STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH

Veľkosť: px
Začať zobrazovať zo stránky:

Download "STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH"

Prepis

1 STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH BRATISLAVA 2011

2

3 OBSAH 1. STANOVY SZĽH 1.1. Stanovy SZĽH (STA) 3 str. 2. PORIADKY SZĽH 2.1. Súťažný poriadok SZĽH (SP) Disciplinárny poriadok SZĽH (DP) Registračný poriadok SZĽH (RP) Prestupový poriadok SZĽH (PP) SMERNICE SZĽH 3.1. Smernica pre kontrolu a postih dopingu v Slovenskom zväze ľadového hokeja (DOP) Smernica pre medzinárodný styk Slovenského zväzu ľadového hokeja (MED) Zásady pre stanovenie odstupného za hráčov a hráčky (ZOD) Štatút Arbitrážnej komisie SZĽH (ŠAK) Smernica pre platenie členských príspevkov SZĽH (SČP) Smernica pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou (LIC) Smernica pre činnosť Dozornej rady SZĽH (SDR) Smernice pre udeľovanie trénerských licencií SZĽH v ľadovom hokeji (TRE) Smernica Postup v prípade konkurzu alebo reštrukturalizácie klubu (KON) Smernica pre postih klubov pri odhlásení družstva pred začiatkom alebo počas príslušnej súťaže SZĽH (ODH) Osobitný predpis SZĽH pre výcvikové stredisko reprezentácie SR (OP) 150 SMERNICA PRE ČINNOSŤ DOZORNEJ RADY Smernica pre udeľovanie licencií pomocných (ROZH) 156 činovníkov a rozhodcov SZĽH v ľadovom hokeji

4 STANOVY, PORIADKY A SMERNICE SZĽH Pre SLOVENSKÝ ZVÄZ ĽADOVÉHO HOKEJA graficky upravil TRISTANPRESS spol. s r.o. Topoľčany v roku 2011 Prvé vydanie - aktualizované v roku 2011 Zostavili: Ing. Vlastimil Chvojka, Ing. Roman Štamberský, Pavol Remžík Slovenský zväz ľadového hokeja ISBN

5 STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA Èas prvá: VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Èlánok 1 NÁZOV A SÍDLO 1. Slovenský zväz ¾adového hokeja (ïalej len SZ¼H ) je dobrovo¾nou, záujmovou organizáciou, ktorú spoloène vytvárajú oddiely - kluby ¾adového hokeja a IN-LINE hokeja (ïalej len hokej ) pôsobiace na území Slovenskej republiky. 2. Historickým dòom vzniku ¾adového hokeja na Slovensku je 29. december SZ¼H je politicky nezávislý, otvorený pre každého, kto sa chce podie¾a na jeho poslaní. 4. SZ¼H je èlenom Medzinárodnej federácie ¾adového hokeja (IIHF). 5. SZ¼H je èlenom Slovenského olympijského výboru (SOV). 6. Èlenstvo SZ¼H v akejko¾vek ïalšej organizácii musí by schválené Radou SZ¼H. 7. SZ¼H má vlastnú symboliku. Tvorí ju zväzový znak (logo), zástava a hymna SZ¼H. 8. Sídlom SZ¼H je hlavné mesto Slovenskej republiky - Bratislava, Junácka 6, Èlánok 2 HLAVNÉ ÚLOHY SZ¼H Slovenský zväz ¾adového hokeja najmä: 1. Spracováva projekty rozvoja hokeja v Slovenskej republike a podie¾a sa na ich realizácii, vrátane oblasti teórie, metodiky a výchovy trénerských a rozhodcovských kádrov a technických noriem. 2. Presadzuje, obhajuje a chráni záujmy hokeja v Slovenskej republike, svojich èlenov navonok pri rokovaniach so štátnymi orgánmi a orgánmi verejnej správy Slovenskej republiky a inými právnickými osobami alebo fyzickými osobami. STANOVY/2011 3

6 3. Vystupuje v mene hokeja Slovenskej republiky v Medzinárodnej federácii ¾adového hokeja, rozvíja medzinárodné športové styky, najmä s èlenskými zväzmi IIHF. 4. Zabezpeèuje starostlivos o štátnu športovú reprezentáciu a riadi èinnos všetkých reprezentaèných družstiev Slovenskej republiky v hokeji za úèelom prezentácie dobrej a jedineènej úrovne hry, spolupracuje s oddielmi - klubmi pri vytváraní podmienok pre prípravu hráèov do týchto družstiev. 5. Organizaène zabezpeèuje a riadi majstrovské súaže, ako prirodzené vyvrcholenie tréningového procesu. 6. Podporuje systematickú a cie¾avedomú prácu so športovo - talentovanou mládežou. Vytvára podmienky na športovanie detí mimo školského vyuèovania. 7. Vydáva poriadky a smernice s celoslovenskou pôsobnosou, ktorými sú najmä Pravidlá ¾adového hokeja, Súažný poriadok ¾adového hokeja, Registraèný a Prestupový poriadok ¾adového hokeja, Disciplinárny poriadok ¾adového hokeja, Smernicu o dopingu a pod. 8. Svojou èinnosou a nakladaním s vlastným majetkom získava prostriedky pre zabezpeèenie svojej èinnosti, najmä v oblasti reprezentácie Slovenskej republiky a príprav na òu. 9. Zabezpeèuje priamo alebo sprostredkovane servis pre spoloèné potreby svojich èlenov. 10. Uskutoèòuje registráciu hráèov a vedie ich evidenciu, vedie evidenciu oddielov - klubov, trénerov, rozhodcov, lekárov a iných èlenov realizaèných tímov. 11. Zabezpeèuje publikaènú a vydavate¾skú èinnos s tematikou hokeja. 12. Prepožièiava èestné tituly a ude¾uje vyznamenania, alebo uznania SZ¼H fyzickým osobám a právnickým osobám pod¾a osobitnej Smernice uvedenej v prílohe è. 1 týchto Stanov. 13. Zabezpeèuje školenia a doško¾ovania trénerov licencií A, B a C. 14. Zabezpeèuje distribúciu a predaj tlaèív, brožúr a publikácií v súvislosti s ¾adovým hokejom (najmä tlaèivá v súvislosti s prestupmi, hosovaniami, transfermi, registráciou hráèov, tlaèivá súvisiace s priebehom hokejového stretnutia - zápis zo stretnutí a pod., publikácie interných predpisov SZ¼H - stanovy, poriadky, smernice, pravidlá ¾adového hokeja, rozpis súaží riadených SZ¼H a pod. 15. Prostredníctvom svojich orgánov a) zriaïuje komisie a iné vnútorné orgány na zabezpeèenie športovo-technickej stránky športových súaží, prestupov športovcov medzi športovými klubmi, dodržiavania pravidiel a disciplíny v športových súažiach a ïalších potrieb pod¾a druhu športu, b) povo¾uje vykonávanie špecializovaných èinností športových odborníkov a zabezpeèuje ich vzdelávanie a odbornú prípravu, c) plní úlohy v boji proti dopingu. 4 STANOVY/2011

7 Èlánok 3 SÚLAD STANOV A ZÁVÄZNÝCH UZNESENÍ 1. Stanovy SZ¼H a jeho èlenov musia by spolu v zásadnom súlade. O súlade stanov èi štatútov so Stanovami SZ¼H rozhoduje Výkonný výbor SZ¼H po upozornení Dozornou radou SZ¼H. K tomu si vyžiada stanovisko Arbitrážnej komisie SZ¼H a Legislatívnej komisie SZ¼H. 2. Právoplatné uznesenia a rozhodnutia orgánov SZ¼H, ktoré sú vydané v rámci ich právomocí a kompetencií, sú pre èlenov týchto orgánov a èlenov SZ¼H záväzné a koneèné. 3. Sezónou sa na úèely Stanov, predpisov, poriadkov a smerníc SZ¼H rozumie èasové obdobie od 1. júla bežného roka do 30. júna nasledujúceho kalendárneho roka. Èlánok 4 ÈLENSTVO V SZ¼H Èas druhá: ÈLENSTVO 1. SZ¼H má riadnych a èestných èlenov. 2. Riadnymi èlenmi SZ¼H sú kluby hokeja, ktoré súhlasia so Stanovami SZ¼H, riadia sa nimi a v súlade s nimi chcú rozvíja svoju èinnos. 3. Hokejové kluby ako riadni èlenovia môžu navonok vystupova ako: a) obèianske združenia, vytvorené v zmysle zákona è. 83/1990 Zb. o združovaní obèanov v znení neskorších predpisov, b) obchodné spoloènosti vytvorené v zmysle Obchodného zákonníka, ak majú v predmete èinnosti uvedený výkon športovej èinnosti so zameraním na hokej, c) príspevkové organizácie, zriadené v súlade so zákonom NR SR è. 303/1995 Z.z. o rozpoètových pravidlách v znení neskorších predpisov, d) neziskové organizácie v zmysle ustanovení zák. è. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov. 4. Riadnymi èlenmi SZ¼H môžu by aj iné právnické osoby s celoslovenskou pôsobnosou, ktorých predmet èinnosti je zameraný na hokej, nevykonávajú podnikate¾skú èinnos v tejto oblasti, súhlasia so Stanovami SZ¼H a svojou èinnosou podporujú rozvoj hlavných úloh SZ¼H vo svojej pôsobnosti. STANOVY/2011 5

8 5. O prijatí za riadneho èlena SZ¼H rozhoduje Výkonný výbor SZ¼H na základe písomnej prihlášky, ktorej prílohou sú doklady, preukazujúce právnu subjektivitu žiadate¾a o riadne èlenstvo v SZ¼H, najmä stanovy riadne registrované na MV SR, výpis z Obchodného registra, zakladacia listina, rozhodnutie príslušného orgánu, zápisnica z uznesenia príslušného orgánu, na ktorej bol zvolený do funkcie štatutárny orgán, potvrdenie Štatistického úradu SR o pridelení IÈO alebo iný zriaïovací dokument; doklady pod¾a prvej èasti vety sa doruèujú a evidujú na Matrike SZ¼H. Obdobne sa postupuje pri transformácii klubu, hromadnom prestupe hráèov do novovzniknutého klubu, ako riadneho èlena SZ¼H, do inej právnej formy, prièom sa primerane použijú ustanovenia Smernice o zaraïovaní družstiev do súaží v dôsledku organizaèných zmien v hokejových kluboch. Po prijatí za èlena SZ¼H obdrží èlen evidenèné èíslo, pridelené mu Matrikou SZ¼H. Každý riadny èlen SZ¼H je povinný v písomnom styku so SZ¼H uvádza svoje obchodné meno alebo názov, sídlo alebo miesto podnikania, právnu formu právnickej osoby, identifikaèné èíslo a evidenèné èíslo, ktoré mu bolo pridelené. 6. Èestným èlenom SZ¼H sa môže sta právnická osoba, ktorá sa významne zaslúžila o rozvoj a propagáciu hokeja na Slovensku. 7. Èestným èlenom sa môže sta aj fyzická osoba. 8. Prijatie za èestného èlena SZ¼H schva¾uje Rada SZ¼H alebo Kongres SZ¼H. 9. Riadne èlenstvo v SZ¼H zaniká (pozastavuje sa, obnovuje sa): a) vystúpením, b) ukonèením hokejovej èinnosti; za ukonèenie hokejovej èinnosti sa považuje ukonèenie výkonu športovej èinnosti so zameraním na hokej, c) právnym zánikom, d) vylúèením Radou SZ¼H na návrh Výkonného výboru SZ¼H v prípade obzvláš závažného porušenia Stanov SZ¼H, prièom sa za takéto porušenie považuje: - obzvláš závažné previnenie nezluèite¾né s èlenstvom v SZ¼H, - hrubé alebo opakované porušenie Stanov SZ¼H, e) nasledujúci kalendárny deò po uplynutí èasu urèeného generálnym sekretárom SZ¼H na prihlásenie sa do každej samostatnej súaže na nasledujúcu hokejovú sezónu; to sa nevzahuje na riadnych èlenov pod¾a èl. 4, ods. 4 týchto Stanov, 6 STANOVY/2011

9 f) hokejovému klubu, ktorý v troch po sebe nasledujúcich sezónach nevykonával žiadnu èinnos v súlade s èl. 5, bodom 2, písm. d) týchto Stanov, márnym uplynutím tretej sezóny bez toho, aby sa zapojil do majstrovských súaží a aktívne sa podie¾al na ich riadení, g) riadnemu èlenovi pod¾a èl. 4, ods. 4 týchto Stanov, ktorý v troch po sebe nasledujúcich sezónach preukázate¾ne nevykonával èinnos v súlade s týmto èlánkom, márnym uplynutím tretej sezóny bez toho, aby svojou èinnosou podporoval rozvoj hlavných úloh SZ¼H vo svojej pôsobnosti, h) riadnemu èlenovi registrovanému pod¾a týchto Stanov za nesplnenie si povinností vyplývajúcich zo Smernice pre platenie èlenských príspevkov SZ¼H automaticky 30. dòom po uplynutí doby splatnosti v súlade s ustanoveniami Smernice pre platenie èlenských príspevkov SZ¼H. Každá zaslaná upomienka bude okrem príslušného èlenského príspevku spoplatnená aj sankciou vo výške 10% z príslušného èlenského príspevku. O tom, èi nastali skutoènosti, ktoré zakladajú zánik (pozastavenie, obnovenie) èlenstva v SZ¼H v zmysle tohto odseku, s výnimkou ustanovenia písm. d) rozhoduje Výkonný výbor SZ¼H. 10. Èestné èlenstvo v SZ¼H zaniká: a) v odôvodnených prípadoch rozhodnutím Rady a Kongresu SZ¼H, b) vystúpením, c) smrou alebo právnym zánikom. 11. Pre potreby športovo-technické môžu riadni èlenovia pod¾a èl. 4, ods. 3 týchto Stanov vytvára združenia v zmysle 829 až 841 Obèianskeho zákonníka, prièom zmluva o združení podlieha registrácii na SZ¼H, musí obsahova okrem zákonom urèených aj špecifické náležitosti uvedené v prílohe è. 2 týchto Stanov. Jedno originálne vyhotovenie takejto zmluvy musí by uložené na Matrike SZ¼H. Èlánok 5 ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI RIADNYCH ÈLENOV 1. Základné práva riadnych èlenov (okrem prípadu pozastavenia èlenstva pod¾a predchádzajúceho èlánku, kedy majú pozastavené práva èl. 5, ods. 1, písm. a), b), d), e) a ods. 2, písm. d). Rokovania Kongresu a ïalších orgánov SZ¼H sa môže èlen, ktorý má pozastavené èlenstvo zúèastni len ako hos): STANOVY/2011 7

10 a) zúèastòova sa na súažiach a na základe pozvania aj na akciách, školeniach a seminároch, podie¾a sa na výhodách poskytovaných èlenom SZ¼H, b) zúèastòova sa kongresov a ïalších rokovaní orgánov SZ¼H o zväzových záležitostiach, uplatòova svoje názory, návrhy a kritiku, vyžadova informácie o èinnosti a o hospodárení orgánov SZ¼H, c) obraca sa so svojimi podnetmi a sažnosami na orgány SZ¼H a žiada ich prerokovanie a odpoveï do 30 dní; orgán SZ¼H je povinný na žiados riadneho èlena odpoveda do 30 dní, d) vytvára orgány SZ¼H a navrhova do nich svojich èlenov, e) požiada o finanènú a materiálnu pomoc v súlade s možnosami SZ¼H v rozsahu a za podmienok, ktoré schváli Rada SZ¼H, f) združova sa v regionálnych zväzoch hokeja a v záujmových združeniach. 2. Základné povinnosti riadnych èlenov: a) dodržiava Stanovy SZ¼H, ïalšie vnútorné predpisy, poriadky a smernice SZ¼H, uznesenia orgánov SZ¼H, b) vyjadrova záujmy hokejového hnutia v miestach svojho pôsobenia, nepoškodzova dobré meno SZ¼H a chráni záuj-my SZ¼H na verejnosti, c) stara sa o všestranný rozvoj hokeja, osobitne o výchovu mládeže, d) zapoji sa do majstrovských súaží a aktívne sa podie¾a na ich riadení; to sa nevzahuje na riadnych èlenov pod¾a èlánku 4 ods. 4 týchto Stanov, e) plati èlenské príspevky pod¾a prílohy è. 3, ktorá je súèasou týchto Stanov. f) bezodkladne, ale najneskôr do 15 dní oznamova písomne doporuèenou poštou alebo osobne na Sekretariát SZ¼H všetky zmeny týkajúce sa zmeny názvu alebo obchodného mena èlena SZ¼H, jeho sídla, štatutárnych orgánov, alebo èlenov štatutárnych orgánov, podpisových vzorov, zmlúv o združení, zmeny alebo zániku právnej subjektivity èlena alebo skutoènosti, odôvodòujúce zánik èlenstva v SZ¼H. Kluby sú povinné v stanovenej lehote urèenej SZ¼H oznamova aj ostatné relevantné zmeny, najmä zmeny bankového spojenia a ostatné informácie, o ktoré požiada SZ¼H v súvislosti s ich èlenstvom v SZ¼H. 7/1 STANOVY/2011

11 Èlánok 6 ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ÈESTNÝCH ÈLENOV 1. Základné práva èestných èlenov: a) obraca sa na orgány SZ¼H s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiada od nich odpoveï do 30 dní. Orgán SZ¼H je povinný na žiados èestného èlena odpoveda do 30 dní, b) zúèastòova sa na Kongrese a Rade SZ¼H s hlasom poradným. 2. Základné povinnosti èestných èlenov: a) skúsenosami a osobným príkladom pod¾a svojich možností napomáha rozvoju hokeja. Èlánok 6a ZÁKLADNÉ PRÁVA A POVINNOSTI ŠPORTOVCOV A ŠPORTOVÝCH ODBORNÍKOV 1. Základné práva športovcov a športových odborníkov: a) obraca sa na orgány SZ¼H s otázkami, pripomienkami a návrhmi a žiada od nich odpoveï do 30 dní. Orgán SZ¼H je povinný na žiados odpoveda do 30 dní, 2. Základné povinnosti športovcov a športových odborníkov: a) dodržiava Stanovy, poriadky a smernice SZ¼H, b) dodržiava príslušné ustanovenia zák. è.300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov c) hlási údaje a zmeny do športového registra pod¾a 29 zák. è.300/2008 Z. z. o organizácii a podpore športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Èlánok 7 ŠTRUKTÚRA ORGÁNOV SZ¼H Èas tretia: ORGÁNY SZ¼H Orgány SZ¼H sú: a) Kongres, b) Rada, c) Výkonný výbor, d) Dozorná rada, e) Disciplinárna komisia (pod¾a Štatútu DK SZ¼H), f) Arbitrážna komisia (pod¾a Štatútu AK SZ¼H), STANOVY/2011 8

12 PRÁVOMOC A ZODPOVEDNOS ORGÁNOV SZ¼H Èlánok 8 KONGRES SZ¼H 1. Najvyšším orgánom SZ¼H je Kongres. Zvoláva ho Výkonný výbor SZ¼H raz za pä rokov, a to na základe rozhodnutia èlenov Rady SZ¼H. Deò, miesto a program rokovania stanoví aspoò 60 dní vopred a pošle o tom písomnú informáciu všetkým èlenom SZ¼H. Ostatné písomnosti, napr. legislatívne a ekonomické, zašle všetkým èlenom 30 dní pred konaním Kongresu. 2. Zasadnutia Kongresu sa zúèastòujú a hlasova na òom sú oprávnení traja delegáti z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom Extraligy seniorov ¾adového hokeja, dvaja delegáti z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom 1. ligy seniorov ¾adového hokeja, jeden delegát z kaž-dého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom 2. ligy seniorov ¾adového hokeja, jeden delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom ženskej hokejovej ligy, po jednom delegátovi z klubov - oddielov s družstvom štartujúcim v celoslovenskej súaži, po jednom delegátovi z regionálnych zväzov ¾adového hokeja, po jednom delegátovi spomedzi iných právnických osôb - riadnych èlenov SZ¼H, vrátane združenia IN-LINE hokeja, prezident SZ¼H a ïalší èlenovia Výkonného výboru SZ¼H, generálny sekretár SZ¼H, športový riaditeľ SZĽH, predseda Dozornej rady SZ¼H a po jednom delegovanom zástupcovi z odborných komisií SZ¼H. Ak má oddiel - klub do súaží SZ¼H zaradených viac družstiev, je poèet jeho delegátov na Kongrese urèený pod¾a družstva štartujúceho v najvyššej triede súaže. Poèet delegátov sa stanovuje pod¾a najvyššieho stupòa súaže, v ktorej je oddiel - klub zaradený v súažnej sezóne, kedy sa Kongres koná. Zasadnutia Kongresu sa zúèastòujú aj èestní èlenovia SZ¼H a èlenovia Dozornej rady SZ¼H, avšak nie sú oprávnení hlasova. 3. Kongres SZ¼H je oprávnený rokova, uznáša sa a voli, ak je prítomná nadpolovièná väèšina delegátov oprávnených hlasova. 4. Zasadnutie Kongresu SZ¼H prebieha pod¾a Rokovacieho a volebného poriadku, ktoré na návrh Výkonného výboru SZ¼H schvália delegáti na zaèiatku rokovania nadpoloviènou väèšinou prítomných delegátov oprávnených hlasova. 5. Kongres SZ¼H najmä: a) prerokováva správu o èinnosti Rady SZ¼H, Výkonného výboru SZ¼H a Dozornej rady SZ¼H, 9 STANOVY/2011

13 b) schva¾uje Stanovy SZ¼H a ich zmeny a doplnky, c) volí prezidenta SZ¼H a schva¾uje ïalších èlenov Výkonného výboru SZ¼H, ak nie je ïalej ustanovené inak, potvrdzuje alebo zrušuje zmeny vo vnútorných predpisoch SZ¼H v súvislosti s hokejom, urobené a predložené Výkonným výborom SZ¼H, d) volí èlenov Dozornej rady SZ¼H, ak nie je ïalej ustanovené inak, e) rozhoduje o prijatí èestných èlenov SZ¼H a rozhoduje v odôvodnených prípadoch o zániku èestného èlenstva v SZ¼H, f) uznáša sa o zániku SZ¼H a o použití jeho majetku. 6. Mimoriadny Kongres musí by zvolaný na žiados nadpoloviènej väèšiny riadnych èlenov SZ¼H alebo na základe rozhodnutia Rady SZ¼H do 30 dní od doruèenia žiadosti. Na zvolanie, úèas a hlasovanie sa primerane vzahujú ustanovenia ods. 1 a Mimoriadny Kongres v súlade s èl. 12, ods. 3 Stanov SZ¼H alebo èl. 12, ods. 4 Stanov SZ¼H odvolá èlenov orgánov SZ¼H. 8. Mimoriadny Kongres volí náhradných èlenov orgánov SZ¼H na miesto èlenov orgánov SZ¼H, ktorým zaniklo funkèné obdobie predèasne, a to až do konania nasledujúceho zasadnutia riadneho Kongresu, ak ïalej nie je ustanovené inak. Èlánok 9 RADA SZ¼H 1. a) Rada SZ¼H je stálym orgánom medzi zasadnutiami Kongresu. Zvoláva ju Výkonný výbor SZ¼H najmenej raz roène. Deò, miesto a program rokovania stanoví aspoò 30 dní vopred a pošle o tom písomnú informáciu èlenom Rady SZ¼H. b) Mimoriadne zasadnutie Rady SZ¼H je povinný zvola Výkonný výbor SZ¼H do 30 dní, ak o to požiada nadpolovièná väèšina riadnych èlenov SZ¼H. Na zvolanie sa primerane vzahuje ustanovenie odseku 1, písm. a), èl. 9 Stanov SZ¼H. 2. Radu tvoria: a) prezident SZ¼H a ïalší èlenovia Výkonného výboru SZ¼H, b) jeden delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom Extraligy seniorov ¾adového hokeja, jeden delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom 1. ligy seniorov ¾adového hokeja, jeden delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom 2. ligy seniorov ¾adového hokeja, jeden delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom ženskej ligy ¾adového hokeja, po jednom delegátovi z klubov - oddielov s družstvom štartujúcim v celoslovenskej súaži, po jednom delegátovi z regionálnych zväzov ¾adového hokeja, STANOVY/

14 c) generálny sekretár SZ¼H, d) športový riaditeľ SZĽH e) predseda Dozornej rady SZ¼H, f) delegovaní zástupcovia odborných komisií vytvorených Výkonným výborom SZ¼H, resp. Radou SZ¼H a združení, vrátane IN-LINE hokeja. Zasadnutia Rady sa zúèastòujú aj èestní èlenovia SZ¼H a èlenovia Dozornej rady SZ¼H, ktorí však nie sú oprávnení hlasova. 3. Rada SZ¼H je oprávnená rokova, uznáša sa a voli, ak je prítomná nadpolovièná väèšina jej èlenov oprávnených hlasova. 4. Rada SZ¼H prebieha pod¾a vlastného Rokovacieho poriadku, ktorý Rada SZ¼H schva¾uje nadpoloviènou väèšinou hlasov prítomných delegátov oprávnených hlasova. 5. Rada SZ¼H najmä: a) prerokováva správu Výkonného výboru SZ¼H a Dozornej rady SZ¼H, b) schva¾uje v období medzi zasadnutiami Kongresu SZ¼H zmeny a doplnky k Stanovám SZ¼H, c) schva¾uje symboliku SZ¼H, jej prípadné zmeny a úpravy, d) schva¾uje poriadky SZ¼H pre riadenie súaží a ïalšie vnútorné predpisy SZ¼H v súvislosti s hokejom, e) volí náhradných èlenov orgánov SZ¼H na miesto èlenov orgánov SZ¼H, ktorým zaniklo funkèné obdobie predèasne, a to až do konania nasledujúceho zasadnutia riadneho Kongresu, ak ïalej nie je ustanovené inak, f) schva¾uje prijatie èestných èlenov SZ¼H, g) rozhoduje o vstupe SZ¼H do športových a ïalších orgánov, organizácií, iných právnických osôb, ako aj o vystúpení z týchto orgánov, organizácií, alebo iných právnických osôb, h) schva¾uje rozpoèet SZ¼H na príslušný kalendárny rok a rozhoduje o výške príspevkov na návrh Výkonného výboru SZ¼H, i) je oprávnená zruši rozhodnutie Výkonného výboru SZ¼H, ak bolo prijaté v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, Stanovami SZ¼H alebo ïalšími platnými vnútornými predpismi SZ¼H, j) vytvára pod¾a potreby Arbitrážnu komisiu. 6. Delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom Extraligy seniorov ¾adového hokeja má 3 hlasy, delegát z každého oddielu - klubu, ktorého družstvo je úèastníkom 1. ligy seniorov ¾adového hokeja má 2 hlasy; delegáti klubov, ktorých družstvo je úèastníkom 2. ligy seniorov ¾adového hokeja a ženskej ligy ¾adového hokeja, delegáti z ïalších oddielov - klubov s družstvom štartujúcim v celoslovenskej súaži, delegát z každého regionálneho zväzu ¾adového hokeja, delegát 11 STANOVY/2011

15 - zástupca každej z odborných komisií vytvorených Výkonným výborom SZ¼H, alebo Radou SZ¼H, delegát každého zo združení, vrátane IN-LINE hokeja, prezident SZ¼H a ïalší èlenovia Výkonného výboru SZ¼H, generálny sekretár SZ¼H, športový riaditeľ SZĽH a predseda Dozornej rady SZ¼H majú po jednom hlase. Ak má oddiel - klub do súaží SZ¼H zaradených viac družstiev zastupuje ho na rokovaní Rady SZ¼H jeden delegát s poètom hlasov urèeným pod¾a družstva štartujúceho v najvyššej triede súaže. Poèet hlasov delegáta sa stanovuje pod¾a najvyššieho stupòa súaže v ktorej je oddiel - klub zaradený v súažnej sezóne, kedy sa Rada koná. Zasadnutia Rady SZ¼H sa ïalej zúèastòujú èestní èlenovia SZ¼H a èlenovia Dozornej rady SZ¼H, ktorí nie sú oprávnení hlasova. Èlánok 10 VÝKONNÝ VÝBOR SZ¼H 1. Výkonný výbor SZ¼H je najmenej 7-èlenný; pritom platí, že poèet èlenov Výkonného výboru SZ¼H musí by nepárny. Skladá sa z prezidenta a ïalších èlenov, z ktorých môže prezident SZ¼H na návrh VV SZ¼H vymenova jedného až dvoch viceprezidentov. Zvoláva ho prezident spravidla raz za mesiac. 2. Každý èlen Výkonného výboru SZ¼H je spravidla poverený riadením jednej z odborných oblastí èinností SZ¼H. 3. Výkonný výbor SZ¼H je oprávnený rokova a uznáša sa, ak je prítomná nadpolovièná väèšina jeho èlenov. 4. Výkonný výbor SZ¼H rokuje pod¾a vlastného Rokovacieho poriadku, ktorý schvália nadpoloviènou väèšinou prítomní èlenovia Výkonného výboru SZ¼H. 5. Prezident SZ¼H najmä: a) zvoláva zasadnutia Výkonného výboru SZ¼H, predkladá návrh programu rokovania Výkonného výboru SZ¼H a zodpovedá za plnenie rozhodnutí, prijatých na zasadnutí Výkonného výboru SZ¼H, b) predsedá rokovaniu Výkonného výboru SZ¼H, c) v prípade svojej dlhodobej neprítomnosti poveruje zastupovaním a riadením rokovania orgánov SZ¼H jedného z èlenov Výkonného výboru SZ¼H, spravidla viceprezidenta (ak bol vymenovaný), prièom tento koná v tomto období v zmysle ods. 5 tohto èlánku, d) rozhoduje v prípade rovnosti hlasov, e) je zodpovedný za plnenie uznesení Kongresu SZ¼H a Rady SZ¼H. STANOVY/

16 6. Výkonný výbor najmä: a) zvoláva a zabezpeèuje obsahovú a organizaènú prípravu Rady SZ¼H, b) schva¾uje zloženie realizaèných tímov a program reprezentaèných družstiev Slovenskej republiky v hokeji, c) menuje a odvoláva generálneho sekretára SZ¼H, d) pravidelne hodnotí èerpanie rozpoètu SZ¼H a schva¾uje rozpoèty dcérskych obchodných spoloèností SZ¼H, e) rozhoduje o všetkých otázkach do vnútra SZ¼H, ktoré nie sú vo výluènej právomoci Kongresu SZ¼H alebo Rady SZ¼H. Plní funkciu odvolacieho orgánu voèi rozhodnutiam odborných komisií v druhom stupni; v ojedinelých, výnimoèných a zdôvodnite¾ných prípadoch hodných zvláštneho zrete¾a môže rozhodnutím zmierni dopad tvrdosti Stanov, poriadkov a smerníc SZ¼H, a v tomto prípade je toto rozhodnutie VV SZ¼H koneèné, f) môže urobi zmeny vo vnútorných predpisoch SZ¼H v súvislosti s hokejom, ak si to situácia vyžaduje, prièom zároveò vykonáva aj záväzný výklad k predpisom. Tieto zmeny musia by potvrdené najbližším rokovaním Rady SZ¼H, prípadne Kongresom SZ¼H, inak strácajú platnos, g) pod¾a potreby vytvára odborné komisie ako svoje poradné orgány, schva¾uje ich zloženie a smernice pre ich èinnos, h) rozhoduje o prijatí za riadneho èlena SZ¼H a o zániku èlen-stva v SZ¼H okrem prípadu vylúèenia riadneho èlena zo SZ¼H, i) schva¾uje organizaènú štruktúru všetkých súaží riadených SZ¼H, vrátane zostupov a postupov s platnosou minimálne 60 dní pred zaèiatkom súaží na základe návrhu riadiaceho orgánu vyššej súaže, j) vyjadruje sa k sažnostiam a oznámeniam adresovaným SZ¼H do 30 dní od doruèenia žiadosti o vyjadrenie alebo sažnosti, k) predkladá Rade SZ¼H a Kongresu SZ¼H správu o svojej èinnosti, l) stanovuje podmienky a zásady používania schválenej symboliky SZ¼H. 7. Vo vzahu k právnickým osobám a fyzickým osobám, ktorí nie sú èlenmi SZ¼H, zastáva SZ¼H jednotné stanovisko, ktoré navonok tlmoèí okrem prezidenta SZ¼H alebo generálneho sekretára SZ¼H aj hovorca SZ¼H, ak je funkcia hovorcu SZ¼H zriadená, alebo iná osoba, ktorej predmetom èinnosti je styk s verejnosou alebo styk s médiami. Výkonný výbor SZ¼H, Rada SZ¼H alebo Kongres SZ¼H môže poveri aj inú osobu tlmoèením oficiálneho stanoviska SZ¼H. 13 STANOVY/2011

17 Èlánok 11 DOZORNÁ RADA SZ¼H 1. Dozorná rada SZ¼H je 3-èlenná. Skladá sa z predsedu a dvoch ïalších èlenov. 2. Dozorná rada SZ¼H volí spomedzi svojich èlenov tajnou vo¾bou predsedu nadpoloviènou väèšinou hlasov všetkých èlenov. 3. Predseda Dozornej rady SZ¼H sa zúèastòuje zasadnutí Kongresu SZ¼H, zasadnutí Rady SZ¼H a môže sa zúèastòova rokovaní Výkonného výboru SZ¼H. Èlenovia Dozornej rady SZ¼H sa zúèastòujú na Kongrese SZ¼H a na zasadnutiach Rady SZ¼H. 4. Èlenovia Dozornej rady SZ¼H nemôžu by èlenmi Výkonného výboru SZ¼H ani žiadnej odbornej komisie SZ¼H. Dozorná rada SZ¼H zodpovedá za svoju èinnos Kongresu SZ¼H. 5. Dozorná rada SZ¼H najmä: a) preveruje plnenie uznesení Kongresu SZ¼H, Rady SZ¼H a Výkonného výboru SZ¼H, b) sleduje dodržiavanie Stanov SZ¼H a ïalších vnútorných poriadkov a predpisov SZ¼H a o prípadných porušeniach týchto noriem informuje bez zbytoèného odkladu písomne Výkonný výbor SZ¼H, c) vykonáva kontrolu èerpania finanèných prostriedkov a hospodárenia s majetkom SZ¼H, vyjadruje sa k èerpaniu rozpoètu SZ¼H za príslušný rok, d) vyjadruje sa k sažnostiam a oznámeniam adresovaným SZ¼H do 1 mesiaca od ich doruèenia, e) predkladá Rade SZ¼H a Kongresu SZ¼H správu o svojej èinnosti, f) riadi sa vo svojej èinnosti smernicou, ktorú jej schva¾uje Rada SZ¼H. 6. Dozorná rada SZ¼H je oprávnená rokova a uznáša sa, ak je prítomná nadpolovièná väèšina jej èlenov. 7. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Èlánok 12 FUNKÈNÉ OBDOBIE ÈLENOV ORGÁNOV SZ¼H 1. Funkèné obdobie prezidenta SZ¼H a ostatných èlenov Výkonného výboru SZ¼H, ako aj funkèné obdobie èlenov Dozornej rady SZ¼H je štvorročné. STANOVY/

18 2. Èlenstvo vo Výkonnom výbore SZ¼H alebo èlenstvo v Dozornej rade SZ¼H zaniká: a) uplynutím funkèného obdobia, na ktoré je èlen Výkonného výboru SZ¼H alebo Dozornej rady SZ¼H zvolený, b) vzdaním sa funkcie, c) jeho odvolaním Mimoriadnym kongresom SZ¼H alebo Radou SZ¼H, d) smrou. 3. Mimoriadny Kongres SZ¼H alebo Rada SZ¼H môže odvola prezidenta SZ¼H, ïalšieho èlena Výkonného výboru SZ¼H alebo èlena Dozornej rady SZ¼H z jeho funkcie, ak a) bol právoplatne odsúdený za úmyselný trestný èin alebo, ak bol právoplatne odsúdený za trestný èin spáchaný pri výkone svojej funkcie alebo v priamej súvislosti s ním alebo ak bol odsúdený za trestný èin, ktorým vážne ohrozuje športovú etiku alebo dobré meno SZ¼H, b) opakovane porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú zo Stanov SZ¼H, c) spáchal obzvláš závažné previnenie, ktoré je nezluèite¾né s èlenstvom v orgánoch SZ¼H, d) aj z iných dôvodov, najmä ak táto osoba viac nespåòa požiadavky, pre ktoré bola do svojej funkcie zvolená, napr. ak zaèala vykonáva funkciu, ktorá je nezluèite¾ná s èlenstvom vo Výkonnom výbore SZ¼H alebo v Dozornej rade SZ¼H. 4. Funkèné obdobie náhradného èlena Výkonného výboru SZ¼H a náhradného èlena Dozornej rady SZ¼H sa konèí dòom vymenovania nového èlena Kongresom SZ¼H. Èlánok 13 REGIONÁLNE ZVÄZY Oddiely - kluby hokeja môžu zriaïova regionálne zväzy, vytvára a riadi v nich majstrovské súaže vo všetkých kategóriách. Regionálne zväzy môžu zabezpeèova vzdelávanie a odbornú prípravu funkcionárov mimo ¾adovú plochu pod¾a Pravidiel ¼H, ako aj povo¾ova vykonávanie ich èinnosti. Èlánok 14 ODDIELY - KLUBY HOKEJA Základnou organizaènou jednotkou výstavby SZ¼H sú oddiely - kluby hokeja. 15 STANOVY/2011

19 Èlánok 15 ZÁUJMOVÉ ZDRUŽENIA A INÉ PRÁVNICKÉ OSOBY a) Oddiely - kluby ¾adového hokeja a IN-LINE hokeja môžu vytvára v jednotlivých súažiach združenia alebo iné právnické osoby a riadi svoju súaž, pokia¾ ich SZ¼H na to oprávni na základe zmluvy, ktorej podmienkou platnosti je jej schválenie Výkonným výborom SZ¼H. Pritom sú tieto združenia, alebo iné právnické osoby povinné dodržiava Stanovy, vnútorné predpisy, poriadky a smernice SZ¼H a uznesenia orgánov SZ¼H, b) Jednotlivci pod¾a záujmov a odbornosti môžu vytvára záujmové združenia hráèov, trénerov, rozhodcov, telovýchovných lekárov, iných športových odborníkov a iné s cie¾om svojou èinnosou prispie k rozvoju hokeja. Èas štvrtá: PRÁVNA SUBJEKTIVITA A HOSPODÁRENIE SZ¼H Èlánok 16 HOSPODÁRENIE ZVÄZU - FINANÈNÉ ZDROJE 1.Majetok a finanèné zdroje SZ¼H tvoria: a) majetok získaný prevodom z ÈSF¼H, b) podiel na majetku SZTK, c) príspevky èlenov SZ¼H, d) príjmy za služby spojené s registráciou hráèov a za prestupové a hosovacie konanie, vrátane medzinárodných transferov hráèov, e) peòažné pokuty ukladané v celoštátnych súažiach riadených SZ¼H, f) príjem zo stretnutí a podujatí reprezentaèných družstiev SR doma i v zahranièí, g) podiel na výsledkoch hospodárenia organizácie, ktorej je SZ¼H èlenom, h) príjmy zo svojej èinnosti a z nakladania s vlastným majetkom, i) dotácie z rozpoètu verejnej správy a granty, j) dary a príspevky, k) príjmy z televíznych, rozhlasových a iných práv za prenosy zo športových súaží a športových podujatí organizovaných SZ¼H, l) podiel na príjmoch podnikov Športka, TIPOS, príp. lotérií alebo hier, m) výnos marketingových aktivít, STANOVY/

20 n) úroky z prostriedkov SZ¼H uložených v banke, o) príjmy z predaja vstupeniek, p) príjmy za umiestnenie na medzinárodných súažiach a turnajoch, q) príspevky od medzinárodných športových zväzov, r) iné príjmy na základe rozhodnutia Kongresu SZ¼H, Rady SZ¼H, alebo zmluvy v prospech SZ¼H. 2.SZ¼H hospodári na základe schváleného rozpoètu na príslušný kalendárny rok. Èlánok 17 PRÁVNE POSTAVENIE A SPÔSOB KONANIA V MENE ZVÄZU 1. SZ¼H ako celok má právnu subjektivitu. 2. SZ¼H koná prostredníctvom štatutárneho orgánu, ktorým je prezident SZ¼H, generálny sekretár SZ¼H a športový riadite¾ SZ¼H, prièom každý z nich koná samostatne. 3. Úètovné doklady podpisuje vždy prezident SZ¼H alebo generálny sekretár SZ¼H alebo športový riadite¾ SZ¼H spolu s ïalšou poverenou osobou, vždy vo dvojici. Èlánok 18 Èas piata: ZÁVEREÈNÉ USTANOVENIA 1. Slovenský zväz ¾adového hokeja je jedným z právnych nástupcov Èeskej a Slovenskej federácie ¾adového hokeja. Èlánok Základné Stanovy SZ¼H boli schválené na ustanovujúcom Kongrese SZ¼H dòa 31. marca 1990 a nadobudli úèinnos potvrdením èinnosti na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky dòa 29. júna Výklad Stanov SZ¼H prislúcha Výkonnému výboru SZ¼H. 3. V prípade sporu o výklad Stanov SZ¼H ustanoví Výkonný výbor SZ¼H v spolupráci s Dozornou radou SZ¼H 5-èlennú komisiu, ktorú tvoria dvaja èlenovia Výkonného výboru SZ¼H, dvaja èlenovia Dozornej rady SZ¼H a právny zástupca SZ¼H. Rozhodnutie komisie vo veci výkladu Stanov SZ¼H je pre èlenov SZ¼H záväzné. 4. Nedelite¾nou súèasou týchto Stanov sú Príloha è. 1 - Smernica o tituloch, vyznamenaniach a uznaniach SZ¼H a Príloha è. 2 špe- 17 STANOVY/2011

21 cifikácia náležitostí Zmluvy o združení a Príloha è. 3 - Smernica o èlenských príspevkoch. 5. Úplné znenie Stanov SZ¼H obsahuje všetky zmeny a doplnky, schválené Kongresom SZ¼H alebo Radou SZ¼H do okamihu vyhlásenia posledných zmien a doplnkov pod¾a odseku Posledné zmeny a doplnky Stanov SZLH schválil Kongres SZĽH dňa 10. júna 2011 v Bratislave s účinnosťou odo dňa, keď Ministerstvo vnútra SR vezme zmenu Stanov na vedomie. Príloha è. 1 - Smernica o tituloch, vyznamenaniach a uznaniach SZ¼H Príloha è. 2 - Špecifikácia náležitostí Zmluvy o združení Príloha è. 3 - Smernica pre platenie èlenských príspevkov SZ¼H (viï. Stanovy, poriadky a smernice SZ¼H, str. 124) Príloha è. 4 - Disciplinárny poriadok SZ¼H (viï Stanovy, poriadky a smernice SZ¼H) Príloha è. 1 k Stanovám SZ¼H SMERNICA O TITULOCH, VYZNAMENANIACH A UZNANIACH SZ¼H Èlánok 1 Úvodné ustanovenia 1. Táto smernica upravuje spôsob a možnosti prepožièania titulov, ude¾ovania vyznamenaní alebo uznaní SZ¼H fyzickým osobám alebo právnickým osobám za mimoriadne zásluhy v rozvoji ¾adového hokeja, za vynikajúce výsledky alebo výkony spojené s úèasou na OH, Majstrovstvách sveta v ¾adovom hokeji, v do-mácich majstrovských súažiach alebo za významné uplatòovanie olympijských ideí a myšlienok. 2. Tituly, vyznamenania alebo uznania sú oprávnené používa len ocenené fyzické osoby alebo právnické osoby. Ich prepožièanie alebo udelenie eviduje Matrika SZ¼H. 3. Kto zneužije alebo neoprávnene používa titul, vyznamenanie alebo uznanie, alebo kto neoprávnene vyhotoví napodobeninu, vystavuje sa právnemu postihu v zmysle platných zákonov SR. 4. S titulom, vyznamenaním alebo uznaním, okrem èestného uznania a ïakovného listu sa súèasne ude¾uje aj umelecky stvárnený diplom so symbolom a peèaou SZ¼H a podpisom generálneho sekretára SZ¼H. 5. Vo výnimoèných prípadoch možno prepožièa titul, udeli vyznamenanie alebo uznanie aj in memoriam. Odovzdáva sa pozostalej STANOVY/

22 (-ému) manželke (-ovi), prípadne najbližšiemu príbuznému. Medzi príbuznými rozhoduje stupeò príbuzenstva a pri rovnakom stupni príbuzenstva má prednos vekovo staršia osoba. 6. Èestné tituly, vyznamenania alebo uznania sa odovzdávajú spravidla na Kongrese, resp. Rade SZ¼H, alebo pri iných významných slávnostných príležitostiach. Èlánok 2 Druhy titulov, vyznamenaní alebo uznaní 1. Druhy titulov: Èestný prezident SZ¼H Èestný èlen SZ¼H 2. Druhy vyznamenaní: Zlatý odznak SZ¼H 3. Druhy uznaní: Zlatá plaketa SZ¼H Èestné uznanie SZ¼H Ïakovný list SZ¼H 4. Právo prepožièiava, ude¾ova alebo odníma tituly alebo vyznamenania má Rada alebo Kongres SZ¼H na základe návrhu VV SZ¼H. Právo ude¾ova alebo odníma uznania má VV SZ¼H na základe návrhu èlenov SZ¼H alebo VV SZ¼H. Èlánok 3 Tituly 1. Titul Èestný prezident SZ¼H možno prepožièa prezidentovi SZ¼H, ktorý vykonával túto funkciu nepretržite dve po sebe nasledujúce funkèné obdobia, svojou èinnosou, prácou a akti-vitou sa mimoriadne zaslúžil o rozvoj a úspechy ¾adového hokeja na Slovensku a vo svete. Na tento bod sa primerane vzahujú ustanovenia èl. 12, bod 2, písm. d) a èl. 12, bod 3 Stanov SZ¼H. 2. Návrh na prepožièanie titulu Èestný prezident SZ¼H môžu písomne podáva èlenovia SZ¼H alebo èlenovia VV SZ¼H. Návrh prerokováva VV SZ¼H a po vyjadrení svojho súhlasu ho predkladá na schválenie Rade alebo Kongresu SZ¼H. V prípade odòatia zapožièania titulu sa postupuje obdobne. 3. Titul Èestný èlen SZ¼H možno prepožièa fyzickej alebo právnickej osobe, ktorá sa mimoriadne zaslúžila o rozvoj a propa- 19 STANOVY/2011

23 gáciu ¾adového hokeja na Slovensku; ïalej èlenovi SZ¼H, ktorý aktívne a dlhodobo pracoval v hokejovom hnutí; významným domácim aj zahranièným osobnostiam, ktoré sa osobitne zaslúžili o rozvoj ¾adového hokeja na Slovensku, alebo sú svojím významom a postavením aj vzahom k ¾adovému hokeju hodní takéhoto ocenenia. Na toto ustanovenie sa primerane vzahuje bod 10, èlánku 4 Stanov SZ¼H. 4. Návrh na prepožièanie titulu Èestný èlen SZ¼H môžu písomne podáva èlenovia SZ¼H alebo èlenovia VV SZ¼H. Návrh prerokováva VV SZ¼H a po vyjadrení svojho súhlasu ho predkladá na schválenie Rade alebo Kongresu SZ¼H. V prípade odòatia zapožièania titulu sa postupuje obdobne. Èlánok 4 Vyznamenania 1. Vyznamenania sa pod¾a stupòa zásluh, výsledkov èinnosti a výkonov ude¾ujú: Zlatý odznak SZ¼H - držite¾om olympijských medailí, medailí z Majstrovstiev sveta a èlenom týchto realizaèných tímov za rozvoj svetového a slovenského hokeja; - funkcionárom, trénerom a rozhodcom za výrazný prínos k rozvoju ¾adového hokeja na Slovensku, zahranièným osobnostiam, ktoré významne podporili a propagovali slovenský hokej vo svete; - hokejovým klubom, ktoré dlhodobo úspešne reprezentovali slovenský hokej na najvýznamnejších medzinárodných turnajoch (EHL, Kontinentálny pohár, Svetový pohár a pod.) a za dlhodobý rozvoj hokeja na Slovensku. 2. Vyznamenanie Zlatý odznak SZ¼H je možné udeli aj právnickým osobám, ktoré podporili alebo sa aktívne podie¾ali na realizácii príprav a úèasti na OH, Majstrovstvách sveta, príp. iných významných akciách. 3. Návrh na udelenie vyznamenaní môžu písomne podáva èlenovia SZ¼H alebo VV SZ¼H. Návrh prerokováva a schva¾uje VV SZ¼H. Èlánok 5 Uznania 1. Zlatú plaketu SZ¼H je možné udeli fyzickým osobám alebo právnickým osobám pri dlhodobej podpore ¾adového hokeja na Slovensku, pri dlhodobej aktívnej práci v orgánoch IIHF, MOV, alebo STANOVY/

24 SOV, pri významných životných jubileách, pri ukonèení dlhodobej aktívnej športovej, funkcionárskej, rozhodcovskej alebo trénerskej èinnosti. 2. Èestné uznanie SZ¼H je možné udeli fyzickým osobám alebo právnickým osobám pri slávnostných príležitostiach, za významný prínos pre ¾adový hokej, za výrazný podiel na zabezpeèovaní významných akcií podporujúcich rozvoj hokeja, za mimoriadne pracovné výsledky. 3. Ïakovný list SZ¼H je možné udeli fyzickým osobám alebo právnickým osobám za spoluprácu a pri významných podujatiach. 4. Návrhy predkladajú písomne èlenovia SZ¼H alebo VV SZ¼H. Návrhy prerokováva a schva¾uje VV SZ¼H. Èlánok 6 Závereèné ustanovenia 1. Výklad tejto smernice vykonáva VV SZ¼H, ktorý zároveò schva¾uje obsahovú náplò a výtvarnú podobu vyznamenaní, uznaní a diplomov. 2. Táto Smernica o tituloch, vyznamenaniach a uznaniach SZ¼H bola prerokovaná Výkonným výborom SZ¼H dòa Posledné zmeny a doplnky Smernice o tituloch, vyznamena-niach a uznaniach SZ¼H schválila Rada SZ¼H dòa 3. júna 2005 v Bratislave s úèinnosou odo dòa registrácie Prílohy è. 1 na MV SR. Príloha è. 2 k Stanovám SZ¼H ŠPECIFIKÁCIA NÁLEŽITOSTÍ ZMLUVY O ZDRUŽENÍ Zmluva o združení pod¾a 829 až 841 Obèianskeho zákonníka musí obsahova okrem zákonom stanovených aj tieto špecifické náležitosti: 1. Spoloèný názov, pod ktorým bude združenie úèastníkov uvedených v tejto zmluve vystupova v športovo-technických záležitostiach SZ¼H, prièom hráèi úèastníkov tohto združenia budú na športovo-technické úèely vystupova pod jednotným spoloèným názvom. 2. Spôsob platby èlenských príspevkov SZ¼H úèastníkov združených v tejto zmluve, prièom èlenský poplatok je povinný uhradi len 21 STANOVY/2011

25 úèastník združenia s najvyšším príspevkom pod¾a Smernice pre platenie èlenských príspevkov SZ¼H. 3. Úpravu zastúpenia delegátov a poètu hlasov delegátov pod¾a èl. 8, ods. 2, èl. 9, ods. 2, písm. b) a èl. 9, ods. 6 Stanov SZ¼H úèastníkov združených v tejto zmluve na Kongrese SZ¼H a Rade SZ¼H, prièom príslušný poèet hlasov v zmysle Stanov SZ¼H prináleží len úèastníkovi združenia s najväèším poètom hlasov. 4. Vzahy úèastníkov združenia pod¾a tejto zmluvy voèi tretím osobám. Príloha è. 3 k Stanovám SZ¼H SMERNICA PRE PLATENIE ÈLENSKÝCH PRÍSPEVKOV SZ¼H Výška èlenských príspevkov: A) oddiely a kluby EXTRALIGY seniorov 330,- B) oddiely a kluby 1. LIGY seniorov 195,- C) ostatné oddiely, kluby a regionálne zväzy ¼H 65,- D) iné právnické osoby 195,- E) nový èlen 65,- F) oddiely a kluby s družstvom štartujúcim v zahraničnej súťaži 350,- Èlenský príspevok je každý riadny èlen SZ¼H povinný uhradi na úèet SZ¼H najneskoršie do 15. mája kalendárneho roku a kópiu potvrdenia o jeho zaplatení je povinný predloži riadiacemu orgánu súaže. V prípade nesplnenia tejto povinnosti nebudú èlenovi vydané licencie pre príslušné súaže, jeho družstvá nebudú zaradené do súaží a do doby kým neuhradí èlenský poplatok, stráca tento èlen nárok na uplatòovanie svojich základných práv v zmysle èl. 5, ods. 1 Stanov SZ¼H. V prípade, ak si klub žiadajúci o súhlas k štartu v zahraničnej súťaži nesplní voči SZĽH alebo riadiacemu orgánu súťaže v stanovenej lehote povinnosti, nebude mu súhlas vydaný. V prípade nesplnenia dodatoč- STANOVY/

26 ných podmienok stanovených po vydaní súhlasu k štartu v zahraničnej sútaži, mu tento súhlas bude zrušený. Výklad tejto Smernice pre platenie èlenských príspevkov SZ¼H vykonáva Výkonný výbor SZ¼H, jej zmeny a doplnky Rada SZ¼H. Táto Smernica bola schválená Radou SZ¼H 8. júna 2001 v Bratislave. Posledné znenie Smernice pre platenie členských príspevkov SZĽH schválil Kongres SZĽH dňa 10. júna 2011 v Bratislave s účinnosťou odo dňa, keď Ministerstvo vnútra SR vezme zmenu Stanov na vedomie. Príloha è. 4 k Stanovám SZ¼H DISCIPLINÁRNY PORIADOK SZ¼H (viï Stanovy, poriadky a smernice SZ¼H, ZÁVÄZNÝ VÝKLAD VV SZĽH k čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH Záväzný výklad Výkonného výboru SZĽH v zmysle čl. 19, ods. 2, ktorý na svojom zasadnutí dňa 22. septembra 2010 schválil aktualizáciu záväzného výkladu k čl. 4, ods. 11 Stanov SZĽH v tomto znení: Kluby a oddiely ľadového hokeja, ktoré chcú vytvárať združenie bez právnej subjektivity v zmysle čl 4, ods. 11 Stanov SZLH musia mať sídlo športovej prevádzky (domovský zimný štadión) v jednej a tej istej obci. Výnimku z tohto ustanovenia majú iba kluby a oddiely vykonávajúce tréningovú a hernú činnosť v mestách deliacich sa podľa územného členenia na mestské časti so štatútom obcí (napr. Bratislava, Košice a pod.). Tieto a dalšie požadované údaje, vrátane uzatvorenej zmluvy žiadatelia o zaregistrovanie združenia sú povinní predložiť na Matriku SZĽH na predpísanom tlačive a to najneskôr 30 dní pred požadovanou dobou účinosti združenia. O možnosti zaregistrovania združenia na SZĽH rozhoduje VV SZLH na základe písomnej prihlášky s prílohami predloženej žiadateľmi a o tomto rozhodnutí sú žiadatelia najneskoršie do 14 dní písomne informovaní prostredníctvom Matriky SZĽH. Rozhodnutie VV SZĽH v tomto smere je konečné. Tento záväzný výklad potvrdil Kongres SZĽH konaný v Bratislave 10. júna /1 STANOVY/2011

27 SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVÄZU ĽADOVÉHO HOKEJA (ďalej len SP SZĽH) ZÁKLADNÉ USTANOVENIA Súťažný poriadok Slovenského zväzu ľadového hokeja je základným športovo technickým predpisom Slovenského zväzu ľadového hokeja. SP SZĽH rieši športovo technické predpisy v súťažiach a stretnutiach SZĽH. Pre potreby tohto predpisu je pojem hráč totožný s pojmom hráčka, pokiaľ nie výslovne predpisom stanovené inak. PREAMBULA Výklad pojmov Kluby sú hokejové kluby v zmysle čl. 4, ods. 2) a ods. 3) Stanov SZĽH, v ktorých sú registrovaní hráči ľadového hokeja. Hráčske zmluvy / profesionálne zmluvy sú zmluvy uzatvorené medzi klubom a hráčom ľadového hokeja (viď čl. 20 SP SZĽH). Súťažné obdobie je vymedzené obdobím začiatku majstrov ských súťaží a ukončením posledných stretnutí v súťažiach organi zovaných SZĽH, pričom spravidla trvá od 1.septembra kalendárneho roku do 30.apríla nasledujúceho roku, pokiaľ VV SZĽH nestanoví inak. Činovníci stretnutí sú to delegovaný hlavný, alebo čiarový rozhodca, inštruktor rozhodcov, supervízor stretnutia, lekár stretnutia, funkcionári stretnutia mimo ľadovú plochu podľa pravidiel ĽH č.320, vedúci družstva, zástupca družstva, manažér družstva, tréner družstva, hlavný usporiadateľ stretnutia. Ostatné nešpecifikované pojmy sú výklady, ktoré vydáva VV SZĽH. DOKUMENTY V SÚŤAŽIACH Článok 1 SZĽH vydáva k riadeniu súťaží tieto predpisy a dokumenty: a) Súťažný poriadok, b) Pravidlá ľadového hokeja, c) Disciplinárny poriadok, d) Registračný poriadok, e) Prestupový poriadok, f) Smernice pre dopingovú kontrolu, g) Smernice pre medzinárodný styk, h) Zásady pre stanovenie odstupného, i) Rozpis súťaží, j) Štatút Arbitrážnej komisie SZĽH, SÚŤAŽNÝ PORIADOK/

28 k) Smernicu pre platenie členských príspevkov, l) Smernicu pre udeľovanie súťažnej licencie a nakladanie s touto licenciou, m) Samostatnú prihlášku do súťaží (prihláška klubu do súťaží SZĽH na nasledujúce súťažné obdobie musí byť doručená na SZĽH do termínu stanoveného generálnym sekretárom SZĽH). Kluby sú povinné k prihláške do súťaží predkladanej SZĽH priložiť zoznamy kmeňových (aj dlhodobo hosťujúcich) hráčov v kategóriách juniori, dorastenci a žiaci jednotlivo pre družstvá (zoznamy kmeňových hráčov v kategórii žiakov po jednotlivých družstvách predložia na príslušný regionálny zväz, pričom pre súťaže SZĽH sa stanovuje počet 15 hráčov + 2 brankári). Pred začiatkom súťažného obdobia (spravidla 1.septembra príslušného roka, ak VV SZĽH nestanoví inak) predložia kluby na potvrdenie definitívny zoznam hráčov. n) Licenciu pre súťaž, o vydaní ktorej rozhoduje VV SZĽH na návrh riadiaceho orgánu príslušnej súťaže. Podmienkou pre vydanie licencie je prihláška do súťaže, zaplatenie členského príspevku podľa Smernice pre platenie členských príspevkov SZĽH a splnenie ďalších podmienok, ktoré pre udelenie a nakladanie s licenciou vydá riadiaci orgán príslušnej súťaže po ich schválení VV SZĽH. o) Smernice a kritériá pre udeľovanie trénerských licencií trénerov ľadového hokeja. p) ďalšie predpisy a smernice schválené VV SZĽH. PLÁNOVANIE V SÚŤAŽIACH Článok 2 Plánovanie celorepublikových súťaží zahŕňa asociačné termíny IIHF, prípadne ďalšie kalendárne termíny schválené príslušným riadiacim orgánom SZĽH. Na základe týchto podkladov pripravia riadiace orgány jednotlivých súťaží kalendárne plány súťaží. Súťažné obdobie je vymedzené obdobím začiatku majstrovských súťaží a ukončením posledných stretnutí v súťažiach organizovaných SZĽH. Spravidla trvá od 1. septembra kalendárneho roku do 30. apríla nasledujúceho roku, pokiaľ VV SZĽH nestanoví inak, pričom obdobie od 1.mája do 30. augusta bežného roku sa kvalifikuje ako mimosúťažné obdobie. Riadiaci orgán príslušnej súťaže môže upraviť vyžrebovanie príslušnej súťaže, resp. časti príslušnej súťaže a to v zdôvodniteľných prípadoch, ale iba tak, aby nebola narušená regulérnosť súťaže. Článok 3 Údaje v kalendárnych plánoch súťaží sú záväzné pre všetky kluby, všetkých hráčov a funkcionárov. Článok 4 Nedodržanie termínov kalendárnych plánov súťaží sa považuje za porušenie zásad a podlieha disciplinárnemu konaniu. 24 SÚŤAŽNÝ PORIADOK/2011

29 SCHVAĽOVANIE SÚŤAŽÍ Článok 5 Usporiadanie všetkých druhov súťaží podlieha zo športovo technického hľadiska schváleniu príslušného riadiaceho orgánu. Toto schválenie je potvrdené zaradením do príslušného kalendárneho plánu súťaže. Riadiace orgány súťaží zabezpečia prostredníctvom poverených osôb kontrolu zimných štadiónov pre súťaže SZĽH. Článok 6 a) Súťaže a stretnutia s medzinárodnou účasťou povoľuje len SZĽH. Účasť družstva klubu, ktorý je členom SZĽH v zahraničnej majstrovskej hokejovej súťaži je povolená iba so súhlasom SZĽH. O vydaní súhlasu rozhodne VV SZĽH na základe písomnej žiadosti klubu a odporúčania riadiaceho orgánu príslušnej domácej a zahraničnej súťaže. b) Žiadateľ o účasť družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži je povinný s písomnou žiadosťou predložiť najmä: - zoznam hráčov a členov realizačného tímu družstva, - potvrdenie o spôsobilosti domovského zimného štadióna na štart v príslušnej súťaži, ako aj doklad o oprávnení na jeho užívanie, - štatút a športovo-technické podmienky príslušnej súťaže, - písomné prehlásenie, že má na území SR vysporiadané všetky finančné záväzky voči hráčom, trénerom, právnickým osobám, orgánom štátnej a verejnej správy, - písomné garancie o vysporiadaní prípadných finančných záväzkov, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou družstva klubu v zahraničnej majstrovskej súťaži, - odporúčacie stanoviská príslušného riadiaceho orgánu domácej a zahraničnej súťaže, - stanovisko príslušného národneho zväzu ľadového hokeja, c) V prípade takejto žiadosti družstva klubu si VV SZĽH môže vyžiadať stanoviská riadiacich orgánov domácich, alebo zahraničných súťaží ďalších odborných orgánov a komisií SZĽH a ďalšie dokumenty od žiadateľa. d) Na vydanie súhlasu nie je právny nárok. e) Porušenie ustanovení tohto článku má za následok disciplinárne konanie. SÚŤAŽNÝ PORIADOK/

30 Článok 7 Pri usporiadaní súťaží všetkého druhu je potrebné dbať na dodržiavanie všeobecne platných právnych predpisov publiko vaných v Zbierke zákonov Slovenskej republiky. HODNOTENIE SÚŤAŽÍ Článok 8 Riadiace orgány súťaží po skončení sezóny vykonajú celkové zhodnotenie priebehu a úrovne majstrovských súťaží, ktoré riadia, a závery z tohoto hodnotenia uplatnia pri príprave a zaisťovaní nového súťažného obdobia súťaže. INÉ USTANOVENIA Článok 9 V majstrovských súťažiach sa môžu udeľovať nasledovné tituly: a) Majster Slovenskej republiky: Seniori, juniori, dorast, žiaci a ženy pre rok... b) Víťaz I. ligy Slovenskej republiky pre rok... c) Víťaz II. ligy Slovenskej republiky pre rok... d) Víťaz regiónu pre rok... e) Víťaz okresu pre rok... f) Víťaz mesta pre rok... Článok 10 Klub, ktorý je držiteľom putovnej ceny, je povinný túto cenu vrátiť príslušnému riadiacemu orgánu bez vyzvania do 30 dní pred ukončením nového ročníka súťaže, resp. začiatkom turnaja. Za nedodržanie tejto povinnosti bude klub disciplinárne potrestaný. ZARADENIE DRUŽSTIEV DO SÚŤAŽÍ Článok 11 Zaraďovanie družstiev do súťaží a zrušenie klubov: Riadiaci orgán súťaže stanoví podmienky na zaradenie družstiev do príslušnej súťaže, ktoré podliehajú schváleniu VV SZĽH. V nadväznosti na tieto podmienky stanovuje riadiaci orgán aj ďalšie kritériá potrebné pre zaradenie družstiev do príslušnej súťaže a tieto zverejňuje v internej smernici príslušnej súťaže, ak sa pre riadenie danej súťaže vydávajú. Na základe týchto podmienok je pre zaradenie družstva do príslušnej súťaže potrebné: a) licencia pre príslušnú súťaž vydaná v súlade s čl. 1, písm. n) SP SZĽH, pričom pre zaradenie družstva do extraligy a 1. ligy 26 SÚŤAŽNÝ PORIADOK/2011

Microsoft Word - Štatút TMK.docx

Microsoft Word - Štatút TMK.docx Štatút trénersko-metodickej komisie SVF Článok 1 Základné ustanovenia 1.1 TMK je poradným orgánom viceprezidenta SVF pre mládež a rozvoj. 1.2 TMK vykonáva svoju činnosť v súlade s cieľmi SVF. 1.3 TMK sa

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY

ŠTATÚT RADY ŠKOLY ŠTATÚT RADY ŠKOLSKÉHO ZARIADENIA PRI DIAGNOSTICKOM CENTRE V RUŽOMBERKU Základné ustanovenia Čl.1 (1) Rada školského zariadenia sa zriaďuje pri Diagnostickom centre v Ružomberku (ďalej len skrátený názov

Podrobnejšie

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZ H konaného dňa 16. januára 2018 v Bratislave Prítomní: Kohút M. (prezident SZ H), Longauer M. (člen VV za oblasť m

Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZ H konaného dňa 16. januára 2018 v Bratislave Prítomní: Kohút M. (prezident SZ H), Longauer M. (člen VV za oblasť m Zápisnica č. 39 zo zasadnutia VV SZ H konaného dňa 16. januára 2018 v Bratislave Prítomní: Kohút M. (prezident SZ H), Longauer M. (člen VV za oblasť mládeže), Stümpel J. (člen VV za hráčov), Droppa I.

Podrobnejšie

STANOVY

STANOVY STANOVY HOROLEZECKÝ KLUB HK TONGBA Preambula Na základe práva slobodne sa združovať a v zmysle zákona č. 83/1990 o združovaní občanov v znení neskorších predpisov týmto zakladáme dobrovoľný Horolozecký

Podrobnejšie

Štatút RŠ

Štatút RŠ Štatút rady školy 2016 2020 ŠTATÚT Rady školy pri Základnej škole, Novozámocká 300, Ivanka pri Nitre V súlade so zákonom č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a

Podrobnejšie

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá

REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Člá REGISTRAČNÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len registračný poriadok alebo RegP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Obsah Základné ustanovenia Podklady

Podrobnejšie

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško

ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v ško ŠTATÚT RADY ŠKOLY pri Základnej škole s materskou školou Ulica priehradná 11 Martin 8 V súlade so zákonom NR SR č.596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskejsamospráve a o zmene a doplnení niektorých

Podrobnejšie

statut

statut ŠTATÚT RADY ŠKOLY PRI GYMNÁZIU, BERNOLÁKOVA 37, ŠURANY V súlade so zákonom SNR č.596/2003 Zb. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších

Podrobnejšie

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka

O udeľovaní čestného občianstva obce, obecných vyznamenaní a cien obce Santovka Obec Santovka, Parková 2, 935 87 Santovka VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 3 / 2017 O UDEĽOVANÍ ČESTNÉHO O BČIANSTVA OBCE, OBECNÝCH VYZNAMENANÍ A CIEN OBCE SANTOVKA Obecné zastupiteľstvo Obce Santovka na

Podrobnejšie

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch schválená na VV SFZ dňa docx

Smernica o právno-organizačných zmenách v kluboch schválená na VV SFZ dňa docx SMERNICA o právno-organizačných zmenách v kluboch z 5. novembra 2013 Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 8 ods. 3 písm. e. a článku 52 písm. a. stanov Slovenského futbalového zväzu

Podrobnejšie

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu

Stanovy OZ Fontána pre Zuzanu OBČIANSKE ZDRUŽENIE FONTÁNA PRE ZUZANU Šumavská 36, 821 08 Bratislava 2, IČO: 42358299 STANOVY Úplné znenie 2014-1 - OBSAH Článok I.... 3 Názov a sídlo... 3 Článok II.... 3 Účel a cieľ združenia... 3 Článok

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu rozvojových projektov Psychologické a špeciálnopedagogické poradenstvo 2015 Gestorský

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie)

(Microsoft Word - Priloha_5_Melleklet_Organiza\350n\375 a rokovac\355 poriadok Odborovej komisie) Pedagogická fakulta Univerzity J. Selyeho ORGANIZAČNÝ A ROKOVACÍ PORIADOK ODBOROVEJ KOMISIE PRE DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM ŠTUDIJNÉHO PROGRAMU MAĎARSKÝ JAZYK A LITERATÚRA ŠTUDIJNÉHO ODBORU 2. 1. 29 NESLOVANSKÉ

Podrobnejšie

om

om VEDÚCI VÝPRAVY PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU VEDÚCI TRÉNER PRE PODUJATIA MEDZINÁRODNÉHO VÝZNAMU Schválil: Predsedníctvo SLA Podpis štatutárov SLA: Ivan IVANIČ, prezident SLA Dňa: 27.03.2019 Ján

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona Všeobecne záväzné nariadenie mesta Poprad č. 1/2011 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Mesta Poprad Mesto Poprad na základe ustanovenia 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku -

NARIADENIE EURÓPSKEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/„ z 2. júna o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku - L 179/72 NARIADENIE EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY (EÚ) č. 673/2014 z 2. júna 2014 o zriadení mediačného výboru a jeho rokovacom poriadku (ECB/2014/26) RADA GUVERNÉROV EURÓPEJ CENTRÁLNEJ BANKY, so zreteľom na

Podrobnejšie

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm

Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zm Schválené zmeny v Prestupovom poriadku SZFB 1.2. Účastníkmi rozhodovania o zmene klubovej príslušnosti sú: a) hráč, a) hráč bez zmluvy 1 b) hráč so zmluvou o profesionálnom vykonávaní športu, zmluvou o

Podrobnejšie

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené

VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa VZN 2/2017 schválené dňa: uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené VZN 2/2017 vyvesené na úradnej tabuli v obci Hrašné dňa 10.02.2017 VZN 2/2017 schválené dňa: 01.03.2017 uznesením č. 117 Schválené VZN 2/2017 vyvesené dňa: 01.03.2017 Účinnosť VZN dňom: 15.03.2017 VŠEOBECNE

Podrobnejšie

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k

Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k Bystrická hotelka - moja škola Občianske združenie zriadené podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov \ k. - 505- STANOVY Článok 1 Názov združenia: Sídlo združenia:

Podrobnejšie

OZ stanovy definit

OZ stanovy definit Detské ARO Košice Stanovy Článok I. Základné ustanovenia Názov občianskeho združenia je: Detské ARO Košice, ďalej len združenie. Združenie je nezisková organizácia združujúca ľudí, ktorí sa usilujú realizovať

Podrobnejšie

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ivan Rybárik predseda Interného dozorného a monitorovacieho výboru pre fondy EÚ Bratislava, dňa 25. októbra 2006 Číslo: /2006-4000 ROKOVACÍ PORIADOK Interného

Podrobnejšie

Microsoft Word - STANOVY total final.doc

Microsoft Word - STANOVY total final.doc STANOVY Združenia správcov a užívateľov nehnuteľností Časť 1. Základné ustanovenia 1 V zmysle 2 odst.1 zákona SNR č.83/90 Zb. o združovaní občanov je Združenie správcov a užívateľov nehnuteľností (ďalej

Podrobnejšie

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň

Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: Zvesené dň Obec Koválov, Koválov č. 216 Všeobecne záväzné nariadenie Obce Koválov č. 10 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Vyvesené dňa: 16.12.2015 Zvesené dňa: Pavol Kuba starosta obce Obecné zastupiteľstvo v

Podrobnejšie

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit

- Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivit - Urbárska spoločnosť Pozemkové spoločenstvo s právnou subjektivitou Nižná Myšľa Z m l u v a o založení pozemkového spoločenstva s právnou subjektivitou Nižná Myšľa,11.1.2014 Čl. 1 Úvodné ustanovenia Spoločenstvo

Podrobnejšie

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško

VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov ško VYHLÁŠKA č. 291/2004 Z.z. Ministerstva školstva Slovenskej republiky z 15. apríla 2004, ktorou sa určujú podrobnosti o spôsobe ustanovenia orgánov školskej samosprávy, o ich zložení, o ich organizačnom

Podrobnejšie

Stanovy Slovenského zväzu jachtingu STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA POSLANIE A CIELE.

Stanovy Slovenského zväzu jachtingu STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA POSLANIE A CIELE. STANOVY SLOVENSKÉHO ZVÄZU JACHTINGU OBSAH 1. NÁZOV, PRÁVNA FORMA, SÍDLO A SPÔSOB KONANIA... 1 2. POSLANIE A CIELE... 1 3. ČLENSTVO PRÁVNICKEJ OSOBY... 2 4. ČLENSTVO FYZICKEJ OSOBY... 2 5. ORGÁNY SZJ...

Podrobnejšie

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl

STZ /VV0417/014 Registračný poriadok 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 Registračný poriadok (ďalej len RP) stanovuje pravidl 1 REGISTRAČNÝ PORIADOK I. Úvodné ustanovenia Článok 1 (ďalej len RP) stanovuje pravidlá registrácie v Slovenskom tenisovom zväze (ďalej iba STZ) a vzťahuje sa na všetkých jeho členov. Článok 2 STZ má riadnych,

Podrobnejšie

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK

Microsoft Word - Rokovaci poriadok OZ - JK Návrh Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Litmanovej Obecné zastupiteľstvo v Litmanovej v súlade s 12 ods. 12 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva ROKOVACÍ

Podrobnejšie

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH

Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE NÁVRH Obec Oravský Podzámok podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z. n. p. a

Podrobnejšie

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13

M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: pred konaním MsZ, č. pod. 13 M e s t o G b e l y Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 O poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Vyvesené dňa: 22.2.2019 pred konaním MsZ, č. pod. 1332/2019 Mestským zastupiteľstvom schválené dňa uznesením

Podrobnejšie

N á v r h

N  á  v  r  h N á v r h Všeobecné záväzné nariadenie č. 4/2017 o podmienkach poskytovania dotácií z prostriedkov Obce Víťaz. Obec Víťaz podľa ustanovenia 6 zákona č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších

Podrobnejšie

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3

VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 3 VZN č. 2/2018 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Spišský Hrhov podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v z.n.p. a podľa ustanovenia

Podrobnejšie

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum:

Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: Smernica rektora číslo 6/2015-SR Pravidlá udeľovania ocenenia Cena rektora Slovenskej technickej univerzity v Bratislave Dátum: 19. 05. 2015 1 Slovenská technická univerzita v Bratislave, Vazovova 5, Bratislava

Podrobnejšie

S M E R N I C A

S M E R N I C A S M E R N I C A Slovenskej komory zubných lekárov na vydávanie licencií Slovenská komora zubných lekárov v súlade s 49 ods. 2 písm. b), 68 až 78 a 81 ods. 1 písm. b) zákona č. 578/2004 Z. z. o poskytovateľoch

Podrobnejšie

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťa

SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťa SÚŤAŽNÝ PORIADOK SLOVENSKÉHO ZVAZU ĽADOVÉHO HOKEJA Obsah Článok I Základné ustanovenia 1.1 Výklad pojmov 1.2 Súťažné dokumenty SZĽH 1.3 Definícia súťaže 1.4 Hierarchia súťaží SZĽH 1.5 Ihrisko 1.6 Zázemie

Podrobnejšie

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a Všeobecne záväzné nariadenie Obce Sekule č. 5/2017 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Obec Sekule podľa ustanovenia 4 ods. 3 písm. h) a 6 ods. 1 a 11 ods. 4 písm. g) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom

Podrobnejšie

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob

O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli ob O B E C B R O D S K É VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉ NARIADENIE č. 98/2019 o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce Brodské Návrh VZN: - vyvesený na úradnej tabuli obce dňa : 28.2.2019 - zverejnený na elektronickej úradnej

Podrobnejšie

»

» » Zákon 110/2004 Z.z. (o fungovaní Bezpečnostnej rady Slovenskej republiky v čase mieru ) Autor: Národná rada SR Platnosť od: 4.3.2004 Účinnosť od: 1.4.2004 Uverejnené v Zbierke zákonov č. 53/2004 strana

Podrobnejšie

Microsoft Word - podturen1

Microsoft Word - podturen1 S T A N O V Y POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA PODTUREŇ STANOVY POZEMKOVÉHO SPOLOČENSTVA PODTUREŇ Členovia Pozemkového spoločenstva Podtureň podľa platnej právnej úpravy v zmysle zákona NR SR č. 97/2013 Z. z.

Podrobnejšie

ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č.

ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. ROKOVACÍ PORIADOK Slovenskej komory architektov Slovenská komora architektov (ďalej len komora ) sa podľa 28 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných

Podrobnejšie

Smernica ZMS2014

Smernica ZMS2014 S m e r n i c a o poskytovaní finančného príspevku z rozpočtu Zväzu múzeí na Slovensku 2014 Predstavenstvo Zväzu múzeí na Slovensku vydáva v zmysle Stanov Zväzu múzeí na Slovensku túto Smernica o poskytovaní

Podrobnejšie

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu m ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2013 Vyhlásené: 07.12.2013 Vyhlásená verzia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 415 Z Á K O N z 27. novembra

Podrobnejšie

PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok

PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok PRESTUPOVÝ PORIADOK Slovenského zväzu florbalu (ďalej len prestupový poriadok alebo PP ) Článok 1 Článok 2 Článok 3 Článok 4 Článok 5 Článok 6 Článok 7 Článok 8 Článok 9 Článok 10 Článok 11 Článok 12 Článok

Podrobnejšie

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 135/2019 Vec: Smernica o oceňovaní vo finančnej správe Vypracoval: kancelária prezi

FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 135/2019 Vec: Smernica o oceňovaní vo finančnej správe Vypracoval: kancelária prezi FINANČNÉ RIADITEĽSTVO SLOVENSKEJ REPUBLIKY INTERNÝ RIADIACI AKT č. 135/2019 Vec: Smernica o oceňovaní vo finančnej správe Vypracoval: kancelária prezidenta, oddelenie organizačné Účinné od do: 1. júla

Podrobnejšie

Prestupový poriadok SZĽH Článok 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA a) Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti hráčov

Prestupový poriadok SZĽH Článok 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA a) Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti hráčov Prestupový poriadok SZĽH Článok 1 ZÁKLADNÉ USTANOVENIA a) Prestupový poriadok stanovuje podmienky, za ktorých sa uskutočňujú zmeny príslušnosti hráčov ku klubom Slovenského zväzu ľadového hokeja (ďalej

Podrobnejšie

Untitled

Untitled Štatút reprezentanta Slovenskej republiky vo futbale Výkonný výbor Slovenského futbalového zväzu podľa článku 20 ods. 3 Stanov SFZ schválil tento Štatút reprezentanta Slovenskej republiky: Článok 1 Úvodné

Podrobnejšie

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu

Stanovy Slovenského poľovníckeho zväzu STANOVY SLOVENSKEJ POĽOVNÍCKEJ KOMORY Slovenská poľovnícka komora sa na svojom ustanovujúcom sneme dňa 23. januára 2010 v Nitre sa uzniesla na týchto stanovách: Všeobecné ustanovenia 1 Názov a poslanie

Podrobnejšie

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen

N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združen N á v r h - Z M L U V A o pozemkovom spoločenstve podľa zákona č. 97/2013 o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov Preambula: Združenie urbárnikov pozemkové spoločenstvo Stará Voda so

Podrobnejšie

Vyvesené dňa: 27

Vyvesené dňa: 27 MESTO ILAVA Mierové námestie 16/31, 019 01 Ilava Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2018 o podmienkach poskytovania dotácie z rozpočtu mesta Obdržia: Sekretariát primátora Prednosta Právnik Referát podateľne

Podrobnejšie

Zápisnica

Zápisnica Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave Dátum: 21. 05. 2019 Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN č. 1/2015 o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov obce 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie OBEC Bíňa, Obecný úrad Bíňa so sídlom 943 56 Bíňa č. 107

Podrobnejšie

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h

Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h Pozvánka na zasadnutie Prezídia SZFB V zmysle stanov SZFB Vás pozývam na zasadnutie P-SZFB, ktoré sa uskutoční v pondelok dňa 8. apríla 2019 o 10:30 h v Bratislave, Junácka 6. Verím, že si zariadite svoj

Podrobnejšie

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR

Zmluva_dotácia_na_rok_2017_-_tradície_a_históriu_banských_činností VZOR VZOR Registračné číslo: xxxxx/xxxx-xxxx-xxxxx Z m l u v a o poskytnutí dotácie na rok 2018 uzatvorená podľa ustanovenia 51 zákona č. 40/1964 Zb. (Občiansky zákonník) v znení neskorších predpisov Čl. I

Podrobnejšie

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves

O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves O B E C P E T R O V A V E S Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 ktorým sa určuje spôsob a metodika poskytovania dotácií z rozpočtu Obce Petrova Ves Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Petrova

Podrobnejšie

DOTÁCIE

DOTÁCIE PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z rozpočtu Mesta Tlmače 1. Žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta 2. Zúčtovanie dotácie poskytnutej mestom 3. Zmluva o poskytnutí dotácie z rozpočtu mesta Príloha

Podrobnejšie

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc

M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Sc M E S T O Ž I A R N A D H R O N O M Návrh Všeobecne záväzné nariadenie č. /2013 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu mesta Žiar nad Hronom Schválené uznesením Mestského zastupiteľstva Žiar nad

Podrobnejšie

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a

Limbová Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Fakulty verejného zdravotníctva Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Limbová 12 833 03 Bratislava 37 AKADEMICKÝ SENÁT Z á s a d y v o ľ b y k a n d i d á t a n a f u n k c i u d e k a n a Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave a spôsob prijatia návrhu na jeho

Podrobnejšie

OBEC P R U Ž I N A. Všeobecne záväzné nariiadeniie Č.. 1/2014 o poskytovaníí dotáciiíí z rozpočtu obce Pružiina O k t ó b e r 2014

OBEC P R U Ž I N A. Všeobecne záväzné nariiadeniie Č.. 1/2014 o poskytovaníí dotáciiíí z rozpočtu obce Pružiina O k t ó b e r 2014 OBEC P R U Ž I N A. Všeobecne záväzné nariiadeniie Č.. 1/2014 o poskytovaníí dotáciiíí z rozpočtu obce Pružiina O k t ó b e r 2014 Všeobecne záväzné nariadenie obce Pružina č. 1/2014 o poskytovaní dotácií

Podrobnejšie

PRAVIDLÁ SZC

PRAVIDLÁ SZC ZMENY PRAVIDIEL UCI PLATNÉ OD 5.3.2018 ČASŤ 1 VŠEOBECNÉ USTANOVENIA CYKLISTIKY Sekcia 2: organizácia pretekov 5 Pozvanie prihlášky Všeobecné princípy 1.2.048 (N) Ak nie je inak špecifikované, organizátor

Podrobnejšie

VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u

VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u VZN 1/2017 o poskytovaní dotácií VŠEOBECNE ZÁVAZNÉ NARIADENIE OBCE Banské o poskytovaní dotácií z rozpočtu obce. Obec Banské na základe ustanovenia -u 6 ods. 1 a -u 11 odst.4 písm. g zákona č.369/1990

Podrobnejšie

Microsoft Word _Stanovy AHZ_final.docx

Microsoft Word _Stanovy AHZ_final.docx STANOVY OBČIANSKEHO ZDRUŽENIA Asociácia horských záchranárov Čl. I. Názov, sídlo 1. Názov občianskeho združenia - Asociácia horských záchranárov. 2. Asociácia horských záchranárov (ďalej aj asociácia )

Podrobnejšie

Štatút Súťažnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schvaľuje podľa čl Stanov Slovenského

Štatút Súťažnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schvaľuje podľa čl Stanov Slovenského Štatút Súťažnej komisie Slovenského zväzu ľadového hokeja Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja schvaľuje podľa čl. 3.7.9 Stanov Slovenského zväzu ľadového hokeja tento štatút : Obsah 1. ČASŤ

Podrobnejšie

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky

Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Štatút Komisie pre výber, hodnotenie a finančnú podporu projektov na podporu Gestorský útvar: Sekcia regionálneho školstva, tel.: 02/59374217

Podrobnejšie

Podporte ReprezentÁciu Slovenska na MS v Pardubiciach

Podporte ReprezentÁciu Slovenska na MS v Pardubiciach PODPORTE HOKEJBAL NAJÚSPEŠNEJŠÍ KOLEKTÍVNY ŠPORT NA SLOVENSKU HOKEJBAL - HISTÓRIA Už v roku 1974 vznikol v Kanade športový zväz Ontario Ball Hockey Association a v roku 1978 Canadian Ball Hockey Association

Podrobnejšie

Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisov

Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisov Zápisnica z Kongresu SZĽH konaného dňa 05. decembra 2018 v Sliači Miesto konania Kongresu SZĽH: Deň a čas začatia Kongresu SZĽH: Predsedajúci: Zapisovateľ: Hotel Kaskády 05.12.2018, od 10:30 hod. do 19:30

Podrobnejšie

Kópia – Smernica PS

Kópia – Smernica PS Obec P r e s t a v l k y S M E R N I C A č. 1/2010 Schválená Uznesením č. 37/2010 zo dňa 11.11.2010 Obecným zastupiteľstvom obce Prestavlky Spracovanie a predkladanie materiálov na rokovanie obecného zastupiteľstva

Podrobnejšie

Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie

Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie Štatút Odvolacia disciplinárna komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek Článok 2 Úvodné ustanovenia 2. ČASŤ Poslanie a základné

Podrobnejšie

ZÁKON č. 226/1994 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. augusta 1994 o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom vý

ZÁKON č. 226/1994 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. augusta 1994 o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom vý ZÁKON č. 226/1994 Z.z. NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY z 18. augusta 1994 o používaní a ochrane olympijskej symboliky a o Slovenskom olympijskom výbore Novela: 300/2008 Z.z., 438/2013 Z.z. Národná rada

Podrobnejšie

FELBER CUP 2019 turnaj žiakov 5. ŠHT Skalica Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bie

FELBER CUP 2019 turnaj žiakov 5. ŠHT Skalica Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bie Účastníci turnaja : MHKM Skalica, n.o. HC Slovan Bratislava - modrí HC Slovan Bratislava - bieli MMHK Nitra Vedúci turnaja : Organizačný výbor Ján Púchlo, mob.: +420 606 649 042, mail: jan.puchlo@gmail.com

Podrobnejšie

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK

Doplnenie výročnej správy JMH_2012_JK Doplnenie výročnej správy Doplnenie zákonných náležitostí do výročnej správy spoločnosti JOJ Media House, a.s. a jej dcérskych spoločnosti k 31. decembru 2012. Valné zhromaždenie Valné zhromaždenie je

Podrobnejšie

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc)

(Microsoft Word - Pr\355lohy k VZN o dot\341ci\341ch.doc) OBEC VINODOL Príloha č.1 OBECNÝ ÚRAD Adresa: Vinodol č.473, 951 06 VINODOL, tel.: 037/6598133, e-mail: obecvinodol@stonline.sk ŽIADOSŤ O DOTÁCIU Z ROZPOČTU OBCE VINODOL Cieľové oblasti (podčiarknite):

Podrobnejšie

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA

MIESTNY ÚRAD MESTSKEJ ČASTI BRATISLAVA - RAČA MESTSKÁ ČASŤ BRATISLAVA-RAČA Materiál na rokovanie Miestneho zastupiteľstva MČ Bratislava-Rača dňa 15.05.2018 Návrh dodatku Štatútu hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, ktorý sa týka úpravy

Podrobnejšie

Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie

Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratie Štatút Ekonomicko marketingová komisia Slovenského zväzu ľadového hokeja Obsah 1. ČASŤ Úvodné ustanovenia Článok 1 Výklad pojmov a vysvetlenie skratiek Článok 2 Úvodné ustanovenia 2. ČASŤ Poslanie a základné

Podrobnejšie

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c),

Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa uznesením č. 155 bod 1c), Rokovací poriadok komisií Mestského zastupiteľstva v Trenčíne - schválený Mestským zastupiteľstvom v Trenčíne dňa 27.10.2003 uznesením č. 155 bod 1c), účinnosť: 27.10.2003 - novelizácia: schválená Mestským

Podrobnejšie

Microsoft Word - zmluvaATT_16988.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - zmluvaATT_16988.doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! Zmluva o úvere è. 346/AUOC/12 (ïalej Úverová zmluva ) uzatvorená medzi zmluvnými stranami: Slovenská sporite¾òa, a. s. Tomášikova 48 832 37 Bratislava IÈO: 00 151 653 zapísaná v Obchodnom registri Okresného

Podrobnejšie

Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodič

Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodič Stancn-v Združenia rodičov pri Gymnáziu Terézie Yansovej Stará Ľubovňa Článok 1 Základné ustanovenia 1. Názov občianskeho združenia je Združenie rodičov pri G Stará Ľubovňa Sídlo združenia je na adrese

Podrobnejšie

Smernica o školnom a poplatkoch

Smernica o školnom a poplatkoch Smernica o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na Dubnickom technologickom inštitúte v Dubnici nad Váhom na akademický rok 2014/2015 Smernica č. SR-1/2014 Článok I. ÚVODNÉ USTANOVENIA 1. V zmysle

Podrobnejšie

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005

Zásady prijímania na bakalárske štúdium na školský rok 2004/2005 Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na FIIT STU Čl. 1 Úvodné ustanovenia (1) Ďalšie podmienky prijatia na bakalárske štúdium na Fakultu informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej

Podrobnejšie

STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým z

STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým z STANOVY PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA 1. PROFESSIONAL GOLFERS ASSOCIATION OF SLOVAKIA, (ďalej len PGA SK) je dobrovoľným a nezávislým združením občanov, založeným v zmysle 1. ods. 1 a nasl.

Podrobnejšie

Bodové normatívy

Bodové normatívy Príloha č. 1 k Podmienkam finančnej podpory práce s deťmi a mládežou do roku 2007 Bodové normatívy pre získanie dotácie v roku 2007 (1) Členská základňa základných kolektívov Čl. 1 Do bodového hodnotenia

Podrobnejšie

Prezídium RÚZ

Prezídium RÚZ Stanovy Republikovej únie zamestnávateľov čl. I Názov, sídlo a právne postavenie združenia 1. Názov združenia znie: Republiková únia zamestnávateľov. 2. Sídlom združenia je Digital Park II, Einsteinova

Podrobnejšie

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1.

M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. M i n i s t e r s t v o š k o l s t v a S l o v e n s k e j r e p u b l i k y U s m e r n e n i e Ministerstva školstva Slovenskej republiky zo dňa 1. februára 2002 č. 151/2002-71 k starostlivosti o športovo-talentovanú

Podrobnejšie

ORGANIZAČNÝ PORIADOK

ORGANIZAČNÝ PORIADOK SMERNICA SLOVENSKÉHO ATLETICKÉHO ZVÄZU 4/2018 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SAZ Prvá časť VŠEOBECNÉ USTANOVENIA Článok 1 Pôsobnosť organizačného poriadku Organizačný poriadok Slovenského atletického zväzu /ďalej

Podrobnejšie

Zmluva o spolupráci

Zmluva o spolupráci Zmluva o spolupráci uzavretá v zmysle 269 ods. 2. Zák. č. 513/1991 Zb. (Obchodný zákonník) v znení neskorších predpisov, 4 ods. 1 písm. l) zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov

Podrobnejšie

Microsoft Word - AS_TUZVO_sprava2008.doc - pdfMachine from Broadgun Software, a great PDF writer utility!

Microsoft Word - AS_TUZVO_sprava2008.doc - pdfMachine from Broadgun Software,  a great PDF writer utility! Vážení èlenovia Akademickej obce Technickej univerzity, kolegyne, kolegovia. Po uplynutí viac ako jedného roka sa opä stretávame na zhromaždení akademickej obce, aby som Vás informoval v zmysle zákona

Podrobnejšie

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý

Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorý Verifikačný dokument vyhotovený v súlade s 11 ods.5 zákona č.315/2016 Z. z. Zákon o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len Zákon ) Oprávnená osoba : JUDr.

Podrobnejšie

VZN dotacie

VZN dotacie Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 9. februára 2012 VZN vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: VZN zvesené z úradnej tabule dňa: VZN nadobúda účinnosť: Obec na základe

Podrobnejšie

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM N Á V R H VZN č. 2/2016 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU Obce Pavlovce nad Uhom 1. Návrh VZN č. 2/2016 vyvesený na úradnej tabu

OBEC PAVLOVCE NAD UHOM N Á V R H VZN č. 2/2016 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU Obce Pavlovce nad Uhom 1. Návrh VZN č. 2/2016 vyvesený na úradnej tabu OBEC PAVLOVCE NAD UHOM N Á V R H VZN č. 2/2016 O POSKYTOVANÍ DOTÁCIÍ Z ROZPOČTU Obce Pavlovce nad Uhom 1. Návrh VZN č. 2/2016 vyvesený na úradnej tabuli na obecnom úrade a na webovej stránke obce www.pavlovce.sk

Podrobnejšie

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár

Zákon o vysielaní a retransmisii - komentár Čl. I PREDSLOV...12 ZOZNAM POUŽITÝCH SKRATIEK...14 ÚVOD...17 Zákon č. 308/2000 Z. z. o vysielaní a retransmisii a o zmene zákona č. 195/2000 Z. z. o telekomunikáciách - komentár Čl. I PRVÁ ČASŤ ÚVODNÉ

Podrobnejšie

Obsah

Obsah ŠTÁTNE LESY TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA Tatranská Lomnica 66 059 60 Vysoké Tatry Organizačný poriadok ŠTÁTNYCH LESOV TATRANSKÉHO NÁRODNÉHO PARKU TATRANSKÁ LOMNICA č. A/2012/197 zo dňa

Podrobnejšie

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl

Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratisl Ing. arch. Matúš Vallo primátor HLAVNÉ MESTO SLOVENSKEJ REPUBLIKY BRATISLAVA POZVÁNKA na zasadnutie Mestského zastupiteľstva hlavného mesta SR Bratislavy, ktoré sa bude konať 07.02.2019 o 09:00 h Zrkadlová

Podrobnejšie

VZN opatrovateľská služba

VZN opatrovateľská služba Obecné zastupiteľstvo v Starom Tekove na základe 4 ods.3 písm. p/ a 6 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov v nadväznosti na ustanovenia zákona č. 448/2008 Z.z.

Podrobnejšie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie

PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie PRÍLOHY K VZN o podmienkach poskytovanie dotácií z prostriedkov Obce Častá. 1. Žiadosť o dotáciu 2. Zmluva o poskytnutí dotácie 3. Zúčtovanie Príloha č. 1. OBEC ČASTÁ Obecný úrad Hlavná 168 ŽIADOSŤ O DOTÁCIU

Podrobnejšie

S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a

S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a S T A N O V Y SLOVENSKO-NEMECKEJ OBCHODNEJ A PRIEMYSELNEJ KOMORY I. VÝCHODISKÁ Článok 1 Všeobecné ustanovenia 1. Združená Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora (v ďalšom: komora ) je založená

Podrobnejšie

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M

Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia M Povinne zverejňované informácie v zmysle 5 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov Spôsob zriadenia Mesta Šaštín-Stráže Mesto Šaštín-Stráže ako samostatný

Podrobnejšie

Microsoft Word - Ponuka štúdia Mgr..doc - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Software. Mehr Informationen unter

Microsoft Word - Ponuka štúdia Mgr..doc - Erstellt mit der pdfMachine von Broadgun Software. Mehr Informationen unter VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY ÚSTAV RÓMSKYCH EURÓPSKYCH ŠTÚDIÍ V BANSKEJ BYSTRICI INFORMÁCIE O MOŽNOSTIACH ŠTÚDIA na Ústave rómskych európskych štúdií VYSOKEJ ŠKOLY ZDRAVOTNÍCTVA

Podrobnejšie

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: Lehota na pripomienkovanie návrhu: VZN po schválení vyvesené na úrad

Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: Lehota na pripomienkovanie návrhu: VZN po schválení vyvesené na úrad Návrh VZN vyvesený na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 11.10.2016 Lehota na pripomienkovanie návrhu: 21.10.2016 VZN po schválení vyvesené na úradnej tabuli v obci Hranovnica dňa: 31.10.2016 VZN nadobúda

Podrobnejšie

STANOVY Rodičovského zdruţenia pri SOŠ obchodu a sluţieb Názov zdruţenia: Rodičovské zdruţenie pri SOŠ obchodu a sluţieb Sídlo zdruţenia: SOŠ obchodu

STANOVY Rodičovského zdruţenia pri SOŠ obchodu a sluţieb Názov zdruţenia: Rodičovské zdruţenie pri SOŠ obchodu a sluţieb Sídlo zdruţenia: SOŠ obchodu STANOVY Rodičovského zdruţenia pri SOŠ obchodu a sluţieb Názov zdruţenia: Rodičovské zdruţenie pri SOŠ obchodu a sluţieb Sídlo zdruţenia: SOŠ obchodu a sluţieb, Ul. SNP 5, 95301 Zlaté Moravce STANOVY RODIČOVSKÉHO

Podrobnejšie