INFORMAČNÝ LIST PREDMETU

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "INFORMAČNÝ LIST PREDMETU"

Prepis

1 FiF.KRJL/AboRV-172/13 Názov predmetu: Bielorusko v dejinách a dnes: spoločnosť a kultúra Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. 1. Dejiny Bieloruska: od stredoveku do 20. storočia storočie v dejinách Bieloruska 3. Samostatné Bielorusko na konci 20. začiatku 21. storočia: spoločenský vývoj, ideológia, geopolitické postavenie. 4. Jazyková situácia v súčasnom Bielorusku 5. Tradičná ľudová kultúra 6. Bieloruská kultúra v stredoveku 7. Bieloruská kultúra v 18. a 19. storočí 8. Bieloruská kultúra v 20. storočí 9. Súčasná Bieloruská kultúra 10. Osobitosti masovej kultúry v Bielorusku ČIGRINOV, P.: Očerki istorii Belarusi. Minsk: Vyšejšaja škola, POSPÍŠIL, I.: Slovník ruských, ukrajinských a běloruských spisovatelů. Praha, SAHANOVIČ, H.-ŠYBEKA, Z: Dějiny Běloruska. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2006 Internetové zdroje podľa pokynov prednášajúceho Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Strana: 1

2 Dátum poslednej zmeny: Strana: 2

3 FiF.KRJL/AmoRV-993/09 Názov predmetu: Dejiny ruskej literatúry Forma výučby: Týždenný: Za obdobie štúdia: Počet kreditov: 0 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 3

4 FiF.KRJL/AmoRV-103/00 Názov predmetu: Dokumenty verejného života Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. 1. Pojem "dokument verejného života". Verejné vyhlásenia, tlačové správy, deklarácie, prejavy, oficiálne listy, memorandum 2. Jazykové prostriedky budovania koherencie v texte, vyjadrenie príčinných súvislostí v texte, vyjadrenie logického výsledku úvah, spôsob dokazovania svojho názoru a vyvracania cudzích názorov. 3. Životopis a žiadosť - lexikálne a štylistické osobitosti v ruskom jazyku. GOLUB, J.: Stilistika russkogo jazyka. Moskva, Texty a elektronické zdroje podľa pokynov prednášajúceho Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 4

5 FiF.KRVŠ/AboRV-329/15 Názov predmetu: Doplnková odborná činnosť Forma výučby: prax Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. Stupeň štúdia: I., II. Preukázanie konkrétnych mimoškolských odborných aktivít. Rozvinutie schopnosti aplikovať odborné vedomosti a zručnosti v praxi. Účasť na mimoškolských odborných a spoločenských aktivitách priamo súvisiacich so vzdelávacím obsahom študijného programu Ruské a východoeurópske štúdiá, resp. Prekladateľstvo a tlmočníctvo (v kombinácii s ruštinou), predovšetkým publikačná činnosť, aktívna účasť na projektoch KRVŠ, aktívna účasť na príprave podujatí organizovaných KRVŠ, spoluúčasť na projektoch občianskych združení, MVO a pod. súvisiacich s areálom východnej Európy a Ruska, účasť v mimoškolských prekladateľských súťažiach, dobrovoľnícke (bezplatne vykonávané) aktivity súvisiace s areálom východnej Európy a Ruska. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 5

6 FiF.KRom/AbRO0-009/00 Názov predmetu: Druhý románsky jazyk - rumunský 1 Forma výučby: cvičenie Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. Jazykový manuál určený vyučujúcim Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Martin Dorko, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 6

7 FiF.KRom/AbRO0-010/00 Názov predmetu: Druhý románsky jazyk - rumunský 2 Forma výučby: cvičenie Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Martin Dorko, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 7

8 FiF.KRom/AbRO0-011/00 Názov predmetu: Druhý románsky jazyk - rumunský 3 Forma výučby: cvičenie Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Ema Ileana Adam, Mgr. Martin Dorko, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 8

9 FiF.KRVŠ/AboRV-328/15 Názov predmetu: Ekonomické aspekty vývinu východnej Európy po r Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2., 4. Stupeň štúdia: I., II. Seminárna práca na určenú tému uviesť do základov ekonomickeho myslenia a praxe v areali východnej Európy naučiť pracovať s medzinárodnými a regionálnymi ekonomickými databázami Vymedzenie relevantných ekonomických pojmov a ich využitie k popisu ekonomického vývoja krajiny: hrubý domáci produkt, ekonomický rast a cyklus inflácia, nezamestnanosť a verejné financie zahraničný obchod a investície štruktúra národného hospodárstva bankovníctvo a finančný trh Ekonomický vývoj vo východnej Európe: vývoj za roky v porovnaní s vývojom v západnej Európe ekonomická transformácia postkomunistických krajín v rokoch aktuálny ekonomický vývoj Porovnanie vývoja v jednotlivých krajinách, príčiny rozdielneho vývoja v jednotlivých subregiónoch: Rusko, Ukrajina, Bielorusko, Moldavsko Litva, Lotyšsko, Estónsko Arménsko, Azerbajdžan, Gruzínsko Kazachstan, Kirgizstan, Tadžikistan, Turkmenistan, Uzbekistan Srbsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo, Macedónsko, Albánsko Bulharsko, Rumunsko, Chorvátsko Grécko Česko, Poľsko, Maďarsko, Slovensko, Slovinsko Práca s medzinárodnými a regionálnymi ekonomickými databázami Strana: 9

10 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 10

11 FiF.KRJL/AmoRV-151/15 Názov predmetu: Európska literatúra od antiky po súčasnosť Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. Priebežné hodnotenie 100% - aktívna účasť 30% (čítať texty, študovať určené pasáže z predpísanej študijnej literatúry); absolvovať 2 testy s hodnotením minimálne "E" (2x35%). Sprostredkovať študentom poznanie kľúčových trendov a zákonitostí vývoja európskej literatúry od antických čias až po modernu, avantgardu a postmodernu na materiále anglickej, nemeckej, francúzskej a talianskej literatúry, ako aj literatúr slovanských. Antická literatúra helénska a rímska, európske literárne pamiatky raného stredoveku, literatúra humanizmu a renesancie, baroko, klasicizmus, sentimentalizmus, romantizmus a realizmus v európskych literatúrach, európska literatúra symbolizmu, avantgardy, moderny a postmoderny. PAŠIAKOVÁ, J.: Dejiny svetovej literatúry 1. (Od začiatkov do konca 19. storočia). Bratislava PAŠIAKOVÁ, J.: Dejiny svetovej literatúry 2. (Literatúra 20. storočia). Bratislava PIŠÚT, M. VÝRAŠTEK, P.: Dejiny svetovej literatúry 1, 2. Bratislava MALÁ ENCYKLOPÉDIA SPISOVATEĽOV SVETA. Bratislava ENCYKLOPÉDIA LITERÁRNYCH DIEL. Bratislava SLOVNÍK LITERÁRNÍCH SMĚRŮ A SKUPIN. Praha SLOVNÍK LITERÁRNÍ TEORIE. Praha Celkový počet hodnotených študentov: Strana: 11

12 Vyučujúci: prof. PhDr. Anton Eliaš, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 12

13 FiF.KRJL/AmoRV-164/14 Názov predmetu: Fínčina 1 Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 13

14 FiF.KRJL/AmoRV-165/14 Názov predmetu: Fínčina 2 Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. FiF.KRJL/A-moRV-164/14 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 14

15 FiF.KRJL/AmoRV-132/15 Názov predmetu: Interpretácia umeleckého textu 1 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. Priebežné hodnotenie 100% - štúdium predpísaných textov o poetike daného autora a participácia na analýze a interpretácii básnických textov (30%), interpretácia 1 vybranej básne vybraného autora formou seminárnej práce v rozsahu minimálne 6 normostrán (70%). Kultivovanie metód a techník analytickej a interpretačnej práce s lyrickým umeleckým textom s dôrazom na samostatné interpretačné výstupy študentov. Analýza a interpretácia vybraných básní V. A. Žukovského, A. S. Puškina, M. J. Lermontova, F. I. Ťutčeva, A. K. Tolstého, A. A. Feta, N. A. Nekrasova a K. D. Baľmonta. LOTMAN, J. M.: Analiz poetičeskogo teksta. Struktura sticha. Leningrad HONZÍK, J.: Dvě století ruské literatury. Praha: SVATOŇ, V.: Z druhého břehu. Praha: KULEŠOV, V. I.: Istorija russkoj literatury XIX veka. Moskva: KOVAČIČOVÁ, O. a kol.: Slovník ruskej literatúry storočia. Bratislava: Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 15

16 FiF.KRJL/AmoRV-144/15 Názov predmetu: Interpretácia umeleckého textu 2 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. Analýza a interpretácia vybraných poetických, prozaických a dramatických diel ruskej proveniencie. Slovník ruskej literatúry stor. Bratislava 2007; HARPÁŇ, M.: Teória literatúry. Bratislava Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 16

17 FiF.KRJL/AmoRV-133/15 Názov predmetu: Jazykové cvičenia a konverzácia 1 Forma výučby: cvičenie Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. V závere semestra skrátený štandardizovaný test na úrovni B2 Spoločného európskeho referenčného rámca (podľa ruskej stupnice TEU), ktorého úspešné zvládnutie je podmienkou absolvovania kurzu. Ovládanie jazyka na úrovni C1 Spoločného európskeho referenčného rámca. Cvičenia na vybrané morfologické a syntaktické javy. Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch. Témy a rozsah gramtických a lexikálnych cvičení v zmysle štandardizovaných testov. ANTONOVA, V. J., NACHABINA, M., TOLSTYCH, A. A.: Doroga v Rossiju. CHAVRONINA, S. A., ŠIROČENSKA A. I.: Russkij jazyk v upražnenijach, Moskva, BALYCHINA, T. M., RUMIANCEVA N. M.: Adaptacionnyje testy, Moskva, NOVIKOVA, N. S., ŠČERBAKOVA, O. M.: Russij jazyk kak inostrannyj, Moskva, KARAVANOVA, N. B.: Korrektirovočnyj kurs fonetiki russkogo jazyka, Moskva, SKOROCHODOV, L., CHOROCHORDINA, O.: Okno v Rossiju. 1, 2 časť. BARYŠNIKOVA, J. N., ZAVIALOVA O. S.: Čitajem Čechova govorim po russki, Moskva, BALYCHINA, T. M., JEĽNIKOVA, S. Russkij jazyk kak inostrannyj, Moskva, LEVONTINA, I. B. Russkij so slovariom, Moskva, Aktuálne zdroje (internet, časopisy, noviny, publikácie). Strana: 17

18 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 18

19 FiF.KRJL/AmoRV-136/15 Názov predmetu: Jazykové cvičenia a konverzácia 2 Forma výučby: cvičenie Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. FiF.KRJL/A-moRV-133/15 Priebežné hodnotenie: testy, písomné práce, ústne skúšanie. Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností s dôrazom na diferencovanosť komunikačných podmienok Cvičenia na vybrané morfologické a syntaktické javy. Rozvíjanie komunikatívnej kompetencie v tematických okruhoch. ANTONOVA, V. J., NACHABINA, M., TOLSTYCH, A. A.: Doroga v Rossiju. CHAVRONINA, S. A., ŠIROČENSKA A. I.: Russkij jazyk v upražnenijach, Moskva, BALYCHINA, T. M., RUMIANCEVA N. M.: Adaptacionnyje testy, Moskva, NOVIKOVA, N. S., ŠČERBAKOVA, O. M.: Russij jazyk kak inostrannyj, Moskva, KARAVANOVA, N. B.: Korrektirovočnyj kurs fonetiki russkogo jazyka, Moskva, SKOROCHODOV, L., CHOROCHORDINA, O.: Okno v Rossiju. 1, 2 časť. BARYŠNIKOVA, J. N., ZAVIALOVA O. S.: Čitajem Čechova govorim po russki, Moskva, BALYCHINA, T. M., JEĽNIKOVA, S. Russkij jazyk kak inostrannyj, Moskva, LEVONTINA, I. B. Russkij so slovariom, Moskva, Aktuálne zdroje (internet, časopisy, noviny, publikácie). Celkový počet hodnotených študentov: Strana: 19

20 Vyučujúci: Sergei Grigorievič Molodtcov Dátum poslednej zmeny: Strana: 20

21 FiF.KRJL/AmoRV-161/15 Názov predmetu: Jazyk propagandy: obraz nepriateľa Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. seminárna práca, prezentácia, záverečný test a skúška formou kolokvia Cieľom predmetu je oboznámenie študentov so základnými pojmami a konceptmi nevyhnutnými pre analýzu obrazov kolektívnych subjektov my a oni, tréning budovania logickej a koherentnej argumentácie a osvojenie základných návykov pri práci s rozsiahlejším korpusom dát. Opozícia my oni. Orientácia integrácia agonálnosť. Imidž stereotyp predsudok obraz nepriateľa. Jazykové prostriedky pri modelovaní obrazu nepriateľa (polarizácia, generalizácia, personalizácia, metafory, kľúčové slová). AHO, J. A. This Thing of Darkness : A Sociology of the Enemy. Seattle; London : University of Washington Press, ASSMANN, J. Kultura a pamet : Písmo, vzpomínka a politická identita v rozvinutých kulturách staroveku. Praha : Prostor, BONELL, V. E. Iconography of Power : Soviet Political Posters under Lenin and Stalin. Berkeley, Los Angeles, London : University of California Press, GUDKOV, L. Ideologema vraga. In Negativnaja identičnost : staťji godov. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, VCIOM-A, 2004, s HARLE, V. The enemy with a Thousand Faces : The Tradition of the Other in Western Political Thought and History. Westport : Praeger Publisher, KILIÁNOVÁ, G. KOWALSKÁ, E. KREKOVIČOVÁ, E. (eds.). My a tí druhí v modernej spoločnosti : Konštrukcie a transformácie kolektívnych identít. Bratislava : CE SAV Procesy, Historický ústav SAV, Ústav etnológie SAV, Veda, vydavateľstvo SAV, KREKOVIČOVÁ, E. Mentálne obrazy, stereotypy a mýty vo folklóre a v politike. Bratislava : Ústav etnológie SAV, ETERNA Press, KUNDERA, M. Nesmrtelnost. Praha : Atlantis, MOROZOV, V. Je. Rossija i Drugije : identičnost i granicy političeskogo soobščestva. Moskva : Novoje literaturnoje obozrenije, Strana: 21

22 NOLTING, H. Lernschritte zur Gewaltlosigkeit : Ergebnisse psychologischer Friedensforschung : wie kollektive Gewalt entsteht was man dagegen tun kann. Reinbek bei Hamburg : Rowohlt, SCHMITT, C. Pojem politična : Text z r s prědmluvou a se třemi korolárii. Praha; Brno : Oikoymenh, ŠEJGAL, Je. Semiotika političeskogo diskursa. Moskva : Gnozis, van DIJK, T. Opinions and Ideologies in the Press. In Approaches to Media Discourse. Edited by A. Bell and P. Garret. Oxford; Malden : Blackwell Publisher, 1998, s TONCROVÁ, M., UHLÍKOVÁ, L. Etnické stereotypy z pohledu různych vědních oborů. Brno : Etnologický ústav, WELLER, Ch. Feindbilder : Ansätze und Probleme Ihrer Erforschung. Bremen : Institut für Interkulturelle und Internationale Studien, Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 22

23 FiF.KRJL/AmoRV-104/00 Názov predmetu: Jazyk ruských médií 1 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. Podmienkou na udelenie hodnotenia z predmetu e úspešné absolvovanie testu zo znalosti ruštiny na úrovni B2. Pôjde o zjednodušený test, testovanie bude komisionálne. 1. Jazykové prostriedky: terminologická i neterminologická lexika, frazeológia publicistiky a novinárske klišé, vyjadrovanie atributívnych vzťahov (reťazce nezhodných prívlastkov), vyjadrovanie časových, príčinných a dôsledkových vzťahov. 2. Tematické okruhy: Oficiálne návštevy, rokovania, diskusie. Porady a konferencie. Voľby a zostavovanie vlády. Odborové hnutie. 3. Nácvik písomných prekladov a konzekutívneho tlmočenia.???????a,?.?.???.:??a???a??????...,?????a 2005;?????????, A.:???????????????,?????a 2006;?????????A,?.:?????????????,?a???-?????????, 2005; Internetové písomné materiály, materiály z ruskej a slovenskej dennej tlače, video a audionahrávky relácií (spravodajských, diskusných a pod.) zo slovenských a ruských médií, digitálne nahrávky z internetu. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 23

24 Strana: 24

25 FiF.KRJL/AmoRV-104/15 Názov predmetu: Jazyk ruských médií 1 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. Aktívna účasť na seminároch, overovanie znalosti jazykových prostriedkov a terminológie (resp. konvenčných fráz) písomnou formou, písomné preklady. Pri každej previerke je na získanie hodnotenia A potrebné preukázať 100% znalosť učebnej látky, na získanie hodnotenia B najmenej 94%, na získanie hodnotenia C najmenej 88%, na získanie hodnotenia D najmenej 83% a na získanie hodnotenia E najmenej 78%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska aspoň E z každej previerky. Oboznámenie sa s typickými vlastnosťami a prostriedkami písomnej a ústnej podoby jazyka médií, najmä spravodajských žánrov. Nadobudnutie zručností v oblasti prekladania písomných textov z tejto oblasti tak z ruštiny do slovenčiny, ako aj zo slovenčiny do ruštiny. Nadobudnutie zručnosti v konzekutívnom tlmočení ústnych prejavov z vytipovaných tematických oblastí. 1. Jazykové prostriedky: terminologická i neterminologická lexika, frazeológia publicistiky a novinárske klišé, vyjadrovanie atributívnych vzťahov (reťazce nezhodných prívlastkov), vyjadrovanie časových, príčinných a dôsledkových vzťahov. 2. Tematické okruhy: Oficiálne návštevy, rokovania, diskusie. Súčasné medzinárodné vzťahy. Masovo komunikačné prostriedky (druhy, funkcie, vlastnosti). 3. Nácvik písomných prekladov a konzekutívneho tlmočenia. DERIAGINA, S.I. a iní: V gazetach pišut..., Moskva 2005; BOGOMOLOV, A.: Novosti iz Rossii, Moskva 2006; MOSKVITINA, L.: V mire novostej, Sankt-Peterburg, 2005; Internetové písomné materiály, materiály z ruskej a slovenskej dennej tlače, video a audionahrávky relácií (spravodajských, diskusných a pod.) zo slovenských a ruských médií, digitálne nahrávky z internetu. Strana: 25

26 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Ivan posokhin, Mgr. Ivan Posokhin, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 26

27 FiF.KRJL/AmoRV-108/00 Názov predmetu: Jazyk ruských médií 2 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. Aktívna účasť na hodinách, písanie mini-testov na hodinách, kontrola prípravy domácich úloh, písanie krátkych textov podľa témy, stanovenej na hodine, preklady mediálnych textov (SJ-RJ, RJ-SJ). Súčasťou prípravy na hodiny je aj čítanie spravodajských materiálov z ruských médií. Pri každej písomnej alebo ústnej previerke je na získanie hodnotenia A potrebné preukázať 100% znalosť učebnej látky, na získanie hodnotenia B najmenej 94%, na získanie hodnotenia C najmenej 88%, na získanie hodnotenia D najmenej 83% a na získanie hodnotenia E najmenej 78%. Kredity sa neudelia študentovi, ktorý nezíska aspoň E z hociktorej previerky. Kritériá pri udelení hodnotenia: aktívna účasť na hodinách 20 %; výsledky písomiek 40 %; hodnotenie textov, prekladov 20%; domáce úlohy 20 %. Oboznámenie sa s typickými vlastnosťami a prostriedkami písomnej a ústnej podoby jazyka médií, najmä spravodajských žánrov. Zdokonalenie jazykových zručnosti v oblasti masovo komunikačných prostriedkov, rozšírenie slovnej zásoby. Nadobudnutie zručností v oblasti prekladania písomných textov z tejto oblasti tak z ruštiny do slovenčiny, ako aj zo slovenčiny do ruštiny. Nadobudnutie zručnosti v konzekutívnom tlmočení ústnych prejavov z vytipovaných tematických oblastí. Vývoj kritického a analytického prístupu k mediálnym textom. 1. Jazykové prostriedky: terminologická i neterminologická lexika; frazeológia publicistiky, novinárske klišé a metafora; vyjadrovanie účelových, podmienkových a prípustkových vzťahov. 2. Tematické okruhy: Demografická situácia. Štátne zriadenie, voľby a zostavovanie vlády. Porady a konferencie. Odborové hnutie. 3. Nácvik písomných prekladov a konzekutívneho tlmočenia. 4. Postupný prechod k analytickému prístupu k novinárskym textom (štruktúra novinových článkov, osobitnosti reprezentovania udalostí, osôb v mediálnych textoch). DERIAGINA, S.I. a iní: V gazetach pišut..., Moskva 2005; BOGOMOLOV, A.: Novosti iz Rossii, Moskva 2006; MOSKVITINA, L.: V mire novostej, Sankt-Peterburg, 2005; Strana: 27

28 Internetové písomné materiály, materiály z ruskej a slovenskej dennej tlače, video a audionahrávky relácií (spravodajských, diskusných a pod.) zo slovenských a ruských médií, digitálne nahrávky z internetu. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: PhDr. Silvia Medlenová Dátum poslednej zmeny: Strana: 28

29 FiF.KRJL/AmoRV-111/00 Názov predmetu: Jazyk ruských médií 3 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. Stupeň štúdia: II. Aktívna účasť na seminároch, prezentácia výskumu k seminárnej práci v druhej polovici semestra. Záverečné hodnotenie formou písomného testu a obhajoby seminárnej práce. Oboznámiť študentov so základnými postupmi pri analýze mediálneho diskurzu. Od textu k diskurzu (vymedzenie pomocou dichotómie text diskurz). Hranice diskurzu (KDA a Essexská škola diskurzu). Ako postupovať pri analýze diskurzu (vymedzenie korpusu, vymedzenie jednotky výskumu, postup pri vlastnej analýze diskurzných fragmentov, pozícia analytika). Opozícia my oni, obraz, stereotyp, obraz nepriateľa. Konceptuálna metafora v rámci inštrumentária diskurznej analýzy. Argumentačné schémy v rámci diskurznej analýzy. ТИЧЕР, С., МЕЙЕР, М., ВОДАК, Р., ВЕТТЕР, Е.: Методы анализ текста и дискурса. Пер. с англ. Харьков: Гуманитарный центр, ФИЛЛИПС, Л., ЙОРГЕНСЕН, М. В.: Дискурс-анализ. Теория и метод. Харьков: Гуманитарный центр, ШЕЙГАЛ, Е.: Семиотика политического дискурса. Москва: Гнозис, ЧЕРНЯВСКАЯ, В. Е.: Лингвистика текста. Поликодовость. Интертекстуальность. Интердискурсивность. Москва: ЛИБРОКОМ, ДОБРОСКЛОНСКАЯ, Т. Г.: Медиалингвистика. Системный подход к изучению языка СМИ. Учебное пособие. Москва: Флинта, Approaches to Media Discourse, edited by Allan Bell and Peter Garret, Oxford, Malden: Blackwell Publishing, FAIRCLOUGH, N.: Critical Discourse Analysis. The critical study of language. London, New York: Longman, Discourse and Communication : New Approaches To The Analysis Of Mass Media Discourse and Communication. Ed. by Teun A.Van Dijk. Berlin, New York: W. de Gruyter, FOWLER, R.: Language in the news. Discourse and ideology in the Press. New York, London: Routledge, Strana: 29

30 KELLER, R.: Diskursforschung. Eine Einführung fuer SozialwissenschaftlerInnen. Wiesbaden: VS Verlag, LAKOFF, G., JOHNSON, M.: Metafory, kterými žijeme. Brno: Host vydavatelství, Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 30

31 FiF.KRJL/AboRV-170/12 Názov predmetu: Kapitoly z dejín vied, techniky a súvisiacich ekonomík v ruskom priestore Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: doc. Ing. Michal Masaryk, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 31

32 FiF.KRJL/AmoRV-131/15 Názov predmetu: Kapitoly z kultúrnych a politických dejín Litvy Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: II. test a skúška formou kolokvia Umožniť študentom vytvoriť si základnú predstavu o geopolitickom, spoločenskom, hospodárskom a kultúrnom dianí v litovskom priestore z historickej perspektívy 1. Prírodné a geopolitické situovanie litovského priestoru v dejinnej perspektíve. 2. Mytológia, pohanstvo a panteizmus litovských kmeňov. Kresťanstvo a Litva. 3. Litovsko-poľské vzťahy v zrkadle dejín - Rzeczpospolita. 4. Litovsko-ruské vzťahy v zrkadle dejín - Litva ako súčasť cárskeho Ruska. 5. Od litovského národného obrodenia k Sajúdisu. ŠVEC, L. a kol.: Dějiny pobaltských zemí. Praha 1996; DANČÁK, B.: Pobaltí v transformaci. Brno PAROLEK, R.: Srovnávací dějiny baltických literatur. Praha PAROLEK, R.: Litevská literatura. Praha SLABIHOUDOVÁ, N., VLČKOVÁ, A., ŠTOLL. P.: Slovník pobaltských spisovatelů. Praha Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: prof. PhDr. Mária Kusá, CSc. Dátum poslednej zmeny: Strana: 32

33 Strana: 33

34 FiF.KSF/AmpPL-021/00 Názov predmetu: Kapitoly zo slovanskej frazeológie Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Princípy vzniku a uplatňovania frazeológie. Hranice frazeológie. Frazéma. Základné vlastnosti, definícia. Frazeologické školy. Konštrukčná, slovnodruhová a sémantická klasifikácia frazém. Paremiológia. Základné typy parémií - príslovie, porekadlo, pranostika. Jednoslovné frazémy, minimálne frazémy, subfrazémy a frazeotextémy. Ustálené frazeologické prirovnania a frazeologizované konštrukcie. Spôsoby realizácie frazém v texte. Petrifikované podoby frazém. Varianty frazémy. Vlastné aktualizácie frazémy a ich typológia. Stavba hesiel v prekladových, výkladových a tematických slovníkoch. Práca s frazeologickými slovníkmi a paremiologickými zbierkami. Frazeológia a preklad - ekvivalentnosť a nepreložiteľnosť frazém. Interpretácia textu - prekladateľský aspekt. ČERMÁK, F. a kol.: Slovník české frazeologie a idiomatiky I. Přirovnání. Praha DOBRÍKOVÁ, M.: Vlastné meno ako komponent slovenských a bulharských frazém. Bratislava DOROTJAKOVÁ, V. - ĎURČO P. a kol.: Rusko-slovenský frazeologický slovník. Bratislava FINK ARSOVSKI, Ž. a kol.: Hravatsko-slavenski rječnik poredbenih frazema. Záhreb HABOVŠTIAKOVÁ, K. - KROŠLÁKOVA, E.: Frazeologický slovník. Človek a príroda vo frazeológii. Bratislava KOŠKOVÁ, M.: Z bulharsko-slovenskej frazeológie. Bratislava MENAC. A. - SESAR, D. - KUCHAR, R.: Hrvatsko-češko-slovački frazeološki rječnik s indeksom čeških i slovačkih frazema. Záhreb MLACEK, J. - ĎURČO, P. a kol.: Frazeologická terminológia. Bratislava MLACEK,, J.: Tvary a tváre frazém v slovenčine. Bratislava 200 Strana: 34

35 NIČEVA, K. - SPASOVA-MICHAJLOVA, S. - ČOLAKOVA, K.: Frazeologičen rečnik na balgarskija ezik. I.- II. Sofia SKORUPKA, S.: Słownik frazeologiczny języka polskiego. I. II. Warszawa ZAORÁLEK, J.: Lidová rčení. Praha ZÁTURECKÝ, A. P.: Slovenské príslovia, porekadlá, úslovia a hádanky. Bratislava Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: doc. PhDr. Mária Dobríková, CSc. Dátum poslednej zmeny: Strana: 35

36 FiF.KRJL/AboRV-166/12 Názov predmetu: Kultúra odtrhnutá z reťaze (Ruská kultúra v čase pádu komunistického režimu) Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 36

37 FiF.KRJL/AboRV-178/14 Názov predmetu: Literatúra a film v postsovietskom priestore Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Ruský film a literatúra od rozpadu ZSSR námety, posuny a ambície. Ukrajina, Bielorusko a Moldavsko alebo budovanie novej národnej kinematografie. Filmová a literárna tvorba juhokaukazských republík. Valerij Kupko Ivana Kupková: Krátky slovník ruskej kultúry 20. storočia, Prešov Экран и культурное наследие Беларуси; Минск Нариси з історії кіномистецтва України; Акад. мистецтв України Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 37

38 FiF.KKSF/AboKF-030/15 Názov predmetu: Novogrécky jazyk 1 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Stupeň štúdia: I., II. Zvládnutie základov novogréckej morfológie a syntaxe písomne aj ústne. Záverečný test a kolokvium. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91%, na získanie hodnotenia B najmenej 81%, na získanie hodnotenia C najmenej 71%, na získanie hodnotenia D najmenej 61%, na získanie hodnotenia E najmenej 51%. Získanie prehľadu o najdôležitejších zmenách oproti klasickej gréčtine. Osvojenie si základov jazyka (morfológia, syntax), správnej výslovnosti, zvládnutie základných modelových rozhovorov. Výslovnosť novogréčtiny. Gramatika. Situačné rozhovory. Lekcie 1-10 z učebnice Základní kurz novořeckého jazyka. Dostálová, R.-Franc-Sgourdeou, K. (a kol.): Základní kurz novořeckého jazyka, Brno 2000; Kol. autorov: Nová gréčtina pre cudzincov, Thessaloniki 1993; dostupné slovníky. slovenský Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 38

39 FiF.KKSF/AboKF-033/15 Názov predmetu: Novogrécky jazyk 2 Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: I., II. Zvládnutie základov novogréckej morfológie a syntaxe písomne aj ústne. Záverečný test a kolokvium. Na získanie hodnotenia A je potrebné získať najmenej 91%, na získanie hodnotenia B najmenej 81%, na získanie hodnotenia C najmenej 71%, na získanie hodnotenia D najmenej 61%, na získanie hodnotenia E najmenej 51%. Získanie prehľadu o najdôležitejších zmenách oproti klasickej gréčtine. Osvojenie si základov jazyka (morfológia, syntax), správnej výslovnosti, zvládnutie základných modelových rozhovorov. Gramatika: morfológia mien, adjektív, slovies. Situačné rozhovory. Lekcie z učebnice Základní kurz novořeckého jazyka. Dostálová, R.-Franc-Sgourdeou, K. (a kol.): Základní kurz novořeckého jazyka, Brno 2000; Kol. autorov: Nová gréčtina pre cudzincov, Thessaloniki 1993; NEDĚLKA, T: Novořecko-český slovník, Praha slovenský Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 39

40 FiF.KKSF/AboKJ-121-1/E344/00 Názov predmetu: Novogrécky jazyk 3 Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. Stupeň štúdia: I., II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Sofia Chatzigiannaki Dátum poslednej zmeny: Strana: 40

41 FiF.KRJL/AmoRV-401/15 Názov predmetu: Obhajoba diplomovej práce Forma výučby: Týždenný: Za obdobie štúdia: Počet kreditov: 15 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: II. Odovzdanie diplomovej práce v termíne určenom v harmonograme aktuálneho akademického roka pre príslušný termín realizácie štátnej skúšky. Diplomová práca sa odovzdáva v tlačenej verzii v dvoch viazaných exemplároch (z toho minimálne jeden v pevnej väzbe) na príslušnej katedre a v elektronickej verzii prostredníctvom AIS. Práca musí spĺňať parametre určené Vnútorným predpisom č. 12/2013 Smernica rektora Univerzity Komenského o základných náležitostiach záverečných prác, rigoróznych prác a habilitačných prác, kontrole ich originality, uchovávaní a sprístupňovaní na Univerzite Komenského v Bratislave. Na hodnotenie diplomovej práce ako predmetu štátnej skúšky sa vzťahujú ustanovenia článku 27 Študijného poriadku Filozofickej fakulty UK. Študent je schopný pri koncipovaní diplomovej práce spracovať zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, s vhodne zvolenými vedeckými postupmi a hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca je prínosom v príslušnom študijnom odbore. 1. Prínos záverečnej práce pre daný študijný odbor v závislosti od jej charakteru a stupňa štúdia. Pri hodnotení diplomovej práce sa zohľadňuje, či študent adekvátne spracúva zvolenú tému na úrovni vedeckej štúdie s reprezentatívnym výberom odbornej literatúry, či sú zvolené vedecké postupy primerané a vhodné, a či adekvátne pracuje s hypotézami, ktoré je možné verifikovať. Diplomová práca má byť zreteľným prínosom v príslušnom študijnom odbore; 2. Originálnosť práce (záverečná práca nesmie mať charakter plagiátu, nesmie narúšať autorské práva iných autorov), súčasťou dokumentácie k obhajobe záverečnej práce ako predmetu štátnej skúšky je aj protokol originality z centrálneho registra, k výsledkom ktorého sa školiteľ a oponent vyjadrujú vo svojich posudkoch; 3. Správnosť a korektnosť citovania použitých informačných zdrojov, výsledkov výskumu iných autorov a autorských kolektívov, správnosť opisu metód a pracovných postupov iných autorov alebo autorských kolektívov; 4. Súlad štruktúry záverečnej práce s predpísanou skladbou definovanou Vnútorným predpisom č. Strana: 41

42 12/2013; 5. Rešpektovanie odporúčaného rozsahu záverečnej práce (odporúčaný rozsah diplomovej práce je spravidla normostrán až znakov vrátane medzier), primeranosť rozsahu práce posudzuje jej školiteľ; 6. Jazyková a štylistická úroveň práce a formálna úprava; 7. Spôsob a forma obhajoby záverečnej práce a schopnosť študenta adekvátne reagovať na pripomienky a otázky v posudkoch školiteľa a oponenta. Podľa zamerania témy diplomovej práce Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 42

43 FiF.KRJL/AmoRV-990/09 Názov predmetu: Obhajoba diplomovej práce Forma výučby: Týždenný: Za obdobie štúdia: Počet kreditov: 0 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 43

44 FiF.KRVŠ/AboRV-182/15 Názov predmetu: Politický systém Ukrajiny Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. FiF.KRJL/A-boRV-177/14 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Alexandra Peťková, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 44

45 FiF.KRJL/AmoRV-112/00 Názov predmetu: Preklad náučných textov Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. Stupeň štúdia: II. Základné stratégie pri prekladaní odborných textov; interpretácia ako predpoklad prekladu; otázky mikroštylistiky a makroštylistiky prekladu. Praktické hľadanie a teoretické zdôvodnenie riešenia konkrétnych prekladateľských problémov. Jazykové prostriedky: Predložky, typické pre ruské náučné texty. Spôsoby vyjadrovania rôznych významov (kvalifikácia predmetu, kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika predmetu, zloženie predmetu, výskumný proces a zistenie zákonitostí, opis úkonov a operácií, vzájomné pôsobenie predmetov a javov a jeho následky). Vetné modely v odbornej komunikácii. Prostriedky spájania textu. ŽVÁČEK, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty), Olomouc 1998; E?????A,?.?.???.:??????????a??e?????????a??????a??????e??,?????a. 1975;???????A, T.:?a??????????????,?????a 2003;??????????????????????????????,?????? Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Nina Cingerová, PhD. Dátum poslednej zmeny: Strana: 45

46 FiF.KRJL/AmoRV-317/15 Názov predmetu: Preklad náučných textov a odborná konverzácia Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 4. Stupeň štúdia: II. písomné preklady, ústna skúška (konverzácia na vopred zadanú tému) Oboznámiť sa s typickými vlastnosťami a jaz. prostriedkami ruských náučných textov. Rozvíjať prekladové zručnosti v oblasti náučných textov. Upevňovanie rečových návykov a rozvíjanie rečových schopností. Základné stratégie pri prekladaní odborných textov; interpretácia ako predpoklad prekladu; otázky mikroštylistiky a makroštylistiky. Praktické hľadanie a teoretické zdôvodnenie riešenia konkrétnych prekladateľských problémov. Spôsoby vyjadrovania rôznych významov (kvalifikácia predmetu, kvalitatívna a kvantitatívna charakteristika predmetu, zloženie predmetu, výskumný proces a zistenie zákonitostí, opis úkonov a operácií, vzájomné pôsobenie predmetov a javov a jeho následky). Vetné modely v odbornej komunikácii. ŽVÁČEK, D.: Úvod do teorie překladu (pro rusisty), Olomouc 1998; EГОРОВA, Н.Ф. и др.: Сборник упрaжнeний по синтaксису нaучной рeчи, Москвa. 1975; СИРОТИНA, T.: Нaучный стиль речи, Москвa 2003; Текст как целое и компоненты текста, Москва IĽJINA, S. A.: Sintaksis pismennoj knižnoj reči. Moskva, ALEXEJEVA I. S.: Tekst k perevod. Moskva, Strana: 46

47 Celkový počet hodnotených študentov: 0 Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 47

48 FiF.KSF/AbpCH-052/13 Názov predmetu: Reálie Bieloruska Forma výučby: prednáška + seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: II. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Maryna Kazharnovich Dátum poslednej zmeny: Strana: 48

49 FiF.KSF/ bsv-004/15 Názov predmetu: Reálie Bulharska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Jeden test a jeden referát v priebehu semestra, záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Študenti získajú vedomosti o Bulharsku ako krajine a štáte. Oboznámia sa s najvýznamnejšími udalosťami bulharských dejín, s osobnosťami a dielami bulharskej kultúry, s prírodným, ako aj hmotným a nehmotným kultúrnym dedičstvom Bulharska. Geografia a demografia Bulharska. Administratívne a regionálne členenie. Politický systém Bulharskej republiky. Významné medzníky bulharských dejín. Menšiny a etnické skupiny. Osobnosti bulharskej literatúry. Bulharské hudobné a výtvarné umenie. Pravoslávne chrámy a kláštory. Bulharský folklór, ľudové zvyky a obyčaje. Bulharská ľudová architektúra. Lokality svetového dedičstva UNESCO. Návštevy tematicky zameraných podujatí (prednášky, divadelné predstavenia, filmy, výstavy, koncerty ap.) v Bulharskom kultúrnom inštitúte v Bratislave. Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky. Bulharské denníky, týždenníky, mesačníky. Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok. Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy. Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb. Strana: 49

50 slovenský Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 50

51 FiF.KSF/ bsv-014/15 Názov predmetu: Reálie Chorvátska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. V priebehu semestra sa hodnotí aktívna účasť a vypracovanie seminárnej práce. V skúškovom období bude záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Študent si osvojí základné poznatky o živote v Chorvátsku, oboznámi sa s významnými spoločensko-historickými udalosťami, kultúrou a osobnosťami Chorvátska. 1. Historické medzníky významné pre formovanie chorvátskeho národa na ceste k samostatnosti, súčasná spoločensko-politická situácia 2. Základné geografické a demografické členenie Chorvátska 3. Chorvátske mestá a ich historické a kultúrne dominanty 4. Lokality Svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO, národné parky 5. Ľudové a súčasné umenie 6. Turizmus, kultúrno-spoločenský život a gastronómia 7. Zvyky, tradície a súčasný životný štýl 8. Významné osobnosti dejín a súčasnosti Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky. Chorvátske periodiká, informácie z televízie, rozhlasu a internetu. Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy. Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb. slovenský Strana: 51

52 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Mgr. Željko Predojević Dátum poslednej zmeny: Strana: 52

53 FiF.KSF/ bosv-500/15 Názov predmetu: Reálie Macedónska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Úspešné absolvovanie dvoch priebežných testov, aktívna účasť na seminároch. Študent po absolvovaní predmetu získa základné informácie o Macedónsku ako krajine a štáte, oboznámi sa s najvýznamnejšími udalosťami macedónskych dejín, s osobnosťami a dielami macedónskej kultúry, s historickými a kultúrnymi pamiatkami Macedónska. 1. Geografia a demografia Macedónska. 2. Významné medzníky macedónskych dejín. 3. Politický systém Macedónskej republiky. 4. Menšiny a etnické skupiny. 5. Osobnosti macedónskej literatúry a kultúry. 6. Macedónske hudobné a výtvarné umenie. 7. Pravoslávne chrámy a kláštory. 8. Macedónsky folklór, ľudové zvyky a obyčaje. 9. Macedónska ľudová architektúra. 10. Lokality Svetového dedičstva UNESCO. 11. Turizmus a gastronómia. 12. Macedónske remeselníctvo, múzeá, podujatia. Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky. Macedónske denníky, týždenníky, mesačníky. Informácie z TV, rozhlasu a webových stránok. Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy. Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb. Slovenský Strana: 53

54 Celkový počet hodnotených študentov: 5 Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 54

55 FiF.KSF/ bsv-024/15 Názov predmetu: Reálie Poľska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Záverečný test a seminárna práca. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60 % úspešnosť. Študenti získajú základné vedomosti o Poľsku ako o krajine a štáte (geografia, etnografia, demografia, politicky systém). Oboznámia sa s najvýznamnejšími udalosťami poľských dejín, osobnosťami a dielami poľskej vedy, kultúry a umenia, pozoruhodnostiami krajiny. Získajú poznatky o aktuálnom dianí v Poľsku a poľsko-slovenských vzťahoch. 1. Geografia a demografia Poľska: prírodné podmienky, štruktúra obyvateľstva, administratívne a regionálne členenie, hospodárstvo. 2. Dejiny Poľska: významné udalosti a medzníky. 3. Politický systém Poľskej republiky. Osobnosti poľských politických dejín. 4. Národné a etnické menšiny v Poľsku. Poľská emigrácia vo svete. 5. Etnografické zaujímavosti Poľska: folklór, zvyky, národná kuchyňa, ľudové umenie. 6. Najvýznamnejšie osobnosti poľskej vedy, kultúry a umenia. Nositelia Nobelovej ceny. 7. Historické a kultúrne pamiatky. Lokality Svetového dedičstva UNESCO. 8. Poľsko-slovenské vzťahy. CZERNIEWICZ-UMER, T.: Polsko společník cestovatele. IKAR: 2008 / SLOVENSKO-POĽSKO. Bilaterálne vzťahy v procese transformácie. Ed. J. Hvišč. Bratislava VAŠÁRYOVÁ, M.: Polnočný sused. Bratislava KOSMAN, M.: Dějiny Polska. Praha DAVIES, N.: Polsko: dějiny národa ve středu Evropy. Praha DAVIES, N.: God s Playground. History of Poland. Vol. 1, 2. Oxford University Press KUBÁT, M.: Demokracie v Polsku Politický systém Polské republiky ( ). Praha Jagellonské dědictví. Kapitoly z dějin středovýchodní Evropy. Ed. M. Ruczaj. Praha Strana: 55

56 O králi Popelovi, na němž si myši pochutnaly. Polské pověsti a legendy. ARGO: Vydavateľské série, napr. vydavateľstva Sport i Turystyka, MUZA SA (Polska, Ocalić od zapomnienia), encyklopédie, atlasy, albumy. Internetové stránky, napr.: en.poland.gov.pl, culture.pl/en, slovenský Odporúčaná literatúra a internetové zdroje sú dostupné (okrem slovenčiny) v češtine poľštine, angličtine. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 56

57 FiF.KSF/ bsv-034/15 Názov predmetu: Reálie Slovinska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. Priebežný test a seminárna práca počas semestra. Študent môže mať maximálne 2 absencie. Vo všetkých súčastiach hodnotenia musí študent dosiahnuť minimálne 60 percentnú úspešnosť. Študenti získajú poznatky zo slovinských reálií (geografia, história, etnografia, informácie o významných osobnostiach slovinskej vedy, kultúry a umenia, o pozoruhodnostiach krajiny a aktuálnom spoločensko-politickom dianí). Získajú prehľad o slovensko-slovinských vzťahoch. 1. Geografia Slovinska (prírodné podmienky, administratívne členenie, regióny, hospodárstvo, štruktúra obyvateľstva); 2. História Slovinska: a. Stredovek ( ) b. Novovek ( ) c. Novšie a súčasné dejiny ( ) d. Kľúčové medzníky po slovinskom osamostatnení sa 3. Etnografické zaujímavosti Slovinska (folklór, zvyky, národná kuchyňa, ľudová architektúra, hudba); 4. Významné osobnosti slovinskej vedy, kultúry a umenia; 5. Turistické zaujímavosti a pozoruhodnosti Slovinska; 6. Slovinsko-slovenské vzťahy. 90. výročie vzniku Univerzity Komenského v Bratislave a Univerzity v Ľubľane. Bratislava ČUČEK, F. a kol.: Slovenska zgodovina v preglednicah. Ljubljana KREGAR, Tone: Med Tatrami in Triglavom. Primerjave narodnega razvoja Slovencev in Slovakov in njihovi kulturno-politični stiki KRUŠIČ, M. (Ed.): Slovenija. Turistični vodnik. Zvesti spremljevalec pri odkivanju naravnih in kulturnih lepot. Ljubjlana PHILOLOGICA LIII. Bratislava Strana: 57

58 RYCHLÍK, Jan a kol.: Dějiny Slovinska. Praha Slovenske regije v številkah. Slovene Regions in Figures. Ljubljana : Statistični urad Republike Slovenije Sloveniji za 20. rojstni dan. Ljubljana: Statistični urad Republike Slovenije slovenský Celkový počet hodnotených študentov: 0 Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 58

59 FiF.KSF/ bsv-044/15 Názov predmetu: Reálie Srbska Forma výučby: seminár Počet kreditov: 3 Odporúčaný semester/trimester štúdia: Stupeň štúdia: I., II. V priebehu semestra sa hodnotí aktívna účasť a vypracovanie seminárnej práce. V skúškovom období bude záverečný test. Študent môže mať počas semestra maximálne dve absencie a vo všetkých súčastiach hodnotenia musí dosiahnuť minimálne 60% úspešnosť. Študent si osvojí základné poznatky o živote v Srbsku, oboznámi sa s významnými spoločenskohistorickými udalosťami, kultúrou a osobnosťami Srbska. 1.Krátky prehľad dejín Srbska, jeho kultúry a literatúry. 2.Geografia a demografia Srbska. 3.Svetové kultúrne dedičstvo zapísané v zozname UNESCO. 4.Cestovný ruch a gastronómia. 5.Srbský folklór a ľudové zvyky. 6.Významní predstavitelia srbskej literatúry, tvorcovia z oblasti výtvarného umenia, divadla, filmu a hudby. Deretić, J. Културна историја Срба, Beograd Kragujevac: Filološki fakultet Nova svetlost, Encyklopédie, zemepisné atlasy, príručky. Srbske periodiká, informácie z televízie, rozhlasu a internetu. Dokumentárne a hrané filmy, televízne programy. Ukážky literárnych diel a hudobných skladieb. slovenský Strana: 59

60 Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 60

61 FiF.KRJL/AmoRV-153/15 Názov predmetu: Reč ruských politikov a jazyk ruskej politiky Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 3. Stupeň štúdia: II. Hodnotí sa aktivita na seminároch, plnenie čiastkových domácich úloh, 1x prezentácia konkrétnej diskurzívnej udalosti ( so zreteľom na používané jazykové prostriedky). Zaverečné hodnotenie- za seminárnu prácu, témy podľa individuálneho výberu. Študenti sa naučia kriticky analyzovať a prakticky využívať základné pojmy politickej komunikácii, rozvinú si vlastné kognitívne, jazykové, komunikačné a písomné zručnosti prostredníctvom samostatného štúdia, diskusií a prezentácií počas kurzu, osvoja základné prístupy k analýze politickej komunikácii a hlavné otázky, ktorými sa politická lingvistika zaoberá (v komparatívnom rusko-slovenskom aspekte). Politická lingvistika ako nový interdisciplinárny vedecký smer. Politická lingvistika v Rusku a na Slovensku- súčasný stav a perspektívy vývoja. Osobitosti politického diskurzu- jazykové stratégie, pragmatický a komunikačný zámer. Polemický charakter politickej reči. Idiolekty významných ruských politikov. Metafory, frazémy, žargón v súčasnej politickej komunikácii na Slovensku a v Rusku ( komparatívny aspekt). Politická korektnosť a eufemizácia. Charakter politickej argumentácie. Spoločné a špecifické vo vývoji politického diskurzu na Slovensku a v Rusku. Budajev, E., Čudinov, A Zarubežnaja političeskaja lingvistika: učebnoje posobije, Moskva: Flinta: Nauka, ISBN Čudinov, A Sovremennaja političeskaja kommunikacija: učebnoje posobije. Jekaterinburg, 292 s., ISBN Šejgalová, J Semiotika političeskogo diskurza, Moskva, Volgograd: Peremena, 2000, 175 s. DULEBOVÁ, Irina. Politický diskurz ako objekt výskumu politickej lingvistiky a jeho lexikálne osobitosti v súčasnej ruštine a slovenčine, Dizertačná práca, Bratislava, FiF UK, 2011 ORGOŇOVÁ, O., BOHUNICKÁ, A Obsahové, pragmatické a jazykové východiska recepcie súčasneho politickeho diskurzu na Slovensku. In Studia Academica Slovaca 36, Bratislava, 2007, s ISBN Strana: 61

62 SIPKO, J.: Teoretické a sociálno-komunikačné východiská lingvokulturológie. Filozofická fakulta Prešovskej univerzity v Prešove, 2011, 320 s. ISBN MARUŠIAK, J. a kol., Za zrkadlom politiky, VEDA, 2010, 305 s. ISBN: MOLNÁROVÁ, E Politická lingvistika ako jedna z hraničných vedeckých disciplín 21.storočia. Banská Bystrica : FHV UMB. 2010, s ISBN DRULÁK, P Metafory studené války : interpretace politického fenoménu. Praha :Portál, s. ISBN Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 62

63 FiF.KRJL/AmoRV-107/00 Názov predmetu: Regióny Ruskej federácie (európska časť) Forma výučby: seminár Počet kreditov: 4 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 2. Stupeň štúdia: II. Oboznámenie poslucháčov s vývojom vzťahu centrum subjekty v postsovietskom Rusku. Získanie prehľadu o spoločensko-politických a hospodárskych procesoch v európskych regiónoch Ruska. Katherine E. Graney. Of Khans and Kremlins Marlies Bilz. Tatarstan in der Transformation. Nationaler Diskurs und politische Praxis Richard Sakwa. Russian Politics and Society Ross Cameron. Urban Politics and democratization in Russia Martin Nicholson. Towards a Russia of the Regions The Siberian Curse. How Communist Planners Left Russia Out in the Cold Sergej Markedonov. Vestfálske Rusko. In Ruské eseje. S Vitalij Ivanov. Putin i regiony : centralizacija Rossii Tlač a elektronické zdroje podľa pokynov prednášajúceho. Celkový počet hodnotených študentov: Vyučujúci: Dátum poslednej zmeny: Strana: 63

Správa o činnosti organizácie SAV

Správa o činnosti organizácie SAV Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie Názov

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU FILOZOFIA (a) Názov študijného odboru: Filozofia (anglický názov "Philosophy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx)

(Microsoft Word - Dejiny tanca - 1. ro\350n\355k - II. stupe\362.docx) Základná umelecká škola Štefánikova 20, 071 01 Michalovce Školský vzdelávací program pre druhý stupeň základného štúdia Predmet : Názov predmetu Ročník Prvý Časový rozsah výučby 0.5 Učebný plán č. 40 Stupeň

Podrobnejšie

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T

Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, T Hodnotenie v predmetoch VÝTVARNÁ VÝCHOVA, HUDOBNÁ VÝCHOVA, VÝCHOVA UMENÍM, TELESNÁ VÝCHOVA, NÁBOŽENSKÁ VÝCHOVA, ETICKÁ VÝCHOVA, PRACOVNÉ VYUČOVANIE, TECHNICKÁ VÝCHOVA, SVET PRÁCE A TECHNIKA, OBČIANSKA

Podrobnejšie

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok

Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Politológia 2. ročník akademický rok 2019/2020 Harmonogram prednášok Zimný semester akademického roka 2019/2020 06.09.2019 o 9:00 Úvod do medzinárodnej politiky Vysvetlenie základných konceptov, pojmov

Podrobnejšie

Prezentácia ústavu

Prezentácia ústavu Načo sú nám symboly? O čom je etnológia Gabriela Kiliánová Ústav etnológie, Slovenská akadémia vied, Bratislava 1 Štruktúra prezentácie Úvod Čo je etnológia, čomu sa venuje Výskum symbolov Prípadová štúdia

Podrobnejšie

T R N A V S K Á U N I V E R Z I T A V T R N A V E Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzitné námestie 1, Trnava METODICKÉ USMERNENIE v

T R N A V S K Á U N I V E R Z I T A V T R N A V E Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Univerzitné námestie 1, Trnava METODICKÉ USMERNENIE v Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava METODICKÉ USMERNENIE vedúcej Katedry ošetrovateľstva k záverečným prácam v študijnom odbore Ošetrovateľstvo" Vedúca Katedry ošetrovateľstva vydáva toto metodické usmernenie:

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia PhD-807/16 Anglická právna terminológia PhD-845/16 Angli Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhD-804/16 Anglická právna terminológia 1...2 2. PhD-807/16 Anglická právna terminológia 2...3 3. PhD-845/16 Anglická právna terminológia 3...4 4. PhD-841/16 Dokazovanie...

Podrobnejšie

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI V E D E C K O - P E D A G O G I C K Á C H A R A K T E R I S T I K A J U D r. A n t o n Š k r e k o, P h D. Dátum a miesto narodenia: 21.08.1979 v Trnave Vzdelanie: 2003 Trnavská univerzita v Trnave, Právnická

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Kritériá Právnická fakulta

Kritériá Právnická fakulta Kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu docent a kritériá na získanie vedecko-pedagogického titulu profesor Trnavskej univerzity v Trnave, Právnickej fakulty Kritériá na získanie vedecko-pedagogického

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_externa_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_externa_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, externá forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANDRAGOGIKA (a) Názov študijného odboru: Andragogika (anglický názov "Andragogy") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

phddses

phddses I. ŠTUDIJNÁ ČASŤ ŠTUDIJNÝ PROGRAM DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA V AKADEMICKOM ROKU 2013/2014 1. ročník kreditového štúdia, denná a externá forma A. Povinné predmety Hlavný predmet doktorandského štúdia 2 PH 4

Podrobnejšie

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf

Microsoft Word - SP_7_Bc_pravo_denna_forma_III.6_Odporucany_studijny_plan_17oktober2018.rtf ŠTUDIJNÝ PROGRAM BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 DENNÁ FORMA ŠTÚDIA I. rok bakalárskeho štúdia, denná forma Predmety 1. semester Kredity Základy právnického vzdelávania 10/0 POVINNÉ PREDMETY

Podrobnejšie

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodboro Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach FILOZOFICKÁ FAKULTA PRIJÍMACIE KONANIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (magisterský stupeň) Akreditované jednoodborové študijné programy 1 Forma štúdia Počet na prijatie

Podrobnejšie

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd

TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúd TECHNICKÁ UNIVERZITA VO ZVOLENE Centrálne pracovisko Študijný program: Ekonomika a manažment lesnícko-drevárskeho komplexu Študijný odbor: Stupeň štúdia: Forma štúdia: Štandardná dĺžka štúdia: Udeľovaný

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV Platný od: 21.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU EKONOMIKA A RIADENIE PODNIKOV (a) Názov študijného odboru: Ekonomika a riadenie podnikov (anglický názov "Economics and Management of Enterprises") (b) Stupne

Podrobnejšie

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis

UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladis UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH VZDELÁVACÍ PROGRAM Moderná didaktická technika v práci učiteľa Aktualizačné vzdelávanie prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor Univerzita Pavla Jozefa

Podrobnejšie

seminarna_rocnikova_a_bakalárska práca

seminarna_rocnikova_a_bakalárska práca Seminárna, ročníková a bakalárska práca 1. Seminárna a ročníková práca A. Seminárna a ročníková práca musí spĺňať nasledovné formálne požiadavky: Titulný list seminárnej práce 1. Názov univerzity a pod

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia PhDE-807/16 Anglická právna terminológia PhDE-743Z/16 Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-804/16 Anglická právna terminológia 1... 2 2. PhDE-807/16 Anglická právna terminológia 2... 3 3. PhDE-743Z/16 Metodológia vedy...4 4. PhDE-832/16 Nemecká právna

Podrobnejšie

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA

DIDKATICKÉ POSTUPY UČITEĽA DIDAKTICKÉ MYSLENIE A POSTUPY UČITEĽA OBOZNÁMENIE SA SO VŠEOBECNÝMI CIEĽMI VÝUČBY A PREDMETU UJASNENIE TÉMY V RÁMCI TEMATICKÉHO CELKU DIDAKTICKÁ ANALÝZA UČIVA KONKRETIZÁCIA CIEĽOV VO VZŤAHU MOŽNOSTIAM

Podrobnejšie

Uvod do slovenskeho jazyka

Uvod do slovenskeho jazyka U n i v e r z i t a P. J. Š a f á r i k a v K o š i c i a c h Ú s t a v f i l o l o g i c k ý c h a s o c i á l n y c h v i e d Kód KAA/USLJ S Y L A B U S P R E D M E T U Názov: Úvod do slovenského jazyka

Podrobnejšie

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS

SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENS SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA NIŽŠIE STREDNÉ VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ JAZYK A KOMUNIKÁCIA PREDMET SLOVENSKÝ JAZYK A LITERATÚRA SKRATKA PREDMETU SJL ROČNÍK DEVIATY

Podrobnejšie

Vietnam – Kambodža 2017

Vietnam – Kambodža  2017 Metodické školenie ku Geografickej olympiáde pre stredné školy v školskom roku 2018/2019 Geografická olympiáda - SŠ Na internete www.olympiady.sk Školské kolo kat. Z: štvrtok 24. 1. 2019 od 14:30 do 16:00

Podrobnejšie

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU

NÁVRH ŠTRUKTÚRY ŠTÁTNEHO VZDELÁVACIEHO PROGRAMU Školský vzdelávací program Tanečné konzervatórium Evy Jaczovej Vzdelávací program Tanec Stupeň vzdelania 2, 3A, 5B Dĺžka štúdia osemročná Forma štúdia denná Vyučovací jazyk slovenský Druh školy štátna

Podrobnejšie

Vyhodnotenie študentských ankét 2013

Vyhodnotenie študentských ankét 2013 Výsledky študentskej ankety na UJS v akademickom roku 2012/2013 Študenti Univerzity J. Selyeho v zmysle 70 ods. 1 písm. h) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokume

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: Časová verzia predpisu účinná od: do: Obsah tohto dokume ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2002 Vyhlásené: 31. 10. 2002 Časová verzia predpisu účinná od: 1. 9.2013 do: 31. 8.2019 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 614 VYHLÁŠKA Ministerstva

Podrobnejšie

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor:

ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: ODPORÚČANÉ ŠTUDIJNÉ PLÁNY PRE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA 1 Študijný program 1. stupňa: Ekonomika a manažment podniku Študijný odbor: 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ***Pre študentov, ktorí

Podrobnejšie

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP

SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP SVET PRÁCE PRIMÁRNE VZDELÁVANIE ISCED 2 VYUČOVACÍ JAZYK SLOVENSKÝ JAZYK VZDELÁVACIA OBLASŤ ČLOVEK A SVET PRÁCE PREDMET SVET PRÁCE SKRATKA PREDMETU SVP ROČNÍK ÔSMY ČASOVÁ DOTÁCIA 0,5 HODINA TÝŽDENNE 16,5

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese PhdE-742/16 Civilný proces PhDE-849/16 Civilný pr

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese PhdE-742/16 Civilný proces PhDE-849/16 Civilný pr Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese... 2 2. PhdE-742/16 Civilný proces...3 3. PhDE-849/16 Civilný proces v judikatúre Najvyššieho súdu SR, Ústavného súdu

Podrobnejšie

HARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU

HARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AK. ROKU 2016/17 I. ročník Bc. 5. 9. 2016 (pondelok) od 09.00 hod. (podľa harmonogramu) II. ročník Bc. 6.- 7. 9. 2016 (ut.-st.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu) III. ročník Bc. 8.-9.

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 20.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese

Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese Informačné listy predmetov OBSAH 1. PhDE-851/16 Akademické písanie v civilnom procese... 2 2. Phd-759/13 Akademické písanie v civilnom procese...3 3. Phd-742/13 Civilný proces... 4 4. PhDE-849/16 Civilný

Podrobnejšie

SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava

SOŠ knihovníckych a informačných štúdií, Kadnárova 7, Bratislava SOŠ masmediálnych a informačných štúdií, Kadnárova 7, 834 14 Bratislava Témy prác na praktickú časť odbornej zložky maturitnej skúšky na školský rok 2018/2019 Študijný odbor: 7218 M masmediálne štúdiá

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANTROPOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANTROPOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ANTROPOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Antropológia (anglický názov "Antropology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 6 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupiny študijných

Podrobnejšie

HARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU

HARMONOGRAM školského roku 2010/2011 na HTF VŠMU ZÁPISY NA ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2017/18 I. ročník Bc. 4. 9. 2017 (pondelok) od 09.00 hod. (podľa harmonogramu) II. ročník Bc. 5. - 6. 9. 2017 (ut.-st.) od 08.00 hod. (podľa harmonogramu) III. ročník

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA CYTOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Molekulárna cytológia (anglický názov "Molecular Cytology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa

Podrobnejšie

Príloha k iŠkVp 2018/2019

Príloha k iŠkVp 2018/2019 Príloha k iškvp 2018/2019 Učebný plán pre 9. ročník ZŠ s MŠ Voderady Učebný plán pre 9. ročník Podľa tohto učebného plánu postupujú len žiaci 9. ročníka v školskom roku 2018/2019. Učebný plán pre 9. ročník

Podrobnejšie

Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1) PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2) S---1/00

Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1) PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2) S---1/00 Informačné listy predmetov OBSAH 1. 1-PRVx-115/00 Medzinárodné právo verejné (1)...2 2. 2-PRV/x-116/00 Medzinárodné právo verejné (2)... 4 3. S---1/00 Obhajoba bakalárskej práce (štátnicový predmet)...

Podrobnejšie

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN

Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) 3/2014 VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS ISSN 1337-9321 Fórum cudzích jazykov (Časopis pre jazykovú komunikáciu a výučbu jazykov) Vydáva: VYSOKÁ

Podrobnejšie

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach Právnická fakulta Návrh habilitačnej komisie Uchádzačka: JUDr. Renáta Bačárová, PhD., LLM. Študijný odbor: 3.4.11. Občianske právo Habilitačná komisia schválená

Podrobnejšie

Teritoriálna stabilita súčasných štátov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy

Teritoriálna stabilita súčasných štátov stredovýchodnej a juhovýchodnej Európy Geopolitický vývoj sveta 1945-2000 doc. RNDr. Daniel Gurňák, PhD. B1-548 konzultačné hodiny: utorok, streda 12:15 13:00 Zdroje a odporúčaná literatúra: prednášky - Gurňák (študijný materiál bude zverejnený

Podrobnejšie

Uctovnictvo_2015_2016a

Uctovnictvo_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KÚA FHI EU v Bratislave Účtovníctvo denné štúdium 1. a 2. ročník doc. Ing. Katarína Máziková, PhD. Bakalárske štúdium - denné

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Vydavateľský redaktor Kód kvalifikácie U2642007-01713 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642007 / Vydavateľský redaktor SK NACE Rev.2 J INFORMÁCIE A KOMUNIKÁCIA,

Podrobnejšie

nadpis

nadpis Žilinská univerzita v Žiline Fakulta humanitných vied Katedra anglického jazyka a literatúry Štúdium na KAJ Študijné programy Učiteľstvo akademických predmetov v kombináciách: Bakalárske štúdium anglický

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Projektový manažér pre informačné technológie Kód kvalifikácie U2421003-01391 Úroveň SKKR 7 Sektorová rada IT a telekomunikácie SK ISCO-08 2421003 / Projektový špecialista (projektový

Podrobnejšie

Školský vzdelávací program: 2010/2011

Školský vzdelávací program:  2010/2011 INOVOVANÝ ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM Európske štúdiá NEMECKÝ JAZYK päťročné štúdium ÚVOD* Vzdelávací štandard z francúzskeho jazyka, úroveň B1, svojou štruktúrou, obsahom aj rozsahom korešponduje s pôvodným

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU MOLEKULÁRNA BIOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Molekulárna biológia (anglický názov "Molecular Biology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor

Podrobnejšie

Príloha k uzneseniu /a,b Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov na 111. zasadnutí AK - vysoké školy Číslo žiad

Príloha k uzneseniu /a,b Vyjadrenia k prerokovaným žiadostiam o akreditáciu študijných programov na 111. zasadnutí AK - vysoké školy Číslo žiad 81_19 (08.02.19) 54_19 (18.019) nový 82_19 (102.19) 89_19 (19.02.19) nový 90_19 (19.02.19) 572_18 (06.12.18) 9_19 (28.12.18) nový ošetrovateľstvo verejné zdravotníctvo elektronický obchod a manažment ekonomika

Podrobnejšie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie

Stratégia vysokej školy v oblasti internacionálizácie Stratégia slovenských vysokých škôl v oblasti internacionalizácie Peter Fabián, Jarmila Červená, Lenka Kuzmová Žilinská univerzita v Žiline Internacionalizácia vzdelávania, vedy a inovatívneho podnikania

Podrobnejšie

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena

Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamena Našej škole bol v roku 2018 úspešne schválený projekt Erasmus+ pod názvom Učenie sa a využívanie nových metód a technológií vo vyučovaní Čo to znamenalo v praxi? Pani učiteľky (S. Zánická, K. Hodasová,

Podrobnejšie

Hospodarska_informatika_2015_2016a

Hospodarska_informatika_2015_2016a Gestorská katedra: Študijný program 1. stupňa: Garant študijného programu: KAI FHI EU v Bratislave Hospodárska informatika denné štúdium 1. ročník doc. Ing. Gabriela Kristová, PhD. Bakalárske štúdium -

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 5 ktorým sa mení ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu, skupinu

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU (a) Názov študijného odboru: (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka štúdia študijných programov pre tieto stupne vysokoškolského

Podrobnejšie

FILOZOFICKÁ FAKULTA PU

FILOZOFICKÁ  FAKULTA PU Filozofická fakulta (FF) Prešovskej univerzity v Prešove otvára 2. KOLO prijímacieho konania v akademickom roku 2019/2020 pre uchádzačov o bakalársky stupeň štúdia Kontakt: ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Podrobnejšie

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta: Právnická fakulta Kód predmetu: PraF.KPDPK/ ENm /17 Názov pre

INFORMAČNÝ LIST PREDMETU Vysoká škola: Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta: Právnická fakulta Kód predmetu: PraF.KPDPK/ ENm /17 Názov pre PraF.KPDPK/ ENm17-3103/17 Názov predmetu: Dejiny súkromného práva Počet kreditov: 2 Odporúčaný semester/trimester štúdia: 1. Strana: 1 PraF.KPDPK/ ENm17-3104/17 Názov predmetu: Dejiny verejného práva Počet

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint VPLYV NEPRIEPUSTNÉHO POKRYTIA PÔDY NA KLÍMU MIEST V KONTEXTE KLIMATICKEJ ZMENY PEDO-CITY-KLIMA Jaroslava Sobocká j.sobocka@vupop.sk Odborný seminár k projektu APVV-15-0136, Bratislava 4.6.2018 Projekt

Podrobnejšie

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta /2020 ŠTUDIJNÉ PLÁNY Výučba v semestri trvá 14 týždňov. Vysvetlivky: ZS -zimný semester, LS - letný semester

UPJŠ v Košiciach, Lekárska fakulta /2020 ŠTUDIJNÉ PLÁNY Výučba v semestri trvá 14 týždňov. Vysvetlivky: ZS -zimný semester, LS - letný semester ŠTUDIJNÉ PLÁNY Výučba v semestri trvá 14 týždňov. Vysvetlivky: -zimný semester, - letný semester P - prednášky, C cvičenia, U - ukončenie, ZK - získanie kreditov, S - skúška 1 Študijný program prvého stupňa

Podrobnejšie

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike komunikačnej kompetencie dieťaťa?

Akú úlohu zohráva materinský jazyk pri diagnostike  komunikačnej kompetencie dieťaťa? AKÚ ÚLOHU ZOHRÁVA MATERINSKÝ JAZYK PRI DIAGNOSTIKE KOMUNIKAČNEJ KOMPETENCIE DIEŤAŤA? PhDr. Miroslava Čerešníková, PhD., ÚRŠ FSVaZ UKF v Nitre VEGA -> 1/0845/15: Jazyková kompetencia rómskych žiakov v prvom

Podrobnejšie

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019

Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Učebný plán platný od 1. septembra 2013 začínajúc 1. ročníkom platný pre školský rok 2018/2019 Názov a adresa školy Názov ŠkVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelávania Dĺžka štúdia Forma štúdia

Podrobnejšie

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc

Microsoft Word - Podmienky_prijímacieho_konania-Bc._19-20.doc TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA PODMIENKY PRIJÍMACIEHO KONANIA NA BAKALÁRSKY ŠTUDIJNÝ PROGRAM V ŠTUDIJNOM ODBORE PRÁVO PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 určené v zmysle 56 a 57 zákona č. 131/2002

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠP magisterský II. st. externá forma XZU15m (2).HTML

Microsoft Word - ŠP magisterský II. st. externá forma XZU15m (2).HTML Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2018/2019 Študijný XZU15m - žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., program: externá forma) Študijný 3.2.1 - žurnalistika odbor: garant : prof.

Podrobnejšie

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá

Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminá Gymnázium arm. gen. L. Svobodu, Komenského 4, 066 51 Humenné PREDMETOVÁ KOMISIA BIOLÓGIE Kritériá hodnotenia a klasifikácie predmetu biológia a seminár z biológie Kritériá hodnotenia a klasifikácie biológie

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE Platný od: 16.12.2002 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU SOCIÁLNA PSYCHOLÓGIA A PSYCHOLÓGIA PRÁCE (a) Názov študijného odboru: Sociálna psychológia a psychológia práce (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých

Podrobnejšie

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na med Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky Slovenská agentúra životného prostredia Výskumný ústav vodného hospodárstva vás pozývajú na medzinárodnú konferenciu organizovanú v rámci podujatí

Podrobnejšie

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum:

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 19. 05. 2015 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Podrobnejšie

Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotli

Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotli Milí študenti, ďakujeme Vám za vyplnenie predmetovej ankety za jednotlivé semestre akademického roku 2015/16. Jej výsledky sme zoradili podľa jednotlivých katedier, v obsahu uvádzame názvy jednotlivých

Podrobnejšie

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko-výskumnom procese a výuke

Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo  vedecko-výskumnom procese a výuke Efektívnosť využívania informačných zdrojov vo vedecko- výskumnom procese a výuke Jana Ilavská ilavska@vili.uniba.sk Filozofická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave Inforum 2009: 15. konference

Podrobnejšie

Názov študijného programu

Názov študijného programu Slovenský jazyk a literatúra (UAP) Ročník 1. 06. 10. 08:30 Š 129 Úvod do štúdia prof. PhDr. J. Glovňa, CSc. jazykov 24.11. 08:30 Š 129 Fonetika a fonológia PhDr. M. Olšiak, Slovenský jazyk a literatúra

Podrobnejšie

Microsoft Word - ŠP magisterský II.st. denná forma ZU15m (2).HTML

Microsoft Word - ŠP magisterský II.st. denná forma ZU15m (2).HTML Študijný plán - Schválený Akademický rok: 2018/2019 Študijný ZU15m - žurnalistika - (Jednoodborové štúdium, magisterský II. st., denná program: forma) Študijný 3.2.1 - žurnalistika odbor: garant : prof.

Podrobnejšie

ZET

ZET Všeobecná ekonomická teória VET cvičenie 1.1 budova FRI, miestnosť č.rb212 zuzana.stanikova@fri.uniza.sk Materiály: https://kmme.fri.uniza.sk/index.php/za mestnanci/zuzanastanikova/vseobecna-ekonomickateoria-stanikova/

Podrobnejšie

NSK Karta PDF

NSK Karta PDF Názov kvalifikácie: Výtvarný redaktor Kód kvalifikácie U2642010-01714 Úroveň SKKR 6 Sektorová rada Kultúra a vydavateľstvo SK ISCO-08 2642010 / Výtvarný redaktor SK NACE Rev.2 R UMENIE, ZÁBAVA A REKREÁCIA,

Podrobnejšie

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD.

Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Úvod do hospodárskej informatiky (prednáška) Ing. Anna Biceková, PhD. Prehľad ponuky predmetov ekonomického zamerania v Bc. Štúdiu Obsah kde hľadať informácie o predmetoch, štúdium na HI, predstavenie

Podrobnejšie

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc

6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacíc 6 Učebný plán 2840 M biotechnológia a farmakológia (platný od 1.9.2016 začínajúc 1.ročníkom) Kategórie a názvy vzdelávacích oblastí a názvy vyučovacích predmetov Počet týždenných vyučovacích hodín vo vzdelávacom

Podrobnejšie

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr

MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pr MINISTERSTVO ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU A ŠPORTU SLOVENSKEJ REPUBLIKY ŠTÁTNY INŠTITÚT ODBORNÉHO VZDELÁVANIA DODATOK č. 1 pre ŠTÁTNY VZDELÁVACÍ PROGRAM pre odborné vzdelávanie a prípravu študijný odbor 9245

Podrobnejšie

Snímka 1

Snímka 1 TVORBA TESTOVACÍCH NÁSTROJOV Z CUDZÍCH JAZYKOV K JEDNODUCHÝM ODBORNÝM TEXTOM Jana Kucharová Bratislava, 20. 21. október 2015 Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/projekt je spolufinancovaný zo

Podrobnejšie

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA KOŠICKÁ 20 PREŠOV ŠTUDIJNÝ ODBOR 6446 4 KOZMETIK 6362 6 KOZMETIČKA A VIZÁŽISTKA www.zsssluz.edupage.org STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, KOŠICKÁ 20, 080 01 PREŠOV Kód a názov ŠVP Kód a názov

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA Platný od: 22.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU BIOCHÉMIA (a) Názov študijného odboru: Biochémia (anglický názov "Biochemistry") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v ktorých sa odbor študuje a štandardná dĺžka

Podrobnejšie

NÁVRH

NÁVRH ZÁSADY KONANIA RIGORÓZNEJ SKÚŠKY A OBHAJOBY RIGORÓZNEJ PRÁCE NA FILOZOFICKEJ FAKULTE UNIVERZITY PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác sa na Filozofickej fakulte

Podrobnejšie

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa

Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústa Príliš ľudská tvár socializmu? Reforma zdola a okolnosti reformného procesu v Československu 1968 Miroslav Tížik Norbert Kmeť (eds.) Sociologický ústav SAV Edícia Analýzy Bratislava 2016 Kľúčové slová:

Podrobnejšie

Opis projektu

Opis projektu Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ Názov projektu: Elektronizácia učebných osnov nevyhnutnosť

Podrobnejšie

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky

Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky Nápad pre folklór Grantový program Nadácie Poštovej banky NADÁCIA POŠTOVEJ BANKY opäť spája generácie, avšak tentoraz cez naše korene, ktorých súčasťou je tradičná ľudová kultúra, umenie a folklór. Prostredníctvom

Podrobnejšie

Učebné osnovy

Učebné osnovy Názov predmetu Časový rozsah výučby Ročník Škola (názov, adresa) Názov ŠkVP Kód a názov ŠVP Kód a názov študijného odboru Stupeň vzdelania Dĺžka štúdia Forma štúdia Vyučovací jazyk Iné Učebné osnovy Konverzácia

Podrobnejšie

Prezentácia programu PowerPoint

Prezentácia programu PowerPoint Verejnoprávna inštitúcia zabezpečujúca podporu umeleckých aktivít, kultúry a kreatívneho priemyslu Vznikol na základe zákona č. 284/2014 Z. z. Nahrádza podstatnú časť dotačného systému ministerstva kultúry

Podrobnejšie

Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993

Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993 Odkiaľ a kam kráča slovenská demografia po roku 1993 B. Bleha, B. Šprocha, B. Vaňo Květnová konference ČDS 2018, Brno Kde sme boli v roku 1993? Plusy Československá tradícia Dobré kontakty na českú demografiu

Podrobnejšie

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K

Ročník Semester Typ predmetu Prednášky Semináre Cvičenia Prax Kontakt hod. Zápočet Skúška Kredity Študijný program: Učiteľstvo technických predmetov K Študijný program: Učiteľstvo technických Povinné predmety študijného odboru 1 Z Sociálne a filozofické základy P 1 0 0 0 1 0 1 3 výchovy a 1 Z Biológia mládeže a školská hygiena P 1 0 0 0 1 1 0 3 1 Z Všeobecná

Podrobnejšie

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA

Platný od: OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA Platný od: 24.2.2017 OPIS ŠTUDIJNÉHO ODBORU ŠPORTOVÁ KINANTROPOLÓGIA (a) Názov študijného odboru: Športová kinantropológia (anglický názov "Sport Kinanthropology") (b) Stupne vysokoškolského štúdia, v

Podrobnejšie

Škola (názov, adresa)

Škola (názov, adresa) Tabuľka prevodu rámcového učebného plánu ŠVP na učebný plán ŠkVP Škola (názov, adresa) Stredná priemyselná škola technická, Novomeského 5/24, 036 36 Martin Názov školského Elektrotechnika vzdelávacieho

Podrobnejšie

Trnavská univerzita Filozofická fakulta Hornopotočná 23, Trnava Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán ETIKA-Bc - ETIKA-Bc Akademický rok Form

Trnavská univerzita Filozofická fakulta Hornopotočná 23, Trnava Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán ETIKA-Bc - ETIKA-Bc Akademický rok Form Trnavská univerzita Filozofická fakulta Hornopotočná 23, 91843 Trnava Trnava ID: 5379 Odporúčaný študijný plán ETIKA-Bc - ETIKA-Bc Akademický rok Forma štúdia Stupeň štúdia Študijný program 2008/2009 Denná

Podrobnejšie

Základná škola s materskou školou Petrovice

Základná škola s materskou školou Petrovice Základná škola s materskou školou Hlboké nad Váhom SYSTÉM HODNOTENIA ŽIAKOV Školský rok 2017/2018 Prerokovaný na rade školy a MZ dňa 28.08.2017 Systém hodnotenia žiakov je vnútorný dokument školy, ktorý

Podrobnejšie

Microsoft Word - ZS Ruzomberok

Microsoft Word - ZS Ruzomberok INFORMAČNÝ LIST ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÉHO PROJEKTU Inovácia vzdelávania a kľúčových kompetencií žiakov a učiteľov Názov projektu v prírodovedných predmetoch na základnej škole Kód ITMS 26110130069 Prijímateľ

Podrobnejšie

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc

Microsoft Word - prijimacie_konanie_2017_2018_fakulty_EUBA.doc OBCHODNÁ FAKULTA EU V BRATISLAVE Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 5; ' 02/67291104; fax: 02/67291149 e-mail: zora.szakalova@euba.sk; http://obchodnafakulta.sk; www.facebook.com/obchodna.fakulta Študijné

Podrobnejšie

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx

Microsoft Word - VS_KZ_2018.docx KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FILOZOFICKÁ FAKULTA KATEDRA ŽURNALISTIKY Výročná správa Katedry žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku za rok 2018 1. Základné informácie

Podrobnejšie