VMC LANY ZÁPISNICA 13.januára 2016 o 17,15 h v CVČ

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "VMC LANY ZÁPISNICA 13.januára 2016 o 17,15 h v CVČ"

Prepis

1 VMC LANY ZÁPISNICA 13.januára 2016 o 17,15 h v CVČ Prítom ní : Veličová, H atalová, K erepecký, D rienik, Karas, Smatana, Bandúrová, Kardoš N eprítom ní : 0 O bčania : 3 : K ošuda, Lovíšek, Trgiňa 1.) otvorenie zasadnutia Predsedkyňa výboru privítala členov výboru, hostí a zaželala úspešný nový rok ) správa o kontrole uznesení p. Drienik strata banneru sponzora z Vianočných trhov - skontaktuje sa s ním a vyrieši problém p. Karas - nezabezpečil zapojenie elektriky do stánkov na Vianočných trhoch - jediná úloha Vianočných trhov, otázka jedného telefonátu p. Vidovej. Pokyny ohľadne Vianočných trhov zaslané mailom, tak ako sme všetci prítomní členovia na predchádzajúcom výbore dohodli. V budúcnosti, v prípade, že nemôže zadanú úlohu splniť, zatelefonuje predsedkyni výboru a uvedie dovod p. Veličová zhodnotila priebeh Vianočných trhov, všetkým členom výboru rozposlala vyučtovanie, spolu sa minulo 188,60 e. Poďakovala p. Hatalovej za koordináciu akcie, nakoľko poslanci z MČ Lány boli v ten deň na MZ. Pochválila i aktívne zapojenie sa do príprav vianočných trhov p. Kerepeckého, p. Bandúrovú p. Kardoša. V budúcnosti by uvítala od členov viac sa zapojiť cenami do tomboly. p. Smatana 1.parkovanie pri Nemocnici, žiadosť p. Hikla z októbra 2015, 2.nasvietenie prechodu na Ul. Lánska pri CVČ i supermarkete. P Smatana informoval, že otázkami sa zaoberali na Komisii pre dopravu a živ. prostredie, podrobnejšie v zápisnici z komisie. Nasvietenie prechodov v rozpočte Úlohy v riešení. 3.) žiadosti a pripomienky od občanov a organizácií - žiadosť Jána Kalníka, bytom Partizánska 4585/68, Považská Bystrica vo veci prevodu pozemku KNC parc. č. 6020/11 o výmere 25m2, LV č Na uvedenú parcelu má žiadateľ uzatvorenú nájomnú zmluvu 535/2014-ObNsM. - žiadosť manželov Kubíkových, bytom Žilinská 800/27, Považská Bystrica vo veci prevodu časti pozemku KNC parc. č. 5974/2 o výmere 25 m2, LV č za účelom majetkovo právneho vysporiadania dlhodobo úžívaného pozemku pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa

2 - žiadosť spoločnosti Optomont s.r.o., Bratislava vo veci vydania stanoviska k realizácii telekomnikačnej líniovej stavby Zariadenie elektronickej komunikačnej siete UPC Považská Bystrica pre investora stavby UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava - žiadosť spoločnosti Waldex, s.r.o., Žilina vo veci vydania stanoviska k realizácií stavby Považská Bystrica ul. Dukelská: Rekonštrukcia NN Káblových rozvodov s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre investora stavby SSE- Distribúcia a.s., Žilina. - žiadosť p. Oharka na riešenie dopravy na Moyzesovej ulici. Príloh a č. 1 - žiadosť p. Horečnej na orez stromu, bytovka Lánska 940 (pri zastávke) - žiadosť p. Hikla na zmenu dopravného značenia na Nemocničnej ulici - žiadosť p. Lengyala, p. Gajdošikovej, p. M. Danižovej na umiestnenie nádoby na sklo či stojisko na separovanie, v roku 2016 pokračovanie rekonštrukcie cesty, lokalita chatová oblasť Dráhy - žiadosť M. Danižovej z Lánskej na opravu schodov k bytovému domu a opätovná žiadosť vyriešenie dopravnej situácie z vychadzanim, lokalita Lánska (oproti DD Lánska) - opätovná žiadosť pani Brigantovej o umiestnenie cestného zrkadla, lokalita Dedovec - žiadosť p. Ďurišovej o úpravu (orez stromov, krikov...) vo všetkých vnútroblokoch Nemocničná + žiadosť p. Vavrúškovej a domovnika Nabrežná ulica o úpravu vnútroblokov Nabrežná - žiadosť p. Ďurišovej z Nemocničnej ulice chýba schránka na listy pri Pošte Nemocničná. - žiadosť p. Ulickej, p. Kuchtovej na umiestnenie 2 ks lavičiek, lokalita detské ihrisko Dedovec - opätovná žiadosť p. Frola, p. Portašikovej na vytvorenie pešej zóny Nabrežná + vytvorenie parkovacich miest, lokalita Nabrežná pri rieke Domanižanka - žiadosť p. Trgiňa - oprava chodníka pri bytovke 925/1. Bytovka 925/1 ( vchod od Námorníka ) je od opravy chodníka ( už pár rokov ) v období dažďa "odrezaná " od sveta. Chodník sa, položením zámkovej dlažby, zdvihol a tým spôsobuje, že dažďová voda nemá kam odtekať. Chodník od bytovky je nižší a tým sa vytvára veľká vodná plocha, ktorá sa len veľmi pomaly stráca. V prílohe je fotodokumentácia z dnešného dňa ( a to pršalo len ráno a nie veľa...). Príloh a č. 2 - žiadosť spoločnosti SATES a.s. o vyjadrenie sa ku kúpe pozemkov parc. č. KNC 1442/8 o výmere 283 m2 a parc. č. KN C 1442/10 o výmere 356 m2, zámenná zmluva č. 53/2013, predkupné právo na pozemky v prospech Mesta Považská Bystrica - plánované rodinné ihrisko Pribinova - problém s investorom - musí to riešiť mesto. - požiadavka na rozšírenie parkoviska pri pošte nemocnice, rampa - je dostačujúce - starý pútač o stavaní diaľnice pri zastávke cintorína treba zrušiť - je zastaraný -amfiteáter - zistenie majiteľa, - oprava dýchajúce mreže Moyzesova.

3 4.)rôzne - vianočné trhy 2015 boli vyhodnotené ako úspešné. - plánované termíny zasadnuti VMČ LÁNY 2016, zasadnutia výboru raz za 2 mesiace, termíny zosúladiť s termínmi komisii pred MZ a zaslať členom mailom. Účasť všetkých členov na zasadnutiach výboru nutná. Všetci prítomní členovia súhlasili. Plán zasadnutí výboru na rok 2016 umiestniť do tabulí px centra a médií. Príloh a č. 3 - plánované investičné akcie 2016 v MČ LÁNY, investičné akcie z bežných výdavkov, zosumarizovany materiál (problémové miesta v mestskej časti Lány, ktoré vyžadujú opravy - foto, lokalizácia, stručný obsah) poslať predsedkyni výboru najneskor do na spracovanie a následne materiál odovzdá predsedkyna na MsU kompetentným. Plán ivestičných akcií v MČ Lány z roku 2015 splnený na 90%. - plánované kultúrne a iné akcie v roku 2016 v MČ LÁNY odsúhlasené členmi výboru, zaslané aj mailom, umiestnenie do tabule a médií. V záujme skrášlenia oddychových častí MŠ Lány výbor na podnet občanov navrhol uskutočniť brigádu za účasti občanov a poslancov VMČ Lány na detskom ihrisku Dedovec v mesiaci apríl-máj Všetci prítomní členovia výboru súhlasili. (MAREC-APRÍL: Brigáda v detskom ihrisku Dedovec sľúbené občanom - NOVINKA, MÁJ: stavanie a váľanie MÁJa, JÚN: Petropavlovska slávnosť, JUL-AUGUST: Premietanie filmov na terase cukrárne DiNapoli - NOVINKA, DECEMBER: Vianočné trhy). P ríloha č. 4 5.) uznesenia, záver - žiadosť Jána Kalníka, bytom Partizánska 4585/68, Považská Bystrica vo veci prevodu pozemku KNC parc. č. 6020/11 o výmere 25m2, LV č Na uvedenú parcelu má žiadateľ uzatvorenú nájomnú zmluvu 535/2014-ObNsM. ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký, Hatalová, Bandúrová, Veličová) - žiadosť manželov Kubíkových, bytom Žilinská 800/27, Považská Bystrica vo veci prevodu časti pozemku KNC parc. č. 5974/2 o výmere 25 m2, LV č za účelom majetkovo právneho vysporiadania dlhodobo úžívaného pozemku pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký, Hatalová, Bandúrová, Veličová) - žiadosť spoločnosti Optomont s.r.o., Bratislava vo veci vydania stanoviska k realizácii telekomnikačnej líniovej stavby Zariadenie elektronickej komunikačnej siete UPC Považská Bystrica pre investora stavby UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava VÝBOR BERIE NA VEDOMIE. - žiadosť spoločnosti Waldex, s.r.o., Žilina vo veci vydania stanoviska k realizácií stavby Považská Bystrica ul. Dukelská: Rekonštrukcia NN Káblových rozvodov s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre investora stavby SSE- Distribúcia a.s., Žilina. VÝBOR BERIE NA VEDOMIE s prihliadnutím na zaslané stanoviská domovnikov, zaslane projektantovi i na MsU. Stanovisko p. Bielika, domovníka z bytovky Lánska 961 na žiadost firmy Waldex

4 'Vyjadrenie k PD na základe listu %o dňa V bytovom dome Lánska 961 sú umiestnenégaráže a vráta sa otvárajú o 180 stupňov. Preto požadujeme privchodoch 56,58 a 60 %apustenépod omietku, aby nebránili otváraniu garážových vrát.v bytovom dome 2487 vchod 66 j e p ri stene prístupový chodník do veterinárnej ambulancie, kde tieý požadujeme umiestniť rozvádzač zapustený pod omietku s ohľadom na zateplenie sokla.obidve budovy pripravujú zateplenie obvodového plášťa v priebehu roka 2016, preto požadujeme skoordinovanie prác. Upozňujeme tiež na zváženie umiestnenia rozvádzača v trávnatom páse medzi budovami 961 a 972, pretože na križovatke často cúvajú a otáčajú sa zásobovacie vozidlá. - žiadosť spoločnosti SATES a.s. o vyjadrenie sa ku kúpe pozemkov parc. č. KNC 1442/8 o výmere 283 m2 a parc. č. KN C 1442/10 o výmere 356 m2, zámenná zmluva č. 53/2013, predkupné právo na pozemky v prospech Mesta Považská Bystrica. Žiadosť zaslaná iba jeden deň pred zasanutím výboru, naviac nepatrí do kompetencií VMČ Lány, ale VMČ STRED - žiadosť p. Horečnej na orez stromu, bytovka Lánska 940 (pri zastávke). V riešení, zodpovedná: p. Veličová - žiadosť p. Hikla na zmenu dopravného značenia na Nemocničnej ulici. 1.parkovanie pri Nemocnici, žiadosť p. Hikla z októbra 2015, 2.nasvietenie prechodu na Ul. Lánska pri CVČ i supermarkete. P Smatana informoval, že otázkami sa zaoberali na Komisii pre dopravu a živ. prostredie, podrobnejšie v zápisnici z komisie. Nasvietenie prechodov v rozpočte. Komisia pre dopravu a životné prostredie. Úlohy v riešení, zodpovený p. Smatana - žiadosť p. Lengyala, p. Gajdošikovej, p. M. Danižovej na umiestnenie nádoby na sklo či stojisko na separovanie, v roku 2016 pokračovanie rekonštrukcie cesty, lokalita chatová oblasť Dráhy. V riešení, zodovedná p.veličová. - žiadosť M. Danižovej z Lánskej na opravu schodov k bytovému domu a opätovná žiadosť vyriešenie dopravnej situácie z vychadzanim, lokalita Lánska (oproti DD Lánska). Komisia pre dopravu a živ prostredie. Zaradenie do zosumarizovaného plánu investičných akcii v roku Zodpovední: p. Smatana, p. Veličová - opätovná žiadosť pani Brigantovej o umiestnenie cestného zrkadla, lokalita Dedovec. Dohodnúť stretnutie p. Sameka s občanom Dedovca - zodp. Smatana - žiadosť p. Ďurišovej o úpravu (orez stromov, krikov...) vo všetkých vnútroblokoch Nemocničná + žiadosť p. Vavrúškovej a domovnika Nabrežná ulica o úpravu vnútroblokov Nabrežná. V riešení s pani Holákovou z MsU, prísľub jar žiadosť p. Ďurišovej z Nemocničnej ulice chýba schránka na listy pri Pošte Nemocničná.V riešení,zodpovednáveličová - žiadosť p. Ulickej, p. Kuchtovej na umiestnenie 2 ks lavičiek, lokalita detské ihrisko Dedovec. Nahlásenie požiadavky p. Mičkovej, prednostovi MsU. V riešení, p. Veličová. - opätovná žiadosť p. Frola, p. Portašikovej na vytvorenie pešej zóny Nabrežná +

5 vytvorenie parkovacích miest, lokalita Nabrežná pri rieke Domanižanka. Stanoviská domovníkov z okolitých bytoviek. V riešení. - riešenie dopravy na Moyzesovej ul. - odpoveď od p. Sameka zaslaná p. Oharkovi - Moyzesova ul. - urýchlené riešenie opravy chodníka na Moyzesovej ul. ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký Hatalová, Bandúrová, Veličová). Zodpovedný: p. Drienik - strata banneru sponzora z Vianočných trhov - skontaktuje sa so sponzorom a vyrieši problém. Zodpovený: p. Drienik - umiestnenie zápisnice, plánu zasadnutí výboru a plánu kultúrnych podujatí na rok 2016 do tabule VMČ Lány. Zodpovedná: p. Hatalová - umiestnenie iba UZNESENÍ zápisnice, plánu zasadnutí výboru a plánu kultúrnych podujatí na rok 2016 do tabulí PX centra v rámci MČ Lány. Zodpovedný: p. Kardoš - zaslanie uznesení z VMČ mailom p. Markechovej, Gregušovej z MsÚ, umiestnenie plánu zasadnutí a kultúrnych podujatí do médií. Zodpovedná: p. Veličová - amfiteáter - zistenie majiteľa, ci mesto poslalo výzvu majiteľovi na staranie sa o pozemok,pokuta - zodp. Bandúrová -oprava dýchajúce mreže Moyzesova. Zodpovedný: Drienik zapísala tajomníčka VM Č Lány M ilena H atalová overila predsedníčka VM Č Lány Jan a Veličová Prílo h y: č. 1 : žia do sť Oharek, odpoveď Sam ek, M sp č. 2 : žia dosť Trgiňa č 3 : p lán zasadnutí VMC L án y v r oku 2016 č. 4 : p lán k u ltúrnych a in ých p oduj atí v M C L án y v r oku 2016 č 5: UZN ESEN IA do tab u li P X centra v rám ci M Č L Á N Y V Považskej Bystrici, dňa

6 n n Príloha MESTSKÁ ČASŤ - LÁNY č. 5 UZNESENIA VMČ LÁNY JANUÁR / 2016 žiadosť Jána Kalníka, bytom Partizánska 4585/68, Považská Bystrica vo veci prevodu pozemku KNC parc. č. 6020/11 o výmere 25m2, LV č Na uvedenú parcelu má žiadateľ uzatvorenú nájomnú zmluvu 535/2014-ObNsM. VMČ LÁNY SÚHLASÍ S PREDAJOM. ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký, Hatalová, Bandúrová, Veličová) žiadosť manželov Kubíkových, bytom Žilinská 800/27, Považská Bystrica vo veci prevodu časti pozemku KNC parc. č. 5974/2 o výmere 25 m2, LV č za účelom majetkovo právneho vysporiadania dlhodobo úžívaného pozemku pred rodinným domom vo vlastníctve žiadateľa VMČ LÁNY SÚHLASÍ S PREDAJOM. ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký, Hatalová, Bandúrová, Veličová) žiadosť spoločnosti Optomont s.r.o., Bratislava vo veci vydania stanoviska k realizácii telekomnikačnej líniovej stavby Zariadenie elektronickej komunikačnej siete UPC Považská Bystrica pre investora stavby UPC Broadband Slovakia, s.r.o., Bratislava. VÝBOR BERIE NA VEDOMIE. žiadosť spoločnosti Waldex, s.r.o., Žilina vo veci vydania stanoviska k realizácií stavby Považská Bystrica - ul. Dukelská: Rekonštrukcia NN Káblových rozvodov s následným uzatvorením zmluvy o zriadení vecného bremena pre investora stavby SSE-Distribúcia a.s., Žilina. VÝBOR BERIE NA VEDOMIE s prihliadnutím na zaslané stanoviská domovnikov, zaslane projektantovi i na MsU. Stanovisko p. Bielika, domovnika z bytovky Lánska 961 na žiadost firmy Waldex. Vyjadrenie k PD na základe listu zo dňa : V bytovom dome Lánska 961 sú umiestnené garáže a vráta sa otvárajú o 180 stupňov. Preto požadujeme pri vchodoch 56,58 a 60 zapustené pod omietku, aby nebránili otváraniu garážových vrát.v bytovom dome 2487 vchod 66 je pri stene prístupový chodník do veterinárnej ambulancie, kde tiež požadujeme umiestniť rozvádzač zapustený pod omietku s ohľadom na zateplenie sokla.obidve budovy pripravujú zateplenie obvodového plášťa v priebehu roka 2016, preto požadujeme skoordinovanie prác. Upozňujeme tiež na zváženie umiestnenia rozvádzača v trávnatom páse medzi budovami 961 a 972, pretože na križovatke často cúvajú a otáčajú sa zásobovacie vozidlá. žiadosť spoločnosti SATES a.s. o vyjadrenie sa ku kúpe pozemkov parc. č. KNC 1442/8 o výmere 283 m2 a parc. č. KN C 1442/10 o výmere 356 m2, zámenná zmluva č. 53/2013, predkupné právo na pozemky v prospech Mesta Považská Bystrica. Žiadosť zaslaná iba jeden deň pred zasadnutím výboru, naviac nepatrí do kompetencií VMČ Lány, ale VMČ STRED žiadosť p. Horečnej na orez stromu, bytovka Lánska 940 (pri zastávke). V riešení, zodpovedná: p. Veličová žiadosť p. Hikla na zmenu dopravného značenia na Nemocničnej ulici. 1.parkovanie pri Nemocnici, žiadosť p. Hikla z októbra 2015, 2.nasvietenie prechodu na Ul. Lánska pri CVČ i supermarkete. P. Smatana informoval, že otázkami sa zaoberali na Komisii pre dopravu a živ. prostredie, podrobnejšie v zápisnici z komisie. Nasvietenie prechodov

7 Príloha č. 5 pokračovanie v rozpočte. Komisia pre dopravu a životné prostredie. Úlohy v riešení, zodpovený p. Smatana žiadosť p. Lengyala, p. Gajdošikovej, p. M. Danižovej, p. Lovíšek na umiestnenie nádoby na sklo či stojisko na separovanie, v roku 2016 pokračovanie rekonštrukcie cesty, lokalita chatová oblasť Dráhy. V riešení, zodovedná p.veličová. žiadosť M. Danižovej z Lánskej na opravu schodov k bytovému domu a opätovná žiadosť vyriešenie dopravnej situácie z vychadzanim, lokalita Lánska (oproti DD Lánska). Komisia pre dopravu a živ. prostredie. Zaradenie do zosumarizovaného plánu investičných akcii v roku Zodpovední: p. Smatana, p. Veličová opätovná žiadosť pani Brigantovej o umiestnenie cestného zrkadla, lokalita Dedovec. Dohodnúť stretnutie p. Sameka, MsP s občanom Dedovca, upresniť lokalizáciu. žiadosť p. Ďurišovej o úpravu (orez stromov, krikov...) vo všetkých vnútroblokoch Nemocničná + žiadosť p. Vavrúškovej a domovnika Nabrežná ulica o úpravu zelene vo vnútroblokov Nabrežná. V riešení s pani Holákovou z MsÚ, prísľub jar žiadosť p. Ďurišovej z Nemocničnej ulice - chýba schránka na listy pri Pošte Nemocničná. V riešení, zodpovedná Veličová žiadosť p. Ulickej, p. Kuchtovej na umiestnenie 2 ks lavičiek, lokalita detské ihrisko Dedovec. Nahlásenie požiadavky p. Mičkovej, prednostovi MsÚ. V riešení, p. Veličová. opätovná žiadosť p. Frola, p. Portašikovej na vytvorenie pešej zóny Nabrežná + vytvorenie parkovacich miest, lokalita Nabrežná pri rieke Domanižanka. Stanoviská domovníkov z okolitých bytoviek. V riešení, čakáme na vyjadrenie domovníkov. riešenie dopravy na Moyzesovej ul. - odpoveď od p. Sameka z MsP zaslaná p. Oharkovi, prečítaná na výbore Moyzesova ul. - urýchlené riešenie opravy chodníka na Moyzesovej ul. ZA návrh žiadosti všetci prítomní členovia výboru (Smatana, Karas, Kardoš, Drienik, Kerepecký Hatalová, Bandúrová, Veličová). Zodpovedný: p. Drienik žiadosť p. Trgiňa - oprava chodníka pri bytovke 925/1. Bytovka 925/1. Zaradenie do plánu investičných opráv v roku žiadosť p. Ohareka - prevádzkovanie a obnova Amfiteátra - zistiť majiteľa, či Mesto PB už uložilo pokutu za zanedbaný, nekosený priestor, hrozí riziko premnoženia hlodavcov, písomne upozorniť MsÚ na nebezpečenstvo pre okolité domy na Moyzesovej ulici... Zodpovená: p. Bandúrová žiadosť p. Ohareka - odhlučnenie mreže na ceste pri Gáboríkovi, Moyzesova ulica. Zodpovedná: p. Hatalová strata banneru sponzora z Vianočných trhov - skontaktuje sa so sponzorom, vyrieši problém. Zodpovený: p. Drienik umiestnenie zápisnice, plánu zasadnutí výboru a plánu kultúrnych podujatí na rok 2016 do tabule VMČ Lány. Zodpovedná: p. Hatalová. Umiestnenie iba UZNESENÍ zápisnice, plánu zasadnutí výboru a plánu kultúrnych podujatí na rok 2016 do tabulí PX centra v rámci MČ Lány. Zodpovedný: p. Kardoš. Zaslanie uznesení z VMČ mailom p. Markechovej, Gregušovej z MsÚ, umiestnenie plánu zasadnutí a kultúrnych podujatí do médií. Zodpovedná: p. Veličová zapísala tajomníčka VMČ Lány - Milena Hatalová overila predsedníčka VMČ Lány - Jana Veličová

8 ^ ^ Príloha č. 3 M ESTSKÁ ČASŤ - LÁNY PLÁN ZASADNUTÍ VMČ LÁNY v roku NOVEMBER 2016 streda o 17,15 h, CVČ 14. DECEMBER 2016 streda o 17,15 h, CVČ

9 A A A Príloha č. 4 M ESTSKÁ Č AST - LÁNY PLAN KULTÚRNYCH PODUJATÍ (a iných) v roku 2016 v mestskej časti Lány MAREC - APRÍL 2016 BRIGÁDA detské ihrisko Dedovec novinka MÁJ 2016 Stavanie a váľanie MÁJa JÚN 2016 PETROPAVLOVSKÁ SLÁVNOSŤ JÚL-AUGUST 2016 REMIETANIE FILMOV erasa cukrárne DiNapoli, Dukelská ulica DECEMBER 2016 VIANOČNÉ TRHY

Vážený pán

Vážený pán Mesto Šurany Mestský úrad Šurany Výbor v mestskej časti Kostolný Sek Číslo: 3/2019 -VčKS v Šuranoch, dňa: 28.5.2019 Z Á P I S N I C A napísaná z 3. r i a d n e j schôdze Výboru v mestskej časti Kostolný

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto

Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny, kto Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Trenčianskych Bohuslaviciach, ktoré sa konalo dňa 26.01.2015 Prítomní: podľa prezenčnej listiny, ktorá tvorí súčasť zápisnice. Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM

9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM 9 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 16.6.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ NÁVRH NA NÁJOM POZEMKU PRE ING. ZLATU PILÁTOVÚ LOKALITA STROMOVÁ UL.,

Podrobnejšie

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a

Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a Obecný úrad, Hlavné námestie č. 6, 941 31 Dvory nad Žitavou Z á p i s n i c a zo 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Dvoroch nad Žitavou Dátum a miesto konania: 10. apríla 2017, Obecný úrad Dvory

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce Pavol Pavlús Ľubomír Kolárik Pavol Holčík Zlatica Marková Ospravedlnení: Jana Stančíková Z á p i s n i c a napísaná

Podrobnejšie

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN

MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVAN MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2018 K bodu programu INFORMATÍVNA SPRÁVA K PRIPRAVOVANÉMU ZÁMERU SCHVÁLIŤ PODANIE ŽIADOSTÍ NA DOTÁCIU A ÚVER

Podrobnejšie

Obecný úrad Plavecký Mikuláš

Obecný úrad Plavecký Mikuláš Obec Plavecký Mikuláš Obecný úrad, 906 35 Plavecký Mikuláš 307 Z á p i s n i c a z 31. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plaveckom Mikuláši, dňa 7. júla 2014 o 18.30 hodine v budove Obecného úradu.

Podrobnejšie

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn

Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo v kancelárii obecn Obec Čremošné Z Á P I S N I C A z verejného mimoriadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Čremošnom, ktoré sa konalo 20.07.2018 v kancelárii obecného úradu v Čremošnom o 17:00 hod. Prítomní: podľa

Podrobnejšie

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR

12_Správa o cinnosti SR UMB za rok 2011_na rokovanie SR UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Č. sp.: 896-2012-SR č. z.: 4478/2012 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 26. 4. 2012 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých

Podrobnejšie

KD uznesenia

KD uznesenia Uznesenia zo zasadnutia komisie dopravy, výstavby územného plánu a životného prostredia pri Mestskom zastupiteľstve v Prievidzi zo dňa 07.03.2016 konanej v zasadacej miestnosti prednostu MsÚ Prievidza

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XIV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XIV-1/2016 XIV-2/2016 XIV-3/2016 XIV-4/2016 XIV-5/2016

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov

Microsoft Word - Ing. Macák - zámena pozemkov M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.9.2017 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ing. Ondrej Macák, Rožňavské Bystré č.209 - zverejnenie zámeru priamej zámeny

Podrobnejšie

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja

Microsoft Word - Merkury Market zverejnenie zámeru priam.predaja M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.9.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Merkury Market Slovakia, s.r.o., Duklianska 11, Prešov - zverejnenie zámeru

Podrobnejšie

Obec Šarišské Michaľany

Obec Šarišské Michaľany OBECNÉ ZASTUPITEĽSTVO OBCE ŠARIŠSKÉ MICHAĽANY U Z N E S E N I A z XVII. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Šarišských Michaľanoch Číslo: Obsah uznesenia: XVII-1/2016 k Schváleniu programu zasadnutia

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OcZ

Zápisnica zo zasadnutia OcZ Zápisnica z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Šarišské Dravce zo dňa 6. mája 2017 Prítomní: viď prezenčná listina Program zasadnutia: 1. Úvod 2. Kontrola uznesení 3. Schválenie predaja pozemkov

Podrobnejšie

Uznesenie a zápisnica

Uznesenie a zápisnica Obec Plavnica, 065 45 Plavnica 121 Uznesenia č. 19-35/2015 z 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Plavnici konaného dňa 20.05.2015 Uznesenie č. 19/2015 K bodu 2: Schválenie programu 1. rokovania OZ

Podrobnejšie

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní

1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: Prítomní 1 Zápisnica zo zasadnutia komisie pre financie a ekonomiku Miesto konania : Kancelária č.24 na MsÚ v Žiari nad Hronom Čas konania: 04.03.2019 Prítomní : podľa prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18

Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA / 2015 zo 4. zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Hanušovciach nad Topľou zo dňa 18 Mestské zastupiteľstvo Mesta Hanušovce nad Topľou UZNESENIA 30-38 / 2015 MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO MESTA HANUŠOVCE NAD TOPĽOU PREROKOVALO: Program: 1. Otvorenie, procedurálne otázky primátor mesta 2. Interpelácie

Podrobnejšie

Uznesenia OcZ

Uznesenia OcZ Uznesenia zo zasadnutia obecného zastupiteľstva Trenčianska Turná konaného dňa 24.10.2018 K bodu 1. Otvorenie. Uznesenie č. 166/10-2018 zo dňa 24.10.2018 zaradiť do programu rokovania: - rozpočtové opatrenie

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_

Zápisnica zo zasadnutia OZ upravená _1_ Zápisnica zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Pribeník konaného dňa 09.05.2017 v kultúrnom dome v Pribeníku Program zasadnutia: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Voľba overovateľov zápisnice 3. Kontrola

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program:

Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: Z á p i s n i c a z 21. zasadnutia Obecného zastupiteľstva konaného dňa 27. septembra 2018 o 17.00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Hrašnom Program: 1. Otvorenie zasadnutia. 2. Kontrola plnenia uznesení.

Podrobnejšie

Organízačný odbor vydáva

Organízačný odbor vydáva MESTO TRSTENÁ KOMISIA VÝSTAVBY A MAJETKU MESTA Bernolákova 96/8, 028 01 Trstená Zápisnica zo zasadnutia komisie výstavby a majetku pri MsZ Trstená, ktorá sa konala dňa 31.01.2019 v kancelárii oddelenia

Podrobnejšie

10_Správa o èinnosti SR UMB za rok 2009

10_Správa o èinnosti SR UMB za rok 2009 UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI K č. sp.: 1051-2010-SR č. z.: 8891/2010 Materiál predkladaný na rokovanie Správnej rady UMB dňa 6. mája 2010 v súlade s ust. 41 ods. 7 Zákona č. 131/2002 Z. z.

Podrobnejšie

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo

U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo U z n e s e n i a z 12.zasadnutia poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Nové Mesto nad Váhom, konaného dňa 13.decembra 2016 Mestské zastupiteľstvo uznesením č.159/2016-msz b e r i e n a v e d o m i

Podrobnejšie

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta

Microsoft Word - Juraj Boldi-priamy predaj pozemku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 26.04.2018 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Juraj Boldi, Zlatá 309/13,Rožňava - priamy predaj pozemku mesta Predkladá:

Podrobnejšie

Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: , zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol

Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: , zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol Zápisnica č. 04/2019 zo zasadnutia VMČ č. 3 Dátum a miesto konania: 19.05.2019, zasadačka OKO Zvolen Západ, v čase 15:30-18:30 hod. Zasadnutie viedol poslanec Ing. Michal Hybský, predseda VMČ č. 3. Prítomní

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros

Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 na obecnom úrade v Lehote Prítomní: Staros Z á p i s n i c a z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lehota, konaného dňa 16. novembra 2016 Prítomní: Starosta: Milan Chmelár Poslanci: Alexander Gála, Radoslav Kriváček, Juraj Pavel, Terézia

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Zápisnica z otvárania obálok a vyhodnotenia cenových ponúk predložených v rámci ponukového konania R1-3.2/397/2018 na nájom nebytových priestorov v Nemocnici akad. L. Dérera, ktoré bolo vyhlásené dňa 23.05.2018

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 26.04.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

13 Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ

13  Návrh na predaj pozemku - Hrušková ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 13 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 11.04.2017 Návrh na predaj pozemku parc. č. 4963/335 v k.ú. Rača na Hruškovej ul., ako prípad hodný

Podrobnejšie

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta

15 Návrh na vyhlásenie OVS na prevod pozemkov - lokalita Pekná cesta MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 15 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 04.07.2017 Návrh na vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže na prevod pozemkov parc.č. 19060/11, 17 a

Podrobnejšie

Návrh na

Návrh na Uznesenie zo 40. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 16. 07. 2018 A/40/2018 MZ berie na vedomie 1) Určenie zapisovateľa pre 40. zasadnutie mestského zastupiteľstva v Leopoldove pani Gabriela Halásová.

Podrobnejšie

Pristupovy_chodnik

Pristupovy_chodnik Miestny úrad mestskej časti Bratislava Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 16. júna 2015 Materiál číslo: /2015 Návrh na predĺženie nájmu časti pozemkov pod prístupovými chodníkmi k nebytovým

Podrobnejšie

Microsoft Word - Predaj pozemku formou OVS

Microsoft Word - Predaj pozemku formou OVS M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 23.06.2016 Názov správy: K bodu rokovania číslo: Ing. Kristián Hanečák, Jozefa Smreka 449/22, Podolínec - predaj pozemku mesta

Podrobnejšie

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene

Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa o hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priložene Zápisnica Zo zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nižnej Boci konaného dňa 20.05. 2015 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ Prítomní poslanci: podľa priloženej prezenčnej listiny Program: 1. Otvorenie zasadnutia

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 19. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 17.09. 2013 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 19. zasadnutia obecného zastupiteľstva v Nemčiňanoch

Podrobnejšie

10 Návrh na prevod pozemkov Na Pasekách ako prípad hodný OZ

10 Návrh na prevod pozemkov Na Pasekách ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 10 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ -Rača dňa 03.10.2017 Návrh na prevod pozemkov parc.č. 4741/2, 5 v k.ú. Rača na ulici Na pasekách v zmysle 18a ods. 1 zákona

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing.

Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Z á p i s n i c a zo 4. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Mojzesove dňa 17. júna 2011 1. Otvorenie Rokovanie OZ otvoril a viedol starosta obce Ing. Jozef Čunderlík. Privítal prítomných poslancov a občanov

Podrobnejšie

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT

18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALIT 18 Na rokovanie Mestského zastupiteľstva mesta Piešťany dňa 21.2.2019 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTV A POZEMKU PRE JANU ŠČEPKOVÚ, LOKALITA MOJMÍROVA, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

Obecný úrad P o l i a n k a

Obecný úrad  P o l i a n k a O b e c P o l i a n k a 907 01 Polianka Z á p i s n i c a napísaná z ustanovujúceho zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Polianke konaného dňa 10.08.2018 Prítomní členovia: Pavol Kňazský, starosta obce

Podrobnejšie

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila

Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Mila Zápisnica č. 3 Z á p i s n i c a zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svinnej konaného dňa 25.4.2019 Overovatelia: Prítomní: Neprítomný: Ing. Milan Belej, Dalibor Jakal podľa prezenčnej listiny Krajčík

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017

Microsoft Word - Zápisnica OZ december 2017 ZÁPISNICA z 17. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Novosade, ktoré sa uskutočnilo dňa 14.12.2017 o 17:00 hod. v zasadačke obecného úradu v Novosade Prítomní: Mgr. Jozef Jastrab, starosta obce Poslanci:

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa v priestoroch miestneho úradu mestskej časti

Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Z á p i s n i c a zo zasadnutia Komisie životného prostredia a verejného poriadku konaného dňa 7. 9. 2017 v priestoroch miestneho úradu mestskej časti Bratislava- Petržalka Prítomní: Ing. arch. Mgr. art.

Podrobnejšie

Zápisnica z

Zápisnica z Z á p i s n i c a zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Lukáčovce, ktoré sa konalo dňa 22.8. 2018 V Lukáčovciach 27.8.2018 Zápisnica zo 4. riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva,

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RUŽINOV Mestská časť Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Ružinov dňa 30.4.2019 Návrh na prevod spoluvlastníckych podielov na zastavanom pozemku bytovým domom č. 10,11,

Podrobnejšie

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1:

Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Obec Svätý Kríž Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Svätom Kríži č. 4/2016 dňa 27.05.2016 Prítomní: podľa prezenčnej listiny k bodu 1: Rokovanie Obecného zastupiteľstva otvoril starosta

Podrobnejšie

02_kontrola_plnenia_uznesení

02_kontrola_plnenia_uznesení MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO VO VYSOKÝCH TATRÁCH Dátum zasadnutia: 27.06.2019 Číslo materiálu: 3 Názov materiálu: Predkladateľ: Spracovateľ: Kontrola plnenia uznesení MZ Návrh na uznesenie č. : /2019 Mestské

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o

Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o Z á p i s n i c a z plánovaného zasadnutia OZ Považany, konaného dňa 22. novembra 2018 o 17,00 hod. v zasadačke Obecného úradu v Považanoch P r í t o m n í: podľa prezenčnej listiny P r o g r a m: 1. Kontrola

Podrobnejšie

TE-1591, Rodinné centrum Slunce

TE-1591, Rodinné centrum Slunce TE -1591/2013 50249/OSM/2013 Rodinné centrum Slunce n.o., zastúpené konateľkou Silviou Téglásovou, sídlom Vážskeho brehu 152/17, 945 01 Komárno Kava žiada o prenájom budovy býv. školy v Kave na dobu 50

Podrobnejšie

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta

Microsoft Word - Kúpa rodinného domu do majetku mesta M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 25.4.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Kúpa rodinného domu do majetku mesta Predkladá: JUDr. Erika Mihaliková prednostka

Podrobnejšie

Návrh na

Návrh na Kontrola prijatých uznesení z 31. zasadnutia MZ v Leopoldove, konaného dňa 30.08. 2017 C/31/2017 MZ schvaľuje 4/ a) Predloženie žiadosti o dotáciu za účelom realizácie projektu Ministerstva vnútra Slovenskej

Podrobnejšie

(Zápisnica z Finaènej komisie z )

(Zápisnica z Finaènej  komisie z ) Z á p i s n i c a z rokovania finančnej komisie zastupiteľstva Žilinského samosprávneho kraja Dátum a čas rokovania: 18. 6. 2003 o 10.00 hod. Miesto rokovania: zasadačka Úradu ŽSK Prítomní: podľa prezenčnej

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Udiči, konaného dňa 21. 06. 2017. Prítomní: poslanci: Dušan Belák, Roman Cesnárik, Ing. Marianna Cigániková, Štefan Matušík, Vladimír Matušík,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst

U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz Obecné zastupiteľst U Z N E S E N I E z 23. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa 29.06.2016 U Z N E S E N I E č.1-29/xxiii-2016-oz s ch v a ľ u j e Program rokovania Hlasovanie Prítomní: 5 Za: 5 Proti:

Podrobnejšie

Zápis

Zápis Majetková komisia Mestského zastupiteľstva v Košiciach Uznesenia zo zasadnutia Majetkovej komisie Mestského zastupiteľstva v Košiciach, konaného dňa 15.8.2016 Komisia po prerokovaní jednotlivých materiálov

Podrobnejšie

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále

Výsledky hlasovania HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schvále HLASOVANIE POSLANCOV Hlasovanie z 29. MsZ - plánované, konaného dňa 21.09.2017 Číslo hlasovania: 1 Číslo bodu: Schválenie návrhovej komisie - Mgr. Monika Chromiaková RNDr. Karol Korintuš MUDr. Dominik

Podrobnejšie

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K

ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. K ZÁPISNICA z riadneho zasadnutia obecného zastupiteľstva zo dňa 14.12.2015 PROGRAM: 1. Otvorenie zasadnutia 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov 3. Kontrola plnenia uznesení 4. Prerokovanie návrhu všeobecne

Podrobnejšie

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ

Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa 26. februára 2019 v Lúčkach K bodu č. 2 Obecné zastupiteľ Uznesenie č. 1/2019 zo zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Lúčky prijaté na rokovaní dňa K bodu č. 2 Schvaľuje program zasadnutia OZ zo dňa 26.2.2019 tak, ako bolo predložené. Za 5 Anton Holička, Peter

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a z 25. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany, konaného dňa 23. 09. 2014 o 18.00 hodine v zasadačke OcÚ Nemčiňany. Rokovanie 25. zasadnutia obecného zastupiteľstva Obce Nemčiňany

Podrobnejšie

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ

08 Návrh na predaj pozemku - Oráčska ul. ako prípad hodný OZ MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 08 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 28.02.2017 Návrh na predaj pozemku parc.č. 1340/11 v k.ú. Rača na Oráčskej ul., ako prípad hodný osobitného

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 3. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Snežnici, konaného dňa 02.02.2015 o 17:00 h. Prítomní: podľa prezenčnej listiny R o k o v a n i e Zasadnutie Obecného zastupiteľstva zahájil

Podrobnejšie

Č

Č Zápisnica 02/2015/02 Zo zasadnutia komisie kultúry, školstva a športu, konaného dňa 2422015 o 14oo hod v zasadačke Msú Dátum a čas zasadnutia: 2422015 o 1400 hod Tajomník komisie: Ing Kováčová Katarína

Podrobnejšie

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan

Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blan Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Bojničkách, konaného dňa 10. 04. 2017 v zasadačke obecného úradu Prítomní: Ing. Igor Bojnanský, Blanka Čagáneková, Ing. Jaroslav Gubáň, Rastislav Kubíček,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Zápisnice č 1

Microsoft Word - Zápisnice č 1 Z Á P I S N I C A č.1 zo zasadnutia komisie MsZ výstavby a ÚP konanej dňa 27.01.2015 Prezencia : - prítomní podľa prezenčnej listiny /všetci boli prítomní/ Program : 1. Zahájenie 2. Žiadosti predložené

Podrobnejšie

Z Á P I S N I C A

Z Á P I S N I C A Z Á P I S N I C A z 20. zasadnutia finančnej komisie pri MZ Bratislava - Vrakuňa, konaného dňa 12.2.2018 Prítomní: podľa prezenčnej listiny. Program: 1. Kontrola úloh 2. Prerokovanie Návrhu zmeny dodatku

Podrobnejšie

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.

Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6. Zapisovateľ: Overovatelia: Uznesenia zo 6. zasadnutia OcZ konaného dňa 12.06.2019 Erika Knižková Norbert Kaclík, Miroslava Kňazíková Vyhotovené: 14.6.2019 UZNESENIE PREDMET/POPIS MENO POSLANCA HLASOVANIE

Podrobnejšie

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.október 2016 Materiál číslo: 243/2016

Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.október 2016 Materiál číslo: 243/2016 Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestneho zastupiteľstva dňa 25.október 2016 Materiál číslo: 243/2016 Zrušenie uznesení Miestneho zastupiteľstva mestskej

Podrobnejšie

Materiál k bodu č. 9 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce dňa Žiadosť o vyj

Materiál k bodu č. 9 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce dňa Žiadosť o vyj Materiál k bodu č. 9 MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA RUSOVCE Materiál na zasadnutie miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rusovce dňa 15.2.2018 Žiadosť o vyjadrenie a schválenie návrhu trvalého dopravného značenia

Podrobnejšie

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa Návrh na prevod nehnuteľného majetk

MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa Návrh na prevod nehnuteľného majetk MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 09 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava Rača dňa 23. 10. 2018 Návrh na prevod nehnuteľného majetku, pozemkov registra C KN parc. č. 976/2 a 976/6, k.ú.

Podrobnejšie

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa Dňa sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline

ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa Dňa sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline ZÁPISNICA zo zasadnutia komisie dopravy a komunálnych služieb, ktoré sa konalo dňa 09.04.2018 Dňa 09.04.2018 sa uskutočnilo na Mestskom úrade v Žiline zasadnutie komisie dopravy a komunálnych služieb.

Podrobnejšie

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave

Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. číslo Súpisné číslo Druh stavby Postave Príloha č. 1 Ponukové konanie na odpredaj nehnuteľností, k. ú. Humenné Špecifikácia nehnuteľností STAVBY: Por. Súpisné Druh stavby Postavené na parcele C KN/E KN: Katastrálne územie Číslo listu vlastníctva

Podrobnejšie

Z á p i s n i c a

Z á p i s n i c a Z á p i s n i c a zo 06. zasadnutia OcZ, konaného dňa 09.05.2019 na OcÚ v Rudňanoch Prítomní: podľa prezenčnej listiny Počet prítomných poslancov OcZ: 9 Neprítomní ospravedlnení: 2 p. Martin Hozza, p.

Podrobnejšie

uznesenie č. 35

uznesenie č. 35 U Z N E S E N I E z 35. plánovaného zasadnutia Obecného zastupiteľstva vo Veľkých Úľanoch konaného dňa 18. októbra 2017 Obecné zastupiteľstvo vo Veľkých Úľanoch na svojom 35. plánovanom zasadnutí dňa 18.októbra

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E U Z N E S E N I E zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 11.01.2016 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/:

Podrobnejšie

STAROSTA

STAROSTA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA 07 Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 18.09.2018 Návrh na úpravu rozpočtu Mestskej časti Bratislava Rača na rok 2018 Predkladateľ : Materiál

Podrobnejšie

Prijaté uznesenia na XV. zasadnutí OZ dňa Uznesenie č. 15/1/2016 z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Prakovce zo dňa K

Prijaté uznesenia na XV. zasadnutí OZ dňa Uznesenie č. 15/1/2016 z XV. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Obce Prakovce zo dňa K Prijaté uznesenia na XV. zasadnutí OZ dňa 30.08.2016 Uznesenie č. 15/1/2016 K bodu - Schválenie programu schvaľuje program XV. zasadnutia OZ. Za: 10 K.Kyseľ, M.Pisko, G.Karkošiak, PhDr.A.Rostášová, Ing.R.Blaškovan,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc

Microsoft Word - Uznesenia z MsZ doc Uznesenia zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Banskej Štiavnici, konaného dňa 9. júna 2010 1. Otvorenie 2. Návrh na uzatvorenie zmlúv o úvere A. b e r i e n a v e d o m i e Stanovisko hlavného kontrolóra

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica III. verejné zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Smolenice zo dňa 9.4.2015 Miesto: KD v Smoleniciach Dňa: 09.04.2015 Na zasadnutí bolo prítomných 11 poslancov z 11 poslancov. Starosta skonštatoval,

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx)

(Microsoft Word - Z\341pisnica z 22. zasadnutia OZ docx) ZÁPISNICA z 22. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Parchovanoch, konaného dňa 1.12.2017 Prítomní: starosta obce: poslanci: JUDr. Juraj Guzej Mgr. Ján Bača Ing. Maroš Obrin Ing. Anton Oporoska Jozef Dobranský

Podrobnejšie

Microsoft Word - Návrhy na uznesenia MsZ

Microsoft Word - Návrhy na uznesenia MsZ Pre Mestské zastupiteľstvo v Novej Bani K bodu: Majetkové veci Predkladá: Spracovateľ: Materiál obsahuje: Mgr. Ján Havran primátor mesta Nová Baňa Daša Zigová, referentka OVŽPaSM, MsÚ Nová Baňa 14 návrhov

Podrobnejšie

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce

Starosta mestskej časti Košice – Sídlisko Ťahanovce Starosta mestskej časti Košice-Sídlisko Ťahanovce Košice, 18. septembra 2017 P O Z V Á N K A Vážená pani poslankyňa, vážený pán poslanec, v zmysle 15 ods. 2 písm. a) zákona SNR číslo 401/1990 Zb. o meste

Podrobnejšie

MZ.pdf

MZ.pdf Mestská as Bratislava Ružinov Materiál na rokovanie Miestneho zastupite stva M Bratislava-Ružinov d a 7.2.2017 Návrh na schválenie nájmu nebytových priestorov o výmere 158 m 2 v objekte bývalých detských

Podrobnejšie

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine

K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Malatínach, konaného dňa o 18,00 hodine K bodu programu č. 1 Text : Otvorenie Uznesenie č. 31/2014 a) konštatuje, že obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné, prítomní podľa prezenčnej listiny program zasadnutia obecného zastupiteľstva K bodu

Podrobnejšie

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h v Bratislave, Junácka 6. Verím, že si zariadite svoj

Podrobnejšie

Uznesenie zo dna OZ v Žikave

Uznesenie zo dna OZ v Žikave O B E C Ž I K A V A Č.J.: 241/2018 U Z N E S E N I A OBECNÉHO ZASTUPITEĽSTVA zo dňa 21.06.2018 UZNESENIE č.198/2018 z 21.riadneho zasadnutia Obecného zastupiteľstva Žikave k bodu č. 2 Zloženie sľubu náhradníka

Podrobnejšie

ZÁZNAM č

ZÁZNAM č ZÁPISNICA č. 3/2018 ZO ZASADNUTIA KOMISIE ŠKOLSTVA A MLÁDEŽE 9. APRĹA 2018 NA MIESTNOM ÚRADE, PRI KRÍŽI 14 Prítomní: Marian Podrazil, Alžbeta Šporerová, Igor Mravec, Matej Nagy, Marián Takács, Alexej Dobroľubov,

Podrobnejšie

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa

O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa O B E C K R Š K A N Y Z á p i s n i c a z 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Krškanoch konaného dňa 08.03.2019 Obecné zastupiteľstvo v K r š k a n o c h P r o g r a m 2. zasadnutia Obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

17 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE MARTINU GREGORIČKOVÚ, LOKALITA VOD

17 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE MARTINU GREGORIČKOVÚ, LOKALITA VOD 17 Na rokovanie Mestskej rady mesta Piešťany dňa 10.3.2015 Názov materiálu: NÁVRH NA PREVOD VLASTNÍCTVA POZEMKU PRE MARTINU GREGORIČKOVÚ, LOKALITA VODÁRENSKÁ, PIEŠŤANY Obsah materiálu: Dôvodová správa

Podrobnejšie

Obecné zastupiteľstvo – Farná

Obecné zastupiteľstvo – Farná Číslo: OZ - 18/2013 Obecné zastupiteľstvo Farná Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra 2013 Z á p i s n i c a 18. zasadnutia Obecného zastupiteľstva Farná z 25. októbra

Podrobnejšie

Zapisnica

Zapisnica Z á p i s n i c a zo zasadnutia výboru SRZ MO Púchov, konaného dňa 11.04 2016 od 17:00 do 21:00 hod. v Púchove. Prítomný : podľa priloženej prezenčnej listiny príloha č.1 Program : 1./ Otvorenie 2./ Určenie

Podrobnejšie

TE-128

TE-128 TE- 128/2011 51473/OSM/2010 R. T., trvalým pobytom 945 01 Komárno, žiada o predlženie nájomnej zmluvy uzatvorenej pod č. 19119/8875/OSM/2005 zo dňa 31.08.2005 na záhradu p.č. 9677/3 o výmere 647 m 2, a

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E

U Z N E S E N I E Zápisnica zo zasadnutia Obecného zastupiteľstva v Podolí, konaného dňa 27.06.2018 o 19.oo hodine v zasadačke OcÚ. - K organizačnému zabezpečeniu priebehu obecného zastupiteľstva /ďalej len OZ/: 1. Konštatuje,

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo : 175/2013 Návrh na prenájom

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo : 175/2013 Návrh na prenájom Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 19. februára 2013 Materiál číslo : 175/2013 Návrh na prenájom pozemku pre firmu Gazzi s.r.o., Heyrovského 4638/7,

Podrobnejšie

U Z N E S E N I E z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-25/xxxvii-2017-oz Obecné zastupiteľs

U Z N E S E N I E z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa U Z N E S E N I E č.1-25/xxxvii-2017-oz Obecné zastupiteľs U Z N E S E N I E z 37. zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Plešivec, zo dňa 25.10.2017 U Z N E S E N I E č.1-25/xxxvii-2017-oz s ch v a ľ u j e Program rokovania Hlasovanie Prítomní: 5 Za: 5 Proti:

Podrobnejšie

Microsoft Word - Záznam z KV doc

Microsoft Word - Záznam z KV doc Záznam z riadneho zasadnutia Komisie výstavby, územného plánovania, ŽP a MK pri MZ v Rožňave, zo dňa 11.04.2012 o 15,00 hod. konaného v zasadačke MsÚ č. 310, na III.NP. 1. Otvorenie Predseda KV privítal

Podrobnejšie

bod_6_9_odpredaj_moravska

bod_6_9_odpredaj_moravska Mesto Nemšová 6.9 NA ROKOVANIE MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA DŇA 28.02.2018 K bodu : Zámer previesť pozemky, C KN parcely č. 604/30, 604/34, k.ú. Nemšová podľa 9a ods.1 písm.c) zákona č. 138/1991 Zb. priamym

Podrobnejšie

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ

NÁVRH NA UZNESENIE MSZ M ESTSKÉ Z A S T U P I T E Ľ S T V O NOVÉ Z Á M K Y VOLEBNÉ OBDOBIE 201 8 2022 Číslo materiálu: NÁVRH na 2. zmenu rozpočtu mesta Nové Zámky na rok 2019 Predkladateľ: Ing. Peter Velecký vedúci finančného

Podrobnejšie

Microsoft Word - L.Jankó - priamy predaj pozemku

Microsoft Word - L.Jankó - priamy predaj pozemku M E S T O R O Ž Ň A V A Pre zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave dňa 28.3.2019 K bodu rokovania číslo: Názov správy: Ladislav Jankó, Edelényska č.5, Rožňava - priamy predaj pozemkov mesta Predkladá:

Podrobnejšie

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo: 118 /2015 Návrh na prenájom

Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo: 118 /2015 Návrh na prenájom Miestny úrad mestskej časti Bratislava-Petržalka Materiál na rokovanie miestnej rady dňa 24. novembra 2015 Materiál číslo: 118 /2015 Návrh na prenájom časti pozemkov registra E parc. č. 4325, parc. č.

Podrobnejšie

Č

Č Zápisnica č. 4/2018 zo zasadnutia komisie finančnej, správy mestského majetku a pre predaj a prenájom bytov Dátum a čas zasadnutia: 20. 04. 2018 o 13. 00 hod. Koniec zasadnutia: 15.00 hod. Tajomníčka komisie:

Podrobnejšie