vody z verejného vodovodu Obec Brestov v zmysle 6 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení

Podrobnejšie

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III

Clavudale 50 mg tablet for cats and dogs Article 33(4) referral - Annexes I, II and III Príloha I Zoznam názvov, lieková forma, sila veterinárneho lieku, druhy zvierat, cesta podania, žiadateľ/držiteľ povolenia na uvedenie na trh v členských štátoch 1/10 Členský štát EÚ/EHP Žiadateľ/Držiteľ

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj,

EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z o technických opatreniach na vývoj, EURÓPSKA KOMISIA V Bruseli 14. 11. 2017 C(2017) 7474 final VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) /... z 14. 11. 2017 o technických opatreniach na vývoj, údržbu a používanie elektronických systémov na výmenu

Podrobnejšie