Power Systems. 18,5-palcový plochý monitor a klávesnica do stojana 7316-TF4 IBM

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "Power Systems. 18,5-palcový plochý monitor a klávesnica do stojana 7316-TF4 IBM"

Prepis

1 Power Systems 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4 IBM

2

3 Power Systems 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4 IBM

4 Poznámka Pred použitím týchto informácií a nimi podporoaného produktu si prečítajte informácie časti Bezpečnostné informácie na strane, Poznámky na strane 49, manuál IBM Systems Safety Notices, G , a publikáciu IBM Enironmental Notices and User Guide, Z Toto ydanie je určené pre serery IBM Power Systems, ktoré obsahujú procesor POWER8, a šetky súisiace modely. Copyright IBM Corporation 2014, 2015.

5 Obsah Bezpečnostné informácie Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Noinky téme Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Súbor PDF témy Montáž 17-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Montáž 17-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Preh ad 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Vlastnosti konzoly Kontrola inentára Disk CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM Hardéroé a softéroé požiadaky Použíania prehliadača dokumentácie Poznámky a upozornenia tejto dokumentácii Špecifikácie jednotky konzoly Merania hĺbky medzi ko ajničkami Rozmery a hmotnos Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF Montáž kláesnice do jednotky konzoly Montáž jednotky konzoly do stojana Montáž olite ného prepínača konzoly Použíanie displeja TFT-LCD Použíanie ponuky na obrazoke (OSD) Použíanie oládacích tlačidiel Použíanie ponuky displeja Starostlios o displej TFT-LCD Technické špecifikácie Tabu ky časoania podporoaných rozlíšení Informácie o údržbe hardéru Vymenite né komponenty Napájacie káble Výmena kláesnice Výmena ramena na organizáciu káblo Výmena zostá posunej ko ajničky Výmena jednotky konzoly Demontáž jednotky konzoly zo stojana Presunutie kláesnice Demontáž a spätná montáž onkajších posuných ko ajničiek Montáž jednotky konzoly do stojana Poznámky Aspekty ochrany osobných údajo Ochranné známky Poznámky k elektronickým emisiám Vyhlásenia pre zariadenia Triedy A Vyhlásenia pre zariadenia Triedy B Podmienky Copyright IBM Corp. 2014, 2015 iii

6 i Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

7 Bezpečnostné informácie V tejto publikácii môžu y ytlačené bezpečnostné informácie: Poznámky s označením NEBEZPEČENSTVO súisia so situáciami, ktoré môžu predstaoa extrémne až smrte né riziko pre udí. Poznámky s označením VÝSTRAHA súisia so situáciami, ktoré môžu predstaoa možné riziko pre udí kôli niektorému existujúcemu stau. Poznámky s označením Upozornenie súisia so situáciami, pri ktorých hrozí poškodenie programu, zariadenia, systému alebo údajo. Bezpečnostné informácie z h adiska medzinárodného obchodu Niektoré krajiny yžadujú, aby bezpečnostné informácie publikáciách k produktom boli poskytnuté národnom jazyku. Ak táto požiadaka platí aj o ašej krajine, balíku publikácií (napríklad ako ytlačená dokumentácia, na disku DVD alebo ako súčas produktu) dodanom s produktom sa nachádza dokument s bezpečnostnými informáciami. Tento dokument obsahuje bezpečnostné informácie o ašom národnom jazyku s referenciami na zdroj angličtine. Pred použitím anglickej publikácie na inštaláciu, obsluhu alebo seris tohto produktu sa najpr musíte oboznámi s dokumentom s bezpečnostnými informáciami. Tento dokument by ste mali použi tiež ždy, ke si nie ste istý porozumením bezpečnostným informáciám anglických publikáciách. Náhradné alebo alšie kópie dokumentu s bezpečnostnými informáciami možno získa cez službu IBM Hotline na čísle Bezpečnostné informácie pre Nemecko Das Produkt ist nicht für den Einsatz an Bildschirmarbeitsplätzen im Sinne 2 der Bildschirmarbeitserordnung geeignet. Bezpečnostné informácie pre laser Serery IBM môžu použía I/O karty alebo komponenty s optickými láknami yužíajúce laser alebo LED. Vyhlásenie o laseri Serery IBM môžu by nainštaloané nútri alebo mimo stojana pre zariadenia IT. Copyright IBM Corp. 2014, 2015

8 NEBEZPEČENSTVO Pri práci so systémom alebo jeho okolí dbajte na nasledujúce: Elektrické napätie a prúd z napájacích, telefónnych a komunikačných káblo sú nebezpečné. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom: Ak spoločnos IBM poskytla napájacie káble, na pripojenie napájania do tejto jednotky použite iba napájacie káble od spoločnosti IBM. Tento napájací kábel od IBM nepoužíajte pre žiadny iný produkt. Neotárajte ani sa nepokúšajte oprai napájací zdroj. Nepripájajte ani neodpájajte káble ani neykonáajte montáž, údržbu alebo konfiguráciu tohto produktu počas elektrickej búrky. Produkt môže by ybaený iacerými napájacími káblami. Aby ste odstránili nebezpečné napätie, odpojte šetky napájacie káble. Všetky napájacie káble pripojte do spráne zapojených a uzemnených elektrických zásuiek. Skontrolujte, že zásuka dodáa spráne napätie a fázu, ktoré zodpoedajú údajom na ýkonoom štítku systému. Všetky zariadenia, ktoré budú pripojené k tomuto produktu zapojte do spráne zapojených zásuiek. Ak to je možné, na pripájanie a odpájanie signálnych káblo použíajte jednu ruku. Nikdy nezapínajte žiadne zariadenie, ak spozorujete poškodenie ohňom, odou alebo poškodenie štruktúry. Neskúšajte zapnú napájanie zariadenia, kým neopraíte šetky možné nebezpečné stay. Predpokladajte, že existuje riziko elektrickej bezpečnosti. Počas montážnych procedúr podsystému ykonajte šetky predpísané kontroly spojitosti, uzemnenia a napájania, aby ste sa presedčili, že zariadenie spĺňa bezpečnostné požiadaky. Ak nájdete uboo né nebezpečné stay, nepokračujte kontrole. Ak inštalačných a konfiguračných procedúrach nie je uedené inak, pred otorením kryto zariadení odpojte pripojené napájacie káble, telekomunikačné systémy, siete a modemy. Pri montáži, presúaní alebo otáraní kryto tohto produktu alebo pripojených zariadení pripájajte a odpájajte káble pod a nasledujúcich pokyno. Odpojenie: 1. Všetko ypnite (ak nedostanete iný pokyn). 2. Odpojte napájacie káble zo zásuiek. 3. Odpojte signálne káble z konektoro. 4. Odpojte šetky káble zo zariadení. Odpojenie: 1. Všetko ypnite (ak nedostanete iný pokyn). 2. Pripojte šetky káble do zariadení. 3. Pripojte signálne káble do konektoro. 4. Pripojte napájacie káble do zásuiek. 5. Zapnite zariadenia. V systéme alebo okolo systému môžu by prítomné ostré hrany, rohy a spoje. Pri manipulácii so systém bu te opatrný, aby ste predišli porezaniu, poškriabaniu a priškripnutiu. (D005) NEBEZPEČENSTVO i Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

9 Pri práci so stojanoým systémom IT alebo jeho okolí dbajte na nasledujúce: Ťažké zariadenie - pri chybnej manipulácii môže dôjs k úrazu osôb alebo poškodeniu zariadenia. Na skrini stojana ždy ysuňte regulačné podložky. Na skriňu stojana ždy namontujte stabilizačné konzoly. Naj ažšie zariadenia ždy namontujte do spodnej časti skrine stojana, aby ste zabránili nebezpečnému stau, ktorý by mohol zniknú z dôodu neronomerného mechanického za aženia. Serery a nepoinné zariadenia ždy namontujte najpr do spodnej časti skrine stojana. Zariadenia namontoané stojane nie sú určené na použíanie ako police ani praconé priestory. Na zariadenia namontoané stojane neumiestňujte žiadne objekty. Každá skriňa stojana môže ma iac ako jeden napájací kábel. Ak pri serise dostanete pokyn na odpojenie šetkých napájacích káblo skrini stojana, určite to ykonajte. Všetky zariadenia namontoané skrini stojana pripojte k napájacím zariadeniam namontoaným tej istej skrini stojana. Nezapájajte napájací kábel zo zariadenia namontoaného jednej skrini stojana do napájacieho zariadenia namontoaného inej skrini stojana. Elektrická zásuka, ktorá nie je zapojená spráne, môže prenies na kooé časti systému alebo zariadení, ktoré sú k nemu pripojené, nebezpečné napätie. Skontroloa spráne pripojenie a uzemnenie zásuky, aby sa predišlo úrazu elektrickým prúdom, je zodpoednos zákazníka. VÝSTRAHA Nemontujte jednotku do stojana, kde teplota interiéru prekračuje hodnoty, ktoré odporúča ýrobca pre šetky aše stojanoé zariadenia. Nemontujte jednotku do stojana s obmedzeným prúdením zduchu. Skontrolujte, že prúdenie zduchu nie je blokoané ani znížené na žiadnej strane jednotky použíanej na zabezpečenie prúdenia zduchu cez jednotku. Pozornos by ste mali enoa pripojeniu zariadenia do napájacieho okruhu tak, aby pre aženie okruho neohrozilo napájaciu kabeláž a prúdoú ochranu. Pozrite si štítky nachádzajúce sa na zariadení stojane, kde sa doziete informácie o celkoom príkone napájacieho okruhu. (Pre ýsuné zásuky.) Ney ahujte ani nemontujte žiadnu zásuku alebo lastnos, ak k stojanu nie sú pripojené stabilizačné konzoly stojana. Ney ahujte iac ako jednu zásuku súčasne. Ak súčasne ytiahnete iac ako jednu zásuku, stojan sa môže sta nestabilným. (Pre pené zásuky) Táto zásuka je pená a nesmie sa s ňou pohyboa pre serisné účely, ak to nenariadi ýrobca. Pokus pohnú alebo ytiahnu zásuku zo stojana čiastočne alebo úplne môže spôsobi stratu stability stojana alebo ypadnutie zásuky zo stojana. (R001) Bezpečnostné informácie ii

10 POZOR: Demontáž komponento z horných pozícií skrine stojana zlepší jeho stabilitu počas premiestňoania. Pri premiestňoaní osadenej skrinky stojana miestnosti alebo budoe sa ria te týmito šeobecnými pokynmi. Hmotnos skrine stojana znižujte demontážou zariadenia počnúc od rchu stojana. Pokia je to možné, konfiguráciu skrine stojana ue te do pôodného stau. Ak túto konfiguráciu nepoznáte, ykonajte nasledujúce: Demontujte šetky zariadenia pozícii 32U (ID zhody RACK-001) alebo 22U (ID zhody RR001) a yššie. Skontrolujte, či sú naj ažšie zariadenia namontoané spodnej časti skrine stojana. Skontrolujte, či sa pod pozíciu 32U (ID zhody RACK-001) alebo 22U (ID zhody RR001) skrinke stojana nenachádzajú žiadne (alebo e mi málo) prázdne úrone U, pokia to prijatá konfigurácia špecificky nedoo uje. Ak je skriňa stojana, ktorú premiestňujete, súčas ou skupiny skríň stojano, odpojte skriňu stojana od tejto skupiny. Ak premiestňujete skrinku stojana, ktorá bola dodaná s demontoate nými podperami, musíte ich namontoa pred premiestnením skrinky. Skontrolujte trasu premiestňoania, aby sa potenciálne nebezpečensto eliminoalo na minimum. Oerte, či trasa, ktorú ste ybrali, znesie hmotnos zaplnenej skrine stojana. Pozrite si dokumentáciu, ktorá bola dodaná s ašou skriňou stojana, kde sú uedené informácie o hmotnosti zaplnenej skrine stojana. Skontrolujte, či je e kos šetkých deroých otoro najmenej 760 x 230 mm. Skontrolujte, či sú zabezpečené šetky zariadenia, police, zásuky, dere a káble. Skontrolujte, či je štorica regulačných podložiek ysunutá do sojej najyššej polohy. Zaistite, aby počas premiestňoania neboli na skrini stojana namontoané žiadne stabilizačné konzoly. Nepoužíajte rampu so sklonom äčším ako 10 stupňo. Ke je už skriňa stojana na sojom noom mieste, ykonajte tieto kroky: Spustite štyri yronáacie podložky. Na skriňu stojana namontujte stabilizačné konzoly. Ak ste pred premiestňoaním zo skrine stojana demontoali nejaké zariadenia, namontujte ich spä a to od najspodnejšej po najrchnejšiu polohu. Ak je nutný presun na e kú zdialenos, obnote skriňu stojana do konfigurácie, ktorej bol stojan dodaný. Skriňu stojana zaba te do pôodného balenia alebo podobného ekialentu. Znížte yronáacie podložky, aby sa zdihli kolieska mimo paletu a pripenite skriňu stojana k palete. (R002) (L001) NEBEZPEČENSTVO: Vnútri komponento označených týmto štítkom je prítomné nebezpečné napätie alebo nebezpečné úrone energie. Neotárajte žiadny kryt ani zábranu, ktorá je označená týmto štítkom. (L001) (L002) iii Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

11 NEBEZPEČENSTVO: Zariadenia namontoané stojane nie sú určené na použíanie ako police ani praconé priestory. (L002) (L003) alebo alebo alebo Bezpečnostné informácie ix

12 NEBEZPEČENSTVO: Viacero napájacích káblo. Produkt môže by ybaený iacerými napájacími káblami. Aby ste odstránili nebezpečné napätie, odpojte šetky napájacie káble. (L003) (L007) POZOR: V blízkosti je horúci porch. (L007) (L008) POZOR: V blízkosti sú nebezpečné pohybujúce sa dielce. (L008) Všetky lasery sú certifikoané USA a yhoujú požiadakám DHHS 21 CFR Subchapter J pre laseroé produkty triedy 1. Mimo USA sú certifikoané a prehlásené za yhoujúce IEC ako laseroé produkty triedy 1. Čísla certifikáto lasero a informácie o ich zhode nájdete na štítku každého dielu. x Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

13 POZOR: Tento produkt môže obsahoa jednu alebo iacero z týchto zariadení: jednotka CD-ROM, jednotka DVD-ROM, jednotka DVD-RAM alebo laseroý modul; šetky tieto zariadenia sú laseroé produkty Triedy 1. Dodržiaajte nasledujúce: Nedemontujte kryty. Demontoaním krytu laseroého produktu sa môžete ystai nebezpečnému laseroému žiareniu. Zariadenie neobsahuje žiadne diely, ktoré by yžadoali prípadný seris. Použitím oládacích prko, nastaení alebo ykonaním procedúr iných, ako opísaných týchto informáciách, sa môžete ystai nebezpečnému žiareniu. (C026) POZOR: Prostredie pre spracoanie údajo môže obsahoa príslušensto prenášané na systémoé prepojenia laseroými modulmi, ktoré pracujú na úroniach yšších ako Trieda 1. Z tohto dôodu sa nikdy nepozerajte do zakončenia kábla optického lákna alebo do otoreného konektora. Hoci zasietenie do jedného konca a pozeranie do druhého konca odpojeného optického kábla kôli kontrole spojitosti optických lákien nemusí poškodi oko, táto procedúra je potenciálne nebezpečná. Z tohto dôodu neodporúčame kontroloa spojitos optických lákien zasietením do jedného konca a pozeraním sa do druhého konca kábla. Ak chcete skontroloa spojitos optického kábla, použite setelný zdroj a merač ýkonu. (C027) POZOR: Tento produkt obsahuje laser triedy 1M. Nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi. (C028) POZOR: Súčas ou niektorých laseroých produkto je laseroá dióda triedy 3A alebo 3B. Upozornenie: Pri otorení hrozí nebezpečensto laseroého žiarenia. Nepozerajte do lúča, nepozorujte ho priamo optickými prístrojmi a yarujte sa ožiareniu lúčom. (C030) POZOR: Batéria obsahuje lítium. Aby ste predišli možnému ýbuchu, nespa ujte ani nenabíjajte túto batériu. Nikdy: Batériu nehadzujte ani neponárajte do ody Neohrieajte na iac ako 100 C (212 F) Batériu neopraujte ani nerozoberajte Nahra te ju len dielom scháleným IBM. Batériu recyklujte alebo zlikidujte pod a miestnych predpiso. V USA ytorila spoločnos IBM proces zberu batérií. Viac informácií získate na telefónnom čísle Pr, ako zaoláte, zistite si číslo dielu IBM pre batérioú jednotku. (C003) (C048) VÝSTRAHA pre ZDVIHÁK od spoločnosti IBM: ZDVIHÁK môže by obsluhoaný iba autorizoaným personálom. ZDVIHÁK je určený na pomoc, díhanie, montáž a demontáž jednotiek (nákladu) z pozícií stojana. Nesmie sa použía za ažený pri transporte cez e ké rampy ani ako náhrada za špecializoané nástroje, ako sú nízkozdižné ozíky, motorizoané nízkozdižné ozíky, ysokozdižné ozíky a súisiace praktiky premiestňoania. Ke to nemožno dosiahnu, je nutné použi špeciálne yškolené osoby (napríklad montéro alebo presunoačo). Pred použitím si prečítajte a porozumejte obsahu náodu pre operátora ZDVIHÁKA. Neprečítanie, neporozumenie, nedodržanie bezpečnostných praidiel a nedodržanie náodu môže spôsobi poškodenie majetku a/alebo poranenie osôb. Ak máte otázky, kontaktujte dodáate a a požiadajte o seris a podporu. Vytlačený manuál musí zosta so zariadením poskytnutej úložnej schránke. Najnošia reízia manuálu je k dispozícii na weboej lokalite dodáate a. Pred každým použitím skontrolujte funkčnos brzdy stabilizátora. Ke je aktína brzda stabilizátora, nepresúajte ani nepohybujte ZDVIHÁKOM nadmernou silou. Bezpečnostné informácie xi

14 Nepresúajte ZDVIHÁK, ke je zdihnutá plošina. Výnimkou je mierne nastaenie pozície. Neprekračujte menoitú kapacitu za aženia. Pozrite si GRAF KAPACITY ZAŤAŽENIA, kde nájdete maximálne za aženie strede a na okraji ysunutej plošiny. Náklad díhajte iba prípade, ak je spráne ycentroaný na plošine. Neumiestňujte iac ako 91 kg (200 lb) na okraj police posunej plošine, pričom tiež treba zoh adni ažisko nákladu. Ak použíate príslušensto nakláňací podstaec plošiny, náklad neumiestňujte do roho. Nakláňací podstaec plošiny pred použitím pripenite k hlanej polici na šetkých štyroch (4x) miestach iba pomocou poskytnutého hardéru. Objekty na naloženie sa majú plynulo nasunú /ysunú z plošiny bez značnej sily, preto ich netlačte ani nenakláňajte. Nakláňací podstaec plošiny majte celý čas na plocho okrem konečného mierneho nastaenia, ak to je potrebné. Nestojte pod zdihnutým nákladom. Zariadenie nepoužíajte na neronom porchu, stúpaní alebo klesaní (e ké rampy). Náklady neumiestňujte na seba. Zariadenie neobsluhujte pod plyom drog alebo alkoholu. ZDVIHÁK nepodopierajte rebríkom. Riziko prerátenia. Ke je zdihnutá plošina, netlačte ani nenakláňajte náklad. Zariadenie nepoužíajte na díhanie osôb ani ako schod. Zariadenie nepoužíajte na jazdu. Nestojte na žiadnej časti zdiháka. Nie je to schod. Nelezte na stožiar. Nepoužíajte poškodený alebo nefunkčný ZDVÍHACÍ STROJ. Na mieste pod plošinou hrozí rozmačknutie alebo priškripnutie. Je poolené iba nižšie za aženie oblasti bez osôb a prekážok. Počas obsluhy nedáajte ruky ani chodidlá na toto miesto. Nedíha idlicoým zariadením. Nikdy nedíhajte ani nepresúajte samotný ZDVÍHACÍ STROJ nízkozdižným ani ysokozdižným ozíkom. Stožiar sa ysúa yššie ako plošina. Dajte pozor na ýšku stropu, kábloé láky, postrekoače, setlá a iné objekty o ýške. ZDVÍHACÍ stroj so zdihnutým nákladom nenecháajte bez dozoru. Ke je zariadenie pohybe, dajte si pozor na ruky, prsty a oblečenie, aby boli bezpečnom priestore. Naijak otáčajte iba ručne. Ak rukoä naijaka nemožno ahko otáča jednou rukou, zrejme je pre ažený. Nepokračujte otáčaní za hornou alebo dolnou medznou pozíciou plošiny. Nadmerné odinutie odpojí rukoä a poškodí kábel. Pri pohybe nadol, odíjaní, ždy držte rukoä. Pred pustením rukoäte naijaka sa ždy uistite, že naijak drží náklad. Nehoda s naijakom môže spôsobi ážne poranenie. Nepoužía na presun udí. Pri díhaní zariadenia musí by poču nejaký klikajúci zuk. Pred pustením rukoäte sa uistite, že naijak je zamknutej pozícii. Pred použitím tohto naijaka si prečítajte stránku s náodom. Nikdy nedoo te, aby sa naijak o ne odíjal. Vo nobežný pohyb spôsobí neronomerné nainutie kábla okolo bubna, poškodí kábel a môže spôsobi ážne poranenie. (C048) Informácie o napájaní a kábloch pre NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE Nasledujúce komentáre sa týkajú serero IBM, ktoré boli narhnuté tak, aby boli súlade s normou NEBS (Network Equipment-Building System) GR-1089-CORE: Zariadenie je hodné na inštaláciu nasledujúcich prípadoch: sie oé telekomunikačné zariadenie, umiestnenia, na ktoré sa z ahuje NEC (National Electrical Code). Porty určené do nútorných priestoro tohto zariadenia sú hodné na pripojenie o nútorných priestoroch, alebo len s edením a kabelážou neystaenými poeternostným plyom. Porty tohto zariadenia, určené do nútorných xii Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

15 priestoro, nesmú by koom pripojené k rozhraniam, ktoré sa pripájajú k onkajšej preádzke (OSP) alebo jej odičom. Tieto rozhrania sú narhnuté tak, aby boli yužíané len ako nútropriestoroé rozhrania (porty typu 2 alebo typu 4, ako sú popísané GR-1089-CORE) a yžadujú izoláciu od kabeláže OSP. Pri pripojení týchto rozhraní koom k edeniu OSP nie je pridelenie primárnych protektoro dostatočnou ochranou. Poznámka: Všetky ethernetoé káble musia by tienené a na oboch koncoch uzemnené. Systém napájania neyžaduje použitie externého zariadenia SPD (surge protection deice). Systémy s jednosmerným napájaním yužíajú nárh s izoloaným náratoým odičom (DC-I). Náratoá sorka batérie DC nesmie by pripojená k šasi alebo uzemneniu rámu. Systém napájaný jednosmerným napätím je určený na inštaláciu spoločnej sieti pospájania (CBN), ako je opísané dokumente GR-1089-CORE. Bezpečnostné informácie xiii

16 xi Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

17 Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Doziete sa tu, ako namontoa 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnicu do stojana 7316-TF4. Noinky téme Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Doziete sa tu o noých alebo podstatne zmenených informáciách téme Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 od poslednej aktualizácie tejto kolekcie tém. Jún 2015 Boli pridané špecifikácie napätia. Jún 2014 Boli pridané informácie pre serery IBM Power Systems, ktoré obsahujú procesor POWER8. Súbor PDF témy Montáž 17-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Môžete zobrazi alebo ytlači súbor PDF týchto informácií. Montáž 17-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Tento dokument ám pomôže pri montáži 17-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Najnošiu erziu tohto dokumentu nájdete online téme 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4 ( Uloženie súboro PDF Ve ké súbory PDF môže by zložité otára online. Na zobrazenie alebo tlač súboru PDF ám odporúčame uloži ho na lokálnu jednotku. Vykonajte tieto kroky: 1. Kliknite praým tlačidlom myši na odkaz na PDF prehliadači. 2. Kliknite na o bu, ktorá uloží súbor PDF lokálne. 3. Prejdite do adresára, kam chcete uloži súbor PDF. 4. Kliknite na tlačidlo Sae. Prezatie programu Adobe Reader Ak chcete zobrazi alebo tlači tieto súbory PDF, o sojom systéme musíte ma nainštaloaný program Adobe Reader. Jeho bezplatnú kópiu môžete prezia na weboej lokalite Adobe Reader. Preh ad 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Táto kolekcia tém poskytuje preh ad 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Copyright IBM Corp. 2014,

18 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana IBM 7316-TF4 je podnos s plochým monitorom a kláesnicou jednej jednotke. Jednotka konzoly zaberá stojane priestor 1U 1. Ak k plochému displeju a kláesnici chcete pripoji iac ako jeden serer, za štandardnú konzolu stojane môžete namontoa olite ný prepínač konzoly. Ak sú k dispozícii aktualizácie firméru a dokumentácie, môžete ich prezia na weboej lokalite IBM. Poznámka: Jednotka 1 EIA stojanoch sa meria s ertikálnym prírastkom 1,75 palca na každú jednotku. Každý 1,75-palcoý prírastok sa nazýa EIA. V niektorých krajinách sa ronaký prírastok môže označoa ako U. Vlastnosti konzoly Doziete sa tu o lastnostiach konzoly 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Štandardná konzola má tieto lastnosti: Montuje sa na posuné ko ajničky stojane kôli jednoduchému pohybu a ukladaniu monitora Montuje sa stojana bez nástrojo do priestoru 1U konfiguráciách stojano IBM 18,5-palcoý LCD panel s pomerom strán 16:9 a pripojením VGA k sereru alebo prepínaču KVM Podpora pre širokú obrazoku a staršie rozlíšenia (cez zmenu mierky) Konzola je kompatibilná s celosetoými požiadakami na napájanie a regulačnými požiadakami V zadnej časti konzoly je opred namontoané rameno na organizáciu káblo Konzola sa prepraoa namontoaná stojane IBM Kontrola inentára Nájdete tu informácie o dielcoch, ktoré sa dodáajú s konzolou 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Poznámka: Obrázky tejto téme sa môžu mierne líši od ášho hardéru. Súpraa konzoly obsahuje tieto položky: Jedna jednotka konzoly so staaným plochým displejom a ramenom na organizáciu káblo (cez rameno je edený 1 m napájací kábel a je zabezpečený s ahoacími páskami) P8EGB500-0 Dôležité: Napájací adaptér, ktorý je pripojený k plochému displeju, nie je určený na použíanie s inými produktmi. Nerozkladajte plochý panel a nedemontujte napájací adaptér. De onkajšie ko ajničky 2 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

19 De montážne konzoly prepínača konzoly, jedna s kanálom (na edenie napájacieho kábla, kábla pre ideo a káblo kláesnice a myši) a šiestimi skrutkami Jeden napájací kábel s konektorom IEC, dĺžka 2,8m (9 stôp) P8EGB503-0 P8EGB502-0 P8EGB501-0 Vrecko s maticami M5 s príchytkou, stabilizačnými skrutkami M5 a prepranými skrutkami M5 Disk CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM Na prácu so zákazníkom ymenite nými jednotkami (CRU) potrebujete tieto nástroje: Jeden skrutkoač Phillips #1 (na montáž a demontáž nútorných posuných ko ajničiek) Jeden skrutkoač Phillips #2 (na odskrutkoanie prepraných skrutiek zo stojana, ak presúate stojan na iné miesto, a na spätnú montáž ramena na organizáciu káblo) Viac informácií o týchto produktoch nájdete dokumentácii, ktorá bola dodaná s aším stojanom alebo konzolou. Disk CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM Doziete sa tu o disku CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM, ktorý sa dodáa s 18,5-palcoým plochým monitorom a kláesnicou do stojana 7316-TF4. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 3

20 Disk CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM obsahuje dokumentáciu k jednotke konzoly o formáte PDF (Portable Document Format) a zahŕňa prehliadač dokumentácie od spoločnosti IBM na rýchle h adanie informácií. Hardéroé a softéroé požiadaky Doziete sa tu o hardéroých a softéroých požiadakách pre spustenie disku CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM. Disk CD s dokumentáciou od spoločnosti IBM yžaduje nasledujúci minimálny hardér a softér: Microsoft Windows XP, Windows 2000 alebo Red Hat Linux 100 MHz mikroprocesor 32 MB RAM Adobe Acrobat Reader 3.0 (alebo nošia erzia) alebo prezerač xpdf, ktorý sa dodáa s operačnými systémami Linux Použíania prehliadača dokumentácie Doziete sa tu, ako použía prehliadač dokumentácie. Prehliadač dokumentácie použite na prehliadanie obsahu disku CD, prečítanie stručných opiso dokumento a zobrazenie dokumento pomocou prezerača Adobe Acrobat Reader alebo xpdf. Prehliadač dokumentácie automaticky zistí regionálne nastaenia, ktoré použía áš serer, a zobrazí dokumenty jazyku pre daný región (ak je k dispozícii). Ak dokument nie je k dispozícii jazyku pre daný región, zobrazí sa anglická erzia. Ak chcete spusti prehliadač dokumentácie, použite jednu z týchto procedúr: Ak je poolené automatické spustenie, ložte disk CD do jednotky CD alebo DVD. Prehliadač dokumentácie sa spustí automaticky. Ak je automatické spustenie zakázané alebo nie je poolené pre šetkých použíate o, použite jednu z týchto procedúr: Ak použíate operačný systém Windows, ložte disk CD do jednotky CD alebo DVD a kliknite na ponuku Štart --> Spusti. Do po a Otori zadajte e:\win32.bat, kde e je písmeno jednotky CD alebo DVD, a kliknite na tlačidlo OK. Ak použíate operačný systém Red Hat Linux, ložte disk CD do jednotky CD alebo DVD a spustite tento príkaz z adresára /mnt/cdrom: sh runlinux.sh Vyberte jednotku konzoly ponuke Produkt. Zoznam Dostupné témy zobrazuje šetky dokumenty pre jednotku konzoly. Niektoré dokumenty môžu by zložkách. Znak plus (+) označuje každú zložku alebo dokument, ktorý má pod sebou alšie dokumenty. Ak chcete zobrazi alšie dokumenty, kliknite na znak plus. Ke yberiete niektorý dokument, časti Opis témy sa zobrazí opis tohto dokumentu. Ak chcete ybra iac ako jeden dokument, počas yberania dokumento držte stlačený kláes Ctrl. Ak chcete zobrazi ybratý dokument alebo dokumenty prezerači Acrobat Reader alebo xpdf, kliknite na položku Zobrazi knihu. Ak ste ybrali iac ako jeden dokument, prezerači Acrobat Reader alebo xpdf sa otoria šetky ybraté dokumenty. Ak chcete preh ada šetky dokumenty, napíšte sloo alebo re azec slo do po a H ada a kliknite na položku H ada. Dokumenty, ktoré obsahujú dané sloo alebo re azec slo, sa zobrazia zozname poradí pod a počtu ýskyto. Ak chcete zobrazi niektorý dokument, kliknite naň. Ak chcete použi funkciu yh adáania, prezerači Acrobat stlačte kombináciu kláeso Crtl+F a prezerači xpdf stlačte kombináciu kláeso Alt+F. Ak potrebujete podrobné informácie o použíaní prehliadača dokumento, kliknite na položku Pomoc. Poznámky a upozornenia tejto dokumentácii Táto téma poskytuje informácie o poznámkach a upozorneniach použitých tomto dokumente. 4 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

21 Výstrahy a upozornenia na nebezpečensto tomto dokumente sú tiež o iacjazyčnom dokumente Bezpečnostné informácie. Každé upozornenie je očísloané a zodpoedá príslušnému upozorneniu dokumente Bezpečnostné informácie. V tomto dokumente sa použíajú nasledujúce poznámky a upozornenia: Poznámka: Tieto poznámky poskytujú dôležité tipy, náod alebo radu. Dôležité: Tieto poznámky poskytujú informácie alebo radu, ktorá ám môže pomôc predís nepohodlným alebo problémoým situáciám. Upozornenie: Tieto poznámky označujú možné nebezpečensto pre programy, zariadenia alebo údaje. Upozornenie sa nachádza tesne pred pokynmi alebo situáciou, ktorej dôjs k poškodeniu. POZOR: Tieto poznámky označujú situácie, ktoré pre ás môžu predstaoa riziko. Výstraha sa nachádza tesne pred opisom kroku procedúry alebo situácie, ktorá pre ás môže predstaoa riziko. NEBEZPEČENSTVO Tieto poznámky označujú situácie, ktoré pre ás môžu by smrte ne alebo extrémne nebezpečné. Upozornenie na nebezpečensto sa nachádza tesne pred opisom kroku procedúry alebo situácie, ktorá pre ás môže by smrte ne alebo extrémne nebezpečná. Špecifikácie jednotky konzoly Táto kolekcia tém poskytuje informácie o špecifikáciách jednotky konzoly. Nasledujúce sekcie poskytujú špecifikácie jednotky konzoly. Merania hĺbky medzi ko ajničkami Táto téma poskytuje informácie o meraní hĺbky medzi ko ajničkami na inštaláciu 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Jednotka konzoly sa zmestí do stojana s rozmermi od prednej ko ajničky po zadnú, ktoré sú uedené nasledujúcej tabu ke. Rozmery jednotky konzoly sa merajú medzi onkajšími stranami a sú určené pre stojany od spoločnosti IBM a iných ýrobco s otormi so záitmi aj bez záito. Tabu ka 1. Vzdialenosti stojok stojana jednotky konzoly Konfigurácia stojana Bez prepínača konzoly Rezera pre prepínač konzoly Vzdialenosti stojok stojana mm (24,1-35,8 palca) mm (27,9-35,8 palca) Rozmery a hmotnos Táto téma poskytuje informácie o rozmeroch a hmotnosti jednotky konzoly. Nasledujúca tabu ka opisuje rozmery a hmotnos jednotky konzoly. Tabu ka 2. Rozmery a hmotnos jednotky konzoly Výška Šírka Hĺbka 44 mm (1,75 palca) (displej sklopenej polohe) 434 mm (17 palco) (iba hlané šasi bez posuných ko ajničiek a lícnej dosky) 434 mm (17 palco) (šasi za montážnou obrubou EIA, bez predného panelu pred obrubou EIA, bez ramena na organizáciou káblo) Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 5

22 Tabu ka 2. Rozmery a hmotnos jednotky konzoly (pokračoanie) Hĺbka predného panelu Šírka predného panelu Maximálne ysunutie dopredu Hmotnos 35 mm (1,4 palca) (rátane blokoacích úchytiek a loga IBM) 482 mm (19 palco) (rátane blokoacích úchytiek) 650 mm (25,6 palca) 10,4 kg (23 libier) Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 Táto kolekcia tém poskytuje informácie o montáži konzoly 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Jednotka konzoly zaberá stojane priestor 1U. Ak chcete namontoa jednotku konzoly do stojana, ykonajte kroky nasledujúcich sekciách. Montáž možno zjednoduši demontážou dierok stojana a bočných panelo a demontážou zariadení stojane, ktoré sú nad a pod pozíciou, kde chcete namontoa jednotku konzoly. Pozrite si dokumentáciu dodanú so stojanom, kde nájdete iac informácií. Pokyny pre montáž jednotky konzoly do stojana: Zýšená okolitá teplota - pri montáži do zatorenej alebo iacjednotkoej zostay stojana môže by preádzkoá okolitá teplota prostredia stojana yššia ako teplota miestnosti. Zariadenie možno namontoa iba prostredí s maximálnou okolitou teplotou (Tma) určenou ýrobcom. Znížené prúdenie zduchu - zariadenie treba namontoa do stojana tak, aby nebolo znížené prúdenie zduchu, ktoré je potrebné pre bezpečnú preádzku zariadenia. Mechanické za aženie - zariadenie treba namontoa do stojana tak, aby neznikol nebezpečný sta spôsobený neronomerným mechanickým za ažením. Pre aženie okruhu - treba enoa pozornos pripojeniu zariadenia k napájaciemu okruhu a efektu, ktorý môže ma pre aženie okruho na ochranu pred nadprúdom a napájaciu kabeláž. Pri adresoaní tohto problému treba zoh adni menoité ýkony na typoom štítku. Spo ahlié uzemnenie - treba zabezpeči spo ahlié uzemnenie zariadenia namontoaného stojane. Špeciálnu pozornos treba enoa napájacím konektorom iným ako priamym konektorom rozetenom obode (sú to napríklad napájacie lišty). 6 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

23 NEBEZPEČENSTVO Pri práci so systémom alebo jeho okolí dbajte na nasledujúce: Elektrické napätie a prúd z napájacích, telefónnych a komunikačných káblo sú nebezpečné. Aby ste predišli úrazu elektrickým prúdom: Ak spoločnos IBM poskytla napájacie káble, na pripojenie napájania do tejto jednotky použite iba napájacie káble od spoločnosti IBM. Tento napájací kábel od IBM nepoužíajte pre žiadny iný produkt. Neotárajte ani sa nepokúšajte oprai napájací zdroj. Nepripájajte ani neodpájajte káble ani neykonáajte montáž, údržbu alebo konfiguráciu tohto produktu počas elektrickej búrky. Produkt môže by ybaený iacerými napájacími káblami. Aby ste odstránili nebezpečné napätie, odpojte šetky napájacie káble. Všetky napájacie káble pripojte do spráne zapojených a uzemnených elektrických zásuiek. Skontrolujte, že zásuka dodáa spráne napätie a fázu, ktoré zodpoedajú údajom na ýkonoom štítku systému. Všetky zariadenia, ktoré budú pripojené k tomuto produktu zapojte do spráne zapojených zásuiek. Ak to je možné, na pripájanie a odpájanie signálnych káblo použíajte jednu ruku. Nikdy nezapínajte žiadne zariadenie, ak spozorujete poškodenie ohňom, odou alebo poškodenie štruktúry. Neskúšajte zapnú napájanie zariadenia, kým neopraíte šetky možné nebezpečné stay. Predpokladajte, že existuje riziko elektrickej bezpečnosti. Počas montážnych procedúr podsystému ykonajte šetky predpísané kontroly spojitosti, uzemnenia a napájania, aby ste sa presedčili, že zariadenie spĺňa bezpečnostné požiadaky. Ak nájdete uboo né nebezpečné stay, nepokračujte kontrole. Ak inštalačných a konfiguračných procedúrach nie je uedené inak, pred otorením kryto zariadení odpojte pripojené napájacie káble, telekomunikačné systémy, siete a modemy. Pri montáži, presúaní alebo otáraní kryto tohto produktu alebo pripojených zariadení pripájajte a odpájajte káble pod a nasledujúcich pokyno. Odpojenie: 1. Všetko ypnite (ak nedostanete iný pokyn). 2. Odpojte napájacie káble zo zásuiek. 3. Odpojte signálne káble z konektoro. 4. Odpojte šetky káble zo zariadení. Odpojenie: 1. Všetko ypnite (ak nedostanete iný pokyn). 2. Pripojte šetky káble do zariadení. 3. Pripojte signálne káble do konektoro. 4. Pripojte napájacie káble do zásuiek. 5. Zapnite zariadenia. V systéme alebo okolo systému môžu by prítomné ostré hrany, rohy a spoje. Pri manipulácii so systém bu te opatrný, aby ste predišli porezaniu, poškriabaniu a priškripnutiu. (D005) POZOR: Tento produkt je ybaený 3-žiloým (da odiče a uzemnenie) napájacím káblom a zástrčkou. Aby sa predišlo zásahu elektrickým prúdom, tento kábel použíajte so spráne uzemnenou elektrickou zásukou. C018 Montáž kláesnice do jednotky konzoly Doziete sa tu, ako nainštaloa kláesnicu do jednotky konzoly. Ak chcete nainštaloa kláesnicu do jednotky konzoly, ykonajte tieto kroky: Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 7

24 ~` rt 1. Položte jednotku konzoly na stôl alebo iný roný porch a zaistite, aby praá strana jednotky presahoala hranu porchu približne o 76 mm (3 palce). Toto ám pomôže ies kábel kláesnice a myši neskoršom kroku procedúry. 2. Opatrne zdihnite predok plochého displeja do kolmej polohy. P8EGB504-0 Upozornenie: Neysúajte podstaec kláesnice. Ak je podstaec ysunutý, pri zatáraní displeja môže dôjs k poškodeniu obrazoky plochého displeja. 3. Podržte kláesnicu blízkosti podnosu kláesnice a pozorne pree te kábel kláesnice a myši nadol cez otor podnose kláesnice a nahor cez otor, ktorý je za plochým displejom. (Pozrite si obrázok.) Opatrne potiahnite kábel cez otory. Esc PrtScScrLk PauseInseHome PgUp F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Delete End PgDn Backspace Tab Caps kloc Shift Shift Fn Ctrl Alt Alt Ctrl Q W A S Z E D X R F C T G V Y H B U I J N O K M L <, _ - + = P { [ } ] \ : ; >.? / Enter P8EGB Odstráňte krycí pásik obojstrannej penoej pásky, ktorá je pripenená prednej časti podnosu konzoly. 5. Položte kláesnicu na podnos a yinutím mierneho tlaku na kláesnicu ju pripenite na obojstrannú lepiacu pásku. 6. Zatorte plochý displej. 8 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

25 Upozornenie: Pri edení kábla kláesnice a myši dajte pozor, aby kábel nepreísal pod kláesnicou, pretože by sa mohol poškodi pri styku so zariadeniami priestore stojana pod jednotkou konzoly. Všetky káble musíte preies cez prky na edenie káblo na ráme konzoly za displejom a na ramene na organizáciu káblo. 7. Pree te kábel cez rameno na organizáciu káblo a zaistite káble pásikmi so suchým zipsom. Montáž jednotky konzoly do stojana Doziete sa tu, ako namontoa jednotku konzoly do stojana. Pozrite si bezpečnostné informácie a informácie o kabeláži dokumentácii k sojmu stojanu. Pri montáži systému do stojana dodržiaajte tieto pokyny: Zaistite, aby teplota zduchu miestnosti bola menšia ako 35 C (95 F). Neblokujte žiadne etracie otory; 15 cm (6 palco) zduchoá medzera zyčajne poskytuje spráne prúdenie zduchu. Naplánujte montáž zariadení počnúc od spodku stojana. Naj ažšie zariadenie namontujte naspodok stojana. Neysúajte zo stojana naraz iac ako jedno zariadenie. Všetky napájacie káble pripojte do spráne zapojených a uzemnených elektrických zásuiek. Ak do stojana montujete iacero zariadení, nepre ažte elektrickú zásuku. Vonkajšie posuné ko ajničky môžete namontoa bez náradia do stojana so štorcoými otormi, s okrúhlymi otormi alebo s otormi so záitom. Ak chcete namontoa jednotku konzoly do stojana, ykonajte tieto kroky: 1. Položte jednotku konzoly na pený roný porch. Upozornenie: Kábel pre ideo je pripojený k plochému displeju. Pri montáži jednotky konzoly do stojana dajte pozor, aby ste nezasekli alebo neprerezali kábel pre ideo. 2. Vyberte pozíciu 1U stojane pre konzolu jednotky. 3. Demontujte prepranú skrutku z každej onkajšej posunej ko ajničky. Zadok posunej koľajničky Prepraná skrutka Predok posunej koľajničky Prepraná skrutka P8EGB (Pre stojany s otormi bez záitu) Namontujte maticu M5 s príchytkou na prednú stranu stojana do horného otoru pozície 1U, ktorú ste ybrali. Matice s príchytkou sú o recku so skrutkami, ktoré bolo dodané s jednotkou konzoly. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 9

26 Matica M5 s príchytkou Matica M5 s príchytkou P8EGB Pripenite onkajšiu posunú ko ajničku k stojanu ykonaním nasledujúcich kroko. Poznámka: Najpr namontujte zadnú konzolu posunej ko ajničky na zadnú stranu stojana. Potom namontujte prednú konzolu posunej ko ajničky na prednú stranu stojana. a. Držte posunú ko ajničku odorone a zaronajte zadnú konzolu posunej ko ajničky tak, aby bola konzola na onkajšej strane montážnych obrúb stojana. b. Potlačte zadnú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju ahajte smerom k prednej strane stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. Zadok posunej koľajničky P8EGB508-0 c. Vysuňte bočnú ko ajničku a potlačte prednú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju tlačte smerom k zadnej časti stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. 10 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

27 Predok posunej koľajničky P8EGB509-0 d. Zopakujte kroky 5a až 5c a pripenite druhú onkajšiu posunú ko ajničku. Poznámka: Zaistite, aby boli da kolíky na konzolách posunej ko ajničky úplne zatlačené do otoro stojane a konzola bola zaronaná s obrubou stojana. Môže by potrebné nieko kokrát posunú posunú ko ajničku nahor a nadol a zatlači na koniec konzoly, aby sa uo nili kolíky a dali sa spráne umiestni do otoro obrube stojana. P8EGB Demontujte rolery z ko ajničky a pripenite ich k displeju pomocou troch skrutiek na každú ko ajničku. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 11

28 Zadná časť Predná časť P8EGB530-0 Opatrne zasuňte jednotku konzoly do ložiskoých zostá ko ajničkách. Opatrne zasuňte rolery na jednotke konzoly do drážky na posuných ko ajničkách, ako zobrazuje obrázok. P8EGB Stlačte obe uo ňoacie úchytky 1, uchopte jednotku konzoly za obe strany a úplne ju zasuňte do stojana 2. Pri zaronáaní nútorných a onkajších ko ajničiek budete cíti počiatočný odpor. Vytiahnite jednotku konzoly do poloice a potom ju zatlačte spä, aby ste usadili jednotku konzoly ko ajničkách. Sprate to nieko kokrát, aby sa jednotka konzoly plynulo pohyboala ko ajničkách. 12 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

29 Uoľňoacia úchytka Uoľňoacia úchytka 2 P8EGB Na praej ko ajničke zaronajte kanál tare C na konci ramena na organizáciu káblo s konzolou na jednotke konzoly. Zasuňte kanál tare C do konzoly, kým sa ručná skrutka ramena na organizáciu káblo nezaroná s otorom konzole. Dotiahnite ručnú skrutku. Ručná skrutka Rameno na organizáciu káblo P8EGB513-0 Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 13

30 9. Pripojte šetky káble do serera alebo prepínača konzoly stojane. Pripojte napájací kábel ku krátkemu prepojoaciemu káblu na ramene na organizáciu káblo a potom pripojte napájací kábel do spráne uzemnenej elektrickej zásuky alebo distribučnej jednotky napájania (PDU). Viac informácií o montáži prepínača konzoly za jednotkou konzoly stojane nájdete časti Montáž olite ného prepínača konzoly. 10. Úplne ysuňte jednotku konzoly z prednej strany stojana a potom úh adne pree te káble stojane a zabezpečte ich s ahoacími páskami po celej dĺžke. Dôležité: Ak máte pridlhý kábel pre ideo, nestáčajte ho, ako znázorňuje nasledujúci obrázok. P8EGB514-0 Ak máte pridlhý kábel pre ideo, zmotajte ho do taru osmičky, ako znázorňuje nasledujúci obrázok, aby ste minimalizoali elektrické rušenie. Kábel strede zaistite s ahoacou páskou. Sťahoacia páska P8EGB Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

31 (Volite né pre šetky stojany) Ak chcete zaisti posuné ko ajničky stojane po montáži, namontujte stabilizačnú skrutku M5 s plochou hlaou do horného otoru na prednej strane každej posunej ko ajničky. Stabilizačná skrutka Stabilizačná skrutka P8EGB516-0 Pred presunom stojana s jednotkou konzoly na iné miesto zaistite jednotku konzoly stojane domi prepranými skrutkami M5, ktoré sú o recku so skrutkami (pozrite si obrázok). Prepraná skrutka Prepraná skrutka P8EGB Pozrite si čas Použíanie displeja TFT-LCD, kde nájdete informácie o použíaní displeja. Pozrite si dokumentáciu ku kláesnici, kde nájdete informácie o použíaní kláesnice. Montáž olite ného prepínača konzoly Doziete sa tu, ako namontoa olite ný prepínač konzoly. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 15

32 Prepínač konzoly môžete použi na pripojenie iac ako jedného serera k jednému displeju a kláesnici. Volite ný prepínač konzoly je k dispozícii samostatne. V záislosti od hĺbky prepínača konzoly a hĺbky stojana sa môže da prepínač konzoly namontoa za jednotku konzoly ronakej pozícii 1U. Ak chcete namontoa prepínač konzoly za jednotku konzoly, použite lastné montážne konzoly, ktoré sú dodané s jednotkou konzoly. Dôležité: Ak prepínač konzoly namontujete za jednotku konzoly, prepínač bude yčniea za zadné montážne obruby skrinky stojana. Poznámka: Pojmy ao a prao tejto dokumentácii označujú stranu, ke stojíte čelom k zadnej strane stojana. Montážne konzoly prepínača konzoly sú dodáané súprae rôzneho hardéru. Montážne konzoly majú nieko ko opred yŕtaných otoro a môžu podporoa množsto dizajno prepínača konzoly. Ak chcete namontoa prepínač konzoly za podnos, ykonajte tieto kroky: 1. Pripenite konzolu pre aú stranu na aú stranu prepínača konzoly pomocou doch skrutiek Potom pripenite konzolu pre praú stranu na praú stranu prepínača konzoly. Poznámka: Konzola pre aú stranu má kanál na preedenie napájacieho kábla, kábla pre ideo a kábla kláesnice a myši. Konzoly musíte pripeni k prepínaču konzoly tak, aby kanál na konzole pre aú stranu smeroal nahor. 2. Namontujte prepínač konzoly za podnos plochého monitora a kláesnice pomocou štyroch (doch na každej strane) skrutiek Phillips, ktoré sú dodané súprae rôzneho hardéru. Skrutka prepínača konzoly A Skrutka prepínača konzoly P8EGB Pree te napájací kábel, kábel pre ideo a káble kláesnice a myši cez kanál konzole pre aú stranu na prepínači konzoly. Potom pripojte konektory pre ideo, kláesnicu a myš do prepínača konzoly. 16 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

33 4. Informácie o pripájaní plochého monitora, tenkej kláesnice a serero k prepínaču konzoly nájdete dokumentácii k prepínaču konzoly. Použíanie displeja TFT-LCD Táto kolekcia tém poskytuje informácie o použíaní displeja TFT-LCD. Táto kapitola obsahuje informácie o použíaní displeja TFT-LCD. Pre äčšinu aplikácií nie je potrebné upraoa predolené ýrobné nastaenia displeja. Použíanie ponuky na obrazoke (OSD). Doziete sa tu, ako použía ponuku OSD na úprau charakteristík zobrazoaného obrazu. Použíanie oládacích tlačidiel Doziete sa tu, ako použía oládacie tlačidlá na displeji TFT-LCD. Oládacie tlačidlá praom dolnom rohu displeja LCD sú znázornené na nasledujúcom obrázku. P8EGB520-0 Brightness/Contrast: Toto tlačidlo použite na prístup k oládacím prkom. Tlačidlá šípky do aa (Left) a dopraa (Right): Tlačidlo šípky dopraa použite na ýber funkcie, ktorú chcete uprai. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 17

34 Tlačidlo šípky do aa alebo dopraa použite na zníženie alebo zýšenie hodnoty ybratého parametra alebo na ýber spráneho nastaenia. Tlačidlo Exit: Toto tlačidlo použite na odchod z ponuky alebo na nárat o jednu úroeň ponuke. Tlačidlo Select/Menu: Toto tlačidlo použite na sprístupnenie, ýber alebo potrdenie o by ponuky. Sie oý ypínač: Toto tlačidlo použite na zapnutie a ypnutie napájania displeja. Sta činnosti displeja oznamuje indikátor: Zelená: Normálna činnos Blikajúca zelená: Pohotoostný režim Čierna: Displej je ypnutý Použíanie ponuky displeja Doziete sa tu, ako použía ponuku displeja TFT-LCD. Ak chcete aktioa ponuku, stlačte tlačidlo Select/Menu. Zobrazí sa hlaná ponuka. P8EGB521-0 Nasledujúci zoznam opisuje o by ponuky: Brightness/Contrast (Jas/Kontrast) Brightness (Jas) - posuník jasu. Predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 1. Contrast (Kontrast) - posuník kontrastu. Predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 1. Display Settings (Nastaenia obrazu) Wide Mode (Široký režim) - 1:1 - použía sa presný počet pixelo z radiča idea - Aspect - použía pomer pixelo, ale nastaí sa na najäčší dostupný obraz - Fill - predolené nastaenie. Zmení e kos obrazu, aby sa yužila celá obrazoka. Horizontal Position (Horizontálna pozícia) - úpraa obrazu na obrazoke. Predolená hodnota: 50 - stred obrazoky. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po jednom pixeli. Vertical Position (Vertikálna pozícia) - úpraa obrazu na obrazoke. Predolená hodnota: 50 - stred obrazoky. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po jednom pixeli. Sharpness (Ostros ) - izuálna referencia na setlý a tmaý obraz. Predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 10. Pixel Clock (Časoanie pixelo) - oládanie analógoého stupu. Predolená hodnota záisí od panelu. Phase (Fáza) - oládanie analógoého stupu. Predolená hodnota záisí od panelu. Display Info (Informácie o obraze) - zobrazenie rozlíšenia a obnooacej frekencie 18 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

35 Reset Display settings (Vynuloa nastaenia obrazu) - prestai nastaenia obrazu na predolené ýrobné nastaenia. Vyžaduje sa potrdenie. Color Settings (Nastaenia farieb) Standard (Štandardná) Warm (Teplá) Cool (Studená) Custom Color (Vlastná farba) - ak to yberiete, zobrazia sa tieto predolené hodnoty RGB: - Red (Čerená) - predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 1. - Blue (Modrá) - predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 1. - Green (Zelená) - predolená hodnota: 50. Inkrementálna úpraa od 0 do 100 po 1. Reset Color Settings (Vynuloa nastaenia farieb) - prestaí farby na predolené ýrobné nastaenia. Vyžaduje sa potrdenie. Auto Adjust (Automaticky nastai ) - automatické nastaenie. Vyžaduje sa potrdenie. Other Settings (Iné nastaenia) Language (Jazyk) - English (Angličtina) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk (predolený jazyk) - Spanish (Španielčina) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk - French (Francúzština) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk - German (Nemčina) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk - Japanese (Japončina) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk - Korean (Kórejčina) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk - Simple Chinese (Zjednodušená čínština) - prepne užíate ské rozhranie ponuky OSD na ybratý jazyk Menu Timer (Časoač ponuky) - posuník času. Predolená hodnota: 20. Inkrementálna úpraa od 5 do 100 po 5. DDC/CI On/Off (DDC/CI zapnuté/ypnuté) - predolená hodnota je On (zapnuté) LCD Conditioning On/Off (Usta oanie LCD zapnuté/ypnuté) - predolená hodnota je Off (ypnuté) Reset (Vynuloa ) - prestai ostatné nastaenia na predolené ýrobné nastaenia. Vyžaduje sa potrdenie. Factory Reset (Toárenské ynuloanie) - prestai šetky nastaenia na predolené hodnoty Starostlios o displej TFT-LCD Doziete sa tu, ako sa stara o displej TFT-LCD. Poznámka 8: P8EGB522-0 POZOR: Nikdy nedemontujte kryt napájacieho zdroja ani žiadneho iného dielca, na ktorom je tento štítok. P8EGB523-0 Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 19

36 Vnútri komponentu označeného týmto štítkom je prítomné nebezpečné napätie, prúd a úrone energie. Tieto komponenty neobsahujú žiadne dielce, ktoré by yžadoali prípadný seris. Ak máte podozrenie, že ide o problém s jedným z týchto dielco, kontaktujte serisného technika. Pred ykonaním akejko ek údržby displeja ypnite napájanie. Pri čistení displeja dodržiaajte tieto pokyny: Z ahka utrite kryty zariadenia a obrazoku jemnou textilnou handričkou. Odstráňte odtlačky prsto a mastnotu pomocou textilnej handričky nalhčenej jemnom čistiacom prostriedku. Nepoužíajte riedidlá ani abrazíne prípraky. Na čistenie obrazoky IBM ani žiadneho iného elektronického zariadenia nikdy nepoužíajte hor aé čistiace prostriedky. Technické špecifikácie Táto téma poskytuje podrobné technické špecifikácie jednotky displeja TFT-LCD. Technické špecifikácie pre jednotku konzoly sú opísané nasledujúcom zozname. Panel LCD Ve kos Zobrazoacia oblas (horizontálne x ertikálne) Typ Ve kos pixela (horizontálne x ertikálne) Uhlopriečka 18,5 palca 376,32 x 301,056 mm Aktína matica TFT 0,294 x 0,294 mm Charakteristiky Jas 250 cd/m2 (Typicky) Kontrast 1000:1 (Typicky) Farby displeja 16,7 milióna farieb Pozoroací uzol Horizontálne Vertikálne Pomer strán 16:9 (Prirodzený) Zmena mierky 1:1, Aspect a Fill Rozlíšenie obrazoky Optimálny režim 1280 x 1024 pri 60 Hz Maximálny režim 1280 x 1024 pri 70 Hz Poznámka: Podporoané rozlíšenia displeja nájdete časti Tabu ky časoania podporoaných rozlíšení. Konektor VGA Napájací zdroj V stried., Hz 12 V jednosm./5,0 A Príkon Štandardné použitie Maximum Maximum napájacieho zdroja Úspora energie 17 watto 22 watto 40 watto Menej ako 1 watt 20 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

37 Enironmentálne podmienky Preádzkoá teplota 0 C až 50 C Preádzkoá lhkos 10 % až 80 % Maximálna preádzkoá nadmorská ýška metro Skladoá teplota -20 C až +60 C Skladoá lhkos 5 % až 95 % Maximálna skladoá nadmorská ýška metro Tabu ky časoania podporoaných rozlíšení Táto téma poskytuje podrobné tabu ky časoania podporoaných rozlíšení pre jednotku displeja TFT-LCD. nasledujúce tabu ky uádzajú časoanie podporoaných rozlíšení. Môžu fungoa aj iné rozlíšenia, ale toto sú podporoané signály. Tabu ka 3. Tabu ka časoania pre 640 x 480 Typ Štandardný Názo časoania 640 x 60 Hz 640 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 31,469 khz Negatína 37,5 khz Negatína 59,94 Hz Negatína 75 Hz Negatína Časoanie pixelo 25,175 MHz 31,5 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 31,778 µs 800 pixelo 26,667 µs 840 pixelo Vykreslenie 25,422 µs 640 pixelo 20,317 µs 640 pixelo Vymazanie 6,356 µs 160 pixelo 6,349 µs 200 pixelo Synchronizácia 3,813 µs 96 pixelo 2,032 µs 64 pixelo Zadné predĺženie 1,907 µs 48 pixelo 3,810 µs 120 pixelo Predné predĺženie 0,636 µs 16 pixelo 0,508 µs 16 pixelo Vertikálne Celkoo 16,683 ms 525 riadko 13,333 ms 500 riadko Vykreslenie 15,253 ms 480 riadko 12,800 ms 480 riadko Vymazanie 1,430 ms 45 riadko 0,533 ms 20 riadko Synchronizácia 0,064 ms 2 riadky 0,080 ms 3 riadky Zadné predĺženie 1,049 ms 33 riadko 0,427 ms 16 riadko Predné predĺženie 0,318 ms 10 riadko 0,027 ms 1 riadok Tabu ka 4. Tabu ka časoania pre 800 x 600 Typ Štandardný Názo časoania 800 x 60 Hz 800 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita 37,879 khz Pozitína 46,875 khz Pozitína Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 21

38 Tabu ka 4. Tabu ka časoania pre 800 x 600 (pokračoanie) Typ Vertikálna frekencia a polarita Štandardný 60,317 Hz Pozitína 75 Hz Pozitína Časoanie pixelo 40 MHz 49,5 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 26, pixelo 21, pixelo Vykreslenie 20, pixelo 16, pixelo Vymazanie 6, pixelo 5, pixelo Synchronizácia 3, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 3, pixelo Predné predĺženie 1, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,579 ms 628 riadko 13,333 ms 625 riadko Vykreslenie 15,840 ms 600 riadko 12,800 ms 600 riadko Vymazanie 0,739 ms 28 riadko 0,533 ms 25 riadko Synchronizácia 0,106 ms 4 riadky 0,064 ms 3 riadky Zadné predĺženie 0,607 ms 23 riadko 0,448 ms 21 riadko Predné predĺženie 0,026 ms 1 riadok 0,021 ms 1 riadok Tabu ka 5. Tabu ka časoania pre 1024 x 768 Typ Štandardný Názo časoania 800 x 60 Hz 800 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 48,363 khz Negatína 60,023 khz Negatína 60,004 Hz Negatína 75,029 Hz Negatína Časoanie pixelo 66 MHz 78,75 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 20, pixelo 16, pixelo Vykreslenie 15, pixelo 13, pixelo Vymazanie 4, pixelo 3, pixelo Synchronizácia 2, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 2, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,666 ms 806 riadko 13,328 ms 800 riadko Vykreslenie 15,880 ms 768 riadko 12,795 ms 768 riadko Vymazanie 0,786 ms 38 riadko 0,533 ms 32 riadko Synchronizácia 0,124 ms 6 riadko 0,050 ms 3 riadky Zadné predĺženie 0,600 ms 29 riadko 0,466 ms 28 riadko 22 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

39 Tabu ka 5. Tabu ka časoania pre 1024 x 768 (pokračoanie) Typ Štandardný Predné predĺženie 0,062 ms 3 riadky 0,017 ms 1 riadok Tabu ka 6. Tabu ka časoania pre 1152 x 864 Typ Štandardný Názo časoania 1152 x 60 Hz 1152 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 54,348 khz Pozitína 67,5 khz Pozitína 60,053 Hz Pozitína 75 Hz Pozitína Časoanie pixelo 80 MHz 108 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 18, pixelo 14, pixelo Vykreslenie 14, pixelo 10, pixelo Vymazanie 4, pixelo 4, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 2, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,652 ms 905 riadko 13,333 ms 900 riadko Vykreslenie 15,898 ms 864 riadko 12,800 ms 864 riadko Vymazanie 0,754 ms 41 riadko 0,533 ms 36 riadko Synchronizácia 0,055 ms 3 riadky 0,044 ms 3 riadky Zadné predĺženie 0,681 ms 37 riadko 0,474 ms 32 riadko Predné predĺženie 0,018 ms 1 riadok 0,015 ms 1 riadok Tabu ka 7. Tabu ka časoania pre 1366 x 768 Typ Štandardný Názo časoania 1366 x 60 Hz 1366 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 47,712 khz Pozitína 60,15 khz Pozitína 60,053 Hz Pozitína 75 Hz Pozitína Časoanie pixelo 85,5 MHz 110,195 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 20, pixelo 16, pixelo Vykreslenie 15, pixelo 12, pixelo Vymazanie 4, pixelo 4, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 2, pixelo Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 23

40 Tabu ka 7. Tabu ka časoania pre 1366 x 768 (pokračoanie) Typ Štandardný Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,662 ms 795 riadko 13,333 ms 802 riadko Vykreslenie 16,097 ms 768 riadko 12,768 ms 768 riadko Vymazanie 0,566 ms 27 riadko 0,565 ms 34 riadko Synchronizácia 0,126 ms 6 riadko 0,049 ms 3 riadky Zadné predĺženie 0,377 ms 18 riadko 0,498 ms 30 riadko Predné predĺženie 0,063 ms 3 riadky 0,015 ms 1 riadok Tabu ka 8. Tabu ka časoania pre 1280 x 800 Typ Štandardný Názo časoania 1280 x 60 Hz 1280 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 49,702 khz Negatína 62,795 khz Negatína 59,81 Hz Pozitína 74,934 Hz Pozitína Časoanie pixelo 83,5 MHz 106,5 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 20, pixelo 15, pixelo Vykreslenie 15, pixelo 12, pixelo Vymazanie 4, pixelo 3, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 1, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,720 ms 831 riadko 13,345 ms 838 riadko Vykreslenie 16,096 ms 800 riadko 12,740 ms 800 riadko Vymazanie 0,624 ms 31 riadko 0,605 ms 38 riadko Synchronizácia 0,121 ms 6 riadko 0,096 ms 6 riadko Zadné predĺženie 0,443 ms 22 riadko 0,462 ms 29 riadko Predné predĺženie 0,060 ms 3 riadky 0,048 ms 3 riadky Tabu ka 9. Tabu ka časoania pre 1280 x 1024 Typ Štandardný Názo časoania 1280 x 60 Hz 1280 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 63,981 khz Pozitína 79,976 khz Pozitína 60,02 Hz Pozitína 75,025 Hz Pozitína Časoanie pixelo 108 MHz 135 MHz 24 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

41 Tabu ka 9. Tabu ka časoania pre 1280 x 1024 (pokračoanie) Typ Štandardný Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 15, pixelo 12, pixelo Vykreslenie 11, pixelo 9, pixelo Vymazanie 3, pixelo 3, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 1, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,661 ms 1066 riadko 13,329 ms 1066 riadko Vykreslenie 16,005 ms 1024 riadko 12,804 ms 1024 riadko Vymazanie 0,656 ms 42 riadko 0,525 ms 42 riadko Synchronizácia 0,047 ms 3 riadky 0,038 ms 3 riadky Zadné predĺženie 0,594 ms 38 riadko 0,475 ms 38 riadko Predné predĺženie 0,016 ms 1 riadok 0,013 ms 1 riadok Tabu ka 10. Tabu ka časoania pre 1440 x 900 Typ Štandardný Názo časoania 1440 x 60 Hz 1440 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 55,935 khz Negatína 70,635 khz Negatína 59,887 Hz Pozitína 74,984 Hz Pozitína Časoanie pixelo 106,5 MHz 136,75 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 17, pixelo 14, pixelo Vykreslenie 13,521 pixelo ,530 pixelo 1440 Vymazanie 4, pixelo 3, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 2, pixelo 1, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,698 ms 934 riadko 13,336 ms 942 riadko Vykreslenie 16,090 ms 900 riadko 12,741 ms 900 riadko Vymazanie 0,608 ms 34 riadko 0,595 ms 42 riadko Synchronizácia 0,107 ms 6 riadko 0,085 ms 6 riadko Zadné predĺženie 0,447 ms 25 riadko 0,467 ms 33 riadko Predné predĺženie 0,054 ms 3 riadky 0,042 ms 3 riadky Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 25

42 Tabu ka 11. Tabu ka časoania pre 1600 x 1200 Typ Štandardný Názo časoania 1600 x 60 Hz 1600 x 75 Hz Horizontálna frekencia a polarita Vertikálna frekencia a polarita 75 khz Pozitína 65,29 khz Negatína 60 Hz Pozitína 59,954 Hz Pozitína Časoanie pixelo 162 MHz 146,25 MHz Typ prekladania Neprekladané Neprekladané Horizontálne Perióda 13, pixelo 15, pixelo Vykreslenie 9, pixelo 11, pixelo Vymazanie 3, pixelo 3, pixelo Synchronizácia 1, pixelo 1, pixelo Zadné predĺženie 1, pixelo 1, pixelo Predné predĺženie 0, pixelo 0, pixelo Vertikálne Celkoo 16,667 ms 1250 riadko 16,679 ms 1084 riadko Vykreslenie 16,000 ms 1200 riadko 16,082 ms 1050 riadko Vymazanie 0,667 ms 50 riadko 0,597 ms 39 riadko Synchronizácia 0,040 ms 3 riadky 0,092 ms 6 riadko Zadné predĺženie 0,613 ms 46 riadko 0,459 ms 30 riadko Predné predĺženie 0,013 ms 1 riadok 0,046 ms 3 riadky Informácie o údržbe hardéru Táto kolekcia tém poskytuje informácie o zákazníkom ymenite ných jednotkách (CRU) IBM, pre jednotku konzoly a náody na ýmenu dielco. Vymenite né komponenty Táto téma poskytuje informácie o ymenite ných komponentoch konzoly 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4. Jednotky FRU (Field Replaceable Unit) musí meni iba yškolený serisný technik, ak nie sú klasifikoané ako zákazníkom ymenite né jednotky (CRU). Jednotky CRU úrone 1: Za ýmenu jednotiek CRU úrone 1 zodpoedáte y. Ak spoločnos IBM namontuje jednotku CRU úrone 1 na aše požiadanie bez serisnej zmluy, montáž bude spoplatnená. Jednotky CRU úrone 2: Jednotky CRU úrone 2 môžete montoa y alebo požiada o bezplatnú montáž spoločnos IBM rámci záručnej zmluy, ktorá je určená pre áš produkt. Viac informácií o podmienkach záruky a získania serisu a pomoci nájdete dokumente Informácie o záruke, ktorý je dodaný s olite ným zariadením. Čísla dielco CRU spoločnosti IBM sa môžu bez upozornenia zmeni. Táto sekcia obsahuje zoznam čísiel dielco CRU, ktoré sú k dispozícii čase písania tohto dokumentu. 26 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

43 Štandardná 1U konzola Praá koľajnička Ľaá koľajnička P8EGB524-0 Tabu ka 12. Jednotky FRU (Field Replaceable Unit) pre 18,5-palcoú 1U štandardnú konzolu IBM Opis Číslo dielca CRU (úroeň 1) 18,5-palcoá 1U štandardná konzola IBM bez kláesnice Štandardná súpraa posuných ko ajničiek (nútorné a onkajšie ko ajničky) Rameno na organizáciu káblo Súpraa rôznych dielco (zahŕňa prepraené skrutky, montážne konzoly prepínača konzoly a montážne skrutky) Napájací kábel, ktorý pripája napájací zdroj k distribučnej jednotke napájania (PDU) 47C X X X M5377 Na ýmenu zákazníkom ymenite ných jednotiek potrebujete tieto nástroje: Jeden skrutkoač Phillips #1 (na montáž a demontáž nútorných posuných ko ajničiek) Jeden skrutkoač Phillips #2 (na montáž ramena na organizáciu káblo) Napájacie káble Táto téma poskytuje informácie o napájacích kábloch a číslach dielca napájacích káblo pre rôzne krajiny seta. Spoločnos IBM poskytuje pre ašu bezpečnos napájací kábel s uzemnenou zástrčkou na použitie s týmto produktom IBM. Ak chcete predís zásahu elektrickým prúdom, ždy použíajte napájací kábel a zástrčku so spráne uzemnenou zásukou. Napájacie káble spoločnosti IBM, ktoré sa použíajú USA a Kanade, majú certifikáty UL (Underwriter's Laboratories) a CSA (Canadian Standards Association). Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 27

44 Pre jednotky určené na preádzku pri 115 oltoch: Použíajte kábel s certifikátom UL a CSA, ktorý obsahuje tri odiče minimálne 18 AWG, je typu SVT alebo SJT, s maximálnou dĺžkou 15 stôp a zástrčkou s paralelnými kolíkmi a uzemnením pre 115 V/15 A. Pre jednotky určené na preádzku pri 230 oltoch (použitie USA): Použíajte kábel s certifikátom UL a CSA, ktorý obsahuje tri odiče minimálne 18 AWG, je typu SVT alebo SJT, s maximálnou dĺžkou 15 stôp a zástrčkou s tandemoými kolíkmi a uzemnením pre 115 V/15 A. Pre jednotky určené na preádzku pri 230 oltoch (mimo USA): Použite kábel s uzemňoaciu zástrčkou. Kábel by mal by certifikoaný pre krajinu, ktorej sa bude použía zariadenie. Napájacie káble spoločnosti IBM pre špecifickú krajinu alebo región sú zyčajne k dispozícii iba danej krajine alebo regióne. Tabu ka 13. Čísla dielco napájacieho kábla a priradené regióny Číslo dielca napájacieho kábla spoločnosti IBM 39M M M M M M M M M5172 Použía sa týchto krajinách a regiónoch Čína Austrália, Fidži, Kiribati, Nauru, Noý Zéland, Papua Noá Guinea Afganistan, Albánsko, Alžírsko, Andorra, Angola, Rakúsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Belgicko, Benin, Bosna a Hercegoina, Bulharsko, Burkina Faso, Burundi, Kambodža, Kamerun, Kaperdy, Stredoafrická republika, Čad, Komory, Kongo (demokratická republika), Kongo (republika), Pobrežie Slonoiny, Chorátsko (Republika), Česká republika, Dahomey, Džibutsko, Egypt, Roníkoá Guinea, Eritrea, Estónsko, Etiópia, Fínsko, Francúzsko, Francúzska Guyana, Francúzska Polynézia, Nemecko, Grécko, Grónsko, Guadeloupe, Guinea, Guinea-Bissau, Ma arsko, Island, Indonézia, Irán, Kazachstan, Kirgizsko, Laos ( udoá demokratická republika), Lotyšsko, Libanon, Lita, Luxembursko, Macedónsko (Býalá juhosloanská republika), Madagaskar, Mali, Martinik, Mauretánia, Maurícius, Mayotte, Moldasko (republika), Monako, Mongolsko, Maroko, Mozambik, Holandsko, Noá Kaledónia, Niger, Nórsko, Po sko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, Ruská federácia, Rwanda, Sätý Tomáš a Princo ostro, Saudská Arábia, Senegal, Srbsko, Sloensko, Sloinsko (republika), Somálsko, Španielsko, Surinam, Šédsko, Sýria, Tadžikistan, Tahiti, Togo, Tunisko, Turecko, Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan, Vanuatu, Vietnam, Wallis a Futuna, Juhosláia (federálna republika), Zaire Dánsko Bangladéš, Lesotho, Macao, Maldiy, Namíbia, Nepál, Pakistan, Samoa, Južná Afrika, Srí Lanka, Sazijsko, Uganda Abu Dhabi, Bahrajn, Botswana, Brunej, Normanské ostroy, Čína (Hongkong S.A.R.), Cyprus, Dominika, Gambia, Ghana, Grenada, Irak, Írsko, Jordánsko, Keňa, Kuajt, Libéria, Malawi, Malajzia, Malta, Mjanmarsko (Barma), Nigéria, Omán, Polynézia, Katar, Saint Kitts a Neis, Sätá Lucia, Sätý Vincent a Grenadíny, Seychely, Trinidad a Tobago, Spojené arabské emiráty (Dubaj), Spojené krá osto), Jemen, Zambia, Zimbabwe Lichtenštajnsko, Šajčiarsko Čile, Taliansko, Líbya Izrael 28 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

45 Tabu ka 13. Čísla dielco napájacieho kábla a priradené regióny (pokračoanie) Číslo dielca napájacieho kábla spoločnosti IBM 39M M M M M M M5233 Použía sa týchto krajinách a regiónoch V: Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Bolíia, Brazília, Ostroy Caicos, Kanada, Kajmanie ostroy, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Dominikánska republika, Ekádor, Saládor, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Japonsko, Mexiko, Mikronézia (federálne štáty), Holandské Antily, Nikaragua, Panama, Peru, Filipíny, Taiwan, USA, Venezuela V: Antigua a Barbuda, Aruba, Bahamy, Barbados, Belize, Bermudy, Bolíia, Ostroy Caicos, Kanada, Kajmanie ostroy, Kolumbia, Kostarika, Kuba, Dominikánska republika, Ekádor, Saládor, Guam, Guatemala, Haiti, Honduras, Jamajka, Mexiko, Mikronézia (federálne štáty), Holandské Antily, Nikaragua, Panama, Peru, Filipíny, Saudská Arábia, Thajsko, Taiwan, USA, Venezuela Kórea ( udoodemokratická republika), Kórea (republika) Japonsko Argentína, Paraguaj, Uruguaj India Brazília Výmena kláesnice Doziete sa tu, ako ymeni kláesnicu jednotke konzoly. Pred ýmenou kláesnice demontujte šetky zariadenia, ktoré sú priamo nad jednotkou konzoly, aby ste mali prístup na odpojenie káblo. Pozrite si náod na demontáž dokumentácii dodanej so zariadením. Na zjednodušenie prístupu ku káblom tiež môžete demontoa jednotku konzoly zo stojana. Pozrite si náod časti Demontáž jednotky konzoly zo stojana a potom sa rá te na krok 5 tejto procedúre. Ak chcete ymeni kláesnicu jednotke konzoly, ykonajte tieto kroky: 1. Zatorte plochý displej. 2. Odpojte kábel kláesnice a myši zo serera alebo prepínača konzoly. 3. Opatrne uo nite pásiky so suchým zipsom z ramena na organizáciu káblo a odstráňte kábel kláesnice a myši. L012 P8EGB525-0 POZOR: Riziko priškripnutia. (L012) 4. Úplne ytiahnite jednotku konzoly zo stojana. 5. Podihnite predok plochého displeja a potom dajte displej do kolmej polohy. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 29

46 ~` rt P8EGB Demontujte starú kláesnicu z jednotky konzoly. 7. Rozba te noú kláesnicu. Poznámka: Neysúajte podstaec kláesnice. Ak je podstaec ysunutý, pri zatáraní displeja môže dôjs k poškodeniu obrazoky plochého displeja. 8. Podržte noú kláesnicu blízkosti podnosu kláesnice a pozorne pree te kábel kláesnice a myši nadol cez otor podnose kláesnice a nahor cez otor, ktorý je za plochým displejom. (Pozrite si obrázok.) Opatrne potiahnite kábel cez otory. Esc PrtScScrLk PauseInseHome PgUp F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Delete End PgDn Backspace Tab Caps kloc Shift Shift Fn Ctrl Alt Alt Ctrl Q W A S Z E D X R F C T G V Y H B U I J N O K M L <, _ - + = P { [ } ] \ : ; >.? / Enter P8EGB Položte kláesnicu na podnos a yinutím mierneho tlaku na kláesnicu ju pripenite na obojstrannú lepiacu pásku na prednej strane podnosu konzoly. 10. Zatorte plochý displej. 11. Ak ste jednotku konzoly demontoali zo stojana, pozrite si čas Montáž jednotky konzoly do stojana a dokončite procedúru. Poznámka: Pri edení kábla kláesnice a myši dajte pozor, aby kábel nepreísal pod kláesnicou, pretože by sa mohol poškodi pri styku so zariadeniami priestore stojana pod jednotkou konzoly. 30 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

47 12. Pree te kábel kláesnice a myši cez rameno na organizáciu káblo a zaistite kábel pásikmi so suchým zipsom. 13. Znoa pripojte kábel kláesnice a myši. Výmena ramena na organizáciu káblo Doziete sa tu, ako ymeni rameno na organizáciu káblo jednotke konzoly. Pred ýmenou ramena na organizáciu káblo demontujte šetky zariadenia, ktoré sú priamo nad jednotkou konzoly, aby ste mohli odpoji káble a odpoji rameno na organizáciu káblo. Pozrite si náod na demontáž dokumentácii dodanej so zariadením. Na zjednodušenie prístupu tiež môžete demontoa jednotku konzoly zo stojana. Pozrite si náod časti Demontáž jednotky konzoly zo stojana a potom sa rá te na krok 5 tejto procedúre. Ak chcete ymeni rameno na organizáciu káblo, ykonajte tieto kroky: 1. Ak je za jednotkou konzoly namontoaný prepínač konzoly, demontujte prepínač konzoly zo stojana. 2. Vypnite displej a odpojte napájací kábel z krátkeho prepojoacieho kábla na ramene na organizáciu káblo z elektrickej zásuky alebo distribučnej jednotky napájania (PDU). Odpojte zo serera alebo prepínača konzoly šetky káble, ktoré sú pripojené k jednotke konzoly (kláesnica, myš, ideo a napájanie). 3. Zatorte plochý displej. 4. Dočasne demontujte šetky káble z ramena na organizáciu káblo. 5. Demontujte skrutku, ktorá drží prednú konzolu ramena na organizáciu káblo na jednotke konzoly a demontujte rameno na organizáciu káblo. Skrutka Rameno na organizáciu káblo Podložky P8EGB Rozba te noé rameno na organizáciu káblo. 7. Demontujte de podložky na konzole ramena na organizáciu káblo a nahra te ich noými podložkami, ktoré sú dodané s noým ramenom na organizáciu káblo. 8. Zaronajte otory pre skrutky noom ramene na organizáciu káblo s konzolou a zaistite ho skrutkou, ktorú ste demontoali kroku Ak ste jednotku konzoly demontoali zo stojana, pozrite si čas Montáž jednotky konzoly do stojana a dokončite procedúru. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 31

48 10. Pree te káble, ktoré ste demontoali kroku 2, cez noé rameno na organizáciu káblo a zabezpečte ich pomocou pásiko so suchým zipsom. 11. Zaronajte kanál tare C na konci ramena na organizáciu káblo s konzolou na jednotke konzoly. Zasuňte kanál tare C do konzoly, kým sa ručná skrutka ramena na organizáciu káblo nezaroná s otorom konzole. Dotiahnite ručnú skrutku. Ručná skrutka Rameno na organizáciu káblo P8EGB Ak ste demontoali prepínač konzoly za jednotkou konzoly, namontujte ho spä. 13. Pripojte k sereru alebo prepínaču konzoly šetky káble, ktoré ste demontoali kroku Pripojte napájanie k displeju. Výmena zostá posunej ko ajničky Doziete sa tu, ako ymeni zostay posunej ko ajničky. Poznámka: Aby ste zaistili kompatibilitu zostá posunej ko ajničky, naraz ymeňte onkajšie aj nútorné ko ajničky. Ak chcete ymeni onkajšie a nútorné posuné ko ajničky pre jednotku konzoly, ykonajte tieto kroky: 1. Ak je za jednotkou konzoly namontoaný prepínač konzoly, demontujte prepínač konzoly zo stojana. 2. Vypnite displej a odpojte napájací kábel z krátkeho prepojoacieho kábla na ramene na organizáciu káblo z elektrickej zásuky alebo distribučnej jednotky napájania (PDU). Odpojte zo serera alebo prepínača konzoly šetky káble, ktoré sú pripojené k jednotke konzoly (kláesnica, myš, ideo a napájanie). 3. Zatorte plochý displej. 32 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

49 4. Ak ste namontoali olite né stabilizačné skrutky s plochou hlaou do horného otoru na prednej strane každej posunej ko ajničky, demontujte ich a dajte bokom. Stabilizačná skrutka Stabilizačná skrutka P8EGB Demontujte jednotku konzoly zo stojana: a. Demontujte ručnú skrutku, ktorá pripája rameno na organizáciu káblo ku konzole onkajšej posunej ko ajničky. Vysuňte kanál tare C na ramene na organizáciu káblo úplne preč z konzoly na jednotke konzoly. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 33

50 Ručná skrutka Rameno na organizáciu káblo L012 P8EGB525-0 P8EGB513-0 POZOR: Riziko priškripnutia. (L012) b. Úplne ytiahnite jednotku konzoly zo stojana. c. Stlačte obe uo ňoacie úchytky Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

51 Uoľňoacia úchytka Uoľňoacia úchytka 2 P8EGB512-0 d. Uchopte jednotku konzoly za obe strany a úplne ju ytiahnite zo stojana 2. e. Položte jednotku konzoly na stôl alebo iný roný porch. 6. Zatorte ysunuté ko ajničky tak, že stlačíte uo ňoaciu úchytku 1 a potlačíte ysunutú ko ajničku smerom k stojanu, aby ste ju úplne zatorili P8EGB Demontujte zadnú konzolu onkajšej posunej ko ajničky zo stojana tak, že potiahnete on modrú úchytku 1 a zároeň potiahnete koniec posunej ko ajničky smerom preč od obruby stojana a smerom k stredu stojana 2. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 35

52 2 1 P8EGB Demontujte prednú konzolu onkajšej posunej ko ajničky zo stojana tak, že potiahnete on modrú úchytku 1 a zároeň potlačíte koniec posunej ko ajničky smerom preč od obruby stojana a smerom k stredu stojana Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

53 1 2 P8EGB529-0 Zopakujte krok 7 a krok 8 pre druhú onkajšiu posunú ko ajničku. 9. Demontujte prepranú skrutku z každej noej onkajšej posunej ko ajničky. Zadok posunej koľajničky Prepraná skrutka Predok posunej koľajničky Prepraná skrutka P8EGB Pripenite onkajšiu posunú ko ajničku k stojanu ykonaním nasledujúcich kroko. Poznámka: Najpr namontujte zadnú konzolu posunej ko ajničky na zadnú stranu stojana. Potom namontujte prednú konzolu posunej ko ajničky na prednú stranu stojana. a. Držte posunú ko ajničku odorone a zaronajte zadnú konzolu posunej ko ajničky tak, aby bola konzola na onkajšej strane montážnych obrúb stojana. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 37

54 b. Potlačte zadnú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju ahajte smerom k prednej strane stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. Zadok posunej koľajničky P8EGB508-0 c. Vysuňte bočnú ko ajničku a potlačte prednú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju tlačte smerom k zadnej časti stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. Predok posunej koľajničky P8EGB509-0 d. Zopakujte kroky 10a až 10c a pripenite druhú onkajšiu posunú ko ajničku. 11. Pomocou skrutkoača Phillips #1 demontujte štyri skrutky, ktoré pripájajú každú nútornú posunú ko ajničku k jednotke konzoly. Potom pripojte zodpoedajúce noé nútorné posuné ko ajničky k jednotke pomocou ronakého hardéru. Dajte pozor na spránu orientáciu nútorných posuných ko ajničiek (pozrite si obrázok). 38 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

55 Zadná časť Predná časť P8EGB Prejdite do časti Montáž jednotky konzoly do stojana, kde nájdete náod na spätnú montáž jednotky konzoly do stojana. Potom namontujte spä šetky ostatné zariadenia, ktoré ste demontoali zo stojana. Výmena jednotky konzoly Táto kolekcia tém poskytuje informácie o ýmene jednotky konzoly. Procedúry ýmeny jednotky konzoly stojane poskytnuté tejto sekcii obsahujú nasledujúce úlohy: 1. Demontáž existujúcej jednotky konzoly zo stojana 2. Presunutie kláesnice z existujúcej jednotky konzoly do noej jednotky konzoly 3. Demontáž a spätná montáž onkajších posuných ko ajničiek Poznámka: Noá jednotka konzoly je dodaná s pripenenými nútornými posunými ko ajničkami. Aby ste zaistili kompatibilitu zostá posunej ko ajničky, ymeňte existujúce onkajšie posuné ko ajničky noými ko ajničkami, ktoré sú dodané s noou jednotkou konzoly. 4. Montáž noej jednotky konzoly do stojana. Demontáž dierok stojana a bočných panelo môže zjednoduši demontáž existujúcej jednotky konzoly a montáž noej jednotky. Pozrite si dokumentáciu dodanú so stojanom, kde nájdete iac informácií. Demontáž jednotky konzoly zo stojana Doziete sa tu, ako demontoa jednotku konzoly zo stojana. Ak chcete demontoa jednotku konzoly zo stojana, ykonajte tieto kroky: 1. Ak je za jednotkou konzoly namontoaný prepínač konzoly, demontujte prepínač konzoly zo stojana. 2. Vypnite displej a odpojte napájací kábel z krátkeho prepojoacieho kábla na ramene na organizáciu káblo z elektrickej zásuky alebo distribučnej jednotky napájania (PDU). Odpojte zo serera alebo prepínača konzoly šetky káble, ktoré sú pripojené k jednotke konzoly (kláesnica, myš, ideo a napájanie). 3. Zatorte plochý displej. 4. Demontujte jednotku konzoly zo stojana: a. Demontujte ručnú skrutku, ktorá pripája rameno na organizáciu káblo ku konzole onkajšej posunej ko ajničky. Vysuňte kanál tare C na ramene na organizáciu káblo úplne preč z konzoly na jednotke konzoly. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 39

56 Ručná skrutka Rameno na organizáciu káblo L012 P8EGB525-0 P8EGB513-0 POZOR: Riziko priškripnutia. (L012) b. Úplne ytiahnite jednotku konzoly zo stojana. c. Stlačte obe uo ňoacie úchytky Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

57 Uoľňoacia úchytka Uoľňoacia úchytka 2 P8EGB512-0 d. Uchopte jednotku konzoly za obe strany a úplne ju ytiahnite zo stojana 2. e. Položte jednotku konzoly na stôl alebo iný roný porch. Presunutie kláesnice Doziete sa tu, ako presunú kláesnicu z jednotky konzoly. Ak chcete presunú kláesnicu z existujúcej jednotky konzoly do noej jednotky konzoly, ykonajte tieto kroky: 1. Opatrne zdihnite plochý displej do kolmej polohy. 2. Demontujte kábel kláesnice a myši z podnosu kláesnice, potom demontujte kláesnicu z jednotky konzoly a dajte ju bokom. 3. Položte noú jednotku konzoly na stôl alebo iný roný porch a zaistite, aby praá strana jednotky presahoala hranu porchu približne o 76 mm (3 palce). Toto ám pomôže ies kábel kláesnice a myši. 4. Podržte kláesnicu blízkosti podnosu kláesnice a pozorne pree te kábel kláesnice a myši nadol cez otor podnose kláesnice a nahor cez otor, ktorý je za plochým displejom. (Pozrite si obrázok.) Opatrne potiahnite kábel cez otory. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 41

58 ~` rt Esc PrtScScrLk PauseInseHome PgUp F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 F12 Delete End PgDn Backspace Tab Caps kloc Shift Shift Fn Ctrl Alt Alt Ctrl Q W A S Z E D X R F C T G V Y H B U I J N O K M L <, _ - + = P { [ } ] \ : ; >.? / Enter P8EGB Položte kláesnicu na podnos a yinutím mierneho tlaku na kláesnicu ju pripenite na obojstrannú lepiacu pásku na prednej strane podnosu konzoly. 6. Zatorte plochý displej. Upozornenie: Pri edení kábla kláesnice a myši dajte pozor, aby kábel nepreísal pod kláesnicou, pretože by sa mohol poškodi pri styku so zariadeniami priestore stojana pod jednotkou konzoly. Všetky káble musíte preies cez prky na edenie káblo na ráme konzoly za displejom a na ramene na organizáciu káblo. 7. Zatorte plochý displej. Demontáž a spätná montáž onkajších posuných ko ajničiek Doziete sa tu, ako demontoa a namontoa spä onkajšie posuné ko ajničky. Ak chcete demontoa a namontoa spä onkajšie posuné ko ajničky, ykonajte tieto kroky: 1. Demontujte zadnú konzolu onkajšej posunej ko ajničky zo stojana tak, že potiahnete on modrú úchytku 1 a zároeň potiahnete koniec posunej ko ajničky smerom preč od obruby stojana a smerom k stredu stojana Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

59 2 1 P8EGB Demontujte prednú konzolu onkajšej posunej ko ajničky zo stojana tak, že potiahnete on modrú úchytku 1 a zároeň potiahnete koniec posunej ko ajničky smerom preč od obruby stojana a smerom k stredu stojana 2. Zopakujte krok 1 a krok 2 pre druhú onkajšiu posunú ko ajničku. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 43

60 1 2 P8EGB Demontujte prepranú skrutku z každej noej onkajšej posunej ko ajničky. Zadok posunej koľajničky Prepraná skrutka Predok posunej koľajničky Prepraná skrutka P8EGB Pripenite onkajšiu posunú ko ajničku k stojanu ykonaním nasledujúcich kroko. Poznámka: Najpr namontujte zadnú konzolu posunej ko ajničky na zadnú stranu stojana. Potom namontujte prednú konzolu posunej ko ajničky na prednú stranu stojana. a. Držte posunú ko ajničku odorone a zaronajte zadnú konzolu posunej ko ajničky tak, aby bola konzola na onkajšej strane montážnych obrúb stojana. 44 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

61 b. Potlačte zadnú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju ahajte smerom k prednej strane stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. Zadok posunej koľajničky P8EGB508-0 c. Vysuňte bočnú ko ajničku a potlačte prednú konzolu posunej ko ajničky smerom k obrube stojana a potom ju tlačte smerom k zadnej časti stojana, kým zamykacia konzola nezapadne na miesto za obrubou stojana. Predok posunej koľajničky P8EGB509-0 d. Zopakujte kroky 4a až 4c a pripenite druhú onkajšiu posunú ko ajničku. Montáž jednotky konzoly do stojana Doziete sa tu, ako namontoa jednotku konzoly do stojana. Ak chcete namontoa jednotku konzoly do stojana, ykonajte tieto kroky: 1. Vysuňte nútornú čas onkajších posuných ko ajničiek a posuňte ich smerom k prednej strane onkajších ko ajničiek. Opatrne zasuňte rolery na jednotke konzoly do drážky na posuných ko ajničkách, ako zobrazuje obrázok. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 45

62 P8EGB Stlačte obe uo ňoacie úchytky 1, uchopte jednotku konzoly za obe strany a úplne ju zasuňte do stojana 2. Pri zaronáaní nútorných a onkajších ko ajničiek budete cíti počiatočný odpor. Vytiahnite jednotku konzoly do poloice a potom ju zatlačte spä, aby ste usadili jednotku konzoly ko ajničkách. Sprate to nieko kokrát, aby sa jednotka konzoly plynulo pohyboala ko ajničkách. Uoľňoacia úchytka Uoľňoacia úchytka 2 P8EGB Zaronajte kanál tare C na konci ramena na organizáciu káblo s konzolou na jednotke konzoly. Zasuňte kanál tare C do konzoly, kým sa ručná skrutka ramena na organizáciu káblo nezaroná s otorom konzole. Dotiahnite ručnú skrutku. 46 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

63 Ručná skrutka Rameno na organizáciu káblo P8EGB Ak ste demontoali stabilizačné skrutky, namontujte ich spä. Stabilizačná skrutka Stabilizačná skrutka P8EGB Ak ste demontoali prepínač konzoly za jednotkou konzoly, namontujte ho spä. 6. Pripojte k sereru alebo prepínaču konzoly šetky káble, ktoré ste demontoali. Montáž 18,5-palcoého plochého monitora a kláesnice do stojana 7316-TF4 47

64 7. Pripojte napájanie k displeju. 8. Úplne ysuňte jednotku konzoly z prednej strany stojana a potom úh adne pree te káble stojane a zabezpečte ich s ahoacími páskami po celej dĺžke. Dôležité: Ak máte pridlhý kábel pre ideo, nestáčajte ho, ako znázorňuje nasledujúci obrázok. P8EGB514-0 Ak máte pridlhý kábel pre ideo, zmotajte ho do taru osmičky, ako znázorňuje nasledujúci obrázok, aby ste minimalizoali elektrické rušenie. Kábel strede zaistite s ahoacou páskou. Sťahoacia páska P8EGB Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

65 Poznámky Tieto informácie boli yinuté pre produkty a služby ponúkané USA. Tento materiál môže by k dispozícii od spoločnosti IBM iných jazykoch. Prístup k materiálu inom jazyku šak môže by podmienený tým, aby ste lastnili kópiu produktu alebo erziu produktu danom jazyku. Spoločnos IBM nemusí poskytoa produkty, služby alebo lastnosti opísané tomto dokumente iných krajinách. Informácie o aktuálne dostupných produktoch a službách o sojej krajine získate od poereného zástupcu spoločnosti IBM. Žiadny odkaz na produkt, program alebo službu spoločnosti IBM nie je myslený tak a ani nenaznačuje, že sa môže použía len tento produkt, program alebo služba spoločnosti IBM. Namiesto nich sa môže použi uboo ný funkčne ekialentný produkt, program alebo služba, ktorá neporušuje intelektuálne lastnícke práo spoločnosti IBM. Vyhodnotenie a kontrola činnosti každého produktu, programu alebo služby, ktorá nepochádza od spoločnosti IBM, je šak na zodpoednosti užíate a. Spoločnos IBM môže ma patenty alebo podané prihlášky patento súisiace s predmetom opísaným tomto dokumente. Získanie tohto dokumentu ám neude uje žiadnu licenciu na tieto patenty. Žiadosti o licencie môžete zasiela písomne na adresu: IBM Director of Licensing IBM Corporation North Castle Drie, MD-NC119 Armonk, NY United States of America Nasledujúci odsek sa netýka Ve kej Británie ani žiadnej inej krajiny, kde sú takéto yhlásenia nezlučite né s lokálnym zákonom: SPOLOČNOSŤ IBM POSKYTUJE TÚTO PUBLIKÁCIU "TAK AKO JE" BEZ ZÁRUKY AKÉHOKO VEK DRUHU, VYJADRENEJ ALEBO IMPLIKOVANEJ, VRÁTANE (ALE NEOBMEDZENE) IMPLIKOVANÝCH ZÁRUK NEPOŠKODENIA, PREDAJNOSTI ALEBO VHODNOSTI NA KONKRÉTNY ÚČEL. Niektoré štáty nedoo ujú zriec sa yjadrených alebo implikoaných záruk určitých transakciách, preto sa ás toto yhlásenie nemusí týka. Tieto informácie môžu obsahoa technické nepresnosti alebo typografické chyby. Tieto informácie sa periodicky menia. Tieto zmeny budú začlenené do noých ydaní publikácie. V produktoch a/alebo programoch opísaných tejto publikácii môže spoločnos IBM bez upozornenia kedyko ek ykona ylepšenia a/alebo zmeny. Všetky odkazy týchto informáciách na weboé lokality, ktoré nelastní spoločnos IBM, sú poskytnuté len pre pohodlie a žiadnom prípade neslúžia ako potrdenie obsahu týchto weboých lokalít. Materiály na týchto weboých lokalitách nie sú súčas ou tohto produktu IBM a použitie týchto weboých lokalít je na aše lastné riziko. Spoločnos IBM môže použi alebo distribuoa šetky ami poskytnuté informácie uboo ným spôsobom bez toho, aby oči ám znikli akéko ek záäzky. Všetky údaje o ýkone, uádzané tomto dokumente, boli získané riadenom prostredí. Preto sa môžu ýsledky získané iných operačných prostrediach podstatne líši. Niektoré merania boli ykonané systémoch ýojoej úrone a nie je žiadna záruka, že tieto merania budú ronaké na šeobecne dostupných systémoch. Nayše, niektoré merania mohli by ykonané extrapoláciou. Skutočné ýsledky sa môžu odlišoa. Užíatelia týchto dokumento by si mali oeri príslušné údaje pre soje konkrétne prostredie. Informácie súisiace s produktmi iných ako od IBM boli získané od dodáate o týchto produkto, z ich publikoaných oznámení alebo iných erejne prístupných zdrojo. Spoločnos IBM tieto produkty netestoala a nemôže potrdi presnos ich ýkonu, kompatibilitu ani iné parametre súisiace s produktmi od iných ýrobco. Otázky o schopnostiach produkto nepochádzajúcich od IBM adresujte dodáate om týchto produkto. Copyright IBM Corp. 2014,

66 Všetky yhlásenia týkajúce sa budúceho smeroania alebo úmyslo spoločnosti IBM sa môžu zmeni alebo zruši bez ohlásenia a yjadrujú len zámery a ciele. Všetky ceny spoločnosti IBM sú narhoané predajné ceny stanoené spoločnos ou IBM, sú aktuálne a môžu sa zmeni bez ohlásenia. Ceny jednotliých predajco môžu by odlišné. Tieto informácie sú určené len pre účely plánoania. Tu uedené informácie sa môžu zmeni pred sprístupnením opisoaných produkto. Tieto informácie obsahujú príklady údajo a hlásení použíaných každodenných obchodných operáciách. Za účelom čo najäčšej zrozumite nosti tieto príklady obsahujú mená osôb, názy spoločností, pobočiek a produkto. Všetky tieto mená a názy sú ymyslené a akáko ek podobnos s názami a adresami skutočných obchodných spoločností je čisto náhodná. Ak si prezeráte elektronickú kópiu týchto informácií, nemusia by zobrazené fotografie ani farebné ilustrácie. Nákresy a špecifikácie obsiahnuté tomto dokumente nesmú by kopíroané ako celok ani čiastočne bez písomného súhlasu spoločnosti IBM. Spoločnos IBM pripraila tieto informácie na použitie s uedenými špecifickými počítačmi. Spoločnos IBM netrdí, že sú hodné aj na iný účel. Počítačoé systémy IBM obsahujú mechanizmy narhnuté na zníženie možnosti nezisteného poškodenia alebo straty údajo. Riziko sa šak nedá ylúči úplne. Užíatelia, ktorí zaznamenajú neplánoané ýpadky, zlyhania systému, kolísania alebo ýpadky elektriny alebo zlyhania komponento, musia skontroloa presnos ykonaných operácií a údaje, uložené alebo prenesené systémom čase resp. približnom čase ýpadku alebo zlyhania. Okrem toho, užíatelia si musia ytori procedúry na zaistenie ykonania nezáislej kontroly údajo, pred spo ahnutím sa na takéto údaje citliých alebo kritických operáciách. Užíatelia by mali praidelne kontroloa weboé lokality podpory spoločnosti IBM, či neobsahujú aktualizoané informácie o opray hodné pre systém a súisiaci softér. Vyhlásenie o homologizácii Tento produkt nemusí by certifikoaný o ašej krajine na pripojenie žiadnym spôsobom k rozhraniam erejných telekomunikačných sietí. Zákon môže pred takýmto pripojením yžadoa alšiu certifikáciu. Ak máte otázky, kontaktujte zástupcu IBM alebo predajcu. Aspekty ochrany osobných údajo Softéroé produkty IBM rátane softéru ako riešenia služieb ("Ponuky softéru") môžu použía súbory cookie alebo iné technológie na zhromaž oanie informácií o použíaní produktu. Tieto informácie nám pomáhajú zlepšoa skúsenos koncoého užíate a, prispôsobi interakcie s koncoým užíate om alebo ich použíame na iné účely. Ponuky softéru mnohých prípadoch nezhromaž ujú žiadne informácie, ktoré by mohli ies k identifikácii udí. Niektoré z našich Ponúk softéru ám môžu pomôc pooli zhromaž oanie takých osobných informácií. Ak táto Ponuka softéru použía súbory cookie na zhromaž oanie informácií, ktoré by mohli ies k identifikácií udí, nižšie nájdete špecifické informácie o tom, ako táto ponuka použía súbory cookie. Táto Ponuka softéru nepoužía súbory cookie ani iné technológie na zhromaž oanie informácií, ktoré by mohli ies k identifikácii udí. Ak konfigurácie, ktoré sú nasadené pre túto Ponuku softéru, ám ako zákazníkoi poskytujú možnos od koncoých užíate o zhromaž oa informácie, ktoré mohli ies k identifikácii udí, pomocou súboro cookie a iných technológií, mali by ste kontaktoa sojho práneho poradcu a poradi sa o zákonoch, ktoré sa z ahujú na takého zhromaž oanie údajo rátane požiadaiek na oznámenie a získanie súhlasu. Viac informácií o použíaní rôznych technológií rátane súboro cookie na tieto účely nájdete na stránke ochrany osobných údajo IBM na adrese a o yhlásení o ochrane osobných údajo IBM na 50 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

67 stránke sekcii s názom Objekty cookie, Web Beacon a iné technológie a na stránke IBM Software Products and Software-as-a-Serice Priacy Statement na adrese info/product-priacy. Ochranné známky IBM, logo IBM a ibm.com sú ochranné známky alebo registroané ochranné známky spoločnosti International Business Machines Corp mnohých jurisdikciách po celom sete. Ostatné názy produkto a služieb môžu by ochranné známky spoločnosti IBM alebo iných spoločností. Aktuálny zoznam ochranných známok spoločnosti IBM nájdete na weboej lokalite Copyright and trademark information na adrese Adobe, logo Adobe logo, PostScript a logo PostScript sú registroané ochranné známky alebo ochranné známky spoločnosti Adobe Systems Incorporated USA alebo iných krajinách. Linux je registroaná ochranná známka Linusa Toraldsa USA a alších krajinách. Microsoft a Windows sú ochranné známky spoločnosti Microsoft Corporation USA alebo iných krajinách. Red Hat, logo Red Hat "Shadow Man" a šetky ochranné známky a logá založené na Red Hat sú ochrannými známkami alebo registroanými ochrannými známkami spoločnosti Red Hat, Inc. USA a iných krajinách. Poznámky k elektronickým emisiám Pri pripájaní monitora k zariadeniu musíte použi určený kábel monitora a šetky zariadenia na potlačenie rušenia, ktoré sú dodané s monitorom. Vyhlásenia pre zariadenia Triedy A Nasledujúce yhlásenia pre zariadenia Triedy A sú určené iba pre serery IBM s procesorom POWER8 a jeho komponenty, ak budúcich informáciách o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) nebudú označené ako Trieda B. Vyhlásenie FCC (Federal Communications Commission) Poznámka: Toto zariadenie bolo testoané a yhouje obmedzeniam pre digitálne zariadenia Triedy A, súlade s Čas ou 15 Praidiel FCC. Tieto obmedzenia sú narhnuté na zabezpečenie ochrany proti škodliým interferenciám, ke zariadenia pracuje komerčnom prostredí. Toto zariadenie generuje, použía a môže yžaroa energiu na rádioých frekenciách, a ak nie je nainštaloané súlade s referenčnou príručkou, môže spôsobi škodlié rušenie rádioej komunikácie. Preádzka tohto zariadenia obýanej oblasti bude pradepodobne spôsoboa škodlié rušenie, a takom prípade bude musie užíate eliminoa rušenie na lastné náklady. Je nutné použía spráne tienené a uzemnené odiče a konektory, aby boli splnené emisné limity FCC. Spoločnos IBM nie je zodpoedná za žiadne rušenie rádioých alebo teleíznych frekencií, spôsobené použíaním iných ako odporúčaných káblo a konektoro alebo spôsobené neopránenými zmenami alebo úpraami tohto zariadenia. Neopránené zmeny alebo úpray by mohli zruši opránenie užíate a použía zariadenie. Toto zariadenie je súlade s Čas ou 15 praidiel FCC. Preádzka podlieha dom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsoboa škodlié rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptoa akéko ek prijímané rušenie, rátane rušenia, ktoré môže spôsoboa nežiaducu činnos. Vyhlásenie Industry Canada Compliance Tento digitálny prístroj Triedy A yhouje kanadskej norme ICES-003. Ais de conformité à la réglementation d'industrie Canada Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Poznámky 51

68 Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu Tento produkt je súlade s ochrannými požiadakami Direktíy 2004/108/EC ýboru EU o aproximácii práa Členských štáto súisiacimi s elektromagnetickou kompatibilitou. Spoločnos IBM nemôže prezia zodpoednos za žiadne zlyhanie yplýajúce z neodporúčaných úpra produktu, rátane montáže kariet iných ako od IBM. Tento produkt bol otestoaný a prehlásený za yhoujúci pod a limito pre zariadenia informačných technológií Triedy A pod a európskeho štandardu EN Tieto limity pre zariadenia Triedy A boli ododené pre komerčné a priemyselné prostredia za účelom primeranej ochrany pred rušením licencoaných komunikačných zariadení. Kontakt pre krajiny Európskej únie: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Department M372 IBM-Allee 1, Ehningen, Germany Tel.: +49 (0) alebo +49 (0) Upozornenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsoboa rušenie rádioých frekencií a takom prípade sa môže od užíate oa yžadoa, aby podnikol adekátne opatrenia. Vyhlásenie VCCI pre Japonsko Nasleduje sumár yhlásenia pre Japonsko z rámika hore: Toto je produkt Triedy A, ktorý je založený na štandarde rady VCCI. Ak je toto zariadenie preádzkoané domácom prostredí, môže dôjs k rušeniu rádioých frekencií a takom prípade sa môže od užíate a yžadoa, aby ykonal oprané akcie. Smernice pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schálené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s 20 A alebo menej na fázu) Smernice s modifikáciami pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schálené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s iac ako 20 A na fázu) 52 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

69 Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) pre Čínsku udoú republiku Prehlásenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsoboa rušenie rádioých frekencií a takom prípade sa môže od užíate a yžadoa, aby ykonal náprau. Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) pre Taiwan Nasleduje sumár yhlásenia o EMI pre Taiwan z rámika hore. Upozornenie: Toto je produkt Triedy A. V domácom prostredí môže tento produkt spôsoboa rušenie rádioých frekencií a takom prípade sa od užíate a bude yžadoa, aby ykonal adekátne opatrenia. Kontakt na IBM Taiwan: Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) - Kórea Poznámky 53

70 Vyhlásenie o zhode pre Nemecko Deutschsprachiger EU Hinweis: Hinweis für Geräte der Klasse A EU-Richtlinie zur Elektromagnetischen Verträglichkeit Dieses Produkt entspricht den Schutzanforderungen der EU-Richtlinie 2004/108/EG zur Angleichung der Rechtsorschriften über die elektromagnetische Verträglichkeit in den EU-Mitgliedsstaaten und hält die Grenzwerte der EN Klasse A ein. Um dieses sicherzustellen, sind die Geräte wie in den Handbüchern beschrieben zu installieren und zu betreiben. Des Weiteren dürfen auch nur on der IBM empfohlene Kabel angeschlossen werden. IBM übernimmt keine Verantwortung für die Einhaltung der Schutzanforderungen, wenn das Produkt ohne Zustimmung on IBM erändert bzw. wenn Erweiterungskomponenten on Fremdherstellern ohne Empfehlung on IBM gesteckt/eingebaut werden. EN Klasse A Geräte müssen mit folgendem Warnhinweis ersehen werden: "Warnung: Dieses ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im Wohnbereich Funk-Störungen erursachen; in diesem Fall kann om Betreiber erlangt werden, angemessene Maßnahmen zu ergreifen und dafür aufzukommen." Deutschland: Einhaltung des Gesetzes über die elektromagnetische Verträglichkeit on Geräten Dieses Produkt entspricht dem Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit on Geräten (EMVG). Dies ist die Umsetzung der EU-Richtlinie 2004/108/EG in der Bundesrepublik Deutschland. Zulassungsbescheinigung laut dem Deutschen Gesetz über die elektromagnetische Verträglichkeit on Geräten (EMVG) (bzw. der EMC EG Richtlinie 2004/108/EG) für Geräte der Klasse A Dieses Gerät ist berechtigt, in Übereinstimmung mit dem Deutschen EMVG das EG-Konformitätszeichen - CE - zu führen. Verantwortlich für die Einhaltung der EMV Vorschriften ist der Hersteller: International Business Machines Corp. New Orchard Road Armonk, New York Tel.: Der erantwortliche Ansprechpartner des Herstellers in der EU ist: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Abteilung M372 IBM-Allee 1, Ehningen, Germany Tel.: +49 (0) alebo +49 (0) Generelle Informationen: Das Gerät erfüllt die Schutzanforderungen nach EN und EN Klasse A. 54 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

71 Vyhlásenie o elektromagnetickom rušení (EMI) - Rusko Vyhlásenia pre zariadenia Triedy B Nasledujúce yhlásenia pre zariadenia Triedy B sú určené pre komponenty, ktoré sú budúcich informáciách o elektromagnetickej kompatibilite (EMC) označené ako Trieda B. Vyhlásenie FCC (Federal Communications Commission) Toto zariadenie bolo testoané a yhouje obmedzeniam pre digitálne zariadenia Triedy B, súlade s Čas ou 15 Praidiel FCC. Tieto obmedzenia sú narhnuté na zabezpečenie ochrany proti škodliým interferenciám pri inštalácii obytných priestoroch. Toto zariadenie generuje, použía a môže yžaroa energiu na rádioých frekenciách, a ak nie je nainštaloané a použíané súlade s pokynmi, môže spôsobi škodlié rušenie rádioej komunikácie. Nie je šak žiadna záruka, že konkrétnej inštalácii nebude znika rušenie. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlié rušenie rádioých alebo teleíznych frekencií, čo sa dá urči ypnutím a zapnutím zariadenia, užíate by sa mal pokúsi odstráni toto rušenie ykonaním jedného alebo iacerých z týchto opatrení: Preorientoa alebo premiestni prijímaciu anténu. Zäčši zdialenos medzi zariadením a prijímačom. Pripoji zariadenie do zásuky na inom okruhu ako je zapojený prijímač. Ďalšiu pomoc získate u autorizoaného dílera alebo predstaite a serisu IBM. Je nutné použía spráne tienené a uzemnené odiče a konektory, aby boli splnené emisné limity FCC. Spráne káble a konektory sú dostupné od autorizoaných dílero IBM. Spoločnos IBM nie je zodpoedná za žiadne rušenie rádioých alebo teleíznych frekencií, ktoré je spôsobené neopránenými zmenami alebo úpraami tohto zariadenia. Neopránené zmeny alebo úpray by mohli zruši opránenie užíate a použía toto zariadenie. Toto zariadenie je súlade s Čas ou 15 praidiel FCC. Preádzka podlieha dom podmienkam: (1) toto zariadenie nesmie spôsoboa škodlié rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptoa akéko ek prijímané rušenie, rátane rušenia, ktoré môže spôsoboa nežiaducu činnos. Vyhlásenie Industry Canada Compliance Tento digitálny prístroj Triedy B yhouje kanadskej norme ICES-003. Ais de conformité à la réglementation d'industrie Canada Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Poznámky 55

72 Vyhlásenie o zhode pre Európsku úniu Tento produkt je súlade s ochrannými požiadakami Direktíy 2004/108/EC ýboru EU o aproximácii práa Členských štáto súisiacimi s elektromagnetickou kompatibilitou. Spoločnos IBM nemôže prezia zodpoednos za žiadne zlyhanie yplýajúce z neodporúčaných úpra produktu, rátane montáže kariet iných ako od IBM. Tento produkt bol otestoaný a prehlásený za yhoujúci pod a limito pre zariadenia informačných technológií Triedy B pod a európskeho štandardu EN Tieto limity pre zariadenia Triedy B boli ododené pre typické rezidenčné prostredia za účelom primeranej ochrany pred rušením licencoaných komunikačných zariadení. Kontakt pre krajiny Európskej únie: IBM Deutschland GmbH Technical Regulations, Department M372 IBM-Allee 1, Ehningen, Germany Tel.: +49 (0) alebo +49 (0) Vyhlásenie VCCI pre Japonsko Smernice pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schálené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s 20 A alebo menej na fázu) Smernice s modifikáciami pre zariadenia s harmonickými kmitmi, schálené asociáciou JEITA (Japanese Electronics and Information Technology Industries Association) (produkty s iac ako 20 A na fázu) Kontakt na IBM Taiwan 56 Power Systems: 18,5-palcoý plochý monitor a kláesnica do stojana 7316-TF4

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách

Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách Dell OptiPlex 9010 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Mini-Tower pohľad spredu a zozadu Obrázok 1. Pohľad

Podrobnejšie

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka

Rýchly štart pre Powerline extra zásuvka Rýchly štart Powerline 1200 Model PL1200 Obsah balenia V niektorých oblastiach je s produktom dodávaný disk Resource CD. 2 Začíname Adaptéry Powerline sú alternatívnym spôsobom rozšírenia vašej siete pri

Podrobnejšie

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat

Návod na inštaláciu DEVIreg 610 Elektronický termostat Návod na inštaláciu Elektronický termostat www.devi.com Obsah 1 Úvod................... 3 1.1 Technické špecifikácie...... 4 1.2 Bezpečnostné pokyny...... 5 2 Pokyny na montáž........... 6 3 Záruka..................

Podrobnejšie

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový

Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Regulované napájacie zdroje DC AX-3005DBL jednokanálový AX-3005DBL 3-trojkanálový Návod na obsluhu Kapitola 1. Inštalácia a odporúčania týkajúce sa používania Počas inštalácie napájacieho zdroja bezpodmienečne

Podrobnejšie

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu

PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu PYROMETER AX-6520 Návod na obsluhu OBSAH 1. Bezpečnostné informácie...3 2. Poznámky...3 3. Popis súčastí merača...3 4. Popis displeja LCD...4 5. Spôsob merania...4 6. Obsluha pyrometra...4 7. Pomer D:S...5

Podrobnejšie

Resolution

Resolution Nastavenie rozlíšenia obrazovky Kvôli podstate technológie displeja z tekutých kryštálov (LCD) je rozlíšenie obrazu vždy pevne stanovené. Najlepší výkon zobrazenia dosiahnete nastavením rozlíšenia obrazovky

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 15 3000 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-3565 Regulačný model: P63F Regulačný typ: P63F003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú

Podrobnejšie

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka

Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Modem a lokálna sieť LAN Používateľská príručka Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Jediné

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Lampa s LED nad zrkadlo sk Informácia o výrobku 16262FV05X02IX 2019-02 Bezpečnostné upozornenia Tento výrobok je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu si pozorne prečítajte bezpečnostné upozornenia

Podrobnejšie

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX)

Užívateľský manuál FULL HD LED stropný monitor (AUX/HDMI/USB/FM-TX) FULL (AUX/HDMI/USB/FM-TX) Používanie Používanie diaľkového ovládača Nasmerujte diaľkový ovládač na snímač do vzdialenosti približne 2m. Vystavenie snímača priamemu slnečnému žiareniu môže spôsobiť dočasnú

Podrobnejšie

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál

Rollei DF-S 310 SE Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia skener Držiaky negatívov / filmov Držiak formátu Super8 Držiak formátu 110 Podavač diapozitívov Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie negatívu

Podrobnejšie

PS3010HB

PS3010HB AX-3010H Viacúčelový spínaný napájací zdroj Užívateľská príručka Uchovajte túto príručku na bezpečnom mieste pre rýchle použitie v prípade potreby. Táto príručka obsahuje dôležité bezpečnostné a prevádzkové

Podrobnejšie

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc

Microsoft Word - ecoflex_mr.doc MRAMOROVÉ PANELY MR NÁVOD NA MONTÁŽ NÁVOD NA MONTÁŽ A POUŽITIE Montážny návod Inštalácia, elektrické pripojenie a prvé uvedenie do prevádzky môžu vykonávať iba pracovníci so zodpovedajúcou kvalifikáciou.

Podrobnejšie

Inspiron Gaming Servisná príručka

Inspiron Gaming  Servisná príručka Inspiron 15 7000 Gaming Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-7567 Regulačný model: P65F Regulačný typ: P65F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers

Quick Guide for Installing Nokia Connectivity Cable Drivers KRÁTKA REFERENČNÁ PRÍRUČKA Inštalácia ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers Obsah 1. Úvod...1 2. Základné požiadavky...1 3. Inštalácia Ovládačov Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Pred inštaláciou...2

Podrobnejšie

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd

Samoin<0161>tala<010D>n<00FD> manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG8240H) Samoinštalačný manual pre ONT (Huawei HG8240H) 03_14.indd 1 6.3.2014 10:51 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov.

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SUŠIČ VLASOV HM-5016 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod uschovajte

Podrobnejšie

XPS 15 Servisná príručka

XPS 15  Servisná príručka XPS 15 Servisná príručka Model počítača: XPS 9550 Regulačný model: P56F Regulačný typ: P56F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie

Podrobnejšie

Návod na obsluhu AX-7020

Návod na obsluhu AX-7020 Návod na obsluhu AX-7020 1. Všeobecný opis Jedná sa o analógový multimeter s vysokou presnosťou. Bezpečnosť práce sa výrazne zvýšila. Merací prístroj spĺňa požiadavky štandardu KAT III 600 V. Ponúka 21

Podrobnejšie

_BDA_Malone_PABox.indd

_BDA_Malone_PABox.indd PV-EV-12A Aktívny 12 reproduktor 10007199 Vážený zákazník, gratulujeme Vám k zakúpeniu produktu.prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na zariadení.

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Sviečky na vianočný stromček s LED Informácia o výrobku Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 71166AS5X6III 297 235 Bezpečnostné upozornenia Prečítajte si pozorne bezpečnostné upozornenia a výrobok použí vajte len

Podrobnejšie

Súhrnné špecifikácie

Súhrnné špecifikácie Dell Inspiron 560/570: Komplexné technické údaje Tento dokument ponúka informácie, ktoré by ste mohli potrebovať pri nastavovaní, aktualizovaní ovládačov a inovovaní počítača. POZNÁMKA: Ponuka sa môže

Podrobnejšie

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS-

Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD4112F-(I), DS-2CD4124F-(I), DS- Kamera Sieťová klenbová kamera Rýchla používateľská príručka---po slovensky Táto rýchla príručka sa vzťahuje na: DS-2CD42F-(I), DS-2CD424F-(I), DS-2CD432F-(I), DS-2CD42FWD-(I), DS-2CD432FWD-(I), ids-2cd624fwd-i/b

Podrobnejšie

Microsoft Surface Studio úvodná príručka

Microsoft Surface Studio úvodná príručka Microsoft Surface Studio úvodná príručka Rôzne režimy používania zariadenia Surface Studio Začíname používať zariadenie Surface Studio 1. Zapojte napájací kábel do zariadenia Surface Studio a do zásuvky.

Podrobnejšie

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s

Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s Príl. č. 1 Podrobný popis predmetu obstarávania ČASŤ I. Dodávka počítačového vybavenia kancelárie Objednávateľa v Nowom Targu (Poľsko) I.1. Notebook s operačným systémom a kancelárskym balíkom 1 kus Procesor

Podrobnejšie

NU_ _001_

NU_ _001_ Obj. kód: 0911330000 Ďakujeme Vám za kúpu a prejavenie dôvery našej novej rade produktov. je nezávislý klimatizačný systém, vhodný pre použitie pri vypnutom, ako aj zapnutom motore (nočné aj denné použitie)

Podrobnejšie

MPO-01A

MPO-01A MPO-01A prístroj na meranie priechodových odporov Návod na obsluhu MPO-01A je špeciálny merací prístroj, ktorý slúži na meranie priechodového odporu medzi ochrannou svorkou a príslušnými kovovými neživými

Podrobnejšie

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3300 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3300/3400/3500/3700 Informácie o nastavení a funkciách O upozorneniach VÝSTRAHA: VÝSTRAHA označuje potenciálne riziko vecných škôd, zranení osôb alebo smrti. Vostro 3300 Pohľad spredu 18 17

Podrobnejšie

Inspiron in-1 Servisná príručka

Inspiron in-1 Servisná príručka Inspiron 15 5000 2-in-1 Servisná príručka Model počítača: Inspiron 15-5578 Regulačný model: P58F Regulačný typ: P58F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ČISTIČKA VZDUCHU DO AUTA R-9100 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk

Microsoft Word - _project_preboxs_manuser_svk NÁVOD NA POUŽITIE Pro-Ject Pre Box S Vážený milovník hudby, ďakujeme, že ste si zakúpili predzosilňovač PRO-JECT AUDIO. Pozorne si preštudujte túto príručku, aby ste mohli čo najlepšie využiť tento výrobok

Podrobnejšie

GB

GB POWLI300-301 3 4 2 5 1 6 7 8 Fig 1 Copyright 2009 VARO www.varo.com POWLI300: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 1.000.000CD POWLI301: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné

Podrobnejšie

Inspiron v 1 Servisná príručka

Inspiron v 1 Servisná príručka Inspiron 13 5000 2 v 1 Servisná príručka Regulačný model: P69G Regulačný typ: P69G001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

Si Touch User Manual

Si Touch User Manual MK705 Mini klávesnica a lietajúca myš Manuál MK705 je kombinácia malej QWERTY klávesnice, lietajúcej myši a diaľkového ovládača. Obsah balenia Klávesnica USB prijímač USB nabíjací kábel Podporované operačné

Podrobnejšie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie

Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Elektronický ukazovateľ polohy s batériou Návod na použitie Mechanické a elektronické vlastnosti Napájanie Životnosť batérie Display Lithium battery CR2450 3.0 V 5 rokov 5-číslicové LCD s 8mm vysokým špeciálnym

Podrobnejšie

Návod na obsluhu CompactIO 1

Návod na obsluhu CompactIO 1 Návod na obsluhu CompactIO 1 Rozmery Popis panelov Zapojenie digitálnych vstupov a releolých kontaktov 2 Popis výrobku CompactIO je modul pre vzdialené ovládanie. Poskytuje vstavanú podporu pre priemyselné

Podrobnejšie

Inspiron Servisná príručka

Inspiron Servisná príručka Inspiron 22-3280 Servisná príručka Regulačný model: W19B Regulačný typ: W19B003 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku. VAROVANIE:

Podrobnejšie

Externé mediálne karty Používateľská príručka

Externé mediálne karty Používateľská príručka Externé mediálne karty Používateľská príručka Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Logo SD je obchodná známka svojho vlastníka. Java je obchodná známka spoločnosti Sun Microsystems,

Podrobnejšie

Užívateľský manuál

Užívateľský manuál Užívateľský manuál Obsah balenia Rollei DF-S 100 SE skener Držiaky negatívov / filmov Rýchly podavač Napájací adapter káble Čistiace štetec Užívateľská príručka Osadenie diapozitívov do držiaka 1. Otvorte

Podrobnejšie

Data sheet

Data sheet Ilustračné foto Všeobecne Modulárny systém Možnosť zabudovania systému: - 1U rošt s 19 /21 montážnou sadou do racku - montážna sada pre DIN lištu - sada pre montáž na stenu DC/DC-TPU 120/48 - Centrálna

Podrobnejšie

_manual_sk

_manual_sk Návod na použitie SK INTELIGENTNÁ NABÍJAČKA IPC-7 4738890 - IPC-7 Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru zakúpením výrobku značky FK technics. Tento návod Vás zoznámi s uvedeným výrobkom, jeho funkciami a správnou

Podrobnejšie

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H

Microsoft Word - CommaxCDV35N_H Autonómne audio slúchadlo Návod k použitiu Ďakujeme, že ste si zakúpili výrobok firmy COMMAX. Pred vlastnou inštaláciou overte, či máte požadovaný model s odpovedajúcim napájaním. Dôležité poznámky k bezpečnosti

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite   Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka už Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na lokalite www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte Philips SPA20 Príručka užívateľa Obsah 1 Dôležité 3 2 Upozornenie 4 3 Váš multimediálny

Podrobnejšie

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu

Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Záznamník teploty a vlhkosti AX-DT100 Návod na obsluhu Úvod Záznamník teploty a vlhkosti je vybavený veľmi presným teplotným a vlhkostným snímačom. Hlavnými prednosťami záznamníka sú vysoká presnosť, krátky

Podrobnejšie

INS-A-CMS-YAZ SK

INS-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Inštalačný návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Dátum vydania: 08.06.2012 INS-A-CMS-YAZ218-0612-02-SK YAZ2-18 DCI / strana 2 INŠTALÁCIA Minimálny

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie SMOOTHIE MIXÉR R-5721/R-5722/R-5723 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

Záhradný domček na náradie

Záhradný domček na náradie Záhradný domček na náradie www.jurhan.com NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Dôležité: Uchovajte tento manuál pre budúce použitie. Ak raz produkt odovzdáte inej osobe, uistite sa, že odovzdáte

Podrobnejšie

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na SPA2100 Príručka užívateľa

Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na   SPA2100 Príručka užívateľa Vždy pripravení pomôcť Zaregistrujte svoj produkt a získajte podporu na www.philips.com/welcome SPA2100 Príručka užívateľa Obsah 1 Bezpečnosť 2 Dôležité bezpečnostné pokyny 2 2 Upozornenie 2 Recyklácia

Podrobnejšie

Pomôcka Setup Používateľská príručka

Pomôcka Setup Používateľská príručka Pomôcka Setup Používateľská príručka Copyright 2007, 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows je ochranná známka spoločnosti Microsoft Corporation registrovaná v USA. Informácie obsiahnuté

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie BEZDRÔTOVÝ TYČOVÝ VYSÁVAČ 2 v 1 R-101 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie.

Podrobnejšie

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané

SLOVENSKY Užívateľské manuály ani ich časti nesmú byť bez výslovného súhlasu majiteľa - DISKUS, spol. s r.o. duplikované, kopírované či inak využívané SLOVENSKY 1 Užívateľský manuál UPOZORNENIE Pre zaistenie plnej funkčnosti pretekárskeho volantu T 150 s hrami, je možné, že bude nutné inštalovať automatické aktualizácie (sú dostupné, ak je konzola pripojená

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Suzuki Swift 3 Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Suzuki Swift 3. 2 Zatiahnite páku ručnej brzdy. 3 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. Uvoľnite upevňovacie

Podrobnejšie

PL_FMS5713_004_

PL_FMS5713_004_ Obj. kód: FMS5713 Capture Box Popis Capture box je analógovo-digitálny prevodník kompozitných AV vstupov (DVB-T, DVB-S, DVD prehrávač, USB (MP3/MP4) prehrávač, CCD kamera a pod. ) do MOD systému. K MOD

Podrobnejšie

Multifunkční hrnec R-292 halogen

Multifunkční hrnec R-292 halogen Návod na použitie ŽEHLIČKA NA VLASY HM-4022 Pred použitím tohto spotrebiča sa prosím zoznámte s návodom na jeho obsluhu. Spotrebič používajte iba tak, ako je popísané v tomto návode na použitie. Návod

Podrobnejšie

Prevodník USB/20mA

Prevodník USB/20mA PREVODNÍK USB / 20mA DX5220 obj. č. K4133 Návod na obsluhu Námestovo, september 2006 A0881.doc 06/2007 Obsah 1. ÚVOD...2 2. OBSLUHA ZARIADENIA...2 2.1. POPIS PREVODNÍKA... 2 2.2. INŠTALÁCIA OVLÁDAČA...

Podrobnejšie

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk

Microsoft PowerPoint - CONNECT_R&A_76_sk ŠKODA CONNECT REGISTRÁCIA A AKTIVÁCIA Portál Connect Využívanie online služieb ŠKODA Connect vyžaduje predchádzajúcu registráciu používateľa a vozidla na internetovej stránke portálu Connect, ako aj aktiváciu

Podrobnejšie

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1

DJ 1T ID ver 1.2 Návod na použitie Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Návod na použitie Dverná jednotka DJ 1T ID Strana 1 Mechanické časti a ich funkcie 1 Montáž 1.1 Pripojenie káblov JP / LK: Prepínač typu ovládania zámku, interným napájaním / ovládacím relé (kapitola 1.5.1,

Podrobnejšie

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku.

Megalith Vonkajší ohrievač Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Megalith Vonkajší ohrievač 10033290 Poznámka: Zariadenie je určené pre použitie vonku. Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné

Podrobnejšie

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách

Vostro 3750 Technický hárok s informáciami o nastavení a funkciách Dell Vostro 3350/3450/3550/3750 Informácie o nastavení a funkciách O výstrahách VÝSTRAHA: VAROVANIE označuje možné poškodenie majetku, poranenie osôb alebo smrť. Pohľad spredu a zozadu Vostro 3350 Obrázok

Podrobnejšie

AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1

AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 AerobTec Device Terminal Zobrazovacie zariadenie a multimeter pre modelárov AerobTec Device Terminal Užívateľský manuál 1 Obsah 1.Špecifikácia... 3 2.Úvod... 3 3.Prepájacie konektory... 3 4.Prepojenie

Podrobnejšie

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H

Ako vymeniť tlmiče prednej nápravy na Opel Astra H Výmenu uskutočnite v nasledujúcom poradí: 1 Vymeňte zároveň oba tlmiče v rámci opravy vášho auta Opel Astra H. 2 Pod zadné kolesá umiestnite kliny. 4 Zodvihnite prednú časť vozidla a zaistite vozidlo na

Podrobnejšie

Control no:

Control no: Smart Access Postup ovládania A. Predbežné podmienky... 2 1. Kompatibilita smartfónu... 2 2. Pripojenie kábla... 2 a. Zariadenia Apple (iphone 4/4s)... 2 b. Zariadenia Apple (iphone 5/5c/5s)... 2 c. Zariadenia

Podrobnejšie

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1-

Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní bluetooth Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Bluetooth Manuál pre nastavenie tlače z VRP tlačiarní -1- Návod pre užívateľa 1. Pripojenie tlačiarne cez bluetooth Prenosná tlačiareň môže byť pripojená k notebooku, mobilnému telefonu, tabletu a daľším

Podrobnejšie

TEN-A-CMS-YAZ SK

TEN-A-CMS-YAZ SK KLIMATIZÁCIA - RAD KOMFORT Jednotky - multisplit Technický návod CK DCI SX DCI DLF DCI PNXA DCI XLD DCI Vonkajšie jednotky Chladiaci výkon (W) Vykurovací výkon (W) 5000 (1200-6400) 6000 (1000-6800) Dátum

Podrobnejšie

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi

Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multi Detektor kovu, napätia a dreva 3 v 1 DM-902 Každé kopírovanie, reprodukovanie a rozširovanie tohto návodu vyžaduje písomný súhlas firmy Transfer Multisort Elektronik. Návod na obsluhu Tento prístroj využíva

Podrobnejšie

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru

ThinkCentre M720t – Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru ThinkCentre M720t Používateľská príručka a príručka údržby hardvéru Typy počítačov Energy Star: 10SQ, 10SR, 10SS, 10TQ, 10U4 a 10U5 Poznámka: Pred použitím týchto informácií podpory a produktu, na ktorý

Podrobnejšie

Manuál aplikácie eoev

Manuál aplikácie eoev Manuál aplikácie eoev Obsah Zmeny v dokumente... 3 Informácie o aplikácii... 4 Určenie... 4 Funkcie... 4 Požiadavky... 4 Inštalácia aplikácie... 5 Používanie aplikácie... 6 Spustenie... 6 Popis hlavného

Podrobnejšie

SK_IEM_IA.pdf

SK_IEM_IA.pdf IEM 6 720 612 399-00.1O de Installationsanleitung 2 it Istruzioni di installazione 8 nl Installatiehandleiding 14 fr Notice d'installation 20 sk Návod na inštaláciu 26 cs Návod k instalaci 32 pl Instrukcja

Podrobnejšie

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA

DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE SK NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA DIAĽKOVÝ OVLÁDAČ PRE KLIMATIZÁCIU NÁVOD NA POUŽITIE NÁVOD NA POUŽITIE SLOVENČINA OBSAH RÝCHLE SPUSTENIE RÝCHLE SPUSTENIE OBSAH 1. RÝCHLE SPUSTENIE 1 Rýchle spustenie 02 2 Displej 03 3 Tlačidlá 04 4 Obsluha

Podrobnejšie

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK

AR-5726/5731 Operation-Manual Software SK INŠTALÁCIA SOFTWARE DIGITÁLNY MULTIFUNKČNÝ SYSTÉM OBSAH O SOFTWARE PRED INŠTALÁCIOU INŠTALÁCIA SOFTVÉRU PRIPÁJANIE K POČÍTAČU KONFIGURÁCIA OVLÁDAČA TLAČIARNE RIEŠENIE PROBLÉMOV Strana.....................

Podrobnejšie

Microsoft Word - TP-LINK TL-W8960NB.doc

Microsoft Word - TP-LINK TL-W8960NB.doc Inštalácia 1. Pripojenie zariadenia TP-LINK TL-W8960NB Poznámka: Na konfiguráciu routra používajte prosím iba káblové sieťové pripojenia. 1. Vypnite vaše všetky sieťové zariadenia, vrátane vášho počítača

Podrobnejšie

Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie Sirius II - sprievodca inštaláciou a návod na použitie (verzia 3) 1

Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie Sirius II - sprievodca inštaláciou a návod na použitie (verzia 3) 1 Sirius II Sprievodca inštaláciou a návod na použitie 1 Obsah 1. Úvod 2. Inštalácia softvéru Sirius II 3. Pripojenie DATA LINKER rozhrania 4. Funkcie softvéru Sirius II 5. Návod na použitie Konfigurácia

Podrobnejšie

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1-

Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa elio P-101. Mobilná tlačiareň účteniek ELIO P-101 Užívateľský manuál -1- Návod pre užívateľa!!!!!!*****pred použitím tlačiarne si, pozorne prečítajte návod!*****!!!!!! 1. Bezpečnostné

Podrobnejšie

Tchibo Web

Tchibo Web Závesné svietidlo sk Návod na použitie a záruka Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 78324AS5X3IV 2014-04 Vážení zákazníci! Vaše nové závesné svietidlo s moderným dizajnom je vhodné prakticky do každej miestnosti

Podrobnejšie

DIC 221 SÉRIA

DIC 221 SÉRIA DIC SÉRIA ! VÝSTRAHA PREHĽAD PROODUKTU. Prosím, prečítajte si pred inštaláciou a použitím produktu starostlivo tieto pokyny.. Neodstrihujte zdroj napájania kvôli jeho predĺženiu; zariadenie (transformátor)

Podrobnejšie

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória

Rozsah spôsobilosti skúšobného laboratória 1. Osobné ochranné prostriedky Príloha k rozhodnutiu č. 010/6643/2016/1 a k Osedčeniu o akreditácii č. P-012 zo dňa 25.07.2016 uedeného osedčenia Rozsah akreditácie 1/9 Názo akreditoaného subjektu: EVPÚ

Podrobnejšie

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P

SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, :22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ P 10200165SK.fm Page 14 Wednesday, June 29, 2005 12:22 PM INŠTALÁCIA PRED INŠTALÁCIOU CHLADNIČKY...15 BEZPEČNOSŤ PRI PRÁCI A VŠEOBECNÉ RADY...15 VODNÁ PRÍPOJKA...16 ZAPOJENIE DO ELEKTRICKEJ SIETE...16 VYROVNANIE

Podrobnejšie

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK

Microsoft Word - ASB-12150U_ASB-15180U_SK ASB-12150U, ASB-15180U BI-AMP AKTÍVNA REPROSÚSTAVA S USB/SD/MP3 PREHRÁVAČOM NÁVOD NA POUŽITIE POPIS - Bi-amp aktívna reprosústava s mimoriadne odolnou polypropylénovou ozvučnicou. - USB/SD/MP3 prehrávač

Podrobnejšie

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd

Man.Ins.T.42 MSY-IT-EN-FR-ES.indd MONTÁŽNY NÁVOD T.342 SK OBSAH BALENIA TELEMATICKÁ JEDNOTKA ODPOJTE AKUMULÁTOR KABELÁŽ TECHNICKÉ ÚDAJE Rozmery:... 55 x 124 x 13 mm Napájacie napätie:... 12/24V Frekvenčné pásma:.. 880-960 MHz;1559.00MHz-1610.00MHz;1710-1880MHz;2402-2480MHz

Podrobnejšie

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1

Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Pracovný postup pre vypĺňanie údajov elektronického formulára IŠIS pre spravodajskú jednotku 1 Prihláste sa do aplikácie pomocou prihlasovacích údajov pre spravodajskú jednotku. Link na aplikáciu: http://isis.statistics.sk/

Podrobnejšie

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd

_BDA_Dunstabzugshaube_Klarstein.indd Digestor 10031680 10032292 10032293 10032294 Vážený zákazník, Gratulujeme Vám k zakúpeniu tohto produktu. Prosím, dôkladne si prečítajte manuál a dbajte na nasledovné pokyny, aby sa zabránilo škodám na

Podrobnejšie

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn

T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívn T-103 Vreckový AM/FM rádio prijímač Návod na obsluhu SK Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie našho výrobku. Aby ste ho mohli bezpečne a efektívne používať, dôkladne si, prosím, prečitajte tento návod

Podrobnejšie

Podklady pre cvičenia z predmetu Elektrické zdroje a sústavy (A0M15EZS) 1. Cvičenie Organizačné záležitosti Cvičenia budú prebiehať podľa rozvrhov pre

Podklady pre cvičenia z predmetu Elektrické zdroje a sústavy (A0M15EZS) 1. Cvičenie Organizačné záležitosti Cvičenia budú prebiehať podľa rozvrhov pre 1. Cičenie Organizačné záležitosti Cičenia budú prebiehať podľa rozrho pre zimný semester akademického roku 015/016 každý utorok čase od 16:15 do 17:45. Plánoaný harmonogram cičení je zhrnutý nasledujúcej

Podrobnejšie

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7,

SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 05,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, SK Prípravné práce na montáž Elektrické pripojenie Tepelné čerpadlo Wolf BWL-1S(B) 0,07,10,14,16 Wolf Slovenská republika s.r.o., Galvaniho 7, 81 04 Bratislava, tel. +41 480 080, info@wolfsr.sk, www.wolfsr.sk

Podrobnejšie

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com

Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Sprievodca rýchlym nastavením bluesound.com Obsiahnuté príslušenstvo Napájací kábel 120 V Napájací kábel 230 V Ethernetový kábel (2 m) Mini jack do adaptéra Toslink Bezdrôtový sieťový hudobný prehrávač

Podrobnejšie

D01_01_001_E-Type04

D01_01_001_E-Type04 prehľad dodávok Prehľad zásuviek prevádzkových zberníc/konektorov pre ventilové terminály konektor zbernice ventilovýterminál typ 0 typ 10 1) typ 03 typ 02 typ ECP typ 50 strana FBA-1-KL-5POL / -89 FBA-1-SL-5POL

Podrobnejšie

iTENDER - výpis tendra id:

iTENDER - výpis tendra id: Priebeh prieskumu trhu ID: 1415 Zadávateľ tendra: Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. Názov: Skener Stručný opis predmetu (3): Skener vybavený tlačidlami EZ pre rýchlu obsluhu automatického skenovania,

Podrobnejšie

GB

GB POWLI310 4 5 3 6 2 12 1 11 10 9 13 8 7 Fig A POWLI310: NABÍJATEĽNÝ SVETLOMET Z HLINÍKOVEJ ZLIATINY 2.000.000CD VAROVANIE! Tento návod a vńeobecné bezpeĉnostné pokyny si starostlivo preńtudujte pred pouņitím

Podrobnejšie

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj

Auna Weimar Návod na použitie Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoj Auna Weimar Návod na použitie 10026418-10026419 Vážený zákazník, zakúpením produktu ste získali kvalitný produkt, ktorý odpovedá súčasnému stavu vývoja a spĺňa náročné technologické a funkčné požiadavky.

Podrobnejšie

Layout 1

Layout 1 Náramok s alarmom Návod na použitie Tchibo GmbH D-22290 Hamburg 96808HB441XVIII 2018-04 371 160 Vážení zákazníci! S vaším novým náramkom s alarmom môžete v prípade núdze alebo pri nebezpečenstve rýchlo

Podrobnejšie

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC

Spustenie skonvertovanej C-Image zálohy v MS Virtual PC Skonvertovanú zálohu Windows 7 x32 spustíme pomocou produktu Virutal PC. Vo Virtual PC vytvoríme novú virtuálnu mašinu s preddefinovanými parametrami a ako zdrojový disk použijeme našu skonvertovanú zálohu

Podrobnejšie

P153_sk.pmd

P153_sk.pmd Class B Radio Frequency Federal Communications Commission Radio Frequency Interference Statement Warning: Note: This equipment has been found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant

Podrobnejšie

MC-60_SK.p65

MC-60_SK.p65 Návod na obsluhu Návod k obsluze Instrukcja obsługi MC 60 SK CZ PL MC 60 Digitálna meteostanica Digitální meteostanice Cyfrowa stacja meteorologiczna 1 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než

Podrobnejšie

Latitude  v 1 Príručka majiteľa

Latitude  v 1 Príručka majiteľa Latitude 5289 2 v 1 Príručka majiteľa Regulačný model: P29S Regulačný typ: P29S001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

Latitude 3590 Používateľská príručka

Latitude 3590 Používateľská príručka Latitude 3590 Používateľská príručka Regulačný model: P75F Regulačný typ: P75F001 Poznámky, upozornenia a výstrahy POZNÁMKA: POZNÁMKA uvádza dôležité informácie, ktoré umožňujú lepšie využitie výrobku.

Podrobnejšie

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6

SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 SPARK Stručný návod na obsluhu V1.6 Obsah Stručný návod na obsluhu 1 SPARK SPARK spoločnosti DJI je najmenšia lietajúca kamera vybavená stabilizovanou kamerou, inteligentnými letovými režimami a funkciou

Podrobnejšie

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír

Informačný systém pre externú časť a písomnú formu internej časti maturitnej skúšky Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská prír Informačný systém pre EČ a PFIČ maturitnej skúšky Užívateľská príručka pre opravný termín EČ a PFIČ Máj 2019 Obsah 1. ZÁKLADNÉ POKYNY... 3 2. ÚDAJE O ŠKOLE... 4 2.1 KONTROLA A ZMENA ÚDAJOV... 4 2.2 ZMENA

Podrobnejšie

Titulná strana Arial 30 bodov

Titulná strana Arial 30 bodov CRH LOGOMANUÁL Základné pravidlá 1 1. 9. 2015 CRH (Slovensko) a.s. Úvod Tento dokument slúži ako stručný sprievodca štýlom spoločnosti. Obsahuje základné princípy používania loga, písma a farieb. 2 1.

Podrobnejšie

Axiomet AX-150

Axiomet AX-150 Axiomet AX-150 1. Bezpečnostné pokyny Zariadenie spĺňa požiadavky normy IEC1010 (bezpečnostný štandard Medzinárodnej elektrotechnickej komisie) pre stavbu zariadení. Pred použitím zariadenia sa oboznámte

Podrobnejšie

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO

6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO 6+1 RATANOVÝ SET HNEDÝ MATNÉ SKLO NÁVOD! Len pre domáce a nekomerčné použitie. Rada pre zostavenie: Počet osôb potrebných k uvedeniu do prevádzky: 2 Prečítajte všetky bezpečnostné upozornenia a inštrukcie.

Podrobnejšie